BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN"

Transkript

1 Marts 2003 Blad 328 Folkeskoleforlig Arbejdsmiljøet på dagtilbudsområdet Ungdomsskolen Nyt bestyrelsesmedlem og amtsformand Efter- og videreuddannelse Vejledningscentre igen Evaluering af biblioteksloven I forbindelse med KL`s skolerigsdag bebudede Undervisningsministe-ren, at kommunerne ville blive tildelt i størrelsesorden 300 mio. kr. til at føre folkeskoleforliget ud i livet. Hun lovede også, at ministeriet udsender et nyhedsbrev til kommunerne (gerne i uge 10 eller 11) stærkt tilskyndet hertil af KL og BKF. Nyhedsbrevet vil blive lagt på hjem-mesiden når det udkommer. Læs mere herom på blad 331. På blad 332 omtaler vi Arbejdstilsynets kampagne vedrørende arbejdsmiljøet på dagtilbudsområdet. Sådanne kampagner skal tages alvorligt. Bestyrelsen har forsøgt at sammenfatte nogle bkf-synspunkter om ungdomsskolen. Vi finder, at der er behov for, at ungdomsskolen fornyr sit tilbud og sin organisation og at vi får mulighed for at etablere ungdomsskoler, der er fælles for flere kommuner. Læs herom på blad 333 og læs hele oplægget på hjemmesiden. Per Udesen, Haslev er indtrådt som nyt bestyrelsesmedlem efter Tage Høyer Hansen. I Frederiksborg amt er Jette Runchel valgt som ny amtsformand efter Jens Grønne, der har været amtsformand i en årrække. Der skal også vælges ny amtsformand i Roskilde amt, idet Ole Tofte-gaard Andersen har valgt at hellige sig socialchefjobbet i Skovbo Kommune. Vi siger velkommen til Jette og Per og tak for indsatsen til Jens og Ole. Undervisningsministeriet har bedt om forslag til indhold i og koordine-ringen af efter- og videreuddannelsesindsatsen for lærere- pædagoger og ledere i folkeskolen. Læs herom på blad 333 og læs foreningens samlede svar på Folketingets Uddannelsesudvalg skriver betænkning om vejlednings-centrene d. 26. marts Foreløbig må BKF konstatere, at der er langt mellem målet med centrene og de ressourcer, som lovgiverne for-venter at afsætte til disse. KL og BKF skriver på en række modeller for økonomi og indhold i centrene og modtager gerne input hertil. Så snart foreningen har mere faktuel viden om centrene vil dette blive lagt på foreningens hjemmeside I mellemtiden foreslår be-styrelsen, at man drøfter struktur og indhold i amtskredsene. Lov om biblioteksvirksomhed skal evalueres i Det må forventes, at en ny evaluering vil sætte fokus på de 100 mio. kr., som kommunernerne er blevet kompenseret med som følge af loven og at evalueringen også vil sætte spot på de kommunale serviceforskelle på området. BKF vil informere yderligere om evalueringen når Kulturministeriet og

2 Marts 2003 Blad 329 KL er blevet enige om et evalueringsdesign. Evaluering af 10. klasse KID-inspirationsforaer Dialog med lærerne Amternes bud på fremtidens gymnasium Evaluering af pædagog- og læreruddannelsen Børnekulturrådet Konferencer og efteruddannelse Som et led i Undervisningsministerens 10 skridt til en bedre folkeskole skal 10. klasse evalueres. Evalueringen finder sted i de kommende måneder og BKF deltager i et fokusseminar herom d. 13. marts.læs herom på blad 334. Socialministeriet har inviteret BKF til at medvirke i 3 inspirationsfora vedr. Kvalitet i Dagtilbud. De 3 fora omhandler: Rummelighed i dagtilbud, samarbejde med forældre og ledelses- og medarbejderudvikling. BKF har udpeget 3 forvaltningschefer og 3 daginstitutionschefer til at sidde i de nævnte arbejdsgrupper. Læs mere herom på (under KID-IIprojektet) eller om BKF`s udpegning af repræsentanter på (under repræsentationer). Du er velkommen til at kontakte BKF-repræsentanterne i de enkelte arbejdsgrupper med gode ideer, der kan indgå i arbejdet. KL og DLF indbyder til en dialog mellem lærerne og kommunerne. Der lægges for med 3 landsdelskonferencer i april. BKF lægger vægt på, at forvaltningscheferne medvirker til at styrke dialogen bl.a. gennem deltagelsen i landsdelskonferencerne. Program vedlægges. Læs mere her-om på blad 336. Først kom Undervisningsministeriet med et forslag til gymnasiereform (omtalt i BKF-nyt februar) og nu følger Amtsrådsforeningen op med deres visioner for det almene gymnasium. Af Amtsrådsforeningens forslag fremgår, at den enkelte elev og den enkelte elevs læring skal i centrum. ARF foreslår et fagpakkegymnasium med et basisår og med varierede arbejdsformer (i lighed med BKF). Og så ønsker man ikke overraskende en større grad af styringen overladt til det enkelte amt og det enkelte gymnasium. Læs mere herom på Evalueringen af læreruddannelsen er sat i værk og resultatet af evalueringen af pædagoguddannelsen ventes til april. Læs herom på blad 336. Kulturrådet for børn overdrager stafetten til det nye børnekulturelle net-værk på en afslutningskonference d. 27. maj. Læs herom på blad 337. Læs også om en konference om kapacitetsstyring på dagområdet og om efteruddannelse på natur- og teknikområdet, og om en KL-konference om eliteidræt på blad 338.

3 Meddelelse fra kasse-reren Mens vi venter på. Marts 2003 Blad 330 Kassereren beder meddele, at det strømmer ind med kontingentindbetalinger, men at der stadig mangler indbetaling fra enkelte medlemmer. Der blev indgået forlig om folkeskolen den Den blev ændringerne i folkeskoleloven første behandlet i Folketinget. Der skal afgives betænkning inden som grundlaget for den endelige beslutning om folkeskoleloven og loven forventes vedtaget d. 10. april Vi ved fra forliget, at loven er gældende fra , derfor haster det meget med at få meldt ud hvad der er gældende fra skoleårets start. Planlægningen af skoleåret er i fuld gang og i løbet af meget kort tid er ressourcerne lagt ud til skolerne, så der kan ansættes lærere og laves fagfordeling. Fælles arbejdsgruppe Nyhedsbrev Trinmål og timetal Undervisningsministeriet og KL har lavet en arbejdsgruppe, hvor også BKF indgår. Formålet med arbejdsgruppen er, at se på overgangsbestemmelserne i loven og ikke mindst få klarlagt, hvad der er gældende fra , så kommunerne har noget at rette sig efter, inden loven og de afledte bekendtgørelser er på plads. Undervisningsministeriet har i den forbindelse lovet et nyhedsbrev om, hvornår de forskellige vedtagelser forventes at finde sted, hvilke bekendtgørelser, der forventes udsendt hvornår og en kort beskrivelser af de fortolkninger, der allerede nu ligger fast. Nyhedsbrevet forventes udsendt snarest muligt. Med folkeskoleforliget er der indført nye bindende trinmål. Disse forventes at være gældende for 1., 4. og 7. klasse. Samtidig med trinmålene forventes forligets bestemmelser om minimumstimer og vejledende timer at træde i kraft. Det betyder, at de børn, der f.eks. starter i 1. klasse her til er omfattet af bestemmelserne om, at de løbet af 3 år - inden de skal i 4.klasse - skal have haft et timetal i dansk på minimum 810 årstimer og et timetal i matematik på 450 årstimer. Der er ikke noget krav om, hvordan timerne skal falde men det er et krav, at timerne samlet skal være afholdt i løbet af den 3 årige periode, hvor eleverne skal vurderes ud fra trinmålene. Øvrige klassetrin Spørgsmålet, der kan stilles er, hvad skal der ske med de øvrige klas-setrin? Er det de nuværende timetal omregnet fra uge- til årstimer, der er gældende for disse klassetrin? Og hvad med de bindende trinmål, skal de tillempes de øvrige klassetrin?

4 Marts 2003 Blad 331 Det er bare nogle af de spørgsmål og konkrete problemstillinger, som BKF finder meget vigtigt at få afklaret hurtigst muligt. Forsøgsprogram Afklare usikkerhedsmomenter Hertil kommer de beskrevne muligheder i En skole i bevægelse, hvor der er en forventning om, at mulighederne her kan være gældende fra det kommende skoleår. Men det begynder at haste med at få mulighederne konkretiseret og beskrevet, hvis skolerne og kommunerne skal kunne søge og få ansøgningerne godkendt til ikrafttrædelse fra BKF ser meget frem til Undervisningsministeriets nyhedsbrev og håber, at det kan være med til at afklare de mange usikkerhedsmomenter og spørgsmål, som netop nu trænger sig på. Og så venter vi naturligvis spændt på det endelige resultat af de økonomiske forhandlinger om folkeskoleforliget. BKF følger op på konsekvenserne af forliget og udmeldingerne herom til kommunerne og skolerne på hjemmesiden Arbejdsmiljøet på dagtilbudsområdet Arbejdstilsynets midtvejsrapport Arbejdstilsynet (AT) gennemfører for tiden en kampagne vedrørende arbejdsmiljøet i kommunale og selvejende daginstitutioner. AT forven-ter at besøge ca. 10% af landets daginstitutioner, inkl. SFO'er, i alt ca. 700 besøg. AT fokuserer på indeklima, støj, ergonomi samt formelle forhold som f.eks. regler om APV (arbejdspladsvurdering) og sikker-heds-organisation. AT har offentliggjort en midtvejsstatus og har her gjort rede for de tilsyn tilsyn, som foreløbig er gennemført i 234 institutioner. Indtil nu har AT udstedt 224 påbud, et enkelt strakspåbud - men ingen forbud - samt 444 andre "reaktioner" i form af vejledninger eller anden form for påpegning af et "væsentligt problem" i arbejdsmiljøet. En institution kan godt have modtaget mere end ét påbud og/eller øvrige "reaktioner". Af de 224 påbud drejer 28 sig om støj; 62 drejer sig om belastninger af bevægeapparatet (arbejdsstillinger mv.); 43 drejer sig om indeklima (varme, kulde, træk, luftkvalitet); 79 drejer sig om formelle krav (typisk mangelfuld APV (arbejdspladsvurdering) eller manglende lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse). Institutionerne ikke repræsentative AT har ikke gennemført en systematisk og repræsentativ undersøgelse af arbejdsmiljøet i danske daginstitutioner, men har alene afrapporteret de foreløbig indtryk af en aktuel indsats, som gennemføres som tilsynsmyndighed på arbejdsmiljøområdet. De institutioner, AT har besøgt, er ikke

5 Marts 2003 Blad 332 repræsentativt udvalgt. AT går som tilsynsmyndighed efter at af-dække, hvor problemerne er, og AT har modtaget "tips" fra de faglige organisationer om institutioner, hvor der var "noget at komme efter". Det er uklart i hvilket omfang AT har fulgt disse tips. Det er BKF`s opfattelse, at vi skal tage problemerne med arbejdsmiljøet alvorligt og er på baggrund af de foreløbige resultater af kampagnen af den opfattelse, at informationsindsatsen på området bør intensiveres. Fællesmøde om indsatsen Nye udfordringer for ungdomsskolen 14-punkts plan KL vil derfor tage initiativ til et møde med AT, hvor også BKF delta-ger, og hvor det kan drøftes, hvordan den videre indsats gribes godt an, herunder om AT eventuelt vil være indstillet på at stille konsulenter til rådighed f.eks. for et møde i de amtskredse, som vil sætte emnet på dagsorden. Endvidere kan AT's kommunikationsudmeldinger drøftes, da det er vores oplevelse, at der i offentligheden opstod en lidt forvreden opfattelse, fordi det ikke klart fremgik, at undersøgelsen ikke er repræsentativ. Den kommunale ungdomsskole skal udvikle sit tilbud, forny sin organi-sation og styrke sit samarbejde med andre. Det fremgår af et notat om BKFsynspunkter om Ungdomsskolen, som Børne- og Kulturcheffor-eningen har udarbejdet. BKF opstiller 14 punkter for, hvordan ungdomsskolen kan opfylde den ændrede rolle og BKF giver klart udtryk for, at det er vigtigt at betragte ungdomsskolen som en del af det samlede ungdomstilbud i kommuner-ne. Det er vigtigt at se ungdomsskolens rolle i sammenhæng med andre kommunale tilbud, så den enkelte kommune skaber et bredt og dækkende tilbud, der netop lever op til forventningerne i det enkelte lokalsamfund og blandt de unge, der bor der. Fælleskommunale ungdomsskoler Dette kan bl.a. gøres ved at etablere ungdomsskoler på tværs af kommunegrænser samt gennem et samarbejde med f.eks. fritids- og idræts-tilbud eller andre skoleformer, så der skabes helhed og sammenhæng på kultur- og uddannelsesområdet i den enkelte kommune. BKF vil nu indgå i dialog med Undervisningsministeriet, Landsforeningen af Ungdomsskoleledere, LVU og KL om 14-punktsnotatet. Notatet kan læses i sin helhed på BKF s hjemmeside Koordinering af efteruddannelsestilbuddene BKF er af Undervisningsministeriet blevet bedt om at give nogle bud på indholdet i og koordineringen af fremtidens efter- og videreuddannelsesindsats rettet mod ledere og medarbejdere i folkeskolen. I vores svar

6 Marts 2003 Blad 333 opregner vi følgende typer af efteruddannelsestilbud: 1. Efteruddannelsestilbud rettet mod at styrke læreres og pædagogers faglige kompetencer f.eks. diplomuddannelser på det pædagogiske område gerne modulopbyggede. 2. Korterevarende faglige kurser dels inspirationskurser - dels kurser der kan give merit ind i diplomuddannelserne. 3. Udviklingsprojekter i samarbejde med den enkelte kommune, der kan understøtte skole- og institutionsudvikling og implementering af forskellige pædagogiske- organisatoriske indsatsområder og omstillingsprojekter i kommunerne. Lederkurser og tværfaglige kurser 4. Lederuddannelse vi ønsker opbygget en egentlig kompetencegivende lederuddannelse gerne sammensat af korterevarende moduler. Det er en forudsætning at disse moduler kan meritere ind i diplomuddannelsen. 5. Tværfaglige efter- og videreuddannelsestilbud,der går på tværs af forskellige faggrupper, der arbejder med børn- og ungeområdet i kommunerne ( lærere, pædagoger, ergo- og fysioterapeuter, sundhedsplejersker, vejledere og socialrådgivere). 6. Kurser der kan understøtte udviklingen af nye metoder og kompetencer i arbejdet med sårbare børn og unge i kommunerne med henblik på at sikre at flere af disse børn og unge kan undervises i normalmiljøer. I BKF`s svar til Undervisningsministeriet understreges behovet for, at Undervisningsministeriet og CVU`erne sikrer dialogen med brugerne og at CVU`erne sikrer en koordinering og kvalitetsudvikling af området. Læs svaret i sin helhed på Evaluering af 10. klasse I 1999 vedtog Folketinget en lovændring om 10. klasse med virkning fra august Ifølge loven er undervisningsministeren forpligtet til at vurdere virkningen af den nye 10. klasse efter to år. Det er PLS Rambøll, der skal foretage evalueringen, som skal ligge klar til i juni. 10.klasse-problematikken var et af undervisningsministerens 10 skridt mod en bedre folkeskole. Ministeren har hele tiden fastholdt, at hun ikke ville tage stilling til eventuelle lovændringer vedr. 10. klasse, før der var foretaget

7 Marts 2003 Blad 334 en evaluering. Ændringerne med 10. klasse-loven 10. klasseloven medførte bl.a. følgende ændringer: Dansk, matematik og engelsk blev gjort obligatorisk Der indførtes en obligatorisk selvstændig opgave Undervisningen bygger på den enkelte elevs selvvalgte uddannelsesplan Prøveforløbene blev justeret Der blev etableret mulighed for særligt tilrettelagte forløb for unge med særligt behov. Det var hensigten, at 10. klasse skulle målrettes de unge, der havde behov for mere faglighed samt yderligere et år til at modnes i med henblik på et mere sikkert valg af ungdomsuddannelse. Evalueringens indhold Evalueringen skal forholde sig til to områder, nemlig vejledningen (i relation til valg af ungdomsuddannelse) og til 10. klasse generelt (et fagligt modningsår ). Følgende to spørgsmål skal besvares: Hvorledes er de nye bestemmelser vedr. vejledning, uddannelsesbog mv. implementeret, hvorledes fungerer de, og i hvilken udstrækning har de opfyldt de intentioner, der lå bag ændringerne? Hvorledes er de nye bestemmelser vedr. 10. klasse implementeret, hvorledes fungerer de, og i hvilken udstrækning har de opfyldt de intentioner, der lå bag ændringerne? Evalueringens forløb I forbindelse med dette sidste spørgsmål er der en række under-spørgsmål, f.eks. om sammenhængen mellem uddannelsesplanen og 10. klasseforløbet og om den obligatoriske selvvalgte opgave. Evalueringen vil bl.a. bestå af kvantitative casestudier med en lang række elever, forældre, vejledere, lærere og repræsentanter fra forvaltningerne samt kvantitative undersøgelser og statistik fra Under-visningsministeriet og Danmarks Statistik. BKF er inviteret til et fokusseminar med PLS Rambøll og Undervisningsministeriet om evalueringen d. 13. marts. Evalueringen har en tidsramme på fire måneder. Evalueringsrapporten afleveres til ministeren i uge 25. Evalueringen af pædagog- og læreruddannelsen BKF har i forskellige sammenhænge ytret ønske om en ændring af lærer- og pædagoguddannelsen, bl.a. gennem en større kvalitetssikring af

8 Marts 2003 Blad 335 uddannelserne, større kendskab til den kommunale praksis, øget fokus på den pædagogiske faglighed m.v. Formål med evalueringen af pædagoguddannelsen Evalueringen af pædagoguddannelsen forventes at foreligge i april Evalueringens overordnede formål er at undersøge udbuddet og kvaliteten af pædagoguddannelsen. Evalueringen skal desuden: undersøge hvordan bekendtgørelsen for pædagoguddannelsen opfyldes af seminarierne. kortlægge og vurdere de enkelte seminariers profil vurdere sammenhængen mellem uddannelsen og behovet for forskellige kompetencer hos pædagogerne på arbejdsmarkedet give perspektiverende viden og konkrete anbefalinger til brug i reformarbejde med pædagoguddannelsen. Det bliver spændende at læse evalueringsgruppens bud på fremti-dens indhold, struktur og praktik i pædagoguddannelsen, herunder om der er belæg for BKF`s kritik af, at seminariernes profil er for forskelligartet og at de studerendes viden om andre faggrupper på børneområdet og den kommunale organisation er for ringe. Evaluering af læreruddannelsen Dialog mellem kommuner og lærere Læreruddannelsen blev senest ændret ved en lovændring i 1997 med virkning fra studiestarten I sommeren 2002 dimitterede de første folkeskolelærere uddannet efter den nye lov. Formål Evalueringen vil inddrage: Vægtningen af fag/fagområder i uddannelsen, herunder tilrettelæggelse og struktur af det pædagogiske fagområde Linjefagsstrukturen Bacheloropgaven Tilrettelæggelsen af praktikken, herunder samspillet mellem seminarieundervisningen og praktikken Relevante forskelle i seminariernes studieordninger, herunder deltagelsespligten, undervisnings- og prøveformer De studerendes forudsætninger, gennemførelse og frafald Kvalitetssikring i uddannelsen. Evalueringen bliver offentliggjort i oktober Læs mere herom på KL s bestyrelse har taget initiativ til en tættere dialog med Danmarks Lærerforening og opfordrer kommunerne til en lokal dialog om folkeskolen under overskriften Lærere og kommuner i dialog.

9 Marts 2003 Blad 336 Hensigten er blandt andet at finde fælles holdninger til at understøtte arbejdet med en endnu bedre folkeskole og engagementet i og om folkeskolen. Det er vigtigt for skolens image og respekten for lærerjobbet, at der er konstruktiv dialog mellem kommunen som arbejdsgiver og lærerne som medarbejdergruppe. En gruppe der har meget stor borgerkontakt. 3 landsdækkende konferencer Program vedlagt Kulturrådet for børn giver stafetten videre Derfor indbydes til 3 landsdækkende startkonferencer med KL s formand Ejgil W. Rasmussen og Danmarks Lærerforenings formand Anders Bondo Christensen. Startkonferencerne finder sted: Den 23. april i Ringsted Den 29. april i Kolding Den 30. april i Ålborg, Program og tilmelding til konferencerne er vedlagt dette BKF-nyt. Målgruppen er borgmestre, udvalgsformænd, kommunaldirektører, forvaltningschefer, amts- og kredsformænd og kommunerepræsentanter fra kredsen. Denne invitation er udsendt med brev til borgmesteren. Kulturrådet for Børn slutter sit virke med udgangen af juni 2003, hvor et nyt statsligt børnekulturelt netværk skal tage over. Kulturrådet slutter af med manér ved bl.a. at holde et todelt arrange-ment den 26. og 27. maj Den 26. maj er forbeholdt deltagerne i tre af rådets store forsøgsordnin-ger, men den 27. maj åbner Kulturrådet for Børn dørene til Landstingssalen på Christiansborg for alle, som ønsker at deltage. Her gør rådet status over de opnåede resultater og kommer med en række anbefalinger for det videre arbejde med børnekulturen. Kulturministeren vil i den forbindelse overrække den "børnekulturelle stafet" til de fire statslige institutioner, som skal indgå i det kommende børnekulturelle netværk. Se programmet for den 27. maj på og bemærk, at der også her er henvisninger til det nye børnekulturelle netværk. BKF anbefaler, at man kigger forbi d. 27. maj og giver sin opbakning til det videre arbejde med børnekulturen. Temadag om kapacitetstilpasning på børneområdet KL inviterer til temadag om struktur, organisation og kapacitetstilpasning på børneområdet. Målgruppen er medarbejdere og ledende em-bedsmænd i Børne- og Ungeforvaltningen og Personaleforvaltningen samt øvrige interesserede. Temadagene afholdes i København den 2. april 2003 og Vejle den 3. april Med afsæt i kommunale forsøg og initiativer gennemgås lovgivnings- og

10 Marts 2003 Blad 337 overenskomstmæssige muligheder og barrierer for ændringer i struk-turen på børneområdet, herunder samdrift af dagtilbud og skoler samt forhandlingsregler og afskedigelsesprocedurer. Der vil blive lagt vægt på helhedssynet i præsentationerne, og temadagen henvender sig derfor til medarbejdere på tværs af forvaltningerne. Læs mere på Kommunerne og eliteidræt KL-konference Kursus for at styrke lærernes naturvidenskabelige kompetencer De senere år har der været stigende fokus på kommunernes støtte til den lokale eliteidræt, dels i form af udlejning af kommunale anlæg til klub-ber organiseret som aktieselskaber, dels andre former for støtte, f.eks. sponsoraftaler. Derfor afholder KL en konference i maj/juni, hvor kommunernes muligheder for at støtte eliteidrætten kan blive kortlagt og debatteret. Læs mere herom i den kommende tid på I forbindelse med drøftelsen af folkeskoleforliget i november 2002 blev det understreget, at det var vigtigt, at styrke det naturvidenskabelige ele-ment i læreruddannelsen og i folkeskolen. Derfor gør BKF-nyt denne gang en undtagelse og omtaler et konkret efteruddannelsestilbud rettet mod lærerne. Danmarks Tekniske Universitet ( DTU) udbyder således ekstraordinært 6 NATUR/TEKNIK kurser sammen med DPU og 3 CVU`er. Kursusgebyret er 2500 kr og kurserne varer en uge. Kurserne afholdes i efteråret 2003 og foråret 2004, DTU har forlænget fristen for tilmelding til 1. juni og man kan få mere at vide om kurserne hos kursussekretær Anne-Lene Felland på DTU ( ) ( ) eller på

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Oktober 2005 Blad 568 Vi ses på Munkebjerg Sidste tilmeldingsfrist 7. oktober Generalforsamling Der er rigtig mange medlemmer, der har tilmeldt sig årsmødet d. 9-11. november og vi ser frem til dialogen

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Årsmøde på Munkebjerg d. 12. 14. november 2003 Flot medlemstal Generalforsamling Pædagogik og daginstitutionsstørrelse Censorer efterlyses Lov om åbenhed og gennemsigtighed i Uddannelsessystemet Elevers

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN August 2006 Blad 634 Årsmødet 2006 Sorømøde Velfærdsudspil Udvikling af ny hjemmeside Dagplejens placering i den samlede vifte af dagtilbud Så er programmet for årsmødet 2006, d. 15-17. november på Hotel

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE Et tilbud om at gennemføre et nyt og innovativt to-ugers læringsforløb for ikke-uddannelsesparate elever

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen Børne- og Kulturchefforeningen 5. maj 2004 KL klar med råd og vejledning om den praktiske gennemførelse af en evt. opgave- og strukturreform Kære medlemmer, Som I sikkert ved har BKF nedsat en arbejdsgruppe,

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Krav til evaluering af undervisning. For at sikre kvalitet i undervisningen på VIAs ordinære uddannelser og videreuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen BØRNEKULTURENS NETVÆRK NYHAVN 31 E DK-1051 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 73 42 03 FAX +45 33 73 42 13 E-POST bkn@boernekultur.dk 7. august 2006 Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Lone Smidt, ls@sexogsamfund.dk Projektleder, National afdeling, Sex & Samfund Formål og baggrund for workshoppen

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN August 2003 Blad 367 Undervisningsministerens Sorø-møde Temaet for Undervisningsministerens Sorø-møde var som bekendt Klædt på til vækst og velfærd. Mødet fokuserede først og fremmest på de nye CVU-uddannelser

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE

INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE INVITATION TIL DELTAGELSE I FORSØG MED TURBOFORLØB FOR IKKE-UDDANNELSESPARATE ELEVER I 8. KLASSE Et tilbud om at gennemføre et nyt og innovativt to-ugers læringsforløb for ikke-uddannelsesparate elever

Læs mere

NYHEDSBREV. August 2007 Blad 702

NYHEDSBREV. August 2007 Blad 702 August 2007 Blad 702 Velkommen tilbage BKF-nyts redaktion byder kolleger og samarbejdspartnere velkommen tilbage til jobbet. Mange spændende opgaver ligger og venter på os. Budget 2008, den fortsatte implementering

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN April 2003 Blad 338 Kvalitetsudvikling af PPR Nyhedsbrev om folkeskoleloven Biblioteker og bloktilskud Tilsyn med undervisning på dagbehandlingstilbud 10. klasse skal have selvstændig profil Konference

Læs mere

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune

1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune 1. Procesplan for implementering af folkeskolereformen i Randers Kommune I indeværende notat redegøres for forvaltningens reviderede oplæg til den procesplan, der skal være med til at gøre den nye folkeskolereform

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn NOTAT Dato: 15. august 2007 Kontor: Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse J.nr.: 3589 Sagsbeh.: HTA Fil-navn: Sprogstimuleringsindsatsen Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af sprogstimuleringsindsatsen

Læs mere

Handlingsplan for forbedring af skole/hjem-samarbejdet i folkeskolen

Handlingsplan for forbedring af skole/hjem-samarbejdet i folkeskolen Handlingsplan for forbedring af skole/hjem-samarbejdet i folkeskolen * samarbejdet omkring den enkelte elev..s. 2 * samarbejdet omkring klassen.s. 5 * samarbejdet omkring skolen s. 7 * samarbejdet omkring

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1.

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1. Notat Læsepolitik for Frederiksberg Kommune oversigt over ændringsforslag i høringssvar Skole/organisation Kommentar Forvaltningens bemærkninger Rettelse Søndermarkskolen Skolebestyrelsen finder positivt,

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget, Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannels 2012-13 BUU alm. del Bilag 16, EUU alm. del Bilag 22, FIV alm. del Bilag 12 Offentligt TALEPAPIR

Læs mere

Fællesmødet: lokale D014, Monofagligtmøde: Lokaleoversigt fremsendes sammen med dagsorden for fællesmødet.

Fællesmødet: lokale D014, Monofagligtmøde: Lokaleoversigt fremsendes sammen med dagsorden for fællesmødet. Referat Mødedato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Starttidspunkt: Monofagligt møde Kl. 14.00 16.00 Fællesmødet er fra kl. 13.00 14.00 Mødested: Ankerhus, Slagelsevej 70-74. 4180 Sorø - Lokale D014 Mødelokale:

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Implementering af gymnasiereformen

Implementering af gymnasiereformen Implementering af gymnasiereformen Birte Iversen Kontorchef Gymnasie- og Tilsynskontoret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Side 1 Særlige fokuspunkter Skoleudvikling i praksis (SIP) Retningsgivende

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer - Introduktion til samtale mellem skoleledelsen og medarbejderne Baggrund og formål med kompetencesamtalen mellem skoleledelsen og medarbejderen Med

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens Bilag 2 Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) LANDSBYORDNING 1. Kommunens navn Assens 2. Folkeskole og dagtilbud omfattet af ansøgningen Alle folkeskoler og dagtilbud

Læs mere

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings konference om

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004

Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater fra de sidste møder 4. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål

Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål Frederiksberg Kommune Februar 2017 Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål Skolen på Grundtvigsvej adskiller sig på en række områder fra den folkeskole, som mange kender. Især angående organiseringen

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Titel. Formål - Hvilke processer/opgaver skal redskabet understøtte? Målgruppe - Hvem skal anvende redskabet? Kvalitetssikring - Enhed/kontaktperson

Titel. Formål - Hvilke processer/opgaver skal redskabet understøtte? Målgruppe - Hvem skal anvende redskabet? Kvalitetssikring - Enhed/kontaktperson Titel Formål - Hvilke processer/opgaver skal redskabet understøtte? Målgruppe - Hvem skal anvende redskabet? Ansvarlig - Enhed/kontaktperson Kvalitetssikring - Enhed/kontaktperson Opdatering - Seneste

Læs mere

Projektbeskrivelse. Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009

Projektbeskrivelse. Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009 Projektbeskrivelse Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009 Der blev i august 2009 indført en ny fælles pædagogikumuddannelse for lærere i de gymnasiale uddannelser. Det var nyt, at lærere på de erhvervsgymnasiale

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 07-11-2014

Kære kommunalbestyrelse 07-11-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 07-11-2014 Jeg

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Forslag Indhold 1. Aftaleparter...3 2. Aftalegrundlag...3 3. Lovgrundlag...3 4. Driftssted...3 5. Bestyrelse...4 6. Vision...4 7. Mål...4

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15. september 2011 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Læs mere

Forsøg med modersmålsundervisning, 1. klassetrin

Forsøg med modersmålsundervisning, 1. klassetrin Forsøg med modersmålsundervisning, 1. klassetrin Forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning Ved projektleder Rune Schjerbeck, Undervisningsministeriet den 20. marts 2014 Indsæt note og kildehenvisning

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN August 2002 Blad 259 Velkommen Økonomiaftale og arbejdsgrupper KID-fase 2 Hænger det sammen Bedre uddannelse Rapport om musiklivet Cand. Pæd. Psykuddannelsen Andet læsestof Indmeldelser Et nyt skoleår

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a 1 - Udmeldebrev.pdf Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-5-17 Udskrevet den 06-04-017 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Udmelding af rammeforsøg om mere

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2 Uddannelsesudvalget (2. samling) L 56 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 www.uvm.dk

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj.

Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved. Uddannelsesudvalg for ergoterapeutuddannelsen. Tomas Bech Madsen (TBM), tlf. 7248 1049, tbm@ucsj. Dagsorden Mødedato: Fredag den 12. november 2010 Starttidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Campus Næstved Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Mødelokale: B 101 Journalnummer:

Læs mere

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen

Undervisningsministeriet Februar 2015. Kvalitetstilsynet med folkeskolen Kvalitetstilsynet med folkeskolen Det fremgår af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 2013, at det eksisterende kvalitetstilsyn udvikles, så det tager udgangspunkt i de nationalt fastsatte

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

BKF-synspunkter om lærer- og pædagoguddannelsen. 08.08.2003 /JVM/CA

BKF-synspunkter om lærer- og pædagoguddannelsen. 08.08.2003 /JVM/CA Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Notat BKF-synspunkter om lærer- og pædagoguddannelsen. 08.08.2003 /JVM/CA Baggrund. Børne- og Kulturchefforeningens generalforsamling fastslog i 2002,

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Oktober 2006 Blad 649 Vi bliver mange på Munkebjerg Generalforsamling Der er også i år rift om pladserne til vores årsmøde fra d. 15. 17. november. 10 dage før tilmeldingsfristen udløber er der tilmeldt

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune. Tilsyn med enhederne i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalget Orientering Kopi til

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune. Tilsyn med enhederne i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 5 Til Børn og Unge-udvalget Til Orientering Kopi til Tilsyn med enhederne i Børn og Unge BØRN OG UNGE Pædagogisk Afdeling Aarhus Kommune Baggrund På byrådsmødet den 30. marts 2016 (sag

Læs mere