Bestyrelsens beretning på TORMs ekstraordinære generalforsamling den 9. januar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning på TORMs ekstraordinære generalforsamling den 9. januar 2013"

Transkript

1 I forbindelse med TORM A/S ekstraordinære generalforsamling, der afholdes i dag, offentliggøres hermed bestyrelsens beretning om restruktureringen af TORM, som blev gennemført den 5. november 2012 samt hermed forbundne aktietransaktioner, herunder køb af egne aktier. Kontakt TORM A/S Jacob Meldgaard, CEO, tlf.: Roland M. Andersen, CFO, tlf.: C. Søgaard-Christensen, IR, tlf.: Tuborg Havnevej 18 DK-2900 Hellerup, Danmark Tlf.: / Fax: Om TORM TORM er en af verdens ledende transportører af raffinerede olieprodukter og har desuden betydelige aktiviteter i tørlastmarkedet. Rederiet driver en samlet flåde på ca.110 moderne skibe i samarbejde med andre anerkendte rederier, som deler TORMs høje krav om sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i Selskabet har aktiviteter i hele verden og hovedkontor i København. TORM er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen (symbol: TORM) og på NASDAQ (symbol: TRMD). For yderligere oplysninger, se venligst Safe Harbor fremadrettede udsagn Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn reflekterer TORMs nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel formåen og kan inkludere udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne, og underliggende forudsætninger og andre udsagn, der er andre end udsagn om historiske fakta. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i TORMs databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om TORM mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan TORM ikke sikre, at Selskabet vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er udsat for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for Selskabets kontrol. Vigtige faktorer der, efter TORMs mening, kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra de, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter færdiggørelse af den afsluttende dokumentation vedrørende henstanden fra vores långivere verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterhyre rater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter ton-mil, effekten af OPECs produktionsniveau og verdens forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav til dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet politiske begivenheder eller terrorhandlinger. Risici og andre usikkerheder er yderligere beskrevet i rapporter og meddelelser, offentliggjort af TORM og indsendt til The US Securities and Exchange Commission (SEC), herunder koncernens 20-F og 6-K dokumenter. De fremadrettede udtalelser er baseret på ledelsens aktuelle vurdering, og TORM er alene forpligtet til at opdatere og ændre de anførte forventninger i det omfang, det er krævet ved lov. Side 1 af 8

2 BESTYRELSENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND N. E. NIELSEN Indledning Jeg vil i dag under dette punkt uddybe den indgåede restruktureringsaftale, som sikrer TORM en betydelig forlængelse af Selskabets bankkreditter, ny likviditet og markante besparelser fra den restrukturerede flåde af indchartrede skibe, hvilket i sig selv er positivt. Dette gør det muligt for TORM at opnå et positivt cash flow selv med de nuværende fragtrater. Selskabet har dermed fået tid til at få sikret den fremtidige, langsigtede kapitalstruktur. Jeg vil kort opsummere handlingsforløbet frem til Selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2012, hvor jeg berettede om den betingede principaftale mellem bankgruppen, ejerne af den indchartrede tonnage og TORM. Dernæst vil jeg fokusere beretningen på de væsentligste forhold frem til gennemførelsen af den endelige restruktureringsaftale den 5. november 2012 samt det efterfølgende noteringsprospekt. Indgåelse af betinget principaftale TORM har siden 2010 arbejdet på at forbedre Selskabets kapitalstruktur og likviditetssituation bl.a. ved at afsøge mulighederne for forskellige former for udstedelse af virksomhedsobligationer. Primært grundet Selskabets strategiske position som spotorienteret selskab, de lave fragtrater og de generelt vanskelige kapitalmarkedsforhold kunne TORM ikke opnå denne type finansiering. Med de fortsat lave fragtrater og cyklisk lave skibspriser siden efteråret 2011 fandt TORMs bestyrelse det ikke forsvarligt på det tidspunkt at få tilført den planlagte ny egenkapital til Selskabet uden samtidig at få væsentlige ændringer i de eksisterende kreditfaciliteter. I oktober 2011 forelagde TORM derfor et forslag for bankerne, der kombinerede et indskud af ny egenkapital på USD 100 mio. med fortegningsret for eksisterende aktionærer med et bankmoratorium. Bankerne ønskede ikke at tiltræde forslaget, men Selskabet opnåede dog en aftale med bankerne om henstand, som er blevet forlænget flere gange i 2012 for at sikre, at der blev fundet og implementeret en langsigtet, samlet finansieringsløsning. TORMs bestyrelse og direktion har under hele processen arbejdet på at undgå en konkurs eller anden retlig løsning i Danmark eller andetsteds for at bevare flest mulige værdier og stille alle interessenter bedst muligt. Alligevel har der som led i processen også været indgående forhandlinger og forberedelser til at kunne anmelde en betalingsstandsning også under de amerikanske chapter 11 regler. I foråret 2012 lykkedes det samtidig TORM at få betingede tilbud fra anerkendte, internationale shipping investorer såvel som institutionelle investorer, der ville nyinvestere i Selskabet under forudsætning af væsentligt ændrede bankvilkår. Bankerne ville dog ikke engagere sig væsentligt i forhandlinger med nogen af disse investorer, da de vurderede, at tilbuddene ikke var tilstrækkeligt attraktive. Selskabets likviditet har været meget stram siden fjerde kvartal 2011, og den samlede bankgæld kunne umiddelbart forfalde på krav fra bankerne på grund af manglende overholdelse af visse finansielle covenants. Gennem forhandlingerne med bankgruppen i løbet af 2012 blev det tydeligt, at den eneste løsning, der kunne opnås med bankerne, ikke umiddelbart ville give gældseftergivelse eller tilføre ny likvid egenkapital. Der kunne alene findes en løsning, hvor TORM ville vinde tid, imens alle venter på forbedrede markedsvilkår, og hvor aktionærernes værdier kunne bevares bedst muligt. Derfor tiltrådte TORM en betinget principaftale om en langsigtet, finansiel løsning med bankerne og de største ejere af indchartret tonnage, således som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 14 af 4. april 2012 og uddybet i selskabsmeddelelse nr. 20 af 23. april 2012 samt på den ordinære generalforsamling. Gennemførelse af restruktureringsaftalen Den betingede principaftale har dannet basis for den indgåede restruktureringsaftale, som er blevet meget omfattende og indeholder en række supplerende aftaler med enkeltparter, inklusive ændringer til TORMs eksisterende finansieringsaftaler. Det har således taget fra april til november 2012, førend det endelige aftalegrundlag var detailbearbejdet, dokumenteret og gennemført i både bankregi, i kredsen af ejerne af den indchartrede tonnage og i Selskabet. Dette langstrakte forløb og også perioden før har påført Selskabet store omkostninger, men alternativet var værre. Jeg vil nu uddybe restruktureringens indhold. Side 2 af 8

3 Restruktureringsaftalens indhold Banker Ny facilitet Som en del af restruktureringen har TORM sikret sig ny arbejdskapital på USD 100 mio. indtil 30. september 2014, som er sikret med førsteprioritetspant i hovedparten af Selskabets skibe. Ændrede vilkår Selskabets bankgruppe har gennem implementeringen af restruktureringen justeret væsentlige vilkår og betingelser samt finansielle covenants for alle eksisterende lånefaciliteter, og alle kreditters forfaldsdatoer er ændret til 31. december Bankgælden er forblevet uændret på USD mio. pr. 30. september Den bogførte værdi af flåden ekskl. skibe med finansiel leasing var på USD mio. pr. 30. september TORMs kvartalsvise nedskrivningstest pr. 30. juni 2012 understøttede den bogførte værdi af flåden på grundlag af den samme test og principper, som TORM har anvendt siden årsrapporten for Baseret på mæglervurderinger var markedsværdien af TORMs flåde ekskl. skibe med finansiel leasing USD mio. pr. 30. september 2012, altså USD 851 mio. under den bogførte værdi. Den bogførte egenkapital udgjorde USD 358 mio. pr. 30. september Renter skal fremover alene betales på den eksisterende gæld, såfremt TORM har tilstrækkelig likviditet, og vil ellers blive akkumuleret. Dette gælder indtil minimum 30. juni 2014, og der er mulighed for forlængelse indtil 30. september Rentemarginalen vil i gennemsnit øges til ca. 240 basispunkter på bankgælden. Selskabet vil indtil 30. september 2014 løbende betale renter på den nye arbejdskapital. De nye finansieringsaftaler giver henstand med afdrag på bankgælden indtil 30. september 2014, og i denne periode vil de ændrede afdrag på hovedstolen kun skulle betales, såfremt Selskabet har tilstrækkelig likviditet. Visse cash sweep mekanismer vil træde i kraft, hvis Selskabet skaber tilstrækkeligt positivt cash flow. Betaling af afdrag med en minimum fuldårseffekt på USD 100 mio. vil træde i kraft fra og med 30. september 2014 indtil 31. december Såfremt der sælges skibe, vil den hertil pantsikrede gæld forfalde. Ændret koncernstruktur Som led i restruktureringsaftalen har TORM foretaget omfattende ændringer i Selskabets interne koncernstruktur. Dette omfatter overførsel af skibe til særskilte juridiske enheder i Danmark og Singapore baseret på de enkelte lånefaciliteter. Alle juridiske enheder er i sidste instans ejet af TORM A/S. Nye finansielle covenants Nye finansielle covenants gælder for hele den eksisterende bankgæld og omfatter: Minimumslikviditet: Likvide beholdninger plus den tilgængelige del af den nye facilitet på USD 100 mio. skal overstige USD 50 mio. fra 31. december Dette vil senere blive ændret til et krav om likvide beholdninger på USD 30 mio. pr. 30. september 2014 og USD 40 mio. pr. 31. marts Belåningsgrad (loan-to-value): Der er indført en senior lånetranche på USD mio. af den samlede bankgæld på USD mio. pr. 30. juni Denne senior lånetranche skal indledningsvis have en maksimal belåningsgrad i forhold til TORMs flådeværdi baseret på mæglervurderinger (ekskl. skibe med finansiel leasing) på 85% fra 30. juni Denne vil gradvist falde til 65% fra 30. juni Den resterende bankgæld på USD 773 mio. er inddelt i yderligere to lånetrancher begge ligeledes sikret med pant i Selskabets flåde. Konsolideret samlet gæld i forhold til EBITDA: Indledningsvis er der her aftalt et forhold på maksimum 30:1 fra 30. juni 2013, hvilket gradvist falder til 6:1 fra 30. juni Rentedækning: Det aftalte forhold mellem EBITDA og renteomkostninger vil indledningsvist være minimum 1,4x pr. 30. juni 2014 og gradvist stige til 2,5x fra 31. december Side 3 af 8

4 Yderligere væsentlige covenants Vilkårene i kreditfaciliteterne vil yderligere omfatte et katalog af covenants, herunder blandt andet: En ejerskifteklausul (change-of-control provision) med en grænseværdi på 25% af aktierne eller stemmerettighederne. Ingen udstedelse af nye aktier eller udbyttebetaling uden bankernes samtykke. Særligt om optionsrettigheder til banker Som led i restruktureringen er der blevet aftalt visse specifikke optionsrettigheder, der kan resultere i en salgsproces, som skal defineres af TORM før 31. januar 2013, omfattende op til 22 skibe og tilbagebetaling af den hertil pantsikrede gæld. Disse optioner, som er givet til tre bankkonsortier, vil være underlagt visse vilkår og betingelser og vil kunne udnyttes indtil 31. juli Et bankkonsortium har ønsket at udnytte optionen på fem skibe. TORM vil søge at bevare skibenes tilknytning til Selskabet. Jeg vil vende tilbage til dette punkt senere. Restruktureringsaftalens indhold Indchartret tonnage Som led i restruktureringsaftalen har ejerne af indchartret tonnage accepteret, at time charter kontrakterne enten ændres permanent, og at fragtraterne tilpasses til markedsniveau med et tabs- /profitdelingselement, eller giver mulighed for at afslutte kontrakterne og tilbagelevere skibene. Disse ændringer medfører betydelige besparelser i Selskabets fremtidige time charter forpligtelser. TORM skønner, at ændringerne i time charter kontrakterne vil have en positiv nominel mark-to-market besparelse for Selskabet på ca. USD 270 mio. Et mindre antal ejere af indchartret tonnage indgår ikke i restruktureringen. Som led i aftalen vil TORM tilbagelevere 22 skibe til ejerne af den indchartrede tonnage tidligere end aftalt i de oprindelige kontrakter. Med effekt fra restruktureringen dateret 5. november 2012, er TORMs fremtidige time charter forpligtelser reduceret med ca. USD 590 mio. fra USD 818 mio. til USD 228 mio. idet fragtraterne som nævnt tilpasses til markedsniveau eller ved at skibene tilbageleveres. Tankdivisionen har med denne aftale reduceret de forventede gennemsnitlige time charteromkostninger for første kvartal 2013 fra USD/dag til USD/dag svarende til -36%. Tørlastdivisionen vil i samme periode reducere de gennemsnitlige time charter omkostninger fra USD/dag til USD/dag svarende til -16%. Overordnet set har restruktureringsaftalen givet TORM henstand med afdrag på bankgælden, ny likviditet, samt reduceret time charter-omkostningerne til det aktuelle markedsniveau mod, at bankerne og ejerne af den indchartrede tonnage samlet er blevet aktionærer i TORM med i alt 90% af aktierne. Ny ejerstruktur som følge af restruktureringsaftalen Det tilgodehavende, som ejerne af den indchartrede tonnage fik som følge af de ændrede kontraktsforhold, samt et honorar til bankerne i alt opgjort til en skønnet nutidsværdi på USD 200 mio., er blevet konverteret til aktier i Selskabet svarende til 90% af Selskabet. Derved bevarede de oprindelige aktionærer en ejerandel på 10,0% mod 7,5% meddelt på den ordinære generalforsamling i april Fordelingen af aktier mellem bankerne og ejerne af indchartret tonnage er blevet aftalt indbydes blandt disse og indgår i restruktureringsaftalen. Konverteringen til ny aktiekapital vil blive beskrevet om et øjeblik, men først vil jeg forklare grundlaget for bestyrelsens beslutning om at tiltræde restruktureringsaftalen inklusive supplerende aftaler. Grundlag for bestyrelsens beslutning TORM er siden september 2011 blevet assisteret af den internationale, finansielle rådgiver Evercore Group LLC. Herudover har bestyrelsen fået et valuation opinion letter fra den internationale investeringsrådgiver Moelis & Company UK LLP samt en vurderingsberetning fra revisionsfirmaet Ernst & Young med hensyn til gældskonverteringen og udstedelsen af de nye aktier til bankerne og ejerne af den indchartrede tonnage i forbindelse med restruktureringen. Side 4 af 8

5 Efter nøje vurdering af Selskabets finansielle og driftsmæssige situation og det udarbejdede valuation opinion letter fra Moelis & Company UK LLP var det bestyrelsens vurdering, at det var den bedste løsning for Selskabet, dets aktionærer, kreditorer, øvrige interessenter og andre interesserede parter at udstede de nye aktier i Selskabet mod konvertering af det samlede beløb fra ejerne af indchartret tonnage og banker på USD 200 mio. og dermed give TORM mulighed for at fortsætte driften uden en konkurs eller anden tilsvarende indenretlig løsning. Udstedelsen af de nye aktier skete i overensstemmelse med den bemyndigelse, som bestyrelsen blev tildelt på den ordinære generalforsamling den 23. april Jeg vil nu redegøre for de ændringer i aktiekapitalen der fandt sted 5. november Kapitalnedsættelse På TORMs ordinære generalforsamling den 23. april 2012 blev det besluttet at nedsætte Selskabets aktiekapital med nominelt DKK fra nominelt DKK til nominelt DKK ved henlæggelse til en særlig reserve og at ændre den nominelle stykstørrelse på Selskabets aktier fra DKK 5,00 per aktie til DKK 0,01 per aktie i henhold til Selskabslovens 188(1)(3). Dette skyldes blandt andet, at nye aktier ikke kunne udstedes til en kurs under den pålydende værdi. Således kunne TORM indtil kapitalnedsættelsens gennemførelse ikke udstede nye aktier, da aktiekursen var under DKK 5. Beslutningen om kapitalnedsættelse blev offentliggjort i Erhvervsstyrelsens IT-system den 23. april 2012, hvorved TORMs kreditorer blev informeret om denne beslutning og givet den lovpligtige fire ugers periode til at anmelde krav fra den 23. april 2012 i henhold til Selskabslovens 192(1). Den lovpligtige anmeldelsesfrist udløb uden anmeldelse af krav uden for den normale drift, som ikke blev frafaldet eller forligt i forbindelse med gennemførelsen af restruktureringen. Som led i restruktureringens gennemførelse besluttede bestyrelsen den 5. november 2012 at gennemføre kapitalnedsættelsen i henhold til beslutningen på TORMs ordinære generalforsamling i april Kapitalforhøjelse På TORMs ordinære generalforsamling den 23. april 2012 blev bestyrelsen ligeledes blandt andet bemyndiget til at foretage kapitalforhøjelser med et nominelt beløb på i alt op til kr ved udstedelse af nye aktier til favørkurs ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller ved apportindskud i andre værdier end kontanter uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, jf. punkt 2.14 i vedtægterne. I forlængelse af den ovennævnte beslutning om kapitalnedsættelse besluttede bestyrelsen at udnytte den omtalte bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen i TORM med nominelt DKK ved udstedelse af aktier à nominelt DKK 0,01. Kapitalforhøjelsen skete som en rettet og fuldtegnet emission af nye aktier til TORMs banker og ejerne af den indchartrede tonnage eller deres befuldmægtigede ved konvertering af gæld på i alt DKK (ca. USD 200 mio.) i henhold til vilkårene i restruktureringsaftalen samt supplerende aftaler. Der blev tegnet i alt nye aktier à nominelt DKK 0,01 til en tegningskurs på DKK 1,79 per aktie à nominelt DKK 0,01 (ca. USD 0,31 per aktie). Udstedelsen af de nye aktier svarede til 90% af TORMs registrerede aktiekapital og stemmerettigheder efter registreringen af kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen. TORMs registrerede aktiekapital er herefter nominelt DKK svarende til aktier à nominelt DKK 0,01. Der gælder de samme rettigheder for nye og eksisterende aktier, herunder at de nye aktier er omsætningspapirer, og at der ikke er særlige begrænsninger i omsætteligheden af aktierne. TORMs eksisterende optionsprogrammer blev efterfølgende justeret i henhold til kapitalforhøjelsen, men udnyttelseskurserne er fortsat markant over den nuværende aktiekurs altså optionsprogrammerne er under vand. Side 5 af 8

6 Køb af egne aktier I forbindelse med restruktureringen indgik TORM den 27. september 2012 en separat aftale om køb af egne aktier fra visse ejere af indchartret tonnage, der også var parter i restruktureringen. Aftalen vedrørte en erhvervelse af aktier i TORM med en samlet nominel værdi på DKK ,40, hvilket svarer til 0,5 % af TORM s samlede aktiekapital. Aktierne blev overdraget umiddelbart efter gennemførelse af TORM s restrukturering den 5. november 2012 imod en overdragelse af et krav, der i henhold til uafhængig vurdering var anslået til en værdi af USD 0,6 mio. Lukkekursen for TORM s aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S var henholdsvis DKK 2,72 og DKK 2,56 på datoen for indgåelse af aftalen og på datoen for overdragelsen af aktierne. Det var bestyrelsens vurdering efter et langt forhandlingsforløb også støttet af diverse rådgivererklæringer, at aftalen om køb af egne aktier var Selskabets eneste reelle mulighed for at sikre de involverede parters deltagelse i den overordnede restrukturering og dermed undgå betydelig og truende skade for TORM og dets interessenter ved en eventuel konkurs eller anden insolvensbehandling, jævnfør selskabslovens 199. Noteringsprospekt De nye aktier blev udstedt og registreret i Erhvervsstyrelsen den 5. november 2012 i forbindelse med gennemførelse af restruktureringen. Aktierne blev udstedt i en midlertidig ISIN-kode, som blev sammenlagt med ISIN-koden for de eksisterende aktier efter offentliggørelsen af et noteringsprospekt i begyndelsen af december Prospektet beskriver detaljeret Selskabets nuværende situation efter restruktureringsaftalen samt giver en udførlig beskrivelse af risikofaktorer. Heri fremhæves det blandt andet, at TORM med gennemførelsen af restruktureringen har vundet tid til en potentiel forbedring i markedet og til at sikre Selskabets fremtidige, langsigtede kapitalstruktur. Imidlertid har TORM på nuværende tidspunkt en betragtelig bankfinansiering, og hvis der ikke sker væsentlige forbedringer i markedet og raterne, vil TORM sandsynligvis fortsat have underskud, hvilket vil udhule egenkapitalen. Desuden udgør den eksisterende kapitalstruktur ikke et tilstrækkeligt grundlag for finansiering af TORMs drift og vækst på mellemlangt og langt sigt, og der vil være behov for yderligere finansiering, eftergivelse af gæld eller alternative løsninger. Markedsværdien baseret på mæglervurderinger af TORMs flåde ekskl. finansielle leasingaftaler på USD mio. pr. 30. september 2012 ligger væsentligt under TORMs udestående bankgæld på USD mio. ved gennemførelsen af restruktureringen. Hvis de underliggende markedsforhold ikke forbedres, er der risiko for, at forskellen mellem gælden og flådens markedsværdi vil blive større, alene fordi flåden bliver ældre. Hvis fragtraterne således forbliver lave over en længere periode, vil der være en betydelig risiko for en nedskrivning af Selskabets flådeværdier. Det samme vil gælde hvis forudsætningerne for den kvartalsvise nedskrivningstest ændres. Dette er udførligt beskrevet i note 2 i Selskabets kvartalsregnskaber samt i noteringsprospektet. Det beskrives endvidere i prospektet, at TORMs finansieringsaftaler indgået i forbindelse med restruktureringen indeholder finansielle og driftsmæssige covenants. Såfremt de vanskelige markedsforhold i 2012 fortsætter, forventer TORM at der kan ske misligholdelse af kreditaftalerne, når de finansielle covenants testes den 30. juni 2013 og, i visse scenarier før eller efter denne dato. I tilfælde af risiko for misligholdelse af covenants planlægger TORM at indlede forhandlinger med de sikrede långivere med henblik på at opnå de nødvendige afkald og justeringer. Prospektet indeholder også en udførlig beskrivelse af de individuelle optionsrettigheder, som jeg omtalte tidligere, for långiverne bag tre af Selskabets bankfaciliteter til at anmode om salg af skibe, der er finansieret af de pågældende bankfaciliteter. Optionerne vedrører bankfaciliteter, der finansierer henholdsvis tretten, fem og fire skibe. I henhold til optionerne skal Selskabet fremlægge en salgsstrategi, som skal godkendes af de relevante långivere, for de skibe, der er omfattet af optionerne. Långiverne bag den bankfacilitet, der finansierer fem af skibene, har udnyttet deres option og således iværksat den fastlagte proces for så vidt angår disse fem skibe. Den samlede udestående gæld i henhold til den bankfacilitet, der finansierer fem skibe, var ved gennemførelsen af restruktureringen USD 121 mio. Den bogførte værdi af de fem skibe var USD 210 mio. pr. 30. september 2012, og markedsværdien baseret på mæglervurderinger var USD 141 mio. pr. 30. september De fem skibe havde en gennemsnitsalder på to år ved gennemførelsen af Side 6 af 8

7 restruktureringen. Baseret på de ovennævnte mæglervurderinger vil et salg af de fem skibe medføre et regnskabsmæssigt tab på cirka USD 69 mio. Noteringsprospektet kan findes i sin helhed på Selskabets hjemmeside Omfattende myndighedskontakt Som tidligere nævnt har det været en meget langstrakt proces at færdiggøre aftalegrundlaget samt at gennemføre forberedelserne til restruktureringsaftalens tekniske gennemførelse. Grundet aftalernes komplekse natur har det været nødvendigt sideløbende at have en omfattende kontakt til specielt Erhvervstyrelsen, Fondsrådet samt Finanstilsynet, som alle har medvirket meget effektivt. Blandt andet anmodede bankerne og visse af ejerne af den indchartrede tonnage, som står bag restruktureringen af TORM, Finanstilsynet om at give en dispensation fra de danske regler om pligtmæssige overtagelsestilbud i tråd med den positive forhåndstilkendegivelse, der tidligere var modtaget fra Finanstilsynet. Den 3. december 2012 modtog TORM meddelelse om, at Finanstilsynet havde givet dispensation fra forpligtelsen til at fremsætte overtagelsestilbud til aktionærerne i TORM. Fondsrådet blev bedt om en afgørelse vedrørende den planlagte regnskabsmæssige behandling af restruktureringen med Selskabets banker og ejere af den indchartrede tonnage. Afgørelsen er beskrevet i en særskilt selskabsmeddelelse af 15. november 2012 og nettoeffekterne i fjerde kvartal 2012 er som følger: Kapitalforhøjelsen på USD 200 mio. ved konvertering af gæld vil blive indregnet som en forøgelse af egenkapitalen. Der vil være et nettotab på resultatopgørelsen på ca. USD 150 mio. relateret i al væsentlighed til annullerede time charter aftaler (operationel leasing) og finansielt leasede time charter aftaler. Den bogførte egenkapital øges således med ca. USD 50 mio. netto. Nettoeffekterne har ikke likviditetspåvirkning. Herefter forventer Selskabet et underskud før skat i 2012 på USD mio. inkl. regnskabsmæssige konsekvenser af restruktureringen og ekskl. yderligere skibssalg samt eventuelle nedskrivninger som følge af værdiforringelser og eventuelle konsekvenser, såfremt salgsoptionerne eksekveres. Fragtraternes betydning for TORMs fremtid Som alle ved er shipping en cyklisk industri med meget volatile fragtrater. Hvis man ser på det seneste årti, har det været præget af endog meget store udsving i fragtraterne, hvilket har givet en håndfuld år med meget høj indtjening, men også budt på de seneste fire år hvor fragtraterne har været meget lave og medført en markant negativ bundlinje. Såfremt de vanskelige vilkår på tank- og tørlastmarkederne i 2012 fortsætter i en længere periode, forventer Selskabet at bryde de nye finansielle covenants i løbet af Hvis fragtraterne derimod i en årrække forbliver på de niveauer der på det seneste er set i produkttank markedet i fjerde kvartal 2012, så vil Selskabet kunne opfylde sine nye finansielle covenants og fremover være i stand til at betale sine rente- og afdragsforpligtelser efterhånden som de forfalder. Såfremt fragtraterne når det 10-årige historiske gennemsnit, vil TORM være i en position med overskud og mulighed for at betale betydelige afdrag på bankgælden. Sagt enkelt: Med en markant og hurtig forbedring i fragtraterne vil TORM kunne afvikle al sin gæld, alternativt er en senere aftale med dets långivere om en afgørende ændring i Selskabets kapitalstruktur en nødvendighed. TORM gående fremad Med den omfattende restruktureringsaftale er der lagt et økonomisk sikkerhedsnet under TORM for de kommende år. Dette er i alles interesse. Aktionærerne undgår at tabe alle værdier. Bankerne undgår at lide de store tab, som ville være en konsekvens af en eventuel konkurs. TORM vil være en fortsættende virksomhed baseret på de nuværende medarbejdere. En ejerkreds af nordiske og internationale banker med betydelige ejerandele kan kun være positivt for Selskabet. Ved indgangen til 2013 bestod TORMs egen flåde af 65 produkttankskibe og to tørlastskibe. Udover flåden af egne skibe havde TORM indchartret 12 produkttankskibe og 28 tørlastskibe. Side 7 af 8

8 TORM vil igen kunne fokusere 100% på driften og samarbejdet med kunderne og andre vigtige interessenter. Dermed har TORM fået tid til at vente på forbedrede markedsvilkår og fragtrater samt til at sikre en endelig løsning på kapitalstrukturen. Jeg er sikker på, at TORM under det nye ejerskab, med en ny bestyrelse, og en fortsat dynamisk ledelse og medarbejderkreds i Danmark, udlandet og på skibene vil kunne lægge en ny strategi for TORM, der kan sikre en deltagelse i opsvinget, når det kommer, og som fortsat gør TORM til en spændende og udfordrende arbejdsplads. Giv nu blot den nye bestyrelse tid til sammen med ledelsen og medarbejderne at komme med deres bud på fremtiden. På bestyrelsens vegne er jeg glad for og tilfreds med, at ejerne af den indchartrede tonnage og vores banker har vist deres tillid til TORM. Jeg er sikker på, at Selskabet vil honorere disse forventninger ved at levere de bedst mulige resultater for kunder, på kvalitet og omkostninger og dermed til ejerne. Forslagene til vedtægtsændringer Forslagene til vedtægtsændringer er alle en konsekvens af restruktureringen. Forslag 2.a. vil medføre at de bemyndigelser til kapitalforhøjelser udgår, som blev indføjet i forbindelse med den ordinære generalforsamling i 2012 for at kunne gennemføre en restruktureringsaftale. Forslag 2.b. er af redaktionel karakter grundet Erhvervsstyrelsens navneændring. Forslagene 2.c. til 2.e. vedrører minoritetsbeskyttelse, som er en del af aftalen mellem bankerne og ejerne af den inchartrede tonnage. Dette kan selvfølgelig være godt, men det kan vise sig vanskeligt håndterbart den dag, hvor TORMs endelige kapitalstruktur skal sammensættes. Forslag 2.f. om at ændre valgperioden for medlemmer af bestyrelsen er en del af restruktureringsaftalen. Tak På den samlede bestyrelses vegne vil jeg til slut gerne takke alle vores interessenter for samarbejdet og den store vilje til at finde en fælles løsning gennem denne for Selskabet meget udfordrende periode. * * * Side 8 af 8

TORM indgår restruktureringsaftale med dets banker og ejerne af den indchartrede tonnage

TORM indgår restruktureringsaftale med dets banker og ejerne af den indchartrede tonnage "Restruktureringsaftalen sikrer TORM en betydelig forlængelse af Selskabets bankgæld, ny likviditet og besparelser fra den restrukturerede flåde af indchartrede skibe. Dette gør det muligt for TORM at

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 16. september 2014 I forbindelse med TORM A/S ekstraordinære generalforsamling, der afholdes i dag, offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen,

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 15. december 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 15. december 2015 TORM A/S generalforsamling tirsdag den 15. december 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling, der afholdes tirsdag den 15. december 2015.

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015 I forbindelse med TORM A/S ekstraordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard, CEO, tlf.: +45 3917

Læs mere

Pr. 31. december 2011 udgjorde Selskabets likvide beholdninger USD 86 mio, og der var uudnyttede kreditfaciliteter på USD 53 mio.

Pr. 31. december 2011 udgjorde Selskabets likvide beholdninger USD 86 mio, og der var uudnyttede kreditfaciliteter på USD 53 mio. Årsrapport 2011 TORM A/S står i en meget vanskelig situation ved offentliggørelsen af årsrapporten for 2011, idet fragtraterne for produkttankskibe på tredje år er kraftigt påvirket af den svækkede globale

Læs mere

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7.

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7. TORM A/S generalforsamling den 7. juli 2015, som erstatter den ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015 TORM A/S generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand,

Læs mere

TORM gennemfører Restrukturering og foretager ændringer i aktiekapitalen

TORM gennemfører Restrukturering og foretager ændringer i aktiekapitalen foretager ændringer i aktiekapitalen "Jeg er stolt af, at TORM, Selskabets långivere og Oaktree har forhandlet og gennemført implementeringen af denne omfattende Restrukturering. Vi har hermed skabt et

Læs mere

Meddelelse om tvangsindløsning af tilbageværende aktier i

Meddelelse om tvangsindløsning af tilbageværende aktier i TORM A/S i henhold til selskabslovens 70 og 72 Denne meddelelse udgør ikke et tilbudsdokument eller et prospekt i forbindelse med et udbud af værdipapirer i TORM plc. Investorer skal hverken acceptere

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2016

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2016 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S' ordinære generalforsamling den 12. april 2016. KONTAKT TORM A/S Christopher H. Boehringer, formand, tlf.: +45 3917 9200 Tuborg

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S generalforsamling den 23. april 2012

Bestyrelsens beretning på TORM A/S generalforsamling den 23. april 2012 generalforsamling den 23. april 2012 I forbindelse med TORM A/S ordinære generalforsamling, der afholdes i dag, offentliggøres hermed bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forgangne år.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Som tidligere meddelt blev ordinær generalforsamling i Dantherm A/S afholdt i dag den 29. april 2015. Der henvises til dagsordenen på side 2. Formandens beretning

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014 Ekstraordinær generalforsamling 4. november 2014 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital og ændring af aktiernes stykstørrelse 2. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 26. november 2012

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 26. november 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. november 2012 Safe harbor statement Denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Topotarget A/S forventninger til udviklingen af Topotarget

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 25. august 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 25. august 2015 TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 25. august 2015 Vedlagt følger indkaldelse samt fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S Til aktionærerne Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 I overensstemmelse med vedtægternes

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Efter beslutning af bestyrelsen i Mondo A/S indkaldes aktionærerne i selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling

Efter beslutning af bestyrelsen i Mondo A/S indkaldes aktionærerne i selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse nr. 4 2009 København, 18.02 2009 Til aktionærerne i Mondo A/S Efter beslutning af bestyrelsen i Mondo A/S indkaldes aktionærerne i selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 Bestyrelsesmøderefer 3. december 2012 BESTYRELSESMØDEREFERAT 2 sider Den 3. december 2012 afholdtes bestyrelsesmøde i BioPorto A/S, CVR-nr. 17500317. Dagsordenen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 17. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 11/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 16. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 10/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

Olicom indkalder til generalforsamling vedr. aktieemission

Olicom indkalder til generalforsamling vedr. aktieemission Selskabsmeddelelse nr. 11/2007 Frederiksberg, 11. december 2007 Olicom indkalder til generalforsamling vedr. aktieemission Frederiksberg, 11. december 2007: Olicom A/S, hvis aktier er noteret på OMX Den

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 I forbindelse med TORM A/S' ordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand, tlf.: +45 3917 9200 Jacob Meldgaard, CEO, tlf.:

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S generalforsamling den 3. april 2014

Bestyrelsens beretning på TORM A/S generalforsamling den 3. april 2014 generalforsamling den 3. april 2014 I forbindelse med TORM A/S ordinære generalforsamling, der afholdes i dag, offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Chairman, tlf.:

Læs mere

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale.

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale. Vilkår for warrants 1. Formål På bestyrelsesmødet i Topsil Semiconductor Materials A/S ("Selskabet") den 26. april 2012 blev der i overensstemmelse med vedtægternes punkt 3.8 [nu 3.7 grundet vedtægtsændring

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev d. 13.

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

TORM A/S - Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2012

TORM A/S - Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2012 TORM A/S - Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling 23. april 2012. Kontakt TORM A/S N. E. Nielsen,

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 19. maj 2004 TORM Delårsrapport 1. kvartal 2004 Forventning om 2004 resultat før skat på egne aktiviteter på minimum DKK 750-800 mio. Resultatet af egne aktiviteter udgjorde

Læs mere

FONDSRÅDET. Bestyrelsen for TORM A/S Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup

FONDSRÅDET. Bestyrelsen for TORM A/S Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup FONDSRÅDET Bestyrelsen for TORM A/S Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato 14. november 2012 Ref. jannil J.nr. 2012-0026923 Afgørelse vedrørende den regnskabsmæssige behandling af den finansielle rekonstruktion

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S mandag, den 22. marts 2010, kl. 15.00 Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse,

Læs mere

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Tilbudsannonce Alm. Brand Bank A/S, CVR nr. 81753512, Midtermolen 7, 2100 København Ø ( Alm. Brand Bank eller Banken ), fremsætter herved

Læs mere

Vedtægter. Columbus A/S

Vedtægter. Columbus A/S 1. april 2016 Vedtægter for Columbus A/S CVR-nr. 13 22 83 45 -----ooo0ooo----- 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Columbus A/S. 1.2 Selskabets binavne er Columbus IT Partner A/S, Columbus Danmark A/S, Columbus

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

NunaMinerals indkalder til ekstraordinær generalforsamling

NunaMinerals indkalder til ekstraordinær generalforsamling NunaMinerals indkalder til ekstraordinær generalforsamling Generalforsamlingen vil blive afholdt torsdag den 29. januar i Hotel Hans Egede kl. 16.00 grønlandsk tid (CET +4 timer) Nuuk, 20. january 2015

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12 Afgjort den 22. marts 2012 60 Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Salling Bank A/S OG A/S Vinderup

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Resultatet før skat var i første kvartal på USD 39 mio. og USD 40 mio. efter skat. Pengestrømme fra driften udgjorde USD 61 mio. i første kvartal.

Resultatet før skat var i første kvartal på USD 39 mio. og USD 40 mio. efter skat. Pengestrømme fra driften udgjorde USD 61 mio. i første kvartal. Resultatet efter skat for årets første kvartal på USD 40 mio. er på niveau med forventningerne og tilfredsstillende i betragtning af det vanskelige marked. Vores Greater Efficiency Power projekt, der fremadrettet

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S. Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2015 Aarhus, 21. december 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag

Læs mere

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 Dagsorden 1) Redegørelse for forløbet af tilbagekøbstilbuddet 2) Kapitalnedsættelse og køb af egne aktier 3) Ændring af selskabets vedtægter

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S CVR.-NR: 34 01 84 13 Den 28. august 2007, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning. Til

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR

ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR Advokatanpartsselskab J.nr. 19216 om/emn ORDINÆR GENERALFORSAMLING SKAKO A/S CVR-NR. 36440414 Bestyrelsen for SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg, (CVR-nr.: 36 44 04 14) indkalder herved til selskabets

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Delårsrapport for første kvartal 2014

Delårsrapport for første kvartal 2014 Delårsrapport for første kvartal 2014 Første kvartal er som regel en stærk periode for produkttankmarkedet, men i år blev de højere fragtrater delvist udlignet af begrænset arbitragehandel og fortsat lav

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

I N D K A L D E L S E T I L E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N D K A L D E L S E T I L E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G J.nr.: 249773 I N D K A L D E L S E T I L E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes 10 i Aalborg Boldspilklub

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Tilbudskurs i det pligtmæssige overtagelsestilbud til aktionærerne i Nordicom A/S

Tilbudskurs i det pligtmæssige overtagelsestilbud til aktionærerne i Nordicom A/S Accura Advokatpartnerselskab t.: Director Noel Strange-Obel Johansen Sendt pr. mail til Noel.Johansen@accura.dk 5. oktober 2016 Ref. jcs J.nr. 6373-0074 Tilbudskurs i det pligtmæssige overtagelsestilbud

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling og fuldstændige forslag

Indkaldelse til ordinær generalforsamling og fuldstændige forslag 17. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling og fuldstændige forslag Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 14. april 2011. Kontakt:

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SANISTÅL A/S

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SANISTÅL A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SANISTÅL A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) Fredag den 18. marts 2011 kl. 10 i Aalborg Kongres og Kultur

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere