Betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S"

Transkript

1 Betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S 2014

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kapitel 1. Organisation... 1 Kapitel 2. Definitioner... 1 Kapitel 3. Vedtægtens område... 3 A. forsyningsområde... 3 B. tilslutning... 3 Kapitel 4. spildevandsselskabernes budget og regnskab... 3 Kapitel 5. Spildevandsselskabernes indtægter... 4 A. tilslutningsbidrag... 4 Supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer m.v Bidragets størrelse... 5 Forfaldstidspunkt... 5 Pristalsregulering... 5 Sikkerhedsstillelse... 5 Dispensation og henstand... 5 B. Vandafledningsbidrag... 6 Boligenheder... 7 Erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår 7 Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår... 8 Ejendomme med blandet anvendelse... 8 Vandmålere... 8 Misligholdelse af betalingsforpligtelsen... 8 C. særbidrag... 9 Særbidrag... 9 Anlægssærbidrag... 9 D. Vejbidrag... 9 Statsveje... 9

3 Kommunale veje og private fællesveje... 9 Kapitel 6. Private spildevandsanlæg A. Spildevandsselskabernes overtagelse af private spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet Spildevandsselskabernes anlæg B. Overtagelse af private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet Spildevandsselskabernes anlæg C. Overtagelse af private spildevandsanlæg udført som privat byggemodning 10 D. Generelt vedrørende private spildevandsanlæg, som tilsluttes Spildevandsselskabernes anlæg Kapitel 7. Betalingsregler ved hel eller delvis udtræden samt genindtræden A. Udtræden af Spildevandsselskaberne Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren Økonomisk kompensation til Spildevandsselskaberne Tidsmæssig begrænsning af tilbud om tilbagebetaling B. Genindtræden i Spildevandsselskaberne Kapitel 8. Ledningsbrud Kapitel 9. Målerdata Kapitel 10. Klagevejledning Kapitel 11. Vedtægtens ikrafttræden Bilag Praksis ved refusion af vandafledningsbidraget forårsaget af vandforbrugende erhverv Principiel definition af grænsen for Spildevandsselskabernes anlæg Principper for beregning af særbidrag Lynettefællesskabet Mølleåværket Retningslinjer for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for regnvand Side 2 af 21

4 INDLEDNING Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S er spildevandsselskaber ejet af Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune (herefter "Spildevandsselskaberne"). I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven) har Spildevandsselskaberne udarbejdet en fælles betalingsvedtægt. Betalingsvedtægten er i øvrigt udarbejdet i overensstemmelse med lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven), lovbekendtgørelse nr. 979 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen) og andre relevante love. Vedtægten er godkendt af Byrådet i Gladsaxe Kommune og af Kommunalbestyrelsen i Gentofte. Betalingsvedtægten er offentliggjort i lokale medier. Vedtægten kan i øvrigt findes på Spildevandsselskabernes hjemmeside og rekvireres ved direkte henvendelse til spildevandsselskaberne. I tilknytning til denne betalingsvedtægt er der udarbejdet en bilagsdel, som anvendes i forbindelse med administration af betalingsvedtægten. I bilagsdelen beskrives bl.a. afgrænsningen mellem de private spildevandsanlæg og spildevandsanlæg, der drives af Spildevandsselskaberne. KAPITEL 1. ORGANISATION Spildevandsselskaberne er datterselskaber under holdingselskabet Nordvand Holding A/S, som er ejet af Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune. Spildevandsselskaberne ejer anlægsaktiver tilknyttet Spildevandsvirksomheden, herunder spildevandsanlæggene (tidligere betegnet "det offentlige kloakanlæg ). Spildevandsselskaberne drives og administreres af serviceselskabet Nordvand A/S, som ligeledes er et datterselskab til Nordvand Holding A/S. Herudover indeholder Spildevandsselskabernes vedtægter bestemmelser om Spildevandsselskabernes organisering. KAPITEL 2. DEFINITIONER Ved en boligenhed forstås en bolig med selvstændigt køkken i f.eks. et parcelhus, et rækkehus, et stuehus til en landbrugsejendom, en bolig i en etageejendom, en andelslejlighed, en ejerlejlighed eller et sommerhus, hvorfra der kun afledes husspildevand. Ved en ejendom forstås - i overensstemmelse med udstykningslovens 2 - et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes samlet. Som erhvervsejendomme regnes alle ejendomme, der ikke kan henføres til beboelse alene, dvs. industri- og håndværksvirksomheder, institutioner, hoteller, kontorer og ejen- Side 1 af 21

5 domme med blandet bolig og erhverv, herunder landbrugsejendomme, der afleder andet end husspildevand til det Spildevandsselskabernes spildevandsanlæg. Ved en helårsbolig forstås en bolig, der er registreret som helårsbolig, og som alene anvendes til beboelse. Ved forsyningsområdet forstås de områder, som ifølge de gældende spildevandsplaner for Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune tilleder spildevand til Spildevandsselskaberne. Ved husspildevand forstås spildevand, der afledes fra husholdninger, herunder afløb fra toiletter, køkken og bad. Ved Kommunerne forstås Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune Ved kontraktligt medlemskab forstås en ejendom, der ikke rent fysisk er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg, men som har indgået kontrakt med Spildevandsforsyningen om at udføre, drive og vedligeholde ejendommens spildevandsanlæg, jf. spildevandsbetalingslovens 7a. Ved private spildevandsanlæg forstås spildevandsanlæg, der ikke er ejet af spildevandsforsyningsselskaber omfattet af 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (herunder af Spildevandsselskaberne). Spildevandsanlæg, som er etableret efter 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. er private, selv om de drives og vedligeholdes af Spildevandsforsyningen. Ved spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt fra befæstede arealer, der afledes gennem separate anlæg, herunder husspildevand, processpildevand, kølevand samt perkolat fra affaldsdeponi mv. Definitionen af spildevand omfatter således husspildevand, processpildevand, kølevand, regnvand fra tagarealer og befæstede arealer samt perkolat fra lossepladser. Endvidere omfattes vand fra omfangsdræn og drænvand fra kirkegårde af definitionen. Ved spildevandsanlæg forstås åbne og lukkede ledninger og andre anlæg, der tjener til afledning og/eller behandling af spildevand m.v. i forbindelse med udledning til vandløb, søer eller havet eller til afledning til jorden eller anden form for bortskaffelse. Ved spildevandsplan forstås den til enhver tid gældende spildevandsplan for Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune. Ved særligt forurenet spildevand forstås spildevand med samme stofsammensætning som almindeligt husspildevand, men med et højere forureningsindhold af et eller flere af stofferne. Ved tag- og overfladevand forstås regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer, herunder jernbaner. Tag- og overfladevand må ikke indeholde andre stoffer end hvad der sædvanligt tilføres regnvand i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer eller have en væsentlig anden sammensætning. Ved tilslutning af en ejendom forstås fysisk tilkobling af ejendommens interne spildevandsanlæg til spildevandsanlægget. Ved vandafledningsbidrag forstås det årlige bidrag fra tilsluttede ejendomme eller fra ejendomme med kontraktlig medlemskab til Spildevandsforsyningen. Vandafledningsbidraget kan opdeles i en fast og en variabel del. Side 2 af 21

6 KAPITEL 3. VEDTÆGTENS OMRÅDE A. FORSYNINGSOMRÅDE Betalingsvedtægten er gældende for de ejendomme, der i henhold til Kommunernes spildevandsplaner er eller bliver tilsluttet Spildevandsselskabernes spildevandsanlæg, eller på anden måde er tilknyttet Spildevandsselskabernes spildevandsanlæg, jf. kapitel 3 og 4 i miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen. Betalingsvedtægten gælder ligeledes for eksisterende og kommende spildevandsanlæg som i henhold til Kommunernes spildevandsplaner leverer spildevand til Spildevandsselskabernes forsyningsområde, samt anlæg, boliger eller virksomheder, som tilsluttes Spildevandsselskabernes spildevandsanlæg efter gensidig aftale uden for spildevandsplanens forsyningsområde. Spildevandsselskaberne er forpligtiget til at aftage spildevand fra alle ejendomme, der er eller bliver tilsluttet Spildevandsselskabernes spildevandsanlæg. Spildevandsselskaberne har endvidere ansvar for at etablere, drive og vedligeholde private spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Gladsaxe Spildevand A/S eller Gentofte Spildevand A/S, jf. betalingslovens 7 a. B. TILSLUTNING Inden for Spildevandsselskabernes forsyningsområde, er Spildevandsselskaberne forpligtet til at føre stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg. Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune eller Byrådet i Gladsaxe Kommune afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Alle ejere af fast ejendom inden for Spildevandsselskabernes forsyningsområde er i henhold til miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, forpligtet til at tilslutte sig Spildevandsselskabernes anlæg, når stikledning er ført frem til grundgrænsen, samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser. KAPITEL 4. SPILDEVANDSSELSKABERNES BUDGET OG REGNSKAB Bestyrelsen i Spildevandsselskaberne fastsætter én gang årligt størrelsen af takster og bidrag. Takster og bidrag skal overholde det prisloft, Forsyningssekretariatet har fastsat for Spildevandsselskaberne i medfør af 6 i vandsektorloven. Takster og bidrag skal godkendes af henholdsvis Byrådet i Gladsaxe Kommune og Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune én gang årligt. Side 3 af 21

7 KAPITEL 5. SPILDEVANDSSELSKABERNES INDTÆGTER Spildevandsselskabernes udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag og vejbidrag. A. TILSLUTNINGSBIDRAG Ved tilslutning af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet spildevandsselskaberne, pålignes et standardtilslutningsbidrag. Der kan ikke opkræves tilslutningsbidrag fra ejendomme, der før den 1. januar 2010 var tilsluttet eller var pålignet tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg i henhold til tidligere regler. Der opkræves endvidere tilslutningsbidrag i følgende tilfælde: SUPPLERENDE TILSLUTNINGSBIDRAG VED MATRIKULÆRE ÆNDRINGER M.V. Boligejendomme: Ved udstykning fra en boligejendom, kan Spildevandsselskaberne opkræve tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, hvis parcellen eller parcellerne efter frastykningen ikke er tilsluttet, og der føres stik frem til den eller de nye parcellers grundgrænse. Erhvervsejendomme: Ved ændring i beregningsgrundlaget for tilslutningsbidraget for en erhvervsejendom, herunder udstykning af en ejendom, kan Spildevandsselskaberne opkræve et supplerende tilslutningsbidrag. Beregning af det supplerende tilslutningsbidrag: Det supplerende tilslutningsbidrag beregnes som forskellen på det bidrag, der kan beregnes for den nye ejendom eller de samlede nye ejendomme, og det bidrag, der kunne være opkrævet for ejendommen eller de samlede ejendomme før ændringen. Hvis en ejendom, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligning af bidraget er gjort brug af lovens mulighed for at dispensere fra standardtilslutningsbidraget, beregnes det supplerende tilslutningsbidrag på baggrund af dette lavere bidrag. Ved udstykninger kan det supplerende tilslutningsbidrag for en frastykket ejendom dog ikke overstige det standardtilslutningsbidrag, der kan beregnes for den frastykkede ejendom. Det supplerende bidrag opkræves, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af den frastykkede ejendom. Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde, hvor en erhvervsejendom i byzone udstykkes. Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag. Det supplerende tilslutningsbidrag beregnes som det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal. Side 4 af 21

8 BIDRAGETS STØRRELSE Tilslutningsbidraget beregnes pr. boligenhed eller pr. 800 m² grundareal for erhverv og udgør kroner ex. moms i 1997 kroner. Tilslutningsbidraget reguleres årligt. For erhvervsejendomme i landzone beregnes et tillagt grundareal ud fra det bebyggede areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal. Spildevandsselskaberne kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter. For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, skal tilslutningsbidraget fastsættes til 60 % af standardtilslutningsbidraget. Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 % af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet. FORFALDSTIDSPUNKT Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen. PRISTALSREGULERING Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter et af Danmarks Statistik udarbejdet reguleringstal baseret på bygge- og anlægsomkostninger. Det regulerede tilslutningsbidrag fremgår af Spildevandsselskabernes takstblad. SIKKERHEDSSTILLELSE Spildevandsselskaberne kan kræve sikkerhedsstillelse for betaling af tilslutningsbidrag, inden tilslutningsarbejdet iværksættes. DISPENSATION OG HENSTAND Spildevandsselskaberne kan i særlige tilfælde beslutte, at tilslutningsbidraget skal fastsættes lavere end standardtilslutningsbidraget, men ikke lavere end de faktisk afholdte udgifter. Spildevandsselskaberne kan i særlige tilfælde beslutte at yde hel eller delvis henstand med betaling af forfaldne tilslutningsbidrag. Henstanden omfatter maksimalt bidrag for ikke etablerede boliger og ydes kun, når henstanden omfatter et større antal enheder. Når Spildevandsselskaberne skønner, at forholdene er ændret, kræves det resterende pristalsregulerede beløb betalt. Gælden tinglyses på ejendommen. Side 5 af 21

9 B. VANDAFLEDNINGSBIDRAG Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet spildevandsselskabernes anlæg eller kontraktligt tilknyttet spildevandsselskaberne, betaler vandafledningsbidrag. I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, til spildevandsselskabernes anlæg, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Dette gælder f.eks. genanvendt tagvand, spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger og perkolat fra lossepladser, der særskilt tillades tilledt spildevandsanlægget. Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg, men hvor der sker tilledning lejlighedsvis eller over kortere perioder de såkaldte gæstetilledninger. Der kan f.eks. være tale om tilledning fra mobile slagtebusser eller fiskebiler. Ejeren af ejendommen hæfter for betaling for afledning af spildevand, indtil Spildevandsselskaberne har modtaget dokumentation for salg af ejendommen. Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget er trådt i kraft den 6. september Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Ved lovændringen er indført en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme med erhvervsmæssige virksomheder med et vandforbrug større end 500 m³ vand om året. Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget skal således opkræves efter differentierede takster, der gælder for vandforbrug til og med 500 m³ (takst 1), vandforbrug på over 500 m³ og til og med m³ (takst 2) samt vandforbrug på over m³ (takst 3). Den variable del af vandafledningsbidraget skal herefter af spildevandsselskaberne beregnes som vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for det pågældende trin. Alle, der afregnes efter trappemodellen, skal betale den samme takst for de første 500 m³ henholdsvis for forbruget over 500 m³ og til og med m³. Det er dog alene ejendomme, hvor der findes erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, der vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, dvs. takst 1. Herudover gælder særlige regler for ejendomme, der afregnes efter det såkaldte justerede betalingsprincip, og ejendomme, der har nedsættelse eller fritagelse for betaling efter lovens 2b. Vandafledningsbidragets beregning Vandafledningsbidraget beregnes som et bidrag pr. m³ målt eller skønnet vandforbrug. Kubikmetertaksterne som følge af trappemodellen skal fastsættes således, at takst 2 i 2018 er 20 % lavere end takst 1, og takst 3 er 60 % lavere end takst 1. Kubikmetertaksterne fastsættes dog i perioden i perioden , som følger: Side 6 af 21

10 Reduktion af takst 2 i procent af takst 1 Reduktion af takst 3 i procent af takst Alene ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, dvs. takst 1. Vandafledningsbidraget pr. m³ fastsættes én gang årligt af spildevandsselskaberne på baggrund af budgettet for spildevandshåndtering og under hensyn til prisloftet. Vandafledningsbidraget desuagtet ejendommens anvendelse - opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes spildevandsselskabernes anlæg. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. Ejendomme, der er kontraktligt medlem af spildevandsselskaberne efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg 7 a, betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor renseløsningen tages i brug. BOLIGENHEDER For boligenheder, hvor der er installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug multipliceret med kubikmetertaksten for trin 1. For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til 170 m³ pr. år. ERHVERVSEJENDOMME, HVORFRA DER DRIVES ERHVERV PÅ MARKEDSMÆSSIGE VIL- KÅR For erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug under hensynstagen til kubikmetertaksterne på trin 1, 2 og 3. Erhvervsejendomme kan søge Spildevandsselskaberne om fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes spildevandsanlægget. For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige den primære produktion. Fradrag kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en bivandmåler. Spildevandsselskaberne kan undtagelsesvis godkende fradrag i vandforbruget, der ikke er baseret på en måleraflæsning. Fradrag uden måleraflæsning godkendes dog kun, såfremt virksomheden er i stand til at godtgøre størrelsen af den vandmængde, der ønskes fritaget, f.eks. på baggrund af dokumentation fra anerkendte forskningsinstitutter eller organisationer. Side 7 af 21

11 Hvis der ikke kan opsættes en bivandmåler, skal ansøgningen om refusion ledsages af en erklæring fra en registreret revisor om, at såvel grundlaget for ansøgningen som den anførte vandmængde er korrekt. Vandafledningen opgøres for hvert kalenderår, hvilket vil sige fra 1. januar til 31. december. Muligheden for at opnå refusion er underlagt 3 års forældelsesfrist. Hvis der søges om refusion med tilbagevirkende kraft, skal ansøgningen vedlægges den fornødne dokumentation. I bilaget er angivet eksempler på erhverv, der har fået refusion efter ovenstående princip. ERHVERVSEJENDOMME, HVORFRA DER IKKE DRIVES ERHVERV PÅ MARKEDSMÆSSIGE VILKÅR For erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug. Vandforbruget multipliceres med kubikmetertaksten for trin 1. Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, kan ligeledes opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes spildevandsanlægget. Vilkår nævnt under punkt 2 finder anvendelse. EJENDOMME MED BLANDET ANVENDELSE For ejendomme, hvorfra der delvist drives erhverv, der opererer på markedsvilkår, beregnes den variable del af vandafledningsbidraget kun efter trappemodellen for en del af vandforbruget. Den variable del af vandafledningsbidraget beregnes således efter trappemodellen, dvs. efter de ovenfor nævnte trin 1, 2 og 3, for den del af ejendommens vandforbrug, som ejendommens ejer har opgivet som anvendt til erhverv på markedsmæssige vilkår ved tilmelding til trappemodellen. Den resterende del af ejendommens vandforbrug beregnes efter takst 1. VANDMÅLERE Vandmålere, som danner grundlag for beregningen af vandafledningsbidrag, leveres af den vandforsyning, som dem pågældende ejendom er tilsluttet. Findes der ikke en vandmåler, kan ejer eller Spildevandsselskaberne træffe beslutning om opsætning af måler til registrering af mængden af afledt spildevand. Selve opsætningen af måleren skal udføres af en autoriseret kloakmester. Måleren skal være godkendt af Spildevandsselskaberne. Måleren skal udskiftes efter anmodning fra Spildevandsselskaberne. Omkostninger ved etablering, udskiftning, drift og nedtagning afholdes af ejeren. MISLIGHOLDELSE AF BETALINGSFORPLIGTELSEN Såfremt en ejer ikke betaler vandafledningsbidrag inden den angivne betalingsfrist er Spildevandsselskabet berettiget til at opkræve renter og gebyrer i overensstemmelse med lov om renter ved forsinket betaling m.v. Side 8 af 21

12 Spildevandsselskaberne sender i en sådan situation en rykker til ejeren med tillæg af gebyr og morarenter. Spildevandsselskaberne yder en betalingsfrist på 10 dage. Er krav på vandafledningsbidrag inklusiv renter og gebyr ikke betalt inden betalingsfristens udløb, indeholder rykkerskrivelsen tillige en varsling om, at kravet vil blive sendt til inddrivelse hos SKAT. Ved gentagne misligholdelse af pligten til at betale vandafledningsbidrag, kan Spildevandsselskaberne kræve betaling af depositum til sikkerhed for brugerens kommende betalinger til Spildevandsforsyningen. Depositumbetaling kan maksimalt udgøre et beløb svarende til et halvt års forbrug. C. SÆRBIDRAG SÆRBIDRAG Ejere af en ejendom skal betale særbidrag, når der fra ejendommen tilledes spildevand med et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand, og når tilledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med spildevandsanlæggets etablering og drift. Driftssærbidragets størrelse fastsættes af Spildevandsselskaberne ud fra de ekstra omkostninger behandlingen af det pågældende spildevand medfører for renseanlægget. Principper for beregning af driftssærbidrag er nærmere beskrevet i betalingsvedtægtens bilag 3. ANLÆGSSÆRBIDRAG Der kan opkræves anlægssærbidrag, hvis Spildevandsselskaberne bliver pålagt at betale anlægssærbidrag fra Lynettefællesskabet eller Mølleåværket. Der betales anlægssærbidrag for spildevand med forureningskoncentrationer, der overstiger de grænseværdier, der er nævnt under driftssærbidrag. D. VEJBIDRAG STATSVEJE For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m3 vand pr. m2 matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes Spildevandsselskabernes spildevandsanlæg. Bidraget beregnes med brug af kubikmetertaksten på trin 1 og på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet spildevandsanlægget. KOMMUNALE VEJE OG PRIVATE FÆLLESVEJE For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler Gladsaxe Kommune og Gentofte Kommune et årligt bidrag til Spildevandsselskaberne. Bidraget fastsættes af Spildevandsselskaberne én gang årligt og godkendes af Gladsaxe Byråd og Gentofte Kommunalbestyrelse i forbindelse med godkendelse af takstbladet. Side 9 af 21

13 KAPITEL 6. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG A. SPILDEVANDSSELSKABERNES OVERTAGELSE AF PRIVATE SPILDE- VANDSANLÆG, DER IKKE ER TILSLUTTET SPILDEVANDSSELSKABERNES ANLÆG Gladsaxe Byråd og Gentofte Kommunalbestyrelse kan i Kommunernes spildevandsplaner træffe beslutning om at Spildevandsselskaberne skal overtage private spildevandsanlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af denne betalingsvedtægt, herunder opkræver Spildevandsselskaberne vandafledningsbidrag i henhold til betalingsvedtægtens regler herom. Spildevandsselskaberne yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves standardtilslutningsbidrag. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden. B. OVERTAGELSE AF PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG, DER PÅ OVERTA- GELSESTIDSPUNKTET ER TILSLUTTET SPILDEVANDSSELSKABERNES AN- LÆG Gladsaxe Byråd og Gentofte Kommunalbestyrelse kan i Kommunernes spildevandsplaner træffe beslutning om, at Spildevandsselskaberne skal overtage private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet allerede er tilsluttet Spildevandsselskabernes anlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten, herunder opkræver Spildevandsselskaberne vandafledningsbidrag i henhold til betalingsvedtægtens regler herom. Spildevandsselskaberne yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden. C. OVERTAGELSE AF PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG UDFØRT SOM PRI- VAT BYGGEMODNING Udførelse af privat byggemodning kræver forudgående aftale med Spildevandsselskaberne. Spildevandsselskaberne kan overtage private spildevandsanlæg udført som privat byggemodning, når Selskaberne og byggemodneren, forud for anlæggets etablering, aftaler Side 10 af 21

14 - at Spildevandsselskaberne skal overtage anlægget, - de tekniske krav til anlægget, som er en betingelse for, at Spildevandsselskaberne vil overtage anlægget, - vilkårene for den økonomiske godtgørelse for anlægget og afregningen af tilslutningsbidrag, - Spildevandsselskabernes godkendelse af spildevandsprojektet, inden projektet gennemføres og - Spildevandsselskabernes godkendelse af anlægget efter udførelsen, inden Spildevandsselskaberne overtager anlægget. Efter overtagelse af spildevandsanlægget betaler de berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom. D. GENERELT VEDRØRENDE PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG, SOM TIL- SLUTTES SPILDEVANDSSELSKABERNES ANLÆG Når et privat spildevandsanlæg, tilsluttes Spildevandsselskabernes anlæg i overensstemmelse med det ovenfor anførte, fastsætter Spildevandsselskaberne et tilslutningsbidrag. Bidraget for tilslutning fordeles på de berørte ejendomme. Ejendomme, der senere tilsluttes det private spildevandsanlæg, betaler for tilslutning til Spildevandsanlægget i henhold til reglerne i denne betalingsvedtægt samt i overensstemmelse med det til enhver tid gældende takstblad. Betaling for tilslutning forfalder, når det private spildevandsanlæg bliver tilsluttet Spildevandsselskabernes anlæg. Ejendomme, der senere tilsluttes det private spildevandsanlæg (f.eks. i forbindelse med udbygning), betaler for tilslutning, når ejendommen bliver tilsluttet det private spildevandsanlæg. KAPITEL 7. BETALINGSREGLER VED HEL ELLER DELVIS UDTRÆDEN SAMT GENINDTRÆDEN A. UDTRÆDEN AF SPILDEVANDSSELSKABERNE TILBAGEBETALING AF ET BELØB TIL GRUNDEJEREN Spildevandsselskaberne kan foretage hel eller delvis tilbagebetaling af en ejendoms betaling for tilslutning, hvis Gladsaxe eller Gentofte Kommunes spildevandsplan udpeger et eller flere oplande, hvor Kommunen er indstillet på at lade ejendommen ophøre helt eller delvist med at lede ejendommens spildevand til Spildevandsselskabernes anlæg. Tilbagebetaling er betinget af, at Spildevandsselskaberne og grundejerne inden for de pågældende oplande kan indgå en aftale om udtræden. Hvis en ejendom udtræder for alt spildevand, kan Spildevandsselskaberne efter et konkrete skøn foretage tilbagebetaling af et beløb maksimalt svarende til det standardtilslut- Side 11 af 21

15 ningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås. Hvis en ejendom alene udtræder for tag- og overfladevand, udgør tilbagebetalingen pr. boligenhed eller 800 m2 grundareal for erhverv maksimalt 40 % af standardtilslutningsbidraget. Retningslinier for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for regnvand fremgår af bilagsdelen. ØKONOMISK KOMPENSATION TIL SPILDEVANDSSELSKABERNE Hvis Spildevandsselskaberne kan sandsynliggøre, at selskaberne har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en boligs/erhvervsejendoms spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan Spildevandsselskaberne kræve økonomisk kompensation ved udtræden. Den kompensation Spildevandsselskaberne kan kræve, fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger. TIDSMÆSSIG BEGRÆNSNING AF TILBUD OM TILBAGEBETALING Såfremt Gentofte Kommunalbestyrelse eller Gladsaxe Byråd i Kommunernes spildevandsplaner har udpeget områder, hvor udtræden kan finde sted, kan Spildevandsselskaberne fastsætte en frist for accept af tilbuddet om tilbagebetaling. B. GENINDTRÆDEN I SPILDEVANDSSELSKABERNE En ejendom, der tidligere er udtrådt af Spildevandsselskabernes forsyningsområde helt eller delvis, kan ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til Spildevandsselskabernes anlæg) pålignes et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter Spildevandsselskaberne har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet. Såfremt ejendommen har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb. KAPITEL 8. LEDNINGSBRUD Hvis en vandforsyningsvirksomhed i tilfælde af brud på en ledning, der tilfører en ejendom vand, træffer afgørelse om at reducere vandforbruget, skal det reducerede bidrag lægges til grund ved beregning af vandafledningsbidraget Selvom Vandforsyningen ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med et ledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget, når der er dokumentation for ledningsbrud samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt spildevandssystemet. Bagatelgrænsen for refusion af vandafledningsbidraget er 100 m³ ud over det normale årsforbrug. Side 12 af 21

16 KAPITEL 9. MÅLERDATA Spildevandsselskabernes kunder har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til Spildevandsselskaberne. Målerdata, som ikke indberettes rettidig, tillægges et gebyr i forbindelse med udsendelse af rykker. Hvis en tilsluttet eller tilknyttet bruger ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan Spildevandsselskaberne fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 600 m³ pr. år. KAPITEL 10. KLAGEVEJLEDNING Gentofte Kommunalbestyrelses og Gladsaxe Byråds afgørelser efter lovgivningen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Gentofte Kommunalbestyrelses og Gladsaxe Byråds afgørelser er underlagt det almindelige kommunale tilsyn, som kan tage stilling til en klage over henholdsvis Gentofte Kommunalbestyrelses og Gladsaxe Byråds afgørelser vedrørende Spildevandsselskaberne. Spildevandsselskabernes beslutninger i henhold til denne betalingsvedtægt kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Eventuelle tvister skal indbringes for de almindelige domstole. KAPITEL 11. VEDTÆGTENS IKRAFTTRÆDEN Vedtægten træder i kraft 1. januar Samtidig ophæves den hidtil gældende betalingsvedtægt. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune 16. december 2013 og af Byrådet i Gladsaxe Kommune 15. januar Side 13 af 21

17 BILAG 1. PRAKSIS VED REFUSION AF VANDAFLEDNINGSBIDRAGET FORÅRSA- GET AF VANDFORBRUGENDE ERHVERV. Eksempler på erhverv der har fået refusion: Restauranter, hvor der produceres læskedrikke ud fra ekstrakter blandet med vand. Tennisbaner, travbaner, ridebaner o.a. idrætsanlæg som kræver vanding. Stalde med drikketrug til f.eks. heste. Kolonihaver til havevanding (hvor der ikke er kloakeret). Filterskylleanlæg og køletårnsvand. Vaskerier kan få refunderet vandafledningsbidraget pga. restfugtighed i tøjet. En undersøgelse fra DTI har vist, at restfugtigheden i tøj fra vaskerier ligger i intervallet 2 4,5 % alt afhængig af centrifugeringen. Spildevandsselskaberne har på baggrund af dette valgt at refundere 4 % af restfugtigheden for alle industrivaskemaskiner for at lette administrationen. Refusionen beregnes efter følgende formel: Tilbagebetaling pr. år = vandafledningsafgift * vandforbrug * restfugtighed. Produktionsvirksomheder, der forbruger vand i selve produktionen f.eks. produktion af maling. 2. PRINCIPIEL DEFINITION AF GRÆNSEN FOR SPILDEVANDSSELSKA- BERNES ANLÆG Ifølge definitionen ligger grænsen for Spildevandsselskabernes anlæg ved grundgrænsen. Dette er således grænsen for, hvad Spildevandsselskaberne har ansvaret for at vedligeholde. Ved vedligeholdelse menes f.eks. renovering af skader rørbrud, forskudte samlinger etc. Ved drift af ledningen menes f.eks. fjernelse af sand, slam, rødder, udfældninger etc. Grænsen mellem Spildevandsselskabernes og den private del af spildevandssystemet er defineret til følgende: I forbindelse med vedligeholdelse ligger grænsen som udgangspunkt i skel. I forbindelse med drift ligger grænsen ved tilslutningen til hovedledningen. Den private lodsejer har ansvar for drift af hele stikket. Private drænledninger og rørlagte vandløb, der ikke tjener til afledning af egentligt spildevand, forbliver private helt frem til tilslutningen til hovedledningen for såvel vedligeholdelsesmæssige som driftsmæssige forhold. Principperne er belyst ved skitser på de efterfølgende sider. Side 14 af 21

18 Side 15 af 21

19 Side 16 af 21

20 Side 17 af 21

21 Side 18 af 21

22 3. PRINCIPPER FOR BEREGNING AF SÆRBIDRAG Særbidrag betales, når forureningsindholdet i spildevandet overstiger de grænseværdier, der er fastlagt af henholdsvis Lynettefællesskabet og Mølleåværket. Beregning af bidragets størrelse sker ud fra den formel, der anvendes af det pågældende renseanlæg. Opgørelsen af den bidragspligtige vandmængde opgøres på samme måde som ved beregning af vandafledningsafgift. Der fratrækkes dog vandmængde, der ydes refusion for. Fastlæggelsen af de bidragspligtige koncentrationer sker på baggrund af en repræsentativ dokumentation f.eks. i form af prøvetagning af ejendommens spildevand. Spildevandsselskaberne har adgang til at udtage spildevandsprøver på de pågældende ejendomme, der i øvrigt er pligtige at give Spildevandsselskaberne de oplysninger, som måtte være nødvendige for beregningen af særbidrag. Udover ovennævnte særbidrag opkræves et administrationsbidrag til dækning af Spildevandsselskabernes omkostninger til administration af særbidragsordningen. Administrationsbidraget beregnes som Spildevandsselskabets udgifter til prøvetagning og analyser tillagt 10 %. Beregning af den variable del af særbidragstaksterne foretages af henholdsvis Lynettefællesskabet og Mølleåværket og resulterer i fastsættelse af enhedspriserne. Opkrævning af særbidrag og administrationsbidrag undlades, når det forventede særbidrag er mindre end administrationsbidraget. LYNETTEFÆLLESSKABET Grænseværdier: Organisk stof: 350 mg COD(filtreret)/l Suspenderet stof: 300 mg SS/l Kvælstof: 70 mg Ntot/l Fosfor: 20 mg Ptot/l Bidraget beregnes efter følgende formel: Særbidrag = (V-Vf) * ((C-0,350) * rc + (S-0,300) * rs + (N-0,070) * rn + (P-0,020) * rp) hvor: V = bruttovandmængden, m³ Vf = bidragsfri vandmængde, m³ C = COD(filtreret), kg/ m³ Side 19 af 21

23 S = suspenderet stof, kg/ m³ N = kvælstof, kg/ m³ P = fosfor, kg/ m³ rc = enhedspris for COD(filtreret), kr./kg rs = enhedspris for suspenderet stof, kr./kg rn = enhedspris for kvælstof, kr./kg rp = enhedspris for fosfor, kr./kg Hvis der i beregningsformlen fremkommer et negativt led, som følge af at koncentrationen for den pågældende parameter er lavere end grænseværdien, sættes dette led til nul. MØLLEÅVÆRKET Grænseværdier Organisk stof: 0,6 kg opløst COD pr. m³ Suspenderet stof: 0,4 kg SS pr. m³ Kvælstof: 0,06 kg N pr. m³ Fosfor: 0,019 kg P pr. m³ Bidraget beregnes efter følgende formel: Særbidrag = V x N x (F-1) hvor V = Bidragspligtig vandmængde fra virksomheden N = Enhedspris pr. m³ F = Forureningsfaktor Forureningsfaktor F beregnes på grundlag af nedenstående formel: F 100 COD 100 SS 10 N 11 P 0,30 0,40 0,05 0, hvor COD, SS, N og P er virksomhedernes gennemsnitlige årlige udledningskoncentrationer i mg/l. Side 20 af 21

24 4. RETNINGSLINJER FOR TILBAGEBETALING AF TILSLUTNINGSBIDRAG FOR REGNVAND Spildevandsselskaberne tilbagebetaler op til 40 % af det gældende standardtilslutningsbidrag, hvis regnvand fra tage og overfladearealer håndteres på egen grund. Tilbagebetalingen sker pr. boligenhed for beboelsesbygninger og pr. 800 m² grundareal for erhverv. Tilbagebetaling sker til ejendommens ejer. Alle ansøgninger bliver vurderet individuelt. Tilbagebetaling forudsætter, at regnvandhånteringen er godkendt af Gentofte eller Gladsaxe Kommune, og at grundejer indgår aftale om delvis udtræden af Spildevandsselskaberne. Aftalen indberettes af Spildevandsselskaberne til Bygnings- og Boligregistret (BBR) i den pågældende Kommune. Der kan i Gentofte Kommune tilbagebetales tilslutningsbidrag for nedsivningsanlæg mm. etableret indenfor de sidste 5 år. For Gladsaxe Kommune kan der tilbagebetales for nedsivningsanlæg mm. etableret efter den 1. januar Tilbagebetaling med tilbagevirkende kraft forudsætter dokumentation for, hvornår afkoblingen har fundet sted. Side 21 af 21

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

Betalingsvedtægt. For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S Betalingsvedtægt For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kapitel 1. Organisation... 1 Kapitel 2. Definitioner... 1 Kapitel 3. Vedtægtens område...

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Godkendt af bestyrelsen 17. oktober 2013 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING 05-11-2014 Indhold 2 1. Kapitel 1 Vedtægtens område 3 2. Kapitel 2 Spildevandsforsyningens budget og regnskab 3 3. Kapitel 3 Spildevandsforsyningens indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 1 INDLEDNING... 4 KAPITEL 1. ORGANISATION... 4 KAPITEL 2. DEFINITIONER... 4 KAPITEL 3. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 6 A. FORSYNINGSOMRÅDER... 6 B. TILSLUTNING... 6 KAPITEL 4. FORSYNINGENS

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND INDHOLD 1.0 Vedtægtens område 2 2.0 Budget og regnskab 2 3.0 Indtægter 2 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.2 Vandafledningsbidrag 4 3.3 Særbidrag 8 3.4 Vejbidrag 8 3.5 Private spildevandsanlæg 8 3.6 Udtræden

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Januar 2010 Revideret august 2012 Side: 1/15 Indhold: 1. Forord... 2 2. Vedtægtens område... 3 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Indholdsfortegnelse: Sidetal: Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 1 1 Vedtægtens område...side 3 2 Budget og regnskab...side 3 3 Tilslutningsbidrag...side 4 4 Vandafledningsbidrag...side 6 5 Særbidrag...side 7 6 Vejbidrag...side 7 7 Private

Læs mere

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S KlOAKFORSYNINGERNE Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S 18.maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. indledende bestemmelser...3 2. Definitioner...3 3.Forsyningsområdet

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1 af 13 Indhold 1.0 Vedtægtens område... 3 2.0 Spildevandsforsyningens budget og regnskab... 3 3.0 Spildevandsforsyningens indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Forord Betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S fastsætter regler for beregning af tilslutningsbidrag, samt anlægs- og driftsbidrag for ejendomme, der er eller

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Side 1 Indhold Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Frederikssund Spildevands budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse 01-01-2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Selskabets anlæg.... 5 1.3 Kontraktlige tilknyttede anlæg... 5 1.4 Stik...

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 VEJEN SPILDEVAND A/S VEJEN RENSEANLÆG A/S Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Tilslutningsbidrag... 6 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen Rudersdal Forsyning A/S 2014 Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 4 3. Forsyningsområdet og tilslutning...

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014.

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014. Betalingsvedtægt For Sorø Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Betalingsvedtægtens område.... 4 Kapitel 2 Lovhjemmel.... 4 Kapitel 3 Vedtægtens definitioner.... 4

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand August 2011 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 1 INDHOLD 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. DEFINITIONER... 4 3. FORSYNINGSOMRÅDET OG TILSLUTNING...6 4. BETALING7... 10 5. LEDNINGSBRUD...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Gældende fra 1. september 2015 Side 1 Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S... 3 1 Vedtægtens område... 3 2 Esbjerg Spildevand A/S budget og regnskab...

Læs mere

Leveringsbestemmelser for håndtering af spildevand 2011. Glostrup Spildevand A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup. CVR nr. 33 04 32 60

Leveringsbestemmelser for håndtering af spildevand 2011. Glostrup Spildevand A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup. CVR nr. 33 04 32 60 Leveringsbestemmelser for håndtering af spildevand 2011 Glostrup Spildevand A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup CVR nr. 33 04 32 60 www.glostrupforsyning.dk 1. Indledende bestemmelser.. 2 2. Definitioner..

Læs mere

det offentlige spildevand

det offentlige spildevand det offentlige spildevand betalingsvedtægt for københavns kommunes offentlige spildevandsanlæg www.ke.dk el gas vand varme afløb Imedfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingsvedtægtens område... 4 3. Stevns Spildevand A/S budget og regnskab... 4 4. Stevns Spildevand A/S indtægter...

Læs mere

Halsnæs Spildevand A/S

Halsnæs Spildevand A/S Halsnæs Spildevand A/S Betalingsvedtægt Januar 2014 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010 (Betalingsloven) har Halsnæs

Læs mere

Tønder Spildevand A/S

Tønder Spildevand A/S Tønder Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fra 1. januar 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Indtægter... 4 A. Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S INDHOLD 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE - 3-2. BILLUND VANDS BUDGET OG REGNSKAB - 4-3. BILLUND VANDS INDTÆGTER - 4-4. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

Udkast. Leveringsbestemmelser for Spildevand. Hvidovre Forsyning

Udkast. Leveringsbestemmelser for Spildevand. Hvidovre Forsyning Udkast Leveringsbestemmelser for Spildevand Hvidovre Forsyning 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 3 3. Forsyningsområdet og tilslutning... 4 4. Betaling... 7 5.

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune

Betalingsvedtægt for. Vordingborg Rens A/S. Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune Betalingsvedtægt for Vordingborg Rens A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold 1. BETALINGSVEDTÆGT FOR VORDINGBORG RENS A/S... 2 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 3. BUDGET,

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2016 Side 1 Indhold Indledning... 3 Oplysninger om Ishøj Forsyning... 3 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Maj 2009. 2 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner. 4 2. Budget og regnskab. 4 3. Tilslutningsbidrag 5 3.1 Tilslutningsbidrag. 5 3.2 Supplerende

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S I medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand december 2016 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Oktober 2006 Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Kloakforsyningens budget og regnskab 4 Kapitel 3 Kloakforsyningens indtægter A. Tilslutningsbidrag

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den XX. XX. 2015. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg Bilag 1.A 4. Bestyrelsesmøde i VAS den 5. november 2013. 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab Betalingsvedtægt 2015 Indhold 1. Vedtægtens område...3 2. Favrskov Spildevands budget og regnskab...4 3. Favrskov Spildevands indtægter...6 4. Bidrag til den obligatoriske tømnings-ordning for bundfældningstanke...22

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT gældende pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Definitioner...3 2 Vedtægtens område...4 3 Budget og regnskab...4 4 Tilslutningsbidrag...5 5 Vandafledningsbidrag...6 6

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Gældende fra februar 2014 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X.X 2012. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune Hørsholm Vand ApS Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune 2013 Pkt. 13.2 Revideret december 2012 Pkt. 7.1.1, 7.1.3 og 11.9 Revideret november 2013 Pkt. 11.10 Tilføjet november 2013 Indhold

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Egedal Forsyning. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Spildevandsanlægget

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Betalingsvedtægt FORSLAG 28. november 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra xx. xxxxx 20xx Betalingsvedt ægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 1 Vedtægtens område...3 2 Varde Kloak og Spildevand A/S budget og

Læs mere

Leveringsbestemmelser for håndtering af spildevand 9. februar Glostrup Spildevand A/S Ørnebjergvej Glostrup. CVR nr.

Leveringsbestemmelser for håndtering af spildevand 9. februar Glostrup Spildevand A/S Ørnebjergvej Glostrup. CVR nr. Leveringsbestemmelser for håndtering af spildevand 9. februar 2016 Glostrup Spildevand A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup CVR nr. 33 04 32 60 www.glostrupforsyning.dk 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen

Notat. Betalingsvedtægten - Forslag til nye afsnit B og D jfr. trappemodellen Notat BILAG til bestyrelsesmøde i Aalborg Forsyning, Kloak A/S den 6. november 2013, punkt 5.3 Dato: 28.10.2013 Sagsnr.: 2013-41311 Dok. nr.: 2013-342461 Direkte telefon: 7743 9207 Initialer: BNN/all Kloak

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Side 1/22 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...3 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE...4 2. BUDGET

Læs mere

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk Indhold Forord... 2 1. Betalingsvedtægtens område... 3 2. Budget og regnskab for spildevandshåndtering... 3 3. Bidrag for spildevandshåndtering... 4 3.1 Tilslutningsbidrag... 4 3.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆGT. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆGT Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten... 3 2. Vedtægtens område... 3 3. Forsyningens organisering... 4 4. Information... 4 5. Ordforklaring... 4 6. Hovedledninger...

Læs mere

Vordingborg Spildevand A/S

Vordingborg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Vordingborg Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2013 Indholdsfortegnelse 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 2. BUDGET, REGNSKAB OG TAKSTER... 4 3. INDTÆGTER...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Spildevand A/S' spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Spildevand A/S' spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for Randers Spildevand A/S' spildevandsanlæg Med virkning fra den 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 Version: 2.0 - opdateret 16. september 2013 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 STIKLEDNINGER... 4 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BUDGET OG REGNSKAB...5 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S INDTÆGTER...6 TILSLUTNINGSBIDRAG...7

Læs mere