TORM gennemfører Restrukturering og foretager ændringer i aktiekapitalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TORM gennemfører Restrukturering og foretager ændringer i aktiekapitalen"

Transkript

1 foretager ændringer i aktiekapitalen "Jeg er stolt af, at TORM, Selskabets långivere og Oaktree har forhandlet og gennemført implementeringen af denne omfattende Restrukturering. Vi har hermed skabt et af verdens største produkttankrederier, og vi forventer, at TORM allerede i år vil levere stærke, positive finansielle resultater efter en længere periode med økonomiske vanskeligheder," udtaler bestyrelsesformand Flemming Ipsen. "Det er en stor glæde for mig, at TORM via denne Restrukturering genvinder sin økonomiske og strategiske fleksibilitet. Restruktureringen og TORMs stærke driftsmæssige platform skaber et stærkt fundament for fremtiden, når vi stævner ud mod nye horisonter," udtaler CEO Jacob Meldgaard. *** TORM gennemfører Restruktureringen, herunder apportindskuddet fra OCM Njord Holdings S.à.r.l. TORM har gennemført den omfattende Restrukturering, der beskrives nedenfor ("Restruktureringen"), hvorved balancen rekapitaliseres gennem en reduktion af den eksisterende gæld fra ca. USD 1,4 mia. til ca. USD 561 mio., idet långiverne har nedskrevet gælden til aktuelle skibsværdier mod udstedelse af warrants og en efterfølgende valgfri konvertering af gæld til aktiekapital. Som led i Restruktureringen har OCM Njord Holdings S.à.r.l. ("Njord Luxco"), der er et 100%-ejet datterselskab af enheder ejet af Oaktree Capital Management ("Oaktree"), indskudt en flåde på 25 produkttankskibe i drift og seks nybygninger i TORM-koncernen. Resultatet er et af verdens største produkttankrederier, der er klar til vækst med: En diversificeret portefølje på 74 ejede produkttankskibe omfattende LR2-, LR1-, MR- og Handysizeskibe med en gennemsnitsalder på ca. 10 år En likviditetsskabende virksomhed drevet af et stærkt underliggende marked, betydelig operationel gearing, en stor aktiv flåde og stordriftsfordele på tværs af flere forskellige skibssegmenter En stærk balance, der giver betydelig finansiel fleksibilitet til at finansiere fremtidige flådeinvesteringer En restruktureret gæld med gunstige vilkår, høj fleksibilitet og en attraktiv afdragsprofil Når kapitalforhøjelserne er registreret i Erhvervsstyrelsen, vil TORMs registrerede A-aktiekapital udgøre nom. DKK ,54. De nye A-aktier, der skal udstedes i forbindelse med Restruktureringen, svarer til 99,2% af TORMs registrerede aktiekapital og stemmer. På nuværende tidspunkt forventes det, at de nye A-aktier bliver optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen inden udgangen af juli For 2015 forventer den sammenlagte koncern et positivt EBITDA i størrelsesordenen USD mio. og et resultat før skat i størrelsesordenen USD mio. Ved forretningstids ophør den 13. juli 2015 har den sammenlagte koncern tilgængelig likviditet i form af likvide beholdninger på over USD 125 mio. (hvoraf USD 55 mio. udgør et kontant indskud fra Oaktree) og en ny uudnyttet arbejdskapitalfacilitet på USD 75 mio. foretager ændringer i aktiekapitalen Side 1 af 9

2 foretager ændringer i aktiekapitalen Hovedpunkterne i Restruktureringen Restruktureringen omfatter seks primære trin: 1. Långivernes pligtmæssige nedskrivning af gælden til aktuelle skibsværdier mod udstedelse af warrants TORM og långiverne af de fire eksisterende kreditaftaler ("Långiverne") har aftalt, at hver Långivers andel af det udestående beløb på de nuværende gældsfaciliteter nedskrives. Dette har medført en samlet gældsnedskrivning på ca. USD 536 mio. og reduceret TORMs gæld før restruktureringen til et skønnet beløb på USD 873 mio., hvilket har givet en belåningsgrad på ca. 100% (inkl. skibe og øvrige aktiver). Som modydelse for denne gældsnedskrivning har TORMs långivere modtaget warrants (der kan udnyttes til enhver tid fra et år efter gennemførelsen og frem til fem år efter gennemførelsen) svarende til 7,5% af TORMs aktiekapital efter gennemførelsen af Restruktureringen med en indløsningskurs på 110% af den afledte aktiekurs for Njord Luxcos apportindskud, som beskrevet i trin 3 i denne meddelelse. 2. Frivillig konvertering af yderligere gæld til egenkapital Efter gældsnedskrivningen i trin 1 har Långiverne haft mulighed for at vælge at konvertere yderligere gæld til ny egenkapital i TORM. De Långivere, der har valgt ikke at konvertere mindst 5% af deres gæld, har modtaget et gældsbeløb svarende til deres forholdsmæssige andel af den videreførte gæld reduceret med 1% af deres forholdsvise skibsværdier. Långiverne har tilsammen valgt at konvertere gæld, der efter reguleringer giver TORM en netto-aktiv værdi (NAV) på ca. USD 313 mio. Den resterende gæld efter den frivillige konvertering udgør ca. USD 561 mio. Denne resterende gæld er videreført på de vilkår, der er aftalt i en ny lånefacilitetsaftale, der udløber pr. eller omkring den 13. juli Den nye lånefacilitetsaftale har førsteprioritetssikkerhed i TORMs eksisterende skibe og visse af de ubehæftede skibe, som Njord Luxco indskyder (se nedenfor). Afdragsprofilen på gælden forventes at være som følger: Tilbagebetaling i USD mio. N/A N/A 26,9 53,7 53,7 53, Njord Luxcos apportindskud Som led i transaktionen har Njord Luxco solgt sine aktier i OCM (Gibraltar) Njord Midco Ltd. ("Njord") til TORM, hvorved 25 produkttankskibe ejet af Njords datterselskaber, der er værdiansat til USD 501 mio. pr. 27. marts 2015, og seks MR-nybygninger med levering i , der er værdiansat til USD 223 mio. pr. 27. marts 2015, indskydes i TORM-koncernen. Den gennemsnitlige mæglervurdering for TORMs flåde pr. 27. marts 2015 er USD 821 mio. (ekskl. finansiel leasing). De nybygninger, som Njord Luxco har indskudt, er på nuværende tidspunkt ubehæftede. I beregningen af Njord Luxcos apportindskud er der dog taget højde for tilbageværende investeringer på USD 143 mio. i nybygningerne (beregnet pr. 28. februar 2015). Njord Luxcos apportindskud har taget højde for USD 142 mio. i gæld indskudt i henhold til DSFfaciliteten mellem Oaktree og Danmarks Skibskredit pr. 28. februar DSF-faciliteten er sikret ved pant i 13 af de 25 indskudte skibe. DSF-faciliteten forfalder den 15. juni 2019 og har følgende afdragsprofil for gælden: Tilbagebetaling i USD mio. 16,2 16,2 16,2 15,4 77,8 foretager ændringer i aktiekapitalen Side 2 af 9

3 foretager ændringer i aktiekapitalen Til gengæld for Njord Luxcos indskud har TORM udstedt nye A-aktier til Njord Luxco, således at Njord Luxco har den samme andel af de udestående aktier i TORM, som de indskudte nettoaktiver (reguleret for tilbageværende investeringer i nybygningerne) udgør af TORMs indre værdi. Som følge heraf er Njord Luxco, og dermed indirekte Oaktree, nu majoritetsaktionær i TORM med ca. 62,0% af den udestående A-aktiekapital og de særlige stemmerettigheder på C-aktien, som yderligere beskrevet senere i denne meddelelse. 4. Ny arbejdskapitalfacilitet Visse af Långiverne har stillet en ny arbejdskapitalfacilitet på USD 75 mio. til rådighed. Den nye arbejdskapitalfacilitet har sikkerhed i de samme aktiver som den nye lånefacilitet, men den har prioritet forud for denne, hvad angår provenuet fra tvangsfuldbyrdelse af pantet. Den nye arbejdskapitalfacilitet forfalder omkring den 13. juli Nye corporate governance-vilkår Som led i Restruktureringen blev der vedtaget nye corporate governance-vilkår på den ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015 for at indføre en passende minoritetsaktionærbeskyttelse. Hovedvilkårene i denne nye corporate governance er: Udnævnelse af en minoritetstrustee, der vil besidde en B-aktie, der giver minoritetstrusteen ret til at udnævne et bestyrelsesmedlem (valgt af minoritetsaktionærerne) med ret til at godkende visse Reserved Matters, der kun kan underkendes under visse omstændigheder på en ekstraordinær generalforsamling. Dette er indført med henblik på at give visse minoritetsbeskyttende rettigheder til alle aktionærer i TORM bortset fra Njord Luxco og dets tilknyttede virksomheder Udnævnelse af en bestyrelsesobservatør og suppleanter Beskyttelse imod transaktioner med nærtstående parter Introduktion af fortegningsret og anden beskyttelse af aktionærerne for at fastholde ejerandelene (med visse undtagelser), herunder med hensyn til køb og indløsning af aktier, udstedelse af aktier, warrants eller gældsinstrumenter, der kan konverteres til aktier, og tildeling af registreringsrettigheder. B-aktien har ikke andre rettigheder end retten til at vælge ét bestyrelsesmedlem og én bestyrelsesobservatør i TORM. Minoritetstrusteen kan udnytte denne stemmeret på vegne af alle A- aktionærer bortset fra Njord Luxco og dets tilknyttede virksomheder. Der er udstedt en enkelt uomsættelig C-aktie, som kan indløses, til Njord Luxco med henblik på at give Njord Luxco (og dets tilknyttede virksomheder) tilstrækkelige stemmerettigheder til at kunne vælge alle bestyrelsesmedlemmer (herunder bestyrelsesformanden) bortset fra minoritetsbestyrelsesmedlemmet (og eventuelle medarbejderrepræsentanter) og til at kunne stemme for ændringer i TORMs vedtægter med undtagelse af visse minoritetsbeskyttende rettigheder. C-aktien har ikke stemmeret i forbindelse med andre beslutninger. TORM vil sandsynligvis afholde en ekstraordinær generalforsamling i anden halvdel af august 2015 blandt andet med henblik på at vælge nye bestyrelsesmedlemmer. 6. De nye A-aktiers optagelse til handel og officiel notering De nye A-aktier er udstedt i en midlertidig, unoteret ISIN-kode, DK TORM agter at offentliggøre et noteringsprospekt efter gennemførelsen af Restruktureringen og at søge om optagelse af de nyudstedte A-aktier til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen. På nuværende foretager ændringer i aktiekapitalen Side 3 af 9

4 foretager ændringer i aktiekapitalen tidspunkt forventes det, at de nye A-aktier bliver optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen inden udgangen af juli Forventet ejerstruktur Efter Restruktureringens gennemførelse er ejerstrukturen som følger: Aktionærer Forventet ejerandel Oaktree (nye A-aktier og C-aktie) 62,0% Fuldt konverterede Långivere (nye A-aktier) Delvist konverterede Långivere (nye A-aktier) 33,7% 3,6% Eksisterende aktionærer: 0,8% I alt 100,0% Efter gennemførelsen vil Långiverne til det restrukturerede TORM således eje mindre end 4% af de udestående A-aktier. Sammenlægningen af TORM med Njord og dets datterselskaber afspejler værdien af henholdsvis TORMs og Njords indskudte nettoaktiver. Med det formål at fastsætte de relative værdier, som Njords og TORMs aktiver er sammenlagt til, blev henholdsvis TORMs og Njords skibe værdiansat af tre uafhængige skibsmæglere på armslængde- og markedsvilkår pr. 27. marts Herudover blev TORMs og Njords øvrige aktiver og passiver værdiansat uafhængigt i overensstemmelse med en aftalt metode. Njord Luxco har anmodet om og fået bekræftelse fra Finanstilsynet på, at Njord Luxco kan forvente at opnå fritagelse fra forpligtelsen til at afgive pligtmæssigt købstilbud til TORMs eksisterende aktionærer. Udstedelse af warrants, de nye A-aktier, B-aktien og C-aktien Som led i gennemførelsen af transaktionerne i henhold til Restruktureringsaftalen har bestyrelsen i dag udstedt warrants og nye A-aktier i henhold til de bemyndigelser, der blev givet på den ordinære generalforsamling den 26. marts 2015, samt udstedt én B-aktie og én C-aktie i henhold til bemyndigelser givet på den ekstraordinære generalforsamling den 7. juli Som led i den ovenfor beskrevne pligtmæssige ombytning har bestyrelsen i henhold til bemyndigelsen i vedtægternes pkt udstedt warrants (uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer), der hver giver indehaverne ret til at tegne én ny A-aktie à nom. DKK 0,01 til en indløsningskurs på 110% af den indre værdi af TORMs A-aktier efter gennemførelsen af Njord Luxcos apportindskud, som nærmere beskrevet senere i denne meddelelse. Som vederlag for modtagelsen af warrants er den udestående gæld på TORMs eksisterende kreditfaciliteter blevet nedskrevet med i alt USD 536 mio. Som led i den frivillige konvertering har bestyrelsen i henhold til bemyndigelsen i vedtægternes pkt forhøjet TORMs A-aktiekapital med nom. DKK ved udstedelse af nye A-aktier à nom. DKK 0,01 til de Långivere, der har valgt at deltage i den frivillige konvertering af gæld på i alt USD 306 mio. (svarende til et frivilligt ombytningsbeløb på USD 312 mio. før reguleringen af bruttoaktivværdien), svarende til en kurs på ca. DKK 0,058 pr. A-aktie og uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Som led i Njord Luxcos apportindskud af Oaktree har bestyrelsen i henhold til bemyndigelsen i vedtægternes pkt forhøjet TORMs A-aktiekapital med nom. DKK ,54 ved udstedelse af nye A-aktier à nom. DKK 0,01 til Njord Luxco mod apportindskud af hele Njords udstedte aktiekapital i TORM, der udgør en indre værdi på i alt USD 511 mio. (svarende til en kurs på ca. DKK 0,058 pr. A-aktie) og uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. foretager ændringer i aktiekapitalen Side 4 af 9

5 foretager ændringer i aktiekapitalen I forbindelse med Njord Luxcos apportindskud har bestyrelsen i henhold til bemyndigelsen i vedtægternes pkt desuden udstedt én C-aktie à nom. DKK 0,01 til Njord Luxco mod kontant betaling af DKK 10. C- aktien repræsenterer stemmer på generalforsamlingen i forbindelse med visse nærmere fastsatte forhold, herunder valg af bestyrelsesmedlemmer (inkl. formanden, men ekskl. næstformanden) og visse vedtægtsændringer foreslået af bestyrelsen. C-aktien har ikke fortegningsret i forbindelse med en eventuel nyudstedelse af aktier i andre aktieklasser og har ikke ret til udbytte, likvidationsprovenu eller andre udlodninger fra TORM. C-aktien kan ikke overdrages eller pantsættes, undtagen til et associeret selskab til Njord Luxco. Endelig har bestyrelsen i henhold til bemyndigelsen i vedtægternes pkt udstedt én B-aktie à nom. DKK 0,01 til SFM Trustees Limited ( Minoritetstrusteen ), mod kontant betaling af DKK 10. B-aktien har én stemme på generalforsamlingen, har ikke fortegningsret i forbindelse med udstedelse af nye aktier i andre klasser og har ikke ret til udbytte eller andre udlodninger fra TORM. Ejeren af B-aktien har ret til at udpege et medlem af bestyrelsen (næstformanden), op til tre suppleanter og en bestyrelsesobservatør. B-aktien kan ikke overdrages eller pantsættes, bortset fra ved overdragelse til en erstatningstrustee. B-aktien og C-aktien kan indløses af TORM, hvis (i) TORM har modtaget en skriftlig meddelelse fra Njord Luxco (eller dennes tilknyttede virksomheder) om, at Njord Luxco og dennes tilknyttede virksomheder (som defineret i vedtægterne) tilsammen ejer mindre end 1/3 af TORMs udstedte og udestående aktier, (ii) der er gået fem bankdage fra bestyrelsens modtagelse af en sådan skriftlig meddelelse, enten uden at et bestyrelsesmedlem har bestridt denne meddelelse eller med mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmernes bekræftelse af meddelelsen, og (iii) både B-aktien og C-aktien indløses på samme tid. De nye A-aktier, der skal udstedes i forbindelse med Restruktureringen, repræsenterer 99,2% af TORMs registrerede aktiekapital og stemmer (ekskl. C-aktiens stemmer) efter registrering af kapitalforhøjelserne i Erhvervsstyrelsen. Efter registrering af kapitalforhøjelserne i Erhvervsstyrelsen vil TORMs registrerede A-aktiekapital udgøre nom. DKK ,54, svarende til A-aktier à nom. DKK 0,01, mens B-aktiekapitalen vil udgøre nom. DKK 0,01, svarende til én B-aktie ejet af Minoritetstrusteen, og C-aktiekapitalen vil udgøre nom. DKK 0,01, svarende til én C-aktie ejet af Njord Luxco. De nye A-aktier vil blive udstedt under den midlertidige ISIN-kode DK De nye A-aktier vil ikke blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen under den midlertidige ISIN-kode. TORM forventer at få de nye A-aktier optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen inden udgangen af juli Efter offentliggørelse af noteringsprospektet forventes ISIN-koden for de nye A- aktier sammenlagt med ISIN-koden for de eksisterende A-aktier, DK B-aktien og C-aktien optages ikke til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen. Som følge af kapitalforhøjelserne er der foretaget visse ændringer af TORMs vedtægter, som vil være tilgængelige på TORMs hjemmeside efter registrering af kapitalforhøjelserne og de ændrede vedtægter i Erhvervsstyrelsen. Aktiesammenlægning Njord Luxco har meddelt TORM, at man agter at foreslå en sammenlægning af alle TORMs A-aktier på en kommende ekstraordinær generalforsamling, der sandsynligvis vil blive afholdt i anden halvdel af august TORMs nye aktionærer er forpligtet til at stemme for en sådan sammenlægning. Implementeringen af en aktiesammenlægning vil reducere det samlede antal af TORMs udstedte aktier ved sammenlægning af et antal A-aktier à nom. DKK 0,01 (før sammenlægningen) til en enkelt A-aktie (efter sammenlægningen) og en forhøjelse af disse A-aktiers nominelle værdi. Sammenlægningen forventes at ske i forholdet foretager ændringer i aktiekapitalen Side 5 af 9

6 foretager ændringer i aktiekapitalen 1.500:1, hvorved A-aktier (før sammenlægningen) vil blive sammenlagt til én A-aktie (efter sammenlægningen). Eventuelle aktieposter på mindre end A-aktier samt overskydende A-aktier efter sammenlægning til et helt antal A-aktier i overensstemmelse med konsolideringsforholdet vil blive indløst kontant af TORM. Aktionærer vil kunne erhverve yderligere aktier op til nærmeste hele aktie (post konsolidering) for at undgå indløsning af de resterende aktier. Forudsat at den ekstraordinære generalforsamlingen godkender aktiesammenlægningen, vil der være en indløsningsperiode på fire uger med ordinær handel, før den nye aktiesammenlægning træder i kraft, og aktierne kan blive indløst. TORM forventer, at aktiesammenlægningen vil kræve en efterfølgende kapitalnedsættelse, der kræver afholdelse af en ny ekstraordinær generalforsamling efter gennemførelsen af indløsningen. Efter aktiesammenlægningen er godkendt af generalforsamlingen på basis af ovenstående forhold og sammen med de øvrige informationer i denne meddelelse, vil TORMs NAV pr. A-aktie være ca. DKK 88 eller USD 13 (illustrativ beregning). Forventninger til 2015 Restruktureringen vil regnskabsmæssigt blive betragtet som en omvendt virksomhedsovertagelse i overensstemmelse med IFRS 3, Virksomhedssammenslutninger, hvilket betyder, at fonde administreret af Oaktree Capital Management via Njord og dets datterselskaber regnskabsmæssigt anses for at være erhverver, og som sådan den fortsættende regnskabsaflæggende enhed. Derfor vil de fremadrettede konsoliderede finansielle oplysninger for hele 2015 kun afspejle aktiviteterne i Njord i perioden fra 1. januar 2015 og frem til gennemførelsen af Restruktureringen (den 13. juli 2015), mens perioden fra gennemførelsen af Restruktureringen og frem til den 31. december 2015 afspejler TORMs og Njords samlede aktiviteter. For 2015 forventer den sammenlagte koncern et positivt EBITDA i størrelsesordenen USD mio. og et resultat før skat i størrelsesordenen USD mio. Forventningerne består af en positiv forventning for EBITDA på USD mio. og resultat før skat på USD mio. for Njord fra 1. januar 2015 frem til 13. juli 2015 samt en positiv forventning for EBITDA på USD mio. og resultat før skat på USD mio. for TORMs og Njords samlede aktiviteter fra Restruktureringens gennemførelsesdato frem til 31. december Forudsætningerne for forventningerne er et produkttankmarked på samme niveau som i første halvdel af 2015, herunder gennemsnitlige terminsspotrater på omkring USD/dag for de resterende åbne indtjeningsdage i tankskibssegmentet i Driftsomkostningerne (inkl. charterhyre) og administrationsomkostninger for resten af året forudsættes at udgøre henholdsvis USD mio. og USD mio. Forventningerne forudsætter ingen nedskrivninger og en lineær afskrivningsprofil for skibene på 25 år. Renteudgifterne forudsættes at følge LIBOR terminskurven. Forventningerne er baseret på og forudsætter, at TORM realiserer resultater i overensstemmelse med estimaterne for 1. halvår 2015 som offentliggjort den 1. juli Forventningerne forudsætter yderligere, at Njord fra 1. januar 2015 til dato har realiseret en estimeret TCE-indtjening for perioden i størrelsesordenen USD mio., samlede driftsomkostninger på USD mio. samt renteudgifter på under USD 5 mio., at administrationsomkostninger og afskrivninger har været på samme niveau som i 1. kvartal 2015, og at der ikke har været nedskrivninger på Njords skibe. foretager ændringer i aktiekapitalen Side 6 af 9

7 foretager ændringer i aktiekapitalen Da ca af indtjeningsdagene for 2015 ikke er afdækket pr. 13. juli 2015, vil en ændring i fragtraterne på USD/dag påvirke EBITDA og resultatet før skat med USD 12 mio. En afdækningstabel pr. 13. juli 2015 er vedlagt som bilag 1. Ved forretningstids ophør den 13. juli 2015 har den sammenlagte koncern tilgængelig likviditet i form af likvide beholdninger på over USD 125 mio. (hvoraf USD 55 mio. udgør et kontant indskud fra Oaktree) og en ny uudnyttet arbejdskapitalfacilitet på USD 75 mio. Siden august 2013 har TORM haft restruktureringsomkostninger (herunder skyldige honorarer, der skal betales efter gennemførelsen) på USD mio., hovedsageligt bestående af honorarer til TORMs rådgivere og kreditorer. I forbindelse med meddelelse nr. 16 af 1. juli 2015 offentliggjorde TORM blandt andet en likviditetsanalyse udarbejdet af Moelis & Company af 6. februar 2015 i overensstemmelse med TORMs oplysningsforpligtelser i henhold til Restruktureringsaftalen. Informationerne tager ikke højde for virkningen af Restruktureringen og blev ikke udarbejdet som estimater og forventninger, og de er ikke blevet gennemgået eller opdateret af TORM efter de respektive udarbejdelsestidspunkter, og TORM bemærker og understreger derfor, at oplysningerne i likviditetsanalysen ikke foregiver at være eller udgøre aktuelle forventninger, estimater, fremskrivninger eller andre fremadrettede finansielle oplysninger fra eller vedtaget af TORM. TORMs nuværende og gældende forventninger og estimater er de ovenfor anførte. Grundlaget for bestyrelsens beslutning Den internationale finansielle rådgiver Moelis & Company UK LLP har siden august 2013 bistået TORM med at identificere og forhandle Restruktureringen. Herudover har bestyrelsen indhentet en fairness opinion fra PwC vedrørende udstedelse af warrants og de nye aktier, der skal udstedes i forbindelse med Restruktureringen. Efter omhyggeligt at have overvejet TORMs finansielle og operationelle stilling samt den indhentede fairness opinion, og efter at have undersøgt alle foreliggende muligheder for TORM, er det bestyrelsens vurdering, at det tjener både TORM, aktionærerne, kreditorerne og de øvrige interessenter bedst at implementere Restruktureringsaftalen. Som nævnt tidligere er udstedelsen af de nye A-aktier sket i henhold til de bemyndigelser, der blev givet til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling den 26. marts *** foretager ændringer i aktiekapitalen Side 7 af 9

8 foretager ændringer i aktiekapitalen Bilag 1: Afdækningstabel for den sammenlagte koncern Data per den Egne dage LR LR MR Handysize Tankdivisionen Panamax Tørlastaktiviteter I alt Indchartrede dage til faste rater Indchartrede omkostninger, USD/dag LR LR MR Handysize Tankdivisionen Panamax Tørlastaktiviteter I alt Indchartrede dage til flydende rater LR LR MR Handysize Tankdivisionen Panamax Tørlastaktiviteter I alt Fysiske dage i alt Afdækkede dage i alt LR LR MR Handysize Tankdivisionen Panamax Tørlastaktiviteter I alt Afdækning, % Afdækket, USD/dag LR2 28% 10% 0% LR1 12% 0% 0% MR 5% 0% 0% Handysize 9% 0% 0% Tankdivisionen 10% 1% 0% Panamax 11% 0% 0% Tørlastaktiviteter 11% 0% 0% I alt 10% 1% 0% Værdi af fragtratekontrakter, som dagsværdireguleres over resultatopgørelsen (USD mio.): Kontrakter ikke inkluderet ovenfor -0,8 Kontrakter inkluderet ovenfor 0,0 foretager ændringer i aktiekapitalen Side 8 af 9

9 foretager ændringer i aktiekapitalen Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf.: Jacob Meldgaard, CEO, tlf.: Mads Peter Zacho, CFO, tlf.: Christian Søgaard-Christensen, IR, tlf.: Tuborg Havnevej 18 DK-2900 Hellerup, Danmark Tlf.: / Fax: Om TORM TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter og har desuden aktiviteter i tørlastmarkedet. Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav om sikkerhed, miljøansvar og kundeservice.torm blev grundlagt i Selskabet har aktiviteter i hele verden og hovedkontor i København. TORM er børsnoteret på NASDAQ Copenhagen (symbol: TORM). For yderligere oplysninger, se venligst Safe Harbor fremadrettede udsagn Emner behandlet i denne selskabsmeddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn i denne selskabsmeddelelse afspejler vores nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om historiske fakta. Selskabet ønsker at benytte safe harbor-bestemmelserne i the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 og afgiver dette forbehold i overensstemmelse med denne safe harbour-lovgivning. Ord og vendinger som "mener", "er af den opfattelse", "forventer", "har til hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne", "afventer" og lignende angiver, at der er tale om fremadrettede udsagn. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for vores kontrol. Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterhyrerater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter ton-mil på olie fragtet med olie tankers, effekten af OPEC's produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav om dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra verserende eller fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet ulykker, politiske begivenheder eller terrorhandlinger. De fremadrettede udtalelser er baseret på ledelsens aktuelle vurdering, og TORM er alene forpligtet til at opdatere og ændre de anførte forventninger i det omfang, det er krævet ved lov. foretager ændringer i aktiekapitalen Side 9 af 9

TORM indgår restruktureringsaftale med dets banker og ejerne af den indchartrede tonnage

TORM indgår restruktureringsaftale med dets banker og ejerne af den indchartrede tonnage "Restruktureringsaftalen sikrer TORM en betydelig forlængelse af Selskabets bankgæld, ny likviditet og besparelser fra den restrukturerede flåde af indchartrede skibe. Dette gør det muligt for TORM at

Læs mere

Delårsrapport for andet kvartal 2015

Delårsrapport for andet kvartal 2015 Delårsrapport for andet kvartal 2015 TORM nød godt af et fortsat stærkt marked for produkttanksegmentet i 1. halvår 2015 og opnåede et EBITDA på USD 100 mio., udtaler CEO Jacob Meldgaard og tilføjer: Det

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 I forbindelse med TORM A/S' ordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand, tlf.: +45 3917 9200 Jacob Meldgaard, CEO, tlf.:

Læs mere

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7.

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7. TORM A/S generalforsamling den 7. juli 2015, som erstatter den ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015 TORM A/S generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand,

Læs mere

Delårsrapport for første kvartal 2015

Delårsrapport for første kvartal 2015 Delårsrapport for første kvartal 2015 En kombination af lavere oliepriser og højere raffinaderimarginer medførte øget efterspørgsel efter transport af raffinerede olieprodukter i første kvartal 2015, udtaler

Læs mere

TORM A/S - Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling 2013

TORM A/S - Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling 2013 Som aftalt i forbindelse med Restruktureringen, der er nærmere beskrevet i selskabsmeddelelserne nr. 31 dateret 2. oktober 2012 og nr. 32 dateret 5. november 2012, indkalder TORM A/S hermed til en ekstraordinær

Læs mere

TORM A/S - Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2014

TORM A/S - Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2014 TORM A/S - Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 3. april 2014. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Bilag 2 til indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling foreslåede nye vedtægter (uden ændringsmarkering af de fuldstændige forslag)

Bilag 2 til indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling foreslåede nye vedtægter (uden ændringsmarkering af de fuldstændige forslag) Bilag 2 til indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling foreslåede nye vedtægter (uden ændringsmarkering af de fuldstændige forslag) VEDTÆGTER for TORM A/S CVR-nr. 22460218 1 1.1 Selskabets navn

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 torm A/S ÅRSRAPPORT 2 012

ÅRSRAPPORT 2012 torm A/S ÅRSRAPPORT 2 012 ÅRSRAPPORT 2012 3 Indhold Højdepunkter Introduktion 4 Fem års hoved- og nøgletal 6 Væsentlige forhold i 2012 7 Forventninger til 2013 8 Strategisk retning 11 Divisioner Tankdivisionen 12 Tankdivisionen

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier 13MAR201418031785 OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 34900167) Dette dokument ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 19.267.751 stk. aktier à nominelt

Læs mere

Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5

Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5 Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med udbuddet af i alt 53.722.347 stk. nye aktier à nom. DKK 5 ("Transaktionsaktierne") i Greentech Energy Systems

Læs mere

ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 30 05 74) Optagelse til handel og officiel notering af 2.272.726 stk. nye aktier à nominelt DKK 10

ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 30 05 74) Optagelse til handel og officiel notering af 2.272.726 stk. nye aktier à nominelt DKK 10 ERRIA A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 30 05 74) Optagelse til handel og officiel notering af 2.272.726 stk. nye aktier à nominelt DKK 10 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet med henblik på

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971)

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971) 1 4 5 7 8 9 10 11 1 1 14 15 1 17 18 19 0 1 4 5 7 8 9 0 1 4 5 7 8 9 40 41 4 4 44 45 4 47 48 49 50 51 5 5 Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 8500971) Rettet udbud af

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012 af William Demant Invest A/S Denne meddelelse og købstilbuddet fremsættes hverken direkte

Læs mere

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Goldman Sachs International Nordea UBS Investment Bank. Joint Bookrunners.

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Goldman Sachs International Nordea UBS Investment Bank. Joint Bookrunners. ISS A/S Udbud af op til stk. 58.399.894 Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28 50 47 99) Dette dokument vedrører udbuddet af op til 58.399.894 stk. aktier à nominelt DKK 1 ( Udbuddet ) i ISS A/S ( Selskabet

Læs mere

ÅrSrapport 2008 1 Shipping with pride INDHOLDSFORTEGNELSE 6 Forord 8 Fem års hovedtal 9 2008 i hovedtræk 10 Forventninger til 2009 16 Tankdivisionen 20 Tankdivisionen - Udbud og efterspørgsel 22 Tørlastdivisionen

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642)

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Prime Office A/S UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Udbud af 2.128.876 stk. nye aktier a nominelt DKK 50 til DKK 50 per aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

LifeCycle Pharma A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 26527767)

LifeCycle Pharma A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 26527767) Prospekt 2008 LifeCycle Pharma A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 26527767) Udbud af op til maksimalt 24.078.880 stk. nye Aktier à nom. DKK 1 til kurs DKK 17 med fortegningsret for Eksisterende

Læs mere

Cimber Sterling Group A/S

Cimber Sterling Group A/S Cimber Sterling Group A/S et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 56 36 97 16) Udbud af op til 16.650.000 stk. aktier à nominelt DKK 1 Udbudskursinterval: DKK 20 24 pr. Aktie Dette prospekt ( Prospektet

Læs mere