Tidsrammen for indsatsen Den organisatoriske ramme Læse og skrivehandleplanens særlige fokus i tredje år... 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidsrammen for indsatsen Den organisatoriske ramme Læse og skrivehandleplanens særlige fokus i tredje år... 7"

Transkript

1 Læse- & skrivehandleplan udgave 2013

2

3 Indholdsfortegnelse Rødovre Kommunes læse- og skrivehandleplan... 4 Mål for Læse- og skrivehandleplanen... 4 Formålet med Læse- og skrivehandleplanen... 4 Tidsrammen for indsatsen Den organisatoriske ramme... 5 Status for år 1 og år 2 med handleplanen... 5 Hvordan integrerer vi de gode erfaringer, vi gør os i det fortsatte arbejde?... 6 Læse og skrivehandleplanens særlige fokus i tredje år... 7 Hvor finder jeg andre supplerende materialer til Læse- og skrivehandleplanen?... 8 Indsatser i forbindelse med Læse- & skrivehandleplanen Indsats: Alle skolerne sætter dette år særlig fokus på faglig læsning og skrivning på 3., 4. og 5. kl Indsatser i forbindelse med Læse- & skrivehandleplanen Indsats: Alle skolerne sætter dette år særlig fokus på faglig læsning og skrivning, i 6., 7., 8. og 9. klassetrin Indsatser i forbindelse med Læse- & skrivehandleplanen Indsats: Alle skolerne sætter dette år særlig fokus på faglig læsning og skrivning, i 0., 1., 2. klassetrin Handleplan Indsatser i forbindelse med Læse- og skrivehandleplanen

4 Rødovre Kommunes læse- og skrivehandleplan Mål for Læse- og skrivehandleplanen Rødovre Kommune ønsker at gøre det bedst mulige for, at børnene kan blive dygtige læsere. Derfor er der kommunalt taget initiativ til udarbejdelsen af en læse- og skrivehandleplan. Det overordnede mål for dette arbejde er: At hæve elevernes gennemsnitlige karakter ved folkeskolens afgangsprøve fra 4,6 til 5,6 over en treårig periode 2011 til 2014, med særlig fokus på faglig læsning og skrivning i fagene. Det at øge et karaktergennemsnit i læsning hænger naturligt sammen med at styrke elevernes evne til at tilegne sig viden og at styrke dem i forhold til at klare sig i ungdomsuddannelser og videre i livet. Derfor er der i de beskrevne handlinger i handleplanen lagt vægt på at styrke elevernes læseforståelse og læsemåder. Formålet med Læse- og skrivehandleplanen Læse- og skrivehandleplanen har til formål at angive indsatser og handlinger for skoleledere og lærere, som kan være med til at sikre det overordnede mål. Læse- og skrivehandleplanen skal understøtte den fælles indsats på alle skolerne til gavn for læse- og skriveudviklingen i fagene i Rødovre Kommune. Tidsrammen for indsatsen. Handleplanen er treårig med start i sommeren 2011 og evaluering sommeren Der er formuleret delmål for skoleåret Disse delmål handler om, at alle lærere skal sætte fokus på læsning og skrivning i alle fag. Skolernes mellemtrin er valgt som særligt fokusområde det første år. I skoleåret fortsættes dette arbejde, mens der igangsættes samarbejde om læse- og skriveundervisningen i udskolingen. I skoleåret vil der derudover være særligt fokus på indskolingen, materialer samt undervisningsmetoder. 4

5 Den organisatoriske ramme Handleplanen fik sit startskud på en workshop for de implicerede parter på Rødovregård den 16/ Her fremlagde kommunens skoler en status på læseområdet, som dannede grundlag for denne læse- og skrivehandleplan. Udarbejdelsen er sket i et samarbejde mellem skoleafdelingens specialundervisningsudvalg, netværk for læsevejledere og testlærere, PUC og Danmarks Lærerforenings indsats Vi læser for livet. Arbejdet med handleplanen er løbende koordineret med skolernes øvrige ressourcepersoner. Netværk for dansk som andetsprog Netværk for skolernes læringscentre Rødovre Kommunes Specialundervisningsudvalg har vedtaget læse- og skrivehandleplanen. Implementeringen af læse- og skrivehandleplanens mål og indhold følges løbende af; Skoleafdelingens specialundervisningsudvalg. Netværket for læsevejledere og testlærere, hvor der arbejdes med videndeling og kompetenceudvikling, herunder videreudvikling af vejlederrollen. Den enkelte skole, hvor der bl.a. afholdes læse- og skrivekonferencer med sigte på læsning og skrivning i fagene samt evaluering af det tværfaglige samarbejde på de enkelte klassetrin. Status for år et og år to med handleplanen Første år: På mellemtrinet har skolerne haft særligt fokus på videndeling, skabelse af fællessprog omkring læsning, herunder mere skriftlighed med kvalificering af et fagsprog. Temadagene, med fokus på faglig læsning i alle fag, havde ikke den relation til den lokale skolepraksis som forventet. Her havde deltagerne i den evaluerede workshop d et ønske om mere kompetenceudvikling, samt at få den lagt ud på den enkelte skole med hensyn til den konkrete undervisning. Ligeledes var de faglige oplæg på temadagene så komplekse, at der er ønske om en kvalificering af temaerne, så de bliver mere praksisnære for undervisere. Netværksmøderne understøtter arbejdet for de enkelte vejledere og deres opgaver. Udvikling af vejlederrollen og samarbejdet vejlederne imellem på den enkelte skole, ønsker vejlederne udviklet. Læse og skrivekonferencerne er afholdt på alle skolerne. På workshoppen kom et ønske frem om at konferencerne bliver holdt med en hel årgang af gangen med så vidt muligt alle teamets lærere, samt med mere fokus på undervisningen. 5

6 Andet år: Skolerne har særligt i udskolingen haft fokus på læsning og skrivning i alle fag ud fra model for sprog i fag, som er inspireret af Berverly Derewiankas ideer om hvad, der skal til, for at eleverne kan udvikle fagsprog og hvordan skrivningen er en vigtig del af denne lærerproces. Kompetenceudvikling i tre moduler for udskolingslærere fra to skoler af gangen. Indholdet var en blanding af korte inspirationsoplæg, udvikling af undervisningen i team samt sparring og erfaringsudveksling. En fælles temadag for alle vejledere og ledere i skolevæsnet, med oplæg af Michael Axelsen (UCC/ KLEO) om vejledning og vejlederkultur. Netværksmøderne har fulgt op på oplægget af Michael Axelsen ved at have et særligt fokus på vejledning på møderne. Læse og skrivekonferencerne er afholdt på alle skolerne. Emnet læse og skrivekonferencer har haft et særligt fokus på netværksmøderne for læsevejledere og testlærere. Kvalificering af læse og skrivekonferencerne på den enkelte skole Hvordan integrerer vi de gode erfaringer, vi gør os i det fortsatte arbejde? Det følgende afsnit beskriver de handlinger, der igangsættes i forbindelse med Læse- og skrivehandleplanen og nu med særlig fokus på 3.års indsatser. Her er indarbejdet de konkrete erfaringer, samt ønsker til nye handlinger både på det organisatoriske plan og kompetenceudviklings-området. Vi er blevet mere opmærksomme på at styrke vejlederrollen og samarbejdet mellem vejlederne på den enkelte skole. Ligeledes har vi sat fokus på hvorledes kompetenceudviklingen kan knyttes endnu tættere til den konkrete undervisning i indskolingen, ved bl.a. at have et fortsat fokus på læsning i alle fag, samt metodik og didaktik. Gennem Fagfestival tilbuddene og de nye Netværks-møder støttes og inspireres vejlederne og testlærerne til at løse deres opgaver, herunder kvalificering af Læse og skrivekonferencerne på den enkelte skole. Læse- & skrivehandleplanen og læse og skrivekonferencerne vil fortsat blive bragt i dialog på specialundervisningsmøderne, samt ved opsamling og evaluering fra henholdsvis workshops og netværksmøder for ledere, læsevejledere og testlærere og øvrige vejledere i

7 Læse og skrivehandleplanens særlige fokus i tredje år Nedenstående fokusområder er valgt med respekt for den nye politisk besluttede handleplan for Inklusion i Rødovre Kommunes skoler; Handleplan til udvikling af inkluderende læringsmiljøer. De er ligeledes valgt på baggrund af de sidste to års erfaringer med læse- og skrivehandleplanen, samt erfaringerne med kommunens læseprøveresultater for og 3. klasserne. Læseprøveresultaterne i Rødovre Kommune ligger fint i forhold til landsgennemsnittet fra De er generelt blevet bedre og bedre, siden Rødovre Kommune begyndte at indsamle resultaterne i Skolerne er gode til at sikre en stor andel af hurtige og sikre læsere på 1. klassetrin. Forskellen mellem klasserne ser ud til, gennem årene, at blive mindre og mindre. Udfordringen på skolerne er at bevare disse fine resultater og fortsat sikre en lille andel af ikke-læsere i slutningen af 1. klasse. På 2. klassetrin er resultatet ligeledes flot, men der en lille tendens til flere ikke-læsere i Rødovre i forhold til landsgennemsnittet. Det samme billede ses i 3. klasserne. Udfordringen på skolerne kan være at bevare det fine resultat på første klassetrin og gøre noget særligt for de elever der er ikke læsere, så netop denne gruppe eventuelt kunne mindskes. Følgende konkrete tiltag er besluttet: Temadage med fokus på materialer, metoder og tidlige læseindsats i indskolingen. I bliver der tilbudt Fagfestivals uger, tre uger af gangen i fire perioder, samt netværksmøder med inspirationsoplæg til debat med bl.a. følgende temaer: Dysleksi og tidlig læseindsats, - Hvordan vurderer vi læremidler? - Hvorledes kan vi understøtte tidlig læseindsats med it? - Læringsmål og differentiering hvordan? - Hvorledes anvendes læseprøver, nationale tests og sprogscreeninger i undervisningen? - Hvordan lærer vi bedste eleverne at læse og skrive i indskolingen? - Læringscenterets position i et digitaliseret landskab. - Hvorledes sættes Fællessamlingen i spil på skolerne? Og hvorledes arbejder vi med at udvælge nye materialer til Fællessamlingen? Vejlederrollen: Udviklingen af vejlederrollen bliver fortsat understøtte ved særlige temadage den 6. august og 3. og 5. december 2013, hvor alle vejledere og ledere i skolevæsenet får inspiration og konkrete ideer til fortsat udvikling af skolernes vejleder-rolle og kultur ved Mikael Axelsen (UCC/KLEO). Læse og skrivekonferencerne Læse og skrivekonferencerne skal fortsat have fokus i udviklingen på de enkelte skoler. Dette arbejde understøttes fortsat af læsevejledere og testlærere, samt på enkelte Netværksmøder. 7

8 Rødovre Kommunes læse- og skrivehandleplan Hvor finder jeg andre supplerende materialer til Læse- og skrivehandleplanen? I forbindelse med dette dokument følger tre bilag, som primært er udarbejdet til understøttelse af handleplanen. Bilagene er udarbejdet især til hjælp for læsevejlederne og testlærerne på de enkelte skoler, men også til lærerne og ledelserne generelt for at kvalificere indsatsen og samarbejdet om læsning i fagene. Særligt bilag 1 forventes at blive revideret løbende med henblik på at implementere de erfaringer, der gøres undervejs. Med denne handleplan er det meningen, at alle skoler sætter fokus på læsning generelt. Bilagene kan i denne forbindelse fint bruges som inspiration. Danmarks Lærerforening har i forbindelse med kampagnen Vi læser for livet udgivet et særnummer af fagbladet Folkeskolen med gavnlige artikler, der er inspirerende og gode at blive klogere af. (Folkeskolen nr. 11, 5. maj folkeskolen.dk og bogen: Læsning og skrivning i alle fag af Dafolo 2012) Bilag 1) Om læse-mål i de forskellige fag Er en detaljeret beskrivelse af læse-mål i forskellige fag og på forskellige trin. Den angiver undervisningsforslag for alle trin, fra 0. klasse til 9., som kan være med til at støtte det overordnede mål. Bilag 2) Viden om læsning Beskriver den forståelse af læsning, der kaldes Den interaktive læsemodel. Den beskriver læsning som en proces, der er afhængige af en lang række specielt sproglige kompetencer. Bilag 3) Model for sprog i fag Oplæg udviklet til kompetenceudvikling for udskolingslærere inspireret af Beverly Derewianka. Kan findes på Fællesnettet. 8

9 Indsatser i forbindelse med Læse- & skrivehandleplanen Indsats: Alle skolerne sætter dette år særlig fokus på faglig læsning og skrivning på 3., 4. og 5. kl.assetrin Kommunalt niveau Handling: Fælles temaeftermiddage. Den kl Pædagogisk Udviklings Center, Tæbyvej 9 Fokus på Faglige begreber i matematik ved Kirsten Spahn, Professionshøjskolen UCC Målgruppe: læsevejledere, testlærere, fag- og ressourcepersoner, samt læringcentrene. Den kl Skovmoseskolen, Rødovreparkvej 401B Fokus på Genrebegreber i læsning på 3., 4. og 5. klassetrin i samarbejde med DLF/ Professionshøjskolen UCC Målgruppe: fag- og ressourcelærere på mellemtrinet, samt læringcentrene. Skoleniveau Handling: Et tværfagligt undervisningsforløb udarbejdes af det enkelte klassetrin i dansk og et eller flere af klassens øvrige fag på hhv. 3., 4. og 5. klasse. I klasser med tosprogede elever skal dansk som andetsprog indgå som dimension i forløbet. (jf. Handleplan for tosprogede børn og unge ) Afholdelse Læse- og skrivekonference. På hver skole og for den enkelte klasse afholdes der en gang om året en læse og skrivekonference. Den kl Rødovregård. Kirkesvinget 1 Fokus på faglig læsning på 3., 4. og 5. klassetrin i samarbejde med DLF/Professionshøjskolen UCC Målgruppe: fag- og ressourcelærere, samt læringcentrene. Workshop Den kl til Rødovregård. Kirkesvinget 1 Fokus på formidling af skolernes status og selvevaluering af det de har givet særlig opmærksomhed i dette skoleår. Målgruppe: alle skolernes ledelser, vejledere og særligt udvalgte lærere på 3., 4. og 5. klassetrin. 9

10 Indsatser i forbindelse med Læse- & skrivehandleplanen Indsats: Alle skolerne sætter dette år særlig fokus på faglig læsning og skrivning på 6., 7., 8. og 9. klassetrin. Kommunalt niveau Handling: Fælles temaeftermiddage: Den kl Rødovregård Fokus på Vejlederrollen Hvad ligger der i at være vejleder internt på en skole, hvilke muligheder giver det og hvilke udfordringer giver det? herunder hvordan skaber man legitimitet i sin vejleder rolle? Med chefkonsulent Michael Axelsen fra UCC/ CLEO Målgruppe: Læsevejledere, testlærere, DSAvejledere, skolebibliotekarer, it-vejledere og skoleledere. Skoleniveau Handling: I udskolingen udarbejder klasseteamet på den enkelte skole undervisningsforløb, som sætter fokus på Faglig læsning og skrivning i fagene. I klasser med tosprogede elever skal dansk som andetsprog indgå som dimension i forløbet. (jf. Handleplan for tosprogede børn og unge ) Læse- og skrivekonference for den enkelte årgang afholdes en gang om året på alle skoler, med særlig fokus på faglig læsning i fagene. 10 Kompetenceudvikling i Model for sprog i fag PUC Skolerne deltager to og to i ugerne 40, 48 i 2012 og uge 6 i 2013 i et kompetenceudviklings tilbud i faglig læsning og skrivning i fagene. Mere præcist udmeldt til de enkelte skoler. Målgruppe: Udskolingslærerne, læsevejlederne og testlærere. Den kl for mellemtrins lærerne og Den kl for udskolings lærerne Rødovregård Fokus på Læs genre med cooperativ learing ved Trine May Målgruppe: Dansklærerne på mellemtrinnet/ udskolingen, skolebibliotekarer, testlærere og læsevejledere. Workshop Den kl til Rødovregård Fokus på skolernes status og selvevaluering af årets arbejde med Læse- og skrivehandleplan. Målgruppe: alle skolernes ledere, vejledere og særligt udvalgte lærere på 6., 7., 8. og 9.klassetrin.

11 Indsatser i forbindelse med Læse- & skrivehandleplanen Indsatser: Alle skolerne sætter dette år fokus på faglig læsning og skrivning i 0., 1., og 2. klasse Kommunalt niveau Handlinger: Fælles temaeftermiddage: Netværksmøder på PUC Særligt: D Adfærdsledelse hvordan? D Hvordan vurderer vi lærermidler? D Tidlig læseindsats med IT D Tværfagligt og helhedsorienteret D Skolen altid online D Undervisningsledelse hvordan? D Læringsmål og differentiering i et vejlederperspektiv D læseprøver, nationale tests og sprogscreeninger D Hvordan lærer vi bedst eleverne at skrive og læse i indskolingen? Læringsledelse hvordan? Skoleniveau Handlinger: I indskolingen udarbejder klasseteamet på den enkelte skole undervisningsforløb, som sætter særlig fokus på Faglig læsning og skrivning i fagene I klasser med tosprogede elever skal dansk som andet sprog indgå som dimension i forløbet. (jf. Handleplan for tosprogede børn og unge ) Læse og skrive konference for den enkelte årgang afholdes en gang om året på alle skoler, med særlig fokus på faglig læsning og skrivning i fagene Fagfestival tilbud på PUC I år De enkelte vejledere og lærere har mulighed for at vælge hvilke fagfestival temaer de tænker giver bedst mening for dem at deltage i.( se Fællesnettet) Temaeftermiddage 6.08 Vejlederrollen v. Michael Axelsen 3.12 Vejlederrollen 5.12 Vejlederrollen Workshop Den på PUC kl Fokus på skolernes status og selvevaluering af dette arbejde med Læse og skrivehandleplanen. Målgruppen: alle skolernes ledelse, vejledere og særligt lærerne på 0., 1. og 2.klassetrin. Fokus på skolernes status og selvevaluering af de tre års arbejde med Læse og skrivehandleplanen. 11

12 Handleplan Handling I indskolingen udarbejder klasseteamet på den enkelte skole undervisningsforløb, som sætter fokus på Faglig læsning og skrivning i fagene. Husk Dansk som andetsprog. Hvem Klasseteamet planlægger, gennemfører og evaluerer forløbet med klassen. Læsevejledere, testlærere, DSA-vejledere og skolebibliotekarer. Temadage med fortsat fokus på Vejlederrollen og udviklingen af en vejlederkultur på skolerne. Med chefkonsulent Mikael Axelsen fra UCC/ KLEO. Læsevejledere, testlærere, DSA-vejledere, skolebibliotekarer, itvejledere og skoleledere. Fagfestivaller og netværksmøder Se udsendte kalender over tilbuddene på Fællesnettet Dansklærere, alle lærerne i indskolingen, samt på mellemtrin og udskoling, skolebibliotekarer, testlærere og læsevejledere. Læse- & skrivekonference for den enkelte klasse afholdes en gang om året på alle skoler. Indskolingen retter særlig fokus på undervisningsforløb i Faglig læsning og skrivning i fagene. Husk Dansk som andetsprog. Læsevejleder, klasseteamet og Skoleleder. Workshop på PUC Alle skolernes ledelser, vejledere og særligt udvalgte lærere i Indskolingen (0., 1. og 2. klassetrin) På alle specialundervisnings udvalgsmøder. De enkelte skoleledere, PUC og skolechefen. 12

13 Indsats Tid Ansvar Alle skolerne sætter dette år særlig fokus på faglig læsning og skrivning, på 0., 1., 2. klassetrin. I løbet af skoleåret, dog sådan, at det kan bringes i dialog på læse & skrivekonference Skolelederen i samarbejde med klasseteamet og læsevejleder. Alle skoler sætter dette år fortsat fokus på udviklingen af en vejlederkultur, understøtter vejlederrollen og understøtter vejlederne i deres arbejde i kompetencecentrene på skolerne. Alle skolens lærere sætter fokus på udvikling af elevernes læsning og skrivning. 6. august 2013, kl.9-16 Rødovregård 3. og 5. december, kl til Se udsendte kalender over tilbuddene. PUC-konsulenter og skolelederne PUC-konsulenter Alle skolens lærere sætter fokus på udvikling af elevernes læsning og skrivning. I løbet af skoleåret. Skolelederen i samarbejde med læsevejlederen. Skolens status og selvevaluering på årets særlige fokusområder formidles til dialog og videndeling. Skolens status og selvevaluering på de tre år arbejde med Læse-& skrivehandleplanen formidles til dialog og videndeling.. Viser særlig opmærksomhed og følger implementeringen af handleplanen på den enkelte skole. Den på PUC På skoleårets møder på PUC. PUC-konsulenter i samarbejde med skolerne og skolechefen. Skolechef 13

14 Indsatser i forbindelse med Læse- & skrivehandleplanen For skoleåret blev det besluttet at netværket for Læsevejlederne og testlærerne blev lagt samme med øvrige netværk for vejledere i Rødovre Kommune. Det har betydet at vejlederne inviteres til Netværksmøder for vejledere på tværs af skoler og fagligheder, samt at mødernes indhold har ændret sig. Det giver en udfordring i forhold til at støtte og vejlede vejlederne og testlærerne i deres opgave med at implementere Læse-&skrivehandleplanen. Fokus på materialer og undervisningsmetoder - dette bliver tilgodeset ved Fagfestival og de ny organiserede Netværksmøder., se side 11 Fælles workshops evaluering På PUC den Fælles temadag - se side 101 Evaluering - det sker løbende samt særligt den Implementering et fortsat arbejde på skolerne og som understøttes i dialog på specialundervisningsmøderne i 2013 og Foruden at dette arbejde bliver understøttet i skolernes arbejde med Inklusion i Rødovre Kommunes skoler Handleplan til udvikling af inkluderende læringsmiljøer. 14

15

16 Rødovre Kommune Børne- og kulturforvaltningen Rødovre Parkvej 150 DK-2610 Rødovre Tlf Fax E-post

Læse- & skrivehandleplan

Læse- & skrivehandleplan Læse- & skrivehandleplan 2014-2017 4 udgave 2014 Indholdsfortegnelse Rødovre Kommunes læse- og skrivehandleplan... Formål med Læse- og skrivehandleplanen 2014-2017... 4 Mål for Læse- og skrivehandleplanen

Læs mere

Læse- & skrivehandleplan

Læse- & skrivehandleplan Læse- & skrivehandleplan 2016-2020 6. udgave 2016-2020 Indholdsfortegnelse (vil du tilpasse indholdsfortegnelsen? Rødovre Kommunes læse- og skrivehandleplan... Formål med Læse- og skrivehandleplanen 2014-2017...

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere Guide til netværk i fagene med faglige vejledere I denne guide sættes fokus på, hvordan skolens faglige vejledere kan medvirke til at arbejde med implementering af forenklede Fælles Mål, bidrage til den

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Målet for Hastrupskolens læsehandleplan er At sætte læselyst og læseglæde i fokus At eleverne udvikler gode og brugbare læse- og skrivekompetencer At minimere antallet

Læs mere

Kompetencecenteret på Præstemoseskolen

Kompetencecenteret på Præstemoseskolen KOMPETENCECENTER Kompetencecenteret på Præstemoseskolen Kompetencecenteret på Præstemosen er et overordnet organ, der består af skolens ressourcelærere dvs lærere, der har specialiseret sig inden for et

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Kompetenceplan for LC-netværket

Kompetenceplan for LC-netværket Kompetenceplan for LC-netværket År 2012-13 Dato: 13. juli 2012 Kompetenceplan for LC-netværket 2012-13 Oversigten på næste side indeholder datoer, tidspunkter og kort information om indhold/tema for netværksmøderne

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010 Evalueringsrapport klasselæseprøver 2010 Resultater, analyser og anbefalinger i forbindelse med klasselæseprøver i 1., 2., 3., 4. og 8. klasse, Kolding Kommune 2010 Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Læs & Lær

Projektbeskrivelse. Læs & Lær Projektbeskrivelse Revideret april 2012 Læs & Lær Læs & Lær er Børn og Unges indsats for faglig læsning og skrivning på mellemtrin og i udskoling. Læs & Lær er en af 23 indsatser i Aarhus Kommunes handlingsplan

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Løjt Kirkeby Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Løjt Kirkeby Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Løjt Kirkeby Skole 2016-2020 Skole og Undervisning - november 2016 Version 3.0 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune

Læs mere

Skolens handleplan for sprog og læsning

Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens handleplan for sprog og læsning Indhold Skolens handleplan for sprog- og læsning..... 3 Inspiration til skolens handleplan for sprog og læsning.... 7 2 Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens

Læs mere

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Aabenraa Kommune har i foråret 2015 besluttet strategi til implementering af folkeskolereformen med overskriften Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Læs mere

Læseforståelse faglig læsning. Evaluering af et projekt under Partnerskab om Folkeskolen i Kolding Kommune

Læseforståelse faglig læsning. Evaluering af et projekt under Partnerskab om Folkeskolen i Kolding Kommune Læseforståelse faglig læsning Evaluering af et projekt under Partnerskab om Folkeskolen i Kolding Kommune Projekt Læseforståelse faglig læsning blev gennemført som led i Projekt Partnerskab om Folkeskolen.

Læs mere

Skoleledelsen udvikler i samarbejde med medarbejdere og i dialog med forældre mål og strategier, som udmøntes i handleplaner.

Skoleledelsen udvikler i samarbejde med medarbejdere og i dialog med forældre mål og strategier, som udmøntes i handleplaner. 28.10.17 Langhøjskolen skolen som fælles projekt Inklusionshandleplan Langhøjskolen har tydelig retning og lederskab i forhold til arbejdet med inkluderende læringsmiljøer, hvilket sikrer en tydeligere

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 1 Nærum Skoles indsatsområder 2011-2012 er den mere præcise udmøntning af skolens 4-årige udviklingsplan. Indhold og opbygning af skolens 1-årige indsatsområder:

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

GRUNDLAG FOR PLC-TEAMETS SAMARBEJDE 1. JANUAR 2016

GRUNDLAG FOR PLC-TEAMETS SAMARBEJDE 1. JANUAR 2016 SKOLENS NAVN: Hedevang Med funktionsbeskrivelsen og model for teamorganisering for Roskilde Kommunes pædagogiske læringscentre PLC (2015) sættes en overordnet vision for PLC-teamets arbejde: PLC-TEAMET

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Udfordringer og behov for viden. Tabelrapport

Udfordringer og behov for viden. Tabelrapport Udfordringer og behov for viden Tabelrapport Udfordringer og behov for viden Tabelrapport Udfordringer og behov for viden 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Sigrid Madsbjerg og Lis Pøhler. Læsevejlederen

Sigrid Madsbjerg og Lis Pøhler. Læsevejlederen Sigrid Madsbjerg og Lis Pøhler Læsevejlederen Indhold Forord 5 Læsevejlederens opgaver 7 Hvad er en læsevejleder? 7 Lærerens undervisning og elevernes læring 10 Rådgiver eller vejleder? 12 Læsevejlederen

Læs mere

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune.

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Notat Version 3 03.07-2014 Lolland Kommunes læse- og skriftsprogsstrategi 2014 Vision Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings konference om

Læs mere

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion 1. (K) 2012 -? Søholmskolens virksomhedsrapport 2012-14 (K)=fælles kommunale indsatsområder (L)= lokale indsatsområder Rød skrift er justeringer juni 2013 Fortsat udvikling mod mere inklusion Ingen eller

Læs mere

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018 Handleplan for læsning Mål 1 Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Skolens handleplan for læsning Mønsted

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Løjt Kirkeby Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Løjt Kirkeby Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Løjt Kirkeby Skole 2016-2020 Skole og Undervisning - november 2017 Version 5.0 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune

Læs mere

Møder i læringscenterteamets netværk

Møder i læringscenterteamets netværk Møder i læringscenterteamets netværk Dato Skolebib.netværk IT-vejledernetværk Læsevejledernetværk 25/8 Kick of af På vej mod det ideelle læringscenter for læringscenterteamene og skoleledere Mødet afholdes

Læs mere

Høringssvar vedr. Kvalitetsrapporten 2018 Skolen på Grundtvigsvej

Høringssvar vedr. Kvalitetsrapporten 2018 Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg Kommune Marts 2018 Høringssvar vedr. Kvalitetsrapporten 2018 Skolen på Grundtvigsvej Hermed indgives høringssvar vedr. Kvalitetsrapporten 2018 for Skolen på Grundtvigsvej. Høringssvaret er

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Vestervangskolen Udviklingsplan. Center for Børn og Læring Herning Kommune

Vestervangskolen Udviklingsplan. Center for Børn og Læring Herning Kommune 2014-2015 Udviklingsplan Vestervangskolen Center for Børn og Læring Herning Kommune F:\Dokument\Rapport\Udviklingsplan for 2014-2015 til bestyrelsen.docx Oversigt over målsætninger Fokusområde Status Målsætning

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen AKT strategi Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014 Børn og Unge afdelingen Fredericia Kommunes strategi for AKT Baggrund Der har gennem mange år været arbejdet med AKT området i Fredericia

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Kvalitetsanalyse 2015

Kvalitetsanalyse 2015 Kvalitetsanalyse 2015 Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert! - Pippi Langstrømpe Toftevangskolen 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Opsamling fokusområder... 3 3. Nationalt fastsatte,

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole 2015-2020 Skole og Undervisning oktober 2016 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Læse- skrivestrategi Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune 2012 2012 Vision: At skabe bedst mulige læseresultater for alle. At skabe inklusion via læsning. Mission: At sikre at

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål Procesplan for Læsning som indsatsområde i FaaborgMidtfyn Kommune Mål og Delmål Det overordnede mål for læsning som kommunal indsats på skoleområdet At alle børn og unge udvikler læsefærdigheder, der gør

Læs mere

Vejle Kommunale Skolevæsen. Kvalitetsrapport 2010-2011. Skolerapport fra. Elkjærskolen. ved. Preben Panduro

Vejle Kommunale Skolevæsen. Kvalitetsrapport 2010-2011. Skolerapport fra. Elkjærskolen. ved. Preben Panduro Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2010-2011 Skolerapport fra Elkjærskolen ved Preben Panduro Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2010-2011. Vi har valgt at udbygge skabelonen

Læs mere

Kvalitetsanalyse 2015

Kvalitetsanalyse 2015 Kvalitetsanalyse 2015 Dronninggårdskolen Rudersdal Kommune 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Opsamling fokusområder... 4 3. Nationalt fastsatte, mål og resultatmål... 5 4. Fokusområder... 5 5. Afslutning...

Læs mere

Det pædagogiske læringscenters rolle i skolens kapacitetsopbygning

Det pædagogiske læringscenters rolle i skolens kapacitetsopbygning Det pædagogiske læringscenters rolle i skolens kapacitetsopbygning Læringscenterets dag, 29. august 2017 Professionshøjskolen Absalon 28-08-2017 Thomas Jensen, Styrelsen for Undervisning og kvalitet Side

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Evalueringsdesign for realisering af skolereformen

Evalueringsdesign for realisering af skolereformen GLADSAXE KOMMNE Skoleafdelingen Den 17. oktober 2014 Mads Aagaard og Kasper Willems Evalueringsdesign for realisering af skolereformen Den 19. marts 2014 besluttede Byrådet grundlaget for Realisering af

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

BAKKESKOLEN. et læringscenter

BAKKESKOLEN. et læringscenter BAKKESKOLEN et læringscenter Kolding kommunes vision for læringscentrene: Læringscentertanken er en vision om et skolebibliotek, der i samarbejde med skolens andre vejlederfunktioner skaber nye forudsætninger

Læs mere

Danmark ville have bedre læsere - og fik det

Danmark ville have bedre læsere - og fik det folkeskolen.dk december 2010 1/5 Danmark ville have bedre læsere - og fik det Resultaterne med OS- og SL-læseprøverne i 2010 er et markant bevis for, at vi har en folkeskole i verdensklasse. I løbet af

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Læseplan for sprog og læsning

Læseplan for sprog og læsning Læseplan for sprog og læsning OPSUMMERING AF SAMLET LÆSEPLAN i Ishøj Kommune DEL 1 Ishøj Kommune 1 1. INDLEDNING Ishøj Kommune sætter med Succes for alle også et særligt fokus på børns sproglige udvikling

Læs mere

Skolernes mål og handleplaner

Skolernes mål og handleplaner Skolernes udviklingsplaner Nationale mål Kommunal kvalitetsrapport Nationale mål Nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Måltal Mindst 80 procent af eleverne

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1 Kvalitetsrapport 2016/17 marts 2018 stevns kommune 1 Baggrund for kvalitetsrapporten Der er formuleret tre overordnede nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Tema Beskrivelse Tegn

Tema Beskrivelse Tegn Handleplan Inklusionsstrategi Nedenstående er udarbejdet ud fra Dragør Kommunes inklusionsstrategi 2016 og på baggrund af Rammenotat folkeskolereformen vs. 3.0. Jf. rammenotatet skal hver skole skal have

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Lind skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole 2015-2020 Skole og Undervisning Oktober 2017 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

UDKAST. Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 30. maj 2018

UDKAST. Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 30. maj 2018 UDKAST Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og 30. maj 2018 Fra politiske mål til indsatser - hvor kommer vi fra? Nationale mål: Ny styrket læreplan: 2 landsdækkende læringsmål for

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere

Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder

Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder I det følgende er fokus rettet mod et udviklingsprojekt i Frederiksberg kommune, hvor der

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/2017

Kvalitetsrapport 2016/2017 Kvalitetsrapport 2.0 Kvalitetsrapport 2016/2017 Tårnby Kommune Tårnby Ungdomsskole US10 Tårnby Løjtegårdsvej 167 2770 Kastrup Peter Bjørn Tlf.nr. + 45 30 76 03 19 e-mail: pbj.us.uk@taarnby.dk Nærmere oplysninger

Læs mere

Udviklingsforløb for skoleledelser og forvaltning i Rudersdal Kommune

Udviklingsforløb for skoleledelser og forvaltning i Rudersdal Kommune Udviklingsforløb for skoleledelser og forvaltning i Rudersdal Kommune 17. september 2015 Baggrund Igennem efteråret 2014 og foråret 2015 har Helle Bjerg og Mikael Axelsen løbende været i kontakt med skolechef

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Status på projekter i Investeringspuljen

Status på projekter i Investeringspuljen Status på projekter i Investeringspuljen 2012-2015 I budget 2012 besluttede Byrådet på Børne- og skoleudvalgets område at afsætte en pulje til investering i styrket inklusion i skoler og institutioner.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Folkeskolestrategi 2015-2020

Folkeskolestrategi 2015-2020 Folkeskolestrategi 2015-2020 Forandringsmodellen Den 14. januar 2015 12.30-16.30 Skoletorvet på Kongehøjskolen Program 14. januar 12.30-16.30 Velkomst ved skolechef Lars Svensson Rammesætning og prioritering

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Distriktsskole Ølstykke

Kvalitetsredegørelse Distriktsskole Ølstykke Kvalitetsredegørelse 2016 Distriktsskole Ølstykke 1 Indledning Center for Skole og Dagtilbud (CSD) har besluttet, at skolerne hvert år skal udfærdige en kvalitetsredegørelse på baggrund af det statistiske

Læs mere

SKOLENS EVALUERING AF DEN SAMLEDE UNDERVISNING

SKOLENS EVALUERING AF DEN SAMLEDE UNDERVISNING 1. Evaluering af trinmål Vi forventer, at Roser Skolens elever til enhver tid har mulighed for at opnå kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til uden problemer at kunne fortsætte i folkeskolen.

Læs mere

Status på projekter i Investeringspuljen

Status på projekter i Investeringspuljen Status på projekter i Investeringspuljen 2012-2015 I budget 2012 besluttede Byrådet på Børne- og skoleudvalgets område at afsætte en pulje til investering i styrket inklusion på skoler og i institutioner.

Læs mere

Forandringsmodel Strategi for implementering af folkeskolereformen på Genner Skole Skole og Undervisning december 2016

Forandringsmodel Strategi for implementering af folkeskolereformen på Genner Skole Skole og Undervisning december 2016 Forandringsmodel Strategi for implementering af folkeskolereformen på Genner Skole 2015-2020 Skole og Undervisning december 2016 Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020 Alle elever i Aabenraa

Læs mere