Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S"

Transkript

1 Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr )

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring koncern: Resultatopgørelse 40 Balance 41 Egenkapital 43 Pengestrømsopgørelse 45 Noter 46 Regnskab TrygVesta Forsikring moderselskab: Resultatopgørelse 72 Balance 73 Egenkapital 75 Noter 76 Hoved- og nøgletal 86 Koncerndiagram 87 Direktionens ledelseserhverv 88 CV er bestyrelsen 89 Ordliste 91

3 Selskabsoplysninger Bestyrelse Mikael Olufsen, formand Bodil Nyboe Andersen, næstformand Jørn Wendel Andersen John R. Frederiksen Paul Bergqvist Niels Bjørn Christiansen Christian Brinch Per Skov Peter Wagner Mollerup Birthe Petersen Håkon J. Huseklepp Trond Christiansen Direktion Christine Bosse Stig Ellkier-Pedersen Morten Hübbe Lars Bonde Peter Falkenham Kjerstin Fyllingen Intern revision Jens Galsgaard Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforhold TrygVesta Forsikring A/S indgår i TrygVesta koncernen, og aktiekapitalen på mio. DKK ejes 100 procent af TrygVesta A/S, Ballerup. Årsrapporten indgår i koncernregnskaberne for Tryg i Danmark smba, Kgs. Lyngby og TrygVesta A/S, Ballerup (www.trygidanmark.dk og Adresse TrygVesta Forsikring A/S Klausdalsbrovej Ballerup Telefon Telefax TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 1

4 Ledelsesberetning TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 2

5 TrygVesta Forsikring koncernens resultat 2007 I 2007 leverede vi et klart forbedret forsikringsteknisk resultat med en vækst på 12,3 % i forhold til Den positive udvikling er et resultat af den store indsats, som vores cirka medarbejdere dagligt udfører. Et arbejde som gør en forskel for vores kunder, og som kommer alle interessenter til gode. Aktiemarkederne udviklede sig i negativ retning i anden halvdel af Denne udvikling har påvirket vores resultat negativt, mens forsikringsforretningen, fortsætter de seneste års positive udvikling. Resultat i 2007 I 2007 steg TrygVesta Forsikrings forsikringstekniske resultat med 12,3 % til mio. DKK. Fremgangen på 308 mio. DKK i forhold til 2006 er sket på trods af, at vi i 2007 havde det største antal storskader nogensinde, der brutto udgjorde mere end 1 mia. DKK. Resultat før skat på mio. DKK ligger over vores forventninger for helåret. På grund af lavere investeringsresultat er resultatet før skat dog faldet 589 mio. DKK. i forhold til Resultat efter skat faldt 937 mio. DKK til mio. DKK på grund af et lavere investeringsafkast. I 2006 havde vi en høj andel af skattefrie aktieavancer, som vi grundet et ustabilt aktiemarked ikke havde i Industri og Nye Markeder driver præmievæksten Bruttopræmierne steg 3,8 % i lokal valuta (3,7 % i DKK) til i alt mio. DKK og på linie med forventningerne til året. Væksten er positivt påvirket af et stigende antal nye kunder og en øget fornyelse blandt eksisterende kunder inden for alle forretningsområder. Industri har især drevet udviklingen med en præmievækst på 7,4 % eller 364 mio. DKK. Udover flere nye kunder og en høj kundefornyelse skyldes den høje vækst i Industri prisstigninger på arbejdsskadeforsikringer i Danmark. Som det eneste større forsikringsselskab i Norge steg vores markedsandel (målt på præmieindtægter) med 0,7 procentpoint til 18,2 % i Denne udvikling var drevet af erhvervsforretningen og den norske del af industriforretningen. Finland og Sverige bidrog ligeledes med en høj præmievækst på i alt 68,8 % og udviklede sig fortsat i tråd med vores mål og vækststrategier. En fokuseret indsats inden for Health Care har resulteret i en vækst i porteføljen på mere end 80 %. I slutningen af 2007 lancerede vi salg af sundhedsforsikringer i Norge, og fokus vil det kommende år fortsat være vækst og lancering af nye sundhedsydelser. Fortsat fald i combined ratio I 2007 faldt combined ratio 0,3 procentpoint til 86,1. Storskader og vejrrelaterede skader påvirkede negativt med henholdsvis 3,8 og 2,0 procentpoint og til sammenligning var den tilsvarende påvirkning i 2006 henholdsvis 2,1 og 1,3 procentpoint. Afløbsgevinster påvirkede positivt med 4,5 procentpoint svarende i 2007 i forhold til en positiv påvirkning på 3,5 procentpoint i Endelig påvirkede stigende renter combined ratio positvt med 1,7 procentpoint. TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 3

6 Erstatningsudvikling Skadeforløbet for 2007 er 69,4 % og er trods mange storskader forbedret i forhold til Storskader udgjorde mio. DKK i 2007 og er mere end fordoblet i forhold til Nettoudgiften til storskader blev dog reduceret til 637 mio. DKK i 2007, da en betydelig del af skaderne var Marineskader, som er et område med forholdsvis høj reassurancedækning. Vejrrelaterede skader steg med 130 mio. DKK til 332 mio. DKK i 2007 og er ligeledes højere end forventet. I et normalt år forventer vi en udgift til vejrrelaterede skader på 225 mio. DKK. * Normalt år er et vægtet gennemsnit af de sidste ti år. Afløbsgevinster udgjorde brutto 744 mio. DKK (netto 743 mio. DKK) og påvirkede erstatningsprocenten positivt med 4,5 procentpoint. Til sammenligning var afløbsgevinsterne i 2006 brutto 618 mio. DKK (netto 555 mio. DKK) og påvirkede erstatningsprocenten med 3,5 procentpoint. Afløbsgevinsterne kommer især fra brancherne Bil, Ulykke og Ansvar, mens Arbejdsskade krævede yderligere hensættelser i Omkostninger Bruttoomkostningsprocenten blev reduceret med 0,1 procentpoint til 16,7 i I de establerede markeder Danmark og Norge reducerede vi omkostningsprocenten med 0,7 procentpoint til 15,4, mens investeringerne i Finland og Sverige fortsat påvirkede omkostningsprocenten negativt med 1,3 procentpoint. Investeringsresultat Investeringsresultatet blev i alt mio. DKK før overførsel til forsikringsteknisk rente, men efter andre finansielle indtægter og udgifter. Resultatet i 2007 var 518 mio. DKK lavere i forhold til 2006, hvilket især skyldes et ustabilt aktiemarked. Investeringsresultatet efter overførsel til forsikringsteknisk rente var 868 mio. DKK lavere end i 2006 og var ud over det lavere aktieafkast negativt påvirket af en højere overførsel af forsikringsteknisk rente, som følge af det højere renteniveau. Skat Udgiften til skat var i 2007 på 862 mio. DKK mod 641 mio. DKK i I 2006 var den effektive skatteprocent ekstraordinær lav i kraft af, at vi tilbageførte en hensættelse til udskudt skat. Skatteudgiften var i 2007 negativt påvirket af lavere skattefrie aktieavancer, men positivt påvirket af, at den danske selskabsskat fra 1. januar 2007 blev nedsat fra 28 % til 25 %. I 2007 var koncernens effektive skatteprocent 27. TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 4

7 Balance og pengestrømme Balancen steg mio. DKK fra mio. DKK i 2006 til mio. DKK i På passivsiden var balancen primært sammensat af en egenkapital på mio. DKK og forsikringshensættelser på mio. DKK. Hensættelser til forsikringskontrakter blev forhøjet med i alt 959 mio. DKK i forhold til Erstatningsmarginen var i forhold til 2006 uændret på 124, som svarer til en stigning i hensættelser til forsikringskontrakter på 3,7 %. I 2007 var pengestrømme fra driften positiv med 2,7 mia. DKK sammenholdt med 3,2 mia. DKK i Investeringerne i 2007 udgjorde i alt 0,4 mia. DKK. Likviditeten fra finansiering udgjorde -2,4 mia. DKK, som primært vedrører udbetalt udbytte. Egenkapital Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december mio. DKK. Egenkapitalen er således forøget med 91 mio. DKK. Stigningen svarer til årets resultat fratrukket udbetalt udbytte for 2006 og korrigeret for reguleringer, som primært vedrører aktuarmæssige gevinster og styrkelse af på pensionshensættelsen i henhold til IAS 19 og øvrige mindre reguleringer. Foreslået udbytte indgår med mio. DKK. Filialisering Forsikringsaktiviteterne i Vesta Forsikring AS er pr. 30. juni 2007 overgået til TrygVesta Forsikring, norsk filial af TrygVesta Forsikring A/S. Ejendomsaktiviteterne fortsætter i Vesta Forsikring AS, der ændrer navn til Vesta Eiendom AS (herefter Vesta Eiendom AS ) som et datterselskab af TrygVesta Forsikring A/S. Den regnskabsmæssige behandling af filialiseringen er beskrevet i Anvendt regnskabspraksis. Begivenheder efter balancedagen TrygVesta Forsikring koncernen har i januar reduceret aktieandelen i investeringsporteføljen til cirka 4 % eller cirka 1,8 mia. DKK. Beslutningen om en lavere aktieandel bygger på en forventning om fortsat høj usikkerhed og høje risikopræmier på aktier i første halvdel af Det meget ustabile aktiemarked har i januar og frem til 18. februar 2008 givet et tab på ca. 400 mio. DKK. TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 5

8 Privat & Erhverv Danmark Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 62,3 66,0 78,5 Nettogenforsikringsprocent 1,3 3,1-7,4 Skadeforløb 63,6 69,1 71,1 Bruttoomkostningsprocent 16,7 17,4 17,7 Combined ratio 80,3 86,5 88,8 Privat & Erhverv Danmark sælger forsikringer til privatpersoner og små og mellemstore virksomheder i Danmark under Tryg-brandet. Salget foregår gennem 5 kundeservicecentre, 16 lokale servicecentre, interesseorganisationer, bilforhandlere, ejendomsmæglere og Nordeas filialer. Privat & Erhverv Danmark har cirka medarbejdere, og forretningsområdet bidrager med cirka 40 % af de samlede præmieindtægter. Forbedret resultat i 2007 I 2007 fortsatte Privat & Erhverv Danmark den positive udvikling og forbedrede det forsikringstekniske resultat med 446 mio. DKK til mio. DKK. Resultatet skyldes både et lavt erstatningsniveau, reducerede omkostninger og et højere renteniveau. Fornyelsesprocenten steg med 1 procentpoint til 91, hvilket vil sige, at 91 ud af 100 privatkunder valgte at forny deres forsikringer hos os i Den høje fornyelsesprocent har også bidraget til det positive resultat, fordi en høj fornyelsesprocent er væsentlig både i relation til præmieudviklingen og i forhold til udviklingen i omkostningerne, da flere kundefornyelser giver relativt lavere salgs- og administrationsomkostninger. Præmieindtægter Bruttopræmieindtægterne steg 1,6 % til mio. DKK i Væksten var i 2007 fortsat negativt påvirket af en række præmienedsættelser på biler, som vi foretog i sommeren Vi reducerede blandt andet præmien på nye biler med op til 15 % som følge af, at nye biler har mere sikkert udstyr og derfor en bedre risikoprofil. Bilpræmien for kvinder under 29 år satte vi også ned, mens præmien for unge mænd steg væsentligt. Nedsættelserne har taget et år at implementere i bilporteføljen, som udgør cirka 30 % af den samlede portefølje i Privat & Erhverv Danmark, og har medført et fald på cirka 4 % på bilernes gennemsnitspræmie. Brancheaftaler og arbejdsskadeforsikringer påvirkede præmievæksten i positiv retning. I 2007 steg salget af brancheaftaler, som er aftaler, der sælges til business-to-business-markedet, 16,8 %. Inden TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 6

9 for arbejdsskadeforsikringer voksede vores samlede portefølje mere end 20 %. Væksten inden for arbejdsskadeforsikringer skyldes især en ekstraordinær præmiestigning på 12,5 %, der trådte i kraft fra 1. juli 2007 som følge af en ny arbejdsskadelov i Danmark. Eksklusive den ekstraordinære stigning ligger væksten på arbejdsskadeforsikringer på cirka 7 %. Antallet af solgte privatforsikringer udviklede sig positivt i 2007 med en nettotilgang på forsikringer, hvilket er højere end i Den positive udvikling i salget skyldes i høj grad, at eksisterende kunder køber flere forsikringer. I 2007 havde hver kunde i gennemsnit 2,3 forsikringer. Udvikling i erstatningsudgifterne De samlede erstatningsudgifter faldt nominelt 174 mio. DKK til mio. DKK i 2007, og erstatningsprocenten blev forbedret med 3,7 procentpoint til 62,3. Vejrrelaterede skader påvirkede erstatningsprocenten negativt med 3,7 procentpoint og storskader påvirkede negativt med 1,2 procentpoint. De tilsvarende påvirkninger i 2006 var henholdsvis 1,7 og 0,4 procentpoint Den negative udvikling i de vejrrelaterede skader skyldes blandt andet en enkelt dag i Danmark, hvor cirka haglskader blev anmeldt. Haglskaderne kostede samlet cirka 42 mio. DKK eller i gennemsnit cirka DKK pr. skade. Afløbsgevinster fra tidligere års skader påvirkede erstatningsprocenten positivt med 8,5 procentpoint og udgjorde brutto 551 mio. DKK. I 2007 stammede afløbsgevinsterne især fra Bil og Ulykke, mens Arbejdsskade krævede flere erstatningshensættelser. Til sammenligning udgjorde afløbsgevinster brutto 206 mio. DKK i 2006 og påvirkede erstatningsprocenten positivt med 3,2 procentpoint. Skadefrekvens i Danmark Gennemsnitsskade i Danmark For at sikre den rette balance mellem pris og indtjening følger vi udviklingen af gennemsnitsskader og frekvensen af skader på de store forretningsområder som Villa og Bil meget tæt. Gennemsnitsskaden på Villa var i 2007 stort set uændret i forhold til Gennemsnitsskaden på biler steg derimod cirka 4 % blandt andet som følge af, at den danske bilpark er blevet udskiftet med mere avancerede biler og dermed dyrere reservedele. Haglskaderne fra sommeren 2007 påvirkede desuden gennemsnitsskaden på biler negativt. For at imødekomme den stigende gennemsnitsskade på biler foretager vi i så stort et omfang som muligt reparationer hos vores samarbejdsværksteder. Vores størrelse i markedet skaber mulighed for at give samarbejdsværkstederne en stabil tilgang af opgaver, og vi har i kraft heraf mulighed for at opnå fordele i reparationspriserne, som kommer både kunder og TrygVesta Forsikring koncernen til gode. TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 7

10 Skadefrekvensen på Villa steg i 2007 primært som følge af flere vejrrelaterede skader. Frekvensen af bilskader steg ligeledes og skyldes primært hærværk og flere tyverier af blandt andet GPS-udstyr. Historisk lav combined ratio I 2007 blev combined ratio forbedret med 6,2 procentpoint til 80,3. Afløbsgevinster havde blandt andet en positiv indflydelse på 8,9 %, og combined ratio blev desuden positivt påvirket af omkostningsprocenten, som blev forbedret med 0,7 procentpoint til 16,7 i De mange vandskader havde derimod en negativ påvirkning på combined ratio med 3,7 %. Fokusområder i 2008 I 2007 startede vi med at implementere LEAN-princippet i dele af organisationen, som skal effektivisere vores processer yderligere og skabe øget værdi for både kunder og medarbejdere. Implementeringen af LEAN vil fortsætte de kommende år. Vi har sat nogle ambitiøse vækstmål, og fokus i 2008 vil i høj grad være salgsudviklingen. I løbet af 2008 sætter vi en række salgsaktiviteter i gang, introducerer kundefordele og relancerer flere produkter i mere attraktive udgaver. Fokus i 2008 vil også være på at fortsætte den markante vækst i Health Care ved blandt andet at lancere nye produkter. TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 8

11 Privat & Næringsliv Norge Mio. DKK Kurs NOK/DKK, periodens gennemsnit 92,81 93,04 92,85 Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 66,0 63,6 60,9 Nettogenforsikringsprocent 1,8 1,7 1,3 Skadeforløb 67,8 65,3 62,2 Bruttoomkostningsprocent 20,8 20,4 20,4 Combined ratio 88,6 85,7 82,6 Privat & Næringsliv Norge sælger forsikringer til privatpersoner og små og mellemstore virksomheder i Norge under brandene TrygVesta og Enter. Salget foregår gennem 85 franchisekontorer, egne assurandører, tre regionale kundecentre, 35 lokale salgscentre, bilforhandlere og Nordeas filialer. Privat & Næringsliv Norge har cirka medarbejdere eksklusive cirka 300 medarbejdere i franchisekontorerne. Forretningsområdet bidrager med cirka 30 % af koncernens samlede bruttopræmieindtægter. Resultat i 2007 I 2007 var Privat & Næringslivs resultater i løbet af året blandt de bedste i markedet. Det forsikringstekniske resultat for året blev dog reduceret med 65 mio. DKK til 692 mio. DKK i 2007 primært på grund af flere skader og faldende gennemsnitspræmier i starten af året. Fornyelsesprocenten steg fra 84,4 i starten af 2007 til 85,8 i slutningen af året. Den positive udvikling i fornyelsesprocenten skyldes især et kundefordelsprogram, som vi lancerede i sommeren Fordelsprogrammet har taget et år at implementere og er nu med til at fastholde kunder ved hjælp af ekstra fordele. Gennemsnitspræmier påvirker præmievæksten Bruttopræmieindtægterne faldt 0,2 % i lokal valuta (0,4 % i DKK) i Præmievæksten var i 1. halvår af 2007 negativt påvirket af faldende gennemsnitspræmier, mens præmievæksten specielt i 4. kvartal udviklede sig positivt blandt andet som følge af effekten fra de seneste års salgsinitiativer og præmiestigninger fra 1. juli Det er første gang siden 2004, at gennemsnitspræmierne er steget i Norge. Denne trend fortsætter ind i 2008, hvor vi fra 1. januar har øget præmierne på udvalgte segmenter inden for Villa som følge af skadesudviklingen. I 2007 var det især erhvervsforretningen, som drev præmieindtjeningen med en præmievækst på 3,3 % samt høj vækst i salget gennem Nordea. Privatforretningen havde en negativ vækst på 1,4 % og er stadig påvirket af, at vi i slutningen af 2005 fjernede introduktionsrabatter til nye kunder. Vi har efter- TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 9

12 følgende oplevet en stigende fornyelsesprocent, hvilket er et tegn på, at kunderne foretrækker at have bedre overblik over, hvad de betaler for. Fra 1. januar 2008 skal forsikringsselskaber oplyse kunderne om, at eventuelle introduktionsrabatter gradvist fjernes år for år. Vi forventer, at de nye regler vil skabe større gennemsigtighed i markedet, hvilket vi vurderer tilgodeser TrygVesta Forsikring koncernens transparente prisstruktur. Antallet af solgte forsikringer udviklede sig positivt i 2007 med en nettotilgang på privatforsikringer. Denne udvikling er inklusive en større gruppeordning, som vi mistede i starten af Justeret herfor var antallet af nye forsikringer Tilgangen af nye forsikringer skyldes både nye kunder, fokus på udvalgte geografiske områder, og at eksisterende kunder køber flere forsikringer. I gennemsnit har hver kunde 3,4 forsikringer. Udvikling i erstatningsudgifterne De samlede erstatningsudgifter steg i 2007 med 96 mio. DKK til mio. DKK, og erstatningsprocenten steg 2,4 procentpoint til 66,0 Stigningen skyldes primært udgifter til storskader, som i 2007 udgjorde 121 mio. DKK mod 20 mio. DKK i Storskaderne påvirkede i 2007 erstatningsprocenten negativt med 2,7 procentpoint mod 0,4 procentpoint i Vejrrelaterede skader påvirkede negativt med 0,8 procentpoint i forhold til 0,9 procentpoint i Afløbsgevinster fra tidligere års skader udgjorde 91 mio. DKK og påvirkede erstatningsprocenten positivt med 2,0 procentpoint i forhold til 2,2 procentpoint i Afløbsgevinsterne kom primært fra Bil og Ulykke i 2007, mens Arbejdsskade krævede flere hensættelser. Diskonteringen af erstatningshensættelserne i løbet af 2007 resulterede i en positiv effekt fra det højere renteniveau med en forbedring i erstatningsprocenten relativt til 2006 på omkring 0,6 procentpoint. Gennemsnitsskade i Norge Skadefrekvens i Norge Gennemsnitsskaden på Villa steg i 2007 cirka 9 % som følge af et generelt pres i byggebranchen med højere priser på byggematerialer og stigende håndværkspriser. Udviklingen i gennemsnitsskaden på TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 10

13 biler steg kun med et par procentpoint i 2007, hvilket svarer til brancheinflationen. Udviklingen i skadefrekvensen var flad på Villa i løbet af 2007,mens den faldt en anelse på biler. Fortsat lav combined ratio Combined ratio lå lavere end forventet i 2007 med 88,6, men steg med 2,9 procentpoint i forhold til 2006 på grund af flere skader. Vejrrelaterede skader og storskader havde således en negativ indflydelse på combined ratio med 3,2 procentpoint, mens afløbsgevinster påvirkede positivt med 2 procentpoint. Til sammenligning påvirkede storskader og afløbsgevinster combined ratio med henholdsvis 0,4 og 2,1 procentpoint i Omkostninger Bruttoomkostningsprocenten steg 0,4 procentpoint til 20,8 i Stigningen skyldes hovedsageligt en forholdsvis høj løninflation på 5,6 %. I starten af 2008 afslutter vi implementeringen af en itunderstøttet proces, som vil effektivisere vores salgsprocesser og gøre det muligt at afslutte 90 % af alle salg hos kunden. Systemet vil betyde en reduktion i omkostningerne på cirka 60 mio. DKK i løbet af de næste to år. Fokusområder i 2008 I 2007 begyndte Privat & Næringsliv Norge i stil med Privat & Erhverv Danmark at implementere LEAN-princippet i dele af organisationen. Implementeringen af LEAN vil fortsætte i de kommende år. For at nå vores ambition om at øge vores markedsandel vil vi i 2008 fokusere på at videreudvikle vores salgskanaler og satsningen på helse og sundhed. Samtidig vil vi lancere flere målrettede salgstiltag over for både nye og eksisterende kunder. I forbindelse hermed vil vi sætte fokus på specifikke geografiske områder herunder særligt Oslo-området. TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 11

14 Industri Mio. DKK Kurs NOK/DKK, periodens gennemsnit 92,81 93,04 92,85 Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 73,9 67,5 70,6 Nettogenforsikringsprocent 3,3 6,4 9,0 Skadeforløb 77,2 73,9 79,6 Bruttoomkostningsprocent 9,5 11,0 11,4 Combined ratio 86,7 84,9 91,0 Industri er et nordisk forretningsområde, der leverer forsikringer til industrikunder under TrygVestabrandet. Industri servicerer kunderne gennem eget salgskorps og gennem mæglere. Industrikunder definerer vi som kunder, der betaler mere end DKK i årlig præmie eller har mere end 50 ansatte. Industri har cirka kunder. Efter internationale standarder har Industri cirka 50 kunder, da industrikunder i international sammenhæng betegnes som kunder, der betaler mere end 10 mio. DKK i årlig præmie. Industri har cirka 500 medarbejdere, og forretningsområdet bidrager med cirka 30 % af koncernens samlede præmieindtægter. TrygVesta Garantiforsikring, som er den førende leverandør af garantiforsikringer i Norden, indgår i Industri. Resultat på samme høje niveau i 2007 I 2007 leverede Industri et forsikringsteknisk resultat på 842 mio. DKK. Resultatet er på niveau med 2006 på trods af et betydeligt højere storskadeniveau. Samtidig har vi fortsat den positive udvikling i bruttopræmierne. Præmievækst Bruttopræmieindtægterne for Industri voksede 7,4 % fra 2006 til 2007, og porteføljen passerede 5 mia. DKK i løbet af året. Den norske del af industriforretningen drev for alvor udviklingen med en vækst på 9,3 % i lokalvaluta. Den danske forretning leverede også en høj vækst på 6,1 % i forhold til Væksten i Industri lå væsentligt over markedsudviklingen og er et resultat af et målrettet arbejde med risikorådgivning, hvor industrikunder bliver betjent af tværfaglige kundeteams. I løbet af 2007 gennemførte godt 250 medarbejdere den tværnordiske risikorådgivningsuddannelse, som er en betydelig drivkraft for det løft, der er sket i service- og rådgivningsniveauet. Branchemæssigt leverede især personbrancherne en høj vækst godt hjulpet af den nye lov om Arbejdsskade i Danmark pr. 1. juli Den nye lov gav en ekstraordinær præmiestigning på 12,5 %, TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 12

15 som svarede til cirka 60 mio. DKK i præmier i 2007 og tilsvarende i Efter nogle år, hvor vi bevidst har valgt at reducere markedsandelen inden for ulønsomme segmenter på Arbejdsskade i Norge, øgede vi i 2007 igen markedsandelen på personbrancherne i den norske del af industriforretningen. Det sker, fordi de seneste års stigende priser på det norske marked igen har gjort det interessant at øge markedsandelen inden for udvalgte segmenter. Høj kundetilgang og -fornyelse Industri oplevede både en høj tilgang af nye kunder i 2007, og samtidig fastholdt forretningsområdet en høj fornyelsesprocent. Omkring 9 ud af 10 industrikunder valgte at forny deres forsikringer hos os i Generelt forløb fornyelsen af kunder pr. 1. januar 2008 tilfredsstillende. Marine havde i 2007 en negativ indtjening, og derfor har vi i starten af 2008 øget priserne med cirka 15 %, hvilket har medført, at enkelte Marinekunder ikke længere er forsikret i koncernen. Combined ratio i Marine er dog fortsat ikke helt tilfredsstillende. Som vist i graferne blev kundetilfredsheden blandt industrikunder forbedret i både Danmark og Norge, hvilket er vigtigt i forhold til at bevare en høj kundeloyalitet. Combined ratio på 86,7 trods højt storskadeniveau Combined ratio for 2007 lå på 86,7 i forhold til 84,9 i Storskader påvirkede negativt med 8,3 procentpoint i 2007 i forhold til 6,0 procentpoint året før. Vejrrelaterede skader steg også, men i mindre grad, hvilket påvirkede negativt med 1,1 procentpoint i forhold til 1,0 procentpoint i Storskaderne udgjorde 843 mio. DKK og har haft en betydelig negativ påvirkning på resultatet. Det højere storskadeniveau medførte en bruttoerstatningsprocent på 73,9 i 2007 mod 67,5 i I storskaderne indgik syv marineskader, som brutto udgjorde 453 mio. DKK og netto 133 mio. DKK. Forskellen på brutto og netto skyldes, at reassurandørerne bidrager med en betydelig større del af storskaderne på Marine. Det kommer også til udtryk i nettogenforsikringsprocenten, der med 3,3 var betydeligt lavere i 2007 end i 2006, hvor den udgjorde 6,4. Skadeforløbet endte således samlet på 77,2 % i 2007 mod 73,9 % i Afløbsresultatet bidrog i 2007 positivt til resultatet med brutto 102 mio. DKK, og kom især fra Bil og Ansvar, mens afløb på Arbejdsskade var negativ, da der var behov for yderligere styrkelse af hensættelserne i Fortsat faldende omkostningsniveau På trods af en høj præmievækst præsterede industriforretningen i 2007 at reducere omkostningerne. Omkostningerne faldt cirka 35 mio. DKK, hvilket svarer til, at bruttoomkostningsprocenten blev reduceret med 1,5 procentpoint til 9,5. Den positive udvikling skyldes til dels et fortsat fokus på at effektivisere forretningen og dels, at en større andel af de solgte forsikringer i 2007 skete gennem mæglere. Salget gennem mæglere belaster ikke vores omkostninger i særlig væsentlig grad, da mæglernes honorarer er et mellemværende mellem mægleren og kunden. TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 13

16 Fokusområder i 2008 I 2008 vil etablering af en svensk industriforretning være i fokus. Salget til svenske industrikunder forventer vi at starte i slutningen af For at sikre en fortsat vækst vil vi desuden øge vores specialisering i forhold til internationale kunder, og vi vil videreudvikle vores produkter, så de i endnu højere grad bliver tilpasset kundernes behov. TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 14

17 Finland Mio. DKK Kurs EUR/DKK, periodens gennemsnit 745,11 745,94 745,07 Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 74,9 78,1 80,9 Nettogenforsikringsprocent 0,4 0,2 0,2 Skadeforløb 75,3 78,3 81,1 Bruttoomkostningsprocent 49,8 41,7 50,2 Combined ratio 125,1 120,0 131,3 Vores finske filial leverer forsikringer til privatpersoner og mindre virksomheder under brandet Nordea Vahinkovakuutus. Salget foregår gennem Nordeas filialer, egne sælgere, eget callcenter, bilforhandlere og internettet. I Finland arbejder 127 medarbejdere, og filialen bidrager sammen med den svenske filial med cirka 1 % af den samlede bruttopræmievækst. Den finske forretning blev etableret i 2002 og er stadig under udvikling. Ambitionen er at nå en markedsandel på 8 % af privatmarkedet i Endnu en rekord i salget Bruttopræmieindtægterne steg 26,8 % til 251 mio. DKK i Porteføljen udgjorde i slutningen af 2007 cirka 300 mio. DKK, og det samlede antal solgte forsikringer udgjorde mere end forsikringer, hvilket i gennemsnit svarer til cirka forsikringer om ugen. Til sammenligning solgte vi cirka forsikringer i Væksten i salget skyldes i høj grad et løbende samarbejde med Nordeas filialer og et nyt koncept, som Nordeas kunderådgivere har taget i brug i Det nye kundekoncept hjælper rådgiverne med en bredere rådgivning, som har styrket motivationen og salget af forsikringer. For at bevare den høje salgsaktivitet øgede vi i løbet af 2007 antallet af medarbejdere fra 93 til 127. I starten af 2007 introducerede vi salget af erhvervsforsikringer til mindre erhvervskunder. Etableringen af en salgsorganisation inden for erhverv og erhvervssalget gennem Nordea har taget længere tid end forventet. Salget af erhvervsforsikringer var derfor begrænset i I takt med at Nordeas erhvervssalg bliver implementeret, og i kraft af Nordeas store andel af erhvervsmarkedet, forventer vi, at salget fremadrettet vil blive styrket. Resultat i 2007 Privatforretningen forbedrede det forsikringstekniske resultat for 2007 med 32 mio. DKK til -2 mio. DKK. Fremgangen skyldes primært den positive præmievækst. Det forsikringstekniske resultat for erhvervsforretningen udgjorde -47 mio. DKK på grund af omkostninger til lanceringen af erhvervsforretningen. For den samlede forretning var det forsikringstekniske resultat således -49 mio. DKK. TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 15

18 Omkostninger Omkostningsprocenten for privatforretningen faldt 12,7 procentpoint til 29 i For den samlede forretning (Privat & Erhverv) udgjorde omkostningsprocenten 49,8. Omkostningsprocenten er påvirket negativt af udgifterne til lanceringen af erhvervsforretningen. Fokusområder i 2008 I slutningen af 2007 havde vi en markedsandel på 3 % af det finske privatmarked. I 2008 vil fokus være fortsat vækst, så vi kan nå vores ambition om en markedsandel på 8 % af privatmarkedet i Vi vil udbygge vores salgskanaler parallelt med at have fokus på salget gennem Nordea. I kraft af den fortsat høje vækst vil rekruttering af nye og fastholdelse af eksisterende medarbejdere også blive højt prioriteret i TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 16

19 Sverige Mio. DKK Kurs SEK/DKK, periodens gennemsnit 80,73 80,37 - Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 88,9 144,9 - Nettogenforsikringsprocent 0,0 0,4 - Skadeforløb 88,9 145,3 - Bruttoomkostningsprocent 105, ,8 - Combined ratio 194, ,1 - Vores svenske filial leverer forsikringer til privatpersoner under brandet Vesta Skadeförsäkring. Salget sker primært gennem Nordeas filialer, eget callcenter og internettet. I Sverige arbejder 58 medarbejdere, og filialen bidrager sammen med den finske filial med cirka 1 % af koncernens samlede præmieindtægter. Filialen blev etableret i juli 2006, og ambitionen er at nå en markedsandel på 8 % af privatmarkedet i I 2007 udgjorde bruttopræmieindtægterne for den svenske forretning 90 mio. DKK, og den samlede portefølje passerede 200 mio. SEK. Stor tilgang af nye kunder Salget i den svenske forretning voksede i et hastigt tempo, og i slutningen af 2007 kunne vi byde kunde nr velkommen. Siden 2006 har vi solgt tæt på forsikringer, som i gennemsnit svarer til cirka forsikringer om ugen. I 4. kvartal havde vi en tilvækst på nye forsikringer. Samlet set solgte vi i 2007 næsten forsikringer i forhold til cirka forsikringer i 2. halvår af I 2007 solgte Nordea tre fjerdedele af forsikringerne, mens den sidste fjerdedel var vores eget salg. I grafen på næste side er salgsniveauet fra lanceringen i Sverige sammenlignet med lanceringen i Finland. I Sverige har salgsniveauet været betydeligt højere i kraft af, at vi har brugt vores erfaringer fra lanceringen af Finland og etableret eget salgscenter i Sverige fra begyndelsen. Se det nuværende aktivitetsniveau i kapitlet Finsk skadeforsikring. Vi øgede i løbet af 2007 antallet af medarbejdere fra 42 til 58, så den høje vækst kan fortsætte. Salget ligger fortsat fint i tråd med vores mål og strategi på det svenske marked. Fokusområder i 2008 I 2008 vil fokus i den svenske forretning være på fortsat vækst og videreudvikling af den hurtigt voksende filial. I kraft af det høje ambitionsniveau vil et særligt nøgleområde i 2008 være at udvide antallet af kvalificerede og motiverede medarbejdere for at kunne følge med den kraftige salgsudvikling. TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 17

20 Investeringsvirksomhed TrygVesta Forsikring koncernens investeringsvirksomhed omfatter enhver placering af koncernens midler i investeringsaktiver; obligationer, kapitalandele, grunde og bygninger samt likvide midler. Denne placering sker i henhold til lovgivningens, myndighedernes og bestyrelsens retningslinjer. Vi foretager den overordnede fordeling af aktiverne baseret på overvejelser om risiko- og likviditetsstyring, mens hovedsageligt eksterne kapitalforvaltere vælger de specifikke værdipapirer inden for angivne rammer. I løbet af 2007 oplevede de finansielle markeder øget ustabilitet som følge af subprimekrisen. Udviklingen på det amerikanske boligmarked og låntagernes forringede evne til at vedligeholde og tilbagebetale deres boliglån påvirkede i stigende omfang hen mod slutningen af 2007 udviklingen på de finansielle markeder. Aktier blev i 2007 revurderet, og aktiernes risikopræmie i forhold til risikofri rente steg. TrygVesta Forsikring valgte, at reducere koncernens aktiebeholdning både i juni og i december Desuden reducerede vi aktieandelen yderligere i januar Resultat i 2007 Det samlede resultat af TrygVesta Forsikring koncernens investeringsvirksomhed i 2007 var i alt mio. DKK før overførsel til forsikringsteknisk rente, men efter andre finansielle indtægter og udgifter. Resultatet er 518 mio. DKK lavere end i 2006, hvilket især skyldes et mindre afkast på aktiebeholdningen. Investeringsresultatet efter overførsel til forsikringsteknisk rente er 887 mio. DKK lavere i forhold til 2006 på grund af et lavere aktieafkast og en stigning i overførslen til forsikringsteknisk rente. Et højere obligationsafkast på 3,7 % mod 2,8 % i 2006 påvirkede afkastet positivt. Andre finansielle indtægter og udgifter steg med 45 mio. DKK. Forøgelsen skyldes en stigning i andre poster herunder renteindtægter på driftslikvider, men modvirkes til dels af, at kursgevinster som følge af ændret diskonteringssats blev reduceret fra 368 mio. DKK i 2006 til 298 mio. DKK i 2007, fordi rentestigningen var mindre i Før andre finansielle indtægter og udgifter var investeringsresultatet mio. DKK, som svarer til et afkast på 4,1 %. Inklusive kursændringer på erstatningshensættelserne som følge af rentestigningen var afkastet 4,9 %, hvilket på trods af de ustabile finansielle markeder var højere end forventet i starten af TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 18

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l Årsrapport 2007 Vi vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2007 sikrede vores godt 3.900 medarbejdere i samspil

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008 1 Pressemøde 19. august 20 Resultat for 1. halvår 20 Forbehold 2 Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til

Læs mere

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens regnskabspåtegning 46 Revisionspåtegning 47 Regnskab for TrygVesta

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Meddelelse nr. 43/2008 11. november 2008 Side 1 af 33 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Høj præmievækst, men højere skadesudgifter og lavere investeringsresultat Hovedpunkter (sammenlignet med 1.-3.

Læs mere

Delårsrapport for 4. kvartal 2008

Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Meddelelse nr. 14/2009 3. marts 2009 Side 1 af 35 Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Resultat for 4. kvartal 2008 bedre end ventet Hovedpunkter INDHOLD Præmieindtægter steg 4,9 % i lokal valuta (4,3 % i

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 20 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen Hoved-og nøgletal

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for 2006 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 29 Ledelsen regnskabspåtegning

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens påtegning 41 Revisionspåtegning 42 Regnskab for Tryg Forsikring koncern

Læs mere

08.01.05 / januarstorm I Danmark

08.01.05 / januarstorm I Danmark ÅRSRAPPORT 2005 årsrapport 2005 08.01.05 / januarstorm I Danmark 14.09.05 / jordskred I bergen I norge 14.11.05 / storbrand på amager I Danmark InDholdsfortegnelse Ledelsens beretning 11 Tættere på

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat for 1. kvartal 2013 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Risikostyring. Se desuden kapitlet Kapitalstyring og overskudsfordeling

Risikostyring. Se desuden kapitlet Kapitalstyring og overskudsfordeling Risikostyring 2009 Risikostyring DE VÆSENLIGSTE RISIKOTYPER Underwritingrisiko Risiko hørende til indgåelse af forsikringskontrakter. Risikoen for at erstatninger ved slutningen af en forsikringskontrakt

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 7 l Velkommen til TrygVesta s første IR-nyhedsbrev. Vi vil fremover udsende nyhedsbreve som med jævne mellemrum

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2014 Selskabsoplysninger Side 6: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 7: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 1. halvår 2014 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011 Velkommen til Trygs generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag fra bestyrelsen og aktionærer

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat Maj 2011 Topdanmarks Q1 2011 resultat 1 Highlights Q1 2011 Resultatet steg fra 268 mio. kr. i Q1 2010 til 425 mio. kr. i Q1 2011 Resultatet er bedre end forudsat pga. et højere investeringsafkast end forventet

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

2. kvartals- og halvårsrapport 2014

2. kvartals- og halvårsrapport 2014 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55. Halvårsrapport 2014

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55. Halvårsrapport 2014 ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Halvårsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER mv. Selskabsforhold... side 3 Ledelsespåtegning... side 4 Ledelsesberetning... side 5 REGNSKAB Resultatopgørelse...

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT

TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT TOPDANMARKS Q1 2013 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS Q1 2013 Q1 2013 resultat på 505 mio. kr. mod 561 mio. kr. i Q1 2012 Resultat pr. aktie faldt fra 4,3 kr. til 4,1 kr. CR blev forbedret fra 90,2 til 89,6 i Q1

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Strategi 12 Strategi 14 Strategiske temaer 18 Nøgletalsoversigt 2010 KPI (Key Performance Indicators) 20 Finansielle forventninger til 2010 22

Strategi 12 Strategi 14 Strategiske temaer 18 Nøgletalsoversigt 2010 KPI (Key Performance Indicators) 20 Finansielle forventninger til 2010 22 Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Side Introduktion til TrygVesta 2 Koncerndiagram 4 Koncernoverblik 5 Forord af Mikael Olufsen og Stine Bosse 6 Hoved- og nøgletal for TrygVesta 8

Læs mere

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat

August 2011. Topdanmarks H1 2011 resultat August 2011 Topdanmarks H1 2011 resultat 1 Highlights H1 2011 Resultat efter skat på 726 mio. kr. (resultatet i H1 2010 var på 362 mio. kr.) CR på 89,8 (H1 2010: 95,3) Udvikling i præmieindtægten: Skadeforsikring

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Risikostyringsrapport 2011

Risikostyringsrapport 2011 Risikostyringsrapport 211 Risikostyring Risikostyringsprincipper Risikostyring er en integreret del af Trygs drift af forretningen. Tryg søger løbende at minimere risikoen for unødige tab for dermed at

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

TOPDANMARKS H1 2014 RESULTAT

TOPDANMARKS H1 2014 RESULTAT TOPDANMARKS H1 2014 RESULTAT 1 1 HIGHLIGHTS H1 2014 Resultat efter skat steg med 21 % til 945 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 32 % til 8,6 kr. CR: 85,9 (H1 2013: 88,2) CR ekskl. afløb 89,7 (H1 2013:

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere