Forslag til at skabe omprioriteringspuljen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til at skabe omprioriteringspuljen"

Transkript

1 til at skabe Nr. Område sstiller Inv. behov 1 S1022POL01 POL (TMU) Øge brug af pesticider S1028CHE01 Chef Opsigelse af medlemskab af Gate Omkostningsreduktion i stykprisen ved brug af Grantoftegaard (ikke-servceudgifter) S2002CHE01 Chef 4 S3030POL01 POL (ØKU) Afskaf offentlig betaling af modersmålsundervsining S3033CHE01 Chef Skabt investeringsrum på det specialiserede undervisningsområde S3050CHE01 Chef Reduktion af tilsyn i dagplejen S3050CHE02 Chef Reduktion af dagplejen som følge af færre børn S3050CHE03 Chef Afvikling af kommunalt betalt frugtordning i dagtilbud S4035CHE01 Chef Tilskud til voksenundervisning reduceres med 50 % S4035CHE02 Chef Takstnedsættelse på udlejningslokaler fra budgetaftalen 2015 tilbagerulles S4035CHE03 Chef Nedsættelse af beløb til Team Ballerup med 50 % S4038CHE01 Chef Ballerup Museum drevet af frivillige S4038CHE02 Chef Køb af kulturelle ydelser Grantoftegaard nedsættes med 50 % S4038CHE03 Chef Nedlæggelse af pulje til kulturelle arrangementer S4038CHE04 Chef Baltoppen Live omdannes til et Frivillighus S4038CHE05 Chef Tilskud til Teaterforeninger Tema bortfalder S5056CHE01 Chef Besparelse på sundhedspolitiske initiativer S5056CHE02 Chef Optimering af demensområdet S6060CHE01 Chef Regulering af budget for ydelsesstøtte Mulighed for at udskrive bøder i forbindelse med manglende/forkert folkeregistrering S6062CHE01 Chef 21 S6062CHE02 Chef Reduktion eller afskaffelse af overførselsbuffer S6062CHE03 Chef Afskaffe udviklingspuljen S6062CHE04 Chef Reduktion i annoncering via digitale medier S6064CHE01 Chef Afskaffelse af pensionistskovture STVÆRCHE01 Chef Nedbringelse af lønniveauerne ved nyansættelse for udtagne grupper STVÆRCHE02 Chef Nedlæggelse af Kunstrådet $17 stk. 4 udvalg I alt

2 til at skabe Nr. Område sstiller Inv. behov Investerings 27 S1022CHE01 Chef Sluk lys om natten Investering i socialrådgiverstillinger med reduceret sagsantal, forøget kvalitet og forebyggelse af økonomitunge foranstaltninger til følge S3046CHE01 Chef 29 S5054CHE01 Chef Markedsanalyser - benchmarking det specialiserede område S6060CHE02 Chef Systematisk gennemgang af serviceaftaler på kommunens ejendomme S6060CHE03 Chef Udbud af håndværkerydelser STVÆRCHE03 Chef Konkurrenceudsættelse 33 S6062CHE05 Chef Kig&Lyt udkommer elektronisk inkl. overgangsordning S6062CHE06 Chef Optimering eller omlægning af kursusvirksomhed - Villa Blide I alt Modernisering af gadebelysningen - KMB 22. juni 2015, sag Samlet til at skabe omprioriteringspulje fordelt på udvalg (1.000 kr.) Inv. behov Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget udvalget I alt Investerings til på udvalg (1.000 kr.) Inv. behov Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget udvalget I alt

3 S1022POL01 Øge brug af pesticider Skabe Bjørneklo, ukrudtsbekæmpelse generelt. Der er ikke regnet på de eventuelle negative konsekvenser i forhold til grundvandsressourcen. Her er en overvejelse om hvordan det understøtter et eller flere af de politiske pejlemærker. Påvirker driftsomkostningerne for ukrudtsbekæmpelse generelt og Kæmpe Bjørneklo Udgifter I alt

4 S1028CHE01 Opsigelse af medlemskab af Gate 21 Skabe Ballerup Kommune har som medlem af Gate 21 mulighed for at skabe og deltage i medfinansierede projekter indenfor klimaområdet. Projekter der som oftest involverer virksomheder og universiteter og tager udgangspunkt i de udfordringer som kommunerne står med, og den produktudvikling som erhvervslivet er i gang med. Vi er involveret i projekter indtil 2017, og kan derfor først melde os ud derfra. Erhverv og beskæftigelse Udgifter I alt

5 S2002CHE01 Omkostningsreduktion i stykprisen ved brug af Grantoftegaard men det kan påvirke Grantoftegaards samlede økonomi Skabe Der opnås lavere udgifter til Grantoftegaard på beskæftigelsesområdet end de nuværende ca. 5,1 mio. kr. De lavere udgifter søges opnået via: - Ophør af socialmentor i Grantoftegaards tilbudspakker på beskæftigelsesområdet (0,9 mio. kr.) - Lavere ugepris på aktivering, særligt når der ikke er tale om fuldtidsaktivering, i forhold til den nuværende ugepris på kr. uanset det ugentlige timetal (ca. 1 mio. kr.) - Evt. færre aktiveringsforløb mv. på Grantoftegaard et understøtter de fortsatte bestræbelser på en costeffektiv beskæftigelsesindsats, jf. EBU s aktiveringsstrategi Udgifter til aktivering mv. på beskæftigelsesrammen (20.02), uden for servicerammen Udgifter I alt

6 S3030POL01 Afskaf offentlig betaling af modersmålsundervisning Skabe Afskaf offentlig betaling af modersmålsundervisning. I dag udgør budgettet til modersmålsundervisning kr. pr år. I folkeskoleloven er det krav at der skal tilbydes modersmålsundervisning til EU-borgere. I dag er der i alt 20 børn af EU-borgere der har ansøgt om modersmålsundervisning. De har søgt om modersmålsundervisning i et sprog som vi ikke dækker i Ballerup Kommune. Vi skal ikke oprette klasser hvis der er meget få børn i en sproggruppe, men vi skal tilbyde dem et alternativt tilbud i en anden kommune. Hvis 20 børn alle skal tilbydes modersmålsundervisning, koster det kr. I skoleåret 2015/16 tilbydes der modersmålsundervisning til i alt 58 børn, inden for følgende sprog: Tyrkisk (26) Serbisk(12) Spansk (8) Albansk (12) Alle disse børn er ikke EU-borgere og dermed er denne undervisning ikke lovpligtig. Sammenhængende udvikling 0-25 år Hold til modersmålsundervisning er oprettet for skoleåret 2015/16. Det indstilles at der fastholdes et budget der kan dække den lovpligtige undervisning, og dermed kan der reduceres kr. årligt, dog startende med skoleåret 2016/17 (effekt 5 måneder i 2016) Udgifter

7 I alt Side 2

8 S3033CHE01 Skabt investeringsrum på det specialiserede undervisningsområde Skabe I forbindelse med analysen af det specialiserede undervisningsområde der afsluttes den 15. december 2014, er det lykkedes at frigøre et beløb svarende til 10 pct. af ressourceanvendelsen på det specialiserede område. I den nye økonomimodel for de specialiserede område er dette konkretiseret til 15,5 mio. kr. årligt. Den politiske intention med frigørelsen af midlerne har været at anvende disse midler til en forebyggende indsats. Der kan f.eks. anvendes 5,0 mio. kr. af de frigjorte midler til. Fokus på kerneopgaven den sammenhængende udvikling 0-25 år Udgifter I alt

9 S3050CHE01 Reduktion af tilsyn i dagplejen Skabe I dagtilbudsloven er det fastsat, at der skal føre tilsyn med dagplejen. Det er op til den enkelte kommune, at fastlægge, hvordan tilsynet ønskes udført. I Ballerup anvender vi flere ressourcer på denne opgaven end sammenlignelige kommuner gør (Egedal, Furesø og Herlev) I dag anvender Ballerup 3,35 timer pr. uge dagplejere inkl. gæstehuset. Besparelsen ved nedsættelse at timetallet: 2,3 time pr. dagplejer kr. 1,8 time pr. dagplejer kr. Såfremt et om at nednormere dagplejen til 72 pladser vil besparelsen blive mindre ( kr./ kr.) Det indstilles at timetallet nedsættes til 2,3 timer pr dagplejer således at det er muligt at have to personer til den samlede opgave. Det forudsættes at dagplejen nednormeres til 72 pladser. Ballerup Kommune version 3.0 fokus på kerneopgaven For at et skal have effekt skal der laves en reducering i lønudgifterne til dagplejetilsynet. Udgifter I alt

10 S3050CHE02 Reduktion af dagplejen som følge af færre børn Skabe Dagplejen består i dag af 22 dagplejere med 88 pladser, kombineret med et gæstedagplejehus hvor der er mulighed for at passe børn når en dagplejer er fraværende. Det vurderes at ordningen med dagplejehus har været en succes. I dag er der ikke fuld udnyttelse af kapaciteten i dagplejen, og det vurderes at der vil være et behov for 72 pladser. Der er to løsninger på denne udfordring: 1. Ved nedlæggelse af gæstedagplejehuset, betyder det at dagplejere normeres til 3 børn pr dagplejer. For 72 pladser kræves 24 dagplejere. Denne løsning vil indebære at børn i tilfælde af fraværd hos en dagplejer - skal passes hos andre dagplejere. Ved nedlæggelse af gæstedagplejehuset i Kornvænget 32, vil der være udgifter til reetablering af lejemålet men også besparelse på husleje, el, vand og varme. Forventet årlig besparelse på kr. plus eventuelle besparelse på bygningsdrift. 2. Tilpasning af antallet af dagplejere til det faktiske behov. Gæstedagplejehuset fastholdes. et indebærer at der skal reduceres med 4 dagplejere. Forventet årlig besparelse på kr. Administrationen anbefaler at 2. Denne løsning giver mest mulig fleksibilitet, således at Ballerup Kommune i fremtiden kan tilknytte flere dagplejere hvis der skal være behov herfor. Det er mere bekosteligt at nedlægge gæstedagplejehuset og mere bekosteligt at genetablere det på et senere tidspunkt. Fokus på kerneopgaven

11 I nedenstående er der indarbejdet en besparelse sfa. 2. Besparelsen er indarbejdet fra 2017, idet reduktionen af personale tager lang tid. Erfaringsmæssigt kan der være 9-12 mdr. opsigelse. Udgifter I alt Side 2

12 S3050CHE03 Afvikling af kommunalt betalt frugtordning i dagtilbud Skabe Der gives i dag frugt til børn i børnehavealderen dvs. aldersgruppen 3-5 år. Der gives en budgettildeling 731 kr. pr. barn. Fokus på kerneopgaven Besparelsen på kommunalt betalt frugtordning, har en afledt effekt på forældrebetalingen, fripladser og søskenderabat. Forældrene betaler 25 pct. af udgiften. Som følge af fald i forældrebetalingen reduceres udgiften til økonomiskfriplads og søskenderabat. I nedenstående vises nettobesparelsen. Besparelsen er beregnet på de forventede børnetal i aldersgruppen 3-5 år i perioden, og derfor er besparelsen forskellig år for år. Udgifter I alt

13 S4035CHE01 Tilskud til voksenundervisning reduceres med 50 %. nej Skabe Jf. Folkeoplysningsloven er tilskuddet lovpligtigt, men størrelsen på puljen fastsættes af Kommunalbestyrelsen. Deltagelse i aftenskoleundervisning er faldende og har været i en årrække. Kan opgave Nedsættelse af tilskud til 50 % Udgifter I alt nej

14 S4035CHE02 Takstnedsættelse på udlejningslokaler fra budgetaftalen 2015 tilbagerulles Skabe Ballerup Kommune udlejer lokaler til private fester. Der er ikke tale om en lovpligtig opgave, men der har i Ballerup Kommune i mange år været en tradition for, at borgerne i Ballerup Kommune også har mulighed for at leje lokaler til fester o. lign., hvor de bor og lever. Priserne på Ballerup Kommunes udlejningslokaler vil stige marginalt ved en tilbagerulning. Kan opgave Vil give en forventet merindtægt. Udgifter I alt

15 S4035CHE03 Nedsættelse af beløb til Team Ballerup med 50 % SKABE Ballerup Kommune har sammen med en række virksomheder fra det lokale erhvervsliv et samarbejde om støtte til idrætsforeningernes elitesatsninger. Ballerup Kommune har i en årrække sammen med disse virksomheder - arbejdet målrettet på at opdyrke et eliteidrætsmiljø. Såfremt beløbet nedsættes, kan det sandsynligvis påvirke virksomhedernes lyst til at medfinansiere dette arbejde. Kan opgave Udgifter I alt

16 S4038CHE01 Ballerup Museum drevet af frivillige nej Skabe C-BKE stiller lønsum til rådighed for Museumsfonden. Historisk set, har Ballerup Museum været drevet af frivillige. Der er i dag knyttet omkring 70 frivillige til museet. Der vil være tale om en lønbesparelse. Dog fastholdes lønnen til lederen af museet mhp. at sikre driften og koordination af de frivillige. Pt. foregår en politisk drøftelse af udviklingen af Pederstrupområdet, hvori museet indgår. Kan opgave Lønsum Udgifter I alt nej

17 S4038CHE02 Køb af kulturelle ydelser Grantoftegård nedsættes med 50 % Skabe Køb af kulturelle tilbud og formidling af viden om økologi m.v.: Ballerup Kommune køber i dag aktiviteter som bl.a. adgang for kommunens borgere til lemmedage samt hestevognskørsel i Pederstrup. Det vil kræve ny samlet kontrakt som tillader færre køb for en delkontrakt, uden det kræver et tilsvarende større køb på en anden delkontrakt. Kan opgave Konsekvens: Det vil kræve en ny samlet kontrakt som tillader færre køb for en delkontrakt, uden det kræver et tilsvarende større køb på en anden delkontrakt Der er 2 års opsigelsesfrist i nuværende kontrakt for opsigelse af delkontrakter. Udgifter I alt nej

18 S4038CHE03 Nedlæggelse af pulje til kulturelle arrangementer SKABE På baggrund af ansøgning yder Kultur- og Fritidsudvalget tilskud til kulturelle arrangementer i kommunen. En ordning der i en årrække har sikret mulighed for en bred kulturpolitisk satsning i kommunen til glæde for mange borgere. Og en ordning der reelt er et politisk råderum for prioriteringer på kulturområdet. Kan opgave Udgifter I alt

19 S4038CHE04 Baltoppen Live omdannes til et Frivillighus. SKABE Ballerup Kommune har i en årrække arbejdet målrettet på at tilbyde borgerne et attraktivt musikteater med fokus på lokal og international musik, teater og dans mm. Endvidere arbejder Baltoppen Live på at samskabe med borgerne omkring aktiviteter og forestillinger. Ligesom der, sammen med de øvrige kulturinstitutioner, arbejdes med at få tiltrukket ikkekulturforbrugere. Der vil være tale om en lønbesparelse. Dog fastholdes lønnen til lederen mhp. at sikre driften og koordination af de frivillige. Kan opgave Udgifter I alt

20 S4038CHE05 Tilskud til Teaterforeninger Tema bortfalder SKABE Konsekvens: Teater nedlægges Baltoppen Live mister indtægter (udlejning/personale til rådighed). (ikke beregnet). Kan opgave Udgifter I alt

21 S5056CHE01 Besparelse på sundhedspolitiske initiativer Skabe pulje Besparelse forebyggelse/sundhed/ældreområdet Nedlæggelse af store cykeldag 0,1 Nedlæggelse af sundhedspriser 0,05 Nedlæggelse af sundhedsformidler i dagtiden indenfor Sundhed på dit sprog 0,15 Udgifter I alt

22 S5056CHE02 Optimering af demensområdet Skabe pulje Reduktion af udgifterne til centralt placeret demenskoordinator: 0,2 mio. kr. et lægger sig op ad bestræbelserne på at organisationen bliver bedre til at sætte fokus på kerneopgaven Udgifter I alt

23 S6060CHE01 Regulering af budget for ydelsesstøtte Skabe Hvert år opkræves BK ydelsesstøtte til en række almene boligafdelinger. Beløbet er faldende og derfor er der opstået et overskud på kontoen. Der kommer ikke nye udgifter til ydelsesstøtte, da støtten i dag ydes om grundkapitallån/kapitaltilførsel. Der forventes et samlet overskud på de tre konti, ydelsesstøtten betales fra. Udgifter I alt

24 S6062CHE01 Mulighed for at udskrive bøder i forbindelse med manglende/forkert folkeregistrering. Skabe I forbindelse med det nye Folkeregister har det vist sig, at der er behov for at kunne udskrive bøder til borgere der ikke følge reglerne i cpr-lovgivningen og planloven. Det drejer sig om sager hvor der ikke meldes rettidig flytning, afgives forkerte oplysninger, afgiver urigtige oplysninger, ligesom når der tages fast ophold i kolonihaver og sommerhuse. et går på, at udskrivning af bøder skal være en mulighed, som der gives til Folkeregisteret, men som altid skal vurderes og evt. besluttes i den konkrete sag. Der skal således ikke være en automatik i bødeudskrivningen. Udover at det vil være en stor hjælp i det daglige arbejde i Folkeregisteret, vil også Kontrolgruppen kunne have glæde af en bøde mulighed. Ordningen er med succes bl.a. indført i Århus, København, Odense og Haderslev kommuner. En bøde mulighed vil kunne løses indenfor den nuværende normering i Folkeregisteret. På baggrund af erfaringerne med ikke-rettidige og urigtige oplysninger mv. i Folkeregisteret samt opgørelse af bødeantallet i Odense forventes det, at der kan opnås en besparelse i størrelsesordenen kr. ved bøder i samme størrelsesorden som i ovennævnte kommuner: - Ca. 600 kr. i bøde ved ikke-rettidige oplysninger kr. i bøde ved urigtige oplysninger mv. afhængigt af karakteren af forseelsen Ønske om effektivt folkeregister, som også var en del af grundlaget for beslutningen om ny folkeregister-

25 administration (maj 2014) Bøde-indtægter Udgifter I alt Side 2

26 S6062CHE02 Reduktion eller afskaffelse af overførselsbuffer Skabe Der er afsat en overførselsbuffer på 10 mio. kr. årligt, så de samlede overførsler mellem budgetår kan bruges. Overførslerne er dels de decentrale institutioners opsparede overskud fra tidligere år og dels udskudte leverancer, som primært er politisk besluttede projekter. Bufferen sikrer, at Ballerup kan bidrage til at aftalen mellem KL og regeringen overholdes, da brugen af overførsler mellem budgetår fra statens side betragtes som en overskridelse af de budgetterede serviceudgifter. De 10 mio. kr. betyder, at der kan hvert år kan bruges 10 mio. kr. af det opsparede overskud samtidig med at Ballerup bidrager til at aftalen overholdes. Hvis aftalen ikke overholdes for kommunerne under ét vil staten reducere bloktilskuddet til alle kommuner. Hvis bufferen reduceres eller fjernes vil der være en øget risiko for, at brugen af opsparet overskud vil medføre en overskridelse af kommunens budgetterede serviceudgifter, hvilket kan medføre en statslig sanktion, hvis kommunerne samlet set ikke overholder aftalen. I 2012 var de samlede overførsler ind i året 39,8 mio. kr. og 39,6 mio. kr. ud, hvilket giver et samlet opsparing af overførsler på 0,2 mio. kr. I 2013 var det tilsvarende beløb 20,6 mio. kr., mens der var et forbrug af overførsler på 14,4 mio. kr. i I siden 2011 har kommunerne overholdt aftalen med regeringen og der er dermed sorte tal på bundlinjen for fjerde år i træk. Siden 2011 har udsvinget i serviceudgifterne på landsplan kun udgjort 0,5 procent, hvilket vil sige der en vis stabilitet i kommunernes udgifter. I 2014 var der et mindreforbrug på 2,4 mia. kr.

27 Der kan også laves en reduktion i omfanget overførselsniveauet både over- og underskud og udskudte leverancer, som vil reducere risikoen for store udsving i overførslerne mellem budgetårene. Puljemidler på samlet 10 mio. kr. årligt Udgifter I alt Side 2

28 S6062CHE03 Afskaffe udviklingspuljen Skabe Udviklingspuljen indgik i budgetaftalen til budget 2011 og var afsat som en investeringspulje, som kunne give besparelser i fremtiden. Omprioriteringspuljen er reelt en erstatning for udviklingspuljen, og det foreslås derfor at udviklingspuljen afskaffes. Puljemidler på den centrale administration. Udgifter I alt

29 S6062CHE04 Reduktion i annoncering via digitale medier Skabe Vi foreslår en reducering af antallet af annoncer i de trykte medier. Eksempelvis kan dele af eller hele kommunesiden og jubilæer/afskedsreceptioner i Ballerupbladet overføres til Ballerup.dk, når det nye mødested er etableret i foråret På årsbasis er kommunesiden ca. 50 gange i Ballerup Bladet til omkring kr. pr. gang. Hertil annonceres der ca. 30 jubilæer/afskedsreceptioner pr. år. i Ballerup Bladet til omkring 800 kr. stykket. Ifølge miljølovgivning, planlovgivningen og på folkeskoleområdet kan annoncering udelukkende ske digitalt. Såfremt det fortsat ønskes, at der annonceres i Ballerupbladet, kan annonceringen ske med henvisning til ballerup.dk (dvs. mindre annoncer) og/eller udelukkende ske hver anden uge. Ved at flytte kommunesiden til Ballerup.dk kan der årligt spares ca kr. Hertil kan der spares i omkring kr. ved at rykke jubilæer/afskedsreceptioner til Ballerup.dk. Digitalisering Såfremt der reduceres i antallet fra hver uge til hver anden uge og med mindre annoncer med henvisning til ballerup.dk, vil der årligt være en besparelse på ca kr. Udgifter I alt

30 S6064CHE01 Afskaffelse af pensionistskovture Skabe pulje Som led i indsatsen for kommunens pensionister holdes udflugter for Ballerup Kommunes pensionister. Sekretariatet for Politik og Ledelse arrangerer pensionistudflugterne. Udflugterne er populære blandt kommunens pensionister. Der kører fire busser på hver af udflugtsdagene der er seks i alt og der er plads til 180 personer pr. tur. Der er i 2015 afsat kr. til gennemførelse af pensionistudflugterne. Deltagerbetalingen i 2015 er på 200 kr. Afventer beregning Udgifter I alt

31 STVÆRCHE01 Nedbringelse af lønniveauerne ved nyansættelse for udtagne grupper Ja Skabe Med udgangspunkt i analysen af løn- og ansættelsesforhold i Ballerup Kommune er der udarbejdet en model, der kan realisere en nedjustering af lønniveauerne i Ballerup Kommune til gennemsnitsniveau. I modellen kan lønniveauerne nedbringes ved nyansættelser for de nogle af de grupper (akademikere, kontorpersonale, lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og teknisk servicepersonale), som har et højere lønniveau i forhold til gennemsnitsniveauerne for de omkringliggende kommuner (Albertslund, Egedal, Furesø, Glostrup, Herlev og Rødovre). Det kan ske ved opsigelse af forhåndsaftalerne for udtagne områder. Der er 3 måneders opsigelse på aftalerne på skoleområdet er lønaftalen afhængig af arbejdstidsaftalen og kan kun opsiges med virkning af udgangen af et skoleår. Derfor skal der tages specielle hensyn hertil. Fremadrettet vil det medføre at der vil være mulighed for at lønindplacere den enkelte nyansatte medarbejder individuelt efter forhandling med den faglige organisation. De nuværende ansatte vil bibeholde deres nuværende løn. Investe- Beregningen er foretaget på baggrund af den nuværende personaleomsætning på de konkrete områder. Udgifter I alt

32 ringsbehov Side 2

33 STVÆRCHE02 Nedlæggelse af Kunstrådet $17 stk. 4 udvalg SKABE Ballerup Kommune har i en årrække arbejdet ud fra en betragtning om, at kommunens børn skal møde udøvende kunstnere, ligesom kunst i byens rum er en del af Ballerup Kommunes dna. Dette sker bl.a. via tilskud fra Kunstrådet til diverse projekter og samarbejder. I udgiften indgår også honorar til kunstnerisk konsulent samt tilskud til kunst. Kan opgave Udgifter I alt

34 S1022CHE01 Sluk lys om natten Skabe I dag, inden modernisering af belysningsanlægget er gået i gang bruges der ca. for 4,4 mio. kroner i el årligt. Efter modernisering forventes dette tal at falde til ca. 2,5 mio. kroner. Ved at slukke lyset fra kl. 00:00 til 05:00 forventes der et el forbrug på ca. 1,8 mio. kroner, hvilket vil sige en årlig besparelse på ca. 0,7 mio. kroner. Bemærk, at de ældste dele af det moderniserede belysningsanlæg ikke vil kunne dæmpes. Der vil være udgifter til projektering og anlæg på ca kr. Del- eller helslukning er frarådet i de nye Vejregler. Spørgsmålet om borgernes sikkerhed og tryghed når de færdes på kommunens veje, gør natslukning til et kontroversielt emne, der hvis det bliver indført, forventeligt vil medføre mange borgerklager. Her er en overvejelse om hvordan det understøtter et eller flere af de politiske pejlemærker. Udgifter I alt

35 S3046CHE01 Investering i socialrådgiverstillinger med reduceret sagsantal, forøget kvalitet og forebyggelse af økonomitunge foranstaltninger til følge. Bruge til investering i forebyggende socialt arbejde med kvalitet og reduceret drift på foranstaltninger til følge. Med afsæt i Herning Kommunes erfaringer med reduceret sagstal til de rådgivere, der arbejder med kommunens udsatte børn og familier, ønskes der investeret i et antal socialrådgiverstillinger. Erfaringerne fra Herning har vist, at investeringen i flere stillinger, hvor der arbejdes med ændring af anbringelsesmønsteret og tættere på og med familien og dens netværk, dels har givet en oplevelse af kvalitet hos familierne og dels en større økonomisk besparelse. Der er i C-BUR p.t. 18 sagsbehandlere, der hver gennemsnitligt har 35 sager. Hvis en sagsbehandler skal ned på sager vil det betyde en forøgelse på ca. 10 sagsbehandlere. Besparelsen på bl.a. det ændrede anbringelsesmønster, hvor man arbejder mere konkret med en bevægelse væk fra længere ophold på de dyrere institutioner og opholdssteder og hen mod flere i familie- og netværkspleje og hjemgivelser, vil stige over årene. Når alle stillingerne er på plads og rammen for den ændrede tilgang er på plads, kan en besparelse forventes at være 2 mio. det første år (svarende til 4 årsanbringelser ) og forventeligt op til 4-6 mio. i takt med, at den ændrede tilgang og arbejdsgang slår igennem. Investeringen må understøttes af kompetenceudvikling, forandringsteori og tydelige kvalitets og effektmål. En grundigere analyse og programbeskrivelse vil være en forudsætning for en hurtigere implementering og dermed besparelse. Udover den økonomiske gevinst ved en sådan investering/model vil der være en lang række gevinster i form af forebyggelse, kvalitet og inklusion og afledte virkninger af dette på andre drifts- og økonomifelter/rammer på voksenområdet m.m. Sammenhængende udviklingsforløb Fokus på kerneopgaven. Inddragelse af borgeren i udvikling af eget liv og dagligdag. Udgift til 10 sagsbehandlere socialrådgiverstillinger.

36 Besparelse svarende til 2 mio. det første år (svarende til 4 årsanbringelser ) og forventeligt op til 4-6 mio. Der skal tages højde for modregningen af investeringen i stillingerne det første år. Erfaringer fra bl.a. Herning understøtter denne Businesscase, idet Herning oplevede en fordobling af deres forventede besparelse de tre år deres program har været i gang. Udgifter I alt Side 2

37 S5054CHE01 Markedsanalyser - benchmarking det specialiserede område Skabe pulje på sigt Markedsanalyse på handicap- og psykiatriområdet i forhold til at øge udbuddet på højt specialiserede tilbud. Såfremt det er muligt at øge kapaciteten vil det medføre ekstra indtægter svarende til et overhead på ca. 6 %. Hvis der f.eks. udvides med 10 pladser årligt forventes en netto indtjening på 0,5 mio. kr. årligt. Fra ,250 mio. kr. Udgifter I alt

38 S6060CHE02 Systematisk gennemgang af serviceaftaler på kommunens ejendomme et er tværgående men vurderes ikke at have betydning for andre områder. Det er administrationens forventning, at der ved en systematisk gennemgang af serviceaftalerne kan skabes omkostningsreduktioner til brug i Med afsæt i den faktiske aftaleportefølje, forventes det at kunne finde oplagte omkostningsreduktioner, enten ved direkte optimering eller genforhandling. et forventes at understøtte de politiske pejlemærker i forhold til et fokus på kerneopgaven for C-EJD om at skabe gode rammer for kommunens brugere. Endvidere kan et indgå i arbejdet med at optimere kommunens indkøb af håndværkerydelser erhverv og beskæftigelse. Udgifter I alt

39 S6060CHE03 Udbud af håndværkerydelser et er tværgående men vurderes ikke at have betydning for andre områder. et har til formål at skabe omkostningsreduktion ved indkøb af håndværkerydelser. Der pågår allerede en indsats i forhold til at optimer kommunens indkøb af håndværkerydelser. Denne indsats har fokus på at tilvejebringe transparente og juridisk fleksible aftaleforhold til gavn for både kommunen og håndværkerne. Med dette ønsker administrationen at skærpe konkurrenceforudsætningerne på en sådan måde, at kommunen som bygherre få mest for pengene i forhold til pris, tid og kvalitet. Aftalen skal også sikre, at det er den håndværker som er bedst egnet og har ressourcerne, der løser opgaven. et forventes at understøtte det politiske pejlemærke vedrørende erhverv og beskæftigelse. Udgifter I alt

40 STVÆRCHE03 Konkurrenceudsættelse Ja et skal bidrage til at skabe Muligheden for at konkurrenceudsætte opgaver, som kommunen selv løser i dag, indgik i aftale om budget Området er i gang med at blive afdækket med henblik på en politisk behandling af områder, der kan konkurrenceudsættes. Et eventuelt rationale og dermed bidrag til at skabe vil afhænge af politisk stillingtagen. Effekt vil formentlig først være fra budget Den politiske aftale 2015, punkt 4.5 Udgifter I alt

41 S6062CHE05 Kig&Lyt udkommer elektronisk inkl. overgangsordning Skabe Kulturmagasinet Kig&Lyt formidler bl.a. kulturelle arrangementer og er på den måde med til at sikre flere gæster til arrangementerne. I takt med at kommunikationen i Ballerup Kommune moderniseres vil Kig&Lyt kunne blive formidlet elektronisk fx via ballerup.dk, app., facebook samt direkte til abonnenter. Det nye mødested på ballerup.dk forventes færdig i foråret For at imødekomme at ikke alle borgere endnu benytter de elektroniske kanaler foreslås en overgangsfase, hvor der i trykkes ca stk. til formidling fx på biblioteket, v. receptionen på rådhuset og i kulturhusene. Samtidig arbejdes videre med kommunikationskanaler, der kan sikre, at det er muligt at nå ud til brugerne af de kulturelle arrangementer. Såfremt det besluttes at overgå til en elektronisk form, skal der investeres i andre kanaler, da det ellers vil have en konsekvens for antallet af brugere af de arrangementer, der udbydes i Kig&Lyt. Den elektroniske udgave forventes at kunne være klar medio Besparelsen er inkl. investering til udvikling af app/portal samt løbende udvikling/vedligeholdelse samt kampagne i 2016 for at få borgerne til at bruge den elektroniske udgave. Udgifter I alt

42 S6062CHE06 Optimering eller omlægning af kursusvirksomhed Villa Blide Skabe Villa Blide har siden 1994 fungeret som Ballerup Kommunes kursusejendom med det primære formål at huse egne interne kurser. Siden 2011 er der sket en kvalitetsforbedring på Villa Blide, som i dag fremstår som et attraktivt kursuscenter og mødested. Forbedringerne har medført en stigning i antallet af kursister fra ca i 2011 til godt 6000 i Samtidig er Villa Blide i dag selvfinansierende (indtægter fra kursusbetaling opvejer udgifter). I 2014 var 85% af gæsterne på Villa Blide ansatte fra Ballerup Kommune, 9,5% var fra andre kommuner (en stor del fra arbejdsmiljøuddannelsen som Ballerup Kommune gennemfører med Herlev, Furesø, Gladsaxe og Egedal kommuner), mens blot 5,5% var gæster fra private virksomheder. Priserne for de eksterne gæster ligger på niveau med prisen for at benytte fx Jonstrup Købmandsgård og Hotel Lautrup Park. Da salg af pladser til eksterne brugere er overskudskapacitet og prisen er på markedsvilkår, lever Villa Blide op til kommunalfuldmagten. Det kan således vælges at fortsætte med det nuværende tilbud endda med en højere udnyttelsesgrad, såfremt der i højere grad end i dag lægges op til, at centrale og decentrale enheder skal bruge Villa Blide, hvis der er plads, frem for at benytte eksterne udbydere af kursusfaciliteter. Dette vil kunne medføre en besparelse (niveauet skal undersøges nærmere). Det kan dog også undersøges, hvorvidt Ballerup Kommunes kursusaktiviteter kan organiseres anderledes ved brug af andre faciliteter, som vil muliggøre et salg af Villa Blide. Der er i den forbindelse en række forhold, der skal undersøges nærmere, herunder - Hvor er der egnede lokaler, som kan rumme minimum 6000 kursister årligt (herunder med IT-faciliteter til ITkurser). - Hvilke udgifter vil være forbundet med at bruge andre lokaler (forplejning, weekend-åbent, opsætning af bordopstillinger mv.) - Kan der oprettes et serviceniveau, som gør at tilbuddet

43 benyttes (der vil være væsentlige meromkostninger, såfremt brugerne i stedet benytter eksterne kursustilbud, herunder tilmeldinger til kurser som enkeltpersoner) - Hvad vil Villa Blide reelt kunne sælges for (ejendomsværdi vurderet til 14,7 mio. kr., heraf grundværdi 8,3 mio.kr.) Der bør laves en business-case, som undersøger mulighederne nærmere. Nettobudgettet for er på 0,232 mio. kr. pr. år. (Budget 2,055 mio. kr. minus indtægt 1,823 mio.kr.) Udgifter I alt Side 2

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen.

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen. Til: Økonomiudvalget Mulige reduktioner af overførslerne på drift og løn Ved behandlingen af budgetoverførslerne fra 2007 til 2008 på Økonomiudvalgets møde i april udsatte udvalget sagen med henblik på

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] 1 Tandplejen indkøb af Digitale røntgenapparater 840 2 Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn 770 3

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Forslagsnr. Budget Budget Budget Hele 1.000 kr. Budget Korrektionsforslag, der kræver særlig politisk stillingtagen 16 Tildeling dagtilbud lavere beløb pr.

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Oversigt over forslag til budgetændringer Ramme 390 Politiske udvalg og administration Nr. 1 Risikostyring 700 300 300 300 Nr. 2 Reduktion

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger. 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500 BUDGET 2016-19 UDVALGET for BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet:11.03.15 Rev.:28.04.15 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 003.00.01 Skoleområdet -375-1.500-1.500-1.500

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Omlægning af dagplejen

Omlægning af dagplejen Omlægning af dagplejen Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 11.3. 2014 følgende i forbindelse med fremlæggelsen af udmøntningsplanen for omlægningen af dagplejen.: Dagplejen overgår

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Forslag 3.1 (2012-2015)

Forslag 3.1 (2012-2015) Forslag 3.1 03.32.50.1 Bibliotekerne 39.668.000 kr. Reduktionsområde: Ophør af kommunens medlemskab af Danmarks Bibliokteksforening Beskrivelse: Udmelding af Danmarks Biblioteksforening. Der betales årligt

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM23 Almene familie- og ungdomsboliger 25-03-2014 Sagsbehandlere Jannik Egelund Christian Friis Binzer Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden

Læs mere

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Klik her for at angive en dato. på handicapområdet for børn 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere