F O C U S ADVOKATER BETINGET OVERDRAGELSESAFTALE AF AKTIVERNE I KJAERULFF 1 AJS. J.nr OSlbs docx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F O C U S ADVOKATER BETINGET OVERDRAGELSESAFTALE AF AKTIVERNE I KJAERULFF 1 AJS. J.nr. 23171-0028 OSlbs - 000082.docx"

Transkript

1 BETINGET OVERDRAGELSESAFTALE AF AKTIVERNE I KJAERULFF 1 AJS Odense. Englandsgade 25. DK-5100 Odense C. Te! Fax IlamC>llrg' D!\NISCHL ADVOK:\ ITN \'jillt'iii<:,g. i llarnhurg Tel. -c N.:lO ()2 Fnx +'19,lll Ol) J.nr OSlbs docx

2 F O C U S ADVOKATER Indholdsfortegnelse l. Indledning 3 2. Parterne 4 3. Aftalens genstand 5 4. De overdragne aktiver 5 5. Værdien afde overdragne aktiver 6 6. Særlige forhold vedrørende de overdragne aktiver Aktiver og passiver, der ikke overtages 8 8. Overtagelsesdag - Refusion 9 9. Købesummen og købesummens reguleringiberigtigelse Moms og momsreguleringsforpligtelse Medarbejdere Løbende kontral.1:forhold Reklamationer mv Offentliggørelse Omkostninger Relevant bilagsmateriale Betingelse Tvister Bilag 14 2

3 FOCUS ADVOKATER 1. Indledning 1.1. Kjaerulff 1 A/S blev grundlagt i 1957 af Flemming Kjærulff, og virksomheden ejes og drives i dag afstifterens søn, Karsten Kjærulff, som overtog virksomheden i Koncemen er en af nordens største totalleverandører og distributører af antenneprodukter samt audio-/video-, tv- og ip-udstyr. Koncernen udvikler og markedsfører en bred vifte af signalmodtageudstyr til digital tv-modtagelse Virksomheden realiserede i regnskabsåret 2007 og 2008 et betydeligt tab. Årsagen var primært, at et stort antal fejlbehæftede digitalbokse leveret af en asiatisk underleverandør skulle repareres og betales af koncernen selv. Derudover var en satsning på det finske marked, særligt en satsning på det finske eftermarked, forretningsmæssigt forkert, hvilket ligeledes medførte betydeligt tab Koncernen har således haft et stigende fremmedfinansieringsbehov, som er blevet inddækket ved udnyttelse af den forhåndenværende kreditramme i Nordea samt ved nedbringelse afvarelager, hvilket delvist er sket på bekostning afnormale avancer, og virksomheden er i en situation, hvor en fortsat drift i de nuværende rammer ikke er mulig Der har været ført indgående forhandlinger med selskabets kreditinstitutter omkring en rekonstruktion. Nordea Bank Danmark A/S har et virksomhedspant i selskabets aktiver med en ramme på 75 mio. Det er undersøgt, hvorvidt virksomhedspantet er omstødeligt, og det er konkluderet, at dette ikke er tilfældet. Endvidere er der foretaget en juridisk vurdering afvirksomhedspantets omfang Det forholder sig således, at alle væsentlige aktiver er omfattet af Nordea Bank Danmark A/S' ovennævnte virksomhedspant, hvorfor en aftale med Nordea er afgørende for en gennemførelse af rekonstruktionen. Nordea har tilkendegivet at ville medvirke til den foreslåede rekonstruktion Det er ledelsens vurdering, at det vil være forretningsmæssigt hensigtsmæssigt, og også overensstemmende med hensynet til kreditorer som sådan, at overdrage væsentlige dele af aktiviteterne til et nyt selskab med henblik på at fortsætte den sunde del af selskabets drift i samme. 3

4 1.8. Under forudsætning af at nærværende aftale gennemføres, er der skabt grundlag for den nødvendige finansiering fremadrettet. Ved gemlemførelse af nærværende overdragelse vil der sikres en række arbejdspladser, og det er ledelsens vurdering, at der vil kunne skabes en sund virksomhed, som har en fornuftig forretningsmæssig fremtid. Betinget overdragelsesaftale 2. Parterne 2.1. Mellem undertegnede Selskabet af A/S i betalingsstandsning CVR-nr C.F. Tietgens Boulevard Odense Sø (i det følgende benævnt "sælger") og medundertegnede Kjaerulff l Digital A/S CVR-nr C.F. Tietgens Boulevard Odense Sø (i det følgende benævnt "køber") og medundertegnede Nordea Bank Darunark A/S CVR-nr Strandgade 3 140l København K (i det følgende benævnt "virksomhedspanthaver") er der dags dato indgået følgende aftale. 4

5 3. Aftalens genstand 3.1. Sælgerne overdrager til køber nedennævnte aktiver, som udgør den virksomhed, sælger har drevet under navnet Kjaerulff l AIS fra lejede lokaler beliggende C.F. Tietgens Boulevard 19, 5220 Odense sø. 4. Dc overdragne aktiver 4.1. Under overdragelsen er omfattet: Alle immaterielle aktiver og rettigheder tilhørende sælger, herunder goodwill, varemærkerettigheder, navne, domænerettigheder, rettigheder til produktudvikling, produktrettigheder, produktionsrettigheder, logo, figunnærker, kundekartoteker og alle øvrige kundeinfonnationer Ovennævnte er ikke udtømmende Retten til at indtræde i den mellem sælger og Kjaerulff Holding l AIS indgåede lejeaftale vedrørende lejemålet C.F. Tietgens Boulevard 19, 5220 Odense Sø, herunder retten til at overtage værdien afindretning aflejede lokaler mv Driftsinventar, driftsmateriel, herunder maskiner og tekniske anlæg af enhver art, alt kontorinventar og edb mv., som hørertil den overdragne virksomhed Det pr. overtagelsesdagen i virksomheden værende varelager Sælgers ordrebeholdning samt øvrige indgåede aftaler med virksomhedens kunder Fordringer på sælgers søsterselskaber hidrørende fra vareleverancer Finansielle mellemregninger i fonn af tilgodehavende på søsterselskaber Krav på vederlag for sælgers administration afsøsterselskaber O. Overtagelse afmedarbejdere. 5

6 5. Værdien af de overdragne aktiver 5.1. Værdien afde overdragne aktiver kan specificeres således: 1. Immaterielle aktiver 2. Indretning af lejede lokaler 3. Driftsmidler og driftsinventar 4. Varelager 5. Ordrebeholdning 6. Fordringer på søsterselskaber 7. Mellemregninger med søsterselskaber 8. Tilgodehavende administrationsvederlag I alt , , , ,00 0, , , , , Udgangspunktet for ovennævnte specifikation og værdiansættelse er eksterne vurderinger indhentet hos henholdsvis Dansk Erhvervsvurdering A/S og KPMG. Opgørelse af varelager og driftsmateriel er foretaget med udgangspunkt i registreringer dateret 24/ og opgørelse af koncerninteme fordringer er foretaget med udgangspunkt i balance pr. 30/ Særlige forhold vedrørende de overdragne aktiver 6.1. Immaterielle aktiver Køber overtager varemærker, navne, figurmærker mv., og køber er bekendt med, at der ikke i fuldt omfang foreligger registreringer og beskyttelse af alle i virksomheden værende immaterielle aktiver Køber overtager endvidere al produktudvikling og produktrettigheder. Køber er bekendt med den dokumentationsform og den knowhow, som er tilknyttet produkterne og produktudviklingen Køber forudsætter, at sælger senest efter overdragelsen ændrer navn Køber overtager alle informationer vedrørende virksomhedens kunder, herunder kundekartoteker, kalkulationer mv. 6

7 6.2. Lejemålet C.F. Tietgens Boulevard Køber er bekendt med den foreliggende lejeaftale imellem sælger og Kjaerulff 1 Holding A/S, og det forudsættes, at køber indtræder på samme vilkår. Køber forudsættes at overtage værdien af indretning af lejede lokaler, uden at yde særskilt vederlag herfor. Det forudsættes, at der sker sædvanlig refusion vedrørende indbetalte deposita mv Inventar og driftsmateriel Køber er bekendt med inventarets og driftsinventarets stand, og det overdrages i den stand, hvori det er og forefindes, og som besigtiget afkøber og uden ansvar for sælger for fejl og mangler, hvorfor køber ikke kan rejse erstatningskrav eller rejse krav om forholdsmæssigt afslag over for sælger for eventuelle mangler, det være sig skjulte eller synlige Sælger oplyser, at det overdragne sælger bekendt er i lovlig stand og opfylder lovgivningens krav til den nuværende anvendelse, samt at der sælger bekendt ikke foreligger skjulte fejl og mangler ved det overdragne Varelager Overdragelsen omfatter virksomhedens samlede varelager pr. overtagelsesdagen. Overdragelsen omfatter endvidere "svømmende" varer, dvs. varer under transport til virksomheden, som endnu ikke er registreret på virksomhedens lager. Der er foretaget en registrering og en vurdering afvarelageret af Dansk Erhvervsvurdering, og der er ligeledes foretaget en registrering i forbindelse med frysning af virksomhedspantet. Virksomheden har et velfungerende lagerstyringssystem, og ændringer i lageret fra frysningstidspunktet og frem til overtagelsesdagen registreres, og der foretages en både størrelsesmæssig og værdimæssig opgørelse pr. oveltagelsesdagen Ordrebeholdning og andre kundeaftaler Sælger overtager aftaler med kunder. De væsentlige kunder er: ElbodanlExpert, Dansk Supermarked, Fona, Coop, Elkøb, Sipa, Satland, Bauhaus, Panasonic Center, L'easy, Wupti m.fl Ovennævnte er ikke udtømmende. 7

8 Køber er bekendt med, at overdragelse af indgåede aftaler kræver kontraktpartens tilladelse, og at køber således ikke har noget retskrav på overtagelse. Sælger medvirker positivt til, at en sådan overdragelse bliver mulig Fordringer på søsterselskaber Fordringer på søsterselskaber er opstået som konsekvens af salg af varer og tjenesteydelser til de respektive søsterselskaber. Fordringerne overtages til en kursværdi udregnet af KPMG i forbindelse med deres uvildige vurdering affordringerne Mellemregninger Mellemregningerne er finansielle mellemregninger og er opstået i forbindelse med sælgers finansielle understøttelse af de respektive søsterselskaber. Mellemregningerne overtages til den kursværdi, som er udregnet af KPMG i forbindelse med deres uvildige vurdering af mellemregninger Administrationsbidrag Det har forholdt sig således, at sælger har forestået administrationen af de respektive søsterselskaber, og i den forbindelse er der opstået et tilgodehavende på administrationsvederlag. Der foreligger en kontrakt med de enkelte selskaber om arbejdets omfang og vederlagets størrelse. Køber er bekendt med de pågældende kontrakter. Administrationsvederlaget overtages til den kursværdi, der er fastsat af KPMG i forbindelse med deres uvildige vurdering. 7. Aktiver og passiver, der ikke overtages 7.1. Debitorer Køber overtager ikke sælgers eksterne debitorer, men der tilstræbes indgået en aftale om købers administration af inddrivelse af fordringerne på sælgers vegne. Det bemærkes, at fordringerne er omfattet af virksomhedspantet, og de nærmere vilkår for administration af inddrivelse af fordringerne aftales særskilt imellem køber og virksomhedspanthaver. 8

9 7.2. Kreditorer Køber påtager sig ingen forpligtelser over for selskabets kreditorer, medmindre andet udtrykkeligt er nævnt i nærværende aftale. Eventuelle krav fra sælgers kreditorer skal derfor være køber uvedkommende. 8. Overtagelsesdag - Refusion 8.1. Overtagelsesdagen er aftalt til den 1. august 2009, hvor rettigheder til de overdragne aktiver overgår til køber Der udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, herunder vedrørende feriepengeforpligtelser på overtagne medarbejdere, depositum, eventuelle forudbetalinger mv. Det forudsættes, at løn for juli måned for de overtagne medarbejdere er afholdt For så vidt angår de af virksomhedspantet omfattede aktiver er der foretaget ekstern registrering og vurdering, og der er foretaget frysning/tiltrædelse til pantet på tidspunktet for betalingsstandsningens indtræden. De bevægelser, der vil være særligt på varelageret og udestående fordringer, fra frysningstidspunktet og frem til overtagelsesdagen vil blive registreret i sælgers lager og debitorstyringssystem, og mængde og værdi vil blive korrigeret overensstemmende hermed på overtagelsesdagen. Det bemærkes, at systemerne er velfungerende og pålidelige. Det bemærkes endvidere, at de vurderinger og kursfastsættelser, der er foretaget, er foretaget på en sådan måde, at kursen vil kunne anvendes på de faktuelle størrelser på overtagelsesdagen Parterne aflæser i forening lejemålets forbrugsmålere, herunder el, gas og vand. 9. Købesummen og købesummens reguleringiberigtigelse 9.1. Købesummen udgør og specificeres som følger: Immaterielle aktiver Indretning af lejede lokaler Driftsmidler og driftsinventar Varelager Ordrebeholdning , , , ,00 0,00 9

10 FOCUS ADVOKATER Fordringer på søsterselskaber Mellemregninger med søsterselskaber Tilgodehavende administrationsvederlag I alt , , , , Købesummens regulering Varelager er registreret og værdiansat med udgangspunkt i lagerlister dateret 24/ Der vil med udgangspunkt i lister pr. 1/ ske regulering af værdi. Der forventes kun at være uvæsentlige forskydninger. Der vil ske regulering til kostpris, idet det forudsættes, at afgang fra lageret i perioden vil være afgang afkurante varer. Koncerninterne fordringer, herunder mellemregning og administrationsbidrag er vurderet af KPMG i henhold til balance pr. 30/ De procentuelle reguleringer KPMG har vurderet skal foretages, vil finde anvendelse på ovennævnte fordringer opgjort pr. 1/ Der forventes ikke at være væsentlige reguleringer Reguleringer foretages den 7/ og der udfærdiges bilag til købekontrakten med de endelige værdier Købesummens berigtigelse Købesummen for de aktiver, der ikke er omfattet afvirksomhedspantet, berigtiges således: 1) Trækker, udstillingstrailer: ,00 2) Koncerninterne, finansielle mellemværender ,00 I alt ,00 - berigtigelse ved modregning i personaleforpligtelser, jf. for overtagne medarbejdere 11, ,00 Restbeløb berigtiges kontant ved indbetaling på tilsynsførendes kontor senest på overtagelsesdagen til deponering og frigivelse over for sælger, når der foreligger endelig godkendelse afnærværende overdragelsesaftale ,00 10

11 Købesummen for de afvirksomhedspantet omfattede aktiver, berigtiges således: Virksomhedspanthaver har tiltrådt sit pant, og købesummen berigtiges direkte over for panthaver. Panthaver nedskriver sin fordring mod sælger tilsvarende. De nænnere vilkår herfor aftales direkte mellem virksomhedspanthaver og køber og er nærværende aftale uvedkommende, idet dog oplyses, at der senest ved underskrift af nærværende aftale forventes at være enighed mellem køber og virksomhedspanthaver, således at aftalen kan påtegnes af virksomhedspanthaver. 10. Moms og momsreguleringsforpligtelse Overdragelsen er momsfri i medfør af momslovens 8. Det påhviler køber inden 8 dage efter overtagelsen at give SKAT meddelelse om den nye indehavers navn og adresse samt om salgsprisen for de overdragne aktiver Køber overtager eventuelle momsreguleringsforpligtelser på de overdragne aktiver. Sælgers revisor udarbejder en opgørelse herover senest 1 måned efter overtagelsesdagen. Parterne underskriver og indsender sædvanlige overtagelseserklæringer til SKAT. 11. Medarbejdere I henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse overtager køber rettigheder og forpligtelser over for de i virksomheden ansatte medarbejdere pr. overtagelsesdagen. Sælger oplyser, at der pr. overtagelsesdagen alene er ansat de medarbejdere, som er angivet i det til nærværende aftale vedlagte bilag, og at de i nævnte bilag afgivne oplysninger vedrørende medarbejdernes løn og personalevilkår samt anciennitet er korrekte. Sælger oplyser endvidere, at de øvrige medarbejdere i virksomheden inden overtageisesdagen er opsagt og fritstillet og fysisk fratrådt virksomheden. Sælger oplyser endelig, at opsigelsen af de pågældende er fon'etningsmæssig sagligt begrundet i omstrukturering af virksomhedens forretninger. Sælgers revisor opgør feriepengeforpligtelsen for de ansatte funktionærer, og det opgjorte beløb modregnes i købesummen. Sælger informerer medarbejderne i overensstemmelse med 5 i lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Sælger oplyser, at der ikke er overenskomster med medarbejderne. Il

12 11.3. Sælger overdrager til køber alle ansættelseskontrakter med medarbejderne. Sælger indestår for, at ansættelseskontrakterne opfylder de til enhver tid gældende krav i lov om ansættelsesbeviser. lia. Det er aftalt, at køber straks efter underskrivelsen af nærværende købekontrakt tager kontakt til medarbejderne med henblik på oprettelse af nye ansættelseskontrakter Direktør Selskabets administrerende direktør, Karsten Kjærulff, har tilkendegivet at ville fortsætte i virksomheden og frafalder i forbindelse med overdragelsen at kunne gøre krav gældende på opsigelse, feriepenge eller lignende i forhold til sælger. 12. Løbende kontraktforhold Sælger overdrager til køber samtlige sælgers rettigheder og betinget af medkontrahentens samtykke, i det omfang et sådant samtykke er fornødent, sælgers forpligtelser til de til virksomheden hørende uopfyldte kontraktforhold, men således at krav hidrørende fra misligholdelser før overtagelsestidspunktet eller krav, der udløses ved selve overdragelsen, ikke overgår til køber og derfor fortsat alene påhviler sælger I det omfang et kontraktforhold ikke kan overtages uden en andens samtykke, skal aftalen ikke anses for at være en overdragelse eller forsøg herpå, såfremt dette vil udgøre en misligholdelse af et sådant kontraktforhold. Sælgeren skal udvise al rimelig anstrengelse for at opnå et sådant samtykke til overdragelsen til køber. Hvis et sådant samtykke ikke opnås, skal køber og sælger forsøge at etablere en hensigtsmæssig konstruktion, der i videst muligt omfang stiller køber, som om kontraktforholdet var blevet overdraget. Af løbende kontraktforhold, ud over kundeforhold, er der kontraktforhold vedrørende software og telefon, telefax mv. De nævnte kontrakter overdrages, i det omfang det er muligt. Overdragelsen sker uden omkostninger for sælger. For så vidt angår forsikringer i bred forstand forudsættes køber at indtræde heri. 13. Reklamationer mv Alle reklamationer og krav fra kunder vedrørende leverancer foretaget før overtagelsesdagen påhviler udelukkende sælger. 12

13 13.2. Ved reklamationer gjort gældende af køberen afden pågældende ydelse, hvor der består en fordring (debitor), tilbyder køber sælger at afhjælpe en eventuel mangel til kostpris i en periode på 6 måneder fra overtagelsesdagen at regne. Ved reklamationsarbejder til en værdi, der overstiger 3.000,00, skal køber dog være berettiget til at kalkulere et sædvanligt dækningsbidrag. 14. Offentliggørelse Offentliggørelse afnærværende overdragelse sker efter nærmere aftale mellem parterne. 15. Omkostninger Sælger og køber betaler hver for sig omkostninger til egne rådgivere, herunder revisor og advokat. Omkostninger til udfærdigelse afnærværende aftale afholdes dog afkøber. 16. Relevant bilagsmateriale Sælger er indstillet på at stille relevant bilagsmateriale i form af forretningspapirer i bred forstand til rådighed for køber. Forretningspapirer, herunder bogførings-, indtægts- og udgiftsbilag, tilhører som sådan fortsat det sælgende selskab, idet nærværende er en aktivoverdragelse Det er særskilt aftalt, at sælger og dennes eventuelle bo får mulighed for at kunne disponere over en pc og tilhørende programmer i forbindelse med afsluttende bogføring i selskabet. 17. Betingelse Nærværende aftale er betinget, og det forudsættes, at selskabet efter en kort periode i betalingsstandsning vil gå konkurs. Den tilsynsførende vil i henhold til konkurslovens 15 forelægge kreditorerne nærværende overdragelse, og overdragelsen er betinget af, at kreditorerne ikke gøre saglig indsigelse mod overdragelsens gennemførelse. 13

14 17.2. Tilsynsførende vil orientere kreditorerne umiddelbart i forlængelse af underskrift af nærværende aftale. 18. Tvister Tvister eller krav, der opstår på grund af eller i forbindelse med denne aftale, skal reguleres af dansk lovgivning og skal afgøres endeligt ved voldgift i henhold til "Regler for behandling af sager for Det Danske Voldgiftsinstitut Voldgiftsretten skal sammensættes af 3 voldgiftsmænd. Sælger udpeger en, køber udpeger en, og Det Danske Voldgiftsinstitut skal udpege den tredje voldgiftsmand, der skal være formand for voldgiftsretten. Hvis en part ikke har udpeget en voldgiftsmand inden for 30 dage fra modtagelsen af underretning om voldgiften, skal Det Danske Voldgiftsinstitut udpege denne voldgiftsmand Voldgift skal finde sted i Odense. 19. Bilag Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Registrering og vurdering foretaget afdansk Erhvervsvurdering NS Registrering og vurdering af koncerninterne udestående fordringer foretaget af KPMG. Oversigt over medarbejdere, der overtages Allonge til lejeaftale betalings Odense, den / 2009 For sælger, Selskabet af 27/ AIS standsning: Navn: Navn: 14

15 FOCUS ADVOKATER Odense, den / 2009 For køber, Kjaerulff l Digital A/S: Navn: Navn: Odense, den / 2009 For virksomhedspanthaver, Nordea Bank Danmark A/S: Navn: Navn: IS

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

AFTALE OM APPORTINDSKUD

AFTALE OM APPORTINDSKUD J.nr. 211797 Udkast 09/06/2010 AFTALE OM APPORTINDSKUD mellem Svendborg Spildevand A/S og Svendborg Forsyningsservice A/S vedrørende overdragelsen og grenspaltningen af den servicevirksomhed, som hidtil

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 Il Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo fremkomme med

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

Overdragelsesaftale Århus Vand A/S

Overdragelsesaftale Århus Vand A/S Overdragelsesaftale Århus Vand A/S Side 1 af 10 Indhold 1. AFTALENS BAGGRUND 3 2. DET OVERDRAGNE 3 3. MEDARBEJDERE 5 4. OVERDRAGELSESSUMMEN OG DENS BERIGTIGELSE 6 5. OVERTAGELSESDAGEN 6 6. REFUSIONSOPGØRELSE

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Nordfyns Kommune CVR-nr Rådhuset, Østergade 23, 5400 Bogense (i det følgende kaldet overdrager)

Nordfyns Kommune CVR-nr Rådhuset, Østergade 23, 5400 Bogense (i det følgende kaldet overdrager) J.nr. 11690 LR/ras Advokat Lars Rasmussen Udkast af den 13. august 2007. Karsten Thygesen Jens Peter Henriksen Kaj Møller Nielsen Grethe Laursen Holger Svanberg Jan Hollmén Olesen Jørn Frøhlich Lars Rasmussen

Læs mere

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010.

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010. AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE AF ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010.doc Side 2 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 2.4 Anlægskartoteker pr. 1.

Læs mere

Overdragelsesaftale. Trekantområdets Brandvæsen I/S. Vejen Kommune. Version 3. juli 2015. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Overdragelsesaftale. Trekantområdets Brandvæsen I/S. Vejen Kommune. Version 3. juli 2015. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Aftale. Aarhus Oktober Sagsnr Dok.nr UDKAST oktober 2015

Aftale. Aarhus Oktober Sagsnr Dok.nr UDKAST oktober 2015 Aarhus Oktober 2015 Sagsnr. 021613-0031 Aftale om etablering af det fælleskommunale redningsberedskab Nordvestjyllands Brandvæsen I/S, mellem Holstebro Kommune, Lemvig Kommune, Skive Kommune og Struer

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

Bilag 9. Busoverdragelse. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1

Bilag 9. Busoverdragelse. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1 Bilag 9 Busoverdragelse 9.1 Beregning af overtagelsespriser for busser ved kontraktudløb... 2 9.2 Procedure og tidsplan for busoverdragelse... 2 9.3

Læs mere

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION j.nr. 2013-7627 December 2013 Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis Beregningsskemaet udfyldes i 2 tempi. Kopi af

Læs mere

AKTIVOVERDRAGELSES- AFTALE

AKTIVOVERDRAGELSES- AFTALE AKTIVOVERDRAGELSES- AFTALE MELLEM Viborg Håndbold Klub A/S Tingvej 7, 2. 8800 Viborg CVR-nr. 21441406 (herefter kaldet "Sælger") OG New beginning Viborg HK ApS Gl. Skivevej 73 8800 Viborg CVR-nr.36722088

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

AFTALE OM APPORTINDSKUD

AFTALE OM APPORTINDSKUD J.nr. 211797 Udkast 06/06/2010 AFTALE OM APPORTINDSKUD mellem Svendborg Kommune og Svendborg Affald A/S vedrørende overdragelsen og apportindskuddet af den affaldsvirksomhed, som hidtil er drevet af Svendborg

Læs mere

AKTIVOVERDRAGELSESAFTALE

AKTIVOVERDRAGELSESAFTALE AKTIVOVERDRAGELSESAFTALE MELLEM OG EGEDAL FORSYNING & SERVICE A/S FURESØ DRIFTSSELSKAB A/S q:\egedal forsyning\01 bestyrelsen\09 forretningsudvikling\samarbejde_furesø\materiale til bestyrelserne\final_udsendelse\bilag

Læs mere

ANDERSEN PARTNERS KREDITORINFORMATION NR. 4 BRUUN & HJEJLE. Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4.

ANDERSEN PARTNERS KREDITORINFORMATION NR. 4 BRUUN & HJEJLE. Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4. ANDERSEN I PARTNERS BRUUN & HJEJLE J.nr. 310645-JLS KREDITORINFORMATION NR. 4 Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4. Skifterettens j.nr.: Navn: Hjemstedsadresse : CVR-nr. : Fristdag: Dekretdag:

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 2 3.3 Ansættelseskontrakter 2 4.

Læs mere

SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus

SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus SLUTSEDDEL For handel med kolonihave /hus Fødselsdato: Sælger: Navn Adresse Postnr. By: Telefon Mobil Mail Fødselsdato: Køber: Navn Adresse Postnr. By: Telefon Mobil Mail SLUTSEDDEL KOLONIHAVE/HUS 1 /

Læs mere

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST

ANPARTSHAVEROVERENSKOMST 315667 AML/CM 2. marts 2010 ANPARTSHAVEROVERENSKOMST Mellem Mobile Climbing ApS, cvr-nr. 30738632 og fremtidige anpartshavere i Copenhagen Boulders ApS er der dags dato indgået følgende aftale vedrørende

Læs mere

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES FORSYNINGERS SERVICEVIRKSOMHED TIL ROSKILDE FORSYNING A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146102\000010.

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES FORSYNINGERS SERVICEVIRKSOMHED TIL ROSKILDE FORSYNING A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146102\000010. AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE AF ROSKILDE KOMMUNES FORSYNINGERS SERVICEVIRKSOMHED TIL ROSKILDE FORSYNING A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146102\000010.doc Side 2 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 2.4. Anlægskartoteker

Læs mere

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 8915383 BOR/KRM Redegørelse i medfør ~f konkurslovens 125, stk. 4 Sparekassen Østjylland under konkurs Skifteretten i Randers- SKS 60-5281/2012 Som kurator i ovennævnte konkursbo skaljeg herved i medfør

Læs mere

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES SPILDEVANDSFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE SPILDEVAND A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146105\

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES SPILDEVANDSFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE SPILDEVAND A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146105\ AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE AF ROSKILDE KOMMUNES SPILDEVANDSFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE SPILDEVAND A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146105\000010.doc Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 Side

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011 Fjordbank Mors A/S under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent 19. december 2011 Forord Nærværende resumé er et uddrag af opgørelse af korrigeret dividendeprocent i Fjordbank Mors

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

KØBSAFTALE 1. PARTERNE 2. DE OVERDRAGNE AKTIVER. Undertegnede sælger:

KØBSAFTALE 1. PARTERNE 2. DE OVERDRAGNE AKTIVER. Undertegnede sælger: KØBSAFTALE 1. PARTERNE Undertegnede sælger: Akademisk Boldklub A/S Gladsaxevej 200 2860 Søborg Att. Bestyrelsesformand Ronny Saul CVR-nr. 29 21 72 38 sælger herved til undertegnede køber: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Overdragelsesaftale. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Overdragelsesaftale. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE FRA FURESØ KOMMUNE TIL FURESØ DRIFTSSELSKAB APS (UNDER OMDANNELSE TIL A/S)

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE FRA FURESØ KOMMUNE TIL FURESØ DRIFTSSELSKAB APS (UNDER OMDANNELSE TIL A/S) Horten Advokat Klavs V. Gravesen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. «Sagsnr» AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE FRA FURESØ KOMMUNE TIL FURESØ DRIFTSSELSKAB APS (UNDER

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 1 3.3 Lønvilkår 3.4 Ansættelseskontrakter

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg)

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) SLUTSEDDEL Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) Dansk Sejlunion håber, at dette udkast kan være til gavn i forbindelse med indgåelse af aftaler. Der kan naturligvis være individuelle forhold,

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere Bilag 6 Omfattede medarbejdere Indhold 1. Indledning... 1 2. Overenskomstansatte medarbejdere... 1 3. Principper for overdragelse på fritvalgsområdet... 1 4. Omfattede medarbejdere... 2 10. Information...

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Holbæk Vand A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

Holbæk Vand A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til aktieselskabslovens

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Om byggeri på Nyt Helsingør Stadion. ( Samarbejdsaftalen ) Mellem

SAMARBEJDSAFTALE. Om byggeri på Nyt Helsingør Stadion. ( Samarbejdsaftalen ) Mellem J. NR.: 104395 SAMARBEJDSAFTALE Om byggeri på Nyt Helsingør Stadion ( Samarbejdsaftalen ) Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi & Ejendomme Sct. Anna Gade 5a 3000 Helsingør CVR-nr. 64502018 (herefter

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Kontrakt om tjenestebolig

Kontrakt om tjenestebolig Kontrakt om tjenestebolig Selvstændig bolig eller bolig i øvrigt Aftalen er et tillæg til ansættelseskontrakter for ansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt om tjenestebolig er udarbejdet

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder

Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder ROSKILDE KOMMUNE Byrådssekretariatet Jura 3. november 2015 J.nr. 13.06.02P19-273075 HGB Købsaftale Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde Matr. nr. 34f Vestermarken, Roskilde Jorder Mellem Roskilde Kommune, Rådhusbuen

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Overdragelsesaftale. Mejlby Kraftvarmeværk. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D.

Overdragelsesaftale. Mejlby Kraftvarmeværk. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr. 11769 paa@energiogmiljo.dk

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. (Jordforpagtning) Mellem. XX som forpagter

FORPAGTNINGSKONTRAKT. (Jordforpagtning) Mellem. XX som forpagter FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) Mellem XX som forpagter Og Femern A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Cvr.nr. 28 98 65 64 som bortforpagter Er det aftalt, at førstnævnte forpagter dele af matr.

Læs mere

DHF BARTERAFTALE SVENDBORG KOMMUNE

DHF BARTERAFTALE SVENDBORG KOMMUNE DHF BARTER AFTALE i samarbejde med Svendborg Kommune 22.oktober 2012 21. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Formål... 3 II. Aftalens omfang... 4 III. Aftalens varighed... 4 IV. Aftalens rettigheder...

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne.

Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne. 14. november 2012 J.nr.: 244946 MODELLER FOR OMDANNELSE FRA AKTIESELSKABSHAVN TIL SELVSTYREHAVN Danske Havne har bedt os skitsere mulige modeller for omdannelse af aktieselskabshavne til kommunale selvstyrehavne.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer) Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Søren Egede Schulz 1. juli 2013 Sagsnr.: 22-1704ss-ses/jkr LEJEKONTRAKT Mellem DSI Klubhuset

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 Begge opgaver skal besvares. Opgave 1 vægtes med 1/3 og opgave 2 med 2/3. Opgave 1 Der anmodes om en redegørelse for retsvirkningerne af en såkaldt»tilbagetrædelseserklæring«.

Læs mere