Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2008 med mindre andet er nævnt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2008 med mindre andet er nævnt."

Transkript

1 TrygVesta - Delårsrapport kvartal 2009

2 Side 2 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8 Privat & Erhverv Norge Privat & Erhverv Sverige Privat & Erhverv Finland Industri Investeringsvirksomhed Opdeling af investeringsporteføljen Kapitalforhold Forventninger Ledelsens påtegning Resultatopgørelse Balance Egenkapital Totalindkomst Pengestrømsopgørelse Noter Geografiske segmenter Kvartalsoversigt 3. kvartal kvartal Yderligere information TrygVesta 3. kvartal 2009 Webcast og telekonference TrygVesta afholder webcast og telekonference tirsdag den 10. november 2009 kl CET. For at følge webcastet skal man gå ind på Finansanalytikere kan deltage på telefon eller , hvorfra der kan stilles spørgsmål. Webcast og telekonference foregår på engelsk. Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2008 med mindre andet er nævnt.

3 Side 3 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Højdepunkter (sammenlignet med 3. kvartal 2008) Præmieforhøjelserne begynder at give bedre indtjening flere præmieforhøjelser på vej Væksten i 3. kvartal 2009 var 11,4 % i lokal valuta (år til dato 9,6 %) og inklusive Moderna Försäkringar (Moderna). Eksklusive Moderna var væksten 4,1 %. De samlede bruttopræmieindtægter udgjorde mio. DKK. Væksten i privat- og erhvervsmarkedet i Danmark og Norge var 3,9 %, mens industrikundemarkedet stagnerede med en vækst på 0,7 % og var påvirket af konjunkturnedgangen i Danmark. Resultat før skat steg fra 198 mio. DKK til 717 mio. DKK, hvilket primært skyldes forbedring i investeringsresultatet. År til dato er resultat før skat steget fra 999 mio. DKK til mio. DKK. For årets første 9 måneder blev egenkapitalen forrentet med 23,8 % p.a. efter skat. Forsikringsresultatet udgjorde 397 mio. DKK og var 149 mio. DKK lavere end samme kvartal Resultatet var negative påvirket af den lavere rente og det lavere afløb, der tilsammen påvirkede resultatet negativt med 189 mio. DKK. År til dato faldt forsikringsresultatet fra mio. DKK til mio. DKK. Den underliggende erstatningsprocent blev forbedret til 75,1 i forhold til 75,7 i samme periode 2008 justeret for stor- og vejrskader, afløbsresultat og ændring i renteniveau. Combined ratio blev 92,2 i 3. kvartal Præmieforhøjelserne begynder således at virke, men flere er nødvendige. Resultatet på 166 mio. DKK i Privat & Erhverv Norge er det bedste siden 4. kvartal 2007, og med en combined ratio på 86,1 begynder præmieforhøjelserne siden 2007 at have effekt på lønsomheden. Den svenske forretning havde en combined ratio på 94,5, hvilket er det hidtil bedste resultat siden etableringen i Nettoinvesteringsresultatet på 332 mio. DKK i forhold til -331 mio. DKK blev positivt påvirket af udviklingen i rentespænd mellem statsobligationer og især realkreditobligationer samt kursstigninger på aktier. Forventningerne til årets resultat efter skat for 2009 øges fra 1,7 mia. DKK til 1,8 mia. DKK som følge af et bedre investeringsafkast end ventet i 3. kvartal Før skat øges forventningerne fra 2,2 mia. DKK til 2,4 mia. DKK. Præmievæksten forventes uændret på 8 % inklusive Moderna, og forventningen til combined ratio fastholdes på 92. I 2010 forventes en forbedring af combined ratio som følge af de gennemførte præmiestigninger. Præmievæksten forventes på niveau med 2009 eksklusive Moderna, og vil fortsat vil være påvirket af lav konjunktur, hvilket især vil påvirke arbejdsskadeforsikringer negativt.

4 Side 4 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Hovedtal

5 Side 5 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Koncernens samlede resultat i Norden Præmievækst på 11,4 % i lokal valuta (7,3 % i DKK) Koncernens bruttopræmieindtægter udgjorde mio. DKK i 3. kvartal 2009, hvilket svarer til en stigning på 11,4 % i lokal valuta (7,3 % i DKK). Præmievæksten var som ventet og påvirket af konjunkturnedgang, der tydeligt påvirker arbejdsskadeforsikringer i Danmark. De præmieforhøjelser, som blev introduceret siden medio 2007, er begyndt at vise sig som bedre lønsomhed i 3. kvartal 2009, og fremadrettet ventes de allerede implementerede præmiestigninger, samt de annoncerede stigninger at forbedre lønsomheden. På det danske og norske privat- og erhvervsmarked var væksten henholdsvis 3,9 % og 4,1 % og positivt påvirket af flere kunder og højere gennemsnitspræmier. Væksten i Sverige og Finland fortsatte den positive udvikling, der er opnået de seneste mange kvartaler. I Finland var væksten 32 %, og i Sverige var væksten kraftigt påvirket af konsolidering af Moderna, der blev købt i april Isoleret set voksede Vesta i Sverige med 40 % og Moderna med 14 %. I Industriforretningen steg bruttopræmieindtægterne med 0,7 % i lokal valuta (-3,7 % i DKK) til mio. DKK. Den norske del af Industriforretningen bidrog positivt til væksten, mens den danske del faldt. Erstatningsudgifter steg 6,7 % Erstatningsudgifterne steg med 6,7 % til mio. DKK i 3. kvartal 2009 i forhold til mio. DKK. Stigningen på 218 mio. DKK er sammensat af ændringerne nedenfor; Forretningsområde Erstatningsudgifter i mio. DKK i Ændring i mio. DKK siden kvartal 2009 kvartal 2008 P&E Danmark P&E Norge 773 (103) P&E Sverige P&E Finland Industri 883 (139) I alt Stigningen i Sverige er hovedsaglig forårsaget af opkøbet af Moderna, mens stigningen i Privat & Erhverv Danmark skyldes lavere rente, ændringer i erstatningsreserver samt stigende erstatninger til villa og indboforsikringer.

6 Side 6 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 I 3. kvartal 2009 udgjorde erstatningsprocenten 71,9 mod 72,2 i samme periode 2008, og inklusive udgifter til genforsikring var skadeforløbet 76,6 mod 74,9. Lavere renteniveau påvirkede diskontering af erstatningshensættelserne positivt med 3,5 % i 3. kvartal 2009 i forhold til 6,1 % i samme periode året før. I forhold til samme periode i 2008 var der færre storskader, idet de påvirkede erstatningsprocenten med 2,9 mod 6,5. Det lavere niveau for storskader påvirkede genforsikringsprocenten negativt, der steg fra 2,7 % til 4,7 %. Vejrskader var omtrent uændret og påvirkede med 0,6 %, og afløb påvirkede med 3,2 % mod 4,6 %. Den underliggende erstatningsprocent udgjorde 75,1 mod til sammenligning 75,7 i samme kvartal I de to første kvartaler af 2009 udgjorde den underliggende erstatningsprocent henholdsvis 77,2 og 73,9. Den underliggende skadeudvikling er således stabiliseret og vil alt andet lige forbedres i 2010 og 2011 som følge af de iværksatte tiltag. Omkostningsprocent på 15,6 Forsikringsmæssige driftsomkostninger udgjorde 741 mio. DKK i forhold til 706 mio. DKK. Stigningen indeholder konsolideringen af Moderna men er også positivt begunstiget af fald i NOK/DKK, idet de norske omkostninger er lavere omregnet til DKK. Omkostningsprocenten udgjorde samlet 15,6 i forhold til 16,0. Omkostningerne ligger erfaringsmæssigt lavere i 3. kvartal, hvor sommerferieperioden medfører lavere nysalg af forsikringer og dermed lavere salgsprovisioner til medarbejdere og partnere. TrygVesta har fokus på at holde omkostningerne lavere, hvilket i 2009 gennemføres ved tilbageholdenhed på bemandingen og på længere sigt ved gradvist at introducere selvbetjening og papirløse kontorer. Endvidere ændres distributionsplatformen i Danmark og Norge med henblik på øget tilgængelighed på telefon, og hjemmeside. En række TrygVesta servicecentre omstruktureres, og medarbejderne overføres til kundeservice. De faste åbningstider i servicecentre fjernes, og kunderne kan fremover besøge servicecentre efter foregående aftale. Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat udgjorde 397 mio. DKK i forhold til 546 mio. DKK. Resultatudviklingen er påvirket af de ovenfornævnte udviklinger i erstatningerne. Udgifter til genforsikring (netto) steg 103 mio. DKK til 224 mio. DKK, som følge af færre storskader, og forsikringsteknisk rente var kun 27 mio. DKK på grund af det lave renteniveau mod 142 mio. DKK samme periode Combined ratio blev 92,2 Combined ratio blev 92,2 i 3. kvartal 2009 i forhold til 90,9, og var som tidligere nævnt negativt påvirket af det lavere renteniveau.

7 Side 7 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Investeringsresultat bedre end ventet Den samlede investeringsportefølje udgjorde 39,8 mia. DKK ved udgangen af 3. kvartal 2009 og gav i perioden et samlet bruttoafkast på 770 mio. DKK eller svarende til et afkast på 2,0 % (cirka 8 % p.a.) på den gennemsnitlige investerede kapital. Investeringsresultat efter overførsel af forsikringsteknisk rente og andre finansielle indtægter og udgifter udgjorde 332 mio. DKK i forhold til -331 mio. DKK. Resultatet i 3. kvartal 2009 var påvirket af kursgevinster og afkast på aktier på 177 mio. DKK samt renteindtægter og kursgevinster på obligationer på 540 mio. DKK. Idet TrygVesta diskonterer erstatningshensættelserne, opvejes kursgevinster som følge af rentefald af næsten tilsvarende ændring af de diskonterede erstatningshensættelser. TrygVesta vil i 2010 opdele investeringsporteføljen, og i afsnittet om investering er dette nærmere beskrevet. Resultat før skat Resultat før skat steg fra 198 mio. DKK til 717 mio. DKK. Stigningen skyldes et bedre investeringsresultat på 663 mio. DKK men et lavere forsikringsresultat på 149 mio. DKK. Det lavere forsikringsresultat skyldes især den lavere forsikringstekniske rente med 115 mio. DKK og det lavere afløb på 72 mio. DKK. Skat Skatten var 187 mio. DKK i forhold til en indtægt på 34 mio. DKK i samme periode Den effektive skattesats var 24 % i perioden. Resultat efter skat Periodens resultat efter skat blev således 530 mio. DKK i forhold til 232 mio. DKK. Samfundsansvar (CSR) Fra og med 2009 skal børsnoterede selskaber løbende rapportere om forhold vedrørende samfundsansvar. Indholdet i disse rapporteringer skal omhandle selskabets udvikling inden for blandt andet klima, miljø, arbejdsforhold, og samfundsengagement. TrygVesta forholder sig aktivt til sit samfundsansvar, og selskabets CSR Board, der blev etableret i 2008, er med til at understøtte forretningen og tryghedsleverancen. TrygVesta er åben om koncernens samfundsengagement og rapporterer om de løbende CSR-aktiviteter på

8 Side 8 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Privat & Erhverv Danmark P&E Danmark består af forretningsområder, der sælger til og servicerer privatpersoner og erhvervsdrivende inden for blandt andet bil, ejendom, ansvar, rejse, arbejdsskade og sundhed i Danmark. Forretningsområdet udgør cirka 38 % af koncernens samlede præmieindtægter. Præmieindtægter Bruttopræmieindtægterne steg 3,9 % til mio. DKK, hvilket primært skyldes præmiestigninger. På erhverv faldt bestanden på en række produkter som arbejdsskade og ansvar, hvilket skal ses i sammenhæng med den økonomiske afmatning. Gennemsnitspræmien på villaforsikringer steg 7,7 %, mens gennemsnitspræmien på biler faldt 1,9 %. Faldet i gennemsnitspræmie for bilforsikring skyldes ændret tarif for en større gruppeordning samt lavere priser for kunder, der har kørt skadefrit eller har fået lavere årlig kørelængde. I 3. kvartal 2009 steg nettotilgangen inden for bil- og villaforsikringer. TrygVesta har i tidligere kvartaler været konkurrencemæssigt påvirket af de præmiestigninger, der blev gennemført i 2008 og starten af 2009, men i løbet af 2009 har konkurrenterne øget deres præmier, og afgangen af kunder er vendt til tilgang. Fastholdelsesprocenten (andelen af kunder der bliver hos TrygVesta år efter år) var uændret 90,9 %, hvilket betyder, at kunder bliver hos TrygVesta i mere end ti år i gennemsnit. Skader Erstatningsudgifterne steg med 184 mio. DKK til mio. DKK, og erstatningsprocenten steg fra 69,9 til 78,0. Den lavere rente påvirker nutidsværdien af erstatningsprocenten negativt og øgede erstatningsprocenten med 2,1 procentpoint eller 36 mio. DKK. Afløbsresultatet var 44 mio. DKK i 3. kvartal 2009 mod 108 mio. DKK samme periode 2008 en ændring på 64 mio. DKK. Storskader påvirkede resultatet med 36 mio. DKK i forhold til 10 mio. DKK i samme periode 2008.

9 Side 9 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 De underliggende skader er steget, og specielt udviklingen på indboforsikringerne medførte behov for styrkelse af reserverne på indeværende år. Denne udvikling skyldes flere indbrud samt dyrere indbo. For at opretholde lønsomheden planlægges præmiestigninger på indboforsikringer. Frekvensen for bilforsikringer faldt cirka 2 % i forhold til 2008, og gennemsnitsskaden på bil steg 1,5 %. Skadefrekvensen for villa steg cirka 6 procentpoint og var relateret til flere tyverier/hærværksskader samt en mindre stigning i rør- og stikledningskader. Gennemsnitsskaden for villa udviste et mindre fald. Omkostninger Omkostningerne på 286 mio. DKK var på niveau med tidligere kvartaler, og omkostningsprocenten var uændret 16,7. Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat blev således 72 mio. DKK i forhold til 240 mio. DKK. Reduktionen på 168 mio. DKK skyldtes dels det lavere afløbsresultat og effekten af lavere renter. De allerede iværksatte præmieforhøjelser samt den årlige indeksering pr. 1. januar 2010, der er fastlagt til 4,2 %, vil medvirke til forbedret lønsomhed fremadrettet. Combined ratio Combined ratio var 96,6 i forhold til 88,5 og var dermed på et niveau, der ikke anses for tilfredsstillende. Som nævnt ovenfor skyldes stigningen flere erstatningsudgifter til villa og indbrud. For at sikre lønsomheden planlægges for øjeblikket præmieforhøjelser på indboforsikringer.

10 Side 10 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Privat & Erhverv Norge P&E Norge består af forretningsområder, der sælger til og servicerer privatpersoner og erhvervsdrivende inden for blandt andet bil, ejendom, ansvar, rejse, arbejdsskade og sundhed i Norge. Forretningsområdet udgør cirka 24 % af koncernens samlede præmieindtægter. Præmieindtægter Bruttopræmieindtægterne steg 4,1 % i lokal valuta, men på grund af fald i NOK/DKK-kursen faldt præmieindtægterne i DKK med 5,5 % til mio. DKK. Gennemsnitspræmien for bilforsikringer steg 3,5 %, og villaforsikringer steg 6,9 %. Siden medio 2007 har TrygVesta, på linje med de andre store forsikringsselskaber på det norske marked, øget præmierne for at forbedre lønsomheden. Med de præmiestigninger der er implementeret pr. medio 2009 ventes indtjeningen forbedret, når præmieforhøjelserne er fuldt indarbejdet i porteføljen. Fastholdelsesprocenten har været stabil de seneste 12 måneder. Dog er der konstateret et fald på 1 procentpoint til 85,5 ved udgangen af 3. kvartal Konkurrencesituationen på det norske forsikringsmarked for privat og erhvervskunder er fortsat kendetegnet ved nye forsikringsselskaber. Markedsstatistikken for 2. kvartal 2009 viser, at TrygVestas markedsandel er øget med 0,2 procentpoint til 18,2 %. Stigningen ligger inden for erhvervsmarkedet og sker på trods af fortsat hård konkurrence fra nyetablerede selskaber. Skader Erstatningsudgifterne faldt 31 mio. NOK til 912 mio. NOK (773 mio. DKK), og erstatningsprocenten faldt fra 72,8 til 67,9. Udviklingen er påvirket af et afløbsresultat på 61 mio. DKK i forhold til 18 mio. DKK i samme periode Storskader udgjorde 11 mio. DKK mod 91 mio. DKK samme periode i 2008.

11 Side 11 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Det lavere renteniveau påvirkede den norske forretning, idet de korte norske renter var lavere i 3. kvartal 2009 end i samme periode Siden 2. kvartal 2009 er renten steget en smule. Skadefrekvensen på biler i 2009 steg 4 % i forhold til samme periode 2008, og gennemsnitsskaden steg 2,5 procentpoint. Skadefrekvensen for villa steg 11 %, og var påvirket af flere brandskader samt flere tyverier/hærværksskader. Gennemsnitsskaden for villa steg cirka 2 %. Omkostninger Omkostningerne på 238 mio. NOK i forhold til 266 mio. NOK i samme periode 2008 skyldes at omkostningsniveauet erfaringsmæssigt er lavere i 3. kvartal end de øvrige kvartaler på grund af tilbageholdenhed med nyansættelser samt at 3. kvartal 2009 var positivt påvirket af periodisering af personaleudgifter. Omkostningsprocenten faldt fra 20,6 til 17,7. Forsikringsteknisk resultat Privat & Erhverv Norges resultat for 3. kvartal 2009 er det bedste resultat siden 4. kvartal 2007 og forklaret med præmievækst, moderat skadeudvikling og tilbageholdenhed med omkostningerne. Resultatet i DKK er som tidligere nævnt påvirket af faldet i NOK/DKK valutakursen. Combined ratio Combined ratio var 86,1 i forhold til 94,7 i 3. kvartal I løbet af 2009 er der sket en tydelig forbedring af Privat & Erhverv Norges combined ratio, således at lønsomheden for kvartalet anses at være på et tilfredsstillende niveau.

12 Side 12 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Privat & Erhverv Sverige Vesta Skadeförsäkring sælger forsikringer til privatpersoner og virksomheder under brandet Moderna og brandet Vesta Skadeförsäkring. Moderna har flere sub-brands hvor de mest kendte er Atlantica og Bilsport&MC. Salget foregår gennem Nordeas filialer, egne sælgere, call-center, internet, bil- og bådforhandlere. Moderna indgik fra og med 2. kvartal Konsolideringen af Moderna forløber som planlagt, og de beregnede synergier inden for genforsikring, sammenlægning af investeringsportefølje og anvendelse af skattemæssige underskud bidrager positivt til hele koncernens udvikling. Præmieindtægter Bruttopræmieindtægterne udgjorde 402 mio. DKK i 3. kvartal 2009, hvoraf Moderna bidrog med 320 mio. DKK. Vesta Skadeförsäkring voksede med 40 % i lokal valuta, og Moderna voksede 14 %. Den gode udvikling skyldes tilgang af nye kunder og præmieforhøjelser. Sammenlignet med 3. kvartal 2008 er SEK/DKK svækket med 9,7 %, hvilket påvirker udviklingen i DKK. 1. april 2009 blev præmieforhøjelser på % gennemført i Vesta Skadeförsäkring, og disse vil i løbet af de kommende år løfte lønsomheden. Yderligere vil forsikringsdækninger og prisstruktur i Sverige fremadrettet blive endnu bedre balanceret og dermed understøtte lønsom vækst. Skader Erstatningsudgifterne var 306 mio. DKK. Erstatningerne er påvirket af konsolideringen af Moderna, der havde erstatningsudgifter på 237 mio. DKK. Erstatningsprocenten var dermed 76,1 i forhold til 89,1 i samme periode Omkostninger Som følge af konsolideringen af Moderna steg omkostningerne fra 22 mio. DKK til 63 mio. DKK, og omkostningsprocenten faldt fra 34,4 til 15,7.

13 Side 13 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Forsikringsteknisk resultat Privat & Erhverv Sveriges resultat for 3. kvartal 2009 på 25 mio. DKK mod -11 mio. DKK i samme periode 2008 er det hidtil bedste resultat for de svenske aktiviteter. Afløb bidrog med 9 mio. DKK mod 0 mio. DKK i samme periode Combined ratio Combined ratio udgjorde 94,5 i 3. kvartal 2009 og er med konsolideringen af Moderna forbedret markant i forhold til tidligere. Det er således første gang, at combined ratio er tydeligt under 100 i TrygVestas svenske aktiviteter.

14 Side 14 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Privat & Erhverv Finland TrygVesta i Finland sælger forsikringer til privatpersoner og mindre virksomheder under brandet TrygVesta Finland og brandet Nordea Vahinkovakuutus. Salget foregår gennem Nordeas filialer, egne sælgere, call-centre, bilforhandlere og internettet. Præmieindtægter Bruttopræmieindtægterne steg 32 % til 128 mio. DKK. Salget fortsætter således den gode væksttakt og er dels drevet af Nordeas salg gennem deres filialer og dels gennem TrygVestas egne sælgere og call-centre. I 2009 har TrygVesta forhøjet præmierne med cirka 10 %, hvilket vil have positiv indflydelse på lønsomheden fremadrettet. De største konkurrenter har også hævet præmierne, så TrygVestas konkurrencekraft vurderes fortsat at være stærk. Den samlede portefølje i Finland udgjorde godt 540 mio. DKK ved udgangen af 3. kvartal 2009, og i løbet af kvartalet var der et nettosalg af nye forsikringer på stk. Skader Erstatningsudgifterne steg 27 mio. DKK til 112 mio. DKK. Erstatningsprocenten var stort set uændret på 87,5, trods et negativt afløbsresultat på 6 mio. DKK, svarende til 4,7 % påvirkning i 3. kvartal I 3. kvartal 2008 var afløbsresultatet nul. Omkostninger Omkostningerne steg 19 % til 44 mio. DKK, og omkostningsprocenten var dermed 34,4 mod 38,1 i samme periode Forsikringsteknisk resultat Privat & Erhverv Finlands resultat blev -32 mio. DKK mod -18 mio. DKK. Siden 2. kvartal 2009 er fokus øget på at sikre bedre balance mellem vækst og lønsomhed. Tidligere var fokus for forretningsledelsen i Finland primært at øge salget.

15 Side 15 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Salgsindsatsen skal fortsat være højt prioriteret, men de understøttende interne processer og forretningsgange skal effektiviseres efter flere år med vækst i både antal kunder og dermed også næsten tilsvarende stigning i volumen inden for skadebehandling og generel service over for kunderne. Combined ratio Combined ratio udgjorde 121,9 mod 125,7 i samme periode Målet er bringe combined ratio til cirka 95, hvilket vil ske gennem det ændrede fokus på lønsom vækst. Privatforretningen havde en underliggende combined ratio på 109,4 i forhold til 115,5 i 3. kvartal 2008.

16 Side 16 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Industri Industri er et nordisk forretningsområde, som sælger forsikringer til industrikunder under brandet TrygVesta og brandet Moderna. Industri sælger gennem eget salgskorps og gennem forsikringsmæglere. Præmier Bruttopræmieindtægterne steg 0,7 % i lokal valuta (-3,7 % i DKK) til mio. DKK. I den danske del af forretningen faldt bruttopræmierne, mens de steg i den norske del. Baggrunden for denne udvikling er en god kundetilgang i Norge, mens det danske marked er præget af faldende volumen inden for arbejdsskadeforsikring som følge af flere ledige, samt priskonkurrence på niveauer, hvor TrygVesta af lønsomhedsårsager ikke ønsker at deltage. Den svenske del af industriforretningen er nu også for alvor kommet i gang, og bidrager positivt til væksten. Skader Erstatningsudgifterne faldt fra mio. DKK til 883 mio. DKK, til trods for at afløbsresultat faldt fra 85 mio. DKK til 39 mio. DKK. Skadeforløbet (erstatninger inklusive genforsikringsomkostninger) blev 77,4 mod 77,9. Storskaderne i 3. kvartal beløb sig til 96 mio. DKK mod 143 mio. DKK. Omkostninger Omkostningerne blev reduceret fra 141 mio. DKK til 136 mio. DKK, og positivt påvirket af lavere provisionsomkostninger. Omkostningsprocenten udgjorde 10,0. År til dato ligger omkostningsforbruget højere end i samme periode 2008, hvilket har relation til væksten udenfor Danmark. Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat blev således 177 mio. DKK i forhold til 218 mio. DKK. Udviklingen skyldes de ovenfornævnte forhold samt at forsikringsteknisk rente faldt fra 47 mio. DKK til 7 mio. DKK. Omkostninger til genforsikring steg fra 74 mio. DKK til 167 mio. DKK. Combined ratio Combined ratio var således 87,4 i 3. kvartal 2009 mod 87,9 i samme periode 2008.

17 Side 17 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Investeringsvirksomhed TrygVestas investeringsportefølje på 39,8 mia. DKK gav i 3. kvartal 2009 et bruttoafkast (før ændringer foranlediget af diskontering og andre finansielle poster) på 770 mio. DKK, hvilket svarer til et afkast på 2,0 % eller cirka 8 % pro anno, på gennemsnitlig investeret kapital i perioden. Nettoinvesteringsresultatet på 332 mio. DKK i forhold til -331 mio. DKK blev positivt påvirket af udviklingen i rentespænd mellem statsobligationer og især realkreditobligationer samt kursstigninger på aktier i 3. kvartal 2009, hvor der i 3. kvartal 2008 var kurstab på 192 mio. DKK. Obligationsporteføljen på 34,6 mia. DKK gav et afkast på 540 mio. DKK, hvilket tilsvarer en forrentning på 1,6 % tilsvarende 6,4 % på årsbasis. TrygVesta matcher renterisiko på aktiver og passiver (obligationsporteføljen og erstatningshensættelserne), hvilket tilstræber at neutralisere eksponeringen over for renteudsving. Obligationsbeholdningens andel af den samlede investeringsportefølje var 86,8 % ved udgangen af 3. kvartal Obligationsinvesteringerne, der har en gennemsnitlig løbetid på cirka 2 år, er placeret med 24 % i europæiske statsobligationer, 11 % i statsgaranterede danske bankindskud, 49 % i danske realkreditobligationer og nordiske covered bonds, 10 % som bankindskud i øvrige nordiske banker og 6 % i andet. 76 % af obligationsporteføljen er placeret i papirer med AAA-rating, 15 % i AA-ratede papirer og 3 % i A-ratede papirer. Norske pengemarkedspapirer uden rating, men med god kreditkvalitet, udgjorde 3 %.

18 Side 18 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Aktieporteføljen på 1,5 mia. DKK ultimo 3. kvartal 2009 gav i perioden et resultat på 177 mio. DKK mod et tab på 192 mio. DKK. Aktiebeholdningen udgjorde i slutningen af 3. kvartal ,8 % af investeringsporteføljen, og aktiesammensætningen var 25 % nordiske aktier, 9 % UK-aktier, 27 % aktier fra det øvrige Europa, 28 % amerikanske og 11 % asiatiske aktier. Ejendomme gav et afkast på 53 mio. DKK mod 47 mio. DKK. Afkastet beregnes på baggrund af ejendommenes løbende nettolejeindtægter. For domicilejendommene beregnes et afkast, baseret på markedslejer for tilsvarende bygninger, der dog fratrækkes igen i posten andre finansielle indtægter og udgifter. Ejendomsporteføljen udgjorde ved udgangen af 3. kvartal ,4 % af investeringsporteføljen. Opdeling af investeringsporteføljen TrygVesta vil fra 1. januar 2010 opdele investeringsporteføljen i to dele. Den ene del, der betegnes matchning porteføljen, skal udelukkende fungere som afdækning af forsikringshensættelserne (både erstatnings- og præmiehensættelserne). TrygVesta diskonterer forsikringshensættelserne og med opdeling af investeringsporteføljen vil en stringent håndtering af matchning skabe mindst mulig volatilitet mellem rentepåvirkningen på de diskonterede hensættelser og de rentebærende fordringer, der anvendes til matchning. Den anden del som repræsenterer egenkapitalen og som betegnes den fri investeringsportefølje, skal med given risikoprofil optimere afkast og typisk investere i blandt andet aktier, ejendomme og rentebærende aktiver. Det er TrygVestas strategi at varetage en forsigtig investeringsstrategi i likvide værdipapirer, hvorfor den kommende ændring ikke er udtryk for en ændret risikoprofil, men opdelingen giver bedre gennemsigtighed i denne del af TrygVesta.

19 Side 19 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Kapitalforhold En forenklet kapitalmodel opdateret med regnskabstallene fra 3. kvartal 2009 kan ses på under Investor/nøgletal. Mio. DKK M 2009 Egenkapital primo periode Besluttet kontant udbytte for perioden Faktisk aktietilbagekøb i perioden Udbetalt kontantudbytte i perioden Egenkapital ultimo periode Egenkapital ultimo perioden justeret for udlodning TrygVestas egenkapital var 9,2 mia. DKK ved udgangen af 3. kvartal Inklusive hybridkapital på 1,6 mia. DKK udgjorde den samlede kapital 10,8 mia. DKK ultimo 3. kvartal Aktiekapitalen bestod oprindeligt af 68 mio. aktier á 25 DKK eller 1,7 mia. DKK. På selskabets generalforsamling den 22. april 2009, blev det besluttet at annullere de tilbagekøbte aktier og nedsætte selskabets aktiekapital. Dette blev gennemført i 3. kvartal 2009, hvorefter antallet af aktier udgjorde stk. og selskabets aktiekapital nominelt DKK. Fratrukket egne aktier udgjorde antallet af aktier stk. ved udgangen af 3. kvartal I forhold til Standard & Poor s kapitalmodel var TrygVestas tilgængelige kapital mio. DKK. Den tilgængelige kapital skal ses i forhold til et kapitalkrav på mio. DKK. Kapitalkravet er fastsat ud fra Standard & Poor s kapitalmodel, hvortil TrygVesta tillægger et yderligere kapitalkrav på 5 %, så koncernen har en større sikkerhed for til enhver tid at leve op til selskabets A- rating. Bufferen var ved udgangen af 3. kvartal 2009 på 24 %.

20 Side 20 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Forventninger TrygVesta opjusterer forventningerne til årets resultat efter skat fra 1,7 mia. DKK til 1,8 mia. DKK som følge af et forbedret investeringsresultat. TrygVesta fastholder forventningen til præmievæksten i lokal valuta på 8 %. Forventningerne til forsikringsteknisk resultat nedjusteres fra 1,6 mia. DKK til 1,5 mia. DKK. Før skat opjusteres forventningerne fra 2,2 mia. DKK til 2,4 mia. DKK. Faktisk Forventet Mio. DKK Positivt Negativ (marts) (maj) (august) (november) forløb forløb Præmievækst* 4,9 % 4 % 8 % 8 % 8 % Forsikringsteknisk resultat ** Investeringsresultat Resultat før skat Resultat efter skat Combined ratio 89, * I lokal valuta ** For resten af 2009 forudsættes afløbsresultat at være nul. Præmier Bruttopræmierne forventes at stige 8 % i lokal valuta, hvilket er uændret i forhold til tidligere. Moderna indgik i tallene fra og med 2. kvartal 2009, og denne konsolidering løftede den oprindelige vækstforventning fra 4 % til 8 % i lokal valuta. I den oprindelige vækstforventning var indbygget en forsigtighed på grund af usikkerhed omkring påvirkningen fra den finansielle krise. Denne usikkerhed er fortsat til stede, og påvirkningen er blevet mere synlig gennem det seneste kvartal, hvor især arbejdsskadeforsikringer påvirkes negativt. Forudsætningen for præmievæksten er desuden, at konkurrenceforholdene ikke ændrer sig markant. Præmiestigninger, for at reducere effekten af stigende erstatningsudgifter, er gennemført eller er planlagt, men disse har ikke effekt, før de er blevet til optjent bruttopræmie, hvilket tager op mod 2 år før den fulde effekt kan ses i regnskabet. Combined ratio Combined ratio forventes uændret i niveauet 92. I forhold til de helårsforventninger, der blev givet i forbindelse med resultatet for 1. halvår 2009, er combined ratio negativt påvirket af den lavere diskonteringsrente, hvilket øger combined ratio og positivt påvirket af afløbsgevinsterne i 3. kvartal. Udviklingen i den underliggende erstatningsprocent i den danske privatforretning betyder, at angivelsen af combined ratio for året er mere præcis end sædvanligt på dette tidspunkt af året. Skader Udgifter til storskader forventedes ved årets start at udgøre 500 mio. DKK for hele Storskader udgjorde 429 mio. DKK brutto i kvartal For resten af 2009 forventes storskader for 125

21 Side 21 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 mio. DKK. Udgifter til vejrrelaterede skader forventedes i starten af 2009 at udgøre 250 mio. DKK. Stormrelaterede skader udgjorde 98 mio. DKK i kvartal 2009, og for resten af 2009 er der i forventningerne gjort antagelse om vejrrelaterede skader for 100 mio. DKK. Afløb Afløbsresultatet eller ændringer i erstatningshensættelser var netto 482 mio. DKK år til dato 2009, hvilket svarer til 3,6 % på combined ratio. For resten af 2009 forudsættes afløb at være nul. Omkostninger Omkostningsprocenten er påvirket af tilbageholdenhed i omkostningerne, dog således at de danske og norske aktiviteter tilstræber at fortsætte med at reducere omkostningsprocenten, mens den høje vækst i Finland og Sverige trækker omkostningsprocenten op. På kort sigt forventes konsolideringen af Moderna at øge omkostningsprocenten. Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat forventes at udgøre 1,5 mia. DKK for helåret 2009 mod tidligere forventet 1,6 mia. DKK. Den lavere forventning til det forsikringstekniske resultat skyldes dels det lavere renteniveau og den underliggende erstatningsudvikling. Investeringsresultat Det forbedrede investeringsresultat i 3. kvartal 2009 medfører en betydelig opjustering af forventningen til resultatet for Efter overførsel af forsikringsteknisk rente forventes nu et resultat på 900 mio. DKK mod tidligere 700 mio. DKK. Et aktieafkast på 177 mio. DKK og kursgevinster på obligationssiden begrunder opjusteringen. Forventningen til investeringsresultatet for resten af 2009 er baseret på investeringsresultatet til og med 30. september 2009 samt en forudsætning om et afkast i resten af 2009 på 2,5 % p.a. for obligationer, 7,0 % p.a. for aktier og 6,0 % p.a. for fast ejendom. En følsomhedsanalyse for værditab/-gevinst på 10 % på aktier og ejendomme indikerer værdiændringer på henholdsvis 150 mio. DKK og 372 mio. DKK. Tilsvarende vil en rentestigning på ét procentpoint medføre et kurstab på obligationerne på 664 mio. DKK, der dog modsvares af en gevinst på diskontering af reserverne på 663 mio. DKK. Skat For 2009 skønnes den effektive skatteprocent for året at blive på 24 mod tidligere forventet 23. For 2010 og frem forventes en effektiv skatteprocent uændret på 26, men størrelsen afhænger som hidtil af skattefrie og ikke fradragsberettigede aktiegevinster eller - tab. Egenkapitalforrentning Indfris de nævnte forventninger forventes egenkapitalen at blive forrentet med cirka 21 % efter skat.

22 Side 22 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Forbehold Visse udsagn i denne rapport er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser og oplysninger, som i øjeblikket er til rådighed. Udsagn vedrørende TrygVestas fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi, planer og fremtidige mål er med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger generelt kendetegnet ved ord som har som målsætning, mener, forventer, har til hensigt, agter, planlægger, søger, vil, kan, forudser, kan, fortsætter eller lignende udtryk. En række forskellige faktorer kan bevirke, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de fremadrettede udsagn i rapporten, herunder, men ikke begrænset til, de økonomiske konjunkturer, ændrede konkurrenceforhold, udviklingen på de finansielle markeder, ekstraordinære begivenheder som for eksempel naturkatastrofer eller terrorangreb, ændringer i lovgivningen eller retspraksis samt genforsikring. TrygVesta opfordrer alle til at læse kapitlet Risikostyring i årsrapporten eller på for en gennemgang af nogle af de faktorer, som vil kunne påvirke koncernens fremtidige resultater eller forsikringsbranchen. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende antagelse viser sig at være forkert, kan TrygVestas faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet i rapporten. TrygVesta er ikke forpligtet til at opdatere nogen af de fremadrettede udsagn eller til at tilpasse sådanne udsagn til faktiske resultater, med mindre dette følger af lovgivningens krav herom.

23 Side 23 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Ledelsens påtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for kvartal Rapporten, der ikke er revideret eller gennemgået af selskabets revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting, lov om finansiel virksomhed og de krav, som OMX Den Nordiske Børs København stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at rapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2009 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsens beretning indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Ballerup, den 10. november Direktion: Christine Bosse Morten Hübbe Peter Falkenham Koncernchef Koncernfinansdirektør Koncerndirektør Bestyrelse: Mikael Olufsen Bodil Nyboe Andersen Jørn Wendel Andersen Formand Næstformand Paul Bergqvist Christian Brinch Niels Bjørn Christiansen Peter Mollerup John R. Frederiksen Rune Torgeir Joensen Birthe Petersen Per Skov Berit Torm

24 Side 24 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Resultatopgørelse

25 Side 25 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Balance

26 Side 26 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009

27 Side 27 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Egenkapital

28 Side 28 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Totalindkomst

29 Side 29 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Pengestrømsopgørelse

30 Side 30 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Noter

31 Side 31 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009

32 Side 32 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009

33 Side 33 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Geografiske segmenter

34 Side 34 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Kvartalsoversigt 3. kvartal kvartal 2009

35 Side 35 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Yderligere information Finanskalender 2010 Delårsrapport for 4. kvartal og årsrapport februar 2010 Ordinær generalforsamling Delårsrapport for 1. kvartal Halvårsrapport Delårsrapport for kvartal 15. april maj august november 2010 Kontaktinformation Ole Søeberg Investor Relations-direktør Lars Møller Investor Relations Manager Troels Rasmussen Kommunikationsdirektør Besøg også

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt.

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Halvårsrapport 2009 Side 2 af 40 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 TrygVesta Delårsrapport 4. kvartal 2009 Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter... 3 Hovedtal... 4 Koncernens samlede resultat i Norden... 5 Privat & Erhverv Danmark...

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 12/2008 5. maj 2008 Side 1 af 33 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Hovedpunkter (sammenlignet med 1. kvartal 2007) 4,9 % bruttopræmievækst (5,9 % i DKK) i 1. kvartal 2008. Stigningen fra

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Meddelelse nr. 43/2008 11. november 2008 Side 1 af 33 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Høj præmievækst, men højere skadesudgifter og lavere investeringsresultat Hovedpunkter (sammenlignet med 1.-3.

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2007 Side 1 af 24 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 God lønsomhed kombineret med god antalsudvikling giver solid forsikringsteknisk fremgang Forventningerne til årets resultat

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO 1 OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO Fakta om TrygVesta 2 Ejerstruktur Danske Institutionelle 20% Udenlandske institutionelle 6% M indre aktionærer 14 % Antal udestående aktier

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Delårsrapport for 4. kvartal 2008

Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Meddelelse nr. 14/2009 3. marts 2009 Side 1 af 35 Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Resultat for 4. kvartal 2008 bedre end ventet Hovedpunkter INDHOLD Præmieindtægter steg 4,9 % i lokal valuta (4,3 % i

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 1 3. april 2008 Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 Dagsorden 2 3. april 2008 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008 1 Pressemøde 19. august 20 Resultat for 1. halvår 20 Forbehold 2 Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007 Meddelelse nr. 03/2008 Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007 Industri og nye markeder løfter gruppens samlede præmievækst for kvartalet til 5,1 % i lokal valuta Forsikringsteknisk resultat på 721 mio. DKK

Læs mere

Yderligere information 30

Yderligere information 30 Delårsrapport 4. kvartal 2010 Indhold Delårsrapport 4. kvartal 2010 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 4. kvartal 2010 1 Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte

InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte Christian Baltzer, koncernfinansdirektør Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

InvestorDagen, Odense 29. november 2016

InvestorDagen, Odense 29. november 2016 InvestorDagen, Odense 9. november 16 Lars Bonde, COO Følg os på Twitter: @TrygIR Kort om Tryg (I) Tryg går tilbage til det 18. århundrede Stærkt brand specielt i Danmark Skadeforsikringsselskab i Danmark,

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Yderligere information 38

Yderligere information 38 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal 2012 1 Resultatoversigt 2 Trygs samlede resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10

Læs mere

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens regnskabspåtegning 46 Revisionspåtegning 47 Regnskab for TrygVesta

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 5 l HØJDEPUNKTER > Ekstra udgifter til vinterrelaterede skader forventes at udgøre 700 mio. DKK i 1. kvartal 2010

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Webc ast og telekonference

Indholdsfortegnelse. Webc ast og telekonference Delårsrapport 1. kvartal 2010 Indholdsfortegnelse Højdepunkter 3 Hovedtal 4 Koncernens samlede resultat 5 Privat Norden 8 Erhverv Norden 10 Industri Norden 12 Investeringsvirksomhed 14 Kapitalforhold 16

Læs mere

Yderligere information 40

Yderligere information 40 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

TrygVesta generalforsamling 2009. Velkommen til TrygVestas generalforsamling. 22. april 2009

TrygVesta generalforsamling 2009. Velkommen til TrygVestas generalforsamling. 22. april 2009 1 22. april Velkommen til TrygVestas generalforsamling 22. april 2009 Dagsorden 2 22. april 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag fra

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010 v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Agenda Aktieprofil Krisen og værdiskabelse i Skade Solvency II Udsigter for 2010 2 Aktieprofil

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige 14 Investeringsvirksomhed

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 20 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen Hoved-og nøgletal

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011 Velkommen til Trygs generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag fra bestyrelsen og aktionærer

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 18 77 30 15 16 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 7 l Velkommen til TrygVesta s første IR-nyhedsbrev. Vi vil fremover udsende nyhedsbreve som med jævne mellemrum

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere