Gullestrup Skole Løvbakkevej Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning"

Transkript

1 2009 Gullestrup Skole Løvbakkevej Herning Tlf: Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1 af 13

2 A. Præsentation af skolen Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn Gullestrup Skole er beliggende få kilometer nord for Herning. Skolen har elever fra 0. til 6. kl. samt modtagelsesklasser for de tosprogede elever der er nye i Danmark og derfor ikke har tilstrækkelige danskkundskaber. Sønderagerskolen er overbygningsskole for Gullestrup Skole. Gullestrup Skole ser det som sin opgave at udvikle alle elevers talenter. Elevernes udvikling skal altid ske under hensyntagen til den sociale sammenhæng eleverne er i. En fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen er en nødvendig forudsætning for at kunne udvikle hver elev bedst muligt. Holddeling er et af redskaberne i dette arbejde. Gullestrup Skole er en dansk folkeskole. Det er danske værdier, der er centrale, og det er i udpræget grad disse værdier, der er grundlaget for skolens arbejde. Da skolen har mange elever, der har en anden kulturel og religiøs baggrund, er det samtidigt vigtigt at udvise nødvendige hensyn. Det er vigtigt at alle brugere og ansatte har en forståelse af, at tolerance er et nøglebegreb på skolen. Vi tillægger et tæt skole/hjemsamarbejdet og et velfungerende lærerteamsamarbejde en central betydning i arbejdet med den enkelte elev i forhold til læring, social forståelse og integration. Skolens værdigrundlag På Gullestrup Skole er den danske demokratiopfattelse grundlæggende for alle. Det gælder ansatte såvel som brugere. Vi lægger vægt på i de første skoleår at stille krav til undervisningen, så den udvikler elevernes basale viden, kundskaber, færdigheder og forskellige arbejdsmetoder, for at de i de følgende skoleår bliver i stand til at tage medansvar for egen læring og derigennem øge mulighederne for selvvirksomhed og eksperimenteren. Der lægges desuden vægt på, at eleverne befinder sig i et trygt skolemiljø. Et miljø der er præget af accept og tolerance og hvor god opførsel og god sprogbrug er naturligt. Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 2 af 13

3 B. Vurdering af skolens faglige niveau Vurdering af skolens niveau Skolens elevgrundlag er meget forskelligartet. Der er en meget stor spredning på elevernes forudsætninger. Dette gælder specielt sociale og sproglige forudsætninger. Der er intet der tyder på at den store spredning har indflydelse på den enkelte elevs faglige niveau. Spredningen vil til gengæld have en negativ indflydelse på skolegennemsnittet i faglige test. Dette gælder for såvel standardiserede testresultater som nationale testresultater. Det vurderes at forskelligheden har positiv indflydelse på elevernes alsidige personlige udvikling. En af følgevirkninger er, at eleverne får en meget stor forståelse for sociale, kulturelle og religiøse forskelle. Til trods for spredningen i elevforudsætningen ser det ud til at det faglige skolegennemsnit ligger i eller omkring middelområdet. Dette understøttes af de faglige test, vi hvert år gennemfører. Skolens styrkesider Vi har gennem mange år haft lærerteamsamarbejde. Dette samarbejde er centralt for al undervisning her på skolen. Derfor er det også nødvendigt at udvikle samarbejdet løbende så det passer til den tid vi er i. Vi har for fire år siden ændret teamstrukturen. Vi følger løbende den nye strukturs hensigtsmæssighed. Denne vil blive justeret hvis det skønnes nødvendigt. Det er i teamsamarbejdet at undervisningen planlægges og struktureres. Teamets undervisning tager udgangspunkt i den enkelte elev. Alle elevers talenter skal udvikles. Dette opnås ved en fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen. Her er forskellige måder at organisere sig på vigtige. Vi bruger klasseundervisning, holddeling og individuel undervisning. Vi har velfungerende specialundervisnings- og tosprogsstøttecentre. De to centre skal i en koordineret indsats med det enkelte team sørge for indsatsen i forhold til det enkelte barn. Vi har et veludviklet forældresamarbejde. Det er sammen med forældrene, at de afgørende beslutninger for den enkelte elev træffes. Skolens lærere er veluddannede. Hovedparten af undervisningen varetages af lærere med linjefag eller lærere med tilsvarende kompetancer. I skoleår 09/10 påbegynder én lærer læsevejlederuddannelsen og to lærere påbegynder AKT-uddannelsen. Desuden færdiggør én lærer den specialpædagogiske grunduddannelse. Baggrunden for vurdering af det faglige niveau Der gennemføres hvert år læsetest på alle årgange. Der gennemføres individuelle pædagogiske test og sprogtest hvor det skønnes nødvendigt. Ledelsen og klasselærerne gennemfører hvert år klassekonferencer. Her vurderes de enkelte elevers faglige standpunkt og deres personlige udvikling. Hvert år udarbejdes der elevplaner på alle elever. Eleverne deltager i de nationale test i takt med at disse udvikles. Omtale af resultaterne af de nationale obligatoriske test Undervisningsministeriet har besluttet at alle test er udskudt. Omtale af resultaterne af Statusrapportens læsetest Eleverne blev testet i maj Resultatet er tilfredsstillende. Resultatet af arbejdet med de kommunale mål og skolens indsatsområder Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 3 af 13

4 Bygninger og fysiske læringsmiljøer, herunder bygningsrenoveringer og indretning. Elevrådets arbejde med skolegårdenes standard har ført til konkrete forbedringer i den store skolegård: Gynger er udskiftet, boldtrekant er udskiftet og der er opsat nye basketballkurve. Desuden har elevrådet udarbejdet en plan for den gamle skolegård. Planen indeholder opsætning af boldbur samt opstillingen af borde, bænke og plantekasser. Planen forventes realiseret i efteråret Et tidligere rygelokale er blevet indrettet til tosprogsundervisning. Lokalet er meget lille. I et fællesareal er der ved hjælp af rumdelere lavet to grupperum. Disse anvendes til specialundervisning. Det er dog langt fra en optimal løsning. Der er stadigt et stort behov for at få etableret grupperum. Disse skal ud over til specialundervisning og tosprogsundervisning også anvendes til holddannelse. Vi har på skolen et behov for i fællesskab at arbejde med elevernes adfærd på en anden måde end tidligere. Der er stor enighed mellem personale og ledelse om, at PALS er den model vi vil bruge. Kvalitetsudvikling og dokumentation vidensdeling og læring. Evalueringsplanen er udarbejdet. Kvalitetsrapporten er implementeret i evalueringsplanen. IT-satsning med IT som et aktivt redskab til vidensdeling og læring. Der bliver arbejdet med elementer af JPCK på alle årgange. Der er stadig behov for at arbejdet bliver systematiseret. Vore IT-baserede kommunikationskonferencer er nu de vigtigste kanaler til information, vidensdeling mv. mellem de ansatte. Alle årgange er startet eller er klar til at starte opbygningen af deres klasseweb. Organisations- og ledelsesudvikling med sikring af faglighed, vidensdeling og efteruddannelse. Holddannelsen på tværs af årgangene er blevet forøget. Den ønskede tilstand er endnu ikke nået. Medievejlederen involveret i flere vejledningsforløb. Vejledningen har primært været koncentreret omkring udviklingen af klassernes hjemmesider. PLC har gennemført en brugerundersøgelse. Undersøgelsen har bl.a. nuanceret vore antagelser omkring bogudlånet. Resultaterne af undersøgelsen skal omsættes til en handleplan. Samarbejde mellem institutioner og skoler skal styrkes. Ordningen med kontaktpersoner fungerer tilfredsstillende. De nedsatte samarbejdsudvalg opfylder deres målsætninger. Profilering af skolens identitet. I hvert nummer af det lokale husstandsomdelte beboerblad Betonblomsten er skolens identitet blevet formidlet. Det er sket gennem små artikler skrevet af elever og ansatte. I samarbejde med Midt Marketing er der lavet en avis som formidler skolens værdier. Desuden er der gennem lokale aviser og via radio og TV blevet formidlet et positivt, nuanceret og troværdigt billede af skolens hverdag. Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 4 af 13

5 Sygefraværet er faldet fra 6,5 til 5,8 dage pr. elev. Det er en god udvikling. Vurdering af den specialpædagogiske bistand I forhold til specialundervisningen er skoleåret inddelt i 4 perioder. Forud for hver periode tages der stilling til hvilke elever der i den kommende tid skal have del i støtten. Støttecenterlærerne arbejder ud fra de handleplaner som er udarbejdet i samarbejde med klasselærerne. Undervisningen gives af støttecentrets lærere som støtte i klassen, undervisning på mindre hold eller individuel undervisning alt efter elevens/elevernes behov. En gang årligt afholder skolens ledelse klassekonference med klasselærerne. På disse konferencer evalueres specialundervisningen, og alle elever på årgangen drøftes bl.a. med det formål at klargøre årgangens fremtidige specialundervisningsbehov. Desuden evaluerer ledelsen og det enkelte team specialundervisningen i forbindelse med teamsamtaler. På baggrund af ovenstående vurderes det, at specialundervisningen har en god kvalitet. Vurdering af undervisning i dansk som andetsprog De enkelte teams følger løbende op på undervisningens resultat. De vigtigste kriterier er læsestandpunkt, begrebsforståelse, generel sprogudvikling og kulturforståelse. Skønnes det nødvendigt forestår tosprogskoordinatoren en individuel testning af eleverne. En gang årligt afholder skolens ledelse klassekonference med klasselærerne. På disse konferencer evalueres undervisningen i dansk som andet sprog. Skolens undervisning vurderes i overvejende grad som velkvalificeret, men det skønnes dog, at den samlede kompetence i forbindelse med undervisning i dansk som andetsprog skal vedligeholdes og udbygges ved videreuddannelse og nyansættelser. Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 5 af 13

6 C. Pædagogiske processer og skolebestyrelsens principper Den løbende evaluering Status på elevernes udbytte af undervisningen og deres inddragelse i undervisningens tilrettelæggelse Den løbende evaluering foretages på mange måder. Nogle af disse er formaliseret og andre foregår på en mere uformel måde mellem lærer og elev. Af de formaliserede evalueringsmåder kan nævnes elevsamtaler, elevplaner og test. Elevsamtalerne finder sted minimum en gang om året. Det er elevernes behov, der er afgørende for antallet. Ved elevsamtalen drøftes såvel den faglige som den personlige udvikling. Elevsamtalen er også central i forhold til udarbejdelsen af elevplanen. Det er ved elevsamtalen at elevplanens mål udarbejdes. Foreslagene til målene er forud for elevsamtalen udarbejdet af elevens faglærere ved et teammøde. Disse mål fastsættes endeligt sammen med forældrene ved skole- /hjemsamtalen. Skolen tester hver år alle elever i læsning. Der benyttes standardiserede test. Testresultaterne indgår i elevplanen og dermed får både eleverne og forældrene kendskab til resultatet. En central del af den løbende evaluering foregår på det mere uformelle plan. Eleverne får umiddelbar feedback på de ting de laver i undervisningen og på den måde de agerer på det personlige plan. En anden central del er samtaler mellem elev og lærer vedr. opgaver i undervisningen af både skriftlig og mundlig art. Skole-hjemsamarbejde Status på samarbejde mellem skole og hjem, herunder beslutninger om anvendelse af elevplaner Skole-hjemsamarbejdet følger de af skolebestyrelsen udarbejdede principper. Det er besluttet at elevplanen udarbejdes én gang årligt og indgår i forældresamrådet i foråret. Elevplanen er indtil nu udarbejdet i papirudgave. I skoleåret 09/10 skal den være elektronisk. Dansk som andetsprog Status på tilrettelæggelse af dansk som andetsprog Hvert år i forbindelse med skoleårets planlægning modtager skolen resurser til undervisning i dansk som andetsprog. Disse tildeles ud fra en kommunalt udarbejdet tildelingsnøgle. Timerne fordeles dels som timer til modtagelsesklasser og dels som timer til sprogstøtte. Sprogstøttetimerne fordeles efter behov til de tre teams og til tosprogsstøttecentret (lydtræning og småkurser). Indsatsen i det enkelte team og tosprogsstøttecentret koordineres. Sprogstøttecentret arbejder ud fra, at skoleåret er inddelt i 4 perioder og planlægger i forhold hertil aktiviteterne. Undervisningen gives som støtte i klassen, undervisning på mindre hold eller individuel undervisning alt efter elevens/elevernes behov. Det er vigtigt, at der hele tiden er fokus på begrebsindlæringen. Eventuelle principper for skole-hjemsamarbejde vedtaget af skolebestyrelsen Principper for samarbejde mellem skole og hjem, herunder beslutninger om anvendelse af elevplaner Skole/hjemsamarbejde: Forældre og lærere har i fællesskab fastlagt samarbejdsformen mellem hjem og skole. Såvel forældre som lærere ønsker at åbne mulighed for omgående direkte kontakt mellem hjem og skole, hvis særlige behov opstår. Derfor er det ikke blot nedennævnte muligheder for samarbejde, der er til stede. Man kan altid kontakte hinanden ved direkte henvendelse forældre/lærer. Klasseforældremøder: Ved starten af skoleåret arrangeres et møde for hver klassetrins forældre. Mødet kan planlægges sammen med Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 6 af 13

7 klasseforældrerådet. På mødet besluttes evt. særlige klasseforældrearrangementer for skoleåret. Skolebestyrelsesrepræsentanten fortæller om arbejdet i bestyrelsen og lytter til evt. forældreønsker. Klasseforældrerådet vælges. Repræsentanter samt suppleanter til forældreforeningens bestyrelse vælges. Forældreforening: Skolens forældrekreds udgør skolens forældreforening (der opkræves ikke kontingent). Hver klasses forældre vælger en repræsentant, der sammen med de andre klassers repræsentanter og en repræsentant fra ledelsen, danner bestyrelsen for forældreforeningen. Forældreforeningen og bestyrelse forestår i samarbejde med elevråd og pæd. råd forskellige arrangementer som skolefester o.l. Klasseforældreråd: Der vælges et klasseforældreråd på hvert klassetrin. Rådet består af 3-4 forældre og en eller flere lærere fra årgangen. Besøg på skolen i skoletiden: Forældre kan altid komme på skolen i undervisningstiden for at overvære undervisningen. Der afholdes hvert år 2 åbenthusdage pr. klasse/årgang. Det skal tilstræbes at de 2 dage placeres med 1 dag i efteråret og 1 dag i foråret. Klasserne/årgangene planlægger selv tidspunkterne og indholdet og sørger selv for at forældrene får besked i god tid - ca. 4 uger i forvejen. Forældresamråd - meddelelser om elevers standpunkt: Der afholdes forældresamråd 2 gange årligt (ca. nov. og maj). Samrådene foregår bl.a. på baggrund af elevsamtaler. Elevplanen indgår i samrådet i oktober/november. Det er naturligt at eleverne deltager i samrådene. Eventuelle principper for dansk som andetsprog vedtaget af skolebestyrelsen Principper for tilrettelæggelse af dansk som andetsprog Timer til tosprogede elever: Timerne fordeles dels som timer til modtagelsesklasser og dels som timer til sprogstøtte. Sprogstøttetimerne fordeles efter behov til de enkelte teams og til tosprogsstøttecentret (lydtræning og småkurser). Sprogstøttecentret arbejder ud fra, at skoleåret er inddelt i 4 perioder og planlægger i forhold hertil aktiviteterne. Undervisningen gives af støttecentrets lærere som støtte i klassen, undervisning på mindre hold eller individuel undervisning alt efter elevens/elevernes behov. (ovenstående er en del af skolebestyrelses principper vedr. skoleårets planlægning) Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 7 af 13

8 D. Rammebetingelser Klassetrin, spor og elever Punktet udfyldes af forvaltningen på baggrund af status d. 5. september i året forud for rapporteringsåret Antal elever Bh. kl klasse klasse klasse klasse klasse klasse 13 1 Antal spor Antal elever i den almindelige specialundervisning Elever der modtager specialpædagogisk bistand på skolen under den almindelige specialundervisning 45 elever modtager specialpædagogisk bistand. 2 elever modtager praktisk bistand. Nøgletal for normalklasser Antal elever pr. klasse 15,5 Gennemsnitlig udgift pr. elev Ressource afsat til specialpædagogisk bistand kr. Ressource afsat til undervisning i dansk som andetsprog kr. Antal elever pr. lærer 8,1 Elevernes fravær pr. elev 5,8 Antal computere/elever 0,46 Afholdte udgifter til undervisningsmidler pr. elev kr. Nøgletal for modtageklasser Antal elever pr. lærer - gennemsnitstal for året 8,3 Gennemsnitlig lønudgift pr. elev i modtageklasser Antal elever pr. klasse 8,3 Antal tosprogede elever, der modtager specialundervisning Antal tosprogede elever, der modtager undervisning i sprogklasse Antal tosprogede elever, der modtager basisundervisning (modtagerklasse) 29 elever Antal tosprogde elever, der modtager særlig tilrettelagt undervisning i dansk som andetsprog på hold, sprogstøttecenter, to-lærerordninger 1 elev 56 elever Rammebetingelser i øvrigt - 1 Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 8 af 13

9 Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning 43,61% Ressourcer der anvendes til efteruddannelse og kompetenceudvikling Planlagte undervisningstimer Gennemførte undervisningstimer kr. pr. fuldtidsansat timer timer Rammebetingelser i øvrigt - 2 Undervisningen er varetaget af lærere med linjefag eller med tilsvarende kompetencer Dansk (%) 100 Engelsk (%) 83 Kristendomskundskab (%) 80 Historie (%) 50 Idræt (%) 100 Musik (%) 100 Billedkunst (%) 89 Håndarbejde (%) 100 Sløjd (%) 100 Hjemkundskab (%) 100 Matematik (%) 100 Natur/teknik (%) 0 Dansk som andetsprog (%) 72 Rammebetingelser i øvrigt - 3 Undervisernes kompetencer i forhold til AKT, Specialpædagogik, Læsevejledning, Skolebibliotek og Medievejledning Antal Lærere/børnehaveklasseledere, der er AKT-uddannede 1 Pædagoger, der er AKT-uddannede 0 Medarbejdere, der er i gang med en AKT-uddannelse 2 Medarbejdere med diplom i specialpædagogik (herunder den gl. speciallærer-uddannelse) 1 Medarbejdere med uddannelse i specialpædagogik 5 Lærere/børnehaveklasseledere med læsevejlederuddannelsen 0 Lærere/børnehaveklasseledere der har taget læsevejlederkurser 0 Medarbejdere, der er i gang med en læsevejlederuddannelse 1 Lærere med skolebibliotekaruddannelsen 2 Medievejledere med diplom 0 Medievejledere med anden uddannelse (kurser) 1 Andre vejlederuddannelser 0 Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 9 af 13

10 E. Resultater Læsetesten fra statusrapporten % Hurtige og sikre 48,1 Langsomme og delvis sikre læsere 44,4 Usikre (resten) 7,4 KL Partnerskab om Folkeskolen - Statusanalyse 2008 Udfyldes først i 2009 Læsetesten taget i slutningen af 1. kl. viser, at vi har færre elever, der er hurtige og sikre læsere end kommunen som helhed (Gullestrup Skole 48,1% - Herning Kommune 73,4%). Til gengæld har vi betragteligt flere, der er langsomme og delvis sikre (Gullestrup Skole 44,4% - Herning Kommune 13,0%). Samtidig har vi langt færre elever, der er usikre læsere (Gullestrup Skole 7,4% - Herning Kommune 13,6%). Elevernes kompetencer inden for kreativitet, innovation, problemløsning og samarbejde vurderes en del højere af eleverne end af lærerne. I forhold til evalueringskulturen er der stor overensstemmelse mellem de deltagende gruppers vurdering. Både skoleledelsen, lærerne, eleverne og forældrene vurderer at vi er tæt på 80% af den ønskede tilstand. Undervisningsmiljøvurderingen I efteråret 2008 gennemførte vi en ny undervisningsmiløvurdering. Klasserne drøftede generelt elevernes undervisningsmiljø. Elevrådet har derefter drøftet klassernes svar. Ud af drøftelse kom temaet: Forbedringer af skolegårdene og forbedrede legemuligheder i skolegårdene. Elevrådets arbejde med temaet har ført til konkrete forbedringer i den store skolegård: Gynger er udskiftet, boldtrekant er udskiftet og opsætning af nye basketballkurve. Desuden har elevrådet udarbejdet en plan for den gamle skolegård. Planen indeholder opsætning af boldbur samt opstillingen af borde, bænke og plantekasser. Planen forventes realiseret i efteråret Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 10 af 13

11 U. Pædagogiske processer - skolens udviklingsplan Bygninger og fysiske læringsmiljøer, herunder bygningsrenovering og indretning Status Elevrådets arbejde med skolegårdenes standard har ført til konkrete forbedringer i den store skolegård: Gynger er udskiftet, boldtrekant er udskiftet og der er opsat nye basketballkurve. Desuden har elevrådet udarbejdet en plan for den gamle skolegård. Planen indeholder opsætning af boldbur samt opstillingen af borde, bænke og plantekasser. Planen forventes realiseret i efteråret Kvalitetsmål/mål Et tidligere rygelokale er blevet indrettet til tosprogsundervisning. Lokalet er meget lille. I et fællesareal er der ved hjælp af rumdelere lavet to grupperum. Disse anvendes til specialundervisning. Det er dog langt fra en optimal løsning. Der er stadigt et stort behov for at få etableret grupperum. Disse skal ud over til specialundervisning og tosprogsundervisning også anvendes til holddannelse. Vi har på skolen et behov for i fællesskab at arbejde med elevernes adfærd på en anden måde end tidligere. Der er stor enighed mellem personale og ledelse om, at PALS er den model vi vil bruge. Målet med PALS er at forebygge problemadfærd. Målet i skoleåret 09/10 er at indpasse skolens kultur i PALS, og at alle medarbejdere får øget deres færdigheder og kompetencer til at udvikle positiv adfærd, social forståelse og samarbejdsevner blandt vore elever. I skoleåret 10/11 involveres eleverne i arbejdet. Succeskriterier/tegn Arbejdsglæden bliver styrket og de ansatte oplever et mere anerkendende dagligdag. Handleplan/tiltag Evaluering I samarbejde med PALS-vejlederen planlægges og tilrettelægges generelle tiltag for hele skolen på adfærdsområdet. Processen evalueres løbende i styregruppen. Kvalitetsudvikling og dokumentation - videndeling og læring Status Evalueringsplanen er udarbejdet. Kvalitetsrapporten er implementeret i evalueringsplanen. IT-satsning med IT som et aktivt redskab til videndeling og læring Status Der bliver arbejdet med elementer af JPCK på alle årgange. Der er stadig behov for at arbejdet bliver systematiseret. Vore IT-baserede kommunikationskonferencer er nu de vigtigste kanaler til information, vidensdeling mv. mellem de ansatte. Alle årgange er startet eller er klar til at starte opbygningen af deres klasseweb. Organisations- og ledelsesudvikling med sikring af faglighed, vidensdeling og efteruddannelse Status Holddannelsen på tværs af årgangene er blevet forøget. Den ønskede tilstand er endnu ikke nået. Medievejlederen har været involveret i flere vejledningsforløb. Vejledningen har primært været koncentreret omkring udviklingen af klassernes hjemmesider. PLC har gennemført en brugerundersøgelse. Undersøgelsen har bl.a. nuanceret vore antagelser omkring bogudlånet. Resultaterne af undersøgelsen skal omsættes til en handleplan. Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 11 af 13

12 Samarbejde mellem institutioner og skoler skal styrkes Status Ordningen med kontaktpersoner fungerer tilfredsstillende. De nedsatte samarbejdsudvalg opfylder deres målsætninger. Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO Status Titel: Profilering af skolens identitet. Succeskriterier/resultatkrav: Det er målet, at de som i fremtiden fravælger skolen, gør det ud fra et reelt kendskab til skolen. Status: I hvert nummer af det lokale husstandsomdelte beboerblad Betonblomsten er skolens identitet blevet formidlet. Det er sket gennem små artikler skrevet af elever og ansatte. I samarbejde med Midt Marketing er der lavet en avis som formidler skolens værdier. Avisen bliver omdelt i områdets institutioner til kommende elevers forældre. Desuden er der gennem lokale aviser og via radio og TV blevet formidlet et positivt, nuanceret og troværdigt billede af skolens hverdag. Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 12 af 13

13 Z. Skolebestyrelsens bemærkninger Skolebestyrelsens bemærkninger Skolebestyrelsen udtaler sig til skolens bidrag til kvalitetsrapporten Skolebestyrelsen vægter sundhed og profilering højt. Der er i øvrigt god sammenhæng mellem kvalitetsrapportens indhold og bestyrelsens arbejde og intentioner i forhold til skolens udvikling. Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 13 af 13

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Aakjærskolen...2 Balling Skole...17 Breum skole...38 Brårup skole...52 Durup Skole...70 Fursund Skole...83 Glyngøre skole...96 Hem Skole...107 Højslev Skole...121 Jebjerg Skole...136 Nr. Søby Skole...154

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2007 for Silkeborg Kommunale Skolevæsen Side 1 af 68

Kvalitetsrapport 2007 for Silkeborg Kommunale Skolevæsen Side 1 af 68 Kvalitetsrapport 2007 for Silkeborg Kommunale Skolevæsen Side 1 af 68 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Indledning...5 Silkeborg Kommunes Skolevæsen...6 Kvalitetsbeskrivelse af Silkeborg

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007

Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Data fastsat ud fra Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter... 6 Helhedsvurdering af det faglige niveau... 6 Rammebetingelser...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2008/09. Glostrup Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2008/09. Glostrup Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 2008/09 Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Læsevejledning til rapporten...4 2. Rammebetingelser...5 2.1. Specialpædagogisk bistand liniefagsuddannede...

Læs mere

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08

Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 Skolebeskrivelse for Gedved Skole 2007/08 BØRN OG UNGE Indhold Gedved Skole...3 Samlet vurdering af skolen...3 Rammebetingelser...4... Budget 2008...4... Personaletal...4 Pædagogiske processer herunder

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE RAMBØLL KOMMUNE Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Politiske visioner for skolevæsnet 5 1.2 Arbejdet med de kommunale

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dialogdel

Indholdsfortegnelse Dialogdel Indholdsfortegnelse Dialogdel 1. Institutionens adresse mv. 4 2. Overordnet politisk målsætning 4 3. Delmål 6 Servicemål 7 4. Skolens overordnede målsætning 9 Distriktsskolen Pædagogisk målsætning 9 Timefordeling

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

SKOLEN HER OG NU... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... 4 RESULTATER... 4 SKOLENS RAMMEBETINGELSER... 8 DE PÆDAGOGISKE PROCESSER...

SKOLEN HER OG NU... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... 4 RESULTATER... 4 SKOLENS RAMMEBETINGELSER... 8 DE PÆDAGOGISKE PROCESSER... Kvalitetsrapport Skoleåret INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLEN HER OG NU... OPGAVER, MEDARBEJDERE OG BRUGERE... STATUS OG UDVIKLINGSPERSPEKTIVER... SAMMENFATTENDE VURDERING AF DET FAGLIGE NIVEAU... RESULTATER...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere