REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg og budgetmøde Brøndbyparken afd. 3 Tirsdag d. 16. september 2014 Kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg og budgetmøde Brøndbyparken afd. 3 Tirsdag d. 16. september 2014 Kl.19.00-21."

Transkript

1 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg og budgetmøde Brøndbyparken afd. 3 Tirsdag d. 16. september 2014 Kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Godkendelse af afdelingsmødets forretningsorden. 3. Fremlæggelse af årsberetning. 4. Orientering om regnskabet for perioden 1. januar til 31. december Godkendelse af afdelingens driftsbudget for Behandling af indkomne forslag: A fra bestyrelsen B fra beboere. 7. Valg af medlemmer af afdelingsbestyrelsen og suppleanter. 8. Eventuelt. Tilstede: Ved mødets start kl var 58 husstande mødt frem. Der blev budt velkommen af formand Mads Greve, som også oplyste at Brian Nisssen og Freddy Østergård fra Organisationsbestyrelsen var til stede som gæster. (MG) gav derefter ordet til forretningsfører Esbern Ott, der kunne konstatere at mødet er indkaldt med lovligt varsel. AD. 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. Esbern Ott (EO) blev valgt til dirigent. Aase B. Stisen og Bianca Balslev blev valgt som referenter. (EO) besluttede at valg af stemmetællere kunne tages, hvis det viste sig det ville blive et behov, når vi nåede til afstemningerne. AD. 2. Godkendelse af afdelingsmødets forretningsorden. Forretningsordenen blev enstemmigt godkendt. AD. 3. Fremlæggelse af årsberetning. (MG) fik ordet og uddybede flere punkter fra den husstands omdelte beretning. Personale (MG) præsenterede varmemester Jan Grzona og Mehmet Buyukyorulmaz, Kunne meddele at der er blevet ansat en ny medarbejder, og byder velkommen til Flemming Rasmussen, som bl.a. skal varetage det grønne område i samarbejde med resten af personalet. 1

2 Igangværende projekter. Glasinddækning af nordaltanerne er gået i gang. Tidsplanen ser fremadrettet ud til at holde. Vedligeholdelse. Områdets affaldsspande er blevet udskiftet. Den årlige cykeloprydning har været afholdt. Der er blevet indgået en aftale om en servicekontrakt med et firma omkring rensning af sæbeskålene i vaskemaskinerne. Brandeftersyn. Der blev indgået en aftale med Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, som var ude og gennemse vores bygninger. Dette er der kommet en god rapport ud af, som bestyrelsen sørger for at følge op på.. Vi har haft Vestegnens Brandvæsen ude med deres stigevogn, som kan nå op til 38 meter dvs. helt op over tagryggen. Håndværkerne skal huske at lukke efter sig, når de har udført en opgave. Organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabet og de 3 afdelinger. (MG) nævnte at i bestyrelsen udover (FR) som formand sidder Tina Laursen som bestyrelsesmedlem, Mads Greve og Aase B. Stisen fra afd. 3. som suppleanter. Der vil blive arrangeret undervisning i NEM- ID på Nygårds skolen. Udvalgene. Legepladsudvalget. En tilsynsrapport fra legepladseftersynet har vist at der var flere steder det trængte til at blive sat i stand. Udvalget har været ude at male, og det der mangler vil blive udført senere. Festudvalget. Der har været afholdt de forskellige arrangementer sammen med de 2 andre afdelinger, hvor der har været god tilslutning fra beboernes side. Jubilæumsfesten afholdes d. 20. september og der er over 200 deltagere. Det grønne udvalg. Udvalget har ligget lidt stille i år grundet sygdom. Hundeudvalget. (MG) takker Michelle for hendes indsats i udvalget. Byggeudvalget. (FR) har taget sig af byggeudvalget i samarbejde med (MG). (MG) takkede for et godt samarbejde i afdelingsbestyrelsen. Et godt samarbejde med administrationen og ikke mindst med vores funktionærer. Herefter var der en debat omkring handicapparkering / skimmel. Spørgsmål fra salen: Kim Simonsen: Hvorfor ville bestyrelsen flytte handicap parkerings pladserne, og hvorfor blev de ikke fjernet alligevel. Svar fra (MG): Begrundelsen var at det gav flere parkeringspladser, hvis de blev placeret ved siden af forretningsblokken. Da I gjorde opmærksom på at det ikke var lovligt, grundet brandvejen blev det trukket tilbage. Bestyrelsen undersøgte det med Brandmajoren. 2

3 Spørgsmål fra salen: Kim Simonsen: Hvorfor må jeg ikke selv sætte el- ventilation op i bad / køkken. Og hvornår har kanalerne været renset sidste gang. Svar fra (MG): Forklarer opbygningen af kanalerne, at hvert lejemål har sin egen kanal, som fører op til loftet, hvor det bliver samlet. Bestyrelsen har bedt selskabets rådgivende ingeniør firma Birger Lund om en rapport omkring forholdene, hvis man skulle give tilladelse til opsætning af el- ventilation. Dette bliver frarådet grundet at man ødelægger den naturlige udsugning, og også trækker varmen ud af lejlighederne, og ifølge vores husorden er det heller ikke tilladt. Med hensyn til hvad der var i kanalerne, var det ikke farligt, det er tørt miljø. Vi er i dialog med Kommunen og tilsynsmyndighederne omkring sagen, og nu bliver kanalerne renset. Det er ca. mellem år siden de sidst blev renset. Udgiften hertil beløber sig til kr Nils Kofoed: Hvorfor vælger man at flytte varmemesterkontoret til Torvet nr. 88. Og kunne man ikke samtidig flytte bestyrelseskontoret til samme sted, og frigive en lejlighed mere. (FR) svarer: Erhvervslejemålet har ikke kunnet lejes ud i 3 måneder. Derfor godkendte bestyrelsen at flytte varmemesterkontoret, og frigive 2 lejligheder. Bestyrelsen kan ikke dele kontor med varmemesteren. Forsamlingen tager årsberetningen til efterretning. AD. 4 Orientering om regnskabet for perioden 1. januar til 31. december (EO) gennemgik regnskabet: Under udgifter konto 117 B-ordning kr , hvor den elles er i 0 de andre år. Dette skyldes fraflytninger, og at der ikke har været nok på henlæggelserne. Renteindtægten har været positivt på 1,13%. Regnskabet gav et overskud på ca. kr som bliver hensat. Knud Pedersen spørgsmål til bestyrelsens budget: Hvilke kurser har bestyrelsen været på, og hvad har de fået ud af det. Jeg har selv deltaget på en konference i 2007, hvor emnet var klimaforandringer. (FR) svarer: At man ikke kan måle det på en skala fra Vi har f.eks. ikke problemer med klimaforandringer. Men vi har også undersøgt mulighederne for at få sat solceller op. Regnskabet blev taget til efterretning. AD. 5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for (EO). gennemgik driftsbudgettet. Konto 116 og konto 117 bliver taget af henlæggelserne. Indtægterne er på i alt kr mill. 3

4 Gennemgang af driftsbudgettet fortsat. Vedligeholdelsesplanen er de faste ting de næste mange år. Bolignetbidraget medfører ingen stigning.. Antennebidraget en lille stigning med følgende: Fuldpakke kr. 20,- til kr. 416,00, Mellempakke: kr. 31,- til kr. 313, - Grundpakke: kr. 10, - til 117, - pr. måned. Budgettet medfører ingen huslejestigning, 0,0%. Kvadratmeter prisen er derfor stadig på kr. 701,18 pr. m2 årligt. Dirigenten gik herefter over til afstemning. Driftsbudgettet blev enstemmigt godkendt. AD. 6. Behandling af indkomne forslag. A: Forslag 1 fra bestyrelsen. Materialet er blevet husstandsomdelt. Ændring af vedligeholdelsesreglementet. Side 7 efter punkt 17 indføres et nyt punkt: 18. Det påhviler boligtageren at fjerne eventuelt nedfaldende snavs og rengøre den del af aftrækssystemet, som tilhører boligen. Det er strengt forbudt, at tilstoppe hullet i træk kanalen. (MG) knyttede en kommentar til forslaget. Kommunen anbefalede at vi skriver det ind i vedligeholdelsesreglementet. Bygningerne er gamle og de er blevet mere tætte, og der er ikke den samme naturlige udluftning, som i gamle dage, vi har også skiftet vinduer og døre. Hver lejer har sin egen trækkanal som går op til loftet. Herefter var der en lang debat omkring problemerne med lugtgener, og at der er nogle der har koblet emhætten på ventilationskanalen, dette giver en negativ effekt.. Spørgsmål fra Benedikte Jensen, hvor langt op skal man rense i træk kanalen. (FR)svarer: Så langt op man kan nå med f.eks. en fejekost. Rensningen at træk kanalen sker oppefra og ned. Der bliver sat en pose op i både køkken og bad til at opfange det nedfaldne snavs fra skakten. Det er derfor der skal været fri tilgang når de kommer. (MG) til en afsluttende bemærkning: Vi renser kanalerne, lad os se om det ikke virker, før vi gør noget andet. Efter en debat for og imod fra salen gik dirigenten (EO) til afstemning. 2 imod og 4 afholdt, forslaget blev vedtaget med et overvældende flertal. Forslag 2. fra bestyrelsen. Materialet er blevet husstandsomdelt. Side 10 i vedligeholdelses reglementet. 6 afsnit fjernes helt. (MG) knyttede en kommentar til forslaget. Det vil sige, at hvis man har fået en rekvisition til at købe malervarer for, og butikken har fået deres penge, så er arbejdet også godkendt. 4

5 Forslag 2. fortsat. Spørgsmål fra beboer: Er det beboer der selv skal bekoste vedligeholdelse ude på nord altanen, når den bliver lukket med vinduer. (FR) svarer: Det er selskabet der står for vedligeholdelsen. Dirigenten (EO) gik herefter over til afstemning. 4 afstår, ingen imod, forslaget blev vedtaget med et overvældende flertal. Forslag 3. fra bestyrelsen. Side 17. Under pkt. Art. 1. Køkkenbordsplader / belægning på køkkenbordet Der skal fjernes og tilføjes i beskrivelsen. Lyse farver fjernes, og der skal tilføjes Granit bordplader. 2. Køl / fryseskab, komfur. Der tilføjes forefindes. (EO) forhørte sig om der var spørgsmål fra salen. Dette var ikke tilfældet og gik herefter over til afstemning. 2 afstår, ingen imod, forslaget blev vedtaget med et overvældende flertal. Forslag 4. fra bestyrelsen. Side 19. Fjernes de sidste 4 linjer og erstattes med. Alt som afdelingen ikke har sat ind i lejemålet, skal være fjernet fra lejemålet ved fraflytningssynet. Ved tvivlsspørgsmål kontakt varmemesteren. Spørgsmål fra salen: Flere beboere giver udtryk for at der f. eks. Mangler et skab, eller at skabet mangler en sokkel i køkkenet, hvis de har en opvaskemaskine stående. (FR) svarer: Før i tiden kunne man lave en overtagelseserklæring, dette kan ikke fremadrettet lade sig gøre. Hvis man har anskaffet en vaskemaskine, som er opsat korrekt og godkendt af varmemesteren eller andet, skal disse effekter fjernes fra lejemålet. Samtidig skal der opbevares et 60cm skab med sokkel på i kælderen, til opsætning den dag man forlader lejemålet. (EO) gik herefter over til afstemning. 6 undlader, ingen imod, forslaget er vedtaget med et overvældende flertal. Forslag 5. fra bestyrelsen. Det skal være muligt for at helt kunne fravælge Brøndbyparkens TV / Radio Programpakker. Men man skal dog stadig betale for driften af anlægget. TV / pakken kan jf. vedtægter ændres med minimum 1 måneds varsel til den 1. i måneden efter. Prisen for ændring af pakken er kr. 350,00. Dennis Johansen knyttede en kommentar til forslaget. 5

6 Forslag 5. fortsat. (EO) gik herefter over til afstemning. 2 undlader, ingen imod, forslaget er vedtaget med et overvældende flertal. B: Forslag 1. fra beboer, vedrørende Bilag, Knud Petersen. Materialet er blevet husstandsomdelt. Dirigenten (EO) kunne oplyse at det fungerer sådan i dag, hermed kan forslaget ikke tages op til afstemning. B: Forslag 2. fra beboer, Valgperiode, Knud Petersen. Materialet er blevet udsendt. Valgperioden for medlemmer i afdelingsbestyrelsen (bestyrelsesmedlemmer og suppleanter) skal ændres således, at der er genvalg hvert år. (KP) knyttede en kommentar til forslaget. Karin Vorgod foreslår, at man kun må sidde i 2 perioder. Dette kan ikke tages op på dette møde, men kan stilles som forslag til næste år. (EO) gik over til afstemning. 2 for, 6 undlod, et overvældende flertal imod, forslaget er forkastet. B: forslag 3. fra beboer, Knud Petersen. For at stille op til afdelingsbestyrelsen, skal man på mødet kunne redegøre for, hvorfor man ønsker valg. (EO) meddeler at forslaget ikke kan behandles af forsamlingen, man kan ikke forlange at folk skal gøre dette, det må vær op til den enkelte. Forslag 4 5 6, fra beboer Kim Simonsen. At det bliver muligt at montere el/fugtstyret ventilator i bad. At det bliver muligt at montere el/styret ventilator i køkken. Ved sådan montering kan vedligeholdelseskontoen bruges. Dirigenten (EO) meddeler at forslagene bortfalder, idet vi tidligere har vedtaget reglerne for ventilation i køkken/bad under bestyrelsens forslag. AD. 7. Valg af medlemmer af afdelingsbestyrelsen og suppleanter: På valg er: Formand: Mads Greve (modtager ikke genvalg) (EO) giver ordet til den afgående formand Mads Greve, der takker for det år han har siddet. Posten er enorm, det kan jeg og min familie ikke bære. (FR) beder om ordet, og holder en personlig tale til Mads. 6

7 (EO) Meddeler at bestyrelsen anbefaler Klaus Juelkert til at overtage posten som formand. Klaus Juelkert modtager opstillingen til formand. (EO) kan konstatere at Klaus Juelkert er valgt enstemmigt. På valg er: Bestyrelsesmedlemmer: Freddy Rasmussen (modtager genvalg) Dennis Johansen best. medlem for 2 år. Emil Bakkendorff stiller op til den ledige post efter Mads Greve for 2 år. De 3 opstillede kandidater blev enstemmigt valgt. Valg af opstillede kandidater som suppleanter: Christian Hansen Maybritt Günther kan ikke være tilstede, men stiller op med en fuldmagt. De 2 opstillede kandidater blev enstemmigt valgt. Valg af 7 medlemmer til repræsentantskabet: Klaus Juelkert Aase Stisen Christian Hansen Bianca Balslev Dennis Johansen Emil Bakkendorff Jan Smed Maybritt Günther, suppleant. De 7 medlemmer af repræsentantskabet, samt suppleant blev enstemmigt valgt. AD. 8. Eventuelt. Beboer spørger om der kan gøres noget ved døren ud til altanen nede i stuen, så det ikke bliver brugt til oplagringsplads af forskellige effekter. (FR) svarer, at der bliver sat en hængelås på. Jørgen bor i nr. 47, har 3. ting, som han har brug for hjælp til. Har ellers en skøn udsigt til græsset, men Problemet er at Café Milles skraldespande står hele tiden fremme. Ensrettet kørsel her på Torvet, men ved pizzeriaet holder der biler i anden position. Vi har Brøndbys bedste fortov, men vi skal kigge til begge sider, der kører cykler fra begge sider. (FR) svarer: Café Mille har fået brev fra administrationen om problemet, hvis de ikke reagerer bliver der sat låsesmed på, så skraldespandene kan blive sat ind. Angående ensrettet kørsel, er dette en politiopgave. 7

8 Eventuelt fortsat. Omkring cykler på fortovet, selv politielever cykler på fortovet så det bliver svært. Kan der gøres noget ved indgangsdøren, vi har haft flere indbrud. (MG) svarer: Alt kan lade sig gøre, men det koster. Karin Vorgod: Kunne vi få sat stålkarme og ekstra låse i dørene. (EO) svarer: Afdelingen har indhentet tilbud på sikkerhedsdøre. Prisen er kr ,00. Man kan se døren hos varmemesterkontoret. (FR) oplyser omkring Nabohjælp, der bliver afholdt et møde med Organisationsbestyrelsen, og der kommer en og fortæller om mulighederne. Emil Bakkendorff: Der er ikke noget at gøre, hvis de vil ind, det kan ikke være boligselskabets opgave. Beboerne kan selv være med til at sikre sig imod indbrud. (FR) har hurtigt udregnet prisen for sikkerhedsdøre, hvis selskabet skulle betale. Pris ca. 6. millioner og hermed en kraftig huslejestigning. Beboer vedr. stuealtanen: Vi fik at vide da vi flyttede ind i 1965, at det var en brandudgang. (MG) svarer: Det har ikke samme status i dag, som dengang. Beboer giver udtryk for at han synes at altanen i stuen skal tilfalde dem der ikke har nogen køkkenaltan. (FR) svarer: Projektet skal være færdigt, og det er ikke muligt at beslutte noget nu. Det vil også betyde at der skal betales for m2. (EO) takker for god ro og orden og giver ordet til den nyvalgte formand Klaus Juelkert som takker for valget, vil kæmpe for at gøre det bedste for beboerne. Dirigent Esbern Ott. Formand Klaus Juelkert Sekretær Aase B. Stisen Referent Bianca Balslev 8

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Bianca Balslev (BB) Allan L. Klem (AK) Sussie Tranekær

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Claus Kæstel (CK) Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) David Oszlak

Læs mere

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00.

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsførende Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Naseer Shah

Læs mere

Repræsentanten Henrik Hansen fra Hansen tømrer og snedkerfirma.

Repræsentanten Henrik Hansen fra Hansen tømrer og snedkerfirma. DIRIGENT: TINA AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Hans P. Christensen (HPC) Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Knud Petersen (KP) Marianne Larsen

Læs mere

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02 Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. september 2010 kl. 19.00 i aulaen på Korsager Skole, Tersløsevej 35-39, 2700 Brønshøj Inden mødets start blev der holdt 1 minuts stilhed i anledning af

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen

Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen REFERAT 7. maj 2003 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 7. maj 2003 Kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 200 beboere fra 152 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. 1. Velkomst og valg

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2013 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2013. Til stede var husstandene fordelt

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 1 og 2 Karré 15 Prøv også vores Webside på adressen:

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 1 og 2 Karré 15 Prøv også vores Webside på adressen: 20 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30 Tlf.

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

ordinært afdelingsmøde

ordinært afdelingsmøde CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.00 fortsat torsdag den 29. september 2011 kl. 19.00 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst

Læs mere