Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2012"

Transkript

1 Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2012 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Onsdag, den 13. juni 2012, kl Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen, Næstformand (MRS) Kim Folmann Jørgensen, Næstformand (KFJ) Troels Bent Hansen, Øst (TBH) Kate Nielsen, Syd (KN) Birgitte Halle, Nord (BH) Bjarke Refslund, MTBO (BR) Afbud Afbud Afbud Merete Spangsberg Nielsen, BUU (MS Afbud Dorthe Hansen, Elite (DH) Ank. 18:45 Lisa Tantholdt, Bredde (LT) John Holm, Kort (JH) Jens-Jørgen Lyngaa, Plan (JJL) Michael Sørensen, Direktør (MS) Gæster: Ingen Referat Direktør Michael Sørensen Mødeoplæg: Alm. skrift Referat: Kursiv Dagsorden A. Godkendelse af referat Er tidl. udsendt og lagt på DOF s website. Indstilling: HB godkender referatet Referatet blev godkendt uden yderligere kommentarer. B. Debatpunkter Fremadrettede til beslutning 1. Godkendelse af nye ernærings- og dopingpolitikker. Ernæringspolitikken er ajourført til gældende regler, anbefalinger og praksis. DOF arbejder i overensstemmelse med "Holdningnotat udarbejdet af DIF og Team Danmark" som er udarbejdet i 2008 og revideret i I dette er der på side 3 skrevet følgende:

2 "Som følge af de omfattende muligheder, Team Danmark har for rådgivning af den absolutte elite gennem sine tilknyttede eksperter, accepteres og anerkendes det, at den absolutte internationale elite gives visse muligheder for optimering af kost og træning, som ikke har nogen relevans for den øvrige idræt." Flere andre forbund under DIF har gennem flere år anvendt ergogene stoffer for udvalgte topidrætsudøvere. Sagen har endvidere været til behandling i BUU, som finder at ernæringspolitikken kan anvendes i forbindelse med ungdomsarbejdet, hvorfor BUU ikke har supplerende forslag til indhold eller ordlyd. F.s.v. angår Dopingpolitikken blev denne behandlet uden bemærkninger ved seneste HBmødet. I konsekvens heraf genindstilles denne til godkendelse. Indstilling: Det indstilles at HB godkender såvel dopingpolitikken som ernæringspolitikken idet det bemærkes, at anvendelse af ergogene stoffer udelukkende anvendes af navngivne seniorlandsholdsløbere og i tæt samarbejde med Team Danmarks specialister. Politikken lægges på DOF's hjemmeside og der udarbejdes en nyhed på opslagstavlen. Bilag: Ernæringspolitik og Dopingpolitik Og henvisning til efterfølgende link: Holdningnotat fra DIF og TD ort_100916/forspecialforbundet/pdf/graazonenotat%202008%20rettet%20dec%202009%20p df.ashx Enkelte redaktionelle ændringer til den foreslåede tekst blev vedtaget, hvorefter politikerne blev godkendt. Disse offentliggøres og lægges på DOF s hjemmeside. 2. Budgetopfølgning 2012 og Budget 2013 Budgetopfølgning pr. 30. april 2012 er vedlagt. På nuværende tidspunkt lægges der ikke op budgetændringer, men der gøres opmærksom på, at de opkrævede klub- og medlemskontingenter er knapt kroner lavere end budgetteret. Det skal i den forbindelse nævnes, at der samlet set er budgettet med et overskud på kr i henhold til forbundets overordnede budgetmål. På baggrund af input fra fagudvalgene samt en foreløbig vurdering af indtægterne er første version af budget 2013 samlet. Det skal bemærkes, at indtægtssiden på dette tidspunkt i budgetfasen altid vil være forbundet med en vis usikkerhed, hvilket i særlig grad gælder i år grundet usikkerhed om DOF s indplacering i Team Danmarks støttekoncept for På mødet gennemgås budgettet mere detaljeret og der lægges op til en overordnet diskussion om prioriteringer i relation til de udpegede indsatsområder i Vision Indstilling: Det indstilles at HB tager budgetopfølgning 2012 til efterretning uden ændringer til budgettet, og at budget 2013 drøftes til videre bearbejdning iht. køreplan herfor. Bilag: Budgetopfølgning 2012, Budget 2013 version 1-1, Budget 2013 relationer til Vision 2015 samt Budgetinput 2013 samlet. Hovedbestyrelsen tog budgetopfølgningen 2012 til efterretning uden at foretage ændringer til budgettet.

3 Version 1-1 af budget 2013 diskuteredes med det formål at tilpasse budgettet til det vedtagne budgetmål om et budgetoverskud på kr En række ændringer af de fremsatte budgetønsker blev aftalt, og disse ændringer indarbejdes i næste version af budgettet, hvortil samtlige budgetposter gennemgås og tallene kvalitetssikres forud for diskussion på det kommende HB-møde. 3. DIF nye medlemsformer vedtaget på DIF s årsmøde 2012!!! DIF har på årsmødet i maj 2012 besluttet et forslag om indførelse af nye medlemsformer og en række øvrige nye regler vedr. krav til optagelse af nye specialforbund. Sidstnævnte handler om sænkning af optagelseskrav til 2000 medlemmer (tidl. 3000!), mulighed for dispensation heraf samt smidiggørelse af en række procedureregler for optagelse. Førstnævnte vedr. nye medlemsformer kræver en håndtering i forhold til DOF s love, idet vedtagelsen omfatter følgende: Mulighed for optagelse af efterskoler og højskoler. Ordningen er frivillig. Mulighed for optagelse af enkeltpersoner. Ordningen er frivillig. Herudover tillægges DIF s bestyrelse bemyndigelse til at fastsætte nærmere bestemmelser vedr. medlemskab m.v. Det bemærkes at vi på seneste HB-møde har igangsat en arbejdsgruppe, som skal analysere det fremtidige indtægtsgrundlag, som i dag bygger primært på medlemskab af en klub samt at klubberne er medlem af DOF. Af hensyn til færdiggørelsen af dette arbejde foreslås det, at de nye vedtagelser fra DIF indtil videre håndteres som følger: Efterskoler og højskoler kan optages som medlemmer af DOF, idet disse skal betragtes som klubber, og således følge de nugældende regler vedr. registrering af medlemmer og afregning af afgifter for såvel medlemmer som klub. Enkeltpersoner kan ikke optages som medlemmer af DOF. Det bemærkes at specialforbundenes tiltrædelse af DIF s vedtagelser er frivillig. DOF s love anfører følgende i pgf. 3.1.: Som medlem af forbundet kan optages enhver dansk idrætsklub, der har orientering på sit program. Ved klub forstås en selvstændig orienteringsklub eller en orienteringsafdeling eller sektion i en flersporet idrætsforening. En klub skal være organiseret i overensstemmelse med forbundets retningslinjer herfor. Det foreslås at vi frem mod repræsentantskabsmødet 2013 håndterer sagen som en forsøgsordning, hvorefter vi på baggrund af det aktuelle behov, vurderer hvorvidt en lovændring vedr. efterskoler og højskolers medlemskab skal implementeres. Indstilling: Det indstilles at ovennævnte håndtering af de nye muligheder tiltrædes. Hovedbestyrelsen fulgte indstillingen. KN nævnte, at bl.a. mange adventure-folk gerne vil orientering, men ofte ikke ønsker at være medlemmer af klubberne, der derfor har en udfordring i at synliggøre sine tilbud overfor disse grupper. 4. International Strategi I forbindelse med opstillingen som præsidentkandidat til IOF Council, har vi søgt DIF om støtte til finansiering af såvel det indledende lobbyarbejde og det efterfølgende indsatsarbejde, såfremt valg opnås.

4 DIF har netop lanceret en ny pulje til sådanne aktiviteter, hvorfor man er meget positive overfor DOF s indsats på dette område, ligesom DOF herved kommer til at lægge niveauet for fremtidige retningslinjer for denne pulje. Ansøgningen omfatter dels finansiering af valgkamp med et engangsbeløb tkr. 70 og efterfølgende finansiering af forstærket indsats i IOF med tkr. 85 p.a. i 2 år. Ansøgningen er principgodkendt af DIF s bestyrelse i overensstemmelse med DIF strategi om international engagement. En endelig betingelse for udmøntning af vore ansøgning er at forbundet fremlægger en international strategi, der i vid udstrækning allerede findes via vort nuværende engagement i IOF og international arbejde. Dette sker i dag via European Working Group/European Federations, medlemskab IOF s Technical Commissions (IT, Maps, MTBO), vor hidtidige indsats med værtskab af internationale mesterskaber og det fremadrettede projektarbejde med at tiltrække nye internationale arrangementer samt naturligvis gennem opstillingen af en kandidat til IOF-Council. På baggrund heraf er vedhæftede internationale strategi udarbejdet både som grundlag for det videre arbejde og som grundlag for den efterfølgende bevilling af støtte til arbejde fra DIF. Indstilling: Det indstilles at den internationale strategi vedtages og at formand/direktør bemyndiges til at indgå en lobbykontrakt med DIF. Bilag: International strategi HS redegjorde for de økonomiske konsekvenser af strategien og forventningerne til indgåelsen af lobbykontrakten, der vil blive forhandlet på plads med DIF i løbet af juni måned. Indholdet i den internationale strategi blev diskuteret, og det blev besluttet, at foretage enkelte redaktionelle ændringer i teksten. Herefter blev indstillingen vedtaget, og HS ønskedes pøj-pøj med den fortsatte valgkamp og valget. 5. Reglement 2013 PLAN arbejder for tiden med revision af reglementerne for både Fod-O og MTB-O baseret på en række indkomne input og forslag. Disse behandles endeligt for divisionsmatchs delen på et møde i PLAN den 11/6, hvilket kun er 2 dage forinden HB-mødet. PLAN vil derfor udsende endelig sagsbeskrivelse, indstilling til HBbehandling og evt. bilag umiddelbart før HB-mødet. Øvrige dele af reglementet kommer på HB-mødet i september. Grunden til "hastværket" er at man skal have tid nok til at tilrettet diverse EDB-programmer. Vi beklager den korte tidsfrist, der alene skal opfattes som et forsøg på at sikre en hurtig og smidig sagsbehandling. Skulle det ikke være muligt at belyse sagen tilstrækkeligt vil punktet blive udsat til behandling på HB s møde i september. Indstilling: Følger. Bilag: Følger Planudvalget havde to indstillingspunkter til behandling på HB-mødet: 1) Brug af vindertider fremfor kilometertider ved DM. Forslaget blev vedtaget efter indstilling fra planudvalget.

5 2) Forslag til nyt divisionsturneringsarrangement. Der var 3 forslag til nyt reglement for divisionsturneringen: 1) Det nuværende baneudvalg med tilføjelse af ny klasse for de ældre løbere. 2A) En justering af det i 2011 fremsatte forslag. 2B) Som 2A med tilføjelse af ungdomspoint, som de kendes i dag. Forslag 2B blev vedtaget efter indstilling fra planudvalget. De to ændringer offentliggøres snarest på forbundets hjemmeside. Hovedbestyrelsen behandlede endvidere 2 henvendelser fra OK Øst, der var modtaget dagen forinden HB-mødet, vedrørende kommentarer til ikrafttrædelsesdatoen for det ændrede kortreglement samt ønske om præcisering af teksten vedrørende løbsafgifter. HB fastslog de oprindelige intentioner og den nugældende praksis omkring opkrævning af løbsafgifter. JH og MS besvarer disse henvendelser. C. Efterretning sager til orientering 1. Formanden DIF s årsmøde den 5. maj 2012 i Idrættens Hus DIF afholdt årsmøde lørdag, den 5. maj 2012 kl. 09:00 i Idrættens Hus. Der blev valgt ny økonomiansvarlig efter H.C. Hansen, Dansk Sejl Union, der afgik efter mange års medlemskab af bestyrelsen. Ny mand på posten blev Christian Pedersen, Dansk Håndbold Forbund. Et forslag fra DIF vedr. udviklingsprojekt for små forbund, blev efter en intensiv debat trukket tilbage. De små forbund protesterede primært over den krævede egenfinansiering på 20% af nuværende DIF-tilskud til puljen, samt en opfattelse af at forslaget var et indgreb i forbundenes suverænitet. Nominering til IOF Council HS har sat gang i valgkampen frem mod sommerens IOF kongres i Lausanne, Schweitz. Der er allerede indløbet adskillige støttetilkendegivelser fra andre forbund. Det udarbejde valgmateriale er lagt på forbundets website. Invitation til CISM VM i Orientering HS er inviteret af Det militære idrætsforbund til at overvære de militære verdensmesterskaber i orientering, der finder sted i dagene 8 til 13. juni med udgangspunkt fra Aalborg Kaserner. HS besøger arrangementet den 13. juni ved den afsluttende stafet i Vr. Torup Plantage. Invitation til haveselskab med Kongehuset DIF har inviteret HS, sammen med en mindre gruppe specialforbundsformænd, til et arrangement med Kongehuset, den 19. juni Arrangementet finder sted på Fredensborg Slot. HS har takket ja til at deltage. Kommunerne har desuden kunne indstille hver to frivillige, og her er hele tre orienteringsløbere inviteret med: Peter Arildsen fra OK Vendelboerne, Eskil Rønne fra Kildeholm OK og Ellis Sommer fra OK ØST. Der er således tale om en flot repræsentation af o-løbere til den royale begivenhed. Udsendelse af sommerhilsen til klubberne Er forberedt og forventes udsendt ultimo juni. HB-møder i 2013 Der skal fastlægges HB-møder i 2013.

6 Følgende aftaler er allerede på plads: HB møde 1/2013 Torsdag den 24. januar 2013 HB møde Rep.møde forberedelse Fredag den 1. marts 2013 Repræsentantskabsmøde 2013 Lørdag den 2. marts 2013 Følgende nye skal fastlægges: HB møde 2/2013 i april HB møde 3/2013 i juni HB møde 4/2013 i september HB møde 5/2013 i november HB møde 1/2014 i januar HB-formøde Fredag den 28. Februar 2014 Repr.skabsmøde 2014 Lørdag den 1. Marts 2014 Aprilmødet foreslås udgå. Derudover vedtoges følgende datoer: mandag 27/5, tirsdag 17/9, onsdag 27/ og torsdag 30/ Mødeplanen bagerst i HB-referatet er opdateret i henhold hertil. 2. Næstformænd DOF Akademiet MRS orienterer nærmere om projekt DOF Akademiet på HB-mødet med udgangspunkt i vedlagte bilag. Bilag: DOF Akademiet indledende ideer LT, MRS, Gert Nielsen og JJL har holdt indledende møde vedrørende DOF Akademiet. Målsætning: 1. Styrke uddannelsesdagen i januar til at favne bredere, så klubberne samler folk i biler og sender flere af sted på kursus. Man kan så deltage i forskellige kurser og udveksle oplevelser på vejen hjem. 100 deltagere er målet. 2. Udvide med flere unge. Konklusion fra IDAN: Unge under 20 vil gerne på kursus SAMMEN! Målsætning om minimum 10 unge deltagere kræver markedsføring på Novembersamlingen. Dato fastsat til 19. januar Kurser: Stævnekursus både begynder og udvidet (det tidligere A-stævnekursus) Banelægning (do) Teknik (tidtagning, O-service) Ekstern kommunikation (Martin Hedal) Motivation af frivillige inkl. fastholdelse Lobbyarbejde inkl. skovkontakt Økonomien samles og synliggøres i DOF s budget. Den samlede kompetenceudvikling synliggøres. Vigtigt med tidlig markedsføring både i tekst og på O-service, herunder også markedsføring af træneruddannelser og trænerseminaret.

7 I forbindelse med implementering af udvidet brugerflade i O-service, afholdes der separate kurser af én dags varighed i hver kreds. Kurserne tilrettelægges og afvikles af Keld Gade, formand for O-service-brugergruppen. 3. Direktøren Find Vej i Danmark-dagen, den 28. april 2012 evaluering danskere deltog trods gråvejr, kulde og regn mange steder i én af de 50 events på Find vej i Danmark -dagen 28. april Både før, under og efter dagen, fik orientering massiv medieomtale primært lokalt, men takket være mediesamarbejdet med DR også omfattende dækning på P4, mens royal deltagelse på dagen også gav omtale i DR Sporten på TV samt i formiddagsaviser og ugeblade. Evaluering af dagen bl.a. i form af spørgeskemaundersøgelse blandt alle deltagende klubber er gennemført. Hovedkonklusionerne præsenteres på mødet sammen med de foreløbige tanker om event i foråret MS fremlagde hovedkonklusionerne fra den gennemførte evaluering af Find vej i Danmarkdagen, som HB efterfølgende drøftede. MS og Martin Hedal fortsætter planlægningen af næste års arrangement. Kulturens motionsdag Golden Days, der formidler og markedsfører historie, kultur og samfundsforhold, har fra i år indført Kulturens Motionsdag, der blev afholdt første gang 13. maj med formål at kombinere publikums interesse for kultur og motion. MS deltager i denne forbindelse i et advisory board, og også Anne Marie Kamilles har stillet sig til rådighed med vejledning i opstartsfasen, ligesom flere klubber har været involveret i de lokale arrangementer bl.a. har Tisvilde Hegn OK tegnet Find vej kort over det ikke tidligere tegnede unikke naturområde Rusland ved Tegners Museum, hvilket ikke blot kom deltagerne i Kulturens Motionsdag til gode men også 177 orienteringsløbere ved et efterfølgende træningsløb. Grønt forbund DOF har igen i 2012 opnået certificering som Grønt Specialforbund af DIF. Det er tredje år i træk, at DOF opnår denne status, som 12 specialforbund i øjeblikket besidder. Ansøgningen, der har ført til gencertificeringen at vedlagt som bilag. Kravene til de grønne forbund er følgende: forbundet har udarbejdet egen miljøkodeks forbundet har indført incitamenter over for klubberne til at agere miljøansvarligt forbundet har indført en række anbefalinger til den enkelte idrætsudøver forbundet har udpeget en politisk valgt og en administrativ person, klubberne kan henvende sig til på natur-, miljø- og planlægningsområdet forbundet tilskynder egne medlemmer til at deltage i lokalt arbejde på natur-, miljø- og planlægningsområdet forbundet arbejder med høringssvar på natur-, miljø- og planlægningsområdet med relevans for forbundet Bilag: Ansøgningsskema til DIF om Grønt Forbund Udvikling i medlemstallet Fra 1. april 2012 til 1. juni 2012 er medlemstallet i henhold til o-service steget fra til aktive medlemmer over 8 år. Tallet for 1. juni er dog en mindre tilbagegang sammenlignet med samme tidspunkt i Bilag: Sammenligning af indberettede medlemstal til DIF i 2010 og 2011 samt medlemstal i O-service pr. 1. april 2012

8 4. Nord Klubledermøde afholdt: Vigtigt at klubber er gearede til at tage imod, når nu der er så mange aktiviteter omkring synlighed og rekruttering. Ros til medlemsbarometer IT/GPS/QR-kursus efterlyses for 40+ segmentet. Naturvejleder på stævner efterlyses Nordkredsens Venner bør ikke stå for arrangementer, da de ikke er forsikrede. Derfor skal det være en klub. Dette ændres i vedtægterne for Nordkredsens Venner. 5. Syd Der blev afholdt kredsudvalgsmøde den 7. maj. Sydkredsens kasserer/kontoansvarlige gennem mere end 25 år (Jette Sørensen) har valgt at stoppe, da hun er flyttet til København. Vi har talt om, at vi fremover vil lægge kontoansvaret hos ét af de øvrige medlemmer, da det er svært at finde nye medlemmer til kredsudvalget. Foreløbigt gør vi sådan indtil januar Vi har afholdt møde i udvalget om hjemmeside og fået et første udkast fra Anne Marie Hein, som har lovet at hjælpe os. Der afholdes klubledermøde den 7. juni. Referat af højdepunkter fra dette møde fremlægges ved HB-mødet 13. juni. 6. Øst 7. MTBO DM Individuel er faldet endeligt på plads. Der har været lidt problemer med skovadgangen i forhold til den først udmeldte dato. 8. Plan Møde med skovejerforeningen Ole Husen og Bendt Frandsen har aftalt mød med skovejerforeningen i uge 25 med følgende emner 1) Den eksisterende aftale 2) Skovejerforeningens hjemmeside - der mangler en vejledning for O-klubber. 3) Problemer for MTBO jf. Bjarkes kommentarer De tre danske WRE-løb i 2013 er udpeget: Danish Spring, DM Sprint og DM Mellem Forslag fra Søllerød OK er modtaget vedrørende flytning af DM sprint til maj/juni, af DM Ultralang til efteråret og DM Nat til lidt tidligere på foråret. Planudvalget bakker op om forslaget og vil indarbejde ændringen, når vi når forbi allerede planlagte arrangementer, dvs sandsynligvis fra og med Kort Der er i det sidste kvartal solgt COWI rekognosceringsmateriale til 5 kort på 33 km2 svarende til kr.

9 Kortsupervisoren har afholdt kortseminarer på hverdags aftener i Nord og Sydkredsen tilsammen 43 deltagere. Arrangementet i Øst afholdes i denne uge. Det planlagte møde om den nye kortnorm til EM i Sverige blev aflyst, så det er uvist hvornår vi kan forvente en nye kortnorm fra IOF. Papir og trykkvalitet på kort har været til debat. Nyhed om kortudvalgets anbefalinger kommer på hjemmesiden. 10. Bredde Find vej i Danmark den Det var en stor dag den og i alt var der 3.163, som deltog i et af de 126 projekter. Der er 517 baneforslag, som kan downloades, der er i alt 4597 pæle og der er 19 fotoorienteringsprojekter. Læs mere på Ungseniorer Det er en gruppe, som vi prøver at fastholde og tiltrække ved relevante tilbud. Det kan f.eks. være gennem en speciel ungdomstur. Nyt fra Find vej PLUS Kulturens Motionsdag giver nye muligheder Kulturens Motionsdag der blev afviklet i Hovedstadsområdet søndag d. 13. maj, med bl.a. et fotoorienteringsarrangement på Tegners Museum, har været med til at åbne naturområdet Rusland for orientering. Udover et permanent Find vej foto-orienterings-projekt, har Tisvilde Hegn OK afholdt sprintløb i området d. 29. maj - Find vej i Rusland - Find Vej i private skove Et godt eksempel på, at det kan lade sig gøre at få Find vej projekter i private skove, er Kærhave Skov ved Ringsted, hvor skovejer Søren Paludan har åbnet sin skov for offentligheden. Den officielle indvielse fandt sted d. 20. maj - Link til Find vej i Kærhave Skov - Naturens Dag søndag d. 9. september 2012 Her er også en mulighed for at deltage og gøre reklame for din klub. Se mere på: Nyt på Vision2015.dk Der kommer hele tiden nye ideer og gode historier på Vision2015.dk send dit indlæg til Martin Hedal, og husk jævnligt at tjekke: Sammenlægning mellem Breddeudvalget og BUU har været til diskussion men iværksættes ikke der planlægges dog fortsat afholdelse af fællesmøder mellem de to udvalg. 11. Børn og Unge 12. Elite

10 Aktiviteter Alle landsholdene har gennemført udtagelsesløb/iagttagelsesløb i pinsen. Der er udtaget hold til EYOC, JWOC og WC, mens WOC holdet for seniorer ikke er endeligt udtaget. Seniorerne har deltaget i EOC, hvor det igen blev til en medalje. Maja erobrede bronze på sprintdistancen, hvor Emma klarede at komme på podiet som nummer 6. To podieplaceringer var rigtig flot. Herrerenes resultater var mere beskedne og fraværet af Tue var mærkbart. Organisatorisk Der arbejdes med at udforme tekst til Masterplan Der arbejdes i forskellige grupperinger med de forskellige områder. Vi planlægger at lægge udkast på nettet i løbet af august måned til kommentering. HB ønskede tillykke med medaljen til Maja Alm og de øvrige flotte placeringer til EOC i Sverige. F. Kommunikation web/hjemmeside og pressen 2 x reglementsnyheder (JJL) Nyhed om find vej evaluering (MS) Offentliggørelse af politikker (MS) Kortudvalgets anbefalinger til trykkvalitet (JH) G. Eventuelt Mødeplanen 2012/2013/2014 April 2012 Torsdag den 19. april 2012 Hovedbestyrelsesmøde 2/2012 Nyborg Maj/juni 2012 Mandag den 21. maj 2012 Klubledermøde, Øst Roskilde Eftersnak + kalender Torsdag den 7. juni 2012 Klubledermøde, Syd Vejle Eftersnak + kalender Torsdag den 7. juni 2012 Klubledermøde, Nord Aalborg Eftersnak + Kalender Onsdag 13. juni 2012 Hovedbestyrelsesmøde 3/2012 Nyborg September 2012 Tirsdag den 11. september 2012 Hovedbestyrelsesmøde 4/2012 Nyborg November 2012

11 Mandag den 5. november 2012 Klubledermøde, Øst Roskilde Eftersnak + Budget Tirsdag den 6. november 2012 Klubledermøde, Syd Fredericia Eftersnak + Budget Onsdag den 7. november 2012 Klubledermøde, Nord Aarhus Eftersnak + Budget Mandag den 26. november 2012 Hovedbestyrelsesmøde 5/2012 Nyborg Budget 2013 (slut) Januar 2013 Torsdag den 24. januar 2013 Hovedbestyrelsesmøde 1/2013 Nyborg Marts 2013 Fredag den 1. marts 2013 Hovedbestyrelsesmøde? Forb. Repr.mødet Lørdag den 2. marts 2013 Repræsentantskabsmøde? Maj 2013 Mandag 27. maj 2013 Hovedbestyrelsesmøde 2/2013 Nyborg September 2013 Tirsdag den 17. september 2013 Hovedbestyrelsesmøde 3/2013 Nyborg November 2013 Onsdag den 27. november 2013 Hovedbestyrelsesmøde 4/2013 Nyborg Budget 2014 (slut) Januar 2014 Torsdag den 30. januar 2014 Hovedbestyrelsesmøde 1/2014 Nyborg Februar/Marts 2014 Fredag den 28. februar 2014 Hovedbestyrelsesmøde? Forb. Repr.mødet Lørdag den 1. marts 2014 Repræsentantskabsmøde?

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Dansk Orienterings-Forbund Specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund Repræsentantskabsmøde 2013 Indhold Program... 3 Praktiske oplysninger... 5 Dagsorden... 6 Formandens beretning... 8 Direktørens beretning...

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Medlemmer, klubber, udvalg, projektgrupper og revision Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008 Mødested Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005. Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen, ansatte, Klubber, kredse og udvalg samt revisor Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005. Mødested: Mødedato: Mødeindkaldte: Danmarks lærerforenings kursuscenter

Læs mere

Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2012

Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2012 Dansk Orienterings-Forbund Til Alle medlemmer af Dansk Orienterings-Forbund Referat fra DOF-repræsentantskabsmøde 2012 Mødested Mødedato Mødedeltagere Mødecenter Odense, Buchwaldsgade, Odense Lørdag den

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Hjemmesiden Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006 Mødested: Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby Mødedato: Fredag den 3. marts 2006 kl.

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 3/2003.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 3/2003. Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen, ansatte Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOF s udvalg DOF s revisorer Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 3/2003.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

DOF får 5 generalsekretær

DOF får 5 generalsekretær Ambitioner: 3 1500 nye på 3 år DOF får 5 generalsekretær DM-sprint 8 på kølig dag DM-nat: 10 Perfekte rammer 1. årgang Nr. 6 december 2004 Dansk Orienterings-Forbund 2 Dansk Orienterings- Forbund Medlem

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Efter vinterens træning er vi klar til at tage hul på en ny sæson med gode oplevelser

Efter vinterens træning er vi klar til at tage hul på en ny sæson med gode oplevelser Efter vinterens træning er vi klar til at tage hul på en ny sæson med gode oplevelser Nr. 609 - Februar 2005 Orienteringsklubben Pan Klubhus Postgiro Hjemmeside Kontingent 2003 Sekretariat (indmelding)

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDs Ordinære repræsentantskabsmøde. Lørdag den 25. oktober 2014, kl. 10.00 Scandic, Kettevej 4, 2650 Hvidovre

DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDs Ordinære repræsentantskabsmøde. Lørdag den 25. oktober 2014, kl. 10.00 Scandic, Kettevej 4, 2650 Hvidovre DANMARKS GYMNASTIK FORBUNDs Ordinære repræsentantskabsmøde Lørdag den 25. oktober 2014, kl. 10.00 Scandic, Kettevej 4, 2650 Hvidovre Forbundsformand Flemming Knudsen bød velkommen til Danmarks Gymnastik

Læs mere

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning.

At hovedbestyrelsen tager den mundtlige orientering om den generelle fremdrift i Strategiplan 2013 til efterretning. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 29. august 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mette Winsløw 29. august 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv.

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv. Plan 2020 Vision: Hvad drømmer vi om? (Ledestjerne vores fyrtårn) Vi har den vision, at orientering er kendt som en sjov, tilgængelig og udfordrende idrætsgren, der handler om at finde vej i naturen og

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 05-14 Mødedato: 18.09.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JW),

Læs mere

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub

Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub Medlemsblad for Horsens Orienteringsklub 43. årgang. nr. 218. januar 2014 Så ti dog stille synes Jakob at sige til de urolige løbere på kort bane til Nytårsløbet Side 1 af 31 Formand Lars Sørensen Galgehøj

Læs mere

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Bilag 1 Bestyrelsens beretning for 2009 Kaj Aagaard (formand) John Pihlkjær (næstformand) Kjeld Egebo Larsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere