Bilag 23. Delrapport vedrørende militært faglært personel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 23. Delrapport vedrørende militært faglært personel"

Transkript

1 Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 30. oktober 2007 Bilag 23 Delrapport vedrørende militært faglært personel

2 Indholdsfortegnelse Resumé INDLEDNING DEFINITION AF BEGREBET FAGLÆRT PERSONEL REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE UDDANNELSE Mekanikere (eksklusive flymekanikere og skibsteknisk personel) Hæren Flyvevåbnet Flymekanikere Skibsteknisk personel i Søværnet Logistikassistenter Hæren Flyvevåbnet Elektronik- og automatikfagteknikere Hæren Søværnet Flyvevåbnet Administrativt personel Hæren Søværnet Flyvevåbnet PROBLEMOMRÅDER Rekruttering og fastholdelse Uddannelse LØSNINGSMULIGHEDER Rekruttering og fastholdelse Generelle rekrutterings - og fastholdelsesproblemer (faglært personel) Målrettet rekruttering blandt faguddannet værnepligtigt personel Ansættelse af civilt faglært personel i militære stillinger Ansættelsesforhold Hyppige udsendelser i INTOPS m.v Uddannelse Faglært personel (svende) til at forestå uddannelse af lærlinge For få standpladser ANBEFALING...15 Side 2/15

3 Bilagsoversigt. Bilag 1. Liste over de faglærte specialer som forsvaret anvender. Kompetenceprofiler for faglært personel i hæren: Bilag 2. Forslag til kompetenceprofil motormekaniker Bilag 3. Forslag til kompetenceprofil logistikassistent Bilag 4. Forslag til kompetenceprofil elektronikmekaniker Bilag 5. Forslag til kompetenceprofil administrationsmand Kompetenceprofiler for faglært personel i søværnet: Bilag 6. Forslag til kompetenceprofil maskinteknik Bilag 7. Forslag til kompetenceprofil missilteknik Bilag 8. Forslag til kompetenceprofil elektronikteknik Bilag 9. Forslag til kompetenceprofil pjeceteknik Bilag 10. Forslag til kompetenceprofil intendantur Kompetenceprofiler for faglært personel i flyvevåbnet: Bilag 11. Forslag til kompetenceprofil mekaniker Bilag 12. Forslag til kompetenceprofil flymekaniker Bilag 13. Forslag til kompetenceprofil logistikassistent Bilag 14. Forslag til kompetenceprofil elektronikfagtekniker Bilag 15. Forslag til kompetenceprofil administrationsassistent Side 3/15

4 Resumé Forsvaret anvender mange forskellige typer af erhvervsuddannet (faglært) personel. Det er en meget forskellig og omfattende medarbejdergruppe, og arbejdsgruppen har derfor valgt alene at behandle problemstillinger vedrørende rekruttering, fastholdelse og uddannelse for de seks største faggrupper. Disse grupper er mekanikere, flymekanikere, skibsteknisk personel, logistikassistenter, elektronik- og automatikfagteknikere samt administrativt personel. Øvrige grupper af erhvervsuddannet personel behandles således ikke i delrapporten, men de beskrevne løsningsforslag vurderes i væsentligt omfang at være anvendelig for alle grupper. Som bilag til delrapporten er vedlagt forslag til kompetenceprofiler for det i delrapporten behandlede faglærte personel. Kompetenceprofilerne giver overblik over arbejdsområder, uddannelser og kompetencer for de enkelte faggrupper. Af AGPU rapporten del I fremgår det, at rekruttering til og fastholdelse i forsvaret i indeværende forligsperiode vanskeliggøres af en række faktorer. Rekrutteringspotentialet er beskedent på grund af de små ungdomsårgange samtidig med, at samfundet befinder sig i en højkonjunktur. Herudover anfører AGPU rapporten del I en række faktorer, som påvirker unges valg af job og uddannelse. Disse faktorer har også indvirkning på rekruttering og fastholdelse af faglært personel i forsvaret. Trækket på specialister har været meget højt for at inddække behovene ved internationale operationer (INTOPS), hvilket påvirker personellets vilkår. Herunder har forsvaret fortsat vanskeligt ved at rekruttere og fastholde en række specialister, som alle er afgørende for enhedernes operative virke samt for uddannelsesvirksomheden. Dette gælder især faglært personel. Derfor er det vigtigt at forsvaret anvender flere forskellige metoder til at tilvejebringe faglært personel. Delrapporten beskriver de forskellige muligheder forsvaret benytter for at rekruttere faglært personel eller personel, der skal uddannes til et faglært speciale. For de udvalgte faggrupper beskrives herefter uddannelsesforløb i forsvaret med udgangspunkt i, at medarbejderen civilt har gennemført erhvervsuddannelsesgrundforløbet. I delrapporten identificeres en række problemområder i forbindelse med rekruttering, fastholdelse og uddannelse af faglært personel. Disse fremgår herunder: Rekruttering af faglært personel til ansættelse i forsvaret samt fastholdelse af eget uddannet faglært personel vanskeliggøres af, at forsvaret ikke matcher det civile lønniveau for disse grupper, og derfor ikke altid kan konkurrere med tilsvarende civile virksomheder. En stor del af det faglærte personel ønsker ikke langtidskontrakt, da de ikke ønsker at opgive den allerede opsparede civiluddannelsesret. På grund af personelmangel er det faglærte personel generelt mere belastet af hyppige udsendelser i INTOPS samt sejlads med søværnets skibe end øvrige manuelle personelgrupper. Dette er medvirkende til at vanskeliggøre fastholdelse af personellet. Faglært personel i den hjemlige struktur skal desuden inddække den manglende arbejdskraft for deres udsendte kolleger, hvilket øger arbejdsbelastningen og skaber forringet arbejdsklima. En uforudset stor afgang blandt det faglærte personel sammenholdt med et øget strukturelt behov for denne personelgruppe som konsekvens af blandt andet forsvarsforliget for perioden medfører, at mange stillinger, der skulle besættes med faglært personel, står tomme. Forsvaret mangler generelt færdiguddannet faglært personel (svende) til at forestå uddannelse af lærlinge under disses praktikperioder. For at lærlingen kan opnå optimale uddannelsesvilkår, er der Side 4/15

5 - bl.a. henset til forsvarets internationale engagement - behov for halvanden til to svende pr. lærling i praktikperioden. Generelt er der i hæren for få standpladser, hvilket virker som en begrænsning i uddannelsen af de militære lærlinge samt for det faglærte personels virke i øvrigt. Efterfølgende beskrives forslag til løsning af de beskrevne problemområder. Det foreslås, at forsvaret målretter sin rekrutteringsindsats på følgende måde: Forsvaret markedsfører sig - særligt på tekniske uddannelsessteder - som faglig uddannelsesinstitution med efterfølgende ansættelsesgaranti. Dette i form af foredragsvirksomhed, gennem udlevering af uddannelseskataloger, oplysninger på hjemmesider m.v. Ved ansøgning om specifik tjeneste eller uddannelse i forsvaret skal det aktivt tilsikres, at alle potentielt egnede kandidater tilbydes alternativer til den ansøgte tjeneste eller uddannelse, såfremt det oprindelige ønske ikke kan imødekommes. Det foreslås, at forsvaret målretter sin fastholdelsesindsats på følgende måde: En styrkelse af løntillæg til særlige funktioner og i forbindelse med udsendelse i internationale operationer. Forsvaret øger fokus på tjenesteplaner. Det foreslås endvidere, at: Forsvaret gives mulighed for at indgå uddannelsesaftaler med værnepligtige og hjemsendt personel om afvikling af praktikforløb i forsvaret i forbindelse med gennemgang af en civil faglig uddannelse. Forløbet afsluttes med tilbud om fortsat tjeneste efter gennemført svendeprøve/eksamen. Under uddannelsesforløbet ydes løn mv. som for øvrige konstabler. Forsvaret tilbyder gennemførelse af erhvervsuddannelsesgrundforløb forud for gennemgang af forsvarets lærlingeforløb. Civilt ansat personel tilbydes ansættelse i militære stillinger. Personellet gives om muligt den nødvendige militære uddannelse og konverteres til militær ansættelse. Der gennem aftale med personelorganisationerne gives mulighed for at kapitalisere opsparet civiluddannelse. Endvidere foreslås det at forsvaret tilbyder øget kompetenceudvikling, fleksible ansættelsesvilkår samt meritering. Forsvaret tilbyder korttidskontrakt til personellet allerede ved ansættelse som konstabelelev/lærling. Forsvaret øger anvendelsen af udlicitering af støtteopgaver såvel nationalt som i forbindelse med INTOPS. Her skal der tages behørigt hensyn til, at forsvaret opretholder egen evne til at løse disse opgaver. Forsvaret undersøger muligheden for i højere grad at anvende civile i visse militære stillinger i IN- TOPS. Forsvaret fortsætter anvendelsen af kortere udsendelsesperioder for faglært personel, der udsendes hyppigt. Forsvaret tilsikrer i forbindelse med indgåelse af kontrakter med civile leverandører, at leverandøren forpligtiger sig til at tage forsvarets lærlinge i praktik. Forsvaret indgår aftaler om uddannelsessamarbejde med civile entreprenører. I den forbindelse kan InterForce samarbejdet med fordel anvendes mere aktivt. Afhængig af muligheder for indgåelse af uddannelsessamarbejder med civile entreprenører foreslås det endvidere, at forsvaret øger antallet af egne standpladser i fornødent omfang. Forsvarets mangel på militært faglært personel er på de omhandlede områder meget kritisk. Det anbefales således, at de ovenstående foreslåede tiltag efter en ressourceberegning iværksættes hurtigst Side 5/15

6 muligt. Opmærksomheden henledes på, at visse løsningsforslag helt eller delvist kan være omfattet af aftaleområdet. Side 6/15

7 1. INDLEDNING Forsvaret anvender mange forskellige typer af erhvervsuddannet (faglært) personel. En oversigt over disse fremgår af bilag 1. Det er en meget forskellig og omfattende medarbejdergruppe og arbejdsgruppen har derfor valgt alene at behandle problemstillinger vedrørende rekruttering, fastholdelse og uddannelse for de seks største faggrupper. Disse grupper er mekanikere, flymekanikere, skibsteknisk personel, logistikassistenter, elektronik- og automatikfagteknikere samt administrativt personel. Øvrige grupper af erhvervsuddannet personel behandles således ikke i nærværende delrapport, men de beskrevne løsningsforslag vurderes i væsentligt omfang at være anvendelig for alle grupper. Øvrige bilag udviser forslag til kompetenceprofiler for det i delrapporten behandlede faglærte personel. Kompetenceprofilerne giver overblik over arbejdsområder, uddannelser og kompetencer for de enkelte faggrupper. 2. DEFINITION AF BEGREBET FAGLÆRT PERSONEL En erhvervsuddannet medarbejder har gennemført en erhvervsuddannelse, der er godkendt af Undervisningsministeriet. Denne godkendelse foreligger gennem en ministeriel bekendtgørelse og en eventuel vejledning og er i øvrigt gennemført efter Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser (LBK nr. 183 af 22/03/2004) og Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr af 12/12/2004). Som bevis for gennemført uddannelse får medarbejderen et svendebrev eller et uddannelsesbevis. I det følgende benævnes den erhvervsuddannede medarbejder faglært, idet denne betegnelse er den almindeligt anvendte og anerkendte i forsvaret. 3. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE Af AGPU rapporten del I fremgår det, at rekruttering til og fastholdelse i forsvaret i indeværende forligsperiode vanskeliggøres af en række faktorer. Rekrutteringspotentialet er beskedent på grund af de små ungdomsårgange samtidig med, at samfundet befinder sig i en højkonjunktur. Herudover anfører AGPU rapporten del I en række faktorer 1, som påvirker unges valg af job og uddannelse. Disse faktorer har også indvirkning på rekruttering og fastholdelse af faglært personel i forsvaret. Trækket på specialister 2 har været meget højt for at inddække behovene ved internationale operationer (INTOPS), hvilket påvirker personellets vilkår. Herunder har forsvaret fortsat vanskeligt ved at rekruttere og fastholde en række specialister, som alle er afgørende for enhedernes operative virke samt for uddannelsesvirksomheden. Dette gælder især faglært personel. Derfor er det vigtigt at forsvaret anvender flere forskellige metoder til at tilvejebringe faglært personel. Nedenfor fremgår de forskellige muligheder forsvaret benytter for at rekruttere faglært personel eller personel, der skal uddannes til et faglært speciale. De særlige tilknyttede problemområder fremgår af punkt 5.1. Rekruttering af faglært personel finder sted som ekstern og intern rekruttering af personel, der allerede har en faglig uddannelse. Uddannelsen for denne gruppe behandles ikke efterfølgende. Rekruttering af ikke faglært personel til uddannelse sker som følger: Ekstern rekruttering fra en ungdomsårgang via Forsvarets Rekruttering. 1 AGPU rapport, del I, kapitel 5 og 6 samt bilag 6 Delrapport vedr. Forsvaret ungdom og uddannelse. 2 Specialist: Personel med stor viden og færdigheder inden for et afgrænset fagligt område (f.eks. faglært personel, men også ufaglært personel som sanitetspersonel, ammunitionsryddere, bjærgningspersonel m.v.) Side 7/15

8 Ekstern rekruttering af personel, der allerede har en delvis gennemført faglig uddannelse, som de ønsker at færdiggøre i forsvaret. Intern rekruttering af personel, der selv søger eller tilbydes en faglig uddannelse. Intern rekruttering af personel, der allerede har en delvis gennemført faglig uddannelse. Endelig rekrutteres faglært personel gennem genansættelse. Faglært personel, der tidligere har aftjent værnepligt eller været militært ansat i forsvaret, kan efter ansøgning herom genansættes. Ved skift mellem værnene vil den faglærte blive mødt med krav om at gennemføre relevante dele af værnets basisuddannelse. Dette vil typisk ske i form af on the job training og/eller sidemandsoplæring. Uddannelsen for denne gruppe behandles ikke efterfølgende. 4. UDDANNELSE Alle de efterfølgende beskrevne uddannelsesforløb tager udgangspunkt i, at medarbejderen civilt har gennemført erhvervsuddannelsesgrundforløbet Mekanikere (eksklusive flymekanikere og skibsteknisk personel) Hæren. Uddannelsesansvaret for Hærens lærlingeuddannelser er forankret ved Hæren Logistikskole. Uddannelsen til lastbilsmekaniker 4 gennemføres som et samlet uddannelsesforløb således: Uddannelse har en varighed af 42 måneder. Såfremt ansøgeren ikke har en militær grunduddannelse, skal denne først gennemgå en 4 måneders HBU. Uddannelsen har da en samlet varighed af 46 måneder. Uddannelsen veksler p.t. mellem uddannelsesophold på tekniske skoler og praktiktjeneste ved et Værkstedniveau II (VN II) ved Forsvarets Materieltjeneste. I forløbet er der 7 skoleperioder af min. 5 ugers varighed. Der er derudover op til 6 praktikperioder af 2 6 ugers varighed ved VN II. Der arbejdes p.t. med muligheden for at kunne benytte VN I som praktikplads de første 1½ år af uddannelsesforløbet. Uddannelsen som militær lastbilsmekanikerlærling adskiller sig fra en civil lærlingeuddannelse ved, at det er et militært uddannelsesforløb, hvor den militære lærling bl.a. skal vedligeholde sine militære færdigheder under læretiden. Herudover ydes der en højere løn under uddannelsen end en civil lærling oppebærer. Den grundlæggende uddannelse som mekaniker suppleres efterfølgende af relevante kurser for at sætte mekanikeren stand til at arbejde med særlige typer af køretøjer og materiel (kampvogne, infanterikampkøretøjer m.v.). Mekanikeren reparerer og vedligeholder køretøjer og maskiner, generatorer, hydraulikanlæg, signalmateriel og våbensystemer m.v. Efter endt uddannelse skal mekanikeren gennemføre Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse på 8 måneder eller tilsvarende uddannelse i Stående Reaktionsstyrke 5. 3 Den første skoleperiode på en erhvervsuddannelse kaldes et grundforløb. Grundforløbet varer ofte mellem 20 og 60 uger og gennemføres på en teknisk skole eller handelsskole. På grundforløbet arbejdes der med erhvervsrettede praktiske og teoretiske fag samt almene fag. Der findes pt. 7 forskellige grundforløb. Dvs., et grundforløb er fælles for en række beslægtede erhvervsuddannelser. Grundforløb for en erhvervsuddannelse skal gennemføres i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om grundforløb i erhvervsuddannelserne (BEK nr. 341 af ). 4 Se kompetenceprofil i underbilag 2. Side 8/15

9 Flyvevåbnet. I flyvevåbnet uddannes lastvogns- og motormekanikere. Lastvognsmekanikerne reparerer og vedligeholder - som i hæren - både lastvogne og personbiler. Den grundlæggende uddannelse 6 suppleres med relevante kurser på de enkelte typer af køretøjer. Motormekanikerne reparerer og vedligeholder mindre køretøjer, generatorer, styretøj, hydraulikanlæg osv. Den grundlæggende uddannelse suppleres med en begrænset omskoling/efteruddannelse, hvorefter disse kan bestride funktioner som jordudstyrsmekanikere. Den teoretiske uddannelse gennemføres ved EUC Midt og Erhvervsskolerne i Aars, mens praktikperioderne gennemføres ved flyvevåbnets NIV III myndigheder. Uddannelserne har en samlet varighed på 5 hhv. 3 år inkl. basisuddannelse og militæruddannelse Flymekanikere. Det er udelukkende flyvevåbnet, der har ansat flymekanikere, da disse reparerer og vedligeholder alle forsvarets fly og helikoptere. Flyvevåbnet uddanner primært selv sine flymekanikere, men har suppleret indtaget ved at gennemføre lærlingeforløb i samarbejde med TEC-Aviation i Dragør. Den teoretiske del af uddannelsen finder sted ved Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole og tager sammenlagt 15 måneder. Flyvevåbnet har opnået godkendelse til at gennemføre den praktiske del af flymekanikeruddannelsen af lærlinge ved flyvestationerne Skrydstrup, Karup og Aalborg. Den praktiske del af uddannelsen har en varighed af 39 måneder. Forsvarets Personeltjeneste har en ansøgning til høring i Undervisningsministeriet om godkendelse til at gennemføre den teoretiske del af uddannelsen ved Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole, således at lærlingene kan få svendebrev efter endt uddannelse. Indtil nu har lærlingene kun fået udstedt European Aviation Safety Agency Certificate of Recognition ved Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole, som giver adgang til det europæiske svendebrev for flymekanikere (Aircraft Maintenence Licens) efter yderligere et års praktik ved et civilt flymiljø. Uddannelsen til flymekaniker 7 gennemføres som et samlet uddannelsesforløb således: 4 måneders basisuddannelse (FBU). 2 måneders militæruddannelse (FMU). 15 måneders teoretisk uddannelse ved Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole. 39 måneders praktikperiode. Uddannelsen har således en samlet varighed af 60 mdr. ~ 5 år Skibsteknisk personel i Søværnet. Søværnet uddanner faglært personel indenfor følgende tekniske specialer: Maskinteknik 8, Missilteknik 9, Elektronikteknik 10 og Artilleriteknik 11, beskrevet i hhv. model A og B herunder. Herudover har søværnet et kortere teknisk forløb indenfor IT og data, beskrevet nedenfor i model C. Model A: Forløbet tager udgangspunkt i medarbejderens civile svendebrev som mekaniker, elektronikfagtekniker, smed, VVS-installatør el. lign. Uddannelsen består herefter af: 5 De militære mekanikere skal gennemgå en reaktionsstyrkeuddannelse, fordi de skal kunne virke fagligt under de samme vilkår, som er gældende for de operative enheder de er tilknyttet eller støtter. Dvs. under krig eller indsættelse under krigslignende forhold (INTOPS). 6 Se kompetenceprofil i underbilag Se kompetenceprofil i underbilag Se kompetenceprofil i underbilag 6. 9 Se kompetenceprofil i underbilag Se kompetenceprofil i underbilag Se kompetenceprofil i underbilag 9. Side 9/15

10 4 måneders basisuddannelse i søværnet (SBU). 15/16 ugers militærfaglig uddannelse (maskin: 15 uger, artilleri, elektronik eller missil: 16 uger). 12 måneders enheds- og samvirkeuddannelse i den fremtidige enhed. Uddannelsen har en samlet varighed på 20 mdr. ~1 2/3 år Model B: Forløbet tager udgangspunkt i medarbejderens civilt gennemførte erhvervsuddannelsesgrundforløb inden for "Teknologi og Kommunikation" eller tilsvarende (f.eks. militært, meriteret eller formelt forløb). Uddannelsen består herefter af: 4 måneders SBU. 12 måneders Automatikfagtekniker- eller Elektronikfagteknikeruddannelse. 15/16 ugers militærfaglig uddannelse (maskin: 15 uger, artilleri, elektronik eller missil: 16 uger). 27 måneders lærlingepraktik fordelt på værksteder og operative enheder. 3 mdr. svendeprøveforløb ved Søværnets Specialskole. 10 måneders enheds- og samvirkeuddannelse ombord i en enhed. Uddannelsen har en samlet varighed på 60 mdr. ~ 5 år Model C: Forløbet tager udgangspunkt i konstabelelevens civilt gennemførte erhvervsuddannelsesgrundforløb inden for "Teknologi og Kommunikation" eller tilsvarende (f.eks. militært, meriteret eller formelt forløb). Uddannelsen består herefter af: 4 måneders SBU. 6 måneders IT-supporteruddannelse. 14/19 ugers militærfaglig uddannelse (kampinformation: 14 uger eller kommunikation: 19 uger). 14 måneders lærlingepraktik ombord i en operativ enhed. 3 måneders svendeprøveforløb ved Søværnets Specialskole. 4,5 hhv. 5,5 måneders enheds- og samvirkeuddannelse ombord i en enhed. Uddannelsen har en samlet varighed på 36 mdr. ~ 3 år 4.4. Logistikassistenter. Benævnelsen logistikassistenter dækker i denne sammenhæng over mange undergrupper af personel, herunder reservedelsekspedienter, forsyningsekspedienter og logistikassistenter. Faggruppen benyttes ved hæren og flyvevåbnet, idet søværnet anvender ældre faglært personel i disse funktioner (aflastning og/eller aftægt) Hæren. Hæren vil indledningsvis udelukkende rekruttere til logistikassistentuddannelsen 12 fra personel i Stående Reaktionsstyrke, idet uddannelsen rent tidsmæssigt ikke kan indpasses i basis-/reaktionsstyrkeuddannelsesforløbet ved enheder i 2. brigade. Dette medfører, at personellet, som minimum vil have gennemgået HBU og HRU eller tilsvarende uddannelse forud for optagelse på logistikassistentuddannelsen. Uddannelsen omfatter praktikuddannelse i værnet og teoriundervisning ved en handelsskole. Varigheden af logistikassistentuddannelsen er normalt 2 år, men vil variere afhængig af elevens civile uddannelsesbaggrund. Den samlede varighed af uddannelsen er således normalt 3 år inkl. HBU og HRU. 12 Se kompetenceprofil i underbilag 3. Side 10/15

11 Forsyningshjælpere i Stående Reaktionsstyrke, der ønsker uddannelse til logistikassistent gennemgår en individuel kompetenceafklaring ved en handelsskole. Herefter kan de opnå merit i forhold til dele af den teoretiske del af uddannelsen samt dele af praktikforløbet. Soldaten vil herefter skulle gennemføre et uddannelsesforløb for de ikke meriterede dele. Efter afsluttet uddannelsesforløb udleveres civilt anerkendt uddannelsesbevis som logistik-assistent. Logistikassistentuddannelsen kan efterfølgende suppleres med efteruddannelse svarende til den oprindelige reservedelsekspedient. Forsvarets Personeltjeneste har fra Mommark Handelsskole modtaget tilbud om et uddannelsesforløb for logistikassistenter, hvor de gennemfører en overbygning af 2 ugers varighed. Ved denne uddannelses afslutning udstedes et AMU uddannelsesbevis. Tilbuddet om denne supplerende uddannelse er pt. i høring ved Hærens Operative Kommando Flyvevåbnet. I flyvevåbnet har man tidligere selv uddannet forsyningsassistenter, men man har nu ansøgt om at blive godkendt som praktikplads for logistikassistentuddannelsen 13. Alle kommende forsyningsassistenter i flyvevåbnet vil således fremover få en civil kompetencegivende uddannelse, suppleret med et De- Mars funktionsmodul, hvilket forventes at øge rekrutteringsgrundlaget og kvaliteten af ansøgerne og slutproduktet. Den samlede varighed af uddannelsen er normalt 2½ år inkl. FBU og FMU Elektronik- og automatikfagteknikere. Både elektronik- og automatikfagteknikeruddannelsen indledes med gennemførelsen af respektive værns basisuddannelse. Elektronikfagteknikere anvendes i alle tre værn og uddannelsens teoridel gennemføres ved Søværnets Specialskoles Teknikkursus. Teoridelen har en varighed af 12 måneder. Automatikfagteknikere benyttes udelukkende ved søværnet. Uddannelsens teoridel gennemføres ligeledes ved Søværnets Specialskoles Teknikkursus. Teoridelen har en varighed af 12 måneder. Begge uddannelsers praktikforløb gennemføres ved de respektive værn. Uddannelserne afsluttes med en svendeprøve ved Søværnets Specialskoles Teknikkursus. Praktikperioden er på 30 måneder og svendeprøveforløbet er på 3 måneder. Afslutningsvis gennemføres værnsspecifikke tjenesteforløb jf. pkt Hæren. Elektronikfagteknikere 14 gennemfører praktiktjeneste ved Værkstedsniveau II henholdsvis Værkstedsniveau I faciliteter i hæren. Efter endt uddannelse skal medarbejderen gennemføre hærens reaktionsstyrkeuddannelse på 8 måneder eller et tilsvarende forløb i Stående Reaktionsstyrke. Samlet varighed af uddannelsesforløbet = 57 mdr. ~ knap 5 år Søværnet. Elektronik- og automatikfagteknikere i søværnet gennemfører praktiktjeneste ved værksteder i den operative struktur, ved sejlende enheder og/eller ved Søværnets Specialskoles Teknikkursus. Herudover gennemføres 15/16 ugers militærfaglig uddannelse afhængig af speciale (missilteknik, elektronikteknik, pjeceteknik eller maskinteknik). Uddannelsesforløbet afsluttes med 10 mdr. tjeneste, hvor enheds- og samvirkeuddannelsen gennemføres ombord i en enhed. Samlet varighed af uddannelsesforløbet = 62 mdr. ~ godt 5 år. 13 Se kompetenceprofil i underbilag Se kompetenceprofil i underbilag 4. Side 11/15

12 Flyvevåbnet. Elektronikfagteknikere 15 i flyvevåbnet gennemfører praktiktjeneste ved NIV-III myndigheder i flyvevåbnet. I forbindelse med praktiktjenesten gennemføres funktionsuddannelse relateret til det våbensystem, der findes ved elevens faste tjenestested. Forløbet afsluttes med 10 mdr. tjeneste ved elevens faste tjenestested. Samlet varighed af uddannelsesforløbet = 60 mdr. ~ 5 år Administrativt personel. Alle værn benytter sig af militært administrativt personel på manuelt niveau 16. Forsvaret tilbyder at videreuddanne de militære kontorhjælpere gennem Grundlæggende Voksenuddannelse i form af en generel kontoruddannelse på Mommark Handelsskole, således at disse herigennem formelt bliver uddannet til kontorassistenter og opnår uddannelsesbevis. Varigheden for disse teoretiske uddannelsesforløb er typisk i størrelsesordenen 8 10 uger, men afhænger af hvor meget, der kan meriteres efter en individuel kompetenceafklaring, der gennemføres i den første uge af forløbet Hæren. Kontorhjælperuddannelsen 17 gennemføres i hæren som et funktionsuddannelsesforløb for manuelt personel under hærens reaktionsstyrkeuddannelse eller i Stående Reaktionsstyrke. Denne uddannelse indeholder bl.a. edb-kurser inden for DeMars (PERSYS, ØKOSYS og FORMAT) ved Forsvarsakademiets Center for Forvaltning og kan efterfølgende udbygges yderligere med andre relevante kurser samme sted. I uddannelsen indgår også on the job training/ sidemandsoplæring ved den operative enhed, hvor medarbejderen forretter tjeneste. Funktionsuddannelsen har en varighed af 8 måneder. Kontorhjælperuddannelsen har en samlet varighed på 12 mdr. ~ 1 år Søværnet. Uddannelsesforløbet 18 tager udgangspunkt i medarbejderens civile uddannelse indenfor handels- og kontorområdet (kontor, bank, shipping, forsikring o. lign.). Uddannelsen består herefter af 4 måneders basisuddannelse efterfulgt af en målrettet militærfaglig uddannelse indenfor våben af 10 ugers varighed. Herefter placeres medarbejderen i sin fremtidige enhed og gennemgår her enheds- og samvirkeuddannelsen, som varer 12. mdr. Uddannelsen har en samlet varighed på 18,5 mdr. ~ 1½ år. Alternative forløb på baggrund af individuel meritvurdering, efterfulgt af særlige uddannelses- og tjenesteaftaler under anvendelse af en civil handelsskole, bliver dog også anvendt Flyvevåbnet. I flyvevåbnet har man tidligere selv uddannet administrationspersonel, men man har nu ansøgt om at blive godkendt som praktikplads for kontorassistentuddannelsen 19 med speciale i offentlig administrati- 15 Se kompetenceprofil i underbilag Det militært administrative personel indgår i operative enheder i de tre værn. De kan ikke erstattes af HK uddannet civilt personel, da de alle har operative skråstregsfunktioner. De deltager på lige for med øvrige militære personelgrupper under INTOPS og anden operativ indsættelse. 17 Se kompetenceprofil i underbilag Se kompetenceprofil i underbilag Se kompetenceprofil i underbilag 15. Side 12/15

13 on 20. Alt kommende administrativt personel i flyvevåbnet vil således fremover få en civil kompetencegivende uddannelse, suppleret med et DeMars funktionsmodul, hvilket forventes at øge rekrutteringsgrundlaget og kvaliteten af ansøgerne og slutproduktet. Den samlede varighed af uddannelsen er op til 4½ år, afhængig af meritering efter en individuel kompetenceafklaring. 5. PROBLEMOMRÅDER Nedenfor beskrives de problemområder, der er identificeret i forbindelse med rekruttering, fastholdelse og uddannelse af faglært personel Rekruttering og fastholdelse. Rekruttering af faglært personel til ansættelse i forsvaret samt fastholdelse af eget uddannet faglært personel vanskeliggøres af, at forsvaret ikke matcher det civile lønniveau for disse grupper, og derfor ikke altid kan konkurrere med tilsvarende civile virksomheder. En stor del af det faglærte personel ønsker ikke langtidskontrakt, da de ikke ønsker at opgive den allerede opsparede civiluddannelsesret. På grund af personelmangel er det faglærte personel generelt mere belastet af hyppige udsendelser i INTOPS samt sejlads med søværnets skibe end øvrige manuelle personelgrupper. Dette er medvirkende til at vanskeliggøre fastholdelse af personellet. Faglært personel i den hjemlige struktur skal desuden inddække den manglende arbejdskraft for deres udsendte kolleger, hvilket øger arbejdsbelastningen og skaber forringet arbejdsklima. En uforudset stor afgang blandt det faglærte personel sammenholdt med et øget strukturelt behov for denne personelgruppe som konsekvens af blandt andet forsvarsforliget for perioden medfører, at mange stillinger, der skulle besættes med faglært personel, står tomme Uddannelse. Forsvaret mangler generelt færdiguddannet faglært personel (svende) til at forestå uddannelse af lærlinge under disses praktikperioder. For at lærlingen kan opnå optimale uddannelsesvilkår, er der - bl.a. henset til forsvarets internationale engagement - behov for halvanden til to svende pr. lærling i praktikperioden 21. Generelt er der i hæren for få standpladser 22, hvilket virker som en begrænsning i uddannelsen af de militære lærlinge samt for det faglærte personels virke i øvrigt. 6. LØSNINGSMULIGHEDER Efterfølgende beskrives forslag til løsning af de under pkt. 5 beskrevne problemområder. Der gøres opmærksom på, at hver løsningsmulighed kun nævnes ét sted, selvom denne vil kunne være medvirkende til at løse flere problemområder Rekruttering og fastholdelse. 20 Flyvevåbnet ønsker ikke selv at gennemføre uddannelser, hvor der findes eksisterende tilbud, der dækker værnets behov. Flyvevåbnet har samtidigt et ønske om at give en civil kompetencegivende uddannelse i de tilfælde, hvor det er muligt. Endelig har Finansministeriet pålagt forsvaret at øge antallet af lærlinge. Flyvevåbnet bidrager herigennem til at løse denne problematik. 21 Her tænkes på inddækning af uddannelseskapacitet i form af stedfortrædende svend, ved den oplærende svends fravær. Dette fravær kan forårsages af udsendelse i INTOPS, kursusdeltagelse, ferie og afspadsering, sygdom mv. 22 Standplads: Arbejdsplads i garage/værksted eller lignende, hvor lærlingen, sammen med sin svend, kan udføre sit arbejde under praktikperioden. Side 13/15

14 Generelle rekrutterings - og fastholdelsesproblemer (faglært personel). Det foreslås, at forsvaret målretter sin rekrutteringsindsats på følgende måde: Forsvaret markedsfører sig - særligt på tekniske uddannelsessteder - som faglig uddannelsesinstitution med efterfølgende ansættelsesgaranti. Dette i form af foredragsvirksomhed, gennem udlevering af uddannelseskataloger, oplysninger på hjemmesider m.v. Ved ansøgning om specifik tjeneste eller uddannelse i forsvaret skal det aktivt tilsikres, at alle potentielt egnede kandidater tilbydes alternativer til den ansøgte tjeneste eller uddannelse, såfremt det oprindelige ønske ikke kan imødekommes. Det foreslås, at forsvaret målretter sin fastholdelsesindsats på følgende måde: En styrkelse af løntillæg til særlige funktioner og i forbindelse med udsendelse i internationale operationer. Forsvaret øger fokus på tjenesteplaner Målrettet rekruttering blandt faguddannet værnepligtigt personel. Det foreslås, at: Forsvaret gives mulighed for at indgå uddannelsesaftaler med værnepligtige og hjemsendt personel om afvikling af praktikforløb i forsvaret i forbindelse med gennemgang af en civil faglig uddannelse. Forløbet afsluttes med tilbud om fortsat tjeneste efter gennemført svendeprøve/eksamen. Under uddannelsesforløbet ydes løn mv. som for øvrige konstabler. Forsvaret tilbyder gennemførelse af erhvervsuddannelsesgrundforløb forud for gennemgang af forsvarets lærlingeforløb Ansættelse af civilt faglært personel i militære stillinger. Det foreslås, at civilt ansat personel tilbydes ansættelse i militære stillinger. Personellet gives om muligt den nødvendige militære uddannelse og konverteres til militær ansættelse Ansættelsesforhold. Det foreslås, at der gennem aftale med personelorganisationerne gives mulighed for at kapitalisere opsparet civiluddannelse 23. Endvidere foreslås det at forsvaret tilbyder øget kompetenceudvikling, fleksible ansættelsesvilkår samt meritering Hyppige udsendelser i INTOPS m.v. Det foreslås, at: Forsvaret tilbyder korttidskontrakt til personellet allerede ved ansættelse som konstabelelev/lærling. Forsvaret øger anvendelsen af udlicitering af støtteopgaver såvel nationalt som i forbindelse med INTOPS. Her skal der tages behørigt hensyn til, at forsvaret opretholder egen evne til at løse disse opgaver. Forsvaret undersøger muligheden for i højere grad at anvende civile i visse militære stillinger i IN- TOPS. Forsvaret fortsætter anvendelsen af kortere udsendelsesperioder for faglært personel, der udsendes hyppigt Uddannelse. 23 Dette er allerede aftalt for HKKF s forhandlingsområde. 24 Forsvaret skal tilsikre at opnåede kompetencer dokumenteres, således at disse kan anvendes civilt. Side 14/15

15 Faglært personel (svende) til at forestå uddannelse af lærlinge. Det foreslås, at der i forbindelse med indgåelse af kontrakter med civile leverandører tilsikres, at leverandøren forpligtiger sig til at tage forsvarets lærlinge i praktik For få standpladser. Det foreslås, at Forsvaret indgår aftaler om uddannelsessamarbejde med civile entreprenører 25. I den forbindelse kan InterForce 26 samarbejdet med fordel anvendes mere aktivt. Afhængig af muligheder for indgåelse af uddannelsessamarbejder med civile entreprenører foreslås det endvidere, at forsvaret øger antallet af egne standpladser i fornødent omfang. 7. ANBEFALING Forsvarets mangel på militært faglært personel er på de omhandlede områder meget kritisk. Det anbefales således, at de i pkt. 6 foreslåede tiltag efter en ressourceberegning iværksættes hurtigst muligt. Opmærksomheden henledes på, at visse løsningsforslag helt eller delvist kan være omfattet af aftaleområdet. 25 En aftale mellem forsvaret og en civil virksomhed, hvor virksomheden stiller vedligeholdelseskapacitet i form af standplads/svend eller uddannelse til rådighed for forsvaret. Virksomheden får til gengæld sikkerhed for en kontraktlig leverance i en defineret periode, genkøb eller lignende. 26 InterForce: Et samarbejde mellem forsvaret og civile private og offentlige virksomheder omkring forsvarets brug af det frivillige personel. InterForce formål er at forbedre forholdene for mennesker, der står med både en militær og en civil forpligtelse, når forsvaret bruger de skjulte ressourcer. Side 15/15

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007 Bilag 14 Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kompetencebaseret tilgang

Læs mere

Bilag 22. Delrapport vedrørende beskrivelse af grunduddannelsesforløb for konstabelgruppen

Bilag 22. Delrapport vedrørende beskrivelse af grunduddannelsesforløb for konstabelgruppen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 8. juni 2007 Bilag 22 Delrapport vedrørende beskrivelse af grunduddannelsesforløb for konstabelgruppen i forsvaret Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse.

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. 1. INDLEDNING En civil ansat elev/lærling er for de håndværksmæssige fags vedkommende overordnet tilknyttet

Læs mere

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Generelt om tjenesten. Den tekniske udvikling i verden står ikke stille, vi er faktisk i en rivende udvikling. Ofte

Læs mere

Bilag 25. Delrapport vedrørende konstablernes individuelle kompetenceudvikling samt karrieremuligheder.

Bilag 25. Delrapport vedrørende konstablernes individuelle kompetenceudvikling samt karrieremuligheder. Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 30. oktober 2007 Bilag 25 Delrapport vedrørende konstablernes individuelle kompetenceudvikling samt karrieremuligheder. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Bilag 24. Delrapport vedrørende tilvejebringelse og fastholdelse af personel med særlige specialer anvendt ved internationale operationer.

Bilag 24. Delrapport vedrørende tilvejebringelse og fastholdelse af personel med særlige specialer anvendt ved internationale operationer. Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11. juli 2007 Bilag 24 Delrapport vedrørende tilvejebringelse og fastholdelse af personel med særlige specialer anvendt ved internationale

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR

RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR DEL II INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagssamling...ii KAPITEL 8 INDLEDNING...1 Grundlag... 1 Udviklingen siden arbejdsgrupperapport

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Nyt AMU- med brugeren i centrum 2003 - Totalt skift i uddannelsestænkningen fra at tænke i enkeltuddannelser til at tænke i kompetencer på arbejdsmarked. 1.

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension 2/7 dage Forvaltes således fra 1/8 2008: For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Bilag 17. Delrapport vedrørende udviklingsskitser for forsvarets fremtidige mellemlederuddannelser

Bilag 17. Delrapport vedrørende udviklingsskitser for forsvarets fremtidige mellemlederuddannelser Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 17 Delrapport vedrørende udviklingsskitser for forsvarets fremtidige mellemlederuddannelser Indholdsfortegnelse

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 10. juli 2007. Bilag 27. Delrapport vedrørende civiluddannelsesordningen

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 10. juli 2007. Bilag 27. Delrapport vedrørende civiluddannelsesordningen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 10. juli 2007 Bilag 27 Delrapport vedrørende civiluddannelsesordningen Indholdsfortegnelse Resumé...3 1. Beskrivelse af Civiluddannelsesordningen....5

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Bilag 3 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Underbilag: Notat fra Epinion om værnepligtens betydning for

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

IT-uddannelser i Forsvaret

IT-uddannelser i Forsvaret IT-uddannelser i Forsvaret Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole Faggruppe Informatik Bygning 131, Flyvestation Værløse 3500 Værløse http://sps.net-u.dk Teori & praktik Hvem er vi? Faggruppe Informatik

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 8. december 2009 MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Søværnets arbejdsgruppe flere kvinder i ledelse (AG KVILS)

Søværnets arbejdsgruppe flere kvinder i ledelse (AG KVILS) 1. Baggrund: Søværnets arbejdsgruppe flere kvinder i ledelse (AG KVILS) Med afsæt i forsvarsministerens underskrift af Charter for flere kvinder i ledelse og Forsvarskommandoens Handlingsplan for Mangfoldighed

Læs mere

Bilag 21. Delrapport vedrørende forsvarets rekrutteringsstrategi

Bilag 21. Delrapport vedrørende forsvarets rekrutteringsstrategi Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 21 Delrapport vedrørende forsvarets rekrutteringsstrategi Indholdsfortegnelse Indledning 2 Identifikation af

Læs mere

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML)

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) A. FORMÅL 1. At give eleven det uddannelsesgrundlag, der kvalificerer den pågældende til at forrette tjeneste på højeste funktionsniveau for mellemledere

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive

Ingeniørregimentet. Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Ingeniørregimentet Få en uddannelse af rang hos Ingeniørregimentet i Skive Få en uddannelse af rang Efter dine fire måneder som værnepligtig har du flere muligheder for at fortsætte karrieren i hæren en

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Uddannelse i Hadsund og Hobro

Uddannelse i Hadsund og Hobro Uddannelse i Hadsund og Hobro Velkommen til Tech College Mariagerfjord Tech College Mariagerfjord er en hyggelig erhvervsskole med to afdelinger den ene skønt beliggende i Hadsund, tæt ved naturområder

Læs mere

Drejebog. EUD-Elever. i Fredericia Kommune

Drejebog. EUD-Elever. i Fredericia Kommune Drejebog EUD-Elever i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse... 3 www.praktikpladsen.dk... 3 Elevfordelingen i kommunen... 3 Ansættelsesprocedure... 4 Ansættelsesudvalg... 4 Uddannelsesaftale... 4 Ændringer

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Bilag 7. Delrapport vedrørende militær lederstruktur i forsvaret 2006 til 2012

Bilag 7. Delrapport vedrørende militær lederstruktur i forsvaret 2006 til 2012 Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 7 Delrapport vedrørende militær lederstruktur i forsvaret 2006 til 2012 Indholdsfortegnelse Resume 3 Indledning

Læs mere

ER DU til TEKNIK - og store maskiner?

ER DU til TEKNIK - og store maskiner? VOLVO TRUCKS. DRIVING PROGRESS begynd her Før du begynder en Volvo mekanikeruddannelse, skal du tage et 20-ugers grundforløb indenfor»mekanik, transport og logistik«. Grundforløbet kan tages på alle landets

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL Formålet med uddannelsen er, at officerseleven erhverver sig den viden og de færdigheder samt de holdningsmæssige kvaliteter, der kræves for

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Direkte fra 9. eller 10.

Direkte fra 9. eller 10. Flere karrieremuligheder Har du spørgsmål? Ring og få en snak med en af vores studievejledere Tlf. 7412 4242 Direkte fra 9. eller 10. Du skal tage en eud fordi Der er store fremtidsmuligheder Det er den

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Bilag 5. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område

Bilag 5. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 5 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for det akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 De unge

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere

Elevpolitik. Indledning. Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Elevpolitik Indledning Formål Attraktivt uddannelsessted Tilbud om spændende uddannelse og karriere Uddannelsens indhold og mål Overordnede mål for uddannelsen Introduktion Evalueringssamtaler Skoleophold/Studietur

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN

MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN MULIGHEDER I VIRKELIGHEDEN Studievejledere - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Studievejleder Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Studievejleder Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

Kompetenceprofil for LAN manager 2 HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for LAN manager 2 HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for LAN manager 2 HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Lanmanager-2 (LANMAN-2). M100 (hæren). Ingen

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

FORSVARSAKADEMIET Institut for Pædagogik VUT II/L-STK 2007/2008 Kaptajnløjtnant N.B. Mejlhede Maj 2008 LÆRING PÅ ARBEJDSPLADSEN

FORSVARSAKADEMIET Institut for Pædagogik VUT II/L-STK 2007/2008 Kaptajnløjtnant N.B. Mejlhede Maj 2008 LÆRING PÅ ARBEJDSPLADSEN FORSVARSAKADEMIET Institut for Pædagogik VUT II/L-STK 2007/2008 Kaptajnløjtnant N.B. Mejlhede Maj 2008 LÆRING PÅ ARBEJDSPLADSEN Uklassificeret FORSVARSAKADEMIET Institut for Pædagogik VUT II/L-STK 2007/2008

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation? Får du nok ud

Læs mere

Studieordning for VIDEREGÅENDE UDDANNELSE AF MELLEMLEDER I FLYVEVÅBNET (VMF)

Studieordning for VIDEREGÅENDE UDDANNELSE AF MELLEMLEDER I FLYVEVÅBNET (VMF) Studieordning for VIDEREGÅENDE UDDANNELSE AF MELLEMLEDER I FLYVEVÅBNET (VMF) Autorisation Nærværende studieordning autoriseres hermed til brug på Air Force Training Centre (AFTC) ved gennemførelse af den

Læs mere

FAQ for FOKUS - Ofte stillede spørgsmål

FAQ for FOKUS - Ofte stillede spørgsmål FAQ for FOKUS - Ofte stillede spørgsmål I det efterfølgende er listet en oversigt over de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med FOKUS. 1. Administration 1.1 Bedømmelser og personudtalelser 1.2 Udviklingskontrakter

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Lærlinge lønstatistik

Lærlinge lønstatistik 2013 Lærlinge lønstatistik Se her, hvad lærlinge tjener over hele landet. Du kan bruge lønstatistikken til at tjekke, hvor din løn ligger i forhold til gennemsnittet. Det kan være et godt redskab i lønforhandlinger.

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

proces operatør uddannelsen

proces operatør uddannelsen proces operatør uddannelsen Hvad er en procesoperatør? Uddannelsens opbygning Procesindustrien i Danmark er midt i en rivende udvikling. Der er meget fokus på at udvikle nye teknologier, og på at have

Læs mere

BESKRIVELSE AF REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDEN VED EN SUSPENSION AF VÆRNEPLIGTEN

BESKRIVELSE AF REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDEN VED EN SUSPENSION AF VÆRNEPLIGTEN BESKRIVELSE AF REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDEN VED EN SUSPENSION AF VÆRNEPLIGTEN 1. Formål Formålet med nærværende bilag er at supplere selve rapporten med en mere detaljeret redegørelse for, hvordan Forsvarets

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning Meritvejen - de erfarnes vej til svendebrev Meritvejen Meritvejen er lavet for de meget erfarne. Vælger du meritvejen kan du blive faglært uden

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger.

Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. Bilag 9 Oversigt over allerede eksisterende tiltag og særlige ordninger. SÆRLIGE ORDNINGER FOR VETERANER Der eksisterer en række forskellige særlige ordninger for personale, der har været udsendt i militære

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation?

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget.

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX er en helt ny ungdomsuddannelse, som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX En faglig uddannelse som tømrer eller murer samtidig

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

ErhversGrundUddannelse

ErhversGrundUddannelse EGU Skive Kommune ErhversGrundUddannelse EGU Erhvervsgrunduddannelse er en kompetencegivende kommunal ungdomsuddannelse. Uddannelsen er rettet mod unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre

Læs mere

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader.

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. 1 Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. GMC ere og en Dodge ¾ t 1960 erne foto: UMAK DLR Denne lille artikel blev oprindelig skrevet i 2003. siden da har jeg fra forskellige kilder og billeder fået flere

Læs mere

Hvad er realkompetencer?

Hvad er realkompetencer? Hvad er realkompetencer? Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet Tanken er at anerkende en persons samlede erfaringer fra uddannelse,

Læs mere