F O C U S ADVOKATER BETINGET OVERDRAGELSESAFTALE AF AKTIVERNE I KJAERULFF 1 AJS. J.nr OSlbs docx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F O C U S ADVOKATER BETINGET OVERDRAGELSESAFTALE AF AKTIVERNE I KJAERULFF 1 AJS. J.nr. 23171-0028 OSlbs - 000082.docx"

Transkript

1 BETINGET OVERDRAGELSESAFTALE AF AKTIVERNE I KJAERULFF 1 AJS Odense. Englandsgade 25. DK-5100 Odense C. Te! Fax IlamC>llrg' D!\NISCHL ADVOK:\ ITN \'jillt'iii<:,g. i llarnhurg Tel. -c N.:lO ()2 Fnx +'19,lll Ol) J.nr OSlbs docx

2 F O C U S ADVOKATER Indholdsfortegnelse l. Indledning 3 2. Parterne 4 3. Aftalens genstand 5 4. De overdragne aktiver 5 5. Værdien afde overdragne aktiver 6 6. Særlige forhold vedrørende de overdragne aktiver Aktiver og passiver, der ikke overtages 8 8. Overtagelsesdag - Refusion 9 9. Købesummen og købesummens reguleringiberigtigelse Moms og momsreguleringsforpligtelse Medarbejdere Løbende kontral.1:forhold Reklamationer mv Offentliggørelse Omkostninger Relevant bilagsmateriale Betingelse Tvister Bilag 14 2

3 FOCUS ADVOKATER 1. Indledning 1.1. Kjaerulff 1 A/S blev grundlagt i 1957 af Flemming Kjærulff, og virksomheden ejes og drives i dag afstifterens søn, Karsten Kjærulff, som overtog virksomheden i Koncemen er en af nordens største totalleverandører og distributører af antenneprodukter samt audio-/video-, tv- og ip-udstyr. Koncernen udvikler og markedsfører en bred vifte af signalmodtageudstyr til digital tv-modtagelse Virksomheden realiserede i regnskabsåret 2007 og 2008 et betydeligt tab. Årsagen var primært, at et stort antal fejlbehæftede digitalbokse leveret af en asiatisk underleverandør skulle repareres og betales af koncernen selv. Derudover var en satsning på det finske marked, særligt en satsning på det finske eftermarked, forretningsmæssigt forkert, hvilket ligeledes medførte betydeligt tab Koncernen har således haft et stigende fremmedfinansieringsbehov, som er blevet inddækket ved udnyttelse af den forhåndenværende kreditramme i Nordea samt ved nedbringelse afvarelager, hvilket delvist er sket på bekostning afnormale avancer, og virksomheden er i en situation, hvor en fortsat drift i de nuværende rammer ikke er mulig Der har været ført indgående forhandlinger med selskabets kreditinstitutter omkring en rekonstruktion. Nordea Bank Danmark A/S har et virksomhedspant i selskabets aktiver med en ramme på 75 mio. Det er undersøgt, hvorvidt virksomhedspantet er omstødeligt, og det er konkluderet, at dette ikke er tilfældet. Endvidere er der foretaget en juridisk vurdering afvirksomhedspantets omfang Det forholder sig således, at alle væsentlige aktiver er omfattet af Nordea Bank Danmark A/S' ovennævnte virksomhedspant, hvorfor en aftale med Nordea er afgørende for en gennemførelse af rekonstruktionen. Nordea har tilkendegivet at ville medvirke til den foreslåede rekonstruktion Det er ledelsens vurdering, at det vil være forretningsmæssigt hensigtsmæssigt, og også overensstemmende med hensynet til kreditorer som sådan, at overdrage væsentlige dele af aktiviteterne til et nyt selskab med henblik på at fortsætte den sunde del af selskabets drift i samme. 3

4 1.8. Under forudsætning af at nærværende aftale gennemføres, er der skabt grundlag for den nødvendige finansiering fremadrettet. Ved gemlemførelse af nærværende overdragelse vil der sikres en række arbejdspladser, og det er ledelsens vurdering, at der vil kunne skabes en sund virksomhed, som har en fornuftig forretningsmæssig fremtid. Betinget overdragelsesaftale 2. Parterne 2.1. Mellem undertegnede Selskabet af A/S i betalingsstandsning CVR-nr C.F. Tietgens Boulevard Odense Sø (i det følgende benævnt "sælger") og medundertegnede Kjaerulff l Digital A/S CVR-nr C.F. Tietgens Boulevard Odense Sø (i det følgende benævnt "køber") og medundertegnede Nordea Bank Darunark A/S CVR-nr Strandgade 3 140l København K (i det følgende benævnt "virksomhedspanthaver") er der dags dato indgået følgende aftale. 4

5 3. Aftalens genstand 3.1. Sælgerne overdrager til køber nedennævnte aktiver, som udgør den virksomhed, sælger har drevet under navnet Kjaerulff l AIS fra lejede lokaler beliggende C.F. Tietgens Boulevard 19, 5220 Odense sø. 4. Dc overdragne aktiver 4.1. Under overdragelsen er omfattet: Alle immaterielle aktiver og rettigheder tilhørende sælger, herunder goodwill, varemærkerettigheder, navne, domænerettigheder, rettigheder til produktudvikling, produktrettigheder, produktionsrettigheder, logo, figunnærker, kundekartoteker og alle øvrige kundeinfonnationer Ovennævnte er ikke udtømmende Retten til at indtræde i den mellem sælger og Kjaerulff Holding l AIS indgåede lejeaftale vedrørende lejemålet C.F. Tietgens Boulevard 19, 5220 Odense Sø, herunder retten til at overtage værdien afindretning aflejede lokaler mv Driftsinventar, driftsmateriel, herunder maskiner og tekniske anlæg af enhver art, alt kontorinventar og edb mv., som hørertil den overdragne virksomhed Det pr. overtagelsesdagen i virksomheden værende varelager Sælgers ordrebeholdning samt øvrige indgåede aftaler med virksomhedens kunder Fordringer på sælgers søsterselskaber hidrørende fra vareleverancer Finansielle mellemregninger i fonn af tilgodehavende på søsterselskaber Krav på vederlag for sælgers administration afsøsterselskaber O. Overtagelse afmedarbejdere. 5

6 5. Værdien af de overdragne aktiver 5.1. Værdien afde overdragne aktiver kan specificeres således: 1. Immaterielle aktiver 2. Indretning af lejede lokaler 3. Driftsmidler og driftsinventar 4. Varelager 5. Ordrebeholdning 6. Fordringer på søsterselskaber 7. Mellemregninger med søsterselskaber 8. Tilgodehavende administrationsvederlag I alt , , , ,00 0, , , , , Udgangspunktet for ovennævnte specifikation og værdiansættelse er eksterne vurderinger indhentet hos henholdsvis Dansk Erhvervsvurdering A/S og KPMG. Opgørelse af varelager og driftsmateriel er foretaget med udgangspunkt i registreringer dateret 24/ og opgørelse af koncerninteme fordringer er foretaget med udgangspunkt i balance pr. 30/ Særlige forhold vedrørende de overdragne aktiver 6.1. Immaterielle aktiver Køber overtager varemærker, navne, figurmærker mv., og køber er bekendt med, at der ikke i fuldt omfang foreligger registreringer og beskyttelse af alle i virksomheden værende immaterielle aktiver Køber overtager endvidere al produktudvikling og produktrettigheder. Køber er bekendt med den dokumentationsform og den knowhow, som er tilknyttet produkterne og produktudviklingen Køber forudsætter, at sælger senest efter overdragelsen ændrer navn Køber overtager alle informationer vedrørende virksomhedens kunder, herunder kundekartoteker, kalkulationer mv. 6

7 6.2. Lejemålet C.F. Tietgens Boulevard Køber er bekendt med den foreliggende lejeaftale imellem sælger og Kjaerulff 1 Holding A/S, og det forudsættes, at køber indtræder på samme vilkår. Køber forudsættes at overtage værdien af indretning af lejede lokaler, uden at yde særskilt vederlag herfor. Det forudsættes, at der sker sædvanlig refusion vedrørende indbetalte deposita mv Inventar og driftsmateriel Køber er bekendt med inventarets og driftsinventarets stand, og det overdrages i den stand, hvori det er og forefindes, og som besigtiget afkøber og uden ansvar for sælger for fejl og mangler, hvorfor køber ikke kan rejse erstatningskrav eller rejse krav om forholdsmæssigt afslag over for sælger for eventuelle mangler, det være sig skjulte eller synlige Sælger oplyser, at det overdragne sælger bekendt er i lovlig stand og opfylder lovgivningens krav til den nuværende anvendelse, samt at der sælger bekendt ikke foreligger skjulte fejl og mangler ved det overdragne Varelager Overdragelsen omfatter virksomhedens samlede varelager pr. overtagelsesdagen. Overdragelsen omfatter endvidere "svømmende" varer, dvs. varer under transport til virksomheden, som endnu ikke er registreret på virksomhedens lager. Der er foretaget en registrering og en vurdering afvarelageret af Dansk Erhvervsvurdering, og der er ligeledes foretaget en registrering i forbindelse med frysning af virksomhedspantet. Virksomheden har et velfungerende lagerstyringssystem, og ændringer i lageret fra frysningstidspunktet og frem til overtagelsesdagen registreres, og der foretages en både størrelsesmæssig og værdimæssig opgørelse pr. oveltagelsesdagen Ordrebeholdning og andre kundeaftaler Sælger overtager aftaler med kunder. De væsentlige kunder er: ElbodanlExpert, Dansk Supermarked, Fona, Coop, Elkøb, Sipa, Satland, Bauhaus, Panasonic Center, L'easy, Wupti m.fl Ovennævnte er ikke udtømmende. 7

8 Køber er bekendt med, at overdragelse af indgåede aftaler kræver kontraktpartens tilladelse, og at køber således ikke har noget retskrav på overtagelse. Sælger medvirker positivt til, at en sådan overdragelse bliver mulig Fordringer på søsterselskaber Fordringer på søsterselskaber er opstået som konsekvens af salg af varer og tjenesteydelser til de respektive søsterselskaber. Fordringerne overtages til en kursværdi udregnet af KPMG i forbindelse med deres uvildige vurdering affordringerne Mellemregninger Mellemregningerne er finansielle mellemregninger og er opstået i forbindelse med sælgers finansielle understøttelse af de respektive søsterselskaber. Mellemregningerne overtages til den kursværdi, som er udregnet af KPMG i forbindelse med deres uvildige vurdering af mellemregninger Administrationsbidrag Det har forholdt sig således, at sælger har forestået administrationen af de respektive søsterselskaber, og i den forbindelse er der opstået et tilgodehavende på administrationsvederlag. Der foreligger en kontrakt med de enkelte selskaber om arbejdets omfang og vederlagets størrelse. Køber er bekendt med de pågældende kontrakter. Administrationsvederlaget overtages til den kursværdi, der er fastsat af KPMG i forbindelse med deres uvildige vurdering. 7. Aktiver og passiver, der ikke overtages 7.1. Debitorer Køber overtager ikke sælgers eksterne debitorer, men der tilstræbes indgået en aftale om købers administration af inddrivelse af fordringerne på sælgers vegne. Det bemærkes, at fordringerne er omfattet af virksomhedspantet, og de nærmere vilkår for administration af inddrivelse af fordringerne aftales særskilt imellem køber og virksomhedspanthaver. 8

9 7.2. Kreditorer Køber påtager sig ingen forpligtelser over for selskabets kreditorer, medmindre andet udtrykkeligt er nævnt i nærværende aftale. Eventuelle krav fra sælgers kreditorer skal derfor være køber uvedkommende. 8. Overtagelsesdag - Refusion 8.1. Overtagelsesdagen er aftalt til den 1. august 2009, hvor rettigheder til de overdragne aktiver overgår til køber Der udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, herunder vedrørende feriepengeforpligtelser på overtagne medarbejdere, depositum, eventuelle forudbetalinger mv. Det forudsættes, at løn for juli måned for de overtagne medarbejdere er afholdt For så vidt angår de af virksomhedspantet omfattede aktiver er der foretaget ekstern registrering og vurdering, og der er foretaget frysning/tiltrædelse til pantet på tidspunktet for betalingsstandsningens indtræden. De bevægelser, der vil være særligt på varelageret og udestående fordringer, fra frysningstidspunktet og frem til overtagelsesdagen vil blive registreret i sælgers lager og debitorstyringssystem, og mængde og værdi vil blive korrigeret overensstemmende hermed på overtagelsesdagen. Det bemærkes, at systemerne er velfungerende og pålidelige. Det bemærkes endvidere, at de vurderinger og kursfastsættelser, der er foretaget, er foretaget på en sådan måde, at kursen vil kunne anvendes på de faktuelle størrelser på overtagelsesdagen Parterne aflæser i forening lejemålets forbrugsmålere, herunder el, gas og vand. 9. Købesummen og købesummens reguleringiberigtigelse 9.1. Købesummen udgør og specificeres som følger: Immaterielle aktiver Indretning af lejede lokaler Driftsmidler og driftsinventar Varelager Ordrebeholdning , , , ,00 0,00 9

10 FOCUS ADVOKATER Fordringer på søsterselskaber Mellemregninger med søsterselskaber Tilgodehavende administrationsvederlag I alt , , , , Købesummens regulering Varelager er registreret og værdiansat med udgangspunkt i lagerlister dateret 24/ Der vil med udgangspunkt i lister pr. 1/ ske regulering af værdi. Der forventes kun at være uvæsentlige forskydninger. Der vil ske regulering til kostpris, idet det forudsættes, at afgang fra lageret i perioden vil være afgang afkurante varer. Koncerninterne fordringer, herunder mellemregning og administrationsbidrag er vurderet af KPMG i henhold til balance pr. 30/ De procentuelle reguleringer KPMG har vurderet skal foretages, vil finde anvendelse på ovennævnte fordringer opgjort pr. 1/ Der forventes ikke at være væsentlige reguleringer Reguleringer foretages den 7/ og der udfærdiges bilag til købekontrakten med de endelige værdier Købesummens berigtigelse Købesummen for de aktiver, der ikke er omfattet afvirksomhedspantet, berigtiges således: 1) Trækker, udstillingstrailer: ,00 2) Koncerninterne, finansielle mellemværender ,00 I alt ,00 - berigtigelse ved modregning i personaleforpligtelser, jf. for overtagne medarbejdere 11, ,00 Restbeløb berigtiges kontant ved indbetaling på tilsynsførendes kontor senest på overtagelsesdagen til deponering og frigivelse over for sælger, når der foreligger endelig godkendelse afnærværende overdragelsesaftale ,00 10

11 Købesummen for de afvirksomhedspantet omfattede aktiver, berigtiges således: Virksomhedspanthaver har tiltrådt sit pant, og købesummen berigtiges direkte over for panthaver. Panthaver nedskriver sin fordring mod sælger tilsvarende. De nænnere vilkår herfor aftales direkte mellem virksomhedspanthaver og køber og er nærværende aftale uvedkommende, idet dog oplyses, at der senest ved underskrift af nærværende aftale forventes at være enighed mellem køber og virksomhedspanthaver, således at aftalen kan påtegnes af virksomhedspanthaver. 10. Moms og momsreguleringsforpligtelse Overdragelsen er momsfri i medfør af momslovens 8. Det påhviler køber inden 8 dage efter overtagelsen at give SKAT meddelelse om den nye indehavers navn og adresse samt om salgsprisen for de overdragne aktiver Køber overtager eventuelle momsreguleringsforpligtelser på de overdragne aktiver. Sælgers revisor udarbejder en opgørelse herover senest 1 måned efter overtagelsesdagen. Parterne underskriver og indsender sædvanlige overtagelseserklæringer til SKAT. 11. Medarbejdere I henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse overtager køber rettigheder og forpligtelser over for de i virksomheden ansatte medarbejdere pr. overtagelsesdagen. Sælger oplyser, at der pr. overtagelsesdagen alene er ansat de medarbejdere, som er angivet i det til nærværende aftale vedlagte bilag, og at de i nævnte bilag afgivne oplysninger vedrørende medarbejdernes løn og personalevilkår samt anciennitet er korrekte. Sælger oplyser endvidere, at de øvrige medarbejdere i virksomheden inden overtageisesdagen er opsagt og fritstillet og fysisk fratrådt virksomheden. Sælger oplyser endelig, at opsigelsen af de pågældende er fon'etningsmæssig sagligt begrundet i omstrukturering af virksomhedens forretninger. Sælgers revisor opgør feriepengeforpligtelsen for de ansatte funktionærer, og det opgjorte beløb modregnes i købesummen. Sælger informerer medarbejderne i overensstemmelse med 5 i lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Sælger oplyser, at der ikke er overenskomster med medarbejderne. Il

12 11.3. Sælger overdrager til køber alle ansættelseskontrakter med medarbejderne. Sælger indestår for, at ansættelseskontrakterne opfylder de til enhver tid gældende krav i lov om ansættelsesbeviser. lia. Det er aftalt, at køber straks efter underskrivelsen af nærværende købekontrakt tager kontakt til medarbejderne med henblik på oprettelse af nye ansættelseskontrakter Direktør Selskabets administrerende direktør, Karsten Kjærulff, har tilkendegivet at ville fortsætte i virksomheden og frafalder i forbindelse med overdragelsen at kunne gøre krav gældende på opsigelse, feriepenge eller lignende i forhold til sælger. 12. Løbende kontraktforhold Sælger overdrager til køber samtlige sælgers rettigheder og betinget af medkontrahentens samtykke, i det omfang et sådant samtykke er fornødent, sælgers forpligtelser til de til virksomheden hørende uopfyldte kontraktforhold, men således at krav hidrørende fra misligholdelser før overtagelsestidspunktet eller krav, der udløses ved selve overdragelsen, ikke overgår til køber og derfor fortsat alene påhviler sælger I det omfang et kontraktforhold ikke kan overtages uden en andens samtykke, skal aftalen ikke anses for at være en overdragelse eller forsøg herpå, såfremt dette vil udgøre en misligholdelse af et sådant kontraktforhold. Sælgeren skal udvise al rimelig anstrengelse for at opnå et sådant samtykke til overdragelsen til køber. Hvis et sådant samtykke ikke opnås, skal køber og sælger forsøge at etablere en hensigtsmæssig konstruktion, der i videst muligt omfang stiller køber, som om kontraktforholdet var blevet overdraget. Af løbende kontraktforhold, ud over kundeforhold, er der kontraktforhold vedrørende software og telefon, telefax mv. De nævnte kontrakter overdrages, i det omfang det er muligt. Overdragelsen sker uden omkostninger for sælger. For så vidt angår forsikringer i bred forstand forudsættes køber at indtræde heri. 13. Reklamationer mv Alle reklamationer og krav fra kunder vedrørende leverancer foretaget før overtagelsesdagen påhviler udelukkende sælger. 12

13 13.2. Ved reklamationer gjort gældende af køberen afden pågældende ydelse, hvor der består en fordring (debitor), tilbyder køber sælger at afhjælpe en eventuel mangel til kostpris i en periode på 6 måneder fra overtagelsesdagen at regne. Ved reklamationsarbejder til en værdi, der overstiger 3.000,00, skal køber dog være berettiget til at kalkulere et sædvanligt dækningsbidrag. 14. Offentliggørelse Offentliggørelse afnærværende overdragelse sker efter nærmere aftale mellem parterne. 15. Omkostninger Sælger og køber betaler hver for sig omkostninger til egne rådgivere, herunder revisor og advokat. Omkostninger til udfærdigelse afnærværende aftale afholdes dog afkøber. 16. Relevant bilagsmateriale Sælger er indstillet på at stille relevant bilagsmateriale i form af forretningspapirer i bred forstand til rådighed for køber. Forretningspapirer, herunder bogførings-, indtægts- og udgiftsbilag, tilhører som sådan fortsat det sælgende selskab, idet nærværende er en aktivoverdragelse Det er særskilt aftalt, at sælger og dennes eventuelle bo får mulighed for at kunne disponere over en pc og tilhørende programmer i forbindelse med afsluttende bogføring i selskabet. 17. Betingelse Nærværende aftale er betinget, og det forudsættes, at selskabet efter en kort periode i betalingsstandsning vil gå konkurs. Den tilsynsførende vil i henhold til konkurslovens 15 forelægge kreditorerne nærværende overdragelse, og overdragelsen er betinget af, at kreditorerne ikke gøre saglig indsigelse mod overdragelsens gennemførelse. 13

14 17.2. Tilsynsførende vil orientere kreditorerne umiddelbart i forlængelse af underskrift af nærværende aftale. 18. Tvister Tvister eller krav, der opstår på grund af eller i forbindelse med denne aftale, skal reguleres af dansk lovgivning og skal afgøres endeligt ved voldgift i henhold til "Regler for behandling af sager for Det Danske Voldgiftsinstitut Voldgiftsretten skal sammensættes af 3 voldgiftsmænd. Sælger udpeger en, køber udpeger en, og Det Danske Voldgiftsinstitut skal udpege den tredje voldgiftsmand, der skal være formand for voldgiftsretten. Hvis en part ikke har udpeget en voldgiftsmand inden for 30 dage fra modtagelsen af underretning om voldgiften, skal Det Danske Voldgiftsinstitut udpege denne voldgiftsmand Voldgift skal finde sted i Odense. 19. Bilag Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Registrering og vurdering foretaget afdansk Erhvervsvurdering NS Registrering og vurdering af koncerninterne udestående fordringer foretaget af KPMG. Oversigt over medarbejdere, der overtages Allonge til lejeaftale betalings Odense, den / 2009 For sælger, Selskabet af 27/ AIS standsning: Navn: Navn: 14

15 FOCUS ADVOKATER Odense, den / 2009 For køber, Kjaerulff l Digital A/S: Navn: Navn: Odense, den / 2009 For virksomhedspanthaver, Nordea Bank Danmark A/S: Navn: Navn: IS

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Overdragelsesaftale Århus Vand A/S

Overdragelsesaftale Århus Vand A/S Overdragelsesaftale Århus Vand A/S Side 1 af 10 Indhold 1. AFTALENS BAGGRUND 3 2. DET OVERDRAGNE 3 3. MEDARBEJDERE 5 4. OVERDRAGELSESSUMMEN OG DENS BERIGTIGELSE 6 5. OVERTAGELSESDAGEN 6 6. REFUSIONSOPGØRELSE

Læs mere

Overdragelsesaftale. Trekantområdets Brandvæsen I/S. Vejen Kommune. Version 3. juli 2015. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Overdragelsesaftale. Trekantområdets Brandvæsen I/S. Vejen Kommune. Version 3. juli 2015. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

AKTIVOVERDRAGELSES- AFTALE

AKTIVOVERDRAGELSES- AFTALE AKTIVOVERDRAGELSES- AFTALE MELLEM Viborg Håndbold Klub A/S Tingvej 7, 2. 8800 Viborg CVR-nr. 21441406 (herefter kaldet "Sælger") OG New beginning Viborg HK ApS Gl. Skivevej 73 8800 Viborg CVR-nr.36722088

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 315667 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr. 30738632 og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011 Fjordbank Mors A/S under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent 19. december 2011 Forord Nærværende resumé er et uddrag af opgørelse af korrigeret dividendeprocent i Fjordbank Mors

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus

SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus Fødselsdato: Sælger: Navn Adresse Postnr. By: Telefon Mobil Mail Fødselsdato: Køber: Navn Adresse Postnr. By: Telefon Mobil Mail SLUTSEDDEL KOLONIHAVE/HUS 1 /

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 Begge opgaver skal besvares. Opgave 1 vægtes med 1/3 og opgave 2 med 2/3. Opgave 1 Der anmodes om en redegørelse for retsvirkningerne af en såkaldt»tilbagetrædelseserklæring«.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. marts 2014. Herning Kommune.

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg)

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) SLUTSEDDEL Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) Dansk Sejlunion håber, at dette udkast kan være til gavn i forbindelse med indgåelse af aftaler. Der kan naturligvis være individuelle forhold,

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet "Parterne")

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet Parterne) Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014 BETINGET KØBSAFTALE Mellem og Bygningsstyrelsen CVR nr. 58182516 Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby (herefter "Sælger") Navn: CVR-nummer:

Læs mere

Kontrakt om tjenestebolig

Kontrakt om tjenestebolig Kontrakt om tjenestebolig Selvstændig bolig eller bolig i øvrigt Aftalen er et tillæg til ansættelseskontrakter for ansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt om tjenestebolig er udarbejdet

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne.

Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne. 14. november 2012 J.nr.: 244946 MODELLER FOR OMDANNELSE FRA AKTIESELSKABSHAVN TIL SELVSTYREHAVN Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne.

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer) Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Søren Egede Schulz 1. juli 2013 Sagsnr.: 22-1704ss-ses/jkr LEJEKONTRAKT Mellem DSI Klubhuset

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

www.dban.dk INDESTÅELSESKATALOG

www.dban.dk INDESTÅELSESKATALOG Dansk Business Angel Netværk info@dban.dk www.dban.dk INDESTÅELSESKATALOG 2 [projektejernes navne, adresser og cpr. nr]......... og og.....................,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Vurderingsberetning afgivet af

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

KØBSAFTALE VEDRØRENDE KØB AF EJENDOMMEN MATR. NR. 1 AG ASMILDKLOSTER HGD, ASMILD, BELIGGENDE KLOSTERMARKEN 16, 8800 VI- BORG

KØBSAFTALE VEDRØRENDE KØB AF EJENDOMMEN MATR. NR. 1 AG ASMILDKLOSTER HGD, ASMILD, BELIGGENDE KLOSTERMARKEN 16, 8800 VI- BORG KØBSAFTALE VEDRØRENDE KØB AF EJENDOMMEN MATR. NR. 1 AG ASMILDKLOSTER HGD, ASMILD, BELIGGENDE KLOSTERMARKEN 16, 8800 VI- BORG 6. OKTOBER 2014 Indhold 1. Parterne...2 2. Ejendommen...2 3. Bygningsarealer...

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Administrationsaftale for andelsboligforeningen

Administrationsaftale for andelsboligforeningen Sagstype: ADM Administrationsaftale for andelsboligforeningen Sag-vedr. (Herefter foreningen ) og ADLEX Ejendomsadministration ApS Cvr.nr. 31332036 (Herefter ADLEX ) Senest opdateret den 1. januar 2013

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

FUSIONSAFTALE. vedr. sammenlægningen af. Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094

FUSIONSAFTALE. vedr. sammenlægningen af. Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094 Vort j.nr. 525047-001 FUSIONSAFTALE vedr. sammenlægningen af Det religiøse samfund Areopagos Danmark (I det følgende kaldet ADK) CVR 10526094 Og Det religiøse samfund I Mesterens Lys (I det følgende kaldet

Læs mere

Købskontrakt. (handel mellem private med brugt båd)

Købskontrakt. (handel mellem private med brugt båd) Købskontrakt (handel mellem private med brugt båd) Dansk Sejlunion og Bech-Bruun Advokatfirma håber, at dette udkast kan være til gavn for foreningens medlemmer i forbindelse med indgåelse af aftale om

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 Samlet driftsudbud 2012 Entreprise LVD-DRI-ND-1 Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Vejdirektoratet Strækningstilsynet det tidligere vejmandstilsyn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.:

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.: Sag nr. 24.009 Parcel nr. : K Ø B S A F T A L E Undertegnede SennenBolig A/S Cvr.nr. 3314 4660 Kolding Åpark 1, 4. sal 6000 Kolding (herefter kaldet sælger) sælger herved til medundertegnede, Navn: Stilling:

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Vedtægt for Esbjerg Taxas Økonomiske forenings Bestillingskontor i Varde.

Vedtægt for Esbjerg Taxas Økonomiske forenings Bestillingskontor i Varde. Vedtægt for Esbjerg Taxas Økonomiske forenings Bestillingskontor i Varde. Esbjerg Taxas økonomiske forening har i henhold til lov nr. 107 af 30. januar 2013 bekendtgørelse om Taxikørsel, samt trafikministeriets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere