Bygherre for en renovering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygherre for en renovering"

Transkript

1 Bygherre for en renovering Udgivet januar 2002

2 Udgiver: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade København V Telefon: Telefax: Hjemmeside: Tekst: Søren Tang Ørnebjerg Tegninger: Frank Hjorhöy Layout: Susanne Grenaae Tryk: Nielsen & Krohn 2

3 Forord Pjecen om renoveringssager er en pjece, der skal forsøge at skabe et overblik over proceduren ved gennemførelse af en renoverings- eller moderniseringssag. Det er specielt vigtigt for en afdelingsbestyrelse at have forståelse for den indledende beslutningsproces og at have beboernes opbakning til gennemførelsen. Det er også vigtigt, at afdelingsbestyrelsen igennem hele renoveringsforløbet følger sagen tæt, for der vil ofte i hele forløbet blive stillet mange spørgsmål fra beboerne, som bliver meget tæt involveret i processen. Det er vores håb, at vi med denne pjece kan skabe et første overblik over de procedurer, der skal overholdes, og derved skabe en tryghed hos en afdeling, der skal i gang med en større renoveringssag. Ritta Fischer Jensen Jesper Nygård 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er en renoverings-/moderniseringssag? Parterne i en renoveringssag Sagsforløbet A. Den indledende fase B. Oplæg til beslutningsgrundlag C. Møder inden første afdelingsmøde D. Afdelingsmødet E. Ansøgning til kommunen og evt. Landsbyggefonden F. Projektering/udbud/licitation G. Udførelse H. Aflevering og mangelafhjælpning De næste 5 år års garantiperiode års ansvarsperiode Eventuelle tvister Afslutning

5 1. Indledning Denne pjece er skrevet for at give en afdelingsbestyrelse, der skal i gang med en større renoverings- eller moderniseringssag, et hurtigt overblik over proceduren ved gennemførelsen og nogle af de mange ting, der skal tages stilling til undervejs i processen. Beboerne får alle de gener, der er forbundet med renoveringen, tæt ind på kroppen. Renoveringssager adskiller sig væsentligt fra en nybygningssag, først og fremmest fordi der skal udføres arbejder i en afdeling, der er beboet, så den enkelte beboer får alle de ubehageligheder, der er forbundet med gennemførelsen, tæt ind på kroppen. I renoveringssager er det normalt afdelingen, repræsenteret ved afdelingsbestyrelsen, der er bygherre, i modsætning til nybygningssager, hvor det er boligorganisationen, repræsenteret ved organisationsbestyrelsen. Det er vigtigt at forstå sammenhængen i renoveringssagerne, fordi et godt samarbejde mellem alle de impli cerede parter giver et optimalt sagsforløb, som kan påvirke slutresultatet positivt. Denne pjece er et supplement til den mere omfattende og uddybende "Håndbog for Bygningsrenovering", som blev udgivet af KAB - Bygge- og Boligadministration i november 1999, og som løbende bliver revideret. Vi vil fra administrationens side medvirke til, at renoveringssagerne forløber så gnidningsløst som muligt, men en renoveringssag vil altid i et vist omfang - afhængig af, hvad det er, der skal renoveres - i en periode forandre hverdagen hos den enkelte beboer. 5

6 2. Hvad er en renoverings-/moderniseringssag? Det kan være vanskeligt for en afdelingsbestyrelse at danne sig et helt klart billede af forskellen mellem almindelige vedligeholdelsesarbejder og renoveringsarbejder (det er lettere, når det drejer sig om moderniseringsarbejder). Renoveringsarbejder er - i modsætning til vedligeholdelsesarbejder - arbejder, der skal udføres, når en bygningsdel er så nedslidt, at den enten skal udskiftes helt, eller der skal gennemføres en meget omfattende renovering af bygningsdelen. På trods af løbende gennemførelse af almindelige vedligeholdelsesarbejder vil der være specielt udsatte bygningsdele, der med tiden skal have en meget gennemgribende renovering eller skal udskiftes. De bygningsdele, der er mest sårbare, og som med visse intervaller skal renoveres kraftigt eller udskiftes, er naturligvis dem, der "står ude" om natten. Det er bl.a.: Tage Vinduer Altaner Udvendige trapper Facader generelt Indvendig kan det være: Varmeanlæg Vandsystemet Faldrør 6

7 Moderniseringsarbejderne kan være mangeartede, men det er generelt arbejder, der omhandler en væsentlig ændring i forhold til det eksisterende. Det kan være: Helt nye badeværelser Nye køkkener Større isoleringsarbejder Ændring af varmeanlæg Ændring af udearealer Fælles for renoverings- og moderniseringsarbejder er, at der altid vil være et rådgivende teknikerfirma tilknyttet opgaven. Se i øvrigt afsnittet "De rådgivende teknikere", side 10. Det rådgivende teknikerfirma er et eksternt firma, som ikke har KAB-ansatte. Ejendommen undersøges, og det vurderes i hvilket omfang, der skal ske renovering eller evt. ombygning. 7

8 3. Parterne i en renoveringssag Den vigtigste part i en renoveringssag er naturligvis afdelingen - og den enkelte beboer - som lader sig repræsentere ved afdelingsbestyrelsen (eller et udvalg fra afdelingsbestyrelsen) til af følge hele processen, og som løbende er med til at træffe de beslutninger, der jævnligt skal træffes. De øvrige parter er: Byggeforretningsføreren Kommunen De rådgivende teknikere Entreprenørerne Leverandørerne Nedenfor er der vist en meget skematisk organisationsplan med de vigtigste af byggeriets parter: Bygherre Følgegruppe/ Byggeudvalg KAB Byggeforretningsfører Rådgivende teknikere Kommune Entreprenører Leverandører 8

9 Bygherren Bygherren, det vil sige afdelingsbestyrelsen og/eller den almene boligorganisation, er renoveringssagens beslutningstager. Øverste juridiske myndighed er boligorganisationen - organisationens øverste myndighed er organisationens repræsentantskab/generalforsamling. Det er derfor formelt organisationsbestyrelsen, der træffer beslutning om igangsætning af en renoveringssag. Organisationsbestyrelsen kan dog bemyndige afdelingsbestyrelsen til helt eller delvist at træffe beslutninger i forbindelse med sagens praktiske gennemførelse. Byggeforretningsføreren Byggeforretningsførerens rolle er at optræde på bygherrens vegne i alle byggesagens faser og at være det koordinerende led imellem bygherren, myndighederne, de rådgivende teknikere, entreprenørerne, håndværkerne osv. I KAB varetages byggeforretningsførelsen af et team bestående af en projektleder, en økonomimedarbejder og en sekretær i tæt samarbejde med boligafdelingens daglige forretningsfører og inspektør. Byggeforretningsføreren må ikke forveksles med de rådgivende teknikere, der sættes på den pågældende sag. Kommunen Kommunen er den almene boligorganisations tilsynsmyndighed og skal som sådan godkende projektet og finansieringen med de heraf afledte huslejekonsekvenser. Når byggesagen er afsluttet, og byggeregnskabet er udarbejdet og godkendt af revisor, skal byggeregnskabet godkendes af kommunen. 9

10 Kommunen er i "normale" renoveringssager kun inddraget i den indledende og den afsluttende fase, men kan i specielle sager som byggeskadesager og omprioriteringssager være en væsentlig part igennem hele forløbet. De rådgivende teknikere De rådgivende teknikere kan være enten et arkitektfirma eller et ingeniørfirma, men oftest er både arkitekter og ingeniører - altså "de rådgivende teknikere" - inddraget som "totalrådgivere" i en renove ringssag. Kommunen er den tilsynsmyndighed, der skal godkende projekt og huslejeændringer. Afhængig af opgavens karakter har de rådgivende teknikere til hovedopgave at udføre skitseprojekt og budgetoverslag at udføre projektering/udbudsmateriale at forestå afholdelse af licitationer at udføre fagtilsyn ved gennemførelsen at forestå afholdelse af byggemøder at være byggeleder at kontrollere arbejdets korrekte udførelse og kvalitet at styre den tidsplanmæssige koordinering og varslinger til beboerne at kontrollere acontobegæringer fra entreprenøren at styre afleveringsforretningen, mangelafhjælpning og 1-års gennemgang at udarbejde teknisk byggeregnskab Det er byggeforretningsførerens opgave at påse, at de rådgivende teknikere leverer disse ydelser på et professionelt niveau. 10

11 Entreprenørerne Det er entreprenørerne, der udfører selve renoveringsarbejdet enten ved egne håndværkere eller ved underentreprenører. Det er naturligvis håndværkerne, som den enkelte beboer ser mest til i en renoveringssag, og det er af afgørende betydning for succesfuld gennemførelse af en renoveringssag, at entreprenører/håndværkere har forståelse for de specielle forhold, der gør sig gældende ved at arbejde i bebyggelser, der er beboede, og hvor beboerne skal have en normal dagligdag til at fungere samtidig med, at der arbejdes i eller i umiddelbar nærhed af deres bolig. Det er entreprenøren/håndværkeren, der har ansvaret for, at der varsles/afvarsles korrekt, og at der i videst muligt omfang tages hensyn til beboerne samtidig med, at arbejdet skal gennemføres på et kvalitetsmæssigt niveau efter kontraktgrundlaget. KAB gør meget ud af at sikre, at entreprenørerne er bekendt med, at der gælder særlige regler for at arbejde i beboede ejendomme, og at de skal efterleve disse krav: at der er en forståelse for og accept af beboerdemokrati at der tages størst muligt hensyn til beboerne Entreprenøren udfører selve renoveringsarbejdet. 11

12 at der er almindelig hensyntagen, høflig om gangs tone og tolerance over for beboerne at der gives god og klar oplysning og orientering til beboerne at der er størst mulig omtanke omkring nøgler og ulåste entrédøre. En bolig må aldrig forlades ulåst at der er kortvarige og flydende arbejdsgange i forbindelse med arbejde i den enkelte bolig, med sigte på mindst mulig belastning af den enkelte beboer at der støjes mindst muligt, herunder at brug af radio, råben på arbejdspladsen m.v. foretages med omtanke at der ikke afholdes pauser i boligerne at der løbende foretages oprydning. Slagordet er: "Hellere renere efter end før arbejdets udførelse" 12

13 4. Sagsforløbet A. Den indledende fase En renoverings- eller moderniseringssag påbegyndes normalt i en dialog mellem afdelingsbestyrelsens medlemmer i forbindelse med langtidsplanlægningen af vedligeholdelse af ejendommen. Når afdelingsbestyrelsen har besluttet sig for, at et større renoveringsarbejde bør gennemføres, er det meget vigtigt, at der tidligt i forløbet afholdes et afdelingsmøde for at få beboernes opbakning til at arbejde videre med "idéen". Afholdelse af afdelingsmøde er omtalt senere i pjecen. Som tidligere nævnt er der nogle bygningsdele, der med visse intervaller skal udskiftes/fornys, fordi det ikke længere er muligt at vedligeholde bygningsdelen. Der skal i denne indledende fase tages stilling til: Deltagere i følgegruppen Projektledelse Byggeforretningsføreraftale Følgegruppen i en renoveringssag vil ofte bestå af hele afdelingsbestyrelsen, men det er afdelingsbestyrelsen, der suverænt selv beslutter hvem og hvor mange, der skal sidde i en følgegruppe. I særligt store og komplicerede sager supple res følgegruppen med 1 eller 2 medlemmer fra organisationsbestyrelsen. Det kan enten være organisationsbestyrelsen selv, der mener, det vil være hensigtsmæssigt at deltage i følgegruppearbejdet, eller det kan være afdelingsbestyrelsen, der beder organisationsbestyrelsen om at deltage. 13

14 Følgegruppemøderne er det forum, hvor alle beslutninger træffes, når igangsætning af en renoveringssag er godkendt i organisationsbestyrelsen og på et afdelingsmøde. Følgegruppen kaldes i visse tilfælde byggeudvalget, men består normalt af den samme deltagerkreds og har de samme opgaver. Andre medlemmer i følgegruppen er: Byggeforretningsføreren/projektlederen Inspektøren Evt. forretningsføreren Ejendomsmesteren De rådgivende teknikere Byggeforretningsføreren (projektlederen) Der skal også i den indledende fase tages stilling til, hvem der skal være byggeforretningsfører. Det behøver ikke nødvendigvis at være KAB, der vælges som byggeforretningsfører, og det skal derfor drøftes meget tidligt i forløbet. For projektlederen, der vælges som byggeforretningsføreren, bliver en central nøgleperson, som er ansvarlig for fremdriften i sagen både hvad angår det juridiske, det økonomiske, det tekniske, sekretariatsledelsen osv. I de tilfælde, hvor KAB er valgt som byggeforretningsfører, er det KAB, der anbefaler, hvem der skal være projektleder i den pågældende sag - afhængig af renoveringens karakter/indhold. Som tommelfingerregel vil projektlederen i større renoveringssager være en af KAB s Byggefunktions projektledere. I mindre renoveringssager vil afdelingens inspektør eller en medarbejder fra Forvaltningssekretariatet kunne være projektleder. 14

15 Hvis det er KAB, der får tildelt byggeforretningsførelsen, er det KAB, der indstiller, hvem der skal være projektleder på sagen, men det er afdelingsbestyrelsen og/eller organisationsbestyrelsen, der træffer det endelige valg. Byggeforretningsføreraftale Hvis KAB er byggeforretningsfører, vil der, uanset om projektledelsen ligger hos Byggefunktionen, Forvaltningsgruppen eller Forvaltningssekretariatet, altid skulle indgås en byggeforretnings føreraftale mellem KAB og den pågældende boligorganisation om den konkrete renoveringsopgave. KAB og boligorganisationen indgår en byggeforretningsføreraftale om renoveringsopgaven. Byggeforretningsføreraftalen indeholder oplysninger om de ydelser, byggeforretningsføreren skal levere, om honoraret for ydelserne, om tidsplaner for sagens gennemførelse osv., og den underskrives af KAB og formanden for den pågældende boligorganisation. B. Oplæg til beslutningsgrundlag Indledende temadag/seminar I større renoveringssager eller byggeskadesager vil det ofte være en god idé at arrangere et ½- eller 1-dags seminar for de beboervalgte i følgegruppen, hvor der grundigt kan blive orienteret om en renoveringssags forløb, om de regler, der skal overholdes, om finansieringsmæssige forhold osv. Det vil også på sådan et seminar være godt at få drøftet forhold, der er helt specielle for den pågældende afdeling og tilrettelæggelse af beboerinformationer, som også er meget vigtige for et succesfuldt slutresultat. 15

16 Det er de beboervalgte, der beslutter, om et sådant seminar skal afholdes, men det bør gøres på et tidligt tidspunkt i sagsforløbet, hvis det skal have den ønskede effekt. Valg af rådgivende teknikere Valg af rådgivende teknikere er et overordentligt vigtigt punkt og skal gøres tidligt i forløbet. Beboernes hverdag skal fungere så normalt som muligt under renoveringen. Normalt vil projektlederen fra KAB komme med forslag til et par teknikerfirmaer, der erfaringsmæssigt har vist sig kompetente til at løse lige præcis den type opgave, der er aktuel, og som samtidig har vist, at de forstår de specielle vilkår, der gør sig gældende i de almene boligorganisationer. Det er vigtigt, at de rådgivende teknikere har fuld forståelse for den specielle problemstilling, der er ved at foretage renoveringsarbejder samtidig med, at beboerne skal have hverdagen til at fungere. De rådgivende teknikere skal naturligvis ubetinget også være fagligt kompetente til den pågældende opgave. Afdelingsbestyrelsen/organisationsbestyrelsen træffer det endelige valg af rådgivende teknikere på baggrund af indstilling fra KAB eller på baggrund af egne erfaringer med et teknikerfirma. I store renoveringssager/byggeskadesager, hvor det må forventes, at rådgiver- 16

17 honoraret overstiger ca. 1,6 mio. kr. ekskl. moms, skal der afholdes en EUlicitation for at finde de rådgivende teknikere. I disse typer af sager kan man altså ikke frit vælge rådgivende teknikere, men skal i stedet overholde EU s regler om udbud af tjenesteydelser. EU-licitationen afholdes efter nogle helt præcise regler - først med en annoncering i EU-tidende, derefter (ofte) en prækvalifikationsrunde, hvor 5-6 firmaer bliver udvalgt til endeligt at konkurrere indbyrdes om opgaven. Denne procedure tager normalt ca. 3 måneder, og hvis det er aktuelt, vil der på et af de første møder i følgegruppen blive grundigt orienteret om proceduren. Der skal afholdes EU-licitation for rådgivende teknikere, hvis rådgiverhonoraret ventes at overstige 1,6 mio. kr. Finansieringsmæssige forhold Det er naturligvis helt afgørende på et tidligt tidspunkt at danne sig et overblik over, hvordan renoveringen finansieringsmæssigt kan gennemføres, og hvordan de huslejemæssige konsekvenser vil blive. De rådgivende teknikere, der er blevet valgt, vil meget hurtigt skulle give deres første bud på, hvad de forventer, at anskaffelsessummen vil blive - hvilket i denne fase vil være med en meget stor usikkerhed, da det endelige projekt endnu ikke kendes detaljeret. 17

18 De rådgivende teknikere skal give deres bud på: Håndværkerudgifter Teknikerhonorarer og byggeforretningsføreren skal på baggrund af dette komme med et bud på: Øvrige omkostninger Anskaffelsessummen Anskaffelsessummen består normalt af: 1. Håndværkerudgifter 2. Teknikerhonorarer, herunder: Tryk af tegninger 3. Øvrige omkostninger, som bl.a. er: Byggelånsrenter Byggesagshonorar Forsikringer Stempeludgifter Beboerinformationer Revisionsudgifter Mødeudgifter Byggetilladelse 5-års eftersyn Diverse Dette giver den første vurdering af anskaffelsessummen. Efter en vurdering af anskaffelsessummens størrelse skal det bestemmes, hvordan den skal finansieres. 18

19 Det skal herefter vurderes, hvordan anskaffelsessummen skal finansieres. Skal det hele finansieres ved optagelse af realkreditlån? Er der henlagte midler i afdelingen, der kan anvendes til delvis finansiering? Er der mulighed for at opnå bevilling fra boligorganisationens trækningsret i Landsbyggefonden? Hvis der er, skal boligorganisationen give tilsagn om at bevilge midlerne. Er der andre tilskud, der kan søges om? På baggrund af disse vurderinger kan der nu udarbejdes det foreløbige skøn over de huslejemæssige konsekvenser. C. Møder inden første afdelingsmøde Inden det første afdelingsmøde afholdes, bør der foreligge de første skitseprojekter fra de rådgivende teknikerfirmaer, så der på afdelingsmødet kan orienteres nogenlunde præcist om, hvad projektet indeholder. De første møder i følgegruppen vil således primært handle om at få præciseret projektindholdet og budgetvurderingerne, som vil være det væsentligste som oplæg til afdelingsmødet. Det må påregnes, at der skal afholdes lidt udgifter til denne fase for at få et så godt beslutningsgrundlag som muligt til at fremlægge på afdelingsmødet. D. Afdelingsmødet Det er på afdelingsmødet, det besluttes, om der skal arbejdes videre med projektet, eller om det skal stoppes. Det er derfor overordentligt vigtigt, at der ori- 19

20 enteres grundigt på afdelingsmødet om projekt og økonomi, og at der inden mødet til samtlige husstande bliver omdelt en fyldestgørende information. Informationen skal indeholde alle de oplysninger, der bliver orienteret om på selve afdelingsmødet, således at afdelingsmødet kan bruges alene til afklarende spørgsmål. Informationen bør som minimum indeholde oplysninger om: Projektet Økonomien Huslejemæssige konsekvenser Den forventede tidsplan Varslingsprocedurer Evt. forsikringsforhold Afdelingsmødet indkaldes i henhold til boligorganisationens vedtægter, herunder med den frist og dagsorden, som fremgår heraf. Afdelingsmødet kan evt. beslutte, at sagen efterfølgende skal til urafstemning blandt samtlige beboere. KAB har udgivet en værktøjspjece om urafstemning. Den kan ses på KAB's hjemmeside (www.kab-bolig.dk). Er det en større renoveringssag, bør afdelingsbestyrelsen altid anbefale en urafstemning. Afdelingsmødet ledes af afdelingsbestyrelsen, men det vil normalt være en god idé, at både projektleder, forretningsfører, inspektør og rådgivende teknikere også deltager. 20

21 E. Ansøgning til kommunen og evt. Landsbyggefonden Såfremt afdelingsmødet godkender, at der arbejdes videre med projektet, skal tilsynskommunen ansøges om godkendelse af projektet, finansieringen og de heraf afledte huslejekonsekvenser. Såfremt der i finansieringen indgår midler fra trækningsretten i Landsbyggefonden, skal Landsbyggefonden allerede inden afdelingsmødet være blevet ansøgt om brug af midlerne. Det gøres, når der er skabt et foreløbigt over blik over projekt og økonomi. F. Projektering/udbud/licitation Teknikeraftale med de rådgivende teknikere Umiddelbart efter det afdelingsmøde, hvor beboerne har besluttet at iværksætte en renoveringssag, skal den endelige kontrakt/aftale indgås med de rådgivende teknikere. Der skal allerede i de indledende faser være indgået en foreløbig teknikeraftale, som så afløses af den endelige kontrakt. Aftalen underskrives af rådgiveren og af byggeforretningsføreren på vegne af bygherren. Projektering I denne fase er det primært de tekniske rådgivere, der ud fra beslutningerne på afdelingsmødet udarbejder det endelige og detaljerede projekt, som der skal indhentes priser på. 21

22 Det vil naturligvis foregå i en tæt dialog primært med byggeforretningsføreren, men der vil være en lang række detailspørgsmål, der løbende skal drøftes og træffes beslutning om i følgegruppen, så alle følgegruppens ønsker kan være indeholdt i projektet. Det er vigtigt i denne fase at få skabt et helt klart billede hos følgegruppen over det produkt, de får, så der ikke skabes falske forventninger og dermed utilfredshed med det endelige resultat. Der indbydes normalt 5-6 entreprenører til at afgive tilbud. Tilvalg Det skal også i denne fase drøftes med følgegruppen, om der er ønsker om specielle tilvalgsordninger, så beboerne i forbindelse med renoveringen kan vælge mellem forskellige alternativer eller ekstra ting, som de selv skal betale over den individuelle råderet. Det er vigtigt at få fastlagt dette på et tidligt tidspunkt i projekteringsfasen, da det både kan få en betydning for projekteringen og i den efterfølgende prisindhentning. KAB vil tilskynde organisationerne og afdelingerne til at sikre, at beboerne i størst muligt omfang får individuelle valgmuligheder - f.eks. i forbindelse med køkken- og badeværelsesrenoveringer. Udbud Når projekteringen er færdig, skal det besluttes hvilke entreprenører, der skal anmodes om at afgive tilbud på opgaven. 22

23 Det vil normalt være de rådgivende teknikere og projektlederen, der fremkommer med forslag til de entreprenører, der skal indbydes, men de beboervalgte kan også have andre ønsker, og det endelige valg drøftes og besluttes i følgegruppen - med de beboervalgte som de endelige beslutningstagere. Det er vigtigt, at det af udbudsmaterialet fremgår, hvilke specielle krav bygherren kan have til gennemførel se af projektet, f.eks. om varslinger, adfærd på byg ge pladsen (ordentlig behandling af beboerne), overholdelse af tidsplaner osv. Der indbydes normalt 5-6 entreprenører til at afgive tilbud. Licitationen Det er de rådgivende teknikere, der "sidder for bordenden", når priskuverterne åbnes, og det er også de rådgivende teknikere, der efterfølgende kommer med den endelige indstilling på baggrund af licitationsresultatet. Der kan i tilbudet fra entreprenøren være en række forbehold for hans tilbud, som bliver prissat af de rådgivende teknikere, så det er ikke altid den entreprenør, der umiddelbart i første omgang har afgivet det billigste tilbud, der bliver den endelige "vinder" af entreprisen. Besparelsesrunde Såfremt det billigste tilbud er helt i overensstemmelse med det budget, der har været forelagt på afdelingsmødet, er det ukompliceret at fortsætte og indgå en entreprisekontrakt. Hvis derimod tilbudet afviger væsentligt, skal der afholdes et nyt afdelingsmøde, som skal tage stilling til enten: at godkende det forhøjede budget (større huslejestigninger) at godkende en række besparelser i forhold til det forventede 23

24 Hvis der skal foretages besparelser, er det overordentligt vigtigt, at der i følgegruppen er fuld forståelse for og enighed om de besparelser, der foreslås af de rådgivende teknikere. Endelig er der særlige regler forbundet med licitationen, der gør, at der er grænser for hvilke ændringer, der kan foretages i det udbudte projekt - uden at der skal afholdes en ny licitation. Der er netop i efteråret 2001 vedtaget en ny lov om tilbudsindhentning, som åbner nye muligheder for prisindhentning (det vil være for omfattende her at komme ind på disse regler, men det bør indgående drøftes med følgegruppen). Entreprisekontrakter Når der er opnået enighed om pris og projekt med den vindende entreprenør, indgås der en entreprisekontrakt, som underskrives af entreprenøren og byggeforretningsføreren på vegne af bygherren. G. Udførelse Pilotprojekt Afhængig af opgavetype og -størrelse vil det være en god idé at få udført et pilotprojekt, hvor eventuelle småjusteringer kan foretages, og som så efterfølgende kan danne reference for det endelige produkt. Det skal allerede af udbudsmaterialet og af tidsplanen fremgå, om der skal udføres et pilotprojekt. Udførelsen Som indledning til udførelsesfasen skal der i følgegruppen indgående drøftes en række procedurer som bl.a. 24

25 Varslinger Afvarslinger Kontaktpersoner for beboerne Tilrettelæggelse af informationsmateriale Nøgleprocedurer Færdigmelding af arbejdet Stadesrapporter om bl.a. budgetopfølgninger Beboerklager og opfølgning på disse Orientering om opfølgning på tidsplaner Orientering om arbejdets stade i øvrigt Fastlæggelse af følgegruppemøder Følgegruppen skal bl.a. drøfte nøgleprocedurer og informationsmateriale. Såfremt nogle af disse forhold har betydning for tilbudsprisen, skal der allerede i udbudsmaterialet være gjort opmærksom på disse. Følgegruppemøderne vil i denne fase i det væsentligste være koncentreret om: Budgetopfølgning Overholdelse af tidsplanen Forhold til beboerne (beboerklager) Beboerinformationer Kvaliteten på arbejdet Afhængig af opgavens karakter vil der ca. en gang månedligt - eller hver anden måned - blive afholdt følgegruppemøder. Lidt flere i den indledende fase og med lidt større intervaller i den senere fase. Det vil være byggeforretningsføreren/projekt lederen, der indkalder til møderne, skriver referater og sammen med 25

26 de rådgivende teknikere foranlediger udarbejdet materiale til de beslutninger, der skal træffes på møderne. Der bør også til hvert møde foreligge et statusnotat og en budgetprognose udarbejdet på grund lag af de rådgivende teknikeres vurderinger og færdigbearbejdet af den økonomimedarbejder, der indgår i byggeforretnings førerens team. En grundig beboerorien te ring er afgørende for opfattelsen af renoveringsforløbet. Beboerorientering Som flere gange nævnt er en grundig beboerorientering helt afgørende for de enkelte beboeres opfattelse af et godt sagsforløb. De enkelte beboere vil lettere kunne acceptere de uregelmæssigheder, der altid foreligger i en renoveringssag, hvis de er godt orienteret. Byggemøder I hele udførelsesfasen afholdes der ugentlige byggemøder mellem entreprenørerne og de rådgivende teknikeres byggeledelse. Det bør alene være møder, der afholdes mellem disse to parter uden deltagelse fra administrationen (byggeforretningsføreren) eller fra følgegruppens medlemmer. Byggelederen er ansat til at varetage bygherrens interesser på disse møder, og bygherren kan komme til at påtage sig et unødvendigt ansvar blot ved sin deltagelse. 26

27 Det skal derfor meget anbefales, at ikke andre - fra afdelingsbestyrelsen eller KAB s administration - deltager i disse møder. Hvis afdelingsbestyrelsen på trods af KAB s anbefaling deltager i byggemøderne, bør projektlederen på den pågældende opgave også deltage. Byggelederen har derimod pligt til på følgegruppemøderne at referere om problemområder, som har været behandlet på byggemøderne, og skal også på disse møder rejse spørgsmål, som følgegruppen mener skal påtales overfor entreprenøren. Kontakten til entreprenøren bør altid foregå gennem de rådgivende teknikeres byggeleder. H. Aflevering og mangelafhjælpning Det er entreprenøren, der hos byggeledelsen anmoder om, at der foretages afleveringsforretning, og byggeledelsen skal acceptere, at afleveringsforretningen afholdes, medmindre de rådgivende teknikere har konstateret væsentlige mangler. Ved afleveringsforretningen skal der underskrives en afleveringsprotokol, som underskrives af entreprenøren og byggelederen på bygherrens vegne. Afl everingsprotokollen indeholder oplysning om alle de mangler, der konstateres under afl everingsforretningen. 27

28 Afleveringsprotokollen skal indeholde oplysninger om samtlige mangler, som tilsynet ved sin gennemgang har konstateret, og hvornår disse mangler skal være udbedret. Det er desværre ofte i denne fase, der opstår problemer med at få selv små mangler udbedret - til stor irritation for de beboere, det går ud over. Det vil derfor blive krævet, at der bliver fulgt meget tæt op på mangeludbedringen med jævnlige statusrapporter fra de rådgivende teknikere om kvaliteten af mangeludbedringen, hvilke mangler der fortsat ikke er udbedret, og hvornår de bliver udbedret. I værste fald kan det blive nødvendigt at sætte en anden entreprenør på at udbedre manglerne for udførelsesentreprenørens regning - men det kan resultere i en uhensigtsmæssig ansvarsproblematik, der helst skal undgås. Byggeregnskabet Senest seks måneder efter aflevering skal byggeregnskabet inkl. eventuelle reservationer til sagens færdiggørelse være udarbejdet og indsendt til tilsynskommunen for godkendelse. Hvis der har været overskridelser af budgettet, kræver visse kommuner, Senest 6 måneder efter afl evering skal byggeregnskabet indsendes til tilsynskommunen. 28

29 at byggeregnskabet har været forelagt og godkendt på et afdelingsmøde inden fremsendelse til kommunen. Når byggeregnskabet foreligger, skal midlerne fra Landsbyggefonden hjemtages, hvis der er blevet givet tilsagn om sådanne. Driftsvejledninger Umiddelbart efter afleveringen skal de rådgivende teknikere udarbejde driftsvejledninger på de bygningsdele, der er blevet renoveret. Det skal beskrives, hvordan de skal vedligeholdes og med hvilke intervaller, og der skal gives en vurdering af, hvad det koster at vedligeholde. Endelig skal bygningernes "levetid" også vurderes. 29

30 5. De næste 5 år 1-års garantiperiode Inden udløbet af det første år efter afleveringen skal de rådgivende teknikere foretage en omhyggelig gennemgang af de dele, der er blevet renoveret, således at der, inden 1-års garantiperiode udløber, kan rejses krav overfor entreprenøren, hvis der fortsat er fejl eller mangler ved renoveringsarbejdet. Efterfølgende er der en mangelafhjælpningsprocedure, som svarer til den, der blev foretaget ved afleveringsforretningen. Det kan aftales, om beboerne i form af spørgeskemaer kan komme med kommentarer, men det skal kun betragtes som hjælp til de rådgivende teknikere, som alene har ansvaret for at få påtalt alle eventuelle fejl og mangler. 5-års ansvarsperiode Inden 5 år efter aflevering kan der foretages en fornyet gennemgang. Perioden fra 1-års eftersynet og udløbet af 5-års ansvarsperioden vedrører skjulte fejl og mangler, som ikke umiddelbart kunne have været konstateret ved 1-års eftersynet. Det er ikke et krav, at der udføres 5-års eftersyn, men det kan meget stærkt anbefales, fordi både de rådgivende teknikere og entreprenørerne - præcis på 5-års dagen efter aflevering - ikke længere kan retsforfølges, hvis der er fejl/mangler, som de ellers kunne have været gjort ansvarlige for. 30

31 Såfremt renoveringen er en byggeskadesag, skal der foretages et 5-års eftersyn, og det er Byggeskadefonden, der skal tage initiativ til gennemførelsen. 5-års datoen gælder således for både projekteringsfejl og fejl i udførelsen. Inden 5 år efter afl evering kan der foretages en fornyet gennemgang. 31

32 6. Eventuelle tvister Der vil altid kunne opstå uoverensstemmelser, når der gennemføres renoveringssager - specielt når det er store sager, og når der er mange penge involveret. Normalt vil tvisterne kunne løses uden medvirken af advokater, men der kan være situationer, hvor parterne er så uenige, at der skal advokathjælp til, og hvor det er nødvendigt at indbringe uoverensstemmelserne for "Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed". Der er oftest tale om en voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre på grund af et arbejde, som bygherren opfatter som mangelfuldt udført. Typisk mener bygherren, at han ikke har fået den kvalitet, som han og hans rådgiver har skrevet kontrakt om med entreprenøren. Det kan også være entreprenøren, der rejser voldgiftssagen, fordi han mener at have udført mere, end han skulle ifølge kontrakten og ikke har fået penge for det. Endelig kan der forekomme tvister mellem bygherren og de rådgivende teknikere. Det kan være projekteringsfejl (fejl i det af de rådgivende teknikere udbudte projekt) eller, at rådgiveren efter bygherrens opfattelse ikke har leveret et professionelt rådgivningsprodukt, som kan have haft negative økonomiske konsekvenser til følge. Fælles for alle tvister, som ender i en voldgiftssag, er, at de er dyre at gennemføre, og at de oftest varer adskillige år at få afsluttet. Hvis der skal iværksættes en voldgiftssag, vil der blive indkaldt til et møde med følgegruppen, hvor der grundigt vil blive orienteret om det forventede sagsforløb, risici, økonomi og tidsplanen. 32

33 7. Afslutning En renoveringssag burde være rimelig uproblematisk, men der er mange faldgruber, og der er mange regelsæt, der skal overholdes. Det er ikke let at være bygherre i disse sager, hvor hver beboer føler sig som den egentlige bygherre. Det kan ikke undgås, at en renoveringssag påvirker den enkelte beboers hverdag, og at der kan opstå konflikter. Vejen til at imødegå nogle af konflikterne er at skabe en forståelse for, hvad der ligger af problemer i gennemførelsen af renoveringssagen, at give den enkelte beboer en grundig orientering samt have en dialog med beboerne igennem hele forløbet. Samtidig skal bygherren stille skærpede kræv til de udførende firmaer om at forstå beboernes situation og gennemføre arbejdet på en sådan måde, at hverdagen fungerer for beboerne. 33

34 34

35 KAB - Bygge- og Boligadministration er et beboerstyret forretningsførerselskab, der ejes af en række storkøbenhavnske boligorganisationer. Vi administrerer cirka boliger i hovedstadsområdet. Vi er med til at skabe et levende beboerdemokrati, gode boligforhold og spændende bymiljøer. Alle er velkomne til helt eller delvist at kopiere fra denne pjece, hvis der angives kilde. Tegninger og fotos i pjecen er beskyttet af normal ophavsret. Pjecen findes på KAB s hjemmeside (www.kab-bolig.dk). Flere eksemplarer kan bestilles i Informationsafdelingen på telefon

36 Dette hæfte er nummer 13 i KAB s værktøjsserie De øvrige pjecer i KAB s værktøjsserie: Nummer 1: Pressekontakt Nummer 2: Budget Nummer 3: Spilleregler for møder Nummer 4: Dirigentens rolle Nummer 5: Afdelingsbestyrelsens udgifter Nummer 6: Beboerklagenævn Nummer 7: Samarbejde og samspil Nummer 8: Husorden Nummer 9: Energi- og Miljøcentret Nummer 10: Råderet Nummer 11: Bygherre for et nybyggeri Nummer 12: Urafstemning

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Bygherrevejledningen. > Planlægge > Udføre > Afslutte > Din guide til byggesager i afdelingen. Forberede. Opskrift på en god byggesag

Bygherrevejledningen. > Planlægge > Udføre > Afslutte > Din guide til byggesager i afdelingen. Forberede. Opskrift på en god byggesag Bygherrevejledningen Din guide til byggesager i afdelingen Planlægge Udføre Afslutte b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n Indhold 3 5 6 9 11 12 14 15 16 18 21 22 23 Hvad kan du bruge Bygherrevejledningen

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Individuelle moderniseringer

Individuelle moderniseringer Individuelle moderniseringer 2. udgave Udgivet februar 2006 Udgiver: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17 1552 København V Telefon: 33 63 10 00 Telefax: 33 63 10 01 e-mail: kab@kab-bolig.dk

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Fysisk Fy r enov r e enov ring af af a deling f e deling r Kl. 17.00 20.00 I VIBO

Fysisk Fy r enov r e enov ring af af a deling f e deling r Kl. 17.00 20.00 I VIBO Fysisk renovering af afdelinger Kl. 17.00 20.00 I VIBO Hvad gør vi nu? Undervisere John Christensen / VIBO Merethe Bryder Omfang Afdelinger der vil lave et forbedringsarbejde Byggeskader hvor Landsbyggefonden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET Rigtige byggeadministratorer ved også, hvordan man bygger et godt samarbejde Tusindvis af regler. Masser af mennesker og forskellige interesser.

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

Organisationsdiagram 1 Masterplan Syd samarbejdet

Organisationsdiagram 1 Masterplan Syd samarbejdet Organisationsdiagrammet er opdelt i følgende: 1. Partnerskabets er det overordnet gældende og af Partnerskabets organisationsdiagram udspringer Følgegruppen for rækkehusene i syd. 2. Følgegruppen er det

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr.

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr. #JobInfo Criteria=KABside1# Dato: Mandag d. 3. februar, kl. 10.00 Sted: Baunehøjparken 32 A, Jyllinge 3. februar KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 kab@kab-bolig.dk www.kab-bolig.dk

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

CARLSBERG BYEN P/S KØBERVEJLEDNING CARLSBERGBYEN.DK

CARLSBERG BYEN P/S KØBERVEJLEDNING CARLSBERGBYEN.DK CARLSBERG BYEN P/S KØBERVEJLEDNING CARLSBERGBYEN.DK CARLSBERG BYEN P/S 1 NÅR DU KØBER DIN DRØMMEBOLIG I CARLSBERG BYEN... En guide til køb af projektlejligheder Det er en stor beslutning at købe en ny

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 3. juli 2015 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 1 Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 2 Boligdrømme 3 4 5 Råderet handler om: Større frihed Større fleksibilitet Flere individuelle hensyn Styrket engagement og bokvalitet Et kvalitetsmæssigt

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde

Ekstraordinært afdelingsmøde Ekstraordinært afdelingsmøde 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Valg af dirigent og referent 18.05 Spisning 18.45 Afdelingsmøde del 1 Præsentation af aftenens panel v/ordstyrer

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Torvebo 1 af 15 Indkaldelse til informationsmøde. Vedrørende kommende projekt i 2014 hvor udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg opstarter.

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere