Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen)"

Transkript

1 Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele kr priser Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Reduktioner 1 Ledelsessekretariatet - Kan og skal opgaver Yderligere indkøbsbesparelser * 3 Afskaffe julegaven til alle medarbejdere Reduktion i Team Support og Brugerstyring * 5 TeleNor SKI-aftale på hjemmeopkoblinger Opstramning medarbejdermobiltelefoner i udlandet Dagtilbud - Omlægning af arbejdsopgaver Borger og Arbejdsmarked - Personaleudgifter Psykiatri og handicap - Visitationsteamet Sundhed - lønreduktion Pleje og omsorg - lønomkostning Vikarpuljer Intern Service reduceres (pet) Skoleafdeling - reduktion af normering Børn og familier - Tværsektorel indsats Administrationen under Kultur og Fritid Trafik, Park og Havne - Effektivisering af bestillerteamet Koncernservice???? 21 Ændret kanalstrategi og kortere åbningstid for borgere total Tiltag 1 Arrangement for tilflyttere Central lønadministration * 3 Økonomisk understøtning af projektregnskaber * 4 Forbedring af mobil- og bredbåndsdækning Arbejdsmarked - 360* indsats for de mest udsatte familier Arbejdsmarked - Partnerskab vedr. opkvalificering og udd Arbejdsmarked - Projektleder og ekstern konsulent Psykiatri og handicap - tværfagligt samarbejdere Intensivering af ansøgning til puljemidler Koordination af tidlig bosætningsindsats Branding af Vordingborg Kommune Badeanstalter i de 3 Købstæder Optimering af trådløse netværkspunkter Familier i særligt udsatte positioner Øget markedsføring af havnene total Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser * Ej mulig at kombinere med Koncernservice

2 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Forslag nr. 1 Ledelsessekretariatet - Kan og skal opgaver i forhold til Kerneydelsen I alt Beskrivelse: Gennemgå samtlige afdelinger for kan og skal opgaver set i forhold til løsning eller understøttelse af kerneydelsen. I alt

3 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Yderligere indkøbsbesparelser Skema RED Forslag nr. 2 I alt Investering i en ekstra medarbejder Udbud og Indkøb Indkøbsbesparelser Beskrivelse: De seneste års erfaring viser at der fortsat er gevinster at hente ved at deltage i nationale og tværkommunale udbud af vare- og tjenesteydelser. Det forventes derfor at der med yderligere en ressource i Team Udbud og Indkøb vil kunne opnås indkøbsbesparelser og dermed budgetreduktioner for yderligere 1 mio. kr. I 2016 vil besparelsen kun have halv effekt da en ny medarbejder først skal ansættes og gennemføre nogle udbud før der er en besparelse. Besparelserne vil blive effektueret ved at der foretages reduktioner i budgetterne i hele kommunen afhængig af hvilke varer eller tjenesteydelser der indgås aftaler omkring. I alt

4 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Afskaffe julegaven til alle medarbejdere Skema RED Forslag nr. 3 I alt Afskaffe julegaven Beskrivelse: Der købes i dag en julegave til alle medarbejdere i kommunen. Det er en fin gestus som en del medarbejdere værdsætter, men midlerne kan måske prioriteres til noget endnu bedre. I alt

5 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Reduktion i Team Support og Brugerstyring Skema RED Forslag nr. 4 I alt Reduktion i medarbejdere Beskrivelse: Team Support og Brugerstyring består af fem medarbejdere som hjælper alle brugere med betjening af økonomisystemet. Det er ligeledes her al brugerstyring (oprettelser og ændringer i rettigheder mv.) foregår. Teamet har også en proaktiv rolle ved at "opsøge kunder" og tilbyde effektivisering af arbejdsgange i systemet samt at afholde kurser og workshops. Det er specielt den sidste del af opgaven som kan reduceres, hvis det vurderes at der er andre opgaver som skal prioriteres højere. Team Support og Brugerstyring I alt

6 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Forslag nr. 5 Skift til TeleNor SKI-aftale på hjemmeopkoblinger I alt Skift til TeleNor SKI-aftale på ADSL-forbindelser Tilpasning af refusionstakst på egenbetaling af ADSL fra maks. 350 kr. pr. md til 130 kr. pr. md, anslået Beskrivelse: Kommunen bruger p.t kr. pr. år på at købe ADSL-forbindelser til mearbejderopkoblinger på den nuværende TDC SKI-aftale. Kommunen kan i stedet vælge at flytte disse ADSL-abonnemter fra TDC til den nye Telenor SKI-aftale med mulighed for maks. 20/2 forbindser. På den nuværende TDC-aftale er der p.t. 46 medarbejder der har en teoretisk mulighed for at have 50/5 hastighed, og som derfor har en lille risiko for at få nedsat sin hastighed, hvorimod de øvrige 137 medarbejdere idag har 20/1 eller mindre i hastighed. Der vil i forbindelse med flytningen være en risiko for at nogle medarbejder har tilkøbt tillægsprodukter fra TDC ovenpå deres medarbejder bredbånd, som de så må give afkald på. Hvis der skal være rimelighed i denne omlægning, bør der også ske en tilpasning af det nuværende max. beløb på 350 kr. pr. md., som kan gives i refusion til udlæg for evt. egenbetaling af alternative private internetopkoblinger, således at det nedsattes tilsvarende til 130 kr. pr. md. Det anslås at der max. vil være 20 medarbejdere der vil blive berørt af dette, og at nok i gns. giver refusioner svarende til omkring 225 kr. pr. md. I alt

7 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Forslag nr. 6 Opstramning af regler for anvendelse af medarbejdermobiltelefoner i udlandet I alt Reduktion i den nuværende udlandstrafik på 20% Beskrivelse: Nuværende forbrug: fastnet til udlandet = kr. for hele Mobiltelefoner samtaler til og fra udland + datatrafik i udland = kr. = i alt kr. Der arbejdes med en reduktion på 20% = kr. Reduktionen skal ske ved udarbejdelse af retningslinier til personalet omkring brug af fastnet og mobiltelefoner, byggende på et rapportering og kontrolsystem. I alt

8 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Dagtilbud kt. 6 - Reduktion af normeringen Skema RED Forslag nr. 7 I alt Omlægning af arbejdsopgaver Beskrivelse: Antal stillinger -0,10-0,10-0,10-0,10 I alt -0,10-0,10-0,10-0,10

9 ema RED

10 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Borger og Arbejdsmarked Skema RED Forslag nr. 8 I alt ,5 årsværk reduktion i øvrige personeudgifter Beskrivelse: Besparelsen udgør kr. Dette svarer til mere end to årsværk. Besparelsen vil blive gennemført som en rammebesparelse indenfor området beskæftigelse, udannelse og ydelser. Besparelsen vil konkret betyde en reduktion med 1,5 årsværk svarende til kr. og en yderligere reduktion af udgifter til Opkvalificering, kurser og personaleudgifter (forplejning) på kr. Besparelsen vil betyde længere sagsbehandlingstid på myndighedsområdet generelt. Hvad enten besparelsen rammer den administrative bistand, eller den generelle sagsbehandling, eller specialområder, vi besparelsen betyde, at der er opgaver der fordeles på de resterende myndigheds sagsbehandlere, og der dermed generelt vi ske en forlængelse af sagsbehandlingstider. Forlængelse af sagsbehandlingstider vil generelt betyde en stor risiko for øgede udgifter til forsørgelse. Indsatsen på kontanthjælpsområdet er i dag stabiliseret og set i et landsperspektiv er de generelle resultater og effekter sammenlignelige med landsgennemsnittet. Dog er Vordingborg Kommune præget af en særlig demografi, med en meget høj andel af borgere uden uddannelse / ufaglærte, og en forholdsvis høj andel af borgere på offentlig forsørgelse. Vordingborg deler i denne sammenhæng vilkår med andre kommuner på sjælland med tilsvarende geografisk afstand til københavnsområdet. Denne demografi rammer særlig ungeområdet, hvor Vordingborg ligesom sammenlignelige kommuner har en stor andel af unge på offentlig forsørgelse og mange unge der ikke påbegynder eller gennemfører en ungdomsuddannelse. Kontanthjælpsområdet (inkl. ydelsesområdet) arbejder i øjeblikket intensivt på at øge og effektivisere borgerindsatsen, således at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid kan blive nedbragt og flere borgere kan komme hurtigere i arbejde eller uddannelse. Dette sker i særlig grad ved at prioritere den tidlige indsats, indsatsen for at få unge i uddannelse og den virksomhedsrettede indsats. Da borger og arbejdsmarked i langt overvejende grad er en myndighedsafdeling betyder dette, at stor set alle funktioner i Borger og Arbejdsmarked er direkte borgerbetjening, eller er funktioner der støtter den direkte borgerbetjening i forhold til myndighedsopgaver eller i forhold til lovbestemte servicefunktioner. Både myndighedsopgaverne og de nødvendige borgerservicefunktioner er i forvejen lavt bemandede, hvis vi sammenligner omkostningerne i Vordingborg, men omkostninger i øvrige kommuner. I december 2013 udstedte arbejdstilsynet et påbud til Borger og Arbejdsmarked, om at afhjælpe det som Arbejdstilsynet anså for et for stort arbejdspres på centrale myndighedsteams. I juni 2014 offentliggjorde Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og KL i fællesskab en analyse af resurseforbrug i landets Jobcentre. Analysen blev gennemført af BDO. Analysen viste, at Vordingborg kommune er en af de kommuner i landet der har der et lavt resurseforbrug på området og alligevel en høj effekt. I april 2014 Godkendte Kommunalbestyrelsen en opretningsplan for økonomien på konto 6 området i Borger og Arbejdsmarked, fordi der trods et relativt meget lavt resurseforbrug, var generelle løbende budget6overskridelser. I 2015 er budgettet for borger og arbejdsmarked på bl.a. konto 6 området blevet forøget, fordi det anses for nødvendigt at investere flere resurser i myndighedsopgaven, hvis der skal kunne ske forbedringer i forhold til kommunens meget lave uddannelsesgrad og forholdsvis høje andel af unge på offentlig

11 I juni 2014 offentliggjorde Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og KL i fællesskab en analyse af resurseforbrug i landets Jobcentre. Analysen blev gennemført af BDO. Analysen viste, at Vordingborg kommune er en af de kommuner i landet der har der et lavt resurseforbrug på området og alligevel en høj effekt. I april 2014 Godkendte Kommunalbestyrelsen en opretningsplan for økonomien på konto 6 området i Borger og Arbejdsmarked, fordi der trods et relativt meget lavt resurseforbrug, var generelle løbende budget6overskridelser. I 2015 er budgettet for borger og arbejdsmarked på bl.a. konto 6 området blevet forøget, fordi det anses for nødvendigt at investere flere resurser i myndighedsopgaven, hvis der skal kunne ske forbedringer i forhold til kommunens meget lave uddannelsesgrad og forholdsvis høje andel af unge på offentlig forsørgelse. 1,5 årsværk I alt

12 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Forslag nr. 9 Beparelser på sagsbehandlingstid og telefontid i visitationsteamet Psykiatri og handicap I alt Beskrivelse: Området for visitationen består af skal-opgaver, som samtidig er rettighedsbestemte opgaver. Dette betyder, at borgeren har et grundlæggende krav på at få ydelsen/hjælpen, men selve indholdet og omfanget af ydelsen/hjælpen beror på et konkret, individuelt skøn i forhold til de enkelte borgers behov. Det er derfor kun indenfor rammerne af dette skøn, der kan strammes op på udgiftsudviklingen. Reduktionen på på konto 6 kan kun opnås i visitationsteamet ved at reducere muligheden for telefonisk kontakt til sagsbehandler og forlænge sagsbehandlingstiderne. Dette vil på længere sigt have en negativ effekt for borgerne, da teamet i forvejen kun har telefontid en gang om ugen og teamet i forvejen ikke kan overholde tidsfristerne. Det er også samme personale der skal sikre gennemførelsen af de øvrige besparelser. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdspresset i teamet og i maj laver det opfølgende besøg for at sikre at arbejdspresset er reduceret, dette vil der ikke være mulighed for at mindske. Besparelsen vil også betyde at der ikke er mulighed for at gennemføre lovpligtig personlig tilsyn med borgere placeret i andre kommuner. Besparelsen vil også betyde at muligheden for korrekt styring af områdets økonomi forringes væsenligt. I alt

13 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Sundhed kt.6 - lønreduktion Skema RED Forslag nr. 10 I alt Lønreduktion Beskrivelse: Afdeling for Sundheds konto 6 budget rækker kun lige til 4,7 årsværk fordelt på ledelse, administration, kommunikation og udvikling (herunder ansøgning om puljemidler, projektstyring og evaluering). Staben skal, udover politisk sagsbehandling, samarbejde med Region Sjælland og andre centrale sundhedsaktører, servicere en bred faglig portefølje fra rusmidler over sundhedspleje og tandpleje til genoptræning/rehabilitering. Herudover varetager den administrative stab den løbende udviklingsdialog med resten af kommunens fagområder om forebyggende tiltag i henhold til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, det tværkommunale samarbejde med frivilligsektoren, daglig drift af kommunens sundhedscentre og venlig betjening af mange daglige henvendelser vedrørende sundhedsydelser generelt. På den måde er afdelingens kerneydelse et væsentligt bidrag til visionen om at være en sund kommune. Da budget til kurser, IT mv. i forvejen er relativt lille kan reduktionen kun ske på lønkontoen. Dette vil allerede fra 2016 medføre overvejelse om konvertering af fuldtidsstillinger til deltid, hvilket, ud over de mindskede muligheder for tværgående samarbejde og udvikling, vil medføre alvorlige fastholdelses- og rekrutteringsproblemer. I alt

14 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Pleje og omsorg konto 6 Forslag nr. 11 I alt Reduceret lønomkostning ved afgang af personale Beskrivelse: Reduktion af lønomkostning med kr. på konto 6 anvendes til koordination af tidlig indsats og bosætningsindsats. -0,2-0,2-0,2-0,2 I alt -0,2-0,2-0,2-0,2 Beregnet på baggrund af gennemsnitlig årsløn for sygeplejersker.

15 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Vikarpuljer Intern Service reduceres (pet) Skema RED Forslag nr. 14 I alt Beskrivelse: Løn - vikarer - budget for Intern service personale i Langebæk, Vordingborg og Præstø bortfalder. Vikarindsatsen vurderes samlet til ½ årsværk ½ ½ ½ ½ I alt

16 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Forslag nr. 15 Administationen under skoleafdelingen I alt Reduktion i normeringen Normeringen i skoleafdelingen reduceres med 3 timer ugentlig timer. Reduktion i normeringen I alt

17 ema RED

18 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Bidrag til etbalering af en særlig tværslektoriel indsats, der skal sikre job og uddannelse til familier i særligt udsatte positioner Skema RED Forslag nr. 16 I alt Der etableres et særligt team af medarbejder på tværs af afdelingerne Job- og Arbejdsmarked, Børn og Familie og Sunhed, der skal sikre én indgang til kommunen for denne gruppe af familier, der er i særligt udsatte positioner med henblik på at sikre en helhedsorienteret indsats på tværs af de kommunale sektorer. I alt

19 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Forslag nr. 17 Administrationen under Kultur og Fritid I alt Reduktion i normeringen Beskrivelse: Den samlede normering på kultur og fritidsforvaltningen reduceres med 2,8 ugentlig time Reduktion i normeringen I alt

20 ema RED

21 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Effektivisering af bestillerteamet Skema RED Forslag nr. 18 I alt Beskrivelse: Besparelsen søges fundet ved at øge effektiviteten hos bestillerteamet mht. bestilling af især ydelser på det grønne område. 0,5 0,5 0,5 0,5 I alt 0,5 0,5 0,5 0,5

22 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Skema RED Forslag nr. 19 Arbejdsgangsanalyser og centralisering af administrative opgaver I alt???? Reduktion af administrative medarbejdere + afledte udgifter Konsulentbistand Ledelse, lokaler, IT og øvrige udgifter Beskrivelse: Ifølge Administrationsanalysen fra foråret 2013 udarbejdet af Deloitte bruges der 102 årsværk samlet set i Vordingborg Kommune på opgaverne Økonomistyring, Økonomiadministration, Løn og Indkøb. Der er påbegyndt en centralisering af administrative opgaver på dagtilbudsområdet og andre kommuner har valgt at oprette egentlige koncernservicefunktioner. Det foreslås derfor, at der igangsættes et projekt med det formål at etablere en administrativ fællesfunktion, som får til opgave at løse driftsopgaver inden for løn, økonomi, it og indkøb. Der vil kunne spares penge på en sådan løsning, men den kræver en nærmere beskrivelse af snitfladerne mellem en central enhed og de decentrale enheder og en vurdering af ledelsesforhold, bemanding og it-understøttelse. Det må dog forventes at der sker en centralisering af opgaver, budgetter og medarbejdere. Forslaget er derfor at dette projekt sættes i gang nu med henblik på, at der kan foreligge et mere konkret beslutningsgrundlag i august. reduktion i antal administrative medarbejdere I alt 0,0 0,0 0,0 0,0

23 Forslag til reduktion jf. puljen på 1,5% Ny kanalstrategi og reduceret åbningstid for borgere Skema RED Forslag nr. 21 I alt Beskrivelse: Borgerne skal i langt højere grad end nu betjene sig selv digitalt på nettet. En ændret kanalstrategi og reduceret åbningstid for borgere kan være med til at skubbe udviklingen videre. Besparelserne findes i borgerservicefunktioner, hvor kortere åbningstid og flere ugentlige lukkedage betyder færre ressorcer. Der vil blive taget hensyn til nuværende antal henvendelser og forventninger til digitaliseringen når det udvælges hvilke steder der skal reduceres. 0,5 1,0 1,0 1,0 I alt 0,5 1,0 1,0 1,0

24 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Ledelsessekretariatet - Arrangement for tilflyttere Skema VIS Forslag nr. 1 I alt Beskrivelse af tiltag: Arrangement for tilflyttere. Lever op til visionen om Storbyens smukkeste forhave markedsføring til udvalgte målgrupper. For kommunens omdømme og for vores tilflyttere. Kan skabe gode ambassadører for kommunen. Vordingborg Kommune skal være glade for tilflyttere til kommunen. Borgere skal føle sig velkomne og godt tilpas her. Derfor bør vi igangsætte aktiviteter, som vores tilflyttere vil sætte pris på. Vi har i dag en velkomstmappe til alle nye borgere. Denne kan afhentes på Borgerservice. Velkomstmødet er gratis og starter med et let traktement kl. X (ex. morgenbuffet) Herefter vil der være en orientering om Vordingborg Kommune og mulighed for en snak med andre tilflyttere. Borgmesteren byder velkommen og holder et oplæg om kommunen. Herefter vil der være mulighed for vores tilflyttere at besøge de enkelte udstillingsstande. Vi foreslår et gratis velkomstmøde for alle tilflyttere 1 eller 2 gange årligt. Kom og lær din nye kommune at kende og besøg vores udstillingsstande eksempelvis fra Kultur og fritid, borgerservice, Børn & Unge, Arbejdsmarked, Vordingborg idrætsråd, Vordingborg Turistdestination Møn-Sydsjælland og Vordingborgs Erhvervsråd m.fl. Sådan understøtter tiltaget visionen: Lever om til visionen om Storbyens smukkeste forhave markedsføring til udvalgte målgrupper. For kommunens omdømme og for vores tilflyttere. Kan skabe gode ambassadører for kommunen. I alt

25 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Centralisering af opgaver ifm lønadministration Skema VIS Forslag nr. 2 I alt Medarbejdere i Team Løn Beskrivelse af tiltag: Der ansættes en ekstra medarbejder og en af de nuværende tilbydes fuld tid, således at der i Team Løn er ressoucer til at foretage indberetning af en lang række af de opgaver som blev decentraliseret i (Dette kunne måske ved en større analyse ændres til et reduktionsforslag da det er vores antagelse at der bruges meget mere tid på opgaven decentralt end der vil blive gjort centralt. Problemet er at da opgaverne blev decentraliseret fulgte der ikke ressourcer med - det kunne måske også udbygges med økonomiadministration og dermed oprettelsen af et reelt shared servicecenter for hele kommunen) Sådan understøtter tiltaget visionen: Ved at lette ledere og administrative medarbejdere i det meste af organisationen for disse opgaver kan der frigøres tid til kerneopgaven på alle de borgernære områder. Dette vil gøre dem i stand til at fokusere på visionen. Team Løn 1,25 1,25 1,25 1,25 I alt 1,25 1,25 1,25 1,25

26 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Økonomistyring projektregnskaber Skema VIS Forslag nr. 3 I alt Medarbejder i Team Regnskab og Finans Beskrivelse af tiltag: Der ansættes en ekstra medarbejder til at støtte op om alle de forskellige projekter som forventes igangsat i de kommende år. Der er allerede ansat en fundraiser som skal skaffe flere midler til projekter til glæde for borgerne i Vordingborg Kommune. I forbindelse med specielt EU-projekter, men også projekter med statslig medfinansiering, er der store krav til dokumentation og korrekt økonomistyring. For at hjælpe de decentrale projektejere og projektledere kan vi tilbyde en samlet administrationspakke fra fundraising til projektregnskab til de afdelinger og virksomheder som kan se fordelen ved sådanne projekter. Sådan understøtter tiltaget visionen: Ved at lette ledere og administrative medarbejdere i det meste af organisationen for disse opgaver kan der frigøres tid til kerneopgaven på alle de borgernære områder. Dette vil gøre dem i stand til at fokusere på visionen. Team Regnskab og Finans I alt

27 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Pulje til forbedring af mobil- og bredbåndsdækning Skema VIS Forslag nr. 4 I alt Pulje???? Beskrivelse af tiltag: Sådan understøtter tiltaget visionen: I alt

28 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Skema VIS Forslag nr. 5 I alt Beskrivelse af tiltag: Forslag om 360* indsats for de 25 til 50 mest udsatte familier i Vordingborg Kommune Forslaget skal koordineres med de øvrige afdelinger der har part i forslaget, Skoler, Daginstitutioner Sundhed, Børn og Familier, Handicap og Psykiatri. Der skal derfor udarbejdes et samlet projektforslag. Fra borger og Arbejdsmarked betyder forslaget, at der (ud over den indsats der allerede ydes) afsættes hvad der svarer til 0.5 årsværk til koordinering af det samlede projekt, og hvad der svarer til 1 årsværk til særlig koordineret sagsbehandling i forhold til berørte borgere på forsørgelse. Derudover afsættes der midler fra konto 5 området i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats til aktivering, opkvalificering og virksomhedsrettede indsatser, svarende til 1 million kr. til opkvalificering, mentorindsats og virksomhedsrettet indsats. Forslaget bygger på at udsøge et antal familier (mellem 25 og 50 familier) afhængig af indsatsens kompleksitet og projektets samlede rammer. Familierne er kendetegnet ved, at de har sager på flere kommunale forvaltningsområder, at en eller begge forældre er på offentlige ydelser, at der er særlige familieindsatser overfor børnene, og at der er særlige opmærksomheder eller indsatser overfor børnene i daginstitutioner og skoler. Projektets indsats bygger i enkelthed på to spor. Spor 1 koordineret indsats samlet indsatsplan De berørte familier får en indsatskoordinator i hver familie, og denne indsatskoordinator har en baggrundsgruppe bestående af medarbejdere fra alle berørte afdelinger i kommunen. Der lægges og bevilliges en samlet indsatsplan for familien der omfatter såvel børneområdet som voksenområdet Spor 2 øget og massiv indsats samlet indsatsplan Den samlede indsatsplan lægger op til en massiv og koordineret indsats for familien, som gennemføres parallelt i alle kommunens afdelinger. Der effektmåles og evalueres løbende på indsats, i projektets styregruppe, som består af afdelingscheferne fra de berørte afdelinger. Der afrapporteres til direktion og berørte politiske udvalgt hvert halve år. Der søges særligt om midler til denne forøgede indsats, fra visionspuljen eller som budgetudvidelse i budgetprocessen i øvrigt -, da det ikke umiddelbart er muligt at frigøre disse resurser internt. Borger og arbejdsmarked er i langt overvejende grad en myndighedsafdeling. Dette betyder, at stort set alle funktioner i Borger og Arbejdsmarked er direkte borgerbetjening, eller er funktioner der støtter den direkte borgerbetjening i forhold til myndighedsopgaver eller i forhold til lovbestemte servicefunktioner. Både myndighedsopgaverne og de nødvendige borgerservicefunktioner er i forvejen lavt bemandede, hvis vi sammenligner omkostningerne i Vordingborg, men omkostninger i øvrige kommuner. Det er derfor meget vanskeligt at frigøre og omprioritere de grundlæggende resurser til særlige indsatsområder, uden at dette har utilsigtede negative effekter på den grundlæggende opgave. Som eksempel kan nævnes, at i juni 2014 offentliggjorde Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og KL i fællesskab en analyse af resurseforbrug i landets Jobcentre. Analysen blev gennemført af BDO. Analysen viste, at Vordingborg kommune er en af de kommuner i landet der har der et lavt resurseforbrug på området og alligevel en høj effekt. Det skal understreges, at forøgede indsatser på beskæftigelsesområdet meget ofte kan betyde, at de samlede udgifter i kommunen nedbringes. Dette sker fordi den forøgede indsats hvis den lykkes vil have som effekt, at de berørte borgere på sigt er mindre eller kortere til på offentlig forsørgelse. Denne cost benefit effekt er særligt skærpet af den finansieringsreform, der træder i kraft fra 2016, hvor kommunerne straffe økonomisk jo længere tid borgere er på offentlig forsørgelse, og jo flere borgere der ender i langvarig ledighed. Det Sådan er ikke understøtter i denne budgetproces tiltaget visionen: tid til at gennemføre egentlige beregninger på eventuelle langsigtede positive økonomiske effekter. Sådanne At understøtte beregninger arbejdet må for gennemføres et bedre og mere efterfølgende. aktivt familieliv At understøtte arbejdet for at hæve den samlede udannelsesgrad i kommunen At bringe familier på kanten af samfundet tætte på at kunne fungere selvstændigt, og dermed kunne bidrage både på arbejdsmarkedet og i det sociale og kulturelle fællesskab. At medvirke til at udgifterne til forsørgelse i kommunen nedbringes på sigt, således, at der frigøres midler til øvrige tiltag i Visionen. 1/2 årsværk årsværk I alt

29 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Skema VIS Forslag nr. 6 I alt Beskrivelse af tiltag: Vordingborg Kommuner er kendetegnet ved, at der er en meget stor andel af unge under 30 år der på offentlig forsørgelse, og at der er op til 30 % af de unge i kommunen, der ikke gennemfører en kompetencegivende uddannelse. Borger og Arbejdsmarked er allerede i gang med en forøget indsats overfor denne målgruppe. I forhold til at kunne leve op til kommunens vision i 2030 er der dog rigtig god grund til- og meget stor effekt af- at sætte yderligere ind på området. Forslaget går på at etablere et partnerskab mellem Jobcentrets, VUC, EUC Sjælland og ZBC Partnerskabet skal etablere et fælles projekt, hvor de unge motiveres til, og opkvalificeres til uddannelse. Projektet arbejder i et koordineret rum, der tager udgangspunkt i virksomhedspraktik, skolepraktik, nødvendig opkvalificering i dansk, regning og andre fag, opkvalificering af sociale kompetencer og særlige forberedende skoleforløb af praktisk art. Der afsættes kr. fra ØPUs ramme og kr. fra konto 5. Kommunen bidrager således samlet med et budget på kr. om året til styring og koordination af projektet, og frigørelse af mentorer og virksomhedskonsulenter, som tilknyttes de unge i projektet. Derudover financierer Jobcentrets øvrige ungeindsats køb af pladser til de unge i det fælles projekt. Finansieringen af de eksterne partneres deltagelse sker således over den almene drift i forhold til aktiviteter til de unge. Fra kommunens side kræver projektet således, at der afsættes ekstra resurser til koordinering af selve partnerskabet, til koordinering af indsatsen overfor den enkelte unge, og til at der tilknyttes en mentor/ virksomhedskonsulent til alle unge, der deltager i aktiviteten. Der søges særligt om midler til denne forøgede indsats, fra visionspuljen eller som budgetudvidelse i budgetprocessen i øvrigt -, da det ikke umiddelbart er muligt at frigøre disse resurser internt. Borger og arbejdsmarked er i langt overvejende grad en myndighedsafdeling. Dette betyder, at stort set alle funktioner i Borger og Arbejdsmarked er direkte borgerbetjening, eller er funktioner der støtter den direkte borgerbetjening i forhold til myndighedsopgaver eller i forhold til lovbestemte servicefunktioner. Både myndighedsopgaverne og de nødvendige borgerservicefunktioner er i forvejen lavt bemandede, hvis vi sammenligner omkostningerne i Vordingborg, men omkostninger i øvrige kommuner. Det er derfor meget vanskeligt at frigøre og omprioritere de grundlæggende resurser til særlige indsatsområder, uden at dette har utilsigtede negative effekter på den grundlæggende opgave. Som eksempel kan nævnes, at i juni 2014 offentliggjorde Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og KL i fællesskab en analyse af resurseforbrug i landets Jobcentre. Analysen blev gennemført af BDO. Analysen viste, at Vordingborg kommune er en af de kommuner i landet der har der et lavt resurseforbrug på området og alligevel en høj effekt. Det skal understreges, at forøgede indsatser på beskæftigelsesområdet meget ofte kan betyde, at de samlede udgifter i kommunen nedbringes. Dette sker fordi den forøgede indsats hvis den lykkes vil have som effekt, at de berørte borgere på sigt er mindre eller kortere til på offentlig forsørgelse. Denne cost benefit effekt er særligt skærpet af den finansieringsreform, der træder i kraft fra 2016, hvor kommunerne straffe økonomisk jo længere tid borgere er på offentlig forsørgelse, og jo flere borgere der ender i langvarig ledighed. Det er ikke i denne budgetproces tid til at gennemføre egentlige beregninger på eventuelle langsigtede positive økonomiske effekter. Sådanne beregninger må gennemføres efterfølgende. Sådan understøtter tiltaget visionen: Dette forslag underbygger visionen ved at arbejde for at en større andel af kommunens borgere får en uddannelse, og samtidig at erhvervslivet dermed får bedre mulighed for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft lokalt. Forslaget vil på sigt nedbringe kommunens udgifter til forsørgelse, og dermed frigøre midler til at gennemføre andre tiltag der kan understøtte visionen. årsværk I alt

30 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Skema VIS Forslag nr. 7 I alt frikøb af projektleder tilkøb af ekstern konsulent Beskrivelse af tiltag: Forslaget skal samtidig indgå i den øvrige budgetproces. Forslaget stilles her, for at sikre, at forslaget i en eller anden form indgår i en fremadrettet prioritering i det samlede kommunale budget. Forslaget vedrører både konto 5 og konto 6 området. Forslaget vil på sigt betyde en samlet nettobesparelse for Vordingborg Kommune. Her er foreslået, at 1,5 % puljen stiller midler til rådighed til projektstyring og til ekstern konsulentbistand til at optimere og evaluere projektet. Der søges op til at frikøbe en projektleder i halv tid, og om kr. til at tilkøbe ekstern konsulentbistand til at designe, styre, optimere og evaluere projektet løbende. Derudover skal projektets egentlige finansiering findes i den løbende budgetproces for 2016 og frem. Vordingborg Kommune er kendetegnet ved at have en stor andel af borgere på langvarig kontanthjælp. Den nye finansieringsreform, der træder i kraft fra 2016 betyder, at den statslige refusion af udgifterne til forsørgelse sættes væsentligt ned, når borgere har været på forsørgelse i mere end 1 år. Ved forsørgelse ud over 12 måneder kommer den kommunale andel af forsørgelsesudgiften dermed helt op på 80 %. Forslaget bygger på en investeringsstrategi. Investeringen er at sikre en mere aktiv indsats overfor borgere på langvarig forsørgelse. Den mere aktive indsats skal bevirke at borgere,der ellers er langt være fra et umiddelbart arbejdsperspektiv, motiveres og opkvalificeres til at deltage og bidrage på arbejdsmarkedet. Forslaget bygger på denne måde fra den kendte investerings strategi i forhold til sygedagpengeområdet. Her har kommunen haft meget stor succes med at sikre meget små udgifter til forsørgelse, og en meget hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet for borgerne. I lighed med den investering der har været gennemført på sygedagpengeområdet, har forslaget tre investeringsfaser. Jeg kan henvise til, at bl.a. Hjørring kommune i øjeblikket iværksætter en sådan investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet. 1 Øget myndighedsindsats hurtigere sagsbehandling Investeringen skal sikre, at der bliver et lavere antal sager pr myndighedssagsbehandler, således at sagsbehandleren kan iværksætte og koordinere og følge op et mere effektivt forløb for hver enkelt borger. 2 Effektive redskaber til opkvalificering Vores aktiviteter skal udvikles, således at de mere målrettet kan arbejde med opkvalificering af borgerne personlige og sociale kompetencer, og med borgernes motivation. 3 Inddragelse af virksomhederne Det er i sidste ende et tæt samarbejde med virksomheder, der er afgørende for, om de berørte borgere rent faktisk kommer tættere på arbejdsmarkedet. Det er derfor nødvendigt at etablere en række partnerskaber med virksomheder, der kan indgå som virksomhedscentre, hvor borgere der er langt fra arbejdsmarkedet kan blive opkvalificeret personligt og socialt, i forhold til at kunne begå sig i beskæftigelse. Denne indsats skal så følges op af en egentlig kompetenceudvikling, der både indeholder den nødvendige faglige opkvalificering og træning i at arbejde fuld tid og i normalt tempo. Der skal udarbejdes en mere omfattende beskrivelse af det egentlige projekt, hvori der også kan indgå en analyse af det store besparelsespotentiale der kan ligge i dette projekt. Der søges særligt om midler til denne forøgede indsats, fra visionspuljen eller som budgetudvidelse i budgetprocessen i øvrigt -, da det ikke umiddelbart er muligt at frigøre disse resurser internt. Borger og arbejdsmarked er i langt overvejende grad en myndighedsafdeling. Dette betyder, at stort set alle funktioner i Borger og Arbejdsmarked er direkte borgerbetjening, eller er funktioner der støtter den direkte borgerbetjening i forhold til myndighedsopgaver eller i forhold til lovbestemte servicefunktioner. Både myndighedsopgaverne og de nødvendige borgerservicefunktioner er i forvejen lavt bemandede, hvis vi sammenligner omkostningerne i Vordingborg, men omkostninger i øvrige kommuner. Det er derfor meget vanskeligt at frigøre og omprioritere de grundlæggende resurser til særlige indsatsområder, uden at dette har utilsigtede negative effekter på den grundlæggende opgave. Som eksempel kan nævnes, at i juni 2014 offentliggjorde Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og KL i fællesskab en analyse af resurseforbrug i landets Jobcentre. Analysen blev gennemført af BDO. Analysen viste, at Vordingborg kommune er en af de kommuner i landet der har der et lavt resurseforbrug på området og alligevel en høj effekt. Det skal understreges, at forøgede indsatser på beskæftigelsesområdet meget ofte kan betyde, at de samlede udgifter i kommunen nedbringes. Dette sker fordi den forøgede indsats hvis den lykkes vil have som effekt, at de berørte borgere på sigt er mindre eller kortere til på offentlig forsørgelse. Denne cost benefit effekt er særligt skærpet af den finansieringsreform, der træder i kraft fra 2016, hvor kommunerne straffe økonomisk jo længere tid borgere er på offentlig forsørgelse, og jo flere borgere der ender i langvarig ledighed. Det er ikke i denne budgetproces tid til at gennemføre egentlige beregninger på eventuelle langsigtede positive økonomiske effekter. Sådanne beregninger må gennemføres efterfølgende. Sådan understøtter tiltaget visionen: Forslaget understøtter visionen ved at flere borgere kommer tættere på arbejdsmarkedet og dermed bliver bedre i stand til at bidrage til en aktiv kommune. Samtidig kan forslaget betyde, at kommunens udgifter til forsørgelse bliver mindre, og der dermed frigøres midler i kommunen til at investere i andre aktiviteter der kan fremme kommunens vision. 1/2 årsværk til frikøb af projektleder I alt

31 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Pulje til styrkelse af tværfagligt samarbejdere Psykiatri og handicap Skema VIS Forslag nr. 8 I alt Beskrivelse af tiltag: En vigtig faktor for at optimere arbejdsgange i Vordingborg Kommune er styrkelse af tværfaligt samarbejde. Et nuværende eksempel er Rehabiliteringsteams, hvor jobcenter, sundhedsafdeling og psykiatri og Handicap samarbejder. Det skal sikre at borger får alle relevante tilbud, der understøtter uddannelse og job og dermed selvforsørgelse. En videreudvikling af dette samarbejde vil forbedre den psykiske sårbare eller udviklingshæmmede borger i at få en meningsfyldt tilværelse med fokus på mental sundhed. En optimeret koordinerende og tværfaglig indsats vil medføre at personalet får en større viden om kommunens tilbud ud over egen afdeling. Psykiatri og Handicap afdelingen vil i samarbejde med Jobcenter, Børn og unge afdelingen og Sundhedsafdelingen have fokus på unge mellem 15 og 23 år, der har psykiske eller fysiske udfordringer. Det vil medføre ekstra personaleressourcer, der skal indgå i nyt koordinerende tværfagligt team, for at sikre en god overgang fra barn til voksen med psykiske eller fysiske udfordringer.på sigt vil det betyde udvikling af klare arbejdsgange for personalet, tydelige kommunikationsveje og ensartet forståelse for Vordingborg Kommunes generelle serviceniveau. Tiltaget vil medføre mindre arbejdspres for sagsbehandlere. Sådan understøtter tiltaget visionen: Det fremmer visionen om den gode arbejsplads I alt

32 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Afdeling for Sundhed Skema VIS Forslag nr. 9 I alt Intensivering af ansøgning til puljemidler Beskrivelse af tiltag: Det anbefales at midlerne benyttes til ansøgning af centrale puljemidler, så Vordingborg Kommune fortsat kan være i front med målgruppebevidste sundhedsindsatser, der både mindsker den sociale ulighed i sundhed og synliggør kommunen som en aktiv og innovativ sundhedsaktør. Sådan understøtter tiltaget visionen: I alt

33 Forslag til nye tiltag eller udvidelser der understøtter vision 2030 jf. puljen på 1,5% Forslag nr. 10 Pleje og omsorg konto 6 I alt Koordination af tidlig indsats og bosætningsindsats Beskrivelse: Lønomkostning med kr. foreslået reduceret (Skema RED) på konto 6 anvendes til koordination af tidlig indsats og bosætningsindsats. 0,2 0,2 0,2 0,2 I alt 0,2 0,2 0,2 0,2 Beregnet på baggrund af gennemsnitlig årsløn for sygeplejersker.

34 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklling Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Branding af Vordingborg Kommune Skema VIS Forslag nr. 11 I alt Beskrivelse af tiltag: Vision 2030 har flere steder fokus på markedsføring af kommunen til udvalgte målgrupper. Målet er at være langt mere aktiv med at fortælle om de succeshistorier, der er inden for erhverv, idræt/fritid og kultur. Branding/markedsføring af Vordingborg Kommune har til og med 2014 været afholdt af projektet Vordingborg.nu. I 2015 har markedsføringstiltag og driften af Oplev.vordingborg kunnet finansieres via projektet Nyt CMS, Citymanager projektet o.a. Fra og med budget 2016 er der ikke midler afsat til branding af kommunen eller drift af kommunens oplevelsesportal. Forslaget her gør det muligt at holde en rimelig indsats på digitale og sociale medier, samt løbende at synliggøre kommunen via kampagner for bosætning, erhvervsfremme og kulturtiltag. Budgettet dækker web-medarbejder og markedsføringsudgifter til annoncering, grafisk produktion, tryk, distribution etc I alt

35 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklling Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Badeanstalter i de 3 Købstæder Skema VIS Forslag nr. 12 I alt Etablering Vedlighold Personale Beskrivelse af tiltag: Etablering af en moderne badeanstalt i/ved Havnemiljøerne i hver af de 3 Købstæder, samt løbende drift og vedligehold i samarbejde med lokale foreninger. Der vil formentlig kunne opnås ekstern finansiering til etableringen af badeanstalterne f.eks. ved LAG-midler. Sådan understøtter tiltaget visionen: Tiltaget understøtter Visionens ift. at "Dyrke de kvaliteter, der skaber rammerne om det gode og sunde liv", samt indsatsområdet "Familier og aktive mennesker udfolder sig", herunder Give familier mulighed for at få hverdagen til at hænge sammen, med naturen og vandet som rammerne om det gode, sunde og aktive liv. Bemanding af badeanstalterne 0,33 0,67 1 I alt

36 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklling Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Optimering af trådløse netværkspunkter Skema VIS Forslag nr. 13 I alt Beskrivelse af tiltag: Optimering af trådløse netværk på administrationsbygninger og andre kommunale bygninger, hvor der er offentlig adgang. Nuværende trådløse accespoints ønskes udskiftet til nye og mere driftsikre accespoint. Sådan understøtter tiltaget visionen: Optimal netværkstilgang og dækning for borgere, brugere og andre besøgende i kommunale bygninger. ingen I alt

37 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklling Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Særligt målrettet tværsektorielt samarbejde om familier i særligt udsatte positioner med henblik på at de kommer i uddannelse og/eller arbejde Skema VIS Forslag nr. 14 I alt Der etableres et særligt team af medarbejder på tværs af afdelingerne Job- og Arbejdsmarked, Børn og Familie og Sunhed, der skal sikre én indgang til kommunen for denne gruppe af familier, der er i særligt udsatte positioner med henblik på at sikre en helhedsorienteret indsats på tværs af de kommunale sektorer. Sådan understøtter tiltaget visionen:

38 I alt

39 Forslag til nye tiltag pegende mod visionen (1,5% puljen) Skema VIS Forslag nr. 15 Øget markedsføring af havnene I alt Beskrivelse af tiltag: For at øge antallet af turister til Vordingborg Kommune, ansøges hermed om en pulje til ansættelse af en projektmedarbejder, som skal forbedre markedsføringen, søge puljemidler samt i øvrigt øge antallet af gæster i Vordingborgs havne. Projektet vil løbe over 4 år og målet er, at øge antallet af gæstesejlere med 25%. Markedsføringen skal både målrettes danske sejlere, men også i høj grad tyske sejlere. Derudover skal projektet udmønte i en plan for forbedringer i havnene, som vil gøre det mere interessant at lægge til i Vordingborg. Endelig skal projektet afsøge puljer for at finde midler uden for kommunens økonomi, som kan hjælpe med at opnå projektets formål. 0,3 0,3 0,3 0,3 I alt 0,3 0,3 0,3 0,3

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen)

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Reduktioner 1 Ledelsessekretariatet - Kan og skal opgaver

Læs mere

Forslag til nye tiltag - alle udvalg (1,5% puljen) 12.08.15

Forslag til nye tiltag - alle udvalg (1,5% puljen) 12.08.15 Forslag til nye tiltag - alle udvalg (1,5% puljen) 12.08.15 I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling VIS-1 Arrangement for tilflyttere 100 100 100

Læs mere

Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt 12.08.15

Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt 12.08.15 Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt 12.08.15 I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling UDM10-1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016 OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 27. august 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 15:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed, Svendborg Kommune, A.P. Møllersvej 37, stue-etagen, 5700 Svendborg

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

Forslag 7.1 (2012-2015)

Forslag 7.1 (2012-2015) Forslag 7.1 06.45.51 Fælles formål 34.820.000 kr. Reduktionsområde: Porto for udsendelse af kommunens breve Beskrivelse: I forbindelse med den øgede digitalisering forventes det, at en større del af kontakten

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion Omstillingskatalog Budget 2017 Beskæftigelsesudvalget Høringsversion Omstillingsforslag Nr. Forslag (1.000 kr.) Beskæftigelsesudvalget 0-1.700-4.100-6.500 P5: Arbejdsmarkedsområdet 0-1.700-4.100-6.500

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. R-101 Lavere indbetaling til Sampension til tjenestemandspension Politikområde 105 Tværgående udgifter Favrskov Kommune er forsikret hos Sampension i forhold til kommunens nuværende og fremtidige udgifter

Læs mere

Ressourceforløbsstrategi

Ressourceforløbsstrategi Ressourceforløbsstrategi I januar 2013 blev beskæftigelsesområdet fornyet med en omfattende fleks- og førtidspensionsreform. Reformen ændrede grundlæggende ved både betingelserne for førtidspension og

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet 07-11-2016 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med beskæftigelsesordførerne fra Venstre,

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget Budgetområde Titel Jobformidler til a-dagpengeområdet Nr.: ø 826-01 Helsingør Kommune har haft et fald i antal langtidsledige på a-dagpenge i 2015 på 21 % svarende til 47 personer. Sammenlignelige kommuner

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr. Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større

Læs mere

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på s område Nr. Løsninger på forventet merforbrug - i mio. kr. Politikområde 2017 2018 2019 2020 1 Øge antal af antal sager pr. sagsbehandler - Børn -0,5-0,5-0,5-0,2

Læs mere

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008 1 NOTAT Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / 2008 Jobcenter Ringsted August 2008 2 Der har i det seneste halve år været en dramatisk stigning i antallet af sygemeldte borgere i Ringsted Kommune.

Læs mere

Optimeringer i Job & Borgercenter

Optimeringer i Job & Borgercenter Job og Borgercenter Optimeringer i Job & Borgercenter Indhold Øget virksomhedsindsats nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud rekruttering af medarbejdere indsats for sygemeldte Fastholde virksomhedsindsats

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Allerød Kommune Side 1. Budgetanalyse Glad gartner / altmuligmand Sundheds og Velfærdsudvalget

Indholdsfortegnelse. Allerød Kommune Side 1. Budgetanalyse Glad gartner / altmuligmand Sundheds og Velfærdsudvalget Økonomi Personale + 1 årsværk +98.000 kr. i år 1 + 2 i alt +196.000 kr. Herefter forventes tilbuddet at være udgiftsneutralt Budgetanalyse 2013-2016 Glad gartner / altmuligmand Sundheds og Velfærdsudvalget

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Forslag 1 Afkortning af ressourceforløb Medio 2017 er der i Norddjurs Kommune ca. 125 personer i ressourceforløb. Antallet af deltagere

Læs mere

Det politiske partnerskab om beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune

Det politiske partnerskab om beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune Det politiske partnerskab om beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune Lone Englund Stjer, KL Arbejdsmarked og Erhverv Den 27. februar 2014 1 Partnerskabets formål At kommunerne skal være stærke

Læs mere

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget EAU O1 Nedbringelse af antal sygedagpengesager over 52 uger -1.742-1.742-1.742-1.742 EAU O2 Tidlig og intensiv indsats over for sygedagpengemodtagere -1.912-1.912-1.912-1.912 EAU O3 Oprettelse af kommunal

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] 1 Tandplejen indkøb af Digitale røntgenapparater 840 2 Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn 770 3

Læs mere

Notatet danner grundlag for udvalgets temadrøftelse af sygedagpengeområdet og redegør for følgende elementer:

Notatet danner grundlag for udvalgets temadrøftelse af sygedagpengeområdet og redegør for følgende elementer: Notat: Udvikling af og nye aktiviteter på sygedagpengeområdet Notatet danner grundlag for udvalgets temadrøftelse af sygedagpengeområdet og redegør for følgende elementer: Afslutning af Falck samarbejdet

Læs mere

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget Reduktionsforslag 1 Forlængelse af statusundersøgelsesintervallet -150-150

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Forslag til effektivisering eller omlægning, budget

Forslag til effektivisering eller omlægning, budget Forslag til effektivisering eller omlægning, budget 2017 2020 Budgetområde Titel Udskiftning af KMS-sygedagpenge med KSD (Kommunernes SygeDagpengesystem) Beskrivelse af effektiviseringsforslaget (herunder

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 31. maj 2007 Lokale: Jobcentret, Brønderslev Tidspunkt: 9.00-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/29 Ansættelse af

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676

Læs mere

Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget

Afprøvningen af Tættere på familien finansieres ved omkonvertering. (konto 5) til Handicapcentret for Børns administrationsbudget Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Klik her for at angive en dato. på handicapområdet for børn 1. Resume I byrådsindstilling Styrkelse af handicapområdet

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Drøftelse af tre forslag til budgetreduktioner på administrationsområdet i forbindelse med budget 2016-19

Drøftelse af tre forslag til budgetreduktioner på administrationsområdet i forbindelse med budget 2016-19 Hovedudvalget 18-08-2015 1 Drøftelse af tre forslag til budgetreduktioner på administrationsområdet i forbindelse med budget 2016-19 Sagsnr.: 15/10725 - Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Anja Valhøj

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar

Økonomiudvalget. Resume og høringssvar Økonomiudvalget Resume og høringssvar Budget 2014-2017 Resume: Fra ledelsesområdet Visitation Handicap og psykiatri og Ydelsen, kontanthjælp, MED udvalget på sygedagpenge/fleksjob området og centerstaben

Læs mere

NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter

NYT REFUSIONSSYSTEM. Refusionssystemets indhold. Økonomiske konsekvenser. Økonomiske incitamenter NYT REFUSIONSSYSTEM Refusionssystemets indhold Økonomiske konsekvenser Økonomiske incitamenter FOKUS PÅ RESULTATER Skærpet fokus på få ledige i job eller uddannelse Løft i den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Mentorindsats i Svendborg Kommune

Mentorindsats i Svendborg Kommune Mentorindsats i Svendborg Kommune Indenfor beskæftigelsesområdet er der mulighed for at bevilge mentorstøtte som et led i en beskæftigelsesrettet indsats. Mentorstøtten er tænkt som en midlertidig indsats,

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side Fast track sygemeldte Partnerskab for job og vækst Omlægning af

Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side Fast track sygemeldte Partnerskab for job og vækst Omlægning af Arbejdsmarkedsudvalget Nr. Overskrift Side 1010-01 Fast track sygemeldte 2 1010-05 Partnerskab for job og vækst 5 1010-04 Omlægning af mentorindsatsen målrettet virksomhederne 8 1010-03 Reduktion af jobrotation

Læs mere

Anvendelse af 2 mio. kr. puljen til udmøntning af strategiplanen

Anvendelse af 2 mio. kr. puljen til udmøntning af strategiplanen Emne 1: Myndighedsopgaver på tværs - selvbetjeningsløsninger Selvbetjeningsløsninger medvirker til at gøre myndighedsområdet meget stift og ikke dynamisk, idet enhver henvendelse, anmeldelse, ansøgning

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

Forslag til reduktioner (1,5% puljen) 12.08.15

Forslag til reduktioner (1,5% puljen) 12.08.15 Forslag til reduktioner (1,5% puljen) 12.08.15 I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling RED1 Ledelsessekretariatet - Kan og skal opgaver - - - -

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Bilag 1: Refusionsomlægninger i Center for Job og Uddannelse

Bilag 1: Refusionsomlægninger i Center for Job og Uddannelse Bilag 1: Refusionsomlægninger i Center for Job og Uddannelse A. Indledning Refusionsomlægningen er trådt i kraft den 4. januar 2016. Intentionen med refusionsomlægningen er at danne rammerne for, at kommunerne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

BI5: Investering i lavere sagsstammer

BI5: Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse

Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse Punkt 8. Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse 2017-033577 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender ansøgningen til puljen Job-bro til

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere