Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2012"

Transkript

1 Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2012 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Onsdag, den 13. juni 2012, kl Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen, Næstformand (MRS) Kim Folmann Jørgensen, Næstformand (KFJ) Troels Bent Hansen, Øst (TBH) Kate Nielsen, Syd (KN) Birgitte Halle, Nord (BH) Bjarke Refslund, MTBO (BR) Afbud Afbud Afbud Merete Spangsberg Nielsen, BUU (MS Afbud Dorthe Hansen, Elite (DH) Ank. 18:45 Lisa Tantholdt, Bredde (LT) John Holm, Kort (JH) Jens-Jørgen Lyngaa, Plan (JJL) Michael Sørensen, Direktør (MS) Gæster: Ingen Referat Direktør Michael Sørensen Mødeoplæg: Alm. skrift Referat: Kursiv Dagsorden A. Godkendelse af referat Er tidl. udsendt og lagt på DOF s website. Indstilling: HB godkender referatet Referatet blev godkendt uden yderligere kommentarer. B. Debatpunkter Fremadrettede til beslutning 1. Godkendelse af nye ernærings- og dopingpolitikker. Ernæringspolitikken er ajourført til gældende regler, anbefalinger og praksis. DOF arbejder i overensstemmelse med "Holdningnotat udarbejdet af DIF og Team Danmark" som er udarbejdet i 2008 og revideret i I dette er der på side 3 skrevet følgende:

2 "Som følge af de omfattende muligheder, Team Danmark har for rådgivning af den absolutte elite gennem sine tilknyttede eksperter, accepteres og anerkendes det, at den absolutte internationale elite gives visse muligheder for optimering af kost og træning, som ikke har nogen relevans for den øvrige idræt." Flere andre forbund under DIF har gennem flere år anvendt ergogene stoffer for udvalgte topidrætsudøvere. Sagen har endvidere været til behandling i BUU, som finder at ernæringspolitikken kan anvendes i forbindelse med ungdomsarbejdet, hvorfor BUU ikke har supplerende forslag til indhold eller ordlyd. F.s.v. angår Dopingpolitikken blev denne behandlet uden bemærkninger ved seneste HBmødet. I konsekvens heraf genindstilles denne til godkendelse. Indstilling: Det indstilles at HB godkender såvel dopingpolitikken som ernæringspolitikken idet det bemærkes, at anvendelse af ergogene stoffer udelukkende anvendes af navngivne seniorlandsholdsløbere og i tæt samarbejde med Team Danmarks specialister. Politikken lægges på DOF's hjemmeside og der udarbejdes en nyhed på opslagstavlen. Bilag: Ernæringspolitik og Dopingpolitik Og henvisning til efterfølgende link: Holdningnotat fra DIF og TD ort_100916/forspecialforbundet/pdf/graazonenotat%202008%20rettet%20dec%202009%20p df.ashx Enkelte redaktionelle ændringer til den foreslåede tekst blev vedtaget, hvorefter politikerne blev godkendt. Disse offentliggøres og lægges på DOF s hjemmeside. 2. Budgetopfølgning 2012 og Budget 2013 Budgetopfølgning pr. 30. april 2012 er vedlagt. På nuværende tidspunkt lægges der ikke op budgetændringer, men der gøres opmærksom på, at de opkrævede klub- og medlemskontingenter er knapt kroner lavere end budgetteret. Det skal i den forbindelse nævnes, at der samlet set er budgettet med et overskud på kr i henhold til forbundets overordnede budgetmål. På baggrund af input fra fagudvalgene samt en foreløbig vurdering af indtægterne er første version af budget 2013 samlet. Det skal bemærkes, at indtægtssiden på dette tidspunkt i budgetfasen altid vil være forbundet med en vis usikkerhed, hvilket i særlig grad gælder i år grundet usikkerhed om DOF s indplacering i Team Danmarks støttekoncept for På mødet gennemgås budgettet mere detaljeret og der lægges op til en overordnet diskussion om prioriteringer i relation til de udpegede indsatsområder i Vision Indstilling: Det indstilles at HB tager budgetopfølgning 2012 til efterretning uden ændringer til budgettet, og at budget 2013 drøftes til videre bearbejdning iht. køreplan herfor. Bilag: Budgetopfølgning 2012, Budget 2013 version 1-1, Budget 2013 relationer til Vision 2015 samt Budgetinput 2013 samlet. Hovedbestyrelsen tog budgetopfølgningen 2012 til efterretning uden at foretage ændringer til budgettet.

3 Version 1-1 af budget 2013 diskuteredes med det formål at tilpasse budgettet til det vedtagne budgetmål om et budgetoverskud på kr En række ændringer af de fremsatte budgetønsker blev aftalt, og disse ændringer indarbejdes i næste version af budgettet, hvortil samtlige budgetposter gennemgås og tallene kvalitetssikres forud for diskussion på det kommende HB-møde. 3. DIF nye medlemsformer vedtaget på DIF s årsmøde 2012!!! DIF har på årsmødet i maj 2012 besluttet et forslag om indførelse af nye medlemsformer og en række øvrige nye regler vedr. krav til optagelse af nye specialforbund. Sidstnævnte handler om sænkning af optagelseskrav til 2000 medlemmer (tidl. 3000!), mulighed for dispensation heraf samt smidiggørelse af en række procedureregler for optagelse. Førstnævnte vedr. nye medlemsformer kræver en håndtering i forhold til DOF s love, idet vedtagelsen omfatter følgende: Mulighed for optagelse af efterskoler og højskoler. Ordningen er frivillig. Mulighed for optagelse af enkeltpersoner. Ordningen er frivillig. Herudover tillægges DIF s bestyrelse bemyndigelse til at fastsætte nærmere bestemmelser vedr. medlemskab m.v. Det bemærkes at vi på seneste HB-møde har igangsat en arbejdsgruppe, som skal analysere det fremtidige indtægtsgrundlag, som i dag bygger primært på medlemskab af en klub samt at klubberne er medlem af DOF. Af hensyn til færdiggørelsen af dette arbejde foreslås det, at de nye vedtagelser fra DIF indtil videre håndteres som følger: Efterskoler og højskoler kan optages som medlemmer af DOF, idet disse skal betragtes som klubber, og således følge de nugældende regler vedr. registrering af medlemmer og afregning af afgifter for såvel medlemmer som klub. Enkeltpersoner kan ikke optages som medlemmer af DOF. Det bemærkes at specialforbundenes tiltrædelse af DIF s vedtagelser er frivillig. DOF s love anfører følgende i pgf. 3.1.: Som medlem af forbundet kan optages enhver dansk idrætsklub, der har orientering på sit program. Ved klub forstås en selvstændig orienteringsklub eller en orienteringsafdeling eller sektion i en flersporet idrætsforening. En klub skal være organiseret i overensstemmelse med forbundets retningslinjer herfor. Det foreslås at vi frem mod repræsentantskabsmødet 2013 håndterer sagen som en forsøgsordning, hvorefter vi på baggrund af det aktuelle behov, vurderer hvorvidt en lovændring vedr. efterskoler og højskolers medlemskab skal implementeres. Indstilling: Det indstilles at ovennævnte håndtering af de nye muligheder tiltrædes. Hovedbestyrelsen fulgte indstillingen. KN nævnte, at bl.a. mange adventure-folk gerne vil orientering, men ofte ikke ønsker at være medlemmer af klubberne, der derfor har en udfordring i at synliggøre sine tilbud overfor disse grupper. 4. International Strategi I forbindelse med opstillingen som præsidentkandidat til IOF Council, har vi søgt DIF om støtte til finansiering af såvel det indledende lobbyarbejde og det efterfølgende indsatsarbejde, såfremt valg opnås.

4 DIF har netop lanceret en ny pulje til sådanne aktiviteter, hvorfor man er meget positive overfor DOF s indsats på dette område, ligesom DOF herved kommer til at lægge niveauet for fremtidige retningslinjer for denne pulje. Ansøgningen omfatter dels finansiering af valgkamp med et engangsbeløb tkr. 70 og efterfølgende finansiering af forstærket indsats i IOF med tkr. 85 p.a. i 2 år. Ansøgningen er principgodkendt af DIF s bestyrelse i overensstemmelse med DIF strategi om international engagement. En endelig betingelse for udmøntning af vore ansøgning er at forbundet fremlægger en international strategi, der i vid udstrækning allerede findes via vort nuværende engagement i IOF og international arbejde. Dette sker i dag via European Working Group/European Federations, medlemskab IOF s Technical Commissions (IT, Maps, MTBO), vor hidtidige indsats med værtskab af internationale mesterskaber og det fremadrettede projektarbejde med at tiltrække nye internationale arrangementer samt naturligvis gennem opstillingen af en kandidat til IOF-Council. På baggrund heraf er vedhæftede internationale strategi udarbejdet både som grundlag for det videre arbejde og som grundlag for den efterfølgende bevilling af støtte til arbejde fra DIF. Indstilling: Det indstilles at den internationale strategi vedtages og at formand/direktør bemyndiges til at indgå en lobbykontrakt med DIF. Bilag: International strategi HS redegjorde for de økonomiske konsekvenser af strategien og forventningerne til indgåelsen af lobbykontrakten, der vil blive forhandlet på plads med DIF i løbet af juni måned. Indholdet i den internationale strategi blev diskuteret, og det blev besluttet, at foretage enkelte redaktionelle ændringer i teksten. Herefter blev indstillingen vedtaget, og HS ønskedes pøj-pøj med den fortsatte valgkamp og valget. 5. Reglement 2013 PLAN arbejder for tiden med revision af reglementerne for både Fod-O og MTB-O baseret på en række indkomne input og forslag. Disse behandles endeligt for divisionsmatchs delen på et møde i PLAN den 11/6, hvilket kun er 2 dage forinden HB-mødet. PLAN vil derfor udsende endelig sagsbeskrivelse, indstilling til HBbehandling og evt. bilag umiddelbart før HB-mødet. Øvrige dele af reglementet kommer på HB-mødet i september. Grunden til "hastværket" er at man skal have tid nok til at tilrettet diverse EDB-programmer. Vi beklager den korte tidsfrist, der alene skal opfattes som et forsøg på at sikre en hurtig og smidig sagsbehandling. Skulle det ikke være muligt at belyse sagen tilstrækkeligt vil punktet blive udsat til behandling på HB s møde i september. Indstilling: Følger. Bilag: Følger Planudvalget havde to indstillingspunkter til behandling på HB-mødet: 1) Brug af vindertider fremfor kilometertider ved DM. Forslaget blev vedtaget efter indstilling fra planudvalget.

5 2) Forslag til nyt divisionsturneringsarrangement. Der var 3 forslag til nyt reglement for divisionsturneringen: 1) Det nuværende baneudvalg med tilføjelse af ny klasse for de ældre løbere. 2A) En justering af det i 2011 fremsatte forslag. 2B) Som 2A med tilføjelse af ungdomspoint, som de kendes i dag. Forslag 2B blev vedtaget efter indstilling fra planudvalget. De to ændringer offentliggøres snarest på forbundets hjemmeside. Hovedbestyrelsen behandlede endvidere 2 henvendelser fra OK Øst, der var modtaget dagen forinden HB-mødet, vedrørende kommentarer til ikrafttrædelsesdatoen for det ændrede kortreglement samt ønske om præcisering af teksten vedrørende løbsafgifter. HB fastslog de oprindelige intentioner og den nugældende praksis omkring opkrævning af løbsafgifter. JH og MS besvarer disse henvendelser. C. Efterretning sager til orientering 1. Formanden DIF s årsmøde den 5. maj 2012 i Idrættens Hus DIF afholdt årsmøde lørdag, den 5. maj 2012 kl. 09:00 i Idrættens Hus. Der blev valgt ny økonomiansvarlig efter H.C. Hansen, Dansk Sejl Union, der afgik efter mange års medlemskab af bestyrelsen. Ny mand på posten blev Christian Pedersen, Dansk Håndbold Forbund. Et forslag fra DIF vedr. udviklingsprojekt for små forbund, blev efter en intensiv debat trukket tilbage. De små forbund protesterede primært over den krævede egenfinansiering på 20% af nuværende DIF-tilskud til puljen, samt en opfattelse af at forslaget var et indgreb i forbundenes suverænitet. Nominering til IOF Council HS har sat gang i valgkampen frem mod sommerens IOF kongres i Lausanne, Schweitz. Der er allerede indløbet adskillige støttetilkendegivelser fra andre forbund. Det udarbejde valgmateriale er lagt på forbundets website. Invitation til CISM VM i Orientering HS er inviteret af Det militære idrætsforbund til at overvære de militære verdensmesterskaber i orientering, der finder sted i dagene 8 til 13. juni med udgangspunkt fra Aalborg Kaserner. HS besøger arrangementet den 13. juni ved den afsluttende stafet i Vr. Torup Plantage. Invitation til haveselskab med Kongehuset DIF har inviteret HS, sammen med en mindre gruppe specialforbundsformænd, til et arrangement med Kongehuset, den 19. juni Arrangementet finder sted på Fredensborg Slot. HS har takket ja til at deltage. Kommunerne har desuden kunne indstille hver to frivillige, og her er hele tre orienteringsløbere inviteret med: Peter Arildsen fra OK Vendelboerne, Eskil Rønne fra Kildeholm OK og Ellis Sommer fra OK ØST. Der er således tale om en flot repræsentation af o-løbere til den royale begivenhed. Udsendelse af sommerhilsen til klubberne Er forberedt og forventes udsendt ultimo juni. HB-møder i 2013 Der skal fastlægges HB-møder i 2013.

6 Følgende aftaler er allerede på plads: HB møde 1/2013 Torsdag den 24. januar 2013 HB møde Rep.møde forberedelse Fredag den 1. marts 2013 Repræsentantskabsmøde 2013 Lørdag den 2. marts 2013 Følgende nye skal fastlægges: HB møde 2/2013 i april HB møde 3/2013 i juni HB møde 4/2013 i september HB møde 5/2013 i november HB møde 1/2014 i januar HB-formøde Fredag den 28. Februar 2014 Repr.skabsmøde 2014 Lørdag den 1. Marts 2014 Aprilmødet foreslås udgå. Derudover vedtoges følgende datoer: mandag 27/5, tirsdag 17/9, onsdag 27/ og torsdag 30/ Mødeplanen bagerst i HB-referatet er opdateret i henhold hertil. 2. Næstformænd DOF Akademiet MRS orienterer nærmere om projekt DOF Akademiet på HB-mødet med udgangspunkt i vedlagte bilag. Bilag: DOF Akademiet indledende ideer LT, MRS, Gert Nielsen og JJL har holdt indledende møde vedrørende DOF Akademiet. Målsætning: 1. Styrke uddannelsesdagen i januar til at favne bredere, så klubberne samler folk i biler og sender flere af sted på kursus. Man kan så deltage i forskellige kurser og udveksle oplevelser på vejen hjem. 100 deltagere er målet. 2. Udvide med flere unge. Konklusion fra IDAN: Unge under 20 vil gerne på kursus SAMMEN! Målsætning om minimum 10 unge deltagere kræver markedsføring på Novembersamlingen. Dato fastsat til 19. januar Kurser: Stævnekursus både begynder og udvidet (det tidligere A-stævnekursus) Banelægning (do) Teknik (tidtagning, O-service) Ekstern kommunikation (Martin Hedal) Motivation af frivillige inkl. fastholdelse Lobbyarbejde inkl. skovkontakt Økonomien samles og synliggøres i DOF s budget. Den samlede kompetenceudvikling synliggøres. Vigtigt med tidlig markedsføring både i tekst og på O-service, herunder også markedsføring af træneruddannelser og trænerseminaret.

7 I forbindelse med implementering af udvidet brugerflade i O-service, afholdes der separate kurser af én dags varighed i hver kreds. Kurserne tilrettelægges og afvikles af Keld Gade, formand for O-service-brugergruppen. 3. Direktøren Find Vej i Danmark-dagen, den 28. april 2012 evaluering danskere deltog trods gråvejr, kulde og regn mange steder i én af de 50 events på Find vej i Danmark -dagen 28. april Både før, under og efter dagen, fik orientering massiv medieomtale primært lokalt, men takket være mediesamarbejdet med DR også omfattende dækning på P4, mens royal deltagelse på dagen også gav omtale i DR Sporten på TV samt i formiddagsaviser og ugeblade. Evaluering af dagen bl.a. i form af spørgeskemaundersøgelse blandt alle deltagende klubber er gennemført. Hovedkonklusionerne præsenteres på mødet sammen med de foreløbige tanker om event i foråret MS fremlagde hovedkonklusionerne fra den gennemførte evaluering af Find vej i Danmarkdagen, som HB efterfølgende drøftede. MS og Martin Hedal fortsætter planlægningen af næste års arrangement. Kulturens motionsdag Golden Days, der formidler og markedsfører historie, kultur og samfundsforhold, har fra i år indført Kulturens Motionsdag, der blev afholdt første gang 13. maj med formål at kombinere publikums interesse for kultur og motion. MS deltager i denne forbindelse i et advisory board, og også Anne Marie Kamilles har stillet sig til rådighed med vejledning i opstartsfasen, ligesom flere klubber har været involveret i de lokale arrangementer bl.a. har Tisvilde Hegn OK tegnet Find vej kort over det ikke tidligere tegnede unikke naturområde Rusland ved Tegners Museum, hvilket ikke blot kom deltagerne i Kulturens Motionsdag til gode men også 177 orienteringsløbere ved et efterfølgende træningsløb. Grønt forbund DOF har igen i 2012 opnået certificering som Grønt Specialforbund af DIF. Det er tredje år i træk, at DOF opnår denne status, som 12 specialforbund i øjeblikket besidder. Ansøgningen, der har ført til gencertificeringen at vedlagt som bilag. Kravene til de grønne forbund er følgende: forbundet har udarbejdet egen miljøkodeks forbundet har indført incitamenter over for klubberne til at agere miljøansvarligt forbundet har indført en række anbefalinger til den enkelte idrætsudøver forbundet har udpeget en politisk valgt og en administrativ person, klubberne kan henvende sig til på natur-, miljø- og planlægningsområdet forbundet tilskynder egne medlemmer til at deltage i lokalt arbejde på natur-, miljø- og planlægningsområdet forbundet arbejder med høringssvar på natur-, miljø- og planlægningsområdet med relevans for forbundet Bilag: Ansøgningsskema til DIF om Grønt Forbund Udvikling i medlemstallet Fra 1. april 2012 til 1. juni 2012 er medlemstallet i henhold til o-service steget fra til aktive medlemmer over 8 år. Tallet for 1. juni er dog en mindre tilbagegang sammenlignet med samme tidspunkt i Bilag: Sammenligning af indberettede medlemstal til DIF i 2010 og 2011 samt medlemstal i O-service pr. 1. april 2012

8 4. Nord Klubledermøde afholdt: Vigtigt at klubber er gearede til at tage imod, når nu der er så mange aktiviteter omkring synlighed og rekruttering. Ros til medlemsbarometer IT/GPS/QR-kursus efterlyses for 40+ segmentet. Naturvejleder på stævner efterlyses Nordkredsens Venner bør ikke stå for arrangementer, da de ikke er forsikrede. Derfor skal det være en klub. Dette ændres i vedtægterne for Nordkredsens Venner. 5. Syd Der blev afholdt kredsudvalgsmøde den 7. maj. Sydkredsens kasserer/kontoansvarlige gennem mere end 25 år (Jette Sørensen) har valgt at stoppe, da hun er flyttet til København. Vi har talt om, at vi fremover vil lægge kontoansvaret hos ét af de øvrige medlemmer, da det er svært at finde nye medlemmer til kredsudvalget. Foreløbigt gør vi sådan indtil januar Vi har afholdt møde i udvalget om hjemmeside og fået et første udkast fra Anne Marie Hein, som har lovet at hjælpe os. Der afholdes klubledermøde den 7. juni. Referat af højdepunkter fra dette møde fremlægges ved HB-mødet 13. juni. 6. Øst 7. MTBO DM Individuel er faldet endeligt på plads. Der har været lidt problemer med skovadgangen i forhold til den først udmeldte dato. 8. Plan Møde med skovejerforeningen Ole Husen og Bendt Frandsen har aftalt mød med skovejerforeningen i uge 25 med følgende emner 1) Den eksisterende aftale 2) Skovejerforeningens hjemmeside - der mangler en vejledning for O-klubber. 3) Problemer for MTBO jf. Bjarkes kommentarer De tre danske WRE-løb i 2013 er udpeget: Danish Spring, DM Sprint og DM Mellem Forslag fra Søllerød OK er modtaget vedrørende flytning af DM sprint til maj/juni, af DM Ultralang til efteråret og DM Nat til lidt tidligere på foråret. Planudvalget bakker op om forslaget og vil indarbejde ændringen, når vi når forbi allerede planlagte arrangementer, dvs sandsynligvis fra og med Kort Der er i det sidste kvartal solgt COWI rekognosceringsmateriale til 5 kort på 33 km2 svarende til kr.

9 Kortsupervisoren har afholdt kortseminarer på hverdags aftener i Nord og Sydkredsen tilsammen 43 deltagere. Arrangementet i Øst afholdes i denne uge. Det planlagte møde om den nye kortnorm til EM i Sverige blev aflyst, så det er uvist hvornår vi kan forvente en nye kortnorm fra IOF. Papir og trykkvalitet på kort har været til debat. Nyhed om kortudvalgets anbefalinger kommer på hjemmesiden. 10. Bredde Find vej i Danmark den Det var en stor dag den og i alt var der 3.163, som deltog i et af de 126 projekter. Der er 517 baneforslag, som kan downloades, der er i alt 4597 pæle og der er 19 fotoorienteringsprojekter. Læs mere på Ungseniorer Det er en gruppe, som vi prøver at fastholde og tiltrække ved relevante tilbud. Det kan f.eks. være gennem en speciel ungdomstur. Nyt fra Find vej PLUS Kulturens Motionsdag giver nye muligheder Kulturens Motionsdag der blev afviklet i Hovedstadsområdet søndag d. 13. maj, med bl.a. et fotoorienteringsarrangement på Tegners Museum, har været med til at åbne naturområdet Rusland for orientering. Udover et permanent Find vej foto-orienterings-projekt, har Tisvilde Hegn OK afholdt sprintløb i området d. 29. maj - Find vej i Rusland - Find Vej i private skove Et godt eksempel på, at det kan lade sig gøre at få Find vej projekter i private skove, er Kærhave Skov ved Ringsted, hvor skovejer Søren Paludan har åbnet sin skov for offentligheden. Den officielle indvielse fandt sted d. 20. maj - Link til Find vej i Kærhave Skov - Naturens Dag søndag d. 9. september 2012 Her er også en mulighed for at deltage og gøre reklame for din klub. Se mere på: Nyt på Vision2015.dk Der kommer hele tiden nye ideer og gode historier på Vision2015.dk send dit indlæg til Martin Hedal, og husk jævnligt at tjekke: Sammenlægning mellem Breddeudvalget og BUU har været til diskussion men iværksættes ikke der planlægges dog fortsat afholdelse af fællesmøder mellem de to udvalg. 11. Børn og Unge 12. Elite

10 Aktiviteter Alle landsholdene har gennemført udtagelsesløb/iagttagelsesløb i pinsen. Der er udtaget hold til EYOC, JWOC og WC, mens WOC holdet for seniorer ikke er endeligt udtaget. Seniorerne har deltaget i EOC, hvor det igen blev til en medalje. Maja erobrede bronze på sprintdistancen, hvor Emma klarede at komme på podiet som nummer 6. To podieplaceringer var rigtig flot. Herrerenes resultater var mere beskedne og fraværet af Tue var mærkbart. Organisatorisk Der arbejdes med at udforme tekst til Masterplan Der arbejdes i forskellige grupperinger med de forskellige områder. Vi planlægger at lægge udkast på nettet i løbet af august måned til kommentering. HB ønskede tillykke med medaljen til Maja Alm og de øvrige flotte placeringer til EOC i Sverige. F. Kommunikation web/hjemmeside og pressen 2 x reglementsnyheder (JJL) Nyhed om find vej evaluering (MS) Offentliggørelse af politikker (MS) Kortudvalgets anbefalinger til trykkvalitet (JH) G. Eventuelt Mødeplanen 2012/2013/2014 April 2012 Torsdag den 19. april 2012 Hovedbestyrelsesmøde 2/2012 Nyborg Maj/juni 2012 Mandag den 21. maj 2012 Klubledermøde, Øst Roskilde Eftersnak + kalender Torsdag den 7. juni 2012 Klubledermøde, Syd Vejle Eftersnak + kalender Torsdag den 7. juni 2012 Klubledermøde, Nord Aalborg Eftersnak + Kalender Onsdag 13. juni 2012 Hovedbestyrelsesmøde 3/2012 Nyborg September 2012 Tirsdag den 11. september 2012 Hovedbestyrelsesmøde 4/2012 Nyborg November 2012

11 Mandag den 5. november 2012 Klubledermøde, Øst Roskilde Eftersnak + Budget Tirsdag den 6. november 2012 Klubledermøde, Syd Fredericia Eftersnak + Budget Onsdag den 7. november 2012 Klubledermøde, Nord Aarhus Eftersnak + Budget Mandag den 26. november 2012 Hovedbestyrelsesmøde 5/2012 Nyborg Budget 2013 (slut) Januar 2013 Torsdag den 24. januar 2013 Hovedbestyrelsesmøde 1/2013 Nyborg Marts 2013 Fredag den 1. marts 2013 Hovedbestyrelsesmøde? Forb. Repr.mødet Lørdag den 2. marts 2013 Repræsentantskabsmøde? Maj 2013 Mandag 27. maj 2013 Hovedbestyrelsesmøde 2/2013 Nyborg September 2013 Tirsdag den 17. september 2013 Hovedbestyrelsesmøde 3/2013 Nyborg November 2013 Onsdag den 27. november 2013 Hovedbestyrelsesmøde 4/2013 Nyborg Budget 2014 (slut) Januar 2014 Torsdag den 30. januar 2014 Hovedbestyrelsesmøde 1/2014 Nyborg Februar/Marts 2014 Fredag den 28. februar 2014 Hovedbestyrelsesmøde? Forb. Repr.mødet Lørdag den 1. marts 2014 Repræsentantskabsmøde?

Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015

Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015 Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015 Mødested KursusCentre.dk, Oddevejen 8, Middelfart Mødedato Fredag 6. marts 2015 kl. 17.30-22.00 Mødedeltagere Referat Walther Rahbek, Formand (WRM) Mette Rønning

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014 Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014 Mødested Hotel Nyborg Strand Mødedato Tirsdag 25. november 2014 kl. 17.20-22.00 (middag 18.30) Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther Rahbek, Formand (WRM) Mette

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Hjemmesiden Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006 Mødested: Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby Mødedato: Fredag den 3. marts 2006 kl.

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 4/2013

Referat hovedbestyrelsesmøde 4/2013 Referat hovedbestyrelsesmøde 4/2013 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Tirsdag, den 17. september 2013, kl. 17.00 ca. 21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen,

Læs mere

Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006

Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen & stab Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006 Mødested: Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato: Mandag den 19. juni 2006

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 1/2014

Referat hovedbestyrelsesmøde 1/2014 Referat hovedbestyrelsesmøde 1/2014 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Torsdag, den 30. januar 2014, kl. 17.00 ca. 21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen,

Læs mere

Referat B&UU-møde 4/2006.

Referat B&UU-møde 4/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Medlemmer, klubber, udvalg, projektgrupper og revision Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008 Mødested Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 4/2007.

Mødereferat B&UU-møde 4/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 5/2006

Referat af møde i kortudvalget nr. 5/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB og Stab Referat af møde i kortudvalget nr. 5/2006 Mødested Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato Tirsdag den 28. november 2006 kl. 17.00-21.30

Læs mere

14. Det internationale arbejde. Strategisk mål 14.1:..sætte et aftryk på de beslutninger, der træffes i IOF regi

14. Det internationale arbejde. Strategisk mål 14.1:..sætte et aftryk på de beslutninger, der træffes i IOF regi 14. Det internationale arbejde Strategisk mål 14.1:..sætte et aftryk på de beslutninger, der træffes i IOF regi DOF har ikke haft afgørende indflydelse på beslutninger i IOF men har i de seneste år fokuseret

Læs mere

Mødereferat af hovedbestyrelsesmøde 4/2009

Mødereferat af hovedbestyrelsesmøde 4/2009 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Mødereferat af hovedbestyrelsesmøde 4/2009 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Torsdag, den 18. juni 2009, kl. 17.00-ca. 21.30 Mødedeltagere

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe. kr. 250,00 pr. kursus dækker undervisningsmaterialer, morgenbrød, kaffe/te og frokost.

Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe. kr. 250,00 pr. kursus dækker undervisningsmaterialer, morgenbrød, kaffe/te og frokost. 2015 Tid: Lørdag den 24. januar 2015 kl. 09.45-16.00 Sted: Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe Følgende kurser udbydes denne dag: A-stævneledelse: v/ Mette Rønning Steffensen og Ib Clausen A-stævnebanelægning:

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 4/2003.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 4/2003. Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen, ansatte Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOF s udvalg DOF s revisorer Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 4/2003.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Afbud fra Anni Jensen 1) Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 11.12.2006 Referatet blev enstemmigt godkendt. 2) Ordinær generalforsamling 05.02.2007 Bestyrelsen

Læs mere

Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15

Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15 Referat af Nordkredsens Klubledermøde 2/15 Onsdag d. 17.06.2015 hos Skive AMOK mødelokale Skive Stadion. Tilstede fra bestyrelsen: Formand Claus Poulsen (Silkeborg OK), Stedfortræder Arne Pedersen (Mariager

Læs mere

Orientering. Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed

Orientering. Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed Orientering Let at gå TIL Let at GÅ til Synlighed Grundkort/ laserkurver 82.000 kompasser Lærerbøger 1.900.000 kr (700.000 Samarbejde, kr) projekter og 1.250.000 kr. til økonomi Eliten Sko/udstyr til eliten

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år.

1. Kort fra hvert udvalg om status på udvalgets arbejde, samt hvad udvalgets ser som dets væsentligste udfordringer i det næste år. Formandens kommentar til referat fra bestyrelsesmødet, pkt. 1: Alle udvalg havde inden mødet lagt et dokument på bestyrelsens Dropbox med det formål at beskrive udvalget ud fra punkter som baggrund, målgruppe,

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005. Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen, ansatte, Klubber, kredse og udvalg samt revisor Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005. Mødested: Mødedato: Mødeindkaldte: Danmarks lærerforenings kursuscenter

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Klubledermøder November 2013

Klubledermøder November 2013 Klubledermøder November 2013 Vision 2015 4 visionspunkter i fokus Medlemstal Repræsentantskabsmøde 2014 Find vej Plus Find vej Dagen DOF Akademi 25/1-14 Ny hjælpetræneruddannelse: 1-2-træner Naturløbet

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalgsmøde 7/2006.

Mødereferat Breddeudvalgsmøde 7/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer HB & stab Mødereferat Breddeudvalgsmøde 7/2006. Mødested: Hos Jesper Vesterdams Allé 8, Lind 7400 Herning Mødedato Onsdag den 6. december 2006 kl.

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

STÆVNE OG REGLEMENT. Strategisk mål 1:

STÆVNE OG REGLEMENT. Strategisk mål 1: STÆVNE OG REGLEMENT Strategisk mål 1: Udvikle og implementere et nyt koncept for administration og koordination af publikationsvirksomhed i DOF med henblik på blandt andet at sikre større sammenhæng samt

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer

Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer Dansk Orienterings-Forbund November 2010 Breddeudvalget Rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer - anbefalinger på baggrund af erfaringer fra de 11 klubber i ATKprojektet. Hvordan tiltrækker og fastholder

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Referat Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag den 28.2.2015, kl. 10.00. Sted: Scandic Hotel Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand (PN), Erik Nyblom næstformand(en), Lene Søberg kasserer (LS), Sonja Ekstrøm (SE),

Læs mere

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus.

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Mødedeltagere: Kurt Andersen (KA) - Faaborg/formand, Inge Thorsen (IT) OO/næstformand, Bent Mikkelsen(BM) Faaborg/U1, Merete Spangsberg

Læs mere

Referat fra klubledermøde i Østkredsen nr. 2/13

Referat fra klubledermøde i Østkredsen nr. 2/13 Dansk Orienterings-Forbund 09 06 2013 Til Østkredsen klubber Kredsudvalg, Øst DOF, kontor Referat fra klubledermøde i Østkredsen nr. 2/13 Mødested Roskilde OK klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby 1. maj 2006 Referat fra bestyrelsesmøde,

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2009 18. april 2009 kl. 10.00 Comwell Roskilde Vestre

Læs mere

Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen

Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Referat af klubledermøde nr. 3 i 2012 i Sydkredsen Mødested: FROS s klubhus, Hannerup Engvej 1c, Fredericia Mødedato: Tirsdag d. 6/11 kl. 19.00 Mødeindbudte Klubrepræsentanter

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 3/2003.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 3/2003. Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen, ansatte Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOF s udvalg DOF s revisorer Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 3/2003.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

REFERAT. Godkendelse af dagorden

REFERAT. Godkendelse af dagorden REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag d. 10. januar 2015, kl. 10.00-15.00 Sted: Hotel Medi, Ikast (Rådhusstræde 8, 7430 Ikast) Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 10-2011 3. november 2011 kl. 18.00 18. november 2011/ik Korsør Dykkerklub Ceresvej 32 C 4220 Korsør 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2012

Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2012 Dansk Orienterings-Forbund Til Alle medlemmer af Dansk Orienterings-Forbund Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2012 Mødested Mødedato Mødedeltagere Mødecenter Odense, Buchwaldsgade, Odense Lørdag den

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 02-2015 Dato: Mandag den 9. marts kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Kritisk revisionsprotokollat 2014

Kritisk revisionsprotokollat 2014 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32 B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Kritisk revisionsprotokollat 2014 1. Indledning Klarup/Grenaa 6. april 2015 Revisionsprotokollatet er udarbejdet

Læs mere

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri D. 15.02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri D. 15.02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i Storebælt Triatlonklub - SKS-Tri D. 15.02.2015 Generalforsamlingen blev afholdt på klubbens facebook gruppe, som kun er for medlemmer. Deltagere var: Søren Slott

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012.

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012. Kortreglement Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007, revideret 8. februar 2012. 1. Gyldighed 1.1. Reglerne omfatter alle typer orienteringskort

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense.

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Referat Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00 Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Deltagere: PEJ, EH, SF, VJ, HJ, TM, SG, BH og LN 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2007 Comwell Sorø Storkro Abildvej 100, 4180 Sorø Søndag den 15. april 2007 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund 2.

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-11/14 Dato 13.-14. september 2013 Sted Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Referat af Erhvervs- & Sponsorudvalgsmøde d. 28/8-2013

Referat af Erhvervs- & Sponsorudvalgsmøde d. 28/8-2013 Referat af Erhvervs- & Sponsorudvalgsmøde d. 28/8-2013 Til stede: Tove Vestergaard, Jan Lauridsen, HC Ralking, Niels Balshøj, Esben Kjeldsen, Marianne Maegaard, Søren Jensen, Poul Lindberg, Per Bech og

Læs mere

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007.

Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007. Kortreglement Reglement for fremstilling af orienteringskort er vedtaget på hovedbestyrelsesmøde den 25. april 2007. 1. Gyldighed 1.1. Reglerne omfatter alle typer orienteringskort som fremstilles af klubber

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

a. Referater fra EXEC marts 2013, CC, MC, BC, februar 2013 samt WHB, PHB, NB marts 2013.

a. Referater fra EXEC marts 2013, CC, MC, BC, februar 2013 samt WHB, PHB, NB marts 2013. Brøndby, den 17. maj 2013 Journalnummer 1424-13-kkc REFERAT Internationalt Udvalg Møde mandag d. 13. maj 2013 Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Deltagere: Per Bertelsen, Henrik La

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita Holmgaard, Erik Dybdal Møller, Thomas

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere