Gullestrup Skole Løvbakkevej Herning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning"

Transkript

1 2009 Gullestrup Skole Løvbakkevej Herning Tlf: Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 13

2 A. Præsentation af skolen Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn Gullestrup Skole er beliggende få kilometer nord for Herning. Skolen har elever fra 0. til 6. kl. samt modtagelsesklasser for de tosprogede elever der er nye i Danmark og derfor ikke har tilstrækkelige danskkundskaber. Sønderagerskolen er overbygningsskole for Gullestrup Skole. Gullestrup Skole ser det som sin opgave at udvikle alle elevers talenter. Elevernes udvikling skal altid ske under hensyntagen til den sociale sammenhæng eleverne er i. En fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen er en nødvendig forudsætning for at kunne udvikle hver elev bedst muligt. Holddeling er et af redskaberne i dette arbejde. Gullestrup Skole er en dansk folkeskole. Det er danske værdier, der er centrale, og det er i udpræget grad disse værdier, der er grundlaget for skolens arbejde. Da skolen har mange elever, der har en anden kulturel og religiøs baggrund, er det samtidigt vigtigt at udvise nødvendige hensyn. Det er vigtigt at alle brugere og ansatte har en forståelse af, at tolerance er et nøglebegreb på skolen. Vi tillægger et tæt skole/hjemsamarbejdet og et velfungerende lærerteamsamarbejde en central betydning i arbejdet med den enkelte elev i forhold til læring, social forståelse og integration. Skolens værdigrundlag På Gullestrup Skole er den danske demokratiopfattelse grundlæggende for alle. Det gælder ansatte såvel som brugere. Vi lægger vægt på i de første skoleår at stille krav til undervisningen, så den udvikler elevernes basale viden, kundskaber, færdigheder og forskellige arbejdsmetoder, for at de i de følgende skoleår bliver i stand til at tage medansvar for egen læring og derigennem øge mulighederne for selvvirksomhed og eksperimenteren. Der lægges desuden vægt på, at eleverne befinder sig i et trygt skolemiljø. Et miljø der er præget af accept og tolerance og hvor god opførsel og god sprogbrug er naturligt. Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 2 af 13

3 B. Vurdering af skolens faglige niveau Vurdering af skolens niveau Skolens elevgrundlag er meget forskelligartet. Der er en meget stor spredning på elevernes forudsætninger. Dette gælder specielt sociale og sproglige forudsætninger. Der er intet der tyder på at den store spredning har indflydelse på den enkelte elevs faglige niveau. Spredningen vil til gengæld have en negativ indflydelse på skolegennemsnittet i faglige test. Dette gælder for såvel standardiserede testresultater som nationale testresultater. Det vurderes at forskelligheden har positiv indflydelse på elevernes alsidige personlige udvikling. En af følgevirkninger er, at eleverne får en meget stor forståelse for sociale, kulturelle og religiøse forskelle. Til trods for spredningen i elevforudsætningen ser det ud til at det faglige skolegennemsnit ligger i eller omkring middelområdet. Dette understøttes af de faglige test, vi hvert år gennemfører. Skolens styrkesider Vi har gennem mange år haft lærerteamsamarbejde. Dette samarbejde er centralt for al undervisning her på skolen. Derfor er det også nødvendigt at udvikle samarbejdet løbende så det passer til den tid vi er i. Vi har for fire år siden ændret teamstrukturen. Vi følger løbende den nye strukturs hensigtsmæssighed. Denne vil blive justeret hvis det skønnes nødvendigt. Det er i teamsamarbejdet at undervisningen planlægges og struktureres. Teamets undervisning tager udgangspunkt i den enkelte elev. Alle elevers talenter skal udvikles. Dette opnås ved en fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen. Her er forskellige måder at organisere sig på vigtige. Vi bruger klasseundervisning, holddeling og individuel undervisning. Vi har velfungerende specialundervisnings- og tosprogsstøttecentre. De to centre skal i en koordineret indsats med det enkelte team sørge for indsatsen i forhold til det enkelte barn. Vi har et veludviklet forældresamarbejde. Det er sammen med forældrene, at de afgørende beslutninger for den enkelte elev træffes. Skolens lærere er veluddannede. Hovedparten af undervisningen varetages af lærere med linjefag eller lærere med tilsvarende kompetancer. I skoleår 09/10 påbegynder én lærer læsevejlederuddannelsen og to lærere påbegynder AKT-uddannelsen. Desuden færdiggør én lærer den specialpædagogiske grunduddannelse. Baggrunden for vurdering af det faglige niveau Der gennemføres hvert år læsetest på alle årgange. Der gennemføres individuelle pædagogiske test og sprogtest hvor det skønnes nødvendigt. Ledelsen og klasselærerne gennemfører hvert år klassekonferencer. Her vurderes de enkelte elevers faglige standpunkt og deres personlige udvikling. Hvert år udarbejdes der elevplaner på alle elever. Eleverne deltager i de nationale test i takt med at disse udvikles. Omtale af resultaterne af de nationale obligatoriske test Undervisningsministeriet har besluttet at alle test er udskudt. Omtale af resultaterne af Statusrapportens læsetest Eleverne blev testet i maj Resultatet er tilfredsstillende. Resultatet af arbejdet med de kommunale mål og skolens indsatsområder Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 3 af 13

4 Bygninger og fysiske læringsmiljøer, herunder bygningsrenoveringer og indretning. Elevrådets arbejde med skolegårdenes standard har ført til konkrete forbedringer i den store skolegård: Gynger er udskiftet, boldtrekant er udskiftet og der er opsat nye basketballkurve. Desuden har elevrådet udarbejdet en plan for den gamle skolegård. Planen indeholder opsætning af boldbur samt opstillingen af borde, bænke og plantekasser. Planen forventes realiseret i efteråret Et tidligere rygelokale er blevet indrettet til tosprogsundervisning. Lokalet er meget lille. I et fællesareal er der ved hjælp af rumdelere lavet to grupperum. Disse anvendes til specialundervisning. Det er dog langt fra en optimal løsning. Der er stadigt et stort behov for at få etableret grupperum. Disse skal ud over til specialundervisning og tosprogsundervisning også anvendes til holddannelse. Vi har på skolen et behov for i fællesskab at arbejde med elevernes adfærd på en anden måde end tidligere. Der er stor enighed mellem personale og ledelse om, at PALS er den model vi vil bruge. Kvalitetsudvikling og dokumentation vidensdeling og læring. Evalueringsplanen er udarbejdet. Kvalitetsrapporten er implementeret i evalueringsplanen. IT-satsning med IT som et aktivt redskab til vidensdeling og læring. Der bliver arbejdet med elementer af JPCK på alle årgange. Der er stadig behov for at arbejdet bliver systematiseret. Vore IT-baserede kommunikationskonferencer er nu de vigtigste kanaler til information, vidensdeling mv. mellem de ansatte. Alle årgange er startet eller er klar til at starte opbygningen af deres klasseweb. Organisations- og ledelsesudvikling med sikring af faglighed, vidensdeling og efteruddannelse. Holddannelsen på tværs af årgangene er blevet forøget. Den ønskede tilstand er endnu ikke nået. Medievejlederen involveret i flere vejledningsforløb. Vejledningen har primært været koncentreret omkring udviklingen af klassernes hjemmesider. PLC har gennemført en brugerundersøgelse. Undersøgelsen har bl.a. nuanceret vore antagelser omkring bogudlånet. Resultaterne af undersøgelsen skal omsættes til en handleplan. Samarbejde mellem institutioner og skoler skal styrkes. Ordningen med kontaktpersoner fungerer tilfredsstillende. De nedsatte samarbejdsudvalg opfylder deres målsætninger. Profilering af skolens identitet. I hvert nummer af det lokale husstandsomdelte beboerblad Betonblomsten er skolens identitet blevet formidlet. Det er sket gennem små artikler skrevet af elever og ansatte. I samarbejde med Midt Marketing er der lavet en avis som formidler skolens værdier. Desuden er der gennem lokale aviser og via radio og TV blevet formidlet et positivt, nuanceret og troværdigt billede af skolens hverdag. Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 4 af 13

5 Sygefraværet er faldet fra 6,5 til 5,8 dage pr. elev. Det er en god udvikling. Vurdering af den specialpædagogiske bistand I forhold til specialundervisningen er skoleåret inddelt i 4 perioder. Forud for hver periode tages der stilling til hvilke elever der i den kommende tid skal have del i støtten. Støttecenterlærerne arbejder ud fra de handleplaner som er udarbejdet i samarbejde med klasselærerne. Undervisningen gives af støttecentrets lærere som støtte i klassen, undervisning på mindre hold eller individuel undervisning alt efter elevens/elevernes behov. En gang årligt afholder skolens ledelse klassekonference med klasselærerne. På disse konferencer evalueres specialundervisningen, og alle elever på årgangen drøftes bl.a. med det formål at klargøre årgangens fremtidige specialundervisningsbehov. Desuden evaluerer ledelsen og det enkelte team specialundervisningen i forbindelse med teamsamtaler. På baggrund af ovenstående vurderes det, at specialundervisningen har en god kvalitet. Vurdering af undervisning i dansk som andetsprog De enkelte teams følger løbende op på undervisningens resultat. De vigtigste kriterier er læsestandpunkt, begrebsforståelse, generel sprogudvikling og kulturforståelse. Skønnes det nødvendigt forestår tosprogskoordinatoren en individuel testning af eleverne. En gang årligt afholder skolens ledelse klassekonference med klasselærerne. På disse konferencer evalueres undervisningen i dansk som andet sprog. Skolens undervisning vurderes i overvejende grad som velkvalificeret, men det skønnes dog, at den samlede kompetence i forbindelse med undervisning i dansk som andetsprog skal vedligeholdes og udbygges ved videreuddannelse og nyansættelser. Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 5 af 13

6 C. Pædagogiske processer og skolebestyrelsens principper Den løbende evaluering Status på elevernes udbytte af undervisningen og deres inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse Den løbende evaluering foretages på mange måder. Nogle af disse er formaliseret og andre foregår på en mere uformel måde mellem lærer og elev. Af de formaliserede evalueringsmåder kan nævnes elevsamtaler, elevplaner og test. Elevsamtalerne finder sted minimum en gang om året. Det er elevernes behov, der er afgørende for antallet. Ved elevsamtalen drøftes såvel den faglige som den personlige udvikling. Elevsamtalen er også central i forhold til udarbejdelsen af elevplanen. Det er ved elevsamtalen at elevplanens mål udarbejdes. Foreslagene til målene er forud for elevsamtalen udarbejdet af elevens faglærere ved et teammøde. Disse mål fastsættes endeligt sammen med forældrene ved skole- /hjemsamtalen. Skolen tester hver år alle elever i læsning. Der benyttes standardiserede test. Testresultaterne indgår i elevplanen og dermed får både eleverne og forældrene kendskab til resultatet. En central del af den løbende evaluering foregår på det mere uformelle plan. Eleverne får umiddelbar feedback på de ting de laver i undervisningen og på den måde de agerer på det personlige plan. En anden central del er samtaler mellem elev og lærer vedr. opgaver i undervisningen af både skriftlig og mundlig art. Skole-hjemsamarbejde Status på samarbejde mellem skole og hjem, herunder beslutninger om anvendelse af elevplaner Skole-hjemsamarbejdet følger de af skolebestyrelsen udarbejdede principper. Det er besluttet at elevplanen udarbejdes én gang årligt og indgår i forældresamrådet i foråret. Elevplanen er indtil nu udarbejdet i papirudgave. I skoleåret 09/10 skal den være elektronisk. Dansk som andetsprog Status på tilrettelæggelse af dansk som andetsprog Hvert år i forbindelse med skoleårets planlægning modtager skolen resurser til undervisning i dansk som andetsprog. Disse tildeles ud fra en kommunalt udarbejdet tildelingsnøgle. Timerne fordeles dels som timer til modtagelsesklasser og dels som timer til sprogstøtte. Sprogstøttetimerne fordeles efter behov til de tre teams og til tosprogsstøttecentret (lydtræning og småkurser). Indsatsen i det enkelte team og tosprogsstøttecentret koordineres. Sprogstøttecentret arbejder ud fra, at skoleåret er inddelt i 4 perioder og planlægger i forhold hertil aktiviteterne. Undervisningen gives som støtte i klassen, undervisning på mindre hold eller individuel undervisning alt efter elevens/elevernes behov. Det er vigtigt, at der hele tiden er fokus på begrebsindlæringen. Eventuelle principper for skole-hjemsamarbejde vedtaget af skolebestyrelsen Principper for samarbejde mellem skole og hjem, herunder beslutninger om anvendelse af elevplaner Skole/hjemsamarbejde: Forældre og lærere har i fællesskab fastlagt samarbejdsformen mellem hjem og skole. Såvel forældre som lærere ønsker at åbne mulighed for omgående direkte kontakt mellem hjem og skole, hvis særlige behov opstår. Derfor er det ikke blot nedennævnte muligheder for samarbejde, der er til stede. Man kan altid kontakte hinanden ved direkte henvendelse forældre/lærer. Klasseforældremøder: Ved starten af skoleåret arrangeres et møde for hver klassetrins forældre. Mødet kan planlægges sammen med Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 6 af 13

7 klasseforældrerådet. På mødet besluttes evt. særlige klasseforældrearrangementer for skoleåret. Skolebestyrelsesrepræsentanten fortæller om arbejdet i bestyrelsen og lytter til evt. forældreønsker. Klasseforældrerådet vælges. Repræsentanter samt suppleanter til forældreforeningens bestyrelse vælges. Forældreforening: Skolens forældrekreds udgør skolens forældreforening (der opkræves ikke kontingent). Hver klasses forældre vælger en repræsentant, der sammen med de andre klassers repræsentanter og en repræsentant fra ledelsen, danner bestyrelsen for forældreforeningen. Forældreforeningen og bestyrelse forestår i samarbejde med elevråd og pæd. råd forskellige arrangementer som skolefester o.l. Klasseforældreråd: Der vælges et klasseforældreråd på hvert klassetrin. Rådet består af 3-4 forældre og en eller flere lærere fra årgangen. Besøg på skolen i skoletiden: Forældre kan altid komme på skolen i undervisningstiden for at overvære undervisningen. Der afholdes hvert år 2 åbenthusdage pr. klasse/årgang. Det skal tilstræbes at de 2 dage placeres med 1 dag i efteråret og 1 dag i foråret. Klasserne/årgangene planlægger selv tidspunkterne og indholdet og sørger selv for at forældrene får besked i god tid - ca. 4 uger i forvejen. Forældresamråd - meddelelser om elevers standpunkt: Der afholdes forældresamråd 2 gange årligt (ca. nov. og maj). Samrådene foregår bl.a. på baggrund af elevsamtaler. Elevplanen indgår i samrådet i oktober/november. Det er naturligt at eleverne deltager i samrådene. Eventuelle principper for dansk som andetsprog vedtaget af skolebestyrelsen Principper for tilrettelæggelse af dansk som andetsprog Timer til tosprogede elever: Timerne fordeles dels som timer til modtagelsesklasser og dels som timer til sprogstøtte. Sprogstøttetimerne fordeles efter behov til de enkelte teams og til tosprogsstøttecentret (lydtræning og småkurser). Sprogstøttecentret arbejder ud fra, at skoleåret er inddelt i 4 perioder og planlægger i forhold hertil aktiviteterne. Undervisningen gives af støttecentrets lærere som støtte i klassen, undervisning på mindre hold eller individuel undervisning alt efter elevens/elevernes behov. (ovenstående er en del af skolebestyrelses principper vedr. skoleårets planlægning) Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 7 af 13

8 D. Rammebetingelser Klassetrin, spor og elever Punktet udfyldes af forvaltningen på baggrund af status d. 5. september i året forud for rapporteringsåret Antal elever Bh. kl klasse klasse klasse klasse klasse klasse 13 1 Antal spor Antal elever i den almindelige specialundervisning Elever der modtager specialpædagogisk bistand på skolen under den almindelige specialundervisning 45 elever modtager specialpædagogisk bistand. 2 elever modtager praktisk bistand. Nøgletal for normalklasser Antal elever pr. klasse 15,5 Gennemsnitlig udgift pr. elev Ressource afsat til specialpædagogisk bistand kr. Ressource afsat til undervisning i dansk som andetsprog kr. Antal elever pr. lærer 8,1 Elevernes fravær pr. elev 5,8 Antal computere/elever 0,46 Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev kr. Nøgletal for modtageklasser Antal elever pr. lærer - gennemsnitstal for året 8,3 Gennemsnitlig lønudgift pr. elev i modtageklasser Antal elever pr. klasse 8,3 Antal tosprogede elever, der modtager specialundervisning Antal tosprogede elever, der modtager undervisning i sprogklasse Antal tosprogede elever, der modtager basisundervisning (modtagerklasse) 29 elever Antal tosprogde elever, der modtager særlig tilrettelagt undervisning i dansk som andetsprog på hold, sprogstøttecenter, to-lærerordninger 1 elev 56 elever Rammebetingelser i øvrigt - 1 Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 8 af 13

9 Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning 43,61% Ressourcer der anvendes til efteruddannelse og kompetenceudvikling Planlagte undervisningstimer Gennemførte undervisningstimer kr. pr. fuldtidsansat timer timer Rammebetingelser i øvrigt - 2 Undervisningen er varetaget af lærere med linjefag eller med tilsvarende kompetencer Dansk (%) 100 Engelsk (%) 83 Kristendomskundskab (%) 80 Historie (%) 50 Idræt (%) 100 Musik (%) 100 Billedkunst (%) 89 Håndarbejde (%) 100 Sløjd (%) 100 Hjemkundskab (%) 100 Matematik (%) 100 Natur/teknik (%) 0 Dansk som andetsprog (%) 72 Rammebetingelser i øvrigt - 3 Undervisernes kompetencer i forhold til AKT, Specialpædagogik, Læsevejledning, Skolebibliotek og Medievejledning Antal Lærere/børnehaveklasseledere, der er AKT-uddannede 1 Pædagoger, der er AKT-uddannede 0 Medarbejdere, der er i gang med en AKT-uddannelse 2 Medarbejdere med diplom i specialpædagogik (herunder den gl. speciallærer-uddannelse) 1 Medarbejdere med uddannelse i specialpædagogik 5 Lærere/børnehaveklasseledere med læsevejlederuddannelsen 0 Lærere/børnehaveklasseledere der har taget læsevejlederkurser 0 Medarbejdere, der er i gang med en læsevejlederuddannelse 1 Lærere med skolebibliotekaruddannelsen 2 Medievejledere med diplom 0 Medievejledere med anden uddannelse (kurser) 1 Andre vejlederuddannelser 0 Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 9 af 13

10 E. Resultater Læsetesten fra statusrapporten % Hurtige og sikre 48,1 Langsomme og delvis sikre læsere 44,4 Usikre (resten) 7,4 KL Partnerskab om Folkeskolen - Statusanalyse 2008 Udfyldes først i 2009 Læsetesten taget i slutningen af 1. kl. viser, at vi har færre elever, der er hurtige og sikre læsere end kommunen som helhed (Gullestrup Skole 48,1% - Herning Kommune 73,4%). Til gengæld har vi betragteligt flere, der er langsomme og delvis sikre (Gullestrup Skole 44,4% - Herning Kommune 13,0%). Samtidig har vi langt færre elever, der er usikre læsere (Gullestrup Skole 7,4% - Herning Kommune 13,6%). Elevernes kompetencer inden for kreativitet, innovation, problemløsning og samarbejde vurderes en del højere af eleverne end af lærerne. I forhold til evalueringskulturen er der stor overensstemmelse mellem de deltagende gruppers vurdering. Både skoleledelsen, lærerne, eleverne og forældrene vurderer at vi er tæt på 80% af den ønskede tilstand. Undervisningsmiljøvurderingen I efteråret 2008 gennemførte vi en ny undervisningsmiløvurdering. Klasserne drøftede generelt elevernes undervisningsmiljø. Elevrådet har derefter drøftet klassernes svar. Ud af drøftelse kom temaet: Forbedringer af skolegårdene og forbedrede legemuligheder i skolegårdene. Elevrådets arbejde med temaet har ført til konkrete forbedringer i den store skolegård: Gynger er udskiftet, boldtrekant er udskiftet og opsætning af nye basketballkurve. Desuden har elevrådet udarbejdet en plan for den gamle skolegård. Planen indeholder opsætning af boldbur samt opstillingen af borde, bænke og plantekasser. Planen forventes realiseret i efteråret Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 10 af 13

11 U. Pædagogiske processer - skolens udviklingsplan Bygninger og fysiske læringsmiljøer, herunder bygningsrenovering og indretning Status Elevrådets arbejde med skolegårdenes standard har ført til konkrete forbedringer i den store skolegård: Gynger er udskiftet, boldtrekant er udskiftet og der er opsat nye basketballkurve. Desuden har elevrådet udarbejdet en plan for den gamle skolegård. Planen indeholder opsætning af boldbur samt opstillingen af borde, bænke og plantekasser. Planen forventes realiseret i efteråret Kvalitetsmål/mål Et tidligere rygelokale er blevet indrettet til tosprogsundervisning. Lokalet er meget lille. I et fællesareal er der ved hjælp af rumdelere lavet to grupperum. Disse anvendes til specialundervisning. Det er dog langt fra en optimal løsning. Der er stadigt et stort behov for at få etableret grupperum. Disse skal ud over til specialundervisning og tosprogsundervisning også anvendes til holddannelse. Vi har på skolen et behov for i fællesskab at arbejde med elevernes adfærd på en anden måde end tidligere. Der er stor enighed mellem personale og ledelse om, at PALS er den model vi vil bruge. Målet med PALS er at forebygge problemadfærd. Målet i skoleåret 09/10 er at indpasse skolens kultur i PALS, og at alle medarbejdere får øget deres færdigheder og kompetencer til at udvikle positiv adfærd, social forståelse og samarbejdsevner blandt vore elever. I skoleåret 10/11 involveres eleverne i arbejdet. Succeskriterier/tegn Arbejdsglæden bliver styrket og de ansatte oplever et mere anerkendende dagligdag. Handleplan/tiltag Evaluering I samarbejde med PALS-vejlederen planlægges og tilrettelægges generelle tiltag for hele skolen på adfærdsområdet. Processen evalueres løbende i styregruppen. Kvalitetsudvikling og dokumentation - videndeling og læring Status Evalueringsplanen er udarbejdet. Kvalitetsrapporten er implementeret i evalueringsplanen. IT-satsning med IT som et aktivt redskab til videndeling og læring Status Der bliver arbejdet med elementer af JPCK på alle årgange. Der er stadig behov for at arbejdet bliver systematiseret. Vore IT-baserede kommunikationskonferencer er nu de vigtigste kanaler til information, vidensdeling mv. mellem de ansatte. Alle årgange er startet eller er klar til at starte opbygningen af deres klasseweb. Organisations- og ledelsesudvikling med sikring af faglighed, vidensdeling og efteruddannelse Status Holddannelsen på tværs af årgangene er blevet forøget. Den ønskede tilstand er endnu ikke nået. Medievejlederen har været involveret i flere vejledningsforløb. Vejledningen har primært været koncentreret omkring udviklingen af klassernes hjemmesider. PLC har gennemført en brugerundersøgelse. Undersøgelsen har bl.a. nuanceret vore antagelser omkring bogudlånet. Resultaterne af undersøgelsen skal omsættes til en handleplan. Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 11 af 13

12 Samarbejde mellem institutioner og skoler skal styrkes Status Ordningen med kontaktpersoner fungerer tilfredsstillende. De nedsatte samarbejdsudvalg opfylder deres målsætninger. Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO Status Titel: Profilering af skolens identitet. Succeskriterier/resultatkrav: Det er målet, at de som i fremtiden fravælger skolen, gør det ud fra et reelt kendskab til skolen. Status: I hvert nummer af det lokale husstandsomdelte beboerblad Betonblomsten er skolens identitet blevet formidlet. Det er sket gennem små artikler skrevet af elever og ansatte. I samarbejde med Midt Marketing er der lavet en avis som formidler skolens værdier. Avisen bliver omdelt i områdets institutioner til kommende elevers forældre. Desuden er der gennem lokale aviser og via radio og TV blevet formidlet et positivt, nuanceret og troværdigt billede af skolens hverdag. Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 12 af 13

13 Z. Skolebestyrelsens bemærkninger Skolebestyrelsens bemærkninger Skolebestyrelsen udtaler sig til skolens bidrag til kvalitetsrapporten Skolebestyrelsen vægter sundhed og profilering højt. Der er i øvrigt god sammenhæng mellem kvalitetsrapportens indhold og bestyrelsens arbejde og intentioner i forhold til skolens udvikling. Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 13 af 13

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning Tlf: 97121336 E-mail: gullestrup@herning.dk http://www.gullestrupskole.dk/ Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune,

Læs mere

Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds

Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds 2009 Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds Tlf: 97142366 E-mail: skalmejeskolen@herning.dk www.skalmejeskolen.dk Kvalitetsrapport for Skalmejeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 14 A. Præsentation

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds Tlf: 97142366 E-mail: skalmejeskolen@herning.dk www.skalmejeskolen.dk Kvalitetsrapport for Skalmejeskolen - Herning Kommune, Børn og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Aulum Byskole Markedspladsen 4 7490 Aulum Tlf: 97472118 E-mail: aulum.byskole@herning.dk www.aulumbyskole.dk Kvalitetsrapport for Aulum Byskole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Timring Skole Fuglevænget 1 7480 Vildbjerg Tlf: 96287790 E-mail: timring.skole@herning.dk http://www.timring-skole.dk/ Kvalitetsrapport for Timring Skole - Herning Kommune, Børn

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Brændgårdskolen Brorsonsvej 4 7400 Herning Tlf: 96287900 E-mail: brejj@herning.dk http://www.braendgaardskolen.dk Kvalitetsrapport for Brændgårdskolen - Herning Kommune, Børn

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ølgod Skole Skolegade 11 6870 Ølgod Konstitueret skoleleder Jan Nielsen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning: F.eks. bygninger,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kibæk skole Velhustedvej 6 6933 Kibæk Tlf: 96287180 E-mail: kibaek-skole@herning.dk www.kibaek-skole.dk Kvalitetsrapport for Kibæk skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kvalitetsrapport 2008 Veng Fællesskole Søballevej 2 8660 Skanderborg Tlf: 87613161 E-mail: vengskole@skanderborg.dk www.vengskolen.dk Kvalitetsrapport for Veng Fællesskole - Skanderborg Kommune Side 1

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Lærer 43 Forældre 94 Elev 280 1 2. Elevernes svar Jeg

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Tlf: 96287940 E-mail: sinding@herning.dk http://www.sinding-oerre-midtpunkt.dk Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt,

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

2009 Herningsholmskolen Sjællandsgade 86 7400 Herning

2009 Herningsholmskolen Sjællandsgade 86 7400 Herning 2009 Herningsholmskolen Sjællandsgade 86 7400 Herning Tlf: 9628 7850 E-mail: herningsholm@herning.dk http://www.herningsholmskolen.dk Kvalitetsrapport for Herningsholmskolen - Herning Kommune, Børn og

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Principper for den løbende evaluering

Principper for den løbende evaluering Principper for den løbende evaluering Evalueringen skal: 1. være en integreret del af undervisningen, og skal omfatte den personlige-, den sociale- og den faglige udvikling 2. Omfatte såvel lærerens som

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Furesø Kommune 2009 RAPPORT Indhold 1. Indledning 3 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 6 Elevernes faglige niveau 6 Kreativitet,

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport. "Balleskolens mål- og værdisætning".

Kvalitetsrapport. Balleskolens mål- og værdisætning. Skolens navn: Balleskolen Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Balleskolens værdier: 1 Åbenhed 2 Tryghed 3 Selvforståelse og identitet 4 Fællesskab og den enkelte 5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Haderup Skole Skolevænget Haderup

Haderup Skole Skolevænget Haderup 2009 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 15 A. Præsentation

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring Skolens navn: Kjellerup Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning Kjellerup Skole - På vej... Kvalitetsrapport Vedtagne principper: Pædagogiske principper På Kjellerup

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Peder Syv Skolen. For skoleåret 2010/2011. Sagsnummer: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 21/211 Peder Syv Skolen 2632 Sagsnummer: 194 397 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de gule felter, som skolen skal udfylde.

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014

Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014 Udviklingsplan for Gullestrup Skole 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Bogense Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Bogense Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

2009 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg

2009 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg 2009 Vildbjerg Skole Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Tlf: 96287700 www.vildbjerg-skole.dk Kvalitetsrapport for Vildbjerg Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 17 A. Præsentation af skolen Beskrivelse

Læs mere

Partnerskab om Folkeskolen Sammenfatning. H. C. Andersen Skolen

Partnerskab om Folkeskolen Sammenfatning. H. C. Andersen Skolen Partnerskab om Folkeskolen 2007 Sammenfatning H. C. Andersen Skolen Indhold 1 Indledning 3 2 Elevernes udbytte af undervisningen 4 2.1 Elevernes faglige udbytte 4 2.2 Læsetest 4 3 Elevernes svar 5 3.1

Læs mere

Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds

Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds 2008 Skalmejeskolen Skalmejevej 33 7451 Sunds Tlf: 97142366 E-mail: skalmejeskolen@herning.dk www.skalmejeskolen.dk Kvalitetsrapport for Skalmejeskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 17 A. Præsentation

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Otterup Skole Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Otterup Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Felt-forklaring: = feltet skal udfyldes. = Feltet beregnes automatisk eller er udfyldt på forhånd af Skole- og Børneforvaltningen DATO: 190508 (GJ) Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De resterende felter er udfyldt af forvaltningen på forhånd - eller beregnes

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning

Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning 2009 Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Tlf: 96287940 E-mail: sinding-oerre_midtpunkt@herning.dk http://www.sinding-oerre-midtpunkt.dk Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt,

Læs mere

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Lyshøjskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = 531 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser Klassetrin 0-10 0-10 0-10 Spor i almentilbud 1 Specialtilbud på skolen Ja Ja Ja Antal

Læs mere

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid:

Kvalitetsrapport - bilagsdel. Østervangsskolen. For skoleåret 2009/2010. Brevid: Kvalitetsrapport - bilagsdel For skoleåret 2009/2010 Østervangsskolen Brevid: 919272 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til udfyldelse af skemaerne: Det er kun de hvide felter, som skolen skal udfylde. De

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2006 2007 Kvalitetsrapport Skoleåret 2006 2007 1 Forord... 3 Bekendtgørelse, folkeskolen... 5 Bekendtgørelse, kvalitetsrapport... 6 Rammebetingelser... 11 Pædagogiske processer... 97 Resultater... 175 Vurderinger...

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Indhold 1. Indledning 2 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 5 Elevernes faglige niveau 5 Kreativitet, innovation,

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Ørnhøj skole Hovedgaden 32 6973 Ørnhøj Tlf: 96287980 E-mail: OHS@herning.dk www.ornhoj-skole.dk Kvalitetsrapport for Ørnhøj skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 12

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Sinding-Ørre Midtpunkt

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Sinding-Ørre Midtpunkt KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Sinding-Ørre Midtpunkt 1 Indholdsfortegnelse 1 SINDING-ØRRE MIDTPUNKT 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Sønderagerskolen Tjaikofskisvej 3 7400 Herning

Sønderagerskolen Tjaikofskisvej 3 7400 Herning 2009 Sønderagerskolen Tjaikofskisvej 3 7400 Herning Tlf: 97127611 E-mail: soenderager@herning.dk www.soenderagerskolen.dk Kvalitetsrapport for Sønderagerskolen - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Durup Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Durup Skole er en landsbyskole med ca. 140 elever på 0.-6. klassetrin. Dertil kommer specialklasserække

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport i 2009 om skoleåret 2008/2009 for skolerne i Lille Næstved

Kvalitetsrapport i 2009 om skoleåret 2008/2009 for skolerne i Lille Næstved Kvalitetsrapport i 2009 om skoleåret 2008/2009 for skolerne i Lille Næstved Præsentation af skolen Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn. Skolen er kendt for at værne om sin tradition for at skabe rammer

Læs mere

Profil for Vemb Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vemb Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vemb Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi... 9 1.

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

S A M M ENLIGNET MED 200 7

S A M M ENLIGNET MED 200 7 S TATUSANALYSEN 2009 S A M M ENLIGNET MED 200 7 R E SULTATER OG TENDENSER 1. Om statusanalysen i Partnerskab om Folkeskolen... 2 2. Mere glæde og tryghed... 3 3. Bedre læsekompetencer... 4 4. Udfordrende

Læs mere

Fra Bekendtgørelsen: Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv.

Fra Bekendtgørelsen: Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1.0 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Harte Skole ved skoleleder Louise Mogensen KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Det samlede læseresultat på

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Roslev Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Roslev Skole er overbygningsskolen i lokalområde 4. Der går 417 elever på skolen nogenlunde

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Særslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Særslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vinderup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi...

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling

Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen I medfør af 40 a, stk. 5, i lov om folkeskolen,

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Ørnhøj skole Hovedgaden 32 6973 Ørnhøj

Ørnhøj skole Hovedgaden 32 6973 Ørnhøj 2009 Ørnhøj skole Hovedgaden 32 6973 Ørnhøj Tlf: 96287980 E-mail: OHS@herning.dk www.ornhoj-skole.dk Kvalitetsrapport for Ørnhøj skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 14 A. Præsentation af skolen

Læs mere

Profil for Idom-Råsted Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Idom-Råsted Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Idom-Råsted Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi...

Læs mere

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Nr. Felding Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer...2 2. Kompetencer...6 3. Specielle tilbud på skolen...8 4. Elever og økonomi...9

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER Med udgangspunkt i skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2006/2007 vil nedenstående redegøre for generelle oplysninger om og

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

5.08 Mejrup Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008

5.08 Mejrup Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008 5.08 Indhold 5.08.1 Forord ved skolelederen...2 5.08.2 Vurdering af skolens faglige niveau...2 5.08.2.1 Skolens arbejde med kommunale fokusområder...2 Ledelse...2 Evalueringskultur...3 Faglighed og inklusion

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Profil for Skave Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Skave Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Skave Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 10 4. Elever og økonomi... 11

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Profil for Sevel Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Sevel Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Sevel Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi... 9 1.

Læs mere

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv.

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1.0 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Profil for Borbjerg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Borbjerg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Borbjerg Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi...

Læs mere

Profil for Staby Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Staby Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Staby Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi... 9 1.

Læs mere

Profil for Mejrup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Mejrup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Mejrup Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 7 3. Specielle tilbud på skolen... 9 4. Elever og økonomi... 10

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Brændkjærskolen ved Niels E. Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Med udgangspunkt i Skolepasset

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Gedved Skole...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...4... Budget 2008...4... Personaletal...4 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Ørslevkloster Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Ørslevkloster er en folkeskole med 115 elever fordelt på 7 klassetrin. Der er en SFO

Læs mere