C. No. 3a. TABELLER VEDKOMMENDE NORGESRANDEL I ARRET UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C. No. 3a. TABELLER VEDKOMMENDE NORGESRANDEL I ARRET 1878. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI"

Transkript

1

2 C No a TABELLER VEDKOMMENDE NORGESRANDEL ARRET UDGVNE AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU KRSTANA TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER

3

4 ndlednng Medens Norges Handelsomsætnng endnu holdt sg paa en betydelg Hede og ndførselen endog naaede et hoere Standpunkt end nogensnde er der ndtraadt en ganske væsentlg Tlbagegang navnlg for ndførselens Vedkommende Den samlede Værd af ndførsel og Udførsel er nemlg beregnet tl Vlloner mod Mlloner / Mllon og 0 Mlloner gjennemsntlg Femaaret ndforselen er sammenlgnet med det foregaaende Aar aftaget med henved / Mll eller pct og Udførselen med / Mll eller pct Forhold tl Folkemængden var Omsætnngen Krone pr ndbygger hvlket er omtrent pct mndr e end det gjennemsntlge Forhold Femaaret men paa det allernærmeste svarer tl det gjennemsntlge Forhold for Taaret Ved den betydelge Redukton som Omsætnngsværden er undergaaet Sammenlgnng med de nærmest forangaaende Aar maa det kke oversees at den væsentlg skyldes de synkende Vareprser Sammenholder man nemlg Prserne med Gjennemsntsprserne for Femaaret og tager Hensyn tl de forskjellge ndførsels og ldforselsartklers relatve Betydnng Norges samlede ndførsel og Udforsel vl man fnde at ndførselsartklerne overhovedet ere sunkne omtrent pct Prs og Udførselsartklerne 0 pct Dersom altsaa ndførselen og Udforselen kvanttatv Henseende havde været aldeles den samme som vlde Prsreduktonerne have bragt hn ned tl Mll og denne ned tl Mll saa at den samlede Omsætnngsværd vlde være blevet Mll Kr medens den som anført Vrkelgheden har udgjort Mll Hermed stemme ogsaa det væsentlge Opgaverne over ndførselens og Udførselens samlede Vægt om end denne alene tlnærmelsesvs kan udtrykke det ovenomhandlede Forhold De omsatte Varemængder udgjorde nemlg saavel som / Mll Centner men medens ndforselsmengden er steget fra tl / Mll er Udforselsmængden aftaget fra Mll tl / Mll udgjorde den samlede Varemængde Mll Centner hvoraf Mll Ctr ndfort og Mll Ctr udfort Forholdet mellem ndførsel og Udførsel stllede sg meget gunstgere end det som anført denne aftog med / Mll og hn med / Mll hvorved den sdstnævnte Aar stærkt ud af Lgevægt bragte Handelsbalance gjen skulde være kommen en nogenlunde normal Stllng Efter samme Beregnngsmaade son for de tdlgere Aar er anvendt skulde nemlg Norges Omsætnng med Udlandet udvse de nedenfor anførte Debet og Kredtposter saavdt dsse for Tden lade sg beregne : Debet Kredt Vareomsætnng 0 Mll Kr Mll Kr Den norske Skbsfart ca 0 ca 0 Andre Poster ca 0 ca 0 Tlsammen Mll Kr Mll Kr hvorefter der skulde være et Overskud af ca / Mll Kr medens Beregnngen for udvste en Underbalance af kke mndre end Mll Sammenholder man hermed de paa Penge og Fondsmarkedet stedfundne Omsætnnger kommer man tl følgende Resultater : Metalbeholdnngen Norges Bank er formndsket fra Mll tl Mll Kr altsaa med Mll Fremdeles er der af de ved Statslaanet af tlveebragte Mdler Aarets Lob nddraget Kr eller Hensyn

5 v C No taget tl Statskassens hos udenlandske Huse staaende Belob samt Betragter man særsklt ndfør sel e n vser der sg Sammenlgnng med for næsten alle Artkler nogen Tlbage tl dens Beholdnng af udenlandske Valutaer noget over Mll Kr hvormod der Afdrag paa ældre udenlandske Statslaan gang de ndførte Varemængder og en betydelg Formndskelse er bleven afbetalt ca 000 Kr Tages derhos Hensyn Henseende tl Værderne Dens samlede Værd var tl de Udlandet solgte Hypothekbankoblgatoner ( 000 Kr) Mll / Mll og som ovenfor anført samt Udlandet af de ældre Serer udbetalte Amortsatonsbelob ( 000 Kr) skulde man Modsætnng tl det ndførselen af Kornvarer er aftaget med 000 Tdr noget over 0 Mll ovenfor efter Vareomsætnngen m m beregnede Overskud og ; ndførselen af Smell') med 000 ledes tl at antage at der havde været en Underbalance af Centner og 000 ; Kolonalvarer med 000 henved Mlloner Centner og 000 (heraf Kaffe Mll Sukker Det maa mdlertd her erndres at de udenlandske Vareomsætnnger kke foregaa mod kontant Betalng men Rege 00 Ctr og 000 Kr ; Metaller og Metalvarer med henved Mll og Tobak Mll); Manufakturvarer med len paa Maaneders Kredt hvlket har tlfølge at der Ctr og 000 Kr blver omtrent lgesaa stor Forskjel mellem Omsætnngsaarets Af andre Artkler vse følgende en Formndskelse ndførselsværden af mellem og Mll : Flesk Pe Balance og Betalngsaarets som der er mellem Handelsbalancen Kalenderaaret og det Maaneder tdlgere lggende troleum Stenkul Salt Skbe og Maskner Herved bør Aar Naar man nu ved Hjælp af de Tabel No meddelte Opgaver undersøger Forholdet mellem Kalenderaaret ganske usædvanlg stor mdlertd kke tabes af Syne at ndførselen j var og Aaret Oktober tl 0 September Under den betydelge Redukton som ndførselen vl man fnde at ndførselsværden sdstnævnte Tdsrum har har undergaaet er Forholdet mellem sammes Hovedbestanddele forblevet nogenlunde uforandret De tl umddelbart været ca Mll Kr og ldførselsværden noget over Mlloner stone end Kalenderaaret medens der mellem Forbrug bestemte Gjenstande udgjorde saaledes Fragtoverskuddet begge Aar neppe har været nogen betydelg Forskjel Heraf følger at Handelsbalancen Aaret førselen Produktonsøemed udgjorde henholdsvs og og pct af den hele ndførsel medens nd Oktober tl 0 September stllede sg pct Ganske mærkelgt er det forøvrgt hvorledes denne Mll ugunstgere end Aaret og det er altsaa Del af ndførselen efterhaanden er steget fra 0 pct netop hvad man maa vente at Pengemarkedet vser tl pct det gunstge Aar og derefter sunket et meget ugunstgere Forhold end selve Handelsomsætnngen ned tl pct afvgte Aar saaledes som nedenstaaende samme Aar Der er nu vstnok endnu tlbage en Forskjel af Talrække nærmere vser: à Mll Kr mellem den efter Handelsstatstken beregnede : pct : pct Balance og de modsvarende Omsætnnger paa Penge og : 0 : Fondsmarkedet men det sger sg selv at sdstnævnte for : : 0 den største Del unddrager sg den statstske Forsknng om : 0 : end enkelte af de mest fremtrædende Faktorer kunne paapeges og der er saaledes det hele ngen Grund tl at be 0: : : 00 : tvvle Rgtgheden af det Resultat hvortl de handelsstatstske : Værdberegnnger fore og det saameget mndre da de gjennem en længere Aarrwlke have vst sg at stemme vel med Denne Stgen og Falden synes det hele temmelg nøe hvad man efter Forholdets Natur maa vente at følge Konjunkturernes Gang Som Hovedresultat af nærværende Undersøgelse fremgaar Den hele TT d fø rsels vær d udgjorde : Mll altsaa at der ved Norges udenlandske Omsætnnger Aaret : 0 Mll og : / Mll Af Nedgangen har været nogenlunde Lgevægt mellem de udgaaende falder Mll paa Trævarer og / Mll paa Fskevarer medens de øvrge Artkler udvse nogen Stgnng og ndgaaende Værder saa at altsaa Forholdet forsaavdt stller sg ganske betydelgt gunstgere end et Resultat der hovedsagelg skrver sg fra den store Redukton Aarene var der det hele en Tlbagegang af ( ) Sammenlgnet med Gjennemsntsudførselen ndførselsværden / Mll (eller pct) hvoraf /ll falder paa Udforselen af Trævarer og Mll paa Fskevarer Trælastprserne ere Gjennemsnt faldne med pct Fskeprserne

6 C No V med pct og Prserne paa de øvrge Udførselsartkler med pct Af T rælast har der sden kke været udført et saa ldet Kvantum son Henseende tl Værd staar mdlertd dette Aars Trælastudforsel ved Sden af den og over den de foregaaende Aar stedfundne det Udførselen af de mere forædlede Trævarer navnlg høvlet Last nu ndtager en betydelg stone Del af Udforselen end for Medens der f Ex 0 ved en samlet Trælastudførsel af 0 Mll udførtes høvlet Trælast for kke fuldt Mll udgjorde sdstnævnte Uclførselsgjenstand over 0 / Mll ved en samlet Trælastudførsel af Mll Udførselen af høvlet Trælast er ogsaa de sdste Aar vedblevet at stge hvad Mængden angaar og dens Værd vser kke nogen betydelg Tlbagegang Af Planker Battens og Bord hvs Værd og naaede op tl Mll Kr aarlg udførtes dermod alene for / Vlll hvlket Beløb yderlgere reduceredes tl Mll Blandt de øvrge Trævarer vse Træmasse og Fyrstkker fremdeles stgende Værder det der af førstnævnte udførtes for 000 Kr og af sdstnævnte for Kr mod henholdsvs 000 og Kr Som nye hdhenhorende Udforselsgjenstande kan mærkes Træsneller ( 000 Kr) samt Bodkerarbede ( 000 ) Udførselen af F skev ar e r stod Henseende tl Mængde det hele meget nær Udførselen det Torskefskererne havde gvet et godt Udbytte medens Sldefskererne havde været under mddels Der var lave Prser for Rogn Tran Sld og tldels ogsaa for Tørfsk hvlket mdlertd for nogen Del opveedes ved de forholdsvs gode Klpfskprser Af de / Mll hvormed Fskeudførselen gk ned falder / Mll paa Sld / Mll paa Tørfsk og /0 Mll paa Tran hvormod Udførselen af fersk Fsk Klpfsk Rogn og Fskeguano er steget noget Værd Ved de øvrge rdforselsgjenstande bemærkes at der af Landbrugsfrembrngelser udførtes for eller mere end en Forøgelse der hovedsagelg skrver sg fra Udførselen af Slm'' der belob sg tl 000 Kr mod kun 000 Kr Af ndustrfrembrngelser beregnet de ovenfor omhandlede forarbejdede Trævarer samt Træmasse udførtes det hele for Kr og Kr De sædvanlge tabellarske Sammenlgnnger med foregaaende Aar ere meddelte dels Anhanget tl nærværende ndlednng dels selve Tabelværket hvortl man tllader sg at henvse Det har denne Gang ved Anvendelse af extraordnært Arbede lykkedes at fuldføre Handelsstatstken meget tdlgere end man hdtl paa Grund af Forholdene har sect sg stand tl Udarbejdelsen er lgesom tdlgere forestaaet af Kopst A Fougner Krstana den de Jun A N Meer

7 Anhang A) Norges Handelsomsætnng med Udlandet og foregaaende Aar: Aar (Années) * A Værd (Valeurs) su af ndførsel Udførsel nd og Udførsel (mportaton ) (Exportaton) (mp & exp réunes) B Folkemængde (Populaton) ndforsel C Værd pr ndbygger (Valeur par habtant) Udførsel Sum af ndog Udførsel ndbyggere 0 gjennemsn B) Oversgt over ndførselsværden og foregaaende Aar fordelt efter Beskaffenheden af de Behov der ved samme søges tlfredsstllede : Aar (Années a) Fortærngsgj enstande b) Beklæd c) Hustlnngs og behor op; Toletgj en Udstyrsstande gjenstande d) Kunstgjenstande Bøger Papr m m e) Produktonsforno f) Skbsdenheder fornøden (Raastoffe heder m m) h) Maskner Redskaber og g) Skbe lgnende Produktonsmdler A ndforsel tl Forbrug (ad)') B ndforsel Produktonsøemed (eh) ) Samlet ndforsel (Guld Sølv og rede Penge kke medregnede) ) 0 Mll Kr 0 Mll K Mll Kr Mll Kr Mll Kr Mll Kr 0 Mll K Mll Kr Mll Kr 0 0 Mll Kr Mll Kr Procent Procent Procent Procent Procent Procent Procent Procent Procent Procent Procent a) Objets de consommaton almentares b) Objets servant h l'habllement et h la tolette c) Objets servant h la constructon aux besons et h l'ornement des habtatons d) Objets servant aux besons ntellectuels e) Matères brutes et autres objets servant à la producton f) Besons de la marne marchande g) Navres h) Machnes outls et autres nstruments de traval ') Total des objets de consommaton ) Total des objets servant h la producton (matères brutes nstruments de traval etc) ) mportaton totale (non comprs les monnaes et lngots)

8 C No V C) Udførselsværden fordelt efter de forskjellge Nærngsvee der afgve Gjenstande tl Udførsel Aar (Années) a) Produk b) Produkter af Jord ter af Skovter af Sæl Produk e) Produkter af Meller nel f) Do halvbrug drft og og d) Hval Fskerfangst sant produkter neralrget foreedlede og Fædrft Træm m ndustr af Jagt dede uforarbe hvorunder Metaller NEM Y) Produk h) Produkter af Artkler alt andre ter af andre Spnde og end Vævendu ndustr Træ og stren grene Fskevarer (a c eh)') Gj enudforte fremmede Varer) Samlet Udforsel (Guld Sølv og rede Penge kke medregnet) ) Mll Kr Mll Kr Mll Kr Mll Kr Mll Kr Mll Kr Mll Kr Mll Kr Mll Kr Mll Kr Mll Kr Procent Procent Procent Procent Procent Procent Procent Procent Procent Procent Procent a) Produts agrcoles b) Produts foresters c) Produts de la chasse (ycomprs les expédtons arctques) d) Produts de la pêche e) Produts du règne mnéral bruts f) dem fabrqués ou demfabrqués g) Produts de l'ndustre textle h) Autres produts ndustrels ) Total des produts norvégens autres que ceux des forêts et des pêches ) Commerce de transt et réexportaton ) Exportaton totale (non comprs les monnaes et lngots) D) Den udenrgske Omsætnng med de vgtgste Lande: Værd: Samlet Omsætnng: S Storbrtannen og rland Tydskland Sverge Danmark Rusland og Fnland Frankrge Rolland Spanen Lande udenfor Europa Belgen talen og Østerrge Heraf ndforsel: Storbrtannen og rland Tydskland Danmark Rusland og Fnland Sverge Holland Frankrge Lande udenfor Europa

9 C No Udførsel: Storbrtannen og rland Tydskland Spanen BOO Sverge l Frankrge Holland Danmark Rusland og Fnland Lande udenfor Europa Procentforhold: Ved den samlede Omsætnng: pet pet pet pet pet Storbrtannen og rland 0 Tydskland 0 Sverge 0 0 Danmark 0 Rusland og Fnland Frankrge 0 Holland Spanen Lande udenfor Europa Belgen 0 talen og Østerrge Ved ndførselen: Tydskland Storbrtannen og rland Danmark 0 0 Rusland og Fnland 0 0 Sverge Holland Frankrge Lande udenfor Europa 0 Ved Udførselen: Storbrtannen og rland 0 Tydskland 0 A Spanen 0 Sverge Frankrge Holland Danmark 0 Rusland og Fnland Lande udenfor Europa 0 0

10 C No x E De vgtgste norske Byers udenrgske Omsætnng: Handelsomsætnng Krstana Bergen Trondhjem Sum af dsse Byer De øvrge Byer Tlsammen Værd: a) ndførsel: 0 gjennemsntlg = 0 MNMMNNMMMMNMMMM b) Udførsel: 0 gjennemsntlg c) Samlet udenrgsk Omsætnng: 0 gjennemsntlg Procentforhold: a) ndførsel: 0 gjennemsnlg pct 0 0 pct pct pct pct Udførsel: 0 gjennemsntlg e) Samlet udenrgsk sætnng: 0 gjennemsntlg

11 X C No F) Toldntraderne for de fskal Henseende vgtgste Artkler : gjennemsn gjennemsn dennemsn Kornvarer Kaffe The Sukker Srup O Tobak ' Andre Kolonalvarer Brændevn og Sprtus Vn Manufakturvarer Petroleum Paraffnole etc Salt Den samledendførselstold udgjorde efter Toldregnskaberne (Aarene regnede fra ste Februar tl tel Januar) Af Toldforandrnger km mærkes Forhøjelse af Tolden paa Kaffe Sukker Tobak Brændevn Malt og Petroleum G) Beregnet Forbrug pr ndbygger af Kaffe Sukker Srup og Tobak Aar Kaffe Sukker Srup Tobak Pund Pund Pund Pund H) Beregnet Forbrug af Brændevn af 0 pcts Styrke samt deraf erlagt Told og Tlvrknngsafgft Aar Forbrug Forbrug pr Told og Tl Potter ndbygger vrknngsafgft

12 ndførsel og Udførsel (mportaton et Exportaton) Aaret (pendant l'année )

13

14 ndførsel af fremmede Varer (mportaton) Udførsel af norske Varer (Exportaton) C No No Oversgt over ndførsel og Udfersel Aaret (Résumé des mportatons et des exportatons par classes de marchandses) Varegrupper ) (Classes de marchandses) Levende Dyr Madvarer af Dyr: Fskevarer 0 Andre Kornvarer Kolonalvarer : Kaffe 0 The Sukker raffneret og lys 0 mørkt 0 Srup 0 Tobak 0 Andre Frugter Havevwxter m n 0 Udførsel af fremmede Varer (Réexportaton) 00 Sprtuosa og andre Drkkevarer Spndestoffe m n : Uld Bomuld 00 Ln Hamp Stry m m Drev Affald etc Garn og Rebslagerarbede Garn Rebslagerarbede Manufakturvarer af Spndestoffe Haar Fjær Sknd Ben Horn n Rogn Lever og Fskeguano Ellers y 0 Fabrkater af Haar Sknd Ben Horn n n Fedt Talg Ole Tjære Gummer l l: Tran og Spæk Ellers Fabrkater af Fedt Talg o s v Trævareruforarbellerhalvforarb Trævarer forarbedede Farvestoffe Forskjellge andre Plantestoffe Papr og Arbeder af Papr Andre Fabrkater af Plantestoffe 0 Mneraler : Raastoffe: Stenkul Salt s Andre Mneraler: Fabrkater Metaller raa og halvforarbedede Metaller Arbede Skbe Vogne Maskner ogdverse Skbe Ellers Summa for Gjennemsnt for Vægt Værd og Toldbelob (Pods valeur et drots e erçus) Samtlge Varemængders Vægt Centner h 00 Pd Netto Værd (Valeurs exprmées en kroner de fr) (Pods net exprme en centner de klo) ndførsel af fremmede Varer (mportaton) ' Udførsel af norske Varer (Exportaton) Toldbeløb (Drots perçus exprmés en kroner) ndferselstold ndferselstold t Udførsel beregnet efter beregnet efterl de følge Tabel Udførselstold af fremmede de følge Tabel No cfr No beregnet efter Varer No og de opgvne (Réexporta n d f ø r t e fo Udforselston) Varemæng Varemæng der mængder ) der ) ) ) Les termes norydgens des marchandses sont traduts dans le tableau no Sz ) Drots perçus h l'mportaton calculés d'après les quanttés mportées ) dem calculés d'après les quanttés mses en consommaton ) Drots perçus à l'exportaton calculés d'après les quanttés exportées a

15 C No No Tabel der vser Mængde Værd og Toldbelab af samtlge tl Norge ndf or t e Varer (mportaton par espèce de marchandses) (Désgnaton des marchandses Va)gt ) (Pods net) Værd prcentner ) (Taux d' évaluaton) Voerd) (Valeurs actuelles) Værd prcentner (Taux d'évaluaton) Toldbelob ) (Drots pelvs) (Désgnaton des marchandses) Vægt (Pods net) Værd (Valeurs actuelles) Levende Dyr (anmaux vvants) Madvarer af Dyr (produts almentares d'anmaux) Kjød røget (vandes fumées) ellers (autres) Flesk røget (porc fumé) ellers (autres) Pølser og Tunger (saucssons et langues) Rullepølser (saucssons) Andre tlberedte Madvarer af Dyr hermetsk nedlagte Posteer og ndkogt Kjødsuppe (boullon) Fsk røget og syltet etc (possons fumés marnés ou à l'hule) Klpfsk (possons salés: morue) Tørfsk (possons secs : morue etc): Rundfsk Sld 0 Tdr Fsk ellers (autres) Æg (oeufs) Ost (fro m age) Smør (beurre) Smult og ster 0 00 *0 00 * Madvarer hermetske (comestbles en botes soudées) kke andetsteds anført Summa for Gjennemsnt for Centner Centner (de (de (de (de (de (de (de (de klo) klo) Heste (chevaux) Stkr 0* 00 Hornkvæg (bêtes à cornes) b Formalede tl Gryn (gruaux) * 0 00 Faar og Lam (moutons) * 00 Hvede etc (de froment) Tdr ' Svn (porcs et cochons)0 0 * Byg (d'orge) * 00 Andre (autres) * Havre (d'avone) * um 00 Summa for 00 Boghvede (de sarrasn) 0*moo Summa for Tdr Gjennemsnt for Gjennemsnt for t Kornvarer (céreales) a Uformalede (grans) 0 0 MNN C Formalede tl Mel (farnes) Hvede (de froment) 0 Tdr 0 00 Rug (de segle) 0 0 Byg (d'orge) 0 Havre (d'avone) Boghvede Erter etc (de sarrasn de pos etc) 0 Summa for Tdr Gjennemsnt for Recaptulaton : Kornvarer a Uformalede Tdr b Formalede tlgryn c Formalede tl Mel ' Summa for Tdr Gjennemsnt for 0 M Kolonalvarer (denrées colonales) Hvede (froment) Tdr * Rug (segle) * Byg (orge) 0 0 * a Rs Sago m m Havre (avone) * 00 Erter og Bonner Rs uafskallet (rz en palle) (pos et féves) 0 0 * afskallet (rz en grans) Malt (malt) * 00 0 Sago Salep etc (sagou salep) Mas (maïs) 0 * Potetesmel (farne de pommes de Boghvede 0 0* terre) Summa for Tdr Stvelse (amdon) Summa for Gjennemsnt for Gjennemsnt for ) Ved Opgaverne over Vægt forstaaes paa enkelte Undtagelser nær Varernes Nettovægt (Emballagernes Vægt altsaa kke medregnet) ; de med betegnede Opgaver ere Det Statstske Centralbureau blevne reducerede tl Vægt efter vsse sammesteds fastsatte Forholdstal der alene ere at betragte som tlnærmelsesvs rgtge ) Ved Opgaverne over Værd forstaaes Varernes omtrentlge Værd norsk Havn uden Tllæg af ndførs elstold Toldbeløbet er beregnet ved at sammenholde de opgvne ndførselsmængder med Tarfsatserne hvorved der er taget Hensyn tl de vsse Tlfælde (navnlg for ndførselen fra Sverge) bestemte lavere Satser samt de Aarets Lob foregaaede Toldforandrnger 00

16 C No No Tabel der vser Mængde Værd og Toldbeløb af samtlge tl Norge n d fo r t e Varer (mportaton par espèce de marchandses) Værd : t Værd Toldbelob n e r prcent Told cvt Vægt Værd Désgnaton des marchandses) (Pods net) (Taux (Valeurs Vagt ner (Drots (Désgnaton des marchandses) (Pods net) (T u (Valeurs' belob d actuelles) (Drots perçus) perçus) aton) aton) Centner (de (de (de (de kl b Kaffe The og Cacao (café thé & cacao) Kaffe (café) The (thé) Cacaobønner (cacao) mel (farne de cacao) Kaffe brændt Kaffeextract 0 0 Summa for jennemsnt for c Sukker Srup og Honnng (sucres) Sukker hele Toppe (sucres raffnés) 00 00! Recaptulaton a Rs Sago M n b Kaffe The og Cacao C Sukker Srup og Honnng d Tobak e Kryderer tropske Summa for (jennemsnt for Centner (de (de ((le de klo) ' 00 ŠT0 0Ï G lyst (sucres bruts audessus Ans og Stjerns (ans) de no ) Kapers (câpres) mørkt (sucres bruts) Laurbær og Laurbærblade Srup (melasses) Safran / ' Kapllær Sennep umalet ' Honnng (mel) 00; malet (moutarde moulue) Summa for ' tl lavet Sauce Potter * Gjennemsnt for Summa for ' d Tobak (tabac) Blade og Karotter (en feulles) c 0 0 Tobakstlke Gjennemsnt for h Frugter (fruts) Snus (en poudre) Cgarer (cgares) 000 ( Rogtobas Skraatobak etc (tabac fabrqué autre) Summa for Gjennemsnt for e Kryderer tropske (épceres Oranger og Orangeskaller 00! 00f tropques) andre Allehaande (pment) 0 : Saltede eller Edke nedlagte (sa Carrystof lés ou conservés en vnagre) ngefær hvd og brun (gmgembre) Tamarnder ; 0 syltet (d conserves) andre Kanel og Cassa lgnea (cannelle) loomo 00 0 Frugter og Frugtskaller Sukker Kardemomme (cardamome) eller Brændevn sodsyltet Saft Muskatnødder og lluskatblomme (conservés en sucre etc) 000 S (muscades & 000 macs) Mandler (amandes) Nellker (grofle) Kokosnødder (nox de coco) 0 Stkr 0*0 Peber (povre) Cayenne / Andre Slags Nødder (autres nox andre Slags (autre) & nosettes) 00 Vanlle (vanlle) / Kastaner (chatagnes) 000 Summa for 0 00 Summa for Gjennemsnt for (gennemsnt for MN Frugter og Havemxter m m (fruts pommes de terre légumes etc) a Kryderer kke tropske (épceres non tropques) Frske (fras): Oranger (oranges) Abler og Pærer (pommes et pores) 00 Tdr andre (autres) Torrede (sees): Blommer og Svedsker (pruneaux) Korender (cornthes) Fgen og Fgenost (fgues) Rosner (rasns) * 0* o O W Yr

17 C No No Tabel der vser Mængde Wad og Toldbelab af samtlge tl Norge ndførte Varer (mportaton par espèce de marchandses) (Désgnaton des marchandses) Værd Vægt pr Cent Vterd t Told ner (Pods net (Ttaoun) x (Valeurs pueer :Ousu) d'évalu actuelles) (Drots o Værd prcent v Vægt ner ær (Désgnaton des marchandses) (Pods net d(aoraun) atl (Valeurs ( xu actuelles) Toldbeløb (Drots perçus) Centner ( (de de Brændevn paa Fustager (futalles) klo) Potter ) 00 Humle almndelg (houblon) spansk Nadler Vermcell Brod af Hvede (pan et bscuts de froment) Rug (de segle) Kager (gateaux) Sukkertø Gjær (levure) Ctronsyre Apothekervarer (drogues) Lakrts (réglsse jus) Summa for Gjennemsnt for Centner (de klo) 0 ' * (de (de fr ) (de fr c Havevaxter og Markfrugter (légumes pommes de terre etc) Sprtus Frske (fras) (esprt) 0 ) Hovedkaal (choux) ' Stkr* * 0 00 Ether eller Naphta 00 0 Poteter (pommes de terre) Edkeæther 0 0 Tdr 0* 'Ether sprtuosus andre Slags (autres) & og andre sprtusholdge Æthere Poteter tørrede :* Andre ' 00 Vn (yn): Champgnoner paa Flasker * Ochorerodder og Runkelroer (ra Foustager 00 0 Ol (bère): cnes de chcorée et betteraves) Summa for 000 paa FFolaasskegr ta 0* ! 0 00 er Gjennemsnt for Maltextrakt Edke (vnagre) : paa Flasker 0 00 Foustager El Forskjel lgt Mjød (hydromel) Saft (jus de fruts 000; 00 0 et de baes) Mneralske Vande (eaux mnérales) l ! 00' Summa for Potter 0 Gjennemsnt for Spndestolle (matères textles etc) 0 0 Recaptulaton Uld (lane) Bomuld (coton) Ln (ln) Hamp (chanvre) Stry Jute m m! ' ' ; 0 Flt af Uld Kleedeslster etc Kryderer kke tropske 0 00' 0 0 Bomuldsvat b Frugter c Haveveexter og Markfrugter 0 00 d Forskjellgt ; 000 Heraf var : ) Brændevn at Styrke under 0 pet 0 Summa for 00 0 (hovedsagelg Armagnak) Do af Styrke (hovedsagelg Kognak) Do Gjennemsnt for af Styrke 00 pct (hovedsagelg Rum og Arak) 00 Summa Brændevn (de ' T " 00 " obo ; (de ! ! Sprtuosa og andre brk ) Sprtus af Styrke over 0 pet 0 pct ) 00 0 kevarer (bossons) 0Ter0 Œ 00 ) 0 u n ma Sprtus 00 0 Brændevn (eau de ve) paa Flasker (boutelles) Hovedsa gelg russsk Sprtus Potter; 0* 0 0

18 C No No Tabel der vser Mængde Værd og Toldbeløb af samtlge tl Norge n d fa r t e Varer (mportaton par espèce de marchandses) Værd Værd er TTprCent Vterd Told prcent Told belob n (Désgnaton des marchandses) belob p(d Værd ' (Pods (Désgnaton des marchandses v mgt annx! (Valeurs! l(pods net) net)(taux er r ç o u ts ) d'dvalu actuelles); (Drots perçus/ aton) Centner (de (de (de klo) (de Centner (de klo) (de (de (de Drev (étoupe) Færdge Klæder etc (vêtements Klude gamle (chffons) confectonnes) rlomuldsgarnsaffald gjennemtrukne med Ole Gum 0 Summa for S 00 m etc (crés etc ): af Slke / Gjennemsnt for 0 00 Garn Rebslagerarbede m m (fls et cordages) ' andre af Slke tldels af Slke Summa for Gjennemsnt for Summa for Gjennemsnt for C Bomuldsvarer (de coton) 00 ) Seldug m m vægtg over Lod 00 pr Alen (toles écrues Osant audessus de 0 klogr par mètre carré) Teer vægtge over 0 Lod pr a Alen (toles pésant audessus de' 0 klogr pl m c) Baand og Bændler etc (rubans) Manufakturvarer af Spndestoffe (tssus etc) et damas) Drel og Damask m n (trells a Slke og Halvslkevarer (de Trcotage soe et de soe mélangée) ndfældnger tl Skjorter Blonder Bobbnet Knplnger Ty Andre (autres) 0000 (blondes dentelles tulles) /foo 00 klare eller aabne (tssus clars) Fløel m m (vélours) 00 0/l oe tætte (serrés) : 0(000 Slkeflos (peluche) / trykkede (mprmés) Andre Helslkevarer (autres de flerfarvede kke trykkede soe pure) 000 /foo 0)0) 0 00 (barolés non mprmés Halvslkevarer 00 /toa ' ensfarvede eller blegede (uns Voxtaft og lgnende Varer (taffétas cré) ublegede blanchs) 0 0 (écrus) /loo /loo Slke tvunden og utvunden (soe b Uldne Varer (de lane) coudre) / Gulvtepper Sengetepper etc (couvertures et taps) 0 00 Uldgarn (fls de lane) ufarvet (non tents) Trcotage (trcotage) : Strømper og farvet (tents) lgn grov (gros) Bomuldsgarn (fls de coton) : anden (autre) 0000; 00 ufarvet utvundet (non tents Baand og leder med vaevet Gummelastcum et non tors) andet (autres) Andre Uldvarer: Fskegarn af Bomuld klare eller aabne 00 Ln og Hampegarn (fls de ln et 00 tætte broderede ellers 000 * 0 00 Syede Klæder og Pynt (vêtements 000 confectonnés) chanvre) ufarvet (non tents) farvet utvandet (tents non tors) farvet tvundet (tents tors) Fskegarn af Ln Hamp etc (flet) Rebslagerarbede (cordages) tjæret (goudronnés) utjæret over Lne Da ter (autres gros) utjæret fnere (autres fns) Summa for Gjennemsnt ' ' 0; ' 0 0' 0 ' ; k

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Beskrivelse over Thye

Beskrivelse over Thye Physisk, oeconomisk og topografisk Beskrivelse over Thye beliggende i Thisted Amt, Aalborg Stift et Forsøg af Knud Aagaard Sognepræst til Skjoldborg og Kallerup Menigheder Viborg, 1802 Trykt hos P. S.

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

mark_skilling_kroner_ore Side 1 af 42

mark_skilling_kroner_ore Side 1 af 42 mark_skilling_kroner_ore Side 1 af 42 mark_skilling_kroner_ore Side 2 af 42 Arkivernes Informationsserie Mark og skilling, kroner og øre Pengeenheder, priser og lønninger i Danmark i 350 år (1640-1989)

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

SANGHÆFTE I FIRKLØVEREN

SANGHÆFTE I FIRKLØVEREN SANGHÆFTE I FIRKLØVEREN Se den lille kattekilling... 2 Oles ny autobil... 2 På en grøn bakketop... 2 Højt på en gren... 2 Tinge-linge-later... 2 Lille føl... 2 Jeg ved en lærkerede... 3 Sur, sur, sur...

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

Der har, som digtet fortæller, været store forskelle mellem træl, bonde og høvding.

Der har, som digtet fortæller, været store forskelle mellem træl, bonde og høvding. Mad i vikingetiden Hvad spiste vikingerne? Og hvordan tilberedte de maden? Det er i sagens natur svært at svare klart på disse spørgsmål, men viden fra fund og fortællinger kan hjælpe os lidt med, hvilke

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

abe agurk alarm albue alf alfabet altan ananas april ar arm avis avokado bad bade bage

abe agurk alarm albue alf alfabet altan ananas april ar arm avis avokado bad bade bage abe agurk alarm albue alf alfabet altan ananas april ar arm avis avokado bad bade bage bal balje bamse banan bane banjo bank bar barn baron bas basun bat ben bi bid bide bikini bil birk bjerg bjørn blad

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. J, Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens. Medlemsblad. 1915. Aargang: Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1915. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning............... 1 Generalforsamlingen

Læs mere

SPEJDERCHEFEN HAR ORDET

SPEJDERCHEFEN HAR ORDET SPEJDERCHEFEN HAR ORDET I 1929 var der en stor jamboree i England - vi var over 50.000 spejdere fra alle lande -. og det regnede hele lejrperioden. Baden Powell sagde da til os i sin tale, at enhver kunne

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

INDHOLD INDLEDNING 2 INVITATIONER 2-7

INDHOLD INDLEDNING 2 INVITATIONER 2-7 EN VIKINGEFEST INDHOLD INDLEDNING 2 INVITATIONER 2-7 FORBEREDELSER OPSKRIFTER Tørrede æbler 8 Honningslik 8 Figurboller 9 FESTLIG UDSMYKNING Pyntedug 10 En guirlande af vikinger 11 Vikingeskjolde til bordet

Læs mere

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant.

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16 Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. - Bemærkninger angaaende Storthingets Medlemmers Tilstædeværelse under Odelsthingets Forhandlinger... Juli

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

KØBENHAVNS RAADHUS VIII.

KØBENHAVNS RAADHUS VIII. 56 KØBENHAVNS RAADHUS VIII. [Raadhusets Opførelse begyndes.] Efter denne Sværdtid fulgte nu en lang Række rolige Arbejdsaar. Skønt Medlemmerne af det nedsatte Raadhusudvalg idelig skiftede, saa at der

Læs mere

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN.

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. VETERINÆ RVÆSENET OG KJØDKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit av DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. KRISTIANIA I KOMMISSION

Læs mere

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 32 December 2014 DEF - Dansk Entomologisk Forening Nr. 32 - de cem ber 2014 Blad lop pen er et ufor melt de bat- og meddelelsesblad, der udgives af Ento - mologisk

Læs mere

Primitiv madlavning -i naturen

Primitiv madlavning -i naturen Primitiv madlavning -i naturen Gilwell projekt af Søren Bundgaard 2002 Mad i det fri Madlavning i det fri lægger op til en anderledes madoplevelse end i det traditionelle indendørs køkken. Det tager længere

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

H. C. Andersen. KUN EN SPILLEMAND Roman

H. C. Andersen. KUN EN SPILLEMAND Roman H. C. Andersen KUN EN SPILLEMAND Roman SFA-89 2014 H. C. ANDERSEN KUN EN SPILLEMAND ORIGINAL ROMAN I TO DELE KJØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG FR. BAGGES BOGTRYKKERI 1901 FØRSTE DEEL. Unter den,

Læs mere

Magasinet VÆRDI. Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning

Magasinet VÆRDI. Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 1 Magasinet VÆRDI Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 2 MAGASINET VÆRDI Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning er udgivet af Videncentret for Landbrug P/S Agro Food Park 15 8200 Aarhus

Læs mere

A. Bøg springer ud. 88

A. Bøg springer ud. 88 A. Bøg springer ud. 88 B. Bøg springer ud. Knopskællene falder af, mens bladene folder sig ud. 7.Træer og buske Træer er de største levende væsener på Jorden. Deres ældste dele findes i veddet. Hvert år

Læs mere

Betænkning over den nu regierende Qvæg=Syge

Betænkning over den nu regierende Qvæg=Syge s. 1 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Kvægsygen Ludvig Holberg's overvejelser om kvægpest, 1745 Version 1.7-21.07.2009 Indledende note om sygdommen: Om kvægsyge eller kvægpest kan

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Spis godt. Når kræft er en del af hverdagen

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Spis godt. Når kræft er en del af hverdagen Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Spis godt Når kræft er en del af hverdagen Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Opskrifter: Louisa Lorang Smoothies side 20-2: Jens Jepson Ernæringsfaglige kilder:

Læs mere