& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * * 02 * 3 " #)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3 " #)"

Transkript

1

2 #$ & '( #) * + #, $/)01 /)0/* * * 02 * 3 /)0/* * #) '(

3 ' * /* ( * $ * ( ( * ( ' ' * * # # * * # # : ; < # # )*

4 5* +)* ) * + ) =52 6* +* ) * > ) 5 * 0 * * )* + > 26)* + * + ++)26 +) 0 2'* * 0 )2 * )* 2 8 )* )* )* )=0 )* = 27 * 3 $$=0 * + 5= $= * 0= $=* * * * ## * * *?5=')=; =6 ' 4 A * * > +) * 0 =; * #= ' =* * 0* 2 + 0#* * =( 2=0 + 6( 2 9 2$2* # 22* #$27 * * * ) )* 2; * * B B * = 0 +=* * 27 0 * (=* =0* 0> 2 * =#* * ) =* =* * * * > C=+> )* +25 =* 0 * * * * * )21 )* * =+* > * 2

5 7 * > = )* =0* + =* 0 (* * 0 =0 )* > 29 * += ) )0(* * (> 02' )+ 2 ' * 2* 0 )=0(* * =(> 0=+* #= 2/* * (= * +2 '* * * (2 0* * (= > ( * 2 0= => * * (27 0> * 02* * * > * #2 7 > * 52< +* 0=0* > + 25 = 0#* * ( 2* * =* ) * + =0* > 2 8 * * 0)* ( * * = =* * =0#* * ( 2=+ * * + 5; < 27 * * ) + 0 * * = > )= #* * =(* ) * * ( = 2

6 ,+)* )> * * + > ( =)* * 3 7 : * 4#* * 5 ( * E * * )= * * 27 * 27 0 * = * * * +0> )* 27 * +=* + =* +> * * +* 2

7 7 24 * =(0 0(0 0 0 #2 * +)* +> =* )* +* * 2 5+* + * 02 * 27 * +=00(* * 27 0 * = 0 )* = * +> > =0(* * 2 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ F <?==* * 5 +) =)* > 0 =0 * * =* ) (* * 27 * 0> * * * = + 0* > 0 #2/ )# > + > * > 2 + =+ = 0)0 * * (* = (* * * == * * 27 + =0) (* * + > )2 7 * > = +* > (=* * * 2

8 5+* + =0(290 = =(> 027 * * * =0 = 0(* * 2 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ F > 0 * 2* * 5 1 +) =* * * > += ) * > =(> 02 + =G+ ) 0=* 0 (> * * 2

9 5+* + =0( #= 290= =(> #= 0> 027 * * * =0 =0 (* * =0 + * * * + +)* +2 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ F 4 > 0 * 2* #> * 5 1 =0( #= + ) =)+=) * > ( #= 0> #= 0> 0) 2

10 5+* + +)* +* =0 (* * * 27 * +=#) (2* 0 24 )* * 2 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ F 4 > 0 * 2* * 5 1 +) =)? * H* * H=* )* > * * * 2 $

11 ')* * * (27 * +)* +> =* )* +* * 2 5+* + +)* +* =0 > =* > > * > ( #= 2 7 * # #)=+# 7 0 # + 0> ) 7 * 7 * * J J0 * * #) F $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ * ++=# * 2 > * =* ( #= = + +)=* +=) H* H =* )* > H H 27 ) +> * =* I5* = 0 =26* 02H7 * HH7 0 H =) # * =

12 5+* + +)* +* =0 > =* > > * > ( #= 2 7 > $ 7 ) $ 7 J * * * > * J * C# $ 1#+ F $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ '# =+0* ( #= = =#=* * * > * * ) * > (2 + +)=* 02=> ( #= 0 * => =* 02* * * > * #2 =+ + = * # =? +

13 '* 5= * * 5/)0= ( * * 5/)0=* +=0 * * =+ * +2 > * 27 > +)+* 2 + =0* =0* > = + (* * 5/)02; )* +>?* + =* + = 0(2 $ J # 1 F 5+* ++)2)* > 0 * > (2 / $ J $ # 1 $ $ $ $ $ $$ F* > I + =) + 0* > 27 > = 0> + 2

14 5+* +)* +* =0 * > * * +(2)* + = 0* > + 2/* * +=* 0* > =* * )2'0 = 0( * * * * $$ * 27 = * * * * * + = * > * * +(2 #$ 5 4#* * ( 2 5( * 0* 6* == 6( (> +* #CL * * 0#* * + 9* * F$ $ $ $ $ $ $ $ 7 * ++= * * =0 * > =027 > ) ( 0#* * 2 +* 02 0#* * )* > =0* > 27 * * ) > * 02=0 = + =0* > 0#* * =0)#=) * =* K+ 2 > * 02 6(27 * * 2

15 5+* +)* +* =0 * > * * +(002* > #* * ( 2 5( * 0* 6* == 6( (> +* #CL * * 0#* * + 9* * F* > $ $ $ $ $ $ $ 5 5( * 4#* * ( 2 6( 0* 6* == (> +* #CL + * * 0#* * 9* * F $ $ $ $ $ $ $

16 ')* * * = +> * * 27 ( * * = = =* * =0#* * ( 2= + * ; < 2 ' =* 0* > (27 =)* +# +)* )* +* =0 0* > (27 * += 0* > 2 * =0* + )* +2 J #C F 7 # ) 2 2; * 2'=0# )* += J #C F

17 5+* +)* +* > 27 * +=) * > 0 =0* > 27 * * * )* +* =0 * > * * & J $ # 1 $ $ $ $ $ $ $ $ F* > I / + =+ K+ )= 0* '* =0 = * + )* > * ++2 * ++27 * +=0 * =* +)* > * +( +2 $' $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ F * * * > 27 0 * * 2

18 # '> =* 0* > * * (27 =)* +# +)* + ) * * = )* +* =0 0* > * * 27 * += 0* > * * 27 = 0* )* +* =00+ (2 J #C1 F 7 # ) 2 * * 2; * 2'=0# )* += * + =* * 2 ( J #C1 F

19 5+* +)* +* * > 27 * +=) * > 0 =0* > * * 27 0+* > =0# )* +2 J # 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ F* > I / + += =) * * 2 + = * * 27 2

20 5+* ++)* +* =0 * * * 2 7 * +=0 * =* * * +)* > * +(+2< +* 02* * * 0 =0 * 27 + =0H H2 $ 9* * * +)* > * + (+ 9* * * $ 9* * * F$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ =+* * * > 27 0 * * 2 $

21 $ '* 0#* * ( 227 * + = 0> +0#* * 2 J # 1 F +)=* * += =* > 0 )0#* * 27 26* * * > ) 0#* * +* +)* +* =00+ (27 )=0 0> +0#* * 2 J # / > 1 $ $ $ $ $ $ $ $ F* > I + = + ) )?* * * 27 2

22 5+* ++)* +* =0 0#* * ( 2 2)* + =0 =0)0#* * 2'0 =0( * * * * $$ 2=* +$ = = * 0 * 2 2 ( ; * * ( * 0 * + * * $ 5 F $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 7 * +==0)0#* * = 0) (* * * ( 2

23 * + 002* > 27 * += +* > 0#* * 27 ) * > =0 * 0+ * 0#* * ( ; * * ( $ * 0 * + * * 5 F* > $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ; * * ( ( * 0 * + * $ * 5 F$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ + = * 02 * 02 + =* + 0)#2

24 '> * 0#* * =0* =0 2)* + =0 =0)0#* * 26 * ++2 4#* * * + * * ( + 4#* * + 4#* * * * #) F $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ * +=0 * 2 =0#* * +2020#* * * * )= = 2 +) * * * > 27 > + +2

25 '=* 0* > =0> ( + (27 * += 0* > + 2 $ J # 1 F 5+* + +* > 2* * += )* > =0* > > * * * =* > 0)0#* * 2 J # 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ F* > I / > + = + > + 0 ) =0 * * 0* >

26 '* 0 = ( + * + ) * > * +(+27 * ++=0 $) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ F ) * * * > 27 > + +2

27 &' '* 0* > * (27 =)* +# +)* + ) = )* +* =0 0* > 27 * +=$ 0* > 2 (*+ $ J #C1 F $ 7 ) # ) 2 2; * 2'=0# )* += * =2 J #C1 F +) * * * > 2 + * =K+ 0* ) * * 27 2

28 ' * 0 * 2 * ++2,* +)* > * + (+ $, * $, * $ F $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ * +=0 * * * = 2 +) * * * > 27 > + +2

29 ()*+ [Introduktion] Kære CyklistTak fordi du vil deltage i undersøgelsen Spørgeskemaet tager ca 10 min at besvareu kommer videre i spørgeskemaet ved at trykke på pilen nedenfor [1 single] Først vil vi gerne spørge til dine transportvaner Hvad er dit foretrukne transportmiddel? [2 single] Hvor ofte cykler du? [3 single] Hvor ofte cykler du til arbejde, uddannelse eller lignende? # $ [4 single] Hvor ofte kombinerer du cykel og offentlige transportmidler? # [5 single] Hvor stor er afstanden mellem din bopæl og dit arbejde, uddannelse eller lignende? &'( )'*& **'*) *+',&,& [Motivation] Hvor enig eller uenig er du i, at følgende forhold motiverer dig til at cykle til og fra arbejde, uddannelse eller lignende? [6 single] et er nemt jeg slipper for at lede efter parkeringsplads og jeg kan køre, når jeg vil [7 single] et er hurtigt jeg slipper for at vente på det offentlige eller hænge i bilkø [8 single] et er god motion [9 single] et giver mig tid for mig selv [10 single] Jeg sparer penge [11 single] Jeg tager hensyn til klima og miljø [Afholde sig fra cykling] Hvor enig eller uenig er du i, at følgende forhold afholder dig fra at cykle til og fra arbejde, uddannelse eller lignende?

30 [12 single] et er besværligt [13 single] et føles utrygt [14 single] et er for langt [15 single] Jeg vil ikke komme svedig og gennemblæst frem [16 single] Jeg er ikke i form til det/jeg orker det ikke [17 single] Vejret er dårligt [18 single] Har du bemærket, at der for nylig er åbnet en ny cykelrute mellem Albertslund og København? / [Betingelse 18= 1] [19 multiple] Hvordan er du blevet opmærksom på den nye cykelsti? (gerne flere svar) Via: # [20 single] I det følgende vil vi spørge ind til nogle af de elementer, der er blevet brugt til at gøre opmærksom på cykelruten mellem Albertslund og København Har du bemærket en orange stribe langs den nye cykelrute mellem Albertslund og København? / [Betingelse 20= 2 ELL 20= 3] [Stribe] u kan se striben på dette billede [21 single] Husker du den nu? / [22 single] Striben er blevet brugt til at markere ruten mellem Albertslund og København og gøre det let for cyklister at følge ruten Hvor enig er du i følgende: Striben er en god måde at gøre opmærksom på den nye rute på [23 single] Har du bemærket et lommekort over den nye cykelrute mellem Albertslund og København? / [Betingelse 23= 2 ELL 23= 3] [Lommekort] [Forside] $

31 Lommekortetsomslag ser sådan ud [Inderside] Lommekortets inderside ser sådan ud [24 single] Genkender du lommekortet nu? / [Lommekort] Lommekortet er bla blevet uddelt til cyklister og på virksomheder i nærheden af ruten mellem Albertslund og København og viser, hvor ruten går Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om lommekortet: [25 single] Lommekortet er en god måde at gøre opmærksom på den nye cykelrute på [26 single] Lommekortet er informativt [27 single] Lommekortets udseende tiltaler mig [28 single] Har du været inde på hjemmesiden cykelsuperstierdk? / [Betingelse 28= 1] [29 multiple] Hvad brugte du hjemmesiden til? (vælg gerne flere svar) 60 $ [Betingelse 28= 1] [Hjemmesiden] Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om hjemmesiden cykelsuperstierdk: [30 single] Hjemmesiden er en god måde at informere om cykelsuperstier på [31 single] Hjemmesiden er overskuelig at finde rundt på [32 single] Hjemmesiden giver mig den information, jeg søger [33 single] Har du bemærket, at der har været en officiel åbning af cykelruten mellem Albertslund og København? / [Event] I april var der en officiel åbning af ruten mellem Albertslund og København Politikere, de involverede i projektet samt alle interesserede cyklister var inviteret til at cykle hele ruten fra Albertslund til Københavns Rådhus, hvor der var en reception [34 single] Hvor enig er du i følgende: En officiel åbning er en god måde at gøre opmærksom på den nye cykelrute på?

32 [35 single] Har du bemærket et gratis postkort (GO Card) om den nye cykelrute mellem Albertslund og København? / [Betingelse 35= 2 ELL 35= 3] [GO Card] Postkortets forside så således ud [Go card bagside] Postkortets bagside så således ud [36 single] Husker du det nu? / [Postkort] Hvor enig er du i følgende udsagn: [37 single] Postkortet er en god måde at gøre opmærksom på den nye cykelrute på [38 single] Postkortet er informativt [39 single] Postkortets udseende tiltaler mig [40 single] Til sidst vil vi gerne stille et par generelle spørgsmål I hvilken kommune bor du i? Angiv postnummer [41 single] Hvad er dit køn? 8 [42 single] Hvad er din alder? [43 single] Hvad er din sidst afsluttede uddannelse? 9'*& :: [44 single] Hvordan er din nuværende arbejdssituation? 5 /; $ <1 [45 multiple] Hvilke af følgende udsagn omkring familieforhold passer bedst på dig? (gerne flere svar) /; /;&'=1 /;*&'*>1 /;*>1 /; / [Fokusgruppe] Vi vil gerne have mere viden om, hvad der får folk til at vælge cyklen frem for fx bilen som foretrukket transportmiddel erfor afholder vi et fokusgruppeinterview, hvor vi skal tale om deltagernes cykeladfærd Fokusgruppeinterviewet bliver afholdt i København på en hverdag og varer ca to timer fra kl Alle deltagere vil få en gave til en værdi af 200 kr som tak for deres deltagelse Gruppen består af 6 10 personer, og der vil være let mad og drikke undervejs [46 single] Har du lyst til at deltage i en fokusgruppe om cykeladfærd? /

33 [Betingelse 46= 1] [Ja, vil gerne] Vi er glade for, at du er interesseret i at deltage i en fokusgruppe Angiv navn, telefonnummer og herunder, så kontakter vi dig [47 single] Navn [48 single] Tlf: [49 single] [50 single] Ønsker du at deltage i konkurrencen om en købmandskurv? / [Betingelse 46= 2] [Betingelse 50= 1] [Ja vil gerne konkurrence] For at deltage i konkurrencen bedes duangive navn, telefonnummer og herunder, så vi kan kontakte dig [51 single] Navn [52 single] Tlf: [53 single] [Interview afsluttet] Tak for din deltagelse i undersøgelsen

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Interviewguide fokusgruppeinterview den. 8. November

Interviewguide fokusgruppeinterview den. 8. November Interviewguide fokusgruppeinterview den. 8. November Formålet med fokusgruppen i Odense er at få de unge til at tage stilling til en række tiltag, som Odense kommune har taget for netop at få de unge til

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Sange. På nedenstående adresse kan man finde sange til mange lejligheder. http://www.festsange.dk/ mel.: Ensom dame...

Sange. På nedenstående adresse kan man finde sange til mange lejligheder. http://www.festsange.dk/ mel.: Ensom dame... Sange På nedenstående adresse kan man finde sange til mange lejligheder. http://www.festsange.dk/ Lørdag d.31. februar 2012 Lørdag d.31. februar 2012 Vennerne side 2 side 3 Vennerne Bagside Forside Lørdag

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21. Om Test en Elcykel

Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21. Om Test en Elcykel OG FÅ EN FLYVENDE START PÅ EN SUNDERE HVERDAG Test en elcykel - Et storskala pendler elcykelprojekt Oplæg hos Det Økologiske Råd 25. august 2015 Signe Munch-Pedersen, Gate 21 1 Om Test en Elcykel Projekt

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten.

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten. Interview Nr. Dato og ca. tidspunkt Interviewer Interviewsted Velkommen Dette spørgeskema er lavet for at undersøge effekterne af cykelpendlerruten.. Vi vil gerne bede om din vurdering af den så vi kan

Læs mere

NVF workshop om cykeltrafik

NVF workshop om cykeltrafik NVF workshop om cykeltrafik CV Troels Andersen 1990 2007 Trafikplanlægger og Projektleder Odense Cykelby 2007 2008 Udviklingskonsulent TTS A/S 2008 2010 Rådgiver COWI A/S 2010 - Projektleder Fredericia

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Elcykel Testpendlerforløb

Elcykel Testpendlerforløb Forår Sommer 2015 Sekretariatet for Supercykelstier Elcykel Testpendlerforløb Cases Forløbet I slutningen af 2014 efterlyste Sekretariatet for Supercykelstier frivillige testpendlere til et pilotelcykel-testforløb.

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Findes den gennemsnitlige cyklist?

Findes den gennemsnitlige cyklist? Findes den gennemsnitlige cyklist? Hans Skov-Petersen hsp@life.ku.dk Geoscience and natural resources Henrik Meilby Jette Bredahl Jacobsen Suzanne Elisabeth Vedel Food and Resource Economics University

Læs mere

Indhold 60 min let cykling 60 min let cykling 90 min let cykling 10 min opvarmning cykling

Indhold 60 min let cykling 60 min let cykling 90 min let cykling 10 min opvarmning cykling Uge 1 Intensitet let (snakke) let let moderat Varighed 60 min 60 min 90 min 50 min Indhold 60 min let 60 min let 90 min let 10 min opvarmning 4 x (1 min moderat /1 min let imellem) 30 min moderat Uge 2

Læs mere

Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden

Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden Hvordan måler man cykeltrafik? Tællinger og spørgeskema på Vestvolden Hans Skov-Petersen hsp@life.ku.dk Geoscience and natural resources Jette Bredahl Jacobsen Suzanne Elisabeth Vedel Food and Resource

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Cykeltrafik - noget for sig?

Cykeltrafik - noget for sig? Indhold 1. 2. Kommunikation Cykeltrafik - noget for sig? 3. Lyngby 4. Nogle betragtninger Thomas Krag Mobility Advice Lyngby-Taarbæk Kommune 28. november 2005 Grundkursus i trafik kens mængde er nogenlunde

Læs mere

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 17. april 2009 1 HVAD ER EN SKOLEVEJSANALYSE?

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH

SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH BUDSKABSKATALOG SUPERCYKELSTIER DEN KORTE VERSION PITCH Supercykelstier er et samarbejde mellem Region Hovedstaden og 22 kommuner om at skabe et net af cykelpendlerruter i høj kvalitet. Supercykelstierne

Læs mere

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen!

Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sammenfatning af den nationale cykelstrategi 2014: Danmark op på cyklen! Side 1/6

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Cykel klima test. Benchmarking. www.trendy-travel.eu. supported by

Cykel klima test. Benchmarking. www.trendy-travel.eu. supported by Benchmarking Cykel klima test supported by www.trendy-travel.eu Det fulde ansvar for indholdet i denne publikation ligger hos forfatterne. Indholdet afspejler ikke nødvendigvis holdningerne ved den Europæiske

Læs mere

INDHOLD. Hvad er ITS ITS - konkurrencen i København Fra Cyklist til Supercyklist Fra Cykelsti til Supercykelsti Fra Supercykelsti til Cykel-

INDHOLD. Hvad er ITS ITS - konkurrencen i København Fra Cyklist til Supercyklist Fra Cykelsti til Supercykelsti Fra Supercykelsti til Cykel- ITS MERE POWER TIL PEDALERNE SUPERCYKELSTI HVEM ER VI? 2 INDHOLD Hvad er ITS ITS - konkurrencen i København Fra Cyklist til Supercyklist Fra Cykelsti til Supercykelsti Fra Supercykelsti til Cykel- Supersti

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Ballerup Kommune. September 2010 BALLERUP KOMMUNE

Cykelregnskab 2010. Ballerup Kommune. September 2010 BALLERUP KOMMUNE Cykelregnskab 2010 Ballerup Kommune September 2010 BALLERUP KOMMUNE Indledning Indhold Indledning 2 Status 3 Nøgletal for trafik 4 Transportvaner 5 Skolebørns transportvaner 6 Tilfredshed og kendskab 8

Læs mere

Kom Rundt i Odense. Guide til din hverdag

Kom Rundt i Odense. Guide til din hverdag Kom Rundt i Odense Guide til din hverdag By- og Kulturforvaltningen, Odense Kommune - april 2015 Der er mange måder at komme rundt i Odense. Nogle gange er det lettest i bil, andre gange på cykel. Det

Læs mere

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET...

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET... 1. OFFENTLIG TRANSPORT - HT OMRÅDET - P70 ( -MAR-07) GODDAG. DU TALER MED %N FRA GALLUP INSTITUTTET. ER DET EN PRIVAT HUSSTAND, JEG HAR RINGET TIL? HVIS JA: KUNNE JEG I DEN FORBINDELSE KOMME TIL AT TALE

Læs mere

ÅNDENØDSKORT - FORSIDE

ÅNDENØDSKORT - FORSIDE ÅNDENØDSKORT - FORSIDE ÅNDENØDSKORT - BAGSIDE MIN TJEKLISTE - FORSIDE en fx med en fx med en fx med en fx med en fx med en fx med en fx med en fx med MIN TJEKLISTE - BAGSIDE TJEKLISTE TIL PÅRØRENDE - FORSIDE

Læs mere

Flere cyklister. Byrådets politik for hvordan vi får flere til at cykle FORSLAG. Mål og midler

Flere cyklister. Byrådets politik for hvordan vi får flere til at cykle FORSLAG. Mål og midler Flere cyklister Byrådets politik for hvordan vi får flere til at cykle FORSLAG Mål og midler Forord Klimaforandringer og sundhed er nogle af de store udfordringer, som alle kommuner i Danmark står overfor

Læs mere

Jeg kan køre i bil, som jeg vil, for det er mit kørekort!

Jeg kan køre i bil, som jeg vil, for det er mit kørekort! Jeg kan køre i bil, som jeg vil, for det er mit kørekort! Diskussion om at køre i bil på tjenesterejser Hovedspørgsmål Skriv to ideer til, hvad der kan få os til at bruge bilen mindre og samtidigt mere

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme Ballerup prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for Ballerup en integreret del af den moderne by,

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 1 TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF: PROMONITOR JANUAR 2007 2 3 Indhold Om undersøgelsen... 4 Husstandens transportmidler... 5 Afstande i den daglige transport...

Læs mere

Du kan læse mere på supercykelstier.dk eller følge os på facebook.com/supercykelstier

Du kan læse mere på supercykelstier.dk eller følge os på facebook.com/supercykelstier ni nye supercykelstier på vej Supercykelstier 17 kommuner og står sammen bag ni nye Supercykelstier. Der bliver investeret 208 mio. kr. i de nye ruter. Staten og kommunerne dækker hver halvdelen. De 53

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30

Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30 Titel Emneindplacering Indlægsholder: Mobilitetsplaner for virksomheder 2 eksempler Hvordan styrer vi bytrafikken? Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30 Baggrund og formål Den

Læs mere

Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi

Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi Transportvaneundersøgelse for Københavns Energi Vand & Afløb Københavns Energi deltager i projektet KørSmart for at udvikle bæredygtige transportvaner for medarbejderne. I alt 35 medarbejdere fra Københavns

Læs mere

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Session: Trafik og miljø i byer CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Af Lektor Harry Lahrmann og Lektor Anker Lohmann-Hansen Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet 200 århusianske

Læs mere

Trafikken, ven og fjende

Trafikken, ven og fjende Trafikken, ven og fjende Mulighederne for mere motion og sundhed gennem den daglige transport - kommunernes rolle Medvind på sundheden Et godt udgangspunkt Eksempler Hvor batter det? Anette Enemark Tetraplan

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde. Idékatalog Brug Vi cykler til arbejde til at få liv på din arbejdsplads. Formålet med Vi cykler til arbejde er helt enkelt at øge folkesundheden ved at få flere til at bruge cyklen til og fra arbejde.

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Af Senior projektleder Eva Willumsen og økonom Jonas Herby, COWI Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN 1603-9696 1 Baggrund og formål

Læs mere

Jeg kan køre i bil som jeg vil, for det er mit kørekort!

Jeg kan køre i bil som jeg vil, for det er mit kørekort! Jeg kan køre i bil som jeg vil, for det er mit kørekort! Diskussion om at køre i bil på tjenesterejser Hovedspørgsmål Skriv to ideer til, hvad der kan få os til at bruge bilen mindre og samtidigt mere

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Evaluering af cykelkursus i Urbanplanen sep.- nov. 2007 - af Monika Sørensen, Partnerskabet

Evaluering af cykelkursus i Urbanplanen sep.- nov. 2007 - af Monika Sørensen, Partnerskabet Evaluering af cykelkursus i Urbanplanen sep.- nov. 2007 - af Monika Sørensen, Partnerskabet Projektets titel: Cykelkursus for kvinder Projektets baggrund: Agendacenteret Sundbyøster har haft cykelkurser

Læs mere

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune.

Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. Punkt 12. Cykelhandlingsplan 2013 for Aalborg Kommune. 2013-3793. Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Cykelhandlingsplan 2013, der afløser Cykelstihandlingsplan

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

www.randers.dk www.randerscykelby.dk

www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk cykler, cykler du med? www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk springer op på jernhesten Denne folder er en oversigt over cykelaktiviteter i Hornbæk i foråret 2011. Aktiviteter går hånd i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Det Økologiske Råd har netop udført en af de hidtil største undersøgelser af el-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper. Undersøgelsen

Læs mere

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst.

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst. Tryg sti- kampagne spørgeundersøgelse Dette notat redegør for resultaterne af en spørgeundersøgelse gennemført den 7. april 2005 på forskellige lokaliteter på stisystemet i Aalborg Øst i forbindelse med

Læs mere

Hjælp os på vej! Færdselssikkerhedsrådet for Bornholm

Hjælp os på vej! Færdselssikkerhedsrådet for Bornholm Hjælp os på vej! Er dit barn klar til at færdes på egen hånd i trafikken? Nu skal dit barn til at gå i skole og det glæder I jer sikkert begge til. Men er dit barn klar til at færdes på egen hånd i trafikken?

Læs mere

Abstrakt. CIVITAS ARCHIMEDES projektet og cykeltiltag. Cykelpendlerruter et højklasset netværk

Abstrakt. CIVITAS ARCHIMEDES projektet og cykeltiltag. Cykelpendlerruter et højklasset netværk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Skivholme Herskind cykelstien

Skivholme Herskind cykelstien Skivholme Herskind cykelstien Skal vi køre i bil, eller cykle hvis vi tør En brugerundersøgelse med henblik på at klarlægge behovet for en cykelsti mellem Skivholme og Herskindskolen. Udarbejdet af Flemming

Læs mere

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 NonUsers 2012 en kortlægning af de fynske ikke-brugere 1 Bilag 1.1 Bilag 1: Spørgeskema - NonUsers 2012 Kortlægning af ikke-brugere i det fynske Page 1 - Question 1 - Choice

Læs mere

CYKLING OG DETAILHANDEL

CYKLING OG DETAILHANDEL ANSØGNING TIL "PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK" 2014 CYKLING OG DETAILHANDEL BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 5 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Overordnet

Læs mere

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ 152 CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ Cyklen - redskabet til sundhed og bedre miljø Af seniorforsker Thomas Alexander Sick Nielsen, seniorforsker Linda Christensen og seniorrådgiver Thomas

Læs mere

Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009. Forord. Indhold:

Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009. Forord. Indhold: Cykelregnskab 2009 Forord Helsingør Kommunes første cykelregnskab - 2009 Vi er ambitiøse i Helsingør Kommune! I 2012 skal vi have 25% flere cyklister i kommunen. Ambitiøse mål kræver seriøse initiativer.

Læs mere

Kommunikationsanalyse af Minikøbenhavner

Kommunikationsanalyse af Minikøbenhavner Kommunikationsanalyse af Minikøbenhavner Indledning Vi vil i følgende opgave foretage en analyse af materiale fra kampagnen Minikøbenhavner. Vores primære fokus er kampagnens forretningsstrategi med henblik

Læs mere

S A M S Ø P Å C Y K E L

S A M S Ø P Å C Y K E L DREJEBOG FOR SAMSØ PÅ CYKEL 1 Målgruppen Målgruppen for Cykel på Samsø skal henvende sig til børnefamillien. Men udover børnefamilerne henvender materiealet også til unge og modne/ældre par der ønsker

Læs mere

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Odense 2016

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Odense 2016 1 ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Odense 2016 Velkommen til KMD 4:18:4 Odense! Det er os en stor glæde at byde dig velkommen som atlet til KMD 4:18:4 Odense. Velkommen til den femte udgave af KMD 4:18:4 Odense.

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

CykelRegnska ESBJERGKOMMUNE 2012 b

CykelRegnska ESBJERGKOMMUNE 2012 b CykelRegnskab ESBJERGKOMMUNE 2012 INDLEDNING Et af Esbjerg Kommunes politiske mål er, at flere skal cykle og flere skal cykle mere. Når flere vælger cyklen frem for motoriseret transport opstår der en

Læs mere

LODRET PROCENT (U-VEJET) 2013 p59217 (26-Aug-2013) TNS GALLUP SIDE: 1

LODRET PROCENT (U-VEJET) 2013 p59217 (26-Aug-2013) TNS GALLUP SIDE: 1 LODRET PROCENT (UVEJET) p597 (6Aug) CHI²TEST (95%) "" signif. lav værdi "" test ej mulig INTERVIEW... ALDER 8 5 år 6 59 år 6+ år 98% % 9% 98% 9 % % 9 9 % 9 7 % 9 8 % 65 6% 9 9% % % 5 55% 5 5 % 56 57% 5

Læs mere

Cykling blandt 50+ årige

Cykling blandt 50+ årige Cykling blandt 50+ årige Foto: Mikkel Østergaard Af Annette Meng & Martin Mora Knudsen Forord I dette notat afrapporteres resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse om cykling blandt de 50+ årige. Undersøgelsen

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Bilagsrapport til Evaluering af Anonymisering af ansøgninger September 2007

Bilagsrapport til Evaluering af Anonymisering af ansøgninger September 2007 Bilagsrapport til Evaluering af Anonymisering af ansøgninger September 2007 Bilagsrapport Evaluering af anonymisering af ansøgninger 1 Bilagsrapport til Evaluering af Anonymisering af ansøgninger Ambios

Læs mere

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Af Lone Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf og Camilla Stegsted Rasmussen Afgangsstuderende i Trafikplanlægning ved Aalborg Universitet

Læs mere

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 RANDERS KOMMUNE UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT 1 Baggrund Hvert år foretager DTU en transportvaneundersøgelse.

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Randers Cykelby COWI A/S

Randers Cykelby COWI A/S Randers Cykelby COWI A/S Forfattere: Birgit Berggrein, ingeniør, Randers Kommune bibe@randers.dk Karen Marie Lei, sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S, klei@cowi.dk Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus

Læs mere

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012 Forslag til Stiplan Bilag 1: Prioritering af trafikstier 2009-2012 Bilag 2: Prioritering af rekreative stier 2009-2012 Bilag 3: Færdsel på veje og stier Bilag 4: Miljøvurdering 95 Bilag 1 prioriterede

Læs mere

4 BRUGERTYPER. Udgangspunktet er at motivere cyklisterne, så kommer man længst. Jeg sætter min cykel et godt sted og kommer tilbage!

4 BRUGERTYPER. Udgangspunktet er at motivere cyklisterne, så kommer man længst. Jeg sætter min cykel et godt sted og kommer tilbage! 4 BRUGERTYPER I forbindelse med cykelparkering i gågaderne er der tre bruger typer med hver deres adfærd og behov. Ved at matche brugertypernes behov kan man motivere brugerne til at parkere steder, der

Læs mere

Cykelhandleplan. I Køge cykler vi det er sjovt, sundt, nemt og trygt

Cykelhandleplan. I Køge cykler vi det er sjovt, sundt, nemt og trygt Cykelhandleplan I Køge cykler vi det er sjovt, sundt, nemt og trygt 2015 Projektnr. A042982 Dokumentnr. A042982-1 Version 1.0 Udgivelsesdato 22.05.2015 Udarbejdet KBJN/EBKN Kontrolleret VIFO Godkendt EBKN

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

LØBSGUIDE TRIATLONSTÆVNE og DUATLONSTÆVNE 2015

LØBSGUIDE TRIATLONSTÆVNE og DUATLONSTÆVNE 2015 LØBSGUIDE TRIATLONSTÆVNE og DUATLONSTÆVNE 2015 I det følgende kan I læse mere om Triatlon- og Duatlonstævnet på Hårslev Efterskole, og forhåbentlig finde svar på mange spørgsmål. Løbsdato: Onsdag d. 7.

Læs mere

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Ishøjruten. NOTAT 11. december 2014 IH/MKK

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Ishøjruten. NOTAT 11. december 2014 IH/MKK UDKAST Sekretariatet for Supercykelstier Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for NOTAT 11. december 2014 IH/MKK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 3 Metode... 5 3.1

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Formålet med at udarbejde et cykelregnskab er primært at evaluere og synliggøre kommunens udfordringer og resultater på cykelområdet. Cykelregnskabet giver

Læs mere

CYKELKAMPAGNER NETVÆRKSKAMPAGNEN SOM OMKOSTNINGSEFFEKTIV FORANDRINGSDRIVER

CYKELKAMPAGNER NETVÆRKSKAMPAGNEN SOM OMKOSTNINGSEFFEKTIV FORANDRINGSDRIVER CYKELKAMPAGNER NETVÆRKSKAMPAGNEN SOM OMKOSTNINGSEFFEKTIV FORANDRINGSDRIVER 1 Klassiske kampagner kan skabe synlighed og interesse 2 og adressere problemer 3 msaggregater eller anerkende bestemt adfærd

Læs mere

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - Widex I denne case får du gode råd til, hvordan virksomheder kan nedsætte sin CO 2 -udledning ved at

Læs mere

ANALYSER OM CYKELTRAFIK I FREDENSBORG KOMMUNE

ANALYSER OM CYKELTRAFIK I FREDENSBORG KOMMUNE DECEMBER 2014 FREDENSBORG KOMMUNE ANALYSER OM CYKELTRAFIK I FREDENSBORG KOMMUNE DOKUMENTATIONSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere