KIRKESKOLEN INKLUSIONSCENTRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKESKOLEN INKLUSIONSCENTRET"

Transkript

1 KIRKESKOLEN INKLUSIONSCENTRET September 2014

2 SKEMATISK OVERSIGT OVER INKLUSIONSCENTRET PÅ KIRKESKOLEN SPECIALCENTER Supplerende undervisning: Specialundervisningsfunktion Faglig støtte i klasser Screeninger inklusionsopgaver Hjemmeundervisning Akut opståede specialopgaver Supervision INKLUSIONSCENTRET overblik over skolens resurser koordinering af indsats på specialområdet refleksion supervision TOSPROG-CENTER indskoling mellemgruppe udskoling supervision INKLUSION intern visitation resurser ud til lærerteamene undervisningsass. - skolepædagog AKT-FUNKTIONER lærere pædagoger SSP-kontaktperson inklusionsopgaver supervision RESURSEPERSONER eksterne pædagog(er) psykologer tale- & hørekonsulent læse- & stavekonsulent Konsultative team kurator Sprogvejleder Integrationsmedarbejdere, socialrådgivere, m.fl. supervision Side 2 af 9

3 INKLUSIONSCENTRET KIRKESKOLEN (IC) Folkeskolelovens 3, stk.2 Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Visitering til specialundervisning sker i et samarbejde mellem elev, forældre, klassens lærere, IC og PPR og sendes til kommunens vistationsudvalg I øvrigt henvises til gældende cirkulærer, bekendtgørelser m.v. for området. Folkeskolelovens 3a: Børn, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, skal tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte. Supplerende undervisning og andre inkluderende tiltag organiseres på Kirkeskolen af Inklusionscentret (IC) Den Supplerende undervisning er organiseret som individuel- eller holdundervisning i Specialcenteret (SPC), som støtte ude i klasserne i perioder og resurser udlagt til klasse- eller afdelingsteamene. På skolen er desuden det ene af kommunens tosprogs centre, AKT-funktion inklusive skolepædagog, inklusion og SSP-kontaktperson - se beskrivelse på s. 5. Desuden samarbejdes med en række eksterne resursepersoner. IC-TEAMET Teamet i IC består af koordinator, skolens leder, koordinatoren for modtageklasserne, koordinatoren for SPC, SSP-kontaktlæreren, AKT-repræsentant. (psykolog/repræsentant fra PPF - p.t afvist af PPF). IC skal arbejde for - en optimal udnyttelse af resurserne - fleksible undervisningstilbud - inklusion - udbygning og udvikling af de forskellige områder inden for specialundervisningen Arbejdsområder - koordinere skolens viden og resurser indenfor specialområdet, inklusion, AKT, SSP mm. - rådgive skolens leder indenfor IC 's funktionsområde, - rådgive kolleger Koordinator Skolens pædagogiske afd.leder er koordinator for IC s arbejde, der varetager følgende opgaver: indkaldelse til møder referat af møder koordinering med relevante parter f.eks. skolens ledelse, lærere, skolepædagog og PPR rådgivning af skolens leder vedr. beslutninger omkring den enkelte elev overblik over centrets opgaver og resurser indgår i skolens teamkoordinatorudvalg. Møder IC teamet mødes ca. 1 gang pr. måned. Møderækken fastlægges i fm. skoleårets planlægning. Side 3 af 9

4 Til møderne indkaldes resursepersonerne ad hoc. Ud over de fastlagte møder kan der indkaldes ad hoc. Ansøgning om støtte fra IC: Skema A benyttes, og afleveres til IC 's koordinator, der sikrer, optagelse på IC -mødedagsorden. Hvis støtten er specifik f.eks. om optagelse af elev på skolens specialcentret kan skema A afleveres direkte til SpC's koordinator, der sikrer det videre forløb, med orientering på IC -møde. Supervision/drøftelse af opgave kan ske ved personlig deltagelse i et punkt på et SC-møde - kontakt IC -koordinator for aftale og evt. aflevering af skema A. SPECIALCENTER (SpC) Forebyggende: indgår som to-lærer i klasser ekstraresurse i forbindelse med læsekursus for hele klasser screening i matematik, læsning og stavning rådgivning af kolleger i forbindelse med faglig inklusion af enkeltelever supervision Supplerende (special)undervisning: (foregår mest som enkeltmands- eller holdundervisning) Tidlig læsehjælp læse-, stave- og matematikkurser støtte i klassen til enkeltinkluderede elever engelskkurser hjemmeundervisning akut opståede specialopgaver Møder SPC-lærerne indgår i et teamsamarbejde under ledelse af koordinatoren for SPC. Teamet fastsætter selv sin forretningsorden og møderække. Til møderne udarbejdes dagsorden, og der tages internt referat. Til møderne kan indkaldes relevante samarbejdspartnere. Møderne for skoleåret fastlægges i fm. skoleårets planlægning. Koordinator Af ledelsen udpeges en koordinator for SPC s arbejde, der varetager følgende opgaver: Koordinering af arbejdet i specialcentret med personalet og i forhold til skolens ledelse, skolecentret samt PPF. indkaldelse til teammøder referat af møder koordinering med relevante parter f.eks. skolens ledelse, skolecentret og PPF rådgivning af skolens leder vedr. beslutninger omkring den enkelte elev overblik over specialcentrets opgaver og resurser. Deltage i skolecentermøder. Side 4 af 9

5 TOSPROG-CENTER Basisundervisningen i dansk som andetsprog i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern kommune etablerer basisundervisning i dansk som andetsprog ifølge bekendtgørelsen til Folkeskolelovens 5, stk. 7 & 8 i forhold til "Elever, der ved optagelsen ikke har tilstrækkeligt kendskab til dansk til at kunne deltage i den almindelige undervisning, henvises til en basisundervisning i dansk som andetsprog uden for klassens rammer". For den nævnte elevgruppe etablerer Ringkøbing-Skjern kommune basisundervisning i dansk som andetsprog to steder i kommunen, nemlig på Alkjærskolen i Ringkøbing og på Kirkeskolen i Skjern. Det sker i flerkulturelle og flersprogede modtageklasser. Der oprettes følgende kategorier af modtageklasser: M.1 består af elever alderssvarende fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. M.2 består af elever alderssvarende klasse. M.3 består af elever alderssvarende klasse. Kirkeskolen tilbyder undervisning for M.1 og M.2 elever, der som udgangspunkt er bosiddende i den sydlige del af kommunen. Alkjærskolen dækker den nordlige del. Grænsen er flydende afhængig af transportmulighederne. Kirkeskolen tilbyder endvidere undervisning for alle M.3 elever, uanset hvor i kommunen de end er bosiddende. Udslusning fra modtageklasse Efter max. 2 år i modtageklasse udsluses eleverne til normalklasse på distriktsskolen eller på den skole, hvor modtageklassen er placeret. To-sprogsscreeninger Gennem hele forløbet i modtagesystemet, bliver der lavet individuelle sprogbeskrivelser, sprogvurderinger og individuelle undervisningsplaner for dansk som andetsprog. Køreplan for inklusion af modtageklasse-elever i almenklasser Modtageklasselæreren vurderer, hvilke timer som kan være relevante for eleverne at deltage i, og udarbejder et individuelt skema Modtageklasselæreren taler med de berørte lærere, som kan sige ja eller nej til at modtage eleven. Den modtagende lærer får en beskrivelse af eleven med relevante data De første to år en skolepligtig elev er i landet, har modtageklasselæreren ansvar for elevens undervisning. Modtageklasse-eleven kan enten deltage i alle almenklassens timer, eller kun nogle af timerne. Hvis det skønnes, at eleven har en uhensigtsmæssig adfærd, kan han/hun altid sendes tilbage til modtageklassen Almenklassens lærere og modtageklassens lærere har nødvendig kontakt, eller besked gives til eleven Modtageklassens lærere har ansvar for at eleverne er, hvor de skal være Hvis læreren i almenklassen ikke har tid til at forklare eleven vanskelige ting i undervisningen, kan eleven altid få hjælp i modtageklassen Almenklassenslærere og modtageklasselærerne taler løbende om elevens faglighed og trivsel Almenklassens lærere hjælper eleven med at skabe kontakt med klassekammerater, og at få dem med i sociale aktiviteter Koordinator Af ledelsen udpeges en koordinator for tosprog-centrets arbejde, der varetager følgende opgaver: Side 5 af 9

6 Koordinering af arbejdet i 2-sprogscentret indkaldelse til møder referat af møder koordinering med relevante parter f.eks. skolens ledelse, lærere, skolepædagog og PPR rådgivning af skolens leder vedr. beslutninger omkring den enkelte elev overblik over centrets opgaver og resurser. AKT-FUNKTIONER Generelt AKT-vejlederens arbejdsområde dækker vejledning til lærere vedrørende elevers adfærd, kontakt og trivsel (AKT), herunder eleverne psykiske undervisningsmiljø. AKT-vejleder iværksætter initiativer inden for trivselsområdet på skolen, vejleder omkring klassens sociale samspil samt bistår kollegerne med at undervisningsdifferentiere i forhold til de af klassens elever, der har vanskeligheder i forhold til adfærd, kontakt og trivsel. De fleste elever trives på skolen, men der er en lille del, som ikke trives eller udviser en adfærd, der kan give problemer i forhold til fællesskabet og klassen. Her kan AKT-vejlederen vejlede kollegerne og give dem sparring i forhold til at tage problemerne i opløbet og tilgodese disse elevers særlige behov. AKTvejlederen arbejder ud fra en tankegang om, at alle elever har ressourcer og potentiale til at udvikle sig, hvis de får den rette støtte og hjælp til at skabe gode relationer. I visse situationer kan vanskelighederne være så store, at opgaven bør løses i et tæt samarbejde med AKTvejleder, den enkelte lærer, lærerteam og skolens ledelse. Akt-vejlederne arbejder på forskellige fronter: Forebyggende: Foretager regelmæssige evalueringer af trivslen i skolen Rådgiver og vejleder kolleger i indførsel af trivselsfremmende foranstaltninger i klassen, herunder undervisningsformer, der er motiverende og udfordrende Er aktiv i skolens trivselsudvalg Hjælper evt. klasserne i forbindelse med Taktil massage som forebyggelse mod mobning Foretager regelmæssige undersøgelser af elevernes oplevelse af det psykiske undervisningsmiljø bl.a. vhja. "klassetrivsel.dk" Foregribende: Tilbyder vejledende samtaler med kolleger omkring det sociale samspil i klasse, gruppe eller mellem enkeltelever Hjælper lærere i normalundervisningen med at udarbejde individuelle undervisningsplaner for de af klassens elever, der har problemer med adfærd, kontakt og trivsel. Disse planer omhandler såvel det faglige som det sociale område Medvirker til, at der stilles høje faglige forventninger også til elever med AKT-relaterede vanskeligheder Observerer enkeltelever for at afdække undervisningsbehov og rådgiver og vejleder efterfølgende læreren Side 6 af 9

7 Observerer, efter anmodning fra lærere eller leder, det sociale samspil i klasser med efterfølgende vejledning af læreren og evt. elever - interaktion lærer/elev(er) og eleverne imellem. Indgribende: Gennemfører specialundervisning for elever med særlige behov i eller uden for klassen og udarbejder individuelle undervisningsplaner for disse elever Træder hjælpende ind ved konflikter mellem enkeltpersoner eller i grupper Forsøger at etablere kontakt til de elever, som det ikke lykkes kollegerne at etablere kontakt til og er advokat for disse elevers behov i samarbejdet AKT-lærer Arbejder specifikt ud fra et lærings/undervisnings synsvinkel varetages af skolens specialcenter. AKT-pædagog Arbejder specifikt ud socialpædagogisk synsvinkel. Skolepædagogen - AKT - Undervisningsassistent Kirkeskolens skolepædagoger varetager opgaver som AKT-vejleder, inklusion og som undervisningsassistent inden for alle klassetrin. Opgaverne omfatter blandt andet: I samråd med lærere eller forældre at lave observationer på enkelte elever, grupper eller klasser som helhed Aktivt at gå ind i klassen og støtte op omkring en elev/ elever, der konkret har brug for hjælp eller støtte I kortere eller længere forløb at lave aktiviteter uden for klassen med en elev Bruges i forbindelse med konfliktløsning Gennem hjemmebesøg at afdække eventuelle problemstillinger omkring en elev Hjælpe til et øget forældresamarbejde Støtte de tosprogede elever i forståelse af sprog, kultur og livshistorie Se "forebyggende", "foregribende" og "indgribende" under "AKT-funktioner generelt" Målet er gennem hurtig hjælp og forebyggelse at komme senere problemer i forkøbet. Det være sig for eksempel omkring læringsmiljøet i de enkelte klasser, mobning eller andre sociale problemstillinger. Alle elever kan henvende sig til skolepædagogen. Ingen problemer er for store og ingen er for små! SSP-kontaktperson SSP-kontakt: Være kollegaernes sparringspartner mht. forebyggende indsatser - primært fra 6-9 kl. Løbende sikre, at SSP-materialer formidles videre til lærere og elever på skolen. I samarbejde med SSP-medarbejderen og politiet, være med til at omsætte lokal bekymring til handling. Ved bekymringssager at være kontaktperson for skolens leder og lærere internt samt være bindeled videre til SSP. Deltage i SSP-lokaludvalgsmøder samt eventuelle kurser og konferencer. Generelt at holde fingeren på pulsen omkring den lokale ungdomskultur og være med til at sikre, at SSP-indsatsen passer til tidens unge og forældre. Side 7 af 9

8 INKLUSION Billedet illustrerer sammenhængen mellem rummelighed og inklusion. Ved inklusion skal alle tre faktorer være gældende. Kilde: Rasmus Alenkær Der henvises i øvrigt til diverse materialer på skoleintra Intern visitation Det er vigtigt at gældende procedurer overholdes, hvor I løbende holder statusmøder og følger op på handleplanerne for eleverne. Angående intern visitation sker det via inklusionscentret, og ansøgning skal være koordinatoren i hænde senest medio februar Revistering: Der afleveres et referat fra statusmøde samt skema A (eller skema B, hvis PPR har været involveret), hvor der evalueres på handleplanen, som støttetimerne er bevilget til, samt konklusion om ønske for timer næste skoleår, samt hvad timerne skal anvendes til. Nye elever: Der afleveres referat fra møde, hvor lærere og forældre er enige om, at der er behov for ekstraordinær støtte, med konklusion om ønske for timer næste skoleår, samt hvad timerne skal anvendes til - Ansøgning på skema A (eller skema B, hvis PPR har været involveret). Når I har fået bevilget timer skal I huske hele tiden, at tage beslutningsreferater (gemmes digitalt, da jeg som minimum, skal have referatet fra mødet, der evaluerer ift. næste års planer/ansøgning), med status på handleplan og videre aftaler/mål. Det anbefales kraftigt at benytte skema A til dette formål. Udlagte resurser i afdelingerne til inklusion I forhold til hele inklusionsprojektet er der krav om dokumentation og evaluering. Inklusion som er udlagt til afd.teamene, skal dække følgende opgaver: Faglig inklusion f.eks. holddannelse. Faglig støtte til elever i en kortere periode f.eks. lektiehjælp. Hjemmeundervisning i en afklaringsfase op til 8 uger. Dokumentation og evaluering: Hvordan dokumenteres brugen af resurserne? Opsamling af data på hvor mange resurser, der er anvendt på hvilke type opgaver? Hvordan og hvornår indsamles data til evaluering af succeskriterierne? Succeskriterier: Ud fra opgaverne og de værktøjer, der tages/kan tages i anvendelse skal der opstilles succeskriterier, der kan danne grundlag for at evaluere opfyldelsen af opgaven. Eksempler på succeskriterier kan være: Færre elever henvises til skolens specialcentret ("Færre elever" skal defineres). Side 8 af 9

9 X% af eleverne er hurtige og sikre læsere (procenttal skal angives og hvornår skal de være det? Læsevejledernes riolle??) Der er en hurtig og fleksibel løsning af inklusionsopgaverne i relation til den enkelte elev, grupper af elever, klasser: Opstilling af delsucceskriterier som øget holddannelse, hurtig og effektiv hjælp, når lærer føler sig "på vej ned", osv. Eksempler på opgaveløsninger/værktøjer/procedurer/osv.: der kan måske hentes inspiration i Li's oplæg til PM "inklusionsfremmende faktorer oplæg til PM " samt "inklusionsfremmende faktorer tilbagemelding fra afd. teamene på oplæg til PM ", som ligger på intra: Dokumenter > Kirkeskolen > Inklusion 2014 > Handleplan mm for KI. Undervisningsassistent Se tidligere beskrivelse ang. skolepædagogen mm. Side 9 af 9

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Visioner og indsatser for specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almene undervisningsmiljø 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013 Handleguiden Handleguiden side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Bærende principper i det tidlige

Læs mere

Hvis det bliver svært at gå i skole gør vi noget ved det!

Hvis det bliver svært at gå i skole gør vi noget ved det! Hvis det bliver svært at gå i skole gør vi noget ved det! Specialpædagogisk støtte på Viby Skole Indledning: På Viby Skole er undervisningen og alle øvrige aktiviteter gennemsyret af et ønske om at give

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet

LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS. Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet LOLLAND-FALSTERS LÆRERFORENING INKLUSION I PRAKSIS Inklusion med fokus på arbejdsmiljøet Inklusion i praksis Forventningsafklaring af samarbejdet om inklusion Debatten omkring inklusion omhandlede i begyndelsen

Læs mere

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Indholdsfortegnelse: Forord.. 3 Henvendelse til PPR. 4 Lovgrundlag. 5 Målsætning for tildeling

Læs mere

Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT. Center for Børn & Kultur. KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1

Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT. Center for Børn & Kultur. KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1 Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT 12 13 Center for Børn & Kultur KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1 Indhold Indledning...3 Resumé, anbefalinger og statusbeskrivelser...4 1.

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

Status på efterskolernes inklusionsarbejde HUI LI MARIA SOLTAUW

Status på efterskolernes inklusionsarbejde HUI LI MARIA SOLTAUW Status på efterskolernes inklusionsarbejde HUI LI MARIA SOLTAUW SEPTEMBER 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Anbefalinger... 3 Baggrund... 3 Indledning... 4 Metode... 4 Analyse... 5 1. Analysedel - Tilgang

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet.

Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Analyse og udviklingsplan på specialundervisningsområdet. Udarbejdet af Center for Dagtilbud og Skoler Center for Børn, Unge og Familier Juni 2011 Acadre 11/3239-1 - Indholdsfortegnelse STYREGRUPPENS ANBEFALINGER...

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune TIFO Guide Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 18 år Indhold Indledning...4 Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?...4 Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse...5

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

NØRREMARKSSKOLENS. ressourcecenter. Skoleåret 2010/11

NØRREMARKSSKOLENS. ressourcecenter. Skoleåret 2010/11 NØRREMARKSSKOLENS ressourcecenter Skoleåret 2010/11 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ressourcecentrets opbygning... 3 Ressourcecentrets struktur... 4 Koordineringsmøder... 5 Samarbejdspartnere i ressourcecentret...

Læs mere

Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning

Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning 2009 Gullestrup Skole Løvbakkevej 2 7400 Herning Tlf: 97121336 E-mail: gullestrup@herning.dk http://www.gullestrupskole.dk/ Kvalitetsrapport for Gullestrup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge Side 1

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere