BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN"

Transkript

1 Marts 2003 Blad 328 Folkeskoleforlig Arbejdsmiljøet på dagtilbudsområdet Ungdomsskolen Nyt bestyrelsesmedlem og amtsformand Efter- og videreuddannelse Vejledningscentre igen Evaluering af biblioteksloven I forbindelse med KL`s skolerigsdag bebudede Undervisningsministe-ren, at kommunerne ville blive tildelt i størrelsesorden 300 mio. kr. til at føre folkeskoleforliget ud i livet. Hun lovede også, at ministeriet udsender et nyhedsbrev til kommunerne (gerne i uge 10 eller 11) stærkt tilskyndet hertil af KL og BKF. Nyhedsbrevet vil blive lagt på hjem-mesiden når det udkommer. Læs mere herom på blad 331. På blad 332 omtaler vi Arbejdstilsynets kampagne vedrørende arbejdsmiljøet på dagtilbudsområdet. Sådanne kampagner skal tages alvorligt. Bestyrelsen har forsøgt at sammenfatte nogle bkf-synspunkter om ungdomsskolen. Vi finder, at der er behov for, at ungdomsskolen fornyr sit tilbud og sin organisation og at vi får mulighed for at etablere ungdomsskoler, der er fælles for flere kommuner. Læs herom på blad 333 og læs hele oplægget på hjemmesiden. Per Udesen, Haslev er indtrådt som nyt bestyrelsesmedlem efter Tage Høyer Hansen. I Frederiksborg amt er Jette Runchel valgt som ny amtsformand efter Jens Grønne, der har været amtsformand i en årrække. Der skal også vælges ny amtsformand i Roskilde amt, idet Ole Tofte-gaard Andersen har valgt at hellige sig socialchefjobbet i Skovbo Kommune. Vi siger velkommen til Jette og Per og tak for indsatsen til Jens og Ole. Undervisningsministeriet har bedt om forslag til indhold i og koordine-ringen af efter- og videreuddannelsesindsatsen for lærere- pædagoger og ledere i folkeskolen. Læs herom på blad 333 og læs foreningens samlede svar på Folketingets Uddannelsesudvalg skriver betænkning om vejlednings-centrene d. 26. marts Foreløbig må BKF konstatere, at der er langt mellem målet med centrene og de ressourcer, som lovgiverne for-venter at afsætte til disse. KL og BKF skriver på en række modeller for økonomi og indhold i centrene og modtager gerne input hertil. Så snart foreningen har mere faktuel viden om centrene vil dette blive lagt på foreningens hjemmeside I mellemtiden foreslår be-styrelsen, at man drøfter struktur og indhold i amtskredsene. Lov om biblioteksvirksomhed skal evalueres i Det må forventes, at en ny evaluering vil sætte fokus på de 100 mio. kr., som kommunernerne er blevet kompenseret med som følge af loven og at evalueringen også vil sætte spot på de kommunale serviceforskelle på området. BKF vil informere yderligere om evalueringen når Kulturministeriet og

2 Marts 2003 Blad 329 KL er blevet enige om et evalueringsdesign. Evaluering af 10. klasse KID-inspirationsforaer Dialog med lærerne Amternes bud på fremtidens gymnasium Evaluering af pædagog- og læreruddannelsen Børnekulturrådet Konferencer og efteruddannelse Som et led i Undervisningsministerens 10 skridt til en bedre folkeskole skal 10. klasse evalueres. Evalueringen finder sted i de kommende måneder og BKF deltager i et fokusseminar herom d. 13. marts.læs herom på blad 334. Socialministeriet har inviteret BKF til at medvirke i 3 inspirationsfora vedr. Kvalitet i Dagtilbud. De 3 fora omhandler: Rummelighed i dagtilbud, samarbejde med forældre og ledelses- og medarbejderudvikling. BKF har udpeget 3 forvaltningschefer og 3 daginstitutionschefer til at sidde i de nævnte arbejdsgrupper. Læs mere herom på (under KID-IIprojektet) eller om BKF`s udpegning af repræsentanter på (under repræsentationer). Du er velkommen til at kontakte BKF-repræsentanterne i de enkelte arbejdsgrupper med gode ideer, der kan indgå i arbejdet. KL og DLF indbyder til en dialog mellem lærerne og kommunerne. Der lægges for med 3 landsdelskonferencer i april. BKF lægger vægt på, at forvaltningscheferne medvirker til at styrke dialogen bl.a. gennem deltagelsen i landsdelskonferencerne. Program vedlægges. Læs mere her-om på blad 336. Først kom Undervisningsministeriet med et forslag til gymnasiereform (omtalt i BKF-nyt februar) og nu følger Amtsrådsforeningen op med deres visioner for det almene gymnasium. Af Amtsrådsforeningens forslag fremgår, at den enkelte elev og den enkelte elevs læring skal i centrum. ARF foreslår et fagpakkegymnasium med et basisår og med varierede arbejdsformer (i lighed med BKF). Og så ønsker man ikke overraskende en større grad af styringen overladt til det enkelte amt og det enkelte gymnasium. Læs mere herom på Evalueringen af læreruddannelsen er sat i værk og resultatet af evalueringen af pædagoguddannelsen ventes til april. Læs herom på blad 336. Kulturrådet for børn overdrager stafetten til det nye børnekulturelle net-værk på en afslutningskonference d. 27. maj. Læs herom på blad 337. Læs også om en konference om kapacitetsstyring på dagområdet og om efteruddannelse på natur- og teknikområdet, og om en KL-konference om eliteidræt på blad 338.

3 Meddelelse fra kasse-reren Mens vi venter på. Marts 2003 Blad 330 Kassereren beder meddele, at det strømmer ind med kontingentindbetalinger, men at der stadig mangler indbetaling fra enkelte medlemmer. Der blev indgået forlig om folkeskolen den Den blev ændringerne i folkeskoleloven første behandlet i Folketinget. Der skal afgives betænkning inden som grundlaget for den endelige beslutning om folkeskoleloven og loven forventes vedtaget d. 10. april Vi ved fra forliget, at loven er gældende fra , derfor haster det meget med at få meldt ud hvad der er gældende fra skoleårets start. Planlægningen af skoleåret er i fuld gang og i løbet af meget kort tid er ressourcerne lagt ud til skolerne, så der kan ansættes lærere og laves fagfordeling. Fælles arbejdsgruppe Nyhedsbrev Trinmål og timetal Undervisningsministeriet og KL har lavet en arbejdsgruppe, hvor også BKF indgår. Formålet med arbejdsgruppen er, at se på overgangsbestemmelserne i loven og ikke mindst få klarlagt, hvad der er gældende fra , så kommunerne har noget at rette sig efter, inden loven og de afledte bekendtgørelser er på plads. Undervisningsministeriet har i den forbindelse lovet et nyhedsbrev om, hvornår de forskellige vedtagelser forventes at finde sted, hvilke bekendtgørelser, der forventes udsendt hvornår og en kort beskrivelser af de fortolkninger, der allerede nu ligger fast. Nyhedsbrevet forventes udsendt snarest muligt. Med folkeskoleforliget er der indført nye bindende trinmål. Disse forventes at være gældende for 1., 4. og 7. klasse. Samtidig med trinmålene forventes forligets bestemmelser om minimumstimer og vejledende timer at træde i kraft. Det betyder, at de børn, der f.eks. starter i 1. klasse her til er omfattet af bestemmelserne om, at de løbet af 3 år - inden de skal i 4.klasse - skal have haft et timetal i dansk på minimum 810 årstimer og et timetal i matematik på 450 årstimer. Der er ikke noget krav om, hvordan timerne skal falde men det er et krav, at timerne samlet skal være afholdt i løbet af den 3 årige periode, hvor eleverne skal vurderes ud fra trinmålene. Øvrige klassetrin Spørgsmålet, der kan stilles er, hvad skal der ske med de øvrige klas-setrin? Er det de nuværende timetal omregnet fra uge- til årstimer, der er gældende for disse klassetrin? Og hvad med de bindende trinmål, skal de tillempes de øvrige klassetrin?

4 Marts 2003 Blad 331 Det er bare nogle af de spørgsmål og konkrete problemstillinger, som BKF finder meget vigtigt at få afklaret hurtigst muligt. Forsøgsprogram Afklare usikkerhedsmomenter Hertil kommer de beskrevne muligheder i En skole i bevægelse, hvor der er en forventning om, at mulighederne her kan være gældende fra det kommende skoleår. Men det begynder at haste med at få mulighederne konkretiseret og beskrevet, hvis skolerne og kommunerne skal kunne søge og få ansøgningerne godkendt til ikrafttrædelse fra BKF ser meget frem til Undervisningsministeriets nyhedsbrev og håber, at det kan være med til at afklare de mange usikkerhedsmomenter og spørgsmål, som netop nu trænger sig på. Og så venter vi naturligvis spændt på det endelige resultat af de økonomiske forhandlinger om folkeskoleforliget. BKF følger op på konsekvenserne af forliget og udmeldingerne herom til kommunerne og skolerne på hjemmesiden Arbejdsmiljøet på dagtilbudsområdet Arbejdstilsynets midtvejsrapport Arbejdstilsynet (AT) gennemfører for tiden en kampagne vedrørende arbejdsmiljøet i kommunale og selvejende daginstitutioner. AT forven-ter at besøge ca. 10% af landets daginstitutioner, inkl. SFO'er, i alt ca. 700 besøg. AT fokuserer på indeklima, støj, ergonomi samt formelle forhold som f.eks. regler om APV (arbejdspladsvurdering) og sikker-heds-organisation. AT har offentliggjort en midtvejsstatus og har her gjort rede for de tilsyn tilsyn, som foreløbig er gennemført i 234 institutioner. Indtil nu har AT udstedt 224 påbud, et enkelt strakspåbud - men ingen forbud - samt 444 andre "reaktioner" i form af vejledninger eller anden form for påpegning af et "væsentligt problem" i arbejdsmiljøet. En institution kan godt have modtaget mere end ét påbud og/eller øvrige "reaktioner". Af de 224 påbud drejer 28 sig om støj; 62 drejer sig om belastninger af bevægeapparatet (arbejdsstillinger mv.); 43 drejer sig om indeklima (varme, kulde, træk, luftkvalitet); 79 drejer sig om formelle krav (typisk mangelfuld APV (arbejdspladsvurdering) eller manglende lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse). Institutionerne ikke repræsentative AT har ikke gennemført en systematisk og repræsentativ undersøgelse af arbejdsmiljøet i danske daginstitutioner, men har alene afrapporteret de foreløbig indtryk af en aktuel indsats, som gennemføres som tilsynsmyndighed på arbejdsmiljøområdet. De institutioner, AT har besøgt, er ikke

5 Marts 2003 Blad 332 repræsentativt udvalgt. AT går som tilsynsmyndighed efter at af-dække, hvor problemerne er, og AT har modtaget "tips" fra de faglige organisationer om institutioner, hvor der var "noget at komme efter". Det er uklart i hvilket omfang AT har fulgt disse tips. Det er BKF`s opfattelse, at vi skal tage problemerne med arbejdsmiljøet alvorligt og er på baggrund af de foreløbige resultater af kampagnen af den opfattelse, at informationsindsatsen på området bør intensiveres. Fællesmøde om indsatsen Nye udfordringer for ungdomsskolen 14-punkts plan KL vil derfor tage initiativ til et møde med AT, hvor også BKF delta-ger, og hvor det kan drøftes, hvordan den videre indsats gribes godt an, herunder om AT eventuelt vil være indstillet på at stille konsulenter til rådighed f.eks. for et møde i de amtskredse, som vil sætte emnet på dagsorden. Endvidere kan AT's kommunikationsudmeldinger drøftes, da det er vores oplevelse, at der i offentligheden opstod en lidt forvreden opfattelse, fordi det ikke klart fremgik, at undersøgelsen ikke er repræsentativ. Den kommunale ungdomsskole skal udvikle sit tilbud, forny sin organi-sation og styrke sit samarbejde med andre. Det fremgår af et notat om BKFsynspunkter om Ungdomsskolen, som Børne- og Kulturcheffor-eningen har udarbejdet. BKF opstiller 14 punkter for, hvordan ungdomsskolen kan opfylde den ændrede rolle og BKF giver klart udtryk for, at det er vigtigt at betragte ungdomsskolen som en del af det samlede ungdomstilbud i kommuner-ne. Det er vigtigt at se ungdomsskolens rolle i sammenhæng med andre kommunale tilbud, så den enkelte kommune skaber et bredt og dækkende tilbud, der netop lever op til forventningerne i det enkelte lokalsamfund og blandt de unge, der bor der. Fælleskommunale ungdomsskoler Dette kan bl.a. gøres ved at etablere ungdomsskoler på tværs af kommunegrænser samt gennem et samarbejde med f.eks. fritids- og idræts-tilbud eller andre skoleformer, så der skabes helhed og sammenhæng på kultur- og uddannelsesområdet i den enkelte kommune. BKF vil nu indgå i dialog med Undervisningsministeriet, Landsforeningen af Ungdomsskoleledere, LVU og KL om 14-punktsnotatet. Notatet kan læses i sin helhed på BKF s hjemmeside Koordinering af efteruddannelsestilbuddene BKF er af Undervisningsministeriet blevet bedt om at give nogle bud på indholdet i og koordineringen af fremtidens efter- og videreuddannelsesindsats rettet mod ledere og medarbejdere i folkeskolen. I vores svar

6 Marts 2003 Blad 333 opregner vi følgende typer af efteruddannelsestilbud: 1. Efteruddannelsestilbud rettet mod at styrke læreres og pædagogers faglige kompetencer f.eks. diplomuddannelser på det pædagogiske område gerne modulopbyggede. 2. Korterevarende faglige kurser dels inspirationskurser - dels kurser der kan give merit ind i diplomuddannelserne. 3. Udviklingsprojekter i samarbejde med den enkelte kommune, der kan understøtte skole- og institutionsudvikling og implementering af forskellige pædagogiske- organisatoriske indsatsområder og omstillingsprojekter i kommunerne. Lederkurser og tværfaglige kurser 4. Lederuddannelse vi ønsker opbygget en egentlig kompetencegivende lederuddannelse gerne sammensat af korterevarende moduler. Det er en forudsætning at disse moduler kan meritere ind i diplomuddannelsen. 5. Tværfaglige efter- og videreuddannelsestilbud,der går på tværs af forskellige faggrupper, der arbejder med børn- og ungeområdet i kommunerne ( lærere, pædagoger, ergo- og fysioterapeuter, sundhedsplejersker, vejledere og socialrådgivere). 6. Kurser der kan understøtte udviklingen af nye metoder og kompetencer i arbejdet med sårbare børn og unge i kommunerne med henblik på at sikre at flere af disse børn og unge kan undervises i normalmiljøer. I BKF`s svar til Undervisningsministeriet understreges behovet for, at Undervisningsministeriet og CVU`erne sikrer dialogen med brugerne og at CVU`erne sikrer en koordinering og kvalitetsudvikling af området. Læs svaret i sin helhed på Evaluering af 10. klasse I 1999 vedtog Folketinget en lovændring om 10. klasse med virkning fra august Ifølge loven er undervisningsministeren forpligtet til at vurdere virkningen af den nye 10. klasse efter to år. Det er PLS Rambøll, der skal foretage evalueringen, som skal ligge klar til i juni. 10.klasse-problematikken var et af undervisningsministerens 10 skridt mod en bedre folkeskole. Ministeren har hele tiden fastholdt, at hun ikke ville tage stilling til eventuelle lovændringer vedr. 10. klasse, før der var foretaget

7 Marts 2003 Blad 334 en evaluering. Ændringerne med 10. klasse-loven 10. klasseloven medførte bl.a. følgende ændringer: Dansk, matematik og engelsk blev gjort obligatorisk Der indførtes en obligatorisk selvstændig opgave Undervisningen bygger på den enkelte elevs selvvalgte uddannelsesplan Prøveforløbene blev justeret Der blev etableret mulighed for særligt tilrettelagte forløb for unge med særligt behov. Det var hensigten, at 10. klasse skulle målrettes de unge, der havde behov for mere faglighed samt yderligere et år til at modnes i med henblik på et mere sikkert valg af ungdomsuddannelse. Evalueringens indhold Evalueringen skal forholde sig til to områder, nemlig vejledningen (i relation til valg af ungdomsuddannelse) og til 10. klasse generelt (et fagligt modningsår ). Følgende to spørgsmål skal besvares: Hvorledes er de nye bestemmelser vedr. vejledning, uddannelsesbog mv. implementeret, hvorledes fungerer de, og i hvilken udstrækning har de opfyldt de intentioner, der lå bag ændringerne? Hvorledes er de nye bestemmelser vedr. 10. klasse implementeret, hvorledes fungerer de, og i hvilken udstrækning har de opfyldt de intentioner, der lå bag ændringerne? Evalueringens forløb I forbindelse med dette sidste spørgsmål er der en række under-spørgsmål, f.eks. om sammenhængen mellem uddannelsesplanen og 10. klasseforløbet og om den obligatoriske selvvalgte opgave. Evalueringen vil bl.a. bestå af kvantitative casestudier med en lang række elever, forældre, vejledere, lærere og repræsentanter fra forvaltningerne samt kvantitative undersøgelser og statistik fra Under-visningsministeriet og Danmarks Statistik. BKF er inviteret til et fokusseminar med PLS Rambøll og Undervisningsministeriet om evalueringen d. 13. marts. Evalueringen har en tidsramme på fire måneder. Evalueringsrapporten afleveres til ministeren i uge 25. Evalueringen af pædagog- og læreruddannelsen BKF har i forskellige sammenhænge ytret ønske om en ændring af lærer- og pædagoguddannelsen, bl.a. gennem en større kvalitetssikring af

8 Marts 2003 Blad 335 uddannelserne, større kendskab til den kommunale praksis, øget fokus på den pædagogiske faglighed m.v. Formål med evalueringen af pædagoguddannelsen Evalueringen af pædagoguddannelsen forventes at foreligge i april Evalueringens overordnede formål er at undersøge udbuddet og kvaliteten af pædagoguddannelsen. Evalueringen skal desuden: undersøge hvordan bekendtgørelsen for pædagoguddannelsen opfyldes af seminarierne. kortlægge og vurdere de enkelte seminariers profil vurdere sammenhængen mellem uddannelsen og behovet for forskellige kompetencer hos pædagogerne på arbejdsmarkedet give perspektiverende viden og konkrete anbefalinger til brug i reformarbejde med pædagoguddannelsen. Det bliver spændende at læse evalueringsgruppens bud på fremti-dens indhold, struktur og praktik i pædagoguddannelsen, herunder om der er belæg for BKF`s kritik af, at seminariernes profil er for forskelligartet og at de studerendes viden om andre faggrupper på børneområdet og den kommunale organisation er for ringe. Evaluering af læreruddannelsen Dialog mellem kommuner og lærere Læreruddannelsen blev senest ændret ved en lovændring i 1997 med virkning fra studiestarten I sommeren 2002 dimitterede de første folkeskolelærere uddannet efter den nye lov. Formål Evalueringen vil inddrage: Vægtningen af fag/fagområder i uddannelsen, herunder tilrettelæggelse og struktur af det pædagogiske fagområde Linjefagsstrukturen Bacheloropgaven Tilrettelæggelsen af praktikken, herunder samspillet mellem seminarieundervisningen og praktikken Relevante forskelle i seminariernes studieordninger, herunder deltagelsespligten, undervisnings- og prøveformer De studerendes forudsætninger, gennemførelse og frafald Kvalitetssikring i uddannelsen. Evalueringen bliver offentliggjort i oktober Læs mere herom på KL s bestyrelse har taget initiativ til en tættere dialog med Danmarks Lærerforening og opfordrer kommunerne til en lokal dialog om folkeskolen under overskriften Lærere og kommuner i dialog.

9 Marts 2003 Blad 336 Hensigten er blandt andet at finde fælles holdninger til at understøtte arbejdet med en endnu bedre folkeskole og engagementet i og om folkeskolen. Det er vigtigt for skolens image og respekten for lærerjobbet, at der er konstruktiv dialog mellem kommunen som arbejdsgiver og lærerne som medarbejdergruppe. En gruppe der har meget stor borgerkontakt. 3 landsdækkende konferencer Program vedlagt Kulturrådet for børn giver stafetten videre Derfor indbydes til 3 landsdækkende startkonferencer med KL s formand Ejgil W. Rasmussen og Danmarks Lærerforenings formand Anders Bondo Christensen. Startkonferencerne finder sted: Den 23. april i Ringsted Den 29. april i Kolding Den 30. april i Ålborg, Program og tilmelding til konferencerne er vedlagt dette BKF-nyt. Målgruppen er borgmestre, udvalgsformænd, kommunaldirektører, forvaltningschefer, amts- og kredsformænd og kommunerepræsentanter fra kredsen. Denne invitation er udsendt med brev til borgmesteren. Kulturrådet for Børn slutter sit virke med udgangen af juni 2003, hvor et nyt statsligt børnekulturelt netværk skal tage over. Kulturrådet slutter af med manér ved bl.a. at holde et todelt arrange-ment den 26. og 27. maj Den 26. maj er forbeholdt deltagerne i tre af rådets store forsøgsordnin-ger, men den 27. maj åbner Kulturrådet for Børn dørene til Landstingssalen på Christiansborg for alle, som ønsker at deltage. Her gør rådet status over de opnåede resultater og kommer med en række anbefalinger for det videre arbejde med børnekulturen. Kulturministeren vil i den forbindelse overrække den "børnekulturelle stafet" til de fire statslige institutioner, som skal indgå i det kommende børnekulturelle netværk. Se programmet for den 27. maj på og bemærk, at der også her er henvisninger til det nye børnekulturelle netværk. BKF anbefaler, at man kigger forbi d. 27. maj og giver sin opbakning til det videre arbejde med børnekulturen. Temadag om kapacitetstilpasning på børneområdet KL inviterer til temadag om struktur, organisation og kapacitetstilpasning på børneområdet. Målgruppen er medarbejdere og ledende em-bedsmænd i Børne- og Ungeforvaltningen og Personaleforvaltningen samt øvrige interesserede. Temadagene afholdes i København den 2. april 2003 og Vejle den 3. april Med afsæt i kommunale forsøg og initiativer gennemgås lovgivnings- og

10 Marts 2003 Blad 337 overenskomstmæssige muligheder og barrierer for ændringer i struk-turen på børneområdet, herunder samdrift af dagtilbud og skoler samt forhandlingsregler og afskedigelsesprocedurer. Der vil blive lagt vægt på helhedssynet i præsentationerne, og temadagen henvender sig derfor til medarbejdere på tværs af forvaltningerne. Læs mere på Kommunerne og eliteidræt KL-konference Kursus for at styrke lærernes naturvidenskabelige kompetencer De senere år har der været stigende fokus på kommunernes støtte til den lokale eliteidræt, dels i form af udlejning af kommunale anlæg til klub-ber organiseret som aktieselskaber, dels andre former for støtte, f.eks. sponsoraftaler. Derfor afholder KL en konference i maj/juni, hvor kommunernes muligheder for at støtte eliteidrætten kan blive kortlagt og debatteret. Læs mere herom i den kommende tid på I forbindelse med drøftelsen af folkeskoleforliget i november 2002 blev det understreget, at det var vigtigt, at styrke det naturvidenskabelige ele-ment i læreruddannelsen og i folkeskolen. Derfor gør BKF-nyt denne gang en undtagelse og omtaler et konkret efteruddannelsestilbud rettet mod lærerne. Danmarks Tekniske Universitet ( DTU) udbyder således ekstraordinært 6 NATUR/TEKNIK kurser sammen med DPU og 3 CVU`er. Kursusgebyret er 2500 kr og kurserne varer en uge. Kurserne afholdes i efteråret 2003 og foråret 2004, DTU har forlænget fristen for tilmelding til 1. juni og man kan få mere at vide om kurserne hos kursussekretær Anne-Lene Felland på DTU ( ) ( ) eller på

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Oktober 2005 Blad 568 Vi ses på Munkebjerg Sidste tilmeldingsfrist 7. oktober Generalforsamling Der er rigtig mange medlemmer, der har tilmeldt sig årsmødet d. 9-11. november og vi ser frem til dialogen

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN August 2006 Blad 634 Årsmødet 2006 Sorømøde Velfærdsudspil Udvikling af ny hjemmeside Dagplejens placering i den samlede vifte af dagtilbud Så er programmet for årsmødet 2006, d. 15-17. november på Hotel

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Årsmøde på Munkebjerg d. 12. 14. november 2003 Flot medlemstal Generalforsamling Pædagogik og daginstitutionsstørrelse Censorer efterlyses Lov om åbenhed og gennemsigtighed i Uddannelsessystemet Elevers

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen Børne- og Kulturchefforeningen 5. maj 2004 KL klar med råd og vejledning om den praktiske gennemførelse af en evt. opgave- og strukturreform Kære medlemmer, Som I sikkert ved har BKF nedsat en arbejdsgruppe,

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen BØRNEKULTURENS NETVÆRK NYHAVN 31 E DK-1051 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 73 42 03 FAX +45 33 73 42 13 E-POST bkn@boernekultur.dk 7. august 2006 Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN August 2003 Blad 367 Undervisningsministerens Sorø-møde Temaet for Undervisningsministerens Sorø-møde var som bekendt Klædt på til vækst og velfærd. Mødet fokuserede først og fremmest på de nye CVU-uddannelser

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Krav til evaluering af undervisning. For at sikre kvalitet i undervisningen på VIAs ordinære uddannelser og videreuddannelser

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN April 2003 Blad 338 Kvalitetsudvikling af PPR Nyhedsbrev om folkeskoleloven Biblioteker og bloktilskud Tilsyn med undervisning på dagbehandlingstilbud 10. klasse skal have selvstændig profil Konference

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn NOTAT Dato: 15. august 2007 Kontor: Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse J.nr.: 3589 Sagsbeh.: HTA Fil-navn: Sprogstimuleringsindsatsen Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af sprogstimuleringsindsatsen

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

NYHEDSBREV. August 2007 Blad 702

NYHEDSBREV. August 2007 Blad 702 August 2007 Blad 702 Velkommen tilbage BKF-nyts redaktion byder kolleger og samarbejdspartnere velkommen tilbage til jobbet. Mange spændende opgaver ligger og venter på os. Budget 2008, den fortsatte implementering

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE Et tilbud om at gennemføre et nyt og innovativt to-ugers læringsforløb for ikke-uddannelsesparate elever

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

BKF-synspunkter om lærer- og pædagoguddannelsen. 08.08.2003 /JVM/CA

BKF-synspunkter om lærer- og pædagoguddannelsen. 08.08.2003 /JVM/CA Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Notat BKF-synspunkter om lærer- og pædagoguddannelsen. 08.08.2003 /JVM/CA Baggrund. Børne- og Kulturchefforeningens generalforsamling fastslog i 2002,

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer - Introduktion til samtale mellem skoleledelsen og medarbejderne Baggrund og formål med kompetencesamtalen mellem skoleledelsen og medarbejderen Med

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget, Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannels 2012-13 BUU alm. del Bilag 16, EUU alm. del Bilag 22, FIV alm. del Bilag 12 Offentligt TALEPAPIR

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Implementering af gymnasiereformen

Implementering af gymnasiereformen Implementering af gymnasiereformen Birte Iversen Kontorchef Gymnasie- og Tilsynskontoret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Side 1 Særlige fokuspunkter Skoleudvikling i praksis (SIP) Retningsgivende

Læs mere

Debatten der blev væk - BKF opfordrer til debat om kvalitetsudvikling af dagtilbudsområdet

Debatten der blev væk - BKF opfordrer til debat om kvalitetsudvikling af dagtilbudsområdet Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato: 18. august 2006/KHN Debatten der blev væk

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1.

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1. Notat Læsepolitik for Frederiksberg Kommune oversigt over ændringsforslag i høringssvar Skole/organisation Kommentar Forvaltningens bemærkninger Rettelse Søndermarkskolen Skolebestyrelsen finder positivt,

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 07-11-2014

Kære kommunalbestyrelse 07-11-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 07-11-2014 Jeg

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater fra de sidste møder 4. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj.

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj. Dagsorden Mødedato: Fredag den 12. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: B 101 Journalnummer:

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings konference om

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Oktober 2006 Blad 649 Vi bliver mange på Munkebjerg Generalforsamling Der er også i år rift om pladserne til vores årsmøde fra d. 15. 17. november. 10 dage før tilmeldingsfristen udløber er der tilmeldt

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Marts 2010 blad 913. - Objektiv sagsbehandling

Marts 2010 blad 913. - Objektiv sagsbehandling Marts 2010 blad 913 På vej mod forpligtende samarbejde mellem kommunerne KL s direktionskonference 20.-21. april Debatoplæg på vej vigtigt med forberedende diskussioner! KL indbyder kommunernes direktioner

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN August 2002 Blad 259 Velkommen Økonomiaftale og arbejdsgrupper KID-fase 2 Hænger det sammen Bedre uddannelse Rapport om musiklivet Cand. Pæd. Psykuddannelsen Andet læsestof Indmeldelser Et nyt skoleår

Læs mere

Titel. Formål - Hvilke processer/opgaver skal redskabet understøtte? Målgruppe - Hvem skal anvende redskabet? Kvalitetssikring - Enhed/kontaktperson

Titel. Formål - Hvilke processer/opgaver skal redskabet understøtte? Målgruppe - Hvem skal anvende redskabet? Kvalitetssikring - Enhed/kontaktperson Titel Formål - Hvilke processer/opgaver skal redskabet understøtte? Målgruppe - Hvem skal anvende redskabet? Ansvarlig - Enhed/kontaktperson Kvalitetssikring - Enhed/kontaktperson Opdatering - Seneste

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen.

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen. Evaluering af Forårs SFO I forbindelse med beslutningen om Sammen om de yngste i Børn- og Ungeudvalget d. 11. juni 2013, blev det besluttet, at der pr. 1. marts 2014 etableres obligatorisk forårs SFO på

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Forsøg med modersmålsundervisning, 1. klassetrin

Forsøg med modersmålsundervisning, 1. klassetrin Forsøg med modersmålsundervisning, 1. klassetrin Forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning Ved projektleder Rune Schjerbeck, Undervisningsministeriet den 20. marts 2014 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Side 1 af 8 Tilbudsgiver skal besvare og vedlægge tilbuddet nedenstående vedrørende

Læs mere

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Administrationsbacheloruddannelsen og Socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse

Læs mere

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Byrådet skal orienteres om hvor langt forberedelserne til den nye skolereform er kommet og hvad

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN God sommerferie God dialog med Socialministeren BKF om institutionsledelse. Afklaring på vej om tavshedspligt? Rapporten om sårbare børn BKF om specialundervisning BKF om bekendtgørelserne på skoleområdet

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Jounalnr. 2010022758 Center for Økonomi og Personale Dato: 1.9.2012 HR og Personalejura Bilag 4 MED-uddannelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Formål Det overordnede formål for MED-uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 144 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Dagtilbudsloven Socialreformen III

Dagtilbudsloven Socialreformen III Christian Breinholt og Jørgen Christiansen Socialreformen III Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge 3. udgave Socialreformen FORORD Serviceloven, Retssikkerhedsloven og Socialreformen

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Evalueringsrapport 2011

Evalueringsrapport 2011 Evalueringsrapport 2011 Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i skolens egne læseplaner. Disse er blevet til på baggrund af Folkeskolens Fælles Mål samt ud fra skolens praksis i den

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Harmoniseret ramme for. elevplaner. ved Sønderborg Kommunes. folkeskoler

Harmoniseret ramme for. elevplaner. ved Sønderborg Kommunes. folkeskoler Harmoniseret ramme for elevplaner ved Sønderborg Kommunes folkeskoler Børn & Uddannelse Uddannelse Maj 2009 Sag 09/21538 /FB Indstillet af Børn & Uddannelsesudvalget 1. september 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere