Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Import af biobrændsler, er det nødvendigt?"

Transkript

1 Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt synspunkt, ja. Den danske regerng og Folketnget har vedtaget en ambtøs bomassehandlngsplan og 20. marts aftalen fra 1990, Energ 2000 og Varmeforsynngsloven fastlagt rammerne for bomassens anvendelse som energklde Danmark. Sden er dette blevet udbygget med bomasseaftalen af 14. jun Målet med bomasseaftalen var, at de danske ressourcer af halm og træfls skulle anvendes den danske energprodukton. Planøkonomemes ressourceopgørelser vser således, at der på det danske marked er tlstrækkelge ressourcer tl opfyldelsen af bomasseaftalen, men kke tl hvlke prser dsse ressourcer kan fremskaffes. Bomasseaftalen pålagde de danske elværker nden år 2000 at anvende 1,4 mll, ton bomasse form af 1,2 mll ton halm og 0,2 mll ton træfls. Denne aftale og Varmeforsynngsloven, der pålagde de enkelte fjernvarmeværker at anvende et specfkt brændsel, gjorde at markedsmekansmerne effektvt blev sat ud af kraft. De sædvanlge regler og mekansmer for udbud og efterspørgsel gælder kke et planøkonomsk reguleret marked. Følgen af bomasseaftalen og den centrale planstyrng af brændselsvalget var derfor kke uventet også, at skovfolk og bønder vejrede morgenluft og troede, at de frt kunne sætte prsen på varen (brændslet), som de fandt passende, og som de havde samvttghed tl at forlange. Der blev derfor hurtgt på leverandørsden formet nogle kartellgnende samarbejder, der forsøgte at kontrollere prser og udbud. På halmsden dannedes der halmleverandørforennger og sammenslutnnger, der søgte og ofte fk held med at få eksklusvaftaler om halmleverancer tl halmvarmeværkerne, da de alene var stand tl at garantere leverancer flere år frem tden og tl faste (men høje) prser. På skovsden ndgk statsskovvæsenet og den største prvate skoventreprenør et samarbejde om maskner og metoder, som skrede at de aldrg kom tl at konkurrere, men at de var enge om prsdannelsen. Offcelt var formålet med samarbejdet naturlgvs at skre leverancerne tl opfyldelsen af regerngens plan og at udvkle metoder og at udveksle erfarnger, der kunne bllggøre brændselsfremskaffelsen. V var derfor en stuaton for et par år sden, hvor den danske energpoltk på bomasseområdet mere og mere kom tl at lgne skjult statstlskud tl landbrug og skovbrug, men ndrekte fnanseret udenom fnansloven af el- og varmeforbrugere va for høje brændselsprser Poltkere Folketnget og embedsmænd Energstyrelsen ndså efterhånden denne 125

2 konsekvens af deres centrale planlægnng, der kontrollerede efterspørgslen, men kke havde kontrol over brændselsprserne. Blandt andet derfor lavede de sommeren 1997 en revson af bomasseaftalen, der skulle lette noget af presset. Ved revsonen blev det tlladt elværkerne at erstatte 0,2 mll, ton halm med træfls eller plefls efter eget valg, men samtdg blev det forlangt, at træfls skulle være skovfls og kke træfls fra ndustren. Det er derfor yderst tvvlsomt, om dette vl have nogen effekt på prsdannelsen. Elværkerne og fjernvarmeværkerne har derfor valgt en anden vej tl at kontrollere og om mulgt at påvrke prsdannelsen, nemlg ved etablerngen af et mportalternatv tl den hjemlge bomasseprodukton. Halmstuatonen En rmelg halmprs lgger efter vores opfattelse området fra ca. 250 kr/ton ab mark høst og tl ca. 350 kr/ton an værk løbende leverng. Dsse tal er delvst bekræftet af landbrugets egne organsatoner og uafhængge beregnnger under den forudsætnng, at halmen anses for et overskudsprodukt fra kornproduktonen. Hvs halmen anses for at være en afgrøde, der skal skre et dæknngsbdrag, skal prsen naturlgvs være højere, men de aktuelle prser Danmark på halm lgger meget højere. De aktuelle prser på halm leveret an værk lgger typsk på omkrng 400 kraon Jylland og på knapt 500 kr/ton på Sjælland og andre øer øst for Storebælt. Prsfordelngen vores sdste prsundersøgelse pr. 1. jul 1997 var som vst følgende dagram: Fgl 600 Halmprser leveret an værk kr/ton For værker h.h.v. øst og vest for Storebælt M «... ton - JX Ét punkt svarer tl ét værk statstkken B Værkerost for Storebælt ^ Væ rker vest for Storebæ It 126

3 - Som det fremgår af dagrammet, er der øst for Storebælt en manglende prssprednng, som prmært skyldes de stærke halmleverandørforennger, der har formået at holde konkurrencen ude af halmmarkedet. I Jylland dermod er det lykkedes at holde markedskræfterne funkton, hvorfor prserne, der de tdlgere kontrakter typsk lå omkrng kraon nu erstattes af prser nye kontrakter på under 400 kraon løbende leverancer og omkrng 300 kraon leveret høst tl værkets lager. Desværre er halm for volumnøst tl rentabelt at kunne mporteres fra Skåne eller Polen, men ved andre tltag er det lykkedes at få prserne de senest ndgåede halmkontrakter ned under 400 kraon også på øerne. Dette emne falder dog uden for rammerne af dette ndlæg. Flsstuatonen På flsområdet har v set en lgnende tendens tl karteldannelse, da hovedleverandørerne sluttede sg sammen og fastsatte en prs på omkrng kr/gj Jylland og kr/gj på Sjælland. På verdensmarkedet lgger prsen på fls væsentlg lavere for den kvaltet v efterspørger. I Sverge har den for eksempel gennem mange år lgget omkrng 24 kr/gj, så vdt v er orenteret, og det baltske område væsentlg lavere. Den aktuelle prsfordelg for flsndkøb hos danske fjernvarmeværkerfremgåraf følgende dagram: Fg * <f>n l... 1,< 1 1 f 1 ( ( 1 <^n ndu. Flsprser leveret an værk kr/gj T-T-j-T" : *< 't-r-f-f ; : : 1 ::?"f~t-t" M : : : 7--T--T--T-- 1 ],A : L< LI j... I ; TTT.- : j : LX-J : S ; "T'T'T'TT F T >...J : :?"T-f".. L..... : j : : n""...;...;... : : : -t-' : : : '' 127

4 Prskartellets leverancer markerer sg tydelgt ved henholdsvs 36 kr/gj og ved 38 kr/gj mens leverancer fra uafhængge leverandører lgger området omkrng kr/gj. De markant laveste prser under 25 kr/gj er alle for ndustrfls og for spåner fra træforarbejdende vrksomheder. Det nteressante er prserne lge på og omkrng 30 kr/gj, da de er et udtryk for mporteret fls fra Nordtyskland og de baltske lande. Mængdemæssgt er mporten beskeden forhold tl det danske forbrug, der øjeblkket er af størrelsesordenen ton/år, men på prsdannelsen har den en afgørende ndflydelse, da den ndtl vdere har forhndret prsstgnnger på træfls tl brændselsformål, selv om cellulosefls prsen og efterspørgslen herpå er stgende. Træpllestuatonen Ser v på brændslet træpller er forholdet et ldt andet, da det danske marked er styret af udbudet af spåner og pudsestøv fra møbelndustren. Det betyder at markedet er meget følsomt over for stgnnger og fald møbeleksporten tl Tyskland og deraf følgende svngnnger råvaremængden tl pllendustren. På træplleområdet har der gennem flere år været en mport fra Polen, hvor pllerne fremstlles af tørret savsmuld på sawærkerne, hvor der ellers kke fndes anden afsætnngsmulghed. Pllerne er kraft af deres større energndhold pr ton egnet tl lastvognstransport over længere stræknnger, hvorfor mporten tl Danmark ret hurtgt kom gang efter åbnngen af jerntæppet. Pllemport fra Estland og Letland har også været forsøgt, da råvarerne og arbejdskraften her er bllgere, men transportproblemet har hdtl kke kunnet løses tlfredsstllende. Pllerne er uegnede tl skbstransport, da den megen håndterng gver anlednng tl meget smulddannelse, som forrnger brændselskvalteten for modtageren. Forskellge ntatver er under bearbejdnng, og v forventer at se en stgende mport fra Letland nden for det næste års td. Prsfordelngen for træpller ndkøbt af danske fjernvarmeværker pr 1. jul 1997 fremgår af næste dagram: Fg Træplle prse rexcl fragt kr/ton 1 700?... r/ton 550 _ - "** ^ F.t punkt svarer tl ét værk statstkken

5 Den bllgste prs på 510 kr/ton er på træbrkketter fra en nærlggende møbelfabrk, der presser brketter af eget savsmuld, pudsestøv og spåner. Prserne på mporterede træpller er kke bllgere end danske træpller, men mporten er med tl at stablsere markedet, der ellers vlle være meget fluktuerende på grund af den ensdge råvareklde møbelndustren. Prsen på træpller er øjeblkket presset opadgående retnng på grund af stgende efterspørgsel det, v kalder område 4, nemlg områder uden kollektv varmeforsynng. I spredt bebyggelse og enlge huse på landet ydes der nemlg fra staten tlskud tl etablerng af stokerfyr tl fyrng med blandt andet træpller. Dette bevrker, at pllerne kke vurderes at være et særlgt attraktvt brændsel for fjernvarmeværkerne fremtden bortset fra som reservebrændsel halmfyrede værker tlfælde af svgtende halmleverancer tørre og halm fattge år. Energprsstuatonen Prsudvklngen på bobrændsel generelt Danmark har ndtl vdere været gunstg, da det er lykkedes at holde prserne fast eller svagt faldende løbende prser uanset nflatonen og stgnnger nettoprsndexet. Prsudvklngen de forskellge brændsler sden 1990 fremgår af følgende dagram: Fg 4. Brændselsprser Pf 1 jut 1997 * e s luel «-* n-gas halm Ils t ptfer Kvartal 129

6 Nettoprsu dv klngen I samme perode har udvklngen nettoprsndekset været som vst på følgende dagram: Fg 5 brændselsprser] ^ Nettoprsudvkltng Q halm ^ g-ohe» > 70 O S *..L\. Æ.:,,: ;:.»*,: T ;, '-, ', -", j ( [ 1 / 1 1 F J '_LJ _J } 1 } 1 L It J ' I L F 1 Kvartl Fremtden Regerngens nye energplan - «Energ 21» -, der kan ses på Internettet er en vson om mulge udvklngsforløb fra år 2005 tl år Planen ndeholder en meget kraftg stgnng bomasseanvendelsen tl afløsnng af fossle brændsler tl el- og fjernvarmeprodukton. Bobrændselsbehovet vl fra år 2005 og fremad stadg større udstræknng overstge de ndenlandske ressourcer af halm og træfls, hvorfor det er nødvendgt at ntroducere energafgrøder stort omfang. Hvorvdt der er arealer tl rådghed herfor, og hvordan prorterngen af arealerne vl ske, er dog ndtl vdere helt uafklaret. Med den vden v har om energafgrøder dag, kan v se, at planen vl føre tl voldsomme prsstgnnger på bobrændsel, medmndre v foretager os nogle tltag tl skrng af en reel konkurrence på området. Vort bud på denne konkurrence er at skre, at der tl stadghed er en mndre mport af bomasse for på den måde at skre, at de danske prser kke overstger verdensmarkedsprserne mere end absolut nødvendgt på trods af den planøkonomske styrng af brændselsvalget. 130

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Capital Asset Pricing Modellen

Capital Asset Pricing Modellen Captal Asset Prcng Modellen og det danske aktearked Bachelorprojekt af Thoas Klesdorff Hougaard Vejleder Lone Sauelsen Afleverngsdato.05.006 Erhvervsøkono/HA-uddannelsen Insttut for Safundsvdenskab og

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden 13. oktober 1994 2. årgang nr. 17 BRYGGEBLADET ARVEN EFTER SOJAKAGEN 300.000 tons forurenet jord skal bortskaffes Mulge deponerngssted e r udpeget Mængden af forurenet jord, som skal fjernes efter Dansk

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3 Sde : 1/3 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkredterngsbestemmelse gælder ved DANAK s akkredterng af kalbrerngslaboratorer. 1. Akkredterede kalbrerngslaboratorer skal ved estmerng af uskkerhed, rapporterng

Læs mere

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte CYKELTURE med Grøn Gude Gentofte Kolofon: Cykelture med Grøn Gude Gentofte 3. oplag 2. udgave Oktober 2011 Trykt 4000 eksemplarer Klder: Gentofte Kommune, Slots- og Ejendomsstyrelsen med flere Udvklet

Læs mere

Hvem vinder årets gyldne pumpe?

Hvem vinder årets gyldne pumpe? 46 årg. 2013/2014 ISSN 19043163 MedcnerOrgansatonernes Kommunkatonsorgan Årgang 46 Nummer 31 28. maj 2014 Den 8. Jul klokken 2005 fejrer v de nye læger! Kom se dem deres fneste puds før de blver sendt

Læs mere

Forbruger- og nettoprisindekset. Dokumentation

Forbruger- og nettoprisindekset. Dokumentation Forbruger- og neoprsndekse Dokumenaon Forbruger- og neoprsndekse Dokumenaon Udgve af Danmarks Sask December 24 Oplag: 2 Danmarks Sasks rykker, København ISBN 87-51-1442-5 Prs: 193, kr. nkl. 25% moms Adresse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

srå ese Helena Horstedt

srå ese Helena Horstedt II\retrNINreIlE C o utur eteknkker o g ov er d ådge m a teraler er omdrejnngspunkt Helena Hbrstedts stl, som også er kendetegnende for en ny generafon af svenske desgnere. Her er godt desgn nemlg g med

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG

Kursuscenterguiden. KURSUSCENTRE.dK. KoNfERENCE med UdSigT og indsigt TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Kursuscenterguden www.u-u.dk KURSUSCENTRE.dK KoNfERENCE med UdSgT og NdSgT TÆNK HVAD VI KAN GØRE FOR DIG Hos KursusCentre.dk holder v meget af at forkæle vores gæster, så jeres oplevelse blver mere and

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 10 21-08-2013 16:05 Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Konkurrencerådet godkendte fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark[1] i november 2000 på betingelse af tilsagn.[2] Fusionen førte

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere