REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012"

Transkript

1 Til medlemmerne i Andelsboligforeningen REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 År 2012, tirsdag den 30. oktober, klokken 18.00, blev der afholdt generalforsamling i andelsboligforeningen Buddinge Park i bibliotekslokalerne ved Gladsaxe Rådhus. Der var 71,1 andelshavere repræsenteret heraf 6 ved fuldmagt. Derudover deltog afdelingschef Thomas Vester og ejendomsadministrator Stine Roum fra DEAS A/S samt Bjørn Kjær fra John Bergelin A/S. Dagsorden var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Velkomst ved formand Linda Juhl 3. Velkommen til DEAS A/S (tidl. Dan-Ejendomme as) 4. Forslag til vedtægtsændring 5. Valg af formand 6. Aflønning af formand 7. Orientering om faldstammer og øvrige igangværende projekter ved arkitekt Bergelin 8. Status nyt varmesystem ved Christian Wolf og Frederik Holten-Tingleff Ad 1. Valg af dirigent Formand Linda Juhl bød velkommen og foreslog, på bestyrelsens vegne, Thomas Vester, DEAS A/S, som dirigent, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig. Dagsorden blev gennemgået, og der var ingen bemærkninger til denne. Dirigenten takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovlig indkaldt og varslet og erklærede, at forsamlingen var beslutningsdygtig med hensyn til alle dagsordenens punkter. Som referent blev Stine Roum, DEAS A/S, valgt. Det blev præciseret, at referatet ville blive udarbejdet som et beslutningsreferat med gengivelse af aftenens beslutninger og således ikke indeholde referat af aftenens diskussioner. Ad 2. Velkomst ved formand Linda Juhl Formand Linda Juhl startede med at byde foreningens nye administrator DEAS A/S velkommen. Herefter orienterede formanden om, at der havde været mange opgaver i bestyrelsen herunder varmeprojektet samt der var mange beboere som havde haft vandskader. Endvidere var der faldstammeprojektet som var blevet rykket til januar for ikke at give for mange gener for beboerne i december måned. Foreningens tidligere administrator Claus Clausen fra advokatfirmaet Egemar og Clausen havde skrevet en regning til foreningen på ca. kr for noget arbejde han havde lavet for foreningen samt givet advokatfirmaet en bonus. Da bestyrelsen ikke mente regningen var korrekt ansatte bestyrelsen en advokat og der blev herefter forhandlet et forlig på at foreningen fik ca. 1/3 tilbage igen. Foreningens advokat anbefalede foreningen at undgå en retssag. Til sidst orienterede formand Linda Juhl om, at hun ville træde af som formand og der dermed skulle vælges ny formand på denne generalforsamling. Dirigenten spurgte herefter om der var spørgsmål til ovenstående og dette lod imidlertid ikke til at være tilfældet. Generalforsamlingen gik derefter videre til næste punkt på dagsordenen.

2 Ad 3. Velkommen til DEAS A/S (tidl. Dan-Ejendomme as) Formand Linda Juhl bad Thomas Vester om at foretage den videre præsentation af DEAS A/S og de til foreningen tilknyttede kontaktpersoner. Thomas Vester oplyste at DEAS A/S har mange års erfaring med administration af andelsboligforeninger. En af DEAS fornemmeste opgaver er at gøre foreningen tryg ved at holde styr på alle opgaver relateret til driften af foreningens ejendom. Det er aftalt, at DEAS A/S skal varetage traditionelle administrationsopgaver for foreningen, men herudover kan DEAS, hvis foreningen ønsker det, påtage sig opgaver for foreningen der relaterer sig til drift- og vedligeholdelse af ejendommen, byggeteknisk rådgivning og energistyring. Foreningens faste kontaktperson vil være ejendomsadministrator Stine Roum. Stine Roum har arbejdet med ejendomsadministration af andelsboligforeninger siden Foreningen er derfor i trygge hænder hos Stine Roum. Herudover er Thomas Vester, der fungerer som chef for afdelingen for Andelsboliger, tilknyttet som kundeansvarlig. Ad 4. Forslag til vedtægtsændring Forslag til vedtægtsændring angående fremleje. Genfremsættelse af Tina Mogensbæks forslag samt modforslag fra bestyrelsen. Der var flertal for Tina Mogensbæks forslag på foreningens ordinære generalforsamling den 3. april 2012, hvorfor forslaget på denne generalforsamling kan vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Ordlyden i Tina Mogensbæks forslag er som følger: "En andelshaver er berettiget til at udleje eller udlåne sin lejlighed til andelshavers barn eller forældre. En andelshaver, der har beboet sin lejlighed i mindst ét år, kan udleje eller udlåne sin bolig eller en del heraf med bestyrelsens tilladelse for en periode indtil to år. Bestyrelsen skal i øvrigt godkende lejeren/låneren og betingelser for lejemålet/lånet inden 14 dage fra anmodning. Hvis en andelshaver fremlejer eller udlåner sin lejlighed i strid med denne bestemmelse, kan andelshaver efter to skriftlige advarsel fra bestyrelse ekskluderes af foreningen og boligretten bringes til ophør, jfr. 21. I alle tilfælde af fremleje hæfter andelshaveren ubetinget for boligafgiften og de eventuelle skader, lejerne måtte påføre ejendommen." Dirigenten motiverede forslaget på Tina Mogensbæks vegne. Der var herefter en kort debat om forslaget, hvorefter dirigenten satte forslaget til afstemning, som blev vedtaget med overvældende flertal. Dirigenten gik herefter videre bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer angående 11, fremleje, som lød som følger. En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, medmindre han er berettiget dertil efter 11, stk. 1. Stk. 1 En andelshaver er, når han har beboet sin lejlighed i 1 år, berettiget til at fremleje sin lejlighed i en tidsperiode på mellem 6 måneder og 2 år. Ved påbegyndt fremleje løber perioden fra startdatoen på fremlejeforholdet og 2 år frem. Hvis en andelshaver har haft sin lejlighed fremlejet, skal andelshaveren bebo lejligheden i minimum 1 år, før ny fremleje kan godkendes, uagtet om andelshaver ikke har haft udlejet sin lejlighed i de fulde 2 år. Stk. 2 Bestyrelsen skal godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet forud for fremlejemålets etablering. Lejeaftalen skal indgås på en lejekontrakt, der er autoriseret af Bygge- og Boligstyrelsen. Andelsboligforeningen skal godkende fremlejeaftalen. Administrator registrerer fremlejeaftalen og opkræver et gebyr herfor hos fremlejende andelshaver. Bestyrelsen kan modsætte sig fremlejeforholdet når det samlede antal personer i lejligheden vil overstige antallet af beboelsesrum, eller, når bestyrelsen i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet. Hvis en andelshaver fremlejer eller udlåner sin lejlighed uden bestyrelsens godkendelse, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen og boligretten bringe til ophør, jf. 21. Stk. 3 Andelshaver, hvor bopælspligten opfyldes af andelshaverens barn, barnebarn, forældre, bedsteforældre eller søskende kan frit fremlejes til førnævnte personkreds. Side 2 af 5

3 Stk. 4 Fremleje eller lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af dem fastsatte betingelser. Dette forudsætter, at andelshaver samtidig bor i andelen. Stk. 5 Fremlejetager skal overholde foreningens husorden. Herudover er det ikke tilladt for fremlejetager at holde dyr. Fremlejende andelshaver er ansvarlig for fremlejetagers opførsel og er efter bestyrelsens påbud forpligtet til at opsige/ophæve lejemålet, hvis fremlejetager ikke overholder husordenen. Fremlejende andelshaver kan ekskluderes, såfremt andelshaveren eller dennes fremlejetager opfylder betingelserne herfor. Dirigenten konstaterede at ovenstående vedtægtsændring ikke kunne vedtages på denne generalforsamling, da der ikke var mødt 2/3 af foreningens medlemmer jf. foreningens vedtægt. Vedtægten oplyser til gengæld, at såfremt der ikke er mindst 2/3 af foreningens medlemmer repræsenteret, men opnås et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan forslaget da endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor mange medlemmer der er repræsenteret. Dirigenten satte med baggrund i denne vedtægtsbestemmelse forslaget til afstemning. Forslaget opnåede et overvældende flertal fra de tilstedeværende medlemmer, og forslaget kan herefter blive endelig vedtaget på næste generalforsamling med et flertal på 2/3, uanset hvor mange der er repræsenteret. Ad 5. Valg af formand Linda Juhl træder af som formand. Pernille Arnt Vissing opstiller som formand. Pernille Arnt Vissing motiverede hendes valg som formand. Dirigenten spurgte om der var modkandidater til posten og da dette ikke var tilfældet kunne det konstateres, at Pernille Arnt Vissing var valgt som foreningens nye formand. Pernille Arnt Vissing vil kunne træffes telefonisk hver mandag kl på tlf samt på mail Endvidere ønskede Poul Augusteborg at udtræde af bestyrelsen og Karin Antonsen Wiemert ønskede at opstille til bestyrelsen og blev valgt med applaus. Troels Marcher ønskede at opstille som suppleant og blev valgt med applaus. Bestyrelsen ser herefter således ud: Pernille Vissing Formand (på valg i 2014) Karin Antonsen Wiemert Medlem (på valg i 2014) Jonas Vissing Medlem (på valg i 2013) Christian Skovly Wolf Medlem (på valg i 2013) Kim Petersen Medlem (på valg i 2013) Frederik Holten-Tingleff Medlem (på valg i 2014) Linda Juhl Suppleant (på valg i 2013) Troels Marcher Suppleant (på valg i 2013) Morten Norking Suppleant (på valg i 2013) Claus Børresen Suppleant (på valg i 2013) Ad 6. Aflønning af formand Bestyrelsen stiller forslag om en aflønning på kr pr. måned. Tidligere aflønning har været kr ,- pr. måned. Linda Juhl motiverede forslaget, hvorefter dirigenten satte forslaget til afstemning, som blev vedtaget med overvældende flertal. Side 3 af 5

4 Ad 7. Orientering om faldstammer og øvrige igangværende projekter ved arkitekt Bergelin Linda Juhl startede med at sige, at foreningens medlemmer skulle huske at det var frivilligt arbejde fra bestyrelsens side og bestyrelsen var kede af, at de måtte udskyde projektet til januar. Grunden til at projektet blev udskudt til januar var at bestyrelsen ikke ønskede at genere beboerne i december måned. Bjørn Kjær fra John Bergelin A/S orienterede om, at han havde overtaget projektet. Faldstammerne udskiftes i midten af januar og der vil snart komme skrivelser herom. Bergelin A/S har besigtiget kvistene og her kunne det konstateres at der var fugt. Bergelin A/B kunne ikke sige, hvor stort problemet var, men de arbejdede hårdt på, at få afgrænset problemet, konstruktionen vil blive gennemgået og der forventes et resultat inden for 3 uger. Angående vinduesudskiftningen er det småting der mangler og de lejligheder, hvor man har behov for at komme ind i vil blive varslet herom. Bjørn Kjær fra Bergelin A/S spurgte herefter om der var spørgsmål til ovenstående og der fremkom ingen. Ad 8. Status nyt varmesystem ved Christian Wolf og Frederik Holten-Tingleff Foreningens nye varmesystem er blevet undersøgt, da der ikke var særlig stor køling på vandet og det har resulteret i at foreningen har betalt afkølingsafgift. Såfremt man har en radiator, hvor vandet ikke løber rigtigt rundt, skal man kontakte bestyrelsen. Alle beboere blev opfordret til at se om alt fungerer som det skal. Der blev endvidere orienteret om, at Gladsaxe Fjernvarme havde lovet at reetablere det hele igen, så det kom til at se pænt ud. Der blev opfordret til at man skruer langsomt op for varmen, såfremt man vil have det varmere, da det varme vand ellers bliver sendt retur til fjernvarmeværket og foreningen kommer dermed til at betale strafafgift. Der var herefter en debat angående fjernelse af radiatorer i badeværelserne, som mange beboere mener er en forringelse. Bestyrelsen orienterede generalforsamlingen om, at de ville drøfte denne problemstilling på et kommende bestyrelsesmøde. Dirigenten spurgte herefter om der var spørgsmål til ovenstående og der fremkom ingen. Bestyrelsen benyttede herefter lejligheden til at orientere om, at foreningen havde fået en trailer, som andelshaverne alene kan bruge. Traileren må kun bruges til og fra foreningen. Hvis man gerne vil stå for en havedag, så kontakt gerne bestyrelsen herom. Såfremt man har brug for flere kældernøgler, kan man købe ekstra nøgler hos Kim. Til sidst men ikke mindst blev Linda Juhl takket med applaus fra generalforsamlingen for hendes store arbejde i bestyrelsen. Da der ikke fremkom yderligere takkede dirigenten for god ro og møde orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet, idet alle dagsordenens punkter var udførligt behandlet. Frederiksberg, den 2012 Thomas Vester Dirigent Side 4 af 5

5 Bestyrelsen: Buddinge, den 2012 Pernille Vissing Karin Antonsen Wiemert Jonas Vissing Christian Skovly Wolf Kim Petersen Frederik Holten-Tingleff Ovenstående referat er et beslutningsreferat, og referatet indeholder således kun et ekstrakt af det som blev nævnt på generalforsamlingen. Side 5 af 5

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

2. Formandens beretning. Formanden aflagde beretning:

2. Formandens beretning. Formanden aflagde beretning: År 2012 den 27. marts, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Kingosparken. Mødt eller repræsenteret ved fuldmagt var 78 andelshavere. Endvidere var mødt inspektør Torben

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986.

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Broparken af 1986. Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Broparken af 1986 Navn og hjemsted 1. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Broparken af 1986. 1.2 Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. Formål 2. 2.1 Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. ab TOMSVÆNGET v/formand John Nielsen Tomsvej 5, 3400 Hillerød www.tomsvaenget.dk mail: ab@tomsvaenget.dk 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Tomsvænget." Foreningens hjemsted

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen Vedtægter for Andelsboligforeningen Ulfbuen Indhold Forord... 2 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3. Andelshavere... 2 4. Indskud... 2 5. Hæftelse... 3 6. Andel... 3 7. Boligafgift... 3 8. Andelsboligforeningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2005, den 20. april afholdtes

Læs mere

Vedtægter for A/B Lange Carl

Vedtægter for A/B Lange Carl Vedtægter for A/B Lange Carl Senest revideret på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 05. april 2011 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er A/B Lange Carl Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 2 2. FORMÅL... 2 3. ANDELSHAVERE... 2 4. INDSKUD... 3 5. HÆFTELSE... 3 6. ANDEL... 4 7. BOLIGAFGIFT... 4

Læs mere

Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S.

Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Gunløg på skolen på Islands Brygge, Artellerivej 57, Musiklokalet, 2300 København S. A/B GUNLØG Formand: Marie Baumann Varmemester: Jan Meincke Mobil: 40366335 Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk Den 26. marts 2012 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Vedtægter for A/B Emilievej 13-30 4600 Køge

Vedtægter for A/B Emilievej 13-30 4600 Køge Vedtægter for A/B Emilievej 13-30 4600 Køge 1. Navn og hjemsted: 1.01. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Emilievej 13-30. 1.02. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. 2. Formål: 2.01. Foreningens

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Lejlighed nr. Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Indhold: Side 1 Side 2-14 Side 15-17 Side 18-19 Side 20-21 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Bilag 1a og

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR

V E D T Æ G T E R FOR Ejd.nr. 61729 V E D T Æ G T E R FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FRØKEN MUNCK Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 9. juni 2009 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2009, den

Læs mere