C. No. 3a. TABELLER VEDKOMMENDE NORGESRANDEL I ARRET UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C. No. 3a. TABELLER VEDKOMMENDE NORGESRANDEL I ARRET 1878. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI"

Transkript

1

2 C No a TABELLER VEDKOMMENDE NORGESRANDEL ARRET UDGVNE AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU KRSTANA TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER

3

4 ndlednng Medens Norges Handelsomsætnng endnu holdt sg paa en betydelg Hede og ndførselen endog naaede et hoere Standpunkt end nogensnde er der ndtraadt en ganske væsentlg Tlbagegang navnlg for ndførselens Vedkommende Den samlede Værd af ndførsel og Udførsel er nemlg beregnet tl Vlloner mod Mlloner / Mllon og 0 Mlloner gjennemsntlg Femaaret ndforselen er sammenlgnet med det foregaaende Aar aftaget med henved / Mll eller pct og Udførselen med / Mll eller pct Forhold tl Folkemængden var Omsætnngen Krone pr ndbygger hvlket er omtrent pct mndr e end det gjennemsntlge Forhold Femaaret men paa det allernærmeste svarer tl det gjennemsntlge Forhold for Taaret Ved den betydelge Redukton som Omsætnngsværden er undergaaet Sammenlgnng med de nærmest forangaaende Aar maa det kke oversees at den væsentlg skyldes de synkende Vareprser Sammenholder man nemlg Prserne med Gjennemsntsprserne for Femaaret og tager Hensyn tl de forskjellge ndførsels og ldforselsartklers relatve Betydnng Norges samlede ndførsel og Udforsel vl man fnde at ndførselsartklerne overhovedet ere sunkne omtrent pct Prs og Udførselsartklerne 0 pct Dersom altsaa ndførselen og Udforselen kvanttatv Henseende havde været aldeles den samme som vlde Prsreduktonerne have bragt hn ned tl Mll og denne ned tl Mll saa at den samlede Omsætnngsværd vlde være blevet Mll Kr medens den som anført Vrkelgheden har udgjort Mll Hermed stemme ogsaa det væsentlge Opgaverne over ndførselens og Udførselens samlede Vægt om end denne alene tlnærmelsesvs kan udtrykke det ovenomhandlede Forhold De omsatte Varemængder udgjorde nemlg saavel som / Mll Centner men medens ndforselsmengden er steget fra tl / Mll er Udforselsmængden aftaget fra Mll tl / Mll udgjorde den samlede Varemængde Mll Centner hvoraf Mll Ctr ndfort og Mll Ctr udfort Forholdet mellem ndførsel og Udførsel stllede sg meget gunstgere end det som anført denne aftog med / Mll og hn med / Mll hvorved den sdstnævnte Aar stærkt ud af Lgevægt bragte Handelsbalance gjen skulde være kommen en nogenlunde normal Stllng Efter samme Beregnngsmaade son for de tdlgere Aar er anvendt skulde nemlg Norges Omsætnng med Udlandet udvse de nedenfor anførte Debet og Kredtposter saavdt dsse for Tden lade sg beregne : Debet Kredt Vareomsætnng 0 Mll Kr Mll Kr Den norske Skbsfart ca 0 ca 0 Andre Poster ca 0 ca 0 Tlsammen Mll Kr Mll Kr hvorefter der skulde være et Overskud af ca / Mll Kr medens Beregnngen for udvste en Underbalance af kke mndre end Mll Sammenholder man hermed de paa Penge og Fondsmarkedet stedfundne Omsætnnger kommer man tl følgende Resultater : Metalbeholdnngen Norges Bank er formndsket fra Mll tl Mll Kr altsaa med Mll Fremdeles er der af de ved Statslaanet af tlveebragte Mdler Aarets Lob nddraget Kr eller Hensyn

5 v C No taget tl Statskassens hos udenlandske Huse staaende Belob samt Betragter man særsklt ndfør sel e n vser der sg Sammenlgnng med for næsten alle Artkler nogen Tlbage tl dens Beholdnng af udenlandske Valutaer noget over Mll Kr hvormod der Afdrag paa ældre udenlandske Statslaan gang de ndførte Varemængder og en betydelg Formndskelse er bleven afbetalt ca 000 Kr Tages derhos Hensyn Henseende tl Værderne Dens samlede Værd var tl de Udlandet solgte Hypothekbankoblgatoner ( 000 Kr) Mll / Mll og som ovenfor anført samt Udlandet af de ældre Serer udbetalte Amortsatonsbelob ( 000 Kr) skulde man Modsætnng tl det ndførselen af Kornvarer er aftaget med 000 Tdr noget over 0 Mll ovenfor efter Vareomsætnngen m m beregnede Overskud og ; ndførselen af Smell') med 000 ledes tl at antage at der havde været en Underbalance af Centner og 000 ; Kolonalvarer med 000 henved Mlloner Centner og 000 (heraf Kaffe Mll Sukker Det maa mdlertd her erndres at de udenlandske Vareomsætnnger kke foregaa mod kontant Betalng men Rege 00 Ctr og 000 Kr ; Metaller og Metalvarer med henved Mll og Tobak Mll); Manufakturvarer med len paa Maaneders Kredt hvlket har tlfølge at der Ctr og 000 Kr blver omtrent lgesaa stor Forskjel mellem Omsætnngsaarets Af andre Artkler vse følgende en Formndskelse ndførselsværden af mellem og Mll : Flesk Pe Balance og Betalngsaarets som der er mellem Handelsbalancen Kalenderaaret og det Maaneder tdlgere lggende troleum Stenkul Salt Skbe og Maskner Herved bør Aar Naar man nu ved Hjælp af de Tabel No meddelte Opgaver undersøger Forholdet mellem Kalenderaaret ganske usædvanlg stor mdlertd kke tabes af Syne at ndførselen j var og Aaret Oktober tl 0 September Under den betydelge Redukton som ndførselen vl man fnde at ndførselsværden sdstnævnte Tdsrum har har undergaaet er Forholdet mellem sammes Hovedbestanddele forblevet nogenlunde uforandret De tl umddelbart været ca Mll Kr og ldførselsværden noget over Mlloner stone end Kalenderaaret medens der mellem Forbrug bestemte Gjenstande udgjorde saaledes Fragtoverskuddet begge Aar neppe har været nogen betydelg Forskjel Heraf følger at Handelsbalancen Aaret førselen Produktonsøemed udgjorde henholdsvs og og pct af den hele ndførsel medens nd Oktober tl 0 September stllede sg pct Ganske mærkelgt er det forøvrgt hvorledes denne Mll ugunstgere end Aaret og det er altsaa Del af ndførselen efterhaanden er steget fra 0 pct netop hvad man maa vente at Pengemarkedet vser tl pct det gunstge Aar og derefter sunket et meget ugunstgere Forhold end selve Handelsomsætnngen ned tl pct afvgte Aar saaledes som nedenstaaende samme Aar Der er nu vstnok endnu tlbage en Forskjel af Talrække nærmere vser: à Mll Kr mellem den efter Handelsstatstken beregnede : pct : pct Balance og de modsvarende Omsætnnger paa Penge og : 0 : Fondsmarkedet men det sger sg selv at sdstnævnte for : : 0 den største Del unddrager sg den statstske Forsknng om : 0 : end enkelte af de mest fremtrædende Faktorer kunne paapeges og der er saaledes det hele ngen Grund tl at be 0: : : 00 : tvvle Rgtgheden af det Resultat hvortl de handelsstatstske : Værdberegnnger fore og det saameget mndre da de gjennem en længere Aarrwlke have vst sg at stemme vel med Denne Stgen og Falden synes det hele temmelg nøe hvad man efter Forholdets Natur maa vente at følge Konjunkturernes Gang Som Hovedresultat af nærværende Undersøgelse fremgaar Den hele TT d fø rsels vær d udgjorde : Mll altsaa at der ved Norges udenlandske Omsætnnger Aaret : 0 Mll og : / Mll Af Nedgangen har været nogenlunde Lgevægt mellem de udgaaende falder Mll paa Trævarer og / Mll paa Fskevarer medens de øvrge Artkler udvse nogen Stgnng og ndgaaende Værder saa at altsaa Forholdet forsaavdt stller sg ganske betydelgt gunstgere end et Resultat der hovedsagelg skrver sg fra den store Redukton Aarene var der det hele en Tlbagegang af ( ) Sammenlgnet med Gjennemsntsudførselen ndførselsværden / Mll (eller pct) hvoraf /ll falder paa Udforselen af Trævarer og Mll paa Fskevarer Trælastprserne ere Gjennemsnt faldne med pct Fskeprserne

6 C No V med pct og Prserne paa de øvrge Udførselsartkler med pct Af T rælast har der sden kke været udført et saa ldet Kvantum son Henseende tl Værd staar mdlertd dette Aars Trælastudforsel ved Sden af den og over den de foregaaende Aar stedfundne det Udførselen af de mere forædlede Trævarer navnlg høvlet Last nu ndtager en betydelg stone Del af Udforselen end for Medens der f Ex 0 ved en samlet Trælastudførsel af 0 Mll udførtes høvlet Trælast for kke fuldt Mll udgjorde sdstnævnte Uclførselsgjenstand over 0 / Mll ved en samlet Trælastudførsel af Mll Udførselen af høvlet Trælast er ogsaa de sdste Aar vedblevet at stge hvad Mængden angaar og dens Værd vser kke nogen betydelg Tlbagegang Af Planker Battens og Bord hvs Værd og naaede op tl Mll Kr aarlg udførtes dermod alene for / Vlll hvlket Beløb yderlgere reduceredes tl Mll Blandt de øvrge Trævarer vse Træmasse og Fyrstkker fremdeles stgende Værder det der af førstnævnte udførtes for 000 Kr og af sdstnævnte for Kr mod henholdsvs 000 og Kr Som nye hdhenhorende Udforselsgjenstande kan mærkes Træsneller ( 000 Kr) samt Bodkerarbede ( 000 ) Udførselen af F skev ar e r stod Henseende tl Mængde det hele meget nær Udførselen det Torskefskererne havde gvet et godt Udbytte medens Sldefskererne havde været under mddels Der var lave Prser for Rogn Tran Sld og tldels ogsaa for Tørfsk hvlket mdlertd for nogen Del opveedes ved de forholdsvs gode Klpfskprser Af de / Mll hvormed Fskeudførselen gk ned falder / Mll paa Sld / Mll paa Tørfsk og /0 Mll paa Tran hvormod Udførselen af fersk Fsk Klpfsk Rogn og Fskeguano er steget noget Værd Ved de øvrge rdforselsgjenstande bemærkes at der af Landbrugsfrembrngelser udførtes for eller mere end en Forøgelse der hovedsagelg skrver sg fra Udførselen af Slm'' der belob sg tl 000 Kr mod kun 000 Kr Af ndustrfrembrngelser beregnet de ovenfor omhandlede forarbejdede Trævarer samt Træmasse udførtes det hele for Kr og Kr De sædvanlge tabellarske Sammenlgnnger med foregaaende Aar ere meddelte dels Anhanget tl nærværende ndlednng dels selve Tabelværket hvortl man tllader sg at henvse Det har denne Gang ved Anvendelse af extraordnært Arbede lykkedes at fuldføre Handelsstatstken meget tdlgere end man hdtl paa Grund af Forholdene har sect sg stand tl Udarbejdelsen er lgesom tdlgere forestaaet af Kopst A Fougner Krstana den de Jun A N Meer

7 Anhang A) Norges Handelsomsætnng med Udlandet og foregaaende Aar: Aar (Années) * A Værd (Valeurs) su af ndførsel Udførsel nd og Udførsel (mportaton ) (Exportaton) (mp & exp réunes) B Folkemængde (Populaton) ndforsel C Værd pr ndbygger (Valeur par habtant) Udførsel Sum af ndog Udførsel ndbyggere 0 gjennemsn B) Oversgt over ndførselsværden og foregaaende Aar fordelt efter Beskaffenheden af de Behov der ved samme søges tlfredsstllede : Aar (Années a) Fortærngsgj enstande b) Beklæd c) Hustlnngs og behor op; Toletgj en Udstyrsstande gjenstande d) Kunstgjenstande Bøger Papr m m e) Produktonsforno f) Skbsdenheder fornøden (Raastoffe heder m m) h) Maskner Redskaber og g) Skbe lgnende Produktonsmdler A ndforsel tl Forbrug (ad)') B ndforsel Produktonsøemed (eh) ) Samlet ndforsel (Guld Sølv og rede Penge kke medregnede) ) 0 Mll Kr 0 Mll K Mll Kr Mll Kr Mll Kr Mll Kr 0 Mll K Mll Kr Mll Kr 0 0 Mll Kr Mll Kr Procent Procent Procent Procent Procent Procent Procent Procent Procent Procent Procent a) Objets de consommaton almentares b) Objets servant h l'habllement et h la tolette c) Objets servant h la constructon aux besons et h l'ornement des habtatons d) Objets servant aux besons ntellectuels e) Matères brutes et autres objets servant à la producton f) Besons de la marne marchande g) Navres h) Machnes outls et autres nstruments de traval ') Total des objets de consommaton ) Total des objets servant h la producton (matères brutes nstruments de traval etc) ) mportaton totale (non comprs les monnaes et lngots)

8 C No V C) Udførselsværden fordelt efter de forskjellge Nærngsvee der afgve Gjenstande tl Udførsel Aar (Années) a) Produk b) Produkter af Jord ter af Skovter af Sæl Produk e) Produkter af Meller nel f) Do halvbrug drft og og d) Hval Fskerfangst sant produkter neralrget foreedlede og Fædrft Træm m ndustr af Jagt dede uforarbe hvorunder Metaller NEM Y) Produk h) Produkter af Artkler alt andre ter af andre Spnde og end Vævendu ndustr Træ og stren grene Fskevarer (a c eh)') Gj enudforte fremmede Varer) Samlet Udforsel (Guld Sølv og rede Penge kke medregnet) ) Mll Kr Mll Kr Mll Kr Mll Kr Mll Kr Mll Kr Mll Kr Mll Kr Mll Kr Mll Kr Mll Kr Procent Procent Procent Procent Procent Procent Procent Procent Procent Procent Procent a) Produts agrcoles b) Produts foresters c) Produts de la chasse (ycomprs les expédtons arctques) d) Produts de la pêche e) Produts du règne mnéral bruts f) dem fabrqués ou demfabrqués g) Produts de l'ndustre textle h) Autres produts ndustrels ) Total des produts norvégens autres que ceux des forêts et des pêches ) Commerce de transt et réexportaton ) Exportaton totale (non comprs les monnaes et lngots) D) Den udenrgske Omsætnng med de vgtgste Lande: Værd: Samlet Omsætnng: S Storbrtannen og rland Tydskland Sverge Danmark Rusland og Fnland Frankrge Rolland Spanen Lande udenfor Europa Belgen talen og Østerrge Heraf ndforsel: Storbrtannen og rland Tydskland Danmark Rusland og Fnland Sverge Holland Frankrge Lande udenfor Europa

9 C No Udførsel: Storbrtannen og rland Tydskland Spanen BOO Sverge l Frankrge Holland Danmark Rusland og Fnland Lande udenfor Europa Procentforhold: Ved den samlede Omsætnng: pet pet pet pet pet Storbrtannen og rland 0 Tydskland 0 Sverge 0 0 Danmark 0 Rusland og Fnland Frankrge 0 Holland Spanen Lande udenfor Europa Belgen 0 talen og Østerrge Ved ndførselen: Tydskland Storbrtannen og rland Danmark 0 0 Rusland og Fnland 0 0 Sverge Holland Frankrge Lande udenfor Europa 0 Ved Udførselen: Storbrtannen og rland 0 Tydskland 0 A Spanen 0 Sverge Frankrge Holland Danmark 0 Rusland og Fnland Lande udenfor Europa 0 0

10 C No x E De vgtgste norske Byers udenrgske Omsætnng: Handelsomsætnng Krstana Bergen Trondhjem Sum af dsse Byer De øvrge Byer Tlsammen Værd: a) ndførsel: 0 gjennemsntlg = 0 MNMMNNMMMMNMMMM b) Udførsel: 0 gjennemsntlg c) Samlet udenrgsk Omsætnng: 0 gjennemsntlg Procentforhold: a) ndførsel: 0 gjennemsnlg pct 0 0 pct pct pct pct Udførsel: 0 gjennemsntlg e) Samlet udenrgsk sætnng: 0 gjennemsntlg

11 X C No F) Toldntraderne for de fskal Henseende vgtgste Artkler : gjennemsn gjennemsn dennemsn Kornvarer Kaffe The Sukker Srup O Tobak ' Andre Kolonalvarer Brændevn og Sprtus Vn Manufakturvarer Petroleum Paraffnole etc Salt Den samledendførselstold udgjorde efter Toldregnskaberne (Aarene regnede fra ste Februar tl tel Januar) Af Toldforandrnger km mærkes Forhøjelse af Tolden paa Kaffe Sukker Tobak Brændevn Malt og Petroleum G) Beregnet Forbrug pr ndbygger af Kaffe Sukker Srup og Tobak Aar Kaffe Sukker Srup Tobak Pund Pund Pund Pund H) Beregnet Forbrug af Brændevn af 0 pcts Styrke samt deraf erlagt Told og Tlvrknngsafgft Aar Forbrug Forbrug pr Told og Tl Potter ndbygger vrknngsafgft

12 ndførsel og Udførsel (mportaton et Exportaton) Aaret (pendant l'année )

13

14 ndførsel af fremmede Varer (mportaton) Udførsel af norske Varer (Exportaton) C No No Oversgt over ndførsel og Udfersel Aaret (Résumé des mportatons et des exportatons par classes de marchandses) Varegrupper ) (Classes de marchandses) Levende Dyr Madvarer af Dyr: Fskevarer 0 Andre Kornvarer Kolonalvarer : Kaffe 0 The Sukker raffneret og lys 0 mørkt 0 Srup 0 Tobak 0 Andre Frugter Havevwxter m n 0 Udførsel af fremmede Varer (Réexportaton) 00 Sprtuosa og andre Drkkevarer Spndestoffe m n : Uld Bomuld 00 Ln Hamp Stry m m Drev Affald etc Garn og Rebslagerarbede Garn Rebslagerarbede Manufakturvarer af Spndestoffe Haar Fjær Sknd Ben Horn n Rogn Lever og Fskeguano Ellers y 0 Fabrkater af Haar Sknd Ben Horn n n Fedt Talg Ole Tjære Gummer l l: Tran og Spæk Ellers Fabrkater af Fedt Talg o s v Trævareruforarbellerhalvforarb Trævarer forarbedede Farvestoffe Forskjellge andre Plantestoffe Papr og Arbeder af Papr Andre Fabrkater af Plantestoffe 0 Mneraler : Raastoffe: Stenkul Salt s Andre Mneraler: Fabrkater Metaller raa og halvforarbedede Metaller Arbede Skbe Vogne Maskner ogdverse Skbe Ellers Summa for Gjennemsnt for Vægt Værd og Toldbelob (Pods valeur et drots e erçus) Samtlge Varemængders Vægt Centner h 00 Pd Netto Værd (Valeurs exprmées en kroner de fr) (Pods net exprme en centner de klo) ndførsel af fremmede Varer (mportaton) ' Udførsel af norske Varer (Exportaton) Toldbeløb (Drots perçus exprmés en kroner) ndferselstold ndferselstold t Udførsel beregnet efter beregnet efterl de følge Tabel Udførselstold af fremmede de følge Tabel No cfr No beregnet efter Varer No og de opgvne (Réexporta n d f ø r t e fo Udforselston) Varemæng Varemæng der mængder ) der ) ) ) Les termes norydgens des marchandses sont traduts dans le tableau no Sz ) Drots perçus h l'mportaton calculés d'après les quanttés mportées ) dem calculés d'après les quanttés mses en consommaton ) Drots perçus à l'exportaton calculés d'après les quanttés exportées a

15 C No No Tabel der vser Mængde Værd og Toldbelab af samtlge tl Norge ndf or t e Varer (mportaton par espèce de marchandses) (Désgnaton des marchandses Va)gt ) (Pods net) Værd prcentner ) (Taux d' évaluaton) Voerd) (Valeurs actuelles) Værd prcentner (Taux d'évaluaton) Toldbelob ) (Drots pelvs) (Désgnaton des marchandses) Vægt (Pods net) Værd (Valeurs actuelles) Levende Dyr (anmaux vvants) Madvarer af Dyr (produts almentares d'anmaux) Kjød røget (vandes fumées) ellers (autres) Flesk røget (porc fumé) ellers (autres) Pølser og Tunger (saucssons et langues) Rullepølser (saucssons) Andre tlberedte Madvarer af Dyr hermetsk nedlagte Posteer og ndkogt Kjødsuppe (boullon) Fsk røget og syltet etc (possons fumés marnés ou à l'hule) Klpfsk (possons salés: morue) Tørfsk (possons secs : morue etc): Rundfsk Sld 0 Tdr Fsk ellers (autres) Æg (oeufs) Ost (fro m age) Smør (beurre) Smult og ster 0 00 *0 00 * Madvarer hermetske (comestbles en botes soudées) kke andetsteds anført Summa for Gjennemsnt for Centner Centner (de (de (de (de (de (de (de (de klo) klo) Heste (chevaux) Stkr 0* 00 Hornkvæg (bêtes à cornes) b Formalede tl Gryn (gruaux) * 0 00 Faar og Lam (moutons) * 00 Hvede etc (de froment) Tdr ' Svn (porcs et cochons)0 0 * Byg (d'orge) * 00 Andre (autres) * Havre (d'avone) * um 00 Summa for 00 Boghvede (de sarrasn) 0*moo Summa for Tdr Gjennemsnt for Gjennemsnt for t Kornvarer (céreales) a Uformalede (grans) 0 0 MNN C Formalede tl Mel (farnes) Hvede (de froment) 0 Tdr 0 00 Rug (de segle) 0 0 Byg (d'orge) 0 Havre (d'avone) Boghvede Erter etc (de sarrasn de pos etc) 0 Summa for Tdr Gjennemsnt for Recaptulaton : Kornvarer a Uformalede Tdr b Formalede tlgryn c Formalede tl Mel ' Summa for Tdr Gjennemsnt for 0 M Kolonalvarer (denrées colonales) Hvede (froment) Tdr * Rug (segle) * Byg (orge) 0 0 * a Rs Sago m m Havre (avone) * 00 Erter og Bonner Rs uafskallet (rz en palle) (pos et féves) 0 0 * afskallet (rz en grans) Malt (malt) * 00 0 Sago Salep etc (sagou salep) Mas (maïs) 0 * Potetesmel (farne de pommes de Boghvede 0 0* terre) Summa for Tdr Stvelse (amdon) Summa for Gjennemsnt for Gjennemsnt for ) Ved Opgaverne over Vægt forstaaes paa enkelte Undtagelser nær Varernes Nettovægt (Emballagernes Vægt altsaa kke medregnet) ; de med betegnede Opgaver ere Det Statstske Centralbureau blevne reducerede tl Vægt efter vsse sammesteds fastsatte Forholdstal der alene ere at betragte som tlnærmelsesvs rgtge ) Ved Opgaverne over Værd forstaaes Varernes omtrentlge Værd norsk Havn uden Tllæg af ndførs elstold Toldbeløbet er beregnet ved at sammenholde de opgvne ndførselsmængder med Tarfsatserne hvorved der er taget Hensyn tl de vsse Tlfælde (navnlg for ndførselen fra Sverge) bestemte lavere Satser samt de Aarets Lob foregaaede Toldforandrnger 00

16 C No No Tabel der vser Mængde Værd og Toldbeløb af samtlge tl Norge n d fo r t e Varer (mportaton par espèce de marchandses) Værd : t Værd Toldbelob n e r prcent Told cvt Vægt Værd Désgnaton des marchandses) (Pods net) (Taux (Valeurs Vagt ner (Drots (Désgnaton des marchandses) (Pods net) (T u (Valeurs' belob d actuelles) (Drots perçus) perçus) aton) aton) Centner (de (de (de (de kl b Kaffe The og Cacao (café thé & cacao) Kaffe (café) The (thé) Cacaobønner (cacao) mel (farne de cacao) Kaffe brændt Kaffeextract 0 0 Summa for jennemsnt for c Sukker Srup og Honnng (sucres) Sukker hele Toppe (sucres raffnés) 00 00! Recaptulaton a Rs Sago M n b Kaffe The og Cacao C Sukker Srup og Honnng d Tobak e Kryderer tropske Summa for (jennemsnt for Centner (de (de ((le de klo) ' 00 ŠT0 0Ï G lyst (sucres bruts audessus Ans og Stjerns (ans) de no ) Kapers (câpres) mørkt (sucres bruts) Laurbær og Laurbærblade Srup (melasses) Safran / ' Kapllær Sennep umalet ' Honnng (mel) 00; malet (moutarde moulue) Summa for ' tl lavet Sauce Potter * Gjennemsnt for Summa for ' d Tobak (tabac) Blade og Karotter (en feulles) c 0 0 Tobakstlke Gjennemsnt for h Frugter (fruts) Snus (en poudre) Cgarer (cgares) 000 ( Rogtobas Skraatobak etc (tabac fabrqué autre) Summa for Gjennemsnt for e Kryderer tropske (épceres Oranger og Orangeskaller 00! 00f tropques) andre Allehaande (pment) 0 : Saltede eller Edke nedlagte (sa Carrystof lés ou conservés en vnagre) ngefær hvd og brun (gmgembre) Tamarnder ; 0 syltet (d conserves) andre Kanel og Cassa lgnea (cannelle) loomo 00 0 Frugter og Frugtskaller Sukker Kardemomme (cardamome) eller Brændevn sodsyltet Saft Muskatnødder og lluskatblomme (conservés en sucre etc) 000 S (muscades & 000 macs) Mandler (amandes) Nellker (grofle) Kokosnødder (nox de coco) 0 Stkr 0*0 Peber (povre) Cayenne / Andre Slags Nødder (autres nox andre Slags (autre) & nosettes) 00 Vanlle (vanlle) / Kastaner (chatagnes) 000 Summa for 0 00 Summa for Gjennemsnt for (gennemsnt for MN Frugter og Havemxter m m (fruts pommes de terre légumes etc) a Kryderer kke tropske (épceres non tropques) Frske (fras): Oranger (oranges) Abler og Pærer (pommes et pores) 00 Tdr andre (autres) Torrede (sees): Blommer og Svedsker (pruneaux) Korender (cornthes) Fgen og Fgenost (fgues) Rosner (rasns) * 0* o O W Yr

17 C No No Tabel der vser Mængde Wad og Toldbelab af samtlge tl Norge ndførte Varer (mportaton par espèce de marchandses) (Désgnaton des marchandses) Værd Vægt pr Cent Vterd t Told ner (Pods net (Ttaoun) x (Valeurs pueer :Ousu) d'évalu actuelles) (Drots o Værd prcent v Vægt ner ær (Désgnaton des marchandses) (Pods net d(aoraun) atl (Valeurs ( xu actuelles) Toldbeløb (Drots perçus) Centner ( (de de Brændevn paa Fustager (futalles) klo) Potter ) 00 Humle almndelg (houblon) spansk Nadler Vermcell Brod af Hvede (pan et bscuts de froment) Rug (de segle) Kager (gateaux) Sukkertø Gjær (levure) Ctronsyre Apothekervarer (drogues) Lakrts (réglsse jus) Summa for Gjennemsnt for Centner (de klo) 0 ' * (de (de fr ) (de fr c Havevaxter og Markfrugter (légumes pommes de terre etc) Sprtus Frske (fras) (esprt) 0 ) Hovedkaal (choux) ' Stkr* * 0 00 Ether eller Naphta 00 0 Poteter (pommes de terre) Edkeæther 0 0 Tdr 0* 'Ether sprtuosus andre Slags (autres) & og andre sprtusholdge Æthere Poteter tørrede :* Andre ' 00 Vn (yn): Champgnoner paa Flasker * Ochorerodder og Runkelroer (ra Foustager 00 0 Ol (bère): cnes de chcorée et betteraves) Summa for 000 paa FFolaasskegr ta 0* ! 0 00 er Gjennemsnt for Maltextrakt Edke (vnagre) : paa Flasker 0 00 Foustager El Forskjel lgt Mjød (hydromel) Saft (jus de fruts 000; 00 0 et de baes) Mneralske Vande (eaux mnérales) l ! 00' Summa for Potter 0 Gjennemsnt for Spndestolle (matères textles etc) 0 0 Recaptulaton Uld (lane) Bomuld (coton) Ln (ln) Hamp (chanvre) Stry Jute m m! ' ' ; 0 Flt af Uld Kleedeslster etc Kryderer kke tropske 0 00' 0 0 Bomuldsvat b Frugter c Haveveexter og Markfrugter 0 00 d Forskjellgt ; 000 Heraf var : ) Brændevn at Styrke under 0 pet 0 Summa for 00 0 (hovedsagelg Armagnak) Do af Styrke (hovedsagelg Kognak) Do Gjennemsnt for af Styrke 00 pct (hovedsagelg Rum og Arak) 00 Summa Brændevn (de ' T " 00 " obo ; (de ! ! Sprtuosa og andre brk ) Sprtus af Styrke over 0 pet 0 pct ) 00 0 kevarer (bossons) 0Ter0 Œ 00 ) 0 u n ma Sprtus 00 0 Brændevn (eau de ve) paa Flasker (boutelles) Hovedsa gelg russsk Sprtus Potter; 0* 0 0

18 C No No Tabel der vser Mængde Værd og Toldbeløb af samtlge tl Norge n d fa r t e Varer (mportaton par espèce de marchandses) Værd Værd er TTprCent Vterd Told prcent Told belob n (Désgnaton des marchandses) belob p(d Værd ' (Pods (Désgnaton des marchandses v mgt annx! (Valeurs! l(pods net) net)(taux er r ç o u ts ) d'dvalu actuelles); (Drots perçus/ aton) Centner (de (de (de klo) (de Centner (de klo) (de (de (de Drev (étoupe) Færdge Klæder etc (vêtements Klude gamle (chffons) confectonnes) rlomuldsgarnsaffald gjennemtrukne med Ole Gum 0 Summa for S 00 m etc (crés etc ): af Slke / Gjennemsnt for 0 00 Garn Rebslagerarbede m m (fls et cordages) ' andre af Slke tldels af Slke Summa for Gjennemsnt for Summa for Gjennemsnt for C Bomuldsvarer (de coton) 00 ) Seldug m m vægtg over Lod 00 pr Alen (toles écrues Osant audessus de 0 klogr par mètre carré) Teer vægtge over 0 Lod pr a Alen (toles pésant audessus de' 0 klogr pl m c) Baand og Bændler etc (rubans) Manufakturvarer af Spndestoffe (tssus etc) et damas) Drel og Damask m n (trells a Slke og Halvslkevarer (de Trcotage soe et de soe mélangée) ndfældnger tl Skjorter Blonder Bobbnet Knplnger Ty Andre (autres) 0000 (blondes dentelles tulles) /foo 00 klare eller aabne (tssus clars) Fløel m m (vélours) 00 0/l oe tætte (serrés) : 0(000 Slkeflos (peluche) / trykkede (mprmés) Andre Helslkevarer (autres de flerfarvede kke trykkede soe pure) 000 /foo 0)0) 0 00 (barolés non mprmés Halvslkevarer 00 /toa ' ensfarvede eller blegede (uns Voxtaft og lgnende Varer (taffétas cré) ublegede blanchs) 0 0 (écrus) /loo /loo Slke tvunden og utvunden (soe b Uldne Varer (de lane) coudre) / Gulvtepper Sengetepper etc (couvertures et taps) 0 00 Uldgarn (fls de lane) ufarvet (non tents) Trcotage (trcotage) : Strømper og farvet (tents) lgn grov (gros) Bomuldsgarn (fls de coton) : anden (autre) 0000; 00 ufarvet utvundet (non tents Baand og leder med vaevet Gummelastcum et non tors) andet (autres) Andre Uldvarer: Fskegarn af Bomuld klare eller aabne 00 Ln og Hampegarn (fls de ln et 00 tætte broderede ellers 000 * 0 00 Syede Klæder og Pynt (vêtements 000 confectonnés) chanvre) ufarvet (non tents) farvet utvandet (tents non tors) farvet tvundet (tents tors) Fskegarn af Ln Hamp etc (flet) Rebslagerarbede (cordages) tjæret (goudronnés) utjæret over Lne Da ter (autres gros) utjæret fnere (autres fns) Summa for Gjennemsnt ' ' 0; ' 0 0' 0 ' ; k

19 C No No Tabel der vser Mængde Værd og Toldbeløb af samtlge tl Norge Varer (mportaton par espèce de marchandses) (Dés naton des marchandses) Syede Klæder og Pynt Summa for Gjennemsnt for d Ln og Hampevarer m m (de ln chanvre etc) Buggjordvæv Mobelgjorde Sproteslanger Gulvtepper og Gulvteppeto Terer vægtge over Lod pr E Alen (toles h voles) Baand Toler med veevet Gumm elastcum etc Drel og Damask (trells et damas) Trcotage ndfældnger tl Skjorter Andre (autres) klare eller aabne (tssus clars) tætte (serrés) trykkede (mprmés) flerfarvede kke trykkede (bar Værd prcent Vægt ner Værd Told (Pods net) (Taux (Valeurs belob cl'sévaluaton) actuelles) (Drots perçus) : olés non mprmés) ensfarvede eller blegede (uns blanchs) 0" ublegede (écrus) under Lod Syede Teer: Sække andre Klæder og Pynt Summa for 000 Gjennemsnt for e Manufakturvarer af forskjellge Spndestoffe og andre beslægtede Varer (tssus etc dvers) Centner (de klo) 0 (de fde (de fr ) *) / Teer spartlede malede lakerede etc Gulvtepper m 00 m Rullegardner Voxdug (tole 00 crée) a 00 syede af forskjellge Stoffe b Klæder : Oleklæder af andre Stoffe e end Slke d andre syede 00 af forskj Stoffe e Buxesæler Madrasser stoppede Sengkheder Vognhynder rn m : naar nogen Del deraf er af Metal eller Træ Désgnaton des marchandses) Madrasser stoppede ex ellers stoppede med Fjær eller Dun andetmaterale med Betræk af Slke etc Hatte og Huer (chapeaux) Damehatte af Slketo lakerede Hatte ulakerede Hatte af alle Slags Flt : andre Vægt (Pods net) Centner (de Paraplyer og Parasoller (paraplues et parasols) : med Overtræk af Slke (en soe ou demsoe) StkrH 0/00* af andet To (autres) 0 Stel uden Overtræk Reseposer at Uld og Bomuld Possementrnagerarbede (passemen; tere) af Slke Forbndelse med andre Materalen / / 000 andet Blomster kunstge (fleurs artfcelles) /00 Broderer paabegyndte og Brodermonstre Dverse Klædnngsstykker og Toletsager /00* Smergellærred Lunter Dverse Recaptulaton Sr Somma for Gjennemsnt for Slke og Halvslkevarer Uldne Varer Bomuldsvarer Ln og Hampevarer m m Manufakturvarer af forskjellge Spndestoffe og andre beslægtede Varer Summa for Gjennemsnt for * /00 * :00* ' 00 * * * * 0* * ndførte værd Told (Valeurs belob actuelles) (Drots perçus) Værd prcentner (Taux d'évaluaton) (de (de (le ' ' ' : 00 0 ' ' ' '

20 C No No Tabel der vser Mængde Værd og Toldbelab af samtlge tl Norge n df or t e Varer (mportaton par espèce de marchandses) MMOMMUMMMEM Værd Værd prcent Værd Toldbelob ner prcent Toldbelob Vægt Værd Vægt ner (Valeurs (Valeurs (Désgnaton des marchandses) (Pods net) (Taux actuelles) (Drots (Pods let) (Taux actuelles) (Drots d'dvaluatonaton) (Désgnaton des marchandses) perçus) d'dvalu perçus) Centner (de klo) (de (de (de Centner (de klo) (de (de d Forskjellge andre dyrske 0 Haar Fjær Sknd Ben Stoffe og Produkter Horn og andre dyrske Stoffe /00 Strenge Tarmestrenge Fskelever *000 (peaux brutes et autres (foe de posson) Tdr 00 dépoulles d'anmaux) Rogn (rogue) a Haar og Fjær (pols et plumes) Fskehoveder (têtes de posson) Krolhaar (bourre) Gjødnng kke særsklt Svnebørster (pols de porc) og Summa for andre Slags Haar Sengefjær Dun m m (plumes lt et duvet) Gjennemsnt for Fjær tl Pynt (plumes de parure) "Aoo Summa for Gjennemsnt for 0 a Recaptulaton Haar og Fjær * b Sknd og Huder c Ben Horn m m 00 d Forskjellgt Summa for Gjennemsnt for b Sknd og Huder (peaux): med Haarbedeeknng eller Fjærbedæknng for Bundtmagere (pelleteres): (de 0 0 af Bæver Chnchlla etc uberedte / / beredte V oo Fabrkater af Haar Sknd Abe Ekorn Ræv etc uberedte Ben Horn n m (objets fabrqués des matères nommées beredte / Bjorn Skuppe Ulv etc uberedte sous no 0) beredte Fugl Grævlng etc uberedte a Arbeder a Haar (de pols) beredte Børstenbnderarbede Tree eller 000 med Haarbedæknng ellers: Metal uberedte (peaux brutes) : tørre Ben Horn etc raa Andre Arbeder: beredte af Menneskehaar uden Haarbedæknng Fæhaar Teppener og Dækkener (couvertures et taps barkede hvorunder Saalelæder (tannées) 0 ` de pols) ellers Flt Surma for no 0 00 Hestehaar hvorunder tl Solde Stolebetræk Skjørter Gjennemsnt for Summa for Gjennemsnt for 0 / / G 0 00 c Ben Horn m m (os cornes de bétal etc) Ben uforarbedede samt knuste eller malede Horn uarbedede (cornes) Summa for Gjennernsnt for b Arbeder af Skndvarer (de peaux) Bundtmagerarbede (pelletere) Sknd beredte Arbede Handsker (gants) Skomagerarbede af Slketo etc af andet To eller af Saffan andre Slags Sknd eller Læder / /no emmammmme lwrsmsemmarommam =

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869.

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869. FOLKETÆLLING C. No.. RESULTATERNE AF I JANUAR. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI FRA MAI TIL MAI. Tl den kongelge norske Regjerngs Departement for det

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY. Of ILLINOIS. DNo

II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY. Of ILLINOIS. DNo II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY Of ILLINOIS 917731 DNo /*7 OM CHICAGO AMERIKAS MEST AMERIKANSKE BY OG DEN TREDIE ST0RSTE NORSKE BY I VERDEN AF PETER DAAE ALB. CAMMERMEYERS FORLAG (Lars Swanstrom) KRISTIANIA.

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag Møt 15. oktober d WILLY VED Forløber Tømrerkro 1871 MARKVAD Socalmokret,»D Internonale Arbejng Danmark«, stftet på et mø Tømrerkro, Alga 27, d 15. oktober 1871. Ugeblat Socalst bragte nr. 15, lørdag d

Læs mere

Nisseland. Sne og sø:

Nisseland. Sne og sø: Nisseland Sne og sø: Materialer: 1 pakke vat, et lille spejl og noget silkepapir Krøl silkepapiret sammen til en bakke. Spred vattet ud over det område, hvor nisselandskabet skal være. Lav et hul i vattet

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr Det er helt vildt - Rådyr Rødvins marineret rådyr m. pamasan og krydderurter Rådyr yderlår + lårtunge 150g pamasan, revet 50g hasselnødder, fint hakkede Basilikum, timian og persille, fint hakkede Marinade:

Læs mere

SELSKABSMATERIALE SKOVSHOVED HOTEL

SELSKABSMATERIALE SKOVSHOVED HOTEL SELSKABSMATERIALE SELSKABSPAKKER Selskabspakke 1 Blød bar med øl, vin og vand 1.095,- pr. person Selskabspakke 2 1.195,- pr. person Selskabspakke 3 Snacks Petit Fours Avec Natmad 1.395,- pr. person Selskabspakke

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

Arkæologikasse. Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad er flint? Hvad laver en arkæolog?

Arkæologikasse. Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad er flint? Hvad laver en arkæolog? Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Arkæologikasse Hvad er flint? Hvorfor er der mørke pletter? Hvad finder du i dette hæfte? Hvad er de forskellige fund? Hvad laver en arkæolog? Hvad har man brugt

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent?

Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent? Hvad er forskellen på fedtprocent og fedtenergiprocent? Her i bogen taler vi om fedtenergiprocent og ikke bare fedtprocent. Det sidste kan man se på varedeklarationen, men hvad er det første for noget,

Læs mere

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret Råvarer: Pighvar Østers Forskellige Kartofler Kørvel Agurk Persille Purløg Dild Estragon Skalotteløg Perleløg Løg Citron Sukker Æbleeddike Smør Fløde Hønsefond Forret Tatar af pighvar og østers Syltet

Læs mere

Julemad Julemad december 2012

Julemad Julemad december 2012 Julemad Menu Tilbehør Linsesalat Waldorf med selleri, valnødder, druer og mormor dressing Brune kartofler med honning og rosmarin fennikelsalat, estragon, pink grape og ristede mandler grønkålssalat med

Læs mere

DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet

DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet DIÆT UDEN FARVE- & KONSERVERINGSSTOFFER Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Dagafsnit, Lungeambulatoriet DIÆT UDEN FARVE OG KONSERVERINGSSTOFFER Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

DANTALE - Audio-Visuel Test - VHS-version

DANTALE - Audio-Visuel Test - VHS-version Page 1 of 5 DANTALE Audio-Visuel Test (VHS-version) Bispebjerg Hospital Audiologisk afdeling Juli 1998 Erik Kjærbøl INDHOLDSFORTEGNELSE AUDIOVISUEL DANTALE (VHS) 1. Indledning 2. Præsentation af Audiovisuel

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

De skønneste hilsner fra. La Vida. Kontor: La Vida Langballe 8, 8700 Horsens tlf. +45 6130 3600 fax +45 7561 8855 info@la-vida.dk www.la-vida.

De skønneste hilsner fra. La Vida. Kontor: La Vida Langballe 8, 8700 Horsens tlf. +45 6130 3600 fax +45 7561 8855 info@la-vida.dk www.la-vida. Salg: Jylland Lone Skovmose Mobil 2311 8130 ls@la-vida.dk Sjælland/Fyn Gitte Nielsen Mobil 2011 8130 gn@la-vida.dk Vinter Kollektion Jul 2015 Grønland og Færøerne: Jane Myrlund Grønlandsagenten A/S Tlf.:

Læs mere

SPØRGEKORT ENIG / UENIG

SPØRGEKORT ENIG / UENIG I min familie afleverer vi tomme flasker og dåser i returautomaten i supermarkedet. Hvorfor er det en god idé? Så kan de blive brugt igen og igen, og det er godt for miljøet. Man kalder det closed loop

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Tl beboerne afdelng 31 LSV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhusdk wwwalmenbo-aarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

Børneby Mølle. Sund mad

Børneby Mølle. Sund mad Børneby Mølle Sund mad Müslibar 100 g smør 100 g honning 100 g rørsukker 200 g havregryn 50 g hasselnødder 50 g mandler 50 g solsikkekerner 50 g sesamfrø 50 g rosiner eller tranebær 50 g soltørrede abrikoser

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006 Glædelig jul Af Jan Ekstrøm Artikel i Beboer-Info December 2006 Snakkesnegle Dej 2 dl mælk 50 g gær 1 dl smør- & rapsolie 2 æg 1 2 tsk stødt kardemomme 2 spsk sukker 1 2 tsk groft salt 550 g hvedemel Fyld

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00 Med venlg hlsen 2. Forslag fra Ann I. Smonsen og Nls 0. Due vedr. trappevask. 3. Forslag fra Anette Hartvg vedr, opsætnng af gelænder. 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL Bo9gorgansatonen

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Opskrifter fra Høstpicnic 2014

Opskrifter fra Høstpicnic 2014 Opskrifter fra Høstpicnic 2014 Om æbler Æblet er nok den mest anvendelige frugt, vi har i Danmark. Et æble kan gnaskes og smaskes, men kan også bruges både i det søde, sure og salte køkken. Prøv fx revet

Læs mere

SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned

SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned Juletid er hygge tid! Der er rigtig mange fristelser i julemåned både for børn og voksne. Hvordan kan I med jeres børn komme sundere igennem alt julehygge?

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

Validering og test af stokastisk trafikmodel

Validering og test af stokastisk trafikmodel Valderng og test af stokastsk trafkmodel Maken Vldrk Sørensen M.Sc., PhDstud. Otto Anker Nelsen Cv.Ing., PhD, Professor Danmarks Teknske Unverstet/ Banestyrelsen Rådgvnng 1. Indlednng Trafkmodeller har

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Husholdningsbudgetberegner

Husholdningsbudgetberegner Chrstophe Kolodzejczyk & Ncola Krstensen Husholdnngsbudgetberegner En model for husholdnngers daglgvareforbrug udarbejdet for Penge- og Pensonspanelet Publkatonen Husholdnngsbudgetberegner En model for

Læs mere

UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST.

UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST. UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST. r^-^fa AM. 1-%. MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENocPFrJRIST. XXIV NOGLE ERINDRINGER AF BALTHASAR MUNTER II GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE FORLAG KØBENHAVN

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder FY0 Oblgatorsk laboratoreøvelse O p t k Hold E: Hold: D Jacob Chrstase Alevergsdato: 3. aprl 003 Morte Olese Adreas Lyder Idholdsortegelse Idholdsortegelse Forål...3 Måleresultater...4. Salelser...4. Spredelse...5.3

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer.

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer. 1. Opgavesæt om metal Familien Falk bor her på Frederiksberg og består af mor og far (Camilla og Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd.

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd. Beboer nfomøde 08. maj 2014 Almen Bo Aarhus Afd. 16 Græsvangen Flytteassstance/ Genhusnng med Transport ApS.. team: relocatons ransformng relocalon Almen Bo - Græsvangen - 5vær.127m2 5vær.115m2 Om Flytteprocessen

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden

Læs mere

Den søde tands venner

Den søde tands venner Den søde tands venner Ferskenkonfekt* ¾ dl mandler skoldes, smuttes og hakkes groft. 1 dl tørrede ferskner klippes i stykker, der blendes groft i en køkkenmaskine. 1 dl havregryn ristes på en tør stegepande

Læs mere

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 Protein dip Protein kiks/knækbrød 2 dl hytteost 1 dl persille 2 spsk mayonnaise 1 spsk hakket løg 2 spk frisk

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

der havde bevaret sil gode

der havde bevaret sil gode = 9 =_! = : =! = =r- = =1 å = = = : = E = 9= = Så for søren der røg synngen oyerlæderet på mn ene sko. Ja så er det bare om at komme afsted og få købt et par nye. Men hvor skal man dag tage hen. Ved gennemgang

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1)

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1) Indkøbslister til VBK 2.0 Vi har lavet indkøbslister til fase 1, hvor vi anbefaler, at du køber ind hver lørdag og tirsdag. Nogle af varerne vil du kunne bruge hele ugen, fx en pakke fuldkornsrugbrød,

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

Ølmenu til fredag d. 6-1-2012. Bouillon af Svampe

Ølmenu til fredag d. 6-1-2012. Bouillon af Svampe Ølmenu til fredag d. 6-1-2012 Bouillon af Svampe Madolie 1 dl Kalvefond 1,5-2 l Barleywine(stærk special øl) 1 dl Blandede svampe 300 g Skalotteløg, i små tern 2 Gulerødder, skrællede, i små tern 2 Porre,

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

grå i den plast Ref. Ref. Bro Fisk dem affaldssæk Ref.

grå i den plast Ref. Ref. Bro Fisk dem affaldssæk Ref. Resten skal i den grå Vi har lavet en pizza, den smagte rigtigg godt Men puh hvor dett roder, nu skal køkkenet gøres flot Der er skræller og papir, emballage og plast Når vi hjælpes ad går det med lynets

Læs mere

UDCIVNEATJULIUS CIAUSENocPFJR.KISTJ

UDCIVNEATJULIUS CIAUSENocPFJR.KISTJ # ->-V mm* UDCIVNEATJULIUS CIAUSENocPFJR.KISTJ ^Xf» 11! MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENogPFrJIIST. XXIV NOGLE ERINDRINGER AF BALTHASAR MUNTER GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE FORLAG KØBENHAVN

Læs mere

Du kan gøre en forskel

Du kan gøre en forskel Scandic klimamenu Du kan gøre en forskel Dit forbrug af mad og drikkevarer påvirker i høj grad klimaet. Ca. 30% af al CO2-udledning kommer fra verdens fødevareproduktion, så du kan gøre en forskel hjemme

Læs mere

Eriks Mad og Musik 27. december 2008

Eriks Mad og Musik 27. december 2008 Eriks Mad og Musik 7. december 008 slags Crostini Til alle bruges skiver af godt hvedebrød af en eller anden italiensk type f.eks. stukket ud i runde skiver med et glas. Crostini med oliven 00 g sorte

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

COATS inviterer til fest!

COATS inviterer til fest! COATS inviterer til fest! Coats inviterer til fest! Vi i designafdelingen vil gerne inspirere alle vores kunder med lækre kager og godter og ønske jer alle et skønt og kreativt efterår! /Designafdelingen

Læs mere