Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. april 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde 17.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsprotokol. Mødedato: 19. april 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17."

Transkript

1 Mødedato: 19. april 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde Sluttidspunkt for møde Fraværende: Gruppemøder: 19. april

2 Indholdsfortegnelse Åbent møde: Tønder Erhvervspark Borgerservice i Ny Tønder Kommune Orientering fra formanden Placering af forvaltninger i Ny Tønder Kommune Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering - sammenlægningskommunernes beslutninger i april Opfølgning på de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner Overførsel af overskud på fælles IT-drift fra 2005 til Indgåelse af eksterne kontrakter fra 1. januar Kommunalreformens arkivmæssige konsekvenser Udpegning af stedfortræder for formanden for Sammenlægningsudvalget til K.L.'s repræsentantskab Udpegning af delegerede til Lærernes Pensionsudligning I/S Medlemskab af Rømø-Tønder Turistforening Region Sønderjylland-Slesvig Henvendelse fra KIMO Danmark Fælles syddansk EU-kontor Dækning af udgifter i forbindelse med Visby Frivillige Brandværns 80 års jubilæum Aftale om vintertjeneste i overgangsårene 2006 / 2007 af tidligere amtsveje april

3 Åbent møde: 1. Tønder Erhvervspark. Journalnummer / KL SagsID: Åben sag EHP Toftlund A/S, har foreslået at lade Brundtland Center Danmark indgå i et udviklingsselskab i samarbejde med Ny Tønder Kommune og lokale pengeinstitutioner ved etablering af en erhvervs- og udviklingspark, Tønder Erhvervspark, som et offentligt-privat aktieselskab. Selskabet skal sikre den facilitetsmæssige udvikling af erhvervsparken gennem udlejning og udnyttelse af bygningsmassen på ca m² og være grobund for både nye og etablerede virksomheder indenfor et nærmere afgrænset område. Der ønskes Økonomiudvalgets stillingtagen til, hvorvidt Ny Tønder Kommune skal gå i yderligere dialog med EHP Toftlund A/S om etablering af Tønder Erhvervspark A/S, herunder evt. deltagelse i en konkret viderebearbejdelse af projektet. Erik Hansen deltager i præsentationen af projekt Tønder Erhvervspark. Økonomi/personaleforhold: Parterne i selskabet indskyder hver kontant: Ny Tønder Kommune EHP Toftlund A/S Lokale pengeinstitutter kr kr kr. Love og regler m.v.: Lov nr. 384 af 20. maj 1992 om kommuners og amtskommuners samarbejde med aktieselskaber m.v. Bilag: Projektbeskrivelse Tønder Erhvervspark A/S ( ) Notat vedr. L 384.doc ( ) Formanden for Sammenlægningsudvalget optager forhandling med Erik Hansen om alternative muligheder for erhvervsaktiviteter i Toftlund. 19. april

4 2. Borgerservice i Ny Tønder Kommune Journalnummer A00 / TP SagsID: Åben sag I forbindelse med kommunalreformen styrkes kommunernes rolle i forhold til borgerne. Mange borgerrelaterede opgaver flyttes til kommunerne, og i forbindelse med beslutningen om at etablere Ny Tønder Kommune var borgerservice, herunder etablering af borgerservicebutikker på de 6 bestående rådhuse, et centralt emne. Der er visioner om, at borgerservice skal kunne ekspedere op mod 80% af alle borgerhenvendelser ved 1. henvendelse, et meget seriøst mål. Der er i Ny Tønder Kommune igangsat projekt Borgerservice i øjenhøjde, der overordnet har som formål at initiere og implementere nye måder at tilrettelægge den offentlige service til borgerne på. Endvidere er der gennemført kanalanalyser af flere sagsområder, som har til formål at afklare, hvordan snitfladerne mellem de enkelte fagforvaltninger og borgerservice kan tilrettelægges uden, at dette medfører dobbelt sagsbehandling. Leder af borgerservice i Ny Tønder Kommune, Asger Wind vil på mødet give en status over arbejdet med borgerservice i Ny Tønder Kommune. Love og regler m.v.: Ingen, men intentionerne i kommunalreformen er bl.a. én indgang til det offentlige. Bilag: Notat om undersøgelser ( ) Indstilling: Til orientering. Til orientering. 19. april

5 3. Orientering fra formanden. Journalnummer I00 / JA SagsID: Åben sag Orientering fra formanden for Sammenlægningsudvalget. Indstilling: Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Til orientering. 19. april

6 4. Placering af forvaltninger i Ny Tønder Kommune Journalnummer A00 / TP SagsID: Åben sag Sammenlægningsudvalget tog på mødet den 5. januar 2006 følgende indstilling fra Den politiske Styregruppe om placering af forvaltninger m.v. i Ny Tønder Kommune til efterretning: BREDEBRO RÅDHUS Borgerservice, Intern service, Administrationsafdeling ejendomsskat og opkrævningskontor HØJER RÅDHUS Borgerservice, Intern service, Telefon, Kultur & Fritid og del af IT LØGUMKLOSTER RÅDHUS Borgerservice, Intern service og Teknik & Miljø, NØRRE-RANGSTRUP RÅDHUS Borgerservice, Intern service, Skatteankenævnssekretariat og Social & Sundhed SKÆRBÆK RÅDHUS Borgerservice, Intern service og Børn & Skole TØNDER RÅDHUS Borgerservice, Intern service, Byrådssekretariat, Borgmesterkontor, Direktion, Økonomi, HR, Løn & Personale og del af IT PLACERET UDENFOR RÅDHUSENE: Arbejdsmarkedsområdet (Fabriksvej 12, Tønder) og Erhvervsafdelingen (Iværksætternes og Erhvervenes Samarbejdsforum) 30 adm. arbejdspladser 23 adm. arbejdspladser 76 adm. arbejdspladser 79 adm. arbejdspladser 65 adm. arbejdspladser 80 adm. arbejdspladser 35 adm. arbejdspladser ligesom det blev besluttet, at henvendelsen fra Højer og Bredebro Kommuner om sikring af et minimumsantal af arbejdspladser på de 2 rådhuse bliver realitetsbehandlet, når opgavefordelingen såvel politisk som administrativt er på plads. Chefgruppen har gennem den seneste tid arbejdet med opgørelsen af størrelsen af de enkelte forvaltninger og stabe: Normering Normering Forvaltning/Stab: (incl. overførte amtsmedarbejdere) Teknik & Miljøforvaltning 75,4 99,1 19. april

7 Social & Sundhedsforvaltning 58,0 66,0 Børn & Skoleforvaltning 88,7 88,7 Erhverv & Arbejdsmarked excl. AF-medarb. 65,3 82,0 Direktionssekretariat 13,6 20,0 Økonomi & Kontrakter 32,6 33,4 HR, Løn- og Personale 26,1 24,8 IT 10,6 18,0 Borgerservice 50,3 53,4 Rengøring og Intern service 14,1 14,1 I alt 434,7 499,5 Der pågår p.t. en endelig afklaring af normeringen pr , ligesom forvaltningsog stabscheferne er anmodet om konkret at beskrive årsagen til væksten i normeringen pr set i forhold til , ligesom de er anmodet om at redegøre for allerede indarbejdede rationaler pr som følge af strukturreformen. Den tidligere beslutning om placering af et antal arbejdspladser på de 6 rådhuse, som nogenlunde svarer til antallet af nuværende arbejdspladser på rådhusene, bevirker, at en eller flere forvaltninger/stabe skal deles med de deraf afledte virkninger. Chefgruppen har på baggrund af de p.t. foreliggende tal på forvaltningsstørrelser, som forventes at være nogenlunde retningsgivende, behandlet lokaliseringen af de enkelte forvaltninger og stabe og anbefaler følgende placering: Bredebro, Højer, Løgumkloster, Nørre-Rangstrup Skærbæk Tønder Ekstern Teknik & Miljø (note 1) 93,5 5,6 Social & Sundhed 62,0 2,0 2,0 Børn & Skole (note 2) 11,0 66,7 11,0 Erhverv & Arbejdsmarked (note 3 ) 18,0 76,0 Direktionssekretariat 20,0 Økonomi & Kontrakter 33,4 HR, Løn- & Personale 24,8 IT 18,0 Intern service og rengøring er ikke fordelt Borgerservice (note 4) 22,1 6,2 4,9 5,9 5,3 9,0 Ialt 33, ,9 74,0 107,2 92,6 Tidl. besluttet ca. antal arbejdspladser 30,0 23,0 76,0 79,0 65,0 80,0 Note 1. Placeringen af hele forvaltningen bevirker, at nuværende sundhedsafdeling skal flyttes fra Løgumkloster Rådhus. Den eksterne placering er beredskabsafdelingen i Tønder. Note 2. Placeringen af 11 medarbejdere i Bredebro og Tønder vedr. Børn & Ungeområdets udgående teams, som er delt op i 3 distrikter (Skærbæk & Toftlund, Bredebro & Løgumkloster og Højer & Tønder) Note 3 Den eksterne placering er jobcenter og ydelseskontor. I jobcenter indgår 12 AF-medarbejdere, som ikke er medregnet i ovenstående forvaltningsopgørelse. I Højer placeres erhvervsområdet, forvaltningens sekretariat og Kultur & Fritid. Note 4 De 9,0 arbejdspladser vedr. borgerservice, skal ikke nødvendigvis placeres på Tønder Rådhus. Det er chefgruppens opfattelse, at Tønder Rådhus ikke nødvendigvis skal fyldes til bristepunktet, idet der skal være plads til stor mødeaktivitet på Tønder rådhus. Som følge af SKATs beslutning om at flytte til Tønder kasserne frigøres ca. 25. adm. arbejdspladser på Tønder rådhus pr. 1. januar Der skal i alt placeres ca. 87,0 arbejdspladser eksternt i Tønder. Ny Tønder Kommune råder over følgende bygninger i Tønder: Fabriksvej 12 (ca arbejdspladser) 19. april

8 Jomfrustien 2 (ca. 50 arbejdspladser) Jomfrustien 8 ( ca. 40 arbejdspladser, ej handicapvenlig m.v.) ligesom et eventuelt lejemål i Digegrevens Hus (ca. 40 arbejdspladser) tidligere har været drøftet med Realea A/S Lokaliseringen giver følgende ulemper/afklarede spørgsmål: Statens AF-chef skal sige ja til at chefen for Erhvervs & Arbejdsmarked har kontor i såvel Tønder som Højer. Central borgerservice er delt mellem Højer og Bredebro rådhuse. Erhvervsafdelingen er ikke fysisk placeret i Tønder. Økonomi/personaleforhold: Der er ikke foretaget økonomiske beregninger på evt. ombygninger m.v. Love og regler m.v.: Umiddelbart ingen, dog skal personalet varsles nye arbejdspladser senest 1. juni Bilag: DokAjour v1-DokAjour v1-Endeligt notat om placering i NTK.doc.DOC.DOC.DOC ( ) Arbejdspladser på de bestående rådhuse (933866) Chefgruppens forslag til lokalisering af forvaltninger og stabsfunktioner anbefales. Med forslaget til lokalisering ses henvendelsen fra Højer og Bredebro Kommuner, om et minimumsantal af arbejdspladser på de 2 rådhuse, som værende opfyldt. 19. april

9 5. Ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om godkendelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering - sammenlægningskommunernes beslutninger i april. Journalnummer 00.01S03 / NBA SagsID: Åben sag Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af tillægsbevillinger til drift, rådighedsbeløb og finansiering. Sammenlægningskommunerne har som konsekvens heraf fremsendt ansøgning om godkendelse af tillægsbevilling til drift, rådighedsbeløb og finansiering. Sammenlægningsudvalget skal senest den 30. april 2006 meddele sammenlægningskommunerne om udvalgets beslutning. Hvis kommunerne ikke modtager svar denne dato, betragtes ansøgningerne som godkendt og kommunerne kan gennemføre beslutningen. Økonomi/personaleforhold: Den økonomiske konsekvens af ansøgningerne er angivet i dokument nr Der er tale om et øjebliksbillede og hvor der inden mødet den 27. april 2006 kan forekomme yderligere tillægsbevillingssager fra kommunerne. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Bilag: Sammendrag af ansøgninger til Sammenlægningsudvalget om tillægsbevillinger til drift ( ) Indstilling: Det indstilles, at underudvalg Økonomi videresender sagen til Sammenlægningsudvalget til behandling på møde den 27. april Sammenlægningsudvalget skal senest den 30. april 2006 meddele Udvalgets beslutning til kommunerne. Nyt sammendrag over foreliggende ansøgninger blev omdelt på mødet. 19. april

10 Tillægsbevillinger på tilsammen kr. til Løgumkloster og Skærbæk Kommuners anlægsbudgetter anbefales godkendt, tillige med tillægsbevilling på kr. til finansiering af låntagning i Højer Kommune. Henning Schmidt deltog ikke i behandlingen af bevillinger vedr. Skærbæk Ferieby p.g.a. inhabilitet. 19. april

11 6. Opfølgning på de sammenlagte Byråd/Kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Journalnummer A01 / NBA SagsID: Åben sag Sammenlægningsudvalget er tiltænkt en særlig godkendelsesbeføjelse overfor visse af de hidtidige byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner, herunder iværksættelse af større anlægsinvesteringer og tillægsbevillinger. Byrådet/kommunalbestyrelserne skal løbende informere Sammenlægnings-udvalget om den økonomiske udvikling, herunder likviditetsudviklingen i de 6 kommuner. Sammenlægningsudvalget kan også ændre væsentlige økonomiske dispositioner foretaget af de enkelte byråd/kommunalbestyrelser i forbindelse med vedtagelse af budget 2006 med henvisning til, at den pågældende disposition ikke er i overensstemmelse med den nye kommunes fremtidige interesser. Den ændrede beslutning må imidlertid ikke medføre merudgifter for den/de berørte kommuner. Hvis Sammenlægningsudvalget gør brug af disse muligheder, kan det have konsekvenser for både Sammenlægningsudvalgets budget og den ny kommunes første budget. Til brug ved den løbende opfølgning har Sammenlægningsudvalget den 24. januar 2006 godkendt proceduren for den løbende opfølgning af den økonomiske udvikling i de 6 kommuner, der indgår i sammenlægningen, hvorefter der skal fremsendes en redegørelse hver den 20. i måneden. Der fremsendes derfor redegørelse ultimo marts Der henvises til dokumentet, der fremlægges på mødet. Love og regler m.v.: Lov om revision af den kommunale inddeling, 20. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i Sammenlægningsudvalgets beslutning af 5. januar 2006 om fastsættelse af procedure ved godkendelse af de sammenlagte byråd/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Bilag: Opfølgning på de sammenlagte byråds/kommunalbestyrelsers økonomiske dispositioner. Indstilling: Det indstilles, at redegørelsen, der fremlægges på mødet, tages til efterretning og videresendes til Sammenlægningsudvalget. 19. april

12 Redegørelse blev fremlagt på mødet. Anbefales taget til orientering. 19. april

13 7. Overførsel af overskud på fælles IT-drift fra 2005 til Journalnummer 85 / BJO SagsID: Åben sag Den fælles IT-afdeling for de 6 kommuner har udarbejdet driftsregnskab for Driftsregnskabet udviser et overskud på ,67 kr. Hertil kommer betalinger på tilkøbte ydelser som den enkelte kommune skal betale: Opkobling af nye arbejdspladser ,00 kr. Betaling for sikkerløsning til hjemmearbejdspladser ,00 kr. Bidrag til netværksforbindelser til KMD ,00 kr. I alt ,67 kr. I forbindelse med godkendelse af regnskabet i kommunaldirektørkredsen er der fremsendt forslag til disponering af det samlede overskud - Se vedlagte bilag. Årsagen til at denne overførselssag ikke afventer alle øvrige overførselssager er, at omlægningen af netværk mellem de 5 rådhuse til IP-net, jf. forslag til disponering af overskud for 2005, skal igangsættes inden udgangen af april måned 2006 bl.a. for tidsmæssigt at kunne nås. Bilag: Notat til sammenlægningsudvalget på driftsregnskab for fælles IT-drift ( ) IT-regnskab 2005 til sammenlægningsudvalg ( ) Vurdering: IT-samarbejdet i De Vestsønderjyske Kommuner er etableret den 1. januar I starten af samarbejdet indeholdt driftsbudgettet alene midler til lønninger, kørsel, uddannelse samt køb af teknisk bistand til visse driftsopgaver. Herudover indbetalte de enkelte kommuner bidrag for opkobling af nye arbejdspladser på serverfarmen i forhold til beregnet kostpris pr. arbejdsplads ved etableringen. Med virkning fra budgetår 2004 godkendte kommunerne, at der blev afsat et beløb til reinvestering i den fælles serverfarm svarende til 25% af anskaffelses-prisen. Dette beløb skal sikre en løbende og hensigtsmæssig udskiftning af udstyr i forhold til den teknologiske udvikling således, at platformen er på et teknologisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt niveau. Disse ordninger har betydet, at IT-afdelingen hvert år har overført overskud til en særlig konto for henlæggelser, som er anvendt de efterfølgende år. Indstilling: 19. april

14 IT-afdelingen indstiller, at overskud på ,67 kr. overføres fra 2005 til 2006, og at overskuddet disponeres som anført i ovennævnte notat dok. nr Det indstilles, at overskuddet på ,67 kr. overføres fra 2005 til 2006, og at overskuddet disponeres som anført i dok. nr april

15 8. Indgåelse af eksterne kontrakter fra 1. januar 2007 Journalnummer Ø54 / BAS SagsID: Åben sag Et par af de nuværende kommuner har henvendt sig for at få en afklaring på fornyelse eller indgåelse af eksterne kontrakter på f.eks. rengøring fra 1. januar Det gælder naturligvis især for de institutioner, hvor kontrakterne udløber den 31. december Ud fra oplægget om kontraktstyring må udgangspunktet være, at økonomien til ydelsen ligger på den enkelte institution. Set i lyset af de problemstillinger, der rejses i sektorgrupperapporter ang. færre børn og unge, anbefaler forvaltningen, at indgåelse af nye eksterne kontrakter i første omgang indenfor Børn og Skoleudvalgets område indgås med udløb til den 31. juli første gang i 2008 med mulighed for forlængelse. Indstilling: Børn og Skoleforvaltningen indstiller, at institutioner indenfor Børn og Skoleudvalgets område, der indgår kontrakter fra 1. januar 2007, skal udløbe senest 31. juli 2008, at mulighed for forlængelse af kontrakten kan indgå, og at indstillingen videresendes til underudvalget for økonomi. Børn- og Skoleudvalgets beslutning den 22. marts 2006 Indstillingen godkendt. Børn- og Skoleudvalgets indstilling anbefales. 19. april

16 9. Kommunalreformens arkivmæssige konsekvenser. Journalnummer A26 / KIH SagsID: Åben sag I forbindelse med kommunalreformen skal der foretages en oprydning og rensning samt aflevering af arkiverne i de nuværende kommuner inden udgangen af I Ny Tønder Kommune er nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet oplæg til fremgangsmåden omkring en fornuftig nedlukning af de nuværende kommuner, samt af den fremadrettede struktur på området. Arbejdsgruppen foreslår, at arbejdet organiseres samlet for Ny Tønder Kommune, og at der udpeges en ansvarlig medarbejder, der frikøbes til opgaven i resten af Samtidig foreslås det, at der etableres en gruppe bestående af 4-5 jobtræningspersoner, der under ledelse af den udpegede person gennemgår samtlige de nuværende kommuners arkiver, og foretager oprydning, sagsrensning samt klargøring til aflevering til Landsarkivet. Dette vil gøre, at arbejdet bliver udført på en ensartet måde for alle 6 kommuner, og vil give en sikkerhed for at regler og bestemmelser på området kan sikres overholdt. Arbejdsgruppen foreslår samtidig, at alt arkivmateriale, der er mere end 20 år gammelt, afleveres til Landsarkivet i Aabenraa, samt at kommunernes egne arkivalier forbliver på nuværende adresse, indtil de fortløbende for 5 år ad gangen kan afleveres til Landsarkivet. Økonomi/personaleforhold: Frikøb af en medarbejder til at forestå arbejdet, samt ansættelsen af 4-5 jobtræningspersoner til at medvirke ved gennemførelsen medfører en omkostning i 2006 på kr. Love og regler m.v.: Arkivloven Lov nr af 17. december Arkivbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni Bekendtgørelse nr af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne. Bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april Bekendtgørelse nr. 925 af 6. september 2004 om aflevering af offentlige papirarkivalier til Statens Arkiver. Bekendtgørelse nr. 342 af 11. marts 2004 om arkiveringsversioner af bevaringsværdige data fra elektroniske arkivsystemer. Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed. 19. april

17 Bilag: Oplæg omkring arkiv til kommunaldirektørkredsen. ( ) Indstilling: Det indstilles, at arbejdsgruppens anbefalinger følges, og at der frigives en bevilling fra Sammenlægningsudvalgets budget på kr. til formålet. Det indstilles, at arbejdsgruppens anbefalinger følges, og at der frigives en bevilling fra Sammenlægningsudvalgets budget i 2006 på kr. til formålet. 19. april

18 10. Udpegning af stedfortræder for formanden for Sammenlægningsudvalget til K.L.'s repræsentantskab. Journalnummer A23 / KIH SagsID: Åben sag Formanden for Sammenlægningsudvalget er medlem af KL s repræsentantskab. I henhold til 13, i KL s nye love vælger sammenlægningsudvalget en personlig stedfortræder for formanden til KL s repræsentantskab. Valget af stedfortræder har gyldighed for hele valgperioden Love og regler m.v.: 13 i Kommunernes Landsforenings nye love. Indstilling: Det indstilles, at Sammenlægningsudvalget udpeger en personlig stedfortræder for Sammenlægningsudvalgets formand til KL s repræsentantskab. Det indstilles, at Jens Andresen vælges som stedfortræder. 19. april

19 11. Udpegning af delegerede til Lærernes Pensionsudligning I/S. Journalnummer A23 / KIH SagsID: Åben sag Kommunernes Lærerpensionsudligning I/S har anmodet Sammenlægnings-udvalget om nyudpegning af delegerede til Rådsmødet i fællesskabet. Rådsmødet er interessentskabets øverste organ, og udpegning foretages for en periode på 4 år, af de nuværende kommuner er interessenter i selskabet, Højer, Løgum-kloster, Tønder og Nørre-Rangstrup. Dette medfører, at der for Ny Tønder Kommune skal udpeges 4 delegerede. En forholdstalsfordeling med udgangspunkt i landsresultatet for Kommunalvalget i november 2005 medfører, at disse 4 delegerede skal udpeges af Socialdemokraterne og Venstre, Danmarks Liberale Parti med hver 2 medlemmer. Kommunernes Lærerpensionsudligning I/S meddeler, at en række kommunal-politikere fra de nuværende interessenter er blevet genvalgt til Sammenlægningsudvalget, og at der derved vil være mulighed for at udpege repræsentanter fra disse som delegerede, idet de har kendskab til interessentskabet i forvejen. Love og regler m.v.: Vedtægter for Kommunernes Lærerpensionsudligning I/S Bilag: Delegerede til Rådsmøde den 23. maj 2006 ( ) Vedtægter for Kommunernes Lærerpensionsudligning I/S ( ) Indstilling: Det indstilles, at Sammenlægningsudvalget udpeger 4 delegerede til Rådsmødet i Kommunernes Lærerpensionsudligning I/S, at Socialdemokraterne udpeger 2 delegerede, og at Venstre, Danmarks Liberale Parti udpeger 2 delegerede, og at udpegning foretages uden hensyntagen til tidligere kommunegrænser, idet valget foretages for hele byrådsperioden Det indstilles, 19. april

20 at der udpeges 4 delegerede til Rådsmødet i Kommunernes Lærerpensionsudligning I/S, at udpegning foretages uden hensyntagen til tidligere kommunegrænser, idet valget foretages for hele byrådsperioden , og at Socialdemokraterne udpeger 2 delegerede og at Venstre, Danmarks Liberale Parti, udpeger 2 delegerede. 19. april

21 12. Medlemskab af Rømø-Tønder Turistforening Journalnummer / KL SagsID: Åben sag Ny Tønder Kommune har modtaget en henvendelse fra Rømø-Tønder Turistforening om medlemskab af den nye turistforening Økonomi/personaleforhold: Medlemskab af den nye turistforening koster kr. og gælder 1 år. Bilag: Medlemskab af Rømø-Tønder Turistforening ( ) Indstilling: Det indstilles til Underudvalget Kultur & Fritid, at drøfte om Ny Tønder Kommune skal tegne medlemskab af Rømø-Tønder Turistforening. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning den 13. marts 2006 Sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på en generel stillingtagen til Ny Tønder Kommunes tegning af medlemskaber. Henning Schmidt deltog ikke i punktets behandling p.g.a. inhabilitet. Det indstilles, at der ikke tegnes medlemskab. 19. april

22 13. Region Sønderjylland-Slesvig Journalnummer / KL SagsID: Åben sag Eksisterende aftale om Region Sønderjylland-Schleswig blev dannet i 1997 og omfatter parterne Sønderjyllands Amt på dansk side, og Stadt Flensburg, Kreis Schleswig- Flensburg og Kreis Nordfriesland på tysk side. Disse parter finansierer også driften af organisationen. Geografisk omfattes Sønderjyllands Amt på den danske side og Landesteil Schleswig (Sydslesvig) på den tyske side af grænsen. Interreg-programmet er i hovedsagen omfattet af samme geografiske rammer. Befolkningstallet ligger på i alt , heraf nord for grænsen og syd for grænsen. Formålet med samarbejdet i Region Sønderjylland-Schleswig har hidtil været at tilvejebringe et langsigtet samarbejde til styrkelse af udviklingen i den samlede grænseregion, og er opbygget som en politisk styret samarbejds-organisation, hvor beslutninger træffes i principiel enighed. Regionalrådet, som i dag består af 42 medlemmer, er øverste beslutningsorgan i samarbejdet, 21 fra hver side af grænsen. De fleste er amts- eller kommunal-politikere, men der er også repræsentanter fra organisationer m.m. Alle er dog udpeget af aftalens parter. Bestyrelsen for Region Sønderjylland Schleswig foreslår imidlertid i den kommende aftale, at Regionalforsamling reduceres til 22 medlemmer. Bestyrelsen består i dag af 8 medlemmer, 4 fra hver side med både en dansk og en tysk formand, men det foreslås yderligere, at reducere bestyrelsen til 4 medlemmer med kun én fælles formand. Rådet har nedsat 6 faglige udvalg, som har til opgave at føre en løbende politisk dialog indenfor opgavefeltet samt bringe faglige parter sammen, generere konkrete projektidéer (bl.a. til Interreg), samle inspiration, udveksle erfaringer, identificere problemer af især lovgivningsmæssig art, som hindrer samarbejde etc. Udvalgene støttes sekretariatsmæssigt af forvaltningerne hos ovennævnte parter. I den nye aftale foreslås det, at reducere antallet af udvalg til 2-3. Driften af Region Sønderjylland-Schleswig, såsom servicering af organisationen med råd, bestyrelse, udvalg, faggrupper, information og projekter m.v. varetages af Regionskontoret i Padborg. Regionskontoret huser også Infocenter Grænse. Kontoret har både danske og tyske medarbejdere, og betjener begge sider af grænsen. Som følge af kommunalreformen i Danmark og nedlæggelsen af Sønderjyllands Amt har bestyrelsen for, at sikre fortsat overlevelse af regions-samarbejdet fundet det nødvendigt at finde nye partnere på dansk side. Som følge heraf har bestyrelsen for Region Sønderjylland Schleswig taget initiativ til udarbejdelse af nærværende forslag 19. april

23 om ny aftaletekst for Region Sønderjylland Schleswig. Aftaleteksten lægger op til, at de nye sønderjyske kommuner Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg samt Region Syd-danmark indgår som fremtidige danske partnere i samarbejdet. Partnerskabet skal udgøre grundlaget for et intensivt og langsigtet samarbejde med det formål at styrke udviklingen i den samlede grænseregion samt at styrke regionen i europæisk sammenhæng og i forhold til omgrænsende regioner. Forslaget til ændring af aftaleteksten om dansk-tysk samarbejde i Region Sønderjylland Schleswig er derfor blevet sendt til høring i de nye sønderjyske kommuner, samt Region Syddanmark. I forslaget bedes parterne tilkendegive, om man fremover ønsker at indgå som de danske partnere i Region Sønderjylland-Schleswig, herunder stå for den samlede danske del af finansieringen som ifølge opstillede budget for 2006 vil udgøre i alt, ca. 1,7 mio. kr. om året. Den konkrete fordeling af udgifterne samt sammensætningen af den danske repræsentation i Regionalforsamlingen skal afklares mellem de nye sønder-jyske kommuner og Region Syddanmark. Økonomi/personaleforhold: Regionskontor Sønderjylland Schleswigs samlede budget ligger for 2006 på kr. inkl. Interreg-projektet Infocenter Grænse i alt 3,3 mio. DKK. Der er p.t. ansat 3 fuldtids- og 4 deltidsmedarbejdere i Regionskontoret, heraf to projektansatte. Bilag: AFTALETEKST GAMMEL-NY _4.doc ( ) Henvendelse til høring.doc ( ) Tidsplan.doc ( ) Budget 2006.xls ( ) Orientering om Region SJ-SL2.doc ( ) Indstilling: Det indstilles, at underudvalg Økonomi behandler forslaget til ændring af aftalen for Region Sønderjylland-Schleswig, og om Ny Tønder Kommune skal indgå som part i Region Sønderjylland-Schleswig. Det indstilles, at Ny Tønder Kommune tilkendegiver interesse i at arbejde videre med deltagelse i Region Sønderjylland-Schleswig. Umiddelbart har Ny Tønder Kommune ikke bemærkninger til forslag til aftaletekst for Region Sønderjylland-Schleswig. 19. april

24 14. Henvendelse fra KIMO Danmark. Journalnummer A16 / MKJ SagsID: Åben sag KIMO Danmark (Kommunernes Internationale Miljø Organisation) har henvendt sig med henblik på at klarlægge sammenfald af interesser for kommunerne langs den jyske vestkyst. Der ligger i dag 25 kommuner langs den jyske vestkyst og 19 af disse vestkystkommuner er medlem af KIMO Danmark. Efter kommune-sammenlægningen vil alle nye kommuner langs den jyske vestkyst være repræsenteret i KIMO Danmark. KIMO er en international miljøorganisation for lokale myndigheder. KIMO repræsenterer mere end 6 mio. borgere og har 120 medlemmer i interesse-området der er Nordsøen, Det Irske Hav og dele af Nordatlanten. KIMO har medlemmer i 10 lande, der inkluderer Storbritannien, Norge, Sverige, Danmark, Holland, Belgien, Irland og associerede medlemmer i Tyskland, Færøerne og Isle of Man. KIMO s medlemmer har fælles interesser i bl.a. fiskeri, landbrug, turisme og fritidsaktiviteter, som er tæt forbundet med kravet om en ren Nordsø. KIMO har derfor i en årrække arbejdet målrettet med: Problematikker om radioaktivt affald Forurening i forbindelse med ophugning i olie- og gasindustrien Problemet med tilførsel af affald til Nordsøen, og hvordan man kan sikre, at mængden med tiden begrænses Maritim sikkerhed og forurening med fokus på store forureningskatastrofer Internationale bestemmelser om registrering af dumpede konventionelle og kemiske våben Forurening med farlige stoffer Tilstrækkelig forsikringsdækning ved forureningskatastrofer og dækning ved anden påvirkning, der kan påføres kommuner KIMO Danmark gør endvidere opmærksom på, at såfremt medlemmer af Sammenlægningsudvalget ønsker at deltage som observatør i et af KIMO Danmarks bestyrelsesmøder, vil der være mulighed herfor fredag, den 19. maj 2006 eller fredag, den 8. september Der vil også være mulighed for at deltage som observatør ved KIMO s internationale årsmøde, den oktober 2006 i Helsingborg Kommune. KIMO anmoder om Sammenlægningsudvalgets stillingtagen til (fortsat) medlemskab af KIMO. Økonomi/personaleforhold: 19. april

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 29. juni 2006 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: med afbud Jens Møller, Bent Poulsen og Johan Kristensen.

Læs mere

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 16. november 2006 Beslutningsprotokol Mødedato: 16. november 2006 Mødelokale: Løgumkloster Rådhus, udvalgsværelse 1 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 16:00 Fraværende: Johan Sørensen 16. november 2006

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17. Mødedato: 22. marts 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.25 Fraværende: Peter Christensen og Jens Andresen Gruppemøder: 22. marts 2006 1

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 24. januar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 19.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Ingen 24. januar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde: 10 1. Forretningsorden.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ).

Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ). VEDTÆGTER for Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark 1 FONDENS NAVN OG HJEMSTED: Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ). Fondens hjemsted

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Tønder kommunes deltagelse i tværkommunale samarbejder

Tønder kommunes deltagelse i tværkommunale samarbejder Tønder, 12. marts 2014 Notat Tønder kommunes deltagelse i tværkommunale samarbejder Generelle overvejelser om tværkommunalt samarbejde Der er en lang tradition for mellemkommunale samarbejder, hvor der

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 27. september 2005, kl. 13:00 Åben sag: 471. Efterretning Åben sag: 472. Vedtægter for bruger-

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne:

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne: Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskaberne: Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg Affald A/S Nordborg Kraftvarme A/S Østerlund Varme A/S Sønderborg

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere