Turismen som væksterhverv i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turismen som væksterhverv i Danmark"

Transkript

1 Turismen som væksterhverv i Danmark Turismens Vækstråd v. HORESTA 20. juni 2013

2 Forfattere: Christian Jervelund, Partner Claus Frelle-Petersen, Senior Economist Niels Christian Fredslund, Analyst

3 Indholdsfortegnelse Forord 2 Sammenfatning 3 2 Turismens udfordringer Turisme skaber værditilvækst i mange erhverv Et presset erhverv Produktivitetsudfordringen 10 3 Turismens Must Win Battles MWB I: Rammevilkår MWB II: Produktudvikling MWB III: Markedsføring Afrunding 30 Litteraturliste 31 A Bilag A 32

4 Forord Denne rapport er udarbejdet af Copenhagen Economics i samarbejde med Turismens Vækstråd. Turismens Vækstråd blev stiftet i sommeren 2012 af HORESTA. Målet var at få identificeret nogle bud på, hvordan turisterhvervet i langt højere grad end i dag kan bidrage til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Potentialet er i høj grad til stede. I en tid hvor turismen på internationalt plan har høje vækstrater, mister Danmark markedsandele til vores nabolande. Turismens Vækstråd består af 40 medlemmer, som alle er topledere i turisterhvervet eller har særlige interesser i erhvervet og den vækstdagsorden, der skal sættes. Formand for rådet er adm. direktør og tidligere borgmester, Mads Lebech. Turismens Vækstråd har brugt det første arbejdsår på at udarbejde et vækstmål for dansk turisme frem mod 2020 samt at få defineret den strategi som skal sikre at erhvervet når vækstmålet. På de følgende sider gennemgår vi det opstillede vækstmål og strategien med tilhørende initiativer.

5 Sammenfatning På verdensplan er turismen i vækst og gevinsten for Danmark, hvis vi får del i den vækst er stor. Allerede i dag bidrager turismen med 40 mia. kr. til BNP og holder gang i jobs. Men igennem det sidste årti har Danmark tabt markedsandele, og væksten i turismeerhvervet er gået i stå. Der er en betydelig risiko for, at turismeerhvervet og de afledte erhverv såsom detailhandelen, der nyder godt af turisterne, ikke får del i den fremtidige globale stigning i turismen. Konsekvensen vil være lavere beskæftigelse; det vil i særlig grad gå ud over de ufaglærte, som turismeerhvervet beskæftiger i højere grad end de fleste andre erhverv, og som er udsatte i en tid, hvor ufaglærte stillinger outsources til lavlønslande. Her stikker turisme ud fordi produktionen af turismeydelserne foregår i Danmark; den kan ikke outsources. Endvidere kan turisme skabe grobund for vækst og beskæftigelse i områder af Danmark, som er truet af affolkning og manglende beskæftigelsesmuligheder. En positiv udvikling i de områder, vil således også være truet, hvis Danmark ikke formår at få tiltrukket sin andel af de flere turister fremover. Turismens Vækstråd har sat sig det ambitiøse mål, at erhvervet og tilknyttede brancher årligt skal vokse med 2,5 pct. frem mod 2020 og dermed realisere et BNP-bidrag på 50 mia. kr. i Det er 10 mia. kr. eller 25 pct. mere i BNP-bidrag i 2020 end i dag, jf. turborgklammen i Figur 1. Figur 1 Vækstmål for turismen i 2020, BNP-bidrag mia kr. Målsætning for 2020: 49, ,3 skønnet historisk udvikling fremskrivning 45 +6, : 39,7 +2, Fremskrivning plus tilbagevinding af markedsandele Fremskrivning baserert på den økonomiske udvikling Fastholdt historisk vækst Note: Den øverste kurve som svarer til en vækst på 10 mia. kr. i BNP-bidrag forhold til svarer til, at dansk turisme genvinder en nordisk markedsandel svarende til andelen, som Danmark havde i 2003 samtid. Figuren viser direkte plus afledt BNPbidrag. Visit Denmark-fremskrivningen er fra Visit Denmark (2012b). Efter 2015 holdes væksten fast på vækstraten. Copenhagen Economics Figuren viser forskellige scenarier for væksten i turismen frem mod Med en vækst svarende til den, som erhvervet har oplevet siden år 2000, bliver BNP-bidraget blot 2,6 mia. kr. højere i Den næste fremskrivningskurve, som løfter BNP-bidraget med yderligere 6,1 mia. kr. fra i dag og frem mod 2020, afspejler en forventning om, at Danmark kan få del i den globale turismevækst svarende til, at vi fasthol- 3

6 der vores markedsandel i dag. Men det er ikke tilstrækkeligt ambitiøst. Med sit 10 mia. kr.-vækstmål sigter Vækstrådet mod at turismeerhvervet skal kunne vinde nye markedsandele frem mod Hvis væksten på 10 mia. kr. bliver realiseret, vil aktiviteten fra turismen i Danmark beskæftige omkring fuldtidsbeskæftigede i 2020, hvilket er mere end i , jf. Figur 2. Figur 2 BNP-bidrag og beskæftigelse i turismen og afledte erhverv Mia kr. / personer BNP-bidrag Beskæftigelse Note: BNP-bidraget og beskæftigelsen i 2011 er baseret på Visit Denmark (2012) Danmarks Statistik, fremskrivninger på DREAM-modellen, Visit Denmark (2012) og egne beregninger Baseret på den nuværende fordeling af turisters forbrug i Danmark er det et rimeligt udgangspunkt at antage, at det største vækstpotentiale findes i ferieturismen uden for Region Hovedstaden alene af den grund, at det samlede turismeforbrug er størst her i dag. Der er imidlertid ingen garanti for, at det også vil forholde sig sådan i Hvis det samlede vækstmål på 10 mia. kr. skal realiseres, kræver det, at dansk turisme særligt dygtigt udnytter stigningen i antallet af turister fra nye vækstmarkeder såsom Rusland, Brasilien og Asien til at skabe vækst. Copenhagen Economics vurderer, at turisterne fra disse vækstmarkeder primært vil øge væksten i Region Hovedstaden og via erhvervsturismen, jf. de fremhævede områder i Figur 3. Figurens tre søjler summer til de 10 mia. og viser således Copenhagen Economics vurdering af, hvordan væksten på 10 mia. kr. kan fordele sig på de tre turismesegmenter Region hovedstaden, Uden for region hovedstaden og Erhvervsturisme. 1 De personer som vi præsenterede først i sammenfatningen. 4

7 Figur 3 Stigning i turismens bidrag til BNP fra 2011 til 2020 mia kr ekstraordinær vækst i udenlandsk - udenlandsk 3 - indenlandsk endags 0 Ferie i Region Hovedstaden Ferie uden for Region Hovedstaden Erhvervsturisme - ikke-kommerciel 2 Copenhagen Economics Ny model for at produktudvikle er nødvendig Vækstmålet på 10 mia. kr. er ambitiøst. Derfor er en ekstraordinær indsats påkrævet en strategi. Strategi betyder, at de involverede parter skal gøre noget ekstraordinært udover hvad de gør i dag. Ellers er det ikke en strategi, men blot øget fokus på drift. Disse ekstraordinære indsatser går under titlen Must Win Battles forkortet MWB. Som ordene antyder, er der tale om de ekstraordinære slag (battles), som er helt nødvendige at vinde for at opnå målet om yderligere 10 mia. kr. i BNP-bidrag. MWB erne er desuden karakteriseret ved, at de ikke bliver gennemført automatisk som led i god forretningsudvikling, fordi de kræver en særlig, ekstraordinær indsats. De ord siger også med al tydelighed, at MWB erne ikke vil være lette at gennemføre, og at de kræver omstillingsparathed og åbenhed for nye veje for turismevirksomhederne, myndighederne og andre aktører, hvis bidrag er nødvendigt for at vinde slagene og nå 10 mia. kr.-målet. Det er helt overvejende MWB II om Produktudvikling, der skal trække læsset for at nå vækstmålet på 10 mia. kr. Vores analyser viser, at mangel på innovation og udviklingen af turistens oplevelser er hovedårsagen til den dårlige fatning som erhvervet er i i dag, Derudover er det begrænset, hvor meget erhvervet yderligere kan styrke sine rammevilkår (MWB I), og effektiv markedsføring (MWB III) forudsætter et bedre produkt. Vi vurderer, at der er mulighed for at tage produktudvikling, herunder innovation, kvalitet og deslige til et nyt niveau. Det skal ske ved at fokusere indsatsen på det, vi kalder for Sammenhængende produktpakker, som adresserer akilleshælen i al turisme: Nemlig at Turismeproduktet er diffust uden en enkelt ejermand. Det produkt, som kunden (gæsten) har fået efter en uge i Danmark, er summen af en række individuelle virksomheders produkter. Spændene fra transporten til Danmark og oplevelsen med taxachaufføren i lufthavnen, til vejledningen og skiltningen i byerne til overnatningsstedet, restauranten og enhver anden oplevelse undervejs. 5

8 Fx kan en pakke fokusere på oplevelser inden for gastronomi eller oplevelser med udgangspunkt i specifikke naturoplevelser. Pakkerne kan gå på tværs af erhverv, by og land samt kommune- og regionsgrænser. De hænger sammen, fordi indholdet understøtter gæstens præferencer eller reasons-to-go. Dermed kan fx en gastronomipakke involvere besøg på Michelin-restauranter, et kursus i at skære mørbraden ud af en slagtet ko på en gård og indkøb på en fiskeauktion en tidlig morgen. Ideerne til de konkrete sammenhængende produktpakker skal opstå i de private virksomheder i erhvervet selv, som gennem partnerskaber med hinanden kan skabe fornyet produkt- og destinationsudvikling og innovation i de enkelte underleverandør-virksomheder samt maksimere indtjeningen ved at høste synergier mellem virksomhederne. Produktpakkerne skal være drevet af en høj grad af privat finansiering. Men turismeproduktets natur kræver offentlige midler til investeringer i blandt andet kvalitet og produkt, destinationsudvikling samt markedsføring. Derudover skal det offentlige i videst mulige omfang også understøtte produktpakkerne med den nødvendige infrastruktur, ændrede åbningstider på museer eller justeringer i og erhvervsrettede fortolkninger af planloven alt efter hvad, der øger værdien af produktpakkerne. Med sammenhægende produktpakker målretter og operationaliserer vi det som turismefolk i virkeligheden mener, når de taler om mere koordination, en samlet strategi for aktørerne, samtænke offentlige puljer for større effekt og øget synergi mellem kultur og natur for at nævne nogle få. Vi kan skabe fornyet liv i dansk turisme via sammenhægende produktpakker, der er: Markedsdrevede. Det vil sige, at turismevirksomhederne alene står for produktudviklingen, myndigheder produktudvikler ikke. Skalerbare. Kun produktpakker med volumen og egentligt kommercielt potentiale skal hjælpes frem via offentlige midler. Vi kommer dermed væk fra projektstadiet, som måske kan give gode resultater isoleret set, men som aldrig kan rykke dansk turisme frem. Understøttede. Offentlige myndigheder, kulturinstitutioner, puljer osv. der spiller en rolle for produktpakkernes succes skal organisere sig for at understøtte dem. Fx skal støttemidler samles og uddeles i konkurrence til de mest succesfulde pakker, og kulturinstitutioner skal holde åbent i sommerperioden, hvis det er hvad, der hjælper produktpakken Konsekvensen vil fx være innovative forretningsmodeller, nytænkning på tværs af Danmark, højere kvalitet og bedre brug af offentlige penge. Efter sommerferien vil Turismens Vækstråd trække i arbejdstøjet og begynde at realisere en transformation af dansk turisme med sammenhængende produktpakker. De konkrete initiativer, der skal understøtte udviklingen af indtjeningsgivende produktpakker fordeler sig på fire områder: Samarbejdsmodel mellem virksomhederne. Skabe rammerne for en ny type samarbejdsmodel mellem turismevirksomheder Uddeling af offentlige midler. Udvikle nye modeller for at uddele offentlige midler Offentlig medvirken. Re-orientere forståelsen hos og samarbejdsformen med offentlige myndigheder, kulturinstitutioner, uddannelsessteder osv. Markedsføringsindsats. Samling og re-fokusering af markedsføringsindsatsen Resten af rapporten er struktureret sådan, at kapitel 2 stiller skarpt på turismeerhvervets udfordringer, mens kapitel 3 præsenterer strategien med de tre MWB ere som svar på udfordringerne. 6

9 Kapitel 1 Turismens udfordringer Formålet med dette kapitel er at stille skarpt på turismeerhvervet udfordringerne med henblik på at identificere de helt centrale områder, som vil kunne løfte væksten i erhvervet frem mod Turisme skaber værditilvækst i mange erhverv Når turister holder ferie og bruger penge i Danmark, gavner det ikke alene overnatningssteder og restaurationer, men også tilknyttede erhverv som detailbranchen. Faktisk går kun godt en 1/3 af de penge, som turisterne bruger, til overnatning og restauration, jf. Figur 4. Figur 4 Fordeling af en turists forbrug Turisterhverv Andre erhverv Rejseservice 0,5 % Lokal transport 2,6 % Kultur og forlystelser 7,5 % Restaurant 16,3 % Overnatning 19,0 % Andre produkter 22,5 % Detailhandel 29,3 % Copenhagen Economics Andre turismerelaterede erhverv som forlystelser, kulturinstitutioner, lokal transport og rejseservice tegner sig for godt 10 pct. omsætningen 2. Resten over 50 procent af omsætningen kommer især detailhandel og serviceerhverv til gode 3. Det betyder samlet set, at hver gang udenlandske eller danske turister forbruger 100 kr. i Danmark skaber det 48 kr. i omsætning i turisterhvervene og 52 kr. i andre erhverv. I 2011 lagde udenlandske og danske turister 82 mia. kr. i Danmark. Denne omsætning skaber værdi eller velstand gennem de lønninger, der udbetales til de ansatte og overskud i virksomhederne. Denne værditilvækst svarer til det direkte bidrag til Danmarks BNP, som i 2011 var på 23 mia. kr. Det er de direkte økonomiske effekter af turisme. Men derudover skaber de 82 mia. kr. også omsætning hos underleverandørerne. Det kan være i rengøringsselskabet, der gør rent på hoteller, eller hos tømreren, der vedligeholder på campingpladsen. Det betyder flere lønninger udbetalt og mere virksomhedsoverskud. Disse afledte effekter skabte i 2011 et yderligere bidrag til BNP på ca. 17 mia. kr., så det samlede BNP-bidrag fra turister 2 Summen af de tre øverste kategorier i pyramiden. 3 Summen af de to nederste kategorier i pyramiden. 7

10 i Danmark de direkte plus de afledte var = 40 mia. kr. De direkte og afledte effekter skabte tilsammen fuldtidsstillinger. 2.2 Et presset erhverv På globalt plan er turismen i stærk vækst. Ifølge internationale prognoser vil antallet af turistrejsende på verdensplan vokse med 3,8 pct. om året frem mod 2020, jf. UNWTO (2011). Den danske regering har derfor udpeget turisme og oplevelsesøkonomi som et af de erhvervsområder, der har særligt gode muligheder for at tjene penge hjem til landet og skabe arbejdspladser. Antallet af udenlandske overnatninger har imidlertid igennem de seneste år været stagnerende; det gælder turister fra de traditionelt store og stabile nærmarkeder som bl.a. Tyskland og Sverige og de nye vækstmarkeder herunder asiatiske lande. Konsekvensen er, at Danmark som det eneste nordeuropæiske land har haft en tilbagegang i antallet af udenlandske overnatninger siden 1998, mens alle andre nordeuropæiske lande har haft en positiv vækst. Danmarks markedsandel i Norden er derfor siden 2003 faldet fra 53 pct. til 47 pct. i 2011, jf. Figur 5. Figur 5 Danmarks markedsandele i Norden og Europa 1,6% 53,3% 60% 1,2% 46,7% 45% 0,8% 30% 0,4% 15% 0,0% % Europa (venstre akse) Norden (højre akse) HORESTA Udviklingen i antallet af udenlandske overnatninger er en indikation på, at det kniber med den internationale konkurrenceevne. En positiv udvikling i antallet af indenlandske turister har imidlertid afbødet for faldet. Mens antallet af udenlandske turisters overnatninger er faldet med 16 pct. siden 1992, er antallet af indenlandske turister i samme periode nemlig steget med over 48 pct., jf. Figur 6. 8

11 Figur 6 Overnatninger i Danmark Mio. overnatninger Danske Udenlandske Danmarks Statistik Denne substitution fra udenlandske til indenlandske, altså danske, turister forventes at have svækket indtjeningen i turismeerhvervet. En udenlandsk turist bruger nemlig knap 100 kr. mere end en dansk turist pr. døgn, jf. Figur 6. Figur 7 Gennemsnitligt døgnforbrug i 2011 Kr Dansk turist Udenlandsk turist Copenhagen Economics baseret på data fra Visit Denmark Da turisme ikke opgøres som en separat branche i nationalregnskabet, kan vi ikke med sikkerhed sige noget om den historiske udvikling i værditilvæksten, der er skabt af turisters forbrug i Danmark. Via en række antagelser kan er det imidlertid muligt at lave kvalificerede skøn over udviklingen, som viser, at værditilvæksten er faldet i turismeerhvervet siden 1990, mens den er steget i Danmark som helhed, jf. Figur 8. 9

12 Figur 8 Værditilvækst Mia. kr Mia. kr < Danmark i alt Turisterhverv > 8 Note: Figuren viser en sammenvægtet udvikling i værditilvæksten i turisterhvervene. Disse inkluderer hoteller (94%), restauranter (24%), transportvirksomheder (2%), rejseservice (21%) og forlystelsesparker (88%), mens detailhandelen og andre afledte erhverv ikke er inkluderet. Vægtene i parentes angiver turismens andel af værditilvæksten i hver branche i 2011 som angivet i Visit Denmark (2012). Vi har antaget, at turismens andel i de enkelte erhverv fastholdes på niveauet for 2011 som opgjort af Visit Denmark (2012). Denne og efterfølgende figurer giver derfor kun et retvisende billede af udviklingen, hvis virksomhedernes indtjening fra andre kunder end turister følger indtjeningen fra turister. Copenhagen Economics baseret på tal fra Danmarks Statistik 2.3 Produktivitetsudfordringen Herunder viser vi, at den manglende vækst i turisterhvervet overvejende kan tilskrives en svag udvikling i produktiviteten i turisterhvervet. Det er alvorligt, da høj produktivitet er den grundlæggende forudsætning for høj velstand i erhvervet og i samfundet. Produktivitet er nemlig et mål for værdiskabelsen per fx arbejdstime. Og jo mere omsætning vi kan skabe per arbejdstime, des rigere bliver vi som erhverv og samfund. Heri ligger også, at højere produktivitet kan skabes ved at kunne tage mere for sine produkter såvel som ved at løbe hurtigere. Vi viser nedenfor, at erhvervets primære produktivitetsudfordring ligger i, at vi ikke formår at skabe attraktive nok turismeprodukter, som vi kan tage en højere pris for. Turismen er ligesom øvrige private serviceerhverv et arbejdskraftintensivt erhverv. Det betyder, at det ikke kræver så meget kapital i form af fx bygninger, værelser og it-systemer at tiltrække og servicere turister, som produktionen i øvrige erhverv gør. Til gengæld kræver det mange beskæftigede. Når beskæftigede i turisterhvervene hver især har mindre kapital til rådighed, er det sværere at skabe samme værdi pr. times arbejde som i mere kapitalintensive erhverv som fx industrien. Timeproduktiviteten, det vil sige værdiskabelsen pr. times arbejde, vil derfor uundgåeligt være lavere i turisterhvervene end i mange andre erhverv i Danmark. Produktiviteten har været faldende i turisterhvervet i forhold til private erhverv under ét, men det har den også i forhold til andre private serviceerhverv i Danmark, der er relevant at sammenligne med for turismeerhvervet, jf. Figur 9. 10

13 Figur 9 Timeproduktivitet i Danmark Vendepunkt i 1990 Indeks (1966=100) Private erhverv Private serviceerhverv Turisterhverv Note: Timeproduktiviteten angiver værditilvæksten (bruttofaktorindkomsten) pr. præsteret time. Turisterhvervene inkluderer hoteller, restauranter, transportvirksomheder, rejseservice og forlystelsesparker, mens detailhandelen og andre afledte erhverv ikke er inkluderet. Disse erhverv er vægtet sammen med fordeling af værditilvæksten i turismen som angivet i Visit Denmark (2012). Danmarks Statistik Når vi sammenligner produktivitetsudviklingen i turisterhvervene i Danmark med i turisterhvervene i andre lande, tegner der sig ligeledes et billede af, at de danske turisterhverv halter gevaldigt efter, jf. Figur 10. Figur 10 Timeproduktivitet for hoteller og restaurationer Indeks (1993=100) Sverige Norge Tyskland Danmark Finland OECD Afstanden fra Danmark op til de øvrige lande i 2009 i Figur 10 i benævnes produktivitetsgabet. Dette gab er også negativt i de øvrige private serviceerhverv i Danmark, men gabet i turisterhvervene er blandt de største, jf. Figur

14 Renting machinery equipment Supporting transport Hotels & restaurants Real estate R&D Inland transport Air transport Act. rel. Financial intermed. Wholesale trade Other business Retail trade Motor vehicles Post & Telecom Turismen som væksterhverv i Danmark Figur 11 Produktivitetsgab i de private serviceerhverv 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% Note: Produktivitetsgabet angiver forskellen i den gennemsnitlige vækst siden 1995 mellem Danmark og gennemsnittet af Sverige, Holland og Tyskland Copenhagen Economics På trods af faldende produktivitet er beskæftigelsen i turismen steget i samme periode. Og betydeligt mere end for hele den danske økonomi, jf. Figur 12. Det betyder, at indtjeningen per person er faldet, og det understreger blot den gammelkendte økonomiske pointe om, at man som samfund ikke bliver rige af at have mange i beskæftigelse, men af at have mange i godt lønnet (=højproduktiv) beskæftigelse. 12

15 Figur 12 Årlig vækst i beskæftigelse og arbejdstid fra Pct. p.a. 1,5 1 Timer pr. beskæftiget Antal beskæftigede 0,5 0 Turisterhverv Danmark i alt Note: Figuren viser den gennemsnitlige årlige vækstrate i antal beskæftigede og antal præsterede timer pr. beskæftiget i turisterhvervene. Disse inkluderer hoteller, restauranter, transportvirksomheder, rejseservice og forlystelsesparker, mens detailhandelen og andre afledte erhverv ikke er inkluderet. Vægtene svarer til turismens andel af beskæftigelsen i hver enkelt branche i 2011 som angivet i Visit Denmark (2012). Copenhagen Economics baseret på tal fra Danmarks Statistik For bedre at forstå hvad, der ligger til grund for faldet i produktiviteten i turismeerhvervet har vi opstillet et såkaldt vækstregnskab. Vækstregnskabet viser, at uddannelsesniveauet og mængden af kapital i erhvervet begge er steget siden Den faldende produktivitet kan derfor ikke forklares af fx nedslidte hoteller eller for lavere uddannet arbejdskraft. Synderen er totalfaktorproduktiviteten, som måler vores evne til at skabe innovation, til at udvikle nye produkter, forretningsmodeller og forbedre arbejdsprocesserne, jf. Figur 13. Med andre ord måler det vores evne til at kombinere de ressourcer vi nu engang har, og her viser figur, at det kan erhvervet gøre bedre; det er turismeerhvervets vej til højere vækst. 13

16 Figur 13 Opdeling af produktivitetsvæksten Pct. p.a Totalfaktorproduktivitet Uddannelsesniveau Kapital -3-4 Turisterhverv Private serviceerhverv Turisterhverv Private serviceerhverv Note: Turisterhvervene inkluderer hoteller, restauranter, transportvirksomheder, rejseservice og forlystelsesparker, mens detailhandelen og andre afledte erhverv ikke er inkluderet. Disse erhverv er vægtet sammen med fordeling af værditilvæksten i turismen som angivet i Visit Denmark (2012). Copenhagen Economics baseret på tal fra Danmarks Statistik 14

17 Kapitel 2 Turismens Must Win Battles Copenhagen Economics har i samarbejde med Turismens Vækstråd identificeret tre Must Win Battles (MWB), der skal sikre et løft i turismeerhvervets effekt på BNP med 10 mia. kr. i 2020 i forhold til Det er et meget ambitiøst mål, som kræver en lang og sej indsats fra aktørerne i erhvervet. De tre MWB ere er: 1. Rammevilkår 2. Produktudvikling 3. Markedsføring 3.1 MWB I: Rammevilkår Der er tre centrale omkostningsfaktorer, der påvirker erhvervets konkurrenceevne: Lønomkostninger, inputomkostninger og afgifter (primært moms og energiafgifter). Når omkostningerne ved at drive virksomhed er høje, fører det til generelt høje priser på turismeproduktet. Det vil føre til færre udenlandske turister. En forbedring af erhvervets konkurrenceevne kræver derfor fokus på omkostningsfaktorerne. Lønomkostninger Erhvervet oplever høje og stigende lønomkostninger i forhold til andre lande, jf. Figur 14. Figur 14 Månedsløn i hotel- og restaurationsbranchen kr Tyskland Frankrig Sverige Danmark Note: Løbende priser; der foreligger ikke lønoplysninger for Norge og Finland. Eurostat Fremadrettet skal lønkonkurrenceevnen forbedres ved, at Danmark har en lavere lønstigningstakt end andre lande. Det er usikkert, hvor stor en gevinst, der kan opnås gennem løntilbageholdenhed, fordi andre lande også vil udvise tilbageholdenhed. 15

18 Inputomkostninger En anden fordyrende omkostning for turismeerhvervet er høje priser på det input, erhvervet anvender i sin produktion. Det kan være serviceydelser, som leveres af transportvirksomheder, håndværkere, rengøringsselskaber og vaskerier og varer såsom vin- og spiritus. Produktivitetskommissionen, som regeringen har nedsat til at komme med forslag til, hvordan Danmark skal øge sin produktivitet, finder i sin første rapport fra april 2013, at netop produktiviteten i de indenlandske serviceerhverv, som turismeerhvervet køber en stor del af sine ydelser fra, halter betydeligt efter vores nabolande. Det skyldes for svag konkurrence fra udlandet. Med lav produktivitet i disse erhverv følger typisk høje priser, og det kan dermed være en medvirkende faktor til høje priser i turismeerhvervet og dermed færre turister. Momsafløftning I dag kan momsregistrerede virksomheder afløfte halvdelen af momsen på overnatninger og 25 pct. på bespisning. 4 Fraværet af mulighed for at afløfte hele momsen svækker erhvervets konkurrenceevne, da ingen af vores nabolande har en tilsvarende begrænset momsafløftning. Hvis der bliver indført fuld momsafløftning, vil det øge efterspørgslen hos erhvervskunderne og dermed omsætningen i danske hoteller og restauranter med godt 1 mia. kr., hvilket giver et BNP-bidrag på 586 mio. kr., jf. Tabel 1. Tabel 1 Øget BNP-bidrag med fuld momsafløftning mio. kr. Restauranter Hoteller I alt Ikke-turisme Indenlandsk erhvervsturisme Udenlandsk erhvervsturisme I alt Note: Beregningerne beskrives i bilag B på side 32. Visit Denmark (2011) s multiplikator for BNP-bidraget benyttes i omregningen fra omsætning til værdiskabelse. Copenhagen Economics Energiafgifter Turismeerhvervet er som andre erhverv i Danmark pålagt høje energiafgifter. Sammenlignet med samme branche i vores nabolande er energiafgiftsbelastningen i turisterhvervene derfor høj (øverste figur), men ikke hvis man korrigerer for det generelt høje afgiftsniveau i Danmark (nederste figur). Der er altså ikke tale om et særskilt stort problem for turismesektoren. 4 Fra 1. januar 2014 stiger momsafløftningen på overnatninger til 75 pct. 16

19 Figur 15 Energiafgiftsbelastning for hoteller og restauranter 0,7% Energiafgiftsbelastning i ,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% Danmark Holland Sverige Norge Italien Tjekkiet Tyskland Spanien Belgien Luxemborg 60% Energiafgiftsbelastning for hoteller og restauranter i forhold til hele økonomien i % 40% 30% 20% 10% 0% Holland Norge Danmark Sverige Italien Tjekkiet Tyskland Belgien Spanien Luxemborg Note: Energiafgiftsbelastningen er defineret som energiafgifter (inkl. CO2-afgifter) pr. omsætning Eurostat Momsregistrerede virksomheder kan få refunderet energiafgiften på energi, som benyttes til procesformål (fx madlavning) og delvis refusion for den energi, der bruges til rumvarme (lokaleopvarmning og varmt vand). Landbrug og gartnerier får refunderet hele rumvarmeafgiften, fordi der er tale om frembringelse og salg af fysiske produkter, og fordi de er i hård konkurrence med virksomheder i udlandet. En tilsvarende fuld refusion af energiafgifter til rumvarme for hotelbranchen øger BNP-bidraget fra branchen med på 6,9 mio. kr. 17

20 Tabel 2 Øget BNP-bidrag fra hotellerne med refusion af rumvarmeafgift mio. kr. Region Hovedstaden Uden for Region Hovedstaden Erhvervsturisme I alt Ikke-turisme +0,3 +0,5 +0,0 +0,8 Indenlandsk +1,0 +1,4 +1,7 +4,1 Udenlandsk +0,5 +1,0 +0,6 +2,0 I alt +1,8 +2,8 +2,3 +6,9 Note: Beregningerne beskrives i bilag B på side 32. Visit Denmark (2011) s multiplikator for BNP-bidraget benyttes i omregningen fra omsætning til værdiskabelse. Copenhagen Economics Forlystelsesparkerne er i lovgivningen kategoriseret sammen med en række liberale erhverv med den konsekvens, at de ikke kan opnå refusion for den let proces-energi, der bruges til at drive forlystelserne. Hvis forlystelsesparker på lige fod med det resterende erhvervsliv får lov til at fradrage afgiften for strøm til produktion, vil det øge værdiskabelsen i branchen med 8,3 mio. kr., jf. Tabel 3. Zoologiske haver oplever lignende udfordringer med energiafgifterne. Tabel 3 Øget BNP-bidrag fra forlystelsesparkerne med refusion for letproces energi mio. kr. Region Hovedstaden Uden for Region Hovedstaden Erhvervsturisme I alt Ikke-turisme +0 +0,2 +0,0 +0,4 Indenlandsk +1,3 +1,8 +2,2 +5,3 Udenlandsk +0,6 +1,2 +0,7 +2,6 I alt +2,1 +3,3 +3,0 +8,3 Note: Omsætningen i forlystelsesparker og andre fritidsaktiviteter var ca. 4,56 mia. kr. i Beregningerne baseres på, at afgifterne årligt udgør 30 mio. kr. (kilde: HORESTA), og vi antager samme egenpriselasticiteter som i hotelbranchen. Visit Denmark (2011) s multiplikator for BNP-bidraget benyttes i omregningen fra omsætning til værdiskabelse. Copenhagen Economics Samlet vækstbidrag fra forbedrede rammevilkår Det samlede BNP-bidrag fra forbedrede fra fuld momsafløftning og refusion af rumvarme- og letprocesenergiafgifter er på 263 mio. kr., jf. Tabel 4. Dermed er der langt til det samlede vækstmål på 10 mia. kr. Det store ryk skal derfor komme fra det næste Must Win Battle (MWB) som fokuserer på produktudvikling. 18

21 Tabel 4 Samlet vækstbidrag fra udvalgte initiativer under MWB I mio. kr. Region Hovedstaden Uden for Region Hovedstaden Erhvervsturisme I alt Indenlandsk Udenlandsk I alt Note: Det samlede vækstbidrag er opgjort som summen over indenlandsk og udenlandsk turisme i Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3. Copenhagen Economics Initiativer under MWB en Ideer og konkrete initiativer er præsenteret i Tabel 5. Nogle er konkrete, andre er der for at give inspiration til det videre arbejde efter sommerferien. Tabel 5 Initiativer under MWB I Fuld momsafløftning for danske og udenlandske virksomheders køb af erhvervsmæssig overnatninger Fuld momsafløftning for danske og udenlandske virksomheders køb af erhvervsmæssig restaurationsydelser Energiafgifter og fradragsregler skal justeres, så de afspejler det resterende erhvervsliv Gennemføre (internationale) udbudsentrepriser på større underleverandør-ydelser, eventuelt i samarbejde Kommunernes skal være en medspiller på nye produktpakker fra erhvervet, fx i kommunernes fortolkning af Planloven, som er forskellig fra kommune til kommune (hænger sammen med næste MWB II om produktudvikling) 3.2 MWB II: Produktudvikling Dette er den helt centrale MWB for at indfri vækstmålet om yderligere 10 mia. kr. i BNP-bidrag i Hvis produktet ikke bliver bedre, kan virksomhederne i erhvervet ikke forvente mere succes fremover. Turismeproduktet skal blive bedre. Det er imidlertid ikke så let, som det kan lyde. Et turismeprodukt bliver nemlig ikke produceret af en enkelt virksomhed, hvor direktionen kan træffe beslutninger om at styrke produktets kvalitet gennem en række synkroniserede tiltag. Turismeproduktet er et diffust produkt uden en enkelt ejermand. Det produkt, som kunden (gæsten) har fået efter en uge i Danmark, er summen af en række individuelle virksomheders produkt. Spændene fra transporten til Danmark, oplevelsen med taxachaufføren i lufthavnen, over vejledningen og skiltningen i byerne til overnatningsstedet, restauranten og enhver anden oplevelse undervejs. Den værdikæde som kunden opfatter det, har HORESTA tidligere præsenteret som i Figur

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Et synligt, attraktivt og åbent Danmark

Et synligt, attraktivt og åbent Danmark Et synligt, attraktivt og åbent Danmark Et synligt, attraktivt og åbent Danmark Dansk turisme har de seneste år tabt markedsandele til landene omkring os. Der er behov for en ambitiøs og langsigtet indsats,

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

TEMA: KONKURRENCEEVNEN - HØJE OMKOSTNINGER

TEMA: KONKURRENCEEVNEN - HØJE OMKOSTNINGER Kontakt: Claus Frelle-Petersen cfp@copenhageneconomics.com Juni 2010 TEMA: KONKURRENCEEVNEN - HØJE OMKOSTNINGER HOLDER UDENLANDSKE TURISTER VÆK Turismeerhvervet er et globalt eksporterhverv, der befinder

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Erhvervsdynamik og produktivitet

Erhvervsdynamik og produktivitet Den 9. januar 2013 Erhvervsdynamik og produktivitet Flere årsager bag sammenhængen Stor forskel på tværs af virksomhedsstørrelse Virksomhedsstørrelse varierer på tværs af brancher 1. Fra lille til stor

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen Dansk Facilities Management netværk Renholdsworkshop 28. november 2006 HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen 1 HTS A - historisk i korte træk 1917 - dannelsen af Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisation

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet.

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at indførelsen af fuld momsrefusion, vil skabe mellem 1.311 og 2.623 job årligt over hele landet. Positive effekter ved at fjerne momsmæssig diskrimination på overnatningsområdet AF CHEFØKONOM BO SANDBERG, CAND.POLIT., MARKEDSDIREKTØR METTE FEIFER, CAND. SCIENT. POL. OG STUDENTERMEDHJÆLPER ASBJØRN

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere