Forslag til at skabe omprioriteringspuljen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til at skabe omprioriteringspuljen"

Transkript

1 til at skabe Nr. Område sstiller Inv. behov 1 S1022POL01 POL (TMU) Øge brug af pesticider S1028CHE01 Chef Opsigelse af medlemskab af Gate Omkostningsreduktion i stykprisen ved brug af Grantoftegaard (ikke-servceudgifter) S2002CHE01 Chef 4 S3030POL01 POL (ØKU) Afskaf offentlig betaling af modersmålsundervsining S3033CHE01 Chef Skabt investeringsrum på det specialiserede undervisningsområde S3050CHE01 Chef Reduktion af tilsyn i dagplejen S3050CHE02 Chef Reduktion af dagplejen som følge af færre børn S3050CHE03 Chef Afvikling af kommunalt betalt frugtordning i dagtilbud S4035CHE01 Chef Tilskud til voksenundervisning reduceres med 50 % S4035CHE02 Chef Takstnedsættelse på udlejningslokaler fra budgetaftalen 2015 tilbagerulles S4035CHE03 Chef Nedsættelse af beløb til Team Ballerup med 50 % S4038CHE01 Chef Ballerup Museum drevet af frivillige S4038CHE02 Chef Køb af kulturelle ydelser Grantoftegaard nedsættes med 50 % S4038CHE03 Chef Nedlæggelse af pulje til kulturelle arrangementer S4038CHE04 Chef Baltoppen Live omdannes til et Frivillighus S4038CHE05 Chef Tilskud til Teaterforeninger Tema bortfalder S5056CHE01 Chef Besparelse på sundhedspolitiske initiativer S5056CHE02 Chef Optimering af demensområdet S6060CHE01 Chef Regulering af budget for ydelsesstøtte Mulighed for at udskrive bøder i forbindelse med manglende/forkert folkeregistrering S6062CHE01 Chef 21 S6062CHE02 Chef Reduktion eller afskaffelse af overførselsbuffer S6062CHE03 Chef Afskaffe udviklingspuljen S6062CHE04 Chef Reduktion i annoncering via digitale medier S6064CHE01 Chef Afskaffelse af pensionistskovture STVÆRCHE01 Chef Nedbringelse af lønniveauerne ved nyansættelse for udtagne grupper STVÆRCHE02 Chef Nedlæggelse af Kunstrådet $17 stk. 4 udvalg I alt

2 til at skabe Nr. Område sstiller Inv. behov Investerings 27 S1022CHE01 Chef Sluk lys om natten Investering i socialrådgiverstillinger med reduceret sagsantal, forøget kvalitet og forebyggelse af økonomitunge foranstaltninger til følge S3046CHE01 Chef 29 S5054CHE01 Chef Markedsanalyser - benchmarking det specialiserede område S6060CHE02 Chef Systematisk gennemgang af serviceaftaler på kommunens ejendomme S6060CHE03 Chef Udbud af håndværkerydelser STVÆRCHE03 Chef Konkurrenceudsættelse 33 S6062CHE05 Chef Kig&Lyt udkommer elektronisk inkl. overgangsordning S6062CHE06 Chef Optimering eller omlægning af kursusvirksomhed - Villa Blide I alt Modernisering af gadebelysningen - KMB 22. juni 2015, sag Samlet til at skabe omprioriteringspulje fordelt på udvalg (1.000 kr.) Inv. behov Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget udvalget I alt Investerings til på udvalg (1.000 kr.) Inv. behov Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget udvalget I alt

3 S1022POL01 Øge brug af pesticider Skabe Bjørneklo, ukrudtsbekæmpelse generelt. Der er ikke regnet på de eventuelle negative konsekvenser i forhold til grundvandsressourcen. Her er en overvejelse om hvordan det understøtter et eller flere af de politiske pejlemærker. Påvirker driftsomkostningerne for ukrudtsbekæmpelse generelt og Kæmpe Bjørneklo Udgifter I alt

4 S1028CHE01 Opsigelse af medlemskab af Gate 21 Skabe Ballerup Kommune har som medlem af Gate 21 mulighed for at skabe og deltage i medfinansierede projekter indenfor klimaområdet. Projekter der som oftest involverer virksomheder og universiteter og tager udgangspunkt i de udfordringer som kommunerne står med, og den produktudvikling som erhvervslivet er i gang med. Vi er involveret i projekter indtil 2017, og kan derfor først melde os ud derfra. Erhverv og beskæftigelse Udgifter I alt

5 S2002CHE01 Omkostningsreduktion i stykprisen ved brug af Grantoftegaard men det kan påvirke Grantoftegaards samlede økonomi Skabe Der opnås lavere udgifter til Grantoftegaard på beskæftigelsesområdet end de nuværende ca. 5,1 mio. kr. De lavere udgifter søges opnået via: - Ophør af socialmentor i Grantoftegaards tilbudspakker på beskæftigelsesområdet (0,9 mio. kr.) - Lavere ugepris på aktivering, særligt når der ikke er tale om fuldtidsaktivering, i forhold til den nuværende ugepris på kr. uanset det ugentlige timetal (ca. 1 mio. kr.) - Evt. færre aktiveringsforløb mv. på Grantoftegaard et understøtter de fortsatte bestræbelser på en costeffektiv beskæftigelsesindsats, jf. EBU s aktiveringsstrategi Udgifter til aktivering mv. på beskæftigelsesrammen (20.02), uden for servicerammen Udgifter I alt

6 S3030POL01 Afskaf offentlig betaling af modersmålsundervisning Skabe Afskaf offentlig betaling af modersmålsundervisning. I dag udgør budgettet til modersmålsundervisning kr. pr år. I folkeskoleloven er det krav at der skal tilbydes modersmålsundervisning til EU-borgere. I dag er der i alt 20 børn af EU-borgere der har ansøgt om modersmålsundervisning. De har søgt om modersmålsundervisning i et sprog som vi ikke dækker i Ballerup Kommune. Vi skal ikke oprette klasser hvis der er meget få børn i en sproggruppe, men vi skal tilbyde dem et alternativt tilbud i en anden kommune. Hvis 20 børn alle skal tilbydes modersmålsundervisning, koster det kr. I skoleåret 2015/16 tilbydes der modersmålsundervisning til i alt 58 børn, inden for følgende sprog: Tyrkisk (26) Serbisk(12) Spansk (8) Albansk (12) Alle disse børn er ikke EU-borgere og dermed er denne undervisning ikke lovpligtig. Sammenhængende udvikling 0-25 år Hold til modersmålsundervisning er oprettet for skoleåret 2015/16. Det indstilles at der fastholdes et budget der kan dække den lovpligtige undervisning, og dermed kan der reduceres kr. årligt, dog startende med skoleåret 2016/17 (effekt 5 måneder i 2016) Udgifter

7 I alt Side 2

8 S3033CHE01 Skabt investeringsrum på det specialiserede undervisningsområde Skabe I forbindelse med analysen af det specialiserede undervisningsområde der afsluttes den 15. december 2014, er det lykkedes at frigøre et beløb svarende til 10 pct. af ressourceanvendelsen på det specialiserede område. I den nye økonomimodel for de specialiserede område er dette konkretiseret til 15,5 mio. kr. årligt. Den politiske intention med frigørelsen af midlerne har været at anvende disse midler til en forebyggende indsats. Der kan f.eks. anvendes 5,0 mio. kr. af de frigjorte midler til. Fokus på kerneopgaven den sammenhængende udvikling 0-25 år Udgifter I alt

9 S3050CHE01 Reduktion af tilsyn i dagplejen Skabe I dagtilbudsloven er det fastsat, at der skal føre tilsyn med dagplejen. Det er op til den enkelte kommune, at fastlægge, hvordan tilsynet ønskes udført. I Ballerup anvender vi flere ressourcer på denne opgaven end sammenlignelige kommuner gør (Egedal, Furesø og Herlev) I dag anvender Ballerup 3,35 timer pr. uge dagplejere inkl. gæstehuset. Besparelsen ved nedsættelse at timetallet: 2,3 time pr. dagplejer kr. 1,8 time pr. dagplejer kr. Såfremt et om at nednormere dagplejen til 72 pladser vil besparelsen blive mindre ( kr./ kr.) Det indstilles at timetallet nedsættes til 2,3 timer pr dagplejer således at det er muligt at have to personer til den samlede opgave. Det forudsættes at dagplejen nednormeres til 72 pladser. Ballerup Kommune version 3.0 fokus på kerneopgaven For at et skal have effekt skal der laves en reducering i lønudgifterne til dagplejetilsynet. Udgifter I alt

10 S3050CHE02 Reduktion af dagplejen som følge af færre børn Skabe Dagplejen består i dag af 22 dagplejere med 88 pladser, kombineret med et gæstedagplejehus hvor der er mulighed for at passe børn når en dagplejer er fraværende. Det vurderes at ordningen med dagplejehus har været en succes. I dag er der ikke fuld udnyttelse af kapaciteten i dagplejen, og det vurderes at der vil være et behov for 72 pladser. Der er to løsninger på denne udfordring: 1. Ved nedlæggelse af gæstedagplejehuset, betyder det at dagplejere normeres til 3 børn pr dagplejer. For 72 pladser kræves 24 dagplejere. Denne løsning vil indebære at børn i tilfælde af fraværd hos en dagplejer - skal passes hos andre dagplejere. Ved nedlæggelse af gæstedagplejehuset i Kornvænget 32, vil der være udgifter til reetablering af lejemålet men også besparelse på husleje, el, vand og varme. Forventet årlig besparelse på kr. plus eventuelle besparelse på bygningsdrift. 2. Tilpasning af antallet af dagplejere til det faktiske behov. Gæstedagplejehuset fastholdes. et indebærer at der skal reduceres med 4 dagplejere. Forventet årlig besparelse på kr. Administrationen anbefaler at 2. Denne løsning giver mest mulig fleksibilitet, således at Ballerup Kommune i fremtiden kan tilknytte flere dagplejere hvis der skal være behov herfor. Det er mere bekosteligt at nedlægge gæstedagplejehuset og mere bekosteligt at genetablere det på et senere tidspunkt. Fokus på kerneopgaven

11 I nedenstående er der indarbejdet en besparelse sfa. 2. Besparelsen er indarbejdet fra 2017, idet reduktionen af personale tager lang tid. Erfaringsmæssigt kan der være 9-12 mdr. opsigelse. Udgifter I alt Side 2

12 S3050CHE03 Afvikling af kommunalt betalt frugtordning i dagtilbud Skabe Der gives i dag frugt til børn i børnehavealderen dvs. aldersgruppen 3-5 år. Der gives en budgettildeling 731 kr. pr. barn. Fokus på kerneopgaven Besparelsen på kommunalt betalt frugtordning, har en afledt effekt på forældrebetalingen, fripladser og søskenderabat. Forældrene betaler 25 pct. af udgiften. Som følge af fald i forældrebetalingen reduceres udgiften til økonomiskfriplads og søskenderabat. I nedenstående vises nettobesparelsen. Besparelsen er beregnet på de forventede børnetal i aldersgruppen 3-5 år i perioden, og derfor er besparelsen forskellig år for år. Udgifter I alt

13 S4035CHE01 Tilskud til voksenundervisning reduceres med 50 %. nej Skabe Jf. Folkeoplysningsloven er tilskuddet lovpligtigt, men størrelsen på puljen fastsættes af Kommunalbestyrelsen. Deltagelse i aftenskoleundervisning er faldende og har været i en årrække. Kan opgave Nedsættelse af tilskud til 50 % Udgifter I alt nej

14 S4035CHE02 Takstnedsættelse på udlejningslokaler fra budgetaftalen 2015 tilbagerulles Skabe Ballerup Kommune udlejer lokaler til private fester. Der er ikke tale om en lovpligtig opgave, men der har i Ballerup Kommune i mange år været en tradition for, at borgerne i Ballerup Kommune også har mulighed for at leje lokaler til fester o. lign., hvor de bor og lever. Priserne på Ballerup Kommunes udlejningslokaler vil stige marginalt ved en tilbagerulning. Kan opgave Vil give en forventet merindtægt. Udgifter I alt

15 S4035CHE03 Nedsættelse af beløb til Team Ballerup med 50 % SKABE Ballerup Kommune har sammen med en række virksomheder fra det lokale erhvervsliv et samarbejde om støtte til idrætsforeningernes elitesatsninger. Ballerup Kommune har i en årrække sammen med disse virksomheder - arbejdet målrettet på at opdyrke et eliteidrætsmiljø. Såfremt beløbet nedsættes, kan det sandsynligvis påvirke virksomhedernes lyst til at medfinansiere dette arbejde. Kan opgave Udgifter I alt

16 S4038CHE01 Ballerup Museum drevet af frivillige nej Skabe C-BKE stiller lønsum til rådighed for Museumsfonden. Historisk set, har Ballerup Museum været drevet af frivillige. Der er i dag knyttet omkring 70 frivillige til museet. Der vil være tale om en lønbesparelse. Dog fastholdes lønnen til lederen af museet mhp. at sikre driften og koordination af de frivillige. Pt. foregår en politisk drøftelse af udviklingen af Pederstrupområdet, hvori museet indgår. Kan opgave Lønsum Udgifter I alt nej

17 S4038CHE02 Køb af kulturelle ydelser Grantoftegård nedsættes med 50 % Skabe Køb af kulturelle tilbud og formidling af viden om økologi m.v.: Ballerup Kommune køber i dag aktiviteter som bl.a. adgang for kommunens borgere til lemmedage samt hestevognskørsel i Pederstrup. Det vil kræve ny samlet kontrakt som tillader færre køb for en delkontrakt, uden det kræver et tilsvarende større køb på en anden delkontrakt. Kan opgave Konsekvens: Det vil kræve en ny samlet kontrakt som tillader færre køb for en delkontrakt, uden det kræver et tilsvarende større køb på en anden delkontrakt Der er 2 års opsigelsesfrist i nuværende kontrakt for opsigelse af delkontrakter. Udgifter I alt nej

18 S4038CHE03 Nedlæggelse af pulje til kulturelle arrangementer SKABE På baggrund af ansøgning yder Kultur- og Fritidsudvalget tilskud til kulturelle arrangementer i kommunen. En ordning der i en årrække har sikret mulighed for en bred kulturpolitisk satsning i kommunen til glæde for mange borgere. Og en ordning der reelt er et politisk råderum for prioriteringer på kulturområdet. Kan opgave Udgifter I alt

19 S4038CHE04 Baltoppen Live omdannes til et Frivillighus. SKABE Ballerup Kommune har i en årrække arbejdet målrettet på at tilbyde borgerne et attraktivt musikteater med fokus på lokal og international musik, teater og dans mm. Endvidere arbejder Baltoppen Live på at samskabe med borgerne omkring aktiviteter og forestillinger. Ligesom der, sammen med de øvrige kulturinstitutioner, arbejdes med at få tiltrukket ikkekulturforbrugere. Der vil være tale om en lønbesparelse. Dog fastholdes lønnen til lederen mhp. at sikre driften og koordination af de frivillige. Kan opgave Udgifter I alt

20 S4038CHE05 Tilskud til Teaterforeninger Tema bortfalder SKABE Konsekvens: Teater nedlægges Baltoppen Live mister indtægter (udlejning/personale til rådighed). (ikke beregnet). Kan opgave Udgifter I alt

21 S5056CHE01 Besparelse på sundhedspolitiske initiativer Skabe pulje Besparelse forebyggelse/sundhed/ældreområdet Nedlæggelse af store cykeldag 0,1 Nedlæggelse af sundhedspriser 0,05 Nedlæggelse af sundhedsformidler i dagtiden indenfor Sundhed på dit sprog 0,15 Udgifter I alt

22 S5056CHE02 Optimering af demensområdet Skabe pulje Reduktion af udgifterne til centralt placeret demenskoordinator: 0,2 mio. kr. et lægger sig op ad bestræbelserne på at organisationen bliver bedre til at sætte fokus på kerneopgaven Udgifter I alt

23 S6060CHE01 Regulering af budget for ydelsesstøtte Skabe Hvert år opkræves BK ydelsesstøtte til en række almene boligafdelinger. Beløbet er faldende og derfor er der opstået et overskud på kontoen. Der kommer ikke nye udgifter til ydelsesstøtte, da støtten i dag ydes om grundkapitallån/kapitaltilførsel. Der forventes et samlet overskud på de tre konti, ydelsesstøtten betales fra. Udgifter I alt

24 S6062CHE01 Mulighed for at udskrive bøder i forbindelse med manglende/forkert folkeregistrering. Skabe I forbindelse med det nye Folkeregister har det vist sig, at der er behov for at kunne udskrive bøder til borgere der ikke følge reglerne i cpr-lovgivningen og planloven. Det drejer sig om sager hvor der ikke meldes rettidig flytning, afgives forkerte oplysninger, afgiver urigtige oplysninger, ligesom når der tages fast ophold i kolonihaver og sommerhuse. et går på, at udskrivning af bøder skal være en mulighed, som der gives til Folkeregisteret, men som altid skal vurderes og evt. besluttes i den konkrete sag. Der skal således ikke være en automatik i bødeudskrivningen. Udover at det vil være en stor hjælp i det daglige arbejde i Folkeregisteret, vil også Kontrolgruppen kunne have glæde af en bøde mulighed. Ordningen er med succes bl.a. indført i Århus, København, Odense og Haderslev kommuner. En bøde mulighed vil kunne løses indenfor den nuværende normering i Folkeregisteret. På baggrund af erfaringerne med ikke-rettidige og urigtige oplysninger mv. i Folkeregisteret samt opgørelse af bødeantallet i Odense forventes det, at der kan opnås en besparelse i størrelsesordenen kr. ved bøder i samme størrelsesorden som i ovennævnte kommuner: - Ca. 600 kr. i bøde ved ikke-rettidige oplysninger kr. i bøde ved urigtige oplysninger mv. afhængigt af karakteren af forseelsen Ønske om effektivt folkeregister, som også var en del af grundlaget for beslutningen om ny folkeregister-

25 administration (maj 2014) Bøde-indtægter Udgifter I alt Side 2

26 S6062CHE02 Reduktion eller afskaffelse af overførselsbuffer Skabe Der er afsat en overførselsbuffer på 10 mio. kr. årligt, så de samlede overførsler mellem budgetår kan bruges. Overførslerne er dels de decentrale institutioners opsparede overskud fra tidligere år og dels udskudte leverancer, som primært er politisk besluttede projekter. Bufferen sikrer, at Ballerup kan bidrage til at aftalen mellem KL og regeringen overholdes, da brugen af overførsler mellem budgetår fra statens side betragtes som en overskridelse af de budgetterede serviceudgifter. De 10 mio. kr. betyder, at der kan hvert år kan bruges 10 mio. kr. af det opsparede overskud samtidig med at Ballerup bidrager til at aftalen overholdes. Hvis aftalen ikke overholdes for kommunerne under ét vil staten reducere bloktilskuddet til alle kommuner. Hvis bufferen reduceres eller fjernes vil der være en øget risiko for, at brugen af opsparet overskud vil medføre en overskridelse af kommunens budgetterede serviceudgifter, hvilket kan medføre en statslig sanktion, hvis kommunerne samlet set ikke overholder aftalen. I 2012 var de samlede overførsler ind i året 39,8 mio. kr. og 39,6 mio. kr. ud, hvilket giver et samlet opsparing af overførsler på 0,2 mio. kr. I 2013 var det tilsvarende beløb 20,6 mio. kr., mens der var et forbrug af overførsler på 14,4 mio. kr. i I siden 2011 har kommunerne overholdt aftalen med regeringen og der er dermed sorte tal på bundlinjen for fjerde år i træk. Siden 2011 har udsvinget i serviceudgifterne på landsplan kun udgjort 0,5 procent, hvilket vil sige der en vis stabilitet i kommunernes udgifter. I 2014 var der et mindreforbrug på 2,4 mia. kr.

27 Der kan også laves en reduktion i omfanget overførselsniveauet både over- og underskud og udskudte leverancer, som vil reducere risikoen for store udsving i overførslerne mellem budgetårene. Puljemidler på samlet 10 mio. kr. årligt Udgifter I alt Side 2

28 S6062CHE03 Afskaffe udviklingspuljen Skabe Udviklingspuljen indgik i budgetaftalen til budget 2011 og var afsat som en investeringspulje, som kunne give besparelser i fremtiden. Omprioriteringspuljen er reelt en erstatning for udviklingspuljen, og det foreslås derfor at udviklingspuljen afskaffes. Puljemidler på den centrale administration. Udgifter I alt

29 S6062CHE04 Reduktion i annoncering via digitale medier Skabe Vi foreslår en reducering af antallet af annoncer i de trykte medier. Eksempelvis kan dele af eller hele kommunesiden og jubilæer/afskedsreceptioner i Ballerupbladet overføres til Ballerup.dk, når det nye mødested er etableret i foråret På årsbasis er kommunesiden ca. 50 gange i Ballerup Bladet til omkring kr. pr. gang. Hertil annonceres der ca. 30 jubilæer/afskedsreceptioner pr. år. i Ballerup Bladet til omkring 800 kr. stykket. Ifølge miljølovgivning, planlovgivningen og på folkeskoleområdet kan annoncering udelukkende ske digitalt. Såfremt det fortsat ønskes, at der annonceres i Ballerupbladet, kan annonceringen ske med henvisning til ballerup.dk (dvs. mindre annoncer) og/eller udelukkende ske hver anden uge. Ved at flytte kommunesiden til Ballerup.dk kan der årligt spares ca kr. Hertil kan der spares i omkring kr. ved at rykke jubilæer/afskedsreceptioner til Ballerup.dk. Digitalisering Såfremt der reduceres i antallet fra hver uge til hver anden uge og med mindre annoncer med henvisning til ballerup.dk, vil der årligt være en besparelse på ca kr. Udgifter I alt

30 S6064CHE01 Afskaffelse af pensionistskovture Skabe pulje Som led i indsatsen for kommunens pensionister holdes udflugter for Ballerup Kommunes pensionister. Sekretariatet for Politik og Ledelse arrangerer pensionistudflugterne. Udflugterne er populære blandt kommunens pensionister. Der kører fire busser på hver af udflugtsdagene der er seks i alt og der er plads til 180 personer pr. tur. Der er i 2015 afsat kr. til gennemførelse af pensionistudflugterne. Deltagerbetalingen i 2015 er på 200 kr. Afventer beregning Udgifter I alt

31 STVÆRCHE01 Nedbringelse af lønniveauerne ved nyansættelse for udtagne grupper Ja Skabe Med udgangspunkt i analysen af løn- og ansættelsesforhold i Ballerup Kommune er der udarbejdet en model, der kan realisere en nedjustering af lønniveauerne i Ballerup Kommune til gennemsnitsniveau. I modellen kan lønniveauerne nedbringes ved nyansættelser for de nogle af de grupper (akademikere, kontorpersonale, lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og teknisk servicepersonale), som har et højere lønniveau i forhold til gennemsnitsniveauerne for de omkringliggende kommuner (Albertslund, Egedal, Furesø, Glostrup, Herlev og Rødovre). Det kan ske ved opsigelse af forhåndsaftalerne for udtagne områder. Der er 3 måneders opsigelse på aftalerne på skoleområdet er lønaftalen afhængig af arbejdstidsaftalen og kan kun opsiges med virkning af udgangen af et skoleår. Derfor skal der tages specielle hensyn hertil. Fremadrettet vil det medføre at der vil være mulighed for at lønindplacere den enkelte nyansatte medarbejder individuelt efter forhandling med den faglige organisation. De nuværende ansatte vil bibeholde deres nuværende løn. Investe- Beregningen er foretaget på baggrund af den nuværende personaleomsætning på de konkrete områder. Udgifter I alt

32 ringsbehov Side 2

33 STVÆRCHE02 Nedlæggelse af Kunstrådet $17 stk. 4 udvalg SKABE Ballerup Kommune har i en årrække arbejdet ud fra en betragtning om, at kommunens børn skal møde udøvende kunstnere, ligesom kunst i byens rum er en del af Ballerup Kommunes dna. Dette sker bl.a. via tilskud fra Kunstrådet til diverse projekter og samarbejder. I udgiften indgår også honorar til kunstnerisk konsulent samt tilskud til kunst. Kan opgave Udgifter I alt

34 S1022CHE01 Sluk lys om natten Skabe I dag, inden modernisering af belysningsanlægget er gået i gang bruges der ca. for 4,4 mio. kroner i el årligt. Efter modernisering forventes dette tal at falde til ca. 2,5 mio. kroner. Ved at slukke lyset fra kl. 00:00 til 05:00 forventes der et el forbrug på ca. 1,8 mio. kroner, hvilket vil sige en årlig besparelse på ca. 0,7 mio. kroner. Bemærk, at de ældste dele af det moderniserede belysningsanlæg ikke vil kunne dæmpes. Der vil være udgifter til projektering og anlæg på ca kr. Del- eller helslukning er frarådet i de nye Vejregler. Spørgsmålet om borgernes sikkerhed og tryghed når de færdes på kommunens veje, gør natslukning til et kontroversielt emne, der hvis det bliver indført, forventeligt vil medføre mange borgerklager. Her er en overvejelse om hvordan det understøtter et eller flere af de politiske pejlemærker. Udgifter I alt

35 S3046CHE01 Investering i socialrådgiverstillinger med reduceret sagsantal, forøget kvalitet og forebyggelse af økonomitunge foranstaltninger til følge. Bruge til investering i forebyggende socialt arbejde med kvalitet og reduceret drift på foranstaltninger til følge. Med afsæt i Herning Kommunes erfaringer med reduceret sagstal til de rådgivere, der arbejder med kommunens udsatte børn og familier, ønskes der investeret i et antal socialrådgiverstillinger. Erfaringerne fra Herning har vist, at investeringen i flere stillinger, hvor der arbejdes med ændring af anbringelsesmønsteret og tættere på og med familien og dens netværk, dels har givet en oplevelse af kvalitet hos familierne og dels en større økonomisk besparelse. Der er i C-BUR p.t. 18 sagsbehandlere, der hver gennemsnitligt har 35 sager. Hvis en sagsbehandler skal ned på sager vil det betyde en forøgelse på ca. 10 sagsbehandlere. Besparelsen på bl.a. det ændrede anbringelsesmønster, hvor man arbejder mere konkret med en bevægelse væk fra længere ophold på de dyrere institutioner og opholdssteder og hen mod flere i familie- og netværkspleje og hjemgivelser, vil stige over årene. Når alle stillingerne er på plads og rammen for den ændrede tilgang er på plads, kan en besparelse forventes at være 2 mio. det første år (svarende til 4 årsanbringelser ) og forventeligt op til 4-6 mio. i takt med, at den ændrede tilgang og arbejdsgang slår igennem. Investeringen må understøttes af kompetenceudvikling, forandringsteori og tydelige kvalitets og effektmål. En grundigere analyse og programbeskrivelse vil være en forudsætning for en hurtigere implementering og dermed besparelse. Udover den økonomiske gevinst ved en sådan investering/model vil der være en lang række gevinster i form af forebyggelse, kvalitet og inklusion og afledte virkninger af dette på andre drifts- og økonomifelter/rammer på voksenområdet m.m. Sammenhængende udviklingsforløb Fokus på kerneopgaven. Inddragelse af borgeren i udvikling af eget liv og dagligdag. Udgift til 10 sagsbehandlere socialrådgiverstillinger.

36 Besparelse svarende til 2 mio. det første år (svarende til 4 årsanbringelser ) og forventeligt op til 4-6 mio. Der skal tages højde for modregningen af investeringen i stillingerne det første år. Erfaringer fra bl.a. Herning understøtter denne Businesscase, idet Herning oplevede en fordobling af deres forventede besparelse de tre år deres program har været i gang. Udgifter I alt Side 2

37 S5054CHE01 Markedsanalyser - benchmarking det specialiserede område Skabe pulje på sigt Markedsanalyse på handicap- og psykiatriområdet i forhold til at øge udbuddet på højt specialiserede tilbud. Såfremt det er muligt at øge kapaciteten vil det medføre ekstra indtægter svarende til et overhead på ca. 6 %. Hvis der f.eks. udvides med 10 pladser årligt forventes en netto indtjening på 0,5 mio. kr. årligt. Fra ,250 mio. kr. Udgifter I alt

38 S6060CHE02 Systematisk gennemgang af serviceaftaler på kommunens ejendomme et er tværgående men vurderes ikke at have betydning for andre områder. Det er administrationens forventning, at der ved en systematisk gennemgang af serviceaftalerne kan skabes omkostningsreduktioner til brug i Med afsæt i den faktiske aftaleportefølje, forventes det at kunne finde oplagte omkostningsreduktioner, enten ved direkte optimering eller genforhandling. et forventes at understøtte de politiske pejlemærker i forhold til et fokus på kerneopgaven for C-EJD om at skabe gode rammer for kommunens brugere. Endvidere kan et indgå i arbejdet med at optimere kommunens indkøb af håndværkerydelser erhverv og beskæftigelse. Udgifter I alt

39 S6060CHE03 Udbud af håndværkerydelser et er tværgående men vurderes ikke at have betydning for andre områder. et har til formål at skabe omkostningsreduktion ved indkøb af håndværkerydelser. Der pågår allerede en indsats i forhold til at optimer kommunens indkøb af håndværkerydelser. Denne indsats har fokus på at tilvejebringe transparente og juridisk fleksible aftaleforhold til gavn for både kommunen og håndværkerne. Med dette ønsker administrationen at skærpe konkurrenceforudsætningerne på en sådan måde, at kommunen som bygherre få mest for pengene i forhold til pris, tid og kvalitet. Aftalen skal også sikre, at det er den håndværker som er bedst egnet og har ressourcerne, der løser opgaven. et forventes at understøtte det politiske pejlemærke vedrørende erhverv og beskæftigelse. Udgifter I alt

40 STVÆRCHE03 Konkurrenceudsættelse Ja et skal bidrage til at skabe Muligheden for at konkurrenceudsætte opgaver, som kommunen selv løser i dag, indgik i aftale om budget Området er i gang med at blive afdækket med henblik på en politisk behandling af områder, der kan konkurrenceudsættes. Et eventuelt rationale og dermed bidrag til at skabe vil afhænge af politisk stillingtagen. Effekt vil formentlig først være fra budget Den politiske aftale 2015, punkt 4.5 Udgifter I alt

41 S6062CHE05 Kig&Lyt udkommer elektronisk inkl. overgangsordning Skabe Kulturmagasinet Kig&Lyt formidler bl.a. kulturelle arrangementer og er på den måde med til at sikre flere gæster til arrangementerne. I takt med at kommunikationen i Ballerup Kommune moderniseres vil Kig&Lyt kunne blive formidlet elektronisk fx via ballerup.dk, app., facebook samt direkte til abonnenter. Det nye mødested på ballerup.dk forventes færdig i foråret For at imødekomme at ikke alle borgere endnu benytter de elektroniske kanaler foreslås en overgangsfase, hvor der i trykkes ca stk. til formidling fx på biblioteket, v. receptionen på rådhuset og i kulturhusene. Samtidig arbejdes videre med kommunikationskanaler, der kan sikre, at det er muligt at nå ud til brugerne af de kulturelle arrangementer. Såfremt det besluttes at overgå til en elektronisk form, skal der investeres i andre kanaler, da det ellers vil have en konsekvens for antallet af brugere af de arrangementer, der udbydes i Kig&Lyt. Den elektroniske udgave forventes at kunne være klar medio Besparelsen er inkl. investering til udvikling af app/portal samt løbende udvikling/vedligeholdelse samt kampagne i 2016 for at få borgerne til at bruge den elektroniske udgave. Udgifter I alt

42 S6062CHE06 Optimering eller omlægning af kursusvirksomhed Villa Blide Skabe Villa Blide har siden 1994 fungeret som Ballerup Kommunes kursusejendom med det primære formål at huse egne interne kurser. Siden 2011 er der sket en kvalitetsforbedring på Villa Blide, som i dag fremstår som et attraktivt kursuscenter og mødested. Forbedringerne har medført en stigning i antallet af kursister fra ca i 2011 til godt 6000 i Samtidig er Villa Blide i dag selvfinansierende (indtægter fra kursusbetaling opvejer udgifter). I 2014 var 85% af gæsterne på Villa Blide ansatte fra Ballerup Kommune, 9,5% var fra andre kommuner (en stor del fra arbejdsmiljøuddannelsen som Ballerup Kommune gennemfører med Herlev, Furesø, Gladsaxe og Egedal kommuner), mens blot 5,5% var gæster fra private virksomheder. Priserne for de eksterne gæster ligger på niveau med prisen for at benytte fx Jonstrup Købmandsgård og Hotel Lautrup Park. Da salg af pladser til eksterne brugere er overskudskapacitet og prisen er på markedsvilkår, lever Villa Blide op til kommunalfuldmagten. Det kan således vælges at fortsætte med det nuværende tilbud endda med en højere udnyttelsesgrad, såfremt der i højere grad end i dag lægges op til, at centrale og decentrale enheder skal bruge Villa Blide, hvis der er plads, frem for at benytte eksterne udbydere af kursusfaciliteter. Dette vil kunne medføre en besparelse (niveauet skal undersøges nærmere). Det kan dog også undersøges, hvorvidt Ballerup Kommunes kursusaktiviteter kan organiseres anderledes ved brug af andre faciliteter, som vil muliggøre et salg af Villa Blide. Der er i den forbindelse en række forhold, der skal undersøges nærmere, herunder - Hvor er der egnede lokaler, som kan rumme minimum 6000 kursister årligt (herunder med IT-faciliteter til ITkurser). - Hvilke udgifter vil være forbundet med at bruge andre lokaler (forplejning, weekend-åbent, opsætning af bordopstillinger mv.) - Kan der oprettes et serviceniveau, som gør at tilbuddet

43 benyttes (der vil være væsentlige meromkostninger, såfremt brugerne i stedet benytter eksterne kursustilbud, herunder tilmeldinger til kurser som enkeltpersoner) - Hvad vil Villa Blide reelt kunne sælges for (ejendomsværdi vurderet til 14,7 mio. kr., heraf grundværdi 8,3 mio.kr.) Der bør laves en business-case, som undersøger mulighederne nærmere. Nettobudgettet for er på 0,232 mio. kr. pr. år. (Budget 2,055 mio. kr. minus indtægt 1,823 mio.kr.) Udgifter I alt Side 2

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg)

Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) BUDGET 2016-2019 Budgetforslag 2016 2019 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SELVSTÆNDIGE FORSLAG... 5 001 Forøget belastningsgrad i skolefritidsordninger

Læs mere

Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010

Sorø Kommune Kommune. Notat. Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Notat Sorø Kommune Kommune Stabscenter Økonomi, Personale og Udvikling J.nr. 340-2010-21001 Den 19. august 2010 Sorø Kommunes Handlekatalog 2010 Med udgangspunkt i Sorø Kommunes effektiviseringsstrategi

Læs mere

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side 001 Effektivisering af administration... 3 002 Besparelser på indkøb... 4 003

Læs mere

Prioriterings- og effektiviseringskatalog

Prioriterings- og effektiviseringskatalog Prioriterings- og effektiviseringskatalog Til - og Erhvervsudvalget den 20. august 2014 Om prioriterings- og effektiviseringskataloget - og Erhvervsudvalget har den 22. januar 2014 besluttet, at der skal

Læs mere

Benchmarkinganalyse 2013

Benchmarkinganalyse 2013 Benchmarkinganalyse 2013 - på udvalgte serviceområder Benchmarkinganalyse august 2013 Side 1 af 52 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER... 4 3. AFGRÆNSNING, METODE OG FORBEHOLD...

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

FOR KOMMUNALE BEVILLINGSOMRÅDER BUDGET 2012-2015 EFFEKTIVISERINGS- OG BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2012-2015

FOR KOMMUNALE BEVILLINGSOMRÅDER BUDGET 2012-2015 EFFEKTIVISERINGS- OG BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2012-2015 HANDLEKATALOG EFFEKTIVISERINGS- OG BESPARELSESFORSLAG BUDGET 2012-2015 AUGUST 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. MILJØ- OG PLANOMRÅDET... 6 2.1. BOLIGADMINISTRATION... 6 2.2. TRAFIK OG MILJØ...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 OMPRIORITERINGSFORSLAG... 5

Indholdsfortegnelse 1 OMPRIORITERINGSFORSLAG... 5 Omprioriterings- og ønskeforslag til budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1 OMPRIORITERINGSFORSLAG... 5 1.1 Opsummering af omprioriteringsforslag og finansiering... 5 1.2 Oversigt over omprioriteringsforslag

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Budgetkatalog Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Budget 2012 Den 11. august 2011 Budgetkatalog Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Udmøntning af 1 % effektivisering... 5 Tekniske korrektioner...

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 19-08-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Undervisningsudvalget , Undervisningsudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 UU01 Fælles skolestruktur Tre Falke SER -1,0-1,8-3,0-3,5 Skolen og Skolen på La Cours Vej (eller anden skole)

Læs mere

Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 12. august 2010 Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 9 Udvidelser... 17

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Faxe Kommune. Projekt Find 50 mio. kr. Hovedrapport. En 360 scanning af kommunens økonomiske potentiale

Faxe Kommune. Projekt Find 50 mio. kr. Hovedrapport. En 360 scanning af kommunens økonomiske potentiale Faxe Kommune Projekt Find 50 mio. kr. Hovedrapport En 360 scanning af kommunens økonomiske potentiale PwC s kompetencecenter for regioner og kommuner PwC s kompetencecenter for regioner og kommuner løser

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013

KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013 0 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGETFORSLAG 2013... 2 BEVILLINGER OG OPGAVER REVISIONEN... 24 BORGERRÅDGIVEREN... 28 ØKONOMIUDVALGET... 33 KULTUR OG FRITIDSUDVALGET...

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget 2015-2018. Økonomiudvalget

Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget 2015-2018. Økonomiudvalget Råderumsforslag Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget 2015-2018 NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 ØU 1 82 Finansiering Nedsættelse af kompensation i.f.m. barselsorlov

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014

Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014 Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014 Indhold Katalog over Direktionens forslag til reduktionsmuligheder på budget 2011-2014 Forord... 3 Index....4 00.0 Generelle

Læs mere

Politikerforslag. Budget 2015-2018

Politikerforslag. Budget 2015-2018 Politikerforslag Budget 2015-2018 Politikerspørgsmål budget 2015-2018 (mio. kr.) Udvalg Nr. Tekst Fremsat af 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget P101 Ekstra byggerådgiver Socialdemokraterne 0 0 0 0 P102

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer Oversigt over forslag til ITinvesteringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer 3 4 ITinvesteringspuljen (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl og

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere