Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen"

Transkript

1 Strategiplan for pædagogisk it for Aalborg Kommunale Skolevæsen Februar 2012 Baggrund og indledning Udgangspunktet er bl.a.: Fælles Mål for alle fag og specielt faghæfte 48 Fælles Skolebeskrivelse hvor Pædagogisk it er et indsatsområde KL s initiativer på området som de bl.a. er kommet til udtryk i seneste aftale mellem regeringen og KL på skoleområdet. I Fælles Skolebeskrivelse 2010 er nedenstående indsatsområder fremhævet: Udvikling af en bredere didaktik i fagene og i undervisningspraksis på baggrund af Fælles Mål 2009 og Faghæfte 48 om elevernes it- og mediekompetencer. Fortsat udvikling af it- og mediekompetencerne hos skolens elever og personale. Nye muligheder for online-tilgang til læremidler m.m. og opfølgning på de konsekvenser, det har for didaktikken, pædagogikken og praksis. Styrkelse og videreudvikling af intern og ekstern kommunikation og videndeling. Videreudvikling og styrkelse af pædagogisk læringscenter. Øget fokusering på de fysiske rammer og infrastrukturen.

2 SIDE 2 STRATEGIPLAN FOR PÆDAGOGISK IT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN På baggrund af Kvalitetsrapporten for 2009 og Udviklingskataloget fra marts 2010 blev der nedsat en Dialoggruppe for IT i UNDERVISNINGEN. Indtil nu har denne dialoggruppe bl.a. arbejdet med emnerne 1. Brug af skyen På hvilken måde kan skyen udnyttes? Hvilke dele af skolernes funktionelle behov kan dækkes af skyen? Konsekvenser for programudbud 2. Fleksibilitet, Mobilitet, Elevernes egne computere. Ansvarsfordeling i forhold til maskiner og programmer Kompleksiteten, Muligheder/begrænsninger 3. Videndeling, Blogs, Lærer-elev, elev-elev (Cross Age). Hvordan kan videndeling foregå? 4. Pædagogisk it-kompetenceløft, Frigørelse fra nuværende afhængighed af platform og programmer, Lederne, Lærerne og Eleverne 5. Inklusion, Forbyggende, Understøttende, Kompenserende I praksis har arbejdet foregået i høringsgrupper, og på et enkelt møde har resultaterne herfra været diskuteret i dialoggruppen. I det følgende er de synspunkter og principielle betragtninger, der er fremkommet gennem denne proces, beskrevet i den struktur, som indsatsområderne i Fælles Skolebeskrivelse 2010 er opdelt i. Det skal bemærkes, at emnerne kun er beskrevet som en - meget overordnet strategi. Der skal selvfølgelig udarbejdes nærmere beskrivelser og konkrete handleplaner efterfølgende.

3 STRATEGIPLAN FOR PÆDAGOGISK IT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SIDE 3 Udvikling af en bredere didak2k i fagene og i undervisningspraksis på baggrund af Fælles Mål 2009 og Faghæ=e 48 om elevernes it- og mediekompetencer Brugen af it vil i mange sammenhænge kunne tilføre undervisningen nye dimensioner, metoder og aktiviteter. Samtidig vil faglige emner, som det før har været svært at kunne arbejde med f.eks. på grund af kompleksitet eller et for stort tidsforbrug, nu kunne inddrages. Man kan derfor tale om, at mange opgaver skal redidaktiseres, når it indgår som et middel. I denne sammenhæng kan man også betragte eleverne som et aktiv i didaktiseringen, hvor de selv kan være med at vælge de it værktøjer og metoder, som de vil bruge i forbindelse med at løse en opgave og nå nogle opstillede mål. undervisningen i fagene udvikles under brug af de nye muligheder, som it kan tilføre undervisningen. Dette kan både ske som en almindelig fornyelse af aktiviteterne og gennem planlagte udviklingsarbejder, men under alle omstændigheder er det væsentligt, at ideer og erfaringer udveksles systematisk. Fortsat udvikling af it- og mediekompetencerne hos skolens elever og personale Der er ingen tvivl om, at den hurtige udvikling af it og mulighederne, som internettet tilbyder, skaber et stort og konstant behov for opdatering af it- og mediekompetencer for alle, og det er vigtigt, at alle medarbejderne på skolen lever op til deres eget ansvar for at opnå de nødvendige kompetencer generelt og i deres fagområder. Men på sin vis er der tale om en anden form for kompetenceudvikling end den, som mange lærere har været vant til, hvilket ofte skaber en form for usikkerhed. Lidt populært kan man sige, at hvor en lærer før kunne komme på et kursus og lære noget nyt og kunne beherske det nye, som man så kunne gøre brug af i mange år fremover, er situationen i dag, at mens man er ved at sætte sig ind i et it-emne, udvikler dette sig undervejs, og inden man føler, man behersker det, kan det være noget nyt, man skal gøre. Det er derfor vigtigt, at skolens personale anskuer deres it- og mediekompetencer på undervisningens præmisser - ud fagenes behov og aktiviteterne med eleverne og ikke måler dem i

4 SIDE 4 STRATEGIPLAN FOR PÆDAGOGISK IT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN forhold til, om man behersker alle hjørner af et bestemt program. personalet har mulighed for at holde sig opdateret med it- og mediekompetencer, der sætter dem i stand til reelt at inddrage it i undervisningen og hele skolens virksomhed. Erfaringsmæssigt er det mest hensigtsmæssigt og giver de bedste resultater, hvis tilbuddene om kompetenceløft baseres på korte, lokale praksisnære og anvendelsesorienterede forløb, som tager udgangspunkt i konkrete faglige opgaver. Med fordel kan man tage udgangspunkt i team og fagudvalg, der i fællesskab tager en ny udfordring op. Det er i denne sammenhæng væsentligt, at ressourcepersonerne i skolens PLC-team har mulighed for at kunne afvikle eller støtte afviklingen af sådanne kompetenceløft, og at skolens ledelse bakker aktiviteterne op. Det er et mål for skolerne i Aalborg Kommunale Skolevæsen at ressourcepersonerne i skolens PLC-team opkvalificeres til at kunne tilbyde kollegaerne den nødvendige støtte, rådgivning og konkrete minikurser, så de i praksis kan bruge og integrere it i undervisningen. skolens ledelse påtager sig ansvaret og ledelsesopgaven, så it i undervisningen kommer til at indgå i skolens aktiviteter. Det er en opgave for Skoleafdelingen, Pædagogik og Udvikling, PMC og PITT at understøtte og assistere ressourcepersonerne på skolerne og skolernes ledelse i løsningen af opgaverne ude på skolerne. Tidligere har man ved Aalborg Kommunale Skolevæsen brugt Junior PC-kørekortet som et mål for elevernes it- og mediekompetence. Det oprindelige Junior PC-kørekort er netop blevet opdateret efter fremkomsten af Fælles Mål 2009 og Faghæfte 48 om It- og mediekompetencer i folkeskolen de arbejder hen imod de trin og slutmål, der er opstillet med det reviderede Junior PC-kørekort.

5 STRATEGIPLAN FOR PÆDAGOGISK IT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SIDE 5 Nye muligheder for online- 2lgang 2l læremidler m.m. og opfølgning på de konsekvenser, det har for didak2kken, pædagogikken og praksis Gennem de seneste år er der sket en nærmest eksplosiv vækst i de tjenester, der gratis stilles til rådighed på internettet. Det drejer sig om alt fra online officepakker (tekstbehandling, regneark m.v.) til billedbehandling, præsentationsprogrammer, konverteringsprogrammer videoredigering m.v. Endvidere er der kommet muligheder for at lagre data i skyen, ligesom deling af dokumenter og tilgang til disse fra forskellige platforme er blevet meget nem. Specielt muligheden for tilgangen til både værktøjer og data fra forskellige platforme og steder samt muligheden for samarbejde gennem deling af adgangen til dokumenter og data tilfører undervisningen og pædagogikken nye, spændende dimensioner. Det er det mål for skolerne i Aalborg Kommunale Skolevæsen at udnytte de muligheder, som disse værktøjer og tilbud i skyen giver, og der skal arbejdes for en overgang til brug af disse. I det omfang det er nødvendigt, f.eks. på grund af begrænsninger i faciliteter eller ydeevne for værktøjerne i skyen, komplementeres tilbuddene fra skyen med installerede programmer, så mulighederne i undervisningen ikke unødigt begrænses af kapaciteten af værktøjerne i skyen. Der er ligeledes sket en stor forbedring i udbuddet af digitale undervisningsmidler, og denne udvikling forventes at fortsætte, bl.a. som følge af initiativer med støtte fra regeringen og KL. Digitale undervisningsmidler giver mange gange nye muligheder for interaktivitet og samarbejde, som kan bruges som udgangspunkt for en pædagogisk og didaktisk fornyelse i undervisningen. Specielt tilbyder internettet i sig selv meget nem adgang til informationer og ressourcer i enorme mængder og med en bredde, som man ikke har haft tidligere. de i samarbejde med PMC og PITT løbende vurderer kvaliteten af og tager de digitale undervisningsmidler fra forlag og andre udbydere i brug - både i forbindelse med udskiftning af traditionelle undervisningsmidler og som komplement til disse.

6 SIDE 6 STRATEGIPLAN FOR PÆDAGOGISK IT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Formålet med en øget brug af internettet værktøjer og tilbuddene med undervisningsmæssigt indhold er ikke bare at sætte strøm til traditionel undervisning. Det er et mål for skolerne i Aalborg Kommunale Skolevæsen at tilføre undervisningen nye muligheder og dimensioner, så læring i højere grad kan finde sted uafhængig af tid og sted, at mulighederne for differentieret undervisning øges, og at eleverne motiveres for aktivt at tage ansvar og indgå i egne læreprocesser og fællesskabet om undervisningen. Styrkelse og videreudvikling af intern og ekstern kommunika2on og videndeling Skolerne i Aalborg Kommunale Skolevæsen har i flere år brugt SkoleIntra (PersonaleIntra, ElevIntra og ForældreIntra) som primære vidensdelings- og kommunikationssystemer lokalt for skolen. Som eksternt system har man brugt SkoleKom, som først og fremmest anvendes til mail, men som også gennem de landsdækkende konferencer giver mulighed for faglig videndeling på landsplan. En række nye kommunikationsmuligheder vokser hurtigt frem på internettet. Det er sociale tjenester som Facebook, Twitter og lignende. Men der er også tilbud som blogs og wiki, som umiddelbart kan synes mere relevante i forbindelse med undervisning. Det er vigtigt, at man ved ibrugtagningen af sociale tjeneste på nettet vurderer dem i forhold til både praktiske, juridiske og etiske aspekter. På overordnet plan kan dette betyde retningslinjer fra skoleafdelingen, mens det på skolerne vil indgå i den løbende revision og tilpasning af daglig praksis og skolens ordensregler. Det er et mål for skolerne i Aalborg Kommunale Skolevæsen at udnytte kommunikations- og videndelingsværktøjerne aktivt i skolehverdagen i forbindelse med forberedelse og afvikling af undervisningen og kommunikation mellem lærere, pædagoger, elever og forældre. Det er også et mål, at kommunikationsværktøjerne videreudvikles, så hele skolens personale får mulighed for umiddelbar adgang til kommunens intranet fra Det Pædagogiske Net.

7 STRATEGIPLAN FOR PÆDAGOGISK IT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SIDE 7 Videreudvikling og styrkelse af pædagogisk læringscenter Som konsekvens af ændringerne i brug af undervisningsmidler skal skolens PLC-team løbende opdateres, så det til enhver tid kan vejlede og hjælpe kollegaerne på kompetent vis. Det er vigtigt, at skolens PLC-team aktivt og i tæt samarbejde med skolens ledelse kan understøtte de forandringer, som f.eks. den øgede brug af værktøjer og ressourcer i skyen fører med sig. Skolens PLC-team skal inspirere, vejlede og støtte skolens personale med udviklingen af it- og mediekompetencer og målrettet formidle informationer, kursustilbud og lignende i denne sammenhæng. skolens PLC-team sikres en stor faglighed og udvikler samarbejdet mellem teamets ressourcepersoner, så man på bedste måde kan inspirere og støtte skolens personale og ledelse med udviklingen af it i undervisningen. Øget fokusering på de fysiske rammer og infrastrukturen I stigende omfang tager elever egne computere med i skole. Samtidig får flere og flere også smartphones, ipad s og lignende. Den ressource, der på denne måde bringes ind i skolen, skal selvfølgelig kunne bruges, hvor den understøtter undervisningen og elevens læring. eleverne nemt vil kunne bruge eget udstyr i forbindelse med undervisningen. Elevernes brug af eget udstyr på skolen rejser en række principielle og praktiske spørgsmål, som der skal tages stilling til, dels for skolevæsenet som helhed og dels på den enkelte skole, hvor det vil være naturligt at inddrage skolebestyrelsen i beslutningerne på området. På det tekniske område vil både det øgede antal af elevernes eget udstyr og den øgede brug af internettet stille voksende krav til skolernes trådløse net og kvaliteten af forbindelsen til internettet.

8 SIDE 8 STRATEGIPLAN FOR PÆDAGOGISK IT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Det er et mål for skoleafdelingen, at skolernes infrastruktur og trådløse net løbende opdateres og udvikles, så det bedst muligt kan understøtte undervisningen med brug af it. Folkeskoleloven foreskriver, at undervisningsmidler skal stilles gratis til rådighed for eleverne. Derfor skal skolernes it-udstyr løbende vedligeholdes og udskiftes. Det må forventes, at der fremover vil komme en udvikling, som med tiden vil føre til, at der bliver to typer/kategorier af computere på skolerne: Bærbare til generel brug i undervisningen Stationære til særlige formål, f.eks. lyd- og videoredigering, understøttelse af IWB m.v. Erfaringer fra mange steder, hvor eleverne har haft deres egen personlige computer, har været entydigt positive. Der bliver både passet bedre på udstyret, og det bliver brugt mere og til flere formål og vil klart bedre kunne understøtte den ønskede udvikling med it i undervisningen. eleverne har deres egen personlige computer. Hvor eleven ikke selv har rådighed over en privat bærbar computer, stiller skolen en computer til rådighed, hvor det, i det omfang det er muligt, tilstræbes at være i form af et personligt udlån.

9 STRATEGIPLAN FOR PÆDAGOGISK IT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SIDE 9 Tværgående forhold UNI-Login bruges i forbindelse med nationale test, SkoleIntra, SkoleKom og en række forlag bruger det i forbindelse med abonnementer. UNI-login bliver brugt generelt i forhold til alle tjenester og services, der kræver log-in (autentifikation). Inklusion er ikke medtaget som et punkt under indsatsområdet Pædagogisk it i Fælles Skolebeskrivelse 2010, hvor det imidlertid er et selvstændigt indsatsområde. I forhold til inklusionsindsatsen er it et væsentligt værktøj. Dels kan det bruges som hjælpemiddel for elever med specifikke behov, og dels kan det ved systematisk brug i normalundervisningen sandsynligvis mindske problemer i forbindelse med læsning for mange elever. It i forbindelse med inklusion må primært have sit udgangspunkt i arbejdet med dette indsatsområde, men generelt vil gælde: man har fokus på de muligheder for differentiering i undervisningen som it giver.

10 SIDE 10 STRATEGIPLAN FOR PÆDAGOGISK IT FOR AALBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Dialoggruppen for IT i Undervisningen har følgende sammensætning: Pædagogik og Udvikling.: Hans Jørgen Nielsen-Kudsk (formand) PITT: PMC: Erling Schmidt Flemming Holt Lis Lundby Skoleledere: Gitte Jeppesen, Kongerslev skole Jørn Christiansen, Kærbyskolen Skolernes PLC-team: Merete Bågøe, Vestbjerg skole Anja Emilie Madsen, Vodskov skole DUS: PPR: It-Afsnittet: Per Foldberg Nielsen, Ferslev skole Flemming Engel, PPR Tranumparken Erik Mouritsen De nedsatte høringsgrupper havde følgende sammensætninger: (Sidstnævnte har været tovholder i gruppen) Brug af Skyen : Jesper Foldberg Nielsen, Kærbyskolen, Gitte Jeppesen, Kongerslev skole, Klaus Lundegaaard, Filstedvejens skole, Lis Lundby og PMC, Hans Hylleberg, PITT og Erling Schmidt, PITT. Fleksibilitet: Merete Baagøe, Vestbjerg skole, Anders Møller Jacobsen, Filstedvejens skole, Bjørn Egidiussen Egekvist, Vodskov skole og Erling Schmidt, PITT. Videndeling: Anja Emilie Madsen, Vodskov Skole, Henriette Hjelm Hansen, Gug Skole Poul Naundrup, Gistrup Skole og Flemming Holt, PITT. Pædagogisk it-kompetenceløft: Christian Østerballe, Skansevejen Skole; Egon Hostrup, Sønderholm skole, Hanne Ørtved, Ulsted skole, Per Foldberg, Ferslev skole og Flemming Holt, PITT. Inklusion: Jørn Christiansen, Kærbyskolen, Poul Erik Lauritsen, Sofiendalskolen, Vibeke Hansted, PPR, Mona Kristensen, PPR, Else Lundhus, PPR, Flemming Engel, PPR, Erling Schmidt, PITT og Hans Hylleberg, PITT.

Ny strategiplan skal danne udgangspunkt for skolernes arbejde med hand- Fælles Mål 2009 og specielt i Faghæfte 48 er kravene

Ny strategiplan skal danne udgangspunkt for skolernes arbejde med hand- Fælles Mål 2009 og specielt i Faghæfte 48 er kravene SÅDAN GØR VI Februar 2012 Tema: Pædagogisk it Nomadisk læring med Google Apps Side 3 En strategi for it-indsatsen Temadag om ledelsesopgaven Side 5 Computere i stedet for bøger Side 6 Sådan gør vi Udsendes

Læs mere

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune

IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune IT og udvikling af læringsmiljøer. It-handleplan for Ikast-Brande kommune Her kan du læse om hvilke didaktiske, pædagogiske, tekniske og organisatoriske målsætninger Ikast Brande kommunes skolevæsen har

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017

Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Digitalisering Medialisering Finansiering Maj 2012 Medieguide for Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Indhold: Forord...3 Medieguidens

Læs mere

Digitale læremidler i folkeskolen

Digitale læremidler i folkeskolen Digitale læremidler i folkeskolen RAPPORT Kapiteloverskrift/evt. forsidebillede Foto: KL INDHOLD S. 2 S. 3 S. 4 S. 6 S. 8 S. 12 S. 14 S. 16 S. 18 Indledning Resumé og hovedtendenser Tema: Implementering

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 IT Plan for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 Maj 2008 IT Plan 2009-12, Lemvig Kommune 25-03-2009, 5:34 Side 1 af 29 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Pædagogisk beskrivelse... 3 2.1 Status...

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011

Rønbækskolens it-strategi 2011-2014. 1. version forår 2011 Rønbækskolens it-strategi 2011-2014 1. version forår 2011 Tagcloud lavet ud fra noter fra pædagogisk dag 5. august 2010 Indhold Indledning...3 Undervisning i it, med it og gennem it...3 Digitale læringsmidler...5

Læs mere

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 INDLEDNING DIDAKTIK- TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNINGEN... 5 ELEVROLLEN... 5 STATUS... 5 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FOR MÅL 1-3... 5 UDVIKLINGSFORSØG...

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

It i skolen. Analyse af kommunale initiativer (delopsamling)

It i skolen. Analyse af kommunale initiativer (delopsamling) It i skolen Analyse af kommunale initiativer (delopsamling) 1 Indledning For at skabe et overblik over implementeringen af it på kommunalt niveau i de seneste år har EVA gennemført en analyse af en række

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012

Politik for it og læring. Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Politik for it og læring Norddjurs Kommune 11. oktober 2012 Formål Norddjurs Kommune ønsker at skabe rammer for en øget digitalisering også på skoler og i SFO er og dagtilbud. Digitaliseringen skal først

Læs mere

Skole-IT-strategi. Forslag 2013

Skole-IT-strategi. Forslag 2013 Skole-IT-strategi Forslag 2013 13-2-2013 Forord... 2 Baggrund... 4 Teknikken og udstyret... 6 Den pædagogiske anvendelse af IT i undervisningen... 7 Digital kommunikation og videndeling... 10 Rollefordeling,

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN. for kvalitet og udvikling i folkeskolen. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for kvalitet og udvikling i folkeskolen Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik... 5 1:1 computing... 8 Videndeling og

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

VUC Koldings it-strategi

VUC Koldings it-strategi VUC Koldings it-strategi Vedtaget på SU den 4.9.2009 Side 1 Indhold 1. Generelt... 3 2. It infrastruktur... 3 Målsætninger:... 3 Brugerfokuseret infrastruktur... 3 Netværk fysisk... 3 Netværk trådløst...

Læs mere

Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer.

Forældre i Roskilde oplever at kommunens dagsinstitutioner udnytter de digitale muligheder til at skabe mere smidige og alsidige relationer. Børn og Kultur Børne- og Kultursekretariat Sagsnr. 208569 Brevid. 1514485 Ref. MKE Dir. tlf. 46 31 40 59 madspeterke@roskilde.dk IT- og medieplan på 0-16 årsområdet 22. august 2012 Denne IT- og medieplan

Læs mere

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning)

IT på Aars Skole Vision og mål (under fortsat udarbejdning) Status - Hvor er vi nu? Målet har indtil nu været at få et velfungerende lokalt netværk, et tilstrækkeligt antal computere i den daglige undervisning og at der i hvert klasse lokale skal forefindes en

Læs mere