3. Praktisk konflikthåndtering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Praktisk konflikthåndtering"

Transkript

1 3. Praktisk konflikthåndtering Dette kapitel gennemgår nogle af udviklingsprojektets overvejelser i forbindelse med konfliktforståelse og de forskellige typer af konflikter, der kan opstå i en hverdag med flere kulturer. Gennem modeller og konkrete eksempler vises mulige veje til en mere konstruktiv tilgang til løsning af konflikter i skolen. Man kan gå hen og sige hej, Sende en sød sms, Spørge, om hun vil danse. Forslagene er mange, og både piger og drenge i klassen bidrager til en fælles brainstorm om, hvordan man efter en uheldig episode igen kan komme i kontakt med en sød pige til klassefesten. Eleverne i 8. klasse på Nøddeskovskolen er samlet og arbejder med konfliktskulpturer (se øvelsen side 56). De har gruppevis været på gulvet og illustreret forskellige konfliktsituationer, som for eksempel en situation, hvor to drenge har danset vildt og skubbet til en pige til klassefesten, eller hvad man gør, hvis en pige i klassen er ked af noget, der er sket derhjemme. Eleverne har brugt sig selv til at forme menneskelige skulpturer, som viser forskellige konflikter og dilemmaer. Hver elev i skulptur er blevet interviewet af læreren for at afdække, hvordan konflikten bedst håndteres. Konflikter er en del af livet også i skolen Konflikter forbindes ofte med vanskelige situationer og ubehagelige oplevelser. Konflikter kan skabe afstand, indelukkethed og fjendskab. Det betyder, at skoledagen kan blive tung, og problemerne kan følge med hjem. Konflikter er derfor noget, som man helst vil undgå. Men konflikter er en del af livet. De er tæt forbundet med forandring og det faktum, at vi alle ser forskelligt på verden. Eleverne i udskolingen er i rivende udvikling og møder ofte forskellige og nogle gange modsatrettede forventninger fra lærere, forældre eller kammerater. Det kan let give grobund for konflikter. 39

2 Er det mig, der griber konflikten, eller konflikten der griber mig? var et af de dilemmaer, som udviklingsprojektet arbejdede med. Måden, hvorpå en konflikt håndteres, er afgørende for, hvordan den udvikler sig. Her kan konstruktiv konflikthåndtering være en vigtig kompetence. At forstå konflikter Når man ønsker at arbejde konstruktivt med konflikterne, er det vigtigt at have en forståelse af konflikter og konflikters dynamik. En sådan forståelse kan danne grundlag for, hvilken tilgang man anlægger til en konflikt. Den konfliktforståelse, som anvendes i denne publikation, er inspireret af Center for Konfliktløsnings definition af konflikt. Følgende gennemgang bygger på grundbogen Konflikt og Kontakt. Definition af konflikt Der er i udviklingsprojektet arbejdet med følgende definition af konflikter: Definition Konflikter er uoverensstemmelser, der giver spændinger i og mellem mennesker. Definitionen kan uddybes ud fra følgende tre punkter: Uoverensstemmelser henviser til sagen. Det vil sige indholdet, substansen eller problemet, som er selve konfliktens genstand. Spændinger henviser til relationen mellem de uenige parter. Det vil sige, hvordan konflikten påvirker kontakten, samarbejdet eller forholdet mellem de implicerede. I og mellem mennesker henviser til, at der er spændinger hos den ene part eller hos begge parter. En konflikt skal tages alvorligt, også når det kun er én part, som oplever konflikten. De to aspekter sag og relation er altid til stede i en konflikt, dog med varierende styrke. Det er kun muligt at finde en løsning, når begge aspekter inddrages. I arbejdet med konflikter skal der etableres kontakt mellem parterne (relationen). Ligesom problemet og konfliktens årsager (sagen) skal håndteres. 40

3 Konflikthåndtering er altså ikke at undgå konflikter. Skolerne, som indgik i udviklingsprojektet, fandt gode eksempler på, hvordan man kan lære af konflikterne, enten ved at gribe aktive konflikter eller ved at arbejde med konfliktcases i generaliseret form. At arbejde med konfliktbegrebet Erfaringerne fra udviklingsprojektet viste, at det er vigtigt, at deltagerne tager udgangspunkt i deres egen forståelse af konflikter. Det kan ske gennem øvelser, refleksion og dialog. Der er ofte forskellige tilgange og holdninger til, hvordan konflikter skal håndteres. I arbejdet med konflikter er det essentielt, at forskelle og ligheder tydeliggøres og respekteres. For at en lærer på konstruktiv vis kan gennemføre et forløb om konflikter, er det af stor betydning, at læreren er sig sin egen holdning bevidst. I udviklingsprojektet gennemgik lærerne selv nogle af øvelserne, før de blev gennemført i klasserne. Den følgende øvelse kan derfor anvendes til både elever og lærere. 41

4 Øvelse Konfliktforståelse Formål Denne øvelse søger at bevidstgøre deltagerne om egne holdninger til konflikter og introducere dem til udviklingsprojektets definition af konflikter. Forberedelse Til øvelsen skal bruges fem til seks borde, alt afhængig af deltager - antal. Et flipoverark til hver gruppe samt tre tuscher i forskellige farver per deltager. Instruktion Deltagerne deles i grupper á fem til seks deltagere. Grupperne placerer sig rundt om et bord. Foran dem ligger et flipoverpapir og én tusch. Bed én af deltagerne skrive ordet konflikt midt på papiret. Processen består nu af seks runder: Runde 1 (i grupperne nonverbalt) Deltagerne skriver på skift de associationer, som de får til begrebet konflikt. Det gør ikke noget, at nogle af grupperne går i stå undervejs. Det er en del af processen, da den også handler om samarbejde. Runde 2 (i grupperne nonverbalt) Deltagerne får hver en tusch i en ny farve. Nu skal deltagerne sætte streg under de ord, som de opfatter som positive. Runde 3 (i grupperne nonverbalt) I denne runde får deltagerne igen en ny farve tusch. Nu skal deltagerne sætte en cirkel om de ord, som de hver især opfatter som negative. Runde 4 (i grupperne) Deltagerne skal nu tale sammen om det, de har skrevet i grupperne. Læreren kan eventuelt skrive spørgsmål på tavlen for at strukturere diskussionen i grupperne. Var I enige om, hvad en konflikt kan være? Hvilke forskelle kom frem? Var I enige om det positive/negative ved konflikter? 42

5 Blev jeres forståelse af konflikt tydeligere? Hvad undrede I jer over? Runde 5 (i plenum) Læreren samler op på gruppernes diskussion med udgangspunkt i besvarelserne af overstående spørgsmål. Dette uddybes med spørgsmål til arbejdsprocessen. Læreren skriver stikord på tavlen. Runde 6 (i plenum) Læreren præsenterer deltagerne for konfliktdefinitionen, se side 40, samt de to aspekter sag og relation. Dette relateres til gruppernes konklusioner. Afsluttende diskuteres, hvordan en konflikt kan hånd teres på en konstruktiv måde. Konflikters dimensioner Konflikter kan virke forvirrende og svære at overskue. Hvad er det egentligt, der sker, når vi møder kollegaer eller elever, som er involveret i eller påvirket af konflikter? De vrede ord eller afvisende handlinger kan være svære at forstå. Følgende analysemodel, figur 44, søger at give et overblik. Modellen opererer med fem dimensioner: Den omgivende struktur Det instrumentelle Interesser Værdier Det personlige 43

6 Den omgivende struktur Om: Lovgivning, skrevne og uskrevne regler, ledelse og ledelsesform, arbejdsdeling, budget, organisering Håndtering: Gode rammer bedre samfund Det instrumentelle Om: Metoder, midler, procedurer Håndtering: Argumentation Ønsket resultat: Gode løsninger Interesser Om: Fordeling af ressourcer penge, arbejde, plads, tid Håndtering: Argumentation Ønsket resultat: Gode løsninger Værdier Om: Personlige eller kulturelle ideer, man står inde for, religion, respekt for menneskerettigheder, ideologi, etik, moral Håndtering: Åben kommunikation, dialog Ønsket resultat: Større indsigt og gensidig forståelse Det personlige Om: Identitet, selvværd, loyalitet, tillidsbrud, afvisning Håndtering: Åben kommunikation, dialog Ønsket resultat: Større indsigt og gensidig forståelse Model: Konfliktens dimensioner Model ved Nethe Plenge, Center for Konfliktløsning Denne model er et overbliksredskab, når man arbejder med konflikter, inklusive flerkulturelle konflikter. Den omgivende struktur er de rammer, man har som betingelser. Det er ydre vilkår, som for eksempel lovgivning, skrevne og uskrevne regler med mere. Det kan være givne forhold i samfundet, på skolen eller i lokalsamfundet. Det instrumentelle i en konflikt kan være uenigheden om, hvordan noget skal gøres. Der er her tale om en uenighed om metoder, midler eller procedurer. Det kan for eksempel være uenigheden om, hvor en skoleudflugt skal gå hen? Hvordan en opgave skal udføres? Man er uenige om, hvad der skal gøres. 44

7 Interesser i en konflikt kan være konkurrencen om sparsomme ressourcer eller konkrete ting. Det kan handle om penge, tid og plads, og hvem der får lov at fylde mest både fysisk og psykisk. Det kan for eksempel være en konflikt om, hvor man skal sidde i klassen. Man er uenige om, hvem der skal have hvad. Værdier i en konflikt kan være uoverensstemmelser mellem personlige holdninger eller ideologi, som er vigtige for den enkelte. Der er her tale om, hvordan man definerer, hvad der er rigtigt og forkert, hvad der er tarveligt, hvad man kan, og hvad man ikke kan. Det kan for eksempel være uenighed om den pædagogiske linje, menneskerettigheder, traditioner, religion, politisk overbevisning, mv. Man er uenige om, hvad der er rigtigt. Det personlige i en konflikt kan være, når handlinger kommer i uoverensstemmelse med personlige følelser af loyalitet, venskab eller fællesskabsrelationer. Der er tale om dybe og ofte skjulte følelser, som kan gøre parterne i en konflikt usikre og sårbare. Det kan for eksempel være, når Maria er ked af, at hun ikke er inviteret med til festen. Disse konflikter berører følelserne af ikke at blive regnet for noget, ikke at blive set, ikke at have tillid til andre og at blive holdt uden for. Der kan her være tale om konflikter, der kun er oplevet af den ene part. Man er uenige om, hvordan situationen opleves. De forskellige dimensioner er ofte blandet sammen i konflikter. Når to elever skændes om, hvordan man vælger hold til fodbold, kan det se ud som om, de skændes om principperne for, hvordan der vælges hold (en instrumentel konflikt). Det kan samtidig være om, hvem der skal have den bedste spiller (en interessekonflikt) og en kamp om anerkendelse, eller hvem der bestemmer (en personlig konflikt). Der er ofte flere dimensioner til stede i en konflikt. Ved at analysere konflikten gennem dimensionerne bliver det klart, hvor konfliktens tyngdepunkt ligger. I arbejdet med konflikter kan det være konstruktivt at tage udgangspunkt i dette tyngdepunkt. Modellen giver læreren et redskab til at gå i dialog med eleverne om klassens konflikter. Herved kan konflikten analyseres og bearbejdes, samtidig med at modellen bidrager til at skabe en afstand mellem de implicerede elever og konfliktens genstand. Hvis tyngepunktet hos den ene part er værdier, og den anden part ser konflikten som en interessekonflikt, kan det forværre konflikten yderligere. Modellen kan her bidrage til at tydeliggøre konflikten over for 45

8 den enkelte og de bagvedliggende motiver hos implicerede parter. Målet er gennem dialog at opnå en gensidig forståelse hos de implicerede parter for den andens motiver. Den nye forståelse kan åbne mulighed for en fortsat dialog og forhandling om, hvad der skal gøres, og hvordan parterne kommer videre. Gennem dialogen kan parterne søge gensidig forståelse og opklaring. En dialog er ikke det samme som at acceptere den andens synspunkt eller at give den anden ret. Man fører dialog for bedre at forstå de følel - ser, der viser sig, eller de værdier, der eksisterer hos parterne. Dialogens sigte er at undersøge og ikke at tage beslutninger. Konflikters eskalering Konflikter er forskellige og kan ikke sættes på en fast formel. Alligevel lader det til, at der eksisterer et mønster for destruktiv optrapning i konflikter. Dette mønster kan illustreres som en konflikttrappe. Udviklingsprojektet har taget udgangspunkt i Center for Konfliktløsnings konflikttrappe, som folk fra forskellige lande og kulturer har kunnet genkende. Når konflikten udvikler sig, går de implicerede parter ofte ubevidst på et af trappens trin. 1. Uoverensstemmelse Vi vil ikke det samme. To parter har ikke den samme holdning til en sag. 2. Personificering Den andens skyld. Den anden er problemet. Der opstår negative følelser. Den sårede part angriber, bebrejder, betvivler motiv og den andens karakter. Dette fører til forsvar, sårethed, misforståelser og forvrængninger. 3. Problemfeltet udvides Der er meget i vejen. Nye problemer inddrages, og gamle sager tages op. Herved øges konfliktens kompleksitet. 4. Samtale opgives Kommunikationen opgives. Kommunikationen mellem konfliktens parter bliver mere upræcis 46

9 og mere følelsesladet. Dette fører til stadig mindre forståelse, og de to parter undgår ofte hinanden. I stedet kommunikeres gennem handlinger såsom at bagtale og søge forbundsfæller. 5. Fjendebilleder Modparten er forkastelig. Det oprindelige problem er glemt. I stedet fremstår de implicerede parter som to modpoler, og verden inddeles i de gode og de onde. Konflikten fremstår som en magnet. 6. Åben fjendtlighed I vredens vold. Kontakten mellem de implicerede parter tager ekstreme former, hvor målet er at gøre den anden ondt. Samtidig udskilles de personer, der har forsøgt at forholde sig neutralt eller mådeholdent til konflikten, og kategoriseres som forrædere. 7. Polarisering Der er ikke plads til os begge. De to parter kan og vil ikke være i samme rum, hvilket resulterer i geografisk adskillelse. Når de typiske trin i optrapningen bliver tydelige for eleverne, bliver det ofte muligt for dem at se, hvordan de selv bidrager eller har bidraget til konflikter. Denne bevidstgørelse gør det muligt at overveje, om 47

10 man kan handle anderledes i konfliktsituationer og derved bidrage til, at de nedtrappes. Afgørende bliver derfor, hvordan man møder og håndterer konflikten. De følgende afsnit i kapitlet sætter fokus på at møde konflikter og håndtere konflikter konstruktivt. At arbejde med konflikters dimensioner og optrapning Arbejdet med konflikter i en klasse har blandt andet til formål at skabe en fælles forståelse af konflikters væsen og dynamik. Udviklingsprojektet viste, at eleverne kan tage de præsenterede begreber til sig, ved at undervisningen tager afsæt i situationer, som eleverne kender, og som har betydning for dem. Det er her vigtigt, at lærerne får erfaringer med at tale om og arbejde med konflikter, som de også selv er del af. Øvelse At forstå konflikter Formål Formålet er at give eleverne nogle konkrete redskaber til at håndtere og forstå en konflikt og derved blive bevidste om deres egen rolle i konflikter. Forberedelse De to modeller Konfliktens dimensioner og Konflikttrappen, tilpasset elevgruppens alder og faglige niveau. Hver elev skal bruge papir og blyant. Forud for øvelsen kan læreren i aviser mv. finde eksempler på konflikter. Instruktion Læreren gennemgår pointerne fra de to modeller Konfliktens dimensioner og Konflikttrappen. Eleverne inddeles herefter i grupper, hvor de skal arbejde med at finde eksempler på konflikter fra deres hverdag, eventuelt aviser. Grupperne skal overveje og give forskellige svar på spørgsmålet, hvorfor konflikter opstår. Eksempler på svar kan være: Vi er uenige om, hvordan vi skal løse opgaven?, Jeg føler mig ikke respekteret. 48

11 Ud fra elevernes svar kan læreren og eleverne sammen forsøge at finde konfliktens dimension og derved konfliktens tyngepunkt. Grupperne kan herefter uddybe deres svar med konkrete eksempler på: Konflikter, som opstår, når man er uenige om, hvordan noget skal gøres. (Det instrumentelle) Konflikter, som opstår, når man er uenige om konkrete sager. (Interesser) Konflikter, som opstår, når man er uenige om personlige eller kulturelle ideer. (Værdier) Konflikter, som opstår, når man føler sig svigtet eller afvist. (Det personlige) Hver gruppe kan eventuelt vælge et konkret konflikteksempel. Eksemplet kan fremlægges for de andre grupper. Denne del af øvelsen kan med fordel kombineres med øvelsen Konfliktskulp - turer (se side 56) eller laves som rollespil. Herefter kan læreren og elever i fællesskab placere de forskellige konflikters udvikling på konflikttrappens trin. Her kan læreren spørge til: Hvor på trappen en given konflikt befinder sig? Er alle parter på samme trin? Hvilke handlinger har gjort, at de er havnet der? Diskussion/perspektivering Øvelsen afrundes i plenum med en diskussion om, hvad der optrapper og nedtrapper en konflikt, og om hvilke følelser og behov der tydeliggøres, når vi er i konflikt. Kommentar til øvelsen Øvelsen kan udvides, ved at eleverne inddrager eksempler fra tekster, videoklip, pressen mv. Ligesom læreren kan have valgt én konflikt ud på forhånd og forberedt gennemgangen af denne. Det er lærerens vurdering, om det skal være en case, eller om det for klassen vil være givtigt at gennemgå en aktuel konflikt. Øvelsen kan eventuelt være indledningen til en samtale om trivsel i klassen og på skolen. 49

12 At møde konflikter Når man udsættes for bebrejdelser, bliver ignoreret eller på anden måde møder konflikter, har den måde, man reagerer på, betydning for konfliktens videre forløb. Ligesom konflikter er forskellige, reagerer vi mennesker også meget forskelligt alt efter temperament, tidligere erfaringer og de sammenhænge, som konflikterne opstår i. Her præsenteres tre typiske måder at reagere på i konflikter: Definition Tre reaktioner på konflikter SLÅ Man angriber, forsvarer sig eller kaster sig over modparten i konflikten. Man reagerer aggressivt, bruger fysisk eller psykisk vold eller er sarkastisk. Man giver tilbage med samme mønt. GÅ Man undviger, ignorerer eller fortrænger konflikten. Man vælger at indordne sig, bagatellisere eller lade som ingenting. Man sætter en facade op og søger at undgå konflikten. STÅ Man erkender konflikten, konfronterer den og tør møde både problemet og modstanderen. Man tager og bevarer kontakten til modparten, undersøger konfliktens indhold og søger at være tydelig og ærlig i dialogen. 50

13 At arbejde med konfliktmønstre Det kan være givtigt for både lærere og elever at undersøge de tre reaktionsmønstre. Ideen er at undersøge reaktionsmønstrene som handlemuligheder og disses konsekvenser. Man bør ikke udnævne et reaktionsmønster som rigtigt eller forkert. En forståelse af mønstrene og en indsigt i, hvordan man selv reagerer på konflikter, kan gøre det lettere for eleverne at møde konflikter konstruktivt. En måde at arbejde med disse reaktionsmønstre på er, at læreren giver eleverne eksempler på forskellige slags konflikter og forskellige måder at forholde sig til disse konflikter på. Eleverne kan analysere og diskutere konflikterne og reaktionerne på dem. Læreren kan finde eksempler fra historien, i samtiden og inden for litteraturen. Det er her vigtigt at vise, at de forskellige reaktionsmønstre kan have deres berettigelse, alt efter konflikten, dens sammenhæng og historik. Fordomme, forståelse og fikspunkter Når man er i en konflikt, spiller forestillingerne om motiver og baggrunde for modpartens handlinger ofte en stor rolle. Man gætter sig til, hvad der ligger bag den andens handlinger, og ofte gætter man forkert. Derfor er det relevant at kigge på de forforståelser, vi har i mødet med andre mennesker. Al forståelse bygger på forforståelse. Lektor i kommunikation ved Roskilde Universitetscenter, Iben Jensen, påpeger, at det er en fordom at tro, at vi ingen for domme har. I den forbindelse introducerer hun begrebet fikspunkter. Et fikspunkt refererer til emner eller temaer, der kan bringe en persons sind i kog, ofte på kort tid. Når konflikter udspiller sig i en flerkulturel kontekst, kan der være relativ stor forskel på de værdier, den enkelte sætter højt. Ofte kan fordomme om en kultur være afgørende for, hvordan personer ser konflikten. Det kommer eksempelvis til udtryk, når Murat kommer hen til sin klasselærer og fortæller, at han ikke må være med til at spille fodbold med de andre drenge i frikvarteret, fordi han er araber. 51

14 Det er vigtigt at være bevidst om egne fordomme og fikspunkter i sådanne konflikter. Hvis Murats klasselærer tager kulturfordommen for gode varer, kan konflikten blive meget svær at løse. I stedet kan læreren søge at finde den egentlige grund til konflikten: Spiller Murat dårligt fodbold? Er han uvenner med den styrende dreng i klassen? Bliver han aggressiv, når han ikke får bolden? Eller er han bare blevet offer for drengene i 5. klasses interne magtkamp? Hvis man således indledningsvis søger at forstå det almene og medmenneskelige i konflikten og ser bort fra det kulturelt betingede, kan konflikter ofte blive lettere at løse. Erfaringer fra udviklingsprojektet På det fælles seminar arbejdede lærerne fra udviklingsprojektet med kulturelle fikspunkter. Lærerne undersøgte deres egne fikspunkter ud fra cases fra skoledagen. Ved rollespil og fælles refleksion blev forskelle på de kulturelt specifikke fikspunkter og det alment menneskelige tydeliggjort. Case I Danmark har vi et afslappet og naturligt forhold til alkohol Jasmins far fortæller bekymret, at hans datter har været med til en fest, hvor der var nogle berusede drenge. Hvordan håndterer jeg som lærer den situation? Pointer fra den fælles refleksion: Som lærer er det vigtigt at tage farens bekymringer alvorligt. Det kan man gøre ved at spørge til den konkrete situation: Hvad skete der faktisk? Hvordan oplever faren de unges forhold til alkohol? Hvor meget og hvor tit drikker de? 52

15 Kender han andre forældres reaktioner til de unges fester og deres alkoholforbrug? Mener han, at der er behov for fælles alkohol- og festregler i klassen? Den kulturspecifikke reaktion kan i dette tilfælde være at indlede sam talen med at fortælle om danskernes afslappede forhold til alkohol og herved bagatellisere farens bekymringer. Det er ikke konstruktivt. Case De skal ikke tale tyrkisk Eleverne arbejder i grupper i matematiktimen. Læren går rundt og ser, hvordan arbejdet skrider frem. Læreren hører, at der tales tyrkisk i en af grupperne, og tænker umiddelbart, at eleverne taler om andet end matematik, og måske endda om læreren selv. Hvordan håndterer jeg som lærer denne situation? Pointer fra den fælles refleksion: Som lærer er det vigtigt at bevidstgøre sig selv om sine egne fordomme: Når jeg tror, at de taler om mig, delagtiggør jeg dem i min oplevelse af situationen, og hvad det gør ved mig? Ved at åbne for en samtale om, hvad en sproglig udelukkelse gør ved personer, kan læreren bevidstgøre eleverne om, hvilken effekt deres samtale kan have på andre. Fortæl åbent om oplevelsen af at være udelukket, og hvilke fore stillinger det kan lede til. Spørg, om eleverne selv kender denne følelse. Den kulturspecifikke reaktion i denne situation ville være at forbyde eleverne at tale tyrkisk. Dette kan efterlade eleverne med indtryk af, at deres sprog er mindre værd end dansk. 53

16 At håndtere konflikter konstruktivt I mødet mellem forskellige kulturer kan der opstå misforståelser og konflikter. Ofte forsvinder sådanne misforståelser og konflikter, når de implicerede parter taler åbent om tingene. Nogle gange er det nødvendigt at gå ind i konflikten med særlig opmærksomhed og bruge nogle af de redskaber, der er til rådighed i konstruktiv konflikthåndtering. Når det handler om flerkulturelle konflikter er udgangspunktet det samme, som når man går konstruktivt ind i andre konflikter. Definition Gennem konstruktiv konflikthåndtering sættes fokus på det, man vil, så man får en mere direkte og åben kontakt mellem parterne. Man gør brug af metoder, så parterne kan bevare værdighed, og fællesskabet lider mindst mulig skade. Man søger at bruge konfliktens kraft til at finde nye måder at løse problemet på, så sagen afklares, og relationen bliver bedre. Center for Konfliktløsning påpeger, at nogle af de konflikter, der involverer forældre til tosprogede elever, drejer sig om aktiviteter i skolen. Forældrene har svært ved at se det vigtige i for eksempel idræt, udflugter og lejrskoler. I disse situationer er det vigtigt at have øje for værdidimensionen i konflikten, som omtalt i begyndelsen af kapitlet, ellers kan konflikten ofte eskalere, ved at problemfeltet udvides, og nye problemer dukker op. Det er vigtigt, at spørge og lytte til det, der ligger bag bekymringerne, fremlægge og forklare de pædagogiske principper og overvejelser, der ligger bag den type undervisning, opnå et fælles ejerskab til elevernes uddannelsesforløb, være åben og vise forståelse for hinandens forskellighed, søge de fælles beslutninger. 54

17 Kernepunkter i konstruktiv konflikthåndtering Konflikter indeholder genkendelige mønstre. Den konkrete konflikt har dog altid sine egne unikke træk. Derfor er det vigtigt, at konflikthåndtering altid tager afsæt i den konkrete situation. Ellers risikerer man, at konfliktarbejdet bliver overfladisk, mekanisk og i værste fald manipulerende. Derfor er det betydningsfuldt jævnligt at overveje metoder og deres konsekvenser. Når det er sagt, giver det ofte god mening at arbejde ud fra en disposition, som består af følgende fire kernepunkter. Definition Fire kernepunkter 1. Hvad er der sket? Hvad er problemet? Hvilken sag handler det om? Hvem har været involveret? Hvornår er det sket? Hvor længe har det stået på? Forsøg at undgå følelser, fortolkning og domme i beskrivelsen af fakta. 2. Hvordan har du/jeg det med det, som er sket? Hvad gør det ved mig? Hvilke følelser har konflikten vakt? Forsøg at tale i jeg-sprog : Jeg bliver irriteret, forvirret frem for du-sprog : Du er urimelig, tarvelig osv. 3. Hvad er vigtigt for dig/jer? Parternes bagvedliggende behov og interesser afdækkes. Det kan være ønsket om samarbejde, respekt, ro, anerkendelse, tillid, med indflydelse. Der skal fokus på, hvilke af dine/mine/vores behov, værdier og interesser, der skal tilgodeses? 4. Hvad kan vi faktisk gøre? Hvad ønsker du/jeg, der skal gøres og af hvem? Alle parterne i konflikten kan byde ind med mulige handlinger og løsninger (brainstorm). Herefter kan parterne vælge konkrete løsninger. Det kan være en aftale om at gøre noget? Eller at vi fortsætter samtalen? De fire kernepunkter er del af de fleste former for konfliktarbejde: Mægling, mediation, basal konfliktløsning. De kan også bruges til egne personlige overvejelser eller sammen med andre til at reflektere 55

18 over, hvad man gør, og hvad man kan gøre. Kernepunkterne kan for eksempel bruges som interviewguide i arbejdet med konfliktskulpturer. (Se øvelse). Sigtet er at finde frem til en række handlinger, der kan ændre konfliktens forløb fra et destruktivt til et konstruktivt. Øvelse Konfliktskulptur Formål At give eleverne en alternativ måde at forholde sig til og diskutere konflikter. Forberedelse Eventuelt forberedelse se casen: At forstå konflikter, side 48. Instruktion Inddel eleverne i grupper af fire til seks elever. Hver gruppe finder en konflikt eller vælger en case. Alle deltagerne i gruppen hjælper med at forme konflikten som en fysisk skulptur, hvor de hver især kropsligt og uden ord udtrykker en rolle i konflikten. To elever kan for eksempel være de implicerede parter, mens en anden elev kan være konfliktens sag. De resterende elever kan være følelser eller handlinger forbundet med konflikten. Konfliktskulpturen vises som en uløst konflikt. Efter at grupperne har lavet deres skulpturer, samles klassen, og grupperne viser på skift deres skulpturer. Skulpturerne må ikke kommenteres. Der skal være ro og tid til at studere skulpturerne. Diskussion/perspektivering Læreren skal i den efterfølgende diskussion folde konflikten ud. Det kan blandt andet ske ved at interviewe eleverne i skulpturen. Det kan her være hensigtsmæssigt at bruge de fire kernepunkter se beskrivelse nedenfor som udgangspunkt for spørgsmål: 1. Hvad er der sket? Hvad er problemet? 2. Hvordan har du det med det, der er sket? 3. Hvad er vigtigt for dig? 4. Hvad kan vi faktisk gøre? De andre gruppers overvejelser og synspunkter inddrages løbende. 56

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

Formålet med dagen. At styrke din evne til at håndtere forskellighed og uenighed, fx i relationen mellem dig som peermentor

Formålet med dagen. At styrke din evne til at håndtere forskellighed og uenighed, fx i relationen mellem dig som peermentor DAG 5 Konflikter Formålet med dagen At styrke din evne til at håndtere forskellighed og uenighed, fx i relationen mellem dig som peermentor og peer At gøre dig i stand til at nedtrappe konflikter Dagens

Læs mere

Konflikthåndtering. Konflikthåndtering 17-08-2015. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere:

Konflikthåndtering. Konflikthåndtering 17-08-2015. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere: 1 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Konflikthåndtering 2 Konflikthåndtering

Læs mere

Konflikthåndtering. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere: Beboerne / pårørende.

Konflikthåndtering. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere: Beboerne / pårørende. Konflikthåndtering 1 2 Konflikthåndtering Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere: Beboerne / pårørende Jer selv Jeres kolleger Jeres elever 3 Et kig

Læs mere

Modstand, involvering, facilitering. Faglige Forårsdage Tirsdag, d Keld Kunze

Modstand, involvering, facilitering. Faglige Forårsdage Tirsdag, d Keld Kunze Modstand, involvering, facilitering Faglige Forårsdage Tirsdag, d. 27.5.2014 Keld Kunze Aftaler for samvær Fortrolighed om personlige oplysninger Deltag men det er OK at sige pas Værdsættende fokus Ingen

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M Konflikthandtering og fa Ellesskab o D A O M K E T R I Indhold Materialet består af to bevægelsesøvelser om konflikthåndtering. Den første er en armlægningsøvelse, der illustrerer for eleverne to markant

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: HVERDAGEN TEMA: HVERDAGEN

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: HVERDAGEN TEMA: HVERDAGEN Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: HVERDAGEN TEMA: HVERDAGEN Hvordan ville jeg reagere, hvis... Denne øvelse er i høj grad en refleksionsøvelse, hvor hensigten er, at eleverne

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke. konflikthåndtering. Velkommen! B3_1_Dias side 1/14

Konflikthåndtering mødepakke. konflikthåndtering. Velkommen! B3_1_Dias side 1/14 konflikthåndtering Velkommen! _1_Dias side 1/14 Formålet med mødet At lære om konflikter At få nogle redskaber til at håndtere konflikter At prøve at bruge redskaberne til at håndtere nogle forskellige

Læs mere

KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER

KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter er naturlige og opstår hele tiden. De kan både medføre positive og negative konsekvenser for skibet. Det er måden de løses på, som afgør udfaldet.

Læs mere

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Ledelsens Dag 2006 KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Intrapersonel Interpersonel Struktur Konflikthåndtering samarbejde eller kaos Enig Uenig Tillid Harmoni Statisk Dynamisk Mistillid

Læs mere

Dimensioner i en konflikt.

Dimensioner i en konflikt. Dimensioner i en konflikt. Kunsten at finde tyngdepunktet. 1. Instrumentelle konflikter: Om konkrete mål, midler, metoder, strukturer, procedurer. Håndtering: Problemløsning Ønsket resultat: Blive enige,

Læs mere

Hvad er en konflikt? Hvad er en konflikt?

Hvad er en konflikt? Hvad er en konflikt? Konflikthåndtering Hvad er en konflikt? Hvad er en konflikt? 2 Men hvad er en konflikt? En konflikt kan defineres som en uoverensstemmelse, der indebærer spændinger i og mellem mennesker. Det kan være

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Store Heddinge skole. Definition af mobning: Mobbepolitik

Store Heddinge skole. Definition af mobning: Mobbepolitik Mobbepolitik Store Heddinge skole Store Heddinge skole bygger på et fundament af frihed under ansvar og gensidig respekt mellem elever, lærere og forældre. Mobning accepteres ikke på skolen. Det forventes

Læs mere

Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen

Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen Formål Træning i kommunikation og konflikthåndtering i Akutafdelingen Når vi skilles, har I Hørt om grundlæggende vilkår for kommunikation Fået præsenteret forståelser af konflikt og håndtering af samme

Læs mere

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea.

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea. Konflikter - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. Formål Viden om konflikter og mobning Redskaber, hvordan kan vi sætte dette

Læs mere

Konflikter og samarbejde

Konflikter og samarbejde Konflikter og samarbejde Marcussen & Company kontakt@marcussen-co.dk Amager Torv 9, 4. sal +45 3133 2929 1160 København K marcussen-co.dk S T Y R K R E L A T I O N E N. S K A B N O G E T B E D R E. S A

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Der kan indimellem opstå konflikter og svære situationer med krævende kunder eller andre eksterne personer som kommer om bord. Det

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion Konflikter med kunder Dias 1/16? Konflikter med kunder Formålet med denne lektion er at lære hvad vi kan gøre i en konfliktsituation med en kunde at øve håndtering af konflikter med kunder KonfliktHåndtering

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 1 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/

Læs mere

Op- og nedtrappende adfærd

Op- og nedtrappende adfærd Op- og nedtrappende adfærd Konflikthåndteringsstile Høj Grad af egen interesse/ Interesse for sig selv Lav 1. Konkurrerende Konfronterende 2. Undvigende (Undertrykker modsætninger) 5. Kompromis (Begge

Læs mere

Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012

Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012 Konflikthåndtering Workshop om konflikthåndtering Skælskør marts 2012 Hvad er en konflikt? Uenighed Uoverensstemmelse Manglende forståelse Uvenskab Skænderi Fjendebilleder Had Krig Terror Hvad er en konflikt?

Læs mere

Hele livet får vi budskaber om hold op med at slås, vær nu sød, elsk hinanden o.s.v.

Hele livet får vi budskaber om hold op med at slås, vær nu sød, elsk hinanden o.s.v. 16 Ledelsesdimension 4: Ledelse indad Konflikthåndtering Tackle følelsesladede situationer assertivt Hele livet får vi budskaber om hold op med at slås, vær nu sød, elsk hinanden o.s.v. Konflikter er derfor

Læs mere

Konflikter Psykisk arbejdsmiljø

Konflikter Psykisk arbejdsmiljø Konflikter Psykisk arbejdsmiljø Kompetencemål 5 på s. 14 i bogen: - Forstå betydningen af at arbejde med konflikthåndtering Læringsmål: - Du skal kunne fortælle om de forskellige trin i konflikttrappen.

Læs mere

Noter om konflikttyper og konflikttrappen

Noter om konflikttyper og konflikttrappen Noter om konflikttyper og konflikttrappen Formål: Skabe et fundament for at arbejde med temaet ved at: Blive opmærksom på hvad en konflikt overhovedet er. Drøfte fordele ved konflikter Tale om konflikttyper

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Løs arbejdspladsens konflikter og forebyg mobning! Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. AKON

Løs arbejdspladsens konflikter og forebyg mobning! Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. AKON Løs arbejdspladsens konflikter og forebyg mobning! Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. AKON Evidens for at tillidsbaseret og effektiv konflikthåndterende ledelse på arbejdspladsen forebygger mobning!

Læs mere

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om VILDE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge ER LIVET FOR VILDT? ER DU EN PIGE MELLEM 13-15 ÅR? Kan du kende noget af dette fra dig selv: Du kommer ofte op at skændes med

Læs mere

Velkommen! KONFLIKTHÅNDTERING FORMÅLET MED MØDET PLAN FOR MØDET

Velkommen! KONFLIKTHÅNDTERING FORMÅLET MED MØDET PLAN FOR MØDET KONFLIKTHÅNDTERING Velkommen! FORMÅLET MED MØDET At lære om konflikter At få nogle redskaber til at håndtere konflikter At prøve at bruge redskaberne til at håndtere nogle forskellige konflikter PLAN FOR

Læs mere

DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED?

DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED? DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation, hvis

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

Konflikthåndtering hvordan arbejder vi med at håndtere konflikter i praksis? Temadag for arbejdsmiljøorganisationen i UCL Torsdag d. 8.

Konflikthåndtering hvordan arbejder vi med at håndtere konflikter i praksis? Temadag for arbejdsmiljøorganisationen i UCL Torsdag d. 8. Konflikthåndtering hvordan arbejder vi med at håndtere konflikter i praksis? Temadag for arbejdsmiljøorganisationen i UCL Torsdag d. 8. oktober 2015 Afsæt Organisationer er ikke demokratiske På den ene

Læs mere

Moderatoruddannelsen. Jon Kristian Lange. Konflikter

Moderatoruddannelsen. Jon Kristian Lange. Konflikter Moderatoruddannelsen Jon Kristian Lange Konflikter Tænkepause Hvor mange af jer har en mobil? Hvor mange er på nettet dagligt? Hvor mange er på Facebook? Hvor mange er på Facebook dagligt? Hvor mange slukker

Læs mere

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5.

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5. Velkommen Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje Dag 5. Program Dag 5. Velkommen Hvad er anerkendelse Lineær og cirkulær kommunikation Aktiv lytning Frokost kropssprog Konflikter Ikke voldelig

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion 3 Bliv klar til dialog Dias 1/10 Bliv klar til dialog Formålet med denne lektion er at forstå at al konflikthåndtering handler om at gå i dialog at få indsigt i hvad der sker med os, når vi er

Læs mere

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Formålet med temaet er at give eleverne en forståelse for, hvad en konflikt er, og hvordan de kan løse den. Med temaet vil vi opnå, at konflikter ikke bare

Læs mere

Frontmedarbejderen. Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog

Frontmedarbejderen. Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog Det du gir` får du selv! 1 Definition på service Service er det vi "pakker"

Læs mere

Konfliktforebyggelse og den konfliktforebyggende samtale

Konfliktforebyggelse og den konfliktforebyggende samtale Konfliktforebyggelse og den konfliktforebyggende samtale Workshop 10 Konflikter hører til det at være menneske og er derfor også en del af vores arbejdsliv Konflikterne kan derfor ikke undgås, men det

Læs mere

Konflikter skal klares

Konflikter skal klares Konflikter skal klares På besøg hos elever fra mellemtrinnet, der er samlet for at demonstrere, hvordan de gennem forumspil har arbejdet med at løse konflikter under featureugen. Slap af i jeres ben, så

Læs mere

Konflikter med kunder

Konflikter med kunder Konflikter med kunder BAR Transport og Engros Årskonference 2015 Torsdag d. 22. oktober 2015 Eva Thoft, eth@teamarbejdsliv.dk HVAD ER EN KONFLIKT? En uenighed, hvor en eller flere bliver følelsesmæssigt

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og Konfliktforebyggelse

Psykisk arbejdsmiljø og Konfliktforebyggelse Psykisk arbejdsmiljø og Konfliktforebyggelse Årsmøde 15.3.2016 - Dansk Svømmeteknisk Forbund Oplæg ved Erhvervspsykolog Anja Dahl Pedersen Hvad er psykisk arbejdsmiljø? Forhold på arbejdspladsen: Som påvirker

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

Workshop Hvordan kommunikeres med den vanskelige kunde?

Workshop Hvordan kommunikeres med den vanskelige kunde? Workshop Hvordan kommunikeres med den vanskelige kunde? Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog og seniorkonsulent Mail: Riho@alectia.com Telefon: 30 10 96 79 Min baggrund? Organisationspsykolog,

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Social og Sundhedsskoler Dette projekt er et samarbejde

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 2 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/WWW.MI

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Trivselstimer 2015/2016:

Trivselstimer 2015/2016: 0. klassetrin Den gode klassekultur Aftale fælles sociale regler og normer i klassen. Inddrage børnene i fælles dialog, hvorigennem aftales konkrete regler og normer, som efterfølgende hænges op i klassen.

Læs mere

Test af handlemåde i en konfliktsituation Inspireret af Kilmann s test

Test af handlemåde i en konfliktsituation Inspireret af Kilmann s test Test af handlemåde i en konfliktsituation Inspireret af Kilmann s test Introduktion Denne test er inspireret af Kilmann s test, som er designet til at fastlægge vores handlemåder i konfliktsituationer

Læs mere

MOBNING ET FÆLLES ANSVAR

MOBNING ET FÆLLES ANSVAR MOBNING ET FÆLLES ANSVAR AT DRILLE FOR SJOV AT DRILLE FOR ALVOR I Galaksen arbejder vi med at forebygge mobning. Mobning har store konsekvenser både for de børn, der bliver mobbet og de børn, der befinder

Læs mere

Kommunikation og samarbejde. Oplæg til spilleregler i seniorbofællesskabet

Kommunikation og samarbejde. Oplæg til spilleregler i seniorbofællesskabet Kommunikation og samarbejde Oplæg til spilleregler i seniorbofællesskabet Kvaliteten af jeres kommunikation = Fællesskabets grad af succes De hyppigste årsager til konflikter Manglende forventningsafstemning

Læs mere

KONFLIKTHÅNDTERINGSNØGLE

KONFLIKTHÅNDTERINGSNØGLE KONFLIKTHÅNDTERINGSNØGLE a. Introduktion til konflikthåndteringsnøglen I Etikos arbejder vi med konflikthåndtering og - mægling på baggrund af etikken og den gode dialog. Vi betragter konflikter som udfordringer

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION?

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION? BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 Forandringsproces samt motivationssamtalen og/eller - Hvordan forholde sig til borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Emotionernes betydning VREDE Konfliktskala Umiddelbare konfrontation Bygget op over kortere tid Bygget op over længere tid Du

Læs mere

KONFLIKTER ER ET LIVSVILKÅR

KONFLIKTER ER ET LIVSVILKÅR KONFLIKTER ER ET LIVSVILKÅR Hvor der er uenighed og mennesker med følelser, vil der også opstå konflikter Vi kan derfor ikke undgå at konflikter opstår i situationer med borgerne eller hinanden Men vi

Læs mere

Systematik og overblik

Systematik og overblik 104 Systematik og overblik Gode situationer god adfærd Beskrevet med input fra souschef Tina Nielsen og leder John Nielsen, Valhalla, Nyborg Kommune BAGGRUND Kort om metoden Gode situationer god adfærd

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Alkoholdialog og motivation

Alkoholdialog og motivation Alkoholdialog og motivation Morten Sophus Clausen Psykolog Casper! Vi skal have en snak om alkohol. Jeg synes, du drikker for meget. Det typiske svar på den indgangsreplik vil nok være noget i retning

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

SAMMENBRAGTE FAMILIER

SAMMENBRAGTE FAMILIER SAMMENBRAGTE FAMILIER POLITIKENS HUS 3. FEBRUAR 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden PROGRAM FOR I AFTEN FORÆLDREEVNENS 7 FUNKTIONER At have realistiske forventninger til, hvad barnet kan klare.

Læs mere

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj Køb bøgerne i dag Håndter konfliker V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER KEVINS HUS Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores

Læs mere

Konflikter findes alle vegne.

Konflikter findes alle vegne. Konflikter findes alle vegne. Konflikter er et livsvilkår. De er hverken gode eller dårlige. Men måden vi håndterer dem på, bestemmer om de er konstruktive eller destruktive. Det er som udgangspunkt ikke

Læs mere

Den gode arbejdsplads

Den gode arbejdsplads Den gode arbejdsplads Danske Havne onsdag d. 16. januar 2013 Mads Lindholm, erhvervspsykolog, ph.d. Resten af dagen Hvad er psykisk arbejdsmiljø og hvorfor er det relevant? Fokus på sundhed Begreber til

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Kasperskolens mobbepolitik og strategi.

Kasperskolens mobbepolitik og strategi. Kasperskolens mobbepolitik og strategi. Hvornår mobbes der? Der mobbes, når en elev udsættes for gentagen negativ eller ondsindet adfærd fra et eller flere individer og har vanskeligt ved at forsvare sig

Læs mere

Kompendium til temadagen Den konflikthåndterende kultur på arbejdspladsen

Kompendium til temadagen Den konflikthåndterende kultur på arbejdspladsen Kompendium til temadagen Den konflikthåndterende kultur på arbejdspladsen Sæt konflikter og konflikthåndtering på dagsordenen på din arbejdsplads. Snak åbent om hvad du/i gør eller finder svært, når du/i

Læs mere

Det vanskelige møde med kunden - håndtering af vanskelige situationer på arbejde!

Det vanskelige møde med kunden - håndtering af vanskelige situationer på arbejde! Det vanskelige møde med kunden - håndtering af vanskelige situationer på arbejde! V/ Christine Vallentin. Arbejds- og organisationspsykolog Aut.cand.psych. Formål Viden om håndtering af konflikter med

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Midler/program: Kommunikation Hvordan bidrager jeg til kommunikationen Assertiv kommunikation Konflikthåndtering Konfliktløs et spil om konflikter Kommunikation Tal

Læs mere

Ansvar. Arbejdet med ansvar betyder, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: Efter 2. klassetrin

Ansvar. Arbejdet med ansvar betyder, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at: Efter 2. klassetrin INDSKOLINGEN På Toftevangskolen skal det være rart at gå i skole Vi ønsker, at eleverne udvikler kompetencer indenfor følgende områder: Ansvar Empati personlig integritet Selvkontrol Ansvar Arbejdet med

Læs mere

TRAP NED LÆR AT TAKLE KONFLIKTER

TRAP NED LÆR AT TAKLE KONFLIKTER TRAP NED LÆR AT TAKLE KONFLIKTER INDHOLDS- FORTEGNELSE 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Hvordan kan empowerment forstås og leves? Nykøbing Katedralskole, tirsdag d. 20 oktober, 2015.

Hvordan kan empowerment forstås og leves? Nykøbing Katedralskole, tirsdag d. 20 oktober, 2015. Hvordan kan empowerment forstås og leves? Nykøbing Katedralskole, tirsdag d. 20 oktober, 2015. for at styrke mennesker i svære livssituationer for at tage ansvar for egen værdi og ressoucer for at udtrykke

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Der har været fokus på følgende områder:

Der har været fokus på følgende områder: Indledning Projekt Flerkulturel rummelighed i skolen er et udviklingsprojekt, der har haft til formål at skabe bevidsthed om, hvad der fremmer den flerkulturelle rummelighed i samfundet generelt og i folkeskolens

Læs mere

Noter til dias 1. Her er lidt praktiske informationer LÆS OP LÆS OP FRA DIAS. Fortæl lidt om baggrunden for mødet

Noter til dias 1. Her er lidt praktiske informationer LÆS OP LÆS OP FRA DIAS. Fortæl lidt om baggrunden for mødet Noter til dias 1 Konflikthåndtering i detailhandelen Fortæl lidt om baggrunden for mødet Du kan for eksempel tage udgangspunkt i: Hvorfor butikken har valgt at holde dette møde om konflikthåndtering? Overvej

Læs mere

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i praksis? Hvad er vanskeligt? Hvad er det vigtigste?

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Forumspil om konflikter O M

Forumspil om konflikter O M Forumspil om konflikter T D A O M K E R I Indhold En øvelse, hvor eleverne via forumspil skal bearbejde forskellige konflikter. Forumspil er en velegnet metode til at lære i fællesskab. Som optakt til

Læs mere

Akademiet for talentfulde unge. Seminar K Samarbejde

Akademiet for talentfulde unge. Seminar K Samarbejde Akademiet for talentfulde unge Seminar K Samarbejde Dagen i overskrifter 16.00: Ankomst, velkomst og introduktion 16.20: Oplæg om psykologi og gruppedynamik v/ Michael Bager 17.20: Projektgruppearbejde

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATERIALE til Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/WWW.MINDLI

Læs mere

Samarbejde og inklusion

Samarbejde og inklusion 1 Samarbejde og inklusion Materielle Tid Alder B4 30-60 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer/stereotyper, skolemiljø Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne bliver udfordret på deres interkulturelle

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

TEMA: FESTEN. Elevmateriale TEMA: FESTEN ELEVMATERIALE

TEMA: FESTEN. Elevmateriale TEMA: FESTEN ELEVMATERIALE TEMA: FESTEN Elevmateriale HALLO - JEG ER IKKE FULD! I skal nu klippe udsagnene på næste side ud. Hvert udsagn er sat sammen i par og passer til et af trinene på konflikttrappen. I skal forestille jer,

Læs mere

Konflikter og mægling

Konflikter og mægling Konflikter og mægling Der er bare nogle mennesker, der er besværlige Vi kommer aldrig på talefod igen Det nytter ikke at tale om det Konflikter hører med til livet, og vi møder dem alle vegne. Mange gange

Læs mere

Konflikter i voksenundervisning

Konflikter i voksenundervisning Konflikter i voksenundervisning Mobber de? - eller er det en reel saglig, faglig kritik? Når deltagere ikke vil deltage i det arbejde, du sætter dem til. Når en deltager eller en gruppe af deltagere stiller

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

TRÆNINGSDAG 2 TOOLBOX- TRÆNING TRÆNINGSDAG 2. Dato. Navn

TRÆNINGSDAG 2 TOOLBOX- TRÆNING TRÆNINGSDAG 2. Dato. Navn TOOLBOX- TRÆNING TRÆNINGSDAG 2 Dato Navn DAGENS PROGRAM Hjemmeopgave fra dag 1 Arbejdsulykker Hjertestarter Planlægning - de 7 strømme Toolbox 10 er (tipskupon) Mobiltelefoner Rygning Toiletter God tone

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

DIALOG # 12 SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS?

DIALOG # 12 SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS? DIALOG # 12 SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation,

Læs mere