HD 1. del Afsluttede projekt Aalborg Universitet. Gruppe B04: Majbritt Klit Kronborg Caroline Sloth Pihl Anslag: Afleveret d.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HD 1. del Afsluttede projekt Aalborg Universitet. Gruppe B04: Majbritt Klit Kronborg Caroline Sloth Pihl Anslag: 61.934. Afleveret d."

Transkript

1 HD 1. del Afsluttede projekt Aalborg Universitet Gruppe B04: Majbritt Klit Kronborg Caroline Sloth Pihl Anslag: Afleveret d Vejleder: Brian Nielsen

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Forord Problemstilling Problemformulering Metodeafsnit Afgrænsning Finans- og gældskrisen Pandoras historie Strategi Regnskabsanalyse Revisors påtegning Ledelsesberetning Konkurrence analyse Porters branchestrukturmodel Konkurrencesituationen i branchen Leverandørernes forhandlingsmagt Substituerende produkter Potentielle nye konkurrenter Kundernes forhandlingsmagt Boston-modellen Markeds- og konkurrenceform SWOT Styrker Svagheder Muligheder Trusler Strategi år Markedspenetrering Markedsudvikling Kapacitetsudvidelse Investering Økonomisk levetid Investeringskalkule Side 1 af 40

3 11.4 Finansiering Outsourcing Lånetyper Køb Kundernes adfærdsmønstre Målgruppe Fremskrivning af overskud Konklusion Perspektivering Litteraturliste Andet materiale Artikler Bøger Regnskaber Internet materiale Side 2 af 40

4 1.0 Forord Denne rapport er udarbejdet som afslutning på HD 1. del på Aalborg Universitet. Rapporten er en obligatorisk opgave med overskriften Vejen ud af krisen og en selvvalgt problemformulering. Rapporten skrives i fagene erhvervsøkonomi og dataanalyse. Rapportens interessenter er først og fremmest vejleder Brian Nielsen samt en ekstern censor men desuden også Pandoras ledelse, da de vil kunne benytte opgaven til at fremme virksomhedens overskud og dermed aktionærernes udbytte. 1.1 Problemstilling Det er et kendt faktum, at finanskrisen har haft en negativ påvirkning på både virksomheder og den finansielle sektor globalt. Boligboblen i USA og banken Lehman Brothers konkursbegæring d. 15. september satte for alvor gang i den finansielle krise. Disse hændelser satte gang i stor usikkerhed og tilbageholdenhed både privat såvel som på virksomhedsniveau. Investeringer, forbruget og dermed væksten blev for alvor sat ned på et minimum. Smykker kan ikke betragtes som en nødvendighedsvare i krisetider, hvorfor det umiddelbart formodes, at Pandora A/S har lidt under krisen. Stik imod disse formodninger viser regnskaberne imidlertid stigende overskud på trods af krisen. 1.2 Problemformulering Hvordan kom Pandora A/S ud af den økonomiske krise, og hvilken strategi kan virksomheden i fremtiden vælge, hvis de skal leve op til deres virksomhedsstrategi om at udvide Pandoras brand i verden, for derved at forøge overskuddet? 1.3 Metodeafsnit For at løse ovenstående problemformulering, vil opgaven først behandle teori om finans- og gældskrisen på makroniveau, hvilket i sammenkobling med teori om Pandoras historiske udvikling, strategi og markedsområde, på mikroniveau, vil give en forståelse for, hvordan Pandora kom ud af den økonomiske krise. Denne forståelse bliver dernæst til en ny forforståelse for de efterfølgende analyser i opgaven, hvilket også kaldes den hermeneutiske spiral eller erkendelsesspiralen 2. Den hermeneutiske spiral vil blive brugt igennem alle faser i arbejdsprocessen. Herefter vil opgaven arbejde på virksomhedsniveau, hvor der vil blive udarbejdet en regnskabsanalyse, hvilket er en statisk analyse, da den tager udgangspunkt i et bestemt tidspunkt (balancen), og en bestemt tids- 1 Makroøkonomi, s Produktion af viden, s. 11 Side 3 af 40

5 periode i form af resultatopgørelsen. Regnskabsanalysen er samtidig en historisk analyse, da analysen foretages over en tidsperiode, hvilket i dette tilfælde er fra året før børsnoteringen 2009, og frem til seneste offentliggjorte regnskab i Pandoras årsrapport giver en vigtig intern viden, man skal dog samtidig have i mente, at den er udarbejdet af virksomheden selv og deres revisor, hvorfor årsrapporten ikke er lige så kritisk, som hvis den var udarbejdet af eksterne interessenter. Ledelsesberetningen vil ligeledes blive analyseret, da den indeholder ledelsens syn på regnskabet. I sammenhæng hermed vil andre interne svagheder og styrker i virksomheden belyses, for sammen med de eksterne muligheder og trusler at lave en SWOT-analyse 3. Vedrørende de eksterne forhold, vil der som optakt til SWOT-analysen blive arbejdet med følgende modeller: Porters branchestrukturmodel 4, Boston modellen samt markeds- og konkurrenceformer. Netop Porters branchestrukturmodel vil behandles, da denne model giver et indblik i konkurrenceforholdene i branchen. Modellen ligger desuden naturligt op til en analyse af, hvilken marked- og konkurrenceform Pandora har på markedet. Sidst vil Bosten-modellen give et indblik i Pandoras produktfordeling og dermed, hvilke produkter Pandora bør satse på i fremtiden. Ved en regnskabsanalyse ses der på de faktiske resultater, hvorfor Pandoras aktiekursudvikling også synes vigtig for dette projekt, da aktiekursen viser forventningerne til Pandoras fremtidige udvikling. Den indsamlede viden fra analyserne vil blive benyttet til fremadrettet at lægge en strategi for virksomheden i de kommende 5 år. Der vil i denne situation ses på to strategier, markedspenetrering og markedsudvikling, som mulige strategier til at nå Pandoras virksomhedsstrategi om at udvide Pandoras brand i verden. For at kunne bestemme, hvilken strategi der er bedst for Pandora, er virksomheden nødt til at se på kunderne, da de danner grundlag Pandoras eksistens. Derfor vil denne opgave også indeholde en analyse af kundernes adfærdsmønstre, hvor der her tænkes på, hvem Pandoras målgruppe er, og hvor mange penge de i gennemsnit bruger på smykker om året. Disse oplysninger vil modsat de andre analyser blive hentet ved hjælp af mere kvalitativ data. Opgaven vil desuden indeholde et afsnit om investering i et nyt produktionsanlæg i Thailand, da dette sammen med den nye strategi skal øge Pandoras overskud og derved give investorerne et større udbytte. For at vurdere på, om de nye strategier vil skabe mere overskud i virksomheden, vil opgaven forsøge at fremskrive virksomhedens overskud. Netop overskuddet er valgt, da dette vurderes som den vigtigste faktor for aktionærerne i Pandora. 3 Økonomi og budgettering, s Driftsøkonomi, s. 274 Side 4 af 40

6 1.4 Afgrænsning Opgaven vil kun behandle offentligt tilgængeligt materiale i form af årsrapporter, artikler, pressemeddelelser mv., hvorfor der i denne sammenhæng ikke vil blive udarbejdet egne spørgeskemaer til brug for besvarelsen. Data behandles ikke efter den 1. maj 2015, da der skal være tid til at indarbejde nyt data i opgaven. Opgaven har derudover mest fokus på charms, som er Pandoras største indtægtskilde, hvorfor ringe mv. kun vil blive behandlet i de afsnit, hvor det vurderes relevant. 2.0 Finans- og gældskrisen Finanskrisen beskrives som den største økonomiske krise i nyere tid, der fandt sted fra 2007 frem til Krisen startede i USA som en krise i boligsektoren. Flere amerikanske banker tilbød deres kunder et såkaldt subprime lån, hvor kendetegnet ved dette lån var en meget lav rente, hvilket betød, at amerikanerne optog lån, som de i realiteten ikke havde likviditeten til. Disse lån beskyldes for, at være udløseren til selve finanskrisen 6, da lånene gjorde bankerne ustabile overfor fremtidige tab. Amerikanerne kunne herefter ikke betale ydelserne på lånene, hvilket betød store tab for bankerne. USA s Centralbank gik dog i flere tilfælde ind med redningsløsninger, som holdt bankerne i live. Denne hjælp fik banken Lehman Brothers ikke, hvilket betød en konkursbegæring d Dette er en milepæl i finanskrisen, da situationen i den finansielle sektor herefter blev drastisk forværret, da bankerne nu ikke turde låne penge til hinanden 7. Finanskrisen spredte sig hurtigt til Europa, da flere af lånene var finansieret i europæiske banker. Når den finansielle sektor fryser til, afspejler det sig i både private- og virksomheders handlen. Investeringerne og produktionen falder, hvilket hurtigt udløser stigende arbejdsløshed. Når arbejdsløsheden stiger, får befolkningen færre penge mellem hænderne, hvilket alt andet lige vil betyde et faldende forbrug. Netop på denne baggrund findes det interessant at se, hvilken indflydelse finanskrisen har haft på Pandoras økonomiske situation og omsætning, og hvordan virksomheden klarede sig ud af både finanskrisen, men også den økonomiske krise, som netop var en reaktion af finanskrisen. Umiddelbart vil et fald i forbruget betyde et fald i efterspørgslen efter luksusvarer, mens nødvendighedsvarer som fødevarer stadig vil kunne afsættes 8. Smykker kan opfattes som luksusvarer i manges øjne, hvilket ligeledes gør det interessant at analysere på finanskrisens påvirkning på Pandora. 5 Beskrivende økonomi, s Beskrivende økonomi, s Beskrivende økonomi, s Mikro økonomi, s. 50 Side 5 af 40

7 3.0 Pandoras historie Pandora er en dansk smykkevirksomhed, som blev skiftet i Virksomheden designer, fremstiller og markedsfører håndarbejdet smykker, som sælges til tilgængelige priser (charms fra 120 kr. og armbånd fra 200 kr.) og henvender sig til en bred målgruppe. Denne målgruppe vil senere blive uddybet under afsnittet 12.0 Kundernes adfærdsmønstre. Pandora startede som en lille guldsmedeforretning på Nørrebro i København, til nu at sælge sine smykker på verdensplan i over 80 lande via forhandlere. I 2008 opkøbte Axcel 60 % af Pandora, og de sidste 40 % er den dag i dag fortsat ejet af stifteren, Per Enevoldsen samt en række medarbejdere. Den store vækst i Pandora resulterede i oktober måned 2010 med en børsnotering på den danske fondsbørs 10. Aktien, som om morgen blev udbudt til kurs 210 kr., blev lukket samme aften til kurs 263 kr. 11. Aktierne blev hurtigt meget populære blandt investorerne, og kursen fortsatte efterfølgende med at stige. I 2011 kom der dog et ikke forventet knæk i aktierne, og kursen blev lukket til 147 kr. 12. Grunden til dette var, at Pandoras ledelse have undladt at vise investorerne de dårlige salgstal, hvilket medførte, at aktionærerne købte mange aktier på falske forudsætninger. Den 2. august 2011 faldt aktiernes værdi pludseligt med 65 %, da oplysningerne fra Pandoras ledelse kom frem. Dette resulterede i en stor medie omtale og en stor skuffelse blandt investorerne. Pandora blev efterfølgende idømt en millionbøde for de manglende oplysninger til investorerne. Aktien er d blevet udbudt til 450 kr. 13. Som det ses i nedenstående graf, har børsnoteringen for Pandora indtil videre været en succes. Nedenfor ses udviklingen i Pandoras aktier over de seneste 3 år. 9 læst d kl læst d kl HJzbm90ZXJpbmc, læst d kl læst d kl læst d kl Side 6 af 40

8 Figur 1 Pandora A/S aktier over 3 år 14 Tirsdag d. 17. februar 2015 offentliggjorde Pandora deres regnskab for 4. kvartal Dette perioderegnskab var langt bedre end forventet og deres aktier steg med 17 %, hvilket medførte, at Pandoras aktie steg til en værdi på 650 kr. Nedenstående graf viser aktiernes værdi dagene op til offentliggørelsen. Figur 2 Pandora A/S aktier uge læst d kl læst d kl Side 7 af 40

9 3.1 Strategi Pandoras mål på langt sigt er at blive verdens mest anerkendte smykke mærke. For at opnå dette mål, har Pandora udarbejdet strategiske delmål, både på kort og mellemlangt sigt. Pandora ønsker at øge antallet af detailforretninger i verden, for derved øge omsætningen og udvide sit brand i verden. Pandora vil gerne ud på nye geografiske markeder, samt fortsat at være stærke på sine nuværende markeder. Af nye indtagne markeder kan der blandt andet nævnes Italien, Frankrig, Rusland, Kina og Japan 16. Pandoras mål kan deles op på de strategiske niveauer: operative, taktiske og strategiske 17, som illustreres i modellen til højre. Det øverste niveau er det mere langsigtede mål, som Pandora har defineret til at blive verdens mest anerkendte smykke mærke. Dette langsigtede mål vil opnås ved at opfylde det taktiske mål, som er et mere kortsigtet mål. På dette niveau vil Pandora udvide antallet af forretninger og forhandlere i verden, hvilket vil opnås, ved at opfylde mål i det operative niveau. Dermed hænger de forskellige niveauer og mål sammen, og er afhængige af hinanden. Strategisk Taktiske Operative Figur 3: Strategisk niveau Pandora designer, producerer og sælger selv sine egne smykker. De sigter efter en større produktport folie, for at imødekomme kundernes efterspørgsel. Pandoras primære mål er at øge salget af charms og charmsarmbånd. Deres sekundære fokus er at forbedre ringe og efterfølgende øreringe samt halskæder. De har blandt andet lavet en samarbejdsaftale med Disney, hvor nye charms kom i detailhandlen i november 2014 bl.a. i Canada, Mexico, Puerto Rico, Mellemamerika og Caribien 18. Disney smykkeled har en markedspris som ligger mellem CAD 19, hvilket i danske kroner svarer til kr. (Omregnet med kurs 530,18 fra d ). 16 læst d kl Driftsøkonomi, s Artikel Pandora skal lave 41 forskellige slags smykker til Disney, ØKONOMI, d. 12. aug. 2014, læst d kl læst d kl Side 8 af 40

10 4.0 Regnskabsanalyse Regnskabsanalysen udarbejdes ud fra årsrapporten fra 2009, hvilket er året før Pandoras børsnotering, og frem til det seneste offentliggjorte regnskab for Analysen er med til at danne et kort helhedsindtryk af Pandoras økonomiske udvikling over de seneste år. Regnskabsanalysen tager udgangspunkt i DuPont pyramiden, som ses nedenfor. Figur 4: DuPont pyramiden 21 Netop denne regnskabsanalyse er interessant, da den blandt andet giver et indblik i, hvor meget overskud Pandora tidligere har skabt. Dette er med til at danne en forforståelse for, hvordan Pandora eventuelt kan øge deres overskud fremadrettet. Inden der beregnes nøgletal ses der først på årets resultat, for at give et overordnet billede af virksomheden over tid. Fra 2009 til 2014 er årets resultat steget med 208 % 22, svarende til mio. kr.. Udviklingen vises grafisk nedenfor. 21 Økonomistyring og budgettering, s (1.005 mio. kr.) til 2014 (3.098 mio. kr.) = ( ) / * 100 = 208 % Side 9 af 40

11 Mio. kr. Pandora A/S Udvikling i årets resultat Årets resultat Figur 5: Udvikling i årets resultat Udover årets resultat er Pandoras bruttoresultat et vigtigt tal for flere investorer. Dette tal er meget afhængig af udsving i priserne på råvarerne, hvor der i regnskabet for beskrives, at der har været lavere priser på sølv og guld, hvilket var en stor årsag til det stigende bruttoresultat i 2014, som steg med 40 % fra De svingende råvarer på guld og sølv vil blive uddybet i afsnit 9.2 Svagheder. Herefter beregnes nøgletallet afkastningsgraden, som er det vigtigste nøgletal ifølge DuPont pyramiden. Netop dette nøgletal er blevet vurderet som det vigtigste, da det viser afkastet af hele virksomheden. Afkastningsgraden lå i 2009 på 24 % og er i 2014 steget til hele 48 % 25. Udviklingen må dermed siges at være positiv, og sammenligner man med den lange obligationsrente for uge 15 i 2015, der ligger på ca. 2 %, forrentes kapitalen i Pandora meget højere (48 %) end ved passiv anbringelse af penge i obligationer. Virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital er dermed yderst fornuftig. Den store stigning i afkastningsgraden kan begrundes detaljeret, ved at se på overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed. Afkastningsgraden er nemlig fuldt ud afhængig af udviklingen i disse nøgletal, hvilket betyder, at begge nøgletal enten er steget eller det ene nøgletals stigning har været så stor, at det har opvejet faldet i det andet. I Pandoras situation er førstnævnte tilfældet, da aktivernes omsætningshastighed er steget fra 0,6 til 1,13, mens der har været en stigning i overskudsgraden fra 41 til 42 ( ) 26. Soliditetsgraden viser, hvor meget virksomheden kan klare at miste inden det går ud over kreditorernes penge. Dette nøgletal er dermed vigtig for Pandoras troværdighed overfor kreditorerne, som dog ikke behøver årsrapport, s (5.999 mio. kr.) til 2014 (8.423 mio. kr.) = ( ) / * 100 = 40 % 25 Bilag 1 26 Bilag 1 Side 10 af 40

12 at frygte noget ved at handle med Pandora, vurderet ud fra udviklingen med en soliditetsgrad på 28 % i 2009 til en soliditetsgrad på 67 % i Sidst er egenkapitalens forretning beregnet, da denne især er vigtig for aktionærerne. Dette nøgletal viser, forrentningen af den del af kapitalen, der netop ejes aktionærerne. Det ses i 2014, at egenkapitalensforretning er på 44 % 27, hvilket er lavere end afkastningsgraden for samme år, som ligger på 48 %. Dette betyder, at virksomheden tjener på fremmedkapital og det dermed kan betale sig at låne penge i banken. På baggrund af de beregnede nøgletal ses det, at Pandora kom meget positiv ud af den økonomiske krise, til trods for et fald i Generelt ser Pandoras økonomiske situation fornuftig ud, hvilket en kort gennemgang af revisors påtegning og ledelsesberetningen er med til at forstærke. 4.1 Revisors påtegning En årsrapport skal være forsynet med en påtegning fra en uafhængig revisor, hvor eventuelle forbehold skal fremgå. Hvis påtegningen er uden forbehold betyder dette, at regnskabet efter revisors opfattelse giver et retvisende billede af virksomheden. Fra 2009 til 2014 er Pandoras regnskaber blevet revideret af Ernst & Young og er desuden udarbejdet i henhold til IFRS, International Financial Reporting Standards, samt er af revisorerne blevet godkendt uden forbehold. Dette betyder, at regnskabet ifølge revisor giver et retvisende billede af virksomhedens økonomi, og regnskabet dermed ikke indeholder væsentlige fejl, som kunne have betydning for en interessents handlen. 4.2 Ledelsesberetning Ledelsesberetningen er det afsnit i årsrapporten, hvor ledelsen verbalt har mulighed for at beskrive, hvordan det forrige år er gået. I 2014 beskriver Pandora den store fremgang på de eksisterende markeder samt etablering af syv nye markeder. Derudover fortæller ledelsen om de tiltag, der var sat i værk i 2014, som fremadrettet skal være med til at sikre en fremgang i Pandoras omsætning. Sidst benytter ledelsen muligheden for at fortælle om forventninger til 2015, hvor en større investering på 800 mio. kr. skal foretages i form af mindst ét nyt produktionsanlæg i Thailand. Omsætningen forventes i 2015 at komme over 14 mia. kr. 28, hvilket er en stigning på minimum 2,1 mia. kr. i forhold til Bilag Årsrapport, s. 2-4 Side 11 af 40

13 5.0 Konkurrence analyse For at se på Pandoras muligheder for at indtage nye markeder, vil der blive udarbejdet en strategisk analyse, som ser på de interne og eksterne forhold i virksomheden. Til de interne forhold er der ovenfor udarbejdet en regnskabsanalyse og til de eksterne forhold vil Porters branchestrukturmodel, Bosten modellen samt markeds- og konkurrenceform blive benyttet og analyseret. Disse modeller vil blive brugt til at udarbejde en SWOT-analyse for Pandora, og dernæst vil det blive vurderet, om der er mulighed for at udvide til nye markeder eller nye segmenter. 6.0 Porters branchestrukturmodel Porters branchestrukturmodel 29, også kaldet Porters Five Foces, benyttes til at give et indblik i konkurrenceforholdene i branchen. Overordnet set må Pandora siges at befinde sig i en konkurrencepræget branche, da der findes utallige smykkevirksomheder både nationalt og internationalt. 6.1 Konkurrencesituationen i branchen Pandora er forhandler på markedet for ægte smykker, der defineres som markedet for smykker fremstillet af ædelmetaller (sølv, guld og platin) og ofte kombineret med ædel- og halvædelsten 30. Figur 2: 6: Porters branchestrukturmodel På dette marked er der en del konkurrenter, bl.a. på det internationale marked kan nævnes Tiffany & Co, mens der på det nationale marked kan nævnes Spinning Jewelry, Christina Collect samt Kranz & Ziegler. Pandoras andel af markedet for ægte smykker udgjorde i ,2 % 31, til trods for denne umiddelbare lave markedsandel, ses Pandora dog som en stærk aktør, hvis man sammenligner med Pandoras nationale største 29 Driftsøkonomi, s Pandoras børsprospekt, s Pandoras børsprospekt, s. 41 Side 12 af 40

14 konkurrent Spinning Jewelry. For at bibeholde markedsandele og eventuelt udvide markedsandele i fremtiden skal Pandora tænke innovativt, da konkurrencen er stor. 6.2 Leverandørernes forhandlingsmagt Pandora har to grupper af leverandører: leverandører af råvarer og leverandører af halvfabrikata. Pandora producerer langt de fleste af sine produkter selv i Thailand 32, hvor råvarer eksempelvis består af sølv, guld og ædelsten. Disse råvarer er naturressourcer, hvor udbuddet og substituerende produkter er forholdsvis begrænsede. Dette giver leverandørerne en stor forhandlingsstyrke, men da Pandora er en af de større smykkeforhandlere, som dermed aftager større mænger, giver det Pandora en bedre forhandlingsstyrke sammenlignet med en mindre smykkeproducent. Pandora havde i 2009 tre hovedleverandører af sølv, fem leverandører af ædel- og halvædelsten, mens guld blev købt på spotmarkedet af lokale forhandlere i Thailand. Samlet set er Pandora dermed ikke afhængig af blot en enkelt leverandør og leverandørerne af råvarer har dermed ikke den største forhandlingsstyrke. Pandora benytter i sin produktion også halvfabrikata som eksempelvis kæder og læderarmbånd. Leverandørernes forhandlingsstyrke vurderes som værende lav, da Pandora også er en stor aftager af produkterne, mens der findes mange leverandører af kæder og læderarmbånd. 6.3 Substituerende produkter For at vurdere truslen fra substituerende produkter er det først nødvendigt at fastslå, hvilke produkter, der er substituerende til Pandoras. Substituerende produkter er i definitionen produkter, der yder samme funktion som virksomhedens produkter. Det substituerende produkt skal dække det samme behov og dermed yde samme funktion, men en vigtig del er også, at kunderne skal være villige til at substituere. Overordnet set er smykker et forbrugsgode og dermed ikke en nødvendighedsvare, hvilket betyder, at smykker konkurrer om forbrugernes rådighedsbeløb. Smykker indgår i kategorien accessory, hvor der blandt andre accessories kan nævnes tasker, hatte, ure og tørklæder mv. Disse accessories må siges at dække det samme behov for udsmykning, men er meget afhængig af mode. Hvis en del af Pandoras sortiment bliver umoderne, vil dette også være en stor trussel for Pandoras eksistens. Eksempelvis kan nævnes, hvis charms går af mode, da denne produktgruppe i 2014 udgjorde 78,4 % af deres samlede omsætning Pandoras børsprospekt, s Årsrapport, s. 15 Side 13 af 40

15 En anden trussel er uægte smykker, som også anses for, at være et substituerende produkt, især ved den yngre del af befolkningen. Dog vurderes det ikke at være den største trussel hos den voksne del af befolkningen, som netop er Pandoras primære målgruppe jf. afsnit 12.0 Kundernes adfærdsmønstre. Samlet set er der en trussel fra substituerende produkter, som Pandora bør have fokus på, hvis ikke disse skal overtage Pandoras kunder på sigt. 6.4 Potentielle nye konkurrenter Truslen fra potentielle nye konkurrenter må antages at være stor, da muligheden for at opnå et acceptabelt overskud eksisterer og adgangsbarriererne er lave. Som nystartet smykkevirksomhed er der ikke de store etableringsomkostninger eller investeringer forbundet med opstarten, hvis man ser bort fra varelagere med diamanter og guld. Derudover har blandt andet muligheden for internethandel især mindsket adgangsbarriererne. Men også de mange leverandører af både råvarer, halvfabrikata og færdigvarer øger risikoen for potentielle nye konkurrenter. Samlet set vurderes truslen fra nye indtrængere at være forholdsvis stor, især på det nationale marked. Internationalt vil det dog tage noget tid for en nystartet virksomhed at komme op på Pandoras niveau og blive en reel trussel for Pandoras markedsandel. 6.5 Kundernes forhandlingsmagt Ligesom leverandørerne kan kunderne også have en forhandlingsmagt. Pandoras kunder deles først op i to grupper: forhandlere og slutbrugeren. Pandora har flere konceptbutikker, hvor kun Pandoras smykker forhandles, men Pandoras smykker findes også i mindre smykkebutikker. Kunderne, i form af forhandlere i konceptbutikker, har ingen eller minimal forhandlingsstyrke, da de skal følge bestemte retningslinjer i butikken. I 2014 lancerede Pandora et nyt butikskoncept for at følge med tidens trends 34. De mindre forhandlere af Pandora har ligeledes ikke meget forhandlingsstyrke, da de også skal følge bestemte retningslinjer fra Pandora, for at kunne sælge smykkerne i butikken. Derudover vil der også være forhandlere, hvis der er efterspørgsel efter produkterne. Kundernes (slutbrugernes) forhandlingsstyrke vurderes umiddelbart stærk samlet set, grundet de mange udbydere af smykker på det nationale og internationale marked. Den enkelte kunde har dog ikke meget forhandlingsstyrke som enkelt person, mens en større gruppe godt kan påvirke eksempelvis Pandoras ry, hvis de f.eks. har haft en dårlig oplevelse enten med produktet eller med servicen i en butik Årsrapport, s. 21 Side 14 af 40

16 7.0 Boston-modellen Denne model vil blive brugt til at analysere Pandoras produktgrupper, for at se hvor i livscyklussen produkterne befinder sig. Modellen giver et godt overblik over Pandoras produktport folie, hvilket gør, at de nemmere kan holde øje med produkterne i deres faser. Nye trends kan hurtigt påvirke en produktgruppe. Det er derfor vigtigt, at Pandora holder øje med, at deres produkter er fordelt i hele Boston-modellen, så de sikre sig en mere stabil og sikker indtjening. At trænge ind på et nyt marked kræver investering, både økonomisk, men også marketingsmæssigt, ressourcemæssigt osv. Netop her er det vigtigt for Pandora, at deres ressourcer bliver brugt bedst muligt på de rigtige produkter. I forbindelse med indtrædelse af et nyt marked eller segment, skal Pandora bruge virksomhedens ressourcer bedst muligt. I nedenstående skema, vil Pandoras forretningsområder blive fordelt i Boston-modellen. De placeres i forhold til markedets vækst og den relative markedsandel, hvilket er angivet i cirkler og deres udviklingstendens er angivet med en pil. X-aksen viser markedsandel i forhold til Pandoras største konkurrent, som i denne opgave er vurderet, på det nationale marked, til at være Spinning Jewelry. På X-aksen placeres produkterne ud fra markedsandel, hvor 0,5x betyder, at Pandora har halv så stor markedsandel som sin største konkurrent Spinning Jewelry. Cirklen angiver derefter, hvor stor en omsætning produktet har i forhold til virksomhedens totale omsætning. Figur 7 - Boston-modellen Strategi i Vindervirksomheder, Jørgen Lægaard & Mikael Vest, s Side 15 af 40

17 Stjernen er den fase, hvor produkter med høj vækst og relativ høj markedsandel ligger. Når der er en høj markedsandel, er der er mange forbrugere som efterspørger netop dette produktet. De produkter kan være dyre at have for virksomheden, bl.a. i forbindelse med salg og marketing. Det er her Pandora kan placere sine charms samt armbånd. Disse smykker kan placeres her, da de stadig bliver udviklet massivt og stadig kræver mange ressourcer i form af marketing, for at opretholde sin store markedsandel. Selvom produktet har været i Pandoras produktport folie i mange år, har produktet stadig en relativ høj vækst. Malkekoen er der hvor produkter med relativ høj markedsandel og lav vækst på marked ligger. Det er kendte produkter, som mange forbrugere kender til og er et produkt, som sælger sig selv, hvilket gør, at produktet er billigt at have for virksomheden, da det ikke kræver større investeringer. Det er her Pandora kan placere sine ringe, da det er et produkt, som er en del af produktport folien for en smykkevirksomhed, men som Pandora ikke bruger en masse omkostninger på. Spørgsmålstegnet er der, hvor produkter med høj vækst og relativ lav markedsandel ligger. Det er typisk nye produkter, som vil blive placeret i denne fase. Pandora har i øjeblikket ikke et produkt som kan placeres her, da deres produktgrupper ikke er nye. Hvis man kigger på de enkelte produktgrupper, på produktniveau, vil det nye produkt (Disney smykkeled) kunne placeres her. Hunden er den fase, hvor der er en lav markedsvækst og relativ lille markedsandel. Det er her produkter som ikke længere er attraktive for forbrugerne placeres, men det kan dog være et produkt som understøtter andre produkter for virksomheden. Her kan Pandora placere produktgruppen øvrige smykker, som ikke nødvendigvis behøver at være rentabel for Pandora at have. Dette ville være en produktgruppe som virksomheder vil forsøge at føre ud af deres port folie, da det i nogle tidfælde kan give underskud at drive produkterne. Der kan dog være grunde til at Pandora vælger at beholde produkterne, bl.a. kan de understøtte andre produkter eller i sammenhæng med andre produkter fra faserne; malkekoen og stjernen, danne en øget omsætning. Ulempen ved denne model er, at modellen kun har fokus på to faktorer; vækst og markedsandel i forhold til den største konkurrent. Det kan også være svært at definere produkterne i de forskellige livscyklusser. Side 16 af 40

18 8.0 Markeds- og konkurrenceform Når Pandora fremadrettet skal ligge en strategi for at udvide sit brand og forøge omsætningen, er det en vigtig del, at kende Pandoras nuværende markeds- og konkurrenceform. Markedet for ægte smykker har internationalt som nationalt mange konkurrenter, hvilket indikerer, at der er tale om fuldkommen eller monopolistisk konkurrence. Herefter vurderes det, om smykker forhandles på et homogent marked eller et heterogent marked. Det vurderes, at kunderne har præferencer for mærket Pandora, hvilket betyder, at Pandora formår at differentiere sig fra konkurrenterne og dermed handle på et heterogent marked. Pandora har opsummeret monopolistisk konkurrence, hvilket er relevant for de fremadrettede analyser af strategiske muligheder. Figur 8: Oversigt over markeds- og konkurrenceformer Peter Lynggaard Driftsøkonomi, s. 290 Side 17 af 40

19 9.0 SWOT SWOT-analysen 37 bliver udarbejdet på baggrund af ovenstående analyser og vil blive brugt som et værktøj til at belyse Pandoras interne stærke og svage sider, samt se på deres eksterne muligheder og trusler. Figur 9: SWOT-analyse 37 Organisationsteori, s. 291 Side 18 af 40

20 9.1 Styrker Pandora har på baggrund af 30 års erfaring og en stor markedsandel på verdensplan en stor intern styrke. Samtidig har Pandora et stærkt brand, som mange kender til, hvilket gør dem meget attraktive på markedet, hvilket ligeledes er en stor styrke. Ovenstående gør dem til en af de store spillere på markedet, og Pandora har derfor magten til f.eks. at forhandle sig til gode forretningsbetingelser ved deres leverandører. På trods af finanskrisen klarede Pandora sig fint igennem og havde kun mindre/ ubetydelige fald i omsætningen, men intet lignende andre virksomheder under finanskrisen. Børsnoteringen i 2010 har givet Pandora et større sikkerhedsnet i form af mange investorer, så deres risici er mindre pga. mange ejere. Pandoras nye samarbejdes partner, Disney, giver Pandora mulighed for bl.a. at promovere sig blandt en ny målgruppe, samt samarbejdet med en stærk partner kan styrke deres brand. Muligheden for at handle online har også øget målgruppen for Pandora, da deres produkter nu er endnu mere tilgængelige på markedet, selvom Pandoras smykker efterhånden er at finde i rigtig mange byer verden over. I Pandoras værdikæde anvender de en vertikal forretningsmodel, hvilket vil sige, at de selv producerer, markedsfører og distribuerer sine produkter på de fleste markeder. Det gør, at de bliver mere fleksible og derved kan tilpasse sig markedet 38. Dette er også en stærk side, da de hurtigt kan tilpasse behovet på markedet, så Pandora for eksempel ikke er afhængig af en leverandøraftale, da de som nævnt selv producerer størstedelen af produkterne. Pandoras pris ligger på et niveau, hvor mange forbrugere kan være med. Deres markedspriser på charms ligger på mellem danske kr., og dertil skal man have et armbånd, hvor charms skal sidde på, og de ligger primært mellem kr.. Pandora har i følge sin hjemmeside enkelte outsidere i forhold til den primære prisklasse, som eksempel kan der næves et guld charms-armbånd til kr Svagheder Pandoras omsætning afhænger meget af salg af charms, da deres koncept er bygget på denne produktgruppe. Dette gør dem også mere sårbare, hvis f.eks. charms går af mode og salget vil som en afledt faktor heraf falde. Charms og charms-armbånd udgjorde 78,4 % af omsætningen i Årsrapport 2014 Forretningsstrategi - Forretningsmodel s Årsrapport 2014 Forretningsstrategi s. 15 Side 19 af 40

21 Figur 10 - Omsætning fordelt på produktkategori 40 Pandora er, lige som andre virksomheder i smykkebranchen, meget præget af sæsonsvingninger i salget 41, hvilket gør, at de kan ligge inde med store varelagre, som er en dyr omkostning både i forsikring men også risikoen for øget svind. Disse store varelagre kræver stor likviditet for smykkevirksomhederne. Lige så stærk en styrke aktionærerne kan være, lige så stor en svaghed kan det være for Pandora. Efter en børsnotering skal der offentliggøres flere detaljer om virksomheden end tidliere, og Pandora skal hele tiden informere sine investorer om, hvad der sker og dermed vinde investorernes tillid. Der var bl.a. som nævnt i afsnit 3.0 Pandoras historie en uheldig situation i 2011, hvor Pandora mistede investorernes tillid og aktierne faldt merkant. Pandora er som tidligere nævnt afhængig af råvarepriserne på guld og sølv, da disse råvarer indgår i deres smykkeproduktion. I nedenstående grafer kan man se, hvordan priserne på guld og sølv har udviklet sig hen over de seneste 5 år, hvilket på nuværende tidspunkt er positivt, da priserne er lave. De svingende priser er stadig en svaghed for Pandora, da det er en variabel omkostning, som udgør en stor del af deres vareforbrug. 40 Graf kopieret fra Pandoras årsrapport Forretningsstrategi s Årsrapport 2014 Regnskabsberetning s. 49 Side 20 af 40

22 Figur 11 - Guldpris over de sidste 5 år 42 Figur 12 - Sølvpris over de sidste 5 år 43 Ovenstående grafer bruges til at illustrere de svingende priser på guld og sølv over en 5 årig periode. X-aksen er perioden og Y-aksen viser, hvad en troy ounce koster i USD, hvilket svarer til 31,1 gram 44. Til nedenstående beregninger er der brugt kurs 670, læst d kl læst d kl læst d kl Valutakurser.dk, læst d kl Side 21 af 40

23 Guld priserne har i 5 årsperioden som eksempel svinget fra d , hvor guld kostede 1.863,6 USD pr. troy ounce, hvilket svarer til kr. pr. 31,1 gram. Til d hvor guld kostede 1.150,3 USD pr. troy ounce, hvilket svarer til kr. pr. 31,1 gram. Det er en forskel på kr. pr. 31,1 gram. Sølv priserne har som eksempel i perioden svinget noget mindre fra d , hvor sølv kostede 47,83 USD pr. troy ounce, hvilket svarer til 321 kr. pr. 31,1 gram. Til d hvor sølv kostede 15,37 USD pr. troy ounce, hvilket svarer til 103 kr. pr. 31,1 gram. Det er en forskel på 218 kr. pr. 31,1 gram. 9.3 Muligheder Da Pandora allerede har et kendt navn og skabt sig en godt brand, kan de bruge det som en stor mulighed for at indtage en større målgruppe og mere markedsandel. Pandoras mål er at være førende inden for branchen, hvilket giver dem gode muligheder i forbindelse med deres nye samarbejdspartner, Disney, hvorpå Pandora kan udvide med en større markedsandel og derved en øget omsætning. Ligesom børsnoteringen er en styrke, kan det også give Pandora muligheder. Det giver dem et endnu større brand på verdensplan, og salget af aktier giver Pandora en større likviditet, hvilket giver dem flere midler til at investere i bl.a. nye moderne anlæg, samt udvikling af nye produkter. Den stigende omsætning er også med til at give Pandora flere likvider til at investere i fremtidige innovative projekter. 9.4 Trusler Som nævnt i svagheder er det ligeledes en trussel for Pandora, at størstedelen af deres omsætning bygger på salg af charms og charms-armbånd. Hvis en ny konkurrent vælger at producere et lignende produkt, som overtager Pandoras markedsandel, vil Pandoras salg falde merkant, og de vil få store problemer med at overleve. Der er flere store konkurrenter på det nationale markedet bl.a. Spinning Jewelry, Christina Collect og Kranz & Ziegler, som har samme koncept med charms til armbånd. De fleste konkurrenter opererer dog mest i Danmark, hvilket gør dem til en mindre trussel. Af internationale konkurrenter er der blandt andet Tiffany & Co, som er en større konkurrent, når man måler på markedsandel. Den skiftende mode er også en stor trussel for Pandora. Som nævnt under svagheder kommer Pandoras største omsætning fra charms. Hvis charms går af mode, vil Pandoras omsætning falde merkant. Dette må anses som en af Pandoras største interne trusler, da omsætningen er yderst afhængig af en enkelt produkt gruppe. Side 22 af 40

24 Terror og forskellige kulturer i verdenen kan også være en trussel, hvis nogle lande f.eks. bevidst vælger at sortere Danmark fra i forbindelse med salg af danske produkter. Ligesom under Muhamedkrisen, hvor flere lande valgte ikke at sælge danske produkter. Dette er en ekstern trussel som Pandora ikke selv har magt over Strategi år Problemstillingen i denne opgave lyder, hvilken strategi Pandora i fremtiden kan vælge, hvis de skal leve op til deres virksomhedsstrategi om at udvide deres brand i verden, for derved at forøge overskuddet? Ud fra Ansoffs vækstmatrice 46 er der fire muligheder til at skabe vækst i virksomheden. I denne opgave vil følgende to vækststrategier benyttes: Markedspenetrering Markedsudvikling Ved markedspenetrering menes, at en virksomhed forsøger at opnå en større markedsandel med sit eksisterende produkt og på det nuværende marked. Virksomheden forsøger dermed enten at forøge markedets størrelse eller stjæle markedsandele fra andre konkurrerende virksomheder. Nogle af de faktorer Pandora kan ændre på, hvis de skal skabe vækst ved markedspenetrering er price og promotion. Den anden mulighed som denne opgave vil beskæftige sig med er markedsudvikling. Ved denne vækststrategi forstås, at man med sit eksisterende produkt forsøger sig ud på et nyt marked. Det nye marked kan enten være et nyt geografisk område eller et nyt segment. Denne opgave vil benytte sig af sidstnævnte. Ligesom ved markedspenetrering vil faktorer som price og promotion være nogle, som kan ændres på, men handlingsparameteret place vil dog være i fokus. Ved denne vækststrategi skal virksomheden være særlig opmærksom på evt. kulturelle forskelle på de nye markeder og segmenter. Da Pandora allerede sælger sine produkter i 90 forskellige lande verden over, vurderes et nyt marked i form af en geografisk udvidelse at være vanskeligt. Denne opgave vil derfor ved markedsudvidelse udvide til et nyt segment. Pandora lancerede som tidligere nævnt i november 2014 sine nye Disney smykkeled. Der er dermed tale om et eksisterende produkt: charms, men til et nyt segment: børn. Denne opgave vil se på muligheden for at skabe vækst ved udvide til dette nye segment og i den forbindelse, om Pandora kan prisdifferentiere mellem de nuværende kunder og det nye segment børn. 46 Igor: Corporate Strategy, McGraw-Hill, 1965 og Doyle, Peter: Marketing Management and Strategy, 4. udgave, Prentice-Hall, 2006 Side 23 af 40

25 Som nævnt under afsnit 8.0 Markeds- og konkurrenceform sælger Pandora på et marked med monopolistisk konkurrence, som var karakteriseret ved at have mange udbydere samt differentierede produkter. Dette marked er desuden karakteriseret ved at have en faldende afsætningskurve, som er et udtryk for betydelig handlefrihed Markedspenetrering Fordelen ved at forsøge at øge væksten på det eksisterende marked og med det eksisterende produkt er, at Pandora allerede har et udbredt kendskab til kunderne og deres købsvaner. Det er for Pandora velkendt, at deres salg er sæsonpræget, eksempelvis sælger Pandora meget omkring jul og mors dag 47. En måde hvorpå Pandora kan øge sin omsætning på det eksisterende marked, er som nævnt ved at ændre på prisen. Pandora kunne eksempelvis sætte deres varer ned med 15 % i de perioder af året, hvor de historisk set har en lav omsætning sammenlignet med andre perioder af året. Dette kunne være en metode til at øge forbruget ved de eksisterende kunder Markedsudvikling Denne opgave vil som nævnt se på muligheden for at prisdifferentiere mellem Pandoras eksisterende målgruppe og det nye segment børn. En prisdifferentiering indebærer, at Pandora tager forskellige priser for den samme vare uden, at dette skyldes omkostningsforskelle. For at en prisdifferentiering lykkedes skal følgende tre ting være opfyldt: Markedet skal opdeles i delmarkeder, som kan holdes adskilt Delmarkederne skal have forskellig priselasticitet og forskellig efterspørgsel Konkurrenternes prispolitik må ikke stå i vejen for at kunne udnytte forskellen i priselasticiteten 48 I Pandoras situation vurderes det første punkt at være muligt, da Pandora kan dele markedet op i det eksisterende segment og det nye segment børn. Det vurderes ligeledes muligt at holde de to delmarkeder adskilte. Det andet punkt med at delmarkederne skal have forskellig priselasticitet forudsætter, at prisafsætningsfunktionen er forskellig på de to delmarkeder. Prisafsætningsfunktionen er afhængig af efterspørgselskurven, der blandt andet er afhængig af pris og behovsstruktur. Det vil derfor også være muligt for Pandora, at opfylde dette punkt, da behov og pris vurderes forskellig mellem de to segmenter. 47 Årsrapport 2014, s Driftsøkonomi, s. 340 Side 24 af 40

26 Det sidste punkt vurderes også muligt at opfylde, da Pandoras har formået at differentiere sig fra konkurrenterne, som derved ikke vil være en hindring i denne sammenhæng. Samlet set blev det dermed vurderet muligt for Pandora at prisdifferentiere mellem de to segmenter. På baggrund af dette vil der herefter ses på prisoptimering for de to segmenter, hvor det tidligere var bestemt, at Pandora handler på et marked med monopolistisk konkurrence. Ved prisoptimering under monopolistisk konkurrence benyttes retningsreglerne for monopol 49. Prisafsætningsfunktionen på det eksisterende marked beskrives således: P = 42 m Grænseomsætningen (GROMS) findes ved at differentiere omsætningsfunktionen, hvilket giver følgende grænseomsætning: GROMS = 84 m Prisafsætningsfunktionen og græseomsætningen for det nye segment beskrives således: P = 50 m GROMS = 100 m Grænseomkostningerne er fælles på de to markeder og beskrives således: GROMK = +1,667 m På baggrund af ovenstående ligninger er det muligt at finde den optimale pris og mænge på de to markeder. Netop dette findes i skæringspunktet mellem den fælles linje for grænseomkostninger og grænseomkostningen. 49 Driftsøkonomi, s. 312 Side 25 af 40

27 Figur 13: Optimal pris og mænge på de to markeder X-aksen viser mængde (antal charms) målt i mio. stk. og Y-aksen viser prisen målt i kr. pr. stk. Ud fra dette findes følgende: Eksisterende segment (voksne): - Den optimale mængde er 13 mio. stk. charms - Den optimale pris er 691 kr. pr. stk. - Den optimale omsætning er mio. kr. Nyt segment (børn): - Den optimale mængde er 6 mio. stk. charms - Den optimale pris er 416 kr. pr. stk. - Den optimale omsætning er mio. kr. Side 26 af 40

28 Figur 14: Fælles GROMS Når der prisoptimeres på de to markeder opnår Pandora samlet set en omsætning på mio. kr. og et dækningsbidrag på mio. kr.. GROMK (den røde linje) er svagt stigende, hvilket begrundes med den formodede større mængde spild, som en stigning i produktionen vil forårsage. Matematiske udregninger til ovenstående findes i bilag Kapacitetsudvidelse I årsrapporten for 2014 skriver Pandora under sine forventninger til 2015, at de vil foretage en større investering på 800 mio. kr. i mindst ét nyt produktionsanlæg til produktionen i Thailand. Denne investering er nødvendig, hvis Pandora fortsat skal øge omsætningen, udvide markedet og dermed være i vækst Investering I forbindelse med udvidelsen i Thailand, skal Pandora foretage vitale investeringer 50, for at deres markedsposition kan opretholdes. Med vitale investeringer menes et nyt produktionsanlæg, som de skal bruge til at producere flere charms til det nye segment. For at fremskaffe den nødvendige kapital til investeringen i Thailand vil Pandora benytte fremmedkapital. Grunden til, at Pandora vælger at benytte fremmedkapital skyldes, 50 Investering og Finansiering, s. 17 Side 27 af 40

29 som nævnt under afsnit 4.0 Regnskabsanalyse, tjener Pandora på at låne penge, da egenkapitalensforretning er på 44 % 51, hvilket er lavere end afkastningsgraden for året, som ligger på 48 %. I regnskabet for 2014 har Pandora likvider stående for mio. kr. 52. Da det i denne opgave antages, at disse penge skal benyttes på en forventet senere strategisk investering, som opkøb af en større konkurrent, vælges der derfor ikke at finansiere det nye produktionsanlæg med egne likvider. Som nævnt i afsnit 4.2 Ledelsesberetning, matcher denne investering Pandoras forventninger til en ny investering af et anlæg til Thailand til 800 mio. kr.. Det er vigtigt, at Pandora overholder de fremtidsplaner, som er beskrevet i deres årsrapport for 2014, samt fremlagt for investorerne, da de skal opretholde aktionærernes tillid. Derudover er denne investering også med til at skaffe den nødvendige indtjening, hvis Pandora skal nå sit budget. Da størstedelen af Pandoras omsætning forhandles i USD og EUR jf. nedenstående figur, vil det være oplagt at Pandora vælger at betale sine leverandører af anlægget i en af disse valutaer. Derved risikerer de eksempelvis ikke et muligt kurstab i veksling til anden valuta. Pandoras leverandør til produktionsanlægget er europæisk og derfor antages det, at de vil have betaling i EUR, hvorfor nedenstående beregninger vil blive udregnet i EUR. Figur 15: Omsætning fordelt på valuta Bilag 1 52 Årsrapport 2014, s Årsrapport 2014 del 4 Kapitalstruktur og finansielle poster, s. 85 Side 28 af 40

30 Til beregning af investeringen af det nye produktionsanlæg opstilles fiktive tal, dog anslås det at være så realistisk som muligt. Det anslås, at der er behov for en samlet anskaffelsessum til investeringen på 100 mio. EUR. Den fysiske levetid på produktionsanlægget er anslået til at være 20 år, hvorefter det vurderes, at den samlede investering vil kunne gensælges for 20 mio. EUR. Investeringen afskrives lineært over levetiden, hvilket betyder, at den årlige værdiforringelse er på 4 mio. EUR. Omkostningerne til vedligeholdelse af produktionsanlægget anslås til at stige med tiden, da der typisk vil komme mere vedligeholdelse, jo ældre anlægget bliver Økonomisk levetid Den fysiske levetid for investeringen af produktionsanlægget er forudsat til 20 år, hvilket ligeledes er den økonomisk fordelagtige levetid for investeringen, hvis vedligeholdelsesomkostningerne på anlægget vil stige som forventet. Nedenstående graf viser, at den optimale levetid er der hvor grænseomkostningerne/gromk og gennemsnitsomkostningerne /GROMS har skæringspunkt: Figur 16: Optimal levetid 54 Den optimale levetid kan ligeledes udregnes, da det er der, hvor grænseomkostningerne netop overstiger gennemsnitsomkostningerne. I beregningerne 55 kan det aflæses, at det netop er ved år 20, at gennemsnitsomkostningerne begynder stiger, hvor de hidtil har været faldende. Produktionsanlægget bør derfor udskif- 54 Baseret på Investering og finansiering, s Bilag 3: Optimal levetid for anlægget Side 29 af 40

31 tes i år 20, hvor gennemsnitsomkostninger er lavest, da det herefter ikke vil være rentabelt for Pandora at beholde anlægget Investeringskalkule Når Pandora investerer i et nyt produktionsanlæg udløser det en strøm af indbetalinger og udbetalinger 56. Der tages udgangspunkt i de nye indbetalinger og udbetalinger som indtrængen på det nye segment vil give. Indbetalingerne er lig med det optimale dækningsbidrag, som er beregnet i afsnit 10.2 Markedsudvikling og udgør mio. kr., hvilket svarer til mio. EUR om året. Udbetalingerne består dels af de omkostninger som anlægget koster at vedligeholde jf. afsnit 11.2 Økonomisk levetid, samt løbende omkostninger til eksempelvis lovpligtlige servicetjek, forsikringer mv. Der er lønomkostninger til vedligeholdelsesmedarbejderne af produktionsanlægget samt medarbejderne i administrationen, da det alt andet lige giver flere administrative opgaver. Der er ikke medregnet yderligere til husleje, da det antages, at der ikke er behov for yderligere lokaler til det nye produktionsanlæg, da det antages, at der er ledig kapacitet i produktionshallen i Thailand. Totalt vil udbetalingerne fra år 1 give en nettobetalingsstrøm (driftsudbetaling) på 50 mio. EUR årligt, og derefter stige i forbindelse med vedligeholdelse af anlægget. Ved udregning af kapitalværdien for denne investering, vil det give en kapitalværdi på 990 mio. EUR, samt en intern rente på 198 %. Dette vil dermed sige, at investeringen er rentabel for Pandora, da den interne rente er større end kalkulationsrentefoden Kapitel 2 Investeringskalkulens opstilling, s kurs 746,30, læst d kl Investering og finansiering, s. 40 Side 30 af 40

32 Kr. Pandora A/S Investeringskalkule , , , , , , , , , , År Scrapværdi Driftsudbetalinger Driftsindbetalinger Investering Figur 17 - Investeringskalkule Finansiering Jf. ledelsesberetningens fremtidige planer, skal Pandora investere i et nyt anlæg til 800 mio. kr. Dette er en forholdsvis stor investering da meget likviditet er bundet ved køb af et anlæg i den prisklasse. Som beskrevet tidligere i afsnit 9.0 SWOT-analyse, er det en af Pandoras stærke sider, at de anvender en vertikal forretningsmodel, ved selv at producere, markedsføre og distribuere sine produkter. Det gør Pandora meget mere fleksible og de kan derved hurtig tilpasse markedet. Dog er moden også en stor trussel for Pandora. Hvis det nye produkt Pandora ønsker at producere pludselig går af mode, eller ikke er så attraktivt som først antaget, kan de risikere at stå med et nyt ubrugeligt anlæg til 100 mio. EUR. Derfor ses der på 2 muligheder til at producere de nye charms til udvidelsen af det nye segment. Den ene i form af en investering finansieret af fremmedkapital og den anden ved evt. at outsource til en underleverandør Outsourcing Et alternativ til at producere de nye charms selv er at outsource arbejdet til en underleverandør. Der vil nedenfor kort blive set på fordele vs. ulemper: 59 Bilag 4 Investeringskalkule Side 31 af 40

33 Fordelene: Fleksibel kapacitet Service af anlæg er leverandørens omkostning Ikke bundet likviditet eller øget gæld Fast omkostning pr. charms, ikke ekstra omkostninger ved spild, nedbrud af maskine, ekstra service osv. Værdiforringelse af anlæg er leverandørens tab Hvis de nye charms ikke bliver et hit, kan Pandora lettere komme ud af en aftale ved en leverandør end at skaffe sig af med et anlæg til 100 mio. EUR. Ulemper: Ikke en investering for Pandora penge ud af vinduet Ejendomsretten til anlægget er der ikke, dvs. deres aktiver bliver ikke forøget Gebyr ved opsigelse af kontrakt, hvis de nye charms ikke bliver et hit som forventet Pandora ikke aftager så mange charms som forventet, kan de risikere at leverandøren forlanger, at de betaler for de resterende charms som de mangler at aftage Risiko for at leverandøren er forsinket - Pandora kan ikke selv kategorisere deres produktion efter hvilke produktioner som er vigtigst, hvis der mangler ledig kapacitet på produktionsanlægget For bl.a. at holde ord over for aktionærerne i forhold til forventningerne om en ny investering, samt forventningerne om at produktionsanlægget bliver fuldt ud besat af produktion, vil følgende beregninger blive lavet på baggrund af, at Pandora køber anlægget i stedet for at outsource til en underleverandør Lånetyper Der er 3 lånetyper som Pandora kan vælge at benytte til finansiering af det nye anlæg: Stående lån: Det er, alt andet lige, det billigste lån at vælge. Der betales renter løbende og i den sidste termin betales hele afdraget i en ydelse. Det er dog også det mest risikable lån, da det stiller store krav til likviditeten ved Pandora, da de skal kunne betale det store afdrag på en gang, når lånet udløber. Serielån: Er det typiske lån som bliver benyttet i udlandet, når der skal finansieres et aktiv. Det er et lån, hvor afdragene er lige store og renterne falder løbende sammen med ydelserne efter skat. Side 32 af 40

34 Annuitetslån: Er den mest anvendte måde at finansiere et aktiv på i Danmark. Et annuitetslån er et lån som har lige store ydelser pr. termin, hvilket kan være en fordel for nogle virksomheder, da det dermed er lettere at lave budgetter mv. Ydelserne består af afdrag og renter af restgælden. I starten udgør renterne det meste af ydelsen, hvor ydelserne senere ændre sig og fordelingen bliver omvendt. De høje renter i starten er en fordel for Pandora, da de giver en skattemæssig gevinst, da renterne er fradragsberettigede. Det vil sige, at skattebesparelsen er større i starten og falder derefter over løbetiden. Denne låntype vil blive benyttet til den senere beregning af finansieringen af produktionsanlægget til Pandora. Figur 18: Ydelsesprofil og restgældsprofil i et annuitetslån Køb Hvis Pandora vælger at investere i et produktionsanlæg, vil det betyde, at de skal have indhentet et lån ved en låneudbyder. I den forbindelse vil der blive beregnet på omkostningerne ved et annuitetslån ved køb af et produktionsanlæg. Der er følgende forudsætninger: Hovedstol: 100 mio. EUR Løbetid: 20 år Kurs 96 Halvårlige terminer Nominel årlig rente: 6 % Kalkulationsrente: 15 % 60 Inspireret af figuren fra investering og finansiering, s. 166 Side 33 af 40

35 De halvårlige terminsydelser ved annuitetslånet er EUR 61. Renterne falder og afdragene stiger jf. nedenstående graf: Ydelse i EUR Rente Afdrag Figur 19 - Ydelser og renter i EUR Kundernes adfærdsmønstre Pandoras smykker ligger i prisklassen fra 120 kr. for en charms og fra 200 kr. for et armbånd, hvilket gør, at smykkerne er tilgængelige for den almindelige dansker. Ud fra data fra Danmarks statistik ses det, at forbrugerne i gennemsnit årligt bruger kr. pr. husstand på smykker i årene fra Pandoras smykker vil ikke betegnes som et luksus smykke, men smykker af fin kvalitet, som dermed vil være beregnet til daglig brug. Kundernes adfærdsmønstre i forhold til køb af smykker vil være svingende. Smykker er ikke en nødvendighedsvare og er derfor afhængig af familiens rådighedsbeløb. Når der er lavkonjunktur i samfundet vil rådighedsbeløbet ved den almindelige dansker, alt andet lige, falde og derved vil varer i egobehovet blive valgt fra 63. Forbruget er samtidig svingende over kalenderåret, grundet det sæson afhængige salg, der er større omkring eksempelvis morsdag og jul. 61 Udregning på bilag 5 - Annuitetslån 62 Bilag 5 - Annuitetslån 63 Maslows behovspyramide Side 34 af 40

36 12.1 Målgruppe Pandoras egen definition af sin målgruppe er kvinder mellem år 64, som de har sammensat ud fra løbende undersøgelser bl.a. på internettet via forskellige sociale medier så som: Facebook (3,3 mio. likes), Pandora Club (over 6 mio. medlemmer 65 ) og Instagram (over følgere 66 ). I følge data fra Danmarks statistik matcher dette Pandoras definition på målgruppe. Data er indhentet fra år 2006 til år 2013, da 2013 er det nyeste år, som er tilgængeligt. Nedenstående graf viser forbruget af smykker, ure mv. efter husstand. Det årlige forbrug af smykker, ure mv. ligger i gennemsnit på kr. pr. husstand fra år 2006 til Ved fordelingen på regioner i Danmark, skiller region hovedstaden sig merkant ud fra de andre religioner med et gennemsnitligt forbrug på kr. pr. husstand om året. Til sammenligning med den region, der bruger færrest penge på smykker, Sjælland (uden hovedstaden), er der et spænd på kr., da region Sjælland i gennemsnitlig bruger 702 kr. pr. husstand om året. Figur 20: Forbrug af smykker mv - regioner Årsrapport 2014 Brand og markedsføring, s Årsrapport 2014 Brand og markedsføring, s Data hentet d. 19/ Bilag 7: Husstandenes årlige forbrug af smykker, ure mv. - Regioner 68 PXSId=150729&tablestyle=&ST=SD&buttons=0, læst d kl. 18 Side 35 af 40

37 I nedenstående graf illustreres hvilke husstandsgrupper, der gennemsnitlig har brugt flest penge på smykker fra år 2006 til Gruppen med det største forbrug er husstandsgrupper indeholdende 2 voksne, som er under 60 år og ingen børn har 69. Disse data matcher Pandoras egen undersøgelse på målgruppe der lød på kvinder mellem 25 og 49 år. Figur 21: Forbrug af smykker mv Fremskrivning af overskud På baggrund af ovenstående beskrivelser og analyser vil Pandoras overskud i 2015 fremskrives, med den forudsætning at salget af Disney smykkeled følger beregningerne foretaget i afsnit 10.2 Markedsudvikling. Beregningerne viste, at den optimale pris og mænge på det eksisterende marked udløste en omsætning på mio. kr., hvilket er på niveau med omsætningen for charms i Den totale omsætning var i 2014 på mio. kr. hvoraf 78,4 % som nævnt kom fra charms. Dette gav en omsætning fra charms på mio. kr. i Når Pandora har udvidet til at producere til et nyt segment børn, ville dette give en øget omsætning på mio. kr. Samlet set vil Pandoras omsætning i 2015 blive mio. kr., hvilket er en positiv udvikling, men 69 Bilag 6: Husstandenes årlige forbrug af smykker, ure mv. Husstandsgrupper 70 PXSId=150729&tablestyle=&ST=SD&buttons=0, læst d kl. 17 Side 36 af 40

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder.

Fabrikken Eithtsde A/S fremstiller køkkenarmaturer, som den primært sælger til VVS-installatører og til store forretningskæder. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgaverne: Stedprøve April 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen maj 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale.

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Opgave 1 1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Liniens ligning for strømper: p = am + b To tal på linien: Nuværende

Læs mere

Bunden forudsætning i Investering

Bunden forudsætning i Investering Bunden forudsætning i Investering af Trine Kornum Christiansen april 2009 1 Trine Kornum Christiansen Indholdsfortegnelse 1 Opgave 1...3 1.1 Rentabilitet...3 1.1.1 Afkastningsgrad...3 1.1.2 Aktivernes

Læs mere

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16 Eksamensnummer: Side 1 af 16 1.1 (5 %) Vurder, hvor i værdikæden Vestas A/S satser på at skabe værdi for kunderne i fremtiden. Vestas A/S satser i fremtiden primært på at skabe værdi for kunderne ved service

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

LEGO KONCERNEN. Vejen igennem krisen. Afgangsprojekt HD-studiets 1. del AAU Maj 2015 Vejleder: Brian Nielsen Gruppe B02

LEGO KONCERNEN. Vejen igennem krisen. Afgangsprojekt HD-studiets 1. del AAU Maj 2015 Vejleder: Brian Nielsen Gruppe B02 LEGO KONCERNEN Vejen igennem krisen Afgangsprojekt HD-studiets 1. del AAU Maj 2015 Vejleder: Brian Nielsen Gruppe B02 Christina Simoni Jørgensen Henrik Rostrup Jende René Paetau Aalborg Universitet Afgangsprojekt

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Opgave 1: Omprøve 12. august 2003. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve 12. august 2003. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve. august 003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Erhvervscase Fur Bryghus

Erhvervscase Fur Bryghus 2010 Erhvervscase Fur Bryghus Køge Handelsskole Indhold Virksomheden... 3 Problemstilling:... 3 Problem 1... 4 Problem 2... 4 Problem 3... 5 Bilag... 6 2 Virksomheden Fur bryghus blev åbnet den 30. september

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Ny studieordning. Eksamen, januar 2002. Skriftlig eksamen i faget ERHVERVSØKONOMI

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del. Ny studieordning. Eksamen, januar 2002. Skriftlig eksamen i faget ERHVERVSØKONOMI SYDDANSK UNIVERSITET HD-STUDIERNE Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Ny studieordning Eksamen, januar 2002 Skriftlig eksamen i faget ERHVERVSØKONOMI Mandag, den 14. januar 2002 Kl. 14.00-18.00

Læs mere

Bestem den optimale pris og mængde, illustrer løsningen grafisk og beregn det årlige dækningsbidrag. 0 50000 100000 150000 200000 250000 Mængde

Bestem den optimale pris og mængde, illustrer løsningen grafisk og beregn det årlige dækningsbidrag. 0 50000 100000 150000 200000 250000 Mængde Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 3. maj 007 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Opgave 1: Stedprøve 13. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Stedprøve 13. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Stedprøve 3. maj 02 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Omeksamen. ERHVERVSØKONOMI 8.. august 2002 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

Omeksamen. ERHVERVSØKONOMI 8.. august 2002 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Aalborg Universitet HD-studiet l.del l 139 Omeksamen ERHVERVSØKONOMI 8.. august 2002 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af 4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 24.maj 2004 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI 24.maj 2004 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte /13 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 24.maj 2004 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe:

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe: Virksomhedsprofil Fur Bryghus ApS er et dansk mikrobryggeri som blev grundlagt d. 30. september 2004. Virksomheden er ejet af familien Fog og blev også grundlagt af denne. Virksomheden startede i 2004

Læs mere

Stedprøve Marts 1999, opgave 1 (40%):

Stedprøve Marts 1999, opgave 1 (40%): Stedprøve Marts 999, samlet Stedprøve Marts 999, opgave (4%): Spørgsmål.: Giv en vurdering af de to prisfastsættelsesmetoder, man har anvendt i de foregående to år. Metoden der blev anvendt for to år siden

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1.: Generelt må det siges at ud fra opgaveteksten er der ingen overordnet plan for koncernens likviditetsstyring. Især de tilkøbte selskaber arbejder med en høj grad af selvstændighed,

Læs mere

Finansiering. DATO: 17. juni På adr.

Finansiering. DATO: 17. juni På adr. CASEEKSAMEN Indhold Finansiering NIVEAU: C DATO: 17. juni 2016 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2016/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 6 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen Finansiel planlægning Torsdag den 12. juni 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt.

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 2. juni 1997. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 2. juni 1997. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 2. juni 1997 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 24. maj 2004. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 4 Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 24. maj 4 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Erhvervsøkonomi C Mads

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen.

Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15 personer ink!. ledelsen i administrationen. Hoegaarden A/S er en virksomhed i sund økonomisk udvikling. Virksomheden fremstiller lette og vedligeholdelsesfrie produkter i glasfiber. Virksomheden beskæftiger ca. 80 ansatte i produktionen og ca. 15

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13 Have a nice day Erhvervscase om Jbs Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indledning......s. 3 Problemstillinger....s. 3-5 Bilag 1 SWOT-analyse.......... s. 6 Bilag 2 TOWS-analyse......s. 7 Bilag 3 De 4 p er........s.

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI april 2000 Frivillig prøveeksamen Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI april 2000 Frivillig prøveeksamen Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Jo 9 Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI april 2000 Frivillig prøveeksamen Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt beståraf3 opgaver, der vejledende forventes at indgå

Læs mere

Hvad skal grænseomkostningerne være for at den nuværende pris er gevinstoptimal? Er den nuværende pris optimal med de nu gældende omkostningssatser?

Hvad skal grænseomkostningerne være for at den nuværende pris er gevinstoptimal? Er den nuværende pris optimal med de nu gældende omkostningssatser? Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 1995 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem

Læs mere

Analyse af tekstilbranchen. De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tekstilbranchen. De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tekstilbranchen De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for tekstilbranchen viser flere tøjforretninger

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 30. maj 2005. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 30. maj 2005. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 30. maj 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution International Business College, Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 13. maj 2002 Prøveeksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI 13. maj 2002 Prøveeksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte l 127 Aalborg Universitet HD-studiet 1.del ERHVERVSØKONOMI 13. maj 2002 Prøveeksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af 3 opgaver, der vejledende forventes at

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko Valdemar Nygaard TEMA: EGENKAPITALFORRENTNING OG RISIKO Du skal kunne redegøre

Læs mere

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Omprøve august 2005. Spørgsmål 1.1: Spørgsmål 1.2: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Omprøve august 2005 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug-Dec 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest Esbjerg afdelingen HF - valgfag Erhvervsøkonomi

Læs mere

Aktieudsvingene har taget til i styrke

Aktieudsvingene har taget til i styrke Aktieudsvingene har taget til i styrke Aktiemarkederne har igen i 3. kvartal 2015 været præget af betydelige udsving ofte fra dag til dag, hvor den kortsigtede kursudvikling har været styret af indholdet

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag.

Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Sommereksamen 29. maj 996 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes frem til et bestemt tal. I disse situationer

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere