Turismen som væksterhverv i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turismen som væksterhverv i Danmark"

Transkript

1 Turismen som væksterhverv i Danmark Turismens Vækstråd v. HORESTA 20. juni 2013

2 Forfattere: Christian Jervelund, Partner Claus Frelle-Petersen, Senior Economist Niels Christian Fredslund, Analyst

3 Indholdsfortegnelse Forord 2 Sammenfatning 3 2 Turismens udfordringer Turisme skaber værditilvækst i mange erhverv Et presset erhverv Produktivitetsudfordringen 10 3 Turismens Must Win Battles MWB I: Rammevilkår MWB II: Produktudvikling MWB III: Markedsføring Afrunding 30 Litteraturliste 31 A Bilag A 32

4 Forord Denne rapport er udarbejdet af Copenhagen Economics i samarbejde med Turismens Vækstråd. Turismens Vækstråd blev stiftet i sommeren 2012 af HORESTA. Målet var at få identificeret nogle bud på, hvordan turisterhvervet i langt højere grad end i dag kan bidrage til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Potentialet er i høj grad til stede. I en tid hvor turismen på internationalt plan har høje vækstrater, mister Danmark markedsandele til vores nabolande. Turismens Vækstråd består af 40 medlemmer, som alle er topledere i turisterhvervet eller har særlige interesser i erhvervet og den vækstdagsorden, der skal sættes. Formand for rådet er adm. direktør og tidligere borgmester, Mads Lebech. Turismens Vækstråd har brugt det første arbejdsår på at udarbejde et vækstmål for dansk turisme frem mod 2020 samt at få defineret den strategi som skal sikre at erhvervet når vækstmålet. På de følgende sider gennemgår vi det opstillede vækstmål og strategien med tilhørende initiativer.

5 Sammenfatning På verdensplan er turismen i vækst og gevinsten for Danmark, hvis vi får del i den vækst er stor. Allerede i dag bidrager turismen med 40 mia. kr. til BNP og holder gang i jobs. Men igennem det sidste årti har Danmark tabt markedsandele, og væksten i turismeerhvervet er gået i stå. Der er en betydelig risiko for, at turismeerhvervet og de afledte erhverv såsom detailhandelen, der nyder godt af turisterne, ikke får del i den fremtidige globale stigning i turismen. Konsekvensen vil være lavere beskæftigelse; det vil i særlig grad gå ud over de ufaglærte, som turismeerhvervet beskæftiger i højere grad end de fleste andre erhverv, og som er udsatte i en tid, hvor ufaglærte stillinger outsources til lavlønslande. Her stikker turisme ud fordi produktionen af turismeydelserne foregår i Danmark; den kan ikke outsources. Endvidere kan turisme skabe grobund for vækst og beskæftigelse i områder af Danmark, som er truet af affolkning og manglende beskæftigelsesmuligheder. En positiv udvikling i de områder, vil således også være truet, hvis Danmark ikke formår at få tiltrukket sin andel af de flere turister fremover. Turismens Vækstråd har sat sig det ambitiøse mål, at erhvervet og tilknyttede brancher årligt skal vokse med 2,5 pct. frem mod 2020 og dermed realisere et BNP-bidrag på 50 mia. kr. i Det er 10 mia. kr. eller 25 pct. mere i BNP-bidrag i 2020 end i dag, jf. turborgklammen i Figur 1. Figur 1 Vækstmål for turismen i 2020, BNP-bidrag mia kr. Målsætning for 2020: 49, ,3 skønnet historisk udvikling fremskrivning 45 +6, : 39,7 +2, Fremskrivning plus tilbagevinding af markedsandele Fremskrivning baserert på den økonomiske udvikling Fastholdt historisk vækst Note: Den øverste kurve som svarer til en vækst på 10 mia. kr. i BNP-bidrag forhold til svarer til, at dansk turisme genvinder en nordisk markedsandel svarende til andelen, som Danmark havde i 2003 samtid. Figuren viser direkte plus afledt BNPbidrag. Visit Denmark-fremskrivningen er fra Visit Denmark (2012b). Efter 2015 holdes væksten fast på vækstraten. Copenhagen Economics Figuren viser forskellige scenarier for væksten i turismen frem mod Med en vækst svarende til den, som erhvervet har oplevet siden år 2000, bliver BNP-bidraget blot 2,6 mia. kr. højere i Den næste fremskrivningskurve, som løfter BNP-bidraget med yderligere 6,1 mia. kr. fra i dag og frem mod 2020, afspejler en forventning om, at Danmark kan få del i den globale turismevækst svarende til, at vi fasthol- 3

6 der vores markedsandel i dag. Men det er ikke tilstrækkeligt ambitiøst. Med sit 10 mia. kr.-vækstmål sigter Vækstrådet mod at turismeerhvervet skal kunne vinde nye markedsandele frem mod Hvis væksten på 10 mia. kr. bliver realiseret, vil aktiviteten fra turismen i Danmark beskæftige omkring fuldtidsbeskæftigede i 2020, hvilket er mere end i , jf. Figur 2. Figur 2 BNP-bidrag og beskæftigelse i turismen og afledte erhverv Mia kr. / personer BNP-bidrag Beskæftigelse Note: BNP-bidraget og beskæftigelsen i 2011 er baseret på Visit Denmark (2012) Danmarks Statistik, fremskrivninger på DREAM-modellen, Visit Denmark (2012) og egne beregninger Baseret på den nuværende fordeling af turisters forbrug i Danmark er det et rimeligt udgangspunkt at antage, at det største vækstpotentiale findes i ferieturismen uden for Region Hovedstaden alene af den grund, at det samlede turismeforbrug er størst her i dag. Der er imidlertid ingen garanti for, at det også vil forholde sig sådan i Hvis det samlede vækstmål på 10 mia. kr. skal realiseres, kræver det, at dansk turisme særligt dygtigt udnytter stigningen i antallet af turister fra nye vækstmarkeder såsom Rusland, Brasilien og Asien til at skabe vækst. Copenhagen Economics vurderer, at turisterne fra disse vækstmarkeder primært vil øge væksten i Region Hovedstaden og via erhvervsturismen, jf. de fremhævede områder i Figur 3. Figurens tre søjler summer til de 10 mia. og viser således Copenhagen Economics vurdering af, hvordan væksten på 10 mia. kr. kan fordele sig på de tre turismesegmenter Region hovedstaden, Uden for region hovedstaden og Erhvervsturisme. 1 De personer som vi præsenterede først i sammenfatningen. 4

7 Figur 3 Stigning i turismens bidrag til BNP fra 2011 til 2020 mia kr ekstraordinær vækst i udenlandsk - udenlandsk 3 - indenlandsk endags 0 Ferie i Region Hovedstaden Ferie uden for Region Hovedstaden Erhvervsturisme - ikke-kommerciel 2 Copenhagen Economics Ny model for at produktudvikle er nødvendig Vækstmålet på 10 mia. kr. er ambitiøst. Derfor er en ekstraordinær indsats påkrævet en strategi. Strategi betyder, at de involverede parter skal gøre noget ekstraordinært udover hvad de gør i dag. Ellers er det ikke en strategi, men blot øget fokus på drift. Disse ekstraordinære indsatser går under titlen Must Win Battles forkortet MWB. Som ordene antyder, er der tale om de ekstraordinære slag (battles), som er helt nødvendige at vinde for at opnå målet om yderligere 10 mia. kr. i BNP-bidrag. MWB erne er desuden karakteriseret ved, at de ikke bliver gennemført automatisk som led i god forretningsudvikling, fordi de kræver en særlig, ekstraordinær indsats. De ord siger også med al tydelighed, at MWB erne ikke vil være lette at gennemføre, og at de kræver omstillingsparathed og åbenhed for nye veje for turismevirksomhederne, myndighederne og andre aktører, hvis bidrag er nødvendigt for at vinde slagene og nå 10 mia. kr.-målet. Det er helt overvejende MWB II om Produktudvikling, der skal trække læsset for at nå vækstmålet på 10 mia. kr. Vores analyser viser, at mangel på innovation og udviklingen af turistens oplevelser er hovedårsagen til den dårlige fatning som erhvervet er i i dag, Derudover er det begrænset, hvor meget erhvervet yderligere kan styrke sine rammevilkår (MWB I), og effektiv markedsføring (MWB III) forudsætter et bedre produkt. Vi vurderer, at der er mulighed for at tage produktudvikling, herunder innovation, kvalitet og deslige til et nyt niveau. Det skal ske ved at fokusere indsatsen på det, vi kalder for Sammenhængende produktpakker, som adresserer akilleshælen i al turisme: Nemlig at Turismeproduktet er diffust uden en enkelt ejermand. Det produkt, som kunden (gæsten) har fået efter en uge i Danmark, er summen af en række individuelle virksomheders produkter. Spændene fra transporten til Danmark og oplevelsen med taxachaufføren i lufthavnen, til vejledningen og skiltningen i byerne til overnatningsstedet, restauranten og enhver anden oplevelse undervejs. 5

8 Fx kan en pakke fokusere på oplevelser inden for gastronomi eller oplevelser med udgangspunkt i specifikke naturoplevelser. Pakkerne kan gå på tværs af erhverv, by og land samt kommune- og regionsgrænser. De hænger sammen, fordi indholdet understøtter gæstens præferencer eller reasons-to-go. Dermed kan fx en gastronomipakke involvere besøg på Michelin-restauranter, et kursus i at skære mørbraden ud af en slagtet ko på en gård og indkøb på en fiskeauktion en tidlig morgen. Ideerne til de konkrete sammenhængende produktpakker skal opstå i de private virksomheder i erhvervet selv, som gennem partnerskaber med hinanden kan skabe fornyet produkt- og destinationsudvikling og innovation i de enkelte underleverandør-virksomheder samt maksimere indtjeningen ved at høste synergier mellem virksomhederne. Produktpakkerne skal være drevet af en høj grad af privat finansiering. Men turismeproduktets natur kræver offentlige midler til investeringer i blandt andet kvalitet og produkt, destinationsudvikling samt markedsføring. Derudover skal det offentlige i videst mulige omfang også understøtte produktpakkerne med den nødvendige infrastruktur, ændrede åbningstider på museer eller justeringer i og erhvervsrettede fortolkninger af planloven alt efter hvad, der øger værdien af produktpakkerne. Med sammenhægende produktpakker målretter og operationaliserer vi det som turismefolk i virkeligheden mener, når de taler om mere koordination, en samlet strategi for aktørerne, samtænke offentlige puljer for større effekt og øget synergi mellem kultur og natur for at nævne nogle få. Vi kan skabe fornyet liv i dansk turisme via sammenhægende produktpakker, der er: Markedsdrevede. Det vil sige, at turismevirksomhederne alene står for produktudviklingen, myndigheder produktudvikler ikke. Skalerbare. Kun produktpakker med volumen og egentligt kommercielt potentiale skal hjælpes frem via offentlige midler. Vi kommer dermed væk fra projektstadiet, som måske kan give gode resultater isoleret set, men som aldrig kan rykke dansk turisme frem. Understøttede. Offentlige myndigheder, kulturinstitutioner, puljer osv. der spiller en rolle for produktpakkernes succes skal organisere sig for at understøtte dem. Fx skal støttemidler samles og uddeles i konkurrence til de mest succesfulde pakker, og kulturinstitutioner skal holde åbent i sommerperioden, hvis det er hvad, der hjælper produktpakken Konsekvensen vil fx være innovative forretningsmodeller, nytænkning på tværs af Danmark, højere kvalitet og bedre brug af offentlige penge. Efter sommerferien vil Turismens Vækstråd trække i arbejdstøjet og begynde at realisere en transformation af dansk turisme med sammenhængende produktpakker. De konkrete initiativer, der skal understøtte udviklingen af indtjeningsgivende produktpakker fordeler sig på fire områder: Samarbejdsmodel mellem virksomhederne. Skabe rammerne for en ny type samarbejdsmodel mellem turismevirksomheder Uddeling af offentlige midler. Udvikle nye modeller for at uddele offentlige midler Offentlig medvirken. Re-orientere forståelsen hos og samarbejdsformen med offentlige myndigheder, kulturinstitutioner, uddannelsessteder osv. Markedsføringsindsats. Samling og re-fokusering af markedsføringsindsatsen Resten af rapporten er struktureret sådan, at kapitel 2 stiller skarpt på turismeerhvervets udfordringer, mens kapitel 3 præsenterer strategien med de tre MWB ere som svar på udfordringerne. 6

9 Kapitel 1 Turismens udfordringer Formålet med dette kapitel er at stille skarpt på turismeerhvervet udfordringerne med henblik på at identificere de helt centrale områder, som vil kunne løfte væksten i erhvervet frem mod Turisme skaber værditilvækst i mange erhverv Når turister holder ferie og bruger penge i Danmark, gavner det ikke alene overnatningssteder og restaurationer, men også tilknyttede erhverv som detailbranchen. Faktisk går kun godt en 1/3 af de penge, som turisterne bruger, til overnatning og restauration, jf. Figur 4. Figur 4 Fordeling af en turists forbrug Turisterhverv Andre erhverv Rejseservice 0,5 % Lokal transport 2,6 % Kultur og forlystelser 7,5 % Restaurant 16,3 % Overnatning 19,0 % Andre produkter 22,5 % Detailhandel 29,3 % Copenhagen Economics Andre turismerelaterede erhverv som forlystelser, kulturinstitutioner, lokal transport og rejseservice tegner sig for godt 10 pct. omsætningen 2. Resten over 50 procent af omsætningen kommer især detailhandel og serviceerhverv til gode 3. Det betyder samlet set, at hver gang udenlandske eller danske turister forbruger 100 kr. i Danmark skaber det 48 kr. i omsætning i turisterhvervene og 52 kr. i andre erhverv. I 2011 lagde udenlandske og danske turister 82 mia. kr. i Danmark. Denne omsætning skaber værdi eller velstand gennem de lønninger, der udbetales til de ansatte og overskud i virksomhederne. Denne værditilvækst svarer til det direkte bidrag til Danmarks BNP, som i 2011 var på 23 mia. kr. Det er de direkte økonomiske effekter af turisme. Men derudover skaber de 82 mia. kr. også omsætning hos underleverandørerne. Det kan være i rengøringsselskabet, der gør rent på hoteller, eller hos tømreren, der vedligeholder på campingpladsen. Det betyder flere lønninger udbetalt og mere virksomhedsoverskud. Disse afledte effekter skabte i 2011 et yderligere bidrag til BNP på ca. 17 mia. kr., så det samlede BNP-bidrag fra turister 2 Summen af de tre øverste kategorier i pyramiden. 3 Summen af de to nederste kategorier i pyramiden. 7

10 i Danmark de direkte plus de afledte var = 40 mia. kr. De direkte og afledte effekter skabte tilsammen fuldtidsstillinger. 2.2 Et presset erhverv På globalt plan er turismen i stærk vækst. Ifølge internationale prognoser vil antallet af turistrejsende på verdensplan vokse med 3,8 pct. om året frem mod 2020, jf. UNWTO (2011). Den danske regering har derfor udpeget turisme og oplevelsesøkonomi som et af de erhvervsområder, der har særligt gode muligheder for at tjene penge hjem til landet og skabe arbejdspladser. Antallet af udenlandske overnatninger har imidlertid igennem de seneste år været stagnerende; det gælder turister fra de traditionelt store og stabile nærmarkeder som bl.a. Tyskland og Sverige og de nye vækstmarkeder herunder asiatiske lande. Konsekvensen er, at Danmark som det eneste nordeuropæiske land har haft en tilbagegang i antallet af udenlandske overnatninger siden 1998, mens alle andre nordeuropæiske lande har haft en positiv vækst. Danmarks markedsandel i Norden er derfor siden 2003 faldet fra 53 pct. til 47 pct. i 2011, jf. Figur 5. Figur 5 Danmarks markedsandele i Norden og Europa 1,6% 53,3% 60% 1,2% 46,7% 45% 0,8% 30% 0,4% 15% 0,0% % Europa (venstre akse) Norden (højre akse) HORESTA Udviklingen i antallet af udenlandske overnatninger er en indikation på, at det kniber med den internationale konkurrenceevne. En positiv udvikling i antallet af indenlandske turister har imidlertid afbødet for faldet. Mens antallet af udenlandske turisters overnatninger er faldet med 16 pct. siden 1992, er antallet af indenlandske turister i samme periode nemlig steget med over 48 pct., jf. Figur 6. 8

11 Figur 6 Overnatninger i Danmark Mio. overnatninger Danske Udenlandske Danmarks Statistik Denne substitution fra udenlandske til indenlandske, altså danske, turister forventes at have svækket indtjeningen i turismeerhvervet. En udenlandsk turist bruger nemlig knap 100 kr. mere end en dansk turist pr. døgn, jf. Figur 6. Figur 7 Gennemsnitligt døgnforbrug i 2011 Kr Dansk turist Udenlandsk turist Copenhagen Economics baseret på data fra Visit Denmark Da turisme ikke opgøres som en separat branche i nationalregnskabet, kan vi ikke med sikkerhed sige noget om den historiske udvikling i værditilvæksten, der er skabt af turisters forbrug i Danmark. Via en række antagelser kan er det imidlertid muligt at lave kvalificerede skøn over udviklingen, som viser, at værditilvæksten er faldet i turismeerhvervet siden 1990, mens den er steget i Danmark som helhed, jf. Figur 8. 9

12 Figur 8 Værditilvækst Mia. kr Mia. kr < Danmark i alt Turisterhverv > 8 Note: Figuren viser en sammenvægtet udvikling i værditilvæksten i turisterhvervene. Disse inkluderer hoteller (94%), restauranter (24%), transportvirksomheder (2%), rejseservice (21%) og forlystelsesparker (88%), mens detailhandelen og andre afledte erhverv ikke er inkluderet. Vægtene i parentes angiver turismens andel af værditilvæksten i hver branche i 2011 som angivet i Visit Denmark (2012). Vi har antaget, at turismens andel i de enkelte erhverv fastholdes på niveauet for 2011 som opgjort af Visit Denmark (2012). Denne og efterfølgende figurer giver derfor kun et retvisende billede af udviklingen, hvis virksomhedernes indtjening fra andre kunder end turister følger indtjeningen fra turister. Copenhagen Economics baseret på tal fra Danmarks Statistik 2.3 Produktivitetsudfordringen Herunder viser vi, at den manglende vækst i turisterhvervet overvejende kan tilskrives en svag udvikling i produktiviteten i turisterhvervet. Det er alvorligt, da høj produktivitet er den grundlæggende forudsætning for høj velstand i erhvervet og i samfundet. Produktivitet er nemlig et mål for værdiskabelsen per fx arbejdstime. Og jo mere omsætning vi kan skabe per arbejdstime, des rigere bliver vi som erhverv og samfund. Heri ligger også, at højere produktivitet kan skabes ved at kunne tage mere for sine produkter såvel som ved at løbe hurtigere. Vi viser nedenfor, at erhvervets primære produktivitetsudfordring ligger i, at vi ikke formår at skabe attraktive nok turismeprodukter, som vi kan tage en højere pris for. Turismen er ligesom øvrige private serviceerhverv et arbejdskraftintensivt erhverv. Det betyder, at det ikke kræver så meget kapital i form af fx bygninger, værelser og it-systemer at tiltrække og servicere turister, som produktionen i øvrige erhverv gør. Til gengæld kræver det mange beskæftigede. Når beskæftigede i turisterhvervene hver især har mindre kapital til rådighed, er det sværere at skabe samme værdi pr. times arbejde som i mere kapitalintensive erhverv som fx industrien. Timeproduktiviteten, det vil sige værdiskabelsen pr. times arbejde, vil derfor uundgåeligt være lavere i turisterhvervene end i mange andre erhverv i Danmark. Produktiviteten har været faldende i turisterhvervet i forhold til private erhverv under ét, men det har den også i forhold til andre private serviceerhverv i Danmark, der er relevant at sammenligne med for turismeerhvervet, jf. Figur 9. 10

13 Figur 9 Timeproduktivitet i Danmark Vendepunkt i 1990 Indeks (1966=100) Private erhverv Private serviceerhverv Turisterhverv Note: Timeproduktiviteten angiver værditilvæksten (bruttofaktorindkomsten) pr. præsteret time. Turisterhvervene inkluderer hoteller, restauranter, transportvirksomheder, rejseservice og forlystelsesparker, mens detailhandelen og andre afledte erhverv ikke er inkluderet. Disse erhverv er vægtet sammen med fordeling af værditilvæksten i turismen som angivet i Visit Denmark (2012). Danmarks Statistik Når vi sammenligner produktivitetsudviklingen i turisterhvervene i Danmark med i turisterhvervene i andre lande, tegner der sig ligeledes et billede af, at de danske turisterhverv halter gevaldigt efter, jf. Figur 10. Figur 10 Timeproduktivitet for hoteller og restaurationer Indeks (1993=100) Sverige Norge Tyskland Danmark Finland OECD Afstanden fra Danmark op til de øvrige lande i 2009 i Figur 10 i benævnes produktivitetsgabet. Dette gab er også negativt i de øvrige private serviceerhverv i Danmark, men gabet i turisterhvervene er blandt de største, jf. Figur

14 Renting machinery equipment Supporting transport Hotels & restaurants Real estate R&D Inland transport Air transport Act. rel. Financial intermed. Wholesale trade Other business Retail trade Motor vehicles Post & Telecom Turismen som væksterhverv i Danmark Figur 11 Produktivitetsgab i de private serviceerhverv 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% Note: Produktivitetsgabet angiver forskellen i den gennemsnitlige vækst siden 1995 mellem Danmark og gennemsnittet af Sverige, Holland og Tyskland Copenhagen Economics På trods af faldende produktivitet er beskæftigelsen i turismen steget i samme periode. Og betydeligt mere end for hele den danske økonomi, jf. Figur 12. Det betyder, at indtjeningen per person er faldet, og det understreger blot den gammelkendte økonomiske pointe om, at man som samfund ikke bliver rige af at have mange i beskæftigelse, men af at have mange i godt lønnet (=højproduktiv) beskæftigelse. 12

15 Figur 12 Årlig vækst i beskæftigelse og arbejdstid fra Pct. p.a. 1,5 1 Timer pr. beskæftiget Antal beskæftigede 0,5 0 Turisterhverv Danmark i alt Note: Figuren viser den gennemsnitlige årlige vækstrate i antal beskæftigede og antal præsterede timer pr. beskæftiget i turisterhvervene. Disse inkluderer hoteller, restauranter, transportvirksomheder, rejseservice og forlystelsesparker, mens detailhandelen og andre afledte erhverv ikke er inkluderet. Vægtene svarer til turismens andel af beskæftigelsen i hver enkelt branche i 2011 som angivet i Visit Denmark (2012). Copenhagen Economics baseret på tal fra Danmarks Statistik For bedre at forstå hvad, der ligger til grund for faldet i produktiviteten i turismeerhvervet har vi opstillet et såkaldt vækstregnskab. Vækstregnskabet viser, at uddannelsesniveauet og mængden af kapital i erhvervet begge er steget siden Den faldende produktivitet kan derfor ikke forklares af fx nedslidte hoteller eller for lavere uddannet arbejdskraft. Synderen er totalfaktorproduktiviteten, som måler vores evne til at skabe innovation, til at udvikle nye produkter, forretningsmodeller og forbedre arbejdsprocesserne, jf. Figur 13. Med andre ord måler det vores evne til at kombinere de ressourcer vi nu engang har, og her viser figur, at det kan erhvervet gøre bedre; det er turismeerhvervets vej til højere vækst. 13

16 Figur 13 Opdeling af produktivitetsvæksten Pct. p.a Totalfaktorproduktivitet Uddannelsesniveau Kapital -3-4 Turisterhverv Private serviceerhverv Turisterhverv Private serviceerhverv Note: Turisterhvervene inkluderer hoteller, restauranter, transportvirksomheder, rejseservice og forlystelsesparker, mens detailhandelen og andre afledte erhverv ikke er inkluderet. Disse erhverv er vægtet sammen med fordeling af værditilvæksten i turismen som angivet i Visit Denmark (2012). Copenhagen Economics baseret på tal fra Danmarks Statistik 14

17 Kapitel 2 Turismens Must Win Battles Copenhagen Economics har i samarbejde med Turismens Vækstråd identificeret tre Must Win Battles (MWB), der skal sikre et løft i turismeerhvervets effekt på BNP med 10 mia. kr. i 2020 i forhold til Det er et meget ambitiøst mål, som kræver en lang og sej indsats fra aktørerne i erhvervet. De tre MWB ere er: 1. Rammevilkår 2. Produktudvikling 3. Markedsføring 3.1 MWB I: Rammevilkår Der er tre centrale omkostningsfaktorer, der påvirker erhvervets konkurrenceevne: Lønomkostninger, inputomkostninger og afgifter (primært moms og energiafgifter). Når omkostningerne ved at drive virksomhed er høje, fører det til generelt høje priser på turismeproduktet. Det vil føre til færre udenlandske turister. En forbedring af erhvervets konkurrenceevne kræver derfor fokus på omkostningsfaktorerne. Lønomkostninger Erhvervet oplever høje og stigende lønomkostninger i forhold til andre lande, jf. Figur 14. Figur 14 Månedsløn i hotel- og restaurationsbranchen kr Tyskland Frankrig Sverige Danmark Note: Løbende priser; der foreligger ikke lønoplysninger for Norge og Finland. Eurostat Fremadrettet skal lønkonkurrenceevnen forbedres ved, at Danmark har en lavere lønstigningstakt end andre lande. Det er usikkert, hvor stor en gevinst, der kan opnås gennem løntilbageholdenhed, fordi andre lande også vil udvise tilbageholdenhed. 15

18 Inputomkostninger En anden fordyrende omkostning for turismeerhvervet er høje priser på det input, erhvervet anvender i sin produktion. Det kan være serviceydelser, som leveres af transportvirksomheder, håndværkere, rengøringsselskaber og vaskerier og varer såsom vin- og spiritus. Produktivitetskommissionen, som regeringen har nedsat til at komme med forslag til, hvordan Danmark skal øge sin produktivitet, finder i sin første rapport fra april 2013, at netop produktiviteten i de indenlandske serviceerhverv, som turismeerhvervet køber en stor del af sine ydelser fra, halter betydeligt efter vores nabolande. Det skyldes for svag konkurrence fra udlandet. Med lav produktivitet i disse erhverv følger typisk høje priser, og det kan dermed være en medvirkende faktor til høje priser i turismeerhvervet og dermed færre turister. Momsafløftning I dag kan momsregistrerede virksomheder afløfte halvdelen af momsen på overnatninger og 25 pct. på bespisning. 4 Fraværet af mulighed for at afløfte hele momsen svækker erhvervets konkurrenceevne, da ingen af vores nabolande har en tilsvarende begrænset momsafløftning. Hvis der bliver indført fuld momsafløftning, vil det øge efterspørgslen hos erhvervskunderne og dermed omsætningen i danske hoteller og restauranter med godt 1 mia. kr., hvilket giver et BNP-bidrag på 586 mio. kr., jf. Tabel 1. Tabel 1 Øget BNP-bidrag med fuld momsafløftning mio. kr. Restauranter Hoteller I alt Ikke-turisme Indenlandsk erhvervsturisme Udenlandsk erhvervsturisme I alt Note: Beregningerne beskrives i bilag B på side 32. Visit Denmark (2011) s multiplikator for BNP-bidraget benyttes i omregningen fra omsætning til værdiskabelse. Copenhagen Economics Energiafgifter Turismeerhvervet er som andre erhverv i Danmark pålagt høje energiafgifter. Sammenlignet med samme branche i vores nabolande er energiafgiftsbelastningen i turisterhvervene derfor høj (øverste figur), men ikke hvis man korrigerer for det generelt høje afgiftsniveau i Danmark (nederste figur). Der er altså ikke tale om et særskilt stort problem for turismesektoren. 4 Fra 1. januar 2014 stiger momsafløftningen på overnatninger til 75 pct. 16

19 Figur 15 Energiafgiftsbelastning for hoteller og restauranter 0,7% Energiafgiftsbelastning i ,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% Danmark Holland Sverige Norge Italien Tjekkiet Tyskland Spanien Belgien Luxemborg 60% Energiafgiftsbelastning for hoteller og restauranter i forhold til hele økonomien i % 40% 30% 20% 10% 0% Holland Norge Danmark Sverige Italien Tjekkiet Tyskland Belgien Spanien Luxemborg Note: Energiafgiftsbelastningen er defineret som energiafgifter (inkl. CO2-afgifter) pr. omsætning Eurostat Momsregistrerede virksomheder kan få refunderet energiafgiften på energi, som benyttes til procesformål (fx madlavning) og delvis refusion for den energi, der bruges til rumvarme (lokaleopvarmning og varmt vand). Landbrug og gartnerier får refunderet hele rumvarmeafgiften, fordi der er tale om frembringelse og salg af fysiske produkter, og fordi de er i hård konkurrence med virksomheder i udlandet. En tilsvarende fuld refusion af energiafgifter til rumvarme for hotelbranchen øger BNP-bidraget fra branchen med på 6,9 mio. kr. 17

20 Tabel 2 Øget BNP-bidrag fra hotellerne med refusion af rumvarmeafgift mio. kr. Region Hovedstaden Uden for Region Hovedstaden Erhvervsturisme I alt Ikke-turisme +0,3 +0,5 +0,0 +0,8 Indenlandsk +1,0 +1,4 +1,7 +4,1 Udenlandsk +0,5 +1,0 +0,6 +2,0 I alt +1,8 +2,8 +2,3 +6,9 Note: Beregningerne beskrives i bilag B på side 32. Visit Denmark (2011) s multiplikator for BNP-bidraget benyttes i omregningen fra omsætning til værdiskabelse. Copenhagen Economics Forlystelsesparkerne er i lovgivningen kategoriseret sammen med en række liberale erhverv med den konsekvens, at de ikke kan opnå refusion for den let proces-energi, der bruges til at drive forlystelserne. Hvis forlystelsesparker på lige fod med det resterende erhvervsliv får lov til at fradrage afgiften for strøm til produktion, vil det øge værdiskabelsen i branchen med 8,3 mio. kr., jf. Tabel 3. Zoologiske haver oplever lignende udfordringer med energiafgifterne. Tabel 3 Øget BNP-bidrag fra forlystelsesparkerne med refusion for letproces energi mio. kr. Region Hovedstaden Uden for Region Hovedstaden Erhvervsturisme I alt Ikke-turisme +0 +0,2 +0,0 +0,4 Indenlandsk +1,3 +1,8 +2,2 +5,3 Udenlandsk +0,6 +1,2 +0,7 +2,6 I alt +2,1 +3,3 +3,0 +8,3 Note: Omsætningen i forlystelsesparker og andre fritidsaktiviteter var ca. 4,56 mia. kr. i Beregningerne baseres på, at afgifterne årligt udgør 30 mio. kr. (kilde: HORESTA), og vi antager samme egenpriselasticiteter som i hotelbranchen. Visit Denmark (2011) s multiplikator for BNP-bidraget benyttes i omregningen fra omsætning til værdiskabelse. Copenhagen Economics Samlet vækstbidrag fra forbedrede rammevilkår Det samlede BNP-bidrag fra forbedrede fra fuld momsafløftning og refusion af rumvarme- og letprocesenergiafgifter er på 263 mio. kr., jf. Tabel 4. Dermed er der langt til det samlede vækstmål på 10 mia. kr. Det store ryk skal derfor komme fra det næste Must Win Battle (MWB) som fokuserer på produktudvikling. 18

21 Tabel 4 Samlet vækstbidrag fra udvalgte initiativer under MWB I mio. kr. Region Hovedstaden Uden for Region Hovedstaden Erhvervsturisme I alt Indenlandsk Udenlandsk I alt Note: Det samlede vækstbidrag er opgjort som summen over indenlandsk og udenlandsk turisme i Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3. Copenhagen Economics Initiativer under MWB en Ideer og konkrete initiativer er præsenteret i Tabel 5. Nogle er konkrete, andre er der for at give inspiration til det videre arbejde efter sommerferien. Tabel 5 Initiativer under MWB I Fuld momsafløftning for danske og udenlandske virksomheders køb af erhvervsmæssig overnatninger Fuld momsafløftning for danske og udenlandske virksomheders køb af erhvervsmæssig restaurationsydelser Energiafgifter og fradragsregler skal justeres, så de afspejler det resterende erhvervsliv Gennemføre (internationale) udbudsentrepriser på større underleverandør-ydelser, eventuelt i samarbejde Kommunernes skal være en medspiller på nye produktpakker fra erhvervet, fx i kommunernes fortolkning af Planloven, som er forskellig fra kommune til kommune (hænger sammen med næste MWB II om produktudvikling) 3.2 MWB II: Produktudvikling Dette er den helt centrale MWB for at indfri vækstmålet om yderligere 10 mia. kr. i BNP-bidrag i Hvis produktet ikke bliver bedre, kan virksomhederne i erhvervet ikke forvente mere succes fremover. Turismeproduktet skal blive bedre. Det er imidlertid ikke så let, som det kan lyde. Et turismeprodukt bliver nemlig ikke produceret af en enkelt virksomhed, hvor direktionen kan træffe beslutninger om at styrke produktets kvalitet gennem en række synkroniserede tiltag. Turismeproduktet er et diffust produkt uden en enkelt ejermand. Det produkt, som kunden (gæsten) har fået efter en uge i Danmark, er summen af en række individuelle virksomheders produkt. Spændene fra transporten til Danmark, oplevelsen med taxachaufføren i lufthavnen, over vejledningen og skiltningen i byerne til overnatningsstedet, restauranten og enhver anden oplevelse undervejs. Den værdikæde som kunden opfatter det, har HORESTA tidligere præsenteret som i Figur

V. HORESTA 28. juni 2013. Turismen som væksterhverv i Danmark

V. HORESTA 28. juni 2013. Turismen som væksterhverv i Danmark V. HORESTA 28. juni 2013 Turismen som væksterhverv i Danmark Forfattere: Christian Jervelund, Partner Claus Frelle-Petersen, Senior Economist Niels Christian Fredslund, Analyst Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018

Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Indhold Introduktion 3 Definition 3 Beskrivelse 4 Hvorfor investerer Innovationsfonden? 8 Vision og mål 9 Investeringsområder 9 Investeringskriterier

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Mastercase 2011 Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til at udfordre os. Så

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte

Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte Pct. 60 50 40 30 20 Turisterhvervet Samlet beskæftigelse Note: Beskæftigelsen i turismen fordelt på discokoder og uddannelse 10 0 Ufaglært Faglært Korte videregående

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest:

Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag til ansøgning om udbud af Serviceøkonom på Erhvervsakademi SydVest: Bilag 1: Uddrag af Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme

Læs mere

Produktivitet og velstand i Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen

Produktivitet og velstand i Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen Produktivitet og velstand i Danmark Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen VELSTAND: BNP pr. indbygger købekraftskorrigeret, 2008 Velstand og produktivitet Et lands velstand

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger

Forslag til folketingsbeslutning om momsafløftning på 100 pct. for hotelovernatninger Beslutningsforslag nr. B 88 Folketinget 2011-12 Fremsat den 15. maj 2012 af Hans Kristian Skibby (DF), Karina Adsbøl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Fiskeriets samfundsøkonomiske

Fiskeriets samfundsøkonomiske 2 April 2014 FISKERIKONFERENCE 2. og 3. april 2014 Dagsorden Fiskeriets for økonomien Hvordan øges fiskeriets for økonomien? Fiskeriets for økonomien Fiskeriets for økonomien Fiskeriet bidrager med 13%

Læs mere

Status for turisterhvervet

Status for turisterhvervet Status for turisterhvervet Indhold Indledning 3 Oversigt over udvalgte nøgletal 4 1. Turisterhvervets samlede betydning for økonomien 5 1.1 Turisternes forbrug 5 1.2 Turismeforbruget fordelt på overnatningstype

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet Agenda Produktivitetsudviklingen: Hvor står vi? Produktivitetsmysteriet:

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

FORNYELSE OG VÆKST I DANSK TURISME

FORNYELSE OG VÆKST I DANSK TURISME FORNYELSE OG VÆKST I DANSK TURISME Juni 2011 Forord I en globaliseret verden må et lille land som Danmark hele tiden arbejde for at have de bedste rammevilkår, hvis vi skal klare os i konkurrencen med

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Konkurrence, vækst og velstand

Konkurrence, vækst og velstand Konkurrence, vækst og velstand Professor Philipp Schröder, PhD Aarhus Universitet, medlem af Konkurrencerådet Årsdage for offentligt indkøb - 2. marts 2017 Konkurrence? Vækst og velstand BNP=Værditilvækst

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

MADKVALITET I DANSK TURISME

MADKVALITET I DANSK TURISME MADKVALITET I DANSK TURISME AGENDA Data Egne observationer og analyse Erfaringer fra udlandet FOODs egne projekter plus et par bonus-events Bud på fremadrettet indsats Data fra Danmark TURISMEERHVERVET

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere