& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * * 02 * 3 " #)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3 " #)"

Transkript

1

2 #$ & '( #) * + #, $/)01 /)0/* * * 02 * 3 /)0/* * #) '(

3 ' * /* ( * $ * ( ( * ( ' ' * * # # * * # # : ; < # # )*

4 5* +)* ) * + ) =52 6* +* ) * > ) 5 * 0 * * )* + > 26)* + * + ++)26 +) 0 2'* * 0 )2 * )* 2 8 )* )* )* )=0 )* = 27 * 3 $$=0 * + 5= $= * 0= $=* * * * ## * * *?5=')=; =6 ' 4 A * * > +) * 0 =; * #= ' =* * 0* 2 + 0#* * =( 2=0 + 6( 2 9 2$2* # 22* #$27 * * * ) )* 2; * * B B * = 0 +=* * 27 0 * (=* =0* 0> 2 * =#* * ) =* =* * * * > C=+> )* +25 =* 0 * * * * * )21 )* * =+* > * 2

5 7 * > = )* =0* + =* 0 (* * 0 =0 )* > 29 * += ) )0(* * (> 02' )+ 2 ' * 2* 0 )=0(* * =(> 0=+* #= 2/* * (= * +2 '* * * (2 0* * (= > ( * 2 0= => * * (27 0> * 02* * * > * #2 7 > * 52< +* 0=0* > + 25 = 0#* * ( 2* * =* ) * + =0* > 2 8 * * 0)* ( * * = =* * =0#* * ( 2=+ * * + 5; < 27 * * ) + 0 * * = > )= #* * =(* ) * * ( = 2

6 ,+)* )> * * + > ( =)* * 3 7 : * 4#* * 5 ( * E * * )= * * 27 * 27 0 * = * * * +0> )* 27 * +=* + =* +> * * +* 2

7 7 24 * =(0 0(0 0 0 #2 * +)* +> =* )* +* * 2 5+* + * 02 * 27 * +=00(* * 27 0 * = 0 )* = * +> > =0(* * 2 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ F <?==* * 5 +) =)* > 0 =0 * * =* ) (* * 27 * 0> * * * = + 0* > 0 #2/ )# > + > * > 2 + =+ = 0)0 * * (* = (* * * == * * 27 + =0) (* * + > )2 7 * > = +* > (=* * * 2

8 5+* + =0(290 = =(> 027 * * * =0 = 0(* * 2 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ F > 0 * 2* * 5 1 +) =* * * > += ) * > =(> 02 + =G+ ) 0=* 0 (> * * 2

9 5+* + =0( #= 290= =(> #= 0> 027 * * * =0 =0 (* * =0 + * * * + +)* +2 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ F 4 > 0 * 2* #> * 5 1 =0( #= + ) =)+=) * > ( #= 0> #= 0> 0) 2

10 5+* + +)* +* =0 (* * * 27 * +=#) (2* 0 24 )* * 2 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ F 4 > 0 * 2* * 5 1 +) =)? * H* * H=* )* > * * * 2 $

11 ')* * * (27 * +)* +> =* )* +* * 2 5+* + +)* +* =0 > =* > > * > ( #= 2 7 * # #)=+# 7 0 # + 0> ) 7 * 7 * * J J0 * * #) F $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ * ++=# * 2 > * =* ( #= = + +)=* +=) H* H =* )* > H H 27 ) +> * =* I5* = 0 =26* 02H7 * HH7 0 H =) # * =

12 5+* + +)* +* =0 > =* > > * > ( #= 2 7 > $ 7 ) $ 7 J * * * > * J * C# $ 1#+ F $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ '# =+0* ( #= = =#=* * * > * * ) * > (2 + +)=* 02=> ( #= 0 * => =* 02* * * > * #2 =+ + = * # =? +

13 '* 5= * * 5/)0= ( * * 5/)0=* +=0 * * =+ * +2 > * 27 > +)+* 2 + =0* =0* > = + (* * 5/)02; )* +>?* + =* + = 0(2 $ J # 1 F 5+* ++)2)* > 0 * > (2 / $ J $ # 1 $ $ $ $ $ $$ F* > I + =) + 0* > 27 > = 0> + 2

14 5+* +)* +* =0 * > * * +(2)* + = 0* > + 2/* * +=* 0* > =* * )2'0 = 0( * * * * $$ * 27 = * * * * * + = * > * * +(2 #$ 5 4#* * ( 2 5( * 0* 6* == 6( (> +* #CL * * 0#* * + 9* * F$ $ $ $ $ $ $ $ 7 * ++= * * =0 * > =027 > ) ( 0#* * 2 +* 02 0#* * )* > =0* > 27 * * ) > * 02=0 = + =0* > 0#* * =0)#=) * =* K+ 2 > * 02 6(27 * * 2

15 5+* +)* +* =0 * > * * +(002* > #* * ( 2 5( * 0* 6* == 6( (> +* #CL * * 0#* * + 9* * F* > $ $ $ $ $ $ $ 5 5( * 4#* * ( 2 6( 0* 6* == (> +* #CL + * * 0#* * 9* * F $ $ $ $ $ $ $

16 ')* * * = +> * * 27 ( * * = = =* * =0#* * ( 2= + * ; < 2 ' =* 0* > (27 =)* +# +)* )* +* =0 0* > (27 * += 0* > 2 * =0* + )* +2 J #C F 7 # ) 2 2; * 2'=0# )* += J #C F

17 5+* +)* +* > 27 * +=) * > 0 =0* > 27 * * * )* +* =0 * > * * & J $ # 1 $ $ $ $ $ $ $ $ F* > I / + =+ K+ )= 0* '* =0 = * + )* > * ++2 * ++27 * +=0 * =* +)* > * +( +2 $' $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ F * * * > 27 0 * * 2

18 # '> =* 0* > * * (27 =)* +# +)* + ) * * = )* +* =0 0* > * * 27 * += 0* > * * 27 = 0* )* +* =00+ (2 J #C1 F 7 # ) 2 * * 2; * 2'=0# )* += * + =* * 2 ( J #C1 F

19 5+* +)* +* * > 27 * +=) * > 0 =0* > * * 27 0+* > =0# )* +2 J # 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ F* > I / + += =) * * 2 + = * * 27 2

20 5+* ++)* +* =0 * * * 2 7 * +=0 * =* * * +)* > * +(+2< +* 02* * * 0 =0 * 27 + =0H H2 $ 9* * * +)* > * + (+ 9* * * $ 9* * * F$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ =+* * * > 27 0 * * 2 $

21 $ '* 0#* * ( 227 * + = 0> +0#* * 2 J # 1 F +)=* * += =* > 0 )0#* * 27 26* * * > ) 0#* * +* +)* +* =00+ (27 )=0 0> +0#* * 2 J # / > 1 $ $ $ $ $ $ $ $ F* > I + = + ) )?* * * 27 2

22 5+* ++)* +* =0 0#* * ( 2 2)* + =0 =0)0#* * 2'0 =0( * * * * $$ 2=* +$ = = * 0 * 2 2 ( ; * * ( * 0 * + * * $ 5 F $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 7 * +==0)0#* * = 0) (* * * ( 2

23 * + 002* > 27 * += +* > 0#* * 27 ) * > =0 * 0+ * 0#* * ( ; * * ( $ * 0 * + * * 5 F* > $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ; * * ( ( * 0 * + * $ * 5 F$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ + = * 02 * 02 + =* + 0)#2

24 '> * 0#* * =0* =0 2)* + =0 =0)0#* * 26 * ++2 4#* * * + * * ( + 4#* * + 4#* * * * #) F $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ * +=0 * 2 =0#* * +2020#* * * * )= = 2 +) * * * > 27 > + +2

25 '=* 0* > =0> ( + (27 * += 0* > + 2 $ J # 1 F 5+* + +* > 2* * += )* > =0* > > * * * =* > 0)0#* * 2 J # 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ F* > I / > + = + > + 0 ) =0 * * 0* >

26 '* 0 = ( + * + ) * > * +(+27 * ++=0 $) $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ F ) * * * > 27 > + +2

27 &' '* 0* > * (27 =)* +# +)* + ) = )* +* =0 0* > 27 * +=$ 0* > 2 (*+ $ J #C1 F $ 7 ) # ) 2 2; * 2'=0# )* += * =2 J #C1 F +) * * * > 2 + * =K+ 0* ) * * 27 2

28 ' * 0 * 2 * ++2,* +)* > * + (+ $, * $, * $ F $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ * +=0 * * * = 2 +) * * * > 27 > + +2

29 ()*+ [Introduktion] Kære CyklistTak fordi du vil deltage i undersøgelsen Spørgeskemaet tager ca 10 min at besvareu kommer videre i spørgeskemaet ved at trykke på pilen nedenfor [1 single] Først vil vi gerne spørge til dine transportvaner Hvad er dit foretrukne transportmiddel? [2 single] Hvor ofte cykler du? [3 single] Hvor ofte cykler du til arbejde, uddannelse eller lignende? # $ [4 single] Hvor ofte kombinerer du cykel og offentlige transportmidler? # [5 single] Hvor stor er afstanden mellem din bopæl og dit arbejde, uddannelse eller lignende? &'( )'*& **'*) *+',&,& [Motivation] Hvor enig eller uenig er du i, at følgende forhold motiverer dig til at cykle til og fra arbejde, uddannelse eller lignende? [6 single] et er nemt jeg slipper for at lede efter parkeringsplads og jeg kan køre, når jeg vil [7 single] et er hurtigt jeg slipper for at vente på det offentlige eller hænge i bilkø [8 single] et er god motion [9 single] et giver mig tid for mig selv [10 single] Jeg sparer penge [11 single] Jeg tager hensyn til klima og miljø [Afholde sig fra cykling] Hvor enig eller uenig er du i, at følgende forhold afholder dig fra at cykle til og fra arbejde, uddannelse eller lignende?

30 [12 single] et er besværligt [13 single] et føles utrygt [14 single] et er for langt [15 single] Jeg vil ikke komme svedig og gennemblæst frem [16 single] Jeg er ikke i form til det/jeg orker det ikke [17 single] Vejret er dårligt [18 single] Har du bemærket, at der for nylig er åbnet en ny cykelrute mellem Albertslund og København? / [Betingelse 18= 1] [19 multiple] Hvordan er du blevet opmærksom på den nye cykelsti? (gerne flere svar) Via: # [20 single] I det følgende vil vi spørge ind til nogle af de elementer, der er blevet brugt til at gøre opmærksom på cykelruten mellem Albertslund og København Har du bemærket en orange stribe langs den nye cykelrute mellem Albertslund og København? / [Betingelse 20= 2 ELL 20= 3] [Stribe] u kan se striben på dette billede [21 single] Husker du den nu? / [22 single] Striben er blevet brugt til at markere ruten mellem Albertslund og København og gøre det let for cyklister at følge ruten Hvor enig er du i følgende: Striben er en god måde at gøre opmærksom på den nye rute på [23 single] Har du bemærket et lommekort over den nye cykelrute mellem Albertslund og København? / [Betingelse 23= 2 ELL 23= 3] [Lommekort] [Forside] $

31 Lommekortetsomslag ser sådan ud [Inderside] Lommekortets inderside ser sådan ud [24 single] Genkender du lommekortet nu? / [Lommekort] Lommekortet er bla blevet uddelt til cyklister og på virksomheder i nærheden af ruten mellem Albertslund og København og viser, hvor ruten går Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om lommekortet: [25 single] Lommekortet er en god måde at gøre opmærksom på den nye cykelrute på [26 single] Lommekortet er informativt [27 single] Lommekortets udseende tiltaler mig [28 single] Har du været inde på hjemmesiden cykelsuperstierdk? / [Betingelse 28= 1] [29 multiple] Hvad brugte du hjemmesiden til? (vælg gerne flere svar) 60 $ [Betingelse 28= 1] [Hjemmesiden] Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om hjemmesiden cykelsuperstierdk: [30 single] Hjemmesiden er en god måde at informere om cykelsuperstier på [31 single] Hjemmesiden er overskuelig at finde rundt på [32 single] Hjemmesiden giver mig den information, jeg søger [33 single] Har du bemærket, at der har været en officiel åbning af cykelruten mellem Albertslund og København? / [Event] I april var der en officiel åbning af ruten mellem Albertslund og København Politikere, de involverede i projektet samt alle interesserede cyklister var inviteret til at cykle hele ruten fra Albertslund til Københavns Rådhus, hvor der var en reception [34 single] Hvor enig er du i følgende: En officiel åbning er en god måde at gøre opmærksom på den nye cykelrute på?

32 [35 single] Har du bemærket et gratis postkort (GO Card) om den nye cykelrute mellem Albertslund og København? / [Betingelse 35= 2 ELL 35= 3] [GO Card] Postkortets forside så således ud [Go card bagside] Postkortets bagside så således ud [36 single] Husker du det nu? / [Postkort] Hvor enig er du i følgende udsagn: [37 single] Postkortet er en god måde at gøre opmærksom på den nye cykelrute på [38 single] Postkortet er informativt [39 single] Postkortets udseende tiltaler mig [40 single] Til sidst vil vi gerne stille et par generelle spørgsmål I hvilken kommune bor du i? Angiv postnummer [41 single] Hvad er dit køn? 8 [42 single] Hvad er din alder? [43 single] Hvad er din sidst afsluttede uddannelse? 9'*& :: [44 single] Hvordan er din nuværende arbejdssituation? 5 /; $ <1 [45 multiple] Hvilke af følgende udsagn omkring familieforhold passer bedst på dig? (gerne flere svar) /; /;&'=1 /;*&'*>1 /;*>1 /; / [Fokusgruppe] Vi vil gerne have mere viden om, hvad der får folk til at vælge cyklen frem for fx bilen som foretrukket transportmiddel erfor afholder vi et fokusgruppeinterview, hvor vi skal tale om deltagernes cykeladfærd Fokusgruppeinterviewet bliver afholdt i København på en hverdag og varer ca to timer fra kl Alle deltagere vil få en gave til en værdi af 200 kr som tak for deres deltagelse Gruppen består af 6 10 personer, og der vil være let mad og drikke undervejs [46 single] Har du lyst til at deltage i en fokusgruppe om cykeladfærd? /

33 [Betingelse 46= 1] [Ja, vil gerne] Vi er glade for, at du er interesseret i at deltage i en fokusgruppe Angiv navn, telefonnummer og herunder, så kontakter vi dig [47 single] Navn [48 single] Tlf: [49 single] [50 single] Ønsker du at deltage i konkurrencen om en købmandskurv? / [Betingelse 46= 2] [Betingelse 50= 1] [Ja vil gerne konkurrence] For at deltage i konkurrencen bedes duangive navn, telefonnummer og herunder, så vi kan kontakte dig [51 single] Navn [52 single] Tlf: [53 single] [Interview afsluttet] Tak for din deltagelse i undersøgelsen

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre Indberetning > Spørgeskema til forældre 1 TEMPERATURMÅLINGEN Kommunen vil gerne udvikle kvaliteten i dit barns dagtilbud. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil udfylde dette elektroniske spørgeskema.

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Der kommer først en række afkrydsningsspørgsmål. Derefter får du mulighed for med egne ord at uddybe evt. ris eller ros.

Der kommer først en række afkrydsningsspørgsmål. Derefter får du mulighed for med egne ord at uddybe evt. ris eller ros. I dette spørgeskema har du mulighed for at fortælle om din oplevelse som kunde hos virksomhed X. På denne måde kan virksomheden se, hvad der er gået godt galt hos dig. Ledelsen får således mulighed for

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Du sidder nu med den første pixirapport fra Børnerådets nye Børneog Ungepanel.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

VISUEL IDENTITET OG KOMMUNIKATION

VISUEL IDENTITET OG KOMMUNIKATION VISUEL IDENTITET OG KOMMUNIKATION 2. PROJEKT 2. SEMESTER - 16. MARTS 2012 RAPPORT UDARBEJDET AF: MAYIANNE PEDERSEN ANDERS TOFT NIELSEN MICHAEL RUNE KRISTENSEN ELIN VATNHAMAR OLSEN GO INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG

EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE FORÅR 2015 EVALUERING EVALUERING CYKELSTI FRA STORE HEDDINGE TIL RØDVIG Brugerundersøgelse cykelsti langs Rødvigvej fra Rengegade syd for Store Heddinge til Vemmetoftevej

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 7: Spørgeguide til brug for interview Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

1 af 28. Velkommen til spørgeskemaet. 2 af 28. Hvilket forvaltningsområde hører din aftaleenhed under? * Sundhed og Ældre. Social og Arbejdsmarked

1 af 28. Velkommen til spørgeskemaet. 2 af 28. Hvilket forvaltningsområde hører din aftaleenhed under? * Sundhed og Ældre. Social og Arbejdsmarked 1 af 28. Velkommen til spørgeskemaet. I det følgende vil du blive stillet en række spørgsmål om, hvordan du oplever en række administrative arbejdsopgaver primært inden for økonomi - og personaleområdet.

Læs mere

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten.

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten. Interview Nr. Dato og ca. tidspunkt Interviewer Interviewsted Velkommen Dette spørgeskema er lavet for at undersøge effekterne af cykelpendlerruten.. Vi vil gerne bede om din vurdering af den så vi kan

Læs mere

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen 15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen Forord Vi har tilmeldt os konkurrencen fra Tandlægeforeningen, om at lave en kampagne for at få flere unge til at tage til tandlæge.

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om?

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? Projekt Sms-fix - din motivation til læsning 328 unge i 9. klasse og 1.g i Aalborg deltager De modtager 3 forskellige sms-noveller

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads PRAKTIKPLADS match Brug dit netværk til at finde praktikplads Hvordan kan du bruge netværk til at finde en praktikplads? At netværke handler om at lære folk at kende, der gerne vil hjælpe dig videre. Og

Læs mere

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide. 09. 2006 Silkeborg Biblioteks Ny hjemmeside Dagsorden for interview omkring

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Vejledning i online tilmelding til aktivitetscentre/huse i Herning Kommune

Vejledning i online tilmelding til aktivitetscentre/huse i Herning Kommune Vejledning i online tilmelding til aktivitetscentre/huse i Herning Kommune Du kan købe medlemskab og lokalt medlemskab via Herning Kommunes hjemmeside til de fleste aktivitetscentre og aktivitetshuse.

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Du skal ikke sælge sand i Sahara. Du skal sælge den støvsuger der suger det op.

Du skal ikke sælge sand i Sahara. Du skal sælge den støvsuger der suger det op. Du skal ikke sælge sand i Sahara. Du skal sælge den støvsuger der suger det op. Bliv butikselev hos AO Hos AO lærer du at sælge. Ikke hvad som helst. Men præcis det, kunden har brug for. Uanset om det

Læs mere