TORM gennemfører Restrukturering og foretager ændringer i aktiekapitalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TORM gennemfører Restrukturering og foretager ændringer i aktiekapitalen"

Transkript

1 foretager ændringer i aktiekapitalen "Jeg er stolt af, at TORM, Selskabets långivere og Oaktree har forhandlet og gennemført implementeringen af denne omfattende Restrukturering. Vi har hermed skabt et af verdens største produkttankrederier, og vi forventer, at TORM allerede i år vil levere stærke, positive finansielle resultater efter en længere periode med økonomiske vanskeligheder," udtaler bestyrelsesformand Flemming Ipsen. "Det er en stor glæde for mig, at TORM via denne Restrukturering genvinder sin økonomiske og strategiske fleksibilitet. Restruktureringen og TORMs stærke driftsmæssige platform skaber et stærkt fundament for fremtiden, når vi stævner ud mod nye horisonter," udtaler CEO Jacob Meldgaard. *** TORM gennemfører Restruktureringen, herunder apportindskuddet fra OCM Njord Holdings S.à.r.l. TORM har gennemført den omfattende Restrukturering, der beskrives nedenfor ("Restruktureringen"), hvorved balancen rekapitaliseres gennem en reduktion af den eksisterende gæld fra ca. USD 1,4 mia. til ca. USD 561 mio., idet långiverne har nedskrevet gælden til aktuelle skibsværdier mod udstedelse af warrants og en efterfølgende valgfri konvertering af gæld til aktiekapital. Som led i Restruktureringen har OCM Njord Holdings S.à.r.l. ("Njord Luxco"), der er et 100%-ejet datterselskab af enheder ejet af Oaktree Capital Management ("Oaktree"), indskudt en flåde på 25 produkttankskibe i drift og seks nybygninger i TORM-koncernen. Resultatet er et af verdens største produkttankrederier, der er klar til vækst med: En diversificeret portefølje på 74 ejede produkttankskibe omfattende LR2-, LR1-, MR- og Handysizeskibe med en gennemsnitsalder på ca. 10 år En likviditetsskabende virksomhed drevet af et stærkt underliggende marked, betydelig operationel gearing, en stor aktiv flåde og stordriftsfordele på tværs af flere forskellige skibssegmenter En stærk balance, der giver betydelig finansiel fleksibilitet til at finansiere fremtidige flådeinvesteringer En restruktureret gæld med gunstige vilkår, høj fleksibilitet og en attraktiv afdragsprofil Når kapitalforhøjelserne er registreret i Erhvervsstyrelsen, vil TORMs registrerede A-aktiekapital udgøre nom. DKK ,54. De nye A-aktier, der skal udstedes i forbindelse med Restruktureringen, svarer til 99,2% af TORMs registrerede aktiekapital og stemmer. På nuværende tidspunkt forventes det, at de nye A-aktier bliver optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen inden udgangen af juli For 2015 forventer den sammenlagte koncern et positivt EBITDA i størrelsesordenen USD mio. og et resultat før skat i størrelsesordenen USD mio. Ved forretningstids ophør den 13. juli 2015 har den sammenlagte koncern tilgængelig likviditet i form af likvide beholdninger på over USD 125 mio. (hvoraf USD 55 mio. udgør et kontant indskud fra Oaktree) og en ny uudnyttet arbejdskapitalfacilitet på USD 75 mio. foretager ændringer i aktiekapitalen Side 1 af 9

2 foretager ændringer i aktiekapitalen Hovedpunkterne i Restruktureringen Restruktureringen omfatter seks primære trin: 1. Långivernes pligtmæssige nedskrivning af gælden til aktuelle skibsværdier mod udstedelse af warrants TORM og långiverne af de fire eksisterende kreditaftaler ("Långiverne") har aftalt, at hver Långivers andel af det udestående beløb på de nuværende gældsfaciliteter nedskrives. Dette har medført en samlet gældsnedskrivning på ca. USD 536 mio. og reduceret TORMs gæld før restruktureringen til et skønnet beløb på USD 873 mio., hvilket har givet en belåningsgrad på ca. 100% (inkl. skibe og øvrige aktiver). Som modydelse for denne gældsnedskrivning har TORMs långivere modtaget warrants (der kan udnyttes til enhver tid fra et år efter gennemførelsen og frem til fem år efter gennemførelsen) svarende til 7,5% af TORMs aktiekapital efter gennemførelsen af Restruktureringen med en indløsningskurs på 110% af den afledte aktiekurs for Njord Luxcos apportindskud, som beskrevet i trin 3 i denne meddelelse. 2. Frivillig konvertering af yderligere gæld til egenkapital Efter gældsnedskrivningen i trin 1 har Långiverne haft mulighed for at vælge at konvertere yderligere gæld til ny egenkapital i TORM. De Långivere, der har valgt ikke at konvertere mindst 5% af deres gæld, har modtaget et gældsbeløb svarende til deres forholdsmæssige andel af den videreførte gæld reduceret med 1% af deres forholdsvise skibsværdier. Långiverne har tilsammen valgt at konvertere gæld, der efter reguleringer giver TORM en netto-aktiv værdi (NAV) på ca. USD 313 mio. Den resterende gæld efter den frivillige konvertering udgør ca. USD 561 mio. Denne resterende gæld er videreført på de vilkår, der er aftalt i en ny lånefacilitetsaftale, der udløber pr. eller omkring den 13. juli Den nye lånefacilitetsaftale har førsteprioritetssikkerhed i TORMs eksisterende skibe og visse af de ubehæftede skibe, som Njord Luxco indskyder (se nedenfor). Afdragsprofilen på gælden forventes at være som følger: Tilbagebetaling i USD mio. N/A N/A 26,9 53,7 53,7 53, Njord Luxcos apportindskud Som led i transaktionen har Njord Luxco solgt sine aktier i OCM (Gibraltar) Njord Midco Ltd. ("Njord") til TORM, hvorved 25 produkttankskibe ejet af Njords datterselskaber, der er værdiansat til USD 501 mio. pr. 27. marts 2015, og seks MR-nybygninger med levering i , der er værdiansat til USD 223 mio. pr. 27. marts 2015, indskydes i TORM-koncernen. Den gennemsnitlige mæglervurdering for TORMs flåde pr. 27. marts 2015 er USD 821 mio. (ekskl. finansiel leasing). De nybygninger, som Njord Luxco har indskudt, er på nuværende tidspunkt ubehæftede. I beregningen af Njord Luxcos apportindskud er der dog taget højde for tilbageværende investeringer på USD 143 mio. i nybygningerne (beregnet pr. 28. februar 2015). Njord Luxcos apportindskud har taget højde for USD 142 mio. i gæld indskudt i henhold til DSFfaciliteten mellem Oaktree og Danmarks Skibskredit pr. 28. februar DSF-faciliteten er sikret ved pant i 13 af de 25 indskudte skibe. DSF-faciliteten forfalder den 15. juni 2019 og har følgende afdragsprofil for gælden: Tilbagebetaling i USD mio. 16,2 16,2 16,2 15,4 77,8 foretager ændringer i aktiekapitalen Side 2 af 9

3 foretager ændringer i aktiekapitalen Til gengæld for Njord Luxcos indskud har TORM udstedt nye A-aktier til Njord Luxco, således at Njord Luxco har den samme andel af de udestående aktier i TORM, som de indskudte nettoaktiver (reguleret for tilbageværende investeringer i nybygningerne) udgør af TORMs indre værdi. Som følge heraf er Njord Luxco, og dermed indirekte Oaktree, nu majoritetsaktionær i TORM med ca. 62,0% af den udestående A-aktiekapital og de særlige stemmerettigheder på C-aktien, som yderligere beskrevet senere i denne meddelelse. 4. Ny arbejdskapitalfacilitet Visse af Långiverne har stillet en ny arbejdskapitalfacilitet på USD 75 mio. til rådighed. Den nye arbejdskapitalfacilitet har sikkerhed i de samme aktiver som den nye lånefacilitet, men den har prioritet forud for denne, hvad angår provenuet fra tvangsfuldbyrdelse af pantet. Den nye arbejdskapitalfacilitet forfalder omkring den 13. juli Nye corporate governance-vilkår Som led i Restruktureringen blev der vedtaget nye corporate governance-vilkår på den ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015 for at indføre en passende minoritetsaktionærbeskyttelse. Hovedvilkårene i denne nye corporate governance er: Udnævnelse af en minoritetstrustee, der vil besidde en B-aktie, der giver minoritetstrusteen ret til at udnævne et bestyrelsesmedlem (valgt af minoritetsaktionærerne) med ret til at godkende visse Reserved Matters, der kun kan underkendes under visse omstændigheder på en ekstraordinær generalforsamling. Dette er indført med henblik på at give visse minoritetsbeskyttende rettigheder til alle aktionærer i TORM bortset fra Njord Luxco og dets tilknyttede virksomheder Udnævnelse af en bestyrelsesobservatør og suppleanter Beskyttelse imod transaktioner med nærtstående parter Introduktion af fortegningsret og anden beskyttelse af aktionærerne for at fastholde ejerandelene (med visse undtagelser), herunder med hensyn til køb og indløsning af aktier, udstedelse af aktier, warrants eller gældsinstrumenter, der kan konverteres til aktier, og tildeling af registreringsrettigheder. B-aktien har ikke andre rettigheder end retten til at vælge ét bestyrelsesmedlem og én bestyrelsesobservatør i TORM. Minoritetstrusteen kan udnytte denne stemmeret på vegne af alle A- aktionærer bortset fra Njord Luxco og dets tilknyttede virksomheder. Der er udstedt en enkelt uomsættelig C-aktie, som kan indløses, til Njord Luxco med henblik på at give Njord Luxco (og dets tilknyttede virksomheder) tilstrækkelige stemmerettigheder til at kunne vælge alle bestyrelsesmedlemmer (herunder bestyrelsesformanden) bortset fra minoritetsbestyrelsesmedlemmet (og eventuelle medarbejderrepræsentanter) og til at kunne stemme for ændringer i TORMs vedtægter med undtagelse af visse minoritetsbeskyttende rettigheder. C-aktien har ikke stemmeret i forbindelse med andre beslutninger. TORM vil sandsynligvis afholde en ekstraordinær generalforsamling i anden halvdel af august 2015 blandt andet med henblik på at vælge nye bestyrelsesmedlemmer. 6. De nye A-aktiers optagelse til handel og officiel notering De nye A-aktier er udstedt i en midlertidig, unoteret ISIN-kode, DK TORM agter at offentliggøre et noteringsprospekt efter gennemførelsen af Restruktureringen og at søge om optagelse af de nyudstedte A-aktier til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen. På nuværende foretager ændringer i aktiekapitalen Side 3 af 9

4 foretager ændringer i aktiekapitalen tidspunkt forventes det, at de nye A-aktier bliver optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen inden udgangen af juli Forventet ejerstruktur Efter Restruktureringens gennemførelse er ejerstrukturen som følger: Aktionærer Forventet ejerandel Oaktree (nye A-aktier og C-aktie) 62,0% Fuldt konverterede Långivere (nye A-aktier) Delvist konverterede Långivere (nye A-aktier) 33,7% 3,6% Eksisterende aktionærer: 0,8% I alt 100,0% Efter gennemførelsen vil Långiverne til det restrukturerede TORM således eje mindre end 4% af de udestående A-aktier. Sammenlægningen af TORM med Njord og dets datterselskaber afspejler værdien af henholdsvis TORMs og Njords indskudte nettoaktiver. Med det formål at fastsætte de relative værdier, som Njords og TORMs aktiver er sammenlagt til, blev henholdsvis TORMs og Njords skibe værdiansat af tre uafhængige skibsmæglere på armslængde- og markedsvilkår pr. 27. marts Herudover blev TORMs og Njords øvrige aktiver og passiver værdiansat uafhængigt i overensstemmelse med en aftalt metode. Njord Luxco har anmodet om og fået bekræftelse fra Finanstilsynet på, at Njord Luxco kan forvente at opnå fritagelse fra forpligtelsen til at afgive pligtmæssigt købstilbud til TORMs eksisterende aktionærer. Udstedelse af warrants, de nye A-aktier, B-aktien og C-aktien Som led i gennemførelsen af transaktionerne i henhold til Restruktureringsaftalen har bestyrelsen i dag udstedt warrants og nye A-aktier i henhold til de bemyndigelser, der blev givet på den ordinære generalforsamling den 26. marts 2015, samt udstedt én B-aktie og én C-aktie i henhold til bemyndigelser givet på den ekstraordinære generalforsamling den 7. juli Som led i den ovenfor beskrevne pligtmæssige ombytning har bestyrelsen i henhold til bemyndigelsen i vedtægternes pkt udstedt warrants (uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer), der hver giver indehaverne ret til at tegne én ny A-aktie à nom. DKK 0,01 til en indløsningskurs på 110% af den indre værdi af TORMs A-aktier efter gennemførelsen af Njord Luxcos apportindskud, som nærmere beskrevet senere i denne meddelelse. Som vederlag for modtagelsen af warrants er den udestående gæld på TORMs eksisterende kreditfaciliteter blevet nedskrevet med i alt USD 536 mio. Som led i den frivillige konvertering har bestyrelsen i henhold til bemyndigelsen i vedtægternes pkt forhøjet TORMs A-aktiekapital med nom. DKK ved udstedelse af nye A-aktier à nom. DKK 0,01 til de Långivere, der har valgt at deltage i den frivillige konvertering af gæld på i alt USD 306 mio. (svarende til et frivilligt ombytningsbeløb på USD 312 mio. før reguleringen af bruttoaktivværdien), svarende til en kurs på ca. DKK 0,058 pr. A-aktie og uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Som led i Njord Luxcos apportindskud af Oaktree har bestyrelsen i henhold til bemyndigelsen i vedtægternes pkt forhøjet TORMs A-aktiekapital med nom. DKK ,54 ved udstedelse af nye A-aktier à nom. DKK 0,01 til Njord Luxco mod apportindskud af hele Njords udstedte aktiekapital i TORM, der udgør en indre værdi på i alt USD 511 mio. (svarende til en kurs på ca. DKK 0,058 pr. A-aktie) og uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. foretager ændringer i aktiekapitalen Side 4 af 9

5 foretager ændringer i aktiekapitalen I forbindelse med Njord Luxcos apportindskud har bestyrelsen i henhold til bemyndigelsen i vedtægternes pkt desuden udstedt én C-aktie à nom. DKK 0,01 til Njord Luxco mod kontant betaling af DKK 10. C- aktien repræsenterer stemmer på generalforsamlingen i forbindelse med visse nærmere fastsatte forhold, herunder valg af bestyrelsesmedlemmer (inkl. formanden, men ekskl. næstformanden) og visse vedtægtsændringer foreslået af bestyrelsen. C-aktien har ikke fortegningsret i forbindelse med en eventuel nyudstedelse af aktier i andre aktieklasser og har ikke ret til udbytte, likvidationsprovenu eller andre udlodninger fra TORM. C-aktien kan ikke overdrages eller pantsættes, undtagen til et associeret selskab til Njord Luxco. Endelig har bestyrelsen i henhold til bemyndigelsen i vedtægternes pkt udstedt én B-aktie à nom. DKK 0,01 til SFM Trustees Limited ( Minoritetstrusteen ), mod kontant betaling af DKK 10. B-aktien har én stemme på generalforsamlingen, har ikke fortegningsret i forbindelse med udstedelse af nye aktier i andre klasser og har ikke ret til udbytte eller andre udlodninger fra TORM. Ejeren af B-aktien har ret til at udpege et medlem af bestyrelsen (næstformanden), op til tre suppleanter og en bestyrelsesobservatør. B-aktien kan ikke overdrages eller pantsættes, bortset fra ved overdragelse til en erstatningstrustee. B-aktien og C-aktien kan indløses af TORM, hvis (i) TORM har modtaget en skriftlig meddelelse fra Njord Luxco (eller dennes tilknyttede virksomheder) om, at Njord Luxco og dennes tilknyttede virksomheder (som defineret i vedtægterne) tilsammen ejer mindre end 1/3 af TORMs udstedte og udestående aktier, (ii) der er gået fem bankdage fra bestyrelsens modtagelse af en sådan skriftlig meddelelse, enten uden at et bestyrelsesmedlem har bestridt denne meddelelse eller med mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmernes bekræftelse af meddelelsen, og (iii) både B-aktien og C-aktien indløses på samme tid. De nye A-aktier, der skal udstedes i forbindelse med Restruktureringen, repræsenterer 99,2% af TORMs registrerede aktiekapital og stemmer (ekskl. C-aktiens stemmer) efter registrering af kapitalforhøjelserne i Erhvervsstyrelsen. Efter registrering af kapitalforhøjelserne i Erhvervsstyrelsen vil TORMs registrerede A-aktiekapital udgøre nom. DKK ,54, svarende til A-aktier à nom. DKK 0,01, mens B-aktiekapitalen vil udgøre nom. DKK 0,01, svarende til én B-aktie ejet af Minoritetstrusteen, og C-aktiekapitalen vil udgøre nom. DKK 0,01, svarende til én C-aktie ejet af Njord Luxco. De nye A-aktier vil blive udstedt under den midlertidige ISIN-kode DK De nye A-aktier vil ikke blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen under den midlertidige ISIN-kode. TORM forventer at få de nye A-aktier optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen inden udgangen af juli Efter offentliggørelse af noteringsprospektet forventes ISIN-koden for de nye A- aktier sammenlagt med ISIN-koden for de eksisterende A-aktier, DK B-aktien og C-aktien optages ikke til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen. Som følge af kapitalforhøjelserne er der foretaget visse ændringer af TORMs vedtægter, som vil være tilgængelige på TORMs hjemmeside efter registrering af kapitalforhøjelserne og de ændrede vedtægter i Erhvervsstyrelsen. Aktiesammenlægning Njord Luxco har meddelt TORM, at man agter at foreslå en sammenlægning af alle TORMs A-aktier på en kommende ekstraordinær generalforsamling, der sandsynligvis vil blive afholdt i anden halvdel af august TORMs nye aktionærer er forpligtet til at stemme for en sådan sammenlægning. Implementeringen af en aktiesammenlægning vil reducere det samlede antal af TORMs udstedte aktier ved sammenlægning af et antal A-aktier à nom. DKK 0,01 (før sammenlægningen) til en enkelt A-aktie (efter sammenlægningen) og en forhøjelse af disse A-aktiers nominelle værdi. Sammenlægningen forventes at ske i forholdet foretager ændringer i aktiekapitalen Side 5 af 9

6 foretager ændringer i aktiekapitalen 1.500:1, hvorved A-aktier (før sammenlægningen) vil blive sammenlagt til én A-aktie (efter sammenlægningen). Eventuelle aktieposter på mindre end A-aktier samt overskydende A-aktier efter sammenlægning til et helt antal A-aktier i overensstemmelse med konsolideringsforholdet vil blive indløst kontant af TORM. Aktionærer vil kunne erhverve yderligere aktier op til nærmeste hele aktie (post konsolidering) for at undgå indløsning af de resterende aktier. Forudsat at den ekstraordinære generalforsamlingen godkender aktiesammenlægningen, vil der være en indløsningsperiode på fire uger med ordinær handel, før den nye aktiesammenlægning træder i kraft, og aktierne kan blive indløst. TORM forventer, at aktiesammenlægningen vil kræve en efterfølgende kapitalnedsættelse, der kræver afholdelse af en ny ekstraordinær generalforsamling efter gennemførelsen af indløsningen. Efter aktiesammenlægningen er godkendt af generalforsamlingen på basis af ovenstående forhold og sammen med de øvrige informationer i denne meddelelse, vil TORMs NAV pr. A-aktie være ca. DKK 88 eller USD 13 (illustrativ beregning). Forventninger til 2015 Restruktureringen vil regnskabsmæssigt blive betragtet som en omvendt virksomhedsovertagelse i overensstemmelse med IFRS 3, Virksomhedssammenslutninger, hvilket betyder, at fonde administreret af Oaktree Capital Management via Njord og dets datterselskaber regnskabsmæssigt anses for at være erhverver, og som sådan den fortsættende regnskabsaflæggende enhed. Derfor vil de fremadrettede konsoliderede finansielle oplysninger for hele 2015 kun afspejle aktiviteterne i Njord i perioden fra 1. januar 2015 og frem til gennemførelsen af Restruktureringen (den 13. juli 2015), mens perioden fra gennemførelsen af Restruktureringen og frem til den 31. december 2015 afspejler TORMs og Njords samlede aktiviteter. For 2015 forventer den sammenlagte koncern et positivt EBITDA i størrelsesordenen USD mio. og et resultat før skat i størrelsesordenen USD mio. Forventningerne består af en positiv forventning for EBITDA på USD mio. og resultat før skat på USD mio. for Njord fra 1. januar 2015 frem til 13. juli 2015 samt en positiv forventning for EBITDA på USD mio. og resultat før skat på USD mio. for TORMs og Njords samlede aktiviteter fra Restruktureringens gennemførelsesdato frem til 31. december Forudsætningerne for forventningerne er et produkttankmarked på samme niveau som i første halvdel af 2015, herunder gennemsnitlige terminsspotrater på omkring USD/dag for de resterende åbne indtjeningsdage i tankskibssegmentet i Driftsomkostningerne (inkl. charterhyre) og administrationsomkostninger for resten af året forudsættes at udgøre henholdsvis USD mio. og USD mio. Forventningerne forudsætter ingen nedskrivninger og en lineær afskrivningsprofil for skibene på 25 år. Renteudgifterne forudsættes at følge LIBOR terminskurven. Forventningerne er baseret på og forudsætter, at TORM realiserer resultater i overensstemmelse med estimaterne for 1. halvår 2015 som offentliggjort den 1. juli Forventningerne forudsætter yderligere, at Njord fra 1. januar 2015 til dato har realiseret en estimeret TCE-indtjening for perioden i størrelsesordenen USD mio., samlede driftsomkostninger på USD mio. samt renteudgifter på under USD 5 mio., at administrationsomkostninger og afskrivninger har været på samme niveau som i 1. kvartal 2015, og at der ikke har været nedskrivninger på Njords skibe. foretager ændringer i aktiekapitalen Side 6 af 9

7 foretager ændringer i aktiekapitalen Da ca af indtjeningsdagene for 2015 ikke er afdækket pr. 13. juli 2015, vil en ændring i fragtraterne på USD/dag påvirke EBITDA og resultatet før skat med USD 12 mio. En afdækningstabel pr. 13. juli 2015 er vedlagt som bilag 1. Ved forretningstids ophør den 13. juli 2015 har den sammenlagte koncern tilgængelig likviditet i form af likvide beholdninger på over USD 125 mio. (hvoraf USD 55 mio. udgør et kontant indskud fra Oaktree) og en ny uudnyttet arbejdskapitalfacilitet på USD 75 mio. Siden august 2013 har TORM haft restruktureringsomkostninger (herunder skyldige honorarer, der skal betales efter gennemførelsen) på USD mio., hovedsageligt bestående af honorarer til TORMs rådgivere og kreditorer. I forbindelse med meddelelse nr. 16 af 1. juli 2015 offentliggjorde TORM blandt andet en likviditetsanalyse udarbejdet af Moelis & Company af 6. februar 2015 i overensstemmelse med TORMs oplysningsforpligtelser i henhold til Restruktureringsaftalen. Informationerne tager ikke højde for virkningen af Restruktureringen og blev ikke udarbejdet som estimater og forventninger, og de er ikke blevet gennemgået eller opdateret af TORM efter de respektive udarbejdelsestidspunkter, og TORM bemærker og understreger derfor, at oplysningerne i likviditetsanalysen ikke foregiver at være eller udgøre aktuelle forventninger, estimater, fremskrivninger eller andre fremadrettede finansielle oplysninger fra eller vedtaget af TORM. TORMs nuværende og gældende forventninger og estimater er de ovenfor anførte. Grundlaget for bestyrelsens beslutning Den internationale finansielle rådgiver Moelis & Company UK LLP har siden august 2013 bistået TORM med at identificere og forhandle Restruktureringen. Herudover har bestyrelsen indhentet en fairness opinion fra PwC vedrørende udstedelse af warrants og de nye aktier, der skal udstedes i forbindelse med Restruktureringen. Efter omhyggeligt at have overvejet TORMs finansielle og operationelle stilling samt den indhentede fairness opinion, og efter at have undersøgt alle foreliggende muligheder for TORM, er det bestyrelsens vurdering, at det tjener både TORM, aktionærerne, kreditorerne og de øvrige interessenter bedst at implementere Restruktureringsaftalen. Som nævnt tidligere er udstedelsen af de nye A-aktier sket i henhold til de bemyndigelser, der blev givet til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling den 26. marts *** foretager ændringer i aktiekapitalen Side 7 af 9

8 foretager ændringer i aktiekapitalen Bilag 1: Afdækningstabel for den sammenlagte koncern Data per den Egne dage LR LR MR Handysize Tankdivisionen Panamax Tørlastaktiviteter I alt Indchartrede dage til faste rater Indchartrede omkostninger, USD/dag LR LR MR Handysize Tankdivisionen Panamax Tørlastaktiviteter I alt Indchartrede dage til flydende rater LR LR MR Handysize Tankdivisionen Panamax Tørlastaktiviteter I alt Fysiske dage i alt Afdækkede dage i alt LR LR MR Handysize Tankdivisionen Panamax Tørlastaktiviteter I alt Afdækning, % Afdækket, USD/dag LR2 28% 10% 0% LR1 12% 0% 0% MR 5% 0% 0% Handysize 9% 0% 0% Tankdivisionen 10% 1% 0% Panamax 11% 0% 0% Tørlastaktiviteter 11% 0% 0% I alt 10% 1% 0% Værdi af fragtratekontrakter, som dagsværdireguleres over resultatopgørelsen (USD mio.): Kontrakter ikke inkluderet ovenfor -0,8 Kontrakter inkluderet ovenfor 0,0 foretager ændringer i aktiekapitalen Side 8 af 9

9 foretager ændringer i aktiekapitalen Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf.: Jacob Meldgaard, CEO, tlf.: Mads Peter Zacho, CFO, tlf.: Christian Søgaard-Christensen, IR, tlf.: Tuborg Havnevej 18 DK-2900 Hellerup, Danmark Tlf.: / Fax: Om TORM TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter og har desuden aktiviteter i tørlastmarkedet. Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav om sikkerhed, miljøansvar og kundeservice.torm blev grundlagt i Selskabet har aktiviteter i hele verden og hovedkontor i København. TORM er børsnoteret på NASDAQ Copenhagen (symbol: TORM). For yderligere oplysninger, se venligst Safe Harbor fremadrettede udsagn Emner behandlet i denne selskabsmeddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn i denne selskabsmeddelelse afspejler vores nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om historiske fakta. Selskabet ønsker at benytte safe harbor-bestemmelserne i the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 og afgiver dette forbehold i overensstemmelse med denne safe harbour-lovgivning. Ord og vendinger som "mener", "er af den opfattelse", "forventer", "har til hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne", "afventer" og lignende angiver, at der er tale om fremadrettede udsagn. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for vores kontrol. Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterhyrerater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter ton-mil på olie fragtet med olie tankers, effekten af OPEC's produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav om dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra verserende eller fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet ulykker, politiske begivenheder eller terrorhandlinger. De fremadrettede udtalelser er baseret på ledelsens aktuelle vurdering, og TORM er alene forpligtet til at opdatere og ændre de anførte forventninger i det omfang, det er krævet ved lov. foretager ændringer i aktiekapitalen Side 9 af 9

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015 I forbindelse med TORM A/S ekstraordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard, CEO, tlf.: +45 3917

Læs mere

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7.

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7. TORM A/S generalforsamling den 7. juli 2015, som erstatter den ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015 TORM A/S generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 16. september 2014 I forbindelse med TORM A/S ekstraordinære generalforsamling, der afholdes i dag, offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen,

Læs mere

TORM indgår restruktureringsaftale med dets banker og ejerne af den indchartrede tonnage

TORM indgår restruktureringsaftale med dets banker og ejerne af den indchartrede tonnage "Restruktureringsaftalen sikrer TORM en betydelig forlængelse af Selskabets bankgæld, ny likviditet og besparelser fra den restrukturerede flåde af indchartrede skibe. Dette gør det muligt for TORM at

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 I forbindelse med TORM A/S' ordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand, tlf.: +45 3917 9200 Jacob Meldgaard, CEO, tlf.:

Læs mere

Delårsrapport for andet kvartal 2015

Delårsrapport for andet kvartal 2015 Delårsrapport for andet kvartal 2015 TORM nød godt af et fortsat stærkt marked for produkttanksegmentet i 1. halvår 2015 og opnåede et EBITDA på USD 100 mio., udtaler CEO Jacob Meldgaard og tilføjer: Det

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S generalforsamling den 3. april 2014

Bestyrelsens beretning på TORM A/S generalforsamling den 3. april 2014 generalforsamling den 3. april 2014 I forbindelse med TORM A/S ordinære generalforsamling, der afholdes i dag, offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Chairman, tlf.:

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

Delårsrapport for første kvartal 2015

Delårsrapport for første kvartal 2015 Delårsrapport for første kvartal 2015 En kombination af lavere oliepriser og højere raffinaderimarginer medførte øget efterspørgsel efter transport af raffinerede olieprodukter i første kvartal 2015, udtaler

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Bilag 2 til indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling foreslåede nye vedtægter (uden ændringsmarkering af de fuldstændige forslag)

Bilag 2 til indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling foreslåede nye vedtægter (uden ændringsmarkering af de fuldstændige forslag) Bilag 2 til indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling foreslåede nye vedtægter (uden ændringsmarkering af de fuldstændige forslag) VEDTÆGTER for TORM A/S CVR-nr. 22460218 1 1.1 Selskabets navn

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 19. maj 2004 TORM Delårsrapport 1. kvartal 2004 Forventning om 2004 resultat før skat på egne aktiviteter på minimum DKK 750-800 mio. Resultatet af egne aktiviteter udgjorde

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR-nr. 22460218

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR-nr. 22460218 VEDTÆGTER for TORM A/S CVR-nr. 22460218 1 1.1 Selskabets navn er TORM A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet af 3. november 1986 (TORM A/S), BWT 3 A/S (TORM A/S) og

Læs mere

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 Dagsorden 1) Redegørelse for forløbet af tilbagekøbstilbuddet 2) Kapitalnedsættelse og køb af egne aktier 3) Ændring af selskabets vedtægter

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) (Selskabet) VEDTÆGTER for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet") 2013 1. Navn 1.1 Selskabets navn er COWI Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at drive holding-virksomhed, herunder som øverste

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72

Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72 Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72 Trans Nova Investments Limited ( Trans Nova ) har erhvervet og er ejer af mere end 90 %

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014 Ekstraordinær generalforsamling 4. november 2014 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital og ændring af aktiernes stykstørrelse 2. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 4 6. januar 2014 Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 Bestyrelsesmøderefer 3. december 2012 BESTYRELSESMØDEREFERAT 2 sider Den 3. december 2012 afholdtes bestyrelsesmøde i BioPorto A/S, CVR-nr. 17500317. Dagsordenen

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S CVR.-NR: 34 01 84 13 Den 28. august 2007, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning. Til

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72.

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72. MEDDELELSE CLAUDE WINTHER NIELSEN ADVOKAT FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TEL +45 33 11 45 45 FAX +45 33 11 80 81 CWN@NNLAW.DK 27. SEPTEMBER 2013 REF. 62.204 MEDDELELSE FRA CONSOLIDATED HOLDINGS

Læs mere

Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider. 8. november 2011 KlimaInvest A/S Marc Jeilman 5

Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider. 8. november 2011 KlimaInvest A/S Marc Jeilman 5 KlimaInvest A/S Nasdaq OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +45 70 23 62 74 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 8.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

TORM A/S - Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling 2013

TORM A/S - Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling 2013 Som aftalt i forbindelse med Restruktureringen, der er nærmere beskrevet i selskabsmeddelelserne nr. 31 dateret 2. oktober 2012 og nr. 32 dateret 5. november 2012, indkalder TORM A/S hermed til en ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne Notat Omhandlende: Udarbejdet af: Fortsættelse eller opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne for Access Small Cap A/S (herefter Selskabet ). Bestyrelsen for Selskabet. Selskabets opløsning i henhold

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H+H International A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H+H International A/S Til aktionærerne i H+H International A/S H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon info@hplush.com www.hplush.com CVR No. 49 61 98 12 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Charlottenlund, den 11. juli 2014 Meddelelse nr. 131 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Fredag den 11. juli 2014 kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Som tidligere meddelt blev ordinær generalforsamling i Dantherm A/S afholdt i dag den 29. april 2015. Der henvises til dagsordenen på side 2. Formandens beretning

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

TORM A/S - Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2014

TORM A/S - Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2014 TORM A/S - Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 3. april 2014. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere