Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S"

Transkript

1 Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr )

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens regnskabspåtegning 46 Revisionspåtegning 47 Regnskab for TrygVesta Forsikring koncernen: Resultatopgørelse 48 Balance 49 Egenkapital 51 Opgørelse af indregnede indtægter og omkostninger 52 Pengestrømsopgørelse 53 Noter 54 Regnskab for TrygVesta Forsikring moderselskab: Resultatopgørelse 82 Balance 84 Egenkapital 86 Noter 87 Hoved- og nøgletal 96 Koncerndiagram 97 Direktions ledelseserhverv 97 CV er bestyrelsen 101 Ordliste 106

3 Selskabsoplysninger Bestyrelse Mikael Olufsen, formand Bodil Nyboe Andersen, næstformand Jørn Wendel Andersen John R. Frederiksen Paul Bergqvist Niels Bjørn Christiansen Christian Brinch Per Skov Peter Wagner Mollerup Birthe Petersen Berit Torm Rune Torgeir Joensen Direktion Christine Bosse Morten Hübbe Lars Bonde Peter Falkenham Kjerstin Fyllingen Martin Bøge Mikkelsen Birgitte Kartman Truls Holm Olsen Jens Stener Intern revision Jens Galsgaard Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforhold TrygVesta Forsikring A/S indgår i TrygVesta koncernen, og aktiekapitalen på mio. DKK ejes 100 procent af TrygVesta A/S, Ballerup. Årsrapporten indgår i koncernregnskaberne for TryghedsGruppen smba, Kgs. Lyngby og TrygVesta A/S, Ballerup (www.tryghedsgruppen.dk og Adresse TrygVesta Forsikring A/S Klausdalsbrovej Ballerup Telefon Telefax TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2008, side 1

4 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for Trygvesta Forsikring koncernen TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2008, side 2

5 TrygVesta Forsikring koncernens resultat 2008 TrygVesta Forsikrings fokus på lønsom vækst i forsikringsforretningen var endnu en gang fundamentet, som bar selskabet gennem 2008, der ellers var et udfordrende år for forsikringsbranchen. Bruttopræmievæksten på 4,9 % i lokal valuta (4,3 % i DKK) var resultatet af medarbejdernes store indsats, en høj kundefastholdelse og en stor tilgang af nye kunder, hvoraf de nye markeder i Sverige og Finland igen bidrog med høj vækst. I 2008 lykkedes det at få vendt den tidligere negative vækst i Privat & Næringsliv Norge til en positiv vækst på 4,8 % båret af en stigende kundefastholdelse samt præmieforhøjelser bød dog på udfordringer på forsikringsdriften. Erstatningsudgifterne steg på grund af dyrere gennemsnitsskader for villa, som skyldes stigende skadeinflation (stigende løn og materialepriser) og ændret miks af skader. Skadeinflationen begyndte dog at aftage i 2. halvår 2008 som følge af økonomisk opbremsning. Både i Danmark og i Norge blev der i 2008 iværksat præmieforhøjelser og andre tiltag, så der i løbet af 2009 og 2010 skabes lønsom balance mellem pris og erstatningsudgifter. Resultatet i 2008 Det forsikringstekniske resultat blev mio. DKK i 2008 mod mio. DKK i Selv om resultat er lavere end i 2007, er det historisk set fortsat på et godt niveau. Højere skade- og løninflation var sammen med investeringer i Det Levende Hus de primære årsager til, at det forsikringstekniske resultat i 2008 blev 436 mio. DKK lavere end i Også inden for personforsikring, herunder sundhedsforsikringer, steg erstatningsudgifterne i Øget anvendelse af sundhedsforsikringer har givet højere erstatningsudgifter, og der er iværksat præmieforhøjelser for at kompensere herfor. Investeringsresultatet før overførsel af forsikringsteknisk rente blev på 455 mio. DKK i 2008 i forhold til mio. DKK i Nedgangen skyldes hovedsagelig aktiekurstab på 887 mio. DKK i Værdien af samtlige investeringsaktiver opgøres til markedsværdi i TrygVesta Forsikring, og værdiændringer påvirker resultatopgørelsen direkte. Aktiers andel af investeringsporteføljen blev reduceret fra 5,4 mia. DKK medio 2007 til 1,7 mia. DKK i januar Såfremt aktieandelen ikke var blevet nedbragt, ville kurstabet på aktierne have været cirka 1,2 mia. DKK større. Resultatet før skat blev mio. DKK mod mio. DKK i Resultatet efter skat faldt mio. DKK til 898 mio. DKK på grund af det lavere investeringsafkast og et lidt lavere forsikringsteknisk resultat. Kurstab på aktier er ikke fradragsberettigede, og derfor er skatteprocenten højere end ellers. TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2008, side 3

6 Nye Markeder løfter præmievæksten TrygVesta Forsikrings bruttopræmieindtægter udgjorde mio. DKK i 2008, hvilket svarer til en stigning på 717 mio. DKK eller 4,9 % i lokal valuta (4,3 % i DKK). Præmievæksten er som forventet, og det er især værd at bemærke, at Sverige og Finland samlet voksede med 69 % og bidrog med 234 mio. DKK ud af de 717 mio. DKK. Den samlede portefølje i de to lande udgjorde 691 mio. DKK i slutningen af Væksten skyldes en fortsat høj kundetilgang og er i Finland specifikt et resultat af en forbedret og udvidet salgsorganisation. Af koncernens samlede præmievækst på 4,9 % i lokal valuta stod Sverige og Finland for 1,4 procentpoint, mens 3,5 procentpoint kom fra Danmark og Norge. Privat & Erhverv Danmark leverede en bruttopræmievækst på 1,8 %, i forhold til 2007, hvilket var lavere end forventet, og væksten var i 2008 påvirket af relativ hård konkurrence fra de mindre selskaber. I Norge valgte flere eksisterende kunder at blive hos TrygVesta Forsikring. Dette har sammen med en pæn kundetilgang og en lang række præmieforhøjelser løftet præmievæksten i Privat & Næringsliv Norge til 4,8 % i lokal valuta for hele året, hvilket er højere end forventet. I Industri steg bruttopræmieindtægterne med 4,3 % i forhold til Bruttopræmievæksten var høj i starten af året som følge af stor tilgang af nye kunder i 2. halvår 2007, mens præmievæksten var noget lavere i 2. halvår Industri er i perioden fra medio 2007 til 2008 vokset betydeligt over den estimerede markedsvækst, hvorfor der var ventet et mere naturligt vækstniveau i 2. halvår I 2008 udbyggede TrygVesta Forsikring sin position inden for Health Care. Den store efterspørgsel efter sundhedsforsikring og en samtidig god timing i forhold til markedet omkring lanceringen af nye produkttiltag gav en vækst i porteføljen på mere end 70 % i Danmark. Stignende skadeinflation presser combined ratio I 2008 steg combined ratio til 89,1 fra 86,1 i Den negative udvikling skyldes øgede erstatningsudgifter til ejendoms- og personforsikringer. Stigende gennemsnitsskader og høje lønstigninger er den primære årsag til den højere combined ratio, om end 89,1 både historisk og især i europæisk målestok fortsat er udtryk for en god og solid performance på forsikringsdriften. Storskader lå højere end forventet i 2008, mens de vejrrelaterede skader lå lavere end forventet. Afløbsgevinster påvirkede combined ratio positivt med 4,6 procentpoint i 2008, hvilket er på niveau med Erstatningsudvikling Bruttoerstatningerne steg 5,3 % til mio. DKK, og skadeforløbet udgjorde 71,8 % i 2008 mod 69,4 % i Stigningen i bruttoerstatningsudgifterne på 591 mio. DKK skyldes især en stigning i erstatningsudgifterne inden for ejendoms- og personforsikringer. Udgiften til storskader defineret ved skader, der overstiger 10 mio. DKK - beløb sig til brutto 586 mio. DKK i 2008 mod brutto mio. DKK i Efter bidrag fra reassurandørerne udgjorde storskader netto 490 mio. DKK mod 637 mio. DKK i I 2008 var den mest omtalte storskade en brand på Bryggen i Bergen i september, hvor flere af de historiske træhuse nedbrændte. Niveauet for villabrande i Norge udgjorde 264 mio. NOK i 2008 og lå betydeligt over niveauet i tidligere år, hvor 2007 til sammenligning udgjorde 209 mio. NOK. TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2008, side 4

7 Vejrrelaterede skader udgjorde 112 mio. DKK i 2008 mod 332 mio. DKK i Reduktionen skyldes dels en mild vinter, og dels at der var færre skybrud i sommeren 2008 sammenlignet med sommeren I 2008 var erstatningerne positivt påvirket af gevinster fra tidligere års skader. Det positive afløb bidrog netto med 793 mio. DKK (brutto 868 mio. DKK) i forhold til netto 743 mio. DKK (brutto 744 mio. DKK) i Afløbsgevinsterne kom især fra brancherne Motor og Personskade, mens Villa gav anledning til afløbstab i 2008 primært som resultat af en opjustering vedrørende skybrudsskader fra Korrigeres erstatningsprocenten for påvirkningen fra storskader, vejrrelaterede skader, afløb og rentepåvirkningen steg den underliggende erstatningsprocent. Den underliggende stigning i erstatningsudgifterne skyldes øgede erstatningsudgifter på flere områder. Inden for Villa steg gennemsnitsskaderne omkring 21 procentpoint i Danmark, hvilket var drevet af højere lønninger og materialepriser, samt et ændret mix af skader i retning af flere dyrere rørskader. For at modvirke denne indflydelse på resultaterne har TrygVesta Forsikring allerede iværksat en række tiltag, og yderligere initiativer er planlagt for at fastholde og forbedre indtjeningsniveauet. Investeringer i Nye Markeder og fremtidens arbejdsplads påvirker omkostningerne Omkostningerne i 4. kvartal 2008 var negativt påvirket af omkostninger i forbindelse fremtidens arbejdsplads i vores projekt Det Levende Hus, der er en ændring af den fysiske arbejdsplads i Ballerup og Bergen med henblik på at øge nytænkning, udvikling og videndeling. Tidligere ville sådanne omkostninger helt eller delvist være aktiveret som en værdiopskrivning af ejendommenes værdi, men grundet den usikre situation på ejendomsmarkedet er denne post nu udgiftsført i de løbende omkostninger. Udgifter til Det Levende Hus udgjorde samlet 133 mio. DKK. Omkostningsprocenten var 16,7 i lighed med 2007 før omkostninger til Det Levende Hus. Inklusive disse omkostninger var omkostningsprocenten på 17,3 i Set i lyset af løninflation i niveauet 5-8 %, høje omkostninger i Nye Markeder, og høj vækst med afledte provisionsomkostninger, anses omkostningsudviklingen for tilfredsstillende. Ekspansionsomkostninger i de nye markeder belastede isoleret set omkostningsprocenten med 1,5 procentpoint i 2008 mod 1,3 procentpoint i 2007 og finansieres gennem løbende procesforbedringer i Danmark og Norge. TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2008, side 5

8 Investeringsresultat Den samlede investeringsportefølje udgjorde 34,2 mia. DKK i slutningen af 2008 i forhold til 37,3 mia. DKK primo Investeringsaktiverne gav et samlet bruttoafkast på mio. DKK i 2008 mod mio. DKK i Investeringsafkastet svarer brutto til 3,5 % i 2008 mod 4,1 % i Resultatet efter overførsel af forsikringsteknisk rente blev -973 mio. DKK i forhold til 375 mio. DKK i Udviklingen er betydeligt under det forventede og skyldes hovedsagelig aktiekurstab på 887 mio. DKK i Aktiers andel af investeringsporteføljen blev reduceret fra 5,4 mia. DKK i løbet af 2007 til 1,7 mia. DKK i januar Såfremt aktieandelen ikke var blevet nedbragt, ville kurstabet på aktierne have været cirka 1,2 mia. DKK større. TrygVesta Forsikring erhvervede i foråret 2008 sit eget domicil i Ballerup for mio. DKK. Overtagelsen erstattede den eksisterende lejeaftale med Danica fra 1995, der løb frem til Købet giver TrygVesta Forsikring nogle umiddelbare økonomiske fordele, idet den årlige husleje var højere end afkastet fra de obligationer, der blev solgt for at finansiere købet. Købet af domicilejendommen muliggør endvidere ombygningen Det Levende Hus, der er omtalt i Forordet. Skat Skatteudgiften udgjorde 519 mio. DKK i 2008 mod 862 mio. DKK i Dette svarer til en stigning i den effektive skatteprocent fra 27 % til 39 %. I 2007 var den effektive skatteprocent positivt påvirket af, at den danske skatteprocent blev sat ned fra 28 % til 25 %, hvilket resulterede i en nedsættelse af den udskudte skat. I 2008 var den effektive skatteprocent negativt påvirket af kurstab på aktierne, der ikke er fradragsberettigede. Dette blev delvist modsvaret af en positiv påvirkning fra afsluttede skattesager. Balance og pengestrømme Balancen faldt fra mio. DKK til mio. DKK i 2008, hvilket primært kan henføres til fald i NOK i forhold til DKK. På passivsiden var balancen primært sammensat af en egenkapital på i alt mio. DKK og forsikringsmæssige hensættelser på i alt mio. DKK. Forsikringsmæssige hensættelser faldt fra mio. DKK til mio. DKK i 2007, hvilket svarer til et fald på 6,4 %. Erstatningsmarginen var 112 % mod 124 % i I 2008 var pengestrømme fra driften positiv med 2,2 mia. DKK sammenholdt med 2,7 mia. DKK i Investeringerne udgjorde i 2008 i alt 0,5 mia. DKK, og likviditeten fra finansiering udgjorde -2,7 mia. DKK. TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2008, side 6

9 Egenkapital Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december mio. DKK og er således reduceret med mio. DKK. Ændringen kan henføres til udbetalt udbytte på mio. DKK, årets resultat og øvrige reguleringer. Begivenheder efter balancedagen Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen som har væsentlig betydning for koncernens økonomiske stilling. TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2008, side 7

10 Privat & Erhverv Danmark Privat & Erhverv Danmark sælger forsikringer til privatpersoner såvel som små og mellemstore virksomheder i Danmark under Tryg-brandet. Salget foregår gennem fem kundecentre/call-centre, 16 lokale servicecentre, egne assurandører, Nordeas filialer, interesseorganisationer, bilforhandlere og ejendomsmæglere. Privat & Erhverv Danmark har cirka medarbejdere. Resultat fastholdt på højt niveau i 2008 på trods af stigende skadeinflation Det forsikringstekniske resultat for 2008 blev med mio. DKK 342 mio. DKK lavere end resultatet i 2007, men godt 100 mio. DKK højere end i Resultatet var påvirket af betydeligt lavere afløbsgevinster, der var 164 mio. DKK lavere i 2008 end i 2007 samt en høj skadeinflation i starten af 2008, men stigningen aftog hen mod slutningen af En af de større udfordringer i 2008 var de stigende gennemsnitsskader på villa, der var påvirket af stigende håndværkerlønninger og materialepriser, ændret skademix samt afløbstab fra en opjustering af hensættelser til skybrudsskaderne fra Den hastige økonomiske opbremsning reducerede dog i løbet af året efterspørgslen efter håndværkerydelser og lagde dermed en dæmper på skadeinflationen. TrygVesta Forsikring har gennemført prisstigninger på villa, som følge af ændrede skademønstre, i forbindelse med klimaændringerne igen et år i sundhedens tegn Bruttopræmieindtægterne steg 1,8 % til mio. DKK i 2008, hvilket var lavere end forventet. Bruttopræmievæksten var påvirket af de lavere præmier på bilforsikringerne samt konkurrence fra specielt de mindre selskaber i Fremadrettet forventes priskonkurrencen fra de mindre selskaber at aftage på grund af de ændrede markedsforhold, hvor tab på investeringssiden og højere combined ratios, der bør give større fokus på balancen mellem præmieindtægter/vækst og de tilhørende erstatningsomkostninger blev igen et år i sundhedens tegn. Præmievæksten inden for sundhedsforsikringer blev over 70 %, og TrygVesta Forsikring udbyggede sin position yderligere i dette marked. Porteføljen for Privat & Erhverv samt Industri udgør over 200 mio. DKK. TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2008, side 8

11 Endvidere har der været høj vækst inden for såkaldte brancheaftaler med erhvervslivet. Denne vækst er resultatet af en målrettet indsats over for udvalgte segmenter inden for erhvervslivet gennem de senere år. Disse aftaler er kendetegnet ved høj kundeloyalitet og god lønsomhed. Fornyelsesprocenten for privatkunder stabiliserede sig i 2008 på et højt niveau omkring 91, hvilket vil sige, at 91 ud af 100 privatkunder valgte at forny deres forsikringer hos os. Den høje fornyelsesprocent bidrager positivt til resultatet, da en høj fornyelsesprocent er væsentlig både i relation til præmie-, erstatnings- og omkostningsudviklingen. Implementeringen af de ændrede tarifparametre på bilforsikringerne i Danmark gav i 2008 et fortsat fald i gennemsnitspræmien på bilforsikringer, der dog stabiliserede sig i slutningen af året. På trods af at implementeringen af de nye tarifparametre begyndte i slutningen af 2006, så tager det tid, før hele porteføljen er overført. De nye parametre er baseret på bilens alder, antal kørte kilometer pr. år, førerens alder og køn og medvirker til en bedre risikovurdering. I 2009 forventes et stort set uændret niveau for gennemsnitspræmien på biler. Gennemsnitspræmierne vil være positivt påvirket af den generelle prisstigning (indeks), der udgør 4,4 % i 2009, men negativt påvirket af den fortsatte omlægning af porteføljen samt løbende præmiereduktion til kunderne i takt med den længere kørselsanciennitet. Bilporteføljen er kendetegnet ved en stor andel kunder med høj anciennitet, hvor den løbende forskydning mod lavere præmier hænger sammen med høj loyalitet og god lønsomhed. Privat & Erhverv Danmark lancerede i 2008 en række tiltag, der skal styrke kundeoplevelsen yderligere. Således fik omkring konceptkunder Tryg Vejhjælp uden merpris som en kundefordel på deres bilforsikring. Udvidet Tryg Vejhjælp giver yderligere tryghedsleverance, såsom skift af vinter- og sommerhjul, taxi og hotelservice samt sikkerhedstjek af bilen. Salget af Udvidet Tryg Vejhjælp er gået over forventet og bekræfter, at kunden tager positivt imod koncernens ambition om løbende at forbedre kvalitet og service. TrygVesta Forsikring indgik i 2008 en samarbejdsaftale med DLG, der er Danmarks største leverandør af korn og foderstoffer til landbruget, om distribution af forsikringer i Danmark og Sverige. DLG, der også sælger tele, fødevarer og maskiner, omsætter årligt for 24 mia. DKK og har medarbejdere. Aftalen forventes at bidrage positivt til præmieindtægterne og indtjeningen fra og med Erstatningerne påvirket af skadeinflation De samlede erstatningsudgifter steg 9,9 % til mio. DKK i 2008 i forhold til 2007, og bruttoerstatningsprocenten steg fra 62,3 til 67,3. På trods af stigningen ligger vi fortsat på et fornuftigt niveau. I den forbindelse skal det understreges, at erstatningsprocenten i 2007 var usædvanlig lav. Stigningen i 2008 skyldes først og fremmest øgede erstatningsudgifter til villa og sundhedsforsikringer samt betydelig mindre afløbsgevinster i 2008 i forhold til For villaforsikringer steg gennemsnitsskaden omkring 20 procentpoint i 2008, hvilket var en af de væsentligste årsager til de højere skadeudgifter. Årsagen til de stigende gennemsnitskader er, dels stigende lønninger og materialepriser og dels et ændret mix, hvor TrygVesta Forsikring har konstateret flere dyrere skader, hvilket gav anledning til afløbstab i 2008 primært som resultat af opjustering af hensættelserne til skybrudsskader fra TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2008, side 9

12 Skadefrekvensen for villa faldt 5 procentpoint i 2008 primært som følge af færre vejrrelaterede skader. Storskader medregnes ikke i gennemsnitsskader. Som følge af de højere erstatningsudgifter er der i slutningen af 2008 foretaget præmieforhøjelser på cirka 11 % på villaforsikringer. Fra det tidspunkt, hvor prisen øges, og indtil prisstigningen konstateres som optjent bruttopræmie vil der gå op til to år, hvorfor effekten af de gennemførte prisstigninger først vil kunne ses i regnskabet i 2. halvår 2009 og være fuldt synlige i regnskabet i Skadefrekvensen på biler faldt med cirka 3 procentpoint i 2008 i forhold til 2007, og gennemsnitsskaden steg cirka 4 procentpoint. TrygVesta Forsikrings samarbejde med udvalgte autoværksteder er med til at holde de gennemsnitlige erstatningsomkostninger på et konkurrencedygtigt niveau og samtidig sikre god kvalitet over for kunderne. Erstatningsudgifter til vejrrelaterede skader faldt, idet der i 2008 var færre skybrud og stormskader end de foregående år. Storskaderne udgjorde 83 mio. DKK i 2008 mod 78 mio. DKK i Afløbsgevinster fra tidligere års skader gav i 2008 en positiv påvirkning af resultatet med brutto 391 mio. DKK (netto 414 mio. DKK) mod brutto 551 mio. DKK (netto 578 mio. DKK) i 2007 og var i 2008 positive på bil- og arbejdsskadeforsikringer, mens reserverne på villa blev styrket. Afløbsgevinster påvirkede combined ratio positivt med 6,3 procentpoint i forhold til 8,9 procentpoint i Omkostninger Omkostningerne steg til mio. DKK i 2008 fra mio. DKK i 2007, hvilket skyldes høj løninflation, øget igangsættelse af it-projekter samt omkostninger på 24 mio. DKK, der blev afholdt i 4. kvartal 2008 til Det Levende Hus. Før udgifter i forbindelse med Det Levende Hus, udgjorde omkostningsprocenten 17,1 mod 16,7 året før. TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2008, side 10

13 86,1 i combined ratio Combined ratio blev 86,1, hvilket er en stigning fra et usædvanligt lavt niveau på 80,3 i De højere afløbsgevinster i 2007 forklarer en stor del af denne forskel, da der relativt var en 2,6 procentpoint højere positiv påvirkning i 2007 end i Desuden bidrog den underliggende skadeinflation til den højere combined ratio i 2008 i forhold til De allerede iværksatte præmietiltag og yderligere planlagte initiativer skal bevirke, at det gode indtjeningsniveau fastholdes fremover. TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2008, side 11

14 Privat & Næringsliv Norge Privat & Næringsliv Norge sælger forsikringer til privatpersoner såvel som små og mellemstore virksomheder i Norge under TrygVesta Forsikring- og Enter-brandene. Salget foregår gennem 85 franchisekontorer, egne sælgere, tre regionale kundecentre, 35 lokale salgscentre, bilforhandlere og Nordeas filialer. Privat & Næringsliv Norge har cirka medarbejdere og hertil kommer cirka 300 medarbejdere i franchisekontorerne. Resultatet i 2008 I 2008 lykkedes det at vende den negative bruttopræmieudvikling fra til en positiv vækst i Den positive udvikling betød, at TrygVesta Forsikring fastholdt sin markedsandel i Dette kan ses som en kvittering for, at de mange tiltag og specielt i Oslo-området, nu bærer frugt. Det forsikringstekniske resultat for 2008 blev 315 mio. DKK mod 692 mio. DKK i Resultatet var negativt påvirket af en høj skadeinflation samt et større antal villabrande sammenlignet med tidligere år. Desuden var der i 2008 afløbstab på 32 mio. DKK mod afløbsgevinster på 81 mio. DKK i Fra minus til plus I Privat & Næringsliv Norge steg bruttopræmierne 4,8 % i lokal valuta (3,3 % i DKK) til mio. DKK mod et fald i bruttopræmierne på 0,2 procentpoint i lokal valuta i Fremgangen på 146 mio. DKK skyldes en kombination af stigende kundeloyalitet og øget salg i flere regioner, specielt i Osloområdet. Bruttopræmierne er desuden positivt påvirket af de præmieforhøjelser, der siden midten af 2007 er gennemført på specielt bil- og villaforsikringer. Privat & Næringsliv Norge har planlagt yderligere præmieforhøjelser i 2009, der fremadrettet vil bidrage yderligere til væksten. TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2008, side 12

15 Fornyelsesprocenten blev i 2008 yderligere forbedret til 86,9 fra 85,8 ultimo 2007, og specielt på større kundeforhold konstaterede Privat & Næringsliv Norge en stigende fornyelsesprocent. Kundeloyaliteten har været stigende siden Privat & Næringsliv Norge i 2005/2006 ændrede pris- og loyalitetsmodellen. I 2008 steg antallet af forsikringer med netto Siden foråret 2008 har alle TrygVesta Forsikrings franchise- og salgskontorer anvendt et nyt kundesystem, Salgsnøkkelen, der gør administrationen i salgsprocesserne betydelig lettere. Det højere salg har endvidere medført en stigning i salgsog provisionsudgifterne. Denne udvikling vil fremadrettet skabe højere præmievækst og dermed styrke TrygVesta Forsikrings position og markedsmuligheder i Norge. Erstatninger Erstatningsudgifterne steg 13,8 % eller 409 mio. DKK til mio. DKK, og skadeforløbet steg fra 67,8 til 74,2. Stigningen skyldes hovedsaglig flere mellemstore bygnings- og brandskader. I 2008 udgjorde udgiften til villabrande i Norge 264 mio. NOK, hvilket var betydeligt over niveauet i tidligere år jævnfør grafen. Villabrande forekommer langt oftere i Norge end i Danmark, hvilket skyldes, at mange huse og hytter er bygget af træ og opvarmes med elvarme samt brændeovn/pejs. Storskader, defineret som skader over 10 mio. DKK, udgjorde 131 mio. DKK mod 121 mio. DKK i Storskaderne i procent af bruttopræmieindtægterne var således 2,8 % i forhold til 2,7 % i Skadefrekvensen på biler steg cirka 1 procentpoint i forhold til 2007, og gennemsnitsskaden steg cirka 4 procentpoint. Gennemsnitsskaden følger den generelle løn- og materialeudvikling. Tryg- Vesta Forsikrings samarbejde med udvalgte autoværksteder, såkaldte aftaleværksteder, hvor tre af fire autoskader repareres, sikrer endvidere god kvalitet og lavere omkostninger pr. reparation. Skadefrekvensen for villa steg cirka 2 procentpoint i 2008, og gennemsnitsskaden steg 7 procentpoint drevet af højere materialepriser og lønninger. I løbet af 2. halvår 2008 konstateredes et fald i indekset for byggeomkostninger i Norge, og denne udvikling forventes at påvirke gennemsnitsskadeudviklingen i løbet af de kommende kvartaler. Erstatningshensættelserne blev styrket med 32 mio. DKK netto i 2008 mod en afløbsgevinst på 81 mio. DKK i Dette svarer til en negativ påvirkning af combined ratio på 0,7 % i 2008 i forhold til en positiv påvirkning på 1,8 % i Det var specielt hensættelserne inden for villa og gruppelivsforsikringer, der blev styrket. Omkostninger Omkostningerne steg 7,3 % eller 68 mio. DKK (6 % eller 56 mio. DKK før omkostninger til Det Levende Hus ) til mio. DKK, og omkostningsprocenten steg derfor fra 20,8 til 21,7. Stigningen skyldes øgede omkostninger til salgsprovisioner, løninflation på cirka 8 % samt omkostninger på 12 mio. DKK, der blev afholdt i 4. kvartal 2008 til Det Levende Hus. Før omkostninger til Det Levende Hus udgjorde omkostningsprocenten 21,4 i TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2008, side 13

16 Combined ratio påvirket af skadeinflation Samlet set endte 2008 med en combined ratio på 95,9 mod 88,6 i De højere afløbsgevinster i 2007 forklarer en stor del af denne forskel. Herudover var det de større udgifter til villabrande sammen med en underliggende skadeinflation, som løftede combined ratio i 2008 i forhold til I den kommende periode forventes det, at de allerede iværksatte præmietiltag siden medio 2007 inden for flere områder vil sikre en forbedring af lønsomheden. TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2008, side 14

17 Finsk skadeforsikring Vores finske filial sælger forsikringer til privatpersoner og mindre virksomheder under brandet Nordea Vahinkovakuutus. Salget foregår gennem Nordeas filialer, egne sælgere, call-centre, bilforhandlere samt internettet. Den finske filial har cirka 150 medarbejdere. Bredere distributionsplatform løfter salget I Finland steg bruttopræmieindtægterne med 41 % eller 103 mio. DKK til 354 mio. DKK og var båret af et stigende salg. I 2008 solgtes cirka forsikringer mod cirka i Det stadig høje salgsniveau er opnået gennem en målrettet indsats med opbygning og styrkelse af salgskanalerne. Den hurtigt voksende portefølje kommer derfor dels gennem salg via Nordea, men i højere og højere grad gennem egne salgskanaler, der nu står for omkring 3/4 af salget, hvor en stor del vedrører mersalg til de kunder, der kommer fra Nordea, og som Nordea har indtegnet forsikringsmæssigt. Salget via internettet udgjorde 6 % af det samlede salg, og målt i antal er det ny rekord. Porteføljen udgjorde 432 mio. DKK ved udgangen af 2008 og voksede cirka 50 % i 2008 fra godt 299 mio. DKK ultimo Kundeantallet udgjorde cirka ultimo Markedsandelen udgjorde 4,4 % ultimo 2008 målt i forhold til antal bilforsikringer mod til sammenligning 3,6 % primo Potentialet for salg af forsikringer til mindre erhvervskunder er højt i Finland, da Nordea har en stærk position inden for dette kundesegment. Salget via egne kanaler gik betydelig bedre end forventet i Den høje vækst i den finske forretning og fortsatte vækstplaner medfører løbende behov for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. I løbet af 2008 steg antallet af medarbejdere fra 127 til cirka 150, hvortil kommer 40 selvstændige assurandører. TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2008, side 15

18 Erstatningsprocent forbedret Skadeforløbet udgjorde 73,2 % mod 75,3 % i Til trods for et generelt tilfredsstillende skadeforløb er der enkelte brancher, hvor der, ud fra en samlet vurdering af konkurrenceforhold, præmie- og lønsomhedsniveau, er behov for præmieforhøjelser, som vil blive gennemført i Effekten af disse prisstigninger vil være synlige fra 2. halvår 2009, men først slå igennem i Omkostninger Det høje salgsniveau skaber pres på omkostningerne, der steg fra 125 mio. DKK i 2007 til 154 mio. DKK i Omkostningerne er hovedsagelig drevet af salgsprovisioner, men i takt med at eget callcenter sælger en større andel af forsikringerne, vil omkostningsprocenten blive belastet relativt mindre til gavn for indtjeningen fremadrettet. TrygVesta Forsikring har i 2008 indgået en ny aftale med Nordea om afregning af provision for de forsikringer, som sælges gennem Nordea. Det betyder, at det grundet aftalens vilkår nu er muligt at periodisere tegningsprovision i forsikringens første år, da der reelt er tale om en forudbetaling til Nordea mod tidligere udgiftsførsel på tegningstidspunktet. Omkostningsprocenten udgjorde 43,5 i 2008 mod 49,8 i Combined ratio Combined ratio var 116,7 i forhold til 125,1 i I privatforretningen udgjorde combined ratio 101,5, mod 106,6 i Privatforretningen, der nu er i balance, vil fremadrettet have fokus på lavere combined ratio og dermed god lønsomhed. TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2008, side 16

19 Sverige Vesta Skadeförsäkring sælger forsikringer til privatpersoner. Salget sker gennem Nordeas filialer, eget call-center og via internettet. Den svenske filial har cirka 100 medarbejdere. Tempoet øges i Sverige I Sverige steg bruttopræmieindtægterne med 146 % eller 131 mio. DKK til 221 mio. DKK. Den hastige vækst kommer først og fremmest fra et solidt salg gennem Nordea men i stigende omfang også fra forretningsenhedens egne call-center medarbejdere, der nu står for cirka 50 % af salget. I løbet af 2008 blev der solgt forsikringer i Sverige, eller forsikringer mere end i Den samlede portefølje var 259 mio. DKK (380 mio. SEK) ultimo 2008 og var negativt påvirket af faldet i den svenske krone. Kundeantallet udgjorde ultimo 2008 mod ved årets start. Erstatninger Skadeforløbet var 96,8 % i forhold til 88,9 % i Niveauet anses for tilfredsstillende for en så forholdsvis ny portefølje. Desuden var den svenske forretning ramt af en række mellemstore brandskader på fritidshuse og villaer i 2008, hvilket påvirkede ratios relativt hårdt og gav nogle markante udsving, da forretningens størrelse fortsat er relativ begrænset. Siden den svenske forretning startede medio 2006 har der ikke været foretaget præmieændringer, og mekanisk årlig præmieindeksering foretages ikke i det svenske marked, som det gøres i det danske marked. Som en følge heraf planlægger Vesta Skadeförsäkring en række præmietiltag i Effekten af disse prisstigninger vil være synlige fra 2. halvår 2009, men først slå fuldt igennem i Omkostninger De nominelle omkostninger steg 9,5 % til 104 mio. DKK, hvilket skal ses i sammenhæng med den høje bruttopræmievækst, der samlet medførte en reduktion i omkostningsprocenten fra 105,6 til 47,1. Omkostningerne er hovedsagelig drevet af salgsprovisioner, men i takt med at eget call-center sælger en større andel af forsikringerne, vil omkostningsprocenten blive belastet relativt mindre til gavn for TrygVesta Forsikring, Årsrapport 2008, side 17

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens påtegning 41 Revisionspåtegning 42 Regnskab for Tryg Forsikring koncern

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for 2006 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 29 Ledelsen regnskabspåtegning

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l Årsrapport 2007 Vi vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2007 sikrede vores godt 3.900 medarbejdere i samspil

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat for 1. kvartal 2013 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Strategi 12 Strategi 14 Strategiske temaer 18 Nøgletalsoversigt 2010 KPI (Key Performance Indicators) 20 Finansielle forventninger til 2010 22

Strategi 12 Strategi 14 Strategiske temaer 18 Nøgletalsoversigt 2010 KPI (Key Performance Indicators) 20 Finansielle forventninger til 2010 22 Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Side Introduktion til TrygVesta 2 Koncerndiagram 4 Koncernoverblik 5 Forord af Mikael Olufsen og Stine Bosse 6 Hoved- og nøgletal for TrygVesta 8

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

08.01.05 / januarstorm I Danmark

08.01.05 / januarstorm I Danmark ÅRSRAPPORT 2005 årsrapport 2005 08.01.05 / januarstorm I Danmark 14.09.05 / jordskred I bergen I norge 14.11.05 / storbrand på amager I Danmark InDholdsfortegnelse Ledelsens beretning 11 Tættere på

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Årsrapport 2010 Indhold Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Strategi og forventninger 12 Strategi 14 Nøgletalsoversigt KPI 16 Forsikringsbranchen

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab)

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab) Årsrapport 2008 TrygVesta A/S TrygVesta Forsikring A/S TrygVesta Garantiforsikring A/S (Dansk Kaution) Vesta Skadeförsäkring (Svensk filial) TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Nordea Vahinkovakuutus (Finsk

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Forsikring Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger Ledelsens

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2007

Topdanmarks årsrapport 2007 11. marts 2008 Meddelelse nr. 03/2008 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2007. Hovedelementerne er: Resultatet efter skat for 2007 udgjorde 1.271 mio. kr. mod 1.692 mio. kr. i 2006.

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 8 WWW.ALMBRAND.DK ALM. s ubrand n d F OA/S RNU FT ALM. ÅRSRAPPORT 2008 1

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 KONCERNOVERSIGT 4 LEDELSENS BERETNING 4

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand Forsikring. Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49

Årsrapport. Alm Brand Forsikring. Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Årsrapport Alm Brand Forsikring 2013 Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger LEDELSENS BERETNING 3 Hoved- og

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2009 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen Fokus på 2009 og forventninger til 2010 4 Overskud på 1.483

Læs mere

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 4 Resultat for 1. halvår 2010 4 Skadeforsikring

Læs mere