Forslag til at skabe omprioriteringspuljen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til at skabe omprioriteringspuljen"

Transkript

1 til at skabe Nr. Område sstiller Inv. behov 1 S1022POL01 POL (TMU) Øge brug af pesticider S1028CHE01 Chef Opsigelse af medlemskab af Gate Omkostningsreduktion i stykprisen ved brug af Grantoftegaard (ikke-servceudgifter) S2002CHE01 Chef 4 S3030POL01 POL (ØKU) Afskaf offentlig betaling af modersmålsundervsining S3033CHE01 Chef Skabt investeringsrum på det specialiserede undervisningsområde S3050CHE01 Chef Reduktion af tilsyn i dagplejen S3050CHE02 Chef Reduktion af dagplejen som følge af færre børn S3050CHE03 Chef Afvikling af kommunalt betalt frugtordning i dagtilbud S4035CHE01 Chef Tilskud til voksenundervisning reduceres med 50 % S4035CHE02 Chef Takstnedsættelse på udlejningslokaler fra budgetaftalen 2015 tilbagerulles S4035CHE03 Chef Nedsættelse af beløb til Team Ballerup med 50 % S4038CHE01 Chef Ballerup Museum drevet af frivillige S4038CHE02 Chef Køb af kulturelle ydelser Grantoftegaard nedsættes med 50 % S4038CHE03 Chef Nedlæggelse af pulje til kulturelle arrangementer S4038CHE04 Chef Baltoppen Live omdannes til et Frivillighus S4038CHE05 Chef Tilskud til Teaterforeninger Tema bortfalder S5056CHE01 Chef Besparelse på sundhedspolitiske initiativer S5056CHE02 Chef Optimering af demensområdet S6060CHE01 Chef Regulering af budget for ydelsesstøtte Mulighed for at udskrive bøder i forbindelse med manglende/forkert folkeregistrering S6062CHE01 Chef 21 S6062CHE02 Chef Reduktion eller afskaffelse af overførselsbuffer S6062CHE03 Chef Afskaffe udviklingspuljen S6062CHE04 Chef Reduktion i annoncering via digitale medier S6064CHE01 Chef Afskaffelse af pensionistskovture STVÆRCHE01 Chef Nedbringelse af lønniveauerne ved nyansættelse for udtagne grupper STVÆRCHE02 Chef Nedlæggelse af Kunstrådet $17 stk. 4 udvalg I alt

2 til at skabe Nr. Område sstiller Inv. behov Investerings 27 S1022CHE01 Chef Sluk lys om natten Investering i socialrådgiverstillinger med reduceret sagsantal, forøget kvalitet og forebyggelse af økonomitunge foranstaltninger til følge S3046CHE01 Chef 29 S5054CHE01 Chef Markedsanalyser - benchmarking det specialiserede område S6060CHE02 Chef Systematisk gennemgang af serviceaftaler på kommunens ejendomme S6060CHE03 Chef Udbud af håndværkerydelser STVÆRCHE03 Chef Konkurrenceudsættelse 33 S6062CHE05 Chef Kig&Lyt udkommer elektronisk inkl. overgangsordning S6062CHE06 Chef Optimering eller omlægning af kursusvirksomhed - Villa Blide I alt Modernisering af gadebelysningen - KMB 22. juni 2015, sag Samlet til at skabe omprioriteringspulje fordelt på udvalg (1.000 kr.) Inv. behov Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget udvalget I alt Investerings til på udvalg (1.000 kr.) Inv. behov Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget udvalget I alt

3 S1022POL01 Øge brug af pesticider Skabe Bjørneklo, ukrudtsbekæmpelse generelt. Der er ikke regnet på de eventuelle negative konsekvenser i forhold til grundvandsressourcen. Her er en overvejelse om hvordan det understøtter et eller flere af de politiske pejlemærker. Påvirker driftsomkostningerne for ukrudtsbekæmpelse generelt og Kæmpe Bjørneklo Udgifter I alt

4 S1028CHE01 Opsigelse af medlemskab af Gate 21 Skabe Ballerup Kommune har som medlem af Gate 21 mulighed for at skabe og deltage i medfinansierede projekter indenfor klimaområdet. Projekter der som oftest involverer virksomheder og universiteter og tager udgangspunkt i de udfordringer som kommunerne står med, og den produktudvikling som erhvervslivet er i gang med. Vi er involveret i projekter indtil 2017, og kan derfor først melde os ud derfra. Erhverv og beskæftigelse Udgifter I alt

5 S2002CHE01 Omkostningsreduktion i stykprisen ved brug af Grantoftegaard men det kan påvirke Grantoftegaards samlede økonomi Skabe Der opnås lavere udgifter til Grantoftegaard på beskæftigelsesområdet end de nuværende ca. 5,1 mio. kr. De lavere udgifter søges opnået via: - Ophør af socialmentor i Grantoftegaards tilbudspakker på beskæftigelsesområdet (0,9 mio. kr.) - Lavere ugepris på aktivering, særligt når der ikke er tale om fuldtidsaktivering, i forhold til den nuværende ugepris på kr. uanset det ugentlige timetal (ca. 1 mio. kr.) - Evt. færre aktiveringsforløb mv. på Grantoftegaard et understøtter de fortsatte bestræbelser på en costeffektiv beskæftigelsesindsats, jf. EBU s aktiveringsstrategi Udgifter til aktivering mv. på beskæftigelsesrammen (20.02), uden for servicerammen Udgifter I alt

6 S3030POL01 Afskaf offentlig betaling af modersmålsundervisning Skabe Afskaf offentlig betaling af modersmålsundervisning. I dag udgør budgettet til modersmålsundervisning kr. pr år. I folkeskoleloven er det krav at der skal tilbydes modersmålsundervisning til EU-borgere. I dag er der i alt 20 børn af EU-borgere der har ansøgt om modersmålsundervisning. De har søgt om modersmålsundervisning i et sprog som vi ikke dækker i Ballerup Kommune. Vi skal ikke oprette klasser hvis der er meget få børn i en sproggruppe, men vi skal tilbyde dem et alternativt tilbud i en anden kommune. Hvis 20 børn alle skal tilbydes modersmålsundervisning, koster det kr. I skoleåret 2015/16 tilbydes der modersmålsundervisning til i alt 58 børn, inden for følgende sprog: Tyrkisk (26) Serbisk(12) Spansk (8) Albansk (12) Alle disse børn er ikke EU-borgere og dermed er denne undervisning ikke lovpligtig. Sammenhængende udvikling 0-25 år Hold til modersmålsundervisning er oprettet for skoleåret 2015/16. Det indstilles at der fastholdes et budget der kan dække den lovpligtige undervisning, og dermed kan der reduceres kr. årligt, dog startende med skoleåret 2016/17 (effekt 5 måneder i 2016) Udgifter

7 I alt Side 2

8 S3033CHE01 Skabt investeringsrum på det specialiserede undervisningsområde Skabe I forbindelse med analysen af det specialiserede undervisningsområde der afsluttes den 15. december 2014, er det lykkedes at frigøre et beløb svarende til 10 pct. af ressourceanvendelsen på det specialiserede område. I den nye økonomimodel for de specialiserede område er dette konkretiseret til 15,5 mio. kr. årligt. Den politiske intention med frigørelsen af midlerne har været at anvende disse midler til en forebyggende indsats. Der kan f.eks. anvendes 5,0 mio. kr. af de frigjorte midler til. Fokus på kerneopgaven den sammenhængende udvikling 0-25 år Udgifter I alt

9 S3050CHE01 Reduktion af tilsyn i dagplejen Skabe I dagtilbudsloven er det fastsat, at der skal føre tilsyn med dagplejen. Det er op til den enkelte kommune, at fastlægge, hvordan tilsynet ønskes udført. I Ballerup anvender vi flere ressourcer på denne opgaven end sammenlignelige kommuner gør (Egedal, Furesø og Herlev) I dag anvender Ballerup 3,35 timer pr. uge dagplejere inkl. gæstehuset. Besparelsen ved nedsættelse at timetallet: 2,3 time pr. dagplejer kr. 1,8 time pr. dagplejer kr. Såfremt et om at nednormere dagplejen til 72 pladser vil besparelsen blive mindre ( kr./ kr.) Det indstilles at timetallet nedsættes til 2,3 timer pr dagplejer således at det er muligt at have to personer til den samlede opgave. Det forudsættes at dagplejen nednormeres til 72 pladser. Ballerup Kommune version 3.0 fokus på kerneopgaven For at et skal have effekt skal der laves en reducering i lønudgifterne til dagplejetilsynet. Udgifter I alt

10 S3050CHE02 Reduktion af dagplejen som følge af færre børn Skabe Dagplejen består i dag af 22 dagplejere med 88 pladser, kombineret med et gæstedagplejehus hvor der er mulighed for at passe børn når en dagplejer er fraværende. Det vurderes at ordningen med dagplejehus har været en succes. I dag er der ikke fuld udnyttelse af kapaciteten i dagplejen, og det vurderes at der vil være et behov for 72 pladser. Der er to løsninger på denne udfordring: 1. Ved nedlæggelse af gæstedagplejehuset, betyder det at dagplejere normeres til 3 børn pr dagplejer. For 72 pladser kræves 24 dagplejere. Denne løsning vil indebære at børn i tilfælde af fraværd hos en dagplejer - skal passes hos andre dagplejere. Ved nedlæggelse af gæstedagplejehuset i Kornvænget 32, vil der være udgifter til reetablering af lejemålet men også besparelse på husleje, el, vand og varme. Forventet årlig besparelse på kr. plus eventuelle besparelse på bygningsdrift. 2. Tilpasning af antallet af dagplejere til det faktiske behov. Gæstedagplejehuset fastholdes. et indebærer at der skal reduceres med 4 dagplejere. Forventet årlig besparelse på kr. Administrationen anbefaler at 2. Denne løsning giver mest mulig fleksibilitet, således at Ballerup Kommune i fremtiden kan tilknytte flere dagplejere hvis der skal være behov herfor. Det er mere bekosteligt at nedlægge gæstedagplejehuset og mere bekosteligt at genetablere det på et senere tidspunkt. Fokus på kerneopgaven

11 I nedenstående er der indarbejdet en besparelse sfa. 2. Besparelsen er indarbejdet fra 2017, idet reduktionen af personale tager lang tid. Erfaringsmæssigt kan der være 9-12 mdr. opsigelse. Udgifter I alt Side 2

12 S3050CHE03 Afvikling af kommunalt betalt frugtordning i dagtilbud Skabe Der gives i dag frugt til børn i børnehavealderen dvs. aldersgruppen 3-5 år. Der gives en budgettildeling 731 kr. pr. barn. Fokus på kerneopgaven Besparelsen på kommunalt betalt frugtordning, har en afledt effekt på forældrebetalingen, fripladser og søskenderabat. Forældrene betaler 25 pct. af udgiften. Som følge af fald i forældrebetalingen reduceres udgiften til økonomiskfriplads og søskenderabat. I nedenstående vises nettobesparelsen. Besparelsen er beregnet på de forventede børnetal i aldersgruppen 3-5 år i perioden, og derfor er besparelsen forskellig år for år. Udgifter I alt

13 S4035CHE01 Tilskud til voksenundervisning reduceres med 50 %. nej Skabe Jf. Folkeoplysningsloven er tilskuddet lovpligtigt, men størrelsen på puljen fastsættes af Kommunalbestyrelsen. Deltagelse i aftenskoleundervisning er faldende og har været i en årrække. Kan opgave Nedsættelse af tilskud til 50 % Udgifter I alt nej

14 S4035CHE02 Takstnedsættelse på udlejningslokaler fra budgetaftalen 2015 tilbagerulles Skabe Ballerup Kommune udlejer lokaler til private fester. Der er ikke tale om en lovpligtig opgave, men der har i Ballerup Kommune i mange år været en tradition for, at borgerne i Ballerup Kommune også har mulighed for at leje lokaler til fester o. lign., hvor de bor og lever. Priserne på Ballerup Kommunes udlejningslokaler vil stige marginalt ved en tilbagerulning. Kan opgave Vil give en forventet merindtægt. Udgifter I alt

15 S4035CHE03 Nedsættelse af beløb til Team Ballerup med 50 % SKABE Ballerup Kommune har sammen med en række virksomheder fra det lokale erhvervsliv et samarbejde om støtte til idrætsforeningernes elitesatsninger. Ballerup Kommune har i en årrække sammen med disse virksomheder - arbejdet målrettet på at opdyrke et eliteidrætsmiljø. Såfremt beløbet nedsættes, kan det sandsynligvis påvirke virksomhedernes lyst til at medfinansiere dette arbejde. Kan opgave Udgifter I alt

16 S4038CHE01 Ballerup Museum drevet af frivillige nej Skabe C-BKE stiller lønsum til rådighed for Museumsfonden. Historisk set, har Ballerup Museum været drevet af frivillige. Der er i dag knyttet omkring 70 frivillige til museet. Der vil være tale om en lønbesparelse. Dog fastholdes lønnen til lederen af museet mhp. at sikre driften og koordination af de frivillige. Pt. foregår en politisk drøftelse af udviklingen af Pederstrupområdet, hvori museet indgår. Kan opgave Lønsum Udgifter I alt nej

17 S4038CHE02 Køb af kulturelle ydelser Grantoftegård nedsættes med 50 % Skabe Køb af kulturelle tilbud og formidling af viden om økologi m.v.: Ballerup Kommune køber i dag aktiviteter som bl.a. adgang for kommunens borgere til lemmedage samt hestevognskørsel i Pederstrup. Det vil kræve ny samlet kontrakt som tillader færre køb for en delkontrakt, uden det kræver et tilsvarende større køb på en anden delkontrakt. Kan opgave Konsekvens: Det vil kræve en ny samlet kontrakt som tillader færre køb for en delkontrakt, uden det kræver et tilsvarende større køb på en anden delkontrakt Der er 2 års opsigelsesfrist i nuværende kontrakt for opsigelse af delkontrakter. Udgifter I alt nej

18 S4038CHE03 Nedlæggelse af pulje til kulturelle arrangementer SKABE På baggrund af ansøgning yder Kultur- og Fritidsudvalget tilskud til kulturelle arrangementer i kommunen. En ordning der i en årrække har sikret mulighed for en bred kulturpolitisk satsning i kommunen til glæde for mange borgere. Og en ordning der reelt er et politisk råderum for prioriteringer på kulturområdet. Kan opgave Udgifter I alt

19 S4038CHE04 Baltoppen Live omdannes til et Frivillighus. SKABE Ballerup Kommune har i en årrække arbejdet målrettet på at tilbyde borgerne et attraktivt musikteater med fokus på lokal og international musik, teater og dans mm. Endvidere arbejder Baltoppen Live på at samskabe med borgerne omkring aktiviteter og forestillinger. Ligesom der, sammen med de øvrige kulturinstitutioner, arbejdes med at få tiltrukket ikkekulturforbrugere. Der vil være tale om en lønbesparelse. Dog fastholdes lønnen til lederen mhp. at sikre driften og koordination af de frivillige. Kan opgave Udgifter I alt

20 S4038CHE05 Tilskud til Teaterforeninger Tema bortfalder SKABE Konsekvens: Teater nedlægges Baltoppen Live mister indtægter (udlejning/personale til rådighed). (ikke beregnet). Kan opgave Udgifter I alt

21 S5056CHE01 Besparelse på sundhedspolitiske initiativer Skabe pulje Besparelse forebyggelse/sundhed/ældreområdet Nedlæggelse af store cykeldag 0,1 Nedlæggelse af sundhedspriser 0,05 Nedlæggelse af sundhedsformidler i dagtiden indenfor Sundhed på dit sprog 0,15 Udgifter I alt

22 S5056CHE02 Optimering af demensområdet Skabe pulje Reduktion af udgifterne til centralt placeret demenskoordinator: 0,2 mio. kr. et lægger sig op ad bestræbelserne på at organisationen bliver bedre til at sætte fokus på kerneopgaven Udgifter I alt

23 S6060CHE01 Regulering af budget for ydelsesstøtte Skabe Hvert år opkræves BK ydelsesstøtte til en række almene boligafdelinger. Beløbet er faldende og derfor er der opstået et overskud på kontoen. Der kommer ikke nye udgifter til ydelsesstøtte, da støtten i dag ydes om grundkapitallån/kapitaltilførsel. Der forventes et samlet overskud på de tre konti, ydelsesstøtten betales fra. Udgifter I alt

24 S6062CHE01 Mulighed for at udskrive bøder i forbindelse med manglende/forkert folkeregistrering. Skabe I forbindelse med det nye Folkeregister har det vist sig, at der er behov for at kunne udskrive bøder til borgere der ikke følge reglerne i cpr-lovgivningen og planloven. Det drejer sig om sager hvor der ikke meldes rettidig flytning, afgives forkerte oplysninger, afgiver urigtige oplysninger, ligesom når der tages fast ophold i kolonihaver og sommerhuse. et går på, at udskrivning af bøder skal være en mulighed, som der gives til Folkeregisteret, men som altid skal vurderes og evt. besluttes i den konkrete sag. Der skal således ikke være en automatik i bødeudskrivningen. Udover at det vil være en stor hjælp i det daglige arbejde i Folkeregisteret, vil også Kontrolgruppen kunne have glæde af en bøde mulighed. Ordningen er med succes bl.a. indført i Århus, København, Odense og Haderslev kommuner. En bøde mulighed vil kunne løses indenfor den nuværende normering i Folkeregisteret. På baggrund af erfaringerne med ikke-rettidige og urigtige oplysninger mv. i Folkeregisteret samt opgørelse af bødeantallet i Odense forventes det, at der kan opnås en besparelse i størrelsesordenen kr. ved bøder i samme størrelsesorden som i ovennævnte kommuner: - Ca. 600 kr. i bøde ved ikke-rettidige oplysninger kr. i bøde ved urigtige oplysninger mv. afhængigt af karakteren af forseelsen Ønske om effektivt folkeregister, som også var en del af grundlaget for beslutningen om ny folkeregister-

25 administration (maj 2014) Bøde-indtægter Udgifter I alt Side 2

26 S6062CHE02 Reduktion eller afskaffelse af overførselsbuffer Skabe Der er afsat en overførselsbuffer på 10 mio. kr. årligt, så de samlede overførsler mellem budgetår kan bruges. Overførslerne er dels de decentrale institutioners opsparede overskud fra tidligere år og dels udskudte leverancer, som primært er politisk besluttede projekter. Bufferen sikrer, at Ballerup kan bidrage til at aftalen mellem KL og regeringen overholdes, da brugen af overførsler mellem budgetår fra statens side betragtes som en overskridelse af de budgetterede serviceudgifter. De 10 mio. kr. betyder, at der kan hvert år kan bruges 10 mio. kr. af det opsparede overskud samtidig med at Ballerup bidrager til at aftalen overholdes. Hvis aftalen ikke overholdes for kommunerne under ét vil staten reducere bloktilskuddet til alle kommuner. Hvis bufferen reduceres eller fjernes vil der være en øget risiko for, at brugen af opsparet overskud vil medføre en overskridelse af kommunens budgetterede serviceudgifter, hvilket kan medføre en statslig sanktion, hvis kommunerne samlet set ikke overholder aftalen. I 2012 var de samlede overførsler ind i året 39,8 mio. kr. og 39,6 mio. kr. ud, hvilket giver et samlet opsparing af overførsler på 0,2 mio. kr. I 2013 var det tilsvarende beløb 20,6 mio. kr., mens der var et forbrug af overførsler på 14,4 mio. kr. i I siden 2011 har kommunerne overholdt aftalen med regeringen og der er dermed sorte tal på bundlinjen for fjerde år i træk. Siden 2011 har udsvinget i serviceudgifterne på landsplan kun udgjort 0,5 procent, hvilket vil sige der en vis stabilitet i kommunernes udgifter. I 2014 var der et mindreforbrug på 2,4 mia. kr.

27 Der kan også laves en reduktion i omfanget overførselsniveauet både over- og underskud og udskudte leverancer, som vil reducere risikoen for store udsving i overførslerne mellem budgetårene. Puljemidler på samlet 10 mio. kr. årligt Udgifter I alt Side 2

28 S6062CHE03 Afskaffe udviklingspuljen Skabe Udviklingspuljen indgik i budgetaftalen til budget 2011 og var afsat som en investeringspulje, som kunne give besparelser i fremtiden. Omprioriteringspuljen er reelt en erstatning for udviklingspuljen, og det foreslås derfor at udviklingspuljen afskaffes. Puljemidler på den centrale administration. Udgifter I alt

29 S6062CHE04 Reduktion i annoncering via digitale medier Skabe Vi foreslår en reducering af antallet af annoncer i de trykte medier. Eksempelvis kan dele af eller hele kommunesiden og jubilæer/afskedsreceptioner i Ballerupbladet overføres til Ballerup.dk, når det nye mødested er etableret i foråret På årsbasis er kommunesiden ca. 50 gange i Ballerup Bladet til omkring kr. pr. gang. Hertil annonceres der ca. 30 jubilæer/afskedsreceptioner pr. år. i Ballerup Bladet til omkring 800 kr. stykket. Ifølge miljølovgivning, planlovgivningen og på folkeskoleområdet kan annoncering udelukkende ske digitalt. Såfremt det fortsat ønskes, at der annonceres i Ballerupbladet, kan annonceringen ske med henvisning til ballerup.dk (dvs. mindre annoncer) og/eller udelukkende ske hver anden uge. Ved at flytte kommunesiden til Ballerup.dk kan der årligt spares ca kr. Hertil kan der spares i omkring kr. ved at rykke jubilæer/afskedsreceptioner til Ballerup.dk. Digitalisering Såfremt der reduceres i antallet fra hver uge til hver anden uge og med mindre annoncer med henvisning til ballerup.dk, vil der årligt være en besparelse på ca kr. Udgifter I alt

30 S6064CHE01 Afskaffelse af pensionistskovture Skabe pulje Som led i indsatsen for kommunens pensionister holdes udflugter for Ballerup Kommunes pensionister. Sekretariatet for Politik og Ledelse arrangerer pensionistudflugterne. Udflugterne er populære blandt kommunens pensionister. Der kører fire busser på hver af udflugtsdagene der er seks i alt og der er plads til 180 personer pr. tur. Der er i 2015 afsat kr. til gennemførelse af pensionistudflugterne. Deltagerbetalingen i 2015 er på 200 kr. Afventer beregning Udgifter I alt

31 STVÆRCHE01 Nedbringelse af lønniveauerne ved nyansættelse for udtagne grupper Ja Skabe Med udgangspunkt i analysen af løn- og ansættelsesforhold i Ballerup Kommune er der udarbejdet en model, der kan realisere en nedjustering af lønniveauerne i Ballerup Kommune til gennemsnitsniveau. I modellen kan lønniveauerne nedbringes ved nyansættelser for de nogle af de grupper (akademikere, kontorpersonale, lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og teknisk servicepersonale), som har et højere lønniveau i forhold til gennemsnitsniveauerne for de omkringliggende kommuner (Albertslund, Egedal, Furesø, Glostrup, Herlev og Rødovre). Det kan ske ved opsigelse af forhåndsaftalerne for udtagne områder. Der er 3 måneders opsigelse på aftalerne på skoleområdet er lønaftalen afhængig af arbejdstidsaftalen og kan kun opsiges med virkning af udgangen af et skoleår. Derfor skal der tages specielle hensyn hertil. Fremadrettet vil det medføre at der vil være mulighed for at lønindplacere den enkelte nyansatte medarbejder individuelt efter forhandling med den faglige organisation. De nuværende ansatte vil bibeholde deres nuværende løn. Investe- Beregningen er foretaget på baggrund af den nuværende personaleomsætning på de konkrete områder. Udgifter I alt

32 ringsbehov Side 2

33 STVÆRCHE02 Nedlæggelse af Kunstrådet $17 stk. 4 udvalg SKABE Ballerup Kommune har i en årrække arbejdet ud fra en betragtning om, at kommunens børn skal møde udøvende kunstnere, ligesom kunst i byens rum er en del af Ballerup Kommunes dna. Dette sker bl.a. via tilskud fra Kunstrådet til diverse projekter og samarbejder. I udgiften indgår også honorar til kunstnerisk konsulent samt tilskud til kunst. Kan opgave Udgifter I alt

34 S1022CHE01 Sluk lys om natten Skabe I dag, inden modernisering af belysningsanlægget er gået i gang bruges der ca. for 4,4 mio. kroner i el årligt. Efter modernisering forventes dette tal at falde til ca. 2,5 mio. kroner. Ved at slukke lyset fra kl. 00:00 til 05:00 forventes der et el forbrug på ca. 1,8 mio. kroner, hvilket vil sige en årlig besparelse på ca. 0,7 mio. kroner. Bemærk, at de ældste dele af det moderniserede belysningsanlæg ikke vil kunne dæmpes. Der vil være udgifter til projektering og anlæg på ca kr. Del- eller helslukning er frarådet i de nye Vejregler. Spørgsmålet om borgernes sikkerhed og tryghed når de færdes på kommunens veje, gør natslukning til et kontroversielt emne, der hvis det bliver indført, forventeligt vil medføre mange borgerklager. Her er en overvejelse om hvordan det understøtter et eller flere af de politiske pejlemærker. Udgifter I alt

35 S3046CHE01 Investering i socialrådgiverstillinger med reduceret sagsantal, forøget kvalitet og forebyggelse af økonomitunge foranstaltninger til følge. Bruge til investering i forebyggende socialt arbejde med kvalitet og reduceret drift på foranstaltninger til følge. Med afsæt i Herning Kommunes erfaringer med reduceret sagstal til de rådgivere, der arbejder med kommunens udsatte børn og familier, ønskes der investeret i et antal socialrådgiverstillinger. Erfaringerne fra Herning har vist, at investeringen i flere stillinger, hvor der arbejdes med ændring af anbringelsesmønsteret og tættere på og med familien og dens netværk, dels har givet en oplevelse af kvalitet hos familierne og dels en større økonomisk besparelse. Der er i C-BUR p.t. 18 sagsbehandlere, der hver gennemsnitligt har 35 sager. Hvis en sagsbehandler skal ned på sager vil det betyde en forøgelse på ca. 10 sagsbehandlere. Besparelsen på bl.a. det ændrede anbringelsesmønster, hvor man arbejder mere konkret med en bevægelse væk fra længere ophold på de dyrere institutioner og opholdssteder og hen mod flere i familie- og netværkspleje og hjemgivelser, vil stige over årene. Når alle stillingerne er på plads og rammen for den ændrede tilgang er på plads, kan en besparelse forventes at være 2 mio. det første år (svarende til 4 årsanbringelser ) og forventeligt op til 4-6 mio. i takt med, at den ændrede tilgang og arbejdsgang slår igennem. Investeringen må understøttes af kompetenceudvikling, forandringsteori og tydelige kvalitets og effektmål. En grundigere analyse og programbeskrivelse vil være en forudsætning for en hurtigere implementering og dermed besparelse. Udover den økonomiske gevinst ved en sådan investering/model vil der være en lang række gevinster i form af forebyggelse, kvalitet og inklusion og afledte virkninger af dette på andre drifts- og økonomifelter/rammer på voksenområdet m.m. Sammenhængende udviklingsforløb Fokus på kerneopgaven. Inddragelse af borgeren i udvikling af eget liv og dagligdag. Udgift til 10 sagsbehandlere socialrådgiverstillinger.

36 Besparelse svarende til 2 mio. det første år (svarende til 4 årsanbringelser ) og forventeligt op til 4-6 mio. Der skal tages højde for modregningen af investeringen i stillingerne det første år. Erfaringer fra bl.a. Herning understøtter denne Businesscase, idet Herning oplevede en fordobling af deres forventede besparelse de tre år deres program har været i gang. Udgifter I alt Side 2

37 S5054CHE01 Markedsanalyser - benchmarking det specialiserede område Skabe pulje på sigt Markedsanalyse på handicap- og psykiatriområdet i forhold til at øge udbuddet på højt specialiserede tilbud. Såfremt det er muligt at øge kapaciteten vil det medføre ekstra indtægter svarende til et overhead på ca. 6 %. Hvis der f.eks. udvides med 10 pladser årligt forventes en netto indtjening på 0,5 mio. kr. årligt. Fra ,250 mio. kr. Udgifter I alt

38 S6060CHE02 Systematisk gennemgang af serviceaftaler på kommunens ejendomme et er tværgående men vurderes ikke at have betydning for andre områder. Det er administrationens forventning, at der ved en systematisk gennemgang af serviceaftalerne kan skabes omkostningsreduktioner til brug i Med afsæt i den faktiske aftaleportefølje, forventes det at kunne finde oplagte omkostningsreduktioner, enten ved direkte optimering eller genforhandling. et forventes at understøtte de politiske pejlemærker i forhold til et fokus på kerneopgaven for C-EJD om at skabe gode rammer for kommunens brugere. Endvidere kan et indgå i arbejdet med at optimere kommunens indkøb af håndværkerydelser erhverv og beskæftigelse. Udgifter I alt

39 S6060CHE03 Udbud af håndværkerydelser et er tværgående men vurderes ikke at have betydning for andre områder. et har til formål at skabe omkostningsreduktion ved indkøb af håndværkerydelser. Der pågår allerede en indsats i forhold til at optimer kommunens indkøb af håndværkerydelser. Denne indsats har fokus på at tilvejebringe transparente og juridisk fleksible aftaleforhold til gavn for både kommunen og håndværkerne. Med dette ønsker administrationen at skærpe konkurrenceforudsætningerne på en sådan måde, at kommunen som bygherre få mest for pengene i forhold til pris, tid og kvalitet. Aftalen skal også sikre, at det er den håndværker som er bedst egnet og har ressourcerne, der løser opgaven. et forventes at understøtte det politiske pejlemærke vedrørende erhverv og beskæftigelse. Udgifter I alt

40 STVÆRCHE03 Konkurrenceudsættelse Ja et skal bidrage til at skabe Muligheden for at konkurrenceudsætte opgaver, som kommunen selv løser i dag, indgik i aftale om budget Området er i gang med at blive afdækket med henblik på en politisk behandling af områder, der kan konkurrenceudsættes. Et eventuelt rationale og dermed bidrag til at skabe vil afhænge af politisk stillingtagen. Effekt vil formentlig først være fra budget Den politiske aftale 2015, punkt 4.5 Udgifter I alt

41 S6062CHE05 Kig&Lyt udkommer elektronisk inkl. overgangsordning Skabe Kulturmagasinet Kig&Lyt formidler bl.a. kulturelle arrangementer og er på den måde med til at sikre flere gæster til arrangementerne. I takt med at kommunikationen i Ballerup Kommune moderniseres vil Kig&Lyt kunne blive formidlet elektronisk fx via ballerup.dk, app., facebook samt direkte til abonnenter. Det nye mødested på ballerup.dk forventes færdig i foråret For at imødekomme at ikke alle borgere endnu benytter de elektroniske kanaler foreslås en overgangsfase, hvor der i trykkes ca stk. til formidling fx på biblioteket, v. receptionen på rådhuset og i kulturhusene. Samtidig arbejdes videre med kommunikationskanaler, der kan sikre, at det er muligt at nå ud til brugerne af de kulturelle arrangementer. Såfremt det besluttes at overgå til en elektronisk form, skal der investeres i andre kanaler, da det ellers vil have en konsekvens for antallet af brugere af de arrangementer, der udbydes i Kig&Lyt. Den elektroniske udgave forventes at kunne være klar medio Besparelsen er inkl. investering til udvikling af app/portal samt løbende udvikling/vedligeholdelse samt kampagne i 2016 for at få borgerne til at bruge den elektroniske udgave. Udgifter I alt

42 S6062CHE06 Optimering eller omlægning af kursusvirksomhed Villa Blide Skabe Villa Blide har siden 1994 fungeret som Ballerup Kommunes kursusejendom med det primære formål at huse egne interne kurser. Siden 2011 er der sket en kvalitetsforbedring på Villa Blide, som i dag fremstår som et attraktivt kursuscenter og mødested. Forbedringerne har medført en stigning i antallet af kursister fra ca i 2011 til godt 6000 i Samtidig er Villa Blide i dag selvfinansierende (indtægter fra kursusbetaling opvejer udgifter). I 2014 var 85% af gæsterne på Villa Blide ansatte fra Ballerup Kommune, 9,5% var fra andre kommuner (en stor del fra arbejdsmiljøuddannelsen som Ballerup Kommune gennemfører med Herlev, Furesø, Gladsaxe og Egedal kommuner), mens blot 5,5% var gæster fra private virksomheder. Priserne for de eksterne gæster ligger på niveau med prisen for at benytte fx Jonstrup Købmandsgård og Hotel Lautrup Park. Da salg af pladser til eksterne brugere er overskudskapacitet og prisen er på markedsvilkår, lever Villa Blide op til kommunalfuldmagten. Det kan således vælges at fortsætte med det nuværende tilbud endda med en højere udnyttelsesgrad, såfremt der i højere grad end i dag lægges op til, at centrale og decentrale enheder skal bruge Villa Blide, hvis der er plads, frem for at benytte eksterne udbydere af kursusfaciliteter. Dette vil kunne medføre en besparelse (niveauet skal undersøges nærmere). Det kan dog også undersøges, hvorvidt Ballerup Kommunes kursusaktiviteter kan organiseres anderledes ved brug af andre faciliteter, som vil muliggøre et salg af Villa Blide. Der er i den forbindelse en række forhold, der skal undersøges nærmere, herunder - Hvor er der egnede lokaler, som kan rumme minimum 6000 kursister årligt (herunder med IT-faciliteter til ITkurser). - Hvilke udgifter vil være forbundet med at bruge andre lokaler (forplejning, weekend-åbent, opsætning af bordopstillinger mv.) - Kan der oprettes et serviceniveau, som gør at tilbuddet

43 benyttes (der vil være væsentlige meromkostninger, såfremt brugerne i stedet benytter eksterne kursustilbud, herunder tilmeldinger til kurser som enkeltpersoner) - Hvad vil Villa Blide reelt kunne sælges for (ejendomsværdi vurderet til 14,7 mio. kr., heraf grundværdi 8,3 mio.kr.) Der bør laves en business-case, som undersøger mulighederne nærmere. Nettobudgettet for er på 0,232 mio. kr. pr. år. (Budget 2,055 mio. kr. minus indtægt 1,823 mio.kr.) Udgifter I alt Side 2

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Notat. Modersmålsundervisning i Ballerup kommune

Notat. Modersmålsundervisning i Ballerup kommune SKOLER OG INSTITUTIONER Dato: 25. september 2014 Tlf. dir.: 4477 3901 Fax. dir.: 4477 2051 EAN nr.: dbc@balk.dk Sagsid: 17.15.04-A00-1-14 Notat Modersmålsundervisning i Ballerup kommune I Ballerup Kommune

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center)

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center) REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalgets sammenfatning og vurdering Da pædagogisk Center servicerer folkeskolerammen (ramme 30.30) og gruppeordningerne

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153)

3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153) Kultur- og Fritidsudvalget, ref. 5. maj 2011 3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153) Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til et forslag om, at

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Det lokale økonomiske råderum

Det lokale økonomiske råderum Nedenstående er bilag 1 til Fællesaftalen om lokal løndannelse på det kommunale område. Bilaget er parternes beskrivelse af det økonomiske råderum. Bilag 1 Det lokale økonomiske råderum Det lokale økonomiske

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v. 50.000 Gadebelysning, aftale???

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Notat. Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) om Aarhus Kommunes personalegoder

Notat. Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) om Aarhus Kommunes personalegoder Notat Til: Til: Kopi til: Byrådsmedlem Jan Ravn Christensen (SF) Orientering Byrådets medlemmer Den 14. marts 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af forespørgsel fra byrådsmedlem Jan

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere