Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 24-02- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3"

Transkript

1 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn e Ebse n, Fl em min g Mad

2 sen, Jør gen Lun dsga ard, Curt Søre nsen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Forslag til ændret administrativ organisation Opgørelse af låneramme Henvendelse til regeringen og KL Orientering...4

3 Økonomiudvalget s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt. 2. Forslag til ændret administrativ organisation 08/44113 Beslutningstema: Endelig vedtagelse af ny administrativ organisation. Sagsfremstilling: Byrådet besluttede på mødet den 16. december 2008 den overordnede model for kommunens administrative organisation. Byrådet valgte modellen med 4 sektordirektører (model 1). I forlængelse af Byrådets beslutning har direktionen udarbejdet forslag til placering af de områder og afdelinger, der ikke var endeligt placeret i den valgte model. Forslaget indebærer, at: Jobcenter placeres under Økonomi Borgerservice, IT, ESDH placeres i nyt direktørområde Trafik og Havne placeres i nyt direktørområde Erhverv, SUS, Fækstforum og andre udviklingsprojekter placeres i nyt direktørområde Nærdemokratiudvalg placeres under Miljø og Teknik Integrationsområdet placeres under Børn og Unge Indkøbsafdelingen placeres under Økonomi Juridisk Afdeling placeres under kommunaldirektøren Kommunaldirektørområdet og Grafisk Afdeling placeres under kommunaldirektøren Forslaget vedrører alene den administrative struktur. Den politiske forankring af opgaverne fastholdes således uændret, indtil der politisk måtte træffes beslutning om andet. Sagen har været sendt i høring, og der er indkommet et høringssvar, der vedrører placering af IT-området. Økonomiske konsekvenser: Forslaget medfører ingen ændringer af de økonomiske konsekvenser af model 1. Indstilling: Direktionen indstiller, at udvalget anbefaler den foreslåede udmøntning af model 1. 1

4 Økonomiudvalget s møde den Bilag: Åben - Notat - administrativ struktur.doc Åben - Høringssvar vedr. IT-området Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Udvalget mener, at it bør placeres i kommunaldirektørens område. Det bør overvejes at placere nærdemokrati centralt samt at placere Kollektiv Trafik i Miljø og Teknik. Steen Gundertofte (V) og Jens Munk (O) var fraværende. Beslutning i Socialudvalget den : Indstilles, idet Socialudvalget tilkendegiver, at Nærdemokrati bør placeres under Kommunaldirektørens område. Medhat Khattab (I) tilkendegiver, at Integration bør placeres under Kultur, Plan og Erhverv, samt understreger vigtigheden af, at Turisme prioriteres højt. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles med følgende bemærkninger. Nærdemokratiudvalget bør henlægges til Kommunaldirektørens område. Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Indstilles, idet udvalget tilkendegiver, at Nærdemokrati bør placeres under Kommunaldirektørens område. Medhat Khattab (I) tilkendegiver, at Integration bør placeres under Kultur, Plan og Erhverv samt understreger vigtigheden af, at turisme prioriteres højst. Beslutning i Udvalget for Børn og unge den : Indstilles med bemærkning om, at Nærdemokrati bør placeres under kommunaldirektørens område. Udvalget vil ydermere finde det naturligt, at Integration samtidigt politisk flyttes til udvalgets område. Beslutning i Erhvervsudvalget den : Indstilles, idet "Nærdemokratiudvalget" bør placeres under Kommunaldirektørens område. Medhat Khattab (I) tilkendegiver, at Integration bør placeres under Kultur, Plan og Erhverv samt understreger vigtigheden af, at turisme prioriteres højst. Beslutning i Økonomiudvalget den : Direktionens indstilling tiltrådt, idet Nærdemokratiudvalget placeres under kommunaldirektøren. Finn Olsen (B) og Jørgen Lundsgaard (C) var fraværende. 3. Opgørelse af låneramme

5 Økonomiudvalget s møde den /36670 Beslutningstema: Godkendelse af låneramme 2008 for Svendborg Kommune. Sagsfremstilling: Lånerammen er opgjort på baggrund af låneberettigede udgifter afholdt i 2008 og meddelte lånedispensationer. De låneberettigede udgifter vedrører primært udgifter til jordkøb, udgifter på forsynings- og byfornyelsesområdet og udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter. Den uudnyttede låneramme udgør i alt 28,4 mio. kr., jf. særskilt bilag. Der er i 2008 budgetlagt låneoptagelse på 37,15 mio. kr. På grund af finanskrisen er låneoptagelsen ikke foretaget i Låneoptagelsen skal foretages senest , jvf. Velfærdsministeriets regler. Den budgetlagte låneoptagelse søges overført til 2009 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Økonomiske konsekvenser: Der optages 28,4 mio. kr. i KommuneKredit med en løbetid på 25 år. Låneydelsen, der ved en rente på 5% udgør ca. 2 mio. kr., er budgetlagt. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr af 19. november 2008 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. Indstilling: Direktionen anbefaler, at: lånerammen for 2008 for Svendborg Kommune godkendes. der låneoptages 28,4 mio. kr. med variabel rente og 25 års løbetid i KommuneKredit. Bilag: Åben - Opgørelse af Lånerammen 2008 (excel) Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Finn Olsen (B) og Jørgen Lundsgaard (C) var fraværende. 4. Henvendelse til regeringen og KL 09/6868 Beslutningstema: Beslutning om at rette henvendelse til regeringen og KL om lempelse af finanspolitikken. Sagsfremstilling: På baggrund af henvendelse fra Byggefagenes Samvirke ønsker den socialdemokratiske byrådsgruppe, at Svendborg Byråd retter en samlet henvendelse til KL og regeringen om at lempe finanspolitikken, så 3

6 Økonomiudvalget s møde den kommunerne får mulighed for at igangsætte nødvendige byggeri- og anlægsopgaver. Man opfordrer samtidig til, at låneadgangen til finansiering heraf lempes. Indstilling: Den socialdemokratiske byrådsgruppe indstiller: at Byrådet retter henvendelse til regeringen og KL om lempelse af finanspolitikken. Bilag: Åben - Henvendelse fra Byggefagenes Samvirke Åben - Brev fra KL til Folketingets medlemmer Åben - Notat vedr. gennemført undersøgelse af kommunernes mulighed for at fremrykke investeringer Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Finn Olsen (B) og Jørgen Lundsgaard (C) var fraværende. 5. Orientering Beslutning i Økonomiudvalget den : Borgmesteren orienterede om PR-udvalgets projekt. Finn Olsen (B) og Jørgen Lundsgaard (C) var fraværende. 4

7 Økonomiudvalget s møde den Underskriftsblad: Lars Erik Hornemann Svend Rosager Jesper Ullemose Finn Olsen Bruno Hansen Arne Ebsen Flemming Madsen Jørgen Lundsgaard Curt Sørensen 5

8 Bilag: 2.1. Notat - administrativ struktur.doc Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 24. februar Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 21127/09

9 Notat vedr. opfølgning på den administrative organisation Direktionen besluttede den 18. december 2008 i forlængelse af Byrådets valg af model 1 at foretage en kort analyse med henblik på en konkretisering af modellen, herunder anbefaling af placering af de områder og afdelinger, der ikke kan betragtes som endeligt placeret i den valgte model. Kommunaldir. Område Rådhuset Ramsherred Svendborg Tlf Fax. Der er i forlængelse heraf peget på følgende afdelinger og områder: Jobcenter, borgerservice, IT, ESDH, Trafik og Havne, Erhverv, SUS, Vækstforum og andre udviklingsprojekter, Nærdemokratiudvalg, Integrationsområdet Indkøbsafdeling Juridisk Afdeling Kommunikationsområdet og Grafisk Afdeling, 14, januar 2009 Sagsid Ref. Hans Ibsen/John Jensen Forslaget vedrører alene den administrative struktur og den politiske forankring af opgaverne fastholdes således uændret indtil der politisk måtte træffes beslutning om andet. Jobcenter: Jobcentret forankres i det nynormerede direktørområde for Økonomi. Herved sikres tæt samspil med kommunens økonomistyring i øvrigt. I forbindelse med det igangværende fusionsarbejde i Jobcentret drøftes det faglige og praktiske samarbejde med Borgerservice og Erhverv. Borgerservice, IT og ESDH, Borgerservice, IT og ESDH integreres i en ny afdeling, der som fællesmængde får digitalisering og logistik. Afdelingen placeres i det nysammensatte direktørområde for "Kultur og Erhverv". Hermed sikres en god sammenhæng mellem kommunens "eksterne" udvikling (fx Citta Slow og serviceprofil) og den "interne" udvikling (fx arbejdsgangsanalyser og benchmarking). Trafik og havne Området fastholdes i det nysammensatte direktørområde for Kultur og Erhverv. Det er vurderingen, at der i de forgangne 2 år er opnået meget synlige resultater ved sammenhængen mellem kultur, plan og trafik/havne. Dette vil kunne understøttes yderligere ved sammenhængen til en ny afdeling for vækstinitiativer (se nedenstående). Hertil kommer, at der i de kommende år kan imødeses en meget væsentlig udviklingsopgave på havnearealerne. En opgave, der er meget snævert knyttet sammen med planafdelingen. Når området overgår til en stabil driftssituation kan den administrative placering genovervejes med henblik på evt. overflytning til Miljø og Teknik. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

10 Erhverv, SUS, vækstforum og andre udviklingsprojekter Der oprettes en ny afdeling, der samler følgende aktiviteter: erhverv, turisme, SUS, vækstforum og en række udviklingsprojekter (f.eks. sport study sydfyn, Brüxelles-kontoret, Forskerparken, Film Fyn og andre fynske udviklingsprojekter, fundraising). Afdelingens fællesmængde handler om vækstfremmende foranstaltninger. Nærdemokrati Nærdemokrati-området placeres ved direktørområdet for Miljø og Teknik, idet en betydelig del af dialogen med borgerne omhandler emner fra Miljø og Tekniks område: hertil kommer, at denne forankring vil sikre, at alle direktørområder har et tværgående ansvarsområder jfr ideerne bag den oprindelige kombinationsmodel. Integrationsområdet Der etableres en ny tværgående stabsfunktion for integrationsområdet. Herfra koordineres indsatsen i forhold til en ny tværgående integrationspolitik. Området placeres under direktørområdet for Børn og unge jfr. ovenstående. Indkøbsafdelingen Hvad angår indkøbsfunktionen anbefales denne placeret under økonomidirektørens område, hvor der både fagligt og systemmæssigt er en tæt sammenhæng i opgaver. Juridisk Afdeling Juridisk Afdeling får reference til kommunaldirektøren Kommunikationsområdet og Grafisk Afdeling Kommunikationsområdet og grafisk afdeling samles i en ny informationsafdeling. Afdelingen placeres med reference til kommunaldirektøren. Referenceforhold for sekretariatsbetjeningen af Byråd, Økonomiudvalg, og direktion afklares i forbindelse med den endelige strukturtilpasning. Tidsplan Direktionens forslag sendes i kort høring til de berørte afdelinger i perioden januar mhp. Politisk behandling i februar måned. Besparelsesudmøntning Ved gennemførelse af den valgte model med 4 fagdirektører forventes der i 2009 en besparelse på kr. ved nedlæggelse af en chefstilling og besparelsen på en medarbejder, men med lønudgift til direktør fra 1. april. Fra 2010 er forudsat en besparelse på 2 mio. kr. Besparelsen i 2009 kan gennemføres ved tilpasning af opgaver på Kultur-, Plan- og Erhvervsområdet samt omplacering af medarbejder indenfor Erhvervsområdet. Den permanente besparelse afklares i løbet af Side 2 af 3

11 ORGANISATIONSMODEL Kommunal. direktør HR Jura Kommunikation Grafisk Økonomi Budget og regnskab Konsulentafdeling ---- Indkøb Sekretariat Jobcenter B&U Sekretariat Distrikter Dagpleje Dagpasning Skoler Familieafdeling PPR Afdeling for specialområdet Integration SOC Sekretariat Sundhed og forebyggelse Myndighedsafdeling Socialafdeling Ældrehandicap M&T Sekretariat og udvikling Anlæg og ejendomme Byg, Vej og Miljø Natur og Vand Drift Nærdemokrati Kultur, Plan og Erhverv Sekretariat Kultur Fritid Plan Musikskole Ungdoms-skole Bibliotek Havn og trafik Erhvervs-kontor Vækstforum SUS Borgerservice, IT og ESDH Side 3 af 3

12 Bilag: 2.2. Høringssvar vedr. IT-området Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 24. februar Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 40753/09

13 From: CN=John Jensen/OU=OKBJOJ/OU=O/O=Svendborg-Kom Sent: :49:34 To: CN=Jane CC: Subject: Høringssvar vedr. IT-området Bo Tune/MSIBOT/A/Svendborg-Kom :44 Til cc Emne Hans Ibsen/KUDHAI/K/Svendborg- Høringssvar Hej Hans Jeg kan ikke lige finde på Intranettet hvor høringssvarene ift. ny organisering skal sendes til, så nu sender jeg det til dig og Kjeld. Jeg har på vegne af IT-afdelingen lovet at sende følgende kommentarer til forslaget. Høringssvar angående IT funktionens fremtidige placering. Direktionen har endnu engang foreslået at IT-funktionen skal placeres under en fagdirektørs ansvarsområde. Denne gang har direktionen fundet det hensigtsmæssigt, at IT-funktionen bliver endnu mere usynlig ved at placere den under en driftsafdeling-borgerservice. Direktionen er tilsyneladende så overbevist om det ideelle i denne placering, at man har iværksat den inden høringsperiodens udløb og politikerne har godkendt 4 direktør modellen endelig og før den nye direktør er ansat. Dette skal dog ikke afholde medarbejderne i Svendborg IT fra endnu engang i et høringssvar at anbefale den placering af IT funktionen, som hovedparten af landets kommuner og andre større virksomheder anvender, nemlig en placering som en selvstændig stab under kommunaldirektøren eller den administrerende direktør på lige fod med HR-funktionen. Denne synlige placering vil også fremme at man medtænker IT, når der fremkommer nye projekter i hele organisationen, således at der ikke skal efterrationaliseres for at få IT, med når et projekt er besluttet. IT funktionen er essentiel for en virksomheds optimale drift, da alle medarbejdere dagligt anvender IT.

14 Derfor bør det være en strategisk opgave på højeste niveau at sikre at IT fungerer. Dette gøres gennem kontinuerlige og ret dyre investeringer i såvel medarbejdere, teknik på både PC og serversiden, netværk og strøm og køl. Medarbejderne i Svendborg IT finder en sammenkobling med ESDH helt naturlig og vil ikke afvise, at der også er tætte bånd til kommunens drift at hjemmeside og intranet uanset at disse pt. driftmæssigt er outsourcet, tilsvarende overvejelserne med outsourcing af store dele af Svendborg IT s nuværende ansvarsområde. Uanset omfanget af en fremtidig outsourcing vil den resterende IT funktion stadig være optimalt placeret som en stab under kommunaldirektøren. Venlig hilsen Bo Tune

15 Bilag: 3.1. Opgørelse af Lånerammen 2008 (excel) Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 24. februar Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 23838/09

16 C:\PolWeb2\Work\Files_815_ XLS Ansøgning fra Skolerenoveringspuljen Folkeskoleområdet: Sted navn Vedtaget Budget Ovf. fra 2007 Korr. budget bevægelse 10/2 09 Forventet skolerenovering , , , , Lundby , , , , , Nordre , , , , Thurø , , , ,00 Udgifter i alt, hvor der er søgt lånedispensation ,09 Hvad har VFM bevilget ,00 Andre områder: Sted navn Vedtaget Budget Ovf. fra 2007 Korr. budget bevægelse 10/2 09 Forventet Klostervænget Ny daginst , , , , , Renovering af Borgerservice ,00 0, , , , Plejeboliger , , ,00 0,00 0,00 Tandklinik, lejes i stedet for 0,00 0,00 0,00 Udgifter i alt, hvor der er søgt lånedispensation ,40 Hvad har VFM bevilget ,00 Udgifter på anlæg skoleområdet/daginst ,99 Udgifter på anlæg Borgerservice , ,49 Ansøgning fra den ordinære pulje Fik afslag til budget 2008

17 SVENDBORG KOMMUNE Kommunaldirektørens område Budget & Regnskab 17-Feb-09 Udarbejdet af Susanne Schønnemann OPGØRELSE AF LÅNERAMME FOR Kommune Svendborg LÅNEADGANG Regnskabstal nr. i lånebekendtgørelsen Forsyningsvirksomheder Svendborg Kraftvarmeværk (Affaldsforbrændingsanlæg) Ialt Øvrige Energibesparende foranstaltninger - jf. note Tankefuld, køb af jord, benyttelseskode 05 jf. note Dokumentation? Har dagsorden Holmdrupvej 2, Tved, benyttelseskode 05 jv. note % Nettoudgifter til lån til betaling af ejendomsskatter Udgifter til anlægsarbejder i kommunale havne/selvstyrehavne - 2 nr Jf. note Nettoudgift vedr. Byfornyelse jvf. note ,38 Lånedispensationer Lånedispensation fra særlig lånepulje til anlægsudgifter på folkeskoleområdet - jf. note bogerservice butik Låneramme 2008 i alt Forbrugt af lånerammen 3: Til en kommunens låntagning henregnes Tankefuld lån Lån til Havnekran % obligationslån, provenue Leje af pavillion Stenstrup Skole forsikringssum Forbrugt af låneramme 2008 i alt Restlåneramme 2008 (til optagelse senest ) Noter: 1 Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger i 2008 beløber sig til kr. (jvf. anlægsrapporten). Der er ikke i 2008 ydet tilskud fra energistyrelsen 2 Køb af jord Der er medtaget 85% af udgiften til erhvervelse af ejendomme med benyttelseskode 05 Landbrug bebygget. 3 Anlægsudgifter kommunale/kommunale selvstyrehavne I oversigten er medtaget udgiften vedrørende den kommunale del af havnen (rep. af bolværker og molehoveder m.v.) på 3,4 mio. kr. Trafikhavnens udgifter er i 2008 på 12,2 mio. kr. Herfra er trukket deponering på 7,7 mio. kr. Der er i 2008 låneoptaget 2,4 mio. kr. til havnekran. 4 Byfornyelse Nettoudgiften i 2008 udgør samlet set kr., hvoraf kr. er låneberettigede (jvf. regler om 95% lånemulighed) 5 Skoleområdet - dispensationer Indenrigs- og sundhedsministeriet har i 2008 meddelt dispensation fra lånerammen vedr. anlægsudgifter på skoleområdet på 9,6 mio. kr. fra den særlige lånepulje og 11,2 mio. kr. til etablering af daginstitution og tandklinik samt renovering af plejeboliger og borgerservicebutik. Der har i 2008 har været udgifter på fkt på 8,4 mio. kr., samt udgifter på 0,5 mio. kr. til Borgerservicebutikken, i alt 8,9 mio. kr. som dermed kan dækkes ind via den meddelte dispensation. C:\PolWeb2\Work\Files_815_ XLS

18 SVENDBORG KOMMUNE Kommunaldirektørens område ØKONOMIKONTORET 17-Feb-09 Udarbejdet af Susanne Schønnemann OPGØRELSE AF LÅNERAMME FOR Trafikhavnen LÅNEADGANG Udgifter til anlægsarbejder Trafikhavnen - ekstern konto husbåd, elinstal, cash loader, havnepakhuset Udgifter til anlægsarbejder Trafikhavnen - ekstern konto Havnekran Regnskabstal udgifter 2008 if. Mette tal = låneprovenue Låneramme 2008 i alt Forbrugt af lånerammen Lån til Havnekran % obligationslån, provenue. I 2007 er tallet inkl. renter????? Forbrugt af låneramme 2008 i alt Restlåneramme 2008 (til deponering) Deponering 1/ Beløb, der stadig skal være deponeret 31/ eller ledig låneramme? Noter: Trafikhavnen Lånoptagelse på 9,4 mio. kr. vedr. Trafikhavnen er optaget i 2007, men udgifter afholdes primært i I opgørelsen er derfor medtaget udgifter som er afholdt i 2007, også udgifter som ikke vedr. lånoptagelsen på 9,4 mio. kr. Der skal deponeres 7,7 mio. kr. på baggrund af opgørelsen. En deponering der kan ophæves i 2008, hvor der vil være ledig låneramme på området. Der er løbende frigivet deponering Saldo på deponeringskontoen er 31/ forventes frigivet resten af Forventet saldo på deponeringskontoen 31/ Difference Udgifter if. Renes opgørelse provenue af lån inkl. renter rest til deponering Deponeret rest Udgifter 2007 if. Mette Udgifter 2008 if. Mette provenue rest. Svarer til saldo på deponeringskonto 10/ C:\PolWeb2\Work\Files_815_ XLS

19 Bilag: 4.1. Henvendelse fra Byggefagenes Samvirke Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 24. februar Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 40838/09

20 Appel! Lad os komme i gang! til Svendborg Byråd! Byggefagenes Samvirke, Svendborg henvender sig hermed til de politiske partier i Svendborg Byråd. Det er på baggrund af BS Forretningsudvalg 11/ diskuterede beskæftigelsessituationen i det Sydfynske for bygningsarbejderne, de aktuelle ledighedstal for de tilsluttede fagforeninger er: 3F Bygningsarbejdernes Fagforening (murerne) 220 ledige 23%. 3F Sydfyn 14% Malerne på Fyn 140 ledige 15% Tømrerne på Fyn 15% Blik&Rør & Rørklubben Dansk Metal 31 ledige 3,1% Elektrikkerne 42ledige 2,2% Som alle ved har den negative spiral omkring ledighed lynhurtig nået også det sydfynske område. For at imødegå dette må vi opfordrer Svendborg Byråd til at rette en henvendelse til regeringen eventuelt igennem Kommunernes landsforening for at få regeringen til, at lempe finanspolitikken ved at fjerne det kommunale bygge- og anlægsloft. Det vil give kommunerne mulighed for at realisere mange af de projekter, som regeringen hidtil har forhindret dem i at udføre af frygt for en overophedning af økonomien. det sammenholdt med, at blandt andet mange skoler rundt om i landet - det gælder også i de sydfynske kommuner - trænger til en voldsom overhaling, bør få statsministeren og hans økonomsike ministre til at handle. Lad os få løsnet de snærende bånd, som begrænser kommunernes handlefrihed og bruge nogle penge på at føre vores fælles faciliteter op til dato. Byggeriets parter Dansk Byggeri og Bygge & Anlægskartellet har fremsat forslag til en vækstpakke, der går ud på at:

21 Nybyggeri af almennyttige boliger for 3 mia. Kommunale anlægsinvesteringer for 2,5 mia. Renovering af offentlige bygninger for 2,5 mia. Vejvedligeholdelse for 1 mia. Fornyelse og renovering af spildevandsanlæg 1,5 mia. Tilskudsordninger til private boligejere til energiforb. for 1 mia. Det er småpenge i forhold til en bankpakke på 100 mia. og uforståeligt at man ikke kan finde midler til dette. Det kunne sammen med en fremrykning af midler fra regeringens såkaldte kvalitetsfond, som frem mod 2018 skal overføres til kommunerne for at skabe bedre fysiske rammer i daginstitutioner, folkeskoler, idrætsanlæg og på ældreområdet være med til at imødegå ledigheden. I stedet for at udbetale dagpenge til ledige bygningsarbejdere ville det være langt mere fordelagtigt, at få noget for pengene både bedre boliger og skatteindtægter. Byggefagenes samvirke, Svendborg opfordrer derfor Svendborg Byråd til aktivt at være med til at få gang i beskæftigelsen også i Svendborg. (Kopi tilsendt den lokale presse.) På Byggefagenes samvirke, Svendborgs vegne Formand Kaj Nielsen Tlf mobil 2835,9949 Byggefagenes Samvirke, Svendborg består af følgende medlemsorganisationer: Rørklubben V/ Dansk Metal, Svendborg. Blik & Rørforbundet, Svendborg Afdeling 3F Sydfyn, TIB (tømrerne) Fyn. 3F Bygningsarbejdernes Fagforening (murerne) Dansk Elforbund, Fyn. Malernes Fagforening, Fyn.

22 Bilag: 4.2. Brev fra KL til Folketingets medlemmer Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 24. februar Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 41930/09

23 KL. Til Folketingets medlemmer Dagbladet Politiken refererer i dag tal fra Velfærdsministeriet om kommunernes sarnlede anlægsaktiviteter i Flere folketingspartier har kommenteret regnskabsresultatet for 2008, og da offendige anlæg samtidig indgår som et centralt terna i debatten om den aktuelle økonomiske politik, finder KL anledning til at redegøre for den hidtidige udvikling og forventningerne til 2009 og de kommende år. Anlægsregnskabet for 2008 er i fuld overensstemmelse med de økonomiske aftaler mellem KL og regeringen og regeringens konjunkturpolitik. Foreløbige tal tyder på, at kommunerne i anlægsregnskabet ligger ca. 700 mio. under budgettet for Regeringen og et folketingsflertal indgik i marts 2008 finanslovsaftale om en sanktionslov for kommunernes anlæg i KL advarede dengang regefingen mod konsekvenseme af sanktionsloven på anlægsområdet, fordi det typisk fører til en stop-go politik, der umuliggør planlægning. Den 12. februar 2009 Jnr Sagsid Weldekampsgade 10 Postboks Kmbenhavn S Tlf Fax /2 Sanktionsloven indebar da også, at komtnunerne i foråret 2008 stoppede anlægsaktiviteterne. De ville nemlig være sikre på at få et regnskabsresultat under budgettet, så de undgår en sanktion i år. Dette var og er i fuld overenssternmelse med regeringens konjunkturpolitik, der har sigtet på at reducere bygge- og anlægssektoren. Kommunerne har derfor i overensstemtnelse med aftalerne med regeringen i 2008 udskudt byggerier, men også økonomiaftalen for 2009 lægger sotn følge af konjunkturpolitikken et loft over kommunemes anlæg. Derfor reducerede kommunerne i september og oktober de første udkast til anlægsbudgetter for 2009 med ca. 3.3 mia kr,, så budget 2009 er i overensstemmelse med økonomiaftalen. KL og koramunerne tager regetingens økonomiske politik til efterretning, og der sker i økonotniaftalen en samordning af kommunernes udgifter med regeringens økonomiske politik.

24 Regnskab 2008 og budget 2009 for kommunernes anlæg afspejler til fulde de indgåede aftaler. Hvis regeringen på et tidspunkt skønner, at der er behov for at justere den overordnede økonomiske politik, er KL og kommuneme naturligvis parate til at indgå aftaler herom. KL gennemfører i den sammenhæng for øjeblikket to analyser. For det første en analyse om mulighederne for at fremrykke anlægsaktiviteter på kort sigt. Og for det andet udarbejdelse af en langsigtet anlægsplan for perioden 2010 til 2018, jævnfør aftale med regeringen herom. På det korte sigt har KL i januar spurgt kommuneme om deres muligheder for at frerarykke investeringer til / ICL's undersøgelse viser, at kommunerne uden videre kan frerarykke investeringer for 1,5 rnia ler Hvis regeringen samtidig sikrer ekstra finansiering - fx i forrn af øget låneadgang eller en ophævelse af kommunemes deponerede midler - kan tre ud af fire kommuner fremrykke yderligere investeringer, måske helt op mod 3 mia kr på især folkeskole- og dagtilbudsområdet. Undersøgelsens hovedresultater er vedlagt dette brev. Med hensyn til anlægsniveauet på lidt længere sigt er KL og regeringen i sidste års økonomiaftale blevet enige om udrnøntningen af kvalitetsfonden. Den indebærer umiddelbart et løft af de komrnunale anlægsudgifter med 1 mia. kr. i 2010 og fremover. Men anlægsbehovene i kommunerne er højere. Derfor et kommuneme og KL i gang tned at udarbejde en investeringsplan, der skal sætte retningslinjetne for de komrnunale anlægsudgifter fra 2010 og fiere år frem. KL vil præsentere investeringsplanen i maj måned som oplæg til de kommende økonomiforhandlinger Investeringsplanen vil både give et overblik over det akutte vedligeholdelsesbehov i de kommunale daginstitutioner, folkeskoler, plejehjem mv., ligesotn den vil vise hvilke investeringer, der er nødvendige for at kunne opfylde nationale målsætninger på Idima-, transport- og energiområdet. Det er KL's opfattelse, at en prioritering af offendige investeringer på velfærdsområdeme ikke skal ske ved at reducere anlægsudgifterne på de øvrige områder. Derfor bliver den kommende investeringsplan et oplæg til debat om, hvilket sanilet investeringsniveau, der er behov for i de kommende år og hvordan det skal samordnes med regeringens økonomiske politik. en re' Peter Gorm Hansen 2

25 Bilag: 4.3. Notat vedr. gennemført undersøgelse af kommunernes mulighed for at fremrykke investeringer Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 24. februar Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 41933/09

26 ; 41, 411 Ki NOTAT Undersøgelse af kommunernes mulighed for at fremrykke investeringer KL's sekretariat har i perioden januar gennemfort en spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommuner for at afdække muligheden for at øge anlægsinvesteringerne i På nuværende tidspunkt har 88 kommuner besvaret spørgeskemaet, og resultatet er, at kommunerne umiddelbart har mulighed for at øge anlægsinvesteringerne i 2009 med ca. 1,5 naia. kr. under de nuværende finansieringsmuligheder. Såfremt der skabes nye muligheder for finansiering, angiver over 75 pct. af kommunerne, at det vil være muligt at øge investeringerne yderligere. Særligt ønskes lånemuligheder til folkeskole- og dagtilbudsområdet. Umiddelbar forøgelse Nedenstående tabel viser fordelingen af de investeringer, det er muligt at fremrykke til 2009: Mulig forogelse af de kommunale anlægsinvesteringer i 2009 Oniråde Mio. kr. Folkeskolen 244 Dagtilbud (inkl SFO) 145 Ældreområdet (ex ældreboliger) 18 Øvrige sociale institutioner 24 Kommunale veje 399 Administration 183 Andet 447 I alt Kilde: Kommunernes besvarelse af KL's spotgeskema Andel 17% 1 0 Vo 1 Vo 2 Vo 2 7 % 13 Vo 3 1 Yo 100 Vo Den 14. januar 2009 Jnr Sagsid Ref JEJ Dir Weidekampsgade 10 Postboks Kabenhavn S Tlf Fax /1 En opdeling af de angivne investeringer på områder viser, at knap 250 mio. kr., ellet 17 pct. af investeringerne, vil vedrøre folkeskoleområdet, men også

27 på dagtilbudsområdet er der mulighed for at fremzykke investeringer for knap 150 mio. kr. Endvidere er der mulighed for at fretnrykke investeringer i størrelsesordenen 180 mio. kt. inden for kommunemes administtation samt investeringer i kommunale veje for næsten 400 mio kr,, mens 450 mio. vedrører øvrige kommunale områder. Muligheder ved ny finansiering Under de nuværende finansieringsmuligheder har under halvdelen af kommunerne mulighed for at frerarykke investeringer. Hvis der skabes nye muligheder, fx i form af lånepuljer, vurderer 67 af de 88 kommuner at de vil kunne fremrykke yderligere investeringer til Herunder nævner flere kommuner muligheden for at fremrykke kvalitetsfondsmidleme. Enkelte kommuner anfører dog, at en øget låneadgang ikke vil skabe incitament til at øge investeringerne for dem, da det ikke er et ønske at belaste kommunen i de komtnende år med øgede udgifter til tenter og afdrag på lån. Flete af disse kommuner anfører, at der er behov for 100 Vo statslig finansiering. Folkeskole og dagtilbud foretrækkes Til spørgsmålet om, på hvilke borgemære serviceområder, den enkelte kommune vil foretrække at få øgede lånemuligheder, har kommunerne svaret, som det fremgår i nedenstående tabel: Områder hvorpå kommunerne vil foretrække at have målretter lånemulighed Fore 'ikket område Antal kommune Foretrækker folkeskole 53 Forettækker dagtilbud 33 Forettækker ældreområdet 6 Fotettækker øvrige sociale institutioner 8 Forettækker administration 5 Forettækker sundhed 3 Foretrældzer fritid/idræt/kultur 12 Foretrækker veje/infrastruktur 12 Fotetrældcet b in er/vedli ehold 9 Kilde: Kommunernes besvarelse af KL's sporgeskema Kommunerne vil altså hovedsageligt foretrække målrettede lånemuligheder på folkeskole- og dagtilbudsområdet, men også lån til fritids- og kultutomtådet ønskes af flere kommuner. Det er altså i høj grad på kvalitetsfondens områder, kommunerne er interesseret i lånemuligheder 2

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

I bilag 2 kan man se udviklingen i lånerammen fra 2007 til 2016, herunder fordelingen af udgifter vedr. lånedispensationer.

I bilag 2 kan man se udviklingen i lånerammen fra 2007 til 2016, herunder fordelingen af udgifter vedr. lånedispensationer. Gældsudvikling i Svendborg Kommune I forbindelse med at kommunens nettogæld afdrages ganske betydeligt, specielt fra 2019 og frem, gives her et kort overblik over lånemuligheder samt udviklingen i kommunens

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 24-02-2009 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 24-02-2009 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 24-02-2009 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Flemming Madsen, Lise-Lotte Tilsted, Jesper Ullemose, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 10-04-2007 Kl. 15:30 udvalgsværelse 1 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Christian

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5

Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5 Referat Integrationsrådet's møde Onsdag den 20-08-2008 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Kim Nguyen, Enis Mallopolci, Fadil Bucan, Kobra Karimi, Ahmet Corap, Greily Mikkelsen, Bente Kjær, Curt Sørensen,

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Delt ager e: Lise - Lott e Tilst ed, Ulla Lars en, J ens Mun k, K aren Stra ndh ave, Bru no Han sen, Arn

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 10-01-2007 Kl. 15:00 Byhaveskolen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Forberedelse af dialogmøde med særligt indbudte selvejende daginstitutioner...

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 04. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:55 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

Kopi af bestyrelsesbeslutningen af møde torsdag den Torsdag den 25. februar 2010 om optagelse af lån.

Kopi af bestyrelsesbeslutningen af møde torsdag den Torsdag den 25. februar 2010 om optagelse af lån. Kopi af bestyrelsesbeslutningen af møde torsdag den Torsdag den 25. februar 2010 om optagelse af lån. 41) Indkøb af biler. Optagelse af lån. Assens Forsyning skal i den kommende periode udskifte en del

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi.

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi. Økonomisk Sekretariat 12. marts 2010 Kee/mpt/pej Oplæg Hvidovre Kommune, Langsigtet økonomisk politik De aktuelle såvel som de forventede fremadrettede udsigter for den kommunale økonomi er præget af krise

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod

(i 1.000 kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 2016 2017 2018 2019 For/imod/undlod Side 1 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2016 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo14-41040 217976-15_v1_Afstemningsliste B2016 2. beh. i Byråd.XLS]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2017-2018-2019 (+)

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Torben Brøgger og Frederik Østergaard Kristiansen

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Torben Brøgger og Frederik Østergaard Kristiansen Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom Ved Torben Brøgger og Frederik Østergaard Kristiansen 2 Dagsorden Velkomst. Introduktion. Regulering af kommunernes låntagning:

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 12:00 Entreprenørafdelingen, Bodøvej 1, 5700 Svendborg

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 12:00 Entreprenørafdelingen, Bodøvej 1, 5700 Svendborg Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 02-04-2007 Kl. 12:00 Entreprenørafdelingen, Bodøvej 1, 5700 Svendborg Deltagere: Flemming Madsen, Niels Højte Hansen, Jesper Kiel, Mogens Johansen,

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

15. Boligplacering af flygtninge

15. Boligplacering af flygtninge Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 15. Boligplacering af flygtninge 15-042223 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig øget tilgang af flygtninge

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen

Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen Deltagere: Frank Müller-Bøgh, Bjarne Egeberg, Bo Madsen, Bo Tune, Ejner Larsen, Niels Thrysøe, Anne Strømkjær, Carsten Kallesøe,

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 5

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 5 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 14-06-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Medhat Khattab, Jens Munk, Hanne Klit Afbud: Jesper Kiel

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Deltagere: Masoum Moradi, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Grete Schødts, Bjarne Hansen,

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 20-06-2016 Økonomiudvalget - 20-06-2016 20.06.2016 kl. 17:45 Mødecenter C - Lokale 32 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Deltagere: Arne Ebsen, Pia Dam, Mogens Stampe, Jens Munk Afbud: Mette Kristensen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Referat Integrationsrådet's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Integrationsrådet's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Integrationsrådet's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 19:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Fadil Bucan, Bente Kjær, Cafer Koyuncu, Banafsheh Razavian, Siham Christensen,

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 13-08- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 13-08- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 13-08- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Deltagere: Arne Ebsen, Pia Dam, Mette Kristensen, Mogens Stampe Afbud: Jens Munk Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Niels Høite Hansen, Medhat Khattab Indholdsfortegnelse

Læs mere