Bilag 23. Delrapport vedrørende militært faglært personel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 23. Delrapport vedrørende militært faglært personel"

Transkript

1 Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 30. oktober 2007 Bilag 23 Delrapport vedrørende militært faglært personel

2 Indholdsfortegnelse Resumé INDLEDNING DEFINITION AF BEGREBET FAGLÆRT PERSONEL REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE UDDANNELSE Mekanikere (eksklusive flymekanikere og skibsteknisk personel) Hæren Flyvevåbnet Flymekanikere Skibsteknisk personel i Søværnet Logistikassistenter Hæren Flyvevåbnet Elektronik- og automatikfagteknikere Hæren Søværnet Flyvevåbnet Administrativt personel Hæren Søværnet Flyvevåbnet PROBLEMOMRÅDER Rekruttering og fastholdelse Uddannelse LØSNINGSMULIGHEDER Rekruttering og fastholdelse Generelle rekrutterings - og fastholdelsesproblemer (faglært personel) Målrettet rekruttering blandt faguddannet værnepligtigt personel Ansættelse af civilt faglært personel i militære stillinger Ansættelsesforhold Hyppige udsendelser i INTOPS m.v Uddannelse Faglært personel (svende) til at forestå uddannelse af lærlinge For få standpladser ANBEFALING...15 Side 2/15

3 Bilagsoversigt. Bilag 1. Liste over de faglærte specialer som forsvaret anvender. Kompetenceprofiler for faglært personel i hæren: Bilag 2. Forslag til kompetenceprofil motormekaniker Bilag 3. Forslag til kompetenceprofil logistikassistent Bilag 4. Forslag til kompetenceprofil elektronikmekaniker Bilag 5. Forslag til kompetenceprofil administrationsmand Kompetenceprofiler for faglært personel i søværnet: Bilag 6. Forslag til kompetenceprofil maskinteknik Bilag 7. Forslag til kompetenceprofil missilteknik Bilag 8. Forslag til kompetenceprofil elektronikteknik Bilag 9. Forslag til kompetenceprofil pjeceteknik Bilag 10. Forslag til kompetenceprofil intendantur Kompetenceprofiler for faglært personel i flyvevåbnet: Bilag 11. Forslag til kompetenceprofil mekaniker Bilag 12. Forslag til kompetenceprofil flymekaniker Bilag 13. Forslag til kompetenceprofil logistikassistent Bilag 14. Forslag til kompetenceprofil elektronikfagtekniker Bilag 15. Forslag til kompetenceprofil administrationsassistent Side 3/15

4 Resumé Forsvaret anvender mange forskellige typer af erhvervsuddannet (faglært) personel. Det er en meget forskellig og omfattende medarbejdergruppe, og arbejdsgruppen har derfor valgt alene at behandle problemstillinger vedrørende rekruttering, fastholdelse og uddannelse for de seks største faggrupper. Disse grupper er mekanikere, flymekanikere, skibsteknisk personel, logistikassistenter, elektronik- og automatikfagteknikere samt administrativt personel. Øvrige grupper af erhvervsuddannet personel behandles således ikke i delrapporten, men de beskrevne løsningsforslag vurderes i væsentligt omfang at være anvendelig for alle grupper. Som bilag til delrapporten er vedlagt forslag til kompetenceprofiler for det i delrapporten behandlede faglærte personel. Kompetenceprofilerne giver overblik over arbejdsområder, uddannelser og kompetencer for de enkelte faggrupper. Af AGPU rapporten del I fremgår det, at rekruttering til og fastholdelse i forsvaret i indeværende forligsperiode vanskeliggøres af en række faktorer. Rekrutteringspotentialet er beskedent på grund af de små ungdomsårgange samtidig med, at samfundet befinder sig i en højkonjunktur. Herudover anfører AGPU rapporten del I en række faktorer, som påvirker unges valg af job og uddannelse. Disse faktorer har også indvirkning på rekruttering og fastholdelse af faglært personel i forsvaret. Trækket på specialister har været meget højt for at inddække behovene ved internationale operationer (INTOPS), hvilket påvirker personellets vilkår. Herunder har forsvaret fortsat vanskeligt ved at rekruttere og fastholde en række specialister, som alle er afgørende for enhedernes operative virke samt for uddannelsesvirksomheden. Dette gælder især faglært personel. Derfor er det vigtigt at forsvaret anvender flere forskellige metoder til at tilvejebringe faglært personel. Delrapporten beskriver de forskellige muligheder forsvaret benytter for at rekruttere faglært personel eller personel, der skal uddannes til et faglært speciale. For de udvalgte faggrupper beskrives herefter uddannelsesforløb i forsvaret med udgangspunkt i, at medarbejderen civilt har gennemført erhvervsuddannelsesgrundforløbet. I delrapporten identificeres en række problemområder i forbindelse med rekruttering, fastholdelse og uddannelse af faglært personel. Disse fremgår herunder: Rekruttering af faglært personel til ansættelse i forsvaret samt fastholdelse af eget uddannet faglært personel vanskeliggøres af, at forsvaret ikke matcher det civile lønniveau for disse grupper, og derfor ikke altid kan konkurrere med tilsvarende civile virksomheder. En stor del af det faglærte personel ønsker ikke langtidskontrakt, da de ikke ønsker at opgive den allerede opsparede civiluddannelsesret. På grund af personelmangel er det faglærte personel generelt mere belastet af hyppige udsendelser i INTOPS samt sejlads med søværnets skibe end øvrige manuelle personelgrupper. Dette er medvirkende til at vanskeliggøre fastholdelse af personellet. Faglært personel i den hjemlige struktur skal desuden inddække den manglende arbejdskraft for deres udsendte kolleger, hvilket øger arbejdsbelastningen og skaber forringet arbejdsklima. En uforudset stor afgang blandt det faglærte personel sammenholdt med et øget strukturelt behov for denne personelgruppe som konsekvens af blandt andet forsvarsforliget for perioden medfører, at mange stillinger, der skulle besættes med faglært personel, står tomme. Forsvaret mangler generelt færdiguddannet faglært personel (svende) til at forestå uddannelse af lærlinge under disses praktikperioder. For at lærlingen kan opnå optimale uddannelsesvilkår, er der Side 4/15

5 - bl.a. henset til forsvarets internationale engagement - behov for halvanden til to svende pr. lærling i praktikperioden. Generelt er der i hæren for få standpladser, hvilket virker som en begrænsning i uddannelsen af de militære lærlinge samt for det faglærte personels virke i øvrigt. Efterfølgende beskrives forslag til løsning af de beskrevne problemområder. Det foreslås, at forsvaret målretter sin rekrutteringsindsats på følgende måde: Forsvaret markedsfører sig - særligt på tekniske uddannelsessteder - som faglig uddannelsesinstitution med efterfølgende ansættelsesgaranti. Dette i form af foredragsvirksomhed, gennem udlevering af uddannelseskataloger, oplysninger på hjemmesider m.v. Ved ansøgning om specifik tjeneste eller uddannelse i forsvaret skal det aktivt tilsikres, at alle potentielt egnede kandidater tilbydes alternativer til den ansøgte tjeneste eller uddannelse, såfremt det oprindelige ønske ikke kan imødekommes. Det foreslås, at forsvaret målretter sin fastholdelsesindsats på følgende måde: En styrkelse af løntillæg til særlige funktioner og i forbindelse med udsendelse i internationale operationer. Forsvaret øger fokus på tjenesteplaner. Det foreslås endvidere, at: Forsvaret gives mulighed for at indgå uddannelsesaftaler med værnepligtige og hjemsendt personel om afvikling af praktikforløb i forsvaret i forbindelse med gennemgang af en civil faglig uddannelse. Forløbet afsluttes med tilbud om fortsat tjeneste efter gennemført svendeprøve/eksamen. Under uddannelsesforløbet ydes løn mv. som for øvrige konstabler. Forsvaret tilbyder gennemførelse af erhvervsuddannelsesgrundforløb forud for gennemgang af forsvarets lærlingeforløb. Civilt ansat personel tilbydes ansættelse i militære stillinger. Personellet gives om muligt den nødvendige militære uddannelse og konverteres til militær ansættelse. Der gennem aftale med personelorganisationerne gives mulighed for at kapitalisere opsparet civiluddannelse. Endvidere foreslås det at forsvaret tilbyder øget kompetenceudvikling, fleksible ansættelsesvilkår samt meritering. Forsvaret tilbyder korttidskontrakt til personellet allerede ved ansættelse som konstabelelev/lærling. Forsvaret øger anvendelsen af udlicitering af støtteopgaver såvel nationalt som i forbindelse med INTOPS. Her skal der tages behørigt hensyn til, at forsvaret opretholder egen evne til at løse disse opgaver. Forsvaret undersøger muligheden for i højere grad at anvende civile i visse militære stillinger i IN- TOPS. Forsvaret fortsætter anvendelsen af kortere udsendelsesperioder for faglært personel, der udsendes hyppigt. Forsvaret tilsikrer i forbindelse med indgåelse af kontrakter med civile leverandører, at leverandøren forpligtiger sig til at tage forsvarets lærlinge i praktik. Forsvaret indgår aftaler om uddannelsessamarbejde med civile entreprenører. I den forbindelse kan InterForce samarbejdet med fordel anvendes mere aktivt. Afhængig af muligheder for indgåelse af uddannelsessamarbejder med civile entreprenører foreslås det endvidere, at forsvaret øger antallet af egne standpladser i fornødent omfang. Forsvarets mangel på militært faglært personel er på de omhandlede områder meget kritisk. Det anbefales således, at de ovenstående foreslåede tiltag efter en ressourceberegning iværksættes hurtigst Side 5/15

6 muligt. Opmærksomheden henledes på, at visse løsningsforslag helt eller delvist kan være omfattet af aftaleområdet. Side 6/15

7 1. INDLEDNING Forsvaret anvender mange forskellige typer af erhvervsuddannet (faglært) personel. En oversigt over disse fremgår af bilag 1. Det er en meget forskellig og omfattende medarbejdergruppe og arbejdsgruppen har derfor valgt alene at behandle problemstillinger vedrørende rekruttering, fastholdelse og uddannelse for de seks største faggrupper. Disse grupper er mekanikere, flymekanikere, skibsteknisk personel, logistikassistenter, elektronik- og automatikfagteknikere samt administrativt personel. Øvrige grupper af erhvervsuddannet personel behandles således ikke i nærværende delrapport, men de beskrevne løsningsforslag vurderes i væsentligt omfang at være anvendelig for alle grupper. Øvrige bilag udviser forslag til kompetenceprofiler for det i delrapporten behandlede faglærte personel. Kompetenceprofilerne giver overblik over arbejdsområder, uddannelser og kompetencer for de enkelte faggrupper. 2. DEFINITION AF BEGREBET FAGLÆRT PERSONEL En erhvervsuddannet medarbejder har gennemført en erhvervsuddannelse, der er godkendt af Undervisningsministeriet. Denne godkendelse foreligger gennem en ministeriel bekendtgørelse og en eventuel vejledning og er i øvrigt gennemført efter Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser (LBK nr. 183 af 22/03/2004) og Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr af 12/12/2004). Som bevis for gennemført uddannelse får medarbejderen et svendebrev eller et uddannelsesbevis. I det følgende benævnes den erhvervsuddannede medarbejder faglært, idet denne betegnelse er den almindeligt anvendte og anerkendte i forsvaret. 3. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE Af AGPU rapporten del I fremgår det, at rekruttering til og fastholdelse i forsvaret i indeværende forligsperiode vanskeliggøres af en række faktorer. Rekrutteringspotentialet er beskedent på grund af de små ungdomsårgange samtidig med, at samfundet befinder sig i en højkonjunktur. Herudover anfører AGPU rapporten del I en række faktorer 1, som påvirker unges valg af job og uddannelse. Disse faktorer har også indvirkning på rekruttering og fastholdelse af faglært personel i forsvaret. Trækket på specialister 2 har været meget højt for at inddække behovene ved internationale operationer (INTOPS), hvilket påvirker personellets vilkår. Herunder har forsvaret fortsat vanskeligt ved at rekruttere og fastholde en række specialister, som alle er afgørende for enhedernes operative virke samt for uddannelsesvirksomheden. Dette gælder især faglært personel. Derfor er det vigtigt at forsvaret anvender flere forskellige metoder til at tilvejebringe faglært personel. Nedenfor fremgår de forskellige muligheder forsvaret benytter for at rekruttere faglært personel eller personel, der skal uddannes til et faglært speciale. De særlige tilknyttede problemområder fremgår af punkt 5.1. Rekruttering af faglært personel finder sted som ekstern og intern rekruttering af personel, der allerede har en faglig uddannelse. Uddannelsen for denne gruppe behandles ikke efterfølgende. Rekruttering af ikke faglært personel til uddannelse sker som følger: Ekstern rekruttering fra en ungdomsårgang via Forsvarets Rekruttering. 1 AGPU rapport, del I, kapitel 5 og 6 samt bilag 6 Delrapport vedr. Forsvaret ungdom og uddannelse. 2 Specialist: Personel med stor viden og færdigheder inden for et afgrænset fagligt område (f.eks. faglært personel, men også ufaglært personel som sanitetspersonel, ammunitionsryddere, bjærgningspersonel m.v.) Side 7/15

8 Ekstern rekruttering af personel, der allerede har en delvis gennemført faglig uddannelse, som de ønsker at færdiggøre i forsvaret. Intern rekruttering af personel, der selv søger eller tilbydes en faglig uddannelse. Intern rekruttering af personel, der allerede har en delvis gennemført faglig uddannelse. Endelig rekrutteres faglært personel gennem genansættelse. Faglært personel, der tidligere har aftjent værnepligt eller været militært ansat i forsvaret, kan efter ansøgning herom genansættes. Ved skift mellem værnene vil den faglærte blive mødt med krav om at gennemføre relevante dele af værnets basisuddannelse. Dette vil typisk ske i form af on the job training og/eller sidemandsoplæring. Uddannelsen for denne gruppe behandles ikke efterfølgende. 4. UDDANNELSE Alle de efterfølgende beskrevne uddannelsesforløb tager udgangspunkt i, at medarbejderen civilt har gennemført erhvervsuddannelsesgrundforløbet Mekanikere (eksklusive flymekanikere og skibsteknisk personel) Hæren. Uddannelsesansvaret for Hærens lærlingeuddannelser er forankret ved Hæren Logistikskole. Uddannelsen til lastbilsmekaniker 4 gennemføres som et samlet uddannelsesforløb således: Uddannelse har en varighed af 42 måneder. Såfremt ansøgeren ikke har en militær grunduddannelse, skal denne først gennemgå en 4 måneders HBU. Uddannelsen har da en samlet varighed af 46 måneder. Uddannelsen veksler p.t. mellem uddannelsesophold på tekniske skoler og praktiktjeneste ved et Værkstedniveau II (VN II) ved Forsvarets Materieltjeneste. I forløbet er der 7 skoleperioder af min. 5 ugers varighed. Der er derudover op til 6 praktikperioder af 2 6 ugers varighed ved VN II. Der arbejdes p.t. med muligheden for at kunne benytte VN I som praktikplads de første 1½ år af uddannelsesforløbet. Uddannelsen som militær lastbilsmekanikerlærling adskiller sig fra en civil lærlingeuddannelse ved, at det er et militært uddannelsesforløb, hvor den militære lærling bl.a. skal vedligeholde sine militære færdigheder under læretiden. Herudover ydes der en højere løn under uddannelsen end en civil lærling oppebærer. Den grundlæggende uddannelse som mekaniker suppleres efterfølgende af relevante kurser for at sætte mekanikeren stand til at arbejde med særlige typer af køretøjer og materiel (kampvogne, infanterikampkøretøjer m.v.). Mekanikeren reparerer og vedligeholder køretøjer og maskiner, generatorer, hydraulikanlæg, signalmateriel og våbensystemer m.v. Efter endt uddannelse skal mekanikeren gennemføre Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse på 8 måneder eller tilsvarende uddannelse i Stående Reaktionsstyrke 5. 3 Den første skoleperiode på en erhvervsuddannelse kaldes et grundforløb. Grundforløbet varer ofte mellem 20 og 60 uger og gennemføres på en teknisk skole eller handelsskole. På grundforløbet arbejdes der med erhvervsrettede praktiske og teoretiske fag samt almene fag. Der findes pt. 7 forskellige grundforløb. Dvs., et grundforløb er fælles for en række beslægtede erhvervsuddannelser. Grundforløb for en erhvervsuddannelse skal gennemføres i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse om grundforløb i erhvervsuddannelserne (BEK nr. 341 af ). 4 Se kompetenceprofil i underbilag 2. Side 8/15

9 Flyvevåbnet. I flyvevåbnet uddannes lastvogns- og motormekanikere. Lastvognsmekanikerne reparerer og vedligeholder - som i hæren - både lastvogne og personbiler. Den grundlæggende uddannelse 6 suppleres med relevante kurser på de enkelte typer af køretøjer. Motormekanikerne reparerer og vedligeholder mindre køretøjer, generatorer, styretøj, hydraulikanlæg osv. Den grundlæggende uddannelse suppleres med en begrænset omskoling/efteruddannelse, hvorefter disse kan bestride funktioner som jordudstyrsmekanikere. Den teoretiske uddannelse gennemføres ved EUC Midt og Erhvervsskolerne i Aars, mens praktikperioderne gennemføres ved flyvevåbnets NIV III myndigheder. Uddannelserne har en samlet varighed på 5 hhv. 3 år inkl. basisuddannelse og militæruddannelse Flymekanikere. Det er udelukkende flyvevåbnet, der har ansat flymekanikere, da disse reparerer og vedligeholder alle forsvarets fly og helikoptere. Flyvevåbnet uddanner primært selv sine flymekanikere, men har suppleret indtaget ved at gennemføre lærlingeforløb i samarbejde med TEC-Aviation i Dragør. Den teoretiske del af uddannelsen finder sted ved Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole og tager sammenlagt 15 måneder. Flyvevåbnet har opnået godkendelse til at gennemføre den praktiske del af flymekanikeruddannelsen af lærlinge ved flyvestationerne Skrydstrup, Karup og Aalborg. Den praktiske del af uddannelsen har en varighed af 39 måneder. Forsvarets Personeltjeneste har en ansøgning til høring i Undervisningsministeriet om godkendelse til at gennemføre den teoretiske del af uddannelsen ved Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole, således at lærlingene kan få svendebrev efter endt uddannelse. Indtil nu har lærlingene kun fået udstedt European Aviation Safety Agency Certificate of Recognition ved Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole, som giver adgang til det europæiske svendebrev for flymekanikere (Aircraft Maintenence Licens) efter yderligere et års praktik ved et civilt flymiljø. Uddannelsen til flymekaniker 7 gennemføres som et samlet uddannelsesforløb således: 4 måneders basisuddannelse (FBU). 2 måneders militæruddannelse (FMU). 15 måneders teoretisk uddannelse ved Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole. 39 måneders praktikperiode. Uddannelsen har således en samlet varighed af 60 mdr. ~ 5 år Skibsteknisk personel i Søværnet. Søværnet uddanner faglært personel indenfor følgende tekniske specialer: Maskinteknik 8, Missilteknik 9, Elektronikteknik 10 og Artilleriteknik 11, beskrevet i hhv. model A og B herunder. Herudover har søværnet et kortere teknisk forløb indenfor IT og data, beskrevet nedenfor i model C. Model A: Forløbet tager udgangspunkt i medarbejderens civile svendebrev som mekaniker, elektronikfagtekniker, smed, VVS-installatør el. lign. Uddannelsen består herefter af: 5 De militære mekanikere skal gennemgå en reaktionsstyrkeuddannelse, fordi de skal kunne virke fagligt under de samme vilkår, som er gældende for de operative enheder de er tilknyttet eller støtter. Dvs. under krig eller indsættelse under krigslignende forhold (INTOPS). 6 Se kompetenceprofil i underbilag Se kompetenceprofil i underbilag Se kompetenceprofil i underbilag 6. 9 Se kompetenceprofil i underbilag Se kompetenceprofil i underbilag Se kompetenceprofil i underbilag 9. Side 9/15

10 4 måneders basisuddannelse i søværnet (SBU). 15/16 ugers militærfaglig uddannelse (maskin: 15 uger, artilleri, elektronik eller missil: 16 uger). 12 måneders enheds- og samvirkeuddannelse i den fremtidige enhed. Uddannelsen har en samlet varighed på 20 mdr. ~1 2/3 år Model B: Forløbet tager udgangspunkt i medarbejderens civilt gennemførte erhvervsuddannelsesgrundforløb inden for "Teknologi og Kommunikation" eller tilsvarende (f.eks. militært, meriteret eller formelt forløb). Uddannelsen består herefter af: 4 måneders SBU. 12 måneders Automatikfagtekniker- eller Elektronikfagteknikeruddannelse. 15/16 ugers militærfaglig uddannelse (maskin: 15 uger, artilleri, elektronik eller missil: 16 uger). 27 måneders lærlingepraktik fordelt på værksteder og operative enheder. 3 mdr. svendeprøveforløb ved Søværnets Specialskole. 10 måneders enheds- og samvirkeuddannelse ombord i en enhed. Uddannelsen har en samlet varighed på 60 mdr. ~ 5 år Model C: Forløbet tager udgangspunkt i konstabelelevens civilt gennemførte erhvervsuddannelsesgrundforløb inden for "Teknologi og Kommunikation" eller tilsvarende (f.eks. militært, meriteret eller formelt forløb). Uddannelsen består herefter af: 4 måneders SBU. 6 måneders IT-supporteruddannelse. 14/19 ugers militærfaglig uddannelse (kampinformation: 14 uger eller kommunikation: 19 uger). 14 måneders lærlingepraktik ombord i en operativ enhed. 3 måneders svendeprøveforløb ved Søværnets Specialskole. 4,5 hhv. 5,5 måneders enheds- og samvirkeuddannelse ombord i en enhed. Uddannelsen har en samlet varighed på 36 mdr. ~ 3 år 4.4. Logistikassistenter. Benævnelsen logistikassistenter dækker i denne sammenhæng over mange undergrupper af personel, herunder reservedelsekspedienter, forsyningsekspedienter og logistikassistenter. Faggruppen benyttes ved hæren og flyvevåbnet, idet søværnet anvender ældre faglært personel i disse funktioner (aflastning og/eller aftægt) Hæren. Hæren vil indledningsvis udelukkende rekruttere til logistikassistentuddannelsen 12 fra personel i Stående Reaktionsstyrke, idet uddannelsen rent tidsmæssigt ikke kan indpasses i basis-/reaktionsstyrkeuddannelsesforløbet ved enheder i 2. brigade. Dette medfører, at personellet, som minimum vil have gennemgået HBU og HRU eller tilsvarende uddannelse forud for optagelse på logistikassistentuddannelsen. Uddannelsen omfatter praktikuddannelse i værnet og teoriundervisning ved en handelsskole. Varigheden af logistikassistentuddannelsen er normalt 2 år, men vil variere afhængig af elevens civile uddannelsesbaggrund. Den samlede varighed af uddannelsen er således normalt 3 år inkl. HBU og HRU. 12 Se kompetenceprofil i underbilag 3. Side 10/15

11 Forsyningshjælpere i Stående Reaktionsstyrke, der ønsker uddannelse til logistikassistent gennemgår en individuel kompetenceafklaring ved en handelsskole. Herefter kan de opnå merit i forhold til dele af den teoretiske del af uddannelsen samt dele af praktikforløbet. Soldaten vil herefter skulle gennemføre et uddannelsesforløb for de ikke meriterede dele. Efter afsluttet uddannelsesforløb udleveres civilt anerkendt uddannelsesbevis som logistik-assistent. Logistikassistentuddannelsen kan efterfølgende suppleres med efteruddannelse svarende til den oprindelige reservedelsekspedient. Forsvarets Personeltjeneste har fra Mommark Handelsskole modtaget tilbud om et uddannelsesforløb for logistikassistenter, hvor de gennemfører en overbygning af 2 ugers varighed. Ved denne uddannelses afslutning udstedes et AMU uddannelsesbevis. Tilbuddet om denne supplerende uddannelse er pt. i høring ved Hærens Operative Kommando Flyvevåbnet. I flyvevåbnet har man tidligere selv uddannet forsyningsassistenter, men man har nu ansøgt om at blive godkendt som praktikplads for logistikassistentuddannelsen 13. Alle kommende forsyningsassistenter i flyvevåbnet vil således fremover få en civil kompetencegivende uddannelse, suppleret med et De- Mars funktionsmodul, hvilket forventes at øge rekrutteringsgrundlaget og kvaliteten af ansøgerne og slutproduktet. Den samlede varighed af uddannelsen er normalt 2½ år inkl. FBU og FMU Elektronik- og automatikfagteknikere. Både elektronik- og automatikfagteknikeruddannelsen indledes med gennemførelsen af respektive værns basisuddannelse. Elektronikfagteknikere anvendes i alle tre værn og uddannelsens teoridel gennemføres ved Søværnets Specialskoles Teknikkursus. Teoridelen har en varighed af 12 måneder. Automatikfagteknikere benyttes udelukkende ved søværnet. Uddannelsens teoridel gennemføres ligeledes ved Søværnets Specialskoles Teknikkursus. Teoridelen har en varighed af 12 måneder. Begge uddannelsers praktikforløb gennemføres ved de respektive værn. Uddannelserne afsluttes med en svendeprøve ved Søværnets Specialskoles Teknikkursus. Praktikperioden er på 30 måneder og svendeprøveforløbet er på 3 måneder. Afslutningsvis gennemføres værnsspecifikke tjenesteforløb jf. pkt Hæren. Elektronikfagteknikere 14 gennemfører praktiktjeneste ved Værkstedsniveau II henholdsvis Værkstedsniveau I faciliteter i hæren. Efter endt uddannelse skal medarbejderen gennemføre hærens reaktionsstyrkeuddannelse på 8 måneder eller et tilsvarende forløb i Stående Reaktionsstyrke. Samlet varighed af uddannelsesforløbet = 57 mdr. ~ knap 5 år Søværnet. Elektronik- og automatikfagteknikere i søværnet gennemfører praktiktjeneste ved værksteder i den operative struktur, ved sejlende enheder og/eller ved Søværnets Specialskoles Teknikkursus. Herudover gennemføres 15/16 ugers militærfaglig uddannelse afhængig af speciale (missilteknik, elektronikteknik, pjeceteknik eller maskinteknik). Uddannelsesforløbet afsluttes med 10 mdr. tjeneste, hvor enheds- og samvirkeuddannelsen gennemføres ombord i en enhed. Samlet varighed af uddannelsesforløbet = 62 mdr. ~ godt 5 år. 13 Se kompetenceprofil i underbilag Se kompetenceprofil i underbilag 4. Side 11/15

12 Flyvevåbnet. Elektronikfagteknikere 15 i flyvevåbnet gennemfører praktiktjeneste ved NIV-III myndigheder i flyvevåbnet. I forbindelse med praktiktjenesten gennemføres funktionsuddannelse relateret til det våbensystem, der findes ved elevens faste tjenestested. Forløbet afsluttes med 10 mdr. tjeneste ved elevens faste tjenestested. Samlet varighed af uddannelsesforløbet = 60 mdr. ~ 5 år Administrativt personel. Alle værn benytter sig af militært administrativt personel på manuelt niveau 16. Forsvaret tilbyder at videreuddanne de militære kontorhjælpere gennem Grundlæggende Voksenuddannelse i form af en generel kontoruddannelse på Mommark Handelsskole, således at disse herigennem formelt bliver uddannet til kontorassistenter og opnår uddannelsesbevis. Varigheden for disse teoretiske uddannelsesforløb er typisk i størrelsesordenen 8 10 uger, men afhænger af hvor meget, der kan meriteres efter en individuel kompetenceafklaring, der gennemføres i den første uge af forløbet Hæren. Kontorhjælperuddannelsen 17 gennemføres i hæren som et funktionsuddannelsesforløb for manuelt personel under hærens reaktionsstyrkeuddannelse eller i Stående Reaktionsstyrke. Denne uddannelse indeholder bl.a. edb-kurser inden for DeMars (PERSYS, ØKOSYS og FORMAT) ved Forsvarsakademiets Center for Forvaltning og kan efterfølgende udbygges yderligere med andre relevante kurser samme sted. I uddannelsen indgår også on the job training/ sidemandsoplæring ved den operative enhed, hvor medarbejderen forretter tjeneste. Funktionsuddannelsen har en varighed af 8 måneder. Kontorhjælperuddannelsen har en samlet varighed på 12 mdr. ~ 1 år Søværnet. Uddannelsesforløbet 18 tager udgangspunkt i medarbejderens civile uddannelse indenfor handels- og kontorområdet (kontor, bank, shipping, forsikring o. lign.). Uddannelsen består herefter af 4 måneders basisuddannelse efterfulgt af en målrettet militærfaglig uddannelse indenfor våben af 10 ugers varighed. Herefter placeres medarbejderen i sin fremtidige enhed og gennemgår her enheds- og samvirkeuddannelsen, som varer 12. mdr. Uddannelsen har en samlet varighed på 18,5 mdr. ~ 1½ år. Alternative forløb på baggrund af individuel meritvurdering, efterfulgt af særlige uddannelses- og tjenesteaftaler under anvendelse af en civil handelsskole, bliver dog også anvendt Flyvevåbnet. I flyvevåbnet har man tidligere selv uddannet administrationspersonel, men man har nu ansøgt om at blive godkendt som praktikplads for kontorassistentuddannelsen 19 med speciale i offentlig administrati- 15 Se kompetenceprofil i underbilag Det militært administrative personel indgår i operative enheder i de tre værn. De kan ikke erstattes af HK uddannet civilt personel, da de alle har operative skråstregsfunktioner. De deltager på lige for med øvrige militære personelgrupper under INTOPS og anden operativ indsættelse. 17 Se kompetenceprofil i underbilag Se kompetenceprofil i underbilag Se kompetenceprofil i underbilag 15. Side 12/15

13 on 20. Alt kommende administrativt personel i flyvevåbnet vil således fremover få en civil kompetencegivende uddannelse, suppleret med et DeMars funktionsmodul, hvilket forventes at øge rekrutteringsgrundlaget og kvaliteten af ansøgerne og slutproduktet. Den samlede varighed af uddannelsen er op til 4½ år, afhængig af meritering efter en individuel kompetenceafklaring. 5. PROBLEMOMRÅDER Nedenfor beskrives de problemområder, der er identificeret i forbindelse med rekruttering, fastholdelse og uddannelse af faglært personel Rekruttering og fastholdelse. Rekruttering af faglært personel til ansættelse i forsvaret samt fastholdelse af eget uddannet faglært personel vanskeliggøres af, at forsvaret ikke matcher det civile lønniveau for disse grupper, og derfor ikke altid kan konkurrere med tilsvarende civile virksomheder. En stor del af det faglærte personel ønsker ikke langtidskontrakt, da de ikke ønsker at opgive den allerede opsparede civiluddannelsesret. På grund af personelmangel er det faglærte personel generelt mere belastet af hyppige udsendelser i INTOPS samt sejlads med søværnets skibe end øvrige manuelle personelgrupper. Dette er medvirkende til at vanskeliggøre fastholdelse af personellet. Faglært personel i den hjemlige struktur skal desuden inddække den manglende arbejdskraft for deres udsendte kolleger, hvilket øger arbejdsbelastningen og skaber forringet arbejdsklima. En uforudset stor afgang blandt det faglærte personel sammenholdt med et øget strukturelt behov for denne personelgruppe som konsekvens af blandt andet forsvarsforliget for perioden medfører, at mange stillinger, der skulle besættes med faglært personel, står tomme Uddannelse. Forsvaret mangler generelt færdiguddannet faglært personel (svende) til at forestå uddannelse af lærlinge under disses praktikperioder. For at lærlingen kan opnå optimale uddannelsesvilkår, er der - bl.a. henset til forsvarets internationale engagement - behov for halvanden til to svende pr. lærling i praktikperioden 21. Generelt er der i hæren for få standpladser 22, hvilket virker som en begrænsning i uddannelsen af de militære lærlinge samt for det faglærte personels virke i øvrigt. 6. LØSNINGSMULIGHEDER Efterfølgende beskrives forslag til løsning af de under pkt. 5 beskrevne problemområder. Der gøres opmærksom på, at hver løsningsmulighed kun nævnes ét sted, selvom denne vil kunne være medvirkende til at løse flere problemområder Rekruttering og fastholdelse. 20 Flyvevåbnet ønsker ikke selv at gennemføre uddannelser, hvor der findes eksisterende tilbud, der dækker værnets behov. Flyvevåbnet har samtidigt et ønske om at give en civil kompetencegivende uddannelse i de tilfælde, hvor det er muligt. Endelig har Finansministeriet pålagt forsvaret at øge antallet af lærlinge. Flyvevåbnet bidrager herigennem til at løse denne problematik. 21 Her tænkes på inddækning af uddannelseskapacitet i form af stedfortrædende svend, ved den oplærende svends fravær. Dette fravær kan forårsages af udsendelse i INTOPS, kursusdeltagelse, ferie og afspadsering, sygdom mv. 22 Standplads: Arbejdsplads i garage/værksted eller lignende, hvor lærlingen, sammen med sin svend, kan udføre sit arbejde under praktikperioden. Side 13/15

14 Generelle rekrutterings - og fastholdelsesproblemer (faglært personel). Det foreslås, at forsvaret målretter sin rekrutteringsindsats på følgende måde: Forsvaret markedsfører sig - særligt på tekniske uddannelsessteder - som faglig uddannelsesinstitution med efterfølgende ansættelsesgaranti. Dette i form af foredragsvirksomhed, gennem udlevering af uddannelseskataloger, oplysninger på hjemmesider m.v. Ved ansøgning om specifik tjeneste eller uddannelse i forsvaret skal det aktivt tilsikres, at alle potentielt egnede kandidater tilbydes alternativer til den ansøgte tjeneste eller uddannelse, såfremt det oprindelige ønske ikke kan imødekommes. Det foreslås, at forsvaret målretter sin fastholdelsesindsats på følgende måde: En styrkelse af løntillæg til særlige funktioner og i forbindelse med udsendelse i internationale operationer. Forsvaret øger fokus på tjenesteplaner Målrettet rekruttering blandt faguddannet værnepligtigt personel. Det foreslås, at: Forsvaret gives mulighed for at indgå uddannelsesaftaler med værnepligtige og hjemsendt personel om afvikling af praktikforløb i forsvaret i forbindelse med gennemgang af en civil faglig uddannelse. Forløbet afsluttes med tilbud om fortsat tjeneste efter gennemført svendeprøve/eksamen. Under uddannelsesforløbet ydes løn mv. som for øvrige konstabler. Forsvaret tilbyder gennemførelse af erhvervsuddannelsesgrundforløb forud for gennemgang af forsvarets lærlingeforløb Ansættelse af civilt faglært personel i militære stillinger. Det foreslås, at civilt ansat personel tilbydes ansættelse i militære stillinger. Personellet gives om muligt den nødvendige militære uddannelse og konverteres til militær ansættelse Ansættelsesforhold. Det foreslås, at der gennem aftale med personelorganisationerne gives mulighed for at kapitalisere opsparet civiluddannelse 23. Endvidere foreslås det at forsvaret tilbyder øget kompetenceudvikling, fleksible ansættelsesvilkår samt meritering Hyppige udsendelser i INTOPS m.v. Det foreslås, at: Forsvaret tilbyder korttidskontrakt til personellet allerede ved ansættelse som konstabelelev/lærling. Forsvaret øger anvendelsen af udlicitering af støtteopgaver såvel nationalt som i forbindelse med INTOPS. Her skal der tages behørigt hensyn til, at forsvaret opretholder egen evne til at løse disse opgaver. Forsvaret undersøger muligheden for i højere grad at anvende civile i visse militære stillinger i IN- TOPS. Forsvaret fortsætter anvendelsen af kortere udsendelsesperioder for faglært personel, der udsendes hyppigt Uddannelse. 23 Dette er allerede aftalt for HKKF s forhandlingsområde. 24 Forsvaret skal tilsikre at opnåede kompetencer dokumenteres, således at disse kan anvendes civilt. Side 14/15

15 Faglært personel (svende) til at forestå uddannelse af lærlinge. Det foreslås, at der i forbindelse med indgåelse af kontrakter med civile leverandører tilsikres, at leverandøren forpligtiger sig til at tage forsvarets lærlinge i praktik For få standpladser. Det foreslås, at Forsvaret indgår aftaler om uddannelsessamarbejde med civile entreprenører 25. I den forbindelse kan InterForce 26 samarbejdet med fordel anvendes mere aktivt. Afhængig af muligheder for indgåelse af uddannelsessamarbejder med civile entreprenører foreslås det endvidere, at forsvaret øger antallet af egne standpladser i fornødent omfang. 7. ANBEFALING Forsvarets mangel på militært faglært personel er på de omhandlede områder meget kritisk. Det anbefales således, at de i pkt. 6 foreslåede tiltag efter en ressourceberegning iværksættes hurtigst muligt. Opmærksomheden henledes på, at visse løsningsforslag helt eller delvist kan være omfattet af aftaleområdet. 25 En aftale mellem forsvaret og en civil virksomhed, hvor virksomheden stiller vedligeholdelseskapacitet i form af standplads/svend eller uddannelse til rådighed for forsvaret. Virksomheden får til gengæld sikkerhed for en kontraktlig leverance i en defineret periode, genkøb eller lignende. 26 InterForce: Et samarbejde mellem forsvaret og civile private og offentlige virksomheder omkring forsvarets brug af det frivillige personel. InterForce formål er at forbedre forholdene for mennesker, der står med både en militær og en civil forpligtelse, når forsvaret bruger de skjulte ressourcer. Side 15/15

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007. Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007 Bilag 14 Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kompetencebaseret tilgang

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 14. Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 14 Delrapport vedrørende kontraktofficerer i forsvaret Indholdsfortegnelse Indledning 2 Kompetencebaseret tilgang

Læs mere

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse.

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. 1. INDLEDNING En civil ansat elev/lærling er for de håndværksmæssige fags vedkommende overordnet tilknyttet

Læs mere

Bilag 22. Delrapport vedrørende beskrivelse af grunduddannelsesforløb for konstabelgruppen

Bilag 22. Delrapport vedrørende beskrivelse af grunduddannelsesforløb for konstabelgruppen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 8. juni 2007 Bilag 22 Delrapport vedrørende beskrivelse af grunduddannelsesforløb for konstabelgruppen i forsvaret Indholdsfortegnelse

Læs mere

SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 SØVÆRNETS TEKNIKSKOLES DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE, TEORI FOR ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØMSUDDANNELSEN

SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 SØVÆRNETS TEKNIKSKOLES DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE, TEORI FOR ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØMSUDDANNELSEN SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 SØVÆRNETS TEKNIKSKOLES DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE, TEORI FOR ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØMSUDDANNELSEN (ELEKTRONIKFAGTEKNIKER) 1. INDLEDNING Nærværende direktiv

Læs mere

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET Bilag 5 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET 1. RESUMÉ Det fremgår af nedenstående, at personel

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Generelt om tjenesten. Den tekniske udvikling i verden står ikke stille, vi er faktisk i en rivende udvikling. Ofte

Læs mere

SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE PÅ MANUELT NIVEAU FOR STAMPERSONEL AUTOMATIK- OG PROCESS UDDANNELSEN

SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE PÅ MANUELT NIVEAU FOR STAMPERSONEL AUTOMATIK- OG PROCESS UDDANNELSEN SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE PÅ MANUELT NIVEAU FOR STAMPERSONEL AUTOMATIK- OG PROCESS UDDANNELSEN (AUTOMATIKFAGTEKNIKER) 1. INDLEDNING Nærværende direktiv udgør

Læs mere

Forsvarskommandoen. Militærtjeneste. - et kompetenceløft til videreuddannelse

Forsvarskommandoen. Militærtjeneste. - et kompetenceløft til videreuddannelse Forsvarskommandoen Militærtjeneste - et kompetenceløft til videreuddannelse Udgiver: Forsvarskommandoen November 2002 Layout: Tanja Weikop Foto: Leif Ernst Tryk: From & co. 2 3 3 3 4 4 Indledning Uddannelse

Læs mere

Bilag 25. Delrapport vedrørende konstablernes individuelle kompetenceudvikling samt karrieremuligheder.

Bilag 25. Delrapport vedrørende konstablernes individuelle kompetenceudvikling samt karrieremuligheder. Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 30. oktober 2007 Bilag 25 Delrapport vedrørende konstablernes individuelle kompetenceudvikling samt karrieremuligheder. Indholdsfortegnelse

Læs mere

HKKF Juni 2006. Ny personel- og uddannelsesstruktur i forsvaret.

HKKF Juni 2006. Ny personel- og uddannelsesstruktur i forsvaret. HKKF Juni 2006 Ny personel- og uddannelsesstruktur i forsvaret. Betænkning 902 angående forsvarets fremtidige personel- og uddannelsesstruktur indeholder overordnede målsætninger om, at der skal opnås

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 13. Delrapport vedrørende aldersdifferentieret afgang

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 13. Delrapport vedrørende aldersdifferentieret afgang Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 13 Delrapport vedrørende aldersdifferentieret afgang Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Forudsætninger 3

Læs mere

Bilag 15. Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner

Bilag 15. Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 15 Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

Underbilag 1 til bilag 14. Delrapport vedr. kontraktofficerer i hæren

Underbilag 1 til bilag 14. Delrapport vedr. kontraktofficerer i hæren Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 09-02-2007 Underbilag 1 til bilag 14 Delrapport vedr. kontraktofficerer i hæren 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Bilag 24. Delrapport vedrørende tilvejebringelse og fastholdelse af personel med særlige specialer anvendt ved internationale operationer.

Bilag 24. Delrapport vedrørende tilvejebringelse og fastholdelse af personel med særlige specialer anvendt ved internationale operationer. Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11. juli 2007 Bilag 24 Delrapport vedrørende tilvejebringelse og fastholdelse af personel med særlige specialer anvendt ved internationale

Læs mere

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA

Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Hvorfor har AMU-Fyn valgt at arbejde med IKA Nyt AMU- med brugeren i centrum 2003 - Totalt skift i uddannelsestænkningen fra at tænke i enkeltuddannelser til at tænke i kompetencer på arbejdsmarked. 1.

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR

RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR DEL II INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagssamling...ii KAPITEL 8 INDLEDNING...1 Grundlag... 1 Udviklingen siden arbejdsgrupperapport

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret. i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6.

Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret. i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6. Bilag 7 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Årligt indtag på den militære grunduddannelse i forsvaret i visse modeller i Værnepligtsrapportens kapitel 5 og 6 I dette bilag omtales forhold omkring indtag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension 2/7 dage Forvaltes således fra 1/8 2008: For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre

Læs mere

Uddannelsespolitiske målsætninger for den militære del af CS gruppen

Uddannelsespolitiske målsætninger for den militære del af CS gruppen Uddannelsespolitiske målsætninger for den militære del af CS gruppen Centralforeningen for Stampersonel (CS) beskriver med dette notat organisationens politiske pejlemærker for fremtidens befalingsmandsuddannelse

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN 1. FORMÅL Formålet er, at sergenteleven erhverver sig den nødvendige grundlæggende viden og færdigheder og på grundlag heraf tilegner

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen

Læs mere

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FOR DINE BEDSTE KANDIDATER AKADEMIUDDANNELSEN 2015 HER STARTER REJSEN FOR FREMTIDENS OFFICERER Når Forsvaret nu søger kandidater til officersuddannelserne,

Læs mere

Bilag 10. Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel

Bilag 10. Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 10 Delrapport vedrørende klassificering og oprettelse af stillinger samt anvendelse af personel Indholdsfortegnelse

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at VIRKSOMHEDSPRAKTIKKEN

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

CIVILUDDANNELSE I FORSVARET

CIVILUDDANNELSE I FORSVARET CIVILUDDANNELSE I FORSVARET 1. Optjening af civiluddannelse Personel, der er ansat til tidsubestemt korttidstjeneste (K35) og som har forrettet mere end 33 måneders tjeneste, optjener retten til at anvende

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Typisk stillede spørgsmål vedrørende den lovpligtige uddannelse

Typisk stillede spørgsmål vedrørende den lovpligtige uddannelse Typisk stillede spørgsmål vedrørende den lovpligtige uddannelse Ved overgang fra struktur for den lovpligtige uddannelse til den nye mere forenklede struktur er der en række spørgsmål, som ofte stilles

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver

Læs mere

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! PRAKTIKCENTER 2017

LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?!  PRAKTIKCENTER 2017 PRAKTIKCENTER 2017 LÆRLING HVORFOR OG HVORDAN?! WWW.EUCSJ.DK EN erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET

ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET FORSVARSKOMMANDOEN Postboks 202 2950 Vedbæk Telefon: 45 67 45 67 Gennemvalg: 45 67 + lok.nr. Telefax: 45 89 07 48 E-mail: fko@fko.dk ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET Ref.: a. Lov om folkeskolen, nr. 534 af

Læs mere

1. LOGISTIKBATALJON. En professionel bataljon, i en moderne hær

1. LOGISTIKBATALJON. En professionel bataljon, i en moderne hær 1. LOGISTIKBATALJON En professionel bataljon, i en moderne hær 1. Logistikbataljon er inde i en særdeles spændende periode med mange forandringer og nye opgaver, indledningsvis med fokus på rekruttering

Læs mere

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling.

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling. Undervisningsministeriet Vester Voldgade 123 1552 København V. 1) Uddannelsens formål og hvilken erhvervsfaglig fællesindgang eller fællesindgange uddannelsen agtes tilknyttet. 2) De beskæftigelsesområder,

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

DIREKTIV FOR OFFICERSGRUNDUDDANNELSEN I SØVÆRNET ÅRGANG BREDAL 2003/2007

DIREKTIV FOR OFFICERSGRUNDUDDANNELSEN I SØVÆRNET ÅRGANG BREDAL 2003/2007 SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO DIREKTIV FOR OFFICERSGRUNDUDDANNELSEN I SØVÆRNET ÅRGANG BREDAL 2003/2007 1. INDLEDNING Dette direktiv udgør planlægningsgrundlaget for officersgrunduddannelsen

Læs mere

Bilag 17. Delrapport vedrørende udviklingsskitser for forsvarets fremtidige mellemlederuddannelser

Bilag 17. Delrapport vedrørende udviklingsskitser for forsvarets fremtidige mellemlederuddannelser Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 17 Delrapport vedrørende udviklingsskitser for forsvarets fremtidige mellemlederuddannelser Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler FORSVARETS PERSONELTJENESTE Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generelt 1.1. Formål 1.2. Afgrænsning 1.3. Anvendelsesområde

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

a. For at oppebære ydelser efter dette pkt. skal de i pkt. 2 fastsatte betingelser være opfyldt.

a. For at oppebære ydelser efter dette pkt. skal de i pkt. 2 fastsatte betingelser være opfyldt. Bestemmelser om godtgørelse af merudgifter under deltagelse i øvelser, sejlads med Søværnets skibe mv. samt under ophold i øvelses-/skydelejre mv. for personel under Forsvarsministeriets område. Tillæg:

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Bilag 3 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Underbilag: Notat fra Epinion om værnepligtens betydning for

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen Opbrydning

Læs mere

IT-uddannelser i Forsvaret

IT-uddannelser i Forsvaret IT-uddannelser i Forsvaret Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole Faggruppe Informatik Bygning 131, Flyvestation Værløse 3500 Værløse http://sps.net-u.dk Teori & praktik Hvem er vi? Faggruppe Informatik

Læs mere

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML)

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) A. FORMÅL 1. At give eleven det uddannelsesgrundlag, der kvalificerer den pågældende til at forrette tjeneste på højeste funktionsniveau for mellemledere

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 3 Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Baggrund 2 Totalforsvaret

Læs mere

KATALOG OVER MULIGE LØSNINGER VEDRØRENDE REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FLYMEKANIKERE

KATALOG OVER MULIGE LØSNINGER VEDRØRENDE REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FLYMEKANIKERE KATALOG OVER MULIGE LØSNINGER VEDRØRENDE REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FLYMEKANIKERE 7. december 2015 PERSONALE- OG UDDANNELSESSITUATIONEN BLANDT FLYMEKANIKERE Resumé og indstilling Forsvarets civile

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Byd fremtidens medarbejder indenfor. Få et hurtigt overblik over de ordninger, der knytter unge og virksomheder sammen i Odsherred

Byd fremtidens medarbejder indenfor. Få et hurtigt overblik over de ordninger, der knytter unge og virksomheder sammen i Odsherred Byd fremtidens medarbejder indenfor Få et hurtigt overblik over de ordninger, der knytter unge og virksomheder sammen i Odsherred Denne folder findes også i en elektronisk udgave på www.bizods.dk Hold

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 10. juli 2007. Bilag 27. Delrapport vedrørende civiluddannelsesordningen

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 10. juli 2007. Bilag 27. Delrapport vedrørende civiluddannelsesordningen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 10. juli 2007 Bilag 27 Delrapport vedrørende civiluddannelsesordningen Indholdsfortegnelse Resumé...3 1. Beskrivelse af Civiluddannelsesordningen....5

Læs mere

Karrierespor. Forsvarsminister Søren Gade

Karrierespor. Forsvarsminister Søren Gade Karrierespor Vi må løbe den risiko, at soldaterne forlader forsvaret til fordel for erhvervslivet. For hvis forsvaret skal være et attraktivt valg for de unge, bliver vi nødt til at kunne tilbyde dem noget,

Læs mere

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Hærens Konstabel- og Korporalforening Skriftlig beretning 2011 Hærens Konstabel- og Korporalforening Indhold Forordet 3 Politikken 4 Organisationen 14 34 Forkortelserne 67 2 Forordet Forordet Endnu et år er gået, og måske er det bare min alder,

Læs mere

Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007

Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007 April 2015 BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG AF STUDERENDE VED FORSVARSAKADEMIETS UDDANNELSER. Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder-

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 8. december 2009 MINISTERREDEGØRELSE BERETNING 17/2008 OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆ- RE OPERATIONER I AFGHANISTAN

Læs mere

rekruttering til hærens reaktionsstyrker

rekruttering til hærens reaktionsstyrker Beretning til statsrevisorerne om rekruttering til hærens reaktionsstyrker Januar 2005 RB A301/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning... 14 A. Undersøgelsens baggrund...

Læs mere

HAR DU OVERBLIK OG TEKNISK SANS?

HAR DU OVERBLIK OG TEKNISK SANS? GRAFISK TEKNIKERUDDANNELSEN HAR DU OVERBLIK OG TEKNISK SANS? SÅ VIS DET SOM Du får det til at ske Som grafisk tekniker står du for produktionen af alle former for trykte og printede produkter. Det er dig,

Læs mere

Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Electronic Warfare Operatør/sprog (EWOPR/sprog) Funktionsniveau og M100 (hæren). værnstilhørsforhold Antal

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

UDDANNELSE HVORFOR OG HVORDAN!? H

UDDANNELSE HVORFOR OG HVORDAN!? H UDDANNELSE af lærlinge styrker virksomhedens rekruttering af arbejdskraft, og I får mulighed for at udruste lærlinge med de kvalifi kationer, der knytter sig til jeres virksomhed. Der er fl ere fl eksible

Læs mere

Kompetenceprofil for konstabel/panseringeniørkompagni (KS/PNIGKMP) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for konstabel/panseringeniørkompagni (KS/PNIGKMP) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for konstabel/panseringeniørkompagni (KS/PNIGKMP) HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDOS DIREKTIV FOR SØVÆRNETS GRUNDLÆGGENDE KONTRAKTOFFICERSUDDANNELSE

SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDOS DIREKTIV FOR SØVÆRNETS GRUNDLÆGGENDE KONTRAKTOFFICERSUDDANNELSE Underbilag 1 til Beskrivelse af SØVÆRNETS kontraktofficersuddannelse. SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDO SØVÆRNETS OPERATIVE KOMMANDOS DIREKTIV FOR SØVÆRNETS GRUNDLÆGGENDE KONTRAKTOFFICERSUDDANNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 135 Offentligt Bilag 3 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Bilag 21. Delrapport vedrørende forsvarets rekrutteringsstrategi

Bilag 21. Delrapport vedrørende forsvarets rekrutteringsstrategi Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 21 Delrapport vedrørende forsvarets rekrutteringsstrategi Indholdsfortegnelse Indledning 2 Identifikation af

Læs mere

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK Merkantil HG VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK KÆRE VIRKSOMHED Har I travlt? Og kunne I have brug for ekstra hænder i dagligdagen? Så vil I helt sikkert kunne

Læs mere