Morningstar har netop offentliggjort The Global Fund Investor Experience rapporten (GFIE). Rapporten så

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morningstar har netop offentliggjort The Global Fund Investor Experience rapporten (GFIE). Rapporten så"

Transkript

1 Kontakt: Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA telefon maj 2013 Global Fund Investor Experience 2012 Survey Morningstar har netop offentliggjort The Global Fund Investor Experience rapporten (GFIE). Rapporten så dagens lys første gang tilbage i 2009, og formålet med den er at fremme dialogen om best practive blandt investeringsforeninger på global plan med udgangspunkt i investorerne interesser. Rapporten i år baserer sig på 2012 kalenderåret og er den tredje i rækken. Den omfatter i alt 24 lande, hvor Danmark i denne udgave er inkluderet for første gang og dermed har debut i GFIE sammenhæng. Rapporten omfatter investorerfaringer på global plan dækkende Nordamerika, Europa, Asien og Afrika. GFIE rapportens forfattere har evalueret landene i fire kategorier 1) Regulering og Skat 2) Information & Gennemsigtighed 3) Omkostninger og 4) Salg og Medier. Evalueringerne er bl.a. sket med input fra Morningstars lokale analytikere verden over og faktuelle, empiriske svar samt omkostninger, skat og gennemsigtighed vægtes højere i scoringen af landene. Som nævnt indledningsvist er formålet med rapporten at fremme en global dialog om best practice. Morningstar har mange holdninger til, hvad der i en helhed skaber rammerne for en god oplevelse for fondsinvestorerne. Helt overordnet er Morningstar tilhænger af aktiv regulering af investeringsforeninger, 1 of 10

2 gunstige skatteforhold for investorerne, høj grad af gennemsigtighed, attraktive omkostninger, en åben arkitektur i distributionsleddet og medier med fokus på det langsigtede investeringsperspektiv. GFIE rapporten omfatter offentligt tilgængelige investeringsforeninger. Næste udgave vil ifølge forfatterne også inkludere exchange traded funds. I denne udgave er det fonde i traditionel forstand, der er omfattet af rapporten. Det vil sige fonde, som ikke er børsnoteret, dog med undtagelse af danske investeringsforeninger, der for manges vedkommende er noteret på den lokale børs. Investeringsobjekter som hedge fonde, closed-end fonde, venture capital fonde, private equity fonde m.m. er ikke en del af rapporten. Samlet score for Danmark I hver af de fire kategorier kategorier 1) Regulering og Skat 2) Information & Gennemsigtighed 3) Omkostninger og 4) Salg og Medier tildeles hvert land en score fra A til F. Topkarakteren er A mens F gives som dårligste karakter. Derudover tildeles hvert land en samlet score. USA er rapportens højest scorende land og er tildelt karakteren A. Danmark tildeles en samlet score på B-. Samme score opnår lande som eksempelvis Tyskland, Norge, Sverige, Schweiz og Storbritannien. Niveauet over B- er flere asiatiske lande, bl.a. Korea, Singapore og Thailand, førstnævnte med scoren B+. Korea fremhæves positivt ved krav om, at navn og foregående tre års erfaring på porteføljemanagerne skal oplyses samt landets gunstige skatteregime. Holland er tildelt scoren B, og opnår dermed højeste score blandt rapportens europæiske lande. Flere europæiske lande er tildelt scoren C+. Det er Belgien, Frankrig og Italien. Det betyder, at rapportens lande fra Europa er placeret i intervallet B til C+. I bunden er Sydafrika med scoren D og Hong Kong og New Zealand, som begge opnår scoren C-. 2 of 10

3 Danmarks score i de fire kategorier Regulering og Skat På regulering og skat opnår Danmark scoren C+. I Danmark er det Finanstilsynet som fører tilsyn med finansielle virksomheder, heriblandt danske investeringsforeninger. Det er bl.a. Finansilsynets opgave at sikre, at virksomhederne overholder den finansielle lovgivning og tilsynet er ligeledes ansvarlig for udformingen af den finansielle lovgivning. Hovedparten af danske investeringsforeninger målrettet private investorer er noteret på OMX Nasdaq. Udover Finanstilsynets regler har børsen deres eget regelsæt for investeringsforeninger. Derfor kan der for disse fonde være yderligere krav forbundet med det at udbyde investeringsbeviser til den brede offentlighed. Forfatterne til rapporten erfarer, at der er en generel opfattelse i branchen på tværs af de europæiske lande, heriblandt Danmark, at reguleringen af investeringsforeningsmarkedet i Europa er i konstant forandring. Alene det at implementere lovgivningen er en ressourcekrævende opgave for branchen. Det er vores indtryk, at investorerne langt fra altid når at registrere disse ændringer i lovgivningen. Det er også forfatternes erfaring, at knappe ressourcer blandt de nationale tilsyn generelt er en udfordring og at samme kompetencer ofte tilbydes gunstigere vilkår i den private sektor af branchen. Det er forhold, som vi skønner også gør sig gældende herhjemme. Tilsynet er underlagt tavshedspligt, hvorfor hovedreglen er, at der ikke kan oplyses om tilsynsaktiviter i omfattede virksomheder. Dog offentliggøres der som hovedregel og med en vis forsinkelse i forhold til tilsynsaktiviten en redegørelse af hver tilsynsaktivitet / inspektion. Det er vores indtryk, at monitoringen fra Finanstilsynet i mindre grad omfatter markedsføringsmateriale fra investeringsforeningerne. 3 of 10

4 Det er bestyrelsen i investeringsforeningen, som har ansvaret for foreningen. Der er i den danske lovgivning krav om bestyrelsen skal have fyldestgørende erfaring til at varetage bestyrelsesstillingen, og hvervet kan ikke varetages sideløbende med en nøglepost i foreningen, investeringsforvaltningsselskabet eller administrationsselskabet. Investeringsforeningerne skal revideres af en uafhængig part, og foreningens værdipapirer skal opbevares i depotbank. Det skal være en uafhængig part, men både investeringsrådgivning og depotfunktion kan være datterselskaber under samme moderselskab. Investeringsforeninger omfattet af UCTIS IV direktivet kan markedsføres overfor danske investorer. Et stort antal udenlandske investeringsforeninger er registreret til salg i Danmark, men det er uvist hvor stort et antal af disse, som reelt er tilgængelige for danske investorer. Skattemæssige aspekter til fordel for danske fonde bidrager også til, at arkitekturen i salgskanalerne er mere lukket end hvad der anses for hensigtmæssig. I Danmark er skattemæssige aspekter ved investering langt fra altid gennemskuelige og letforståelige for den private investor. Gevinster fra pensionsopsparing beskattes med flad skat uanset om gevinsterne er realiseret eller ej. For pensionsopsparing sidestilles danske og udenlandsk domicilerede fonde skattemæssigt. Der er altså ingen forskel i skattebetalingen om investorerne vælger en dansk eller udenlandsk investeringsforening. Investerer en privat investor i en udbyttebetalende dansk fond for frie midler er hensigten med skattereglerne, at beskatningen sker som om investoren selv havde investeret i de underliggende værdipapirer. For aktiebaserede investeringsforeninger beskattes aktieindkomst med 27 pct. for udbytter og realiserede gevinster til en samlet værdi under kr. og beløb derover beskattes med 42 pct. For gifte personer ganges bundgrænsen med 2. Beskatningen sker på investorniveau. Alle udbytter og realiserede gevinster skal som hovedregel udloddes til investorerne. 4 of 10

5 Obligationsbaserede investeringsforeninger beskattes anderledes. Her svinger beskatningen af renteindtægter og realiserede gevinster mellem 33 til 45 pct. afhængig af investors øvrige økonomiske forhold. Akkumulerende fonde behandles skattemæssigt typisk som investeringsselskaber. Her beskattes gevinster og tab efter lagerprincippet og som kapitalindkomst. Dermed ender beskatningsprocenten for private personer i intervallet 33 til 45 pct. Der er ingen beskatning af formue eller finansielle transaktioner. En hypotetisk investering med et årligt afkast på 6,29 pct. vil efter danske skatteregler blive til 4,55 pct. i årligt afkast efter skat. Det svarer til en reduktion på 1,74 pct. point. Blandt rapportens lande er det blot Norge og Sverige, der har et mere investorfjendtligt skattesystem. USA og Tyskland er også lande med knap så investorvenlige skatteregimer, mens de mest investorvenlige lande er Thailand, Singapore og Hong Kong. Information & Gennemsigtighed Danmark scorer B på information og gennemsigtighed. Overordnet afspejler informationsniveauet fra investeringsforeningerne i Danmark i høj grad den øvrige standard i Europa, men med pil op. Den fælles europæiske lovgivning tager sit afsæt i UCITS-direktivet. Et eksempel på fælles europæisk standard er dokumentet Central Investorinformation (CI-dokumentet benævnes på engelsk Key Investor Information Document). Hensigten med CI-dokumentet var at afløse det forenklede prospekt. Central Investorinformation skulle være fuldt implementeret ved udgangen af første halvår af Central Investorinformation skal foreligge på hver eneste fond og er et to-siders standardiseret dokument. Trods hensigten om at give information om investeringsstrategi og målsætning er formuleringerne i CI- 5 of 10

6 dokumentet ofte ganske brede og giver for den informationssøgende investor kun tilnærmelsesvist et detaljeret indblik i investeringsstrategien. Blandt CI-dokumentets styrker er en standardiseret skala for risikoen, der gør det nemt for investorerne at sammenligne risiko på tværs af investeringsfonde. Omkostningsprocenten (også kaldet Total Expense Ratio, TER, på engelsk) har i mange år været målestok for omkostninger i en given fond. Ved lanceringen af CI-dokumentet blev et nyt omkostningsnøgletal introduceret. Løbende Omkostninger (Ongoing Charges), som modsat omkostningsprocenten ekskluderer performanceafhængig fee, men potentielt kan indeholde handelsomkostninger, der ikke er inkluderet i omkostningsprocenten. Performanceafhængig fee skal oplyses som en selvstændig omkostning i CIdokumentet. CI-dokumentet giver ikke en omkostningsillustration i kroner, hvilket kan gøre det vanskeligere for investorerne at estimere afholdte omkostninger under et standardscenarie. Oplysninger om specifikke personer, som varetager investeringsrådgivningen, herunder navn, ancienitet, biografi m.m. er ikke en del af CI-dokumentet. Dokumentet skal løbende holdes ajour så alle væsentlige dele af CI-dokumentat altid er opdateret. CI-dokumentet skal udleveres i en rådgivningssituation. Investeringsforeningernes juridiske fundament ved udbud af investeringsbeviser er prospektet. Dokumentet skal løbende opdateres ved væsentlige ændringer, og skal udleveres på begæring fra investorerne. Udover prospektet offentliggører investeringsforeningerne en års- og halvårsrapport. Rapporterne indeholder finansielle regnskabstal om investeringsfondene og årsrapporten indeholder desuden en 5års oversigt på væsentlige nøgletal. En ikke ubetydelig del af rapporterne er ledelsens beretning om den forgangne periode og markedsudsigterne. Typisk er denne beretning af mere generel karakter. Kun i en vis udstrækning gives en detaljeret og meget konkret beskrivelse for den informationssøgende investor om, hvorfor det gik som det gik i de enkelte investeringsfonde samt forventningerne til fondene. Her kan faktaark, månedskommentarer og anden informationsmateriale på blandt andet investeringsforeningernes hjemmesider af og til give et bedre indblik. 6 of 10

7 I årsrapporterne vil investorerne i noterne finde en opsplitning af investeringsfondenes afholdte omkostninger, ligesom betalte handelsomkostninger også specificeres i noterne. Det gør, at investor vil være i stand til, at estimere sig frem til, hvor meget der er betalt i omkostninger på de enkelte poster. Selvom det ikke er et krav fra Finanstilsynet vælger langt hovedparten af de danske investingsforeninger at offentliggøre porteføljebeholdninger på månedsbasis til datavendors som fx Morningstar. Top 10 beholdninger vil typisk også være opdateret på foreningernes egne hjemmesider. Der er heller ikke krav fra Finanstilsynet om, at foreningerne skal offfentliggøre navne på de porteføljeforvaltere, som er rådgiver på fondene. Trods det informerer mange danske investeringsforeninger alligevel om hvem eller hvilke personer, som forvalter fondene. For dem, der ikke ønsker at oplyse om det, er typisk blot angivet team-managed. Det er ikke et krav, at porteføljerådgiverne eller ledelsen i investeringsforeningen skal oplyse om eventuelt ejerskab af investeringsfondene. Det samme gælder porteføljeforvalternes kompensation. Omkostninger På omkostninger scorer Danmark B-. Danske investeringsforeninger er konkurrencedygtige på prisen i forhold til andre europæiske lande. Dansk domicilerede fonde er typisk billigere end udenlandske fonde registreret til salg i Danmark, som dermed potentielt kan markedsføres over for danske investorer. Den danske score for omkostninger er påvirket af omkostningsniveauet i udenlandske fonde til salg i Danmark. Investorerne opkræves typisk omkostninger efter foruddefinerede satser og har sjældent mulighed for at forhandle omkostningssatserne. For fonde noteret på OMX Nasdaq, hvor fondene handles i det sekundære marked, kan købs- og salgspriserne være forskellige fra emissions- og indløsningskurserne. Ofte vil 7 of 10

8 investorerne kunne købe fonde til priser i nærheden af emissionskursen, mens prisen i en salgssituation typisk vil være mere fordelagtig end indløsningskursen. Finanstilsynet giver de danske investeringsforeninger mulighed for at benytte sig af performanceafhængig omkostningsstruktur. Der er ikke krav om, at strukturen skal være symmetrisk. Kun et mindre antal fonde benytter sig af en performanceafhængig struktur. For den formuevægtede omkostningsprocent for dansk domicilerede fonde er medianen 0,64 pct. for obligationsfonde, 1,43 pct. for aktiefonde og 0,64 pct. for balancerede fonde. For udenlandske fonde til salg i Danmark er omkostningsprocenterne 1,15 pct. for obligationsfonde, 1,90 pct. for aktiefonde og 1,30 pct. for balancerede fonde. Rapporten omhandler ikke ÅOP. Salg & Medier På salg og medier opnår Danmark scoren C. Der er løbende fokus på investeringsforeninger i medierne i Danmark. Det omfatter også omkostningssiden af investeringsforeningerne, som fra tid til anden debateres. Typisk debateres omkostningerne i bred forstand, dvs. det er kun i mindre grad de enkelte investeringsfondes omkostninger som tages op til debat. Det faktum, at danske fonde er konkurrencedygtige på prisen sammenlignet med fonde fra andre europæiske lande overses ofte, når omkostningerne er genstand for kritik i medierne. Medierne fremhæver typisk forskellige aktivklasser, sektorer, regioner m.m. baseret på deres kortsigtede performance. Trods det at mange investorer har et langsigtet perspektiv for øje, når opsparingen investeres er det kun i mindre grad, at medierne fremhæver og promoverer dét perspektiv. 8 of 10

9 I Danmark er det fortrinsvis bankerne som varetager distributionen af danske investeringsforeninger. Foreningerne outsourcer rådgivningen af investorerne til bankerne, hvorfor størstedelen af distributionen sker her. Derfor vil det typisk kun være investeringsforeninger, hvorfra bankerne modtager formidlingsprovision, der anbefales til investorerne. Investeringsrådgiverne kan dermed have et økonomisk incitament til at anbefale nogle fonde frem for andre. Disse incitamentsstrukturer skal oplyses til investorerne. Det er heller ikke usædvanligt, at rådgivere i pengeinstitutterne har egentlige salgsmål. Det omfatter typisk også investeringsprodukter. Der er kun et mindre antal uafhængige investeringsrådgivere herhjemme, og det er vores skøn, at et beskedent antal private investorer gør brug af rådgivere, som ikke på den ene eller anden facon er tilknyttet bankerne. Udover bankerne vil investorerne typisk også støde på investeringsforeninger i pensionsselskabernes unit link udbud. Her er udbuddet afgrænset til de investeringsfonde, som pensionsselskaberne vælger at udbyde til opsparerne. Mange danske fonde er noteret på OMX Nasdaq, hvorfor disse reelt er valgbare for investorerne uagtet hvilken bank / pengeinstitut kunden er tilknyttet. Det er uvist, hvor mange der handler selv, men det er vores skøn, at det er et fåtal ikke mindst set i forhold til det samlede antal investorer i danske investeringsforeninger. Samlet skønner vi, at det er en mindre del af fondssalget i Danmark, der sker igennem en egentlig åben arkitektur. Hovedparten af investorerne er afhængige af, hvilke fonde deres bank eller pengeinstitut, indgår formidlingsaftale med. Hele rapporten kan læses i sin fulde længde på de efterfølgende sider. 9 of 10

10 About Morningstar, Inc. Morningstar, Inc. is a leading provider of independent investment research in North America, Europe, Australia, and Asia. The company offers an extensive line of products and services for individuals, financial advisors, and institutions. Morningstar provides data on approximately 422,000 investment offerings, including stocks, mutual funds, and similar vehicles, along with real-time global market data on more than 9 million equities, indexes, futures, options, commodities, and precious metals, in addition to foreign exchange and Treasury markets. Morningstar also offers investment management services through its registered investment advisor subsidiaries and has approximately $157 billion in assets under advisement and management as of March 31, The company has operations in 27 countries Morningstar, Inc. All rights reserved. MORN-R # # # 10 of 10

København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger

København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger København, den 4. juli 2011 Analyse af omkostningerne i danske investeringsforeninger: Store variationer i investeringsforeningernes omkostninger 1 Indholdsfortegnelse Om analysen... 3 Markedsføringsprovisionen...

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Årsrapport 2012 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww. ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.dk Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

KONKURRENCE REDEGØRELSE

KONKURRENCE REDEGØRELSE KONKURRENCE REDEGØRELSE 2 KAPITEL 3 Finansielle ydelser og investeringsforeninger 3.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Det er vigtigt for samfundsøkonomien, at den finansielle sektor fungerer effektivt. Det kræver

Læs mere

Årsrapport 2006. Investeringsforeningen Danske Invest

Årsrapport 2006. Investeringsforeningen Danske Invest Årsrapport 2006 Investeringsforeningen Danske Invest Fold f lappen ud og se hvor den enkelte afdelings regnskab er placeret i årsrapporten. Læs om de enkelte afdelinger på side: 74 Bioteknologi 77 Danmark

Læs mere

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Forord................................................................

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value 1/20 Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet

Læs mere

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening

Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening Institut for Finansiering Kandidatafhandling Forfatter Aslak Jakobi Kristensen Vejleder Morten Balling Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2011 LD INVEST HOLDING A/S

HALVÅRSRAPPORT 2011 LD INVEST HOLDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 LD INVEST HOLDING A/S 2 INDHOLD INDHOLD Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Finansmarkederne 12 Afkast- og risikoprofiler 14 Beretning og halvårsrapport for afdelingerne

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006 2 6 Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 26 Indhold Investeringsforeningen BankInvest I CVR-nr. 26 22 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3 9 Fax 77 3 91 E-mail info@bankinvest.dk

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN Formuepleje Invest. Afdeling Globus

INVESTERINGSFORENINGEN Formuepleje Invest. Afdeling Globus INVESTERINGSFORENINGEN Formuepleje Invest Afdeling Globus 02 investeringsforeningen Formuepleje invest // Afdeling globus Sammenhæng mellem pris og afkast Forestil Dem en hel enkel investering, hvor Deres

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Gruppe nr: 4 Hold: 7fbaa Udarbejdet af Tobias Kristensen og Christian Davids University College Nordjylland Finansbacheloruddannelsen 7FBA

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest II Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest II Årsrapport 2006 6 Investeringsforeningen BankInvest II Årsrapport 6 Indhold Investeringsforeningen BankInvest II CVR-nr. 6 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 67 København Ø Tlf. 77 9 Fax 77 9 E-mail info@bankinvest.dk www.bankinvest.dk

Læs mere

Investeringsforeningen Fundamental Invest. CVR-nr. 25 70 96 75

Investeringsforeningen Fundamental Invest. CVR-nr. 25 70 96 75 Investeringsforeningen Fundamental Invest CVR-nr. 25 70 96 75 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Side Ledelsesberetning... 3 Økonomiske omgivelser i 2012... 3 Forventninger til

Læs mere

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2014

Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST. Årsrapport 2014 Investeringsforeningen STOCKRATE INVEST Årsrapport 2014 1 INHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE OPLYSNINGER OM STOCKRATE INVEST side 3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning side 4 Den uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER Børshandlede fonde (ETF er) har revolutioneret den måde, som investorerne forvalter deres porteføljer på. ETF er er enkle, fleksible,

Læs mere

Årsrapport 2012. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Årsrapport 2014. Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Årsrapport 2012. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Årsrapport 2014. Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Årsrapport 2012 Hedgeforeningen Mermaid Nordic Årsrapport 2014 Kapitalforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsens beretning 2 Bestyrelsens tillidshverv

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospektet er offentliggjort den 21. august 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Ansvar

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Exchange Traded Funds (ETF) + Appendix om Exchange Traded Notes (ETN)

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Exchange Traded Funds (ETF) + Appendix om Exchange Traded Notes (ETN) Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium om Exchange Traded Funds (ETF) + Appendix om Exchange Traded Notes (ETN) Version 2, den INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 2 INDHOLD OG AFGRÆNSNING...

Læs mere

Afrika Akkumulerende KL

Afrika Akkumulerende KL Investeringsforeningen Danske Invest, afdeling Afrika Akkumulerende KL Afrika Akkumulerende KL November 2011 Knowledge at work C Indhold Fra håbløs til håbefuld 3 Den afrikanske væksthistorie 4 Lokale

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere