HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD NOVEMBER 1935

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD NOVEMBER 1935"

Transkript

1 DANMARKS STATSTK STATSTSKE MEDDELELSER 4. REKKE 04. BND. HÆFTE COMMUNCATONS STATSTQUES 400 SÉRE TOME 04 0re LVRASON HUSLEJE OG BOLGFORHOLD NOVEMBER 935 LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 935 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT PUBLÉ PAR LE DEPARTEMENT DE STATSTQUE KfÖBENHAVN BANCO LUNOS BOGTRYKKER A/S 937 ; s r; DET STATSTSKE DEPARTEMENTS BBLOTEK DANMARK

2 Fortegnelse over de af Det statstske Departement tdlgere udgvne Publkatoner vedrorende Bolg- og Huslejeforhold. Publcatons antéreures sur le loyer et le logement. Statstsk Tabelværk: 5. Rmkke, Ltra A, Nr. (9). Statstske Meddelelser: 4. Række, 52. Bnd, 2. Hefte (96) (98) (99) (920) (92) (922) (923) (924) (925) (925) (926) (927) (928) (929) (930). Kebenhavns Kommunes statstske Kontor har udgvet folgende Publkatoner vedrerende Bolg- og Huslejeforhold Hovedstaden: Tabelværk tl Kebenhavns Statstk Nr. 6 (880) (885) (890) (895) (90) (90) - 6 (906) (9) - 20 (96) (92) - 23 (925) - 24 (930) Sb DET STAT:-. 3EPARTFM., - 7`,t,roTEK h n, p.

3 Forord ndhold. ndlednng. Oversgt over Undersegelsens Resultater. Ejendommene 2. nes Belggenhed (Forhus, Baghus etc. og Etage) 3. nes Fordelng efter Vmrelseantal 4. nes Fordelng efter Besddelsesforhold 6. nes Udstyrelse 6. Beboelsesforholdene a. Beboernes Fordelng efter let af Vmrelser Lejlgheden b. Det gennemsntlge Beboere pr. Lejlghed c. med Logerende og huslg Medhjmlp d. Beboelsesforholdene nye og garne e. Beboelsesforholdene For- og Baghuse f. Beboelsesforholdene for forskellge Samfundsklasser g Overbefolkede 7. Huslejeforholdene a. Den samlede Husleje b. Huslejenveauet de forskellge Kommuner c. Den gennemsntlge Leje pr. Lejlghed efter let af Vmrelser d. Huslejen For- og Baghuse e. Huslejens Storrelse udlejede og»ejer-<c... f. Huslejens Sprednng g. Huslejens Stgnng h. Lejen nye og garne, smrsklt for med og uden Centralvarme Sde Page Avant- propos. Table des matères. ntroducton. Résultats généraux de la recherche.. Les mmeubles. 2. Stuaton des appartements (masons donnant sur la rue, masons de derrère, etc.). 3. Répartton des appartements daprès le nombre des pèces. 4. Répartton des appartements par groupes de proprétares. 5. Équpement des appartements. 6. Stuaton de logement. a. Répartton des habtants daprès le nombre des pèces des appartements. b. Nombre des habtants par appartement. c. Appartements avec locatares et appartements avec domestques. d. Stuaton de logement daprès lannée de constructon. e. Stuaton de logement dans les masons donnant sur la rue et les masons de derrère. f. Stuaton de logement par la professon des habtants. g Appartements surpeuplés. 7. Loyer. a. Loyer annuel total. b. Loyer dans les dverses communes. c. Loyer annuel par appartement daprès le nombre des pèces. d. Loyer annuel dans les masons donnant sur la rue et les masons de derrère. e. Loyer annuel des appartements loués et des appartements habtés par le f g h. proprétare. Varaton du loyer. Accrossement du loyer. Loyer daprès lannée de constructon.

4 4. Den gennemsntlge aarlge Husleje for forskellge Samfundsklasser 8. Ledge T ab e le r. Tabel. nes Fordelng efter F.jendommens Art 2. ne fordelt efter Etage - 3. ne s Udstyrelse, Storrelse og Opforelsesaar 4. nes Fordelng efter let af Beboere - 5. Gennemsntlgt Beboere pr. Lejlghed. Overbefolkede 6. og gennemsntlg aarlg Lejeværd 7. ne fordelt efter Lejeværd 8. Beboelses- og Huslejeforhold nye og gamle - 9. Beboelses- og Huslejeforhold for forskellge Samfundsklasser De benyttede Spergeskemaer Sde Page Loyer annuel par professons. 8. Appartements vacants. Tableaux. Tabl.. Répartton des appartements daprès la nature des mmeubles. 2. Répartton des appartements par étages. 3. Équpement des appartements, leur nombre de pèces et année de constructon. 4. Répartton des appartements daprès le nombre des habtants. 5. Nombre des habtants par appartement. Appartements surpeuplés. 6. Nombre des appartements et loyer annuel Répartton des appartements daprès de le loyer annuel. 8. Logement et loyer daprès lannée de constructon. 9. Logement et loyer par professons. - Les questonnares.

5 Forord. Avant- propos. Sden 880 er der Kobenhavn foretaget omfattende Under - segelser vedrerende Husleje- og Bolgforholdene hvert femte Aar For - bndelse med Folketællngerne. Dsse Undersegelser, der er foretaget af Kobenhavns Kommunes statstske Kontor, har sden 895 ogsaa omfattet Frederksberg og fra 90 desuden Gentofte Kommune. For Kobstædernes Vedkommende blev der af Det statstske Departement forste Gang Forbndelse med Folketællngen 9 foretaget en Undersegelse af Husleje- og Beboelsesforholdene. 96 foretoges lgeledes Forbndelse med Folketællngen en Undersogelse for Kebstæderne, men denne Gang kun vedrerende Huslej eforholdene. Efteraaret 98 foretoges en Undersogelse angaaende Huslejeforholdene de 3 Hovedstadskommuner, samtlge Kobstæder og 7 Sognekommuner med stone bymæssge Bebyggelser. Ved Tjenestemandsloven af 99 blev det fastsat, at der en Gang aarlgt skulde ndhentes Oplysnnger om Huslejen de tre Hovedstadskommuner, samtlge Kobstæder og mndst 00 Sognekommuner med stone bymæssge Bebyggelser, og saadanne Oplysnnger er Henhold tl denne Loy fra og med Aaret 99 ndsamlet hvert Aar. For Sognekommunernes Vedkommende er der Aarene kun sogt Oplysnnger for udlejede, og der er sket enkelte Forskydnnger med Hensyn tl, hvlke Kommuner der er medtaget Undersogelserne. Ved Undersegelsen 96 blev der - som anfert - for Provnsens Vedkommende kun foretaget en Undersogelse vedrerende Huslejeforholdene, og de fleste senere Undersegelser angaar lgeledes kun Huslejeforholdene, men nogle Aar er der des foretaget specelle Under - segelser vedrerende Huslejeforholdene, og enkelte Aar er der foretaget Undersegelser vedrerende Bolgforholdene.

6 6 920 foretoges en Undersogelse vedrorende Beboelsesforholdene. 922 foretoges en Undersogelse vedrorende Husej ens Stgnng de enkelte Halvaaret Maj- November 922, lgesom der foretoges en Undersogelse vedrorende Huslejens Storrelse nye og garne. 923 foretoges en specel Undersogelse vedrorende Lejestgnngen Odense, den af de storre Byer, hvlken Huslejeregulerngen forst bragtes tl Ophor. 924 foretoges en Undersogelse vedrorende Beboelsesforholdene samt en Opgorelse af Huslejens Storrelse nye og garne. 925 foretoges for storre Provnsbyer en mere omfattende Undersogelse, nemlg des en ndgaaende Undersogelse vedrorende Beboelsesforholdene og nes Udstyrelse (Kokkenforhold, Bad, Centralvarme, elektrsk Lys og W. C.), des en Undersogelse vedrorende Lejen nye og garne dsse Byer, og endelg ndhentedes der for 3 Byers Vedkommende (nemlg Aarhus, Helsngor og Horsens) Oplysnnger om de enkelte s Flademaal. 926 foretoges for de 0 storste Provnsbyer en Undersogelse vedrorende Huslejens Storrelse nye og garne. Om Undersogelsen 927 kan det anfores, at man, da Departementet ansaa det for unodvendgt hvert Aar at foretage en Undersogelse vedrorende Huslejens Storrelse samtlge, men paa den anden Sde efter Tjenestemandsloven var forplgtet tl hvert Aar at ndhente Oplysnnger fra samtlge Byer, overlod tl de storre Byer (herunder Kobenhavn og Frederksberg) sels at afgore, om de vlde ndhente Oplysnnger for samtlge eller efter Departementets nrmere Anvsnng kun for en Del af ne foretoges en Opgorelse vedrorende Huslejens Storrelse nye og garne. 929 foretog man - lgesom for en Del Byers Vedkommende kun partelle Undersogeser vedrorende Huslejeforholdene. Ved Undersogelsen 930, tl hvlken Oplysnngerne ndsamledes Forbndelse med Folketællngen, blev der foretaget en mere ndgaaende Undersogelse end ved nogen af de enkelte tdlgere Dellnger. Der ndsamledes Oplysnnger om Beboelsesforholdene (som 9,920 og 924), om s Opforelsesaar (som 922, 924, 925, 926 og 928), om nes Belggenhed Forhus, Baghus etc. og efter Etage (som 9), om Udstyrelse (som enkelte Byer 925), og desuden

7 7 blev der foretaget en Undersegelse vedrerende Husleje- og Beboelsesforhold for de forskellge Erhvery (som 9). Da man efter Tjenestemandsloven af 93 kke mere er plgtg tl hvert Aar at ndsamle Oplysnnger fra samtlge de ca. 200 Kommuner, der ndgaar dsse Undersagelser, har man delt Kommunerne fre Grupper, saaledes at der hvert enkelt af Aarene kun er ndsamlet Oplysnnger fra /4 af Kommunerne. Materalet for dsse fre Aar er kun bearbejdet med Hensyn tl Huslejeforholdene, og Resultaterne er meddelt Statstske Efterretnnger (932 Nr. 20, 933 Nr. 5, 934 Nr. 0 og 935 Nr. 6). Ved na3rværende Undersegelse for 935 er der paany ndsamlet Oplysnnger fra samtlge ca. 200 Kommuner, og Bearbejdelsen er sket samme Udstræknng som omtalt ovenfor for Undersegelsen 930. Det statstske Departement Jun 937. ENAR COHN. H. N. Smle.

8 Oversgt over Undersogelsens Resultater. Résultats généraux de la recherche. Narvarende Undersogelse vedrorende Husleje- og Bolgforhol- dene 935 er of samme Omfang som Undersogelsen 930. Der er sogt Oplysnnger om nes Storrelse (Værelseantal), deres Belggenhed Etage, Forhus, Baghus etc., om Huslejens Storrelse, let of Beboere, nes Benyttelse (tl Beboelse og even - tuelt tllge Erhvervsojemed), nes Udstyrelse (Bad, Centralvarme og W.C.), og deres Opforelsesaar, lgesom der er sogt Op- lysnng om, hvorvdt det er Ejeren rely eller en Lejer, der bebor Lejlgheden; endvdere er der sogt Oplysnng om Beboerens Erhverv. For Hove d s t ad ens Vedkommende vl der en Publkaton, Ko- benhavns Kommunes statstske Kontor har under Udgvelse, blve meddelt en Del mere detallerede Oplysnnger for de tre Hovedstads- kommuner. Det kan anfores, at der her bl. a. vl fans Oplysnnger ogsaa om de Lokaler, der anvendes udelukkende Erhvervsojemed, lgesom der for Beboelses -ne vl fndes Oplysnng om Beboernes egteskabelge Stllng. For Kobsta dernes Vedkommende har man ndenfor rmelge Grmace bestræbt sg for at gve Oplysnnger særsklt for hver enkelt By, og for de Kobsta ders Vedkommende, der har bymæssgt bebyg- gede Forstæder, der kommunalt henhorer under tlgrænsende Sogne- kommuner, men hvs Beboere erhvervsmæssg Henseende maa regnes for at here med tl Kobstaden, har man meddelt Oplysnnger om

9 9 Forstederne umddelbar Tlknytnng tl Oplysnngerne for ved- kommende Kobstad. De S o g n e k o m m u n e r, for hvlke der 935 er ndsamlet Oplysnnger, er de samme som ved Undersogelsen 930, dog suppleret med yderlgere 2 Kommuner; fra de samme Kommuner ndhenter Departementet Oplysnnger om Byggevrksomheden. Lgesom ved Undersogelsen 930 omfatter Materalet for 935 samtlge de bymessgt bebyggede Dele af Sognekommunerne. Ved Bearbejdelsen af det ndsamlede Materale har man paa. vsse Omraader set bort fra serlge Kategorer af for der - ved at faa et klarere Overblk over Forholdene. Det vl af Overskrfterne for Tabellerne ses, hvlke Arter of de enkelte Tabeller omfatter. Eksempelvs kan det anfores, at man en Del af Tabellerne har onsket kun at gve Oplysnnger om de, der er besternt tl vargt at benyttes tl Beboelse, og man har derfor udsklt de, der efter deres ndretnng og Anvendelse kun er beregnet paa mdlertdg at benyttes tl Beboelse, medens dsse er medtaget andre Tabeller, f. Eks. Tabel, under Betegnelserne Sommer - huse og Barakker. Under dsse Betegnelser er sogt henfort alle mdlertdge : Barakker, ulovlgt beboede Kvstverelser, Sommerhuse og Lysthuse m. v. (for saa vdt de faktsk bruges tl Hel aarsbeboelse), medens dermod de Lokaler paa Kaserner, Forsorgelsesanstalter, Skoler m. v., der maatte were taget Brug tl Anbrngelse of Famler, der er under kommunal Bolgforsorg, kke omfatter af nor verende Undersogelse. Det maa bemerkes, at det, der er opfert Rubrkkerne: Barakker, Lysthuse m. v. neppe omfatter det fulde of saadanne mdlertdge Beboelser; navnlg maa det. efter Forholdets Natur antages, at kke alle Lysthuse og ulovlge Kvstbeboelser er opfert paa Sporgeskemaerne. Ved Opgorelsen vedrorende Huslejeforholdene har man valgt at se bort fra de, der er belggende Landbrugsejendomme,

10 0 saavel som fra for hvlke den paa Skemaerne anforte Lejeværd kke kan tages som Udtryk for den Leje, der under sædvanlge Forhold vlde blve betalt for Lejlgheden. Dsse sdste er betegnet som T j e n e s t e b o lg e r, og hertl har man sogt at henfere de, der er tllagt Tjenestemænd, Bouger Stftelser, for saa vdt de uddeles som Frbolg eller udlejes tl modereret Leje, Bolger for Vceværter, for hvlke der paa Skemaerne ofte vl were anfort den faktsk betalte Leje, skont donne hyppgt er nedsat som Len for Vceværtens Arbejde, samt andre, for hvlke Lejen er paavrket of særlge Forhold. fere Tabeller har man eaten helt set bort fra, eller man har ud- sklt en særlg Gruppe de, der vel anvendes tl Beboelse, men samtdg tllge anvendes Erhvervsojemed, de saakaldte blandede Beboelses- og Forretnngslejlgheder. De og Lokaler, der udelukkende anvendes Erhvervsojemed, omfattes kke of Undersegelsen. Tabellerne er Byerne sammenlagt tl Bygrupper, nemlg: starre, mddelstore og mndre Provnsbyer, lgesom de 68 Statonsbyer er nddelt 2 Undergrupper, nemlg: 2 stone og 56 mndre Statonsbyer. For at kunne foretage en effektv Sammenlgnng med Undersogelsen 930 har man valgt ved denne Tellng at henfere Byerne og Kom- munerne tl de samme Grupper som sdst, selvom enkelte Kommuner sden 930 er vokset saa stærkt, at de efter deres Storrelse nu skulde henfores tl en anden Gruppe. Tl de tre Grupper: Starre, mddelstore og mndre Provnsbyer er henregnet de Byer, der 930 havde henholdsvs over nd - byggere, mellem ndbyggere og under ndbyggere; de tre Grupper fndes henholdsvs 8, 37 og 40 Provnsbyer. Ved Opgorelser of Værelser Lejlgheden har man overalt medregnet Pgeværelse (Kammer) som selvstændgt Værelse, saa- ledes at en 3 Værelses Lejlghed med Kammer er betragtet som en 4 Værelses Lejlghed. Dermod har man aldrg medregnet Kokken som Værelse. Spare maal vedrorende Kokkenforhold har heller kke ved denne Undersegelse været optaget paa Spergeskemaerne.

11 . Ejendommene. Les mmeubles. For Hovedstadens Vedkommende er der 935 som ved de tdlgere 5- aarge Undersogelser ndsamlet Oplysnnger om Ejendom- menes Art, Storrelse, Beboere m. m. Resultatet of dsse Under - sogelser vl fndes den Publkaton vedrorende Husleje- og Bolgfor- holdene 935, der udsendes af Kobenhavns Kommunes statstske Kontor. En tlsvarende Undersogelse vedrorende selve Ejendommene har man kke foretaget for Provnsens Vedkommende; om Motverne hertl ska henvses tl Publkatonen for Undersogelsen over Husleje- og Bolgforhold 930, Sde 47. Dog vl de det folgende Afsnt meddelte Oplysnnger vedrorende nes Belggenhed Forhus, Baghus etc. og deres Belggenhed efter Etage nogen Grad belyse Bebyggelsens Art de forskellge Pro - vnsbyer og Statonsbyer. 2. nes Belggenhed. Stuaton des appartements. Forhus, Baghus etc. og Etage. Masons donnant sur la rue, masons de derrère, etc.; étages. Tabelafdelngens Tabel og 2 er der for hver enkelt Kommune meddelt Oplysnnger om nes og deres Belggenhed, des efter Ejendommens Art des efter Etage. Undersogelsen omfatter ca , hvs Fordelng fremgaar af Tabel. omstaaende Tabel er ne de storre Byer og ovrgt Bygrupper fordelt procentvs efter deres Belggenhed Forhus, Bag - hus, Vlla o. s. v. Det ska bem erkes, at de, der paa de ndkomne Skemaer var anfort som belggende Rækkehuse, er medregnet under For- huse, medens Sde- og Mellemhuse er henfort tl Baghuse; endelg er Parcelhuse medregnet under Vllaer. Af samtlge Hovedstaden og Provnsbyerne er om-

12 2 Tabel _ 935. Appartements 935. Rene Beboelseslejlgheder»Blandede«Tjenestebo - lger Landbrugshuse Sommerhuse, Barakker Tlsammen Kobenhavn Frederksberg Gentofte Hovedstaden alt Hovedstadens Forstzeder. Samtlge Provnsbyer... Provnsbyernes Forstæder 68 Statonsbyer Samtlge Kommuner » » » » ! krng pct. belggende Forhuse; ldt lavere Jgger Statons - byerne med 76 pct. og væsentlg lavere lgger Forstadsbebyggelser med 39 pct. Hovedstadens og 55 pct. Provnsbyernes Forstæder.. Omvendt udgor Vllalejlgheder kun ca. 0 pct. Hovedstaden og Provnsbyerne, mod 20 pct. Statonsbyerne og henholdsvs 54 pct. og 4 pct. Hovedstadens og Provnsbyemes Forstæder. Opmarksomheden henledes dog paa, at Begrebet»Vlla«næppe har samme Betydnng de stern og mndre Byer; det er sandsynlgt, at man de mndre Byer med en det hele ret aaben Bebyggelse vl. were mndre tlbojelg tl at kalde en Ejendom, hvortl der Sorer ldt. Have, for en»vlla«. Sarlg nteresse knytter sg tl Baghuslejlghederne. Sev om en Del Baghuslejlgheder vel kan vare særdeles tlfredsstllende (under Baghuse er foruden Sde- og Mellemhuse ogsaa henfort de saakaldte»havehuse«, der tldels kan vare ret frt belggende), vl Reglen dog were, at Baghuslejlghederne for det store Flertals Vedkommende maa karakterseres som daarlge.

13 3 Tabel. nes procentvse Fordelng efter Ejendommens Art. Répartton des appartements daprès la nature des mmeubles. Pourcentages Kobenhavn Frederksberg Gentofte Hovedstaden alt Hovedst. Forstader Aarhus Odense Aalborg Horsens Randers Esbjerg Vejle Koldng 8 storre Byer alt 37 mddelstore Byer 40 mndre Byer Samtl. Provnsbyer Provnsb. Forstæder. 2 storre Statonsbyer.. 56 mndre - 68 Statonsbyer alt Samtlge Kommuner Tl- Lejl. Som- Sam- Som- Forhus Baghus Vlla merhus, men Baghus merhus, Barak Barak pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. 83,8 7,8 7,5 0,9 00,o 9,6,2 89,6 4, 5,8 0,s 00,o 4,7 0, 45,3 3,o 5,6 0, 00,o 3,4 0,7 82, 7,o 0,2 0,7 00,o 8,s,o 39,2 4, 54,2 2,5 00,0 4,9 3,s 88,4 5,o 5,6,o 00,0 5,4,6 70,6 6, 22,5 0,8 00,o 8,4,5 88,2 5,7 5,9 0,2 00,0 6,s 0, 83,7 7,3 7,2,8 00,o 7,e,9 8,o 8,s 0, 0,e 00,o 9,7 0,s 88,2 3,9 6,7,2 00,0 4,4 0,2 85, 7,9 6,5 0,5 00,0 8,s» 77,7 3,8 7,s 0,7 00,o 4, 0,8 82,5 5,s 0,0 0,9 00,0 6,s,o 80,5 7,s,7 0,s 00,o 7,5 0,s 84,7 6,6 8,5 0,2 00,o 6,o 0, 8,9 6,7 0,9 0,s 00,0 7,o 0,6 55,4 3,4 40,9 0,e 00,o 3,o 0,4 7,9 3,5 24,5 0, 00,0 3,s 0,4 77,s 3,9 8,3 0,3 00,o 3,o» 75,9 3,8 20, 0,2 00,o 3, 0, 78,9 6,s 3,9 0,7 00,o 7,3 0,9 Kobenhavn har stadg mange Baghuslejlgheder, men der er dog sket en Forbedrng fra 930, en Forbedrng der ogsaa kan ses de fleste storre Provnsbyer. De mndre Provnsbyer og Statonsbyerne vser dermod snarere fere Baghus end 930, men en Del of Stgnngen kan dog skyldes en forskellg Betegnelse of de enkelte Ejendomme ved de to Ta flnger.

14 4 For hele Landet er der sket en Nedgang, det Baghuslejlg- hederne 930 udgjorde 7,a pct. mod 6,5 pct. 935, altsaa en Fort - smttelse of den Tendens der har kunnet agttages sden 9. Tlsvarende Bem erknnger som ovenfor anfrort om Baghuslejlgheder gelder ogsaa for Sommerhuse og Barakker. Angaaende Beboelsestmthed og Husleje Baghuslejlghederne hen - vses tl de smrlge Afsnt om dsse Sp, rgsmaal Sde 33 og 45. Tabel er der for de samme Byer og Bygrupper som Tabel foretaget en procentvs Fordelng of ne efter deres Belg- genhed de forskellge Etager, hvorved bemmrkes, at Kvstlejlghederne er udsklt som en Gruppe for sg, uanset paa hvlken Etage dsse er belggende. Vlla- og Rmkkehuslejlgheder, der har V erelser baade Stuen og paa. Sal, er henfort tl Stuelejlg- heder. At der enkelte Steder fndes fere paa. Sal end Stueetagen skyldes, at en Del Lokaler Stueetagen benyttes udelukkende tl Butkker m. v. Naar bortses fra Kvstlejlghedeme, er ca. /3 of ne Kobenhavn belggende paa 3. Sal eller hojere Etage, medens dette kun er Tlfmldet for ca. /lo of ne de 8 starre Provnsbyer taget under eet; mellem de enkelte Byer er der dog store Forskellg- heder saa Henseende, navnlg er Byggehojden Odense vmsentlg lavere end Aarhus og Aalborg. de mndre Byer og Statonsbyer er Byggehojden endnu lavere end de starre Provnsbyer. En Sammenlgnng mellem Tallene for 935 og 930 vser de fleste Byer kun smaa Forskydnnger. Der er dog noget der tyder paa, at de efter 930 opferte Ejendomme gennemgaaende er hojere end de tdlgere opferte. 935 var de 8 starre Byer 26,8 pct. of ne belggende paa 2. Sal eller hojere (bortset fra Kvsten), mod 25,2 pct. 930; de mddelstore Byer 7,9 pct. (mod 7,4 pct.) og de mndre Byer 2,7 pct. (mod 2,2 pct.). Hovedstaden gaar Tallene tlsyneladende modsat Retnng, men det skyldes det Forhold, at Vmksten sker Yderdstrkterne, hvor de

15 2,5 5 Tabel. nes procentvse Fordelng efter Etage Répartton des appartements par étages 935. Pourcentages. 935 Kobenhavn Frederksberg Gentofte Hovedstaden alt Hovedst. Forst Aarhus Odense Aalborg Horsens Randers Esbjerg Vejle Koldng 8 store Byer alt 37 mddelstore Byer 40 mndre Byer Samtl. Provnsbyer Dsses Forstnder 2 starre Statonsb.. 56 mndre Statonsbyer alt Samtlge Kommuner Koelderen Steen en paa. Sal pas 2. Sal paa 3. Sal paa 4. Sal paa 5. Sal paa Kvst alt pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. 0,8 23, 22,9 9,7 5,9 3,2 4,2 0,2 00,o 0,7 22,5 22, 9,7 7,6 4,7 2,4 0,3 00,o 0,5 59,0 22,7 9,9 4,6 2,7 0,5 0, 00,o 0,s 25,3 22,8 9, 5,4 2,7 3,7 0,2 00,o 0,6 70,o 23, 4,7 0,7 0, 8 0,s 00,o,4 27,2 26,2 9,9 3,3 8, 0,s 3,6 00,o,8 44, 34,7 3,3 4,3 0,s 0, 0,9 00,o 2,2 28,6 30,4 2,s 2,5 3,o 0,,6 00,0,4 42,s 32,8 2,3 3,o 0,8» 6,9 00,o 2,s 38,3 3,0 3,4 5,a,4 0, 7,7 00,o,9 39, 32,o 7,2 4,9 0,2» 4,7 00,o 3, 39,7 33, 6,o 3,3 0,» 4,7 00,o 3,o 5,2 3,9 9,o 0,8» e 4, 00,o 2,o 36,7 30,9 6,3 7,s 2,9 0, 3,6 00,o,4 56,8 30,4 6,7, 0,» 3,5 00,o 0,7 73,o 20,5 2,5 0,2»» 3, 00,o,5 50,2 29,4 0,3 3,7,3 0, 3,s 00,0,6 65,6 26, 0,4-0 3,s 00,0 0,6 68,6 22,3 3,s 0,4 -» 4,8 00,o 0,7 72,9 20,,8 0,»» 4,4 00,o 0,7 7,6 20,8 2,2 0,2-0 4,5 00,o, 4,3 25,6 3,4 8,6 6,4,7,9 00,o nybyggede Ejendomme ganske vst er hejere end de eldre samme Bydel, men allgevel gennemsntlg lavere end Ejendommene den game Del af Kobenhavn. Betragter man udelukkende Valby, Bronshoj og Gentofte, faar man det samme Bllede som ovenfor omtalt for Pro - vnsbyerne; let af belggende paa 2. Sal eller hejere er dsse 3 Dstrkter under et vokset fra at udgore 24 pct. 930 tl ca. 30 pct. 935; de nyopferte Ejendomme maa saaledes ogsaa her

16 6 gennemgaaende have enrol hojere end de 930 bestaaende Ejendomme. Hvad specelt angaar Kælderlejlghe der, de hygejnsk lon - seende daarlgst belggende, fremgaar det af en Sammen- lgnng med Tallene for 930, at der Hovedstaden er sket en mndre Nedgang let, men den ovrge Del af Landet er let of Kmlderlejlgheder vokset nogenlunde samme Forhold som samtlge, saaledes at der samtlge Kommuner nu er, pct. Keel - derlejlgheder mod,2 pct Angaaende Spergsmaalet om Beboelsesforholdene Kmderlejlgheder henvses tl de særlge Afsnt Sde nes Fordelng efter Va relseantal. Répartton des appartements daprès le nombre des pèces. Det vl af Tabel 4 Tabelafdelngen ses, hvorledes de Lej- lgheder, der omfattes af ncerværende Undersogelse, fordeler sg efter let af Værelser ne. hosstaaende Tabel V er beregnet en procentvs Fordelng efter Vmrelsesantal smrsklt for de storre Byer og Bygrupper. Naar samtlge Kommuner tages under eet, vl det ses, at med er den almndelgst forekommende Type, omfattende omtrent 37 pct. af samtlge, hvlket er uforandret fra 930. Ca. 29 pct. af ne har 3 Værelser (mod 28 pct. 930) ca. 6 pct. har 4 Værelser (6 pct. 930) og ca 3 pct. har b eller fere Vmrelser (4 pct. 930), medens s Lejlg- hederne udgor knap 6 pct. De forskellge Byer og Bygrupper, der er anfort Tabellen vser mdlertd ret betydelge Afvgelser fra dsse Gennemsntstal; der kan denne Forbndelse henvses tl de udforlge Bemærknnger Publkatonen for Husleje- og Bolgforhold 930. En Sammenlgnng med de tlsvarende Tal for 930 vser for marten alle Bygrupper, at de storre paa 4 Værelser og der-

17 . 7 Tabel V. nes procentvse Fordelng efter Vmrelseantal Répartton des appartements daprès le nombre des pèces 935. Pourcentages. Kobenhavn Frederksberg Gentofte Hovedstaden alt Hovedst. Forstnder Aarhus Odense Aalborg Horsens.. Randers Esbjerg Vole Koldng 8 stone Byer alt 37 mddelstore Byer 40 mndre Byer Samtl. Provnsbyer Provnsb. Forstoder 2 stone Statonsb.. 56 mndre Statonsbyer alt Samtlge Kommuner Veer. 2 Vær. 3 Veer. med 4 Ver. 5 Veer. 6 Veer. 7 Ver. 8 eller fere Veer. alt pct. pct. pct. pct. pet. pct. pct. pct. pct. 8,4 44,6 23,8 4,6 4,9 2, 0,9 0,7 00,o 4,9 23,8 24,4 26,4,3 5,9 2,3 2,o 00,o 2,5 5,7 2, 22,0 3,3 9,5 7,8 8, 00,0 7,5 40,0 23,7 6,5 6,a 3,,5,4 00,0 4,o 28,s 32,9 6,5 8,s 4,3 2,4 2,s 00,0 6,2 46,6 28,2 0,5 4,3 2,2, 0,9 00,o 5,o 32,s 37,s 2,8 6,4 3,o,7,5 00,0 6,o 44,3 30,3,2 4,o 2,2,0,0 00,0 5,2 49, 25, 2,o 4, 2,2,3,o 00,0 6,a 43,9 28,2,8 4,6 2,4,2,3 00,0 5,2 4,9 32,2 2, 4, 2,5, 0,9 00,0 6,4 40,9 3,7,3 4,5 2,4,4,4 00,0 3,9 32,8 34,4 5,0 6,5 3,3 2,s,8 00,0 5,7 4,6 3,2,8 4,6 2,s,4,2 00,0 4, 32,e 33,8 5,4 6,9 3,6,8,8 00,0 2,s 24,4 33,2 9,7 9,e 5,o 2,s 2,s 00,0 4,e 36,4 32,6 4,4 6,a 3,3,7,7 00,0 3,2 32,s 34,4 4,9 7, 4,o,9,7 00,0 2,9 27,3 3,4 7,2 0,5 5,4 2,7 2,6 00,0 2,6 23,4 32,3 9,0 0,7 6, 2,9 3,o 00,0 2,7 24,5 32,o 8,5 0,6 5,9 2,9 2,9 00,o 5,8 36,6 28,6 5,7 6,6 3,4,7,6 00,o over udgor en ldt mndre Andel of samtlge ved Under - sogelsen 935 end nes Fordelng efter Besddelsesforhold. Répartton des appartements par groupes de proprétares. Af de , Undersogelsen alt omfatter, er saakaldte»blandede «, d. v. s. der benyttes tl saavel Forretnng som Beboelse. Af de rene Beboelseslejlg- 8tatstske Meddelelser. 4 Reekke

18 ;, 8 Tabel V. Beboelseslejlghederne fordelt efter Besddelsesforholdl) Répartton des appartements par groupes de proprétares Absolutte Tal. Kobenhavn Frederksberg Gentofte Hovedstaden alt... Hovedst. Forstleder. 8 atone Byer 37 mddelstore Byer 40 mndre Byer Samtlge Provnsbyer. Provnsb. Forstæder 68 Statonsbyer..; Samtlge Kommuner Beboede af Name Udlejede Ledge Tjenestebouger Landbru s- ejendomme Sommerhuse og Bker arakker Tl sammen » » » e , Pro cent. Kobenhavn Frederksberg Gentofte Hovedstaden alt... Hovedst. Forstæder. 8 storre Byer 37 mddelstore Byer 40 mndre Byer Samtlge Provnsbyer Provnsb. Forstæder 68 Statonsbyer Samtlge Kommuner 6,2 88,e,e 2,7 o 0,9 00,0 6,2 9,,o,2» 0,5 00,o 4,3 55,,s,7» 0, 00,0 8,4 86,8,5 2,5» 0,8 00,o 46,o 47,2,7,8 0,e 2,7 00,o 9,3 76,7,8,2 0, 0,9 00,o 32,6 62,,3 2,,5 0,4 00,o 46,2 46,2 2,o 3,2 2,2 0,2 00,o 28,4 66,6,6,8,o 0,6 00,o 49,3 46,8,8 0,8 0,9 0,4 00,o 48,7 45,3 2, 2,,s 0,3 00,o 2,2 73,9,6 2, 0,s 0,7 00,o ) Blandede Lejllgheder kke medregnet.

19 9 heder fndes godt Sommerhuse og Barakker og knap Lej- lgheder fndes Ejendomme, der vel er belggende ndenfor Byomraaderne, men som dog anvéndes tl Landbrug. Af de resterende ca almndelge Beboelseslejlgheder an- vendtes ca som Tjenestebolger, ca var ledge, ca beboedes af Ejeren sely og ca var udlejede, herunder Andelslejlgheder. Naar samtlge tages under et, er saaledes knap 3/4 af ne udlejede, og godt /5 af ne er beboede af Ejerne sely, jfr. hosstaaende Tabel V. Kobenhavn og Frederksberg er dog kun godt 6 pct. af Lejlg- hederne beboede af Ejerne, mod 4 pct. Gentofte. de storm Byer udgor Ejerlejlghederne ca. 9 pct;, de mddelstore Provnsbyer ca. 33 pct. og de smaa Provnsbyer, Forstadsbebyggelser og Statonsbyer mellem 46 og 49 pct.; dog fndes samtlge Grupper ret betydelge Varatoner fra By tl By..:. 5. nes Udstyrelse. Équpement des appartements. Tabelafdelngens Tabel 3 er der for hver enkelt Kommune gvet Oplysnng om, hvor mange der fandtes Badendretnng, Varmt -Vands- Anlæg, Centralvarme og W.C. Da det of Undersogelsen 930 fremgk, at over 9 pct. af samtlge var forsynet med elektrsk Lys, er der kke ndsamlet,oplysnnger heron 935. Det ska bemarkes, at man ved Opgorelserne vedrerende nes Udstyrelse har udeladt de ( Sommerhuse og Ba- rakker), der kun er beregnet tl mdlertdg Beboelse. omstaaende Tabel V er der s ersklt for hver of de tre Hovedstadskommuner og for hver of de 8 store Provnsbyer og ovrgt for de sa dvanlg anvendte Bygrupper meddelt Oplysnng om, hvor mange Procent of ne, der havde nstalleret de forskellge Bekvemmelgheder. Det fremgaar of Tabellen, at Hovedstaden som Helhed er be- 2*

20 26,5 20 Tabel V. nes Udstyrelse Équpement des appartements Det game Kobenhavn (± Amagerbro) Valby Brenshoj Sundby (+ Amagerbro) Kobenhavn alt Frederksberg Gentofte Hovedstaden alt. Hovedst. Forstæder Aarhus Odense Aalborg Horsens Randers Esbjerg Vejle Koldng 8 stone Byer alt 37 mddelstore Byer 40 mndre Byer Samtlge Provnsbyer.. Provnsb. Forstæder.. 2 steer e Statonsbyer.- 56 mndre - 68 Statonsbyer alt Samtlge Kommuner med Vro -else el. fl. Værelser opfert for Uangvet gar Af 00 havde Badendretnng Brase Fællesbad í alt Varmt Vend Centralvarme W. C. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct.,0 8,8 2,o 2,8 4,6 5,5 80,4 3,8 33,o 2,4 49,2 37,4 39,s 92,6 3,s 35, 2,6 5,s 44,5 47,5 86,8 0,5 28,9,7 4, 33,2 32,9 87,9,6 7,7 2, 3,4 23,7 24,8 83,5 28,0 7,4,0 36,4 3,5 30,3 95,2 53,4 8,9 4,7 67,0 58,s 59,7 90, 6,s 5,7 2, 34,3 27,o 27,s 85,5 7,0 8,7 2, 27,s 22,2 23,4 48,3 5,2 9,8 8,4 33,4 23,3 26,9 88,2 4,5 2, 7,4 34,o 8,3 22,9 64,9 0,s 7,6 3,4 2,7 4, 4,6 93,4 8,a 6,2 4, 8,6 7,6 0,2 54,o 9,7 0,0,8 2,s 2, 2,0 67,3 3, 2,4,6 27, 0,2 33,6 90,0 6,6 4,o 2,7 3,3 8,s 3,o 42,5 9,6 4,8 2,3 6,7 3,6 6,9 28,a 2,2 8,4 6, 26,7 6,o 20,s 72,2 0,7 3,o 3,o 6,7,5 4,7 5,2 9,2,5,2,9 8,s 2, 29,7, 5, 4, 20,6 3, 6,s 57,5 9,8 3,7 2,7 6,2 3,s 7,2 39,8 0,4 2,4,6 4,4,s 7,8 35,9 9,7,,2 2,o 9,6 6, 26,4 9,9,5,3 2,7 0,3 6,6 29,2 3,7 9,9 2,9 9,7 22,2 67,9 3,3 8,s 8, 9,9 7,6 24,3 5,7 4,2,8 2,6 8,6 5, 7,3 65,5 8,2 0, 3, 2,4 4,6 6,7 64,3 9,6 9,2 2,5 3,3 2,s 23,4 74,5 48,7 5,7,6 56,o 4,e 44,3 8, 6,2,4,2 8,8 6,2 7,8 56,6 3, 5,9 3,2 22,2 3, 4,3 73,o 0,7 3,6 3,3 27,6 3,9 5,4 77,9 20,8 6,7 5,3 42,8 33,4 39,7 83,3 35,o 34,9 5,2 75, 68,o 72,4 9,4 9,7 4,3 2,4 6,4,4 4, 46,5

21 2 tydelg bedre udstyret end Provnsbyerne, af hvlke de storste er bedre udstyret end de mndste; lgeledes er de stern Statonsbyer bedre udstyret end de mndre. ndenfor de enkelte Grupper er der dog store Varatoner; Saa- ledes er det game Kobenhavn vasentlgt daarlgere udstyret end ne de senere ndlemmede Dstrkter, og Gentofte udstyret betydelg bedre end Frederksberg, dog kke med Hensyn tl W.C., hvs ndretnng Vllakvarterer er forholdsvs langt dyrere end Kvarterer med tat Bebyggelse. At der ogsaa er store Varatoner mellem de stone Provnsbyer, fremgaar af Tabellen. Forholdsvs hojt lgger Aarhus, der denne Hen - seende omtrent kommer paa Nveau med Frederksberg; forholdsvs lavt lgger Horsens, Vejle og Koldng. For alle Byer og Bygrupper vl man fnde, at de n y e er meget bedre udstyrede end de game, og de store (med 4 Værelser og derover) er meget bedre udstyrede end de smaa - dog er s Lejlg- hederne paa Grund af de senere Aars ret omfangsrge Nybygnng af helt moderne s ldt bedre udstyrede end 2 og 3 Værelses (bortset fra W.C. nstallaton, der kke fndes en meget stor Del af de older s ). Det fremgaar of omstaaende Tabel V, at der fra 930 tl 935 er sket en betydelg Forbedrng nes Udstyrelse, en Forbedrng der des skyldes de nyopforte s hoje Standard, men ogsaa skyldes en ret omfattende Modernse - rng af older, jfr. Tabellen. Badendretnng fndes godt 26 pct. of samtlge, hvlket betyder en meget stark Stgnng sammenlgnet med 930, hvor kun 5,6 pct. havde Badendretnng. Af de Peroden opforte havde alle Kommuner under et 75 pct. Badendretnng; særlg hojt lgger Hovedstaden med ca. 87 pct. mod kun 36 pct. Statonsbyerne. Det fremgaar endvdere of Tabel V, at der Femaaret

22 l 22 Tabel V. nes Udstyrelse 935 og 930. Équpement des appartements en 936 et 930. Samtlge Kommuner opfert Badendretnng Af 00 havde Varmt Vand Centralvarme W. C pet. pct. pct. pct. pct. pct. pct. pct. for 900 6,7 8,s 3, 6,2 4,3 7,8 47,7 56, ,7 22,2 8,o 3, 8,s 4,3 66,o 73, ,3 27,6 0,s 3,9,6 5,4 75,8 77, ,6 42,s 30,6 33,4 36,4 39,7 83,2-83, , - 68,o - 72,4-9.4 Uangvet 0, 6,4 5,5.4 7,8 4, 40,2 46,5 alt ,5 8,o 9,7 9,7 22,2 57, 67.9 ogsaa er blevet nstalleret Badendretmng en Del ældre Lejlg- heder. Centralvarme og Varmt Vand fndes omkrng /5 afsamtlge mod naget under /lo 930. Ogsaa her skyldes Stgnngen det væsentlge, at de nye opfort efter 930 saa stort Omfang har dsse Bekvemmelgheder. alle Kommuner under et havde ca. 70 pct. af de opferte Centralvarme og varmt Vand. Ogsaa denne Henseende er de Hovedstaden ny- opferte væsentlg bedre udstyret end de tlsvarende Lej- lgheder Provnsbyerne og Statonsbyerne. Hvad endelg angaar W.C.-nstallaton fremgaar det af Ta- bellen, at der ogsaa paa dette Punkt er sket en betydelg Forbedrng. det nu 68 pct. af ne har W. C. mod 57 pct For- bedrngen kan konstateres saavel Hovedstaden som Provnsbyerne og Statonsbyerne, og skyldes kke alene Nybygnngernes Betydnng, men ogsaa ndretnngen af W.C. ældre. 6. Beboelsesforholdene. Stuaton de logement. Tabellerne vedrorende Beboelsesforholdene (Tabel 4 og 5) er medtaget samtlge de, Undersogelsen omfatter.

23 23 Der forelgger saaledes Oplysnnger om Beboelsesforholdene for alt med tlsamrreñ Beboere. hosstaaende Oversgt anfores det Personer, der omfattes af Undersogelsen, og tl Sammenlgnng er anfert, hvor mange Per- soner der ved Folketællngen 935 opholdt sg de samme Kommuner. ndb. eft. Beboere Folketællngen samtl. BeboelsespCt. af 935 lejlgheder 935 Hovedstaden ,2 8 stone Provnsbyer ,s 37 mddelstore Provnsbyer ,s 40 mndre Provnsbyer ,3 Det vl ses, at for Hovedstadens og Provnsbyernes Vedkom- mende omfatter nmrvmrende Undersogelse 9-97 pct. af samtlge ndbyggere, og da en Del af ndbyggerne bor Fmlleshushodnnger (Hosptaler, Kaserner, Anstalter m. v.), kan man herefter regne med, at praktsk tat samtlge dsse Kommuner omfattes af Undersogelsen. For Forstadsbebyggelsernes og Statonsbyernes Vedkommende er en saadan Sammenlgnng vanskelgere gennemf, rlg, da der ved nmrvmrende Undersogelse kun er ndsamlet Oplysnnger fra de by- mmssgt bebyggede Dele af dsse Kommuner og kke altd samtlge bymmssge Dele af Kommunerne. Tallene tyder dog paa, at man kke for dsse Kommuners Vedkommende har et saa fuldsta ndgt Materale som for Hovedstaden og Provnsbyerne. a. Beboernes Fordelng otter let at Vterelser Lejlgheden. Répartton des habtants daprès le nombre des pèces des appartements. Af Tabel 4 Tabelafdelngen vl det fremgaa, hvorledes Befolk- nngen fordeler sg paa de forskellge Lejlghedsstorrelser. Et Sammendrag of donne Tabel fndes omstaaende Tabel V. Det fremgaar heraf, at godt 30 pct. of Befolknngen bor 2 Vmrelsers og knap 30 pct. 3 Vmrelsers. 4 Vmrelsers Lejlghedeme rummer ca. 8 pct., og med 5 eller fere Vmrelser rummer

24 24 Tabel V. Beboernes procentvse Fordelng efter let of Værelser Lejlgheden Répartton des habtants daprès le nombre des appartements. Pourcentages. Kobenhavn Frederksberg Gentofte Hovedstaden alt... Hovedstadens Forstæder... 8 storre Byer 37 mddelstore Byer 40 mndre Byer Samtlge Provnsbyer Provnsbyernes Forstæder Statonsbyer Samtlge Kommuner 936 Samtlge Kommuner 930 Beboere med Vaer. 2 Vær. 3 Veer. 4 Veer. 5 el. 9. Ver. Tsammen pct. pct. pct. pct. pct. pct. 4, 40,3 26,4 7,o 2,2 00,0 2,3 9,4 24,3 25,8 28,2 00,o,,6 7,7 20,8 48,8 00,o 3,7 35,3 25,4 8,5 7, 00,o,9 24,3 32, 8, 23,6 00,o 2,5 36,2 33,2 4,o 4, 00,o,8 27, 34,3 7,3 9,5 00,0, 9,2 3,9 2,o 26,8 00,o,9 30,o 33,6 6,4 8, 00,o,4 28,2 34,s 6,7 8,9 00,o, 9,4 30,o 9,6 29,9 00,0 2,6 3,3 29,9 7,6 8,6 00,o 2,7 3,2 28,9 7,3 9,9 00,o ca. 9 pct. of Befolknngen, medens kun knap 3 pct. bor s. De forskellge Bygrupper vser meget betydelge Afvgelser fra. dsse Gennemsntstal for samtlge Kommuner. Kobenhavn bor en forholdsvs stor Del al Befolknngen og 2 Vmrelsers, medens der paa Frederksberg og endnu hojere Grad Gentofte bor forholdsvs faa de smaa og forholdsvs mange de store, - for Gentofte vl det ses, at omtrent Halvdelen of Befolknngen bor med 5 eller fere Værelser. For Provnsbyernes Vedkommende kan Forholdene store Treek karakterseres saaledes, at jo storre Byen er, des storre Del of Befolk-

25 nngen bor der og s og des mndre Del med 4 eller fere Værelser. Hovedstadens Forstæder bor der ferre smaa og fere sterne end Hovedstaden, medens Fordelngen Provnsbyernes. Forstæder er omtrent den samme som selve Provnsbyerne. En Sammenlgnng med de tlsvarende Tal for 930 vser en mndre Forskydnng fra de sturste tl ne med 3 og 4 Værelser Lobet af de 5 Aar. b. Det gennemsntlge Beboere pr. Lejlghed. Nombre des habtants par appartement. Tabelafdelngens Tabel 5 er der for hver enkelt Kommune gvet. Oplysnng om det gennemsntlge Beboere pr. Lejlghed. Dette Tal er Tabellens forste Kolonne udregnet som et smpelt Gennemsntstal ved at dvdere det samlede Beboere med let af. Da Gennemsntstallet ved denne Beregnngsmaade blver paa vrket af, om der en By fndes forholdsvs mange smaa eller forholdsvs. mange store, har man, for at elmnere den fra By tl By forskellge Fordelng efter Lejlghedsstorrelse, Tabellens anden Kolonne anfort korrgerede Gennemsntstal. Dsse korrgerede Tal er be- regnet under Forudsetnng af en ensartet Fordelng af ne efter Storrelse samtlge Byer. Som en saadan Standardfordelng er anvendt den ved Tællngen 930 og andre Undersogelser benyttede,. nemlg: s 7 pct. 2 Vnrelsers Naar det gennemsntlge Beboere pr. Lejlghed saaledes. beregnes ud fra Forudsætnngen om en ensartet Fordelng af ne efter let af Værelser, faar man et samlet Udtryk for Be- --

26 26 boelsesforholdene en Kommune, der bedre end det summarske Gen - nemsntstal kan benyttes ved Sammenlgnnger fra Kommune tl Kommune eller fra den ene Tellng tl den anden. Et laut korrgeret Gennemsnt vl navnlg fremkomme Kom- muner med forholdsvs velstllede Beboere, der har Raad tl at bo forholdsvs store, og Kommuner med forholdsvs faa Born, f. Eks. Kommuner med stagnerende Folketal. Omvendt vl det korrgerede Gennemsnt lgge hojt Kommuner med mndre bemdlede Beboere eller med mere bornerge Famler. For de sædvanlge Bygrupper er hosstaaende Tabel X beregnet det gennemsntlge Beboere pr. Lejlghed efter let af Verelser Lejlgheden. Tl Sammenlgnng er anfort de tlsvarende Tal for 930. Af Tabellen fremgaar det, saaledes som ogsaa tdlgere Tellnger har vst, at jo starre Lejlgheden er, jo ferre Personer rummer den pr. Verese. For alle var det gennemsntlge Beboere pr. Lejlghed 935: 3,2 (summarsk Gnsnt.), hvlket vser en Portent - telse af det Fald det gennemsntlge Beboertal, der har kunnet kon- stateres ved de senere Tellnger; 930 var Gennemsnttet 3,29. De paa den foran omtalte Maade korrgerede Gennemsntstal er for de enkelte Bygrupper: Hovedstaden 2,89 3,os Hovedstadens Forstæder 3,27 3,38 Provnsbyerne 3,3 3,25 Provnsbyernes Forstæder 3,36 3,47 Statonsbyerne 3,os 3,2 Samtlge Kommuner 3,03 3,s samtlge Bygrupper er saaledes det gennemsntlge Be- boere pr. Lejlghed mndre 935 end 930. Ved Sammenlgnng mellem let af Voksne og Born maa det tages Betragtnng, at der paa Grund af en anden Formulerng af Sporgeskemaet 935 kan vare henregnet fere tl Born og ferre tl Voksne end 930.

27 27 Tabel X. Gennemsntlgt Beboere pr. Lejlghed. Nombre des habtants par appartement Hovedstaden Heraf Voksne - Born Hovedstadens Forstæder Heraf Vokane - Born Provnsbyerne Heraf Voksne - Born Provnsbyernes Forstæder Heraf Voksne - Born Statonsbyerne Heraf Voksne - Born Samtlge Kommuner Heraf Voksne - Barn 930. Hovedstaden Herat Voksne - Barn... Var. Beboere 2 3 Var. Var. 4 Var. med 5 Var. 6 Var. 7 Var. 8 el. fl Var. Samtlge summarsk korr- geret,4 2,57 3,2 3,26 3,65 4,06 4,52 5,39 2,9 2,89,27 2,00 2,48 2,73 3,2 3,5 3,89 4,72 2,36 2,34 0,4 0,57 0,64 0,53 0,53 0,55 0,63 0,67 0,55 0,55,66 2,95 3,40 3,8 4,5 4,37 4,85 5,90 3,48 3,27,40 2,08 2,47 2,87 3,9 3,5 3,95 5,0 2,59 2,4 0,26 0,87 0,93 0,94 0,96 0,86 0,90 0,89 0,89 0,86,37 2,74 3,33 3,69 4,4 4,48 4,96 5,76 3,24 3,3,22,99 2,45 2,86 3,30 3,67 4,06 4,86 2,45 2,37 0,5 0,75 0,88 0,83 0,84 0,8 0,90 0,90 0,79 0,76,5o 3,03 3,57 3,96 4,2 4,40 4,8 5,74 3,52 3,36,29 2,03 2,45 2,9 3,26 3,48 3,83 4,72 2,50 2,as 0,2,00,2,05 0,95 0,92 0,98,02,02 0,98,36 2,69 3,9 3,62 4,0 4,53 4,88 6,06 3,40 3,06,20,84 2,25 2,67 3,6 3,6 3,94 4,99 2,50 2,2 0,6 0,85 0,94 0,95 0,94 0,92 0,94,07 0,90 0,85,40 2,67 3,26 3,49 3,93 4,30 4,76 5,65 3,2 3,03,25,99 2,46 2,79 3,2 3,58 3,96 4,82 2,42 2,35 0,5 0,68 0,80 0,70 0,72 0,72 0,80 0,83 0,70 0,68,65 2,86 3,3 3,33 3,63 3,99 4,46 5,7 3,4 3,09,37 2,7 2,65 2,83 3,4 3,45 4,86 5,08 2,54 2,48 0,28 0,69 0,66 0,50 0,49 0,54 0,60 0,63 0,60 0,6 Hovedstadens Forstleder. Heraf Voksne - Bern Provnsbyerne Heraf Voksne - Born Provnsbyernes Forstæder Heraf Voksne - Born Statonsbyerne Heraf Voksne - Born Samtlge Kommuner Heraf Voksne - Born..,90 3,4 3,46 3,78 4,8 4,39 4,87 5,8 3,55 3,3s,48 2,20 2,56 2,93 3,30 3,6 3,87 4,88 2,67 2,5 0,42 0,94 0,90 0,85 0,88 0,78,00 0,93 0,88 0,87,55 2,88 3,44 3,79 4,2 4,59 5,03 5,95 3,39 3,25,32 2,6 2,63 3,02 3,44 3,80 4,4 5,08 2,65 2,53 0,28 0,72 0,8 0,77 0,77 0,79 0,89 0,87 0,74 0,72,7 3,4 3,66 4,09 4,36 4,45 4,83 5,53 3,62 3,47,44 2,6 2,62 3,04 3,39 3,58 3,94 4,57 2,64 2,52 0,27 0,98,04,05 0,97 0,87 0,89 0,96 0,98 0,95,34 2,76 3,24 3,67 4,20 4,62 5,28 6,02 3,48 3,2,20,9 2,32 2,75 3,27 3,6 4,2 4,87 2,58 2,28 0,4 0,85 0,92 0,92 0,93,0,07,5 0,90 0,84,62 2,88 3,39 3,56 3,95 4,32 4,78 5,83 3,29 3,8,36 2,6 2,62 2,90 3,28 3,62 4,00 5,04 2,59 2,49 0,26 0,72 0,77 0,66 0,67 0,70 0,78 0,79 0,70 0,69

28 28 Af Tabel X synes endvdere at fremgaa, at Famler med Born 935 stone Omfang end 930 bebor de storre med 3 eller fere Værelser, medens let of Born s er reduceret væsentlgt, og s vser et mndre Fald det gennemsntlge Born. At det gennemsntlge Beboere pr. Lejlghed er faldet, maa dog kke tages som et absolut Udtryk for en Forbedrng Bolgforhol- dene, da vsse /Endrnger de senere Aar Sammensætnngen of Befolknngen efter Alder og ægteskabelg Stllng, Ændrnger der stadg gaar Retnng of forholdsvs fere olde Personer og forholdsvs fere gfte og forhen gfte, sg rely har skabt stgende Bolgbehov. Tages alle beboede under et, fremgaar det of folgende Oversgt, at der sden 930 er sket en Forskydnng Fordelngen Husstandens Storrelse Retnng of fere Husstande paa -3 Per- soner og frre paa 4 Personer og derover hvlket heft eller delvs for - klarer Faldet det gennemsntlge Beboertal pr. Lejlghed: Fordelng efter Personer Husstanden: pct. pct. Husstande paa Person 4,2 3, - 2 Personer 26,5 24,s ,2 23,s - 4 6,7 7, ,3 0,4-6 og derover 9,,2 - alt 00,0 00,o De smaa Husstande paa -3 Personer er vokset fra at udgore 6 pct. tl 65 pct. og de storre Husstande paa mndst 4 Personer er faldet tlsvarende fra 39 pct. tl 35 pct. Tl yderlgere Belysnng af Beboelsesforholdene er Tabel X be- regnet, hvor stor en Del af ne der var Born. Medens der mellem de enkelte Bygrupper er betydelge Forskellgheder, svarende tl Forskellene det gennemsntlge Born, er der praktsk taget ngen Forskel mellem storre og mndre, naar bortses fra s Lejlghedeme.

29 29 Tabel X. med Bern pct. af samtlge. Appartements avec enfants en pourcentage de lensemble des appartements. Var. 2 Var. med 3 Veer. 4 Var. 5 Var. 6 Var. 7 Var. 8 el. fl. Var. alt pct. pct. pet. pet. pet. pet. pct. pet. pct. Hovedstaden 9,8 35,5 38,7 34,o 32,s 32,9 35,3 36,s 33,9 Hovedstadens Forstæder. 6,5 48,2 50,5 50,5 49,9 46,5 45,2 45,2 48,o Provnsbyerne 9,2 42,o 46,a 45,o 44,8 43,5 45,3 45,5 42,7 Provnsbyernes Forstæder 2,5 5,s 54,3 53,o 48,e 47,8 48,6 49,3 5, Statonsbyerne 9,o 44,2 46,5 46, 46,7 46,5 46,4 5, 45,o Samtlge Kommuner 9,9 39,4 44,o 40,2 40,2 39,7 4,4 42,7 39,3 For samtlge Kommuner er endelg Tabel X vst, hvorledes Lej- lghederne af forskellg Storrelse fordeler sg efter let af Born Lejlgheden. Heller kke paa dette Punkt synes der at were vesentlg Forskel paa storre og mndre, naar der ses bort fra Va- relses ne. Tabel X. nes Fordelng efter let af Bern Lejlgheden. Répartton des appartements daprès le nombre des enfants. Pourcentages. med - alt e.ß. Var. Var. Var. var Var. Var. Var. Var. Samtlge Kommuner med pct. pet. pct. pct. pet. pct. pct. pct. pet. 0 Born 90, 60,6 56,o 59,s 59,s 60,3 58,6 57,3 60,7 Barn 6,7 22,o 22,9 2,7 20,2 9,6 8, 9, 2,o 2 Born 2, 0,6 2,2,0 2,4 2,6 3,9 3,6, 3 0,6 4, 5, 4,2 4,6 4,9 6,o 6,2 4,3 4-0,3,6 2,,6,s,6 2,2 2,3,7 5 0, 0,6,o 0,6 0,7 0,6 0,7 0,9 0,7 6 eller fere Born 0, 0,5 0,7 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 alt... 00,0 00,0 00,o 00,o 00,o 00,0 00,o 00,o 00,0

30 30 c. med Logerende og huslg Medhjaelp. Appartements avec locatares et appartements avec domestques. Tabelafdelngens Tabel 4 er det for de enkelte storm Byer og ovrgt for de sædvanlg anvendte Bygrupper meddelt, hvor mange der fndes Husassstenter og Logerende, lgesom let of Husassstenter og Logerende er meddelt for de enkelte Storrelsegrupper of. Folgende Oversgt vser, hvor mange Procent of ne der fandtes huslg Medhjælp: med Husassstenter 935 pct. 930 pct. Hovedstaden 7,8 9,5 Hovedstadens Forstæder 9,s. 9,8 8 stone Provnsbyer 7,2 8,e 37 mddelstore Provnsbyer 9,2 0,4 40 mndre Provnsbyer, 2;6 Samtlge Provnsbyer 8,e 9,8 Provnsbyernes Forstæder 8,5 8,o 68 Statonsbyer 2,4 4,7 Samtlge Kommuner 8,5 9,9 Der er næsten overalt relatvt færre med Husassstent 935 end 930. Det samlede Husassstenter er gaaet ned fra tl , medens det samlede samme Perode er vokset ca. 8 pct. Den Del of ne, der har L o g e r end e, er omtrent uforandret fra 930, og udger for samtlge Kommuner under et godt 0 pct. d. Beboelsesforholdene nye og gamle. Stuaton de logement daprès lannée de constructon. Tabelafdelngens Tabel 8 er der gvet Oplysnng om det gennem- sntlge Beboere (Voksne og Born) pr. Lejlghed ny og gamc

31 - 3, det ne efter deres Opferelsesaar, for saa vdt der forelgger Oplysnng herom;"er delt 5 Grupper: k opfert for 900. Ved Udregnngen of det gennemsntlge Beboere pr. Lejlghed har man benyttet den samme Standardfordelng of ne efter Storrelse, som er benyttet ved andre Sammenlgnnger, jfr. foran Sde 25. Af hosstaaende Oversgt over Bygrupperne vl det ses, at der samtlge under et boede 3,o Personer pr. Lejlghed; dette Gennemsnt afvger ldt fra det tdlgere for samtlge nævnte Gennemsnt (3,os), det der Tabel 8 kke er medregnet Tje- nestebolger, Blandede m. v. - Gennemsntlgt Beboere pr. Lejlghed. opfert fer samtlge Lejlgh. Hovedstaden 2,68 2,83 3,39 3,8 2,90 2,89 Hovedstadens Forstæder 3,04 3,00 3,34 3,3 3,22 3,25 Provnsbyerne 2,96 2,97 3,46 3,36 3,3 3,0 Provnsbyernes Forstæder 3,2 3,7 3,47 3,53 3,36 3,35 Statonsbyerne 2,89 2,87 3,8 3,23 3,05 3,0 Samtlge Kommuner 2,79 2,89 3,4 3,27 3,00 3,0 Der er ret betydelge Forskellgheder mellem Beboelsestætheden nye og gamle ; medens de ældste kun har gennemsntlg 2,79 Beboere pr. Lejlghed, vser opfert og Gennemsntstal paa henholdsvs 3,4 og 3,27; de det sdste Femaar opferte har dog kun 3,00 Beboer pr. Lejlghed.

32 32 Medens der som omtalt foran er ret vmsentlge Forskellgheder mellem Beboelsestmtheden Hovedstaden og de ovrge Bygrupper, genfndes de nmvnte Forskelle med Hensyn tl game og nye Lejlg- heder ndenfor alle de enkelte Bygrupper. Tabel 8 er der foretaget en Delng af Beboerne mellem Voksne og Born, og denn Delng vser, at den forskellge Beboelsestmthed de forskellge Bygrupper og Aargange af navnlg skyldes det forskellge Borneantal, medens let af Voksne pr. Lejlghed - naar bortses fra Statonsbyerne, hvor let af Voksne pr. Lejlghed er forholdsvs lavt - kun varerer ldt, nemlg fra 2,24 tl 2,54. Dermod varerer let af Born pr. Lejlghed meget betydelgt, jfr. folgende Oversgt: Gennemsntlgt Born pr. Lejlghed opfert for samtlge Lejlgh. Hovedstaden 0,42 0,45 0,85 0,77 0,66 0,55 Hovedstadens Forstorder 0,72 0,68 0,89 0,9 0,ss 0,85 Provnsbyerne 0,67 0,66 0,97 0,93 0,84 0,77 Provnsbyernes Forstorder 0,ss 0,8o,o6,6,02 0,99 Statonsbyerne 0,76 0,75 0,96,03 0,92 0,86 Samtlge Kommuner 0,53 0,55 0,9 0,87 0,74 0,68 Medens der de wdre opfort for 900 og gennemsntlg er 0,53 og 0,55 Barn pr. Lejlghed, vser Lejghederne opfort og henholdsvs 0,9 og 0,87 Gennemsnt; opfort det sdste Femaar vser atter et noget lavere Gennemsnt, nemlg 0,74 pr. Lejlghed. Saavel de mldste som de nyeste har saaledes forholdsvs faa Born. Tdlgere Under- sogelser har vst, at de garne har et lavt Bornetal, ford der dsse bor forholdsvs mange mldre Famler, Enker m. v., medens de nyeste vser et lavt Bornetal, ford dsse stort Omfang bebos af ganske unge Egtepar, der endnu kke har Born. _

33 33 e. Beboelsesforholdene For- og Baghuse. Stuaton de logement dans les masons donnant sur la rue et les mason de derrère. For de, der udelukkende anvendes tl Beboelse, har man, det der er set bort fra Tjenestebolger, Sommerhuse og Barakker, opgjort let af Beboere for de enkelte Lejlghedsstorrelser sarsklt for Forhus- og for Baghuslejlgheder. Den Nedgang det gennemsntlge Beboertal pr. Lejlghed, der foran er omtalt for samtlge, genfndes for saavel Forhus- som Baghuslejlgheder, dog er Nedgangen for de sdste betydelg mndre end for de forste. Gennemsntlgt Beboere: (Korrgerede Gennemsnt) r Forhuslejlgheder 2,83 3,7 Samtlge Kommuner Sl Baghuslejlgheder 3,07 3,25 Forskellghederne fra Bygruppe tl Bygruppe gaar overalt samme Retnng som ved Undersogelsen 930, hvorfor der det hele taget ska henvses tl denn Publkaton. f. Beboelsesforholdene for forskellge Samfundsklasser. Stuaton de logement par la professon des habtants. Tabelafdelngens Tabel 9 er der for de enkelte Kommuner Hovedstaden, for hver af de 8 stone Provnsbyer, og ovrgt for de sæd- vanlg anvendte Bygrupper meddelt Oplysnnger om Beboelsesforhol dene for forskellge Samfundsklasser. Denne Undersogelse omfatter kun de rene Beboelseslejlgheder; Tjenestebolger, Sommerhuse og Barakker er kke medregnet. omstaaende Tabel X er meddelt et Uddrag af Resultaterne for samtlge Kommuner under et. Hvad angaar nes Storrelse ses det of Tabellen, at Arbejderne og det underordnede Kontorpersonale bor forholdsvs mndre end de ovrge Erhverv; henholdsvs 57 pct. og 44 pct. of dsse Erhvervsgrupper bor eller s, medens der Statstske Meddelelser 4. Række

BOLI- OG HUSLEJEFORHOLD

BOLI- OG HUSLEJEFORHOLD DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK TABELVERK FEMTE REKKE LTRA A NR e SÉRE Lettre A No et BOL OG HUSLEJEFORHOLD DANMARKS KOBSTÆDER AARET CONDTONS DHABTATON ET DE LOCATON DANS LES VLLES DE PROVNCE

Læs mere

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD DANMARKS STATSTK STATSTSKE MEDDELELSER BEKKE 3 BND 2 HEFTE COMMUNCATONS STATSTQUES me SÉRE TOME 3 2me LVRASON HUSLEJE OG BOLGFORHOLD NOVEMBER 920 LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 920 UDGVET AF DET STATSTSKE

Læs mere

HUSLEJEN I PROVINSBYERNE.

HUSLEJEN I PROVINSBYERNE. DANMARKS STATSTK STATSTSKE MEDDELELSER. REKKE 2. BND 2. HEFTE COMMUNCATONS STATSTQUES One SÉRE TOME 2 2ème LVRASON HUSLEJEN PROVNSBYERNE. 9 LOYER DANS LES VLLES DE PROVNCE 9 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Ligeløn-stilling blandt dimittender

Ligeløn-stilling blandt dimittender Lgeløn-stllng blandt dmttender For fjerde år træk vser DJs dmttendstatstk, at der prakss stort set er lønmæssg lgestllng blandt nyuddannede. Lge mange mænd og kvnder får næsten det samme løn. Startløn

Læs mere

Statistisk tiársoversigt 1980

Statistisk tiársoversigt 1980 Statstsk társoversgt 1980 Indhold Befolknngen 3 Bolgforhold 16 Omsætnng of fast ejendom 17 Bygge- og anlægsvrksomhed 21 Industr 26 Energ 32 Landbrug 34 Skovbrug 39 Fsker 40 Samfærdsel 42 Udenrgshandel

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

HUSLEJEN I BYERNE STATISTISKE MEDDELELSER NOVEMBER 1918 KOBENHAVN DET STATISTISKE DEPARTEMENTS BIBLIOTEK DANMARK LOYER DANS LES VILLES

HUSLEJEN I BYERNE STATISTISKE MEDDELELSER NOVEMBER 1918 KOBENHAVN DET STATISTISKE DEPARTEMENTS BIBLIOTEK DANMARK LOYER DANS LES VILLES DANMARKS STATSTK STATSTSKE MEDDELELSER REKKE 9 BND HEFTE COMMUNCATONS STATSTQUES me SAME TOME 9 me LVRASON HUSLEJEN BYERNE NOVEMBER 98 LOYER DANS LES VLLES NOVEMBRE 98 UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 4. REKKE 66. BIND 4. HEFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES 41ne SÉRIE TOME 66 41ne LIVRAISON HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD NOVEMBER 1921 LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 1921

Læs mere

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 4. RIEKKE 7. BIND 3. HEFTE COMMUNICATIONS STATISTIQUES 4me SERIE TOME 7 3me LIVRAISON HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD NOVEMBER 940 LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 940 UDGIVET

Læs mere

Folke- og boligtællingen

Folke- og boligtællingen Folke- og bolgtællngen 1. Januar 1981 A10 Rbe amtskommune DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1984 e/ ISBN 87-501 -0600-7 Alle publkatoner vedrerende folke- og bolgtællngen 1981 ISBN 87-501 -0616-3 Rbe amtskommune

Læs mere

Statistisk tiársoversigt

Statistisk tiársoversigt Danmarks Statstk Statstsk társoversgt 1984 25 árgang DANMARKS STATISTIK KOBENHAVN 1984?1-5 4r;1`r ;; I Sgnaturforklarng /) - 0 0,0 F Gentagelse Nul Mndre end 1/2 of den anvendte enhed Tal kan efter sagens

Læs mere

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD K. DANMARKS STATSTK STATSTSKE MEDDELELSER 4. EKKE 89. BND 5. HEFTE COMMUNCATONS STATSTQUES 4me SÉRE TOME 89 5me LVRASON HUSLEJE OG BOLGFORHOLD NOVEMBER 1930 LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 1930 UDGVET AF

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1980:5. De kommunale. finanser. for regnskabsáret DANMARKS STATISTIK. 9 /w-

STATISTISKE MEDDELELSER 1980:5. De kommunale. finanser. for regnskabsáret DANMARKS STATISTIK. 9 /w- STATISTISKE MEDDELELSER 980:5 De kommunale fnanser for regnskabsáret 977 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 980 9 /w,/ 3 FEB 98 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Forord Denne publkaton er en fortsettelse af de

Læs mere

Statistisk tiársoversigt 1990

Statistisk tiársoversigt 1990 Statstsk társoversgt 1990 Statstcal ten year revew 1990 DAN MARKS STATSTK V 0?TSeoc 13 Statstsk trsoversgt 1990 Udgvet of Danmarks Statstk September 1990 31 árgang SBN 87 501 0780 1 SSN 0070 3583 Oplag:

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Nordjyllands amtskommune

Nordjyllands amtskommune Folke- og bolgtaellngen 1. Januar 1981 A15 Nordjyllands amtskommune DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1984 C '....rn... r, ISBN 87-501- 0600-7 Alle publkatoner vedrerende folke- og bolgtællngen 1981 ISBN 87-501

Læs mere

Folke- og boligtællingen. 1. Januar 1981 A13. Arhus amtskommune

Folke- og boligtællingen. 1. Januar 1981 A13. Arhus amtskommune Folke- og bolgtællngen 1. Januar 1981 A13 Arhus amtskommune DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1984 .:ANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET ISBN 87-501- 0600-7 Alle publkatoner vedrorende folke- og bolgtællngen 1981

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

RETSPLEJE DANMARKS KR MINELLÉ STATISTISK TABELV/ERK JUSTICE 1906-10 I AARENE 1906-10 DANMARKS STATISTIK KOBEN HAVN

RETSPLEJE DANMARKS KR MINELLÉ STATISTISK TABELV/ERK JUSTICE 1906-10 I AARENE 1906-10 DANMARKS STATISTIK KOBEN HAVN DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK TABELV/ERK FEMTE REKKE LTRA B NR C SERE Lettre B No DANMARKS KR MNELLÉ AARENE 00 JUSTCE 00 RETSPLEJE UDGVET AF DET STATSTSKE DEPARTEMENT P[BLTÉ PAR LE DÉPARTEMENT

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. I Kun Ioi ehef i Ministeriet [ni offentlige Arbejder 5 (iirde. N. P. F I S K E R MINISTER FOR OFFENTLIGE AR]3EJDER

DANSK VEJTIDSSKRIFT. I Kun Ioi ehef i Ministeriet [ni offentlige Arbejder 5 (iirde. N. P. F I S K E R MINISTER FOR OFFENTLIGE AR]3EJDER DANSK VEJTDSSKRFT ÇPofexso c d den pul qekn ske,a, eunsu.1.. (;zz.çlensen (un8n.). R L DA k ON..1 m ( d p. ch,,. Slenan. Februar 1938. Kun o ehef Mnsteret [n offentlge Arbejder 5 (rde. Redakton : Ostervoldgadr

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Folke- og boligtaellingen. 1. Januar 1981 A14. Viborg amtskommune

Folke- og boligtaellingen. 1. Januar 1981 A14. Viborg amtskommune Folke- og bolgtaellngen 1. Januar 1981 A14 Vborg amtskommune DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1984 ,: ".. Y.r fn.. ISBN 87-501 -0600-7 Alle publkatoner vedrerende folke- og bolgtæilngen 1981 ISBN 87-501 -0622-8

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD DANMARKS STATSTK STATSTSKE MEDDELELSER 4. R EKKE 76. BND 2. HtEFTE COMMUNCATONS STATSTQUES Arne Sf.RE TOME 76 2me LVRASON HUSLEJE OG BOLGFORHOLD NOVEMBER 1925 LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 1925 UDGVET

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

NYBORG. KOMMUNE Lokalpian. nr. 36

NYBORG. KOMMUNE Lokalpian. nr. 36 NYBORG KOMMUNE Lokalpan nr. 36 for DSB S anlægsområde ved Knudshoved samt for dele af tlgrænsende arealer. 2. oplag, august 1997 NYBORG KONMIJNE LOKALPLAN NR. 36 FOR DSB S ANLÆGSORNADE VED KNUDSHOVED SANT

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Nationalregnskabet (Tabellerne 327-333)

Nationalregnskabet (Tabellerne 327-333) 407 Natonalregnskabet Natonalregnskabstallene bygger på en række statstske oplysnnger, som man forsøger at samle tl et helhedsbllede dels af tlgangen af varer og tjenester, tlvejebragt gennem erhvervenes

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD

HUSLEJE OG BOLIGFORHOLD DANMARKS STATSTK STATSTSKE MEDDELELSER 4. RÆKKE 68. BND 1. HEFTE COMMUNCATONS STATSTQUES 4me SÉRE TOME 08 lme LVRASON HUSLEJE OG BOLGFORHOLD NOVEMBER 1922 LOYER ET LOGEMENT EN NOVEMBRE 1922 UDGVET AF DET

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

mediestatistik Dansk kultur- og 1980-1992 Kulturministeriet Kirkeministeriet Ministeriet for Kommunikation og Statistics 1980-1992 Danmarks Statistik

mediestatistik Dansk kultur- og 1980-1992 Kulturministeriet Kirkeministeriet Ministeriet for Kommunikation og Statistics 1980-1992 Danmarks Statistik Dansk kultur- og medestatstk 980-992 Dansh Cultural and Meda Statstcs 980-992 Danmarks Statstk Krkemnsteret Kulturmnsteret Mnsteret for Kommunkaton og Tursme F. / t r, 7 > v. 2 2 Dansk kultur- og medestatstk

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

150 M. j. Lomholt Bidrag til Narre Brob Sogns Historie. 151

150 M. j. Lomholt Bidrag til Narre Brob Sogns Historie. 151 150 M. j. Lomholt Bdrag tl Narre Brob Sogns Hstore. 151 Det er jo et trst Bllede, der faas at et Skolearbejde gennem denne ndberetnng, men det var vst kun de færreste Steder vort Folk, at det var stort

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration.

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration. P D "". -9 o :å 77 " a t> c &.4 6 d o Mtr. nr., ejerlav, sogn: ( København kvarter) eller ( de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tngbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 6 ' Stempel: 2 5 krp

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Vi1HDERIVGEn TIL EJENDOMSSKYLD

Vi1HDERIVGEn TIL EJENDOMSSKYLD DANMARKS STATSTK STATSTQUE DU DANEMARK STATSTSK TABELVERK FEMTE RÆKKE LTRA E NR lo me SARE Lettre E N 0 VHDERVGEn TL EJENDOMSSKYLD PR JUL MPOT SUR LES BENS MMEUBLES ÉVALUATON DE LA REDEVANCE MMOBLÈRE UDGVET

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869.

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869. FOLKETÆLLING C. No.. RESULTATERNE AF I JANUAR. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI FRA MAI TIL MAI. Tl den kongelge norske Regjerngs Departement for det

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet.

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet. BLÅ MEMOSERIE Memo nr. 208 - Marts 2003 Optmal adgangsregulerng tl de vderegående uddannelser og elevers valg af fag gymnaset Karsten Albæk Økonomsk Insttut Købenavns Unverstet Studestræde 6, 1455 Købenavn

Læs mere

II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY. Of ILLINOIS. DNo

II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY. Of ILLINOIS. DNo II E> HAR.Y OF THE UN IVER.SITY Of ILLINOIS 917731 DNo /*7 OM CHICAGO AMERIKAS MEST AMERIKANSKE BY OG DEN TREDIE ST0RSTE NORSKE BY I VERDEN AF PETER DAAE ALB. CAMMERMEYERS FORLAG (Lars Swanstrom) KRISTIANIA.

Læs mere

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag Afdelng for Epdemolog Afdelng for Bostatstk 6. SEESTER Epdemolog og Bostatstk Opgaver tl 3. uge, fredag Data tl denne opgave stammer fra. Bland: An Introducton to edcal Statstcs (Exercse 11E ). V har hentet

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii ORGINAL EKS~MPL4R dåto 1r~17-2t/, -~ 9 LDk4II~PL11~N~. ft 12. w~dvut~ n~kkaj~1o.n,jrw MHRJIFFtE1~~BY, NARIH1ER k~ummune M...t... O~ Indholdsfortegnelse Sde REDEGØRELSE Generelt Lokalpanens område Lokapanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008 07/01 '08 12: 08 FAX +45 33 63 27 6~_~~HøJlSTERET l4 001/011 UDSKRFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. januar 2008 Sag 532/2005 (l. afdelng) Sclmeder Electrc Danmark AJS (tdlgere

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

FRIE ABELSKE GRUPPER. Hvis X er delmængde af en abelsk gruppe, har vi idet vi som sædvanligt i en abelsk gruppe bruger additiv notation at:

FRIE ABELSKE GRUPPER. Hvis X er delmængde af en abelsk gruppe, har vi idet vi som sædvanligt i en abelsk gruppe bruger additiv notation at: FRIE ABELSKE GRUPPER. IAN KIMING Hvs X er delmængde af en abelsk gruppe, har v det v som sædvanlgt en abelsk gruppe bruger addtv notaton at: X = {k 1 x 1 +... + k t x t k Z, x X} (jfr. tdlgere sætnng angående

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

AEGTESKABER, FODTE OG DODE

AEGTESKABER, FODTE OG DODE DNMRKS STTSTK STTSTQUE DU DNEMRK STTSTSK TBELVERK FEMTE RÆKKE LTR NR 5 5" SERE LETTRE N 5 EGTESKBER FODTE OG DODE RENE 9 0 MRGES NSSNCES ET DÉCÈS 9 0 UDGVET F DET STTSTSKE DEPRTEMENT PUBLE PR LE DEPRTEMENT

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Validering og test af stokastisk trafikmodel

Validering og test af stokastisk trafikmodel Valderng og test af stokastsk trafkmodel Maken Vldrk Sørensen M.Sc., PhDstud. Otto Anker Nelsen Cv.Ing., PhD, Professor Danmarks Teknske Unverstet/ Banestyrelsen Rådgvnng 1. Indlednng Trafkmodeller har

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Opgjort efter arbejdspladsens placering

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Opgjort efter arbejdspladsens placering Økonomsk analyse 11. september 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E nfo@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen skrer beskæftgelsen yderområderne Opgjort efter arbejdspladsens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere