Bygherre for en renovering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygherre for en renovering"

Transkript

1 Bygherre for en renovering Udgivet januar 2002

2 Udgiver: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade København V Telefon: Telefax: Hjemmeside: Tekst: Søren Tang Ørnebjerg Tegninger: Frank Hjorhöy Layout: Susanne Grenaae Tryk: Nielsen & Krohn 2

3 Forord Pjecen om renoveringssager er en pjece, der skal forsøge at skabe et overblik over proceduren ved gennemførelse af en renoverings- eller moderniseringssag. Det er specielt vigtigt for en afdelingsbestyrelse at have forståelse for den indledende beslutningsproces og at have beboernes opbakning til gennemførelsen. Det er også vigtigt, at afdelingsbestyrelsen igennem hele renoveringsforløbet følger sagen tæt, for der vil ofte i hele forløbet blive stillet mange spørgsmål fra beboerne, som bliver meget tæt involveret i processen. Det er vores håb, at vi med denne pjece kan skabe et første overblik over de procedurer, der skal overholdes, og derved skabe en tryghed hos en afdeling, der skal i gang med en større renoveringssag. Ritta Fischer Jensen Jesper Nygård 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad er en renoverings-/moderniseringssag? Parterne i en renoveringssag Sagsforløbet A. Den indledende fase B. Oplæg til beslutningsgrundlag C. Møder inden første afdelingsmøde D. Afdelingsmødet E. Ansøgning til kommunen og evt. Landsbyggefonden F. Projektering/udbud/licitation G. Udførelse H. Aflevering og mangelafhjælpning De næste 5 år års garantiperiode års ansvarsperiode Eventuelle tvister Afslutning

5 1. Indledning Denne pjece er skrevet for at give en afdelingsbestyrelse, der skal i gang med en større renoverings- eller moderniseringssag, et hurtigt overblik over proceduren ved gennemførelsen og nogle af de mange ting, der skal tages stilling til undervejs i processen. Beboerne får alle de gener, der er forbundet med renoveringen, tæt ind på kroppen. Renoveringssager adskiller sig væsentligt fra en nybygningssag, først og fremmest fordi der skal udføres arbejder i en afdeling, der er beboet, så den enkelte beboer får alle de ubehageligheder, der er forbundet med gennemførelsen, tæt ind på kroppen. I renoveringssager er det normalt afdelingen, repræsenteret ved afdelingsbestyrelsen, der er bygherre, i modsætning til nybygningssager, hvor det er boligorganisationen, repræsenteret ved organisationsbestyrelsen. Det er vigtigt at forstå sammenhængen i renoveringssagerne, fordi et godt samarbejde mellem alle de impli cerede parter giver et optimalt sagsforløb, som kan påvirke slutresultatet positivt. Denne pjece er et supplement til den mere omfattende og uddybende "Håndbog for Bygningsrenovering", som blev udgivet af KAB - Bygge- og Boligadministration i november 1999, og som løbende bliver revideret. Vi vil fra administrationens side medvirke til, at renoveringssagerne forløber så gnidningsløst som muligt, men en renoveringssag vil altid i et vist omfang - afhængig af, hvad det er, der skal renoveres - i en periode forandre hverdagen hos den enkelte beboer. 5

6 2. Hvad er en renoverings-/moderniseringssag? Det kan være vanskeligt for en afdelingsbestyrelse at danne sig et helt klart billede af forskellen mellem almindelige vedligeholdelsesarbejder og renoveringsarbejder (det er lettere, når det drejer sig om moderniseringsarbejder). Renoveringsarbejder er - i modsætning til vedligeholdelsesarbejder - arbejder, der skal udføres, når en bygningsdel er så nedslidt, at den enten skal udskiftes helt, eller der skal gennemføres en meget omfattende renovering af bygningsdelen. På trods af løbende gennemførelse af almindelige vedligeholdelsesarbejder vil der være specielt udsatte bygningsdele, der med tiden skal have en meget gennemgribende renovering eller skal udskiftes. De bygningsdele, der er mest sårbare, og som med visse intervaller skal renoveres kraftigt eller udskiftes, er naturligvis dem, der "står ude" om natten. Det er bl.a.: Tage Vinduer Altaner Udvendige trapper Facader generelt Indvendig kan det være: Varmeanlæg Vandsystemet Faldrør 6

7 Moderniseringsarbejderne kan være mangeartede, men det er generelt arbejder, der omhandler en væsentlig ændring i forhold til det eksisterende. Det kan være: Helt nye badeværelser Nye køkkener Større isoleringsarbejder Ændring af varmeanlæg Ændring af udearealer Fælles for renoverings- og moderniseringsarbejder er, at der altid vil være et rådgivende teknikerfirma tilknyttet opgaven. Se i øvrigt afsnittet "De rådgivende teknikere", side 10. Det rådgivende teknikerfirma er et eksternt firma, som ikke har KAB-ansatte. Ejendommen undersøges, og det vurderes i hvilket omfang, der skal ske renovering eller evt. ombygning. 7

8 3. Parterne i en renoveringssag Den vigtigste part i en renoveringssag er naturligvis afdelingen - og den enkelte beboer - som lader sig repræsentere ved afdelingsbestyrelsen (eller et udvalg fra afdelingsbestyrelsen) til af følge hele processen, og som løbende er med til at træffe de beslutninger, der jævnligt skal træffes. De øvrige parter er: Byggeforretningsføreren Kommunen De rådgivende teknikere Entreprenørerne Leverandørerne Nedenfor er der vist en meget skematisk organisationsplan med de vigtigste af byggeriets parter: Bygherre Følgegruppe/ Byggeudvalg KAB Byggeforretningsfører Rådgivende teknikere Kommune Entreprenører Leverandører 8

9 Bygherren Bygherren, det vil sige afdelingsbestyrelsen og/eller den almene boligorganisation, er renoveringssagens beslutningstager. Øverste juridiske myndighed er boligorganisationen - organisationens øverste myndighed er organisationens repræsentantskab/generalforsamling. Det er derfor formelt organisationsbestyrelsen, der træffer beslutning om igangsætning af en renoveringssag. Organisationsbestyrelsen kan dog bemyndige afdelingsbestyrelsen til helt eller delvist at træffe beslutninger i forbindelse med sagens praktiske gennemførelse. Byggeforretningsføreren Byggeforretningsførerens rolle er at optræde på bygherrens vegne i alle byggesagens faser og at være det koordinerende led imellem bygherren, myndighederne, de rådgivende teknikere, entreprenørerne, håndværkerne osv. I KAB varetages byggeforretningsførelsen af et team bestående af en projektleder, en økonomimedarbejder og en sekretær i tæt samarbejde med boligafdelingens daglige forretningsfører og inspektør. Byggeforretningsføreren må ikke forveksles med de rådgivende teknikere, der sættes på den pågældende sag. Kommunen Kommunen er den almene boligorganisations tilsynsmyndighed og skal som sådan godkende projektet og finansieringen med de heraf afledte huslejekonsekvenser. Når byggesagen er afsluttet, og byggeregnskabet er udarbejdet og godkendt af revisor, skal byggeregnskabet godkendes af kommunen. 9

10 Kommunen er i "normale" renoveringssager kun inddraget i den indledende og den afsluttende fase, men kan i specielle sager som byggeskadesager og omprioriteringssager være en væsentlig part igennem hele forløbet. De rådgivende teknikere De rådgivende teknikere kan være enten et arkitektfirma eller et ingeniørfirma, men oftest er både arkitekter og ingeniører - altså "de rådgivende teknikere" - inddraget som "totalrådgivere" i en renove ringssag. Kommunen er den tilsynsmyndighed, der skal godkende projekt og huslejeændringer. Afhængig af opgavens karakter har de rådgivende teknikere til hovedopgave at udføre skitseprojekt og budgetoverslag at udføre projektering/udbudsmateriale at forestå afholdelse af licitationer at udføre fagtilsyn ved gennemførelsen at forestå afholdelse af byggemøder at være byggeleder at kontrollere arbejdets korrekte udførelse og kvalitet at styre den tidsplanmæssige koordinering og varslinger til beboerne at kontrollere acontobegæringer fra entreprenøren at styre afleveringsforretningen, mangelafhjælpning og 1-års gennemgang at udarbejde teknisk byggeregnskab Det er byggeforretningsførerens opgave at påse, at de rådgivende teknikere leverer disse ydelser på et professionelt niveau. 10

11 Entreprenørerne Det er entreprenørerne, der udfører selve renoveringsarbejdet enten ved egne håndværkere eller ved underentreprenører. Det er naturligvis håndværkerne, som den enkelte beboer ser mest til i en renoveringssag, og det er af afgørende betydning for succesfuld gennemførelse af en renoveringssag, at entreprenører/håndværkere har forståelse for de specielle forhold, der gør sig gældende ved at arbejde i bebyggelser, der er beboede, og hvor beboerne skal have en normal dagligdag til at fungere samtidig med, at der arbejdes i eller i umiddelbar nærhed af deres bolig. Det er entreprenøren/håndværkeren, der har ansvaret for, at der varsles/afvarsles korrekt, og at der i videst muligt omfang tages hensyn til beboerne samtidig med, at arbejdet skal gennemføres på et kvalitetsmæssigt niveau efter kontraktgrundlaget. KAB gør meget ud af at sikre, at entreprenørerne er bekendt med, at der gælder særlige regler for at arbejde i beboede ejendomme, og at de skal efterleve disse krav: at der er en forståelse for og accept af beboerdemokrati at der tages størst muligt hensyn til beboerne Entreprenøren udfører selve renoveringsarbejdet. 11

12 at der er almindelig hensyntagen, høflig om gangs tone og tolerance over for beboerne at der gives god og klar oplysning og orientering til beboerne at der er størst mulig omtanke omkring nøgler og ulåste entrédøre. En bolig må aldrig forlades ulåst at der er kortvarige og flydende arbejdsgange i forbindelse med arbejde i den enkelte bolig, med sigte på mindst mulig belastning af den enkelte beboer at der støjes mindst muligt, herunder at brug af radio, råben på arbejdspladsen m.v. foretages med omtanke at der ikke afholdes pauser i boligerne at der løbende foretages oprydning. Slagordet er: "Hellere renere efter end før arbejdets udførelse" 12

13 4. Sagsforløbet A. Den indledende fase En renoverings- eller moderniseringssag påbegyndes normalt i en dialog mellem afdelingsbestyrelsens medlemmer i forbindelse med langtidsplanlægningen af vedligeholdelse af ejendommen. Når afdelingsbestyrelsen har besluttet sig for, at et større renoveringsarbejde bør gennemføres, er det meget vigtigt, at der tidligt i forløbet afholdes et afdelingsmøde for at få beboernes opbakning til at arbejde videre med "idéen". Afholdelse af afdelingsmøde er omtalt senere i pjecen. Som tidligere nævnt er der nogle bygningsdele, der med visse intervaller skal udskiftes/fornys, fordi det ikke længere er muligt at vedligeholde bygningsdelen. Der skal i denne indledende fase tages stilling til: Deltagere i følgegruppen Projektledelse Byggeforretningsføreraftale Følgegruppen i en renoveringssag vil ofte bestå af hele afdelingsbestyrelsen, men det er afdelingsbestyrelsen, der suverænt selv beslutter hvem og hvor mange, der skal sidde i en følgegruppe. I særligt store og komplicerede sager supple res følgegruppen med 1 eller 2 medlemmer fra organisationsbestyrelsen. Det kan enten være organisationsbestyrelsen selv, der mener, det vil være hensigtsmæssigt at deltage i følgegruppearbejdet, eller det kan være afdelingsbestyrelsen, der beder organisationsbestyrelsen om at deltage. 13

14 Følgegruppemøderne er det forum, hvor alle beslutninger træffes, når igangsætning af en renoveringssag er godkendt i organisationsbestyrelsen og på et afdelingsmøde. Følgegruppen kaldes i visse tilfælde byggeudvalget, men består normalt af den samme deltagerkreds og har de samme opgaver. Andre medlemmer i følgegruppen er: Byggeforretningsføreren/projektlederen Inspektøren Evt. forretningsføreren Ejendomsmesteren De rådgivende teknikere Byggeforretningsføreren (projektlederen) Der skal også i den indledende fase tages stilling til, hvem der skal være byggeforretningsfører. Det behøver ikke nødvendigvis at være KAB, der vælges som byggeforretningsfører, og det skal derfor drøftes meget tidligt i forløbet. For projektlederen, der vælges som byggeforretningsføreren, bliver en central nøgleperson, som er ansvarlig for fremdriften i sagen både hvad angår det juridiske, det økonomiske, det tekniske, sekretariatsledelsen osv. I de tilfælde, hvor KAB er valgt som byggeforretningsfører, er det KAB, der anbefaler, hvem der skal være projektleder i den pågældende sag - afhængig af renoveringens karakter/indhold. Som tommelfingerregel vil projektlederen i større renoveringssager være en af KAB s Byggefunktions projektledere. I mindre renoveringssager vil afdelingens inspektør eller en medarbejder fra Forvaltningssekretariatet kunne være projektleder. 14

15 Hvis det er KAB, der får tildelt byggeforretningsførelsen, er det KAB, der indstiller, hvem der skal være projektleder på sagen, men det er afdelingsbestyrelsen og/eller organisationsbestyrelsen, der træffer det endelige valg. Byggeforretningsføreraftale Hvis KAB er byggeforretningsfører, vil der, uanset om projektledelsen ligger hos Byggefunktionen, Forvaltningsgruppen eller Forvaltningssekretariatet, altid skulle indgås en byggeforretnings føreraftale mellem KAB og den pågældende boligorganisation om den konkrete renoveringsopgave. KAB og boligorganisationen indgår en byggeforretningsføreraftale om renoveringsopgaven. Byggeforretningsføreraftalen indeholder oplysninger om de ydelser, byggeforretningsføreren skal levere, om honoraret for ydelserne, om tidsplaner for sagens gennemførelse osv., og den underskrives af KAB og formanden for den pågældende boligorganisation. B. Oplæg til beslutningsgrundlag Indledende temadag/seminar I større renoveringssager eller byggeskadesager vil det ofte være en god idé at arrangere et ½- eller 1-dags seminar for de beboervalgte i følgegruppen, hvor der grundigt kan blive orienteret om en renoveringssags forløb, om de regler, der skal overholdes, om finansieringsmæssige forhold osv. Det vil også på sådan et seminar være godt at få drøftet forhold, der er helt specielle for den pågældende afdeling og tilrettelæggelse af beboerinformationer, som også er meget vigtige for et succesfuldt slutresultat. 15

16 Det er de beboervalgte, der beslutter, om et sådant seminar skal afholdes, men det bør gøres på et tidligt tidspunkt i sagsforløbet, hvis det skal have den ønskede effekt. Valg af rådgivende teknikere Valg af rådgivende teknikere er et overordentligt vigtigt punkt og skal gøres tidligt i forløbet. Beboernes hverdag skal fungere så normalt som muligt under renoveringen. Normalt vil projektlederen fra KAB komme med forslag til et par teknikerfirmaer, der erfaringsmæssigt har vist sig kompetente til at løse lige præcis den type opgave, der er aktuel, og som samtidig har vist, at de forstår de specielle vilkår, der gør sig gældende i de almene boligorganisationer. Det er vigtigt, at de rådgivende teknikere har fuld forståelse for den specielle problemstilling, der er ved at foretage renoveringsarbejder samtidig med, at beboerne skal have hverdagen til at fungere. De rådgivende teknikere skal naturligvis ubetinget også være fagligt kompetente til den pågældende opgave. Afdelingsbestyrelsen/organisationsbestyrelsen træffer det endelige valg af rådgivende teknikere på baggrund af indstilling fra KAB eller på baggrund af egne erfaringer med et teknikerfirma. I store renoveringssager/byggeskadesager, hvor det må forventes, at rådgiver- 16

17 honoraret overstiger ca. 1,6 mio. kr. ekskl. moms, skal der afholdes en EUlicitation for at finde de rådgivende teknikere. I disse typer af sager kan man altså ikke frit vælge rådgivende teknikere, men skal i stedet overholde EU s regler om udbud af tjenesteydelser. EU-licitationen afholdes efter nogle helt præcise regler - først med en annoncering i EU-tidende, derefter (ofte) en prækvalifikationsrunde, hvor 5-6 firmaer bliver udvalgt til endeligt at konkurrere indbyrdes om opgaven. Denne procedure tager normalt ca. 3 måneder, og hvis det er aktuelt, vil der på et af de første møder i følgegruppen blive grundigt orienteret om proceduren. Der skal afholdes EU-licitation for rådgivende teknikere, hvis rådgiverhonoraret ventes at overstige 1,6 mio. kr. Finansieringsmæssige forhold Det er naturligvis helt afgørende på et tidligt tidspunkt at danne sig et overblik over, hvordan renoveringen finansieringsmæssigt kan gennemføres, og hvordan de huslejemæssige konsekvenser vil blive. De rådgivende teknikere, der er blevet valgt, vil meget hurtigt skulle give deres første bud på, hvad de forventer, at anskaffelsessummen vil blive - hvilket i denne fase vil være med en meget stor usikkerhed, da det endelige projekt endnu ikke kendes detaljeret. 17

18 De rådgivende teknikere skal give deres bud på: Håndværkerudgifter Teknikerhonorarer og byggeforretningsføreren skal på baggrund af dette komme med et bud på: Øvrige omkostninger Anskaffelsessummen Anskaffelsessummen består normalt af: 1. Håndværkerudgifter 2. Teknikerhonorarer, herunder: Tryk af tegninger 3. Øvrige omkostninger, som bl.a. er: Byggelånsrenter Byggesagshonorar Forsikringer Stempeludgifter Beboerinformationer Revisionsudgifter Mødeudgifter Byggetilladelse 5-års eftersyn Diverse Dette giver den første vurdering af anskaffelsessummen. Efter en vurdering af anskaffelsessummens størrelse skal det bestemmes, hvordan den skal finansieres. 18

19 Det skal herefter vurderes, hvordan anskaffelsessummen skal finansieres. Skal det hele finansieres ved optagelse af realkreditlån? Er der henlagte midler i afdelingen, der kan anvendes til delvis finansiering? Er der mulighed for at opnå bevilling fra boligorganisationens trækningsret i Landsbyggefonden? Hvis der er, skal boligorganisationen give tilsagn om at bevilge midlerne. Er der andre tilskud, der kan søges om? På baggrund af disse vurderinger kan der nu udarbejdes det foreløbige skøn over de huslejemæssige konsekvenser. C. Møder inden første afdelingsmøde Inden det første afdelingsmøde afholdes, bør der foreligge de første skitseprojekter fra de rådgivende teknikerfirmaer, så der på afdelingsmødet kan orienteres nogenlunde præcist om, hvad projektet indeholder. De første møder i følgegruppen vil således primært handle om at få præciseret projektindholdet og budgetvurderingerne, som vil være det væsentligste som oplæg til afdelingsmødet. Det må påregnes, at der skal afholdes lidt udgifter til denne fase for at få et så godt beslutningsgrundlag som muligt til at fremlægge på afdelingsmødet. D. Afdelingsmødet Det er på afdelingsmødet, det besluttes, om der skal arbejdes videre med projektet, eller om det skal stoppes. Det er derfor overordentligt vigtigt, at der ori- 19

20 enteres grundigt på afdelingsmødet om projekt og økonomi, og at der inden mødet til samtlige husstande bliver omdelt en fyldestgørende information. Informationen skal indeholde alle de oplysninger, der bliver orienteret om på selve afdelingsmødet, således at afdelingsmødet kan bruges alene til afklarende spørgsmål. Informationen bør som minimum indeholde oplysninger om: Projektet Økonomien Huslejemæssige konsekvenser Den forventede tidsplan Varslingsprocedurer Evt. forsikringsforhold Afdelingsmødet indkaldes i henhold til boligorganisationens vedtægter, herunder med den frist og dagsorden, som fremgår heraf. Afdelingsmødet kan evt. beslutte, at sagen efterfølgende skal til urafstemning blandt samtlige beboere. KAB har udgivet en værktøjspjece om urafstemning. Den kan ses på KAB's hjemmeside (www.kab-bolig.dk). Er det en større renoveringssag, bør afdelingsbestyrelsen altid anbefale en urafstemning. Afdelingsmødet ledes af afdelingsbestyrelsen, men det vil normalt være en god idé, at både projektleder, forretningsfører, inspektør og rådgivende teknikere også deltager. 20

21 E. Ansøgning til kommunen og evt. Landsbyggefonden Såfremt afdelingsmødet godkender, at der arbejdes videre med projektet, skal tilsynskommunen ansøges om godkendelse af projektet, finansieringen og de heraf afledte huslejekonsekvenser. Såfremt der i finansieringen indgår midler fra trækningsretten i Landsbyggefonden, skal Landsbyggefonden allerede inden afdelingsmødet være blevet ansøgt om brug af midlerne. Det gøres, når der er skabt et foreløbigt over blik over projekt og økonomi. F. Projektering/udbud/licitation Teknikeraftale med de rådgivende teknikere Umiddelbart efter det afdelingsmøde, hvor beboerne har besluttet at iværksætte en renoveringssag, skal den endelige kontrakt/aftale indgås med de rådgivende teknikere. Der skal allerede i de indledende faser være indgået en foreløbig teknikeraftale, som så afløses af den endelige kontrakt. Aftalen underskrives af rådgiveren og af byggeforretningsføreren på vegne af bygherren. Projektering I denne fase er det primært de tekniske rådgivere, der ud fra beslutningerne på afdelingsmødet udarbejder det endelige og detaljerede projekt, som der skal indhentes priser på. 21

22 Det vil naturligvis foregå i en tæt dialog primært med byggeforretningsføreren, men der vil være en lang række detailspørgsmål, der løbende skal drøftes og træffes beslutning om i følgegruppen, så alle følgegruppens ønsker kan være indeholdt i projektet. Det er vigtigt i denne fase at få skabt et helt klart billede hos følgegruppen over det produkt, de får, så der ikke skabes falske forventninger og dermed utilfredshed med det endelige resultat. Der indbydes normalt 5-6 entreprenører til at afgive tilbud. Tilvalg Det skal også i denne fase drøftes med følgegruppen, om der er ønsker om specielle tilvalgsordninger, så beboerne i forbindelse med renoveringen kan vælge mellem forskellige alternativer eller ekstra ting, som de selv skal betale over den individuelle råderet. Det er vigtigt at få fastlagt dette på et tidligt tidspunkt i projekteringsfasen, da det både kan få en betydning for projekteringen og i den efterfølgende prisindhentning. KAB vil tilskynde organisationerne og afdelingerne til at sikre, at beboerne i størst muligt omfang får individuelle valgmuligheder - f.eks. i forbindelse med køkken- og badeværelsesrenoveringer. Udbud Når projekteringen er færdig, skal det besluttes hvilke entreprenører, der skal anmodes om at afgive tilbud på opgaven. 22

23 Det vil normalt være de rådgivende teknikere og projektlederen, der fremkommer med forslag til de entreprenører, der skal indbydes, men de beboervalgte kan også have andre ønsker, og det endelige valg drøftes og besluttes i følgegruppen - med de beboervalgte som de endelige beslutningstagere. Det er vigtigt, at det af udbudsmaterialet fremgår, hvilke specielle krav bygherren kan have til gennemførel se af projektet, f.eks. om varslinger, adfærd på byg ge pladsen (ordentlig behandling af beboerne), overholdelse af tidsplaner osv. Der indbydes normalt 5-6 entreprenører til at afgive tilbud. Licitationen Det er de rådgivende teknikere, der "sidder for bordenden", når priskuverterne åbnes, og det er også de rådgivende teknikere, der efterfølgende kommer med den endelige indstilling på baggrund af licitationsresultatet. Der kan i tilbudet fra entreprenøren være en række forbehold for hans tilbud, som bliver prissat af de rådgivende teknikere, så det er ikke altid den entreprenør, der umiddelbart i første omgang har afgivet det billigste tilbud, der bliver den endelige "vinder" af entreprisen. Besparelsesrunde Såfremt det billigste tilbud er helt i overensstemmelse med det budget, der har været forelagt på afdelingsmødet, er det ukompliceret at fortsætte og indgå en entreprisekontrakt. Hvis derimod tilbudet afviger væsentligt, skal der afholdes et nyt afdelingsmøde, som skal tage stilling til enten: at godkende det forhøjede budget (større huslejestigninger) at godkende en række besparelser i forhold til det forventede 23

24 Hvis der skal foretages besparelser, er det overordentligt vigtigt, at der i følgegruppen er fuld forståelse for og enighed om de besparelser, der foreslås af de rådgivende teknikere. Endelig er der særlige regler forbundet med licitationen, der gør, at der er grænser for hvilke ændringer, der kan foretages i det udbudte projekt - uden at der skal afholdes en ny licitation. Der er netop i efteråret 2001 vedtaget en ny lov om tilbudsindhentning, som åbner nye muligheder for prisindhentning (det vil være for omfattende her at komme ind på disse regler, men det bør indgående drøftes med følgegruppen). Entreprisekontrakter Når der er opnået enighed om pris og projekt med den vindende entreprenør, indgås der en entreprisekontrakt, som underskrives af entreprenøren og byggeforretningsføreren på vegne af bygherren. G. Udførelse Pilotprojekt Afhængig af opgavetype og -størrelse vil det være en god idé at få udført et pilotprojekt, hvor eventuelle småjusteringer kan foretages, og som så efterfølgende kan danne reference for det endelige produkt. Det skal allerede af udbudsmaterialet og af tidsplanen fremgå, om der skal udføres et pilotprojekt. Udførelsen Som indledning til udførelsesfasen skal der i følgegruppen indgående drøftes en række procedurer som bl.a. 24

25 Varslinger Afvarslinger Kontaktpersoner for beboerne Tilrettelæggelse af informationsmateriale Nøgleprocedurer Færdigmelding af arbejdet Stadesrapporter om bl.a. budgetopfølgninger Beboerklager og opfølgning på disse Orientering om opfølgning på tidsplaner Orientering om arbejdets stade i øvrigt Fastlæggelse af følgegruppemøder Følgegruppen skal bl.a. drøfte nøgleprocedurer og informationsmateriale. Såfremt nogle af disse forhold har betydning for tilbudsprisen, skal der allerede i udbudsmaterialet være gjort opmærksom på disse. Følgegruppemøderne vil i denne fase i det væsentligste være koncentreret om: Budgetopfølgning Overholdelse af tidsplanen Forhold til beboerne (beboerklager) Beboerinformationer Kvaliteten på arbejdet Afhængig af opgavens karakter vil der ca. en gang månedligt - eller hver anden måned - blive afholdt følgegruppemøder. Lidt flere i den indledende fase og med lidt større intervaller i den senere fase. Det vil være byggeforretningsføreren/projekt lederen, der indkalder til møderne, skriver referater og sammen med 25

26 de rådgivende teknikere foranlediger udarbejdet materiale til de beslutninger, der skal træffes på møderne. Der bør også til hvert møde foreligge et statusnotat og en budgetprognose udarbejdet på grund lag af de rådgivende teknikeres vurderinger og færdigbearbejdet af den økonomimedarbejder, der indgår i byggeforretnings førerens team. En grundig beboerorien te ring er afgørende for opfattelsen af renoveringsforløbet. Beboerorientering Som flere gange nævnt er en grundig beboerorientering helt afgørende for de enkelte beboeres opfattelse af et godt sagsforløb. De enkelte beboere vil lettere kunne acceptere de uregelmæssigheder, der altid foreligger i en renoveringssag, hvis de er godt orienteret. Byggemøder I hele udførelsesfasen afholdes der ugentlige byggemøder mellem entreprenørerne og de rådgivende teknikeres byggeledelse. Det bør alene være møder, der afholdes mellem disse to parter uden deltagelse fra administrationen (byggeforretningsføreren) eller fra følgegruppens medlemmer. Byggelederen er ansat til at varetage bygherrens interesser på disse møder, og bygherren kan komme til at påtage sig et unødvendigt ansvar blot ved sin deltagelse. 26

27 Det skal derfor meget anbefales, at ikke andre - fra afdelingsbestyrelsen eller KAB s administration - deltager i disse møder. Hvis afdelingsbestyrelsen på trods af KAB s anbefaling deltager i byggemøderne, bør projektlederen på den pågældende opgave også deltage. Byggelederen har derimod pligt til på følgegruppemøderne at referere om problemområder, som har været behandlet på byggemøderne, og skal også på disse møder rejse spørgsmål, som følgegruppen mener skal påtales overfor entreprenøren. Kontakten til entreprenøren bør altid foregå gennem de rådgivende teknikeres byggeleder. H. Aflevering og mangelafhjælpning Det er entreprenøren, der hos byggeledelsen anmoder om, at der foretages afleveringsforretning, og byggeledelsen skal acceptere, at afleveringsforretningen afholdes, medmindre de rådgivende teknikere har konstateret væsentlige mangler. Ved afleveringsforretningen skal der underskrives en afleveringsprotokol, som underskrives af entreprenøren og byggelederen på bygherrens vegne. Afl everingsprotokollen indeholder oplysning om alle de mangler, der konstateres under afl everingsforretningen. 27

28 Afleveringsprotokollen skal indeholde oplysninger om samtlige mangler, som tilsynet ved sin gennemgang har konstateret, og hvornår disse mangler skal være udbedret. Det er desværre ofte i denne fase, der opstår problemer med at få selv små mangler udbedret - til stor irritation for de beboere, det går ud over. Det vil derfor blive krævet, at der bliver fulgt meget tæt op på mangeludbedringen med jævnlige statusrapporter fra de rådgivende teknikere om kvaliteten af mangeludbedringen, hvilke mangler der fortsat ikke er udbedret, og hvornår de bliver udbedret. I værste fald kan det blive nødvendigt at sætte en anden entreprenør på at udbedre manglerne for udførelsesentreprenørens regning - men det kan resultere i en uhensigtsmæssig ansvarsproblematik, der helst skal undgås. Byggeregnskabet Senest seks måneder efter aflevering skal byggeregnskabet inkl. eventuelle reservationer til sagens færdiggørelse være udarbejdet og indsendt til tilsynskommunen for godkendelse. Hvis der har været overskridelser af budgettet, kræver visse kommuner, Senest 6 måneder efter afl evering skal byggeregnskabet indsendes til tilsynskommunen. 28

29 at byggeregnskabet har været forelagt og godkendt på et afdelingsmøde inden fremsendelse til kommunen. Når byggeregnskabet foreligger, skal midlerne fra Landsbyggefonden hjemtages, hvis der er blevet givet tilsagn om sådanne. Driftsvejledninger Umiddelbart efter afleveringen skal de rådgivende teknikere udarbejde driftsvejledninger på de bygningsdele, der er blevet renoveret. Det skal beskrives, hvordan de skal vedligeholdes og med hvilke intervaller, og der skal gives en vurdering af, hvad det koster at vedligeholde. Endelig skal bygningernes "levetid" også vurderes. 29

30 5. De næste 5 år 1-års garantiperiode Inden udløbet af det første år efter afleveringen skal de rådgivende teknikere foretage en omhyggelig gennemgang af de dele, der er blevet renoveret, således at der, inden 1-års garantiperiode udløber, kan rejses krav overfor entreprenøren, hvis der fortsat er fejl eller mangler ved renoveringsarbejdet. Efterfølgende er der en mangelafhjælpningsprocedure, som svarer til den, der blev foretaget ved afleveringsforretningen. Det kan aftales, om beboerne i form af spørgeskemaer kan komme med kommentarer, men det skal kun betragtes som hjælp til de rådgivende teknikere, som alene har ansvaret for at få påtalt alle eventuelle fejl og mangler. 5-års ansvarsperiode Inden 5 år efter aflevering kan der foretages en fornyet gennemgang. Perioden fra 1-års eftersynet og udløbet af 5-års ansvarsperioden vedrører skjulte fejl og mangler, som ikke umiddelbart kunne have været konstateret ved 1-års eftersynet. Det er ikke et krav, at der udføres 5-års eftersyn, men det kan meget stærkt anbefales, fordi både de rådgivende teknikere og entreprenørerne - præcis på 5-års dagen efter aflevering - ikke længere kan retsforfølges, hvis der er fejl/mangler, som de ellers kunne have været gjort ansvarlige for. 30

31 Såfremt renoveringen er en byggeskadesag, skal der foretages et 5-års eftersyn, og det er Byggeskadefonden, der skal tage initiativ til gennemførelsen. 5-års datoen gælder således for både projekteringsfejl og fejl i udførelsen. Inden 5 år efter afl evering kan der foretages en fornyet gennemgang. 31

32 6. Eventuelle tvister Der vil altid kunne opstå uoverensstemmelser, når der gennemføres renoveringssager - specielt når det er store sager, og når der er mange penge involveret. Normalt vil tvisterne kunne løses uden medvirken af advokater, men der kan være situationer, hvor parterne er så uenige, at der skal advokathjælp til, og hvor det er nødvendigt at indbringe uoverensstemmelserne for "Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed". Der er oftest tale om en voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre på grund af et arbejde, som bygherren opfatter som mangelfuldt udført. Typisk mener bygherren, at han ikke har fået den kvalitet, som han og hans rådgiver har skrevet kontrakt om med entreprenøren. Det kan også være entreprenøren, der rejser voldgiftssagen, fordi han mener at have udført mere, end han skulle ifølge kontrakten og ikke har fået penge for det. Endelig kan der forekomme tvister mellem bygherren og de rådgivende teknikere. Det kan være projekteringsfejl (fejl i det af de rådgivende teknikere udbudte projekt) eller, at rådgiveren efter bygherrens opfattelse ikke har leveret et professionelt rådgivningsprodukt, som kan have haft negative økonomiske konsekvenser til følge. Fælles for alle tvister, som ender i en voldgiftssag, er, at de er dyre at gennemføre, og at de oftest varer adskillige år at få afsluttet. Hvis der skal iværksættes en voldgiftssag, vil der blive indkaldt til et møde med følgegruppen, hvor der grundigt vil blive orienteret om det forventede sagsforløb, risici, økonomi og tidsplanen. 32

33 7. Afslutning En renoveringssag burde være rimelig uproblematisk, men der er mange faldgruber, og der er mange regelsæt, der skal overholdes. Det er ikke let at være bygherre i disse sager, hvor hver beboer føler sig som den egentlige bygherre. Det kan ikke undgås, at en renoveringssag påvirker den enkelte beboers hverdag, og at der kan opstå konflikter. Vejen til at imødegå nogle af konflikterne er at skabe en forståelse for, hvad der ligger af problemer i gennemførelsen af renoveringssagen, at give den enkelte beboer en grundig orientering samt have en dialog med beboerne igennem hele forløbet. Samtidig skal bygherren stille skærpede kræv til de udførende firmaer om at forstå beboernes situation og gennemføre arbejdet på en sådan måde, at hverdagen fungerer for beboerne. 33

34 34

35 KAB - Bygge- og Boligadministration er et beboerstyret forretningsførerselskab, der ejes af en række storkøbenhavnske boligorganisationer. Vi administrerer cirka boliger i hovedstadsområdet. Vi er med til at skabe et levende beboerdemokrati, gode boligforhold og spændende bymiljøer. Alle er velkomne til helt eller delvist at kopiere fra denne pjece, hvis der angives kilde. Tegninger og fotos i pjecen er beskyttet af normal ophavsret. Pjecen findes på KAB s hjemmeside (www.kab-bolig.dk). Flere eksemplarer kan bestilles i Informationsafdelingen på telefon

36 Dette hæfte er nummer 13 i KAB s værktøjsserie De øvrige pjecer i KAB s værktøjsserie: Nummer 1: Pressekontakt Nummer 2: Budget Nummer 3: Spilleregler for møder Nummer 4: Dirigentens rolle Nummer 5: Afdelingsbestyrelsens udgifter Nummer 6: Beboerklagenævn Nummer 7: Samarbejde og samspil Nummer 8: Husorden Nummer 9: Energi- og Miljøcentret Nummer 10: Råderet Nummer 11: Bygherre for et nybyggeri Nummer 12: Urafstemning

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - EN INTRODUKTION TIL FØLGEGRUPPENS ARBEJDE I RENOVERINGSSAGER Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Bygherre for et nybyggeri

Bygherre for et nybyggeri Bygherre for et nybyggeri Udgivet december 2000 Udgiver: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17 1552 København V Telefon: 33 63 10 00 Telefax: 33 63 10 01 E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside:

Læs mere

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Adgang til en bolig. Hvornår må man gå ind i en bolig - eller andre typer af lejemål?

Adgang til en bolig. Hvornår må man gå ind i en bolig - eller andre typer af lejemål? Adgang til en bolig Hvornår må man gå ind i en bolig - eller andre typer af lejemål? Udgivet august 2002 Udgiver: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17 1552 København V Telefon: 33 63

Læs mere

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg

vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg Indholdsfortegnelse Opskrift på en god byggesag...4 Det gode udgangspunkt...4 Man skal ville samarbejde...4 At kende grundlaget...4

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Byggesager - hvis samarbejde ender i konflikt

Byggesager - hvis samarbejde ender i konflikt Byggesager - hvis samarbejde ender i konflikt Udgivet maj 2002 Udgiver: Tekst: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17 1552 København V Telefon: 33 63 10 00 Telefax: 33 63 10 01 E-mail:

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53 Til stede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent... 3 2. Valg af mødesekretær...

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Valgkredsmøde Sjælland 2015. Sådan arbejder byggeafdelingen - herunder ny byggestrategi og bestyrelsens rolle ved nybyggeri og renoveringssager

Valgkredsmøde Sjælland 2015. Sådan arbejder byggeafdelingen - herunder ny byggestrategi og bestyrelsens rolle ved nybyggeri og renoveringssager Valgkredsmøde Sjælland 2015 Sådan arbejder byggeafdelingen - herunder ny byggestrategi og bestyrelsens rolle ved nybyggeri og renoveringssager Dagsorden Om Udvikling og byg Byggeprocessen og bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Bygherrevejledningen. > Planlægge > Udføre > Afslutte > Din guide til byggesager i afdelingen. Forberede. Opskrift på en god byggesag

Bygherrevejledningen. > Planlægge > Udføre > Afslutte > Din guide til byggesager i afdelingen. Forberede. Opskrift på en god byggesag Bygherrevejledningen Din guide til byggesager i afdelingen Planlægge Udføre Afslutte b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n Indhold 3 5 6 9 11 12 14 15 16 18 21 22 23 Hvad kan du bruge Bygherrevejledningen

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være professionelle, empatiske og værdiskabende, hvilket sikrer

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence. En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence

Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence. En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence Afdelingsbestyrelsens opgaver og kompetence En gennemgang af afdelingsbestyrelsens enkelte opgaver og kompetence Rent historisk Historisk set skete der det, at i 1998 blev de regler, der regulerer almene

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg forenede Boligselskaber 3104-8/0051 Grønlandsgård,

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Individuelt præg i den almene bolig

Individuelt præg i den almene bolig Individuelt præg i den almene bolig Beboervalg i forbindelse med renoveringer konkrete erfaringer og gode råd baseret på renoveringen af Lundegården I i Ballerup Udgivet 1. maj 2001 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt 01.01.2017 Det kan altid betale sig at få et godt råd, inden en byggesag

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53 Til stede: John Bach, Kirsten Haugaard, Jørgen Juul, Anette Jensen, Peter Just Larsen, Eva Werner,

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET Rigtige byggeadministratorer ved også, hvordan man bygger et godt samarbejde Tusindvis af regler. Masser af mennesker og forskellige interesser.

Læs mere

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag AlmenHæfte Byggeven En hjælp til beboere i en renoveringssag 1 Indhold Byggeven er til dig Byggeven er til dig 3 Hvis du vil høre mere Hvad skal der ske Hvem er med Opstart Ansøgning Planlægning Udførelse

Læs mere

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag AlmenHæfte Byggeven En hjælp til beboere i en renoveringssag 1 Indhold Byggeven er til dig Hvis du vil høre mere Hvad skal der ske Hvem er med Opstart Ansøgning Planlægning Udførelse Drift Inspiration

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Fysisk Fy r enov r e enov ring af af a deling f e deling r Kl. 17.00 20.00 I VIBO

Fysisk Fy r enov r e enov ring af af a deling f e deling r Kl. 17.00 20.00 I VIBO Fysisk renovering af afdelinger Kl. 17.00 20.00 I VIBO Hvad gør vi nu? Undervisere John Christensen / VIBO Merethe Bryder Omfang Afdelinger der vil lave et forbedringsarbejde Byggeskader hvor Landsbyggefonden

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

Individuelle moderniseringer

Individuelle moderniseringer Individuelle moderniseringer 2. udgave Udgivet februar 2006 Udgiver: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17 1552 København V Telefon: 33 63 10 00 Telefax: 33 63 10 01 e-mail: kab@kab-bolig.dk

Læs mere

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej November 2015 Renoveringens ABC Ravnkildevej Din afdeling skal Afdelingsmødet, der er den øverste myndighed i den afdeling af Himmerland Boligforening, som du bor i, har besluttet at din afdeling skal

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

Organisationsdiagram 1 Masterplan Syd samarbejdet

Organisationsdiagram 1 Masterplan Syd samarbejdet Organisationsdiagrammet er opdelt i følgende: 1. Partnerskabets er det overordnet gældende og af Partnerskabets organisationsdiagram udspringer Følgegruppen for rækkehusene i syd. 2. Følgegruppen er det

Læs mere

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr.

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr. #JobInfo Criteria=KABside1# Dato: Mandag d. 3. februar, kl. 10.00 Sted: Baunehøjparken 32 A, Jyllinge 3. februar KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 kab@kab-bolig.dk www.kab-bolig.dk

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Rammer for samarbejde i boligafdelingerne

Rammer for samarbejde i boligafdelingerne Rammer for samarbejde i boligafdelingerne KAB s værdier Ansvarlighed - Gennemskuelighed - Dialog - Fornyelse Forord Det er en proces at nærme sig hinanden samarbejdet er udfordrende, fordi der er tre parter:

Læs mere

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Sundbygård

AlmenBolig+ - Beboermøde I. Sundbygård AlmenBolig+ - Beboermøde I Sundbygård Program for beboermøde d. 15.december 2014 1. Velkomst v/ Johnny Hansen Kundekonsulent KAB 2. Tildeling af boliger - principper v/ Finn Larsen, Udlejningschef i KAB

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Totalrådgivningskontrakt

Totalrådgivningskontrakt Totalrådgivningskontrakt Vedr. Sundhedscenter i Skærbæk 21. september 2012 TOTALRÅDGIVNINGSKONTRAKT 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Tønder kommune, Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster i det

Læs mere