KRIMINALITETEN UD AF BOLIGOMRÅDERNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRIMINALITETEN UD AF BOLIGOMRÅDERNE"

Transkript

1 CENTER FOR BOLIGSOC IAL UDVIKLING KRIMINALITETEN UD AF BOLIGOMRÅDERNE Effekten af boligsociale helhedsplaners arbejde med kriminelle og struede børn og unge KRIMINALITETEN UD AF BOLIGOMRÅDERNE

2 Kriminaliteten ud af boligområderne Effekten af boligsociale helhedsplaners arbejde med kriminelle og struede børn og unge Frederik Mühldorff Sigurd, projektleder Mette Fabricius Madsen ISBN: Center for Boligsocial Udvikling Center for Boligsocial Udvikling Sadelmagerporten 2a 2650 Hvidovre Telefon: November 2011 Forsidefoto: Finn Frandsen - Polfoto. Udgivelsen kan frit hentes på CFBU s udgivelser kan frit citeres med tydelig kildeangivelse. Center for Boligsocial Udvikling er en selvejende institution under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Centrets overordnede formål er at undersøge effekten af sociale indsatser i udsatte boligområder, at indsamle erfaringer fra nationale og internationale boligsociale indsatser og at yde kvalificeret rådgivning og processtøtte til centrale aktører indenfor det boligsociale område.

3 Indhold Introduktion... 4 Sådan har vi g jort...6 Undersøgelsens udfordringer...8 Hvorfor bliver nogle unge i kriminelle?...8 Effekten af helhedsplanerne...12 Konklusion...13 Områderne med indsatser Udviklingen i omfanget af sigtelser...16 Litteratur Bilag...22 Bilag 1: Boligområder med kriminalpræventive indsatser BIlag 2: Sigtelseskategorier...24 Bilag 3: Omfanget af sigtelser... 26

4 Introduktion I nogle af de mest udsatte boligområder i Danmark er blandt unge et tungtvejende problem, som skaber utryghed og er med til at isolere områderne fra det omkringliggende samfund. CFBU undersøger effekten af de boligsociale helhedsplaners arbejde med kriminelle og struede børn og unge.

5 I nogle af de mest udsatte boligområder i Danmark er blandt unge et tungtvejende problem, som skaber utryghed og er med til at isolere områderne fra det omkringliggende samfund. Kriminaliteten blandt beboere i udsatte boligområder er højere end i resten af landet, de kriminelle bliver dømt hårdere straffe og de begynder deres kriminelle løbebane i en tidligere alder end andre steder i landet 1 (Christensen et al., 2010). Projektledere fra områder med boligsociale helhedsplaner angiver da også selv, hærværk og utryghed som nogle af de største udfordringer de møder i deres arbejde i de udsatte boligområder (Christensen et al., 2010). En kombination af høj arbejdsløshed, ressourcesvage børnefamilier, enlige forældre og et stort antal børn og unge gør, at antallet af personer i den kriminelle risikozone er betragteligt større i de udsatte boligområder end i resten af landet. Det giver derfor god mening at iværksætte indsatser i udsatte boligområder, der reducerer risikoen for, at de unge ender i og hjælper de unge, der allerede er begyndt en kriminel løbebane videre til en hverdag uden. Kriminalitet er langt hen ad vejen et ungdomsfænomen, og andelen af kriminelle er langt højere i gruppen af unge end blandt andre aldersgrupper. De årige udg jorde i % af befolkningen over 14 år, mens de stod for 42 % af alle strafferetslige afgørelser (Clausen et al., 2009). De boligsociale helhedsplaner De boligsociale helhedsplaner har siden 2006 været en ledende aktør i det boligsociale arbejde i udsatte boligområder i Danmark. Med en uddeling på 1,2 mia. i perioden til boligsociale indsatser, forsøger Landsbyggefonden at vende og modvirke den negative udvikling i udsatte boligområder (Christensen et al., 2010). Som nævnt er og kriminelle unge en udfordring i en række af de udsatte boligområder. En del af de boligsociale helhedsplaner forsøger at modvirke denne problemstilling gennem indsatser, der er målrettet kriminelle og struede børn og unge. Indsatserne behøver i sig selv ikke at have som hovedformål at reducere eller forebygge, men fælles for indsatserne er, at de arbejder målrettet med at give kriminelle og struede børn og unge bedre muligheder for at klare sig i samfundet. På denne baggrund har CFBU iværksat en undersøgelse af effekten af de boligsociale hel-hedsplaner i forhold til at reducere antallet af kriminelle børn og unge i udsatte boligområder i Danmark. Vi undersøger ikke effekten af de specifikke indsatser, såsom væresteder eller fritidsjobvejledning, vi undersøger derimod effekten af, at de boligsociale helhedsplaner arbejder målrettet med kriminelle og struede børn og unge uanset de metoder de anvender. CFBU har i 2011 foretaget en undersøgelse af sforebyggende og -reducerende metoder i boligsocialt arbejde, der giver et indblik i, hvilke metoder der har vist gode resultater (Aner et al., 2011). Mantraet indenfor det boligsociale felt har i de seneste år lydt: Hvad virker? Samtidig har beslutningstagere i staten, kommunerne og Landsbyggefonden i stigende grad efterspurgt evidens for, hvad der effektivt løser sociale problemer i udsatte boligområder i Danmark. Med denne effektmåling sætter vi fokus på effekterne af det boligsociale sreducerende og -forebyggende arbejde og det er håbet, at vi herigennem kan medvirke til at styrke den fremtidige boligsociale indsats. Formålet med denne undersøgelse er at afdække, hvorvidt de boligsociale helhedsplaner der arbejder målrettet med gruppen af kriminelle og struede børn og unge har en positiv effekt på omfanget af kriminelle unge mellem år i udsatte boligområder. Kriminaliteten ud af boligområderne - Introduktion 5

6 Sådan har vi g jort For at afdække effekten af de boligsociale helhedsplaners sreducerende indsatser har vi først identificeret alle boligsociale helhedsplaner i Danmark, der arbejder målrettet med gruppen af kriminelle og struede børn og unge. Dette har vi g jort gennem en rundringning til projektledere fra udsatte boligområder, der har modtaget støtte til en boligsocial helhedsplan fra Landsbyggefonden i perioden I rundringningen er projektlederne blevet spurgt om der er eller har været indsatser under den boligsociale helhedsplan målrettet gruppen af kriminelle og struede børn og unge i perioden På baggrund af rundringningen har vi identificeret 33 3 boligsociale helhedsplaner der i perioden har forskellige typer af indsatser rettet mod målgruppen. Af de 33 boligsociale helhedsplaner har 11 opstartet indsatser rettet mod målgruppen i 2007 og Det er denne gruppe af 11 boligsociale helhedsplaner der er omdrejningspunkt for denne undersøgelse. De 11 helhedsplaner dækker i alt 13 boligområder og betegnes herefter som indsatsområderne. De 13 boligområder ses i nedenstående tabel. Boligområde Holmbladsgadekvarteret Indre Nørrebro (Vi Skaber Job) Gellerupparken Møllevangen Rundhøj Toveshøj Eskebjerggård/Måløvvang Kvaglund (Bydelprojekt 3i1) Stengårdsvej (Bydelsprojekt 3i1) Østerbyen (Bydelsprojekt 3i1) Påskeløkken Sønderparken Aalborg Øst Kommune København København Aarhus Aarhus Aarhus Aarhus Ballerup Esbjerg Esbjerg Esbjerg Odense Ringsted Aalborg Vi har derefter undersøgt udviklingen i andelen af sigtelser blandt gruppen af årige bosat i indsatsområderne for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2011 og altså henholdsvis ét og to år før der er opstartet indsatser under den boligsociale helhedsplan og fire år frem. En nedgang i andelen af sigtelser betyder en positiv effekt, mens en stigning betyder en negativ effekt. Udviklingen i indsatsområderne er herefter blevet sammenlignet med udviklingen i de øvrige boligområder, der har modtaget støtte til en boligsocial helhedsplan fra Landsbyggefonden i perioden Data om sigtelser er baseret på talmateriale fra Danmarks Statistik og er opdelt på områdeniveau. I udgangspunktet bør indsatsgruppen og den gruppe man sammenligner med ligne hinanden i forhold til en række nøgleindikatorer, men i praksis er det vanskeligt at finde helt ensartede boligområder med de samme forudsætninger. Til denne analyse har vi valgt at tage udgangspunkt i de boligområder, som er omfattet af Landsbyggefondens pulje til støtte for problemramte områder. De berørte områder må i større eller mindre grad antages at være socialt udsatte og dermed også udsatte i forhold til blandt områdets børn og unge. Vi har yderligere sammenlignet indsatsområderne og de øvrige udsatte boligområder i forhold til andelen af enlige kvinder med børn, andelen af unge mænd og andelen af husstande med én person. Justitsministeriet har i en undersøgelse peget på, at det er tre indikatorer, der influerer på sniveauet (Clausen 2009). Vi fandt ingen signifikant forskel på indsatsområderne og de øvrige udsatte boligområder i forhold til de tre indikatorer. Det skal bemærkes at Justitsministeriets undersøgelse har et kommunalt fokus og altså forsøger, at forklare variationer i sniveauet mellem kommuner i Danmark. I denne undersøgelse arbejder vi imidlertid på boligområdeniveau og ikke kommunalt niveau. Selvom Justitsministeriets konklusioner derfor ikke kan overføres direkte til denne undersøgelse, er indikatorerne relevante, da netop disse indikatorer er særligt hyppigt til stede i udsatte boligområder. 6 Kriminaliteten ud af boligområderne - Introduktion

7 Danmarkskort med indsatsområder Kriminaliteten ud af boligområderne - Introduktion 7

8 Undersøgelsens udfordringer Der har været en række udfordringer i forhold til at vurdere effekten af de boligsociale helhedsplaner. For det første kan det være svært at isolere effekten af de boligsociale helhedsplaner. Det skyldes at de boligsociale helhedsplaner ofte er én blandt flere aktører i området, som arbejder med forebyggelse og reduktion af. Både staten, kommunerne, politi og boligorganisationerne arbejder med bl.a. gennem hotspotindsatser, nærpolitistationer der har fokus på det sforebyggende arbejde lokalt, problemorienteret politiarbejde, SSPsamarbejdet eller andre initiativer såsom Natteravnene. For det andet er det en udfordring, at data til de statistiske analyser omfatter samtlige beboere mellem 15 og 25 år. Eftersom vi ikke har kendskab til, hvor stor en del af denne gruppe, der reelt set har deltaget i de boligsociale indsatser eftersøger vi en udvikling hos en større gruppe af beboere end dem, der har været en del af indsatsen. Denne problematik skaber usikkerhed om, hvor stor en del af udviklingen vi kan tillægge de boligsociale indsatser. En mere specifik analyse af udviklingen i områderne kræver data om den enkelte beboers udvikling for de beboere, der har deltaget i indsatser under den boligsociale helhedsplan. En sådan data er dog ikke tilgængelig, da der ikke er sket en systematisk dokumentation på tværs af de boligsociale helhedsplaner. Denne dokumentation er først opstartet i 2010 med Landsbyggefondens og CFBU s selvevaluering af de boligsociale helhedsplaner. 4 Hvorfor bliver nogle unge i kriminelle? Kriminalitet er et kompleks fænomen, hvis årsager skal findes i en sammenhæng af individuelle og samfundsmæssige, familiemæssige og situationelle forhold samt personlige valg. Kriminalitetens kompleksitet fordrer komplekse løsninger, der ikke blot arbejder målrettet med at reducere kriminelle handlinger, men også tager sig af nogle af de bagvedliggende faktorer, der øger den enkeltes risiko for at ende i. Den kriminologiske forskning har bidraget med en række teorier, der forsøger at forklare, hvorfor nogle unge udvikler kriminel og antisocial adfærd, mens andre ikke gør det. Teorierne beskæftiger sig med, hvad der betinger eller motivere den kriminelle handling. Overordnet set deler teorierne sig mellem dem, der ser den unge som et rationelt tænkende individ, der træffer et selvstændigt valg om at begå, og dem, der ser den unge som et prædestineret offer for negative samfunds- og opvækstvilkår. I denne tankegang er det frie valg suspenderet og den kriminelle er en prædestineret aktør, der kun har ringe eller ingen kontrol over sine egne handlinger (Burke, 2008). Der er altså en flerhed af forklaringer på, hvorfor nogle unge udvikler kriminel og antisocial adfærd. Forklaringerne skal ikke nødvendigvis forstås uafhængige af hinanden. Det er muligt at forklare unges kriminelle adfærd ved både at se den unge som en aktør, der tager frie valg, men samtidig se de frie valg som bestemt og begrænset af dels de livsvilkår den unge er opvokset under og befinder sig i (Burke, 2008), dels stedet den unge begår en. Det er med denne optik indeværende undersøgelse er lavet. Det er derfor interessant at undersøge de bagvedliggende faktorer, der øger de unges risiko for at begå. I denne undersøgelse beskæftiger vi os ikke direkte med de bagvedliggende faktorer, men vi undersøger de indsatser de boligsociale helhedsplaner der arbejder med at modvirke en del af disse risikofaktorer for derigennem at modvirke, at de unge ender i. 8 Kriminaliteten ud af boligområderne - Introduktion

9 I en lang række undersøgelser (National Crime Council, 2002; O Mahony, 2009; Tolan & Guerra, 1994) har den kriminologiske forskning arbejdet med at anskueliggøre, hvilke faktorer der har betydning for unges udvikling af kriminel og antisocial adfærd. Det drejer sig bl.a. om faktorer med rod i det omkringliggende samfund såsom høj flyttefrekvens, nedslidte nærområder og boliger, faktorer med rod i familien såsom opløste familier, familier med lav indtægt samt ringe forældrekompetencer, faktorer med rod i skolen såsom dårlige skolepræstationer og pjækkeri og faktorer med rod i individet såsom børn med mentale eller fysiske sundhedsproblemer samt børn med lavt selvværd. Der findes uden tvivl andre faktorer, der har indflydelse på børn og unges kriminelle adfærd og andre måder at opdele faktorerne på. Dette skal ses om et udsnit. Det er dog vigtigt at holde fast i, at det ikke er givet at alle unge, der udsættes for risikofaktorerne ender med at udvikle kriminel adfærd. Risikofaktorerne kan imidlertid anvendes som pejlemærker i identificeringen af unge, der er i risiko for at udvikle kriminel adfærd og bidrage med en forklaring på den kriminelle adfærd. Steder kan virke sfremmende Særligt interessant for denne undersøgelse er forestillingen om, at steder i sig selv kan virke sfremmende. Kriminaliteten i en by fordeler sig ujævnt, og nogle områder oplever betydeligt mere end andre (Braga, 2007; Massey, 1996; Weisburd, 1997). Forskningen peger på, at variationerne i omfanget af og kriminelle ikke udelukkende kan forklares med variationer i andelen af individer med forhøjet risiko for at blive kriminelle, men at området i sig selv kan virke sfremmende. Byrummets fysiske udformning, de sociale og institutionelle forhold i lokalområdet har således betydning for sraten (Sherman, Gartin, & Buerger, 1989). Udsatte boligområder er bl.a. karakteriseret ved en koncentration af sociale problemstillinger samt en større andel af børn og unge end resten af boligmassen og i sammenhæng dermed ofte et fravær af tilstrækkelige muligheder for fritidsaktiviteter for børn og unge. Ud fra tankegangen om lokalområdets potentielle sfremmende betydning, har børn og unge, der vokser op i udsatte boligområder i Danmark en øget risiko for at ende i. Dette understøttes i en undersøgelse af Justitsministeriet fra 2009, der peger på, at unge, der er bosat i udsatte boligområder har 2-3 gange så høj risiko for at begå som unge bosat andre steder 5 (Clausen et al., 2009). I denne tankegang lægges der mere vægt på børnenes opvækstvilkår i et bestemt område og mindre vægt på børnenes familiemæssige forhold, når kriminel adfærd skal forklares (Christoffersen et al., 2011). Andre forskere har lagt mere vægt på den situation begås i. Denne tankegang lægger vægt på de øjeblikkelige situationelle forhold såsom lokalområdets fysiske udformning og tilstand samt de personer der opholder sig i området. Områder der er præget af en dårlig fysisk tilstand, hærværk, graffiti, mørke uoplyste steder samt områder med ringe social kontrol er forhold, der kan virke sfremmende (Weisburd, 1997; Sampson, Morenoff & Raudenbush, 2005; Ærø & Christensen, 2003). I denne tankegang flyttes fokus så at sige fra, hvorfor individer begår til, hvorfor begås i særlige områder (Weisburd, 1997). Det betyder ikke, at den enkelte kriminelle og dennes prædispositioner ingen betydning har. Det er blot én af flere faktorer, der tilsammen medvirker til en øget risiko for at barnet eller den unge ender i. Kriminaliteten ud af boligområderne - Introduktion 9

10 1 I perioden har 6 % af beboerne i områder, der har modtaget støtte fra Landsbyggefonden til en boligsocial helhedsplan, blevet idømt en betinget eller ubetinget straf, mens det samme gælder for ca. 3 % af Danmarks samlede befolkning. Andelen af straffede personer har ligget nogenlund konstant i perioden. (Christensen et al., 2011) 2 Rundringningen er foretaget af medarbejdere fra CFBU i foråret 2011 og dækker samtlige 125 områder med en boligsocial helhedsplan pånær 14, der ikke kunne opnås kontakt med. 3 I 2011 opstarter yderligere fire boligsociale helhedsplaner indsatser målrettet kriminelle og struede børn og unge. Det drejer sig om helhedsplaner i boligområderne Sundholmkvartetet i København, Boulevardbebyggelserne i Varde, Nøjsomhed i Helsingør og Højvangsparken i Skanderborg. 4 CFBU s database over selvevalueringer samler ca. 450 beskrivelser af boligsociale indsatser under de boligsociale helhedsplaner, herunder beskrivelser af formål og målgruppe for indsatsen og opnåede resultater. Databasen er en del af CFBU s bidrag til Landsbyggefondens evaluering af de boligsociale helhedsplaner, som gennemføres af SFI i samarbejde med Rambøll. Du kan læse mere om databasen på 5 Undersøgelsen peger mere specifikt på, at unge, hvor det vurderes at de har haft en ringe eller moderat risiko for at begå på baggrund af de unges individuelle risikofaktorer, har 2-3 gange så stor risiko for at begå. For gruppen af unge, hvor de individuelle risikofaktorer peger på de har en høj srisiko har lokalområdet ingen betydning, da en stor del af denne gruppe alligevel ville begå. Observationen er baseret på amerikanske data, og kommer fra en artikel af Wikström & Loeber fra Criminology, vol. 38, (Clausen et al., 2009: 64) 10 Kriminaliteten ud af boligområderne - Introduktion

11 Kriminaliteten ud af boligområderne - Introduktion 11

12 Effekten af helhedsplanerne Undersøgelsen peger på, at de boligsociale helhedsplaner, der arbejder målrettet med grupper af kriminelle og struede børn og unge, har en positiv effekt i forhold til at reducere omfanget af sigtelser.

13 Som beskrevet indledningsvis afdækker vi effekten af de boligsociale helhedsplaners sreducerende indsatser ved, at se på udviklingen i andelen af sigtelser 6 blandt gruppen af årige bosat i indsatsområderne for perioden 2006 til I undersøgelsen tager vi således udgangspunkt i situationen i boligområderne før helhedsplanerne har opstartet deres indsatser og sammenligner dette med situationen efter helhedsplanernes indsatser har kørt i 3-4 år. Udviklingen i indsatsområderne er herefter blevet sammenlignet med udviklingen i de øvrige boligområder, der har modtaget støtte til en boligsocial helhedsplan fra Landsbyggefonden i perioden Vi har valgt at kategoriserer lovovertrædelserne i henholdsvis mindre alvorlig, alvorlig og personfarlig. 8 Vi har lavet denne opdeling for at få et indblik i karakteren af den, der bliver begået af unge i udsatte områder og samtidig få et indblik i, om helhedsplanernes indsatser er særligt effektive i forhold til at reducere nogle former for frem for andre. Ved at fokusere på de førnævnte typer af udelader vi en række lovovertrædelser, heriblandt færdselsforseelser og øvrig. Det er vigtigt at bemærke at én person sagtens kan have flere sigtelser. Opgørelsen over omfanget af sigtelser modsvarer derfor ikke omfanget af sigtede personer. Som det fremgår nedenfor, har vi lavet en række analyser af det statistiske datamateriale, som vi baserer vores konklusioner på. Vi har i den forbindelse fundet en række effekter af de boligsociale helhedsplaners sreducerende indsatser. Det skal imidlertid bemærkes, at ingen af de effekter vi har fundet er statistisk signifikante og konklusionerne skal ses i lyset heraf. Konklusion Nedenstående gennemgang af udviklingen i omfanget af sigtelser i de udsatte boligområder i Danmark peger på, at de boligsociale helhedsplaner, der målrettet arbejder med kriminelle og struede børn og unge, har en positiv effekt i forhold til at reducere omfanget af sigtelser af årige. Herunder en særlig positiv effekt i forhold til at reducere omfanget af sigtelser af mindre alvorlig. Det særligt interessante ved nærværende undersøgelse er, at det således kan sandsynliggøres, at det arbejde der har været igangsat i de undersøgte boligsociale helhedsplaner i vid udstrækning er lykkedes med at få særligt fat i den gruppe af unge under 18 år, som er ved at udvikle en kriminel løbebane og som ofte en gadeorienteret tilværelse. Selv om det inden for rammerne af denne undersøgelse ikke er muligt at se på effekten af de specifikke indsatser og metoder kan det overordnet konstateres, at netop den tidlige sforebyggende indsats viser virkningsfulde resultater. Tabel 2.1. Liste over boligområder med indsatser med opstart 2007 og 2008 (indsatsområderne) Område Kommune Startår Holmbladsgadekvarteret København 2007 Indre Nørrebro (Vi Skaber Job) København 2007 Gellerupparken Aarhus 2007 Møllevangen Aarhus 2007 Rundhøj Aarhus 2007 Toveshøj Aarhus 2007 Eskebjerggård/Måløvvang Ballerup 2008 Kvaglund (Bydelprojekt 3i1) Esbjerg 2008 Stengårdsvej (Bydelsprojekt 3i1) Esbjerg 2008 Østerbyen (Bydelsprojekt 3i1) Esbjerg 2008 Påskeløkken Odense 2008 Sønderparken Ringsted 2008 Aalborg Øst Aalborg 2008 Kriminaliteten ud af boligområderne - Effekten af helhedsplanerne 13

14 Områderne med indsatser I på Danmarkskortet på side 7 og i tabel 2.1 ses de 13 indsatsområder, der alle ligger alle i eller tæt ved større bysamfund. De omfatter således København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg, Ringsted og Ballerup. Indsatsområderne har en gennemsnitlig størrelse på over beboere, hvilket er større end de øvrige udsatte områder, her er gennemsnittet beboere. Indsatsområderne adskiller sig ligeledes i forhold til de øvrige udsatte områder ved, at omfanget af sigtelser pr årig i hele perioden fra 2006 til 2011 er højere end i de øvrige udsatte områder (se diagram 2.1). Der er desuden store forskelle områderne imellem, både blandt indsatsområderne og de øvrige udsatte boligområder, i forhold til omfanget af sigtelser, størrelsen på området m.v. Områdernes udfordringer Udsatte boligområder i Danmark er kendetegnet ved en koncentration af sociale problemer, herunder problemer med kriminelle og struede børn og unge. Projektledere fra helhedsplanerne i de undersøgte boligområder beskriver selv, at de har en række udfordringer med kriminelle og struede børn og unge. 9 Centralt i disse beskrivelser af udfordringerne er, at de unge ikke er en del af de etablerede fritidstilbud. I stedet hænger de unge ud på gaden. De unge keder sig og kedsomheden leder til, hærværk og antisocial adfærd, der skaber utryghed for områdets beboere og er med til at marginalisere de unge i forhold til resten af samfundet. Det er ikke den alvorlige og personfarlige, der fylder mest i projektledernes beskrivelser af områdernes udfordringer. Det er i højere grad den mindre alvorlige der bliver beskrevet som de centrale udfordringer for den boligsociale indsats. Det betyder ikke, at unge sigtet for alvorlig eller personfarlig ikke bor i områderne eller, at disse ikke er i målgruppen for det boligsociale arbejde. Det er nok snarere et udtryk for at de projektlederne i de boligsociale helhedsplaner målretter deres arbejde mod de børn og unge, der er i risiko for eller har begået mindre alvorlig og er på vej ud i en kriminel løbebane. Der er en gruppe unge, der har problemer i forhold til skolegang og er ikke tilknyttet etablerede fritidsaktiviteter. Gruppen hænger ud på gaden og opsøger lokale institutioner, hvor de har uhensigtsmæssigt adfærd i form af hærværk og. Det giver utryghed blandt lokalområdets beboere og professionelle. Indsatserne Holmbladsgadekvarteret, selvevalueringsskabelon En boligsocial helhedsplan er bygget op af en række indsatser, der i mere eller mindre grad støtter op om hinanden i forhold til at modvirke nogle af de problemstillinger, der er i de enkelte områder. De boligsociale helhedsplaner er udviklet lokalt i boligafdelingerne og indgår i et samarbejde med kommunen. De boligsociale helhedsplaners lokale forankring betyder, at de tager udgangspunkt i de udfordringer der er i det enkelte boligområde og søger løsninger, der er skræddersyet til området. De boligsociale helhedsplaner er derfor mangeartede og deres indsatser ligeså. Der er dog en lang række ligheder mellem de problemstillinger de boligsociale medarbejdere støder på rundt om i de udsatte boligområder, og med lokale variationer ligner indsatserne langt hen ad vejen hinanden. De indsatser der typisk igangsættes overfor kriminelle og struede børn og unge er væresteder, fritidsjobformidlinger og lommepengeprojekter. Derudover er der en del brobygningsaktiviteter, der skal skabe kontakt mellem den unge og det lokale fritids- og foreningslivet. Fælles for aktiviteterne er forestillingen om, at den unge skal aktiveres med noget meningsfuldt og derigennem give den unge et alternativ til den gadeorienterede livsstil. Indsatser med fritidsjobformidling og lommepengeprojekter skal ud over at give de unge et meningsfuldt alternativ til gaden, give de unge konkrete erfaring med at have et job. Det kan være med til at give de unge et øget netværk uden for lokalområdet, større ansvarsbevidsthed og større selvværd. CFBU s udgivel- 14 Kriminaliteten ud af boligområderne - Effekten af helhedsplanerne

15 se: De unge væk fra gaden (Aner et al., 2011) gennemgår en række indsatser og metoder, der har vist gode resultater i forhold til at reducere blandt børn og unge i udsatte boligområder. Undersøgelsen peger netop på, at der er gode erfaringer med at præsentere de unge for et attraktivt alternativ til gadelivsstilen og at man gennem respekt og anerkendelse for de unge kan guide dem videre i deres liv og via f.eks. fritidsjob og uddannelse kan styrke de unges muligheder på sigt. I indsatsområderne er det ligeledes brobygningsprojekter, fritidsaktiviteter, væresteder og fritidsjobformidling, der er målrettet de kriminelle og struede børn og unge. F.eks. har man i Gellerup og Toveshøj i Aarhus opstartet Fritidspatruljen, som tilbyder meningsfyldte fritidsaktiviteter med leg og spil mellem blokkene efter skoletid. Her kan børnene knytte venskaber, fået ældre rollemodeller og udvikler sociale kompetencer. På Nørrebro og Bispebjerg har Vi Skaber Job etableret et tilbud, hvor de unge tilbydes individuel vejledning og afklaring omkring uddannelse, og krav og muligheder på arbejdsmarkedet. Derudover formidles konkrete ufaglærte jobs, hvis uddannelse ikke er muligt. 10 I Møllevangen i Aarhus har man etableret et værested under den boligsociale helhedsplan. Værestedet er et sted for de unge, hvor der er voksenkontakt som kan have positiv indflydelse på dem. Den voksne skal observere, have individuelle samtaler, lytte og samarbejde med opsøgende medarbejdere og ungeteam, og fungerer samtidig som brobygger i forhold til, at få den unge ud i det normale liv. I Påskeløkken i Odense har man etableret et tilbud med styrketræning for unge drenge i den lokale vægtløfterklub i samarbejde med professionelle klubmedarbejdere fra den lokale Ungdomsklub og de frivillige i vægtløfterklubben. 11 De unge Der boede i perioden i gennemsnit unge mellem år i indsatsområderne. Heraf var 690 mellem år, mens var mellem år. Som det fremgår af tabellen nedenfor svarer andelen af unge i henholdsvis indsatsområderne og de øvrige områder med en boligsocial helhedsplan nogenlunde til hinanden, dog med en lille overvægt af unge i indsatsområderne, mens andelen af unge i de udsatte boligområder er højere end i Danmark som helhed. Vores undersøgelse af de udsatte boligområder viser, at der findes en signifikant sammen-hæng mellem en høj andel af unge mellem år og et højt antal sigtelser. Det må derfor forventes, at sniveauet i indsatsområderne ligger på et højere niveau end i de øvrige udsatte områder alene af den grund, at der i gennemsnit bor flere unge mellem år. Det er ligeledes almen accepteret i den kriminologiske forskning at unge mænd står for en stor del af dem samlede (se Clausen et al., 2009). Det er derfor ikke overraskende, at områder med mange unge, herunder unge mænd også har mange sigtelser. Målgruppen for de enkelte områder spænder fra børn under 15 år til unge over 18 år. I en del af områderne retter de boligsociale helhedsplaner deres indsatser mod hele målgruppen, mens andre områder fokuserer på en mere afgrænset målgruppe. Målgruppen i de enkelte områder er ikke nødvendigvis udelukkende kriminelle og struede børn og unge. I nogle af områderne henvender indsatserne sig til gruppen af kriminelle og struede børn og unge, men også til den bredere gruppe af børn og unge, der ikke har begået eller er i umiddelbar risiko for at ende i. Tabel 2.2. Gennemsnitlig andel af unge mellem 15 og 25 år i områder med en boligsocial helhedsplan og hele landet i perioden år år år Indsatsområder 5 % 12 % 17 % Øvrige områder med boligsocial helhedsplan 12 5 % 11 % 16 % Hele landet 13 4 % 9 % 13 % Kriminaliteten ud af boligområderne - Effekten af helhedsplanerne 15

16 Målgruppen er langt hen ad vejen knyttet til de udfordringer, der er i de enkelte områder og de indsatser, der iværksættes under de boligsociale helhedsplaner. Projektledere fra de boligsociale helhedsplaner beskriver målgruppen som utilpassede unge, der ikke gør brug af områdets øvrige tilbud. Det er unge, der hænger ud på gaden og har en uhensigtsmæssig og utryghedsskabende adfærd. Unge der begår hærværk eller anden eller unge, der er på vej ud i en kriminel løbebane. 14 Udviklingen i omfanget af sigtelser I de boligområder, hvor den boligsociale helhedsplan har målrettet en del af deres indsats mod gruppen af kriminelle og struede børn og unge, er omfanget af sigtelser mod unge mellem 15 og 25 år i perioden faldet med 22 %, svarende til 54 færre sigtelser pr beboer i 2010 end i I samme periode er omfanget af sigtelser mod unge mellem 15 og 25 år i de øvrige udsatte boligområder 16 faldet med 7 %. Der er altså sket et fald i omfanget af sigtelser i samtlige udsatte boligområder. Faldet er større i de områder, hvor der har været indsatser under den boligsociale helhedsplan, der målrettet har arbejdet med gruppen af kriminelle og struede børn og unge. Samlet set tyder det på, at Diagram 2.1: Sigtelser af 15-25årige for mindre alvorlig, alvorlig samt personfarlig i perioden Opg jort pr beboere mellem år Indsatsområder Øvrige udsatte områder Indsatsstart Titel indsatserne har en sreducerende effekt. Alder og stype Indsatserne virker forskelligt på henholdsvis unge under og over 18 år og på forskellige typer af. På baggrund af vores undersøgelse tyder det på, at de boligsociale helhedsplaner virker bedst til at reducere omfanget af kriminelle unge under 18 år og at indsatserne har en særlig positiv effekt i forhold til at reducere omfanget af mindre alvorlig. Hvis vi ser på udviklingen i omfanget af sigtelser pr årig er der sket et samlet fald i omfanget af sigtelser fra på 39 %. For de øvrige udsatte Diagram 2.2: Sigtelser af årige for mindre alvorlig, alvorlig samt personfarlig i perioden Opg jort pr beboere mellem år Indsatsområder Øvrige udsatte områder Titel Indsatsstart Diagram 2.3: Sigtelser af 18-25årige for mindre alvorlig, alvorlig samt personfarlig i perioden Opg jort pr beboere mellem år Indsatsområder Øvrige udsatte Titel områder Indsatsstart 16 Kriminaliteten ud af boligområderne - Effekten af helhedsplanerne

17 boligområder er faldet på 16 %. Gruppen af årige har oplevet et fald i omfanget af sigtelser på 10 % i indsatsområderne, mens de øvrige udsatte boligområder har oplevet et lille fald på 2 %. På trods af den positive udvikling i indsatsområderne er omfanget af sigtelser i 2010 stadigvæk højere end i de øvrige udsatte boligområder. Som beskrevet ovenfor formår indsatserne især, at reducere omfanget af den mindre alvorlige. For de årige bliver antallet af sigtelser for mindre alvorlig reduceret med 50 % fra Den personfarlige falder i samme periode med 34 % for gruppen af årige, mens den alvorlige falder med 21 %. 17 Det tyder således på, at de boligsociale helhedsplaner har størst succes med, at reducere omfanget af mindre alvorlig, herunder i særlig grad for gruppen af unge under 18 år. I beskrivelserne af områdernes udfordringer, som nævnt ovenfor, lægger projektlederne netop vægt på, den mindre alvorlige forårsaget af børn og unge, der uden et meningsfuldt fritidsliv keder sig og vender kedsomheden til hærværk og utryghedsskabende adfærd. Set i dette lys tyder det på, at de boligsociale helhedsplaner har formået at få fat i deres målgruppe og med en tidlig indsats været med til at modvirke, at de unge ender i en kriminel løbebane. Forskelle imellem områderne Ovenfor har vi undersøgt den gennemsnitlige udvikling for samtlige indsatsområder. Der er dog forskelle indsatsområderne imellem, og mens nogle af områderne oplever et langt større fald i omfanget af sigtelser end det gennemsnitlige fald, oplever andre områder ikke den samme positive udvikling. Det kan der være flere forskellige forklaringer på. Enten kan der være lokale forhold ud over de boligsociale helhedsplaner, der har indflydelse på sudviklingen ellers kan det være at nogle af de boligsociale helhedsplaner har fundet en mere effektiv metode til at reducere andelen af kriminelle. Det er desuden rimeligt at antage, at andre aktører, herunder politiet og kommunen, har haft indsatser målrettet kriminelle og struede børn og unge i samme periode som de boligsociale helhedsplaner og at disse indsatser har medvirket til en positiv udvikling. 18 Det har ikke været inden for rammerne af denne undersøgelse at afdække årsagerne til forskellene områderne imellem. CFBU vil i fremtidige undersøgelser undersøge årsagerne til de lokale forskelle. Det skal dog bemærkes, at på trods af forskellene områderne imellem, så viser langt de fleste områder en positiv udvikling for omfanget af sigtelser for mindre alvorligt blandt de årige. Tabel 2.3. Sigtelser opg jort pr beboere Indsatsområder Øvrige udsatte områder Mindre alvorlig år år Personfarlig Alvorlig Mindre alvorlig Personfarlig Alvorlig Udvikling -50 % -34 % -21 % -15 % -6 % -3 % Udvikling -11 % -23 % -16 % -12 % 15 % -12 % Kriminaliteten ud af boligområderne - Effekten af helhedsplanerne 17

18 Tabel 2.4. Sigtelser for mindre alvorlig for de 15-17årige beboere for de enkelte indsatsområder. Boligområde Gennemsnitligt antal 15-17årige Udvikling Holmbladsgadekvarteret % Indre Nørrebro % Gellerupparken % Møllevangen % Rundhøj % Toveshøj % Eskebjerggård/Måløvvang % Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen % Påskeløkken % Sønderparken % Aalborg Øst % 18 Kriminaliteten ud af boligområderne - Effekten af helhedsplanerne

19 6 Det skal bemærkes at når en person er sigtet er det ikke ensbetydende med, at personen har begået en kriminel handling. Dette fastslås først ved en domsfældelse. Det er i denne undersøgelse imidlertid uhensigtsmæssigt at anvende domme eftersom der er en forsinkelse fra personen bliver sigtet til domfældelsen. Data over domme vil derfor omhandle sager, der kan være flere år gamle og giver derved ikke et aktuelt billede over omfanget af begået af beboere i de udvalgte områder. 7 Data dækker perioden 1. januar 2006 til 31. december 2010, og dækker perioden et til to år før, der er opstartet indsats, og tre til fire år med indsats. 8 I bilag 2 findes en oversigt over de sigtelser kategorierne dækker over. 9 Beskrivelserne er hentet fra CFBU s selvevalueringsdatabase. 10 Yderligere inspiration om fritidsjobsindsatser kan findes i CFBU s vidensindsamling om fritidsjobindsatser i udsatte boligområder. Se Frederiksen & Larsen, Alle eksempler på indsatser er taget fra CFBU s database over selvevalueringsskemaer, hvor de boligsociale helhedsplaner selv har indberettet aktivitetsbeskrivelserne. 12 Alle områder, der har modtaget støtte til en boligsocial helhedsplan i perioden , og som ikke er indsatsområde. 13 Dækker over hele Danmarks befolkning inklusive beboere i områder med en boligsocial helhedsplan. Data er hentet fra Danmarks Statistik. 14 Beskrivelserne er hentet fra CFBU s selvevalueringsdatabase 15 For en oversigt over udviklingen i sigtelser for indsatsgruppen, se bilag Udsatte boligområder forstås i undersøgelsen som områder, der har modtaget støtte af Landsbyggefonden til en boligsocial helhedsplan. De øvrige udsatte boligområder dækker over områder, der har modtaget støtte fra Landsbyggefonden, men som ikke har indsatser målrettet kriminelle og struede børn og unge som en del af den boligsociale helhedsplan i perioden For en mere detaljeret oversigt over udviklingen i sigtelser for de forskellige aldersgrupper og styper, se bilag Et eksempel på et udsat boligområde, hvor politiet, kommunen og boligforeningen har samarbejdet om det kriminalpræventive arbejde, er Gellerup-Toveshøj i Aarhus. CFBU har tidligere undersøgt dette samarbejde. Se Christensen et al., 2011 Kriminaliteten ud af boligområderne - Effekten af helhedsplanerne 19

20 Litteratur

KRIMINALITETEN UD AF BOLIGOMRÅDERNE

KRIMINALITETEN UD AF BOLIGOMRÅDERNE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 46 Offentligt C EN TER FOR B OL IG SOC IAL U D VIK LI N G KRIMINALITETEN UD AF BOLIGOMRÅDERNE Effekten af boligsociale helhedsplaners

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Løvvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE. En analyse af boligsociale helhedsplaners effekt på andelen af sigtede unge i udsatte boligområder

HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE. En analyse af boligsociale helhedsplaners effekt på andelen af sigtede unge i udsatte boligområder HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE En analyse af boligsociale helhedsplaners effekt på andelen af sigtede unge i udsatte boligområder HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE De boligsociale

Læs mere

Strafferetlige afgørelser

Strafferetlige afgørelser Strafferetlige afgørelser 58 Afgørelser Strafferetlige afgørelser Afsnittet indeholder følgende tabeller om strafferetlige afgørelser, hvor en afgørelser kan bestå af ét eller flere forhold (lovovertrædelser):

Læs mere

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr.

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr. Afgørelser 65 Tabel 3.13 Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden af den idømte straf 2000 Unsuspended prison sentences by type of offence and length of sentence 2000 Overtrædelsens

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens tabel

Læs mere

Fængslinger mv Fængslinger

Fængslinger mv Fængslinger Fængslinger 108 - Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.01 og 6.02 samt 6.04 og 6.05 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2008:2 4. april 2008 Anmeldelser og sigtelser for lovovertrædelser 2007 Resumé: I 2007 var der i alt 445.300 anmeldte overtrædelser af straffeloven,

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Fængslinger mv. 100 Fængslinger

Fængslinger mv. 100 Fængslinger Fængslinger 100 Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 5.1 og 5.2 samt 5.4 og 5.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

PROBLEMORIENTERET POLITIARBEJDE

PROBLEMORIENTERET POLITIARBEJDE CFBU EFFEKTMÅLING06 PROBLEMORIENTERET POLITIARBEJDE Metode til kriminalprævention i udsatte boligområder 1 1 I mere end 10 år har politiassistent Henning Bøtcher Jensen arbejdet med børn og unge i boligområdet

Læs mere

HOTSPOT I VEJLE Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT I VEJLE Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT I VEJLE Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot i Vejle Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retsvæsen - A.7 118 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

GADEPLAN Midtvejsevaluering af helhedsorienterede gadeplansindsatser i udsatte boligområder

GADEPLAN Midtvejsevaluering af helhedsorienterede gadeplansindsatser i udsatte boligområder CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GADEPLAN Midtvejsevaluering af helhedsorienterede gadeplansindsatser i udsatte boligområder Gadeplan Midtvejsevaluering af helhedsorienterede gadeplansindsatser i udsatte

Læs mere

HOTSPOT HØJVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT HØJVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT HØJVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Højvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser 1 Fritidsjobsindsatser 2 Program Børn og unge aktiviteter i selvevalueringerne Effekter af fritidsjob Fire veje til fritidsjob Debat i plenum og i grupper 3 De mest udbredte aktiviteter 33 Væresteder og

Læs mere

HOTSPOT. Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets hotspotpulje

HOTSPOT. Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets hotspotpulje HOTSPOT Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets hotspotpulje Hotspot Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK MARTS 15 TAK Rigspolitiet takker Peter

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

HOTSPOT. Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets hotspotpulje

HOTSPOT. Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets hotspotpulje HOTSPOT Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets hotspotpulje Hotspot Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse

Læs mere

BOLIGSOCIAL Hotsp tryghed i nærmiljøet t UDVIKLING Midtvejsevaluering af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hotspotpulje

BOLIGSOCIAL Hotsp tryghed i nærmiljøet t UDVIKLING Midtvejsevaluering af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hotspotpulje Hotsp t tryghed i nærmiljøet CENTER FOR BOLIGSOCIAL UDVIKLING HOTSPOT Midtvejsevaluering af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hotspotpulje Hotspot Midtvejsevaluering af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

HOTSPOT VIBY SYD Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT VIBY SYD Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT VIBY SYD Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Viby Syd Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009.

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009. Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte og registrerede

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-06-8 FORORD Flere nuværende

Læs mere

PÅ VEJ FREM. En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder

PÅ VEJ FREM. En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder PÅ VEJ FREM En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder PÅ VEJ FREM KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Uddannelsesmønstrene for unge i Danmark har de seneste år ændret sig markant, så stadigt

Læs mere

Informationsmøde om Netværkssamråd. Oktober 2014

Informationsmøde om Netværkssamråd. Oktober 2014 Informationsmøde om Netværkssamråd Oktober 2014 Program Kl. 10.00 Velkomst Kl. 10.10 Den nye lovgivning om netværkssamråd baggrund og intentioner. Kl. 10.40 Socialstyrelsens rådgivning i forbindelse med

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Temadag. Om problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordjylland. Aalborg, mandag d. 12. december 2016.

Temadag. Om problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordjylland. Aalborg, mandag d. 12. december 2016. Temadag Om problemskabende ungegrupperinger, indsatser og lokalt samarbejde i Nordjylland Aalborg, mandag d. 12. december 2016. Formål med temadagen Indblik i regionale indsatser og udfordringer ift. problemskabende

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2013-2014 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Februar 2014 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns Politikreds: 2013-2014...

Læs mere

Håndbog: MENTOR- I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

Håndbog: MENTOR- I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Håndbog: MENTOR- INDSATSER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER PERSONLIG VEJLEDNING DER VIRKER En dominerende antagelse inden for arbejdet med udsatte og kriminalitetstruede unge er, at vi gennem opsøgende dialog og

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 27 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

BEREDSKABET I GELLERUP. En effektiv strategi mod kriminalitet i et udsat boligområde. Dobbeltklik her for at skrive Projekt/Dokumenttitel etc.

BEREDSKABET I GELLERUP. En effektiv strategi mod kriminalitet i et udsat boligområde. Dobbeltklik her for at skrive Projekt/Dokumenttitel etc. BEREDSKABET I GELLERUP En effektiv strategi mod kriminalitet i et udsat boligområde Dobbeltklik her for at skrive Projekt/Dokumenttitel etc. 1 Beredskabet i Gellerup En effektiv strategi mod kriminalitet

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2010 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2005 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015 Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015 Døgnvagten Center for Forebyggelse og Rådgivning januar 2016 Indhold Retsrepræsentationen... 3 Datagrundlag Opmærksomhedspunkter og forbehold... 4 Det

Læs mere

Kan man forudsige børns senere kriminalitet?

Kan man forudsige børns senere kriminalitet? Kan man forudsige børns senere kriminalitet? Mogens Nygaard Christoffersen SFI THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR WELFARE RESEARCH Firkantens byggelegeplads 1973-80 Problemstillinger: Kan man forudsige kriminalitet

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-07-5 FORORD Flere nuværende og tidligere

Læs mere

Handleplan for Hotspot på Løvvangen

Handleplan for Hotspot på Løvvangen på Løvvangen den 24.3.2011 Handleplan for Hotspot på Løvvangen Kort om Løvvangen Løvvangen er et boligområde i Nørresundby i Aalborg Kommune. Boligområdet består primært af alment boligbyggeri med 818

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion,

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2014-2015 - 2016 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Januar 2017 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns politikreds: 2014-2016...

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen November 2009 Resume

Læs mere

HOTSPOT KOLDING NORD

HOTSPOT KOLDING NORD HOTSPOT KOLDING NORD Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Kolding Nord Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

DE UNGE VÆK FRA GADEN

DE UNGE VÆK FRA GADEN Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 46 Offentligt C ENT ER F OR B OL IG SO C I A L UDVI KLIN G DE UNGE VÆK FRA GADEN Effektive metoder i kriminalpræventivt arbejde

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune

Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune Udarbejdet af Sekstanten 0 Januar 2015 Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner

Læs mere

Effektevaluering af Landsbyggefondens pulje. Kort & klart

Effektevaluering af Landsbyggefondens pulje. Kort & klart Effektevaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje Kort & klart Om evalueringen Evalueringens fire dele Evalueringen har fire fokusområder, som søger at besvare følgende spørgsmål: Landsbyggefonden

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret. INDLEDNING Til brug ved Straffelovrådets drøftelser af strafferammer m.v. er der gennemført en undersøgelse af domspraksis på straffelovens område. Undersøgelsen sigter primært på en statistisk kortlægning

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

HOTSPOT INDRE NØRREBRO

HOTSPOT INDRE NØRREBRO HOTSPOT INDRE NØRREBRO Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Indre Nørrebro Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Tetriz 2 i Vapnagård

Arbejdsgrundlag for Tetriz 2 i Vapnagård Notat August 2015 Arbejdsgrundlag for Tetriz 2 i Vapnagård 1. Hvad er opgaven? Ca. 32% af beboerne i Vapnagård er indvandrere og efterkommere herfra. Antallet af børn og unge under 18 år er 892. 31% af

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder

Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder Bydelskonference Greve Nord Louise Aner Institut for Socialt Arbejde Profil Adjunkt på Institut for Socialt Arbejde på Metropol Indgår i evalueringen

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier.................................................. 4 Hvad er målguppens behov?..........................................................

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

SFi RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER. Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del Bilag 5 Offentligt DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD

SFi RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER. Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del Bilag 5 Offentligt DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 5 Offentligt SFi DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD RISIKO- OG BESKYTTELSESFAKTORER.-.', :':-r-' '' ': ': ';.":?: :.!-;' Stei i^åis ^ TIDLIG IDENTIFIKATION

Læs mere

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012 07.03.2013 Prækvalifikation af boligsocial helhedsplan i Vandtårnsområdet (Vorrevangen, Kalmargade og Reginehøj) 1.0 Problemkompleks Andel hærværk/indbrud Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Læs mere

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 1. halvår 2015 Danmark i alt For definitionerne af de forskellige kriminalitetsarter se http://politistatistik.dk/definitioner.htm August 2015 INDHOLD Anmeldelser

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere