F O C U S ADVOKATER BETINGET OVERDRAGELSESAFTALE AF AKTIVERNE I KJAERULFF 1 AJS. J.nr OSlbs docx

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F O C U S ADVOKATER BETINGET OVERDRAGELSESAFTALE AF AKTIVERNE I KJAERULFF 1 AJS. J.nr. 23171-0028 OSlbs - 000082.docx"

Transkript

1 BETINGET OVERDRAGELSESAFTALE AF AKTIVERNE I KJAERULFF 1 AJS Odense. Englandsgade 25. DK-5100 Odense C. Te! Fax IlamC>llrg' D!\NISCHL ADVOK:\ ITN \'jillt'iii<:,g. i llarnhurg Tel. -c N.:lO ()2 Fnx +'19,lll Ol) J.nr OSlbs docx

2 F O C U S ADVOKATER Indholdsfortegnelse l. Indledning 3 2. Parterne 4 3. Aftalens genstand 5 4. De overdragne aktiver 5 5. Værdien afde overdragne aktiver 6 6. Særlige forhold vedrørende de overdragne aktiver Aktiver og passiver, der ikke overtages 8 8. Overtagelsesdag - Refusion 9 9. Købesummen og købesummens reguleringiberigtigelse Moms og momsreguleringsforpligtelse Medarbejdere Løbende kontral.1:forhold Reklamationer mv Offentliggørelse Omkostninger Relevant bilagsmateriale Betingelse Tvister Bilag 14 2

3 FOCUS ADVOKATER 1. Indledning 1.1. Kjaerulff 1 A/S blev grundlagt i 1957 af Flemming Kjærulff, og virksomheden ejes og drives i dag afstifterens søn, Karsten Kjærulff, som overtog virksomheden i Koncemen er en af nordens største totalleverandører og distributører af antenneprodukter samt audio-/video-, tv- og ip-udstyr. Koncernen udvikler og markedsfører en bred vifte af signalmodtageudstyr til digital tv-modtagelse Virksomheden realiserede i regnskabsåret 2007 og 2008 et betydeligt tab. Årsagen var primært, at et stort antal fejlbehæftede digitalbokse leveret af en asiatisk underleverandør skulle repareres og betales af koncernen selv. Derudover var en satsning på det finske marked, særligt en satsning på det finske eftermarked, forretningsmæssigt forkert, hvilket ligeledes medførte betydeligt tab Koncernen har således haft et stigende fremmedfinansieringsbehov, som er blevet inddækket ved udnyttelse af den forhåndenværende kreditramme i Nordea samt ved nedbringelse afvarelager, hvilket delvist er sket på bekostning afnormale avancer, og virksomheden er i en situation, hvor en fortsat drift i de nuværende rammer ikke er mulig Der har været ført indgående forhandlinger med selskabets kreditinstitutter omkring en rekonstruktion. Nordea Bank Danmark A/S har et virksomhedspant i selskabets aktiver med en ramme på 75 mio. Det er undersøgt, hvorvidt virksomhedspantet er omstødeligt, og det er konkluderet, at dette ikke er tilfældet. Endvidere er der foretaget en juridisk vurdering afvirksomhedspantets omfang Det forholder sig således, at alle væsentlige aktiver er omfattet af Nordea Bank Danmark A/S' ovennævnte virksomhedspant, hvorfor en aftale med Nordea er afgørende for en gennemførelse af rekonstruktionen. Nordea har tilkendegivet at ville medvirke til den foreslåede rekonstruktion Det er ledelsens vurdering, at det vil være forretningsmæssigt hensigtsmæssigt, og også overensstemmende med hensynet til kreditorer som sådan, at overdrage væsentlige dele af aktiviteterne til et nyt selskab med henblik på at fortsætte den sunde del af selskabets drift i samme. 3

4 1.8. Under forudsætning af at nærværende aftale gennemføres, er der skabt grundlag for den nødvendige finansiering fremadrettet. Ved gemlemførelse af nærværende overdragelse vil der sikres en række arbejdspladser, og det er ledelsens vurdering, at der vil kunne skabes en sund virksomhed, som har en fornuftig forretningsmæssig fremtid. Betinget overdragelsesaftale 2. Parterne 2.1. Mellem undertegnede Selskabet af A/S i betalingsstandsning CVR-nr C.F. Tietgens Boulevard Odense Sø (i det følgende benævnt "sælger") og medundertegnede Kjaerulff l Digital A/S CVR-nr C.F. Tietgens Boulevard Odense Sø (i det følgende benævnt "køber") og medundertegnede Nordea Bank Darunark A/S CVR-nr Strandgade 3 140l København K (i det følgende benævnt "virksomhedspanthaver") er der dags dato indgået følgende aftale. 4

5 3. Aftalens genstand 3.1. Sælgerne overdrager til køber nedennævnte aktiver, som udgør den virksomhed, sælger har drevet under navnet Kjaerulff l AIS fra lejede lokaler beliggende C.F. Tietgens Boulevard 19, 5220 Odense sø. 4. Dc overdragne aktiver 4.1. Under overdragelsen er omfattet: Alle immaterielle aktiver og rettigheder tilhørende sælger, herunder goodwill, varemærkerettigheder, navne, domænerettigheder, rettigheder til produktudvikling, produktrettigheder, produktionsrettigheder, logo, figunnærker, kundekartoteker og alle øvrige kundeinfonnationer Ovennævnte er ikke udtømmende Retten til at indtræde i den mellem sælger og Kjaerulff Holding l AIS indgåede lejeaftale vedrørende lejemålet C.F. Tietgens Boulevard 19, 5220 Odense Sø, herunder retten til at overtage værdien afindretning aflejede lokaler mv Driftsinventar, driftsmateriel, herunder maskiner og tekniske anlæg af enhver art, alt kontorinventar og edb mv., som hørertil den overdragne virksomhed Det pr. overtagelsesdagen i virksomheden værende varelager Sælgers ordrebeholdning samt øvrige indgåede aftaler med virksomhedens kunder Fordringer på sælgers søsterselskaber hidrørende fra vareleverancer Finansielle mellemregninger i fonn af tilgodehavende på søsterselskaber Krav på vederlag for sælgers administration afsøsterselskaber O. Overtagelse afmedarbejdere. 5

6 5. Værdien af de overdragne aktiver 5.1. Værdien afde overdragne aktiver kan specificeres således: 1. Immaterielle aktiver 2. Indretning af lejede lokaler 3. Driftsmidler og driftsinventar 4. Varelager 5. Ordrebeholdning 6. Fordringer på søsterselskaber 7. Mellemregninger med søsterselskaber 8. Tilgodehavende administrationsvederlag I alt , , , ,00 0, , , , , Udgangspunktet for ovennævnte specifikation og værdiansættelse er eksterne vurderinger indhentet hos henholdsvis Dansk Erhvervsvurdering A/S og KPMG. Opgørelse af varelager og driftsmateriel er foretaget med udgangspunkt i registreringer dateret 24/ og opgørelse af koncerninteme fordringer er foretaget med udgangspunkt i balance pr. 30/ Særlige forhold vedrørende de overdragne aktiver 6.1. Immaterielle aktiver Køber overtager varemærker, navne, figurmærker mv., og køber er bekendt med, at der ikke i fuldt omfang foreligger registreringer og beskyttelse af alle i virksomheden værende immaterielle aktiver Køber overtager endvidere al produktudvikling og produktrettigheder. Køber er bekendt med den dokumentationsform og den knowhow, som er tilknyttet produkterne og produktudviklingen Køber forudsætter, at sælger senest efter overdragelsen ændrer navn Køber overtager alle informationer vedrørende virksomhedens kunder, herunder kundekartoteker, kalkulationer mv. 6

7 6.2. Lejemålet C.F. Tietgens Boulevard Køber er bekendt med den foreliggende lejeaftale imellem sælger og Kjaerulff 1 Holding A/S, og det forudsættes, at køber indtræder på samme vilkår. Køber forudsættes at overtage værdien af indretning af lejede lokaler, uden at yde særskilt vederlag herfor. Det forudsættes, at der sker sædvanlig refusion vedrørende indbetalte deposita mv Inventar og driftsmateriel Køber er bekendt med inventarets og driftsinventarets stand, og det overdrages i den stand, hvori det er og forefindes, og som besigtiget afkøber og uden ansvar for sælger for fejl og mangler, hvorfor køber ikke kan rejse erstatningskrav eller rejse krav om forholdsmæssigt afslag over for sælger for eventuelle mangler, det være sig skjulte eller synlige Sælger oplyser, at det overdragne sælger bekendt er i lovlig stand og opfylder lovgivningens krav til den nuværende anvendelse, samt at der sælger bekendt ikke foreligger skjulte fejl og mangler ved det overdragne Varelager Overdragelsen omfatter virksomhedens samlede varelager pr. overtagelsesdagen. Overdragelsen omfatter endvidere "svømmende" varer, dvs. varer under transport til virksomheden, som endnu ikke er registreret på virksomhedens lager. Der er foretaget en registrering og en vurdering afvarelageret af Dansk Erhvervsvurdering, og der er ligeledes foretaget en registrering i forbindelse med frysning af virksomhedspantet. Virksomheden har et velfungerende lagerstyringssystem, og ændringer i lageret fra frysningstidspunktet og frem til overtagelsesdagen registreres, og der foretages en både størrelsesmæssig og værdimæssig opgørelse pr. oveltagelsesdagen Ordrebeholdning og andre kundeaftaler Sælger overtager aftaler med kunder. De væsentlige kunder er: ElbodanlExpert, Dansk Supermarked, Fona, Coop, Elkøb, Sipa, Satland, Bauhaus, Panasonic Center, L'easy, Wupti m.fl Ovennævnte er ikke udtømmende. 7

8 Køber er bekendt med, at overdragelse af indgåede aftaler kræver kontraktpartens tilladelse, og at køber således ikke har noget retskrav på overtagelse. Sælger medvirker positivt til, at en sådan overdragelse bliver mulig Fordringer på søsterselskaber Fordringer på søsterselskaber er opstået som konsekvens af salg af varer og tjenesteydelser til de respektive søsterselskaber. Fordringerne overtages til en kursværdi udregnet af KPMG i forbindelse med deres uvildige vurdering affordringerne Mellemregninger Mellemregningerne er finansielle mellemregninger og er opstået i forbindelse med sælgers finansielle understøttelse af de respektive søsterselskaber. Mellemregningerne overtages til den kursværdi, som er udregnet af KPMG i forbindelse med deres uvildige vurdering af mellemregninger Administrationsbidrag Det har forholdt sig således, at sælger har forestået administrationen af de respektive søsterselskaber, og i den forbindelse er der opstået et tilgodehavende på administrationsvederlag. Der foreligger en kontrakt med de enkelte selskaber om arbejdets omfang og vederlagets størrelse. Køber er bekendt med de pågældende kontrakter. Administrationsvederlaget overtages til den kursværdi, der er fastsat af KPMG i forbindelse med deres uvildige vurdering. 7. Aktiver og passiver, der ikke overtages 7.1. Debitorer Køber overtager ikke sælgers eksterne debitorer, men der tilstræbes indgået en aftale om købers administration af inddrivelse af fordringerne på sælgers vegne. Det bemærkes, at fordringerne er omfattet af virksomhedspantet, og de nærmere vilkår for administration af inddrivelse af fordringerne aftales særskilt imellem køber og virksomhedspanthaver. 8

9 7.2. Kreditorer Køber påtager sig ingen forpligtelser over for selskabets kreditorer, medmindre andet udtrykkeligt er nævnt i nærværende aftale. Eventuelle krav fra sælgers kreditorer skal derfor være køber uvedkommende. 8. Overtagelsesdag - Refusion 8.1. Overtagelsesdagen er aftalt til den 1. august 2009, hvor rettigheder til de overdragne aktiver overgår til køber Der udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, herunder vedrørende feriepengeforpligtelser på overtagne medarbejdere, depositum, eventuelle forudbetalinger mv. Det forudsættes, at løn for juli måned for de overtagne medarbejdere er afholdt For så vidt angår de af virksomhedspantet omfattede aktiver er der foretaget ekstern registrering og vurdering, og der er foretaget frysning/tiltrædelse til pantet på tidspunktet for betalingsstandsningens indtræden. De bevægelser, der vil være særligt på varelageret og udestående fordringer, fra frysningstidspunktet og frem til overtagelsesdagen vil blive registreret i sælgers lager og debitorstyringssystem, og mængde og værdi vil blive korrigeret overensstemmende hermed på overtagelsesdagen. Det bemærkes, at systemerne er velfungerende og pålidelige. Det bemærkes endvidere, at de vurderinger og kursfastsættelser, der er foretaget, er foretaget på en sådan måde, at kursen vil kunne anvendes på de faktuelle størrelser på overtagelsesdagen Parterne aflæser i forening lejemålets forbrugsmålere, herunder el, gas og vand. 9. Købesummen og købesummens reguleringiberigtigelse 9.1. Købesummen udgør og specificeres som følger: Immaterielle aktiver Indretning af lejede lokaler Driftsmidler og driftsinventar Varelager Ordrebeholdning , , , ,00 0,00 9

10 FOCUS ADVOKATER Fordringer på søsterselskaber Mellemregninger med søsterselskaber Tilgodehavende administrationsvederlag I alt , , , , Købesummens regulering Varelager er registreret og værdiansat med udgangspunkt i lagerlister dateret 24/ Der vil med udgangspunkt i lister pr. 1/ ske regulering af værdi. Der forventes kun at være uvæsentlige forskydninger. Der vil ske regulering til kostpris, idet det forudsættes, at afgang fra lageret i perioden vil være afgang afkurante varer. Koncerninterne fordringer, herunder mellemregning og administrationsbidrag er vurderet af KPMG i henhold til balance pr. 30/ De procentuelle reguleringer KPMG har vurderet skal foretages, vil finde anvendelse på ovennævnte fordringer opgjort pr. 1/ Der forventes ikke at være væsentlige reguleringer Reguleringer foretages den 7/ og der udfærdiges bilag til købekontrakten med de endelige værdier Købesummens berigtigelse Købesummen for de aktiver, der ikke er omfattet afvirksomhedspantet, berigtiges således: 1) Trækker, udstillingstrailer: ,00 2) Koncerninterne, finansielle mellemværender ,00 I alt ,00 - berigtigelse ved modregning i personaleforpligtelser, jf. for overtagne medarbejdere 11, ,00 Restbeløb berigtiges kontant ved indbetaling på tilsynsførendes kontor senest på overtagelsesdagen til deponering og frigivelse over for sælger, når der foreligger endelig godkendelse afnærværende overdragelsesaftale ,00 10

11 Købesummen for de afvirksomhedspantet omfattede aktiver, berigtiges således: Virksomhedspanthaver har tiltrådt sit pant, og købesummen berigtiges direkte over for panthaver. Panthaver nedskriver sin fordring mod sælger tilsvarende. De nænnere vilkår herfor aftales direkte mellem virksomhedspanthaver og køber og er nærværende aftale uvedkommende, idet dog oplyses, at der senest ved underskrift af nærværende aftale forventes at være enighed mellem køber og virksomhedspanthaver, således at aftalen kan påtegnes af virksomhedspanthaver. 10. Moms og momsreguleringsforpligtelse Overdragelsen er momsfri i medfør af momslovens 8. Det påhviler køber inden 8 dage efter overtagelsen at give SKAT meddelelse om den nye indehavers navn og adresse samt om salgsprisen for de overdragne aktiver Køber overtager eventuelle momsreguleringsforpligtelser på de overdragne aktiver. Sælgers revisor udarbejder en opgørelse herover senest 1 måned efter overtagelsesdagen. Parterne underskriver og indsender sædvanlige overtagelseserklæringer til SKAT. 11. Medarbejdere I henhold til lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse overtager køber rettigheder og forpligtelser over for de i virksomheden ansatte medarbejdere pr. overtagelsesdagen. Sælger oplyser, at der pr. overtagelsesdagen alene er ansat de medarbejdere, som er angivet i det til nærværende aftale vedlagte bilag, og at de i nævnte bilag afgivne oplysninger vedrørende medarbejdernes løn og personalevilkår samt anciennitet er korrekte. Sælger oplyser endvidere, at de øvrige medarbejdere i virksomheden inden overtageisesdagen er opsagt og fritstillet og fysisk fratrådt virksomheden. Sælger oplyser endelig, at opsigelsen af de pågældende er fon'etningsmæssig sagligt begrundet i omstrukturering af virksomhedens forretninger. Sælgers revisor opgør feriepengeforpligtelsen for de ansatte funktionærer, og det opgjorte beløb modregnes i købesummen. Sælger informerer medarbejderne i overensstemmelse med 5 i lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Sælger oplyser, at der ikke er overenskomster med medarbejderne. Il

12 11.3. Sælger overdrager til køber alle ansættelseskontrakter med medarbejderne. Sælger indestår for, at ansættelseskontrakterne opfylder de til enhver tid gældende krav i lov om ansættelsesbeviser. lia. Det er aftalt, at køber straks efter underskrivelsen af nærværende købekontrakt tager kontakt til medarbejderne med henblik på oprettelse af nye ansættelseskontrakter Direktør Selskabets administrerende direktør, Karsten Kjærulff, har tilkendegivet at ville fortsætte i virksomheden og frafalder i forbindelse med overdragelsen at kunne gøre krav gældende på opsigelse, feriepenge eller lignende i forhold til sælger. 12. Løbende kontraktforhold Sælger overdrager til køber samtlige sælgers rettigheder og betinget af medkontrahentens samtykke, i det omfang et sådant samtykke er fornødent, sælgers forpligtelser til de til virksomheden hørende uopfyldte kontraktforhold, men således at krav hidrørende fra misligholdelser før overtagelsestidspunktet eller krav, der udløses ved selve overdragelsen, ikke overgår til køber og derfor fortsat alene påhviler sælger I det omfang et kontraktforhold ikke kan overtages uden en andens samtykke, skal aftalen ikke anses for at være en overdragelse eller forsøg herpå, såfremt dette vil udgøre en misligholdelse af et sådant kontraktforhold. Sælgeren skal udvise al rimelig anstrengelse for at opnå et sådant samtykke til overdragelsen til køber. Hvis et sådant samtykke ikke opnås, skal køber og sælger forsøge at etablere en hensigtsmæssig konstruktion, der i videst muligt omfang stiller køber, som om kontraktforholdet var blevet overdraget. Af løbende kontraktforhold, ud over kundeforhold, er der kontraktforhold vedrørende software og telefon, telefax mv. De nævnte kontrakter overdrages, i det omfang det er muligt. Overdragelsen sker uden omkostninger for sælger. For så vidt angår forsikringer i bred forstand forudsættes køber at indtræde heri. 13. Reklamationer mv Alle reklamationer og krav fra kunder vedrørende leverancer foretaget før overtagelsesdagen påhviler udelukkende sælger. 12

13 13.2. Ved reklamationer gjort gældende af køberen afden pågældende ydelse, hvor der består en fordring (debitor), tilbyder køber sælger at afhjælpe en eventuel mangel til kostpris i en periode på 6 måneder fra overtagelsesdagen at regne. Ved reklamationsarbejder til en værdi, der overstiger 3.000,00, skal køber dog være berettiget til at kalkulere et sædvanligt dækningsbidrag. 14. Offentliggørelse Offentliggørelse afnærværende overdragelse sker efter nærmere aftale mellem parterne. 15. Omkostninger Sælger og køber betaler hver for sig omkostninger til egne rådgivere, herunder revisor og advokat. Omkostninger til udfærdigelse afnærværende aftale afholdes dog afkøber. 16. Relevant bilagsmateriale Sælger er indstillet på at stille relevant bilagsmateriale i form af forretningspapirer i bred forstand til rådighed for køber. Forretningspapirer, herunder bogførings-, indtægts- og udgiftsbilag, tilhører som sådan fortsat det sælgende selskab, idet nærværende er en aktivoverdragelse Det er særskilt aftalt, at sælger og dennes eventuelle bo får mulighed for at kunne disponere over en pc og tilhørende programmer i forbindelse med afsluttende bogføring i selskabet. 17. Betingelse Nærværende aftale er betinget, og det forudsættes, at selskabet efter en kort periode i betalingsstandsning vil gå konkurs. Den tilsynsførende vil i henhold til konkurslovens 15 forelægge kreditorerne nærværende overdragelse, og overdragelsen er betinget af, at kreditorerne ikke gøre saglig indsigelse mod overdragelsens gennemførelse. 13

14 17.2. Tilsynsførende vil orientere kreditorerne umiddelbart i forlængelse af underskrift af nærværende aftale. 18. Tvister Tvister eller krav, der opstår på grund af eller i forbindelse med denne aftale, skal reguleres af dansk lovgivning og skal afgøres endeligt ved voldgift i henhold til "Regler for behandling af sager for Det Danske Voldgiftsinstitut Voldgiftsretten skal sammensættes af 3 voldgiftsmænd. Sælger udpeger en, køber udpeger en, og Det Danske Voldgiftsinstitut skal udpege den tredje voldgiftsmand, der skal være formand for voldgiftsretten. Hvis en part ikke har udpeget en voldgiftsmand inden for 30 dage fra modtagelsen af underretning om voldgiften, skal Det Danske Voldgiftsinstitut udpege denne voldgiftsmand Voldgift skal finde sted i Odense. 19. Bilag Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Registrering og vurdering foretaget afdansk Erhvervsvurdering NS Registrering og vurdering af koncerninterne udestående fordringer foretaget af KPMG. Oversigt over medarbejdere, der overtages Allonge til lejeaftale betalings Odense, den / 2009 For sælger, Selskabet af 27/ AIS standsning: Navn: Navn: 14

15 FOCUS ADVOKATER Odense, den / 2009 For køber, Kjaerulff l Digital A/S: Navn: Navn: Odense, den / 2009 For virksomhedspanthaver, Nordea Bank Danmark A/S: Navn: Navn: IS

Overdragelsesaftale Århus Vand A/S

Overdragelsesaftale Århus Vand A/S Overdragelsesaftale Århus Vand A/S Side 1 af 10 Indhold 1. AFTALENS BAGGRUND 3 2. DET OVERDRAGNE 3 3. MEDARBEJDERE 5 4. OVERDRAGELSESSUMMEN OG DENS BERIGTIGELSE 6 5. OVERTAGELSESDAGEN 6 6. REFUSIONSOPGØRELSE

Læs mere

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)).

D O M. Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). D O M Afsagt den 19. november 2013 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Kåre Mønsted og Betina Juul Heldmann (kst.)). 2. afd. nr. B-1717-12: Norsk Tillitsmann ASA (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V

Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V Indhold 1 Aftalen... 3 2 Leveringsaftalens ikrafttræden mv.... 4 3 Tilskud og priser... 5 4 Optioner...

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Skibsbygningskontrakt

Skibsbygningskontrakt Skibsbygningskontrakt Projektering, bygning og levering af Nationalparkskib mellem: Nationalpark Vadehavet Havnebyvej 30 6792 Rømø CVR-nr.: 34372098 og

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling

OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling OPI-AFTALE 3 Aftale om offentligt salg af ydelser/know-how til privat udvikling Version 4. december 2012 OPI-Lab og Living Lab Denmark står bag OPI modelaftalerne, der er udarbejdet af Rønne & Lundgren

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Standardaftale. Bredbånd Basic. mellem TDC A/S XXX

Standardaftale. Bredbånd Basic. mellem TDC A/S XXX Aftale id: Standardaftale om Bredbånd Basic mellem TDC A/S og XXX INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAGSLISTE... 4 2 PRÆAMBEL... 5 3 PARTERNE... 5 4 AFTALENS IKRAFTTRÆDEN... 5 5 DEFINITIONER... 5 6 AFTALENS GENSTAND...

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 4 Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr.89-14585 BOR/arn Advokat Jørg

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Inventio.IT A/S 1. Aftaleindgåelse Inventio.IT's tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er angivet. Et

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B

Vedtægter. Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B Vedtægter for Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B Navn, hjemsted, formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 32 A og B. Dens hjemsted er Frederiksberg. Dens formål er at erhverve

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale om agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet mellem: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT DELAFTALE X

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT DELAFTALE X DELAFTALE X 1. Parterne Mellem Viborg Kommune (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR.-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. A / B Å G A D E 1 3 6 m. fl.

V E D T Æ G T E R F O R. A / B Å G A D E 1 3 6 m. fl. V E D T Æ G T E R F O R A / B Å G A D E 1 3 6 m. fl. beliggende Borups Plads 1-7/ Borups Allé 25-33/ Skotterupgade 16-22 og Ågade 136-144, 2200 København N ÅBENRÅ 31 BOX 63 1002 KØBENHAVN K TLF 33 13 11

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

& +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / (

& +1/+ 1&,+ ) * + $*+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( & +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( KRISELEDELSE IMG yder dagligt rådgivning til et bredt udsnit af erhvervslivet og i den seneste tid har vore klienter

Læs mere

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref.

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref. Ref. 261749-6 jb/as Købsaftale Mellem Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre og [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed Side 1 af 17 1. Parterne Undertegnede Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre P. Malmkjærs

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nova Accounting, Åboulevard 10, 2200 København N, info@novaaccounting.dk, CVR-nr. 34 72 07 54. Samarbejdsaftale. Mellem

Nova Accounting, Åboulevard 10, 2200 København N, info@novaaccounting.dk, CVR-nr. 34 72 07 54. Samarbejdsaftale. Mellem Nova Accounting Åboulevard 10 2200 København N Novaaccounting.dk info@novaaccounting.dk Cvr. 34720754 Nykredit Reg + kto. 8117-3207700 / 20 Samarbejdsaftale Mellem Nova Accounting Åboulevard 10 2200 København

Læs mere

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR DIGITALE PROJEKTER - en del af Leveringsaftalen for digitale projekter Version 2.0, Juni 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Præambel... 5 2. Aftalen...

Læs mere

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR PROJEKTER - en del af Leveringsaftalen mellem ADDA-bureauer og kunder Anbefales af: V. 1.1. 29-10-2012. CS/SP INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Præambel... 4 2. Tilbud... 4 3. Anvendelse

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere