Projekt Specialteam til skæve eksistenser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Specialteam til skæve eksistenser"

Transkript

1 Projekt Specialteam til skæve eksistenser Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2011 af Rødovre Kommunes hjemmepleje med midler fra Forebyggelsesfonden Rapporten er udarbejdet i marts 2012 af: Anne Kamille Klausen, udviklingskonsulent, Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Lisbeth Pedersen, faglig konsulent, Ældre- og Handicapafdelingens stab 1

2 Indhold Baggrund s. 3 Målgruppe s. 4 Formål og mål s. 4 Deltagere og organisering s. 5 Forudsætninger s. 5 Projektforløb s. 6 Medarbejdere i specialteamet s. 6 Rekruttering af medarbejdere s. 7 Visitering af borgere til specialteamet s. 7 Aktiviteter og metodeudvikling s. 7 Ledelse s. 7 Kompetenceudvikling s. 7 Handleplaner s. 8 Borgerkonferencer s. 8 Relationsarbejde s. 8 Tværfaglighed s. 8 Det tværsektorielle samarbejde s. 9 Øget Trivsel og reduceret sygefravær s. 10 Specialteamet s. 11 Trivsel i den øvrige hjemmepleje s. 13 Borgerne s. 15 Specialteamet i sammenhæng med resten af hjemmeplejen s. 16 Forankring og udbredelse s. 17 Fremtidige udfordringer s. 17 Resume s. 17 Bilag s. 19 Bilag 1: Kriterier for borgerne i specialteamet s. 20 Bilag 2: Oversigt over undervisningstemaer s. 21 Bilag 3: Indbydelse til borgerkonferencer s. 22 Bilag 4: Analyse af APV s. 23 Bilag 5: Sygefraværsstatistik s. 26 2

3 Projekt Specialteam til skæve eksistenser 1. Baggrund Tilbage i 2005 blev hjemmeplejens ledelse klar over, at der var trivselsmæssige udfordringer blandt medarbejderne. Flere medarbejdere klagede over stressrelaterede symptomer som for eksempel dårlig nattesøvn, nervøsitet og manglende arbejdsglæde. Medarbejderne fortalte, at der var borgere, som fyldte meget hos dem - de tænkte på dem, de talte ofte om dem, og de havde svært ved at lægge de arbejdsrelaterede problemstillinger fra sig uden for arbejdstid. Spekulationerne gik på, om de gjorde deres arbejde godt nok, og hvorfor borgeren reagerede anderledes end de fleste andre borgere. Borgeren kunne blive vred og skælde ud, eller de kunne nægte at lukke medarbejderen ind. Hos nogle medarbejdere udmøntede det sig i fysiske symptomer som ondt i maven og søvnbesvær, og flere havde ikke lyst til at komme hos disse borgere. Og de, der påtog sig opgaven, oplevede, at deres kolleger blev trætte af at tale om problematikkerne på møder og i pauser. Medarbejder (de indledende interviews): Men jeg kørte også træt i det, og når jeg tog det op, fik jeg bare at vide, at jeg skulle sige fra- og det gjorde jeg også. Jeg fik mange gode råd, når jeg sagde, at jeg ikke orkede mere, men ingen aflastede mig. Til sidst lagde jeg mig syg, for jeg blev faktisk syg. De borgere, som medarbejderne havde svært ved at håndtere, er personer i en kompleks sygdomsmæssig og social situation, som bryder normen eksempelvis for hygiejnisk standard. Det gælder desuden borgere, der ikke kan overholde aftaler for besøg, borgere der spiller medarbejderne ud mod hinanden, eller hjem hvor en samboende pårørende er psykisk syg, aggressiv eller truende. Disse borgere betegnes i projektet som skæve eksistenser. Medarbejder (de indledende interviews): Mange af kollegerne var helt oppe at ringe, og de ville ikke køre derned, for han havde ikke brug for hjælp, når han svinede folk til. Forholdene hos borgerne vanskeliggjorde på forskellig vis, at plejepersonalet kunne levere den hjælp, som borgeren havde behov for. Risikoen for omsorgssvigt var dermed til stede, og det blev klart for ledelsen i hjemmeplejen, at der måtte ske ændringer - og at de ændringer skulle ske i hjemmeplejens organisering af arbejdet. De skæve eksistenser kunne man ikke forandre, så man måtte i stedet anlægge en skæv tilgang. I løbet af de efterfølgende år blev problematikken forsøgt løst på flere forskellige måder. I en periode blev der ansat en ergoterapeut til at åbne døre hos de borgere, som var svære at skabe kontakt til. En anden løsning handlede om at organisere mindre teams omkring de enkelte borgere, så det var de samme medarbejdere, der kom i hjemmene. I 2009 fik hjemmeplejen bevilget projektmidler fra Forebyggelsesfonden, og ideerne og visionerne for en hel ny organisering kunne realiseres. Hjemmeplejen ønskede at oprette et specialteam til at varetage praktisk bistand og personlig pleje for en nærmere beskrevet gruppe af borgere - de skæve eksistenser. Projektet løb over to år fra den 1. januar 2010 til den 31. december

4 2. Målgruppe Projektets primære målgruppe er specialteamets medarbejdere. Ifølge projektbeskrivelsen skulle teamet bestå af ca. 25 medarbejdere, men i løbet af projektets første fase blev det tydeligt, at medarbejdergruppen skulle være mindre end de 25. Projektledelsen vurderede, at udvidelsen skulle stoppe ved 21 medarbejdere inkl. aftenvagter og gruppeleder for, at gruppen bedre kunne bevare den opbyggede tillid og overblikket. At beslutningen var rigtig, understregede en medarbejder i specialteamet i et interview til slutevalueringen. Medarbejder i specialteamet: Fordi gruppen er lille, er der mere ro, så man kan gå hen og snakke med den enkelte kollega. Projektet har to sekundære målgrupper. Den ene er de ca. 260 medarbejdere (social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, hjemmesygeplejersker og gruppeledere) i hjemmeplejen, som ikke længere skal levere ydelser til gruppen af skæve eksistenser. Den anden er de borgere, der får en mere specialiseret hjælp. Denne gruppe af borgere er ligeledes blevet reduceret, fra 70 i projektbeskrivelsen til ca. 40 ved projektets afslutning. Dette er et resultat af, at man ikke ønskede at udvide medarbejderantallet i specialteamet. 3. Formål og mål Projektets overordnede formål var at undersøge, hvad der skal til for, at medarbejderne blev i stand til at levere de visiterede ydelser og samtidig have et godt arbejdsmiljø. I projektbeskrivelsen er følgende formål og succeskriterier angivet: at øge trivslen og forebygge fysisk og psykisk nedslidning, så stressrelateret sygefravær, udbrændthed m.m. reduceres. Dette opnås ved at omorganisere plejearbejdet, så der gives mulighed for faglig udvikling, supervision og tæt sparring med kolleger og leder at kvalitetsudvikle plejen, herunder kommunikationen med gruppen af skæve eksistenser, så der skabes helhed og kontinuitet i plejen. Dette muliggør, at medarbejderne kan rumme, håndtere og handle målrettet på borgerens behov, og at de oplever en større tilfredshed med deres arbejdsindsats at afprøve nye tværfaglige samarbejdskonstellationer. Specialteamet vil bestå af flere forskellige faggrupper f. eks. sosu-assistenter, sosu-hjælpere, sygeplejersker, socialpædagoger m.fl. Dette er en ny konstellation for mange af hjemmeplejens medarbejdere at afdække behovet for koordinering af det tværsektorielle samarbejde. De skæve eksistenser har kontakt med mange forskellige forvaltninger og afdelinger i kommunen, og dette projekt vil give anledning til at vurdere huller i den interne organisering. Det giver medarbejderne bedre overblik og skaber helhed for borgerne. Succeskriterierne for projektet er: At det tværfaglige specialteam er etableret At gruppen af borgere, som får hjælp af teamet, er veldefineret At der er udarbejdet handleplaner for borgerne At supervision og faglig sparring er indført som metode og foregår systematisk At der er skabt rammer for samarbejdet med visitationen i relation til skæve eksistenser At der er gennemført en trivselsundersøgelse blandt medarbejderne i hele hjemmeplejen (ikke bare i specialteamet) og gennemført fokusgruppeinterviews med udvalgte medarbejdere At der er konstateret øget trivsel og reduceret sygefravær. 4

5 Projektets primære mål (for medarbejderne): Øget medarbejdertilfredshed og trivsel Reduceret sygefravær Øget fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen Kompetenceudvikling for medarbejderne i specialteamet. Projektets sekundære mål (for borgerne): Mere individuelt tilpassede løsninger og dermed større fleksibilitet Den samlede indsats for borgeren er helhedsorienteret og koordineret Nedsætte indlæggelseshyppigheder for de skæve eksistenser 4. Deltagere og organisering Medarbejderne i specialteamet var de centrale deltagere i projektet. Styregruppen bestod af fællestillidsrepræsentanter, hjemmeplejens ledelse, ældrechefen, social- og sundhedsdirektøren og projektkoordinatorerne. Gruppen mødtes ca. hver anden måned og havde det overordnede ansvar for projektets gennemførelse. Derudover var der nedsat en projektgruppe bestående af hjemmeplejens ledelse, gruppelederen for specialteamet og projektkoordinatorerne. Denne gruppe mødtes ca. en gang om måneden for at drøfte projektets fremdrift, planlægge kommende aktiviteter og behandle de opståede problematikker. Der var desuden etableret en referencegruppe med projektmedarbejderne fra specialteamet, gruppelederen for specialteamet, hjemmeplejens ledelse, en repræsentant fra visitationen, repræsentanter fra de andre lokalgrupper og projektkoordinatorerne. Referencegruppen holdt møde ca. hver anden eller hver tredje måned og var bindeled mellem projektet, den øvrige hjemmepleje og tætte samarbejdsparter som visitationen. Den daglige koordinering af projektet blev varetaget af to interne koordinatorer. Derudover var specialteamets gruppeleder og hjemmeplejens ledelse i tæt kontakt om den daglige drift, økonomien og udviklingen i specialteamet. 5. Forudsætninger Hjemmeplejen har året før projektstart og under projektets forløb gennemgået en større ændring og tilpasning af organisationen. I 2009 foregik den største organisationsændring med sammenlægning af flere lokalgrupper. Posen blev rystet, og det resulterede i, at mange medarbejdere fik nye kollegaer. Organisationsændringen mundede ud i 14 lokalgrupper inkl. to aftenvagtsgrupper. I foråret 2011 blev det primært grundet den økonomiske situation nødvendigt igen at tilpasse organisation. Tre lokalgrupper blev nedlagt, og aftenvagten blev slanket og omlagt. Man undgik fyringer, da de fleste af de overskydende medarbejdere gik fra af naturlige årsager som alder eller nye jobs. Hjemmeplejen består i dag af en leder, tre assisterende ledere og otte gruppeledere. Medarbejderne er fordelt i syv lokalgrupper med medarbejdere, og dertil kommer specialteamet. Projektet har været underlagt samme forudsætninger og vilkår som de øvrige lokalgrupper. Borgerne i specialteamet får visiteret ydelser og tid ud fra de politisk vedtagne kvalitetsstandarder. De visiterede ydelser udløser via en omregningsfaktor et vist antal medarbejdertimer. Da borgerne i forvejen er indvisiteret i hjemmeplejen, skulle specialteamets medarbejdere i første omgang rekrutteres fra den bestående medarbejderstab. Ekstern rekruttering af medarbejdere kunne først ske, når der blev ledige stillinger i hele hjemmeplejen. 5

6 Den daglige drift af specialteamet afholdes af kommunen, og Forebyggelsesfondens midler er gået til løn til to projektmedarbejdere, månedlig supervision, uddannelse og faglig kompetenceudvikling, metodeudvikling samt til koordinering af projektet. Projektet undgik heller ikke det ansættelsesstop, som Rødovre Kommune indførte i foråret Det betød, at specialteamet i syv måneder af projektperioden måtte klare den daglige drift med to ubesatte stillinger. Da specialteamet har færre medarbejdere end de andre lokalgrupper, var det en belastning for teamet, og det skabte flere frustrationer. Medarbejder i specialteamet Indsatsen er svingende på grund af personalemangel, og der er nogen dage, hvor der bliver skåret i den visiterede tid, og det giver dårligere plejekvalitet, og at man kan glemme borgerne fysisk som psykisk.. Medarbejder i specialteamet: Vi trives under forudsætning af, at den visiterede tid er til disposition, og at vi er det antal medarbejdere, som skal være der efter planen. 6. Projektforløb Medarbejdere i specialteamet Den 1. januar 2010 blev der ansat to projektmedarbejdere: En ergoterapeut og en socialpædagog. Frem til maj 2011 ansatte man løbende medarbejdere til specialteamet. Fra maj 2011 bestod specialteamet af 20 medarbejdere samt en gruppeleder, og teamet varetog opgaver hos borgerne mellem kl Hjemmeplejens øvrige medarbejdere tog sig af borgergruppen uden for dette tidsrum. Medarbejdernes uddannelsesmæssige baggrund fordeler sig således: - I gruppeleder (sygeplejerske) - 7 sosu-assistenter - 10 sosu-hjælpere - 1 sygeplejerske - 1 ergoterapeut (projektansat) - 1 pædagog (projektansat). Ifølge projektbeskrivelsen skulle specialteamet fra start bestå af 25 medarbejdere, men hjemmeplejens ledelse besluttede i projektets indledende fase, at teamet i stedet skulle bygges gradvist op. Dette skyldtes, at hjemmeplejen i 2009 som tidligere beskrevet gennemgik en større organisationsændring, og oprettelsen af 25 stillinger (fra dag 1) i specialteamet ville have skabt yderligere uro blandt medarbejderne. For at minimere uroen besluttede ledelsen, at specialteamet skulle bygges gradvist op over det første år, og i maj 2011 blev det besluttet, at specialteamet i resten af projektperioden skulle bestå af de på daværende tidspunkt 21 medarbejdere inkl. aftenvagter og gruppeleder. Udskiftningen i medarbejdergruppen har været lille, idet blot tre medarbejdere har forladt specialteamet i projektperioden. Oversigt over specialteamets udvidelse: Marts - juli januar april 2010 April december 2010 Projektansøgning til Forebyggelsesfondens indsendes To projektmedarbejdere og en gruppeleder ansættes Syv sosumedarbejdere samt en sygeplejerske på halv tid ansættes. Borgere indvi- Sosumedarbejdere ansættes løbende. Pr. 1. december er der ansat 14 medarbejdere. Maj 2011 Seks sosumedarbejdere ansættes til at dække aftenvagten. Den ene er en ledig stilling pga. ansættelsesstoppet. 6

7 siteres. Rekruttering af medarbejdere Medarbejderne blev ansat ved en almindelig ansættelsesprocedure med annoncering (internt) og ansættelsessamtaler. Gruppelederen havde i sær fokus på, at medarbejderne skulle have lyst til at arbejde med denne gruppe borgere. Da medarbejderne i første omgang skulle rekrutteres fra den bestående medarbejderstab, inviterede ledelsen i slutningen af januar 2010 alle medarbejdere til et informationsmøde. Visitering af borgere til specialteamet Et af projektets succeskriterier handler om, at gruppen af borgere, som modtager hjælp af teamet, er veldefineret. Derfor var en af de første opgaver projektmedarbejderne tog fat på, at udarbejde en kriterieliste for de borgere, som skulle visiteres til specialteamet. Kriterierne tog udgangspunkt i borgernes og/eller de pårørendes adfærd frem for diagnoser (se bilag 1). Borgerne blev flyttet over i specialteamet løbende i takt med, at medarbejdergruppen blev udvidet. Ved projektets afslutning modtog 40 borgere hjælp fra teamet. 7. Aktiviteter og metodeudvikling Projektets aktiviteter sigtede mod at øge trivslen og forebygge fysisk og psykisk nedslidning ved på forskellig vis at klæde medarbejderne bedre på til at varetage arbejdsopgaverne. Der blev afprøvet nye tværfaglige samarbejdskonstellationer og udviklet redskaber, der bidrog til at kvalitetsudvikle plejen og skabe helhed og kontinuitet i indsatsen. Nedenfor er de forskellige elementer, der bidrog til at opfylde målet, nærmere beskrevet. Ledelse Gruppelederen var tilgængelig til daglig sparring og fik derved afklaret mange uenigheder i teamet, inden de udviklede sig til konflikter. Dette var vigtigt for, at gruppen var velfungerende. Det blev eksempelvis tydeligt, da gruppelederen var væk ca. en måned på grund af sygdom og uddannelse. I denne periode opstod der uenigheder og begyndende konflikter mellem medarbejderne. Det gode samarbejde krævede tæt faglig og personlig sparring. Medarbejder i specialteamet: Jeg oplever den der åbenhed, når man kommer ind i gruppen. Det forventes, at man siger, hvordan det er gået. Det kan også være, at man bare lige får et spørgsmål om, hvordan det går ude hos den og den. Fint, det er godt, kan man sige, eller man læsser af og siger, at det ved jeg ikke rigtig. I dag var det sådan og sådan, hvad tænker I om det, og så kan der komme mange ting frem. Jeg synes også, at der er noget med struktur i gruppen. Vi er meget strukturerede om morgenen. Det har vores gruppeleder gjort meget til det. Vi ved alle sammen, hvad der skal foregå, inden vi går ud af døren. Tingene er skrevet ned og dobbelttjekket. Det er meget få gange, at vi kommer ud af døren og ikke har fået besked om, hvad der skal foregå. Det giver jo også en tryghed, for nu ved jeg godt, hvad jeg skal ud og gøre og kender min rolle. Når jeg kommer igen, kan jeg melde tilbage på det. Der er nogen, der lytter til det. Medarbejder i specialteamet: I gruppen har vi det modsat af janteloven. Vi må gerne vise uvidenhe,d men også meget gerne vise dygtighed. Kompetenceudvikling 7

8 Kompetenceudvikling af medarbejderne var et af projektets primære mål og en afgørende forudsætning for at øge trivslen og undgå fysisk og psykisk nedslidning. Medarbejderne skulle have den fornødne faglige viden til at varetage opgaven. For at opfylde målet har medarbejderne løbende modtaget undervisning i emnerne psykiske sygdomme, adfærdsforstyrrelser, relationsarbejde, kommunikation, konfliktløsning, magtanvendelse samt socialpsykiatri og stof- og alkoholmisbrug (se bilag 2). Uenigheder er en del af hverdagen på en arbejdsplads, og specialteamet var ingen undtagelse. På et tidspunkt var uenighederne ved at udvikle sig til konflikter og der blev planlagt undervisning i konflikthåndtering. Yderligere tog gruppelederen en fem dages uddannelse i forebyggelse og håndtering af konflikter hos Center for konfliktløsning. Den ballast medarbejderne fik, har de også brugt i deres samvær med borgerne. Derudover var det et succeskriterium, at supervision og faglig sparring blev indført som metode og foregik systematisk. Medarbejderne i specialteamet har fået supervision to timer om måneden gennem hele projektforløbet. Supervisionen har blandt andet styrket samarbejdet i specialteamet, idet medarbejderne er blevet mere bevidste om deres eget ansvar for en god kommunikation. Supervisionen blev udført af en ekstern supervisor. Supervisor: Som supervisor mener jeg klart, at det er vigtigt med supervision netop for personalet her dels for at træne refleksionen i forhold til egen praksis for at give en lyst til at lære, udvikle og øge kvaliteten dels for at forebygge stress og sygemeldinger (når man brænder inde med egne oplevelser og ikke ønsker at dele dem). Handleplaner Det var et af projektets succeskriterier, at der skulle udvikles handleplaner for borgerne. Udarbejdelsen af handleplaner er foregået sidst i projektperioden, da man måtte afvente implementeringen af den elektroniske omsorgsjournal. Journalen bruges sammen med borgerens kommunikationsbog i hjemmet som dokumentationsredskaber på linje med resten af hjemmeplejen. De skriftlige handleplaner indeholder flere elementer: overordnede og helhedsorienterede mål for indsatsen hos borgeren og mere detaljerede delmål. Handleplanerne er et dynamisk værktøj, som løbende tilpasses borgernes situation. Planerne har bidraget til, at alle arbejdede mod samme mål, og hvert delmål, man opnåede, blev oplevet som en succes. For nogle borgere blev der udarbejdet en håndteringsplan, som beskriver, hvordan man skal møde borgeren i forskellige dagligdagssituationer. Borgerkonferencer Det har i flere år været praksis i hjemmeplejen at holde konferencer om de enkelte borgere, og specialteamet videreudviklede denne praksis, så den i dag er mere systematisk (se bilag 3). Målet med borgerkonferencerne er at koordinere indsatsen omkring den enkelte borger og sikre, at den er helhedsorienteret (jf. s. 3, sekundære mål). Det var et stort arbejde at udarbejde konceptet for borgerkonferencer, så det stemte overens med lovgivningen i forhold til deling af information på tværs af afdelinger og sektorer. En god borgerkonference starter med en indbydelse, der indeholder formål, deltagere, tid og sted helt banalt. Konferencerne er typisk tværfaglige, og deltagerne afgøres af den aktuelle problemstilling. På konferencerne bringes deltagernes viden om borgerne i spil, og den fremadrettede plan for borgerne drøftes og fastlægges. Specialteamet påtog sig mødelederrollen og sørgede for, at konferencens konklusioner blev dokumenteret. Tilbagemeldingen fra samarbejdspartnerne har været meget positiv, især har de praktiserende læger været glade for initiativet og mødte op. Relationsarbejde Undervejs i projektet blev det klart, at det at skabe en professionel relation til borgerne var omdrejningspunktet. Fra projektets start havde ingen forudset, hvor vigtig den socialpædagogiske tilgang ville blive for arbejdet med specialteamets målgruppe. Det handler om at skabe tillid mellem medarbejderen og borgeren og bevare denne tillid, så det er muligt for medarbejderen at give den visiterede ydelse og skabe ro. Det 8

9 handler også om at sætte medarbejderen i stand til at trække grænser, så borgerne ikke træder på dem. Borgerens pårørende er ofte med til at skabe de komplicerede forhold, så der lå også et arbejde for medarbejderne i at skabe relation til den/de pårørende. Det var en løbende proces, og det krævede stor fleksibilitet. Tværfaglighed Et vigtigt formål med projektet var at afprøve nye tværfaglige samarbejdskonstellationer. Derfor bestod specialteamet udover de sædvanlige sosu-medarbejdere og sygeplejersker af en ergoterapeut og en socialpædagog. Denne tværfaglighed bidrog til at kvalificere indsatsen hos borgerne og højne medarbejdernes trivsel. Det viste sig, at problemerne løses hurtigere og lettere, når de forskellige fagligheder spiller sammen. Medarbejder i specialteamet: Fordelen ved at have dem (red. projektmedarbejderne) i gruppen er, at når jeg har været ude om formiddagen og oplevet noget, så kan jeg snakke med S. og spørge: hvordan gør jeg lige her? Jeg skal ikke først ringe til en eller anden og forelægge problemet. Så aftaler S. og jeg at mødes ude hos borgeren, og her tager vi hånd om problemet med det samme. Det går hurtigere med at få løst den udfordring, der måtte være, fordi vi mødes hver dag. De to projektmedarbejdere, ergoterapeuten og socialpædagogen, udgjorde i kraft af deres faglighed krumtappen i relationsarbejdet. De var dagligt til stede i teamet til at drøfte aktuelle udfordringer hos borgerne. På den måde undgik medarbejderne at tage problemerne med hjem. De rådgav og vejledte, og derudover indgik de i det daglige arbejde ude hjemmene. De fik således kendskab til alle borgere og trådte også til ved sygdom. Medarbejder i specialteamet: Der er vel også mere ro i gruppen jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare men jeg ved, at K. er pædagog, og det giver mig en vis respekt for hende, for hvis hun er rolig, kommer jeg også ind rolig hos borgerne. K s ro smitter af på mig, og S. (ergoterapeuten) hjælper mig med at skrive en seddel, f.eks. i et hjem, som ligner et bombet lokum, om hvad der gør, at jeg ikke kan komme frem. S. tager over, så jeg ikke går og har det der pres over hovedet, som jeg ville have, hvis jeg var i en anden gruppe. Fordi der ville jeg ikke have nogen at videregive noget til. Sammen med primærsygeplejersken i gruppen har projektmedarbejderne løftet kvaliteten i arbejdet og udviklet de metoder og redskaber, der er beskrevet ovenfor. Kort sagt bidrog socialpædagogen med sin viden om, hvordan man arbejder med relationer, og ergoterapeuten havde stor viden om hjerneskader og havde sin opmærksomhed rettet mod det fysiske arbejdsmiljø og vurderede behovet for hjælpemidler til at lette arbejdsgangen. Sygeplejersken har ydet sundhedsfaglig sparring til sosu-medarbejderne og har desuden haft fokus på den skriftlige dokumentation og implementering af det elektroniske omsorgssystem. Det tværsektorielle samarbejde Projektet skulle afdække behovet for koordinering af det tværsektorielle samarbejde. Gennem den 2-årige projektperiode har specialteamet opbygget et tæt samarbejde med flere sagsbehandlere i Social- og Psykiatriafdelingen, fra eksempelvis pensionsteamet, støtte- og kontaktpersoner i socialpsykiatrien og medarbejdere i Behandlings- og Rådgivningscentret vedrørende misbrug. Desuden er samarbejdet med de praktiserende læger styrket. Medarbejdere fra de ovennævnte teams og enheder gav ved midtvejsevalueringen og i de afsluttende interviews alle udtryk for stor tilfredshed med samarbejdet. De oplever større fleksibilitet i samarbejdet, og frustrationerne er mindre, fordi problemstillinger omkring borgerne bliver løst hurtigere og mere gnidningsfrit. Sagsbehandler i pensionsteamet: Det glider nemmere, for de er ikke så firkantede. Der er tæt og hyppig kontakt om borgerens tilstand, og vi bruger hinandens faglighed. 9

10 Støttekontaktperson på misbrugsområdet: De lytter og bruger min erfaring, og så overholder de den plan, vi har lagt i fællesskab det giver stor tillid. Der er udviklet et tæt samarbejde med visitationsafdelingen. Der er hyppig dialog mellem visitator og gruppeleder om ændringer i ydelser, og specialteamets gruppeleder deltager i visitationer hos en ny borger, hvis visitator vurderer, at det muligvis er en specialteamborger. Der er således skabt en uformel ramme for samarbejdet om visitationen, og fordi samarbejdet har foregået yderst tilfredsstillende, har der ikke været behov for at formalisere samarbejdet yderligere, som var et af succeskriterierne. De praktiserende læger har deltaget i de tværfaglige borgerkonferencer. Lægerne har givet meget positive tilbagemeldinger på deres deltagelse, og de har oplevet at det tættere samarbejdet omkring borgerne er med til at sikre, at borgerne får den rette behandling, f.eks. fordi medarbejderne i specialteamet kan støtte borgeren i at komme til kontrol hos lægen til den aftalte tid, lægerne kan få medarbejdernes konkrete observationer vedrørende symptomer, de kan sammen tilrettelæge, hvordan man sikrer, at borgeren tager sin medicin. Lægerne er blevet spurgt om deres oplevelser om samarbejdet, men de har ikke svaret. Medarbejder i specialteamet: Jeg har oplevet med borgerkonferencerne - at vi pludselig har fået ansigt på nogen af dem, der har kontakt med de samme borgere, som vi har det har gjort en kæmpe forskel for samarbejdet for det betyder blandt andet, at vi har siddet face to face, vi er ikke bare et navn i telefonbogen som man har ringet til. Jeg har oplevet en fantastisk positiv fremgang de ønsker vores hjælp, og vi ønsker også deres hjælp der er meget velvillighed. Som noget nyt har Herlev Hospital (Rødovre Kommunes primærhospital) ansat en socialsygeplejerske. Det vil i fremtiden være en tæt samarbejdspartner for specialteamet, da hun netop skal koordinere indsatsen på hospitalet for den borgergruppe, som specialteamet tager sig af. Hun har som en led i sin introduktion besøgt specialteamet. Det tværsektorielle samarbejde har øget fagligheden og kvaliteten af indsatsen overfor borgeren. Det har været med til at øge tilfredshed med arbejdet. Medarbejder i specialteamet: Vi bruger støttekontaktpersonerne tit og ringer jævnligt til dem. Hvis der er et eller andet i borgernes hjem, hvor det kan være en fordel for os, men også selvfølgelig for borgerne og for vores arbejdsmiljø. For eksempel kan vi ikke få visiteret tid til at gå ud og købe et støvsugerrør eller få købt en gulvmoppe. Der kan en støttekontaktperson hjælpe, eller vi kan få en sagsbehandler til at hjælpe med at få det indkøbt. Så på den måde er det godt at have et tværfagligt samarbejde, så vi supplerer hinanden. 8. Øget trivsel og reduceret sygefravær Evalueringen består kort fortalt af trivselsundersøgelser, fokusgruppeinterviews og måling af sygefraværet. Trivselsundersøgelserne er foretaget via elektroniske ArbejdsPladsVurderinger (APV), som er gennemført ved projektets start og igen ved afslutningen. Der er gennemført fokusgruppeinterviews ved projektstart (base line), midtvejs og ved afslutningen. I fokusgruppeinterviewene deltog en repræsentant fra hver lokalgruppe og fire repræsentanter fra gruppelederne. Der er ligeledes gennemført fokusgruppeinterviews med alle specialteamets medarbejdere midtvejs og afslutningsvist. 10

11 Specialteamet En dag i specialteamet Når vi møder ind om morgenen, er stemningen afslappet. Snakken går om løst og fast, men så snart planlægger og gruppeleder kommer med dagens kørelister, bliver der ro, så de fælles beskeder kan gives. De giver f.eks. besked om borgere, der skal have hentet medicin, om særlige forhold hos en borger, og de viderebringer beskeder fra aftenvagterne. Det er godt med dialogen med aftenvagten, så vi alle arbejder ud fra en fælles forståelse og accept. Det fælles grundlag giver os sikkerhed og tryghed for, at det vi gør hos borgeren, har gruppens støtte. Når situationen er for uoverskuelig, vælger en af projektmedarbejderne at tage med ud til borgeren. Det styrker vores psykiske arbejdsmiljø, at vi ikke står alene med en borger, som ikke vil have hjælp, men som reelt er i nød. De to projektmedarbejdere kommer ofte med kreative løsninger, der supplerer de sygeplejefaglige vinkler. For tiden har vi særligt fokus på en borger med dobbeltdiagnose - psykisk sygdom og et voldsomt alkoholforbrug. Han er i en kaotisk situation og har brug for ekstra hjælp. Hans tilstand kan svinge fra time til time, og ofte kommer vi til et hjem i kaos. Alle medarbejdere kommer i hjemmet og kender situationen. Vi lægger stor vægt på at møde borgeren med respekt, uanset hvordan vedkommende har det. Vi kan komme ud til et hjem smurt ind i afføring og papirkurve fyldt med opkast. Borgeren er beruset, råbende og ude af stand til at hjælpe sig selv. Vi gør vores bedste for at skabe tryghed og få styr på det kaos. Vi fortæller borgeren, at vi er nødt til at rydde op, og når det er ordnet, kan vi tilbyde et bad og lidt at spise. Vi har den mulighed at ringe efter en kollega, hvis opgaven er for omfattende. Ikke så meget for vores skyld, men vi oplever, at nogle borgere ikke kan holde ud, at vi er i hjemmet ret lang tid ad gangen, så vi må være effektive. Vores gruppe mødes igen til frokost, hvor vi taler om formiddagens oplevelser. Stort og småt. Her hjælper og støtter vi hinanden i at fremhæve de mange små ting, som er lykkedes i hverdagen, og giver hinanden energien tilbage, hvis den er på lavt blus. Det er vigtigt, at alle er bekendt med de aftaler, som er indgået med borgerne. For eksempel at en borger har brug for kontakt til sin læge, men er for fuld til selv at handle på det. Så drøfter vi, om situationen er så alvorlig, at der skal handles akut. En anden borger roder i sin medicin og vil ikke have den låst væk - hvad gør vi? Er der muligheder den enkelte ikke har tænkt på? Fordi der er så mange løse ender, beslutter vi at tage borgerens situation op på en tværfaglig borgerkonference. Det er projektmedarbejderne, der indkalder til konferencen og indbyder alle relevante medarbejdere. Aftenvagterne er en del af specialteamet og det tætte samarbejde er vigtigt! Udover de skriftlige informationer mellem dag- og aftenvagter er der også overlap mellem vagterne, så der er mulighed for at tale sammen. Dagligt vender medarbejderne gruppelederens kontor for at læsse af, både sejre og de svære ting, som lige nu kan fylde meget. På den måde fanger hun mange problemstillinger og forslag og sikrer, at de bliver bragt op på fællesmøder. På vej ud af døren fortæller vores gruppeleder, at hun har set en af vores borgere i et supermarked. Tidligere var borgeren ikke ren, og lugten røbede, at det var længe siden, borgeren havde været i bad. Sådan var det ikke i går - borgeren var ren og pæn i tøjet! Vi smiler alle, for vi ved, at vores kollega, som kommer i hjemmet, har lavet et flot stykke arbejde sammen med borgeren, der bygger på respekt og tillid. En tillid, som vi har skabt og skaber gennem et langt sejt arbejde. 11

12 Trivslen i specialteamet har vekslet i løbet af projektperioden. Ved midtvejsevalueringen var der stor arbejdsglæde og et højt energiniveau i teamet. Ved slutevalueringen er der stadig en god trivsel, men medarbejderne luftede også enkelte frustrationer. Frustrationerne skyldtes primært for få ressourcer grundet ansættelsesstoppet. Det betød, at fagligheden og helheden i indsatsen var svær at opretholde. Specialteamet har lidt færre medarbejdere end de andre lokalgrupper, og blev derfor hårdere ramt. En lille gruppe er mere sårbar ved fravær. Men størrelsen har samtidig i andre henseender været en fordel og en styrke. Medarbejderne har tæt kontakt med hinanden, de kender alle borgere, og borgerne kender dem. Det giver tryghed både hos medarbejdere og borgere. Bortset fra frustrationer over ansættelsesstop har der generelt været rigtig god trivsel i specialteamet. En af de vigtigste årsager er, at medarbejderne selv har valgt at arbejde med denne gruppe af borgere, og at de motiveres af de udfordrende opgaver, som kræver, at man ser på muligheder i stedet for på begrænsninger. Enten gruppelederen, sygeplejersken eller de to projektmedarbejdere er til stede om morgenen og om eftermiddagen, så medarbejderne kan bearbejde deres oplevelser fra dagens arbejde. Den daglige sparring er centralt for trivslen i teamet. Medarbejder i specialteamet: Der er nogen, der interesserer sig for, hvad jeg har gjort, og hvordan det er lykkedes at nå målet, og hvordan jeg har det. Den øgede faglige viden, som medarbejderne har fået gennem undervisningen, er et andet element i den positive udvikling af trivslen. Emnerne og måden, undervisningen har været tilrettelagt på, var meget praksisbaseret, så medarbejderne kunne omsætte teori til praksis. De er blevet dygtigere til at håndtere borgernes forskellige problemstillinger, og det har også skabt mere ro hos borgerne. Medarbejder i specialteamet: Personligt vil jeg sige, at jeg er mig, og jeg møder borgeren, som jeg vil møde hr. og fru Jensen, som før i den almindelige hjemmepleje. Der er bare det ved det, at nu har jeg nogle flere værktøjer til at klare de her borgere. Det gør selvfølgelig, at jeg håndterer det mere kreativt og anderledes, når jeg er der ude, fordi jeg har flere skuffer, jeg kan trække ud og åbne. De kræver jo mere, de er meget impulsive. Du aner ikke, hvad du kommer ind til, når du åbner døren. Derfor er det godt at have de der skuffer, så jeg kan vælge hvad jeg skal bruge her. Den regelmæssige supervision har støttet op om medarbejdernes faglige og personlige udvikling og givet mulighed for at bearbejde frustrationer. Medarbejder i specialteamet: For mig er det vigtigt, at vi har fået undervisning og supervision. Supervision gør, at hvis jeg lige er nede og ikke kan forstå det, jeg føler, så kan jeg få vendt og drejet det og få placeret det på den rigtige hylde - og så kan jeg gå ud igen. Den daglige dialog om ændringer i borgerens situation og indsatsen i hjemmet gør, at alle er orienteret, og de daglige mål er klare. Man følger det overordnede mål for, hvordan ydelsen skal leveres, og hvad der skal udføres, og dagligt sættes der mindre delmål ud fra borgeres aktuelle situation. Det betyder, at tilfredsheden øges. 12

13 Da aftenvagten i maj 2011 trådte ind i specialteamet, gav det et tydeligt løft i fagligheden. Det skyldes primært den tætte mundtlige dialog og koordinering af indsatsen hos borgerne. Medarbejder i specialteamet: Borgerne er forskellige om dagen og om aftenen, og nogle gange har vi en borger, som ligger i sengen hele dagen. Hvis vi skal have rent på sengen, gør vi det om aftenen, for der er borgeren altid ude af sengen. F.eks. er der en borger, som ikke kan få stikset sin urin om dagen, fordi borgeren er sur. Men borgeren er helt anderledes om aftenen, og så ordner vi det der. Der er ikke noget med, at det gør man kun om dagen, og det gør man kun om aftenen. Det snakker vi meget om, når vi overlapper. På den måde er vi mere fleksible nu. Trivsel i den øvrige hjemmepleje Den kvantitative evaluering af trivslen hos medarbejderne i hjemmeplejen gennem projektperioden er gennemført som en elektronisk arbejdspladsvurderingen (APV) og måling af sygefravær. APV en er gennemført ultimo 2010 og ultimo 2011, hvor henholdsvis 100 og 89 personer har svaret. Der er udvalgt tre fokuspunkter til nærmere analyse i henhold til projektets mål: Oplevet stress, arbejdsglæde og forhold på arbejdspladsen med betydning for sygefravær. Konklusionen på APV en er, at der ikke entydigt kan aflæses en sammenhæng mellem projektet og medarbejdernes oplevede trivsel. Det kan skyldes, at der samtidig er sket en del organisationstilpasninger, en nedsættelse af den visiterede tid til ydelserne og et paradigmeskift i tilgangen til den ydede hjælp. Alle forhold, der påvirker den enkelte medarbejders arbejdsdag og trivsel (se bilag 4). Den udarbejdede statistik for fravær og sygefravær i hjemmeplejen i perioden fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2011(jf. bilag 5) viser et markant fald i sygefraværsprocenten fra 1. halvår 2009 sammenlignet med 1. halvår Her er faldet gået fra 12,29 procent til 7,08 procent, svarende til et fald på 42,4 procent og 5,21 procentpoint. Der er sket yderligere et fald fra 2010 til samme periode i 2011 på 7,6 procent, svarende til 0,54 procentpoint. Med udgangen af 2009 var den samlede sygefraværsprocent i hjemmeplejen på 9,55 procent, mens den samlede sygefraværsprocent med udgangen af 2011 var på 5,68 procent. Et fald hen over de to år på 40,5 procent, svarende til 3,87 procentpoint, hvor det største fald er sket i perioden fra 2009 til 2010, et fald på 29,5 procent svarende til 2,82 procentpoint. Konklusionen er, at der henover projektperioden har været et fald i sygefraværsprocenten på 40,5 procent, svarende til 3,87 procentpoint gældende for hele hjemmeplejen. Et resultat der indikerer, at det psykiske arbejdsmiljø og derved trivslen er forbedret for den enkelte medarbejder. Det er vanskeligt at vurdere, i hvor høj grad dette fald i sygefravær skyldes projektet. Det formodes, at projektet har haft en positiv indflydelse på trivselen både i specialteamet og resten af hjemmeplejen, men samtidig er der sket en del organisatoriske og strukturmæssige ændringer som for eksempel en opstramning af fraværspolitikken i hjemmeplejen i samme periode, som også kan påvirke resultatet. Disse usikkerheder betyder, at det primært er på baggrund af de kvalitative fokusgruppeinterviews, der kan udledes noget om projektets betydning for trivslen. Interviewene gav mulighed for at stille konkrete spørgsmål til arbejdsmiljøet før og nu, og de indikerer, at projektet har haft stor betydning for trivslen i grupperne. Medarbejderne fortæller, at efter de er blevet aflastet for de vanskeligste borgere, er der plads til andre faglige drøftelser, og de oplever mere ro i grupperne og færre konflikter. De har fået mere overskud til at prøve kræfter med de komplicerede problemstillinger, fordi de ved, at borgeren kan flyttes til specialteamet, hvis de ikke magter opgaven. Medarbejder fra de øvrige lokalgrupper: 13

14 Jo, det lettede. Det var ikke nogle kæmpe konflikter, men nu er der kommet meget mere ro på. Vi har en borger mere, som også er sådan lidt besværlig, og vi har diskuteret, om hun skulle flytte. Men nej, for nu har vi mere overskud til dem, man ikke havde overskud til før. Vi skal ikke mere have de diskussioner, om hvem der nu skal derop og sådan. Der er ikke det der irritationsmoment, at når man får det kort, at åh nu skal man lige have den borger, og der vil jeg ikke ned. De borgere er væk fra tavlen, og det er irritationsmomentet også. Gruppelederne fortæller, at det er blevet meget lettere at planlægge dagen, når de ikke har så mange borgere med særlige behov, der skal tages hensyn til. De fortæller samstemmende, at der er kommet mere ro i deres grupper, og at det giver tryghed og energi at vide, at specialteamet kan aflaste. De hører ikke mere om medarbejdere, der har ondt i maven, når de skal ud til borgere. Tidligere var det en stor udfordring for gruppelederne at få tid til at koordinere og samle op på borgernes sociale problemstillinger. Nu er der for det første ikke så mange borgere med sociale problemstillinger i lokalgrupperne, og for det andet har det gode samarbejde, som specialteamet har med sagsbehandlerne fra pensionsteamet, smittet af på den øvrige hjemmepleje, så mange problemer løses hurtigere og lettere til glæde for både medarbejdere og borgere. Ved interviewene kom der også dilemmaer frem, som der nødvendigvis må tages hånd om. Medarbejderne i lokalgrupperne er positive over for projektet og synes, at det er en rigtig god ide. På den ene side er det godt for borgerne og den samlede medarbejdergruppe at flytte borgerne der hen, hvor der kan leveres en specialiseret hjælp og støtte. På den anden side savner nogle af medarbejderne også de faglige udfordringer, som borgergruppen bragte med sig. Medarbejder fra de øvrige lokalgrupper: Vi ved godt, hvad projektet handler om, og vi synes det er en rigtig god ide, for vi har ikke altid de ressourcer, som skal til for at passe de borgere. Medarbejder fra de øvrige lokalgrupper: Vi synes, det er lidt svært, for halvdelen af gruppen kan godt lide at komme hos de mennesker, men vi kan også se, når de ikke er på arbejde, tærer det på resten af gruppen, og så går det skævt og det går ud over borgeren. Men den halvdel, som godt kan lide at komme hos disse borgere, mister jo nogle spændende udfordringer. Både gruppeledere og medarbejdere bemærker, at specialteamet har flere ressourcer (red. de to projektmedarbejdere), end de har, og de oplever også, at specialteamet har fået meget mere uddannelse end deres medarbejdere. Man kunne tolke det som misundelse eller en oplevelse af uretfærdighed. Medarbejder fra de øvrige lokalgrupper: Vi har trods alt nogle, som alligevel kræver noget. Så jeg tænker, at vi stadigvæk har brug for at dygtiggøre os og har brug for at få noget viden. Så det ikke bare er dem i specialteamet, der får alt viden. I de afsluttende interviews pegede gruppelederne på en fremtidig udfordring. De gav udtryk for, at det er et problem med den lange venteliste til specialteamet. Det sander til. De mener, at der skal være et bedre flow i borgergruppen, hvis specialteamet fortsat skal være en succes. Ellers risikerer man, at de tidligere problemer i lokalgrupperne igen bliver aktuelle. 14

15 Trods disse dilemmaer er alle - både gruppeledere og medarbejdere - enige om, at specialteamet skal fortsætte, da der er opnået rigtig gode resultater ved at flytte de mest komplicerede borgere til en specialiseret gruppe. Gruppeleder fra de øvrige lokalgrupper: Jeg tænker, hvis specialteamet nedlægges, vil de samme problematikker dukke op igen, som vi stod i før, at de ville fylde meget. Det ville være den samme belastning, som vi oplevede, før specialteamet startede - det kunne være min frygt. Og så det rent ressourcemæssige, så skulle der følge nogle ressourcer med, før vi overhovedet kunne løfte det, for vi har ingen medarbejdere til det nu. Gruppeleder fra de øvrige lokalgrupper: Det ville være synd for borgerne. Nu fungerer det så godt med alle de ting, der bliver gjort for dem, og sagsbehandlerne kan mærke det, og man kan ikke finde nogen beviser på, at de er mere indlagte. Det er da både kvalitet for medarbejderne og så sandelig også kvalitet for borgerne. 9. Borgerne Projektets sekundære mål, som også er et af succeskriterierne, retter sig mod borgerne og vedrører større fleksibilitet i opgaveudførelsen samt en helhedsorienteret og koordineret indsats. Disse mål er lang hen ad vejen opnået gennem arbejdet med handleplaner, det tætte tværfaglige samarbejde i specialteamet og samarbejdet med de øvrige afdelinger. Hjælpen til den enkelte borger tilrettelægges individuelt og justeres fra dag til dag. Sagsbehandler fra pensionsteamet: Vi aftaler med specialteamet hvem, der tager sig af hvilke opgaver. Specialteamet har nogle erfaringer hos den enkelte borger om hvad, der virker, som sagsbehandleren ikke har, og så gør vi hver især det, der hjælper borgeren mest og ser ikke så meget på, hvis opgave der er hvis. Det er fleksibelt, og på den måde løses opgaven hurtigere og lettere. Et andet eksempel er medarbejdernes parathed til at gribe chancen, når den opstår. Følgende historie illustrerer dette. 15

16 En borgerhistorie I specialteamet har vi flere borgere, som sjældent kommer i bad. Nogle gange går der år imellem. En af disse borgere, en ældre kvinde med en psykiatrisk diagnose, har vi ikke kunnet overtale til at tage bad og vaske hår igennem to år. Efter otte måneders dialog med hende og et ugentligt tilbud om bad af den faste medarbejder, sagde hun pludselig ja tak, og så kom hun i bad den dag. I den lange periode med dialogen holdt vi gejsten oppe, fordi vores succeskriterium i første omgang var at bevare dialogen om badet og relationen til borgeren - så længe borgeren ville snakke med os om at tage et bad, var det en succes. Anden gang, det lykkedes at få borgeren i bad, var, fordi vi i gruppen havde talt om, at det nok ville være lettere for denne borger at overkomme et bad, hvis vi kom lige på det tidspunkt, hvor hun var vågnet og alligevel stod i badeværelset. Disse overvejelser kendte alle i gruppen, så da en medarbejder en dag kommer ind af døren og møder borgeren i badeværelset, griber medarbejderen chancen, og borgeren kommer i bad og får vasket hår. Efter den dag er vi tilbage i det gamle mønster igen, hvor borgeren ikke ønsker at komme i bad. Borgeren får dagligt tilbudt personlig pleje, så der er fortaget etagevask mange gange. Vi forsøger derfor en tredje løsning. I teamet har vi snakket om, at borgerens døgnrytme er forskudt, så det måske ville være lettere for borgeren at overkomme et bad om aftenen. Da aftenvagterne nu er tilknyttet vores team, er det helt naturligt at inddrage dem i opgaven. Det viste sig at være lettere at samarbejde med borgeren om aftenen, og det er lykkedes flere gange inden for de sidste uger at få vasket hår på borgeren. Borgeren er samtidig blevet mere snakkesaglig og bruger den relation, der nu er opbygget til aftenvagten til at snakke om andre ting. Det giver stor tilfredshed og arbejdsglæde at kunne tilbyde borgerne den hjælp, som de har brug for på det tidspunkt, hvor de har størst overskud. Det tredje projektmål drejede sig om at nedsætte indlæggelseshyppigheder for de skæve eksistenser. Planen var at opgøre indlæggelseshyppigheden for hver borger ved at gennemgå borgernes journaler. I projektperioden har hjemmeplejen implementeret et elektronisk journalsystem, og de gamle papirjournaler er gemt væk. Desværre blev det lokale, hvor alle papirjournaler lå, oversvømmet, og journalerne gik tabt. Det har derfor ikke været muligt at opgøre indlæggelseshyppigheden. I stedet kan vi dokumentere, at specialteamet i samarbejde med sagsbehandlerne i pensionsteamet i op til ti tilfælde har hindret, at borgere er blevet sat på gaden. Hvoraf flere af dem tidligere er blevet sat ud. Det er et kendt problem, at de skæve eksistenser ofte bliver sat ud af deres lejlighed. Det er lykkedes medarbejderne at motivere borgerne til at modtage hjælp, og de har støttet dem i at betale deres regninger til tiden og gjort grundigt rent, så man undgik utøj i lejligheden. En sagsbehandler fra pensionsteamet fortalte, at en vicevært havde sagt, at han nu følte sig meget mere tryg, fordi specialteamet kom hos beboeren og havde snor i situationen. En udsættelse koster Rødovre Kommune mange penge, og dertil kommer de gener og den utryghed, det medfører for i forvejen svage borgere. En anden økonomisk sidegevinst har vist sig i forhold til det anvendte tidsforbrug. Det er i kraft af en systematisk og struktureret indsats lykkedes at nedbringe udgifterne for en konkret borger fra 2,4 mio. kroner årligt til 1,6 mio. kroner. Yderligere kan vi vurdere på oplysninger fra specialteamet og pensionsteamets sagsbehandlere, at borgerne er mere rolige. De ringer for eksempel ikke nær så hyppigt til deres sagsbehandler, de virker trygge og åbner døren for medarbejderne, når de kommer. Medarbejderne oplever meget sjældent, at borgerne er aggressive, og konflikter er sjældne. 10. Specialteamet i sammenhæng med resten af hjemmeplejen Det var vigtigt for hjemmeplejens ledelse, at specialteamet var en del af hele hjemmeplejen. For at imødegå dette blev der blandt andet sendt fem informationsbreve ud til hjemmeplejens medarbejdere med status på projektet. Derudover er projektet løbende blevet drøftet på gruppeledermøder, og ledelsen har to gange 16

17 orienteret alle medarbejdere på stormøder. Dertil kommer den tætte kontakt med lokalgruppernes medarbejdere og specialteamet, når en borger overflyttes. Dog blev det klart ved midtvejsevalueringen, at informationen om projektet ikke var spredt tilstrækkeligt. Medarbejder fra de øvrige lokalgrupper: Jeg synes bare, jeg kender alt for lidt til, hvad de laver. Jeg vil gerne vide noget mere om deres arbejdsgang. Så kunne man få rigtig meget glæde af at sparre med dem, for de må få nogle guldkorn, som vi andre måske kan bruge. Jeg går måske med nogle forestillinger inde i hovedet, som måske ikke er rigtige omkring dem. Gruppeleder fra de øvrige lokalgrupper: Vi går vel glip af noget erfaringsudveksling på den måde, vi har organiseret os på. Det er lidt ærgerligt. Er det misundelse? Uanset hvad al undervisning og supervision går til specialteamet. Det forstår jeg godt, for hvor skulle det ellers gå hen med de borgere, de har. Det er nødvendigt, men vi andre skal helst ikke helt blive glemt. Det bliver vi jo heller ikke, men vi har stadigvæk vanskelige borgere, og det er lidt vigtigt, at vi bliver kloge på, hvordan vi håndterer dem. For at udbrede kendskabet til specialteamets arbejde og metoder blev det besluttet, at de to projektmedarbejdere skulle ud i de andre lokalgrupper og fortælle om arbejdet med de skæve eksistenser. De to medarbejdere har også fungeret som konsulenter for de andre lokalgrupper, når de stod i vanskelige situationer. I slutningen af projektet fik medarbejderne i de andre lokalgrupper undervisning i de metoder, specialteamet har udviklet, og i relationsarbejde af hjemløsesygeplejersker ansat i Sundhedsteamet i Københavns Kommune. 11. Forankring og udbredelse I august 2011, et halv år før projektet ophørte, besluttede Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune at videreføre projektet som en permanent ordning med samme organisering og indhold. Beslutningen blev taget på baggrund af de positive erfaringer, som allerede på daværende tidspunkt var høstet. Af hensyn til medarbejderne var det vigtigt at få truffet en beslutning om specialteamets fremtid, og den politiske beslutning kunne ikke afvente den afsluttende evaluering. Centralt for politikernes beslutning var den øgede trivsel i hele hjemmeplejen, og at organiseringen viste sig at være økonomisk rentabel. Som nævnt har det gennem hele projektperioden været vigtigt for hjemmeplejens ledelse, at specialteamet var en del af hele hjemmeplejen. Samarbejdet mellem specialteamet og de øvrige lokalgrupper vil i fremtiden blive udbygget, og specialteamets konsulentfunktion skal videreudvikles. Det tætte samarbejde, som specialteamet har opbygget med pensionsteamet har haft afsmittede effekt på hele hjemmeplejen, og pensionsteamet har ved slutevalueringen foreslået, at der holdes et fælles årligt samarbejdsmøde. Derudover har brugen af borgerkonferencer bredt sig til hele Ældre- og Handicapafdelingen, hvor både ledergruppen og MED-udvalget har besluttet, at specialteamets koncept skal indføres bredt. Metodeudviklingen i projektet har født mange ideer til nye projekter, som for eksempel at fremme sundheden hos de skæve eksistenser, som ikke er visiteret til ydelser fra hjemmeplejen. 12. Fremtidige udfordringer Specialteamets størrelse skal afklares. Det mindre antal medarbejdere udgør en styrke men er samtidig sårbart. Sygdom og andet fravær slider på medarbejderne, da der er færre personer til at klare opgaverne. Hvis der ikke handles på dette dilemma, risikerer man, at projektets gode resultater går tabt. 17

18 Der er ved projektets afslutning venteliste til specialteamet, og dette skal der findes en løsning på. Det kan enten ske ved at udvide specialteamet, flytte borgere tilbage til lokalgrupperne, når specialteamet har stabiliseret situationen eller ved at anvende de to projektmedarbejdere som konsulenter i de andre lokalgrupper. De kan hjælpe med til at skabe overblik over borgerens situation, afdække behovet og give medarbejderne i lokalgrupperne redskaber til selv at løse opgaven. For at bevare den gode trivsel i hjemmeplejen inkl. specialteamet, er det nødvendigt at fastholde fokus og løbende udvikle medarbejdernes kompetencer. At gøre tingene på nye måder er blevet en del af kulturen i specialteamet, og der skal investere tid og kræfter i at sprede den tankegang ud til hele hjemmeplejen. 13. Resume Projektet var et arbejdsmiljøprojekt, der handlede om at afprøve nye metoder, organiseringsformer og tværfaglige samarbejdskonstellationer med det formål at øge medarbejdernes trivsel, forebygge fysisk og psykisk nedslidning samt at reducere stressrelateret sygefravær. Derudover havde projektet til formål at kvalitetsudvikle plejen og skabe bedre sammenhæng og kontinuitet i indsatsen på tværs af afdelinger. Baggrunden for projektet var, at medarbejderne i hjemmeplejen i stigende grad gav udtryk for, at der var borgere, de havde svært ved at give den nødvendige hjælp. Det drejede sig om borgere i en kompleks sygdomsmæssig og social situation skæve eksistenser. Forholdene omkring de skæve eksistenser vanskeliggjorde på forskellig vis, at plejepersonalet kunne levere den hjælp, som borgeren havde behov for. Risikoen for omsorgssvigt var til stede, og der måtte handles. Borgerne kunne hjemmeplejen ikke forandre, så ændringerne skulle ske i hjemmeplejens organisering af arbejdet og i den måde, hjælpen blev ydet på. Hjemmeplejen havde en klar idé om, at en ny organisering på området og kompetenceudvikling var nødvendigt for at styrke trivslen og yde en mere kvalificeret hjælp. Med midlerne fra Forebyggelsesfonden kunne hjemmeplejen ansætte to projektmedarbejdere og løfte det faglige niveau blandt medarbejderne. Specialteamets medarbejdere fik igennem den toårige projektperiode undervisning i emner som for eksempel psykiske sygdomme, adfærdsforstyrrelser, relationsarbejde, kommunikation, konfliktløsning, magtanvendelse, socialpsykiatri samt stof- og alkoholmisbrug. Et af projektets væsentligste succeskriterier var at etablere et tværfagligt specialteam, og der blev ansat to projektmedarbejdere, en ergoterapeut og en socialpædagog. De havde overordnet set til opgave at hjælpe plejepersonalet med at åbne døre hos borgerne. Udover de to projektmedarbejdere bestod specialteamet af en gruppeleder, en sygeplejerske, sosu-assistenter og sosu-hjælpere, i alt 21 medarbejdere. Det var færre medarbejdere end oprindelig planlagt, og af den grund blev borgergruppen også reduceret fra 70 i projektbeskrivelsen til ca. 40 ved projektets afslutning. Teamet blev bygget gradvist op, da hjemmeplejen netop havde gennemgået en stor organisationsændring med nedlæggelse af lokalgrupper til følge. Det var ledelsens vurdering, at yderligere omrokering ville skabe uro. Specialteamets størrelse blev også påvirket af, at Rødovre Kommune i foråret 2011 indførte ansættelsesstop, som betød, at specialteamet i syv måneder måtte klare den daglige drift med to ubesatte stillinger. Et andet af projektets succeskriterier handlede om, at gruppen af borgere, som modtager hjælp af teamet, var veldefineret. Dette succeskriterium er opfyldt, idet der er udarbejdet en kriterieliste for de borgere, der visiteres til specialteamet. Kriterierne tager udgangspunkt i borgernes og/eller de pårørendes adfærd frem for i diagnoser. Det tredje succeskriterium var, at der skulle udvikles handleplaner for borgerne. Udarbejdelsen af handleplaner er foregået sidst i projektperioden, da man ville afvente implementeringen af den elektroniske omsorgsjournal i stedet for at udvikle et dokumentationsredskab parallelt med det nyt it-system. De skriftlige handleplaner indeholder både overordnede og helhedsorienterede mål for indsatsen hos borgeren og mere detaljerede delmål. Handleplanerne er et dynamisk værktøj, som løbende tilpasses borgernes situation. De 18

19 foreløbige erfaringer med at anvende handleplaner er, at de bidrager til at sikre, at der arbejdes mod fælles mål og delmål. Projektet har ligeledes opfyldt succeskriteriet om at indføre supervision og faglig sparring. Medarbejderne har modtaget supervision to timer om måneden gennem hele projektperioden, og i forhold til den faglige sparring var hverdagen tilrettelagt, så enten gruppelederen, sygeplejersken eller de to projektmedarbejdere var til stede om morgenen og om eftermiddagen, så medarbejderne havde mulighed for sparring. Projektet ville også skabe bedre rammer for samarbejdet med visitationen i forhold til visitering af tid til skæve eksistenser. Dette er lykkedes, idet der er udviklet et tæt samarbejde med visitationsafdelingen. Samarbejdet er ikke formaliseret, men der er hyppig dialog mellem visitator og gruppeleder om ændringer i ydelser. Ligesom specialteamets gruppeleder deltager i visitationer hos en ny borger, hvis visitator vurderer, at det kunne være en specialteamborger. Projektet havde videre som succeskriterium at gennemføre en trivselsundersøgelse blandt medarbejderne i hele hjemmeplejen og gennemføre fokusgruppeinterviews med udvalgte medarbejdere. Trivselsundersøgelserne er foretaget via elektroniske ArbejdsPladsVurderinger (APV) ved projektets start og afslutning. Der er gennemført fokusgruppeinterviews ved projektstart (base line), midtvejs og ved afslutningen. I fokusgruppeinterviewene deltog en repræsentant fra hver lokalgruppe og fire repræsentanter fra gruppelederne. Der er ligeledes gennemført fokusgruppeinterviews med alle specialteamets medarbejdere midtvejs og afslutningsvist. Det er mere vanskeligt at vurdere, i hvilken grad succeskriteriet vedrørende øget trivsel og reduceret sygefravær er opfyldt. Sygefraværsstatistikken viser, at fraværet er reduceret i projektperioden, men det kan lige så vel skyldes andre tiltag og omstændigheder. Det er ikke muligt at udlede af APV en og sygefraværsstatistikken, i hvor høj grad projektet har haft en effekt på trivslen og sygefraværet. Men de kvalitative interviews peger på, at projektet har haft stor betydning for trivslen i hele hjemmeplejen. Medarbejderne udtaler, at de ikke længere har kolleger, der går på arbejde med ondt i maven, fordi de skal ud til borgere, som de er nervøse for at komme hos. Der er nu overskud til at drøfte andre faglige problemstillinger i grupperne. Udover i vid udstrækning at have opfyldt succeskriterierne, har projektet haft flere positive bieffekter. For eksempel er det koncept for afholdelse af borgerkonferencer, der er udarbejdet af projektmedarbejderne, ved at blive indført på det øvrige ældreområde. Derudover har specialteamets tætte samarbejde med sagsbehandlerne i de andre afdelinger haft en positiv afsmitning på resten af hjemmeplejen. De andre lokalgrupper oplever, at samarbejdet er blevet meget mere smidigt - til stor gavn også for borgerne. Helt uvæsentligt er det heller ikke, at projektet har haft en økonomisk gevinst. Grundet specialteamets indsats har kommunen i op til 10 tilfælde undgået, at borgere er blevet sat på gaden. Udover at være dyre, er udsættelserne til stor gene for borgeren. Som nogle af de vigtigste erfaringer fra projektet kan nævnes frivilligheden og den socialpædagogiske tilgang. Frivilligheden handler om, at medarbejderne selv havde valgt at søge ansættelse i specialteamet, fordi de havde lyst til at arbejde med den type borgere. Der er derfor ingen, der har ondt i maven, når de møder på arbejde. Den socialpædagogiske tilgang og relationsarbejde som metode har været både en øjenåbner og en døråbner i projektet. Det var helt centralt at skabe en relation til borgeren, for tilliden gjorde det muligt for medarbejderen at give den visiterede ydelse og skabe ro omkring borgeren. 14. Bilag Bilag 1: Kriterier for borgerne i specialteamet Bilag 2: Oversigt over undervisningstemaer Bilag 3: Indbydelse til borgerkonferencer Bilag 4: Analyse af APV 19

20 Bilag 5: Sygefraværsstatistik Bilag 1 Indikatorliste for borgere som betegnes Skæve eksistenser i projektet Hensigten med indikatorlisten er at beskrive de borgere, som kan indvisiteres i specialteamet. Borgere med komplekse problemstillinger kan ofte kendetegnes ved en eller flere af følgende indikatorer: afviser hjælpen er meget svære at hjælpe på grund af dårlig virkelighedsopfattelse fylder meget hos medarbejderne og i lokalgruppen. Medarbejderne har brug for at tale meget om borgerne. Endvidere kan det være borgere: Med andre normer for personlig hygiejne Med andre normer for indretning og hygiejnestandard 20

21 Hvor der er skadedyr i hjemmet Umådeholdent dyrehold, eksempelvis dueslag på altanen Der isolerer sig, ændre adfærd og/eller har ustabil adfærd Der har en adfærd, som er svær at tolke Der er vredladne og truende Psykisk syge borgere Borgere med hjemmeboende pårørende, der har en adfærd, som beskrevet i indikatorlisten Med misbrugsproblemer eller hjemmeboende pårørende med misbrugsproblemer Hvor der er mange urealistiske krav fra pårørende. Bilag 2 Undervisningen i specialteamet fra januar 2010 til januar 2012 Emne Antal Underviser timer Relationsarbejde 5 timer Hjemløsesygeplejersker fra Sundhedsteamet i Københavns Kommune. Hjernen, sygdomme og skader 1 time Susanne Newton, ergoterapeut i specialteamet Psykiske sygdomme - skizofreni og depression 4 timer Anne Rosenquist, ledende centersygeplejerske på Distriktspsykiatrisk Center Vesterbro. Socialpsykiatrien i Rødovre 2 timer Helle Hauerslev, teamleder, Social- og psykiatriafdelingen Personlighedsforstyrrelser 11timer Anne Rosenquist, ledende centersygeplejerske på Distriktspsykiatrisk Center Vesterbro. Misbrug 3 timer Jannie Lund, teamleder, Social- og psykiatriafdelingen Konflikthåndtering 5,5 time Vibeke Thorsen, konsulent, supervisor Livet med sclerose 2 timer Britt Vibefeldt, som er frivillig informant for Scleroseforeningen Forebyggelse og brug af magtanvendelse 2 timer Marianne Kjer, demenskoordinator Kommunikation 8 timer Linda Olsen, sygeplejerske i specialteamet KAPS, afdeling for dobbeltdiagnoser, Psykiatrisk Hospital Nord 2 timer Læge og medarbejder fra KAPS 21

22 Uddannelser og temamøder Emne Deltagere Længde Arrangører Praktisk konflikthåndtering Gruppelederen i specialteamet 5 dage Center for konfliktløsning Sådan Knækker man nøden 2 medarbejdere fra specialteamet Konference 1 dag Informationsmøde om projektet for Social- og psykiatriafdelingen Besøg på og information om Islevgaard projekt Akuttilbud til psykiske syge Ledere og medarbejdere fra Social- og psykiatriafdelingen: pensionsteamet, Rådgivnings- og behandlingscentret for misbrug, socialpsykiatrien. Ledelsen af Hjemmeplejen. Gruppeleder og 4 medarbejdere fra specialteamet. Hele specialteamet Videnscenter for Hjerneskade og Servicestyrelsen 2 timer Hjemmeplejen 2 timer " Myter og fakta om medicin De 2 projektmedarbejdere 2 timer Psykiatrifonden " " Rådgiversamtalen " De 2 projektmedarbejdere 2 timer Psykiatrifonden Bilag 3 Rødovre den Invitation til tværfaglig borgerkonference omkring Kære Du inviteres til konferencen i hjemmeplejen, lokalgruppe 17 på Engskrænten, Kirkesvinget 5, 2. sal 2620 Rødovre. Tirsdag den 29. marts kl. 14 til 15 Indgangen til Hjemmeplejen er på siden af bygningen, lige til venstre for hovedindgangen, bag de store Rhododendronbuske. Der står hjemmeplejen syd på et blåt skilt. Mødet vil forme sig som en rundbords samtale, hvor alle forventes at bidrage, med de tanker og oplevelser, de har haft sammen med xxx. Hvad kan I fortælle som er lykkedes i samarbejdet med xxx. Vores tanke er at vi sammen kan få et mere nuanceret billede af xxx og derigennem bedre hjælpe hende i hverdagen. Vi i gruppe 17 vil være ordstyrer og lavet et beslutnings referat, som vil blive tilsendt deltagerne. 22

23 Formålet med mødet er: At den tværfaglige viden, kan komme xxx og alle involverede til gavn, i hverdagen. At minimere de situationer hvor samarbejdet med xxx bliver svært. Til mødet er følgende inviteret: Praktiserende læger Visitator, Sagsbehandler, Gruppeleder, Kontaktpersoner hjemmeplejen, Primær sygeplejerske, Projektmedarbejdere Vi hører gerne fra dig uanset om du kan deltage eller ej. Venlig hilsen XXXXXXXXX Gruppe Bilag 4 Analyse af udvalgte punkter i den psykiske APV gennemført ultimo 2010 og ultimo Til vurdering af projektets betydning for det psykiske arbejdsmiljø, analyseres på ændringer i besvarelserne i Arbejdspladsvurderingerne for 2010 sammenholdt med besvarelserne for Analysen vil inddrage arbejdspladsvurderinger fra seks af de syv nuværende lokalgrupper. Der tages udgangspunkt i tre af de stillede spørgsmål i arbejdspladsvurderingen vedrørende det psykiske arbejdsmiljø. Besvarelserne fremkommer i procenter og er derfor sammenlignelige fra år til år selvom antallet af medarbejdere ikke er konstant. Total antal besvarelser 2010: 100 personer Total antal besvarelser 2011: 89 personer Spørgsmål: Stress Jeg bliver sjældent belastet af modstridende eller uklare krav i arbejdet? Arbejdspladsvurdering 2010: Gruppe Helt enig Enig Hverken eller Uenig Helt uenig ubesvaret 2 19 % 50 % 6 % 19 % 6 % 0 % 3 11 % 22 % 22 % 33 % 11 % 0 % 6 5 % 21 % 26 % 42 % 0 % 5 % 23

Styrke socialt udsattes sundhed! Hvordan kan sundhedsfaglige medarbejdere integreres i tilbud til udsatte borgere. v/ Ole Pass

Styrke socialt udsattes sundhed! Hvordan kan sundhedsfaglige medarbejdere integreres i tilbud til udsatte borgere. v/ Ole Pass Styrke socialt udsattes sundhed! Hvordan kan sundhedsfaglige medarbejdere integreres i tilbud til udsatte borgere v/ Ole Pass Hvordan kan socialfaglige medarbejdere integreres i sundhedstilbud til udsatte

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Evaluering af Projekt Et godt Hverdagsliv En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Visitationsafdelingen og Hjemmepleje Vest August 2010 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Stresspolitik i Varde Kommune

Stresspolitik i Varde Kommune Stresspolitik i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 13. marts 2014 Stressforebyggelse og trivselsfremme en del af en sund Kommune Formålet med stresspolitikken er at forebygge stress og fremme

Læs mere

Trivselsmåling for hjemmeplejen og sygeplejen. Handleplan for Sygeplejen, jf. trivselsundersøgelse, efteråret 2016

Trivselsmåling for hjemmeplejen og sygeplejen. Handleplan for Sygeplejen, jf. trivselsundersøgelse, efteråret 2016 Trivselsmåling for hjemmeplejen og sygeplejen Indsatsområder Handleplan for Sygeplejen, jf. trivselsundersøgelse, efteråret 2016 Trivselsundersøgelsen viste tydeligt, at sygeplejerskerne ønsker mere kontinuitet

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 12-02-2008 Dato: 25-01-2008 Sag nr.: 7 Sagsbehandler: Lisbeth Anette Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Casefortællinger fra SkanKomp

Casefortællinger fra SkanKomp Casefortællinger fra SkanKomp Case: Skanderborg Kommune - Hverdagsrehabilitering: Hjælp er godt - at kunne selv er bedre. SAMARBEJDET KORT FORTALT Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og Skanderborg Kommune

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 115 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 29 almene boliger, 5 boliger til yngre

Læs mere

Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5

Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5 Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5 Rudersdal Kommune I denne statusrapport afrapporteres aktiviteterne i forbindelse med midtvejsjusteringen i projektets spor 5 i Rudersdal Kommune. Den

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Ingen effektivitet uden trivsel og fælles værdier

Ingen effektivitet uden trivsel og fælles værdier Ingen effektivitet uden trivsel og fælles værdier BALLERUP KOMMUNE: Det kan være svært at sige, hvad der kommer først. Trivsel eller effektivitet. Men i Ballerup Kommunes visitationsafdeling er de ikke

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Revideret projektbeskrivelse januar 2012 Rødovre Kommunes projektbeskrivelse - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Rødovre Kommune har på baggrund af

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret Sammen kan vi mere - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret v/helle Nørgaard Rasmussen, ledende terapeut på Psykiatrisk

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Aktiv Pleje. Konference om tværsektorielt samarbejde Nyborg Strand 13. december 2011 Souschef Inger-Marie Hansen

Aktiv Pleje. Konference om tværsektorielt samarbejde Nyborg Strand 13. december 2011 Souschef Inger-Marie Hansen Aktiv Pleje Konference om tværsektorielt samarbejde Nyborg Strand 13. december 2011 Souschef Inger-Marie Hansen Befolkning: 51.690 FAABORG-MIDTFYN Faaborg-Midtfyn Kommune Direktionen 9 fagsekretariater,

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007 Område: Det sociale område Udarbejdet af: Mette Zierau Kudsk/Lena Nørregaard Afdeling: Afdelingen for social- og specialundervisning E-mail: Mette.Zierau.Kudsk@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/2701

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Kommunalt tilsyn 2015 Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 Rapportens opbygning Rapporten indeholder resultaterne

Læs mere

Jeg jo ikke lige psykolog men

Jeg jo ikke lige psykolog men Jeg jo ikke lige psykolog men v/ Arbejds- og Organisationspsykolog Signe Ferrer-Larsen Drøft med sidemanden Hvorfor er denne workshop relevant for dig? Når det kommer til trivsel og psykisk arbejdsmiljø:

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Indhold Vi forebygger Som medarbejder Som gruppe Som leder Som ledelse Som organisation Hvad er stress Hvis det går galt hvad så? TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Trivsel hænger tæt

Læs mere

Medicin er vigtig også på botilbud

Medicin er vigtig også på botilbud Medicin er vigtig også på botilbud Erfaringer fra hverdagsobservationer Charlotte Meinicke Farmaceut Konsulent i Type2dialog Hvorfor har jeg en mening om emnet? 16 års erfaring med kompetenceudvikling

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Skærpet og udvidet handleplan for nuværende og fremadrettede indsatser for at forebygge og nedbringe sygefraværet i SUF

Skærpet og udvidet handleplan for nuværende og fremadrettede indsatser for at forebygge og nedbringe sygefraværet i SUF December 2016 Bilag til udvalgsmøde i Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 19. januar Skærpet og udvidet handleplan for nuværende og fremadrettede indsatser for at forebygge og nedbringe sygefraværet i SUF

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede

Trivselspolitik for Støttecentret for Senhjerneskadede Social- og Sundhedsforvaltningen Støttecenter for Senhjerneskadede Trivsels for Støttecentret for Senhjerneskadede -Værdier, hensyn og arbejdstilrettelæggelse med henblik på at sikre trivsel og forebygge

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Leve-Bo konceptet. Sagsnr.: 2013/ Dato: 2. januar Notat om afsluttende evaluering af Leve-Bo

Leve-Bo konceptet. Sagsnr.: 2013/ Dato: 2. januar Notat om afsluttende evaluering af Leve-Bo Sagsnr.: 2013/0009013 Dato: 2. januar 2014 Titel: Notat om afsluttende evaluering af Leve-Bo Sagsbehandler: Sune Sloth Udviklingskonsulent Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012-2014

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet.

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. 1. Motivation / baggrund for projektet På mødet i hovedudvalget den 18. februar 2013 drøftedes etablering af et pilotprojekt, i samarbejde

Læs mere

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere!

Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation. Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! TTEAM - Tema 35 43 13. februar 6. april 2016 2017 Af Flemming Lund Clausen, Produktion, Forskning og Innovation Udeblivelser i Psykiatrien det kan lade sig gøre at reducere! Det ambulante område i Region

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen

Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne 1 Velkommen til den nye socialrådgiver i kommunen Gode råd til nyuddannede socialrådgivere 0 2 Indledning Tillykke med din nyligt færdiggjorte

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbuddet Vesterbo UANMELDT TILSYN DEN: D. 22.11.2013 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere 2010

Spørgeskema til medarbejdere 2010 Vi udvikler kvaliteten i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Hørsholm Kommune Og vi har brug for din hjælp! Spørgeskema til medarbejdere 2010 I samarbejde med Version 4 22/3 2010 Udfyldelsen af skemaet

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Tilsyn hos godkendte private og kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn hos godkendte private og kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp 1 Tilsyn hos godkendte private og kommunale leverandører af personlig og praktisk hjælp Årsrapport Faxe Kommune 2016 2 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune gennemført tilsyn med det formål at vurdere

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere