Morningstar har netop offentliggjort The Global Fund Investor Experience rapporten (GFIE). Rapporten så

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morningstar har netop offentliggjort The Global Fund Investor Experience rapporten (GFIE). Rapporten så"

Transkript

1 Kontakt: Nikolaj Holdt Mikkelsen, CFA telefon maj 2013 Global Fund Investor Experience 2012 Survey Morningstar har netop offentliggjort The Global Fund Investor Experience rapporten (GFIE). Rapporten så dagens lys første gang tilbage i 2009, og formålet med den er at fremme dialogen om best practive blandt investeringsforeninger på global plan med udgangspunkt i investorerne interesser. Rapporten i år baserer sig på 2012 kalenderåret og er den tredje i rækken. Den omfatter i alt 24 lande, hvor Danmark i denne udgave er inkluderet for første gang og dermed har debut i GFIE sammenhæng. Rapporten omfatter investorerfaringer på global plan dækkende Nordamerika, Europa, Asien og Afrika. GFIE rapportens forfattere har evalueret landene i fire kategorier 1) Regulering og Skat 2) Information & Gennemsigtighed 3) Omkostninger og 4) Salg og Medier. Evalueringerne er bl.a. sket med input fra Morningstars lokale analytikere verden over og faktuelle, empiriske svar samt omkostninger, skat og gennemsigtighed vægtes højere i scoringen af landene. Som nævnt indledningsvist er formålet med rapporten at fremme en global dialog om best practice. Morningstar har mange holdninger til, hvad der i en helhed skaber rammerne for en god oplevelse for fondsinvestorerne. Helt overordnet er Morningstar tilhænger af aktiv regulering af investeringsforeninger, 1 of 10

2 gunstige skatteforhold for investorerne, høj grad af gennemsigtighed, attraktive omkostninger, en åben arkitektur i distributionsleddet og medier med fokus på det langsigtede investeringsperspektiv. GFIE rapporten omfatter offentligt tilgængelige investeringsforeninger. Næste udgave vil ifølge forfatterne også inkludere exchange traded funds. I denne udgave er det fonde i traditionel forstand, der er omfattet af rapporten. Det vil sige fonde, som ikke er børsnoteret, dog med undtagelse af danske investeringsforeninger, der for manges vedkommende er noteret på den lokale børs. Investeringsobjekter som hedge fonde, closed-end fonde, venture capital fonde, private equity fonde m.m. er ikke en del af rapporten. Samlet score for Danmark I hver af de fire kategorier kategorier 1) Regulering og Skat 2) Information & Gennemsigtighed 3) Omkostninger og 4) Salg og Medier tildeles hvert land en score fra A til F. Topkarakteren er A mens F gives som dårligste karakter. Derudover tildeles hvert land en samlet score. USA er rapportens højest scorende land og er tildelt karakteren A. Danmark tildeles en samlet score på B-. Samme score opnår lande som eksempelvis Tyskland, Norge, Sverige, Schweiz og Storbritannien. Niveauet over B- er flere asiatiske lande, bl.a. Korea, Singapore og Thailand, førstnævnte med scoren B+. Korea fremhæves positivt ved krav om, at navn og foregående tre års erfaring på porteføljemanagerne skal oplyses samt landets gunstige skatteregime. Holland er tildelt scoren B, og opnår dermed højeste score blandt rapportens europæiske lande. Flere europæiske lande er tildelt scoren C+. Det er Belgien, Frankrig og Italien. Det betyder, at rapportens lande fra Europa er placeret i intervallet B til C+. I bunden er Sydafrika med scoren D og Hong Kong og New Zealand, som begge opnår scoren C-. 2 of 10

3 Danmarks score i de fire kategorier Regulering og Skat På regulering og skat opnår Danmark scoren C+. I Danmark er det Finanstilsynet som fører tilsyn med finansielle virksomheder, heriblandt danske investeringsforeninger. Det er bl.a. Finansilsynets opgave at sikre, at virksomhederne overholder den finansielle lovgivning og tilsynet er ligeledes ansvarlig for udformingen af den finansielle lovgivning. Hovedparten af danske investeringsforeninger målrettet private investorer er noteret på OMX Nasdaq. Udover Finanstilsynets regler har børsen deres eget regelsæt for investeringsforeninger. Derfor kan der for disse fonde være yderligere krav forbundet med det at udbyde investeringsbeviser til den brede offentlighed. Forfatterne til rapporten erfarer, at der er en generel opfattelse i branchen på tværs af de europæiske lande, heriblandt Danmark, at reguleringen af investeringsforeningsmarkedet i Europa er i konstant forandring. Alene det at implementere lovgivningen er en ressourcekrævende opgave for branchen. Det er vores indtryk, at investorerne langt fra altid når at registrere disse ændringer i lovgivningen. Det er også forfatternes erfaring, at knappe ressourcer blandt de nationale tilsyn generelt er en udfordring og at samme kompetencer ofte tilbydes gunstigere vilkår i den private sektor af branchen. Det er forhold, som vi skønner også gør sig gældende herhjemme. Tilsynet er underlagt tavshedspligt, hvorfor hovedreglen er, at der ikke kan oplyses om tilsynsaktiviter i omfattede virksomheder. Dog offentliggøres der som hovedregel og med en vis forsinkelse i forhold til tilsynsaktiviten en redegørelse af hver tilsynsaktivitet / inspektion. Det er vores indtryk, at monitoringen fra Finanstilsynet i mindre grad omfatter markedsføringsmateriale fra investeringsforeningerne. 3 of 10

4 Det er bestyrelsen i investeringsforeningen, som har ansvaret for foreningen. Der er i den danske lovgivning krav om bestyrelsen skal have fyldestgørende erfaring til at varetage bestyrelsesstillingen, og hvervet kan ikke varetages sideløbende med en nøglepost i foreningen, investeringsforvaltningsselskabet eller administrationsselskabet. Investeringsforeningerne skal revideres af en uafhængig part, og foreningens værdipapirer skal opbevares i depotbank. Det skal være en uafhængig part, men både investeringsrådgivning og depotfunktion kan være datterselskaber under samme moderselskab. Investeringsforeninger omfattet af UCTIS IV direktivet kan markedsføres overfor danske investorer. Et stort antal udenlandske investeringsforeninger er registreret til salg i Danmark, men det er uvist hvor stort et antal af disse, som reelt er tilgængelige for danske investorer. Skattemæssige aspekter til fordel for danske fonde bidrager også til, at arkitekturen i salgskanalerne er mere lukket end hvad der anses for hensigtmæssig. I Danmark er skattemæssige aspekter ved investering langt fra altid gennemskuelige og letforståelige for den private investor. Gevinster fra pensionsopsparing beskattes med flad skat uanset om gevinsterne er realiseret eller ej. For pensionsopsparing sidestilles danske og udenlandsk domicilerede fonde skattemæssigt. Der er altså ingen forskel i skattebetalingen om investorerne vælger en dansk eller udenlandsk investeringsforening. Investerer en privat investor i en udbyttebetalende dansk fond for frie midler er hensigten med skattereglerne, at beskatningen sker som om investoren selv havde investeret i de underliggende værdipapirer. For aktiebaserede investeringsforeninger beskattes aktieindkomst med 27 pct. for udbytter og realiserede gevinster til en samlet værdi under kr. og beløb derover beskattes med 42 pct. For gifte personer ganges bundgrænsen med 2. Beskatningen sker på investorniveau. Alle udbytter og realiserede gevinster skal som hovedregel udloddes til investorerne. 4 of 10

5 Obligationsbaserede investeringsforeninger beskattes anderledes. Her svinger beskatningen af renteindtægter og realiserede gevinster mellem 33 til 45 pct. afhængig af investors øvrige økonomiske forhold. Akkumulerende fonde behandles skattemæssigt typisk som investeringsselskaber. Her beskattes gevinster og tab efter lagerprincippet og som kapitalindkomst. Dermed ender beskatningsprocenten for private personer i intervallet 33 til 45 pct. Der er ingen beskatning af formue eller finansielle transaktioner. En hypotetisk investering med et årligt afkast på 6,29 pct. vil efter danske skatteregler blive til 4,55 pct. i årligt afkast efter skat. Det svarer til en reduktion på 1,74 pct. point. Blandt rapportens lande er det blot Norge og Sverige, der har et mere investorfjendtligt skattesystem. USA og Tyskland er også lande med knap så investorvenlige skatteregimer, mens de mest investorvenlige lande er Thailand, Singapore og Hong Kong. Information & Gennemsigtighed Danmark scorer B på information og gennemsigtighed. Overordnet afspejler informationsniveauet fra investeringsforeningerne i Danmark i høj grad den øvrige standard i Europa, men med pil op. Den fælles europæiske lovgivning tager sit afsæt i UCITS-direktivet. Et eksempel på fælles europæisk standard er dokumentet Central Investorinformation (CI-dokumentet benævnes på engelsk Key Investor Information Document). Hensigten med CI-dokumentet var at afløse det forenklede prospekt. Central Investorinformation skulle være fuldt implementeret ved udgangen af første halvår af Central Investorinformation skal foreligge på hver eneste fond og er et to-siders standardiseret dokument. Trods hensigten om at give information om investeringsstrategi og målsætning er formuleringerne i CI- 5 of 10

6 dokumentet ofte ganske brede og giver for den informationssøgende investor kun tilnærmelsesvist et detaljeret indblik i investeringsstrategien. Blandt CI-dokumentets styrker er en standardiseret skala for risikoen, der gør det nemt for investorerne at sammenligne risiko på tværs af investeringsfonde. Omkostningsprocenten (også kaldet Total Expense Ratio, TER, på engelsk) har i mange år været målestok for omkostninger i en given fond. Ved lanceringen af CI-dokumentet blev et nyt omkostningsnøgletal introduceret. Løbende Omkostninger (Ongoing Charges), som modsat omkostningsprocenten ekskluderer performanceafhængig fee, men potentielt kan indeholde handelsomkostninger, der ikke er inkluderet i omkostningsprocenten. Performanceafhængig fee skal oplyses som en selvstændig omkostning i CIdokumentet. CI-dokumentet giver ikke en omkostningsillustration i kroner, hvilket kan gøre det vanskeligere for investorerne at estimere afholdte omkostninger under et standardscenarie. Oplysninger om specifikke personer, som varetager investeringsrådgivningen, herunder navn, ancienitet, biografi m.m. er ikke en del af CI-dokumentet. Dokumentet skal løbende holdes ajour så alle væsentlige dele af CI-dokumentat altid er opdateret. CI-dokumentet skal udleveres i en rådgivningssituation. Investeringsforeningernes juridiske fundament ved udbud af investeringsbeviser er prospektet. Dokumentet skal løbende opdateres ved væsentlige ændringer, og skal udleveres på begæring fra investorerne. Udover prospektet offentliggører investeringsforeningerne en års- og halvårsrapport. Rapporterne indeholder finansielle regnskabstal om investeringsfondene og årsrapporten indeholder desuden en 5års oversigt på væsentlige nøgletal. En ikke ubetydelig del af rapporterne er ledelsens beretning om den forgangne periode og markedsudsigterne. Typisk er denne beretning af mere generel karakter. Kun i en vis udstrækning gives en detaljeret og meget konkret beskrivelse for den informationssøgende investor om, hvorfor det gik som det gik i de enkelte investeringsfonde samt forventningerne til fondene. Her kan faktaark, månedskommentarer og anden informationsmateriale på blandt andet investeringsforeningernes hjemmesider af og til give et bedre indblik. 6 of 10

7 I årsrapporterne vil investorerne i noterne finde en opsplitning af investeringsfondenes afholdte omkostninger, ligesom betalte handelsomkostninger også specificeres i noterne. Det gør, at investor vil være i stand til, at estimere sig frem til, hvor meget der er betalt i omkostninger på de enkelte poster. Selvom det ikke er et krav fra Finanstilsynet vælger langt hovedparten af de danske investingsforeninger at offentliggøre porteføljebeholdninger på månedsbasis til datavendors som fx Morningstar. Top 10 beholdninger vil typisk også være opdateret på foreningernes egne hjemmesider. Der er heller ikke krav fra Finanstilsynet om, at foreningerne skal offfentliggøre navne på de porteføljeforvaltere, som er rådgiver på fondene. Trods det informerer mange danske investeringsforeninger alligevel om hvem eller hvilke personer, som forvalter fondene. For dem, der ikke ønsker at oplyse om det, er typisk blot angivet team-managed. Det er ikke et krav, at porteføljerådgiverne eller ledelsen i investeringsforeningen skal oplyse om eventuelt ejerskab af investeringsfondene. Det samme gælder porteføljeforvalternes kompensation. Omkostninger På omkostninger scorer Danmark B-. Danske investeringsforeninger er konkurrencedygtige på prisen i forhold til andre europæiske lande. Dansk domicilerede fonde er typisk billigere end udenlandske fonde registreret til salg i Danmark, som dermed potentielt kan markedsføres over for danske investorer. Den danske score for omkostninger er påvirket af omkostningsniveauet i udenlandske fonde til salg i Danmark. Investorerne opkræves typisk omkostninger efter foruddefinerede satser og har sjældent mulighed for at forhandle omkostningssatserne. For fonde noteret på OMX Nasdaq, hvor fondene handles i det sekundære marked, kan købs- og salgspriserne være forskellige fra emissions- og indløsningskurserne. Ofte vil 7 of 10

8 investorerne kunne købe fonde til priser i nærheden af emissionskursen, mens prisen i en salgssituation typisk vil være mere fordelagtig end indløsningskursen. Finanstilsynet giver de danske investeringsforeninger mulighed for at benytte sig af performanceafhængig omkostningsstruktur. Der er ikke krav om, at strukturen skal være symmetrisk. Kun et mindre antal fonde benytter sig af en performanceafhængig struktur. For den formuevægtede omkostningsprocent for dansk domicilerede fonde er medianen 0,64 pct. for obligationsfonde, 1,43 pct. for aktiefonde og 0,64 pct. for balancerede fonde. For udenlandske fonde til salg i Danmark er omkostningsprocenterne 1,15 pct. for obligationsfonde, 1,90 pct. for aktiefonde og 1,30 pct. for balancerede fonde. Rapporten omhandler ikke ÅOP. Salg & Medier På salg og medier opnår Danmark scoren C. Der er løbende fokus på investeringsforeninger i medierne i Danmark. Det omfatter også omkostningssiden af investeringsforeningerne, som fra tid til anden debateres. Typisk debateres omkostningerne i bred forstand, dvs. det er kun i mindre grad de enkelte investeringsfondes omkostninger som tages op til debat. Det faktum, at danske fonde er konkurrencedygtige på prisen sammenlignet med fonde fra andre europæiske lande overses ofte, når omkostningerne er genstand for kritik i medierne. Medierne fremhæver typisk forskellige aktivklasser, sektorer, regioner m.m. baseret på deres kortsigtede performance. Trods det at mange investorer har et langsigtet perspektiv for øje, når opsparingen investeres er det kun i mindre grad, at medierne fremhæver og promoverer dét perspektiv. 8 of 10

9 I Danmark er det fortrinsvis bankerne som varetager distributionen af danske investeringsforeninger. Foreningerne outsourcer rådgivningen af investorerne til bankerne, hvorfor størstedelen af distributionen sker her. Derfor vil det typisk kun være investeringsforeninger, hvorfra bankerne modtager formidlingsprovision, der anbefales til investorerne. Investeringsrådgiverne kan dermed have et økonomisk incitament til at anbefale nogle fonde frem for andre. Disse incitamentsstrukturer skal oplyses til investorerne. Det er heller ikke usædvanligt, at rådgivere i pengeinstitutterne har egentlige salgsmål. Det omfatter typisk også investeringsprodukter. Der er kun et mindre antal uafhængige investeringsrådgivere herhjemme, og det er vores skøn, at et beskedent antal private investorer gør brug af rådgivere, som ikke på den ene eller anden facon er tilknyttet bankerne. Udover bankerne vil investorerne typisk også støde på investeringsforeninger i pensionsselskabernes unit link udbud. Her er udbuddet afgrænset til de investeringsfonde, som pensionsselskaberne vælger at udbyde til opsparerne. Mange danske fonde er noteret på OMX Nasdaq, hvorfor disse reelt er valgbare for investorerne uagtet hvilken bank / pengeinstitut kunden er tilknyttet. Det er uvist, hvor mange der handler selv, men det er vores skøn, at det er et fåtal ikke mindst set i forhold til det samlede antal investorer i danske investeringsforeninger. Samlet skønner vi, at det er en mindre del af fondssalget i Danmark, der sker igennem en egentlig åben arkitektur. Hovedparten af investorerne er afhængige af, hvilke fonde deres bank eller pengeinstitut, indgår formidlingsaftale med. Hele rapporten kan læses i sin fulde længde på de efterfølgende sider. 9 of 10

10 About Morningstar, Inc. Morningstar, Inc. is a leading provider of independent investment research in North America, Europe, Australia, and Asia. The company offers an extensive line of products and services for individuals, financial advisors, and institutions. Morningstar provides data on approximately 422,000 investment offerings, including stocks, mutual funds, and similar vehicles, along with real-time global market data on more than 9 million equities, indexes, futures, options, commodities, and precious metals, in addition to foreign exchange and Treasury markets. Morningstar also offers investment management services through its registered investment advisor subsidiaries and has approximately $157 billion in assets under advisement and management as of March 31, The company has operations in 27 countries Morningstar, Inc. All rights reserved. MORN-R # # # 10 of 10

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa

Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa ANALYSE 11. juni 2008 Omkostningerne i de danske investeringsforeninger er lave i forhold til det øvrige Europa På basis af en omkostningsrapport fra det internationalt anerkendte analysefirma Lipper Fitzrovia

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Kapitalforeninger (rød risikomærkning)

Kapitalforeninger (rød risikomærkning) Kapitalforeninger (rød risikomærkning) En kapitalforening er en alternativ investeringsfond, som kan investere i mange forskellige typer af aktiver. Med en kapitalforening kan du som et supplement til

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation 1) Formålet Bilaget definerer: Vedtaget af generalforsamlingen 10. december 2013 generelt branchekodeks for

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget:

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: November 2016 Henderson Gartmore Fund Supplement - Danmark Lokal repræsentant i Danmark Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: Nordea

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 9 Offentligt Folketingets Skatteudvalg København, den 27. april 2016 L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne L123 førstebehandles d. 28. april i Folketinget.

Læs mere

Janus Henderson Investment Fund OEIC (i det følgende benævnt Investeringsselskabet )

Janus Henderson Investment Fund OEIC (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) November 2017 Supplement - Danmark Janus Henderson Investment Fund OEIC (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) 1. Information om Investeringsselskabet og dets danske repræsentant i Danmark Investeringsselskabets

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Investeringsforeningsbeviser

Investeringsforeningsbeviser Investeringsforeningsbeviser Når du investerer dine penge i investeringsforeningsbeviser, får du typisk en god risikospredning, samtidig med at du får en professionel pleje af investeringen. Der findes

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Ansvarserklæring fra bestyrelsen i Sparinvest S.A.

Ansvarserklæring fra bestyrelsen i Sparinvest S.A. Ansvarserklæring fra bestyrelsen i Sparinvest S.A. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

BankInvest Optima. kunsten at spare op.

BankInvest Optima. kunsten at spare op. BankInvest Optima kunsten at spare op www.bankinvest.dk BankInvest Optima - kunsten at spare op Optima er betegnelsen for en familie af blandede fonde, som er kendetegnet ved at investere i aktier og obligationer

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet )

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) December 2017 Supplement - Danmark Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) 1. Information om Investeringsselskabet og dets danske repræsentant i Danmark Investeringsselskabets

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE 2006

OMKOSTNINGSANALYSE 2006 ANALYSE 30. marts 2007 OMKOSTNINGSANALYSE 2006 Den store formuestigning i de danske investeringsforeninger i de senere år betyder, at opsparing i investeringsbeviser nu er danskernes foretrukne opsparingsform.

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis DET BEDSTE FRA HELE VERDEN der blev etableret i september 2010, er en aktiv forvaltet investeringsforening,

Læs mere

INVESTOR- PORTRÆT 2015

INVESTOR- PORTRÆT 2015 INVESTOR- PORTRÆT 215 Analyse marts 216 FORORD Investeringsfonde tilbyder en nem og ukompliceret adgang til at investere på finansielle markeder over hele verden. Det er der næsten 8. danskere, der har

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Obligationsfondes performance stækket af finanskrisen

Obligationsfondes performance stækket af finanskrisen København, den 27. april 2010 Analyse af danske obligationsfondes afkast og performance: Obligationsfondes performance stækket af finanskrisen Der er lavet talrige analyser af aktiefondenes afkast i forhold

Læs mere

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity?

Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Hvordan giver man velstående private mulighed for at investere i Private Equity? Finansanalytikerforeningen 22. januar 2007 Ole Mikkelsen Direktør i SPEAS, (afdelingschef i Nykredit) Eksponering mod Private

Læs mere

Investeringsaftale Mix

Investeringsaftale Mix Investering Investeringsaftale Mix Investeringsaftale Mix 1 Investeringsaftale Mix Med Investeringsaftale Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop

Læs mere

Investeringsforeninger. Omkostningsundersøgelse 2013

Investeringsforeninger. Omkostningsundersøgelse 2013 Investeringsforeninger Omkostningsundersøgelse 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...3 1.1 Opfølgning...4 2. Baggrund for undersøgelsen...5 2.1 Finanstilsynets undersøgelse 2013...6 3. Omkostningsstrukturen

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2013 Indhold Indkomståret 2013...3 Private...4 Frie midler - fysiske personer...5 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1.

Læs mere