Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2012"

Transkript

1 Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2012 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Onsdag, den 13. juni 2012, kl Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen, Næstformand (MRS) Kim Folmann Jørgensen, Næstformand (KFJ) Troels Bent Hansen, Øst (TBH) Kate Nielsen, Syd (KN) Birgitte Halle, Nord (BH) Bjarke Refslund, MTBO (BR) Afbud Afbud Afbud Merete Spangsberg Nielsen, BUU (MS Afbud Dorthe Hansen, Elite (DH) Ank. 18:45 Lisa Tantholdt, Bredde (LT) John Holm, Kort (JH) Jens-Jørgen Lyngaa, Plan (JJL) Michael Sørensen, Direktør (MS) Gæster: Ingen Referat Direktør Michael Sørensen Mødeoplæg: Alm. skrift Referat: Kursiv Dagsorden A. Godkendelse af referat Er tidl. udsendt og lagt på DOF s website. Indstilling: HB godkender referatet Referatet blev godkendt uden yderligere kommentarer. B. Debatpunkter Fremadrettede til beslutning 1. Godkendelse af nye ernærings- og dopingpolitikker. Ernæringspolitikken er ajourført til gældende regler, anbefalinger og praksis. DOF arbejder i overensstemmelse med "Holdningnotat udarbejdet af DIF og Team Danmark" som er udarbejdet i 2008 og revideret i I dette er der på side 3 skrevet følgende:

2 "Som følge af de omfattende muligheder, Team Danmark har for rådgivning af den absolutte elite gennem sine tilknyttede eksperter, accepteres og anerkendes det, at den absolutte internationale elite gives visse muligheder for optimering af kost og træning, som ikke har nogen relevans for den øvrige idræt." Flere andre forbund under DIF har gennem flere år anvendt ergogene stoffer for udvalgte topidrætsudøvere. Sagen har endvidere været til behandling i BUU, som finder at ernæringspolitikken kan anvendes i forbindelse med ungdomsarbejdet, hvorfor BUU ikke har supplerende forslag til indhold eller ordlyd. F.s.v. angår Dopingpolitikken blev denne behandlet uden bemærkninger ved seneste HBmødet. I konsekvens heraf genindstilles denne til godkendelse. Indstilling: Det indstilles at HB godkender såvel dopingpolitikken som ernæringspolitikken idet det bemærkes, at anvendelse af ergogene stoffer udelukkende anvendes af navngivne seniorlandsholdsløbere og i tæt samarbejde med Team Danmarks specialister. Politikken lægges på DOF's hjemmeside og der udarbejdes en nyhed på opslagstavlen. Bilag: Ernæringspolitik og Dopingpolitik Og henvisning til efterfølgende link: Holdningnotat fra DIF og TD ort_100916/forspecialforbundet/pdf/graazonenotat%202008%20rettet%20dec%202009%20p df.ashx Enkelte redaktionelle ændringer til den foreslåede tekst blev vedtaget, hvorefter politikerne blev godkendt. Disse offentliggøres og lægges på DOF s hjemmeside. 2. Budgetopfølgning 2012 og Budget 2013 Budgetopfølgning pr. 30. april 2012 er vedlagt. På nuværende tidspunkt lægges der ikke op budgetændringer, men der gøres opmærksom på, at de opkrævede klub- og medlemskontingenter er knapt kroner lavere end budgetteret. Det skal i den forbindelse nævnes, at der samlet set er budgettet med et overskud på kr i henhold til forbundets overordnede budgetmål. På baggrund af input fra fagudvalgene samt en foreløbig vurdering af indtægterne er første version af budget 2013 samlet. Det skal bemærkes, at indtægtssiden på dette tidspunkt i budgetfasen altid vil være forbundet med en vis usikkerhed, hvilket i særlig grad gælder i år grundet usikkerhed om DOF s indplacering i Team Danmarks støttekoncept for På mødet gennemgås budgettet mere detaljeret og der lægges op til en overordnet diskussion om prioriteringer i relation til de udpegede indsatsområder i Vision Indstilling: Det indstilles at HB tager budgetopfølgning 2012 til efterretning uden ændringer til budgettet, og at budget 2013 drøftes til videre bearbejdning iht. køreplan herfor. Bilag: Budgetopfølgning 2012, Budget 2013 version 1-1, Budget 2013 relationer til Vision 2015 samt Budgetinput 2013 samlet. Hovedbestyrelsen tog budgetopfølgningen 2012 til efterretning uden at foretage ændringer til budgettet.

3 Version 1-1 af budget 2013 diskuteredes med det formål at tilpasse budgettet til det vedtagne budgetmål om et budgetoverskud på kr En række ændringer af de fremsatte budgetønsker blev aftalt, og disse ændringer indarbejdes i næste version af budgettet, hvortil samtlige budgetposter gennemgås og tallene kvalitetssikres forud for diskussion på det kommende HB-møde. 3. DIF nye medlemsformer vedtaget på DIF s årsmøde 2012!!! DIF har på årsmødet i maj 2012 besluttet et forslag om indførelse af nye medlemsformer og en række øvrige nye regler vedr. krav til optagelse af nye specialforbund. Sidstnævnte handler om sænkning af optagelseskrav til 2000 medlemmer (tidl. 3000!), mulighed for dispensation heraf samt smidiggørelse af en række procedureregler for optagelse. Førstnævnte vedr. nye medlemsformer kræver en håndtering i forhold til DOF s love, idet vedtagelsen omfatter følgende: Mulighed for optagelse af efterskoler og højskoler. Ordningen er frivillig. Mulighed for optagelse af enkeltpersoner. Ordningen er frivillig. Herudover tillægges DIF s bestyrelse bemyndigelse til at fastsætte nærmere bestemmelser vedr. medlemskab m.v. Det bemærkes at vi på seneste HB-møde har igangsat en arbejdsgruppe, som skal analysere det fremtidige indtægtsgrundlag, som i dag bygger primært på medlemskab af en klub samt at klubberne er medlem af DOF. Af hensyn til færdiggørelsen af dette arbejde foreslås det, at de nye vedtagelser fra DIF indtil videre håndteres som følger: Efterskoler og højskoler kan optages som medlemmer af DOF, idet disse skal betragtes som klubber, og således følge de nugældende regler vedr. registrering af medlemmer og afregning af afgifter for såvel medlemmer som klub. Enkeltpersoner kan ikke optages som medlemmer af DOF. Det bemærkes at specialforbundenes tiltrædelse af DIF s vedtagelser er frivillig. DOF s love anfører følgende i pgf. 3.1.: Som medlem af forbundet kan optages enhver dansk idrætsklub, der har orientering på sit program. Ved klub forstås en selvstændig orienteringsklub eller en orienteringsafdeling eller sektion i en flersporet idrætsforening. En klub skal være organiseret i overensstemmelse med forbundets retningslinjer herfor. Det foreslås at vi frem mod repræsentantskabsmødet 2013 håndterer sagen som en forsøgsordning, hvorefter vi på baggrund af det aktuelle behov, vurderer hvorvidt en lovændring vedr. efterskoler og højskolers medlemskab skal implementeres. Indstilling: Det indstilles at ovennævnte håndtering af de nye muligheder tiltrædes. Hovedbestyrelsen fulgte indstillingen. KN nævnte, at bl.a. mange adventure-folk gerne vil orientering, men ofte ikke ønsker at være medlemmer af klubberne, der derfor har en udfordring i at synliggøre sine tilbud overfor disse grupper. 4. International Strategi I forbindelse med opstillingen som præsidentkandidat til IOF Council, har vi søgt DIF om støtte til finansiering af såvel det indledende lobbyarbejde og det efterfølgende indsatsarbejde, såfremt valg opnås.

4 DIF har netop lanceret en ny pulje til sådanne aktiviteter, hvorfor man er meget positive overfor DOF s indsats på dette område, ligesom DOF herved kommer til at lægge niveauet for fremtidige retningslinjer for denne pulje. Ansøgningen omfatter dels finansiering af valgkamp med et engangsbeløb tkr. 70 og efterfølgende finansiering af forstærket indsats i IOF med tkr. 85 p.a. i 2 år. Ansøgningen er principgodkendt af DIF s bestyrelse i overensstemmelse med DIF strategi om international engagement. En endelig betingelse for udmøntning af vore ansøgning er at forbundet fremlægger en international strategi, der i vid udstrækning allerede findes via vort nuværende engagement i IOF og international arbejde. Dette sker i dag via European Working Group/European Federations, medlemskab IOF s Technical Commissions (IT, Maps, MTBO), vor hidtidige indsats med værtskab af internationale mesterskaber og det fremadrettede projektarbejde med at tiltrække nye internationale arrangementer samt naturligvis gennem opstillingen af en kandidat til IOF-Council. På baggrund heraf er vedhæftede internationale strategi udarbejdet både som grundlag for det videre arbejde og som grundlag for den efterfølgende bevilling af støtte til arbejde fra DIF. Indstilling: Det indstilles at den internationale strategi vedtages og at formand/direktør bemyndiges til at indgå en lobbykontrakt med DIF. Bilag: International strategi HS redegjorde for de økonomiske konsekvenser af strategien og forventningerne til indgåelsen af lobbykontrakten, der vil blive forhandlet på plads med DIF i løbet af juni måned. Indholdet i den internationale strategi blev diskuteret, og det blev besluttet, at foretage enkelte redaktionelle ændringer i teksten. Herefter blev indstillingen vedtaget, og HS ønskedes pøj-pøj med den fortsatte valgkamp og valget. 5. Reglement 2013 PLAN arbejder for tiden med revision af reglementerne for både Fod-O og MTB-O baseret på en række indkomne input og forslag. Disse behandles endeligt for divisionsmatchs delen på et møde i PLAN den 11/6, hvilket kun er 2 dage forinden HB-mødet. PLAN vil derfor udsende endelig sagsbeskrivelse, indstilling til HBbehandling og evt. bilag umiddelbart før HB-mødet. Øvrige dele af reglementet kommer på HB-mødet i september. Grunden til "hastværket" er at man skal have tid nok til at tilrettet diverse EDB-programmer. Vi beklager den korte tidsfrist, der alene skal opfattes som et forsøg på at sikre en hurtig og smidig sagsbehandling. Skulle det ikke være muligt at belyse sagen tilstrækkeligt vil punktet blive udsat til behandling på HB s møde i september. Indstilling: Følger. Bilag: Følger Planudvalget havde to indstillingspunkter til behandling på HB-mødet: 1) Brug af vindertider fremfor kilometertider ved DM. Forslaget blev vedtaget efter indstilling fra planudvalget.

5 2) Forslag til nyt divisionsturneringsarrangement. Der var 3 forslag til nyt reglement for divisionsturneringen: 1) Det nuværende baneudvalg med tilføjelse af ny klasse for de ældre løbere. 2A) En justering af det i 2011 fremsatte forslag. 2B) Som 2A med tilføjelse af ungdomspoint, som de kendes i dag. Forslag 2B blev vedtaget efter indstilling fra planudvalget. De to ændringer offentliggøres snarest på forbundets hjemmeside. Hovedbestyrelsen behandlede endvidere 2 henvendelser fra OK Øst, der var modtaget dagen forinden HB-mødet, vedrørende kommentarer til ikrafttrædelsesdatoen for det ændrede kortreglement samt ønske om præcisering af teksten vedrørende løbsafgifter. HB fastslog de oprindelige intentioner og den nugældende praksis omkring opkrævning af løbsafgifter. JH og MS besvarer disse henvendelser. C. Efterretning sager til orientering 1. Formanden DIF s årsmøde den 5. maj 2012 i Idrættens Hus DIF afholdt årsmøde lørdag, den 5. maj 2012 kl. 09:00 i Idrættens Hus. Der blev valgt ny økonomiansvarlig efter H.C. Hansen, Dansk Sejl Union, der afgik efter mange års medlemskab af bestyrelsen. Ny mand på posten blev Christian Pedersen, Dansk Håndbold Forbund. Et forslag fra DIF vedr. udviklingsprojekt for små forbund, blev efter en intensiv debat trukket tilbage. De små forbund protesterede primært over den krævede egenfinansiering på 20% af nuværende DIF-tilskud til puljen, samt en opfattelse af at forslaget var et indgreb i forbundenes suverænitet. Nominering til IOF Council HS har sat gang i valgkampen frem mod sommerens IOF kongres i Lausanne, Schweitz. Der er allerede indløbet adskillige støttetilkendegivelser fra andre forbund. Det udarbejde valgmateriale er lagt på forbundets website. Invitation til CISM VM i Orientering HS er inviteret af Det militære idrætsforbund til at overvære de militære verdensmesterskaber i orientering, der finder sted i dagene 8 til 13. juni med udgangspunkt fra Aalborg Kaserner. HS besøger arrangementet den 13. juni ved den afsluttende stafet i Vr. Torup Plantage. Invitation til haveselskab med Kongehuset DIF har inviteret HS, sammen med en mindre gruppe specialforbundsformænd, til et arrangement med Kongehuset, den 19. juni Arrangementet finder sted på Fredensborg Slot. HS har takket ja til at deltage. Kommunerne har desuden kunne indstille hver to frivillige, og her er hele tre orienteringsløbere inviteret med: Peter Arildsen fra OK Vendelboerne, Eskil Rønne fra Kildeholm OK og Ellis Sommer fra OK ØST. Der er således tale om en flot repræsentation af o-løbere til den royale begivenhed. Udsendelse af sommerhilsen til klubberne Er forberedt og forventes udsendt ultimo juni. HB-møder i 2013 Der skal fastlægges HB-møder i 2013.

6 Følgende aftaler er allerede på plads: HB møde 1/2013 Torsdag den 24. januar 2013 HB møde Rep.møde forberedelse Fredag den 1. marts 2013 Repræsentantskabsmøde 2013 Lørdag den 2. marts 2013 Følgende nye skal fastlægges: HB møde 2/2013 i april HB møde 3/2013 i juni HB møde 4/2013 i september HB møde 5/2013 i november HB møde 1/2014 i januar HB-formøde Fredag den 28. Februar 2014 Repr.skabsmøde 2014 Lørdag den 1. Marts 2014 Aprilmødet foreslås udgå. Derudover vedtoges følgende datoer: mandag 27/5, tirsdag 17/9, onsdag 27/ og torsdag 30/ Mødeplanen bagerst i HB-referatet er opdateret i henhold hertil. 2. Næstformænd DOF Akademiet MRS orienterer nærmere om projekt DOF Akademiet på HB-mødet med udgangspunkt i vedlagte bilag. Bilag: DOF Akademiet indledende ideer LT, MRS, Gert Nielsen og JJL har holdt indledende møde vedrørende DOF Akademiet. Målsætning: 1. Styrke uddannelsesdagen i januar til at favne bredere, så klubberne samler folk i biler og sender flere af sted på kursus. Man kan så deltage i forskellige kurser og udveksle oplevelser på vejen hjem. 100 deltagere er målet. 2. Udvide med flere unge. Konklusion fra IDAN: Unge under 20 vil gerne på kursus SAMMEN! Målsætning om minimum 10 unge deltagere kræver markedsføring på Novembersamlingen. Dato fastsat til 19. januar Kurser: Stævnekursus både begynder og udvidet (det tidligere A-stævnekursus) Banelægning (do) Teknik (tidtagning, O-service) Ekstern kommunikation (Martin Hedal) Motivation af frivillige inkl. fastholdelse Lobbyarbejde inkl. skovkontakt Økonomien samles og synliggøres i DOF s budget. Den samlede kompetenceudvikling synliggøres. Vigtigt med tidlig markedsføring både i tekst og på O-service, herunder også markedsføring af træneruddannelser og trænerseminaret.

7 I forbindelse med implementering af udvidet brugerflade i O-service, afholdes der separate kurser af én dags varighed i hver kreds. Kurserne tilrettelægges og afvikles af Keld Gade, formand for O-service-brugergruppen. 3. Direktøren Find Vej i Danmark-dagen, den 28. april 2012 evaluering danskere deltog trods gråvejr, kulde og regn mange steder i én af de 50 events på Find vej i Danmark -dagen 28. april Både før, under og efter dagen, fik orientering massiv medieomtale primært lokalt, men takket være mediesamarbejdet med DR også omfattende dækning på P4, mens royal deltagelse på dagen også gav omtale i DR Sporten på TV samt i formiddagsaviser og ugeblade. Evaluering af dagen bl.a. i form af spørgeskemaundersøgelse blandt alle deltagende klubber er gennemført. Hovedkonklusionerne præsenteres på mødet sammen med de foreløbige tanker om event i foråret MS fremlagde hovedkonklusionerne fra den gennemførte evaluering af Find vej i Danmarkdagen, som HB efterfølgende drøftede. MS og Martin Hedal fortsætter planlægningen af næste års arrangement. Kulturens motionsdag Golden Days, der formidler og markedsfører historie, kultur og samfundsforhold, har fra i år indført Kulturens Motionsdag, der blev afholdt første gang 13. maj med formål at kombinere publikums interesse for kultur og motion. MS deltager i denne forbindelse i et advisory board, og også Anne Marie Kamilles har stillet sig til rådighed med vejledning i opstartsfasen, ligesom flere klubber har været involveret i de lokale arrangementer bl.a. har Tisvilde Hegn OK tegnet Find vej kort over det ikke tidligere tegnede unikke naturområde Rusland ved Tegners Museum, hvilket ikke blot kom deltagerne i Kulturens Motionsdag til gode men også 177 orienteringsløbere ved et efterfølgende træningsløb. Grønt forbund DOF har igen i 2012 opnået certificering som Grønt Specialforbund af DIF. Det er tredje år i træk, at DOF opnår denne status, som 12 specialforbund i øjeblikket besidder. Ansøgningen, der har ført til gencertificeringen at vedlagt som bilag. Kravene til de grønne forbund er følgende: forbundet har udarbejdet egen miljøkodeks forbundet har indført incitamenter over for klubberne til at agere miljøansvarligt forbundet har indført en række anbefalinger til den enkelte idrætsudøver forbundet har udpeget en politisk valgt og en administrativ person, klubberne kan henvende sig til på natur-, miljø- og planlægningsområdet forbundet tilskynder egne medlemmer til at deltage i lokalt arbejde på natur-, miljø- og planlægningsområdet forbundet arbejder med høringssvar på natur-, miljø- og planlægningsområdet med relevans for forbundet Bilag: Ansøgningsskema til DIF om Grønt Forbund Udvikling i medlemstallet Fra 1. april 2012 til 1. juni 2012 er medlemstallet i henhold til o-service steget fra til aktive medlemmer over 8 år. Tallet for 1. juni er dog en mindre tilbagegang sammenlignet med samme tidspunkt i Bilag: Sammenligning af indberettede medlemstal til DIF i 2010 og 2011 samt medlemstal i O-service pr. 1. april 2012

8 4. Nord Klubledermøde afholdt: Vigtigt at klubber er gearede til at tage imod, når nu der er så mange aktiviteter omkring synlighed og rekruttering. Ros til medlemsbarometer IT/GPS/QR-kursus efterlyses for 40+ segmentet. Naturvejleder på stævner efterlyses Nordkredsens Venner bør ikke stå for arrangementer, da de ikke er forsikrede. Derfor skal det være en klub. Dette ændres i vedtægterne for Nordkredsens Venner. 5. Syd Der blev afholdt kredsudvalgsmøde den 7. maj. Sydkredsens kasserer/kontoansvarlige gennem mere end 25 år (Jette Sørensen) har valgt at stoppe, da hun er flyttet til København. Vi har talt om, at vi fremover vil lægge kontoansvaret hos ét af de øvrige medlemmer, da det er svært at finde nye medlemmer til kredsudvalget. Foreløbigt gør vi sådan indtil januar Vi har afholdt møde i udvalget om hjemmeside og fået et første udkast fra Anne Marie Hein, som har lovet at hjælpe os. Der afholdes klubledermøde den 7. juni. Referat af højdepunkter fra dette møde fremlægges ved HB-mødet 13. juni. 6. Øst 7. MTBO DM Individuel er faldet endeligt på plads. Der har været lidt problemer med skovadgangen i forhold til den først udmeldte dato. 8. Plan Møde med skovejerforeningen Ole Husen og Bendt Frandsen har aftalt mød med skovejerforeningen i uge 25 med følgende emner 1) Den eksisterende aftale 2) Skovejerforeningens hjemmeside - der mangler en vejledning for O-klubber. 3) Problemer for MTBO jf. Bjarkes kommentarer De tre danske WRE-løb i 2013 er udpeget: Danish Spring, DM Sprint og DM Mellem Forslag fra Søllerød OK er modtaget vedrørende flytning af DM sprint til maj/juni, af DM Ultralang til efteråret og DM Nat til lidt tidligere på foråret. Planudvalget bakker op om forslaget og vil indarbejde ændringen, når vi når forbi allerede planlagte arrangementer, dvs sandsynligvis fra og med Kort Der er i det sidste kvartal solgt COWI rekognosceringsmateriale til 5 kort på 33 km2 svarende til kr.

9 Kortsupervisoren har afholdt kortseminarer på hverdags aftener i Nord og Sydkredsen tilsammen 43 deltagere. Arrangementet i Øst afholdes i denne uge. Det planlagte møde om den nye kortnorm til EM i Sverige blev aflyst, så det er uvist hvornår vi kan forvente en nye kortnorm fra IOF. Papir og trykkvalitet på kort har været til debat. Nyhed om kortudvalgets anbefalinger kommer på hjemmesiden. 10. Bredde Find vej i Danmark den Det var en stor dag den og i alt var der 3.163, som deltog i et af de 126 projekter. Der er 517 baneforslag, som kan downloades, der er i alt 4597 pæle og der er 19 fotoorienteringsprojekter. Læs mere på Ungseniorer Det er en gruppe, som vi prøver at fastholde og tiltrække ved relevante tilbud. Det kan f.eks. være gennem en speciel ungdomstur. Nyt fra Find vej PLUS Kulturens Motionsdag giver nye muligheder Kulturens Motionsdag der blev afviklet i Hovedstadsområdet søndag d. 13. maj, med bl.a. et fotoorienteringsarrangement på Tegners Museum, har været med til at åbne naturområdet Rusland for orientering. Udover et permanent Find vej foto-orienterings-projekt, har Tisvilde Hegn OK afholdt sprintløb i området d. 29. maj - Find vej i Rusland - Find Vej i private skove Et godt eksempel på, at det kan lade sig gøre at få Find vej projekter i private skove, er Kærhave Skov ved Ringsted, hvor skovejer Søren Paludan har åbnet sin skov for offentligheden. Den officielle indvielse fandt sted d. 20. maj - Link til Find vej i Kærhave Skov - Naturens Dag søndag d. 9. september 2012 Her er også en mulighed for at deltage og gøre reklame for din klub. Se mere på: Nyt på Vision2015.dk Der kommer hele tiden nye ideer og gode historier på Vision2015.dk send dit indlæg til Martin Hedal, og husk jævnligt at tjekke: Sammenlægning mellem Breddeudvalget og BUU har været til diskussion men iværksættes ikke der planlægges dog fortsat afholdelse af fællesmøder mellem de to udvalg. 11. Børn og Unge 12. Elite

10 Aktiviteter Alle landsholdene har gennemført udtagelsesløb/iagttagelsesløb i pinsen. Der er udtaget hold til EYOC, JWOC og WC, mens WOC holdet for seniorer ikke er endeligt udtaget. Seniorerne har deltaget i EOC, hvor det igen blev til en medalje. Maja erobrede bronze på sprintdistancen, hvor Emma klarede at komme på podiet som nummer 6. To podieplaceringer var rigtig flot. Herrerenes resultater var mere beskedne og fraværet af Tue var mærkbart. Organisatorisk Der arbejdes med at udforme tekst til Masterplan Der arbejdes i forskellige grupperinger med de forskellige områder. Vi planlægger at lægge udkast på nettet i løbet af august måned til kommentering. HB ønskede tillykke med medaljen til Maja Alm og de øvrige flotte placeringer til EOC i Sverige. F. Kommunikation web/hjemmeside og pressen 2 x reglementsnyheder (JJL) Nyhed om find vej evaluering (MS) Offentliggørelse af politikker (MS) Kortudvalgets anbefalinger til trykkvalitet (JH) G. Eventuelt Mødeplanen 2012/2013/2014 April 2012 Torsdag den 19. april 2012 Hovedbestyrelsesmøde 2/2012 Nyborg Maj/juni 2012 Mandag den 21. maj 2012 Klubledermøde, Øst Roskilde Eftersnak + kalender Torsdag den 7. juni 2012 Klubledermøde, Syd Vejle Eftersnak + kalender Torsdag den 7. juni 2012 Klubledermøde, Nord Aalborg Eftersnak + Kalender Onsdag 13. juni 2012 Hovedbestyrelsesmøde 3/2012 Nyborg September 2012 Tirsdag den 11. september 2012 Hovedbestyrelsesmøde 4/2012 Nyborg November 2012

11 Mandag den 5. november 2012 Klubledermøde, Øst Roskilde Eftersnak + Budget Tirsdag den 6. november 2012 Klubledermøde, Syd Fredericia Eftersnak + Budget Onsdag den 7. november 2012 Klubledermøde, Nord Aarhus Eftersnak + Budget Mandag den 26. november 2012 Hovedbestyrelsesmøde 5/2012 Nyborg Budget 2013 (slut) Januar 2013 Torsdag den 24. januar 2013 Hovedbestyrelsesmøde 1/2013 Nyborg Marts 2013 Fredag den 1. marts 2013 Hovedbestyrelsesmøde? Forb. Repr.mødet Lørdag den 2. marts 2013 Repræsentantskabsmøde? Maj 2013 Mandag 27. maj 2013 Hovedbestyrelsesmøde 2/2013 Nyborg September 2013 Tirsdag den 17. september 2013 Hovedbestyrelsesmøde 3/2013 Nyborg November 2013 Onsdag den 27. november 2013 Hovedbestyrelsesmøde 4/2013 Nyborg Budget 2014 (slut) Januar 2014 Torsdag den 30. januar 2014 Hovedbestyrelsesmøde 1/2014 Nyborg Februar/Marts 2014 Fredag den 28. februar 2014 Hovedbestyrelsesmøde? Forb. Repr.mødet Lørdag den 1. marts 2014 Repræsentantskabsmøde?

Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2014

Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2014 Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2014 Mødested Idrættens Hus, Brøndby Mødedato Fredag, den 28. februar 2014, kl. 18.00 ca. 19.30 Mødedeltagere Referat Gæst(er) Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2013

Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2013 Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2013 Mødested Idrættens Hus, Brøndby Mødedato Fredag, den 1. marts 2013, kl. 17.00 18.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen, Næstformand

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015

Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015 Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015 Mødested KursusCentre.dk, Oddevejen 8, Middelfart Mødedato Fredag 6. marts 2015 kl. 17.30-22.00 Mødedeltagere Referat Walther Rahbek, Formand (WRM) Mette Rønning

Læs mere

a. Opsamling på referat af mødet i Kredsudvalg Syd d. 4. januar og på klubledermødet tirsdag d 31. januar. Intet at bemærke

a. Opsamling på referat af mødet i Kredsudvalg Syd d. 4. januar og på klubledermødet tirsdag d 31. januar. Intet at bemærke Dansk Orienterings-Forbund Til Kredsudvalg Syds medlemmer Referat fra møde 2, 2012 i Kredsudvalg Syd Mødested Niels Skousvej 21, Vejle Mødedato Tirsdag d. 7/5 kl. 18.30 Deltagere Afbud Kate Nielsen, Knud

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014 Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014 Mødested Hotel Nyborg Strand Mødedato Tirsdag 25. november 2014 kl. 17.20-22.00 (middag 18.30) Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther Rahbek, Formand (WRM) Mette

Læs mere

Mødereferat fra hovedbestyrelsesmøde 2/2008

Mødereferat fra hovedbestyrelsesmøde 2/2008 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Klubber, udvalg, projektgrupper og revision Mødereferat fra hovedbestyrelsesmøde 2/2008 Mødested Vejlefjord Mødedato Fredag den 29. februar 2008,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2011 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Onsdag, den 16. november 2011, kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Lars Olsen, Næstformand (LO)

Læs mere

Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015

Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015 Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015 Mødested FROS klubhus, Hannerup Engvej 1C, Fredericia Mødedato Tirsdag 12. maj 2015 kl. 17.00-21.50 Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther Rahbek, formand (WRM)

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 6/2015

Referat af hovedbestyrelsesmøde 6/2015 Referat af hovedbestyrelsesmøde 6/2015 Mødested Institut for Idræt, Dalgas Avenue 4, 3.sal, 8000 Aarhus Mødedato Lørdag den 26. september 2015 kl. 11.00-16.00 Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalget 4/2010.

Mødereferat Breddeudvalget 4/2010. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen og stab Mødereferat Breddeudvalget 4/2010. Mødedato: Lørdag d. 8. maj 2010 kl. 10:00-14:00 Mødested: Mødedeltagere: Referent: Horsens

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Hjemmesiden Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006 Mødested: Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby Mødedato: Fredag den 3. marts 2006 kl.

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2015

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2015 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2015 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: mandag den 21. september 2015 kl. 17.30-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2016

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2016 Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2016 Mødested Institut for Idræt, Dalgas Avenue 4, 3. sal Mødedato Tirsdag den 26. april 2016 kl. 16.30-21.00 (middag kl. 18.30) Mødedeltagere Referat Gæster Walther Rahbek,

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalget 2/2011.

Mødereferat Breddeudvalget 2/2011. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen og stab Mødereferat Breddeudvalget 2/2011. Mødedato: Lørdag d. 12. marts 2011 kl. 16:30-19:15 Mødested: Mødedeltagere: Referent:

Læs mere

Referat af møde i planudvalget nr. 3/2007

Referat af møde i planudvalget nr. 3/2007 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen og stab Referat af møde i planudvalget nr. 3/2007 Mødested: Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato: Mandag den 26. november

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2015

Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2015 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2015 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: mandag den 8. juni 2015 kl. 17.30-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar 2015, kl. 17:30 21:30

Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar 2015, kl. 17:30 21:30 Til: Østkredsens Klubber Kredsudvalg, Øst DOF kontor Referat af Østkredsens Klubledermøde 1/2015 Mødested: Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2012

Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2012 Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2012 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Torsdag, den 19. april 2012, kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere Referat Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen,

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2014

Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2014 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2014 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2014

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2014 Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2014 Mødested Hotel Nyborg Strand Mødedato Onsdag den 14. maj 2014 kl. 17.00 21.30 (middag kl. 18.30) Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther Rahbek, Formand (WRM)

Læs mere

Referat fra møde i planudvalget nr. 1a+1b/2007

Referat fra møde i planudvalget nr. 1a+1b/2007 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer Hovedbestyrelse og stab Referat fra møde i planudvalget nr. 1a+1b/2007 Mødested 1 a. Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20. 2605 Brøndby 1 b. Hotel Hedegaarden,

Læs mere

Kate Nielsen, Terkel Gydesen, Per Eg, Knud Erik Thomsen

Kate Nielsen, Terkel Gydesen, Per Eg, Knud Erik Thomsen Dansk Orienterings-Forbund Referat til møde nr. 2, 2016 i Kredsudvalg Syd Mødested Finlandsvej 9, Middelfart (hos Terkel) Mødedato Mandag den 12. september - kl. 18.30 Deltagere Kate Nielsen, Terkel Gydesen,

Læs mere

Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006

Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen & stab Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006 Mødested: Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato: Mandag den 19. juni 2006

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 4/2013

Referat hovedbestyrelsesmøde 4/2013 Referat hovedbestyrelsesmøde 4/2013 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Tirsdag, den 17. september 2013, kl. 17.00 ca. 21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen,

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/2015

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/2015 Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/2015 Mødested Hotel Nyborg Strand Mødedato Torsdag 29. januar 2015 kl. 17.00-21.30 (middag 18.30) Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther Rahbek, Formand (WRM) Torben

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 1/2014

Referat hovedbestyrelsesmøde 1/2014 Referat hovedbestyrelsesmøde 1/2014 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Torsdag, den 30. januar 2014, kl. 17.00 ca. 21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen,

Læs mere

Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen

Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Til Referat af klubledermøde 1 i Sydkredsen Mødested: Fros Klubhus Mødedato: Tirsdag d. 25/1 kl. 19.00 Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen Mødeindbudte: Klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2016

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2016 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2016 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: torsdag den 14. januar 2016 kl. 17.30-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense Referat HB 03 2. februar 2013 Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense Deltagere Peter Jensen, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Arne Jensen, Københavns Badminton Kreds Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

14. Det internationale arbejde. Strategisk mål 14.1:..sætte et aftryk på de beslutninger, der træffes i IOF regi

14. Det internationale arbejde. Strategisk mål 14.1:..sætte et aftryk på de beslutninger, der træffes i IOF regi 14. Det internationale arbejde Strategisk mål 14.1:..sætte et aftryk på de beslutninger, der træffes i IOF regi DOF har ikke haft afgørende indflydelse på beslutninger i IOF men har i de seneste år fokuseret

Læs mere

Referat af møde i planudvalget nr. 2/2007

Referat af møde i planudvalget nr. 2/2007 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer Klubber og Udvalg Hovedbestyrelsen og Stab Referat af møde i planudvalget nr. 2/2007 Mødested: Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato: Onsdag

Læs mere

Referat fra klubledermøde nr. 2, 2012 i Sydkredsen

Referat fra klubledermøde nr. 2, 2012 i Sydkredsen Referat fra klubledermøde nr. 2, 2012 i Sydkredsen Mødested: Snabs klubhus, Helligkildevej 2, Vejle Mødedato: Torsdag d. 7/6 kl. 19.00 Mødeindbudte Klubrepræsentanter for Sydkredsens klubber og Kredsudvalg

Læs mere

Referat B&UU-møde 4/2006.

Referat B&UU-møde 4/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2017

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2017 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2017 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: tirsdag den 24. januar 2016 kl. 17.30-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 3/2005.

Mødereferat B&UU-møde 3/2005. Til HB Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne-og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i Ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i Talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen Mødereferat

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Medlemmer, klubber, udvalg, projektgrupper og revision Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008 Mødested Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 4/2007.

Mødereferat B&UU-møde 4/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2013

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2013 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 3/213 Mødested: Odense s klubhus Odense Mødedato: tirsdag den 23. september 213 kl. 17.-21.45 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2014

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2014 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2014 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: mandag den 10. februar 2014 kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 5/2006

Referat af møde i kortudvalget nr. 5/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB og Stab Referat af møde i kortudvalget nr. 5/2006 Mødested Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato Tirsdag den 28. november 2006 kl. 17.00-21.30

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2016

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2016 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2016 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: Mandag den 19. september 2016 kl. 17.30-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

B. Beretning for 2016 for Sydkredsen og valg af medlemmer til kredsudvalg Syd

B. Beretning for 2016 for Sydkredsen og valg af medlemmer til kredsudvalg Syd Dansk Orienterings-Forbund Til : Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen Dagsorden for klubledermøde 1, 2017 i Sydkredsen Mødested: Bøgelund, Bramdrupskovvej 40, Kolding Mødedato: Mandag

Læs mere

Orientering. Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed

Orientering. Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed Orientering Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed Grundkort/ laserkurver 82.000 kompasser Lærerbøger 1.900.000 kr (700.000 Samarbejde, kr) projekter og 1.250.000 kr. til økonomi Eliten Sko/udstyr til eliten

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Afbud fra Anni Jensen 1) Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 11.12.2006 Referatet blev enstemmigt godkendt. 2) Ordinær generalforsamling 05.02.2007 Bestyrelsen

Læs mere

November 2015. Forretningsorden for Dansk Orienteringsforbund, Sydkredsen

November 2015. Forretningsorden for Dansk Orienteringsforbund, Sydkredsen November 2015 Forretningsorden for Dansk Orienteringsforbund, Sydkredsen Denne forretningsorden er gældende for kredsudvalget og klubledermøderne i Sydkredsen. Sydkredsen er orienteringsklubber, som er

Læs mere

Referat B&UU-møde 3/2006.

Referat B&UU-møde 3/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Klubledermøder, november 2012

Klubledermøder, november 2012 Klubledermøder, november 2012 Budget 2013 Find vej dagen 2013, inkl. skolemesterskab Motionsevent Naturløbet DOF Akademi Klub-o-meter Vision 2015 Medlemsfremgang Budget 2013 Grundforudsætninger: Fortsat

Læs mere

Referat fra klubledermøde nr. 3, 2011 i Sydkredsen

Referat fra klubledermøde nr. 3, 2011 i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Til Sydkredsens klubber, Kredsudvalget og DOF ved HS og MS ----------------------------------------------------------------------- Referat fra klubledermøde nr. 3, 2011 i Sydkredsen

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tirsdag den 27. april 2010 Kl Brøndby

Bestyrelsesmøde Tirsdag den 27. april 2010 Kl Brøndby Bestyrelsesmøde Tirsdag den 27. april 2010 Kl. 15.00 20.30 Brøndby Til stede: Ulf Helgstrand (UH) formand Jørgen Mertz (JM) næstformand Troels Ullerup (TU) Jette Bille (JB) Jakob Ravnsbo (JR) Fra administrationen:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Mødereferat af hovedbestyrelsesmøde 4/2009

Mødereferat af hovedbestyrelsesmøde 4/2009 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Mødereferat af hovedbestyrelsesmøde 4/2009 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Torsdag, den 18. juni 2009, kl. 17.00-ca. 21.30 Mødedeltagere

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 BESLUTNINGSREFERAT HB01 2017/2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 på Hotel Scandic, Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Kl. 17:30-22:00 Deltagere René Toft, Formand Jens Dall-Hansen,

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Mødet afholdtes hos Hans Græsvig og startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2015 Dato: Mandag den 26. januar 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Mads

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2010 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2010 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Onsdag, den 9. juni 2010, kl. 17.00 - ca. 21.30 Mødedeltagere

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 4/2005.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 4/2005. Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen, ansatte Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOF s udvalg DOF s revisorer Referat af Hovedbestyrelsesmøde 4/2005. Mødested:

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 5/2003.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 5/2003. Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen, ansatte Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOF s udvalg DOF s revisorer Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 5/2003.

Læs mere

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år.

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år. Formandens kommentar til referat fra bestyrelsesmødet, pkt. 1: Alle udvalg havde inden mødet lagt et dokument på bestyrelsens Dropbox med det formål at beskrive udvalget ud fra punkter som baggrund, målgruppe,

Læs mere

Dagsorden Riffelsektions møde

Dagsorden Riffelsektions møde Dagsorden Riffelsektions møde TID: Onsdag den 8. april 18.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Hugo Andresen(HA), Mikael Green(MG).

Læs mere

Referat fra B&UU-møde 1/2007.

Referat fra B&UU-møde 1/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2013

Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2013 Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2013 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Mandag, den 27. maj 2013, kl. 17.00 ca. 21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen, Næstformand

Læs mere

REFERAT DEN 8. SEPTEMBER 2014 LEDELSES- OG IDRÆTSPOLITISK SEKRETARIAT

REFERAT DEN 8. SEPTEMBER 2014 LEDELSES- OG IDRÆTSPOLITISK SEKRETARIAT REFERAT DEN 8. SEPTEMBER 2014 LEDELSES- OG IDRÆTSPOLITISK SEKRETARIAT MØDE I BESTYRELSEN DEN 6. SEPTEMBER 2014 FORUM BESTYRELSEN Mødenr.: 6 Mødedato: Den 6. september Mødestart: Kl. 10.00 Mødested: Bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Nyt fra DOF Klubledermøde november 2016

Nyt fra DOF Klubledermøde november 2016 Nyt fra DOF Klubledermøde november 2016 Find vej i Danmark Strategi DIF s ny økonomiske støttestruktur Budget 2017 DOF s politiske organisation status Spørgsmål Find vej Orientering, for sjov, for alle

Læs mere

Referat planudvalget nr. 3/2008

Referat planudvalget nr. 3/2008 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB Referat planudvalget nr. 3/2008 Mødested: Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato: Mandag den 24. november 2008 kl. 17.00-21.00 Mødeindkaldte:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2012 Mødested Mødet blev aflyst pga. vintervejret, den 10. december 2012. Nærværende referat er udarbejdet på grundlag af mailkommentarer fra HB-medlemmer. Dette betyder

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB

MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB MEDLEMSBLAD FOR ST. BINDERUP ORIENTERINGSKLUB Nr. 4 September - Oktober 2010 ÅRG. 43 Zenia ved VM i Trondheim (foto: Tut) Referat fra O-møde i Klubhuset 2010-5 den 12.08.2010 Tilstede: Orla Kastrup Kristensen,

Læs mere

Referat af Østkredsens Klubledermøde 2/2014. Dagsorden: Østkredsens Klubber Kredsudvalg, Øst DOF kontor

Referat af Østkredsens Klubledermøde 2/2014. Dagsorden: Østkredsens Klubber Kredsudvalg, Øst DOF kontor Til: Østkredsens Klubber Kredsudvalg, Øst DOF kontor Referat af Østkredsens Klubledermøde 2/2014 Mødested: Mødedato/tid: Mødeindkaldte: Hovedtemaer: Farum OKs Klubhus, Ryttergårdsvej 104, 3520 Farum. Mandag

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe. kr. 250,00 pr. kursus dækker undervisningsmaterialer, morgenbrød, kaffe/te og frokost.

Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe. kr. 250,00 pr. kursus dækker undervisningsmaterialer, morgenbrød, kaffe/te og frokost. 2015 Tid: Lørdag den 24. januar 2015 kl. 09.45-16.00 Sted: Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe Følgende kurser udbydes denne dag: A-stævneledelse: v/ Mette Rønning Steffensen og Ib Clausen A-stævnebanelægning:

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde 2/2011

Referat fra hovedbestyrelsesmøde 2/2011 fra hovedbestyrelsesmøde 2/2011 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Onsdag, den 27. april 2011, kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Lars Olsen, Næstformand (LO) (Kim Folmann

Læs mere

Referat fra møde i planudvalget nr. 3/2006

Referat fra møde i planudvalget nr. 3/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat fra møde i planudvalget nr. 3/2006 Mødested Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato Mandag den 27. november 2006 kl. 17.30-22.00

Læs mere

Netværks koordinerende Udvalg NKU Referat fra møde

Netværks koordinerende Udvalg NKU Referat fra møde Netværks koordinerende Udvalg NKU Referat fra møde 3-2015 06. november 2015 Tid: 26. oktober 2015, kl. 18.00-20.30 Sted: JA, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Til stede: Knud Rose Pedersen (DH), Arne

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 13. september 2010 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Peter Hansen, Hanne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun, Viby og startede kl. 12.45. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 4/2003.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 4/2003. Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen, ansatte Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOF s udvalg DOF s revisorer Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 4/2003.

Læs mere

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus.

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Mødedeltagere: Kurt Andersen (KA) - Faaborg/formand, Inge Thorsen (IT) OO/næstformand, Bent Mikkelsen(BM) Faaborg/U1, Merete Spangsberg

Læs mere

Nyt fra DOF. klubledermøder oktober-november 2016

Nyt fra DOF. klubledermøder oktober-november 2016 Nyt fra DOF klubledermøder oktober-november 2016 Find vej i Danmark Strategi DIF s ny økonomiske støttestruktur Budget 2017 DOF s politiske organisation - status Spørgsmål Find vej Orientering, for sjov,

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 9. december 2014 Tid: Kl. 12.00-13.30 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-05 Afbud: Per Røner, Henrik Kolind, Nich Bendtsen og Carsten Sand

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/2011 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Torsdag, den 22. september 2011, kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Lars Olsen, Næstformand

Læs mere

HB /17. Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl Deltagere

HB /17. Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl Deltagere HB 01 2016/17 Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl. 17.30 22.00 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Jeanette Lund Clausen, Bredde- og Udviklingsansvarlig

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Klubledermøder November 2013

Klubledermøder November 2013 Klubledermøder November 2013 Vision 2015 4 visionspunkter i fokus Medlemstal Repræsentantskabsmøde 2014 Find vej Plus Find vej Dagen DOF Akademi 25/1-14 Ny hjælpetræneruddannelse: 1-2-træner Naturløbet

Læs mere

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen Inge Lund Christensen X Kirsten Feld X

Læs mere

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 REFERAT HB 03 Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Skovlukninger, konsulenter, kontrollanter og dommere

Skovlukninger, konsulenter, kontrollanter og dommere Kort & Planudvalget Senest opdateret 1. November 2009 2009 Dato Typ e Skov/Skovlukni ng Dato Arrangør Bem. Kortkonsulent Stævnekontrol Banekontrol Dommer/Jury 28/3 C Tisvilde Hegn 10.03.08 FIF, Øst, Roskilde

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere