Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S"

Transkript

1 Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr )

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring koncern: Resultatopgørelse 40 Balance 41 Egenkapital 43 Pengestrømsopgørelse 45 Noter 46 Regnskab TrygVesta Forsikring moderselskab: Resultatopgørelse 72 Balance 73 Egenkapital 75 Noter 76 Hoved- og nøgletal 86 Koncerndiagram 87 Direktionens ledelseserhverv 88 CV er bestyrelsen 89 Ordliste 91

3 Selskabsoplysninger Bestyrelse Mikael Olufsen, formand Bodil Nyboe Andersen, næstformand Jørn Wendel Andersen John R. Frederiksen Paul Bergqvist Niels Bjørn Christiansen Christian Brinch Per Skov Peter Wagner Mollerup Birthe Petersen Håkon J. Huseklepp Trond Christiansen Direktion Christine Bosse Stig Ellkier-Pedersen Morten Hübbe Lars Bonde Peter Falkenham Kjerstin Fyllingen Intern revision Jens Galsgaard Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforhold TrygVesta Forsikring A/S indgår i TrygVesta koncernen, og aktiekapitalen på mio. DKK ejes 100 procent af TrygVesta A/S, Ballerup. Årsrapporten indgår i koncernregnskaberne for Tryg i Danmark smba, Kgs. Lyngby og TrygVesta A/S, Ballerup ( og Adresse TrygVesta Forsikring A/S Klausdalsbrovej Ballerup Telefon Telefax TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 1

4 Ledelsesberetning TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 2

5 TrygVesta Forsikring koncernens resultat 2007 I 2007 leverede vi et klart forbedret forsikringsteknisk resultat med en vækst på 12,3 % i forhold til Den positive udvikling er et resultat af den store indsats, som vores cirka medarbejdere dagligt udfører. Et arbejde som gør en forskel for vores kunder, og som kommer alle interessenter til gode. Aktiemarkederne udviklede sig i negativ retning i anden halvdel af Denne udvikling har påvirket vores resultat negativt, mens forsikringsforretningen, fortsætter de seneste års positive udvikling. Resultat i 2007 I 2007 steg TrygVesta Forsikrings forsikringstekniske resultat med 12,3 % til mio. DKK. Fremgangen på 308 mio. DKK i forhold til 2006 er sket på trods af, at vi i 2007 havde det største antal storskader nogensinde, der brutto udgjorde mere end 1 mia. DKK. Resultat før skat på mio. DKK ligger over vores forventninger for helåret. På grund af lavere investeringsresultat er resultatet før skat dog faldet 589 mio. DKK. i forhold til Resultat efter skat faldt 937 mio. DKK til mio. DKK på grund af et lavere investeringsafkast. I 2006 havde vi en høj andel af skattefrie aktieavancer, som vi grundet et ustabilt aktiemarked ikke havde i Industri og Nye Markeder driver præmievæksten Bruttopræmierne steg 3,8 % i lokal valuta (3,7 % i DKK) til i alt mio. DKK og på linie med forventningerne til året. Væksten er positivt påvirket af et stigende antal nye kunder og en øget fornyelse blandt eksisterende kunder inden for alle forretningsområder. Industri har især drevet udviklingen med en præmievækst på 7,4 % eller 364 mio. DKK. Udover flere nye kunder og en høj kundefornyelse skyldes den høje vækst i Industri prisstigninger på arbejdsskadeforsikringer i Danmark. Som det eneste større forsikringsselskab i Norge steg vores markedsandel (målt på præmieindtægter) med 0,7 procentpoint til 18,2 % i Denne udvikling var drevet af erhvervsforretningen og den norske del af industriforretningen. Finland og Sverige bidrog ligeledes med en høj præmievækst på i alt 68,8 % og udviklede sig fortsat i tråd med vores mål og vækststrategier. En fokuseret indsats inden for Health Care har resulteret i en vækst i porteføljen på mere end 80 %. I slutningen af 2007 lancerede vi salg af sundhedsforsikringer i Norge, og fokus vil det kommende år fortsat være vækst og lancering af nye sundhedsydelser. Fortsat fald i combined ratio I 2007 faldt combined ratio 0,3 procentpoint til 86,1. Storskader og vejrrelaterede skader påvirkede negativt med henholdsvis 3,8 og 2,0 procentpoint og til sammenligning var den tilsvarende påvirkning i 2006 henholdsvis 2,1 og 1,3 procentpoint. Afløbsgevinster påvirkede positivt med 4,5 procentpoint svarende i 2007 i forhold til en positiv påvirkning på 3,5 procentpoint i Endelig påvirkede stigende renter combined ratio positvt med 1,7 procentpoint. TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 3

6 Erstatningsudvikling Skadeforløbet for 2007 er 69,4 % og er trods mange storskader forbedret i forhold til Storskader udgjorde mio. DKK i 2007 og er mere end fordoblet i forhold til Nettoudgiften til storskader blev dog reduceret til 637 mio. DKK i 2007, da en betydelig del af skaderne var Marineskader, som er et område med forholdsvis høj reassurancedækning. Vejrrelaterede skader steg med 130 mio. DKK til 332 mio. DKK i 2007 og er ligeledes højere end forventet. I et normalt år forventer vi en udgift til vejrrelaterede skader på 225 mio. DKK. * Normalt år er et vægtet gennemsnit af de sidste ti år. Afløbsgevinster udgjorde brutto 744 mio. DKK (netto 743 mio. DKK) og påvirkede erstatningsprocenten positivt med 4,5 procentpoint. Til sammenligning var afløbsgevinsterne i 2006 brutto 618 mio. DKK (netto 555 mio. DKK) og påvirkede erstatningsprocenten med 3,5 procentpoint. Afløbsgevinsterne kommer især fra brancherne Bil, Ulykke og Ansvar, mens Arbejdsskade krævede yderligere hensættelser i Omkostninger Bruttoomkostningsprocenten blev reduceret med 0,1 procentpoint til 16,7 i I de establerede markeder Danmark og Norge reducerede vi omkostningsprocenten med 0,7 procentpoint til 15,4, mens investeringerne i Finland og Sverige fortsat påvirkede omkostningsprocenten negativt med 1,3 procentpoint. Investeringsresultat Investeringsresultatet blev i alt mio. DKK før overførsel til forsikringsteknisk rente, men efter andre finansielle indtægter og udgifter. Resultatet i 2007 var 518 mio. DKK lavere i forhold til 2006, hvilket især skyldes et ustabilt aktiemarked. Investeringsresultatet efter overførsel til forsikringsteknisk rente var 868 mio. DKK lavere end i 2006 og var ud over det lavere aktieafkast negativt påvirket af en højere overførsel af forsikringsteknisk rente, som følge af det højere renteniveau. Skat Udgiften til skat var i 2007 på 862 mio. DKK mod 641 mio. DKK i I 2006 var den effektive skatteprocent ekstraordinær lav i kraft af, at vi tilbageførte en hensættelse til udskudt skat. Skatteudgiften var i 2007 negativt påvirket af lavere skattefrie aktieavancer, men positivt påvirket af, at den danske selskabsskat fra 1. januar 2007 blev nedsat fra 28 % til 25 %. I 2007 var koncernens effektive skatteprocent 27. TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 4

7 Balance og pengestrømme Balancen steg mio. DKK fra mio. DKK i 2006 til mio. DKK i På passivsiden var balancen primært sammensat af en egenkapital på mio. DKK og forsikringshensættelser på mio. DKK. Hensættelser til forsikringskontrakter blev forhøjet med i alt 959 mio. DKK i forhold til Erstatningsmarginen var i forhold til 2006 uændret på 124, som svarer til en stigning i hensættelser til forsikringskontrakter på 3,7 %. I 2007 var pengestrømme fra driften positiv med 2,7 mia. DKK sammenholdt med 3,2 mia. DKK i Investeringerne i 2007 udgjorde i alt 0,4 mia. DKK. Likviditeten fra finansiering udgjorde -2,4 mia. DKK, som primært vedrører udbetalt udbytte. Egenkapital Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december mio. DKK. Egenkapitalen er således forøget med 91 mio. DKK. Stigningen svarer til årets resultat fratrukket udbetalt udbytte for 2006 og korrigeret for reguleringer, som primært vedrører aktuarmæssige gevinster og styrkelse af på pensionshensættelsen i henhold til IAS 19 og øvrige mindre reguleringer. Foreslået udbytte indgår med mio. DKK. Filialisering Forsikringsaktiviteterne i Vesta Forsikring AS er pr. 30. juni 2007 overgået til TrygVesta Forsikring, norsk filial af TrygVesta Forsikring A/S. Ejendomsaktiviteterne fortsætter i Vesta Forsikring AS, der ændrer navn til Vesta Eiendom AS (herefter Vesta Eiendom AS ) som et datterselskab af TrygVesta Forsikring A/S. Den regnskabsmæssige behandling af filialiseringen er beskrevet i Anvendt regnskabspraksis. Begivenheder efter balancedagen TrygVesta Forsikring koncernen har i januar reduceret aktieandelen i investeringsporteføljen til cirka 4 % eller cirka 1,8 mia. DKK. Beslutningen om en lavere aktieandel bygger på en forventning om fortsat høj usikkerhed og høje risikopræmier på aktier i første halvdel af Det meget ustabile aktiemarked har i januar og frem til 18. februar 2008 givet et tab på ca. 400 mio. DKK. TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 5

8 Privat & Erhverv Danmark Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 62,3 66,0 78,5 Nettogenforsikringsprocent 1,3 3,1-7,4 Skadeforløb 63,6 69,1 71,1 Bruttoomkostningsprocent 16,7 17,4 17,7 Combined ratio 80,3 86,5 88,8 Privat & Erhverv Danmark sælger forsikringer til privatpersoner og små og mellemstore virksomheder i Danmark under Tryg-brandet. Salget foregår gennem 5 kundeservicecentre, 16 lokale servicecentre, interesseorganisationer, bilforhandlere, ejendomsmæglere og Nordeas filialer. Privat & Erhverv Danmark har cirka medarbejdere, og forretningsområdet bidrager med cirka 40 % af de samlede præmieindtægter. Forbedret resultat i 2007 I 2007 fortsatte Privat & Erhverv Danmark den positive udvikling og forbedrede det forsikringstekniske resultat med 446 mio. DKK til mio. DKK. Resultatet skyldes både et lavt erstatningsniveau, reducerede omkostninger og et højere renteniveau. Fornyelsesprocenten steg med 1 procentpoint til 91, hvilket vil sige, at 91 ud af 100 privatkunder valgte at forny deres forsikringer hos os i Den høje fornyelsesprocent har også bidraget til det positive resultat, fordi en høj fornyelsesprocent er væsentlig både i relation til præmieudviklingen og i forhold til udviklingen i omkostningerne, da flere kundefornyelser giver relativt lavere salgs- og administrationsomkostninger. Præmieindtægter Bruttopræmieindtægterne steg 1,6 % til mio. DKK i Væksten var i 2007 fortsat negativt påvirket af en række præmienedsættelser på biler, som vi foretog i sommeren Vi reducerede blandt andet præmien på nye biler med op til 15 % som følge af, at nye biler har mere sikkert udstyr og derfor en bedre risikoprofil. Bilpræmien for kvinder under 29 år satte vi også ned, mens præmien for unge mænd steg væsentligt. Nedsættelserne har taget et år at implementere i bilporteføljen, som udgør cirka 30 % af den samlede portefølje i Privat & Erhverv Danmark, og har medført et fald på cirka 4 % på bilernes gennemsnitspræmie. Brancheaftaler og arbejdsskadeforsikringer påvirkede præmievæksten i positiv retning. I 2007 steg salget af brancheaftaler, som er aftaler, der sælges til business-to-business-markedet, 16,8 %. Inden TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 6

9 for arbejdsskadeforsikringer voksede vores samlede portefølje mere end 20 %. Væksten inden for arbejdsskadeforsikringer skyldes især en ekstraordinær præmiestigning på 12,5 %, der trådte i kraft fra 1. juli 2007 som følge af en ny arbejdsskadelov i Danmark. Eksklusive den ekstraordinære stigning ligger væksten på arbejdsskadeforsikringer på cirka 7 %. Antallet af solgte privatforsikringer udviklede sig positivt i 2007 med en nettotilgang på forsikringer, hvilket er højere end i Den positive udvikling i salget skyldes i høj grad, at eksisterende kunder køber flere forsikringer. I 2007 havde hver kunde i gennemsnit 2,3 forsikringer. Udvikling i erstatningsudgifterne De samlede erstatningsudgifter faldt nominelt 174 mio. DKK til mio. DKK i 2007, og erstatningsprocenten blev forbedret med 3,7 procentpoint til 62,3. Vejrrelaterede skader påvirkede erstatningsprocenten negativt med 3,7 procentpoint og storskader påvirkede negativt med 1,2 procentpoint. De tilsvarende påvirkninger i 2006 var henholdsvis 1,7 og 0,4 procentpoint Den negative udvikling i de vejrrelaterede skader skyldes blandt andet en enkelt dag i Danmark, hvor cirka haglskader blev anmeldt. Haglskaderne kostede samlet cirka 42 mio. DKK eller i gennemsnit cirka DKK pr. skade. Afløbsgevinster fra tidligere års skader påvirkede erstatningsprocenten positivt med 8,5 procentpoint og udgjorde brutto 551 mio. DKK. I 2007 stammede afløbsgevinsterne især fra Bil og Ulykke, mens Arbejdsskade krævede flere erstatningshensættelser. Til sammenligning udgjorde afløbsgevinster brutto 206 mio. DKK i 2006 og påvirkede erstatningsprocenten positivt med 3,2 procentpoint. Skadefrekvens i Danmark Gennemsnitsskade i Danmark For at sikre den rette balance mellem pris og indtjening følger vi udviklingen af gennemsnitsskader og frekvensen af skader på de store forretningsområder som Villa og Bil meget tæt. Gennemsnitsskaden på Villa var i 2007 stort set uændret i forhold til Gennemsnitsskaden på biler steg derimod cirka 4 % blandt andet som følge af, at den danske bilpark er blevet udskiftet med mere avancerede biler og dermed dyrere reservedele. Haglskaderne fra sommeren 2007 påvirkede desuden gennemsnitsskaden på biler negativt. For at imødekomme den stigende gennemsnitsskade på biler foretager vi i så stort et omfang som muligt reparationer hos vores samarbejdsværksteder. Vores størrelse i markedet skaber mulighed for at give samarbejdsværkstederne en stabil tilgang af opgaver, og vi har i kraft heraf mulighed for at opnå fordele i reparationspriserne, som kommer både kunder og TrygVesta Forsikring koncernen til gode. TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 7

10 Skadefrekvensen på Villa steg i 2007 primært som følge af flere vejrrelaterede skader. Frekvensen af bilskader steg ligeledes og skyldes primært hærværk og flere tyverier af blandt andet GPS-udstyr. Historisk lav combined ratio I 2007 blev combined ratio forbedret med 6,2 procentpoint til 80,3. Afløbsgevinster havde blandt andet en positiv indflydelse på 8,9 %, og combined ratio blev desuden positivt påvirket af omkostningsprocenten, som blev forbedret med 0,7 procentpoint til 16,7 i De mange vandskader havde derimod en negativ påvirkning på combined ratio med 3,7 %. Fokusområder i 2008 I 2007 startede vi med at implementere LEAN-princippet i dele af organisationen, som skal effektivisere vores processer yderligere og skabe øget værdi for både kunder og medarbejdere. Implementeringen af LEAN vil fortsætte de kommende år. Vi har sat nogle ambitiøse vækstmål, og fokus i 2008 vil i høj grad være salgsudviklingen. I løbet af 2008 sætter vi en række salgsaktiviteter i gang, introducerer kundefordele og relancerer flere produkter i mere attraktive udgaver. Fokus i 2008 vil også være på at fortsætte den markante vækst i Health Care ved blandt andet at lancere nye produkter. TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 8

11 Privat & Næringsliv Norge Mio. DKK Kurs NOK/DKK, periodens gennemsnit 92,81 93,04 92,85 Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 66,0 63,6 60,9 Nettogenforsikringsprocent 1,8 1,7 1,3 Skadeforløb 67,8 65,3 62,2 Bruttoomkostningsprocent 20,8 20,4 20,4 Combined ratio 88,6 85,7 82,6 Privat & Næringsliv Norge sælger forsikringer til privatpersoner og små og mellemstore virksomheder i Norge under brandene TrygVesta og Enter. Salget foregår gennem 85 franchisekontorer, egne assurandører, tre regionale kundecentre, 35 lokale salgscentre, bilforhandlere og Nordeas filialer. Privat & Næringsliv Norge har cirka medarbejdere eksklusive cirka 300 medarbejdere i franchisekontorerne. Forretningsområdet bidrager med cirka 30 % af koncernens samlede bruttopræmieindtægter. Resultat i 2007 I 2007 var Privat & Næringslivs resultater i løbet af året blandt de bedste i markedet. Det forsikringstekniske resultat for året blev dog reduceret med 65 mio. DKK til 692 mio. DKK i 2007 primært på grund af flere skader og faldende gennemsnitspræmier i starten af året. Fornyelsesprocenten steg fra 84,4 i starten af 2007 til 85,8 i slutningen af året. Den positive udvikling i fornyelsesprocenten skyldes især et kundefordelsprogram, som vi lancerede i sommeren Fordelsprogrammet har taget et år at implementere og er nu med til at fastholde kunder ved hjælp af ekstra fordele. Gennemsnitspræmier påvirker præmievæksten Bruttopræmieindtægterne faldt 0,2 % i lokal valuta (0,4 % i DKK) i Præmievæksten var i 1. halvår af 2007 negativt påvirket af faldende gennemsnitspræmier, mens præmievæksten specielt i 4. kvartal udviklede sig positivt blandt andet som følge af effekten fra de seneste års salgsinitiativer og præmiestigninger fra 1. juli Det er første gang siden 2004, at gennemsnitspræmierne er steget i Norge. Denne trend fortsætter ind i 2008, hvor vi fra 1. januar har øget præmierne på udvalgte segmenter inden for Villa som følge af skadesudviklingen. I 2007 var det især erhvervsforretningen, som drev præmieindtjeningen med en præmievækst på 3,3 % samt høj vækst i salget gennem Nordea. Privatforretningen havde en negativ vækst på 1,4 % og er stadig påvirket af, at vi i slutningen af 2005 fjernede introduktionsrabatter til nye kunder. Vi har efter- TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 9

12 følgende oplevet en stigende fornyelsesprocent, hvilket er et tegn på, at kunderne foretrækker at have bedre overblik over, hvad de betaler for. Fra 1. januar 2008 skal forsikringsselskaber oplyse kunderne om, at eventuelle introduktionsrabatter gradvist fjernes år for år. Vi forventer, at de nye regler vil skabe større gennemsigtighed i markedet, hvilket vi vurderer tilgodeser TrygVesta Forsikring koncernens transparente prisstruktur. Antallet af solgte forsikringer udviklede sig positivt i 2007 med en nettotilgang på privatforsikringer. Denne udvikling er inklusive en større gruppeordning, som vi mistede i starten af Justeret herfor var antallet af nye forsikringer Tilgangen af nye forsikringer skyldes både nye kunder, fokus på udvalgte geografiske områder, og at eksisterende kunder køber flere forsikringer. I gennemsnit har hver kunde 3,4 forsikringer. Udvikling i erstatningsudgifterne De samlede erstatningsudgifter steg i 2007 med 96 mio. DKK til mio. DKK, og erstatningsprocenten steg 2,4 procentpoint til 66,0 Stigningen skyldes primært udgifter til storskader, som i 2007 udgjorde 121 mio. DKK mod 20 mio. DKK i Storskaderne påvirkede i 2007 erstatningsprocenten negativt med 2,7 procentpoint mod 0,4 procentpoint i Vejrrelaterede skader påvirkede negativt med 0,8 procentpoint i forhold til 0,9 procentpoint i Afløbsgevinster fra tidligere års skader udgjorde 91 mio. DKK og påvirkede erstatningsprocenten positivt med 2,0 procentpoint i forhold til 2,2 procentpoint i Afløbsgevinsterne kom primært fra Bil og Ulykke i 2007, mens Arbejdsskade krævede flere hensættelser. Diskonteringen af erstatningshensættelserne i løbet af 2007 resulterede i en positiv effekt fra det højere renteniveau med en forbedring i erstatningsprocenten relativt til 2006 på omkring 0,6 procentpoint. Gennemsnitsskade i Norge Skadefrekvens i Norge Gennemsnitsskaden på Villa steg i 2007 cirka 9 % som følge af et generelt pres i byggebranchen med højere priser på byggematerialer og stigende håndværkspriser. Udviklingen i gennemsnitsskaden på TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 10

13 biler steg kun med et par procentpoint i 2007, hvilket svarer til brancheinflationen. Udviklingen i skadefrekvensen var flad på Villa i løbet af 2007,mens den faldt en anelse på biler. Fortsat lav combined ratio Combined ratio lå lavere end forventet i 2007 med 88,6, men steg med 2,9 procentpoint i forhold til 2006 på grund af flere skader. Vejrrelaterede skader og storskader havde således en negativ indflydelse på combined ratio med 3,2 procentpoint, mens afløbsgevinster påvirkede positivt med 2 procentpoint. Til sammenligning påvirkede storskader og afløbsgevinster combined ratio med henholdsvis 0,4 og 2,1 procentpoint i Omkostninger Bruttoomkostningsprocenten steg 0,4 procentpoint til 20,8 i Stigningen skyldes hovedsageligt en forholdsvis høj løninflation på 5,6 %. I starten af 2008 afslutter vi implementeringen af en itunderstøttet proces, som vil effektivisere vores salgsprocesser og gøre det muligt at afslutte 90 % af alle salg hos kunden. Systemet vil betyde en reduktion i omkostningerne på cirka 60 mio. DKK i løbet af de næste to år. Fokusområder i 2008 I 2007 begyndte Privat & Næringsliv Norge i stil med Privat & Erhverv Danmark at implementere LEAN-princippet i dele af organisationen. Implementeringen af LEAN vil fortsætte i de kommende år. For at nå vores ambition om at øge vores markedsandel vil vi i 2008 fokusere på at videreudvikle vores salgskanaler og satsningen på helse og sundhed. Samtidig vil vi lancere flere målrettede salgstiltag over for både nye og eksisterende kunder. I forbindelse hermed vil vi sætte fokus på specifikke geografiske områder herunder særligt Oslo-området. TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 11

14 Industri Mio. DKK Kurs NOK/DKK, periodens gennemsnit 92,81 93,04 92,85 Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 73,9 67,5 70,6 Nettogenforsikringsprocent 3,3 6,4 9,0 Skadeforløb 77,2 73,9 79,6 Bruttoomkostningsprocent 9,5 11,0 11,4 Combined ratio 86,7 84,9 91,0 Industri er et nordisk forretningsområde, der leverer forsikringer til industrikunder under TrygVestabrandet. Industri servicerer kunderne gennem eget salgskorps og gennem mæglere. Industrikunder definerer vi som kunder, der betaler mere end DKK i årlig præmie eller har mere end 50 ansatte. Industri har cirka kunder. Efter internationale standarder har Industri cirka 50 kunder, da industrikunder i international sammenhæng betegnes som kunder, der betaler mere end 10 mio. DKK i årlig præmie. Industri har cirka 500 medarbejdere, og forretningsområdet bidrager med cirka 30 % af koncernens samlede præmieindtægter. TrygVesta Garantiforsikring, som er den førende leverandør af garantiforsikringer i Norden, indgår i Industri. Resultat på samme høje niveau i 2007 I 2007 leverede Industri et forsikringsteknisk resultat på 842 mio. DKK. Resultatet er på niveau med 2006 på trods af et betydeligt højere storskadeniveau. Samtidig har vi fortsat den positive udvikling i bruttopræmierne. Præmievækst Bruttopræmieindtægterne for Industri voksede 7,4 % fra 2006 til 2007, og porteføljen passerede 5 mia. DKK i løbet af året. Den norske del af industriforretningen drev for alvor udviklingen med en vækst på 9,3 % i lokalvaluta. Den danske forretning leverede også en høj vækst på 6,1 % i forhold til Væksten i Industri lå væsentligt over markedsudviklingen og er et resultat af et målrettet arbejde med risikorådgivning, hvor industrikunder bliver betjent af tværfaglige kundeteams. I løbet af 2007 gennemførte godt 250 medarbejdere den tværnordiske risikorådgivningsuddannelse, som er en betydelig drivkraft for det løft, der er sket i service- og rådgivningsniveauet. Branchemæssigt leverede især personbrancherne en høj vækst godt hjulpet af den nye lov om Arbejdsskade i Danmark pr. 1. juli Den nye lov gav en ekstraordinær præmiestigning på 12,5 %, TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 12

15 som svarede til cirka 60 mio. DKK i præmier i 2007 og tilsvarende i Efter nogle år, hvor vi bevidst har valgt at reducere markedsandelen inden for ulønsomme segmenter på Arbejdsskade i Norge, øgede vi i 2007 igen markedsandelen på personbrancherne i den norske del af industriforretningen. Det sker, fordi de seneste års stigende priser på det norske marked igen har gjort det interessant at øge markedsandelen inden for udvalgte segmenter. Høj kundetilgang og -fornyelse Industri oplevede både en høj tilgang af nye kunder i 2007, og samtidig fastholdt forretningsområdet en høj fornyelsesprocent. Omkring 9 ud af 10 industrikunder valgte at forny deres forsikringer hos os i Generelt forløb fornyelsen af kunder pr. 1. januar 2008 tilfredsstillende. Marine havde i 2007 en negativ indtjening, og derfor har vi i starten af 2008 øget priserne med cirka 15 %, hvilket har medført, at enkelte Marinekunder ikke længere er forsikret i koncernen. Combined ratio i Marine er dog fortsat ikke helt tilfredsstillende. Som vist i graferne blev kundetilfredsheden blandt industrikunder forbedret i både Danmark og Norge, hvilket er vigtigt i forhold til at bevare en høj kundeloyalitet. Combined ratio på 86,7 trods højt storskadeniveau Combined ratio for 2007 lå på 86,7 i forhold til 84,9 i Storskader påvirkede negativt med 8,3 procentpoint i 2007 i forhold til 6,0 procentpoint året før. Vejrrelaterede skader steg også, men i mindre grad, hvilket påvirkede negativt med 1,1 procentpoint i forhold til 1,0 procentpoint i Storskaderne udgjorde 843 mio. DKK og har haft en betydelig negativ påvirkning på resultatet. Det højere storskadeniveau medførte en bruttoerstatningsprocent på 73,9 i 2007 mod 67,5 i I storskaderne indgik syv marineskader, som brutto udgjorde 453 mio. DKK og netto 133 mio. DKK. Forskellen på brutto og netto skyldes, at reassurandørerne bidrager med en betydelig større del af storskaderne på Marine. Det kommer også til udtryk i nettogenforsikringsprocenten, der med 3,3 var betydeligt lavere i 2007 end i 2006, hvor den udgjorde 6,4. Skadeforløbet endte således samlet på 77,2 % i 2007 mod 73,9 % i Afløbsresultatet bidrog i 2007 positivt til resultatet med brutto 102 mio. DKK, og kom især fra Bil og Ansvar, mens afløb på Arbejdsskade var negativ, da der var behov for yderligere styrkelse af hensættelserne i Fortsat faldende omkostningsniveau På trods af en høj præmievækst præsterede industriforretningen i 2007 at reducere omkostningerne. Omkostningerne faldt cirka 35 mio. DKK, hvilket svarer til, at bruttoomkostningsprocenten blev reduceret med 1,5 procentpoint til 9,5. Den positive udvikling skyldes til dels et fortsat fokus på at effektivisere forretningen og dels, at en større andel af de solgte forsikringer i 2007 skete gennem mæglere. Salget gennem mæglere belaster ikke vores omkostninger i særlig væsentlig grad, da mæglernes honorarer er et mellemværende mellem mægleren og kunden. TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 13

16 Fokusområder i 2008 I 2008 vil etablering af en svensk industriforretning være i fokus. Salget til svenske industrikunder forventer vi at starte i slutningen af For at sikre en fortsat vækst vil vi desuden øge vores specialisering i forhold til internationale kunder, og vi vil videreudvikle vores produkter, så de i endnu højere grad bliver tilpasset kundernes behov. TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 14

17 Finland Mio. DKK Kurs EUR/DKK, periodens gennemsnit 745,11 745,94 745,07 Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 74,9 78,1 80,9 Nettogenforsikringsprocent 0,4 0,2 0,2 Skadeforløb 75,3 78,3 81,1 Bruttoomkostningsprocent 49,8 41,7 50,2 Combined ratio 125,1 120,0 131,3 Vores finske filial leverer forsikringer til privatpersoner og mindre virksomheder under brandet Nordea Vahinkovakuutus. Salget foregår gennem Nordeas filialer, egne sælgere, eget callcenter, bilforhandlere og internettet. I Finland arbejder 127 medarbejdere, og filialen bidrager sammen med den svenske filial med cirka 1 % af den samlede bruttopræmievækst. Den finske forretning blev etableret i 2002 og er stadig under udvikling. Ambitionen er at nå en markedsandel på 8 % af privatmarkedet i Endnu en rekord i salget Bruttopræmieindtægterne steg 26,8 % til 251 mio. DKK i Porteføljen udgjorde i slutningen af 2007 cirka 300 mio. DKK, og det samlede antal solgte forsikringer udgjorde mere end forsikringer, hvilket i gennemsnit svarer til cirka forsikringer om ugen. Til sammenligning solgte vi cirka forsikringer i Væksten i salget skyldes i høj grad et løbende samarbejde med Nordeas filialer og et nyt koncept, som Nordeas kunderådgivere har taget i brug i Det nye kundekoncept hjælper rådgiverne med en bredere rådgivning, som har styrket motivationen og salget af forsikringer. For at bevare den høje salgsaktivitet øgede vi i løbet af 2007 antallet af medarbejdere fra 93 til 127. I starten af 2007 introducerede vi salget af erhvervsforsikringer til mindre erhvervskunder. Etableringen af en salgsorganisation inden for erhverv og erhvervssalget gennem Nordea har taget længere tid end forventet. Salget af erhvervsforsikringer var derfor begrænset i I takt med at Nordeas erhvervssalg bliver implementeret, og i kraft af Nordeas store andel af erhvervsmarkedet, forventer vi, at salget fremadrettet vil blive styrket. Resultat i 2007 Privatforretningen forbedrede det forsikringstekniske resultat for 2007 med 32 mio. DKK til -2 mio. DKK. Fremgangen skyldes primært den positive præmievækst. Det forsikringstekniske resultat for erhvervsforretningen udgjorde -47 mio. DKK på grund af omkostninger til lanceringen af erhvervsforretningen. For den samlede forretning var det forsikringstekniske resultat således -49 mio. DKK. TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 15

18 Omkostninger Omkostningsprocenten for privatforretningen faldt 12,7 procentpoint til 29 i For den samlede forretning (Privat & Erhverv) udgjorde omkostningsprocenten 49,8. Omkostningsprocenten er påvirket negativt af udgifterne til lanceringen af erhvervsforretningen. Fokusområder i 2008 I slutningen af 2007 havde vi en markedsandel på 3 % af det finske privatmarked. I 2008 vil fokus være fortsat vækst, så vi kan nå vores ambition om en markedsandel på 8 % af privatmarkedet i Vi vil udbygge vores salgskanaler parallelt med at have fokus på salget gennem Nordea. I kraft af den fortsat høje vækst vil rekruttering af nye og fastholdelse af eksisterende medarbejdere også blive højt prioriteret i TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 16

19 Sverige Mio. DKK Kurs SEK/DKK, periodens gennemsnit 80,73 80,37 - Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 88,9 144,9 - Nettogenforsikringsprocent 0,0 0,4 - Skadeforløb 88,9 145,3 - Bruttoomkostningsprocent 105, ,8 - Combined ratio 194, ,1 - Vores svenske filial leverer forsikringer til privatpersoner under brandet Vesta Skadeförsäkring. Salget sker primært gennem Nordeas filialer, eget callcenter og internettet. I Sverige arbejder 58 medarbejdere, og filialen bidrager sammen med den finske filial med cirka 1 % af koncernens samlede præmieindtægter. Filialen blev etableret i juli 2006, og ambitionen er at nå en markedsandel på 8 % af privatmarkedet i I 2007 udgjorde bruttopræmieindtægterne for den svenske forretning 90 mio. DKK, og den samlede portefølje passerede 200 mio. SEK. Stor tilgang af nye kunder Salget i den svenske forretning voksede i et hastigt tempo, og i slutningen af 2007 kunne vi byde kunde nr velkommen. Siden 2006 har vi solgt tæt på forsikringer, som i gennemsnit svarer til cirka forsikringer om ugen. I 4. kvartal havde vi en tilvækst på nye forsikringer. Samlet set solgte vi i 2007 næsten forsikringer i forhold til cirka forsikringer i 2. halvår af I 2007 solgte Nordea tre fjerdedele af forsikringerne, mens den sidste fjerdedel var vores eget salg. I grafen på næste side er salgsniveauet fra lanceringen i Sverige sammenlignet med lanceringen i Finland. I Sverige har salgsniveauet været betydeligt højere i kraft af, at vi har brugt vores erfaringer fra lanceringen af Finland og etableret eget salgscenter i Sverige fra begyndelsen. Se det nuværende aktivitetsniveau i kapitlet Finsk skadeforsikring. Vi øgede i løbet af 2007 antallet af medarbejdere fra 42 til 58, så den høje vækst kan fortsætte. Salget ligger fortsat fint i tråd med vores mål og strategi på det svenske marked. Fokusområder i 2008 I 2008 vil fokus i den svenske forretning være på fortsat vækst og videreudvikling af den hurtigt voksende filial. I kraft af det høje ambitionsniveau vil et særligt nøgleområde i 2008 være at udvide antallet af kvalificerede og motiverede medarbejdere for at kunne følge med den kraftige salgsudvikling. TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 17

20 Investeringsvirksomhed TrygVesta Forsikring koncernens investeringsvirksomhed omfatter enhver placering af koncernens midler i investeringsaktiver; obligationer, kapitalandele, grunde og bygninger samt likvide midler. Denne placering sker i henhold til lovgivningens, myndighedernes og bestyrelsens retningslinjer. Vi foretager den overordnede fordeling af aktiverne baseret på overvejelser om risiko- og likviditetsstyring, mens hovedsageligt eksterne kapitalforvaltere vælger de specifikke værdipapirer inden for angivne rammer. I løbet af 2007 oplevede de finansielle markeder øget ustabilitet som følge af subprimekrisen. Udviklingen på det amerikanske boligmarked og låntagernes forringede evne til at vedligeholde og tilbagebetale deres boliglån påvirkede i stigende omfang hen mod slutningen af 2007 udviklingen på de finansielle markeder. Aktier blev i 2007 revurderet, og aktiernes risikopræmie i forhold til risikofri rente steg. TrygVesta Forsikring valgte, at reducere koncernens aktiebeholdning både i juni og i december Desuden reducerede vi aktieandelen yderligere i januar Resultat i 2007 Det samlede resultat af TrygVesta Forsikring koncernens investeringsvirksomhed i 2007 var i alt mio. DKK før overførsel til forsikringsteknisk rente, men efter andre finansielle indtægter og udgifter. Resultatet er 518 mio. DKK lavere end i 2006, hvilket især skyldes et mindre afkast på aktiebeholdningen. Investeringsresultatet efter overførsel til forsikringsteknisk rente er 887 mio. DKK lavere i forhold til 2006 på grund af et lavere aktieafkast og en stigning i overførslen til forsikringsteknisk rente. Et højere obligationsafkast på 3,7 % mod 2,8 % i 2006 påvirkede afkastet positivt. Andre finansielle indtægter og udgifter steg med 45 mio. DKK. Forøgelsen skyldes en stigning i andre poster herunder renteindtægter på driftslikvider, men modvirkes til dels af, at kursgevinster som følge af ændret diskonteringssats blev reduceret fra 368 mio. DKK i 2006 til 298 mio. DKK i 2007, fordi rentestigningen var mindre i Før andre finansielle indtægter og udgifter var investeringsresultatet mio. DKK, som svarer til et afkast på 4,1 %. Inklusive kursændringer på erstatningshensættelserne som følge af rentestigningen var afkastet 4,9 %, hvilket på trods af de ustabile finansielle markeder var højere end forventet i starten af TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2007, side 18

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt.

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Halvårsrapport 2009 Side 2 af 40 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l Årsrapport 2007 Vi vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2007 sikrede vores godt 3.900 medarbejdere i samspil

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2007 Side 1 af 24 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 God lønsomhed kombineret med god antalsudvikling giver solid forsikringsteknisk fremgang Forventningerne til årets resultat

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 1 3. april 2008 Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 Dagsorden 2 3. april 2008 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 TrygVesta Delårsrapport 4. kvartal 2009 Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter... 3 Hovedtal... 4 Koncernens samlede resultat i Norden... 5 Privat & Erhverv Danmark...

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008 1 Pressemøde 19. august 20 Resultat for 1. halvår 20 Forbehold 2 Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens regnskabspåtegning 46 Revisionspåtegning 47 Regnskab for TrygVesta

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Meddelelse nr. 43/2008 11. november 2008 Side 1 af 33 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Høj præmievækst, men højere skadesudgifter og lavere investeringsresultat Hovedpunkter (sammenlignet med 1.-3.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007 Meddelelse nr. 03/2008 Regnskabsmeddelelse 4. kvartal 2007 Industri og nye markeder løfter gruppens samlede præmievækst for kvartalet til 5,1 % i lokal valuta Forsikringsteknisk resultat på 721 mio. DKK

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Delårsrapport for 4. kvartal 2008

Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Meddelelse nr. 14/2009 3. marts 2009 Side 1 af 35 Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Resultat for 4. kvartal 2008 bedre end ventet Hovedpunkter INDHOLD Præmieindtægter steg 4,9 % i lokal valuta (4,3 % i

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO

OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO 1 OMX Parken - Tirsdag den 26. maj 2009 Peter Falkenham - COO Fakta om TrygVesta 2 Ejerstruktur Danske Institutionelle 20% Udenlandske institutionelle 6% M indre aktionærer 14 % Antal udestående aktier

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 12/2008 5. maj 2008 Side 1 af 33 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 Hovedpunkter (sammenlignet med 1. kvartal 2007) 4,9 % bruttopræmievækst (5,9 % i DKK) i 1. kvartal 2008. Stigningen fra

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 18 77 30 15 16 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Yderligere information 38

Yderligere information 38 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal 2012 1 Resultatoversigt 2 Trygs samlede resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10

Læs mere

InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte

InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte InvestorDagen 19. september 2017 Fokus på innovation og udbytte Christian Baltzer, koncernfinansdirektør Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Yderligere information 30

Yderligere information 30 Delårsrapport 4. kvartal 2010 Indhold Delårsrapport 4. kvartal 2010 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 4. kvartal 2010 1 Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv

Læs mere

Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2008 med mindre andet er nævnt.

Alle sammenligninger er i forhold til 3. kvartal 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009 Side 2 af 35 Delårsrapport - 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

InvestorDagen, Odense 29. november 2016

InvestorDagen, Odense 29. november 2016 InvestorDagen, Odense 9. november 16 Lars Bonde, COO Følg os på Twitter: @TrygIR Kort om Tryg (I) Tryg går tilbage til det 18. århundrede Stærkt brand specielt i Danmark Skadeforsikringsselskab i Danmark,

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige 14 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3%

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3% Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 20 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen Hoved-og nøgletal

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 5 l HØJDEPUNKTER > Ekstra udgifter til vinterrelaterede skader forventes at udgøre 700 mio. DKK i 1. kvartal 2010

Læs mere

Yderligere information 40

Yderligere information 40 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

08.01.05 / januarstorm I Danmark

08.01.05 / januarstorm I Danmark årsrapport 2005 08.01.05 / januarstorm I Danmark 14.09.05 / jordskred I bergen I norge 14.11.05 / storbrand på amager I Danmark InDholdsfortegnelse Ledelsens beretning 11 Tættere på kunderne 11 Året

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard

Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010. v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Præsentation af Topdanmark LD Invest Markets 13. oktober 2010 v/ Kommunikations- og IR direktør Steffen Heegaard Agenda Aktieprofil Krisen og værdiskabelse i Skade Solvency II Udsigter for 2010 2 Aktieprofil

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 58 79 91 14 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere