Trafikstøjhandlingsplan 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikstøjhandlingsplan 2013"

Transkript

1 Trafikstøjhandlingsplan 2013

2 Forord Miljøministeriet har med støjbekendtgørelsen fra 2006 fastlagt, at der skal gennemføres en kortlægning af ekstern støj samt udarbejdes handlingsplaner til løsning af støjproblemer. Bekendtgørelsen udmønter et støjdirektiv fra EU. Det blev samtidig besluttet, at kortlægningen af trafikstøj i Danmark fremover skal ske efter NORD2000 modellen en model som ved beregning af dag, aften og natværdier for støjen i højere grad end tidligere modeller tager højde for, at vores følsomhed for støj er forskellig på forskellige tidspunkter over døgnet. Som opfølgning på støjbekendtgørelsen gennemførte Aalborg Kommune i 2007 en kortlægning af trafikstøjen langs et vejnet bestående af veje med mere end køretøjer pr døgn, som var fastlagt i støjbekendtgørelsen. Siden 2007 er der i forbindelse med bl.a. lokalplaner og planer for nye vejanlæg gennemført trafikstøjmæssige vurderinger efter de principper, som er fastlagt i støjbekendtgørelsen. Der er ligeledes med støjskærme og udlægning af støjdæmpende belægninger gennemført konkrete initiativber til begrænsning af støjgenerne. I 2012 er trafikstøj kortlægningen blevet udbygget, så det kortlagte vejnet nu omfatter veje med en trafik på mere end 500 biler pr døgn i det sammenhængende byområde i Aalborg og Nørresundby. Dette arbejde afspejles i denne handlingsplan. Indhold Resumé 3 Kortlagt område og grundlag for kortlægning 4 Resultater af kortlægningen 6 Indsats 13 Det fremadrettede arbejde 19 2

3 Resumé Støjhandlingsplanens væsentligste punkter Aalborg Kommune har i 2012 gennemført en kortlægning af trafikstøjen i tætbyområdet i Aalborg og Nørresundby. Kortlægningen omfatter alle de væsentlige trafikveje (årsdøgntrafik >500 biler/døgn), som sammenbinder tætbyområdet. Det kan konstateres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for L den i boligområder overskrides langs en stor del af det kortlagte vejnet de fleste steder alene for den bebyggelse som ligger i første række ud til de kortlagte veje. Endvidere er arbejdet med projekteringen af Egnsplanvej og det nye tilslutningsanlæg til E45 fortsat, og der arbejdes således stadig henimod en trafikal og støjmæssig aflastning af Gugvej og Universitetsboulevarden, når disse vejanlæg åbnes i år I forhold til kommunens planlægning er der i forbindelse med lokalplaner blevet gennemført støjberegninger i kommunens støjmodel med henblik på at forebygge støjgener i de nye byområder. Samlet udgør antallet af støjbelastede boliger i det kortlagte område omkring boliger. Knap hver tredje af disse er stærkt støjbelastet. Det svarer til 15% af de i alt boliger i hele tætbyområdet. Siden 2007 kan der som større konkrete indsatser på støjområdet nævnes udlægning af støjdæmpende asfalt på bl.a. Hjørringvej, Hobrovej, Humlebakken, Vestre Allé, Thistedvej og Øster Uttrup Vej samt etablering af støjskærme på busvejen parallelt med Universitetsboulevarden. Aalborg Kommune har opfordret Vejdirektoratet til at der udlægges støjdæmpende slidlag og at der etableres støjafskærmning langs statens motorvejsstrækninger. Aalborg Kommune vil også vurdere muligheden for at sænke hastigheden, hvor den er højere end 50 km/t, samt indføre stilleområder. Fremadrettet vil Aalborg Kommune fortsat arbejde for etablering af den 3. Limfjordsforbindelse som en Vestforbindelse, så de støjmæssige gevinster, der er forbundet hermed i den centrale midtby, kan realiseres på sigt. Derudover vil en væsentlig del af det fremadrettede arbejde være knyttet til fortsat videreudbredelse af støjdæmpende vejbelægninger, initiativer til fremme af cyklen og kollektive transportformer som alternativer til bilen samt gennem lokalplanlægningen at planlægge så støjproblemer forebygges og begrænses. 3

4 Kortlagt område og grundlag for kortlægningen Omfang af kortlægningen Kortlægningen af trafikstøjen i år 2012 omfatter veje med en døgntrafik på mere end 500 biler/døgn i tætbyområdet i Aalborg og Nørresundby. Det er den mest omfattende og mest detaljerede kortlægning af trafikstøjen, der hidtil er gennemført i kommunen. Resultaterne af kortlægningen og en beskrivelse af de initiativer, som Aalborg Kommune har igangsat eller vil igangsætte som opfølgning herpå fremgår af det følgende. E45 Aalborg Kommune er som vejmyndighed forpligtet til at varetage kortlægning og udarbejdelse af handlingsplan for håndtering af trafikstøjen langs de større kommuneveje. THISTEDVEJ FORBINDELSESVEJEN Aalborg Kommune har medtaget dele af statsvejnettet i kortlægningen herunder bl.a. motorvejene da disse spiller en væsentlig rolle både trafikalt og trafikstøjmæssigt. Initiativer til begrænsning af støjen fra statsvejene ligger dog i Vejdirektoratets regi. ANNEBERGVEJ HASSERISVEJ HOBROVEJ VESTERBRO NYHAVNSGADE ØSTRE ALLÉ SØNDERBRO HADSUNDVEJ ØSTRE UTTRUP VEJ HUMLEBAKKEN TRANHOLMVEJ Udstrækningen af det kortlagte vejnet er i alt ca. 280 km et areal på ca. 66 km 2. Til sammenligning omfattede kortlægningen i 2007 i alt 4,7 km kommuneveje. SKELAGERVEJ E45 UNIVERSITETSBOULEVARDEN Kortlægningen bygger på tællinger af trafikken og data fra trafikmodellen for Aalborg. For enkelte veje, hvor der ikke findes tællinger, og som ikke er med i HOBROVEJ trafikmodellen, er trafikken skønnet. Vejnet som er omfattet af trafikstøjkortlægningen i

5 53 db 58 db 63 db 68 db 73 db Myndigheder og retsgrundlag Med EUs Støjdirektiv (49/2002/EF) og udmøntningen af dette i dansk lov med støjbekendtgørelsen (BEK 717 af 13/06/2006 senere erstattet af BEK 1309 af 21/12/2011) blev der opstillet en række formelle krav til myndighedernes arbejde med støj Støjbekendtgørelsen fastlægger, at der senest i år 2012 skal være udarbejdet støjkort for vejnettet i de større samlede byområder over indbyggere, alle de større veje, jernbaner, lufthavne mv. Det er herefter hensigten, at der hvert femte år sker en revision af kortlægningen og handlingsplanerne. Rekreative områder i åbent land Sommerhuse Grønne områder Campingpladser Rekreative områder i nærhed af byområder Bydelsparker Kolonihaver Nyttehaver Turistcampingpladser Boligområder Boligbebyggelse Daginstitutioner Opholdsarealer Max. 53 db Max. 58 db Max. 58 db 4. Gældende grænseværdier Kortlægningen sker med anvendelse af NORD2000 beregningsmodellen, som giver et ret præcist billede af støjen langs vejnettet. Offentlige formål Hospitaler Uddannelsesinstitutioner Skoler Max. 58 db Miljøstyrelsen har i vejledning nr. 4/2007 Støj fra veje fastlagt vejledende grænseværdier for trafikstøjen udtrykt ved indikatoren L den (d=day, e=evening, n=night). Støjindikatorer Liberale erhverv m.v. Hoteller, kontorer Butikker Vejledende støjgrænseværdi Acceptabel værdi i særlige tilfælde Max. 63 db L day, L evening og L night er de A-vægtede gennemsnitlige lydtrykniveauer bestemt for hhv. dag, aften og nat på samtlige dage i et meteorologisk referenceår. Vægtningen ved bestemmelse af L den sker ved at støjniveauerne for aften og nat gives et tillæg på hhv. +5 db og +10 db. L den udtrykker dermed det gennemsnitlige lydtrykniveau set over et referenceår. Beregning af L den - et eksempel Ved beregningen af L den sammenvejes støjen for 12 dagtimer, 3 aftentimer og 9 nattetimer. Antages L day = 65 db, L evening = 55 db og L night = 50 db fås følgende: L den = 10 log ((12 10 (65/10) ((55+5)/10) ((50+10)/10) )/24) = 63,2 db 5

6 E4 5 FORBINDELSESVEJEN TH IS TE DV EJ GVEJ BR O EBER NYHAVNSGADE VE ST ER ANN ØSTRE UTTRUP VEJ ØST EJ SØNDERBRO VE LM KE HO AK N AN EB UNIVERSITETSBOULEVARDEN E45 BR OV ML TR SERI HAS EJ DV UN ERVEJ HO HU DS HOBROV HA SKELAG 6 J LLÉ EJ SVEJ RE A

7 Resultater af kortlægningen Resumé af støjkortene Langs det udpegede vejnet har Aalborg Kommune gennemført beregninger af trafikstøjniveauerne. Beregningerne er udført i værktøjet SoundPlan. På baggrund af beregningerne er der optegnet kort for støjbelastningen. Da trafikstøjen varierer med højden, er der optegnet kort for hhv. 1,5 m over terræn og 4,0 m over terræn. Kortlægningen omfatter såvel bestemmelse af L den som bestemmelse af støjen om aftenen L evening og i natperioden L night. Kun L den og L night er beskrevet i det følgende jf. bekendtgørelsen. Der er flere faktorer, som har betydning for trafikstøjen. Det er især forskelle i vejenes samlede trafik, i trafikkens hastighed og vejens beskaffenhed, som giver forskellen i den styrke støjen har på de enkelte veje. Betragter man f.eks. Thistedvej omkring Lufthavnsvej kan man se betydningen af skiftet i hastighedsgrænsen fra 50 km/t til 80 km/t. Udbredelsen af støjen afhænger af vejens placering i forhold til det omgivende terræn og af vejens omgivelser. En tæt randbebyggelse eller en støjskærm kan således begrænse støjens udbredelse, men kan også reflektere støjen og give anledning til et højere støjniveau på den modsatte vejside. Dette kan man eksempelvis se, når man betragter variationen i støjudbredelsen på hver side af E45 nord for Humlebakken. Generelt kan det konstateres, at det ikke er muligt at overholde de vejledende grænseværdier for trafikstøj langs de primære indfaldsveje og fordelingsveje i byområdet. Det kortlagte vejnet består af veje, der også fremadrettet må forventes at bære betydelige og stigende trafikmængder. Dette gør ikke udfordringen med at begrænse gener fra trafikstøjen mindre. 7

8 E4 5 FORBINDELSESVEJEN TH IS TE DV EJ GVEJ BR O EBER NYHAVNSGADE VE ST ER ANN ØSTRE UTTRUP VEJ ØST EJ SØNDERBRO VE LM KE HO AK N AN EB UNIVERSITETSBOULEVARDEN E45 BR OV ML TR SERI HAS EJ DV UN ERVEJ HO HU DS HOBROV HA SKELAG 8 J LLÉ EJ SVEJ RE A

9 Natværdierne for trafikstøjen er som følge af mindre biltrafik væsentligt lavere end niveauet i dagtimerne. Alligevel må det konstateres, at L night for en række veje dog primært de helt store indfalds- og ringveje ligger højere end 58 db(a). Det medfører, at man både som beboer langs disse veje og i forhold til planlægning af ny bebyggelse nær vejene må tage de nødvendige forholdsregler for at begrænse eventuelle gener fra trafikstøjen. 9

10 Fakta om trafikstøj Undersøgelser fra Verdenssundhedsorganisationen WHO viser, at trafikstøj kan påvirke helbreddet udtrykt ved kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forhøjet blodtryk, større risiko for hjertesygdomme mv. Støj kan endvidere påvirke vores ydeevne og påvirke børns indlæring og motivation. Støj om natten vurderes som skadelig, da den kan gøre det vanskeligere at falde i søvn, give dårligere søvnkvalitet, forstyrre søvnen og medføre for tidlig opvågning. Derfor er trafikstøjen et væsentligt problem. Støjen fra vejtrafikken kommer dels fra bilernes motorer og udstødning og dels fra kontakten mellem kørebane og dæk. Støjen er tæt forbundet med trafikkens omfang, sammensætning og hastighed. En fordobling af trafikken øger trafikstøjen med ca. 3 db. En forøgelse af lyden med 8-10 db vil blive opfattet som en fordobling af lydstyrken. Lastvogne er mere støjende end personbiler. Flere aksler og flere dæk øger generelt støjemissionen. Trafikstøjen øges med hastigheden. Man kan derfor begrænse støjen ved at sænke hastigheden. Besparelsen er ca. 1-2 db pr 10 km/t hastighedsnedsættelse. Ved lave hastigheder er det imidlertid støjen fra motorer og udstødning, som dominerer. Derfor der ikke nogen støjmæssigt gevinst ved at sænke hastigheden til niveauer lavere end ca. 30 km/t. Dækstøjen afhænger af vejbelægningen. En ru og stiv belægning giver større støjemission pga. dækkets vibrationer. En porøs vejbelægning giver mindre støjemission, fordi luftpassagen mellem dæk og vej lettes. Det er disse sammenhænge man udnytter ved udviklingen af nye støjsvage asfalt belægninger. 10

11 Støjbelastningen Med udgangspunkt i de beregnede trafikstøjniveauer og oplysninger om anvendelsen af de enkelte ejendomme fra BBR registeret er der foretaget en optælling af antallet af støjbelastede boliger. Antallet af støjbelastede personer er herefter opgjort ved at opregne med en gennemsnitlig husstandsstørrelse jf. Danmarks Statistik på ca. 2 personer/husstand i området. De to tabeller til højre viser støjbelastningen langs det udpegede vejnet opgjort hhv. for L den og for L night. Det samlede antal kortlagte støjbelastede boliger er således godt for L den og godt for L night. Med en samlet boligmasse på i alt ca boliger i det kortlagte tætbyområde svarer dette til hhv. ca. 48% og ca. 19% af boligerne. L den Støjbelastede boliger Støjbelastede personer db(a) db(a) db(a) db(a) >78 db(a) Ialt L night Støjbelastede boliger Støjbelastede personer db(a) db(a) db(a) db(a) 0 0 >78 db(a) 0 0 Ialt Særligt i det centrale Aalborg og Nørresundby findes mange etageejendomme med boliger langs de trafikerede indfaldsveje, hvor der derfor er en høj koncentration af støjbelastede boliger. Statens veje, det vil bl.a. sige motorvejene E39 og E45, medvirker til støjbelastningen af boligerne. Antallet af støjbelastede boliger stiger med 24 % som følge af støj fra statsvejene. I faktiske tal drejer det sig om boliger eller ca. 20 % af alle støjbelastede boliger inden for kortlægningsområdet, som støjbelastes af statens veje. Generelt betegnes boliger hvor L den overstiger 68 db(a) som stærkt støjbelastede. I Aalborg drejer dette sig om ca. en tredjedel af de kortlagte ejendomme. 11

12 12

13 Indsats Gennemførte projekter og projekter som forberedes I det følgende redegøres for projekter, som har haft eller kan få betydning for støjbelastningen langs det analyserede vejnet. I forbindelse med etablering af busvejen syd for Universitetsboulevarden mellem Sohngårdsholmsvej og Scoresbysundvej er der blevet etableret en ny støjskærm langs busvejens sydside. Skærmen medfører, at boligerne langs Diskovej nu er skærmet mod støjen fra Universitetsboulevarden og busvejen. Aalborg Kommune udarbejdede i 2009 et kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse for Nye Vejanlæg i Aalborg Syd. Blandt disse vejanlæg er Egnsplanvej og et nyt tilslutningsanlæg til E45, som ud over at styrke vejbetjeningen af det nye Universitetshospital, skal medvirke til at aflaste eksisterende veje herunder Universitetsboulevarden og Gugvej. Det er i VVM-undersøgelsen opgjort, at de nye vejanlæg vil reducere antallet af støjbelastede boliger med ca. 50 boliger. Den sidste etape af Vejanlæg i Aalborg Syd en ny vejforbindelse mellem E45 og City Syd afventer en statslig beslutning om den 3. Limfjordsforbindelse. Vejdirektoratet har i 2011 afsluttet en VVM-undersøgelse for en 3. Limfjordsforbindelse. Vejdirektoratet har i januar 2012 indstillet til Transportministeren, at denne realiseres som en Vestforbindelse i Egholmlinjen, men der er endnu ikke truffet politisk beslutning herom. En Vestforbindelse vil medføre en stor trafikaflastning af bl.a. Vesterbrogade, Vestergade og Thistedvej i Nørresundby. Aflastningen vil blive fulgt af stigende trafik på tværforbindelserne ind mod midtbyen syd for Limfjorden. Af VVM undersøgelsen for den 3. Limfjordsforbindelse fremgår det, at antallet af støjbelastede boliger vil blive reduceret med i alt godt 400 boliger ved etablering af Vestforbindelsen. Eksemplerne med Egnsplanvej og den 3. Limfjordsforbindelse, som begge har ret markante trafikale virkninger, illustrerer entydigt, at det ikke er let at løse trafikstøjproblemerne. 13

14 Støjreducerende slidlag Et af de øvrige virkemidler Aalborg Kommune har taget i anvendelse for at begrænse trafikstøjen er brug af støjdæmpende asfalt ved udskiftning af vejbelægninger på indfaldsvejene og de større ringveje. Effekten heraf er i størrelsesordenen 2 db størst i belægningens første leveår og derefter gradvist aftagende gennem dens levetid. Siden 2007 er der, som tidligere nævnt, udlagt støjdæmpende asfalt flere steder på kommunens vejnet. Det er ikke alle steder, at denne løsning er anvendelig, men det vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde. Aalborg Kommune har appelleret til Staten om, at der udlægges støjdæmpende slidlag og at det sikres, at der etableres støjafskærmning langs alle relevante motorvejsstrækninger. Dette har Aalborg Kommune blandt andet udtalt i forbindelse med høring af Vejdirektoratets tilsvarende støjhandlingsplan. Trafikveje hvor Aalborg Kommune har udlagt eller planlægger at udlægge støjreducerende slidlag Effekter af støjdæmpende slidlag I forbindelse med ombygning og renovering af Kong Christians Allé blev vejens slidlag udført med en mindre støjende belægningstype (SkanTop 6+). Før- og eftermålinger i 4 målepositioner langs vejen viste, at det nye slidlag resulterede i en reduktion i trafikstøjen varierende fra 1,3 db op til 3,1 db og med en gennemsnitlig reduktion på 2,4 db. 14

15 Hastighedsnedsættelse Et andet virkemiddel til at nedbringe støjen er at nedsætte hastigheden på de kommunale trafikveje. Effekten af at nedsætte hastigheden varierer. En tommelfingerregel siger, at hvis hastigheden sænkes med 10 km/t reduceres støjen med 1 db. Aalborg Kommune vil lade tiltaget indgå i vurderingen af fremtidige hastighedsgrænser på de overordnede trafikveje i forbindelse med en kommende hastighedsplan for byerne. Eksempler på støjbelastede strækninger hvor hastigheden er højere end 50 km/t, er Humlebakken, Forbindelsesvejen, Hobrovej og Nyhavnsgade. Hvor hastigheden er fastsat til 70 km/t kan denne sænkes til 60 km/t. Flere steder hvor hastigheden er fastsat til 60 km/t, kan denne sænkes til 50 km/t. Kommunale vejstrækninger hvor hastigheden er over 50 km/t. Der arbejdes endvidere på at sænke hastigheden ved motorvejsindføringerne Mariendals Mølle og Sønderbro. På disse strækninger er der i øjeblikket fastsat en hastighedsbegrænsning på 110 km/t. En nedsættelse af hastigheden vil bidrage positivt til at reducere støjen. Støjdæmpende effekt ved hastighedsnedsættelse 10 km/t hastighedsreduktion sænker støjen med 1 db km/t hastighedsreduktion sænker støjen med 1-2 db 20 km/t hastighedsreduktion sænker hastigheden med 3 db 15

16 SPRITFABRIKKEN NORDHAVNEN HAVNEFRONTEN STIGSBORGKVARTERET En af de helt store udfordringer med hensyn til trafikstøjen i Aalborg i de kommende år er de store byområder centralt i Aalborg, som er under omdannelse. Disse områder er beliggende nær store trafikveje, som vil have støjmæssige konsekvenser for områdernes indretning og anvendelse. Som led i arbejdet med kortlægning af trafikstøjen, har Aalborg Kommune opbygget en beregningsmodel, som dækker hele det overordnede vejnet. TEATERKVARTERET GODSBANEN KAROLINELUND Ved at bringe denne model i anvendelse, vil Aalborg Kommune sikre, at byomdannelsen kan realiseres, uden at dette fører til en forøgelse af trafikstøjproblemerne i områderne. Det skal ske ved at indrette områderne hensigtsmæssigt mht. placering af bebyggelse og friarealer. ETERNITTEN Byomdannelsområder i det centrale Aalborg nær de overordnede trafikveje. I forhold til de fjordnære arealer er der en indbygget konflikt mellem ønsket om åbne sigtelinier mod fjorden og sikring af, at støjbelastningen på de udendørs opholdsarealer overholder de gældende grænseværdier. Det er således et aspekt, som kræver særlig fokus i planlægningen. Godsbanen i Aalborg I de kommende års budgetforhandlinger vil der indgå overvejelser om at bevilge midler til egentlig borgernær støjrådgivning. Formålet med rådgivningen er, at borgerne har mulighed for at søge støtte og vejledning til konkret støjisolering af deres boliger. Tilskud til støjisolering Med aftalen om En grøn transportpolitik fra 2009 er der afsat midler til en tilskudspulje. Der er for private mulighed for op til 90 % medfinansiering til støjisoleringsudgifter. Der er tale om frit- og enkeltliggende boliger. 16

17 Aalborg Kommune har i sin bæredygtighedsstrategi besluttet, at der som led i det fortsatte arbejde med støjhandlingsplanerne skal udpeges stilleområder. En sådan udpegning vil indebære, at det udpegede område får status som støjfølsomt område i planlægningen. Det vil medføre, at der skal tages hensyn til støjen ved udarbejdelse af planer eller anlæg, som kan ændre støjbelastningen, og ved miljøgodkendelse af de virksomheder, som medfører en støjpåvirkning af området. Udpegningen af stilleområder vil dog ikke medføre øgede krav til virksomheder, hvis støjforhold er reguleret af f.eks. en miljøgodkendelse, eller til udnyttelsen af infrastrukturanlæg. Men udpegning af stilleområder kan have betydning for mulighederne for nye anlæg eller for senere udvidelser. Med baggrund i den gennemførte støjkortlægning er det nu muligt at identificere relevante lokaliteter i byområdet. Aalborg Kommune vil se på mulighederne for at udpege stilleområder i den kommende planperiode. Udpegningen vil tage udgangspunkt i områder med et rekreativt potentiale, hvor støjen allerede er under 55 db(a) fra alle typer støjkilder. Stilleområder som eventuelt kan udpeges er områder med marker, enge, strandparker og kolonihaver. I forbindelse med eventuel udpegning af stilleområder vil der pågå en offentlig proces forud for vedtagelsen. Stilleområder Stilleområder er udpegede og afgrænsede områder, hvor støjbelastningen er lav, og hvor der er et ønske om fortsat at bevare området som stille og uforstyrret fra trafikstøj såvel som støj fra øvrige støjkilder, som er omfattet af krav til støjkortlægningen. Der er dels tale om stille og uforstyrrede områder i det åbne land, hvor naturens lyde kan høres uden forstyrrende støj, dels om områder som fx parker i byer og andre bynære områder, som er let tilgængelige, og hvor der er relativt stille, dvs. <55 db(a). Der er naturligvis forskel på graden af stilhed i de to typer af områder, og også på de forventninger, som de besøgende har til, hvor stille og uforstyrret, der er. Miljøstyrelsen 17

18 Indsatsen de kommende 5 år Som opfølgning på den gennemførte kortlægning af trafikstøjen vil Aalborg Kommune i den kommende 5 års periode: realisere Egnsplanvej og et nyt tilslutningsanlæg til E45 og dermed bl.a. flytte trafik fra Gugvej til Sønderbroindføringen. fastholde et pres på staten for realisering af en 3. Limfjordsforbindelse som en Vestforbindelse i Egholmlinjen og derigennem aflaste bl.a. Hobrovej, Vesterbro, Vesterbrogade og Thistedvej. appellere til staten om at udlægge støjdæmpende slidlag på motorvejene og sikre, at der etableres støjafskærmning langs alle relevante motorvejsstrækninger. i forbindelse med det løbende vedligehold af vejene fortsætter udlægning af støjdæmpende asfaltbelægninger, hvor dette driftsmæssigt og støjmæssigt er hensigtsmæssigt. Der er foreløbig planlagt i alt ca. 25 km vejstrækninger i det kortlagte område frem til år 2014 og med en videreførelse af denne indsats vil der frem mod slutningen 2018 være udlagt støjdæmpende vejbelægninger på yderligere godt 30 km veje fortsætte med planlægning og realisering af hastighedszoner i boligområderne. se på mulighederne for at reducere hastigheden på strækninger med 60- og 70-km/t gennem en ny hastighedsplan. have særlig fokus på trafikstøjen og løsninger til forebyggelse af øgede trafikstøjproblemer ved lokalplanlægningen af byomdannelsesområderne. holde den opbyggede beregningsmodel ajour med de gennemførte byudviklingsprojekter. se på mulighederne for at udpege stilleområder i den kommende planperiode. Endvidere vil Aalborg Kommune have fokus på at styrke den kollektive trafik og cykeltrafikken som alternativer til biltrafikken. Dette er et led i kommunens mobilitetsstrategi. Udstrækningen af cykelpendlerruter forventes øget i løbet af de kommende 5 år, mens det for den kollektive trafik primært vil handle om at komme videre i planlægningen af letbane eller BRT. Som det fremgår af ovenstående er de planlagte initiativer i Aalborg rettet mod vejnettet og trafikken. Aalborg Kommune påregner ikke i de kommende 5 år at tage særlige initiativer i forhold til støjdæmpning ved modtageren (facadeisolering, støjdæmpende vinduer mv). Det forventes dog, at bygherrer også vil tage disse virkemidler i brug for at leve op til de støjmæssige krav, som vil blive stillet ved lokalplanlægning og krav i byggetilladelser. Reduktion i støjbelastningen I forhold til det kortlagte vejnet vil de planlagte tiltag kun påvirke en lille del af de kortlagte støjramte boliger. Samtidig vil stigende trafikmængder som følge af byomdannelsen betyde, at der næppe vil kunne konstateres en reduktion i antallet af støjbelastede boliger i det kortlagte område over de kommende 5 år. 18

19 Det fremadrettede arbejde Langsigtet strategi Bekæmpelsen af trafikstøj er en af de opgaver, som Aalborg Kommune skal varetage i de kommende år. Støjbekæmpelsen står stærkest, hvis den indgår som en integreret del af de aktiviteter, som Aalborg Kommune og private bygherrer gennemfører. Dette åbner mulighed for at forebygge og løse støjgener på en omkostningseffektiv måde. Gennem en aktiv anvendelse af Aalborg Kommunes støjberegningsværktøj SoundPlan er det kommunens hensigt, at alle bygge- og byudviklingsprojekter forhåndsvurderes, således at der i samarbejde med bygherrerne kan findes frem til løsninger, som bymæssigt og støjmæssigt er mest optimale. Forhåndsvurderinger af bygge- og anlægsprojekters støjmæssige konsekvenser er et centralt element i kommunens trafikstøjstrategi, hvor Aalborg Kommunes modelværktøjer kan bringes i anvendelse. Dette vil som hidtil blive gennemført via lokalplanlægningen. En af de overvejelser, der må gøres, er at se på muligheden for at gøre områder stort set bilfrie. Det vil have konsekvenser for tilgængeligheden, og for den komfort, man oplever, ved at have bilen tæt ved boligen eller arbejdspladsen. Men det kan samtidig markant ændre støjbelastningen. Det forudsætter et brud med vaner og nytænkning af løsninger. Arbejdet med udlægning af støjsvage asfaltbelægninger på indfaldsvejene og de overordnede ringveje vil blive videreført og optimeret på baggrund af den erfaringsopsamling, der finder sted. Der er med kortlægningen åbnet mulighed for, at private grundejere, boligforeninger mv. kan fastlægge deres egne strategier for facadeisolering og afskærmning af udendørs opholdsarealer. Økonomi Kommunen har hidtil ikke afsat særlige midler til støjbekæmpelse. I de kommende 5 år bør dette overvejes som følge af den gennemførte kortlægning. I forbindelse med de nye større vejanlæg Egnsplanvej og tilslutningsanlægget til E45 indgår støjhensyn som en del af grundlaget for de nye anlæg, og dermed er der i budgettet for disse indregnet udgifter til løsning af støjgener. Anvendelsen af støjdæmpende asfaltbelægninger på indfalds- og ringveje med støjfølsom randbebyggelse er 10-15% dyrere end brug af en standardbelægning. Dette bør medtages som en forudsætning ved budgettering af vedligeholdelsesarbejder på indfalds- og ringveje. Evaluering Aalborg Kommune gennemfører systematisk tællinger og hastighedsmålinger på det overordnede vejnet. Tælleplanerne vil blive vurderet i forhold til de behov, som anvendelsen af SoundPlan beregningsprogrammet vil afstedkomme. Aalborg Kommune vil med forskellige indikatorer belyse, om de gennemførte initiativer har den ønskede effekt. Som nævnt gennemfører kommunen allerede i dag før- og eftermålinger på de vejstrækninger, hvor der anvendes støjdæmpende asfaltbelægninger med henblik på at opsamle erfaringer. I hastighedszonerne, som har et bredere miljø- og sikkerhedsmæssigt sigte, sker der en opfølgning ved måling af de hastighedsændringer, som zonen afstedkommer. Da der er en tæt sammenhæng mellem hastighed og støjemission fås herved en indikation af om zonen også bidrager til realisering af de støjmæssige målsætninger. Evaluering og opfølgning på støjhandlingsplanen vil på denne måde være en integreret del af kommunens fremadrettede arbejde. 19

20 Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby Tlf Fax

Trafikstøjhandlingsplan 2013

Trafikstøjhandlingsplan 2013 Trafikstøjhandlingsplan 2013 Forord Miljøministeriet har med støjbekendtgørelsen fra 2006 fastlagt, at der skal gennemføres en kortlægning af ekstern støj samt udarbejdes handlingsplaner til løsning af

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2008

Trafikstøjhandlingsplan 2008 Trafikstøjhandlingsplan 2008 2 Trafikstøjhandlingsplan 3 Forord Aalborg Kommune har i en årrække arbejdet med trafikstøjproblematikken i forskellige sammenhænge. Der er gennemført kortlægning af trafikstøj

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Indsigelse i hovedtræk

Indsigelse i hovedtræk Høringssvar vedr. Aalborg Kommunes trafikstøjhandlingsplan Indsigelsen angår Aalborg Kommunes trafikstøjhandleplan, hvoraf det fremgår, at Aalborg Kommune fortsat (vil) arbejde for etablering af den 3.

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE Maj 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 :

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE Juni 2009 Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale veje 6

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Trafikstøjbelastning... 3 3 Støjgrænser... 4 4 Kilder til trafikstøj... 4 5 Støjbelastningstal (SBT)...

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09

HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09 SKANDERBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR VEJTRAFIKSTØJ - 09 0. Forord Den stigende trafik og omdannelsen af bynære arealer udgør en særlig udfordring for kommunens ønske om at begrænse de trafikskabte støjgener.

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund.

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Støjhandlingsplan 2009-2013 www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune forslag Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013.

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø Den 4. september 2013 Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Forslag til Støjhandlingsplan

Læs mere

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Vejtrafikstøj Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende Michael Sørensen

Læs mere

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner Støjdirektiv, støjkortlægning og handlingsplaner Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen 1. Rammer for støjkortlægningen i Danmark 2. Stilleområder 3. Lidt om støjhandlingsplaner 4. Perspektiver Støjkortlægning

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. oktober 2009 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937 Trafikstøjhandlingsplan 2009 Høje-Taastrup Kommune Sag 2253594 dok. 2933937 Indhold 1. Indledning 1.1 Resumé af trafikstøjhandlingsplanen 1.2 Offentlig høring 1.3 Hvad sker der fremadrettet 2. Vejtrafikstøj

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Støjhandlings- plan 2010-2012

Støjhandlings- plan 2010-2012 Støjhandlingsplan 2010-2012 Herlev Kommunes Støjhandlingsplan 2010-2012 er udarbejdet i løbet af 2009-2010 af: Herlev Kommune, Teknisk Forvaltning, Park og Vej. Støjkortlægning 2007-2009, udvalgte beregninger,

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

Allerød Kommune. Støjkortlægning

Allerød Kommune. Støjkortlægning Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Ref 86511082 Støj(1) Version 2 Dato 2009-03-24 Udarbejdet af MDY, CM Kontrolleret af MDY Godkendt af CM Rambøll Danmark

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Specialkonsulent Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen (jojak@mst.dk) Abstract Miljøstyrelsen udsendte i juli 2007 den ny

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjudfordringen i kommunen Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjproblemet i Københavns Kommune Støjniveau Boliger Andel > 70 db 5.000 2 % 65-70 db 31.000 11 % 60-65 db 49.000 17 % 55-60 db

Læs mere

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Brøndby Kommune Ref Version 2 9415016 Støjhandlingsplan

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

Glostrup Kommune. Støjhandlingsplan

Glostrup Kommune. Støjhandlingsplan Glostrup Kommune Støjhandlingsplan Januar 2014 Glostrup Kommune Støjhandlingsplan Januar 2014 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Glostrup Kommune Ref 1100005863 Glostrup støjhandlingsplan

Læs mere

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 Støjhandlingsplan 2013 indhold 0 Baggrund 3 1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 3 Ansvarlige myndigheder og retligt grundlag 6 4 Alle gældende

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Vejle Kommune Støjhandlingsplan 2010-2013 Teknisk notat Maj 2010 Vejle Kommune Støjhandlingsplan for de større vejstrækninger Teknisk notat Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Administrative bestemmelser

Læs mere

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1300/09. Revision 4 Sagsnr.: A581030 Side 1 af 27 12. februar 2009. Revideret 29. maj 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen.

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen. NOTAT Projekt Støjnotat Lokalplanforslag for plejeboliger i Køge Nord Kunde Køge Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-07-14 (rev. 1 2015.08.21) Til Martin Peter Schmidt, Køge Arkitekterne a/s Henrik Paaske Kjer

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

Samrådsspørgsmål BG og BH

Samrådsspørgsmål BG og BH Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål BG og BH Side 1 af 11 Spørgsmål BG & BH Spørgsmål BG: Hvad er årsagen til, at

Læs mere

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 STØJGENER OG SUNDHEDSEFFEKTER 7 1.2 NATIONAL VEJSTØJSTRATEGI 8 1.3 STØJ OG HUSPRISER 8 1.4 STØJBEKENDTGØRELSEN

Læs mere

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune 1 Indhold: Side Forord 3 Resumé 4 Veje der er omfattet af handlingsplanen 5 Lovgivning 6 Fakta om vejtrafikstøj 7 Støjgrænser 9 Sammenfatning

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark

Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark Notat Direktiv om ekstern støj 2002/49/EF Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark til EU Kommissionen Miljøteknologi J.nr. Ref. Brk, Jojak Den 22. september 2011 Støjhandlingsplaner afrapportering

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-190615. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Svar på Spørgsmål 1164 Offentligt Vejdirektoratet Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax

Læs mere

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen

Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009. Velkomst v/rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen Borgermøde i Gug vedr. Nye Veje i Aalborg Syd tirsdag d. 25-08-2009 PROGRAM: Velkomst v/, Teknik- og Miljøforvaltningen Indsigelser skal fremsendes til Teknik- og Miljøforvaltningen senest d. 14. september

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT PROJEKTPLANER OG KORT

JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT PROJEKTPLANER OG KORT JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT PROJEKTPLANER OG KORT AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT PROJEKTPLANER OG KORT 2 PROJEKTPLANER OG KORT INDLEDNING Denne bilagsrapport

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter 23. april

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N Trafikstøj Rapport nr./ antal sider BE-01-040614. Sider inkl. denne: 8 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken i Århus. Nydamsparken,

Læs mere

STØJHANDLINGS- PLAN 2013. For Københavns Kommune efter støjbekendtgørelsen Marts 2011

STØJHANDLINGS- PLAN 2013. For Københavns Kommune efter støjbekendtgørelsen Marts 2011 STØJHANDLINGS- PLAN 2013 For Københavns Kommune efter støjbekendtgørelsen Marts 2011 Udgivet i marts 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Foto: Københavns Kommune Grafisk

Læs mere

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen?

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Civilingeniør Kurt Meiner Hansen og arkitekt Erik Abitz, Vejle Amt Damhaven 12, 7100 Vejle. Tlf. 75 83 53 33, e-mail:

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger T: +45 4810 4200. D: 4810 4613 Sortemosevej 19 F: 4810 4300

Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger T: +45 4810 4200. D: 4810 4613 Sortemosevej 19 F: 4810 4300 Notat Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger 5. marts 2013 Projekt nr. 210554 Version 3 Dokument nr. 126325925 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af HKD Godkendt

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

Vejstøjstrategi og støjdirektiv en ramme for den fremtidige indsats for at reducere vejstøj v/brian Kristensen, Miljøstyrelsen, Industri & Transport

Vejstøjstrategi og støjdirektiv en ramme for den fremtidige indsats for at reducere vejstøj v/brian Kristensen, Miljøstyrelsen, Industri & Transport Vejstøjstrategi og støjdirektiv en ramme for den fremtidige indsats for at reducere vejstøj v/brian Kristensen, Miljøstyrelsen, Industri & Transport Vejstøjstrategien I juni 2002 nedsatte regeringen en

Læs mere

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-439-00001 Ref. Annje/nikpe 28. juni 2010 Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn 1. En oversigt over de væsentligste punkter i støjhandlingsplanen Støjkortlægningen

Læs mere