C. No. 3a. TABELLER VEDKOMMENDE NORGESRANDEL I ARRET UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C. No. 3a. TABELLER VEDKOMMENDE NORGESRANDEL I ARRET 1878. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI"

Transkript

1

2 C No a TABELLER VEDKOMMENDE NORGESRANDEL ARRET UDGVNE AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU KRSTANA TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER

3

4 ndlednng Medens Norges Handelsomsætnng endnu holdt sg paa en betydelg Hede og ndførselen endog naaede et hoere Standpunkt end nogensnde er der ndtraadt en ganske væsentlg Tlbagegang navnlg for ndførselens Vedkommende Den samlede Værd af ndførsel og Udførsel er nemlg beregnet tl Vlloner mod Mlloner / Mllon og 0 Mlloner gjennemsntlg Femaaret ndforselen er sammenlgnet med det foregaaende Aar aftaget med henved / Mll eller pct og Udførselen med / Mll eller pct Forhold tl Folkemængden var Omsætnngen Krone pr ndbygger hvlket er omtrent pct mndr e end det gjennemsntlge Forhold Femaaret men paa det allernærmeste svarer tl det gjennemsntlge Forhold for Taaret Ved den betydelge Redukton som Omsætnngsværden er undergaaet Sammenlgnng med de nærmest forangaaende Aar maa det kke oversees at den væsentlg skyldes de synkende Vareprser Sammenholder man nemlg Prserne med Gjennemsntsprserne for Femaaret og tager Hensyn tl de forskjellge ndførsels og ldforselsartklers relatve Betydnng Norges samlede ndførsel og Udforsel vl man fnde at ndførselsartklerne overhovedet ere sunkne omtrent pct Prs og Udførselsartklerne 0 pct Dersom altsaa ndførselen og Udforselen kvanttatv Henseende havde været aldeles den samme som vlde Prsreduktonerne have bragt hn ned tl Mll og denne ned tl Mll saa at den samlede Omsætnngsværd vlde være blevet Mll Kr medens den som anført Vrkelgheden har udgjort Mll Hermed stemme ogsaa det væsentlge Opgaverne over ndførselens og Udførselens samlede Vægt om end denne alene tlnærmelsesvs kan udtrykke det ovenomhandlede Forhold De omsatte Varemængder udgjorde nemlg saavel som / Mll Centner men medens ndforselsmengden er steget fra tl / Mll er Udforselsmængden aftaget fra Mll tl / Mll udgjorde den samlede Varemængde Mll Centner hvoraf Mll Ctr ndfort og Mll Ctr udfort Forholdet mellem ndførsel og Udførsel stllede sg meget gunstgere end det som anført denne aftog med / Mll og hn med / Mll hvorved den sdstnævnte Aar stærkt ud af Lgevægt bragte Handelsbalance gjen skulde være kommen en nogenlunde normal Stllng Efter samme Beregnngsmaade son for de tdlgere Aar er anvendt skulde nemlg Norges Omsætnng med Udlandet udvse de nedenfor anførte Debet og Kredtposter saavdt dsse for Tden lade sg beregne : Debet Kredt Vareomsætnng 0 Mll Kr Mll Kr Den norske Skbsfart ca 0 ca 0 Andre Poster ca 0 ca 0 Tlsammen Mll Kr Mll Kr hvorefter der skulde være et Overskud af ca / Mll Kr medens Beregnngen for udvste en Underbalance af kke mndre end Mll Sammenholder man hermed de paa Penge og Fondsmarkedet stedfundne Omsætnnger kommer man tl følgende Resultater : Metalbeholdnngen Norges Bank er formndsket fra Mll tl Mll Kr altsaa med Mll Fremdeles er der af de ved Statslaanet af tlveebragte Mdler Aarets Lob nddraget Kr eller Hensyn

5 v C No taget tl Statskassens hos udenlandske Huse staaende Belob samt Betragter man særsklt ndfør sel e n vser der sg Sammenlgnng med for næsten alle Artkler nogen Tlbage tl dens Beholdnng af udenlandske Valutaer noget over Mll Kr hvormod der Afdrag paa ældre udenlandske Statslaan gang de ndførte Varemængder og en betydelg Formndskelse er bleven afbetalt ca 000 Kr Tages derhos Hensyn Henseende tl Værderne Dens samlede Værd var tl de Udlandet solgte Hypothekbankoblgatoner ( 000 Kr) Mll / Mll og som ovenfor anført samt Udlandet af de ældre Serer udbetalte Amortsatonsbelob ( 000 Kr) skulde man Modsætnng tl det ndførselen af Kornvarer er aftaget med 000 Tdr noget over 0 Mll ovenfor efter Vareomsætnngen m m beregnede Overskud og ; ndførselen af Smell') med 000 ledes tl at antage at der havde været en Underbalance af Centner og 000 ; Kolonalvarer med 000 henved Mlloner Centner og 000 (heraf Kaffe Mll Sukker Det maa mdlertd her erndres at de udenlandske Vareomsætnnger kke foregaa mod kontant Betalng men Rege 00 Ctr og 000 Kr ; Metaller og Metalvarer med henved Mll og Tobak Mll); Manufakturvarer med len paa Maaneders Kredt hvlket har tlfølge at der Ctr og 000 Kr blver omtrent lgesaa stor Forskjel mellem Omsætnngsaarets Af andre Artkler vse følgende en Formndskelse ndførselsværden af mellem og Mll : Flesk Pe Balance og Betalngsaarets som der er mellem Handelsbalancen Kalenderaaret og det Maaneder tdlgere lggende troleum Stenkul Salt Skbe og Maskner Herved bør Aar Naar man nu ved Hjælp af de Tabel No meddelte Opgaver undersøger Forholdet mellem Kalenderaaret ganske usædvanlg stor mdlertd kke tabes af Syne at ndførselen j var og Aaret Oktober tl 0 September Under den betydelge Redukton som ndførselen vl man fnde at ndførselsværden sdstnævnte Tdsrum har har undergaaet er Forholdet mellem sammes Hovedbestanddele forblevet nogenlunde uforandret De tl umddelbart været ca Mll Kr og ldførselsværden noget over Mlloner stone end Kalenderaaret medens der mellem Forbrug bestemte Gjenstande udgjorde saaledes Fragtoverskuddet begge Aar neppe har været nogen betydelg Forskjel Heraf følger at Handelsbalancen Aaret førselen Produktonsøemed udgjorde henholdsvs og og pct af den hele ndførsel medens nd Oktober tl 0 September stllede sg pct Ganske mærkelgt er det forøvrgt hvorledes denne Mll ugunstgere end Aaret og det er altsaa Del af ndførselen efterhaanden er steget fra 0 pct netop hvad man maa vente at Pengemarkedet vser tl pct det gunstge Aar og derefter sunket et meget ugunstgere Forhold end selve Handelsomsætnngen ned tl pct afvgte Aar saaledes som nedenstaaende samme Aar Der er nu vstnok endnu tlbage en Forskjel af Talrække nærmere vser: à Mll Kr mellem den efter Handelsstatstken beregnede : pct : pct Balance og de modsvarende Omsætnnger paa Penge og : 0 : Fondsmarkedet men det sger sg selv at sdstnævnte for : : 0 den største Del unddrager sg den statstske Forsknng om : 0 : end enkelte af de mest fremtrædende Faktorer kunne paapeges og der er saaledes det hele ngen Grund tl at be 0: : : 00 : tvvle Rgtgheden af det Resultat hvortl de handelsstatstske : Værdberegnnger fore og det saameget mndre da de gjennem en længere Aarrwlke have vst sg at stemme vel med Denne Stgen og Falden synes det hele temmelg nøe hvad man efter Forholdets Natur maa vente at følge Konjunkturernes Gang Som Hovedresultat af nærværende Undersøgelse fremgaar Den hele TT d fø rsels vær d udgjorde : Mll altsaa at der ved Norges udenlandske Omsætnnger Aaret : 0 Mll og : / Mll Af Nedgangen har været nogenlunde Lgevægt mellem de udgaaende falder Mll paa Trævarer og / Mll paa Fskevarer medens de øvrge Artkler udvse nogen Stgnng og ndgaaende Værder saa at altsaa Forholdet forsaavdt stller sg ganske betydelgt gunstgere end et Resultat der hovedsagelg skrver sg fra den store Redukton Aarene var der det hele en Tlbagegang af ( ) Sammenlgnet med Gjennemsntsudførselen ndførselsværden / Mll (eller pct) hvoraf /ll falder paa Udforselen af Trævarer og Mll paa Fskevarer Trælastprserne ere Gjennemsnt faldne med pct Fskeprserne

6 C No V med pct og Prserne paa de øvrge Udførselsartkler med pct Af T rælast har der sden kke været udført et saa ldet Kvantum son Henseende tl Værd staar mdlertd dette Aars Trælastudforsel ved Sden af den og over den de foregaaende Aar stedfundne det Udførselen af de mere forædlede Trævarer navnlg høvlet Last nu ndtager en betydelg stone Del af Udforselen end for Medens der f Ex 0 ved en samlet Trælastudførsel af 0 Mll udførtes høvlet Trælast for kke fuldt Mll udgjorde sdstnævnte Uclførselsgjenstand over 0 / Mll ved en samlet Trælastudførsel af Mll Udførselen af høvlet Trælast er ogsaa de sdste Aar vedblevet at stge hvad Mængden angaar og dens Værd vser kke nogen betydelg Tlbagegang Af Planker Battens og Bord hvs Værd og naaede op tl Mll Kr aarlg udførtes dermod alene for / Vlll hvlket Beløb yderlgere reduceredes tl Mll Blandt de øvrge Trævarer vse Træmasse og Fyrstkker fremdeles stgende Værder det der af førstnævnte udførtes for 000 Kr og af sdstnævnte for Kr mod henholdsvs 000 og Kr Som nye hdhenhorende Udforselsgjenstande kan mærkes Træsneller ( 000 Kr) samt Bodkerarbede ( 000 ) Udførselen af F skev ar e r stod Henseende tl Mængde det hele meget nær Udførselen det Torskefskererne havde gvet et godt Udbytte medens Sldefskererne havde været under mddels Der var lave Prser for Rogn Tran Sld og tldels ogsaa for Tørfsk hvlket mdlertd for nogen Del opveedes ved de forholdsvs gode Klpfskprser Af de / Mll hvormed Fskeudførselen gk ned falder / Mll paa Sld / Mll paa Tørfsk og /0 Mll paa Tran hvormod Udførselen af fersk Fsk Klpfsk Rogn og Fskeguano er steget noget Værd Ved de øvrge rdforselsgjenstande bemærkes at der af Landbrugsfrembrngelser udførtes for eller mere end en Forøgelse der hovedsagelg skrver sg fra Udførselen af Slm'' der belob sg tl 000 Kr mod kun 000 Kr Af ndustrfrembrngelser beregnet de ovenfor omhandlede forarbejdede Trævarer samt Træmasse udførtes det hele for Kr og Kr De sædvanlge tabellarske Sammenlgnnger med foregaaende Aar ere meddelte dels Anhanget tl nærværende ndlednng dels selve Tabelværket hvortl man tllader sg at henvse Det har denne Gang ved Anvendelse af extraordnært Arbede lykkedes at fuldføre Handelsstatstken meget tdlgere end man hdtl paa Grund af Forholdene har sect sg stand tl Udarbejdelsen er lgesom tdlgere forestaaet af Kopst A Fougner Krstana den de Jun A N Meer

7 Anhang A) Norges Handelsomsætnng med Udlandet og foregaaende Aar: Aar (Années) * A Værd (Valeurs) su af ndførsel Udførsel nd og Udførsel (mportaton ) (Exportaton) (mp & exp réunes) B Folkemængde (Populaton) ndforsel C Værd pr ndbygger (Valeur par habtant) Udførsel Sum af ndog Udførsel ndbyggere 0 gjennemsn B) Oversgt over ndførselsværden og foregaaende Aar fordelt efter Beskaffenheden af de Behov der ved samme søges tlfredsstllede : Aar (Années a) Fortærngsgj enstande b) Beklæd c) Hustlnngs og behor op; Toletgj en Udstyrsstande gjenstande d) Kunstgjenstande Bøger Papr m m e) Produktonsforno f) Skbsdenheder fornøden (Raastoffe heder m m) h) Maskner Redskaber og g) Skbe lgnende Produktonsmdler A ndforsel tl Forbrug (ad)') B ndforsel Produktonsøemed (eh) ) Samlet ndforsel (Guld Sølv og rede Penge kke medregnede) ) 0 Mll Kr 0 Mll K Mll Kr Mll Kr Mll Kr Mll Kr 0 Mll K Mll Kr Mll Kr 0 0 Mll Kr Mll Kr Procent Procent Procent Procent Procent Procent Procent Procent Procent Procent Procent a) Objets de consommaton almentares b) Objets servant h l'habllement et h la tolette c) Objets servant h la constructon aux besons et h l'ornement des habtatons d) Objets servant aux besons ntellectuels e) Matères brutes et autres objets servant à la producton f) Besons de la marne marchande g) Navres h) Machnes outls et autres nstruments de traval ') Total des objets de consommaton ) Total des objets servant h la producton (matères brutes nstruments de traval etc) ) mportaton totale (non comprs les monnaes et lngots)

8 C No V C) Udførselsværden fordelt efter de forskjellge Nærngsvee der afgve Gjenstande tl Udførsel Aar (Années) a) Produk b) Produkter af Jord ter af Skovter af Sæl Produk e) Produkter af Meller nel f) Do halvbrug drft og og d) Hval Fskerfangst sant produkter neralrget foreedlede og Fædrft Træm m ndustr af Jagt dede uforarbe hvorunder Metaller NEM Y) Produk h) Produkter af Artkler alt andre ter af andre Spnde og end Vævendu ndustr Træ og stren grene Fskevarer (a c eh)') Gj enudforte fremmede Varer) Samlet Udforsel (Guld Sølv og rede Penge kke medregnet) ) Mll Kr Mll Kr Mll Kr Mll Kr Mll Kr Mll Kr Mll Kr Mll Kr Mll Kr Mll Kr Mll Kr Procent Procent Procent Procent Procent Procent Procent Procent Procent Procent Procent a) Produts agrcoles b) Produts foresters c) Produts de la chasse (ycomprs les expédtons arctques) d) Produts de la pêche e) Produts du règne mnéral bruts f) dem fabrqués ou demfabrqués g) Produts de l'ndustre textle h) Autres produts ndustrels ) Total des produts norvégens autres que ceux des forêts et des pêches ) Commerce de transt et réexportaton ) Exportaton totale (non comprs les monnaes et lngots) D) Den udenrgske Omsætnng med de vgtgste Lande: Værd: Samlet Omsætnng: S Storbrtannen og rland Tydskland Sverge Danmark Rusland og Fnland Frankrge Rolland Spanen Lande udenfor Europa Belgen talen og Østerrge Heraf ndforsel: Storbrtannen og rland Tydskland Danmark Rusland og Fnland Sverge Holland Frankrge Lande udenfor Europa

9 C No Udførsel: Storbrtannen og rland Tydskland Spanen BOO Sverge l Frankrge Holland Danmark Rusland og Fnland Lande udenfor Europa Procentforhold: Ved den samlede Omsætnng: pet pet pet pet pet Storbrtannen og rland 0 Tydskland 0 Sverge 0 0 Danmark 0 Rusland og Fnland Frankrge 0 Holland Spanen Lande udenfor Europa Belgen 0 talen og Østerrge Ved ndførselen: Tydskland Storbrtannen og rland Danmark 0 0 Rusland og Fnland 0 0 Sverge Holland Frankrge Lande udenfor Europa 0 Ved Udførselen: Storbrtannen og rland 0 Tydskland 0 A Spanen 0 Sverge Frankrge Holland Danmark 0 Rusland og Fnland Lande udenfor Europa 0 0

10 C No x E De vgtgste norske Byers udenrgske Omsætnng: Handelsomsætnng Krstana Bergen Trondhjem Sum af dsse Byer De øvrge Byer Tlsammen Værd: a) ndførsel: 0 gjennemsntlg = 0 MNMMNNMMMMNMMMM b) Udførsel: 0 gjennemsntlg c) Samlet udenrgsk Omsætnng: 0 gjennemsntlg Procentforhold: a) ndførsel: 0 gjennemsnlg pct 0 0 pct pct pct pct Udførsel: 0 gjennemsntlg e) Samlet udenrgsk sætnng: 0 gjennemsntlg

11 X C No F) Toldntraderne for de fskal Henseende vgtgste Artkler : gjennemsn gjennemsn dennemsn Kornvarer Kaffe The Sukker Srup O Tobak ' Andre Kolonalvarer Brændevn og Sprtus Vn Manufakturvarer Petroleum Paraffnole etc Salt Den samledendførselstold udgjorde efter Toldregnskaberne (Aarene regnede fra ste Februar tl tel Januar) Af Toldforandrnger km mærkes Forhøjelse af Tolden paa Kaffe Sukker Tobak Brændevn Malt og Petroleum G) Beregnet Forbrug pr ndbygger af Kaffe Sukker Srup og Tobak Aar Kaffe Sukker Srup Tobak Pund Pund Pund Pund H) Beregnet Forbrug af Brændevn af 0 pcts Styrke samt deraf erlagt Told og Tlvrknngsafgft Aar Forbrug Forbrug pr Told og Tl Potter ndbygger vrknngsafgft

12 ndførsel og Udførsel (mportaton et Exportaton) Aaret (pendant l'année )

13

14 ndførsel af fremmede Varer (mportaton) Udførsel af norske Varer (Exportaton) C No No Oversgt over ndførsel og Udfersel Aaret (Résumé des mportatons et des exportatons par classes de marchandses) Varegrupper ) (Classes de marchandses) Levende Dyr Madvarer af Dyr: Fskevarer 0 Andre Kornvarer Kolonalvarer : Kaffe 0 The Sukker raffneret og lys 0 mørkt 0 Srup 0 Tobak 0 Andre Frugter Havevwxter m n 0 Udførsel af fremmede Varer (Réexportaton) 00 Sprtuosa og andre Drkkevarer Spndestoffe m n : Uld Bomuld 00 Ln Hamp Stry m m Drev Affald etc Garn og Rebslagerarbede Garn Rebslagerarbede Manufakturvarer af Spndestoffe Haar Fjær Sknd Ben Horn n Rogn Lever og Fskeguano Ellers y 0 Fabrkater af Haar Sknd Ben Horn n n Fedt Talg Ole Tjære Gummer l l: Tran og Spæk Ellers Fabrkater af Fedt Talg o s v Trævareruforarbellerhalvforarb Trævarer forarbedede Farvestoffe Forskjellge andre Plantestoffe Papr og Arbeder af Papr Andre Fabrkater af Plantestoffe 0 Mneraler : Raastoffe: Stenkul Salt s Andre Mneraler: Fabrkater Metaller raa og halvforarbedede Metaller Arbede Skbe Vogne Maskner ogdverse Skbe Ellers Summa for Gjennemsnt for Vægt Værd og Toldbelob (Pods valeur et drots e erçus) Samtlge Varemængders Vægt Centner h 00 Pd Netto Værd (Valeurs exprmées en kroner de fr) (Pods net exprme en centner de klo) ndførsel af fremmede Varer (mportaton) ' Udførsel af norske Varer (Exportaton) Toldbeløb (Drots perçus exprmés en kroner) ndferselstold ndferselstold t Udførsel beregnet efter beregnet efterl de følge Tabel Udførselstold af fremmede de følge Tabel No cfr No beregnet efter Varer No og de opgvne (Réexporta n d f ø r t e fo Udforselston) Varemæng Varemæng der mængder ) der ) ) ) Les termes norydgens des marchandses sont traduts dans le tableau no Sz ) Drots perçus h l'mportaton calculés d'après les quanttés mportées ) dem calculés d'après les quanttés mses en consommaton ) Drots perçus à l'exportaton calculés d'après les quanttés exportées a

15 C No No Tabel der vser Mængde Værd og Toldbelab af samtlge tl Norge ndf or t e Varer (mportaton par espèce de marchandses) (Désgnaton des marchandses Va)gt ) (Pods net) Værd prcentner ) (Taux d' évaluaton) Voerd) (Valeurs actuelles) Værd prcentner (Taux d'évaluaton) Toldbelob ) (Drots pelvs) (Désgnaton des marchandses) Vægt (Pods net) Værd (Valeurs actuelles) Levende Dyr (anmaux vvants) Madvarer af Dyr (produts almentares d'anmaux) Kjød røget (vandes fumées) ellers (autres) Flesk røget (porc fumé) ellers (autres) Pølser og Tunger (saucssons et langues) Rullepølser (saucssons) Andre tlberedte Madvarer af Dyr hermetsk nedlagte Posteer og ndkogt Kjødsuppe (boullon) Fsk røget og syltet etc (possons fumés marnés ou à l'hule) Klpfsk (possons salés: morue) Tørfsk (possons secs : morue etc): Rundfsk Sld 0 Tdr Fsk ellers (autres) Æg (oeufs) Ost (fro m age) Smør (beurre) Smult og ster 0 00 *0 00 * Madvarer hermetske (comestbles en botes soudées) kke andetsteds anført Summa for Gjennemsnt for Centner Centner (de (de (de (de (de (de (de (de klo) klo) Heste (chevaux) Stkr 0* 00 Hornkvæg (bêtes à cornes) b Formalede tl Gryn (gruaux) * 0 00 Faar og Lam (moutons) * 00 Hvede etc (de froment) Tdr ' Svn (porcs et cochons)0 0 * Byg (d'orge) * 00 Andre (autres) * Havre (d'avone) * um 00 Summa for 00 Boghvede (de sarrasn) 0*moo Summa for Tdr Gjennemsnt for Gjennemsnt for t Kornvarer (céreales) a Uformalede (grans) 0 0 MNN C Formalede tl Mel (farnes) Hvede (de froment) 0 Tdr 0 00 Rug (de segle) 0 0 Byg (d'orge) 0 Havre (d'avone) Boghvede Erter etc (de sarrasn de pos etc) 0 Summa for Tdr Gjennemsnt for Recaptulaton : Kornvarer a Uformalede Tdr b Formalede tlgryn c Formalede tl Mel ' Summa for Tdr Gjennemsnt for 0 M Kolonalvarer (denrées colonales) Hvede (froment) Tdr * Rug (segle) * Byg (orge) 0 0 * a Rs Sago m m Havre (avone) * 00 Erter og Bonner Rs uafskallet (rz en palle) (pos et féves) 0 0 * afskallet (rz en grans) Malt (malt) * 00 0 Sago Salep etc (sagou salep) Mas (maïs) 0 * Potetesmel (farne de pommes de Boghvede 0 0* terre) Summa for Tdr Stvelse (amdon) Summa for Gjennemsnt for Gjennemsnt for ) Ved Opgaverne over Vægt forstaaes paa enkelte Undtagelser nær Varernes Nettovægt (Emballagernes Vægt altsaa kke medregnet) ; de med betegnede Opgaver ere Det Statstske Centralbureau blevne reducerede tl Vægt efter vsse sammesteds fastsatte Forholdstal der alene ere at betragte som tlnærmelsesvs rgtge ) Ved Opgaverne over Værd forstaaes Varernes omtrentlge Værd norsk Havn uden Tllæg af ndførs elstold Toldbeløbet er beregnet ved at sammenholde de opgvne ndførselsmængder med Tarfsatserne hvorved der er taget Hensyn tl de vsse Tlfælde (navnlg for ndførselen fra Sverge) bestemte lavere Satser samt de Aarets Lob foregaaede Toldforandrnger 00

16 C No No Tabel der vser Mængde Værd og Toldbeløb af samtlge tl Norge n d fo r t e Varer (mportaton par espèce de marchandses) Værd : t Værd Toldbelob n e r prcent Told cvt Vægt Værd Désgnaton des marchandses) (Pods net) (Taux (Valeurs Vagt ner (Drots (Désgnaton des marchandses) (Pods net) (T u (Valeurs' belob d actuelles) (Drots perçus) perçus) aton) aton) Centner (de (de (de (de kl b Kaffe The og Cacao (café thé & cacao) Kaffe (café) The (thé) Cacaobønner (cacao) mel (farne de cacao) Kaffe brændt Kaffeextract 0 0 Summa for jennemsnt for c Sukker Srup og Honnng (sucres) Sukker hele Toppe (sucres raffnés) 00 00! Recaptulaton a Rs Sago M n b Kaffe The og Cacao C Sukker Srup og Honnng d Tobak e Kryderer tropske Summa for (jennemsnt for Centner (de (de ((le de klo) ' 00 ŠT0 0Ï G lyst (sucres bruts audessus Ans og Stjerns (ans) de no ) Kapers (câpres) mørkt (sucres bruts) Laurbær og Laurbærblade Srup (melasses) Safran / ' Kapllær Sennep umalet ' Honnng (mel) 00; malet (moutarde moulue) Summa for ' tl lavet Sauce Potter * Gjennemsnt for Summa for ' d Tobak (tabac) Blade og Karotter (en feulles) c 0 0 Tobakstlke Gjennemsnt for h Frugter (fruts) Snus (en poudre) Cgarer (cgares) 000 ( Rogtobas Skraatobak etc (tabac fabrqué autre) Summa for Gjennemsnt for e Kryderer tropske (épceres Oranger og Orangeskaller 00! 00f tropques) andre Allehaande (pment) 0 : Saltede eller Edke nedlagte (sa Carrystof lés ou conservés en vnagre) ngefær hvd og brun (gmgembre) Tamarnder ; 0 syltet (d conserves) andre Kanel og Cassa lgnea (cannelle) loomo 00 0 Frugter og Frugtskaller Sukker Kardemomme (cardamome) eller Brændevn sodsyltet Saft Muskatnødder og lluskatblomme (conservés en sucre etc) 000 S (muscades & 000 macs) Mandler (amandes) Nellker (grofle) Kokosnødder (nox de coco) 0 Stkr 0*0 Peber (povre) Cayenne / Andre Slags Nødder (autres nox andre Slags (autre) & nosettes) 00 Vanlle (vanlle) / Kastaner (chatagnes) 000 Summa for 0 00 Summa for Gjennemsnt for (gennemsnt for MN Frugter og Havemxter m m (fruts pommes de terre légumes etc) a Kryderer kke tropske (épceres non tropques) Frske (fras): Oranger (oranges) Abler og Pærer (pommes et pores) 00 Tdr andre (autres) Torrede (sees): Blommer og Svedsker (pruneaux) Korender (cornthes) Fgen og Fgenost (fgues) Rosner (rasns) * 0* o O W Yr

17 C No No Tabel der vser Mængde Wad og Toldbelab af samtlge tl Norge ndførte Varer (mportaton par espèce de marchandses) (Désgnaton des marchandses) Værd Vægt pr Cent Vterd t Told ner (Pods net (Ttaoun) x (Valeurs pueer :Ousu) d'évalu actuelles) (Drots o Værd prcent v Vægt ner ær (Désgnaton des marchandses) (Pods net d(aoraun) atl (Valeurs ( xu actuelles) Toldbeløb (Drots perçus) Centner ( (de de Brændevn paa Fustager (futalles) klo) Potter ) 00 Humle almndelg (houblon) spansk Nadler Vermcell Brod af Hvede (pan et bscuts de froment) Rug (de segle) Kager (gateaux) Sukkertø Gjær (levure) Ctronsyre Apothekervarer (drogues) Lakrts (réglsse jus) Summa for Gjennemsnt for Centner (de klo) 0 ' * (de (de fr ) (de fr c Havevaxter og Markfrugter (légumes pommes de terre etc) Sprtus Frske (fras) (esprt) 0 ) Hovedkaal (choux) ' Stkr* * 0 00 Ether eller Naphta 00 0 Poteter (pommes de terre) Edkeæther 0 0 Tdr 0* 'Ether sprtuosus andre Slags (autres) & og andre sprtusholdge Æthere Poteter tørrede :* Andre ' 00 Vn (yn): Champgnoner paa Flasker * Ochorerodder og Runkelroer (ra Foustager 00 0 Ol (bère): cnes de chcorée et betteraves) Summa for 000 paa FFolaasskegr ta 0* ! 0 00 er Gjennemsnt for Maltextrakt Edke (vnagre) : paa Flasker 0 00 Foustager El Forskjel lgt Mjød (hydromel) Saft (jus de fruts 000; 00 0 et de baes) Mneralske Vande (eaux mnérales) l ! 00' Summa for Potter 0 Gjennemsnt for Spndestolle (matères textles etc) 0 0 Recaptulaton Uld (lane) Bomuld (coton) Ln (ln) Hamp (chanvre) Stry Jute m m! ' ' ; 0 Flt af Uld Kleedeslster etc Kryderer kke tropske 0 00' 0 0 Bomuldsvat b Frugter c Haveveexter og Markfrugter 0 00 d Forskjellgt ; 000 Heraf var : ) Brændevn at Styrke under 0 pet 0 Summa for 00 0 (hovedsagelg Armagnak) Do af Styrke (hovedsagelg Kognak) Do Gjennemsnt for af Styrke 00 pct (hovedsagelg Rum og Arak) 00 Summa Brændevn (de ' T " 00 " obo ; (de ! ! Sprtuosa og andre brk ) Sprtus af Styrke over 0 pet 0 pct ) 00 0 kevarer (bossons) 0Ter0 Œ 00 ) 0 u n ma Sprtus 00 0 Brændevn (eau de ve) paa Flasker (boutelles) Hovedsa gelg russsk Sprtus Potter; 0* 0 0

18 C No No Tabel der vser Mængde Værd og Toldbeløb af samtlge tl Norge n d fa r t e Varer (mportaton par espèce de marchandses) Værd Værd er TTprCent Vterd Told prcent Told belob n (Désgnaton des marchandses) belob p(d Værd ' (Pods (Désgnaton des marchandses v mgt annx! (Valeurs! l(pods net) net)(taux er r ç o u ts ) d'dvalu actuelles); (Drots perçus/ aton) Centner (de (de (de klo) (de Centner (de klo) (de (de (de Drev (étoupe) Færdge Klæder etc (vêtements Klude gamle (chffons) confectonnes) rlomuldsgarnsaffald gjennemtrukne med Ole Gum 0 Summa for S 00 m etc (crés etc ): af Slke / Gjennemsnt for 0 00 Garn Rebslagerarbede m m (fls et cordages) ' andre af Slke tldels af Slke Summa for Gjennemsnt for Summa for Gjennemsnt for C Bomuldsvarer (de coton) 00 ) Seldug m m vægtg over Lod 00 pr Alen (toles écrues Osant audessus de 0 klogr par mètre carré) Teer vægtge over 0 Lod pr a Alen (toles pésant audessus de' 0 klogr pl m c) Baand og Bændler etc (rubans) Manufakturvarer af Spndestoffe (tssus etc) et damas) Drel og Damask m n (trells a Slke og Halvslkevarer (de Trcotage soe et de soe mélangée) ndfældnger tl Skjorter Blonder Bobbnet Knplnger Ty Andre (autres) 0000 (blondes dentelles tulles) /foo 00 klare eller aabne (tssus clars) Fløel m m (vélours) 00 0/l oe tætte (serrés) : 0(000 Slkeflos (peluche) / trykkede (mprmés) Andre Helslkevarer (autres de flerfarvede kke trykkede soe pure) 000 /foo 0)0) 0 00 (barolés non mprmés Halvslkevarer 00 /toa ' ensfarvede eller blegede (uns Voxtaft og lgnende Varer (taffétas cré) ublegede blanchs) 0 0 (écrus) /loo /loo Slke tvunden og utvunden (soe b Uldne Varer (de lane) coudre) / Gulvtepper Sengetepper etc (couvertures et taps) 0 00 Uldgarn (fls de lane) ufarvet (non tents) Trcotage (trcotage) : Strømper og farvet (tents) lgn grov (gros) Bomuldsgarn (fls de coton) : anden (autre) 0000; 00 ufarvet utvundet (non tents Baand og leder med vaevet Gummelastcum et non tors) andet (autres) Andre Uldvarer: Fskegarn af Bomuld klare eller aabne 00 Ln og Hampegarn (fls de ln et 00 tætte broderede ellers 000 * 0 00 Syede Klæder og Pynt (vêtements 000 confectonnés) chanvre) ufarvet (non tents) farvet utvandet (tents non tors) farvet tvundet (tents tors) Fskegarn af Ln Hamp etc (flet) Rebslagerarbede (cordages) tjæret (goudronnés) utjæret over Lne Da ter (autres gros) utjæret fnere (autres fns) Summa for Gjennemsnt ' ' 0; ' 0 0' 0 ' ; k

19 C No No Tabel der vser Mængde Værd og Toldbeløb af samtlge tl Norge Varer (mportaton par espèce de marchandses) (Dés naton des marchandses) Syede Klæder og Pynt Summa for Gjennemsnt for d Ln og Hampevarer m m (de ln chanvre etc) Buggjordvæv Mobelgjorde Sproteslanger Gulvtepper og Gulvteppeto Terer vægtge over Lod pr E Alen (toles h voles) Baand Toler med veevet Gumm elastcum etc Drel og Damask (trells et damas) Trcotage ndfældnger tl Skjorter Andre (autres) klare eller aabne (tssus clars) tætte (serrés) trykkede (mprmés) flerfarvede kke trykkede (bar Værd prcent Vægt ner Værd Told (Pods net) (Taux (Valeurs belob cl'sévaluaton) actuelles) (Drots perçus) : olés non mprmés) ensfarvede eller blegede (uns blanchs) 0" ublegede (écrus) under Lod Syede Teer: Sække andre Klæder og Pynt Summa for 000 Gjennemsnt for e Manufakturvarer af forskjellge Spndestoffe og andre beslægtede Varer (tssus etc dvers) Centner (de klo) 0 (de fde (de fr ) *) / Teer spartlede malede lakerede etc Gulvtepper m 00 m Rullegardner Voxdug (tole 00 crée) a 00 syede af forskjellge Stoffe b Klæder : Oleklæder af andre Stoffe e end Slke d andre syede 00 af forskj Stoffe e Buxesæler Madrasser stoppede Sengkheder Vognhynder rn m : naar nogen Del deraf er af Metal eller Træ Désgnaton des marchandses) Madrasser stoppede ex ellers stoppede med Fjær eller Dun andetmaterale med Betræk af Slke etc Hatte og Huer (chapeaux) Damehatte af Slketo lakerede Hatte ulakerede Hatte af alle Slags Flt : andre Vægt (Pods net) Centner (de Paraplyer og Parasoller (paraplues et parasols) : med Overtræk af Slke (en soe ou demsoe) StkrH 0/00* af andet To (autres) 0 Stel uden Overtræk Reseposer at Uld og Bomuld Possementrnagerarbede (passemen; tere) af Slke Forbndelse med andre Materalen / / 000 andet Blomster kunstge (fleurs artfcelles) /00 Broderer paabegyndte og Brodermonstre Dverse Klædnngsstykker og Toletsager /00* Smergellærred Lunter Dverse Recaptulaton Sr Somma for Gjennemsnt for Slke og Halvslkevarer Uldne Varer Bomuldsvarer Ln og Hampevarer m m Manufakturvarer af forskjellge Spndestoffe og andre beslægtede Varer Summa for Gjennemsnt for * /00 * :00* ' 00 * * * * 0* * ndførte værd Told (Valeurs belob actuelles) (Drots perçus) Værd prcentner (Taux d'évaluaton) (de (de (le ' ' ' : 00 0 ' ' ' '

20 C No No Tabel der vser Mængde Værd og Toldbelab af samtlge tl Norge n df or t e Varer (mportaton par espèce de marchandses) MMOMMUMMMEM Værd Værd prcent Værd Toldbelob ner prcent Toldbelob Vægt Værd Vægt ner (Valeurs (Valeurs (Désgnaton des marchandses) (Pods net) (Taux actuelles) (Drots (Pods let) (Taux actuelles) (Drots d'dvaluatonaton) (Désgnaton des marchandses) perçus) d'dvalu perçus) Centner (de klo) (de (de (de Centner (de klo) (de (de d Forskjellge andre dyrske 0 Haar Fjær Sknd Ben Stoffe og Produkter Horn og andre dyrske Stoffe /00 Strenge Tarmestrenge Fskelever *000 (peaux brutes et autres (foe de posson) Tdr 00 dépoulles d'anmaux) Rogn (rogue) a Haar og Fjær (pols et plumes) Fskehoveder (têtes de posson) Krolhaar (bourre) Gjødnng kke særsklt Svnebørster (pols de porc) og Summa for andre Slags Haar Sengefjær Dun m m (plumes lt et duvet) Gjennemsnt for Fjær tl Pynt (plumes de parure) "Aoo Summa for Gjennemsnt for 0 a Recaptulaton Haar og Fjær * b Sknd og Huder c Ben Horn m m 00 d Forskjellgt Summa for Gjennemsnt for b Sknd og Huder (peaux): med Haarbedeeknng eller Fjærbedæknng for Bundtmagere (pelleteres): (de 0 0 af Bæver Chnchlla etc uberedte / / beredte V oo Fabrkater af Haar Sknd Abe Ekorn Ræv etc uberedte Ben Horn n m (objets fabrqués des matères nommées beredte / Bjorn Skuppe Ulv etc uberedte sous no 0) beredte Fugl Grævlng etc uberedte a Arbeder a Haar (de pols) beredte Børstenbnderarbede Tree eller 000 med Haarbedæknng ellers: Metal uberedte (peaux brutes) : tørre Ben Horn etc raa Andre Arbeder: beredte af Menneskehaar uden Haarbedæknng Fæhaar Teppener og Dækkener (couvertures et taps barkede hvorunder Saalelæder (tannées) 0 ` de pols) ellers Flt Surma for no 0 00 Hestehaar hvorunder tl Solde Stolebetræk Skjørter Gjennemsnt for Summa for Gjennemsnt for 0 / / G 0 00 c Ben Horn m m (os cornes de bétal etc) Ben uforarbedede samt knuste eller malede Horn uarbedede (cornes) Summa for Gjennernsnt for b Arbeder af Skndvarer (de peaux) Bundtmagerarbede (pelletere) Sknd beredte Arbede Handsker (gants) Skomagerarbede af Slketo etc af andet To eller af Saffan andre Slags Sknd eller Læder / /no emmammmme lwrsmsemmarommam =

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: 4 Af Norges officielle Statistik er udkommet: N Ældre Række (4t0): A. No. I. Skolestatistik. 1861-78. 14 Hefter. For 1875 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 1867 og 187o Almueskolevæsenet

Læs mere

C. No. 8 b. TABELLER VEDKOMMENDE N ORGES I AARET 1873, UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET ØTEENBKE BOKTRYKKERI. 1875.

C. No. 8 b. TABELLER VEDKOMMENDE N ORGES I AARET 1873, UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET ØTEENBKE BOKTRYKKERI. 1875. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE N ORGES I AARET, UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET ØTEENBKE BOKTRYKKERI.. Norges Handel med Udlandet i, sammenstillet med de nærmest foregaaende

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869.

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869. FOLKETÆLLING C. No.. RESULTATERNE AF I JANUAR. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI FRA MAI TIL MAI. Tl den kongelge norske Regjerngs Departement for det

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD NOVEMBER 1935

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD NOVEMBER 1935 DANMARKS STATSTK STATSTSKE MEDDELELSER 4. REKKE 04. BND. HÆFTE COMMUNCATONS STATSTQUES 400 SÉRE TOME 04 0re LVRASON HUSLEJE OG BOLGFORHOLD NOVEMBER 935 LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 935 UDGVET AF DET STATSTSKE

Læs mere

BOLI- OG HUSLEJEFORHOLD

BOLI- OG HUSLEJEFORHOLD DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK TABELVERK FEMTE REKKE LTRA A NR e SÉRE Lettre A No et BOL OG HUSLEJEFORHOLD DANMARKS KOBSTÆDER AARET CONDTONS DHABTATON ET DE LOCATON DANS LES VLLES DE PROVNCE

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Trykt Nr. 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.)

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

No. 4. Fy 1 BERETNING 1860. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 1863.

No. 4. Fy 1 BERETNING 1860. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 1863. Fy C. No.. BERETNING OM SUNDHEDSTILS 860. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 86. BI In dk old. I, Beretnng om Sundhedstlstanden og Medcnalfbrholdene

Læs mere

November. 92.00 85.00 76.00 224-174

November. 92.00 85.00 76.00 224-174 Jul l 723 I l ', TABEL 80 02 Gennemsntsprser (uden Told) for nogle væsentlgere Varer den udenlandske Omsætnng samt EngrosPrstallet I Prx moyens des marchandses mportantes pour 'echange du Danemark avec

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

150 M. j. Lomholt Bidrag til Narre Brob Sogns Historie. 151

150 M. j. Lomholt Bidrag til Narre Brob Sogns Historie. 151 150 M. j. Lomholt Bdrag tl Narre Brob Sogns Hstore. 151 Det er jo et trst Bllede, der faas at et Skolearbejde gennem denne ndberetnng, men det var vst kun de færreste Steder vort Folk, at det var stort

Læs mere

Nationalregnskabet (Tabellerne 327-333)

Nationalregnskabet (Tabellerne 327-333) 407 Natonalregnskabet Natonalregnskabstallene bygger på en række statstske oplysnnger, som man forsøger at samle tl et helhedsbllede dels af tlgangen af varer og tjenester, tlvejebragt gennem erhvervenes

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration.

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration. P D "". -9 o :å 77 " a t> c &.4 6 d o Mtr. nr., ejerlav, sogn: ( København kvarter) eller ( de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tngbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 6 ' Stempel: 2 5 krp

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. Fattigstatistik

Læs mere

Forblad. Handel med Skovprodukter. Tidsskrifter. Særtryk af "Tidsskrift for Skovvæsen". Bd II. A.

Forblad. Handel med Skovprodukter. Tidsskrifter. Særtryk af Tidsskrift for Skovvæsen. Bd II. A. Forblad Handel med Skovprodukter Tidsskrifter Særtryk af "Tidsskrift for Skovvæsen". Bd. A. 890 Særtryk af Tidsskrift for Skovvæsen Bd.. A" 890. Handel med Skovprodukter. (Eftertryk forbydes). 44. Københavnske

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg.

Retterne kunne tilberedes af råvarer, som var i feltrationerne tilsat råvarer, som kunne skaffes fra omkringliggende gårde, fx æg. Da den kendte kogebogsforfatter Anne-Marie Mangor, også kendt som Madam Mangor, hørte, at soldaterne sultede, udgav hun Kogebog for Soldaten i Felten med 12 opskrifter på fx kogte æg, boller til suppen,

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. I Kun Ioi ehef i Ministeriet [ni offentlige Arbejder 5 (iirde. N. P. F I S K E R MINISTER FOR OFFENTLIGE AR]3EJDER

DANSK VEJTIDSSKRIFT. I Kun Ioi ehef i Ministeriet [ni offentlige Arbejder 5 (iirde. N. P. F I S K E R MINISTER FOR OFFENTLIGE AR]3EJDER DANSK VEJTDSSKRFT ÇPofexso c d den pul qekn ske,a, eunsu.1.. (;zz.çlensen (un8n.). R L DA k ON..1 m ( d p. ch,,. Slenan. Februar 1938. Kun o ehef Mnsteret [n offentlge Arbejder 5 (rde. Redakton : Ostervoldgadr

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast erhvervsaffald blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast Plasten skal være ren, tør og fri for fødevarer.

Læs mere

NORGES HANDEL TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. _No. 3 b. I AARET CHRISTIANIA. UDGIVNE AI? TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGES HANDEL TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. _No. 3 b. I AARET CHRISTIANIA. UDGIVNE AI? TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. _No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES HANDEL I AARET. UDGIVNE AI? DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. I folge de anstillede Beregninger skulde Norges samlede

Læs mere

NYHED SIGNATURE. 1 liter, klar til brug Varenr. 296411

NYHED SIGNATURE. 1 liter, klar til brug Varenr. 296411 NYHED SIGNATURE 1 liter, klar til brug Varenr. 296411 OKSEHALECHIPS MED LØGMOUSSE 2 dl OSCAR Oksehale Jus, Signature 50 g oksehale kød, kogt 1 dl vand 100 g havregryn 20 g tapioka mel 4 stilke citrontimian

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

+ 0. Socialforskningsinstituttet. IP. nr.: Int. nr.: Sprogprøve. Test 1. Us. nr December

+ 0. Socialforskningsinstituttet. IP. nr.: Int. nr.: Sprogprøve. Test 1. Us. nr December + 0 Socialforskningsinstituttet IP. nr.: Int. nr.: Sprogprøve Test 1 Us. nr. 8855-4 December 2006 + 0 + 0 Sæt et tydeligt kryds. RIGTIGT X FORKERT Hvis et felt er udfyldt forkert, sættes streger over krydset,

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Eriks Mad og Musik. Tema: Brunch. Bland mel, sukker, natron og salt og pisk blandingen i skålen lidt efter lidt.

Eriks Mad og Musik. Tema: Brunch. Bland mel, sukker, natron og salt og pisk blandingen i skålen lidt efter lidt. Eriks Mad og Musik.september 00 Tema: Brunch Varm Chokolade l sødmælk - spsk kakao 00 g mørk chokolade på 0-70% spsk sukker Piskefløde Hæld mælken i en tykbundet gryde og læg forsigtigt et par teskefulde

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

BREAD AND BREAKFAST projektet (2011-2014), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd BRØD OG BOLLER

BREAD AND BREAKFAST projektet (2011-2014), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd BRØD OG BOLLER BRØD OG BOLLER Myslibrød (forsat) Dag 2: Kom dag 1 dejen i en stor skål, og tilsæt vand, honning, revet æble, hakkede hasselnødder, speltflager, havregryn og rosiner, rør det godt sammen, tilsæt hvedemel

Læs mere

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober 3 auberginer Salt Moussaka Lidt olie til stegning 1 hakket løg 2 fed fin hakket hvidløg 1 kg hakket lamme eller oksekød 1 dl rødvin 2 spsk tomatpure 1 nip sukker ¼ tsk stødt kanel 1 spsk frisk hakket oregano

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

A. Fødevarer Denries alimentaires. Sukker. sutre. Kaffe' cafe. g 15001 1625' 1625' 1625'

A. Fødevarer Denries alimentaires. Sukker. sutre. Kaffe' cafe. g 15001 1625' 1625' 1625' j 6 TABEL. Ratonerngen 990. Ratonnement 7990. A. Fødevarer Denres almentares. Månedlg raton, for smør og margarne ugentlg raton Raton mensuelle (beurre et margarne par semane). jan. 99. jan. 99.... febr..

Læs mere

ILGF fluet 06 SKIBSraT

ILGF fluet 06 SKIBSraT C. No.. T ÅBELLn VEDKOMMENDE! O ILGF fluet 0 SKIBSraT I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. ter CHRISTIANIA. TRYKT l'.jet STEENSKE 0 ':TP.Yvti.Fl FRA NOVEMBER TIL MARTS, Indhold. Indledende

Læs mere

Nisseland. Sne og sø:

Nisseland. Sne og sø: Nisseland Sne og sø: Materialer: 1 pakke vat, et lille spejl og noget silkepapir Krøl silkepapiret sammen til en bakke. Spred vattet ud over det område, hvor nisselandskabet skal være. Lav et hul i vattet

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter PLAST Sorteres efter type og bruges i nye produkter Plastemballage fra fødevarer Dunke fra drikkevarer, rengøringsmidler og shampoo Bobleplast Plastikindpakning fra afskårne blomster Slikposer NB: Plast

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen Sommersange for guitar Mogens Sørensen 1 Se, det summer af sol over engen...3 Det var en skærsommerdag...4 En yndig og frydefuld sommertid...5 Se dig ud en sommerdag...6 Jeg er Havren...7 2 Se, det summer

Læs mere

A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone

A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone A v s k r i f t av skifte etter Arnt Jonsen Havtrøen og før avdøde kone Sorenskriveren i Stjør- og Verdal skiftedokumenter 1865 (3Fa62) Aar 1865 den 3de April blev efter foregaaet Bekjendtgjørelse fra

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes.

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes. DEJ-GRUNDOPSKRIFTER Pie-dej 1,5 kg mel 15 g salt 250 g smør eller fedtstof 3/8 l vand Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Opskrift og fremgangsmåde til 4 personer

Opskrift og fremgangsmåde til 4 personer Opskrift og fremgangsmåde til 4 personer Syltet gul vandel med mos af polaris, dild, brunet smør og citron, samt lbe-2. Saltet pighvar og østers Opskrift syltet gul vandel og mos af polaris, dild, brunet

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

Mad til kræsne ganer

Mad til kræsne ganer Mad til kræsne ganer Laks bagt med soltørrede tomater og skalotteløg 800 g laksefilet Fyld: 7 stk. soltørrede tomater skåret i strimler 150 g hakkede skalotteløg lidt olie 2 cl hvid balsamicoeddike 4 dl

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

Opskrifter 1900-1950

Opskrifter 1900-1950 Opskrifter 1900-1950 Når man skal forstå en gammel opskrift, må man vide, hvor meget de gamle mål er. Nedenstående tabel kan hjælpe dig med at omregne til moderne mål. En kvint Et lod Et pund En pægl En

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Møbler, Indbo, Pianoer Flygel, Billard, Broderi, Manufaktur, Skotøj.

Møbler, Indbo, Pianoer Flygel, Billard, Broderi, Manufaktur, Skotøj. Møbler, Indbo, Pianoer Flygel, Billard, Broderi, Manufaktur, Skotøj. Mandag den 8. Marts Form. Kl. 11 sælges ifølge Rekvisition af Hr. Overretssagfører Otto Laage m. fl. ved Auktion, der afholdes Holbergsgade

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr Det er helt vildt - Rådyr Rødvins marineret rådyr m. pamasan og krydderurter Rådyr yderlår + lårtunge 150g pamasan, revet 50g hasselnødder, fint hakkede Basilikum, timian og persille, fint hakkede Marinade:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

Håndværker regler Utopia Live

Håndværker regler Utopia Live Reglerne er lavet af foreningen Utopia og må ikke bruges uden tilladelse fra bestyrelsen. Ønsker du mere viden om Utopia, kan du læse mere på www.utopialive.dk Side 1 af 6 Indhold Smed... 3 Smed niv. 1...

Læs mere

Alt blandes sammen til en smidig dej, dog ikke i de 1,5 kilo smør, rulles som følger

Alt blandes sammen til en smidig dej, dog ikke i de 1,5 kilo smør, rulles som følger CLAUS HOLM: OPSKRIFTER MED TANG fra onsdag 2. maj 2012. Brød, kager og rugbrød. Brain basser 200 gram gær 150 gram sukker 10 hele æg 1 liter vand koldt 2 spsk spirolina 100 gram smør ½ kilo fint bygmel

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm Halm Halm blev brugt til at blande i lerklining, både i vikingetiden og i bindingsværkshuse omkring 1634. Halmstrå kan let knække. Flere halmstrå sammen er stærkere end ét strå. Halm Halmstrå er hule,

Læs mere

TIDSSKRIFT FOH UDGIVET DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB. REDlGlmET H. HERTEL KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG. TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE

TIDSSKRIFT FOH UDGIVET DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB. REDlGlmET H. HERTEL KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG. TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE TIDSSKRIFT FOH LANDØKONOMI UDGIVET AF DET KGL. DANSKE LANDHUSHOLDNINGSSELSKAB REDlGlmET AF H. HERTEL 1907 KJØBENHAVN DET SCHUBOTHESKE FORLAG TRYKT HOS NIELSEN & LYDlCHE (AXEL SJMMELKIÆR) 1907 455 Planteavlen

Læs mere

SELSKABSMATERIALE SKOVSHOVED HOTEL

SELSKABSMATERIALE SKOVSHOVED HOTEL SELSKABSMATERIALE SELSKABSPAKKER Selskabspakke 1 Blød bar med øl, vin og vand 1.095,- pr. person Selskabspakke 2 1.195,- pr. person Selskabspakke 3 Snacks Petit Fours Avec Natmad 1.395,- pr. person Selskabspakke

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

IS-BJØRN. 1. Hvor kan du læse om unger i sne-hulen? Side: Gå tæt på teksten. 4. Hvordan holder is-bjørnen sig varm i 40 graders kulde?

IS-BJØRN. 1. Hvor kan du læse om unger i sne-hulen? Side: Gå tæt på teksten. 4. Hvordan holder is-bjørnen sig varm i 40 graders kulde? TJEK DIN VIDEN! Opgaver til Dyr i Grønland 1 Decimal-nummer : Navn: Klasse: Dato: Indhold IS-BJØRN 1. Hvor kan du læse om unger i sne-hulen? Side: Gå tæt på teksten 2. Hvad kan en stor han veje? 3. Hvad

Læs mere

Bananer med chokolade

Bananer med chokolade Bananer med chokolade Bananer med chokolade (20 stk.) INGREDIENSER 10 bananer (½ banan pr. barn) 1 pakke mørk pålægschokolade FREMGANGSMÅDE Bananerne halveres og flækkes forsigtigt på langs. De skal kunne

Læs mere

I julen er der mange muligheder for at spise fuldkorn både til julefrokosten, og når sneen daler ned fra himlen, og vi skal julehygge inde i varmen.

I julen er der mange muligheder for at spise fuldkorn både til julefrokosten, og når sneen daler ned fra himlen, og vi skal julehygge inde i varmen. PRESSEMEDDELELSE 10. DECEMBER 2013 side 1/5 Jul med fuldkorn Vinterkulden og julestemningen har sænket sig over Danmark. Julen er hyggens og festernes tid, så Fuldkornspartnerskabet giver dig tre nye lækre

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Eriks Mad og Musik 29. september 2009 Europa rundt 3. og sidste del

Eriks Mad og Musik 29. september 2009 Europa rundt 3. og sidste del Eriks Mad og Musik 9. september 009 Europa rundt. og sidste del. del af den kulinariske Europarejse i juliprogrammet. del af den kulinariske Europarejse i augustprogrammet . og sidste del af den kulinariske

Læs mere

Jule menu Stegte sild i eddikelage. Karrysalat / æggesalat (Til sildemaden) Ingredienser: Forklaring: 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør

Jule menu Stegte sild i eddikelage. Karrysalat / æggesalat (Til sildemaden) Ingredienser: Forklaring: 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør Jule menu 2013 Stegte sild i eddikelage 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør Lage: 4 dl. Eddike 1 dl. Vand 150 gram Sukker 4 laurbærblade 12 Peberkorn, sorte * 1 Løg Vask sildefileterne godt og lad dem dryppe

Læs mere

På skovtur med banan/tomatsandwich

På skovtur med banan/tomatsandwich På skovtur med banan/tomatsandwich Dejen bliver bedst hvis den får lov at hæve koldt et døgn 3 dl vand 5 gram tørgær 1 tsk. groft salt 1 spsk. agave sirup 150 gram durum 450 gram tippo 00 hvede (pizza

Læs mere

KATALOG. Bohave m. v. tilhørende. Auktionen paa. Gentofte Hotel. Dødsboerne. Tirsdagen den 24. April 1917. til. Form. Kl.

KATALOG. Bohave m. v. tilhørende. Auktionen paa. Gentofte Hotel. Dødsboerne. Tirsdagen den 24. April 1917. til. Form. Kl. i KATALOG til Auktionen paa Gentofte Hotel Tirsdagen den 24. April 1917 Form. Kl. 11V2 orer Bohave m. v. tilhørende Dødsboerne efter Enkefru Jørgine Esche og Enkefru Emm y F. C. Hartmann, født Bu gel,

Læs mere

ALUMINIUM OG VARER DERAF

ALUMINIUM OG VARER DERAF Kapitel 76 ALUMINIUM OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»stænger«valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit

Læs mere

Børneby Mølle. Sund mad

Børneby Mølle. Sund mad Børneby Mølle Sund mad Müslibar 100 g smør 100 g honning 100 g rørsukker 200 g havregryn 50 g hasselnødder 50 g mandler 50 g solsikkekerner 50 g sesamfrø 50 g rosiner eller tranebær 50 g soltørrede abrikoser

Læs mere