Støjhandlingsplan Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund."

Transkript

1 Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Støjhandlingsplan T F

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Resume... 6 Albertslunds samlede byområder og større veje... 8 Myndigheder og det retslige grundlag... 8 Omfang og grundlag... 8 Gældende grænseværdier... 9 Resume af støjkort Støjbelastede personer og boliger Udsatte boliger for trafikstøj i Albertslund Kommune Opsummering af støjkortlægning for andre myndigheder Eksisterende indsatser Støjbekæmpelse Mål for perioden frem til Opsummering af mål for andre myndigheder Skøn over effekt af planlagte tiltag fra Albertslund Kommune Strategi på lang sigt fra Albertslund Kommune Påtænkte tiltag til evaluering

4 4

5 Indledning Albertslund Kommune er en del af hovedstadsområdet, hvor den statslige bekendtgørelse bek. nr. 717 af 13. juni 2006 (støjbekendtgørelsen) pålægger kommunen i faste intervaller at udføre støjkortlægning samt udarbejde en støjhandlingsplan. Støjhandlingsplanen giver et samlet overblik over støjen i Albertslund Kommune, og med hvilke tiltag målet for nedbringelse af den eksterne støj kan nås. Albertslund er dog ikke den eneste myndighed indenfor kommunegrænsen. Vejdirektoratet står for de statslige veje, herunder Motorring M4, Frederikssundsmotorvejen (M12) og Holbækmotorvejen, mens Banedanmark har ansvaret for banestrækningen gennem Albertslund. Denne plans mål og tiltag dækker derfor kun de støjkilder Albertslund Kommune er myndighed for. Udover at være Albertslund Kommunes handlingsplan for eksternt støj fungerer støjhandlingsplanen som kommunens lovpligtige indberetning til Staten ved Miljøstyrelsen. 05

6 Resume Albertslund Kommune har gennemført en kortlægning af støjen fra vejtrafikken, som kommunen har pligt til at kortlægge i henhold til bek. nr. 717 af 13. juni 2006 (støjbekendtgørelsen). I kortlægningen er medtaget alle veje med en årsdøgntrafik ÅDT større end 500 køretøjer. I støjhandlingsplanen for Albertslund Kommune vægtes følgende emner: Opgørelse af støjbelastede boliger i kommunen Nedbringelse af støjen om natten frem mod 2015 Opsamling af andre myndigheders støjhandlingsplaner Opgørelsen viser, at der samlet i Albertslund Kommune er ca boliger, som er belastet af vejstøj med L den > 60 db, og ca boliger er belastet af vejstøj om natten med L n > 50 db. I Vejdirektoratets Støjhandlingsplan opgøres antallet af boliger, der er belastet af trafiktøj fra Frederikssundmotorvejen (M12), Motorringvej M4 og Holbækmotorvejen til i alt 25 boliger med L den > 58 db. I Støjhandlingsplanen fra Banedanmark opgives det samlede antal boliger til 205, som er støjbelastet med L den > 64 db af banestrækningen, som går gennem Albertslund. Forskningsresultater peger på at støj kan have negativ indvirkning på vores sundhed og helbred særligt i forbindelse med søvnforstyrrelser, og derfor sættes der særlig fokus på den natlige støj. Albertslund Kommune har gennem det tværkommunale miljøsamarbejde, Green Cities, forpligtet sig ved at sætte følgende mål: Vi vil reducere antallet af boliger med sundhedsskadelig støjbelastning frem mod 2015, hvor ingen borgere er udsat for sundhedsskadelig støj om natten i deres hjem. 6

7 Albertslund Kommune arbejder med en vejledende grænseværdi for trafikstøj i boligområder i natperioden (kl. 22-7) på L n 50 db. Denne er sat på baggrund af WHO s anbefaling samt støjkortlægningens laveste beregnede interval på 50 db. For denne støjhandlingsplans gældende periode frem til 2013 arbejdes der med tiltag på forskellige områder for at begrænse den eksterne støj i Albertslund Kommune. Information til grundejere er vigtig i forhold til hvordan støjbelastningen af deres ejendom kan nedbringes f.eks. ved udskiftning af vinduer, indretning af bolig eller opsætning af støjhegn. Foranstaltninger grundejeren selv må tage initiativ til at få gennemført. Oplysning via kommunens hjemmeside og personlig rådgivning er tiltag som kan være med til at nedbringe antallet af støjbelastede boliger i Albertslund Kommune. Trafikstøj er den primære støjkilde til eksternt støj i kommunen. Derfor udlægges der generelt støjreducerende asfalt i forbindelse med renoveringer af vejstrækninger, som ligger tæt ved bebyggelse, og hvor hastighedsgrænsen er 50 km/t eller mere. I 2012 gennemføres en ny støjkortlægning af kommunen, hvor der efterfølgende skal ske en revidering af støjhandlingsplanen. 07

8 Omfang og grundlag Albertslunds samlede byområder og større veje Albertslund Kommune er en del af det større samlede byområde hovedstadsområdet, og ligger dermed indenfor de byområder på over indbyggere, som efter støjbekendtgørelsen skal støjkortlægges og udarbejdes handlingsplan for. Støjkortlægningen, der ligger til grund for handlingsplanen, inkluderer veje med en årsdøgntrafik (ÅDT) på mere end 500 køretøjer. Særskilt er Roskildevej i Albertslund Kommune kortlagt, da dens årsdøgntrafik (ÅDT) er på mere end køretøjer, hvilket er et krav efter støjbekendtgørelsen. Støjkortlægningen omfatter derfor vejstøj fra de kortlagte vejstrækninger indenfor kommunen med mere end 500 køretøjer pr. døgn. Myndigheder og det retslige grundlag EU udsendte i 2002 et direktiv som blev implementeret i dansk lovgivning ved bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006 (støjbekendtgørelsen). Indholdet af en støjhandlingsplan er beskrevet i bekendtgørelsens 25. Bekendtgørelsen forpligter ikke kommunen at handle, der hvor støjkortlægningen viser, at en vejledende grænseværdi er overskredet. Hensigten er at skabe et overblik over den eksterne støjsituation i kommunen. Støjkortlægningen skal følges op af en ny i 2012, og herefter skal der udarbejdes en ny hvert 5. år. Støjhandlingsplanen skal følge op på støjkortlægningen, og revideres i 2013 og efterfølgende hvert 5 år. Ved væsentlige ændringer bør støjhandlingsplanen dog revideres inden de lovbestemte intervaller. For Albertslund Kommune skal der udarbejdes støjkort for alle større veje, større samlede byområder og jernbanen. Albertslund Kommune er vejmyndighed for de kommunale veje og for de private fællesveje, samt tilsynsmyndighed for IPPC-virksomheder ((i)-mærkede virksomheder). Kommunens to IPPCvirksomheder, en støjvold ved Motorring M4 og Kraftvarmeværket ved Albertslund S-togstation, har begge ingen målbar støjeffekt på omgivelserne, og er derfor ikke medtaget i handlingsplanen. Albertslund Kommune er Vejmyndighed i henhold til Lov om offentlige veje og planmyndighed i henhold til lov om planlægning. De statslige veje, hvorfra Albertslund berøres af vejstøj, er Motorring M4, Frederikssundmotorvejen (M12) og Holbækmotorvejen, er Vejdirektoratet myndighed. Tilsvarende er Banedanmark myndighed for den banestrækning, som går gennem Albertslund Kommune. Det er hos den ansvarlige myndighed, at opgaven for udarbejdelse af støjhandlingsplan for det pågældende område ligger. 8

9 Gældende grænseværdier I forbindelse med implementering af EU-direktivet gennem støjbekendtgørelsen indførtes nye værdier for støjniveauet, som samtidig blev fulgt op af nye grænseværdier. Vejstøj: Støjgrænserne for trafikstøj er angivet som støjens døgnvægtede middelværdi, L den. I forbindelse med bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006 skal støjniveauet for natperioden (kl. 22-7) beregnes særskilt, L n. Den døgnvægtede middelværdi L den er en værdi, hvor støjen fra aftenperioden (kl ) tillægges et genetillæg på 5 db, og støjen i natperioden (kl ) får et genetillæg på 10 db, inden middelværdien regnes ud. L den er altså sammensat af støjniveauerne i tidsperioderne dag (d = day), aften (e = evening) og nat (n = night). Der tillægges støj i aftenog natperioden højere værdi end støjen om dagen, da støjen er mere generende i denne periode. De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er: Områder Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, grønne områder, campingpladser o.l. Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker. Liberale erhverv som hoteller, kontorer mv. Grænseværdi L den 53 db L den 58 db L den 63 db Til grund for grænseværdien ligger WHO s anbefaling på 45 db og den indførte EU-støjkortlægning, hvor natperioden beregnes særskilt. Albertslund Kommune arbejder med en grænseværdi på 50 db, da det er det laveste beregnede interval bestemt via støjbekendtgørelsen. Jernbanestøj: For Banedanmark er de relevante grænseværdier Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for jernbaner. De relevante vejledende grænseværdier for støj fra forbigående tog er: Områder Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker. Liberale erhverv som hoteller, kontorer mv. Grænseværdi L den 64 db L den 69 db Flystøj Støjhandlingsplanen behandler ikke støj fra fly, da støjkortlægningen på Miljøstyrelsens hjemmeside for flystøj ikke viser et støjniveau, der ligger over den vejledende grænseværdi på 55 db. De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje". Grænseværdierne er primært til planlægningsbrug ved nye boligområder og institutioner, men kan også danne grundlag for vurdering af støjulemper ved eksisterende boliger langs eksisterende veje. Ny viden indenfor støj har ført til større opmærksomhed på støjs negative effekter på helbred og søvn. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO kan støj medføre stressbetingede fysiske og psykiske reaktioner, som forhøjet blodtryk og puls, stress og søvnbesvær, samt det kan påvirke menneskers ydeevne på arbejdet og børns indlæring og motivation. Albertslund Kommune arbejder med en vejledende grænseværdi for trafikstøj i boligområder i natperioden på L n 50 db. 09

10 Resume af støjkort Støjkortlægningerne viser, at den eksterne støj i Albertslund Kommune dels kommer fra kommunens interne veje, det statslige vejnet og banestrækningen gennem det sydlige Albertslund. Kortlægningen viser støjens udbredelse ved 1,5 m højde. Der er også foretaget en kortlægning ved 4 m højde, som kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside Støjbelastningen er størst fra de veje med størst årsdøgnstrafik (ÅDT). Dette betyder, at støjbelastningen af boliger er størst fra Roskildevej. Dette gælder for såvel den gennemsnitlige støjbelastning pr. døgn igennem et år L den og støjbelastningen om natten L n. Der kan være tilfælde hvor støjvolde og afskærmning ikke indgår i beregningerne. Det faktiske støjniveau kan således visse steder ligge under det beregnede. I forbindelse med planlægning af nye boligområder kan det derfor være nødvendigt at foretage en deltaljeret beregning af støjforholdende, for at sikre eventuelle støjgener afbødes. Illustration: Støjkortlægning af vejstøj fra de kortlagte vejstrækninger indenfor Albertslund Kommune samt tæt ved kommunegrænsen med mere end 500 køretøjer pr. døgn, opgjort som den døgnvægtede middelværdi, L den.ved 1,5 m højde. 10

11 Denne plan forholder sig til den trafikstøj der bliver skabt på kommunens interne veje, idet Vejdirektoratet og Banedanmark som myndighed skal udarbejde handlingsplaner for henholdsvis det regionale vejnet og banenettet. Støjkortlægningen kan ikke vises detaljeret for hele kommunen i dette dokument. Ved brug af følgende hjemmeside på internettet er det muligt at zoome ind i kortet og navigere rundt: Støjens udbredelse fra vejen afhænger af terrænet og omgivelserne. Ligger vejen åbent eller højt over det øvrige terræn, breder støjen sig længere, hvorimod en tæt randbebyggelse begrænser støjens udbredelse. Illustration: Støjkortlægning af vejstøj fra de kortlagte vejstrækninger indenfor Albertslund Kommune samt tæt ved kommunegrænsen med mere end 500 køretøjer pr. døgn, opgjort for natperioden (kl. 22-7), L n ved 1,5 m højde.

12 Støjbelastede personer og boliger I nedenstående tabel ses det opgjorte antal personer og boliger, der udsættes for vejstøj i Albertslund Kommune i de støjkortlagte intervaller. Antallet af personer er afrundet til de nærmeste 100 og antallet af boliger afrundet til de nærmeste 10. Den døgnvægtede middelværdi L den Parameter Støjinterval Antal boliger Antal personer L den,1,5 m > 75 db 0 0 L den,1,5 m db L den,1,5 m db L den,1,5 m db L den,1,5 m db L den, 4 m > 75 db 0 0 L den, 4 m db L den, 4 m db L den, 4 m db L den, 4 m db Støjkortlægningen viser, at boliger der generelt ligger tæt ud til større, veje bliver udsat for et støjniveau som er højere end Miljøstyrelsens grænseværdier for trafikstøj. Herudover viser kortlægningen at boliger langs mange af disse veje i natperioden også er belastet af et støjniveau over 50 db, som er højere end målsætningen for Albertslund Kommune. I Vejdirektoratet Støjhandlingsplan opgøres de samlede antal til 25 boliger som er belastet med vejstøj L den > 58 db i Albertslund Kommune. Støjkortlægningen er lavet for statsveje der har over køretøjer i årsdøgntrafik. For Albertslund Kommune er det Motorring M4, Frederikssundsmotorvejen (M12) og Holbækmotorvejen. Banedanmark opgør i deres Støjhandlingsplan, at 78 boliger er støjbelastet ved 1,5 meters højde og 127 boliger ved 4 meters højde med L den > 64 db. Støjkortene viser, at der er den største støjudbredelse i 4 m over terræn. Dette skyldes, at banelegmet ligger hævet over det øvrige terræn. Banedanmark skriver om optællingen af boliger i deres Støjhandlingsplan: Metoden har en vis usikkerhed, specielt i etageboligområder, idet der ikke tages hensyn til boligernes orientering i forhold til støjkilden. Støjbelastningen for en hel karrébebyggelse vil således blive fastlagt ud fra den maksimale belastning på en af facaderne. Dette vil alt andet føre til en overestimering af antallet af støjbelastede boliger/personer. Optællingen viser, at der er ca boliger i Albertslund Kommune med i alt ca beboere ved 1,5 m højde, som er støjbelastet med vejstøj med L den > 60 db. Natperioden L n (kl. 22-7) Parameter Støjinterval Antal boliger Antal personer L n, 1,5 m > 70 db 0 0 L n, 1,5 m db 0 0 L n, 1,5 m db L n, 1,5 m db L n, 1,5 m db L n, 4 m > 70 db 0 0 L n, 4 m db 0 0 L n, 4 m db L n, 4 m db L n, 4 m db Optællingen viser ligeledes, at der er ca boliger i Albertslund Kommune med i alt ca beboere ved 1,5 m højde, som er støjbelastet med vejstøj L n > 50 db.

13 Illustration: Opgørelse over placering og antal boliger med en støjbelastning om natten på mere end L n 50 db. 13

14 Udsatte boliger for trafikstøj i Albertslund Kommune Roskildevej Særlig udsatte er boliger beliggende ud til Roskildevej, hvor også støjværdierne for trafikstøj natperioden er højest for boliger i kommunen. Det er bl.a. boliger i landsbyen Vridsløselille, etagebebyggelsen Toften, villabebyggelsen Hyldagervænge, Vridsløse Midt og Læhegnet / Nørreland. Albertslund Syd I Albertslund Syd viser Banedanmarks støjkort, at boliger langs banestrækningen er belastet af støj fra togene. I forhold til vejtrafikken er det boliger langs vejene Kongsholm Allé og rækkehusene ud til Albertslundvej samt villaerne ved krydset til Roskildevej, der udsættes for en støjbelastning. Egelundsvej Parcelhusene, der ligger ud til Egelundsparken er for en dels vedkommende belastet af tafikstøj fra Motorring M4 og dels fra Egelundsvej, hvor gårdhavehusene langs samme vej også er berørt. Herstedvestervej Herstedvestervej er en længere vejstrækning med meget forskelligt boligbyggeri, her bør nævnes Birkelundgård og de yderste boliger i bebyggelsen Hyldespjældet, men også enkelte parcelhuse fra Albertslund Vest er støjbelastede. Risby I Risby er boliger tæt på Ledøjevej belastet af trafikstøj. Opsummering af støjkortlægning for andre myndigheder Albertslund Kommune vil arbejde for at Vejdirektoratet og Banedanmark vælger støjreducerende løsninger. Motorring M4, Frederikssundsmotorvejen (M12) og Holbækmotorvejen, som hører under Vejdirektoratet, bidrager ligeledes til en støjbelastning i kommunen, især for Vestskoven, Egelund Parken og Kongsholm Parken samt de boligområder, der ligger ud til disse grønne områder. Banedanmarks kortlægning af støjen fra banestrækningen der går igennem Albertslund Kommune viser, at det særligt er boliger ved Banehegnet, Blokland, boliger nord for Kongsholm Allé, Hedemarksvænge, Hyldagerskolen og boliger i Vridsløselille Landsby, der er udsat for støj fra togene. Støjkortet for banestrækningen kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside Kærmosevej Den tæt lave bebyggelse af rækkehuse Boligbebyggelsen ved Damgårdsvej, hvor støjkortlægningen viser, at boligerne ud mod Kærmosevej er belastede af vejstøj. Trippendalsvej Trippendalsvej er en længere vejstrækning med blandet boligbyggeri, hvor støjkortlægningen viser boliger fra følgende områder, der belastes af trafikstøj: Enebærhaven, Godthåbsparken, Roholmsparken hvor den nordlige del er udlagt til boligbebyggelse i Kommuneplanen (B55), Snebærhaven, Herstedøster Villaby og Elmehusene. Herstedøstervej Snebærhaven, Herstedøster Villaby, Poppelhusene og Røde Vejrmølle Parken er boligbebyggelser, der alle ligger ud til Herstedøstervej og Trippendalsvej. Støjkortlægningen viser, at mange af boligerne ud til vejen er udsat for en støjbelastning. Stensmosevej For boliger i Røde Vejrmølle Parken ud til Stensmosevej viser støjkortlægningen, at disse boliger også er belastet af trafikstøj. Roholmsvej En del boliger i bebyggelsen Godtshåbsparken som ligger på hver side af Roholmsvej, viser støjkortlægningen også belastes af trafikstøj fra denne vej.

15 Støjbekæmpelse Eksisterende indsatser Gennem planlægning arbejdes der med at sikre at støjfølsomme formål som fx nye boligområder ikke planlægges på støjbelastede arealer. En generel indsat for hele kommunen, og herunder de eksisterende boligområder, er udlægning af støjreducerende asfalt. Dette sker i forbindelse med renoveringer af vejstrækninger, som ligger tæt ved bebyggelse, og hvor hastighedsgrænsen er 50 km/t eller mere. Der er allerede foretaget særlige indsatser for at nedbringe hastigheden, og for at reducere mængden af tunge køretøjer. Dette er opnået gennem hastighedsnedsættelser, ændringer af vejes profil og indretning samt ved lukning af veje. Nedskiltning af hastighedsgrænsen: Nedskiltning af hastighedsgrænsen på Roskildevej fra 80 til 70 km/t. Gennemkørselsforbud for lastbiler: Gennemkørselsforbud for lastbiler på delstrækning af Læhegnet og Gl. Landevej. Lukning af veje: Lukning af Holsbjergvej og delstrækning på Gl. Landevej og Vridsløsevej. Støjvolde og støjskærme: Støjvolde langs dele af Motorring M4 og Frederikssundsmotorvejen. Ændring af vejens profil og indretning: Indsnævring af vejens profil på Herstedøstervej, Herstedvestervej, Trippendalsvej og Nordmarks Allé Etablering af hævede flader på Kongsholm Allé og med anbefalet hastighed på 30km/t Fjernelse af rumleriller på Herstedøstervej og delvist på Trippendalsvej. Albertslund Kommune vil fortsætte med indsatsen og udlægge støjsvag asfalt i forbindelse med større asfaltarbejder på egne veje. I forbindelse med en eventuel omlægning af Roskildevej ændres vejprofilet med henblik på nedsættelse af hastigheden. Derudover arbejdes med en reduktion af biltrafikken ved at ændre folks transportadfærd, igangsætte mobility management og generel hastighedsnedsættelser i kommunen gennem bl.a. nedsættelse af fartgrænser og hastighedskampagner m.m. 15

16 Mål for perioden frem til 2013 Forskningsresultater peger på, at støj kan have negativ indvirkning på vores sundhed og helbred, og samtidig anbefaler verdenssundhedsorganisationens WHO en grænseværdi på 45 db for at opnå en god søvn. Det viser, at den natlige trafikstøj er et vigtigt indsatsområde, som også den gældende støjbekendtgørelse fra 2006 har sat fokus på ved at pålægge en særskilt støjkortlægning for natperioden (kl. 22-7). Miljøstyrelsen har ikke sat en grænseværdi særligt for natperioden, men Albertslund Kommune har gennem det tværkommunale miljøsamarbejde, Green Cities, forpligtet sig ved at sætte følgende mål: Vi vil reducere antallet af boliger med sundhedsskadelig støjbelastning frem mod 2015, hvor ingen borgere er udsat for sundhedsskadelig støj om natten i deres hjem. Albertslund Kommune arbejder med en vejledende grænseværdi for trafikstøj i boligområder i natperioden på L n 50 db, på baggrund af WHO s anbefaling samt at støjkortlægningen laveste beregnede interval er 50 db. For at opnå en god søvn er det derfor vigtigt, at ens bolig til mindst én side har en stille facade. En kortlægning af stillefacader eller facader under grænseværdien i natperioden (kl. 22 7) i kommunen bør derfor udføres. Da der i indretning af bolig er flere hensyn at tage bl.a. passiv solvarme, kan alle boliger ikke løse støjproblemer ved ændring af boligens indretning. Det er derfor nødvendigt at der findes den mest optimale løsning for hver enkelt sag. Kommuneplanlægningen er generelt et middel, Albertslund Kommune fortsat vil anvende til at sikre mod fremtidige støjgener. Med kommunalreformen i 2007 er det Albertslund Kommune, der har ansvaret for at sikre, at støjbelastede arealer både i byzone og i landzone ikke overgår til støjfølsom anvendelse. Kommuneplanen for den kommende planperiode vil derfor indeholde retningslinjer og rammer, der har til hensigt at undgå støjkonflikter. Støjkortlægningen viser støjbelastningen fra de eksisterende veje og boliger, men hverken miljø- eller planloven giver mulighed for at gribe ind. Mulige tiltag for nedbringelse af støjbelastningen som f.eks. nye vinduer, indretning af bolig eller opsætning af støjhegn, er initiativer der må foranlediges af grundejeren selv. Det er derfor gennem oplysning og vejledning via kommunens hjemmeside og personlige rådgivning, at nedbringelse af antallet af støjbelastede boliger derfor skal nås. Opsummering af mål for andre myndigheder Omkring støjskærme skriver Banedanmark i deres støjhandlingsplan, at der ikke vil blive opført yderligere støjskærme langs de strækninger, der ligger inden for EU-kortlægningens område. Dog vil der i forbindelse med væsentlige udvidelser af banen blive vurderet behov for nye støjskærme eller anden støjbeskyttelse. Forslag til støjhandlingsplanen fra Banedanmark kan ses på deres hjemmeside: Vejdirektoratet agter at træffe følgende foranstaltninger frem til 2013, som berører Albertslund Kommune: På strækningen mellem Ring 3 og Motorring 4 syd for Ballerup udbygges den eksisterende Frederikssundmotorvej med to ekstra spor. Der etableres støjvolde mod de tilstødende rekreative arealer i Vestskoven og boligområde nord for Frederikssundsmotorvejen ved Ejby. Motorvejprojektet forventes afsluttet i Under igangværende VVMundersøgelser hos Vejdirektoratet arbejdes der med udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen. Vejdirektoratet skriver i deres Støjhandlingsplan, at de fremover vil anvende støjsvag asfalt i forbindelse med nyanlæg og almindelig vejvedligeholdelse, hvor trafikken støjbelaster bymæssig bebyggelse. Forslag til støjhandlingsplanen fra Vejdirektoratet kan ses på deres hjemmeside: Skøn over effekt af planlagte tiltag fra Albertslund Kommune De planlagte tiltag for perioden forventes at have effekt for en mindre del af kortlagte støjramte boliger, da boligerne dels ligger fordelt ud over kommunens vejnet og dels påvirkes fra motorvejene og banestrækningen. Derudover forventes der kun en lille målbar effekt af oplysnings- og rådgivningsarbejdet ved næste støjkortlægning, da resultaterne ikke forventes at ligge indenfor denne periode. Det forventes også at trafikmængderne på sigt vil stige. Kommende analyse af faktiske støjramte boliger vil eventuel kunne nedbringe tallet. Strategi på lang sigt fra Albertslund Kommune Den største del af boligerne i Albertslund Kommune er tæt-lav som række- og kædehuse og parcelhuse. Udviklingen af hovedstadsområdet, hvor Albertslund Kommune ligger, foregår en fortætning af boligmassen. Denne fortætning skal først og fremmest ske indenfor de stationsnære områder, der i dag er området omkring Albertslund centrum og S-tog stationen. Med en kommende letbane ved Hersted Industripark vil dette område også blive stationsnært og et område for fortætning. En udvikling af disse områder må samtidig forvente at skabe en øget trafik, der kan generere yderligere støj. Der er derfor behov for at udpege områder, hvor støjniveauet skal være lavt i nærheden af tætte boligområder og arbejdspladser. For at sådanne områder vil have en reel værdi, skal der være let adgang og gode adgangsforbindelser. 16

17 Påtænkte tiltag til evaluering Følgende tiltag til evaluering af gennemførelsen og resultaterne af støjhandlingsplanen påtænkes at indgå: Sammenligning af den nuværende støjkortlægning med den næste lovpligtige støjkortlægning i 2012 kan ske ved brug af støjbelastningstallet, SBT. Støjbelastningstallet benyttes til at dokumentere en nedsættelse af støjen, som ikke nødvendigvis fremgår af støjkortlægningen, f.eks. udlagt støjsvag asfalt ved en bolig har sænket støjen fra 59 db til 56 db. På grund af støjkortlægningens intervaller vil effekten ikke fremgå, derimod vil det fremgå af støjbelastningstallene. 17

18 18 Støjhandlingsplan

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Støjhandlingsplan 2016-2018

Støjhandlingsplan 2016-2018 Støjhandlingsplan 216-218 Herlev Kommunes Støjhandlingsplan 216-218 er udarbejdet i løbet af 213-216 af: Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø. Støjkortlægning 27-29 og 212-13, udvalgte støjberegninger,

Læs mere

Hvidovre Kommune. Støjhandlingsplan 2013-2018 ( )

Hvidovre Kommune. Støjhandlingsplan 2013-2018 ( ) Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2013-2018 ( ) 4990rap001, December 2013 Indholdsfortegnelse 1. Administrative bestemmelser 1 2. Resume af støjhandlingsplanen 1 3. Grænseværdier og samfundsøkonomiske

Læs mere

Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018

Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 1 Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Høringspart Høringssvar By, Kultur, Miljø og Beskæftigelses (BKMB) vurdering NR Navn og adresse på indsiger Opsummering

Læs mere

Vejstøjstrategi og støjdirektiv en ramme for den fremtidige indsats for at reducere vejstøj v/brian Kristensen, Miljøstyrelsen, Industri & Transport

Vejstøjstrategi og støjdirektiv en ramme for den fremtidige indsats for at reducere vejstøj v/brian Kristensen, Miljøstyrelsen, Industri & Transport Vejstøjstrategi og støjdirektiv en ramme for den fremtidige indsats for at reducere vejstøj v/brian Kristensen, Miljøstyrelsen, Industri & Transport Vejstøjstrategien I juni 2002 nedsatte regeringen en

Læs mere

Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1. Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1. Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen og støj Jernbanen og støj ISBN 978-87-90682-94-1 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Februar 2011 Jernbanen og støj Indhold Side Indledning 4 Jernbaner

Læs mere

1 Indledning. 2 Introduktion til støj

1 Indledning. 2 Introduktion til støj AALBORG KOMMUNE EU-kortlægning af støj fra vejtrafik i Aalborg byområde STØJKORTLÆGNING JUNI 2012 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg. Støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S

Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg. Støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 9220 Aalborg Aarhus J.nr. MST-1272-00482 Ref. cllch/ulsee Den 6. juni 2013 Støjhandlingsplan for Aalborg Portland A/S 1. En oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen.

Læs mere

Kortlægning af trafikstøj. 1 Støjproblematikken

Kortlægning af trafikstøj. 1 Støjproblematikken Perspektiv nr. 12, 27 Tema om miljødata Kortlægning af trafikstøj Jakob Høj Civilingeniør, trafikplanlægger Tetraplan A/S Støj er en miljøfaktor, som påvirker et stort antal mennesker. Mange danskere er

Læs mere

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Af Seniorforsker Hans Bendtsen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut Civilingeniør Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet, Planlægningsafdelingen Can. tech. soc.

Læs mere

Tekniske løsninger. Vejtrafik og støj. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut

Tekniske løsninger. Vejtrafik og støj. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Tekniske løsninger Vejtrafik og støj Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Luft og støjforurening i Danmark Arrangement på Christiansborg 16 nov. 2011 Støj i Vejdirektoratet Støjpolitik

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg.

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg. NOTAT VEJTRAFIKSTØJ Projekt Ombygning af Aulbyvej Kunde Middelfart Kommune Notat nr. 2 Dato 2012-07-27 Til Fra KS Ditte Storm, Middelfart Kommune Jacob Storm Jørgensen Ole Funk Knudsen 1. Indledning I

Læs mere

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol

Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat. Modtagekontrol Syd_M018 Vejstøj ved station Lolland Syd_Notat Modtagekontrol Bemærkninger Notat ok. Opfylder behov. Fordelt til Kontrol udført (dato / sign.) 08.02.2011 / XTMO Ja Nej Journalnummer NIRAS A/S Sortemosevej

Læs mere

Notat. SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj. Beregningsmodel med Søhaven markeret med gult. 19. november 2015

Notat. SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj. Beregningsmodel med Søhaven markeret med gult. 19. november 2015 Notat SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj 19. november 2015 Projekt nr. 222217 Dokument nr. 1217169900 Version 1, revision 1 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af JEK Beregningsmodel med Søhaven markeret

Læs mere

Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger T: +45 4810 4200. D: 4810 4613 Sortemosevej 19 F: 4810 4300

Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger T: +45 4810 4200. D: 4810 4613 Sortemosevej 19 F: 4810 4300 Notat Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger 5. marts 2013 Projekt nr. 210554 Version 3 Dokument nr. 126325925 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af HKD Godkendt

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Valg af måle- og beregningspositioner Orientering nr. 43 PFi/CB/ilk 31. december 2010 Måle- og beregningspositioner skal nogle gange være i skel, nogle gange på opholdsarealer,

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

CPX-måling før skift af belægning

CPX-måling før skift af belægning appletrafikstøj CPX-måling før skift af belægning CPX-målinger af dækstøj giver et entydigt billede af asfaltbelægningens betydning for støjen. Det kan give en reduktion af støjen på op til 6 db(a) at

Læs mere

Støjhandlingsplaner - foreløbig afrapportering fra Danmark

Støjhandlingsplaner - foreløbig afrapportering fra Danmark Notat Direktiv om ekstern støj 2002/49/EF Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark til EU Kommissionen Miljøteknologi J.nr. MST-59-00005 Ref. frape Den 14. januar 2014 Støjhandlingsplaner - foreløbig

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2006 Indhold INDLEDNING 7 1 FORORD 9 1.1 1.2 LÆSEVEJLEDNING DEFINITIONER 9 11 DEL I - KORTLÆGNINGERNES OMFANG OG ANSVARLIGE MYNDIGHEDER

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Støjhandlingsplan Miljø og Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund.

Støjhandlingsplan Miljø og Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. Miljø og Teknik Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Støjhandlingsplan 2013-2018 www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Resume...

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg

Læs mere

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

FORORD 4 INDLEDNING 5 KORTLÆGNING 8 RESULTATER 12

FORORD 4 INDLEDNING 5 KORTLÆGNING 8 RESULTATER 12 Indhold FORORD 4 1 INDLEDNING 5 1.1 NY STØJINDIKATOR 5 1.2 NY STØJBEREGNINGSMETODE, NORD2000 6 1.3 METODEVALG 6 1.4 OM METODESKIFT OG BESKYTTELSESNIVEAU 7 2 KORTLÆGNING 8 2.1 INDSAMLING AF DATA FRA NYE

Læs mere

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i ovedstaden... 1 Indledning ovedstaden har bedt Tetraplan om at udarbejde et notat med beregninger af luft- og støjforurening fra trafikken

Læs mere

Støjkortlægning af større veje i Ishøj Kommune Resultater

Støjkortlægning af større veje i Ishøj Kommune Resultater Støjkortlægning af større veje i Ishøj Kommune Resultater... 1 Indledning Som følge af Miljøministeriets bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner (Bekendtgørelse

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Ændringer i Lokalplan 933

Ændringer i Lokalplan 933 Ændringer i Lokalplan 933 Bilag 4 LOKALPLANENS INDHOLD I afsnittet Planens baggrund, bliver 12.525 m 2 rettet til 13.275 m 2. I afsnittet Bebyggelse bliver de fire første afsnit rettet til: Det omgivende

Læs mere

Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde E7 for et område til transport- og logostikerhverv Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Herning Kommune ønsker at skabe

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål Boligudbygning Mål Målet er at udvikle attraktive boligområder i Vamdrup og i de omkringliggende lokal- og landsbyer i tæt tilknytning til og respekt for det eksisterende miljø og med høj arkitektonisk

Læs mere

Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn

Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Maj 2012 Notat om vejtrafikkens udvikling i Storkøbenhavn Indhold: 1. Baggrund 2. Oversigt over trafikudviklingen 2.1. Trafiktællinger 2.2. Trafikindeks

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET. forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET. forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY TILLÆG NR. 76 TIL KOMMUNEPLAN 2013 Offentlig høring om Forslag

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand EU-Støjkortlægning 2012 - Vallensbæk Kommune Støjkortlægning af Vallensbæk Kommune 4781rap001, Rev. A, 17.1.2012 Vallensbæk Kommune

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Støjhandlingsplan. Juni 2009

Teknisk Forvaltning. Støjhandlingsplan. Juni 2009 Teknisk Forvaltning Støjhandlingsplan Juni 2009 2 Teknisk Forvaltning Støjhandlingsplan Juni 2009 Denne rapport er udarbejdet af Rambøll for Furesø Kommune Rambøll Bredevej 2 2830 Virum Telefon +45 4574

Læs mere

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Lene Nøhr Michelsen Trafiksikkerhed og Miljø Niels Juels Gade 13 1059 København K lmi@vd.dk Hugo Lyse Nielsen Transportkontoret Strandgade 29 1410 København

Læs mere

Jernbaner og støj Juli 2008

Jernbaner og støj Juli 2008 Juli 2008 Indholdsfortegnelse Indhold Jernbaner støjer 4 Støjens udbredelse 4 Jernbanestøj og vejstøj 4 Støj fra anlæg af nye jernbaner 5 Fra lyd til støj 6 Lydstyrke og tonehøjde 6 Når lyd bliver til

Læs mere

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram)

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag Maj 2011 Forslag til kommuneplantillæg November

Læs mere

Beboernes opfattelse af støjen ved Ringmotorvejen Undersøgelse før og efter udvidelsen af M3

Beboernes opfattelse af støjen ved Ringmotorvejen Undersøgelse før og efter udvidelsen af M3 Beboernes opfattelse af støjen ved Ringmotorvejen Undersøgelse før og efter udvidelsen af M3 Hans Bendtsen og Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne: Bilag 3 Tematiseret opsamling af indsigelsernes indhold Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Læs mere

Debatoplæg Ændret startprocedure i Billund Lufthavn

Debatoplæg Ændret startprocedure i Billund Lufthavn Debatoplæg Ændret startprocedure i Billund Lufthavn Indkaldelse af ideer og forslag til VVM-redegørelse Oplæg til debat i perioden 17. juni 16. august 2015 Indkaldelse af ideer og forslag Billund Lufthavn

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE PROMENADEBYEN / TOLDBODGADE ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden

Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 Hed.T.1 Biogasanlæg Lervangsvej Heden Tillæg nr. 3-11. februar 2014 1 Offentlighedsperiode og endelig vedtagelse Forslaget var i offentlig høring fra den 15. oktober 2013

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE

RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE RETTELSESBLAD NR. 2 21. november 2011 KORREKTION AF OPGJORT TRAFIKARBEJDE, REJSETIDER OG EMISSIONER I VVM-UNDERSØGELSEN FOR EN 3. LIMFJORDSFORBINDELSE Der er gennemført nye beregninger af trafikarbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Kommuneplan 2009 2021...1/31. Glostrup Kommune...2/31 Moderne provinsby i forstaden...2/31 God tilgængelighed...

Indholdsfortegnelse. Forslag til Kommuneplan 2009 2021...1/31. Glostrup Kommune...2/31 Moderne provinsby i forstaden...2/31 God tilgængelighed... Indholdsfortegnelse Forslag til Kommuneplan 2009 2021...1/31 Glostrup Kommune...2/31 Moderne provinsby i forstaden...2/31 God tilgængelighed...3/31 Status...2/31 Kommunens kvarterer...4/31 Een kommune,

Læs mere

Rambøll har i 2009 udarbejdet en støjkortlægning og tilhørende støjhandlingsplan for Furesø Kommune.

Rambøll har i 2009 udarbejdet en støjkortlægning og tilhørende støjhandlingsplan for Furesø Kommune. NOTAT Projekt Støjskærm ved Birkedalshusene Kunde Furesø Kommune Dato 2007-04-07 1. Støjskærm ved Birkedalshusene Rambøll har i 2009 udarbejdet en støjkortlægning og tilhørende støjhandlingsplan for Furesø

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

HOLSTEBROMOTORVEJEN LINJEBESIGTIGELSE 27. JANUAR 2014 HOLSTEBRO N - AULUM

HOLSTEBROMOTORVEJEN LINJEBESIGTIGELSE 27. JANUAR 2014 HOLSTEBRO N - AULUM HOLSTEBROMOTORVEJEN LINJEBESIGTIGELSE 27. JANUAR 2014 HOLSTEBRO N - AULUM PROGRAM 18.30 Velkomst ved Kommissarius Mette Plejdrup Nielsen Tidsplan og proces Projektgennemgang PAUSE - med kaffe Spørgsmål

Læs mere

Strategi for byernes erhverv

Strategi for byernes erhverv Strategi for byernes erhverv Dansk byplanlaboratorium og Erhvervsstyrelsen 1 Virksomhederne er forskellige og ligger mange steder i byerne De store og miljøbelastende industrier 2 Virksomhederne er forskellige

Læs mere

Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag

Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. august 2015 Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.1007, Boligområde

Læs mere

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Registrering af bilister der overskrider spærrefladen på specifik delstrækning af M3. Teknisk notat. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Marts 2009 Scion-DTU

Læs mere

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4. FORSLAG Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V5 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune som energikommune

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. "Ministeren bedes oplyse

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. Ministeren bedes oplyse Trafikudvalget L 11 - Offentlig Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 6. januar 2005 SJ 400-2 Trafikudvalget har i brev af 10. december 2004 stillet mig følgende spørgsmål

Læs mere

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 37,80 40,00 Ørrevej til Sindinggårdvej

Holstebromotorvejen. Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding. Delstrækning 37,80 40,00 Ørrevej til Sindinggårdvej Holstebromotorvejen Detailbesigtigelse mellem Ljørring og Sinding Delstrækning 37,80 40,00 Ørrevej til Sindinggårdvej Deltagere 2 Projektleder John Kjærsgaard Landinspektør Karin Møller- Clausen Ingeniør

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Til medlemmerne af Transport- og Bygningsudvalget Notat om manglende støjskærm ved Motorring 3 Rødovre Kommune Materiale forud for

Læs mere

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2009. Ryslinge Erhvervspark. Rys.BE.5 FORSLAG

Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2009. Ryslinge Erhvervspark. Rys.BE.5 FORSLAG Tillæg nr. 8 til kommuneplan 2009 Ryslinge Erhvervspark Rys.BE.5 FORSLAG Offentlighedsperiode Kommuneplantillægget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den 25. januar 2011 til den 22. marts 2011. Indsigelser,

Læs mere

VVM-screening for Greve Centervej. Version dateret 28.11.2012

VVM-screening for Greve Centervej. Version dateret 28.11.2012 VVM-screening for Greve Centervej. Version dateret 28.11.2012 VVM Myndighed Naturstyrelsen Roskilde Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse Forslag til Kommuneplan 2016 Redegørelse for nye rammeudlæg vedrørende Kystnærhedszonen, landskabelige interesseområder, beskyttede dyre- og plantearter samt beskyttet natur Nærværende hæfte er udarbejdet

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

NOTAT. Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune. 1. Resumé af forslag til støjpulje

NOTAT. Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune. 1. Resumé af forslag til støjpulje NOTAT Projekt Kunde Analyse af trafikstøj på Ringvejsstrækningen i Køge Køge Kommune Dato 2015-03-02 Til Thomas Meier, Køge Kommune Fra Rambøll, Allan Jensen Forslag til administrative retningslinjer for

Læs mere

3. LIMFJORDSFORBINDELSE

3. LIMFJORDSFORBINDELSE 3. LIMFJORDSFORBINDELSE PRÆSENTATION AF PROJEKTET BORGERMØDE I AALBORG 18. AUGUST 2011 VELKOMST Rådmand Mariann Nørgaard Aalborg Kommune INTRODUKTION Planlægningschef Ole Kirk Vejdirektoratet TIDLIGERE

Læs mere

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune

Kommunal forskrift nr. 001. Restaurationsdrift i Aalborg Kommune Restaurationsdrift i Aalborg Kommune 1. Formål... Side 3 2. Definitioner... Side 3 3. Ventilationsanlæg... Side 3 4. Restaurationers støj... Side 4 5. Affald... Side 5 6. Dokumentation... Side 5 7. Administrative

Læs mere

Støjplanlægning - Nye ideer

Støjplanlægning - Nye ideer Støjplanlægning - Nye ideer Trafikdage 2006 Special Session STØJ / 29. august 2006 / Side 1 Trafikdage 2006 Special Session STØJ / 29. august 2006 / Side1 Støjplanlægning Nye ideer I disse år er der stor

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Støjhandlings- plan 2010-2012

Støjhandlings- plan 2010-2012 Støjhandlingsplan 2010-2012 Herlev Kommunes Støjhandlingsplan 2010-2012 er udarbejdet i løbet af 2009-2010 af: Herlev Kommune, Teknisk Forvaltning, Park og Vej. Støjkortlægning 2007-2009, udvalgte beregninger,

Læs mere

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk)

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk) Udkast 4. juni 2007 HANDOUTS TIL PRESSEN Henvendelse Jesper Damm Olsen Pressechef Telefon 33 92 43 02 jdo@trm.dk www.trm.dk Trængsel Hastigheden på banenettet i top Til trods for stor opmærksomhed omkring

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Skovparken Harevænget 2-6 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan

Læs mere

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Lindum DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive

Læs mere

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer Trafikskabt miljøbelastning i danske byer - hitliste og totalbillede Henrik Grell COWI Parallelvej 15, 2800 Lyngby tlf 45 97 22 11 e-mail hgr@cowi.dk Paper til konferencen "Trafikdage på Aalborg Universitet

Læs mere

Nye veje til støjbekæmpelse i byer. - et idékatalog

Nye veje til støjbekæmpelse i byer. - et idékatalog Nye veje til støjbekæmpelse i byer - et idékatalog Rapport 295 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 3341 3333 Telefax 3315 6335 Forfattere: Redaktion: Layout:

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

Støjhandlingsplan Miljø og Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund.

Støjhandlingsplan Miljø og Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. Miljø og Teknik Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Støjhandlingsplan 2013-2018 www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Resume...

Læs mere

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 ,~- V, ( A 83 ) GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 / 57? GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 Lokalplan nr. 51 for et område til centerformål. Lokalplanen er udarbejdet i februar 1984.

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Støjhandlingsplan 2009 - for kommuneveje i Fredericia Kommune. April 2010

Støjhandlingsplan 2009 - for kommuneveje i Fredericia Kommune. April 2010 Støjhandlingsplan 2009 - for kommuneveje i Fredericia Kommune April 2010 Side 1 Udarbejdet af Grontmij/Carl Bro i samarbejde med Fredericia Kommune Projektnr.: 35.866.04 Rapportnr.: T4.006.09 Side 2 SAMMENFATNING

Læs mere

TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose

Læs mere

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner Støjdirektiv, støjkortlægning og handlingsplaner Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen 1. Rammer for støjkortlægningen i Danmark 2. Stilleområder 3. Lidt om støjhandlingsplaner 4. Perspektiver Støjkortlægning

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Færgestøj Orienterende støjberegninger Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved Boligudbygning Mål Målet er at skabe bysamfund, hvor bæredygtighed og hensynet til områdets landskabelige værdier og kulturmiljøer er styrende for udviklingen. Områdets nye boligområder Ved Lindgård og

Læs mere

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Støjkortlægning i Natura 2000-områder. -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Støjkortlægning i Natura 2000-områder -Teknisk baggrundsnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-50-7 Banedanmark

Læs mere

Vedrørende klage over støj fra boldspil på boldbaner ved Torvevej

Vedrørende klage over støj fra boldspil på boldbaner ved Torvevej MILJØ OG TEKNIK Parcelforeningen Ravnsletgaard Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 23. november 2015 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk Kontakt: Kasper

Læs mere