Gullestrup Skole Løvbakkevej Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning"

Transkript

1 2009 Gullestrup Skole Løvbakkevej Herning Tlf: Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 13

2 A. Præsentation af skolen Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn Gullestrup Skole er beliggende få kilometer nord for Herning. Skolen har elever fra 0. til 6. kl. samt modtagelsesklasser for de tosprogede elever der er nye i Danmark og derfor ikke har tilstrækkelige danskkundskaber. Sønderagerskolen er overbygningsskole for Gullestrup Skole. Gullestrup Skole ser det som sin opgave at udvikle alle elevers talenter. Elevernes udvikling skal altid ske under hensyntagen til den sociale sammenhæng eleverne er i. En fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen er en nødvendig forudsætning for at kunne udvikle hver elev bedst muligt. Holddeling er et af redskaberne i dette arbejde. Gullestrup Skole er en dansk folkeskole. Det er danske værdier, der er centrale, og det er i udpræget grad disse værdier, der er grundlaget for skolens arbejde. Da skolen har mange elever, der har en anden kulturel og religiøs baggrund, er det samtidigt vigtigt at udvise nødvendige hensyn. Det er vigtigt at alle brugere og ansatte har en forståelse af, at tolerance er et nøglebegreb på skolen. Vi tillægger et tæt skole/hjemsamarbejdet og et velfungerende lærerteamsamarbejde en central betydning i arbejdet med den enkelte elev i forhold til læring, social forståelse og integration. Skolens værdigrundlag På Gullestrup Skole er den danske demokratiopfattelse grundlæggende for alle. Det gælder ansatte såvel som brugere. Vi lægger vægt på i de første skoleår at stille krav til undervisningen, så den udvikler elevernes basale viden, kundskaber, færdigheder og forskellige arbejdsmetoder, for at de i de følgende skoleår bliver i stand til at tage medansvar for egen læring og derigennem øge mulighederne for selvvirksomhed og eksperimenteren. Der lægges desuden vægt på, at eleverne befinder sig i et trygt skolemiljø. Et miljø der er præget af accept og tolerance og hvor god opførsel og god sprogbrug er naturligt. Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 2 af 13

3 B. Vurdering af skolens faglige niveau Vurdering af skolens niveau Skolens elevgrundlag er meget forskelligartet. Der er en meget stor spredning på elevernes forudsætninger. Dette gælder specielt sociale og sproglige forudsætninger. Der er intet der tyder på at den store spredning har indflydelse på den enkelte elevs faglige niveau. Spredningen vil til gengæld have en negativ indflydelse på skolegennemsnittet i faglige test. Dette gælder for såvel standardiserede testresultater som nationale testresultater. Det vurderes at forskelligheden har positiv indflydelse på elevernes alsidige personlige udvikling. En af følgevirkninger er, at eleverne får en meget stor forståelse for sociale, kulturelle og religiøse forskelle. Til trods for spredningen i elevforudsætningen ser det ud til at det faglige skolegennemsnit ligger i eller omkring middelområdet. Dette understøttes af de faglige test, vi hvert år gennemfører. Skolens styrkesider Vi har gennem mange år haft lærerteamsamarbejde. Dette samarbejde er centralt for al undervisning her på skolen. Derfor er det også nødvendigt at udvikle samarbejdet løbende så det passer til den tid vi er i. Vi har for fire år siden ændret teamstrukturen. Vi følger løbende den nye strukturs hensigtsmæssighed. Denne vil blive justeret hvis det skønnes nødvendigt. Det er i teamsamarbejdet at undervisningen planlægges og struktureres. Teamets undervisning tager udgangspunkt i den enkelte elev. Alle elevers talenter skal udvikles. Dette opnås ved en fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen. Her er forskellige måder at organisere sig på vigtige. Vi bruger klasseundervisning, holddeling og individuel undervisning. Vi har velfungerende specialundervisnings- og tosprogsstøttecentre. De to centre skal i en koordineret indsats med det enkelte team sørge for indsatsen i forhold til det enkelte barn. Vi har et veludviklet forældresamarbejde. Det er sammen med forældrene, at de afgørende beslutninger for den enkelte elev træffes. Skolens lærere er veluddannede. Hovedparten af undervisningen varetages af lærere med linjefag eller lærere med tilsvarende kompetancer. I skoleår 09/10 påbegynder én lærer læsevejlederuddannelsen og to lærere påbegynder AKT-uddannelsen. Desuden færdiggør én lærer den specialpædagogiske grunduddannelse. Baggrunden for vurdering af det faglige niveau Der gennemføres hvert år læsetest på alle årgange. Der gennemføres individuelle pædagogiske test og sprogtest hvor det skønnes nødvendigt. Ledelsen og klasselærerne gennemfører hvert år klassekonferencer. Her vurderes de enkelte elevers faglige standpunkt og deres personlige udvikling. Hvert år udarbejdes der elevplaner på alle elever. Eleverne deltager i de nationale test i takt med at disse udvikles. Omtale af resultaterne af de nationale obligatoriske test Undervisningsministeriet har besluttet at alle test er udskudt. Omtale af resultaterne af Statusrapportens læsetest Eleverne blev testet i maj Resultatet er tilfredsstillende. Resultatet af arbejdet med de kommunale mål og skolens indsatsområder Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 3 af 13

4 Bygninger og fysiske læringsmiljøer, herunder bygningsrenoveringer og indretning. Elevrådets arbejde med skolegårdenes standard har ført til konkrete forbedringer i den store skolegård: Gynger er udskiftet, boldtrekant er udskiftet og der er opsat nye basketballkurve. Desuden har elevrådet udarbejdet en plan for den gamle skolegård. Planen indeholder opsætning af boldbur samt opstillingen af borde, bænke og plantekasser. Planen forventes realiseret i efteråret Et tidligere rygelokale er blevet indrettet til tosprogsundervisning. Lokalet er meget lille. I et fællesareal er der ved hjælp af rumdelere lavet to grupperum. Disse anvendes til specialundervisning. Det er dog langt fra en optimal løsning. Der er stadigt et stort behov for at få etableret grupperum. Disse skal ud over til specialundervisning og tosprogsundervisning også anvendes til holddannelse. Vi har på skolen et behov for i fællesskab at arbejde med elevernes adfærd på en anden måde end tidligere. Der er stor enighed mellem personale og ledelse om, at PALS er den model vi vil bruge. Kvalitetsudvikling og dokumentation vidensdeling og læring. Evalueringsplanen er udarbejdet. Kvalitetsrapporten er implementeret i evalueringsplanen. IT-satsning med IT som et aktivt redskab til vidensdeling og læring. Der bliver arbejdet med elementer af JPCK på alle årgange. Der er stadig behov for at arbejdet bliver systematiseret. Vore IT-baserede kommunikationskonferencer er nu de vigtigste kanaler til information, vidensdeling mv. mellem de ansatte. Alle årgange er startet eller er klar til at starte opbygningen af deres klasseweb. Organisations- og ledelsesudvikling med sikring af faglighed, vidensdeling og efteruddannelse. Holddannelsen på tværs af årgangene er blevet forøget. Den ønskede tilstand er endnu ikke nået. Medievejlederen involveret i flere vejledningsforløb. Vejledningen har primært været koncentreret omkring udviklingen af klassernes hjemmesider. PLC har gennemført en brugerundersøgelse. Undersøgelsen har bl.a. nuanceret vore antagelser omkring bogudlånet. Resultaterne af undersøgelsen skal omsættes til en handleplan. Samarbejde mellem institutioner og skoler skal styrkes. Ordningen med kontaktpersoner fungerer tilfredsstillende. De nedsatte samarbejdsudvalg opfylder deres målsætninger. Profilering af skolens identitet. I hvert nummer af det lokale husstandsomdelte beboerblad Betonblomsten er skolens identitet blevet formidlet. Det er sket gennem små artikler skrevet af elever og ansatte. I samarbejde med Midt Marketing er der lavet en avis som formidler skolens værdier. Desuden er der gennem lokale aviser og via radio og TV blevet formidlet et positivt, nuanceret og troværdigt billede af skolens hverdag. Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 4 af 13

5 Sygefraværet er faldet fra 6,5 til 5,8 dage pr. elev. Det er en god udvikling. Vurdering af den specialpædagogiske bistand I forhold til specialundervisningen er skoleåret inddelt i 4 perioder. Forud for hver periode tages der stilling til hvilke elever der i den kommende tid skal have del i støtten. Støttecenterlærerne arbejder ud fra de handleplaner som er udarbejdet i samarbejde med klasselærerne. Undervisningen gives af støttecentrets lærere som støtte i klassen, undervisning på mindre hold eller individuel undervisning alt efter elevens/elevernes behov. En gang årligt afholder skolens ledelse klassekonference med klasselærerne. På disse konferencer evalueres specialundervisningen, og alle elever på årgangen drøftes bl.a. med det formål at klargøre årgangens fremtidige specialundervisningsbehov. Desuden evaluerer ledelsen og det enkelte team specialundervisningen i forbindelse med teamsamtaler. På baggrund af ovenstående vurderes det, at specialundervisningen har en god kvalitet. Vurdering af undervisning i dansk som andetsprog De enkelte teams følger løbende op på undervisningens resultat. De vigtigste kriterier er læsestandpunkt, begrebsforståelse, generel sprogudvikling og kulturforståelse. Skønnes det nødvendigt forestår tosprogskoordinatoren en individuel testning af eleverne. En gang årligt afholder skolens ledelse klassekonference med klasselærerne. På disse konferencer evalueres undervisningen i dansk som andet sprog. Skolens undervisning vurderes i overvejende grad som velkvalificeret, men det skønnes dog, at den samlede kompetence i forbindelse med undervisning i dansk som andetsprog skal vedligeholdes og udbygges ved videreuddannelse og nyansættelser. Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 5 af 13

6 C. Pædagogiske processer og skolebestyrelsens principper Den løbende evaluering Status på elevernes udbytte af undervisningen og deres inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse Den løbende evaluering foretages på mange måder. Nogle af disse er formaliseret og andre foregår på en mere uformel måde mellem lærer og elev. Af de formaliserede evalueringsmåder kan nævnes elevsamtaler, elevplaner og test. Elevsamtalerne finder sted minimum en gang om året. Det er elevernes behov, der er afgørende for antallet. Ved elevsamtalen drøftes såvel den faglige som den personlige udvikling. Elevsamtalen er også central i forhold til udarbejdelsen af elevplanen. Det er ved elevsamtalen at elevplanens mål udarbejdes. Foreslagene til målene er forud for elevsamtalen udarbejdet af elevens faglærere ved et teammøde. Disse mål fastsættes endeligt sammen med forældrene ved skole- /hjemsamtalen. Skolen tester hver år alle elever i læsning. Der benyttes standardiserede test. Testresultaterne indgår i elevplanen og dermed får både eleverne og forældrene kendskab til resultatet. En central del af den løbende evaluering foregår på det mere uformelle plan. Eleverne får umiddelbar feedback på de ting de laver i undervisningen og på den måde de agerer på det personlige plan. En anden central del er samtaler mellem elev og lærer vedr. opgaver i undervisningen af både skriftlig og mundlig art. Skole-hjemsamarbejde Status på samarbejde mellem skole og hjem, herunder beslutninger om anvendelse af elevplaner Skole-hjemsamarbejdet følger de af skolebestyrelsen udarbejdede principper. Det er besluttet at elevplanen udarbejdes én gang årligt og indgår i forældresamrådet i foråret. Elevplanen er indtil nu udarbejdet i papirudgave. I skoleåret 09/10 skal den være elektronisk. Dansk som andetsprog Status på tilrettelæggelse af dansk som andetsprog Hvert år i forbindelse med skoleårets planlægning modtager skolen resurser til undervisning i dansk som andetsprog. Disse tildeles ud fra en kommunalt udarbejdet tildelingsnøgle. Timerne fordeles dels som timer til modtagelsesklasser og dels som timer til sprogstøtte. Sprogstøttetimerne fordeles efter behov til de tre teams og til tosprogsstøttecentret (lydtræning og småkurser). Indsatsen i det enkelte team og tosprogsstøttecentret koordineres. Sprogstøttecentret arbejder ud fra, at skoleåret er inddelt i 4 perioder og planlægger i forhold hertil aktiviteterne. Undervisningen gives som støtte i klassen, undervisning på mindre hold eller individuel undervisning alt efter elevens/elevernes behov. Det er vigtigt, at der hele tiden er fokus på begrebsindlæringen. Eventuelle principper for skole-hjemsamarbejde vedtaget af skolebestyrelsen Principper for samarbejde mellem skole og hjem, herunder beslutninger om anvendelse af elevplaner Skole/hjemsamarbejde: Forældre og lærere har i fællesskab fastlagt samarbejdsformen mellem hjem og skole. Såvel forældre som lærere ønsker at åbne mulighed for omgående direkte kontakt mellem hjem og skole, hvis særlige behov opstår. Derfor er det ikke blot nedennævnte muligheder for samarbejde, der er til stede. Man kan altid kontakte hinanden ved direkte henvendelse forældre/lærer. Klasseforældremøder: Ved starten af skoleåret arrangeres et møde for hver klassetrins forældre. Mødet kan planlægges sammen med Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 6 af 13

7 klasseforældrerådet. På mødet besluttes evt. særlige klasseforældrearrangementer for skoleåret. Skolebestyrelsesrepræsentanten fortæller om arbejdet i bestyrelsen og lytter til evt. forældreønsker. Klasseforældrerådet vælges. Repræsentanter samt suppleanter til forældreforeningens bestyrelse vælges. Forældreforening: Skolens forældrekreds udgør skolens forældreforening (der opkræves ikke kontingent). Hver klasses forældre vælger en repræsentant, der sammen med de andre klassers repræsentanter og en repræsentant fra ledelsen, danner bestyrelsen for forældreforeningen. Forældreforeningen og bestyrelse forestår i samarbejde med elevråd og pæd. råd forskellige arrangementer som skolefester o.l. Klasseforældreråd: Der vælges et klasseforældreråd på hvert klassetrin. Rådet består af 3-4 forældre og en eller flere lærere fra årgangen. Besøg på skolen i skoletiden: Forældre kan altid komme på skolen i undervisningstiden for at overvære undervisningen. Der afholdes hvert år 2 åbenthusdage pr. klasse/årgang. Det skal tilstræbes at de 2 dage placeres med 1 dag i efteråret og 1 dag i foråret. Klasserne/årgangene planlægger selv tidspunkterne og indholdet og sørger selv for at forældrene får besked i god tid - ca. 4 uger i forvejen. Forældresamråd - meddelelser om elevers standpunkt: Der afholdes forældresamråd 2 gange årligt (ca. nov. og maj). Samrådene foregår bl.a. på baggrund af elevsamtaler. Elevplanen indgår i samrådet i oktober/november. Det er naturligt at eleverne deltager i samrådene. Eventuelle principper for dansk som andetsprog vedtaget af skolebestyrelsen Principper for tilrettelæggelse af dansk som andetsprog Timer til tosprogede elever: Timerne fordeles dels som timer til modtagelsesklasser og dels som timer til sprogstøtte. Sprogstøttetimerne fordeles efter behov til de enkelte teams og til tosprogsstøttecentret (lydtræning og småkurser). Sprogstøttecentret arbejder ud fra, at skoleåret er inddelt i 4 perioder og planlægger i forhold hertil aktiviteterne. Undervisningen gives af støttecentrets lærere som støtte i klassen, undervisning på mindre hold eller individuel undervisning alt efter elevens/elevernes behov. (ovenstående er en del af skolebestyrelses principper vedr. skoleårets planlægning) Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 7 af 13

8 D. Rammebetingelser Klassetrin, spor og elever Punktet udfyldes af forvaltningen på baggrund af status d. 5. september i året forud for rapporteringsåret Antal elever Bh. kl klasse klasse klasse klasse klasse klasse 13 1 Antal spor Antal elever i den almindelige specialundervisning Elever der modtager specialpædagogisk bistand på skolen under den almindelige specialundervisning 45 elever modtager specialpædagogisk bistand. 2 elever modtager praktisk bistand. Nøgletal for normalklasser Antal elever pr. klasse 15,5 Gennemsnitlig udgift pr. elev Ressource afsat til specialpædagogisk bistand kr. Ressource afsat til undervisning i dansk som andetsprog kr. Antal elever pr. lærer 8,1 Elevernes fravær pr. elev 5,8 Antal computere/elever 0,46 Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev kr. Nøgletal for modtageklasser Antal elever pr. lærer - gennemsnitstal for året 8,3 Gennemsnitlig lønudgift pr. elev i modtageklasser Antal elever pr. klasse 8,3 Antal tosprogede elever, der modtager specialundervisning Antal tosprogede elever, der modtager undervisning i sprogklasse Antal tosprogede elever, der modtager basisundervisning (modtagerklasse) 29 elever Antal tosprogde elever, der modtager særlig tilrettelagt undervisning i dansk som andetsprog på hold, sprogstøttecenter, to-lærerordninger 1 elev 56 elever Rammebetingelser i øvrigt - 1 Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 8 af 13

9 Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning 43,61% Ressourcer der anvendes til efteruddannelse og kompetenceudvikling Planlagte undervisningstimer Gennemførte undervisningstimer kr. pr. fuldtidsansat timer timer Rammebetingelser i øvrigt - 2 Undervisningen er varetaget af lærere med linjefag eller med tilsvarende kompetencer Dansk (%) 100 Engelsk (%) 83 Kristendomskundskab (%) 80 Historie (%) 50 Idræt (%) 100 Musik (%) 100 Billedkunst (%) 89 Håndarbejde (%) 100 Sløjd (%) 100 Hjemkundskab (%) 100 Matematik (%) 100 Natur/teknik (%) 0 Dansk som andetsprog (%) 72 Rammebetingelser i øvrigt - 3 Undervisernes kompetencer i forhold til AKT, Specialpædagogik, Læsevejledning, Skolebibliotek og Medievejledning Antal Lærere/børnehaveklasseledere, der er AKT-uddannede 1 Pædagoger, der er AKT-uddannede 0 Medarbejdere, der er i gang med en AKT-uddannelse 2 Medarbejdere med diplom i specialpædagogik (herunder den gl. speciallærer-uddannelse) 1 Medarbejdere med uddannelse i specialpædagogik 5 Lærere/børnehaveklasseledere med læsevejlederuddannelsen 0 Lærere/børnehaveklasseledere der har taget læsevejlederkurser 0 Medarbejdere, der er i gang med en læsevejlederuddannelse 1 Lærere med skolebibliotekaruddannelsen 2 Medievejledere med diplom 0 Medievejledere med anden uddannelse (kurser) 1 Andre vejlederuddannelser 0 Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 9 af 13

10 E. Resultater Læsetesten fra statusrapporten % Hurtige og sikre 48,1 Langsomme og delvis sikre læsere 44,4 Usikre (resten) 7,4 KL Partnerskab om Folkeskolen - Statusanalyse 2008 Udfyldes først i 2009 Læsetesten taget i slutningen af 1. kl. viser, at vi har færre elever, der er hurtige og sikre læsere end kommunen som helhed (Gullestrup Skole 48,1% - Herning Kommune 73,4%). Til gengæld har vi betragteligt flere, der er langsomme og delvis sikre (Gullestrup Skole 44,4% - Herning Kommune 13,0%). Samtidig har vi langt færre elever, der er usikre læsere (Gullestrup Skole 7,4% - Herning Kommune 13,6%). Elevernes kompetencer inden for kreativitet, innovation, problemløsning og samarbejde vurderes en del højere af eleverne end af lærerne. I forhold til evalueringskulturen er der stor overensstemmelse mellem de deltagende gruppers vurdering. Både skoleledelsen, lærerne, eleverne og forældrene vurderer at vi er tæt på 80% af den ønskede tilstand. Undervisningsmiljøvurderingen I efteråret 2008 gennemførte vi en ny undervisningsmiløvurdering. Klasserne drøftede generelt elevernes undervisningsmiljø. Elevrådet har derefter drøftet klassernes svar. Ud af drøftelse kom temaet: Forbedringer af skolegårdene og forbedrede legemuligheder i skolegårdene. Elevrådets arbejde med temaet har ført til konkrete forbedringer i den store skolegård: Gynger er udskiftet, boldtrekant er udskiftet og opsætning af nye basketballkurve. Desuden har elevrådet udarbejdet en plan for den gamle skolegård. Planen indeholder opsætning af boldbur samt opstillingen af borde, bænke og plantekasser. Planen forventes realiseret i efteråret Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 10 af 13

11 U. Pædagogiske processer - skolens udviklingsplan Bygninger og fysiske læringsmiljøer, herunder bygningsrenovering og indretning Status Elevrådets arbejde med skolegårdenes standard har ført til konkrete forbedringer i den store skolegård: Gynger er udskiftet, boldtrekant er udskiftet og der er opsat nye basketballkurve. Desuden har elevrådet udarbejdet en plan for den gamle skolegård. Planen indeholder opsætning af boldbur samt opstillingen af borde, bænke og plantekasser. Planen forventes realiseret i efteråret Kvalitetsmål/mål Et tidligere rygelokale er blevet indrettet til tosprogsundervisning. Lokalet er meget lille. I et fællesareal er der ved hjælp af rumdelere lavet to grupperum. Disse anvendes til specialundervisning. Det er dog langt fra en optimal løsning. Der er stadigt et stort behov for at få etableret grupperum. Disse skal ud over til specialundervisning og tosprogsundervisning også anvendes til holddannelse. Vi har på skolen et behov for i fællesskab at arbejde med elevernes adfærd på en anden måde end tidligere. Der er stor enighed mellem personale og ledelse om, at PALS er den model vi vil bruge. Målet med PALS er at forebygge problemadfærd. Målet i skoleåret 09/10 er at indpasse skolens kultur i PALS, og at alle medarbejdere får øget deres færdigheder og kompetencer til at udvikle positiv adfærd, social forståelse og samarbejdsevner blandt vore elever. I skoleåret 10/11 involveres eleverne i arbejdet. Succeskriterier/tegn Arbejdsglæden bliver styrket og de ansatte oplever et mere anerkendende dagligdag. Handleplan/tiltag Evaluering I samarbejde med PALS-vejlederen planlægges og tilrettelægges generelle tiltag for hele skolen på adfærdsområdet. Processen evalueres løbende i styregruppen. Kvalitetsudvikling og dokumentation - videndeling og læring Status Evalueringsplanen er udarbejdet. Kvalitetsrapporten er implementeret i evalueringsplanen. IT-satsning med IT som et aktivt redskab til videndeling og læring Status Der bliver arbejdet med elementer af JPCK på alle årgange. Der er stadig behov for at arbejdet bliver systematiseret. Vore IT-baserede kommunikationskonferencer er nu de vigtigste kanaler til information, vidensdeling mv. mellem de ansatte. Alle årgange er startet eller er klar til at starte opbygningen af deres klasseweb. Organisations- og ledelsesudvikling med sikring af faglighed, vidensdeling og efteruddannelse Status Holddannelsen på tværs af årgangene er blevet forøget. Den ønskede tilstand er endnu ikke nået. Medievejlederen har været involveret i flere vejledningsforløb. Vejledningen har primært været koncentreret omkring udviklingen af klassernes hjemmesider. PLC har gennemført en brugerundersøgelse. Undersøgelsen har bl.a. nuanceret vore antagelser omkring bogudlånet. Resultaterne af undersøgelsen skal omsættes til en handleplan. Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 11 af 13

12 Samarbejde mellem institutioner og skoler skal styrkes Status Ordningen med kontaktpersoner fungerer tilfredsstillende. De nedsatte samarbejdsudvalg opfylder deres målsætninger. Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO Status Titel: Profilering af skolens identitet. Succeskriterier/resultatkrav: Det er målet, at de som i fremtiden fravælger skolen, gør det ud fra et reelt kendskab til skolen. Status: I hvert nummer af det lokale husstandsomdelte beboerblad Betonblomsten er skolens identitet blevet formidlet. Det er sket gennem små artikler skrevet af elever og ansatte. I samarbejde med Midt Marketing er der lavet en avis som formidler skolens værdier. Avisen bliver omdelt i områdets institutioner til kommende elevers forældre. Desuden er der gennem lokale aviser og via radio og TV blevet formidlet et positivt, nuanceret og troværdigt billede af skolens hverdag. Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 12 af 13

13 Z. Skolebestyrelsens bemærkninger Skolebestyrelsens bemærkninger Skolebestyrelsen udtaler sig til skolens bidrag til kvalitetsrapporten Skolebestyrelsen vægter sundhed og profilering højt. Der er i øvrigt god sammenhæng mellem kvalitetsrapportens indhold og bestyrelsens arbejde og intentioner i forhold til skolens udvikling. Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 13 af 13

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning Tlf: 97121336 E-mail: gullestrup@herning.dk http://www.gullestrupskole.dk/ Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds Tlf: 97142366 E-mail: skalmejeskolen@herning.dk www.skalmejeskolen.dk Kvalitetsrapport for Skalmejeskolen - Herning Kommune, Børn og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Tlf: 96287940 E-mail: sinding@herning.dk http://www.sinding-oerre-midtpunkt.dk Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt,

Læs mere

2009 Herningsholmskolen Sjællandsgade 86 7400 Herning

2009 Herningsholmskolen Sjællandsgade 86 7400 Herning 2009 Herningsholmskolen Sjællandsgade 86 7400 Herning Tlf: 9628 7850 E-mail: herningsholm@herning.dk http://www.herningsholmskolen.dk Kvalitetsrapport for Herningsholmskolen - Herning Kommune, Børn og

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Ørnhøj skole Hovedgaden 32 6973 Ørnhøj Tlf: 96287980 E-mail: OHS@herning.dk www.ornhoj-skole.dk Kvalitetsrapport for Ørnhøj skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 12

Læs mere

Sønderagerskolen Tjaikofskisvej 3 7400 Herning

Sønderagerskolen Tjaikofskisvej 3 7400 Herning 2009 Sønderagerskolen Tjaikofskisvej 3 7400 Herning Tlf: 97127611 E-mail: soenderager@herning.dk www.soenderagerskolen.dk Kvalitetsrapport for Sønderagerskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014

Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014 Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Principper for den løbende evaluering

Principper for den løbende evaluering Principper for den løbende evaluering Evalueringen skal: 1. være en integreret del af undervisningen, og skal omfatte den personlige-, den sociale- og den faglige udvikling 2. Omfatte såvel lærerens som

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer...2 2. Kompetencer...6 3. Specielle tilbud på skolen...8 4. Elever og økonomi...9

Læs mere

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi...

Læs mere

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Gedved Skole...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...4... Budget 2008...4... Personaletal...4 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Kvalitetsrapport 2009 Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg Tlf: 86577127 E-mail: Bjedstrup.Skole@Skanderborg.dk www.bjedstrupskole.dk Kvalitetsrapport for Bjedstrup Skole - Skanderborg Kommune

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning:

Kvalitetsrapport. Skolens navn: Gjern Skole. Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens navn: Gjern Skole Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Gjern skoles mål: at skolen udvikler sig i et demokratisk forum af elever, lærere og forældre. at eleverne

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole En rummelig skole Danmarks Lærerforening Sektion til Folkeskolen nr. 1-2/2006 Forord Den rummelige folkeskole er en væsentlig del af folkeskolens berettigelse. Folkeskolen er skolen

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning

Styrelsen for It og Læring. Generel vejledning Styrelsen for It og Læring Generel vejledning Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2015 Side 2 af 7 Indhold GENERELLE PRAKTISKE OPLYSNINGER:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3 Hvilke skoletyper

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Harte Skole Viceinspektør Jakob Henningsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Det samlede læseresultat

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/09. Frederiksberg Skole

Kvalitetsrapport 2008/09. Frederiksberg Skole Kvalitetsrapport 2008/09 Frederiksberg Skole Indholdsfortegnelse 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Fursund Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Fursund Skole er en fusionsskole, dannet af Fur og Selde Skole. Skolen har fra aug. måned

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Udviklingsplan 2012 Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Tlf: 96287940 E-mail: sinding@herning.dk http://www.sinding-oerre-midtpunkt.dk Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt,

Læs mere

Velkommen til valgmøde

Velkommen til valgmøde Velkommen til valgmøde Gladsaxe Kommune Vadgård Skole 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008

Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Afsnit 1: Indledning... 5 1.1 Baggrund og ramme for udarbejdelsen af kvalitetsrapporten... 5 1.2 Rapportens opbygning... 6 Afsnit 2: Samlet vurdering og anbefalinger...

Læs mere

Resultataftale 2012-2013 for

Resultataftale 2012-2013 for Resultataftale 2012-2013 for Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Vi ønskede at øge bevidstheden om personlig udvikling, social trivsel og dialog mellem skole og hjem. Målet var

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08

Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08 Skolebeskrivelse for Bankagerskolen 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Bankagerskolen...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...5... Budget 2008...5... Personaletal...5 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009-2011 og udviklingsplan 2011-2013. Fjelsted Harndrup Skole

Kvalitetsrapport 2009-2011 og udviklingsplan 2011-2013. Fjelsted Harndrup Skole Kvalitetsrapport 2009-2011 og udviklingsplan 2011-2013 Fjelsted Harndrup Skole Pædagogiske processer Kvalitetsrapport 2009-2011 Fra udviklingsplan 09-11 Helhed og sammenhæng Sundhed med omtanke, inklusion,

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: Nej Ja

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: Nej Ja Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2009-10 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Version: Arbejdsprogram(mer): Skoler i Ikast-Brande Kommune Kva.rapport 09-10 Periode Vis

Læs mere

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser.

Der opbygges et system, hvor de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer får skabt kontakt til de enkelte klasser. Principper for Slagslunde Skole Kommunikation omkring skolen Handleplaner: Skoleledelsen og skolebestyrelsen udsender en folder til forældrene. Den beskriver skolens mål og giver praktiske oplysninger

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Åmoseskolen Valdemarsvej 347 7400 Herning Tlf: 96287730 E-mail: aamoseskolen@herning.dk www.aamoseskolen.dk Kvalitetsrapport for Åmoseskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Rønbækskolen. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (1. december 2010)

Rønbækskolen. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (1. december 2010) Rønbækskolen Kvalitetsrapport for 2009/2010 (1. december 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014

Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Udviklingsplan for Lind Skole 2013-2014 Baggrund Herning Kommune fik i 2009 lov til at dispensere fra folkeskolelovens 40 a, stk. 1 og kvalitetsrapportbekendtgørelsens 1, stk. 1 og 3, stk. 1. Derfor udarbejdes

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Vestre Skole, skoleåret 9/ Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Vestre skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Bilag 1 Oktober 2013 Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Tallene i bilaget er opsamlet fra skolernes egne kvalitetsrapporter Følgende forkortelser anvendes:

Læs mere

- 1 - Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO. Projekt idrætsklasser

- 1 - Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO. Projekt idrætsklasser Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO Projekt idrætsklasser Status På baggrund af projektbeskrivelse udarbejdet i samarbejde med 6 idrætsklubber startede 5 idrætsklasser på Sønderagerskolen

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

integration af tosprogede elever på Mølleskolen

integration af tosprogede elever på Mølleskolen integration af tosprogede elever på Mølleskolen Hvad er vores fælles ansvar? Integration er hele skolens ansvar, ikke kun den enkelte læres individuelle opgave. Integration er en proces, der tager tid,

Læs mere

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole

Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole Evaluere kommer af latin og betyder at anslå eller værdsætte. Evaluering i skolen handler om at beskrive, reflektere og vurdere undervisningen og elevernes

Læs mere

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl)

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl) HANDLEPLAN FOR SPROG OG LÆSNING MÅLSÆTNING for sprog og læsning på Beder Skole Målet er, at eleverne på Beder Skole i hele skoleforløbet udvikler deres sproglige forståelse og kommunikative færdigheder,

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Vi ønsker en skole, der tilbyder gode, tidssvarende og velholdte fysiske rammer.

Vi ønsker en skole, der tilbyder gode, tidssvarende og velholdte fysiske rammer. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STRIB SKOLE skoleårene 2011/2012 og 2012/2013 samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil: Vision for Strib Skole Strib Skole ønsker at være

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

over servicemål: over servicemål: Udvikling over resultatmål: over resultatmål: Medtag appendiks:

over servicemål: over servicemål: Udvikling over resultatmål: over resultatmål: Medtag appendiks: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2010-11 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Version: Arbejdsprogram(mer): Skoler i Ikast-Brande Kommune Skoler og SFO2011-12 Periode

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere