Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 24-02- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3"

Transkript

1 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn e Ebse n, Fl em min g Mad

2 sen, Jør gen Lun dsga ard, Curt Søre nsen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Forslag til ændret administrativ organisation Opgørelse af låneramme Henvendelse til regeringen og KL Orientering...4

3 Økonomiudvalget s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt. 2. Forslag til ændret administrativ organisation 08/44113 Beslutningstema: Endelig vedtagelse af ny administrativ organisation. Sagsfremstilling: Byrådet besluttede på mødet den 16. december 2008 den overordnede model for kommunens administrative organisation. Byrådet valgte modellen med 4 sektordirektører (model 1). I forlængelse af Byrådets beslutning har direktionen udarbejdet forslag til placering af de områder og afdelinger, der ikke var endeligt placeret i den valgte model. Forslaget indebærer, at: Jobcenter placeres under Økonomi Borgerservice, IT, ESDH placeres i nyt direktørområde Trafik og Havne placeres i nyt direktørområde Erhverv, SUS, Fækstforum og andre udviklingsprojekter placeres i nyt direktørområde Nærdemokratiudvalg placeres under Miljø og Teknik Integrationsområdet placeres under Børn og Unge Indkøbsafdelingen placeres under Økonomi Juridisk Afdeling placeres under kommunaldirektøren Kommunaldirektørområdet og Grafisk Afdeling placeres under kommunaldirektøren Forslaget vedrører alene den administrative struktur. Den politiske forankring af opgaverne fastholdes således uændret, indtil der politisk måtte træffes beslutning om andet. Sagen har været sendt i høring, og der er indkommet et høringssvar, der vedrører placering af IT-området. Økonomiske konsekvenser: Forslaget medfører ingen ændringer af de økonomiske konsekvenser af model 1. Indstilling: Direktionen indstiller, at udvalget anbefaler den foreslåede udmøntning af model 1. 1

4 Økonomiudvalget s møde den Bilag: Åben - Notat - administrativ struktur.doc Åben - Høringssvar vedr. IT-området Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Udvalget mener, at it bør placeres i kommunaldirektørens område. Det bør overvejes at placere nærdemokrati centralt samt at placere Kollektiv Trafik i Miljø og Teknik. Steen Gundertofte (V) og Jens Munk (O) var fraværende. Beslutning i Socialudvalget den : Indstilles, idet Socialudvalget tilkendegiver, at Nærdemokrati bør placeres under Kommunaldirektørens område. Medhat Khattab (I) tilkendegiver, at Integration bør placeres under Kultur, Plan og Erhverv, samt understreger vigtigheden af, at Turisme prioriteres højt. Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den : Indstilles med følgende bemærkninger. Nærdemokratiudvalget bør henlægges til Kommunaldirektørens område. Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Indstilles, idet udvalget tilkendegiver, at Nærdemokrati bør placeres under Kommunaldirektørens område. Medhat Khattab (I) tilkendegiver, at Integration bør placeres under Kultur, Plan og Erhverv samt understreger vigtigheden af, at turisme prioriteres højst. Beslutning i Udvalget for Børn og unge den : Indstilles med bemærkning om, at Nærdemokrati bør placeres under kommunaldirektørens område. Udvalget vil ydermere finde det naturligt, at Integration samtidigt politisk flyttes til udvalgets område. Beslutning i Erhvervsudvalget den : Indstilles, idet "Nærdemokratiudvalget" bør placeres under Kommunaldirektørens område. Medhat Khattab (I) tilkendegiver, at Integration bør placeres under Kultur, Plan og Erhverv samt understreger vigtigheden af, at turisme prioriteres højst. Beslutning i Økonomiudvalget den : Direktionens indstilling tiltrådt, idet Nærdemokratiudvalget placeres under kommunaldirektøren. Finn Olsen (B) og Jørgen Lundsgaard (C) var fraværende. 3. Opgørelse af låneramme

5 Økonomiudvalget s møde den /36670 Beslutningstema: Godkendelse af låneramme 2008 for Svendborg Kommune. Sagsfremstilling: Lånerammen er opgjort på baggrund af låneberettigede udgifter afholdt i 2008 og meddelte lånedispensationer. De låneberettigede udgifter vedrører primært udgifter til jordkøb, udgifter på forsynings- og byfornyelsesområdet og udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter. Den uudnyttede låneramme udgør i alt 28,4 mio. kr., jf. særskilt bilag. Der er i 2008 budgetlagt låneoptagelse på 37,15 mio. kr. På grund af finanskrisen er låneoptagelsen ikke foretaget i Låneoptagelsen skal foretages senest , jvf. Velfærdsministeriets regler. Den budgetlagte låneoptagelse søges overført til 2009 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Økonomiske konsekvenser: Der optages 28,4 mio. kr. i KommuneKredit med en løbetid på 25 år. Låneydelsen, der ved en rente på 5% udgør ca. 2 mio. kr., er budgetlagt. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr af 19. november 2008 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. Indstilling: Direktionen anbefaler, at: lånerammen for 2008 for Svendborg Kommune godkendes. der låneoptages 28,4 mio. kr. med variabel rente og 25 års løbetid i KommuneKredit. Bilag: Åben - Opgørelse af Lånerammen 2008 (excel) Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Finn Olsen (B) og Jørgen Lundsgaard (C) var fraværende. 4. Henvendelse til regeringen og KL 09/6868 Beslutningstema: Beslutning om at rette henvendelse til regeringen og KL om lempelse af finanspolitikken. Sagsfremstilling: På baggrund af henvendelse fra Byggefagenes Samvirke ønsker den socialdemokratiske byrådsgruppe, at Svendborg Byråd retter en samlet henvendelse til KL og regeringen om at lempe finanspolitikken, så 3

6 Økonomiudvalget s møde den kommunerne får mulighed for at igangsætte nødvendige byggeri- og anlægsopgaver. Man opfordrer samtidig til, at låneadgangen til finansiering heraf lempes. Indstilling: Den socialdemokratiske byrådsgruppe indstiller: at Byrådet retter henvendelse til regeringen og KL om lempelse af finanspolitikken. Bilag: Åben - Henvendelse fra Byggefagenes Samvirke Åben - Brev fra KL til Folketingets medlemmer Åben - Notat vedr. gennemført undersøgelse af kommunernes mulighed for at fremrykke investeringer Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Finn Olsen (B) og Jørgen Lundsgaard (C) var fraværende. 5. Orientering Beslutning i Økonomiudvalget den : Borgmesteren orienterede om PR-udvalgets projekt. Finn Olsen (B) og Jørgen Lundsgaard (C) var fraværende. 4

7 Økonomiudvalget s møde den Underskriftsblad: Lars Erik Hornemann Svend Rosager Jesper Ullemose Finn Olsen Bruno Hansen Arne Ebsen Flemming Madsen Jørgen Lundsgaard Curt Sørensen 5

8 Bilag: 2.1. Notat - administrativ struktur.doc Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 24. februar Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 21127/09

9 Notat vedr. opfølgning på den administrative organisation Direktionen besluttede den 18. december 2008 i forlængelse af Byrådets valg af model 1 at foretage en kort analyse med henblik på en konkretisering af modellen, herunder anbefaling af placering af de områder og afdelinger, der ikke kan betragtes som endeligt placeret i den valgte model. Kommunaldir. Område Rådhuset Ramsherred Svendborg Tlf Fax. Der er i forlængelse heraf peget på følgende afdelinger og områder: Jobcenter, borgerservice, IT, ESDH, Trafik og Havne, Erhverv, SUS, Vækstforum og andre udviklingsprojekter, Nærdemokratiudvalg, Integrationsområdet Indkøbsafdeling Juridisk Afdeling Kommunikationsområdet og Grafisk Afdeling, 14, januar 2009 Sagsid Ref. Hans Ibsen/John Jensen Forslaget vedrører alene den administrative struktur og den politiske forankring af opgaverne fastholdes således uændret indtil der politisk måtte træffes beslutning om andet. Jobcenter: Jobcentret forankres i det nynormerede direktørområde for Økonomi. Herved sikres tæt samspil med kommunens økonomistyring i øvrigt. I forbindelse med det igangværende fusionsarbejde i Jobcentret drøftes det faglige og praktiske samarbejde med Borgerservice og Erhverv. Borgerservice, IT og ESDH, Borgerservice, IT og ESDH integreres i en ny afdeling, der som fællesmængde får digitalisering og logistik. Afdelingen placeres i det nysammensatte direktørområde for "Kultur og Erhverv". Hermed sikres en god sammenhæng mellem kommunens "eksterne" udvikling (fx Citta Slow og serviceprofil) og den "interne" udvikling (fx arbejdsgangsanalyser og benchmarking). Trafik og havne Området fastholdes i det nysammensatte direktørområde for Kultur og Erhverv. Det er vurderingen, at der i de forgangne 2 år er opnået meget synlige resultater ved sammenhængen mellem kultur, plan og trafik/havne. Dette vil kunne understøttes yderligere ved sammenhængen til en ny afdeling for vækstinitiativer (se nedenstående). Hertil kommer, at der i de kommende år kan imødeses en meget væsentlig udviklingsopgave på havnearealerne. En opgave, der er meget snævert knyttet sammen med planafdelingen. Når området overgår til en stabil driftssituation kan den administrative placering genovervejes med henblik på evt. overflytning til Miljø og Teknik. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

10 Erhverv, SUS, vækstforum og andre udviklingsprojekter Der oprettes en ny afdeling, der samler følgende aktiviteter: erhverv, turisme, SUS, vækstforum og en række udviklingsprojekter (f.eks. sport study sydfyn, Brüxelles-kontoret, Forskerparken, Film Fyn og andre fynske udviklingsprojekter, fundraising). Afdelingens fællesmængde handler om vækstfremmende foranstaltninger. Nærdemokrati Nærdemokrati-området placeres ved direktørområdet for Miljø og Teknik, idet en betydelig del af dialogen med borgerne omhandler emner fra Miljø og Tekniks område: hertil kommer, at denne forankring vil sikre, at alle direktørområder har et tværgående ansvarsområder jfr ideerne bag den oprindelige kombinationsmodel. Integrationsområdet Der etableres en ny tværgående stabsfunktion for integrationsområdet. Herfra koordineres indsatsen i forhold til en ny tværgående integrationspolitik. Området placeres under direktørområdet for Børn og unge jfr. ovenstående. Indkøbsafdelingen Hvad angår indkøbsfunktionen anbefales denne placeret under økonomidirektørens område, hvor der både fagligt og systemmæssigt er en tæt sammenhæng i opgaver. Juridisk Afdeling Juridisk Afdeling får reference til kommunaldirektøren Kommunikationsområdet og Grafisk Afdeling Kommunikationsområdet og grafisk afdeling samles i en ny informationsafdeling. Afdelingen placeres med reference til kommunaldirektøren. Referenceforhold for sekretariatsbetjeningen af Byråd, Økonomiudvalg, og direktion afklares i forbindelse med den endelige strukturtilpasning. Tidsplan Direktionens forslag sendes i kort høring til de berørte afdelinger i perioden januar mhp. Politisk behandling i februar måned. Besparelsesudmøntning Ved gennemførelse af den valgte model med 4 fagdirektører forventes der i 2009 en besparelse på kr. ved nedlæggelse af en chefstilling og besparelsen på en medarbejder, men med lønudgift til direktør fra 1. april. Fra 2010 er forudsat en besparelse på 2 mio. kr. Besparelsen i 2009 kan gennemføres ved tilpasning af opgaver på Kultur-, Plan- og Erhvervsområdet samt omplacering af medarbejder indenfor Erhvervsområdet. Den permanente besparelse afklares i løbet af Side 2 af 3

11 ORGANISATIONSMODEL Kommunal. direktør HR Jura Kommunikation Grafisk Økonomi Budget og regnskab Konsulentafdeling ---- Indkøb Sekretariat Jobcenter B&U Sekretariat Distrikter Dagpleje Dagpasning Skoler Familieafdeling PPR Afdeling for specialområdet Integration SOC Sekretariat Sundhed og forebyggelse Myndighedsafdeling Socialafdeling Ældrehandicap M&T Sekretariat og udvikling Anlæg og ejendomme Byg, Vej og Miljø Natur og Vand Drift Nærdemokrati Kultur, Plan og Erhverv Sekretariat Kultur Fritid Plan Musikskole Ungdoms-skole Bibliotek Havn og trafik Erhvervs-kontor Vækstforum SUS Borgerservice, IT og ESDH Side 3 af 3

12 Bilag: 2.2. Høringssvar vedr. IT-området Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 24. februar Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 40753/09

13 From: CN=John Jensen/OU=OKBJOJ/OU=O/O=Svendborg-Kom Sent: :49:34 To: CN=Jane CC: Subject: Høringssvar vedr. IT-området Bo Tune/MSIBOT/A/Svendborg-Kom :44 Til cc Emne Hans Ibsen/KUDHAI/K/Svendborg- Høringssvar Hej Hans Jeg kan ikke lige finde på Intranettet hvor høringssvarene ift. ny organisering skal sendes til, så nu sender jeg det til dig og Kjeld. Jeg har på vegne af IT-afdelingen lovet at sende følgende kommentarer til forslaget. Høringssvar angående IT funktionens fremtidige placering. Direktionen har endnu engang foreslået at IT-funktionen skal placeres under en fagdirektørs ansvarsområde. Denne gang har direktionen fundet det hensigtsmæssigt, at IT-funktionen bliver endnu mere usynlig ved at placere den under en driftsafdeling-borgerservice. Direktionen er tilsyneladende så overbevist om det ideelle i denne placering, at man har iværksat den inden høringsperiodens udløb og politikerne har godkendt 4 direktør modellen endelig og før den nye direktør er ansat. Dette skal dog ikke afholde medarbejderne i Svendborg IT fra endnu engang i et høringssvar at anbefale den placering af IT funktionen, som hovedparten af landets kommuner og andre større virksomheder anvender, nemlig en placering som en selvstændig stab under kommunaldirektøren eller den administrerende direktør på lige fod med HR-funktionen. Denne synlige placering vil også fremme at man medtænker IT, når der fremkommer nye projekter i hele organisationen, således at der ikke skal efterrationaliseres for at få IT, med når et projekt er besluttet. IT funktionen er essentiel for en virksomheds optimale drift, da alle medarbejdere dagligt anvender IT.

14 Derfor bør det være en strategisk opgave på højeste niveau at sikre at IT fungerer. Dette gøres gennem kontinuerlige og ret dyre investeringer i såvel medarbejdere, teknik på både PC og serversiden, netværk og strøm og køl. Medarbejderne i Svendborg IT finder en sammenkobling med ESDH helt naturlig og vil ikke afvise, at der også er tætte bånd til kommunens drift at hjemmeside og intranet uanset at disse pt. driftmæssigt er outsourcet, tilsvarende overvejelserne med outsourcing af store dele af Svendborg IT s nuværende ansvarsområde. Uanset omfanget af en fremtidig outsourcing vil den resterende IT funktion stadig være optimalt placeret som en stab under kommunaldirektøren. Venlig hilsen Bo Tune

15 Bilag: 3.1. Opgørelse af Lånerammen 2008 (excel) Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 24. februar Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 23838/09

16 C:\PolWeb2\Work\Files_815_ XLS Ansøgning fra Skolerenoveringspuljen Folkeskoleområdet: Sted navn Vedtaget Budget Ovf. fra 2007 Korr. budget bevægelse 10/2 09 Forventet skolerenovering , , , , Lundby , , , , , Nordre , , , , Thurø , , , ,00 Udgifter i alt, hvor der er søgt lånedispensation ,09 Hvad har VFM bevilget ,00 Andre områder: Sted navn Vedtaget Budget Ovf. fra 2007 Korr. budget bevægelse 10/2 09 Forventet Klostervænget Ny daginst , , , , , Renovering af Borgerservice ,00 0, , , , Plejeboliger , , ,00 0,00 0,00 Tandklinik, lejes i stedet for 0,00 0,00 0,00 Udgifter i alt, hvor der er søgt lånedispensation ,40 Hvad har VFM bevilget ,00 Udgifter på anlæg skoleområdet/daginst ,99 Udgifter på anlæg Borgerservice , ,49 Ansøgning fra den ordinære pulje Fik afslag til budget 2008

17 SVENDBORG KOMMUNE Kommunaldirektørens område Budget & Regnskab 17-Feb-09 Udarbejdet af Susanne Schønnemann OPGØRELSE AF LÅNERAMME FOR Kommune Svendborg LÅNEADGANG Regnskabstal nr. i lånebekendtgørelsen Forsyningsvirksomheder Svendborg Kraftvarmeværk (Affaldsforbrændingsanlæg) Ialt Øvrige Energibesparende foranstaltninger - jf. note Tankefuld, køb af jord, benyttelseskode 05 jf. note Dokumentation? Har dagsorden Holmdrupvej 2, Tved, benyttelseskode 05 jv. note % Nettoudgifter til lån til betaling af ejendomsskatter Udgifter til anlægsarbejder i kommunale havne/selvstyrehavne - 2 nr Jf. note Nettoudgift vedr. Byfornyelse jvf. note ,38 Lånedispensationer Lånedispensation fra særlig lånepulje til anlægsudgifter på folkeskoleområdet - jf. note bogerservice butik Låneramme 2008 i alt Forbrugt af lånerammen 3: Til en kommunens låntagning henregnes Tankefuld lån Lån til Havnekran % obligationslån, provenue Leje af pavillion Stenstrup Skole forsikringssum Forbrugt af låneramme 2008 i alt Restlåneramme 2008 (til optagelse senest ) Noter: 1 Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger i 2008 beløber sig til kr. (jvf. anlægsrapporten). Der er ikke i 2008 ydet tilskud fra energistyrelsen 2 Køb af jord Der er medtaget 85% af udgiften til erhvervelse af ejendomme med benyttelseskode 05 Landbrug bebygget. 3 Anlægsudgifter kommunale/kommunale selvstyrehavne I oversigten er medtaget udgiften vedrørende den kommunale del af havnen (rep. af bolværker og molehoveder m.v.) på 3,4 mio. kr. Trafikhavnens udgifter er i 2008 på 12,2 mio. kr. Herfra er trukket deponering på 7,7 mio. kr. Der er i 2008 låneoptaget 2,4 mio. kr. til havnekran. 4 Byfornyelse Nettoudgiften i 2008 udgør samlet set kr., hvoraf kr. er låneberettigede (jvf. regler om 95% lånemulighed) 5 Skoleområdet - dispensationer Indenrigs- og sundhedsministeriet har i 2008 meddelt dispensation fra lånerammen vedr. anlægsudgifter på skoleområdet på 9,6 mio. kr. fra den særlige lånepulje og 11,2 mio. kr. til etablering af daginstitution og tandklinik samt renovering af plejeboliger og borgerservicebutik. Der har i 2008 har været udgifter på fkt på 8,4 mio. kr., samt udgifter på 0,5 mio. kr. til Borgerservicebutikken, i alt 8,9 mio. kr. som dermed kan dækkes ind via den meddelte dispensation. C:\PolWeb2\Work\Files_815_ XLS

18 SVENDBORG KOMMUNE Kommunaldirektørens område ØKONOMIKONTORET 17-Feb-09 Udarbejdet af Susanne Schønnemann OPGØRELSE AF LÅNERAMME FOR Trafikhavnen LÅNEADGANG Udgifter til anlægsarbejder Trafikhavnen - ekstern konto husbåd, elinstal, cash loader, havnepakhuset Udgifter til anlægsarbejder Trafikhavnen - ekstern konto Havnekran Regnskabstal udgifter 2008 if. Mette tal = låneprovenue Låneramme 2008 i alt Forbrugt af lånerammen Lån til Havnekran % obligationslån, provenue. I 2007 er tallet inkl. renter????? Forbrugt af låneramme 2008 i alt Restlåneramme 2008 (til deponering) Deponering 1/ Beløb, der stadig skal være deponeret 31/ eller ledig låneramme? Noter: Trafikhavnen Lånoptagelse på 9,4 mio. kr. vedr. Trafikhavnen er optaget i 2007, men udgifter afholdes primært i I opgørelsen er derfor medtaget udgifter som er afholdt i 2007, også udgifter som ikke vedr. lånoptagelsen på 9,4 mio. kr. Der skal deponeres 7,7 mio. kr. på baggrund af opgørelsen. En deponering der kan ophæves i 2008, hvor der vil være ledig låneramme på området. Der er løbende frigivet deponering Saldo på deponeringskontoen er 31/ forventes frigivet resten af Forventet saldo på deponeringskontoen 31/ Difference Udgifter if. Renes opgørelse provenue af lån inkl. renter rest til deponering Deponeret rest Udgifter 2007 if. Mette Udgifter 2008 if. Mette provenue rest. Svarer til saldo på deponeringskonto 10/ C:\PolWeb2\Work\Files_815_ XLS

19 Bilag: 4.1. Henvendelse fra Byggefagenes Samvirke Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 24. februar Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 40838/09

20 Appel! Lad os komme i gang! til Svendborg Byråd! Byggefagenes Samvirke, Svendborg henvender sig hermed til de politiske partier i Svendborg Byråd. Det er på baggrund af BS Forretningsudvalg 11/ diskuterede beskæftigelsessituationen i det Sydfynske for bygningsarbejderne, de aktuelle ledighedstal for de tilsluttede fagforeninger er: 3F Bygningsarbejdernes Fagforening (murerne) 220 ledige 23%. 3F Sydfyn 14% Malerne på Fyn 140 ledige 15% Tømrerne på Fyn 15% Blik&Rør & Rørklubben Dansk Metal 31 ledige 3,1% Elektrikkerne 42ledige 2,2% Som alle ved har den negative spiral omkring ledighed lynhurtig nået også det sydfynske område. For at imødegå dette må vi opfordrer Svendborg Byråd til at rette en henvendelse til regeringen eventuelt igennem Kommunernes landsforening for at få regeringen til, at lempe finanspolitikken ved at fjerne det kommunale bygge- og anlægsloft. Det vil give kommunerne mulighed for at realisere mange af de projekter, som regeringen hidtil har forhindret dem i at udføre af frygt for en overophedning af økonomien. det sammenholdt med, at blandt andet mange skoler rundt om i landet - det gælder også i de sydfynske kommuner - trænger til en voldsom overhaling, bør få statsministeren og hans økonomsike ministre til at handle. Lad os få løsnet de snærende bånd, som begrænser kommunernes handlefrihed og bruge nogle penge på at føre vores fælles faciliteter op til dato. Byggeriets parter Dansk Byggeri og Bygge & Anlægskartellet har fremsat forslag til en vækstpakke, der går ud på at:

21 Nybyggeri af almennyttige boliger for 3 mia. Kommunale anlægsinvesteringer for 2,5 mia. Renovering af offentlige bygninger for 2,5 mia. Vejvedligeholdelse for 1 mia. Fornyelse og renovering af spildevandsanlæg 1,5 mia. Tilskudsordninger til private boligejere til energiforb. for 1 mia. Det er småpenge i forhold til en bankpakke på 100 mia. og uforståeligt at man ikke kan finde midler til dette. Det kunne sammen med en fremrykning af midler fra regeringens såkaldte kvalitetsfond, som frem mod 2018 skal overføres til kommunerne for at skabe bedre fysiske rammer i daginstitutioner, folkeskoler, idrætsanlæg og på ældreområdet være med til at imødegå ledigheden. I stedet for at udbetale dagpenge til ledige bygningsarbejdere ville det være langt mere fordelagtigt, at få noget for pengene både bedre boliger og skatteindtægter. Byggefagenes samvirke, Svendborg opfordrer derfor Svendborg Byråd til aktivt at være med til at få gang i beskæftigelsen også i Svendborg. (Kopi tilsendt den lokale presse.) På Byggefagenes samvirke, Svendborgs vegne Formand Kaj Nielsen Tlf mobil 2835,9949 Byggefagenes Samvirke, Svendborg består af følgende medlemsorganisationer: Rørklubben V/ Dansk Metal, Svendborg. Blik & Rørforbundet, Svendborg Afdeling 3F Sydfyn, TIB (tømrerne) Fyn. 3F Bygningsarbejdernes Fagforening (murerne) Dansk Elforbund, Fyn. Malernes Fagforening, Fyn.

22 Bilag: 4.2. Brev fra KL til Folketingets medlemmer Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 24. februar Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 41930/09

23 KL. Til Folketingets medlemmer Dagbladet Politiken refererer i dag tal fra Velfærdsministeriet om kommunernes sarnlede anlægsaktiviteter i Flere folketingspartier har kommenteret regnskabsresultatet for 2008, og da offendige anlæg samtidig indgår som et centralt terna i debatten om den aktuelle økonomiske politik, finder KL anledning til at redegøre for den hidtidige udvikling og forventningerne til 2009 og de kommende år. Anlægsregnskabet for 2008 er i fuld overensstemmelse med de økonomiske aftaler mellem KL og regeringen og regeringens konjunkturpolitik. Foreløbige tal tyder på, at kommunerne i anlægsregnskabet ligger ca. 700 mio. under budgettet for Regeringen og et folketingsflertal indgik i marts 2008 finanslovsaftale om en sanktionslov for kommunernes anlæg i KL advarede dengang regefingen mod konsekvenseme af sanktionsloven på anlægsområdet, fordi det typisk fører til en stop-go politik, der umuliggør planlægning. Den 12. februar 2009 Jnr Sagsid Weldekampsgade 10 Postboks Kmbenhavn S Tlf Fax /2 Sanktionsloven indebar da også, at komtnunerne i foråret 2008 stoppede anlægsaktiviteterne. De ville nemlig være sikre på at få et regnskabsresultat under budgettet, så de undgår en sanktion i år. Dette var og er i fuld overenssternmelse med regeringens konjunkturpolitik, der har sigtet på at reducere bygge- og anlægssektoren. Kommunerne har derfor i overensstemtnelse med aftalerne med regeringen i 2008 udskudt byggerier, men også økonomiaftalen for 2009 lægger sotn følge af konjunkturpolitikken et loft over kommunemes anlæg. Derfor reducerede kommunerne i september og oktober de første udkast til anlægsbudgetter for 2009 med ca. 3.3 mia kr,, så budget 2009 er i overensstemmelse med økonomiaftalen. KL og koramunerne tager regetingens økonomiske politik til efterretning, og der sker i økonotniaftalen en samordning af kommunernes udgifter med regeringens økonomiske politik.

24 Regnskab 2008 og budget 2009 for kommunernes anlæg afspejler til fulde de indgåede aftaler. Hvis regeringen på et tidspunkt skønner, at der er behov for at justere den overordnede økonomiske politik, er KL og kommuneme naturligvis parate til at indgå aftaler herom. KL gennemfører i den sammenhæng for øjeblikket to analyser. For det første en analyse om mulighederne for at fremrykke anlægsaktiviteter på kort sigt. Og for det andet udarbejdelse af en langsigtet anlægsplan for perioden 2010 til 2018, jævnfør aftale med regeringen herom. På det korte sigt har KL i januar spurgt kommuneme om deres muligheder for at frerarykke investeringer til / ICL's undersøgelse viser, at kommunerne uden videre kan frerarykke investeringer for 1,5 rnia ler Hvis regeringen samtidig sikrer ekstra finansiering - fx i forrn af øget låneadgang eller en ophævelse af kommunemes deponerede midler - kan tre ud af fire kommuner fremrykke yderligere investeringer, måske helt op mod 3 mia kr på især folkeskole- og dagtilbudsområdet. Undersøgelsens hovedresultater er vedlagt dette brev. Med hensyn til anlægsniveauet på lidt længere sigt er KL og regeringen i sidste års økonomiaftale blevet enige om udrnøntningen af kvalitetsfonden. Den indebærer umiddelbart et løft af de komrnunale anlægsudgifter med 1 mia. kr. i 2010 og fremover. Men anlægsbehovene i kommunerne er højere. Derfor et kommuneme og KL i gang tned at udarbejde en investeringsplan, der skal sætte retningslinjetne for de komrnunale anlægsudgifter fra 2010 og fiere år frem. KL vil præsentere investeringsplanen i maj måned som oplæg til de kommende økonomiforhandlinger Investeringsplanen vil både give et overblik over det akutte vedligeholdelsesbehov i de kommunale daginstitutioner, folkeskoler, plejehjem mv., ligesotn den vil vise hvilke investeringer, der er nødvendige for at kunne opfylde nationale målsætninger på Idima-, transport- og energiområdet. Det er KL's opfattelse, at en prioritering af offendige investeringer på velfærdsområdeme ikke skal ske ved at reducere anlægsudgifterne på de øvrige områder. Derfor bliver den kommende investeringsplan et oplæg til debat om, hvilket sanilet investeringsniveau, der er behov for i de kommende år og hvordan det skal samordnes med regeringens økonomiske politik. en re' Peter Gorm Hansen 2

25 Bilag: 4.3. Notat vedr. gennemført undersøgelse af kommunernes mulighed for at fremrykke investeringer Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 24. februar Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 41933/09

26 ; 41, 411 Ki NOTAT Undersøgelse af kommunernes mulighed for at fremrykke investeringer KL's sekretariat har i perioden januar gennemfort en spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommuner for at afdække muligheden for at øge anlægsinvesteringerne i På nuværende tidspunkt har 88 kommuner besvaret spørgeskemaet, og resultatet er, at kommunerne umiddelbart har mulighed for at øge anlægsinvesteringerne i 2009 med ca. 1,5 naia. kr. under de nuværende finansieringsmuligheder. Såfremt der skabes nye muligheder for finansiering, angiver over 75 pct. af kommunerne, at det vil være muligt at øge investeringerne yderligere. Særligt ønskes lånemuligheder til folkeskole- og dagtilbudsområdet. Umiddelbar forøgelse Nedenstående tabel viser fordelingen af de investeringer, det er muligt at fremrykke til 2009: Mulig forogelse af de kommunale anlægsinvesteringer i 2009 Oniråde Mio. kr. Folkeskolen 244 Dagtilbud (inkl SFO) 145 Ældreområdet (ex ældreboliger) 18 Øvrige sociale institutioner 24 Kommunale veje 399 Administration 183 Andet 447 I alt Kilde: Kommunernes besvarelse af KL's spotgeskema Andel 17% 1 0 Vo 1 Vo 2 Vo 2 7 % 13 Vo 3 1 Yo 100 Vo Den 14. januar 2009 Jnr Sagsid Ref JEJ Dir Weidekampsgade 10 Postboks Kabenhavn S Tlf Fax /1 En opdeling af de angivne investeringer på områder viser, at knap 250 mio. kr., ellet 17 pct. af investeringerne, vil vedrøre folkeskoleområdet, men også

27 på dagtilbudsområdet er der mulighed for at fremzykke investeringer for knap 150 mio. kr. Endvidere er der mulighed for at fretnrykke investeringer i størrelsesordenen 180 mio. kt. inden for kommunemes administtation samt investeringer i kommunale veje for næsten 400 mio kr,, mens 450 mio. vedrører øvrige kommunale områder. Muligheder ved ny finansiering Under de nuværende finansieringsmuligheder har under halvdelen af kommunerne mulighed for at frerarykke investeringer. Hvis der skabes nye muligheder, fx i form af lånepuljer, vurderer 67 af de 88 kommuner at de vil kunne fremrykke yderligere investeringer til Herunder nævner flere kommuner muligheden for at fremrykke kvalitetsfondsmidleme. Enkelte kommuner anfører dog, at en øget låneadgang ikke vil skabe incitament til at øge investeringerne for dem, da det ikke er et ønske at belaste kommunen i de komtnende år med øgede udgifter til tenter og afdrag på lån. Flete af disse kommuner anfører, at der er behov for 100 Vo statslig finansiering. Folkeskole og dagtilbud foretrækkes Til spørgsmålet om, på hvilke borgemære serviceområder, den enkelte kommune vil foretrække at få øgede lånemuligheder, har kommunerne svaret, som det fremgår i nedenstående tabel: Områder hvorpå kommunerne vil foretrække at have målretter lånemulighed Fore 'ikket område Antal kommune Foretrækker folkeskole 53 Forettækker dagtilbud 33 Forettækker ældreområdet 6 Fotettækker øvrige sociale institutioner 8 Forettækker administration 5 Forettækker sundhed 3 Foretrældzer fritid/idræt/kultur 12 Foretrækker veje/infrastruktur 12 Fotetrældcet b in er/vedli ehold 9 Kilde: Kommunernes besvarelse af KL's sporgeskema Kommunerne vil altså hovedsageligt foretrække målrettede lånemuligheder på folkeskole- og dagtilbudsområdet, men også lån til fritids- og kultutomtådet ønskes af flere kommuner. Det er altså i høj grad på kvalitetsfondens områder, kommunerne er interesseret i lånemuligheder 2

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 24-02-2009 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 24-02-2009 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 24-02-2009 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Flemming Madsen, Lise-Lotte Tilsted, Jesper Ullemose, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 03-12-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 03-12-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 03-12-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen, Jørgen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 29-11-2011 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 29-11-2011 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 29-11-2011 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-03-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-03-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-03-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Direktionens forslag til høringsmateriale

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. september 2012. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. september 2012. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget onsdag den 5. september 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - 1. behandling af budget

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 6. september 2011

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 6. september 2011 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 6. september 2011 Kl. 8:00 i Rådssalen, Lyndby Afbud: Hans Olsen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - 1. behandling

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. maj 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. maj 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 8. maj 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 8. maj 2013...2 3. KF - Tids- og handleplan ny Kultur-, Fritids-

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere