Studiekreds 2013 Studiegruppernes besvarelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiekreds 2013 Studiegruppernes besvarelse"

Transkript

1 Studiekreds 2013 Studiegruppernes besvarelse 1

2 PET s studiekreds Ideer til at fremme den gode ide Politiforbundet Politiforbundet kan/bør inddrage studiekreds-deltagerne i beslutningsprocesserne. Politiforbundet burde/kunne være repræsenteret (med mindst en person) og som et fast indslag/punkt enten på de lokale dage eller på de store afslutningsdage. Politiforbundets bestyrelsesmedlemmer har her en unik mulighed for at være i kontakt med sine medlemmer. Det har jo historisk vist sig at der er flere, der deltager i disse afslutninger frem for i de lokale generalforsamlinger. Forbundet kunne herved høre medlemmerne direkte om nuværende problemstillinger og medlemmerne ville kunne spørge ind til emner, der berører dem. Man kunne efterfølgende skriftligt redegøre for hvad der var resultatet og næste år ville man igen personligt kunne fortælle hvad man havde udrettet. Det er selvfølgelig ikke alle emner der vil kunne tages op men lidt har også ret. Politiforbundet kunne i samarbejde med studiekredsene f.eks. udarbejde en sundheds-strategi med baggrund i at danskerne har den laveste leve-gennemsnitsalder i EU. Kåring af årets ide PU-stillinger bør være længere en 3 x 1 år. For at imødegå usikkerhed/nervøsitet. Gerne udarbejde en karriereplan for medarbejderne. Varslet om ophør bør være på 1 år. Lokalpolitiforeningen Politiforeningen kunne i samarbejde med Personaleforeningen-HR-AMO og Direktionen skabe en PET-aktivitetsforening/kultur. Herunder eks. Sund i PET hvor man med indlæg og vejledning kunne fremme den sunde tilværelse ved at tilbyde motionstilbud, løb med vejledning på faste tider, frugtordning mv. Afholde kvartals foredrag, der kunne hjælpe/motivere/informere medarbejderne i hverdagen. Alle afdelinger skulle mindst hvert andet år afholde afdelings-seminarer, hvor nye ideer skulle være fast punkt på dagsordenen PET skal selv arrangere og stå for kursus, så de bliver mere målrettet og får større relevans f.eks. skydekursus/arabisk kultur/excel m.m. Politiforeningen bør i samarbejde med direktionen skabe en kultur, hvor de ansatte føler sig så trygge, at de tør med både kritik og gode ideer. Flere i grupperne har oplevet at blive banket på plads, hvilket ikke fremmer ide-lysten Flere fyraftensmøder (i arbejdstiden). Opsætning af postkasse til anonyme forslag, 2

3 Skabe fælles ejerskab af den gode ide Det skaber ansvarlighed. Det vil bevirke at politiforeningen i nogle tilfælde skal blive ved med at påvirke direktionen i en retning, hvor vi alle er med. Den gode ide kunne belønnes med penge (evt. fra særlig lokallønspulje). Direktionen skal påvirkes til at turde inddrage personalet også i de svære beslutninger. Personalet skal kunne være sikre på at alle indkomne ideer bliver behandlet. DVS at ideen bliver taget alvorligt og at idemanden/kvinden har mulighed for at følge resultatet. EVT på SHARE Ophavsmanden skal kunne få en begrundelse også ved afslag Udpegelse af en ansvarlig for idéens behandling sikrer også at der er nogen der tager ejerskab for ideens gennemførelse. Ejerskab er utroligt vigtigt for at sagen behandles korrekt. Eventuelt skal der udpeges hele arbejdsgrupper, som kan arbejde med sagen. For at det hele bliver mere gennemsigtigt, og at alle kan give input og følge sagsbehandlingen, så kunne det foreslås, at man på SHARE lavede en portal, til nytænkning og gode idéer. Men generelt kræver ændring af procedurer en villighed til at tænke nyt og at acceptere, at ting kan gennemføres på anden måde, end den man måske selv har opfundet. Derved vil ændringer kunne opfattes som kritik, og det er der risiko for ikke vil kunne opfattes positivt af alle. Derfor kræver det nok, som udgangspunkt, at kommunikationskulturen i firmaet forbedres og at man fra alles side erkender at: Afvikling af indvikling er lig udvikling En forslag til at kunne få en bedre og mere smidig hverdag kunne være at opfinde en slags Best Practice-ambassadør (BPA), som ville være en slags operativ tillidsmand. Til en operation eller opgave bliver denne BPA tilknyttet, med primær opgave, at finde ud af hvad der forsinker processen og forårsager stress og problemer for medarbejdere og opgavens løsning. Denne person bør være fredet af en form for tillidsmandsbeskyttelse, og skal kunne henvende sig til alle og spørge på alle niveauer, om forhindringer kan løses. BPAs primære opgave bliver at afdække, beskrive og søge at løse de forhindringer, som medarbejderne støder på i opgaveløsningen. Hvis en forhindring ikke umiddelbart kan fjernes skal den noteres og søge at løses på højere niveau. Hvis det stadig ikke kan løses, skal de medarbejdere, der havde gjort opmærksom på problemet garanteres en tilbagemelding. Der kunne også indføres jævnlige afdelingsseminarer med fokus på innovation. Eventuelt med uddannede proceskonsulenter til at styre processen. Under alle omstændigheder bør der være fokuseres mere på processerne, og det skal være mere acceptabelt at stille spørgsmål og gammelt personfnidder, nag og snobberi skal bandlyses, hvis firmaet skal udvikle sig. Det er til alles og eget bedste, at hverdagen bliver bedre. Kunne man oprette en modtagergruppe bestående af repræsentanter for medarbejdere, ledelse samt uvildig??? 3

4 Vi ønsker større fleksibilitet i forbindelse med tvungne ferie/fri dage. Politiforeningen kunne lave nogle aktivitetsgrupper, der forestod nogle tema-møder, hvor foreningen samtidig kunne informere/høre medlemmerne. Medlemmerne har forståelse for ledelsens beslutning om nedsat aktivitet. Det er en udfordring for alle parter og alle bør være med til at gøre tingen bedre. / Jesper Kim Larsen NEC s studiekreds NEC s studiekreds blev afholdt d. 19. januar 2013 kl til 1800 i Rigspolitiets bygninger i Ejby og havde 22 deltagere fra NEC. I forbindelse med studiekredsen var der inviteret 2 eksterne gæster, der gav et indlæg om innovation. Chefpolitiinspektør Flemming Drejer talte om innovation i Nordsjællands Politi og gav en orientering om, hvad denne politikreds gjorde for at få de gode ideer frem hos kollegerne. Desuden holdt Jesper Kasi Nielsen et indlæg om hvorledes han byggede Pandora op. Herunder specielt om hans ledelses filosofi i forhold til medarbejderne som ikke overraskende - viste sig at være ganske anderledes end den som er gængs i politiet. Hvad skal der til for at få ideerne frem i lyset, og hvordan bliver de modtaget, opsamlet og virkeliggjort? NEC er i de kommende år i en brydningstid, hvor arbejdsopgaverne vil ændre karakter markant. Som følge af analysen vil nogle af de traditionelle opgaver forsvinde mens andre opgaver kommer til at blive løst på en helt anden måde. Det vil medføre en udskiftning af personalet, da der fremover vil blive andre kvalifikationer, der kræves for at udføre de nye opgaver. På grund af dette skift af arbejdsopgaver vil innovation og nytænkning generelt være gavnligt, da det vil give NEC s medarbejdere en mulighed for at få en direkte indflydelse på den kommende hverdag og opgaveløsning. I forbindelse med selve udarbejdelsen af analysen blev der nedsat adskillige ressource grupper, hvor udvalgte medarbejder var repræsenteret. Her fik de mulighed for at komme med deres input som siden indgik i den samlede løsning. Nu er man så i gang med implementeringsfasen, hvor der skal udarbejdes praktiske opgaver blandt andet omkring snitflader mellem OPA centrene og NEC mv. I samme forbindelse er KIT og andre samarbejdspartnere i færd med at opgraduere NEC s specielle IT systemer herunder Politiets efterforsknings database (PED) og meddelerdatabase. Også POLSAS er under en renovering, da Rigspolitiet ønsker at gå i retning mod en mere analyse bestemt ressource anvendelse. I denne fase er det vigtigt, at medarbejdernes ideer kommer frem i lyset og hurtigt bliver en del af den samlede endelig løsning. Det er i øvrigt proces, der har løbende har stået på i NEC 4

5 Et problem i denne sammenhæng er selvfølgelig penge. Det er afsat et beløb til udvikling af IT systemerne, og fra ideen bliver undfanget til en mulig implementering går der rigtig lang tid. Det er en proces, der er yderst besværlig, da politiet gennem tiden har haft uheldige IT projekter, hvilket gør kontrollen med nye projekter mere stringent. Når en god brugbar ide opstår, ligger det i vores natur, at den bare iværksættes hurtigst muligt. Men sådan er det oftest ikke i den virkelige verden og slet ikke, når det kræver ændringer, der skal godkendes og laves af andre dele af organisationen Men på trods heraf skal vi fortsætte med at kaste bolde op i luften og sørge for, at ideerne bliver bragt frem til ressource grupperne, der for tiden er nedsat. Det giver lederne af grupperne en vigtig opgave at fortsætte med at have overskuddet til at lytte til den enkelte kollega og tage de brugbare ideer med til udvalgsarbejdet. Også de ideer som formentlig ikke vil kunne gennemføres af den ene eller anden årsag. Ved at lytte og tage ideerne med til grupperne, giver kollegerne en følelse af ejerskab over de kommende arbejdsopgaver for NEC. NEC har utroligt mange eksterne samarbejdspartnere både internationale politirelationer og til akademikere, der forsker i arbejdsområder, der er relateret til politiets arbejdsopgaver. Det giver adgang til en stor mængde forskellige løsningsmodeler som ikke er udtænkt internt i dansk politi. Her er der en gylden mulighed for at stjæle de bedste ideer og bringe dem med hjem uden dog at tage æren for dem! Netop ejerskabet er vigtigt, da det på sigt vil give mere dedikerede medarbejdere i NEC. Og i en brydningstid er kollegernes motivation ekstra vigtig Ved at tage ejerskab vil det være muligt at give den enkelte medarbejder en defineret rolle i den nye organisation. Men for den enkelte medarbejder er det også vigtigt at holde fokus på de positive historier/oplevelser i dagligdagen. Der har gennem de seneste år indsneget sig en tendens, hvor glasset altid er halv tomt i stedet for halv fyldt. Det er nødvendigt at få vendt den trend i hverdagen, da udvikling sjældent forekommer i et miljø, hvor udgangspunktet er: ingen hører efter alligevel. Det stiller ikke alene krav til den enkelte medarbejder men også til lederne i NEC. Det er vigtigt at lederne lytter efter personalet og tager sig den tid til at indgå i dialog med dem. Ikke mindst er det vigtigt er det vigtigt, at lederne viser personalet tillid og giver dem råderum til at løse opgaverne. Der skal ske et opgør med 0 fejl kulturen i politiet. Men prøver man noget nyt, skal der plads til at lave fejl. 5

6 Altså kridte banen op og derefter give medarbejderne frit slag til at løse opgaverne inden de givne rammer. Detailstyring er dræbende for enhver form for innovation. For at innovation skal trives i en organisation er det derfor generelt meget vigtigt, at der i organisationen er god kommunikation og dialog. Det har ikke altid været tilfældet i NEC men vil fremover være et fokuspunkt for både personale og ledelse. Men det er vigtigt at understrege, at alle har et ansvar for dialogen i dagligdagen fungerer. Hvilke ideer kan du bidrage med at gøre din og dine kollegers hverdag lettere? A: Fortsætte med at udvikle projektet omkring social networks (facebook etc.) for der igennem at udvikle en metode til at få indhentet oplysninger til gavn for politiets efterforskninger. B: Få forbedret de elektroniske NEC indberetninger som kollegerne i den spidse ende sender ind til en funktionspostkasse. Forsøge at udtænke en model, hvor kollegerne i bilerne kan sende den ind ved hjælp af en tablet. Derved skal kollegerne ikke fremover side og lave indberetninger om noget på stationen, som de ikke er sikker på bliver brugt til noget bagefter. I stedet kan de laves i bilen mens kollegerne er på vej mellem 2 opgaver. Desuden skal der udbredes en viden om i politiet, at oplysninger bliver anvendt og som minimum indgår i en helheds analyse. C: Nedsætte en arbejdsgruppe, der skal til opgave at gøre NEC s hjemmeside tidssvarende og give kollegerne mulighed for at hente helt friske oplysninger om trends inden for kriminalitetsbilledet i Danmark. D: Nedsætte en tænketank i NEC, der skal fungere som bindeled mellem medarbejderne og ledelsen med henblik på at optimere udviklings flowet fra ide til anvendt løsning på de af ledelsen udpegede fokusområder. Tænketanken får karakter af et udvalg, der besættes af repræsentanter fra de enkelte afsnit. Der skal være kvartalsvise møder. Der ud over forventes det, at repræsentanterne i udvalget gives tid i arbejdstiden til opfølgning, bearbejdning og kvalificering af udviklingsforslag. Resultatet skulle være øget medarbejder tilfredshed, bedre beslutningsgrundlag for vurdering og prioritering af forslag og en struktureret og forbedret udviklings flow. Desuden vil alle medarbejdere have en viden om, at deres forslag er forankret og sikret en ordentlig vurdering. Håbet af en hurtigere udmøntning af relevante forslag. Klaus Byrjalsen NUC`s studiekreds I forbindelse med emnet Innovation, blev grupperne bedt om at tænke innovativt både i forhold til NUC og politiet som helhed. Nogle af emnerne vil overlappe. Der har ikke været enighed om alle emnerne og den udformning de er formuleret. 6

7 Politiet som helhed Alle bør have smart phones udleveret. Kan bruges til at hente information på internettet (lette sagsbehandlingen på gaden), ligesom der kan sikres spor (foto/film).desuden behøves der så ingen kameraer i simple sager. Man kan underrette via mail mv. Den elektroniske sagsbehandling/håndtering skal forbedres.. for mange systemer som ikke taler sammen, hvilket gør at der mistes oplysninger/efterforskningsmæssige informationer. Bla. skal alle blanketter indlæses i Polsas, således at f.eks. forkyndelser bliver udfyldt korrekt, så det er juridisk gyldige. Elektronisk fingeraftryk optagelse i kredsene. Der er for mange fingeraftryk, der er så dårlige, at f.eks. personer med indrejse forbud ikke kan genkendes, da de ikke er kendt med FA. Der er behov for bærbare pc`ere, der kan gå på Polsas og andre systemer. Det vil nedsætte sagsbehandlingstiden, da man ikke skal ind og skrive rapporter bagefter f.eks. i forbindelse med arrestant besøg. Det vil også give en større retssikkerhed, da forurettede/sigtede/andre har mulighed for at gennemlæse deres forklaring på stedet. Politiet bør afholde en reception, når medarbejdere har jubilæum eller går på pension. Det vil give en følelse af at man har været værdsat. Lokal løn bør kunne tildeles de enkelte afdelinger/afsnit på forhånd. Så kunne man internt aftale, hvilke arbejdsopgaver man ønskede at belønne. Det er for tilfældigt med bagudrettet lokalløn, ligesom man risikerer at blive glemt. Idéer udvikles ikke eller der er for mange bolde i luften. Via Sharepoint kunne man oprette en idé bank. De enkelte ide`er kunne så opnå en score af personalet. De, der så fik størst score, arbejdede man videre med. Så var der en chance for at nogle idéer blev ført ud i livet. Det var så op til de relevante afdelinger at effektuerer ide`erne. Det er positivt at man ser bort fra faggrænser, når stillinger besættes. Det giver en større samhørighed, at administrativt personale/ac`ere/ politiere arbejder på tværs af faggrænser. Hvis der fokuseres for meget på KPI`ere, så kan man risikerer at miste fokus på andre områder eller ikke opdage en ny trend/modus. Nogle sagsområder risikerer at blive glemt. Der bør ansættes flere studenter medhjælpere til f.eks. kopiering, opdateringer mv. Man bør kunne sende ansøgninger om stillinger direkte til den kreds/afd. som har sat opslaget, og ikke via egen afdeling. Det kan virke underligt at en afdeling vurdere om man er egnet til at arbejde med et nyt sagsområde i en anden kreds/afdeling. 7

8 NUC Oprette et sharepoint/innovations fora hvor ide`er kan udvikles og effektueres. F.eks. efter et score system. Sørge for at de enkelte afsnit for den information, der er relevant for dem. Således skal man ikke gennemlæse flere hundrede mails eller kigge på alle nyheder på polnet. Udbygge visdomssystemet så der er valide og relevante oplysninger i det. I dag sidder alle med deres egen lille viden på de enkelte områder. I Visdomssystemet kunne der f.eks. hentes paradima rapporter, så alle nødvendige oplysninger sikres. Alt lige fra præasylfasen/overtagelsen af sagen til selve udsendelsen ud for de enkelte lande. Desuden kunne der i visdomssystemet indsættes action cards over væsentlige oplysninger. En ide kunne være at i lægge screenings materiale fra f.eks. Frontex ind, så identifikationen af udlændinge kunne fastlægges med større sandsynlighed for at det er korrekt. Der mangler en vidensbank til Politibutikken. Det virker meget ustruktureret det materiale, der er i politibutikken. Desuden mangler man et venterum i politibutikken. Der bør være min. 4 på vagt af gangen i politibutikken. Det vil give en større sikkerhed, en mere kvalificeret sagsbehandling. Et hold kunne have vagt en hel uge sammen. Farvede streger på jorden i SHL, så asylansøgere nemmere kan finde vej. Der bør oprettes en ny operativ udsendelsesafd. i SHL. Samarbejdet med ambassaderne er meget svingende. Øverste ledelse bør presse/arbejde på et bedre samarbejde med ambassader, der er problematiske. Blandt andet med lang sagsbehandling. Bilparken bør revurderes. Især i SHL mangler der køretøjer, hvis der opstår et pludseligt behov. F.eks. til ransagning. Der kan ikke foretages spontan nødvendig efterforskning. Uddannelsen skal skærpes og målrettes mod de enkelte afsnit. Der er mangel på efteruddannelse/genopfriskning/fortolkning af ny lovgivning målrettet mod det enkelte afsnit. Blandt andet bør emner som ransagning, teleoplysninger, formalia jævnligt genopfriskes samt nye efterforsknings metoder. Der bør gives penge pr. antal rejser man deltager i og ikke et fast beløb. Nogle får penge selv om de sjældent rejser. 8

9 Der bør indføres kredit kort som administreres af Politiet. At man skal bruge sit eget kredit kort i embedes medfør er ikke tilfredsstillende. Bikassen bør kunne overfører penge elektronisk til bl.a. ambassader. At kollegaerne skal hente penge og ud og overføre dem via pengeinstitutter er tidsspilde. Michael Ekmann Pedersen Studiekreds for de øvrige områder af Rigspolitiet I et forsøg på at bryde de traditionelle mønstre med at grupperne vælger en referent, som skriver de synspunkter ind, som gruppen når at drøfte, benyttede vi os af Politiforbundets tilbud om valgfri fremstilling til at forsøge os med at lade grupperne præsentere resultaterne af drøftelserne på flipover. Dermed håbede vi at finde en vej til en nemmere lørdag eftermiddag for deltagerne, så der var rum for at lade de gode ideer blomstre og senere gavne alle. Vi havde bedt grupperne om at finde nogle gode ideer, præsentere dem og argumentere for styrker og svagheder samt give en vurdering af, hvorvidt ideerne var realiserbare, og på hvilket niveau politiet eller Politiforbundet ideerne kunne gøre hverdagen nemmere. Herunder omtales gruppernes idéer kort, hvorefter deres præsentationer vises. Forbedring af it-situationen (foreslået af tre ud af syv grupper) Én person én adgang (f.eks. via dongle eller mobil) Færre brugerflader med brugerstyret sammensætning alle valgte og relevante programmer er åbne fra starten Politiapps info + do til den konkrete afdeling Meget tidsbesparende og frustrationshindrende for alle ansatte Gevinsten er større end udgifterne, især når nu alt skal gøres op i kr. Teknologi er der men dyrt og lang beslutningsproces Opslåede stillinger skal kunne søges direkte via elektronisk løsning Forebygger at medarbejderen kommer i bad standing efter at have søgt en anden stilling Frigør en masse administrative ressourcer Slipper for eksportpåtegninger Slipper for at en leder og en medarbejder, der er på kant med hinanden, påvirker medarbejderens mulighed. Lederne blev måske bedre til at passe på dygtige medarbejdere Hindring: vanetænkning, for hvorfor skal personalekontoret videresende og ledelsen påtegne? Alle ansatte skal til obligatorisk fysiske test Det er en fordel for alle at være i en fornuftig fysisk form Den ældre del af styrken og folk med fysiske skavanker (knæ, hofter, ryg f.eks.) kan måske ikke leve op til kravene, selv om de i øvrigt er gode medarbejdere Giv mulighed for fysisk træning i arbejdstiden Bedre trivsel og økonomisk besparende i form af færre sygedage 9

10 Lav en kompetenceportal Viser tilgængelige kurser Ønsker kan lægges ind Den enkeltes kompetencer er tilgængelige Lederen kan følge med i mulige kurser eller finde medarbejdere, som allerede har en efterspurgt kompetencerne Folk får de kurser, som er relevante, når de er tilgængelige Hindring: nærmeste leder kan ikke se nytten Lav en uniformsbyttecentral Ubrugte uniformsdele afleveres på Odinsvej Bedre plads i skabene besparelse på uniformskontoen Sæt en postkasse på POLNET til gode ideer og konstruktive årsager Som det er nu, er ledelsen ikke åben nok for at høre medarbejdernes idéer gerne i sammenhæng med: Dan en innovationsgenerator et sted hvor man kan gå hen med sine gode idéer. Et team af lokale og centrale folk, som kan sparre med idérige folk. / Steen Hansen 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN

SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN SOCIALPÆDAGOGERNE I FREMTIDEN PRÆSENTATION AF DE VIGTIGSTE POINTER FRA KONFERENCEN FOR LEDERE OG MELLEMLEDERE PÅ KOLDKÆRGÅRD TORSDAG DEN 15. MARTS 2016 2 Udgiver Socialpædagogerne Østjylland Oplag 300

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Trivselsundersøgelse 2016 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2017

Trivselsundersøgelse 2017 Trivselsundersøgelse 2017 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 64 Inviterede 78 Svarprocent 82% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset 12 Værktøj 2 Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset Ved hjælp af værktøj 2 kan du undersøge, om der er for stort arbejdspres blandt den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. For stort arbejdspres

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere Sådan bruges værktøjet Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer 1. Om materialet Spørgeskemaer til APV om psykisk

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer

Citater fra ledelseskommissionens medlemmer Citater fra ledelseskommissionens medlemmer 15. marts 2017 Allan Søgaard Larsen Offentlig ledelse er noget andet end privat ledelse. Kompleksiteten er højere, og entydigheden lavere, og det stiller særlige

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Medarbejder Udviklings Samtale

Medarbejder Udviklings Samtale Medarbejder Udviklings Samtale Medarbejder: Leder: Dato for samtalen: Formål Samtalen skal tjene til gavn for alle ved at give mulighed for at tale om: De arbejdsmæssige forhold Ønsker og muligheder for

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

mod på innovation INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE OG LYST TIL AT ARBEJDE MED OM INNOVATØRUDDANNELSEN

mod på innovation INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE OG LYST TIL AT ARBEJDE MED OM INNOVATØRUDDANNELSEN OM INNOVATØR INNOVATØRERNE KAN GIVE MEDARBEJDERNE mod på OG LYST TIL AT ARBEJDE MED innovation Følgende er en beskrivelse, af hvad I kan få ud af at uddanne jeres medarbejdere som innovatører. NÅR MEDARBEJDERE

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Præstationsanalysen 2009

Præstationsanalysen 2009 Præstationsanalysen 2009 Analyse af præstationsfaktorer i danske virksomheder er gennemført i marts/april måned 2009. Undersøgelsens formål var at afdække i hvor høj grad det lykkes for virksomheder i

Læs mere

Status på Redegørelse om kontrolsager

Status på Redegørelse om kontrolsager Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 16 Offentligt Notat J.nr. 13-6495295 9. oktober 2014 Direktionssekretariatet Status på Redegørelse om kontrolsager Direktøren for SKAT oversendte i juni 2013 Redegørelse

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

Uendelighedsprincippet (4F)

Uendelighedsprincippet (4F) Uendelighedsprincippet (4F) 1 1 Find 3 Forbedre Nu situationen Forbedringsfase 4 Fasthold 2 Fokuser 2 1 Find Hvilke metoder kan bruges til at finde potentielle effektiviseringsmuligheder? Eksempler på

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Arbejdsgrundlag for SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET. N o r d s m i n d e K r o 7. F e b r u a r

Arbejdsgrundlag for SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET. N o r d s m i n d e K r o 7. F e b r u a r Arbejdsgrundlag for SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET N o r d s m i n d e K r o 7. F e b r u a r 2 0 1 4 Program 1 Intro 2 Hovedtemaer i udvalgsarbejdet i den kommende tid 3 Den politiske arbejdsform 4 Succeskriterier

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

SAMMENLÆGNING DET FÆLLES BEREDSKAB

SAMMENLÆGNING DET FÆLLES BEREDSKAB Velkommen til nyhedsbrev nr. 2 om det fælles forberedelsesarbejde. Siden første nyhedsbrev udkom, har arbejdsgrupperne arbejdet på højtryk, ligesom der har været afholdt møde i den Administrative Forberedelsesgruppe

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Den sunde arbejdsplads

Den sunde arbejdsplads Den sunde arbejdsplads Sundheds- og omsorgsområdet Områdeudvalget marts 2017 15-03-2017 Side 1 Indledning Følgende notat er udarbejdet af områdeudvalget på Sundheds- og omsorgsområdet og præsenteres på

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Konference: Bliv klar til de nye IKT-krav om digitalisering hos kommunale bygherrer og driftsherrer

Konference: Bliv klar til de nye IKT-krav om digitalisering hos kommunale bygherrer og driftsherrer København 27. maj 2013 Konference: Bliv klar til de nye IKT-krav om digitalisering hos kommunale bygherrer og driftsherrer Samlet to-do liste Liste over er fra hver workshop spor - Klar til brug Workshopspor

Læs mere

Værktøj 4 Omgangstone Evaluering

Værktøj 4 Omgangstone Evaluering Værktøj 4 Omgangstone Evaluering Udarbejdet af Plambech & Bøgedal November 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Konklusion... 3 Forslag til tilpasninger af værktøj 4... 3

Læs mere

- i hvor høj grad oplevede du at informationer om organisationsændringen blev givet på rette tid?

- i hvor høj grad oplevede du at informationer om organisationsændringen blev givet på rette tid? Hvor i organisationen er du placeret: Koncernledelsen 10 12,3% HMU 9 11,1% CMU 62 76,5% I alt 81 100,0% 2. Information og involvering: - hvor tilfreds var du med informationen på Portalen? Meget utilfreds

Læs mere

Elev APV Indledning

Elev APV Indledning Indledning I undersøgelsen af elevernes undervisningsmiljø er programmet Termometeret blevet brugt. Vi vil i den efterfølgende bearbejdning af undersøgelsen skitsere de forskellige svar eleverne har givet,

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th Randers NV Tlf.nr

LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th Randers NV Tlf.nr Handicaprådet Randers Kommune LEV- Randers Bent Lunø Hildursvej 5, 2.th. 8920 Randers NV Tlf.nr.29 29 05 93 bentluno@mail.tele.dk www.randers.lev.dk 9.3.2017 Tilkendelse af førtidspension til udviklingshæmmede

Læs mere

Vejledning til MUS-skemaet

Vejledning til MUS-skemaet Vejledning til MUS-skemaet Denne vejledning har til formål at give inspiration til dialogen om de forskellige emner i MUS-skemaet. Vejledningen henvender sig både til ledere og medarbejdere. Hvis du under

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Indhold Vi forebygger Som medarbejder Som gruppe Som leder Som ledelse Som organisation Hvad er stress Hvis det går galt hvad så? TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Trivsel hænger tæt

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden?

Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden? UDREDNING Her kan du læse typiske spørgsmål og svar til udredningen. Temaerne: 1. Hvad er årsagen til, at det netop er disse temaer, som indgår i metoden? Svar: For at belyse hvordan borgerens funktionsevnenedsættelse

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

INNOVERSITY COPENHAGEN 2016 Få bedre sparring fra dit professionelle netværk side 1

INNOVERSITY COPENHAGEN 2016 Få bedre sparring fra dit professionelle netværk side 1 side 1 BLIV BEDRE TIL AT ANVENDE DIN INDERCIRKEL Metoden som beskrives i dette analyseværktøj er udviklet med inspiration fra mange års forskning og erfaring i netop styrkelsen af den vigtige indercirkel.

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Tillid, åbenhed og nysgerrighed

Tillid, åbenhed og nysgerrighed Tillid, åbenhed og nysgerrighed Af kommunikationsrådgiver John Hird på vegne af kloakpartnerskabet i Aarhus Da de syv virksomheder bag kloakpartnerskabet i Aarhus indledte deres samarbejde i 2010, satte

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Ny struktur og pædagogisk udvikling. Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk

Ny struktur og pædagogisk udvikling. Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk Ny struktur og pædagogisk udvikling Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk Hvorfor strukturforandringer? nye ledelsesformer, pædagogisk udvikling, ønsket om øget fleksibilitet,

Læs mere

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Indledning Implementering og forankring af styringsgrundlaget er afgørende for, at grundlaget bliver anvendt i praksis. Det er med andre ord centralt

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere