SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL"

Transkript

1 SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL Udbudsmateriale vedrørende indsamling og transport af dagrenovation storskrald haveaffald papir, pap og glas i Fredensborg Kommune Offentligt udbud Udbyder: Fredensborg Affald A/S 19. januar 2012

2 GENERELT Spørgsmål 1: Punkt 1.1 Venligst bekræft, at Entreprenør har den daglige borgerkontakt? Svar: Det kan bekræftes. Spørgsmål 2: Punkt 1.1 (side 8, 4. sidste afsnit) Venligst specificer type af container, som ikke er kuber, ligesom det ønskes oplyst hvilken fraktion der skal i containere eller lignende? Svar: De ønskede oplysninger fremgår af delentreprise 4. Spørgsmål 3: Punkt 2.4 (side 10, første afsnit) - Hvilke tilfælde tænker man på her? Venligst oplys hvor mange steder man i dag har sådanne steder. Bekræft ligeledes, at arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes, også som affaldsproducent. Svar: Forhold hos affaldsproducenten eller andre, der som følge af arbejdsmiljølovgivningen forhindrer eller vanskeliggør udførelsen af entreprisen, skal i videst muligt omfang afhjælpes af entreprenøren (herunder f.eks. ved at indsætte ekstra bemanding, erhverve pigsko mv.). Der tænkes i den forbindelse på enhver forhindring eller vanskeliggørelse af udførelsen af entreprisen. Det påhviler endvidere entreprenøren at orientere sig om lokale forhold af betydning for løsning af de udbudte entrepriser. Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes. Spørgsmål 4: Det anføres i punkt 2.4: "Forhold hos affaldsproducenten eller andre, der som følge af arbejdsmiljølovgivningen forhindrer eller vanskeliggør udførelsen af entreprisen, skal i videst muligt omfang afhjælpes af entreprenøren (herunder f.eks. ved at indsætte ekstra bemanding)". Det anføres endvidere i punkt 2.4: "Det påhviler desuden entreprenøren, forud for tilbudsafgivelse, selv at orientere sig om lokale forhold af betydning for løsning af de udbudte entrepriser. Det skal bemærkes, at visse affaldsproducenters adgangsveje kan nødvendiggøre en særlig tilrettelæggelse af indsamlingen med henblik på at overholde arbejdsmiljølovgivningen. Ekstra krav som følge af ukendskab til forholdene vil ikke blive honoreret." 1. Med henvisning til disse to passager, synes vi, at det må være affaldsproducentens ansvar og omkostning at sørge for at adgangsforholdene overholder det gældende kommunale affaldsregulativs 9.6, og vil således spørge om udbyder i stedet vil lave en post på tilbudslisten til afhentninger på adresser med adgangsforhold som ikke overholder affaldsregulativets og Arbejdstilsynets anvisninger? Svar: Nej, det ønsker udbyder ikke. Det påhviler entreprenøren at orientere sig om lokale forhold af betydning for løsning af de udbudte entrepriser. 2. Alternativt ønsker vi for beregning af tilbud at få oplyst, hvor mange adresser der i dag har adgangsforhold, som vil kræve afhentning af 2 mand? Svar: Det påhviler entreprenøren at orientere sig om lokale forhold af betydning for løsning af de udbudte entrepriser. Spørgsmål 5: Punkt 2.9 (side 11, tredje afsnit). Det faktiske antal enheder og mængder, bekræft venligst at der ved henteordning afregnes efter antal tilmeldte enheder. Er der planer om at noget skal bortfalde i entrepriseperioden? Svar: Der afregnes efter antal tilmeldte enheder, jf. afsnit 8.6. Det er ikke planen, at noget skal bortfalde i entrepriseperioden. Spørgsmål 6: Der står i punkt 2.10, at afleveringsfristen er 26. januar 2012 og, at kontrakten forventes underskrevet den 1. februar Svar: Kontrakten forventes at ligge klar til underskrift den 1. februar 2012 (idet den endelige underskrift skal afvente standstill-perioden i håndhævelsesloven). Spørgsmål 7: Punkt Accepteres andre biler, hvis ikke det kan nås at få nye biler inden ? Svar: Nej. Det er et mindstekrav, at der anvendes køretøjer, som overholder Euro-norm 5.

3 Spørgsmål 8: Der er en meget kort frist fra tildeling af opgaven og til entreprisestart, hvilket gør, at man ikke kan nå at få leveret nye og færdige opbyggede komprimatorbiler til opgaven. Vil det af denne grund accepteres, at der ved entreprisestart indsættes biler med eventuel lavere Euro-norm eventuelt hvis det over for Fredensborg Forsyning fremlægges dokumentation for at nye biler med korrekt Euro-norm er bestilt? Svar: Nej, jf. forgående spørgsmål. Det er et mindstekrav, at der anvendes køretøjer, som overholder Euro-norm 5. Spørgsmål 9: Punkt Hvor skal entreprenøren angive en eventuel rabat? Det kan ikke ske på tilbudslisten, som den er udformet nu? Svar: Tilbudslisternes enkelte punkter skal udfyldes uden angivelse af rabat. Angivelsen af "samlet pris for ordinære ydelser pr. år", "samlet pris for ekstraydelser pr. år" og "samlet entreprisesum pr. år" på tilbudslisternes forside skal ligeledes angives uden rabat. Der er ingen formelle krav til, hvor en eventuel rabatsats skal anføres, så længe rabatsatsen fremgår klart og utvetydigt. Rabatsatsen kan f.eks. angives i selve tilbuddet eller på forsiden af tilbudslisterne neden under teksten "samlet entreprisesum pr. år". Spørgsmål 10: Venligst tydeliggør, hvor rabatprocenten skal anføres på tilbudslisterne? Svar: Jf. forgående spørgsmål. Spørgsmål 11: Punkt Side 55 Bekræft venligst, at med indsamlingsmateriel menes biler og ikke containere. EURO-5 leveres/monteres ikke med principgodkendt filter. Kommunen bedes bekræfte at biler som minimum skal overholde EURO-5 normen? Svar: Der menes biler. Det er et mindstekrav, at køretøjerne overholder Euro-norm 5. Euro-norm 5 biler vil i praksis være udstyret med partikelfilter. Spørgsmål 11: Punkt 8.5 Kommunen bedes bekræfte at entreprenøren må, hvis arbejdet udføres af uddannede kompetente medarbejdere? Svar: Spørgsmålet forstås ikke. Men entreprenøren må ikke selv forestå udbedring af erstatningspligtige skader (hvis det er dét, der menes med spørgsmålet). Spørgsmål 12: Punkt Det foreslås at regulering finder sted hvert kvartal, som giver en mere retfærdig pris for både udbyder og entreprenør, da pris på dieselbrændstof er meget svingende, med både opad- og nedadgående priser? Svar: Nej. Spørgsmål 13: Punkt Arbejdsnedlæggelser som entreprenøren ikke kunne forudse, burde have overvundet eller med rimelighed kunne undgå betragtes som force majeure. Samtidigt noterer vi os, at kun force majeure omfattet af dansk rets alm. definition anses som force majeure. Dette bringer en gråzone op omkring overenskomststridige arbejdsnedlæggelser som f.eks. sympatistrejker og/eller arbejdsnedlæggelser som følge af urimeligt lønpres el. lign. I begge tilfælde er renovatøren uden skyld, kunne ikke forudse det og ej heller med rimelighed forhindre det, men det kan modstride dansk rets alm. definition. Spørgsmålet er derfor - vil sympatistrejker og strejker som følge af urimeligt lønpres blive betragtet som force majeure? Hvis nej må der være tale om misligholdelse, og i dette tilfælde er denne misligholdelse så ansvarspådragende for renovatøren? Det kan tilføjes, at netop en bestemmelse som denne, faktisk kan medvirke til øget risiko for arbejdsnedlæggelser, såfremt bestemmelsen kommer det udførende mandskab for øje, idet de med bestemmelsen kan tvinge arbejdsgiveren til enten at imødekomme eventuelle urimelige krav om lønog/eller ansættelsesforhold, eller hvis denne nægter - at de nedlægger arbejdet hvorved arbejdsgiveren i stedet må imødese en eventuel ansvarspådragende ophævelse af kontrakten fra udbyders side. Dette betyder kort og godt, at opstår denne situation vil arbejdsgiveren være i lommen på egne folk, og kan risikere en ophævelse af kontrakten, uden renovatøren dog på nogen måde er skyld i arbejdsnedlæggelsen, jf. Udbudsmaterialets force majeure bestemmelser, afsnit 1. Udbyder kan således entrere med 3. part for renovatørens regning, hvorved situationen bliver meget farlig for renovatøren, idet ingen på forhånd kan vide hvor stor den økonomiske konsekvens kan blive og i hvor lang tid denne skal afholdes.

4 Der er derfor modstrid mellem disse bestemmelser, hvorfor vi beder om bekræftelse på, at alle former for strejker, lockouts mm. som entreprenøren kan påvise at være uden skyld i (evt. via Arbejdsretten), vil blive betragtet som force majeure, og/eller blot ikke være ansvarspådragende. Altså at force majeure beskrivelsernes afsnit 1 gælder, uagtet afsnit 2 (dansk rets definition) kan være anderledes. Svar: Hverken entreprenøren eller udbyder er ansvarlige for lovligt anmeldte strejker og lockout, som parten ikke kunne have forudset og ej heller burde have undgået eller overvundet. Ved strejke, lockout eller anden arbejdskonflikt er entreprenøren forpligtet til at søge dispensation for kørslen ved henvendelse til konfliktens parter. Entreprenøren skal endvidere på forlangende over for udbyder godtgøre, at der er truffet de foranstaltninger, som efter udbyders skøn er nødvendige for bilæggelse af faglig strid. Undladelse heraf betragtes som væsentlig misligholdelse. Spørgsmål 14: Punkt Kontrakten kan til enhver tid opsiges af udbyder med seks måneders forudgående skriftligt varsel. Entreprenøren kan ikke opsige kontrakten. Det er ikke rimeligt og giver ingen mening at kommunen kan opsige kontrakten med 6 måneders varsel uden begrundelse. Hvad er årsagen til at kommunen ønsker denne mulighed? Den vil sætte en entreprenør i en situation, hvor man vil stå med en stor økonomisk forpligtigelse vedrørende biler etc. Kommunen opfordres til at slette dette afsnit? Svar: Afsnittet slettes ikke. Spørgsmål 15: Det er under vejrlig beskrevet de tiltag, entreprenøren skal gøre for at borgerne kan få tømt affald f.eks. anskaffelse af pigsko til mandskabet. Hvordan stiller Fredensborg Affald A/S sig til Arbejdstilsynets vejledning D.2.24, hvor det er beskrevet, at kørsels- og adgangsveje skal være ryddet for sne og is for at tømning kan gennemføres. Svar: Entreprenøren skal anvende arbejdsmetoder, -processer og gange, som er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynets vejledninger og branchevejledninger er ikke bindende for entreprenøren, men vejledningerne bygger på regler (love og bekendtgørelse), der er bindende. Forhold hos affaldsproducenten eller andre, der som følge af arbejdsmiljølovgivningen forhindrer eller vanskeliggør udførelsen af entreprisen, skal i videst muligt omfang afhjælpes af entreprenøren (herunder f.eks. ved at indsætte ekstra bemanding, erhverve pigsko mv.). Der tænkes i den forbindelse på enhver forhindring eller vanskeliggørelse af udførelsen af entreprisen. Det påhviler endvidere entreprenøren at orientere sig om lokale forhold af betydning for løsning af de udbudte entrepriser. Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes. Spørgsmål 16: Fredensborg Affald A/S bedes præcisere, hvorvidt der er tale om afhentning ved skel for alle delentrepriser, eller om afhentning sker fra den enkelte husstands standplads, således at der er tale om standplads til standplads afhentninger, når der er tale om tømning af sække, beholdere og minicontainere? Svar: Vedrørende dagrenovation (delentreprise 1) henvises til afsnit 3.6. Vedrørende storskrald (delentreprise 2) henvises til afsnit 4.6. Vedrørende haveaffald (delentreprise 3) henvises til afsnit 5.6. Vedrørende papir, pap og glas (delentreprise 4) henvises til afsnit 6.7. Spørgsmål 17: Skal der vedlægges et tilsagn om sikkerhedsstillelse med tilbuddet, eller skal sikkerhedsstillelse blot stilles ved kontraktindgåelse? Svar: Entreprenøren skal minimum 8 hverdage efter kontrakten er underskrevet stille sikkerhed for opfyldelse af sine kontraktlige forpligtelser, jf. udbudsmaterialets punkt 8.3. Spørgsmål 18: Vil det accepteres, at en virksomhed som endnu ikke har 3 afsluttede årsregnskaber (f.eks. grundet nystartet selskab), godtgør sin økonomiske og finansielle kapacitet på anden vis eksempelvis ved fremlæggelse af det/de årlige årsregnskaber der faktisk foreligger, samt nøgletal herfra, samt eventuelle erklæring(er) fra revisor/bank/ledelse eller lignende? Svar: Ja, dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet kan ved gyldig grund godtgøres på anden vis, jf. udbudsdirektivets artikel 47, stk. 5. Det er et mindstekrav, at påtegning fra ekstern revision i seneste godkendte og afsluttede årsregnskab ikke indeholder forbehold for leverandørens fortsatte drift. Spørgsmål 19: Kan der vedrørende tonnage udleveres en oversigt fra modtageranlægget, over indvejninger af dagrenovation i en periode på fx 1 måned? Svar: Nej.

5 Delentreprise 1 Spørgsmål 20: Punkt Registrering hos modtageanlæg påhviler ikke entreprenøren, men modtageanlæggets personale. Entreprenøren kan derfor kun være forpligtet til at opgive korrekte informationer om køretøj, affaldstype og fraktion, men ej være ansvarlig for at selve registreringen er korrekt. Bekræft venligst, at denne tolkning er korrekt, og at det ikke medfører ekstra udgifter for entreprenøren ved fejlregistreringer? Svar: Nej, det kan ikke bekræftes. Spørgsmål 21: Punkt Hvor der ikke er en postkasse til aflevering af meddelelsesseddel skal ejer eller lignende kontaktes. Hvorledes tænker udbyder sig dette udført i praksis? Det vil ikke være hensigtsmæssigt/muligt for chaufføren at skulle afsætte tid til dette på ruten. Kan det accepteres, at entreprenørens administration kontakter ejer eller lignende telefonisk/pr. med oplysning om afvigelsen? Svar: Ja, det kan accepteres. Affaldsproducenten skal have meddelelse samme dag. Spørgsmål 22: Punkt Ved rengøring af minicontainere på affaldsproducentens foranledning, kan det da tillades at der foretages en samlet vask af flere containere, således at det kan gennemføres så rationelt og rentabelt som muligt? Med andre ord, har udbyder en forventning om, hvor hurtigt rengøringen skal finde sted? Svar: Det forventes, at rengøring kan finde sted inden for 14 dage. Spørgsmål 23: Punkt Entreprenøren er forpligtet til at udvise smidighed og gennemføre indsamling af dagrenovation ved gener ifm. opgravning. Bekræft venligst, at entreprenøren ikke er forpligtet til indsamling af dagrenovation, når kørslen er hindret af opgravning mv.? Svar: Forhold hos affaldsproducenten eller andre, der som følge af arbejdsmiljølovgivningen forhindrer eller vanskeliggør udførelsen af entreprisen, skal i videst muligt omfang afhjælpes af entreprenøren (herunder f.eks. ved at indsætte ekstra bemanding, erhverve pigsko mv.). Der tænkes i den forbindelse på enhver forhindring eller vanskeliggørelse af udførelsen af entreprisen. Det påhviler endvidere entreprenøren at orientere sig om lokale forhold af betydning for løsning af de udbudte entrepriser. Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes. Spørgsmål 24: Punkt Kan udbyder henvise til den omtalte vintervedligeholdelsesplan? Svar: Der henvises til Fredensborg Kommunes hjemmeside Spørgsmål 25: Punkt Er der nogen øvre grænse, for hvor meget affald entreprenøren forventes at medtage? Bekræft venligst at affaldsmængden svarer til de udskudte afhentninger? Svar: Det kan ikke bekræftes. Spørgsmål 26: Punkt Hvis en enkelt adresse på en vej ikke kan tømmes pga. manglende snerydning/glatførebekæmpelse, og dette er dokumenteret med foto, skal entreprenøren vel ikke køre tilbage og tømme disse enkeltadresser, hvis grundejer først har ryddet sne efter kl. 07:00 og entreprenør har været på stedet? Svar: I vinterperioden skal entreprenøren være indstillet på, at det ikke kan forventes, at affaldsproducenten eller den offentlige snerydning har ryddet sne og udført glatførebekæmpelse før kl Manglende snerydning/glatførebekæmpelse inden kl begrunder derfor ikke manglende udførelse af entreprisen. Forhold hos affaldsproducenten eller andre, der som følge af arbejdsmiljølovgivningen forhindrer eller vanskeliggør udførelsen af entreprisen efter kl , skal i videst muligt omfang afhjælpes af entreprenøren (herunder f.eks. ved at indsætte ekstra bemanding, erhverve pigsko mv.). Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes. Spørgsmål 27: Punkt (sidste afsnit) Er Fredensborg Affald A/S ikke enig i, at hvis der ikke kan foretages tømning grundet vejrlig, og det skyldes at der er for glat (farligt at afhente hos den enkelte

6 borger), skal skraldemanden i sådanne tilfælde vel ikke alligevel gå hen til postkassen og lægge en meddelelsesseddel? (Så kunne han jo lige så godt tømme sæk/beholder). Svar: Der skal i videst muligt omfang lægges en seddel ved postkassen. Forhold hos affaldsproducenten eller andre, der som følge af arbejdsmiljølovgivningen forhindrer eller vanskeliggør udførelsen af entreprisen, skal i videst muligt omfang afhjælpes af entreprenøren (herunder f.eks. ved at indsætte ekstra bemanding, erhverve pigsko mv.). Der tænkes i den forbindelse på enhver forhindring eller vanskeliggørelse af udførelsen af entreprisen. Det påhviler endvidere entreprenøren at orientere sig om lokale forhold af betydning for løsning af de udbudte entrepriser. Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes. Spørgsmål 28: Punkt hvor lang sagsbehandlingstid er der normalt ved forhold, der kræver decideret sagsbehandling? Svar: Der kan ikke angives en præcis sagsbehandling, da det vil være forskelligt fra sag til sag. Under normale forhold vil der dog typisk være tale om en sagsbehandlingstid på ca. 1-2 uger. Spørgsmål 29: Punkt Vil en glemmer som bliver afhentet jf. disse regler medføre bod? Svar: Nej. Spørgsmål 30: Punkt Betragtes indkøringsperioden kun for RenoWeb eller er det også en generel indkøringsperiode? Svar: Kun for RenoWeb. Spørgsmål 31: Punkt 3.15 Hvor mange glemmere er der i dag pr. måned? Kommunen opfordres til at hæve målet til 1 o/oo? Svar: Det pågældende kvalitetsmål ønskes ikke ændret. Spørgsmål 32: Punkt 3.16 (side 22, første afsnit) Skal materiellet udbringes torsdage? Kunne det eventuelt være en anden fast ugedag? Svar: Ja, det kan godt være en anden fast ugedag. Spørgsmål 33: Punkt 3.19 Udbyder skriver, at de kan lade entreprenør udføre de ekstra ydelser. Fredensborg Affald A/S bedes oplyse, hvornår der tages stilling til hvem der skal udføre ekstraydelserne og at, hvis det bliver entreprenøren, at dette så vil gælde hele kontraktperioden? Svar: Det vil der blive taget stilling til ved entreprisens indgåelse og løbende i kontraktperioden, og det kan ikke garanteres, at det vil gælde hele kontraktperioden. Spørgsmål 34: Punkt Udbringning af materiel sker på baggrund af bestillinger i RenoWeb. 1. Kan det oplyses om der er en tidsfrist onsdag for udbringning den efterfølgende dag, torsdag? Svar: Der er ingen tidsfrist. 2. Kan det tillades at der udbringes materiel på andre dage end torsdage? Svar: Ja, det kan tillades, så længe der er tale om udbringning på en fast ugedag. 3. Venligst oplys om entreprenørens rolle i forbindelse med materiellageret. Er det udbyders ønske, at entreprenørens skal have det fulde ansvar for lageret herunder lagerstyring, optælling og adgang? Svar: Nej - men det forventes, at der er en dialog, hvis entreprenøren konstaterer, at det f.eks. er tid til at købe nyt materiel.

7 Spørgsmål 35: Punkt Hvad er antallet af udbringninger/hjemtagninger i 2011? Svar: De sidste 5 måneder af 2011 var der tale om ca. 70 stk., men antallet varierer meget og kan ikke bruges som norm. Spørgsmål 36: Punkt (andet afsnit) Hvordan skal en sådan information ske til den enkelte borger? Skal der lægges en seddel til borgeren om ændringen på helligdagen, eller kan det ske via en annonce i et lokalt blad eller kommunens /entreprenørens hjemmeside? Svar: Spørgsmålet relaterer sig ikke til punkt og kan derfor ikke besvares. Spørgsmål 37: Punkt (fjerde afsnit) - Vil kommunen sikre, at entreprenøren får de nødvendige adgange til RenoWeb, så entreprenøren selv kan taste dem ind? Svar: Spørgsmålet relaterer sig ikke til punkt og kan derfor ikke besvares. Spørgsmål 38: Kan det bekræftes, at på de adresser, hvor der står en 50 l sæk, vil der altid også være en 110 l sæk, eller kan der forekomme adresser som kun har en 50 l sæk? Svar: Ja, der vil altid være en 110 l sæk sammen med en 50 l sæk. Spørgsmål 39: I tilbudsliste 1 er angivet "udbringning og afhentning af affaldsstativer, spand eller minicontainer eller lignende". Hvad menes der med "eller lignende"? Svar: Med "eller lignende" menes helt nye typer af indsamlingsmateriel, som ikke kendes i dag, eller andre størrelser på spande og minicontainere end dem, der kendes i dag. Spørgsmål 40: Tilbudsliste 1 - Punkterne 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.12, 1.15, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23, 1.25, 1.27, Venligst oplys hvor tit nævnte materiel tømmes? Svar: 1 gang om ugen. Spørgsmål 41: I tilbudsliste 1 - Punkterne 2.6, 2.7 og 2.8 Er disse 3 punkter alternativer til hinanden? Hvor mange ekstrasække var der i bundterne der blev udleveret i 2011? Kan kommunen vælge mellem de 3 ydelser for hvert år, eller bliver det bestemt én gang for alle inden kontraktunderskrivelsen? Svar: Punkterne er alternative til hinanden. Der var 3 ekstrasække i bundterne. Fredensborg Affald A/S kan vælge mellem de 3 ydelser hver for sig hvert år. Spørgsmål 42: I tilbudsliste 1 - Punkt Hvordan afregnes leje af container? (Det kan vare 2 dage eller 2 måneder)? Svar: Der afregnes i forhold til den periode containeren lejes. Spørgsmål 43: I tilbudsliste 1(side 4) *) Udbyder indkøber.. Hvor hører denne tekst til? Der er ingen *) i teksten på siden? Svar: Der skal ses bort fra de to linjer. DELENTREPRISE 2 Spørgsmål 44: Punkt 4 - Kommunen bedes definere samlede bebyggelser. Er det store ejendomme med X-antal lejligheder. Hvad er forskellen på dem der har tilmeldt sig jf. første afsnit, og dem der har et fælles indsamlingssted, som skal have hentet 1 gang pr måned? Betyder det f.eks. at samlede bebyggelser der tilmelder sig, IKKE har et fælles indsamlingssted? Svar: Afsnit omhandler samlede bebyggelser med individuel indsamling som ikke afhentes med faste intervaller. Afsnit omhandler samlede bebyggelser med fælles opsamlingssted som afhentes med faste intervaller.

8 Spørgsmål 45: Punkt Enfamiliehuse, sommerhuse og samlede bebyggelser. Hvad er laveste antal indsamlinger der har været på en runde i 1 måned? Svar: Ca. 40 stk. Spørgsmål 46: Punkt "På et indsamlingssted kan der forekomme flere tømningsenheder". Kan det præciseres, hvad en tømningsenhed er i denne forbindelse? Svar: Der menes alle former for fraktioner. Spørgsmål 47: Punkt og På en ejendom kan forekomme flere indsamlingssteder. Venligst bekræft, at der i disse tilfælde afregnes pr. indsamlingssted? Svar: Kan ikke bekræftes. Spørgsmål 48: Punkt 4.2 Hvor mange dage har man samlet ind i pr. runde i ? Svar: Jf. svarene vedrørende spørgsmålene om punkt 4.18, nedenfor. Spørgsmål 49: Punkt 4.3 Venligst oplys mængde/vægt for de enkelte fraktioner af storskrald for ? Svar: I alt ca. 335 t i Spørgsmål 50: Punkt 4.4 Hvad aflæsses på genbrugspladsen på Vandtårnsvej? Svar: Der afleveres ikke noget på genbrugspladsen på Vandtårnsvej. Den pågældende linje i udbudsmaterialet om Vandtårnsvej skal udgå. Spørgsmål 51: Punkt 4.5 (side 27, 5. afsnit) - Hvad menes der med "registrering" af storskraldet? Svar: Der menes, at entreprenøren skal sikre, at affaldet registreres med den korrekte fraktion hos modtageranlægget, så afregningen over for udbyder bliver korrekt. Spørgsmål 52: Det er beskrevet, at storskrald altid skal indsamles med komprimatorbil. Samtidig er det beskrevet, at husholdningsapparater ikke må håndteres hårdhændet. Kan det uddybes, hvordan f.eks. husholdningsapparater, køleskabe og frysere ønskes håndteret? Svar: Forbrændingsegnet affald skal indsamles med komprimatorbil og køres til modtageranlægget Nordforbrændingen. Husholdningsapparater, køleskabe og frysere skal indsamles med et køretøj, der har kran og grab, så de ikke håndteres hårdhændet, og skal køres til modtageranlægget Toelt Losseplads, hvor det skal sorteres efter modtageranlæggets anvisning. Spørgsmål 53: Punkt Det står anført, at det er entreprenørens ansvar at sikre, at affaldet er sorteret korrekt. Der kan dog være tilfælde, hvor det ikke er muligt på stedet at vurdere om affaldet er sorteret korrekt. Bekræft venligst at det ikke er entreprenørens ansvar om affaldet er sorteret korrekt. Svar: Det kan ikke bekræftes. Spørgsmål 54: Punkt 4.5 (tredje afsnit) - Trådbursordningen - Vil der så komme en anden ordning inden for entreprisen? Svar: Nej. Spørgsmål 55: Punkt 4.5 (ottende afsnit) - Hvilken type og hvor mange biler anvendes i dag ved indsamlingen af storskrald?

9 Svar: Komprimatorbil stor lastbil m/kran og grab lille lastbil m/kran og grab. Spørgsmål 56: Punkt 4.5 (ottende afsnit) - Hvor mange gange blev lastbil med grab benyttet i ? Svar: Hver gang. Spørgsmål 57: Punkt 4.5 (niende afsnit) - Hvornår kan/skal den enkelte husstand tilmelde sig, for at storskrald bliver afhentet? Svar: Frem til senest 4 hverdage før afhentningsdagen, mandag når det afhentes torsdag. Spørgsmål 58: Punkt 4.6 Hvor stilles storskrald ud ved de nævnte områder/bebyggelser (så storskraldes ikke skal bæres)? Svar: Jf. besvarelsen af spørgsmål 16. Spørgsmål 59: Punkt 4.6 (sidste afsnit) - må dette affald sammenblandes? I punkt 4.5, 3. afsnit, står der, at storskrald skal sorteres så affaldsfraktionerne uden rimeligt ekstra besvær kan adskilles og læsses hver for sig. Svar: Nej. Spørgsmål 60: Punkt (sidste afsnit) Dette gælder vel ikke hvis forholdet er meldt ind i RenoWeb af entreprenør? Svar: Jo. Spørgsmål 61: Punkt (første afsnit) - Hvor kan man se /læse kommunens plan for vintervedligeholdelse? Svar: På Fredensborg Kommunes hjemmeside Spørgsmål 62: Punkt (femte afsnit) - Hvis en enkelt adresse på en vej ikke kan tømmes pga. manglende snerydning /glatførebekæmpelse, og dette er dokumenteret med foto, skal entreprenøren vel ikke køre tilbage og tømme disse enkeltadresser, hvis grundejer først har ryddet sne efter kl. 07:00 og entreprenør har været på stedet? Svar: I vinterperioden skal entreprenøren være indstillet på, at det ikke kan forventes, at affaldsproducenten eller den offentlige snerydning har ryddet sne og udført glatførebekæmpelse før kl Manglende snerydning/glatførebekæmpelse inden kl begrunder derfor ikke manglende udførelse af entreprisen. Forhold hos affaldsproducenten eller andre, der som følge af arbejdsmiljølovgivningen forhindrer eller vanskeliggør udførelsen af entreprisen efter kl , skal i videst muligt omfang afhjælpes af entreprenøren (herunder f.eks. ved at indsætte ekstra bemanding, erhverve pigsko mv.). Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes. Spørgsmål 63: Punkt (næstsidste afsnit) - Er kommunen ikke enig i, at hvis der ikke kan foretages tømning grundet vejrlig, og det skyldes at der er for glat (farligt at afhente hos den enkelte borger), skal skraldemanden i sådanne tilfælde vel ikke alligevel gå hen til postkassen og lægge en meddelelsesseddel? (Så kunne han jo lige så godt hente storskraldet). Svar: Der skal i videst muligt omfang lægges en seddel i postkassen. Forhold hos affaldsproducenten eller andre, der som følge af arbejdsmiljølovgivningen forhindrer eller vanskeliggør udførelsen af entreprisen, skal i videst muligt omfang afhjælpes af entreprenøren (herunder f.eks. ved at indsætte ekstra bemanding, erhverve pigsko mv.). Der tænkes i den forbindelse på enhver forhindring eller vanskeliggørelse af udførelsen af entreprisen. Det påhviler endvidere entreprenøren at orientere sig om lokale forhold af betydning for løsning af de udbudte entrepriser. Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes. Spørgsmål 64: Punkt 4.15 Hvor mange glemmere er der i dag pr. måned? Kommunen opfordres til at hæve målet til 1 o/oo? Svar: Det pågældende mål ønskes ikke ændret.

10 Spørgsmål 65: Punkt Afhentes der kun storskrald om torsdagen (jf. afsnit 2, linje 2)? Svar: Jf. besvarelsen af spørgsmål 68. Spørgsmål 66: Punkt Hvorledes skal det tolkes, at der skal udarbejdes en ruteplan, som skal sendes til udbyder senest 4 uger før entreprisestart, når der er tale om en tilmeldeordning? Svar: Der henvises til udbudsmaterialet afsnit Spørgsmål 67: Punkt Er der i dag en fast rute der dækker alle ejendomme i kommunen? Hvis ikke hvilke ejendomme skal ruteplanen så dække? Svar: Nej, da det er en tilmeldeordning. De samlede bebyggelser med fælles indsamlingssted afhentes med faste intervaller - p.t. 34 steder. Spørgsmål 68: Punkt Hvilke indsamlingsdage er det i dag? Svar: Der afhentes storskrald på faste afhentningsdage: Brændbart: Første torsdag i måneden for Kokkedal, Nivå/Niverød og Karlebo Anden torsdag i måneden for Humlebæk og Fredensborg Ikke brændbart: Første fredag i måneden for Kokkedal, Nivå/Niverød og Karlebo - (afhentes første fredag, hvis også torsdag er den første i måneden). Anden fredag i måneden for Humlebæk og Fredensborg. Etage- og samlede bebyggelser. Bebyggelsen kan få afhentet storskrald 1 gang om måneden. Afhentning finder sted på faste afhentningsdage: enten 3. torsdag/fredag i måneden eller - 4. torsdag/fredag i måneden. Spørgsmål 69: Punkt Det er en meget tidskrævende opgave, som kommunen bedes præcisere om de ønsker at entreprenøren skal indregne i opgaven? Svar: Det ønsker Fredensborg Affald A/S. Spørgsmål 70: Vedrørende tilbudsliste 2 - Hvad er den præcise forskel mellem pkt. 1.0 og 1.1? Svar: Forskellen ligger i trådbureordningen. DELENTREPRISE 3 Spørgsmål 71: Punkt 5 - Definér venligst mindre træstammer. Vægt/størrelse? Svar: Der henvises til udbudsmaterialets punkt 5.7. Spørgsmål 72: Punkt 5 Er det en rute eller en bringeordning? Hvor lang tid binder borger sig for ved tilmelding til abonnementsordningen? Er de sække der skal udleveres bundtet i henholdsvis 30 og 50 stk. når de udleveres til entreprenør?

11 Svar: Det er en ruteordning, dvs. der skal køres til alle tilmeldte i ordningen hver anden uge i perioden 1. april til den 30. november. Borgeren binder sig for én sæson ad gangen - ordningen kører dog videre, hvis ikke affaldsproducenten afmelder sig ordningen. Sækkene er bundtet. Spørgsmål 73: Punkt og Hvorledes skal det tolkes, at der i øjeblikket ingen tilmeldte er til haveaffaldsordningen, og at der samtidig er fast indsamling hhv. hver anden uge og 1 gang om måneden? Svar: Det er kun etage- og samlede bebyggelser samt grundejerforeninger med fælles indsamlingssted, hvor der p.t. ikke er tilmeldt nogen. Disse steder skal tømmes 1. gang om måneden (ca. 8 gange). Spørgsmål 74: Punkt Hvordan afregnes den løbende bestilling af sække? (Der er stor forskel på at levere til 868 i en samlet uddeling inden 1. april, - og så at skulle levere til en enkelt husstand!). Svar: Der henvises til tilbudsliste 3 punkt 2.0 samme pris. Spørgsmål 75: Punkt På en ejendom kan forekomme flere indsamlingssteder. Venligst bekræft, at der i disse tilfælde afregnes pr. indsamlingssted? Svar: Kan ikke bekræftes. Spørgsmål 76: Punkt 5.2 Hvis affaldsproducent løbende kan til- og afmelde sig, er det vel ikke en abonnementsordning? Svar: Jo, tilmeldinger og afmelding kan ske løbende, men afmelding har først virkning ved udgangen af året. Spørgsmål 77: Punkt Hvor mange afhentninger var der pr. indsamlingsrunde i ? Svar: Antallet kendes ikke. Spørgsmål 78: Punkt 5.4 Venligst oplys hvor mange aflæsninger der var i Kan man eventuelt få et udtræk fra vejeanlægget for en måned (juni eller august) 2011? Svar: Nej. Spørgsmål 79: Punkt Hvor stilles haveaffald ud ved de nævnte områder/bebyggelser, (så haveaffaldet ikke skal bæres)? Og hvordan indsamles der i dag? Svar: Jf. besvarelsen af spørgsmål 16. Spørgsmål 80: Punkt 5.7 Hvor mange og hvilke biltyper anvendes i dag til indsamling af haveaffald, (antal, 2 eller 3 akslede, grab- eller komprimatorbiler)? Svar: Der anvendes 1 stk. 3 akslet komprimator. Spørgsmål 81: Punkt Hvorledes håndteres haveaffald i spande og kasser? Skal disse tømmes på stedet og stilles tilbage? Svar: Ja, spande og kasser skal tømmes på stedet og stilles tilbage. Spørgsmål 82: Punkt Hvor stort skal det lager være som entreprenør skal have til haveaffaldssækkene? Skal der opbevares andet? Svar: Entreprenøren skal ikke have lager til opbevaring. Der skal ikke oplagres andet. Spørgsmål 83: Punkt Hvilket mål har udbyder med hensyn til klager opgjort i promille i forhold til det samlede antal afhentninger? 2 klager pr. måned virker som et meget højt kvalitetsmål. Svar: Kvalitetsmålet er fastsat på baggrund af erfaringer med den nuværende entreprenør.

12 Spørgsmål 84: Punkt 5.16 Hvordan afregnes Ekstraudbringninger af købte bundter? Svar: Jf. tilbudsliste 3 punkt 2.0 Spørgsmål 85: Punkt 5.18 Er der i dag en fast rute der dækker alle ejendomme i kommunen? Hvis ikke hvilke ejendomme skal ruteplanen så dække? Hvilke indsamlingsdage er det i dag? Svar: Nej. Det er en ruteordning, dvs., at der skal køres til alle tilmeldte i ordningen hver anden uge i perioden 1. april til den 30. november. Indsamlingsdagene er mandag, tirsdag og onsdag hver uge. Spørgsmål 86: Punkt Køres der i dag hver dag i indsamlingsperioden for haveaffald? - Hvis ikke, skal prisen så baseres på, at en tom komprimatorbil/grabbil kører ud og afhenter og afleverer på modtageanlæg, og derefter kører hjem igen? Svar: Nej, der køres ikke hver dag. Ja, prisen skal baseres som angivet. Spørgsmål 87: Tilbudsliste 3, Punkt Er der tale om stykpris pr. sæk eller pris pr. levering (dvs. i bundter)? Svar: Der er tale om pris pr. levering. Spørgsmål 88: Tilbudsliste 3 - Hvordan er antal fremkommet ved pkt. 1.0 og 1.1? Svar: Vedrørende 1.0: Ca. 980 tilmeldte x 17 tømninger om året = tømninger. Vedrørende 1.1: Anslået antal. DELENTREPRISE 4 Spørgsmål 89: Kan containertypen "fancy" uddybes? Svar: Fancy er en minikube på 4 hjul og har en volumen på 770 l. Spørgsmål 90: Punkt På en ejendom kan forekomme flere indsamlingssteder. Venligst bekræft, at der i disse tilfælde afregnes pr. indsamlingssted. Svar: Kan ikke bekræftes. Spørgsmål 91: Punkt (Tabel 3) - Hvor tit tømmes Metalcontainer/kuber 1,5, 1,7, 2,0, 2,5, 3,0 og 4,0 m3? Svar: Hver, hver anden eller hver 4 uge og enkelte efter behov. Spørgsmål 92: Punkt (Efter tabel 3) - Hvor store er papballerne, som skal afhentes med min. 10 ad gangen? Svar: Det kan variere. Spørgsmål 93: Punkt Bekræft venligst at der ikke vil være tømning af mini-containere med glas? Svar: Der vil være tømning af glas fra "fancy" (og ikke mini-containere). Spørgsmål 94: Punkt Bekræft venligst, at der betales for en tømning selv om fyldningsgrad er under 75 %, idet der er kørt til stedet og beholder er tilset? Svar: Ja, første gang.

13 Spørgsmål 95: Punkt og Venligst oplys hvor mange aflæsninger der var i opdelt i fraktioner? Svar: Oplysningerne kendes ikke. Spørgsmål 96: Punkt Hvorledes vejes der ind på Kroghs Flaskegenbrug - de er ikke i besiddelse af en vægt? Hvem bestiller tid til modtagelse? Udbyder eller entreprenøren? Svar: Der er en vægt og det er entreprenøren, der skal bestille tid hos modtageanlægget. Spørgsmål 97: Punkt 6.7 Hvor stilles genbruget ud ved de nævnte områder/bebyggelser, (så genbruget ikke skal bæres)? Og hvordan indsamles der i dag? Svar: Jf. besvarelsen af spørgsmål 16. Spørgsmål 98: Punkt Bekræft venligst at AT-reglerne, herunder arbejdsmiljøreglerne også er gældende ved standpladserne. Findes der en liste over disse steder? Svar: Forhold hos affaldsproducenten eller andre, der som følge af arbejdsmiljølovgivningen forhindrer eller vanskeliggør udførelsen af entreprisen, skal i videst muligt omfang afhjælpes af entreprenøren (herunder f.eks. ved at indsætte ekstra bemanding, erhverve pigsko mv.). Der tænkes i den forbindelse på enhver forhindring eller vanskeliggørelse af udførelsen af entreprisen. Det påhviler endvidere entreprenøren at orientere sig om lokale forhold af betydning for løsning af de udbudte entrepriser. Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes også på standpladserne. Der findes ingen liste. Spørgsmål 99: Punkt Hvilken type og hvor mange biler anvendes i dag ved indsamlingen af genbrugsmaterialer? Hvor mange gange blev lastbil med grab benyttet i ? Svar: Oplysningerne kendes ikke. Spørgsmål 100: Punkt På en ejendom kan forekomme flere indsamlingssteder. Venligst bekræft, at der i disse tilfælde afregnes pr. indsamlingssted. Svar: Kan ikke bekræftes. Spørgsmål 101: Punkt Hvis en enkelt standplads ikke kan tømmes pga. manglende snerydning / glatførebekæmpelse, og dette er dokumenteret med foto, skal entreprenøren vel ikke køre tilbage og tømme disse enkeltstandpladser, hvis affaldsproducent/kommunen først har ryddet sne efter kl. 07:00 og entreprenør har været på stedet? Svar: I vinterperioden skal entreprenøren være indstillet på, at det ikke kan forventes, at affaldsproducenten eller den offentlige snerydning har ryddet sne og udført glatførebekæmpelse før kl Manglende snerydning/glatførebekæmpelse inden kl begrunder derfor ikke manglende udførelse af entreprisen. Forhold hos affaldsproducenten eller andre, der som følge af arbejdsmiljølovgivningen forhindrer eller vanskeliggør udførelsen af entreprisen efter kl , skal i videst muligt omfang afhjælpes af entreprenøren (herunder f.eks. ved at indsætte ekstra bemanding, erhverve pigsko mv.). Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes. Spørgsmål 102: Punkt Er kommunen ikke enig i, at hvis der ikke kan foretages tømning grundet vejrlig, og det skyldes at der er for glat (farligt at afhente på den enkelte standplads), skal skraldemanden i sådanne tilfælde vel ikke alligevel gå hen til postkassen og lægge en meddelelsesseddel? (Så kunne han jo lige så godt tømme materiellet)? Svar: Der skal i videst muligt omfang lægges en seddel i postkassen. Forhold hos affaldsproducenten eller andre, der som følge af arbejdsmiljølovgivningen forhindrer eller vanskeliggør udførelsen af entreprisen, skal i videst muligt omfang afhjælpes af entreprenøren (herunder f.eks. ved at indsætte ekstra bemanding, erhverve pigsko mv.). Der tænkes i den forbindelse på enhver forhindring eller vanskeliggørelse af udførelsen af entreprisen. Det påhviler endvidere entreprenøren at orientere sig om lokale forhold af betydning for løsning af de udbudte entrepriser. Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes.

14 Spørgsmål 103: Punkt 6.18 (næstsidste afsnit) Hvis et år har 53 uger, og der indsamles ikke i ugerne 52, 53 og 1, vil sidste indsamlingsuge være uge 51 i det gamle år, skal der så først startes i uge 2 i det nye år? Svar: Ja. Spørgsmål 104: Punkt Bekræft venligst, at alt materiel står ude hos borgerne i dag, og at udbringning og afhentning af materiel, alene gælder for nye af-/tilmeldinger efter kontraktstart? Svar: Det kan ikke bekræftes. Spørgsmål 105: I tilbudsliste 4 for papir, pap og glas er en post for hhv. papir og en post for glas, hvor der skal tømmes kuber, container, fancy uanset størrelse og type. Det kan være vanskeligt at prisfastsætte 6968 tømninger årligt, når det ikke er nærmere defineret, hvilken størrelse container der er tale om. Fredensborg Affald A/S bedes uddybe punktet samt evt. tilføje linjer på tilbudslisten for de enkelte containerstørrelser og typer? Svar: Der henvises til udbudsmaterialets afsnit 6.2, tabel 3, side 43, hvor det fremgår, hvilke antal og typer der er tale om. Spørgsmål 106: I tilbudsliste 4 omhandler posterne 1.3 og 1.5 kuber/container/fancy. Kan det præciseres, hvilken type "container" der er tale om? Svar: Der henvises til udbudsmaterialets afsnit 6.2, tabel 3, side 43, hvor det fremgår, hvilke antal og typer der er tale om. Spørgsmål 107: Vedrørende Tilbudsliste 4 Hvem ejer materiellet som nævnt under pkt. 2.0? Svar: Materiellet ejes af udbyder i bringeordningen og ejes af affaldsproducenten i henteordningen. Spørgsmål 108: Vedrørende Tilbudsliste 4 (side 3) *) Udbyder indkøber.. Hvor hører denne tekst til? Der er ingen *) i teksten på siden? Svar: Der skal ses bort fra de to linjer i noten på side 3.

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål

Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Herlev Kommune udbud af affaldsindsamling Svar på spørgsmål Den 2. juni 2015 Journal nr. 163-2014-19987 Dokument nr. 163-2015-76353 Til Tilbudsgiverne Fra Herlev Kommune 1. Indledning Udbyder har i overensstemmelse

Læs mere

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen 10. juli 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-6 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 1 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelen Indre By i

Læs mere

Svar på spørgsmål til udbud

Svar på spørgsmål til udbud 1. Spørgsmål: Side 15 afsnit 3.2 Tekniske og miljø- og arbejdsmiljømæssige betingelser Hvad menes med et lavt brændstofforbrug? Kommunen bedes definere hvilket brændstofforbrug, der skal dokumenteres.

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Spørgsmål og svar Dato December 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Revision

Læs mere

Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm.

Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm. Spørgsmål/svar til Indsamling af dagrenovation, returpapir, og batterier/småt EL-skrot på Bornholm. Kontrakten gælder for en 1-årig periode Hvad er årsagen til at perioden er så kort? Den korte kontraktperiode

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 8 Spørgsmål i forbindelse med udbudsforretningen Dato Januar 2015 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 1- NYBORG KOMMUNE NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD

Læs mere

Udbudsmateriale vedrørende indsamling og transport af dagrenovation storskrald haveaffald papir, pap og glas i Fredensborg Kommune

Udbudsmateriale vedrørende indsamling og transport af dagrenovation storskrald haveaffald papir, pap og glas i Fredensborg Kommune Udbudsmateriale vedrørende indsamling og transport af dagrenovation storskrald haveaffald papir, pap og glas i Fredensborg Kommune Offentligt udbud Udbyder: Fredensborg Affald A/S 13. december 2011 1 1.

Læs mere

Rettelsesbrev nr. 1 11-08-2014

Rettelsesbrev nr. 1 11-08-2014 Rettelsesbrev nr. 1 Der er indkommet følgende spørgsmål til udbudsmaterialet. Kopi af forsikringspolice skal vedlægges tilbuddet. Er det nok med en kopi af forsikringscertifikat, som viser, at forsikringen

Læs mere

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning

Bilag 1 til udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S BILAG 1 TILBUDSLISTE. Tilbudssum før vægtning Indholdsfortegnelse BILAG 1 TILBUDSLISTE 1. Hovedtilbudsliste 2. Orientering 3. Indsamling af restaffald og bioaffald 4. Indsamling af papir, glas, batterier og elektronik 5. Indsamling af plast og metal

Læs mere

Svar på spørgsmål til udbud

Svar på spørgsmål til udbud 1. Spørgsmål: Side 7 afsnit 2.3 Tildelingskriterier Det er angivet, at priserne skal være eksklusive moms og forbrændingsafgift. I dag beregnes og afregnes afgift ud fra brændværdi mm. dvs. at disse afgifter

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2 Teknik- og Miljøforvaltningen 18. august 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-7 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 2 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i Indre By i Københavns

Læs mere

Svarbrev nr. 1 vedr. "Drift af genbrugspladserne i Måde og Tarp i Esbjerg Kommune".

Svarbrev nr. 1 vedr. Drift af genbrugspladserne i Måde og Tarp i Esbjerg Kommune. Til potentielle tilbudsgivere ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 3. april 2013 SIDE 1/5 REF meno PROJEKTNR A024730-007 Svarbrev

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Notat. Holbæk Forsyning - Indsamling af dagrenovation mv. Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING

Notat. Holbæk Forsyning - Indsamling af dagrenovation mv. Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Holbæk Forsyning - Indsamling af dagrenovation mv. Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere 18. december

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SPØRGSMÅL OG SVAR PROJEKTNR.

Læs mere

Til alle tilbudsgivere. Den 8. juni Aarhus Kommune

Til alle tilbudsgivere. Den 8. juni Aarhus Kommune Til alle tilbudsgivere Den 8. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af afklarende spørgsmål udbud på indsamling og transport af dagrenovationslignende affald mv. fra Aarhus Kommunes

Læs mere

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere 20. januar

Læs mere

Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune

Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune Tilbudsliste for indsamling af affald i Fanø Kommune Undertegnede tilbyder at indsamle og transportere affald for Fanø Kommune på det i Udbudsbetingelser, Kravspecifikation og Udkast til kontrakt angivne

Læs mere

D2012-9935 6.0. Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder

D2012-9935 6.0. Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder D2012-9935 6.0 Indsamling og transport af affald i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort beskrivelse om forhold i sommerhusområder Indhold Forord...3 Økonomi...3 AT forhold...3 Beskrivelse af indsamlingen i

Læs mere

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 AFFALDS 2016 Indholdsfortegnelse Beholdere og minicontainere 2016 2 Boligbidrag 2016 5 Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 Ekstra tømninger 2016 7 Sækkemærker 7 Ændringsgebyr 2016 7 Vask af beholdere

Læs mere

Til tilbudsgiverne. 16. juni 2016 Vores reference: Rebild Kommune, udbud vedr. dagrenovation Svar på stillede spørgsmål nr.

Til tilbudsgiverne. 16. juni 2016 Vores reference: Rebild Kommune, udbud vedr. dagrenovation Svar på stillede spørgsmål nr. Sweco Danmark A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 7220 7207 F +45 7242 8900 www.sweco.dk Til tilbudsgiverne CVR-nr. 48233511 Vores reference: 31.3030.16 Rebild Kommune, udbud vedr. dagrenovation

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder

Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder Enfamiliehuse, række, kæde- og dobbelthuse, stuehuse til landbrug samt mindre etageboliger Scenarie A: 2 stk. 2-delt 240 liter beholder Borgeren har mulighed for at gå op eller ned i beholder størrelse:

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Ny affaldsbeholder med to rum Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Bio Rest Kære borger Den 1. juli 2009 er vi klar med den nye affaldsordning i Kalundborg Kommune. Fremover skal du sortere

Læs mere

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune Kære sommerhusejer / borger Fra den 27. april 2009 får vi ens affaldsordninger i hele kommunen. Det betyder, du skal aflevere dit affald på en ny

Læs mere

Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling af dagrenovation i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling af dagrenovation i Ringkøbing-Skjern Kommune AFLD I/S Uldjydevej 2 DK-7400 Herning telefon +45 97 37 33 77 e-mail afld@afld.dk www.afld.dk CVR-nr. 13 81 47 08 Dato 23. maj 2017 sagsnr. 17050003 reference /lama Rettelsesblad nr. 1 vedr. Indsamling

Læs mere

2015/16 Vinterplan for Rebild Kommune - Plan for indsamling af dagrenovation ved vinter / glatføre

2015/16 Vinterplan for Rebild Kommune - Plan for indsamling af dagrenovation ved vinter / glatføre 2015/16 Vinterplan for Rebild Kommune - Plan for indsamling af dagrenovation ved vinter / glatføre Affaldsteamet Rebild Kommune 03-09-2015 Indhold 1. Baggrund for vinterplan...2 2 Overordnet ansvarsfordeling...2

Læs mere

Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune. Bilag 5 - Udkast til kontrakt

Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune. Bilag 5 - Udkast til kontrakt Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune Bilag 5 - Udkast til kontrakt Kontraktens parter Parterne er: Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Herefter kaldet kommunen. Der kan med bindende

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Bilag 1-Specifikation

Bilag 1-Specifikation Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1-Specifikation Indsamling af restaffald til forbrænding fra husholdninger Juni 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Bilag 1-Specifikation Indsamling af restaffald til forbrænding

Læs mere

Udbud af indsamling af affald for Fanø Kommune

Udbud af indsamling af affald for Fanø Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. juni 2017 Sagsbehandler Susanne Snedker Poulsen Telefon direkte 76 16 33 12 E-mail supo@esbjergkommune.dk Udbud af indsamling af affald for Fanø Kommune Spørgemøde tirsdag

Læs mere

Rebild Kommune Udbud af indsamling af genanvendelige materialer Svar på spørgsmål fra tilbudsgiverne

Rebild Kommune Udbud af indsamling af genanvendelige materialer Svar på spørgsmål fra tilbudsgiverne Svar på spørgsmål Til tilbudsgivere Rebild Kommune Udbud af indsamling af genanvendelige materialer Svar på spørgsmål fra tilbudsgiverne Indledning På vegne af Rebild Kommune udsendes hermed udbyders svar

Læs mere

Udbudsmateriale for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i etage- og tætlavbebyggelser i Herlev Kommune

Udbudsmateriale for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i etage- og tætlavbebyggelser i Herlev Kommune Udbudsmateriale for afhentning og transport af storskrald, genbrug og haveaffald i etage- og tætlavbebyggelser i Herlev Kommune Udbudsbeskrivelse Udover udbudsmaterialet, tilbudslisten og Herlev Kommunes

Læs mere

TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE

TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE TØMNING AF OLIE- OG BENZINUD- SKILLERANLÆG TILBUDSLISTE JUNI 2013 Tømning af olie- og benzinudskilleranlæg - Tilbudsliste Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning... 3 2 Oplysninger... 4

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Den enkelte grundejer kan selv vælge beholderstørrelse (140 liter eller 240 liter) samt tømningshyppighed som i den nuværende situation.

Den enkelte grundejer kan selv vælge beholderstørrelse (140 liter eller 240 liter) samt tømningshyppighed som i den nuværende situation. Notat Dato: 11. marts 2013 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Procesplan for udfasning af sækkestativer Resumé Det foreslås at igangsætte proces med køb af spande i EU-licitation med henblik på udfasning

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor dagrenovation afhentes fra den enkelte ejendom. Forslag til regulativ for dagrenovation 30/7 2014 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som er defineret som dagrenovation, jf. 3, nr. 13. 12.2 Hvem gælder ordningen

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION INDHOLD. 1 Indledning. 2 Rettelse til udbudsmaterialet. 2.1 Rettelse til pkt. 7.3 og 8.5 i udbudsmaterialet

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION INDHOLD. 1 Indledning. 2 Rettelse til udbudsmaterialet. 2.1 Rettelse til pkt. 7.3 og 8.5 i udbudsmaterialet TØNDER AFFALD A/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk RETTELSESBREV - SPØRGSMÅL OG SVAR INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Til alle tilbudsgivere. Dato: 5. november 2014

Til alle tilbudsgivere. Dato: 5. november 2014 Til alle tilbudsgivere Dato: 5. november 2014 Borgerservice Hjermvej 19 7500 Holstebro Tlf.: +45 9610 6240 Cvr.nr.: 14 76 05 04 Mail: borgerservice@nomi4s.dk www.nomi4s.dk J.nr.: Vores ref: Gitte Bak Dir.

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad

Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad Opdateret 30. juli 2014 Spørgsmål nr. Spørgsmål Svar 1 Hvornår skal maden senest være afleveret til modtagekøkkenerne i område 1? Da maden skal hentes på Hybyhus

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. februar 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1917 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/00104

Læs mere

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Sådan får du tømt hver gang Vi vil gerne tømme hver gang Vi vil gerne være sikre på at kunne tømme affaldsbeholder/-stativ hos dig hver gang. Desværre

Læs mere

INDSAMLING AF AFFALD INDHOLD. 1 Tilbud 2

INDSAMLING AF AFFALD INDHOLD. 1 Tilbud 2 OKTOBER 2017 RINGSTED KOMMUNE INDSAMLING AF AFFALD EU-UDBUD - TILBUDSLISTE - BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Tilbud 2 2 Tilbudsliste

Læs mere

REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE

REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE 1 HOLDEPLADS/ ARBEJDSOMRÅDE 2 ADGANGSVEJ Holdepladsen er der, hvor skraldebilen er parkeret på vejen. Der skal være

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG BETINGELSER VEDR. UDBUD AF DRIFT AF ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG Husmarken 2A, Tranderup, 5970 Ærøskøbing. 09.06.2016 Betingelser vedr. udbud af drift af Ærø Kommunes Affaldsanlæg

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER Katalog over de nye affaldsordninger, der skal hjælpe dig med at beslutte hvilken affaldsordning dit boligområde skal vælge www.albertslund.dk/byen NY AFFALDSORDNING I DIT

Læs mere

Ny regulativ tekst Gammel tekst

Ny regulativ tekst Gammel tekst Ny regulativ tekst Gammel tekst Regulativændringer 2015 Husholdningsaffaldsregulativ Blå tekst er nye rettelser Indførelse af boligforeningsordning for farligt affald Indførelse af boligforeningso rdning

Læs mere

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne.

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Baggrund Furesø Kommune ønsker at bidrage til opfyldelse af det nationale ressourcemål om at genanvende 50 % af

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Den fælles affaldsplan 2005-2016 for kommunerne på Djursland indeholder blandt andet følgende målsætning:

Den fælles affaldsplan 2005-2016 for kommunerne på Djursland indeholder blandt andet følgende målsætning: Norddjurs Kommune Syddjurs kommune!"" ### $ % $ &' ( )** Den fælles affaldsplan 2005-2016 for kommunerne på Djursland indeholder blandt andet følgende målsætning: Reno Djurs I/S vil igangsætte følgende

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SA) Natrenovation i Qasigiannguit by

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SA) Natrenovation i Qasigiannguit by QAASUITSUP KOMMUNIA Forvaltning for Anlæg & Miljø Postboks 113-3951 Qasigiannguit Tlf.: (+299) 94 78 00 - Fax:(+299) 91 13 77 Web: www.qaasuitsup.gl SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SA) for Natrenovation i Qasigiannguit

Læs mere

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune

Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene Vesterbro/Kgs. Enghave, Amager Øst og Amager Vest i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Drift 08-07-2015 Sagsnr. 2015-0161277 Dokumentnr. 2015-0161277-4 Sagsbehandler Ilonka Domela Udbud af indsamling af husholdningsaffald i bydelene

Læs mere

Takster for husholdningsaffald

Takster for husholdningsaffald Holbæk forsyning Takster for husholdningsaffald Gebyrskema for husholdning Gebyrene er gældende fra 1. januar 2016 i henhold til regulativ for husholdningsaffald Gebyrer 2015 Gebyrer 2016 Grundgebyr fordelt

Læs mere

REGULATIV. for. natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq

REGULATIV. for. natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq REGULATIV for natrenovation i FORORD Dette regulativ fastsætter bestemmelserne for håndtering og bortskaffelse af natrenovation indenfor planlagte områder i by- og bygdezoner i. Gyldighedsområde Regulativet

Læs mere

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.)

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger. (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger (på privat grund i boligselskaber mv.) Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger på privat grund i boligselskaber mv. Nedenstående

Læs mere

Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5)

Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5) 1 Århus Kommunale Værker Indsamling af dagrenovation og papir i henteordning (etape 5) Udbudsmateriale (offentligt EU-udbud) Januar 2005 2 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 4 1.1 Udbyder 4 1.2 Baggrund 4

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-91.919

Klagenævnet for Udbud 96-91.919 Klagenævnet for Udbud 96-91.919 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Wayne Jensen) 13. september 1996 K E N D E L S E Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service (advokat Helle Havgaard) mod Tårnby

Læs mere

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD

SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD 11-2017 RINGSTED KOMMUNE SPØRGSMÅL OG SVAR - EU-UDBUD - INDSAMLING AF AFFALD SVARBLAD NR. 1 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 11-2017

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

Dato: 10. juli 2017 ABJ Emne: Storskralds- og haveaffaldsordning i Ringsted Kommune

Dato: 10. juli 2017 ABJ Emne: Storskralds- og haveaffaldsordning i Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune har anmodet AffaldPlus om beskrivelse af en ordning for indsamling af storskrald og haveaffald, svarende til ordningen som Slagelse Kommune tidligere i år har besluttet indført.

Læs mere

Kære beboer i Herstedøster

Kære beboer i Herstedøster Kære beboer i Herstedøster Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med papcontainerprojektet, og svar på en række spørgsmål, der er blevet stillet.

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Hermed ordregivers svar på de spørgsmål, der er indkommet vedr. udbud på rengøring til borgere i eget hjem - EU-udbud nr. 2014/S 063-107599.

Hermed ordregivers svar på de spørgsmål, der er indkommet vedr. udbud på rengøring til borgere i eget hjem - EU-udbud nr. 2014/S 063-107599. Hermed ordregivers svar på de spørgsmål, der er indkommet vedr. udbud på rengøring til borgere i eget hjem - EU-udbud nr. 2014/S 063-107599. Spørgsmål er - i anonymiseret form - markeret med sort og svar

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune.

Indsamling af affald i Sorø Kommune. Indsamling af affald i Sorø Kommune. RETTELSESBLAD 1 22.08.2017 Affald Plus har modtaget nedenstående spørgsmål. På baggrund af spørgsmålene skal følgende præciseres: Afsnit Spørgsmål Svar Udbudsbetingelser

Læs mere

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Morsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 17-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune

nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse Kære borger................................... side 4 Ændringer i dit område... side 6 Nye spande hvornår og hvordan?............

Læs mere

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Rekvireret af: Reno Djurs I/S Udfærdiget af: JHN Processor v. cob Høg Nyborg og Bjarke Bøgeskov Jespersen November-december 202 JHN PROCESSOR I Spinderigade E I 700 Vejle

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer.

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer. NOTAT Projekt Til Fra Udbud af økonomi- samt løn- og personalesystem Offentliggørelse på hjemmesiden Furesø Kommune 1. Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Med henvisning til igangværende udbud

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål: Spørgsmål 1: Delaftale 1: - Er det korrekt forstået, at der på denne delaftale vil blive valgt 5 leverandører

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Udbudsbetingelser

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Udbudsbetingelser Udbud - kørsel med affaldscontainere Udbudsbetingelser Dato: 20. oktober 2014 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: EP, MEL Version: 2 Godkendt af: MEL side 2 af 6 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense

Læs mere

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug

Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Forslag til nye affaldsordninger v/sara Rosendal, Affald & Genbrug Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvorfor

Læs mere

Afsætning af træ fra Sønderborg Affald A/S sorteringsanlæg 2016-2017

Afsætning af træ fra Sønderborg Affald A/S sorteringsanlæg 2016-2017 Afsætning af træ fra Sønderborg Affald A/S sorteringsanlæg 2016-2017 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse... 3

Læs mere

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning 1.1 Opgavens omfang I henhold til Servicelovens 83 er Herning Kommune forpligtet til,

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Udbudsskrivelse (US) for. Dagrenovation og indsamling af storskrald samt vedligeholdelse af dagrenovationspladsen i Qasigiannguit by

Udbudsskrivelse (US) for. Dagrenovation og indsamling af storskrald samt vedligeholdelse af dagrenovationspladsen i Qasigiannguit by QAASUITSUP KOMMUNIA Forvaltning for Anlæg & Miljø Postboks 113-3951 Qasigiannguit Tlf.: (+299) 94 78 00 - Fax:(+299) 91 13 77 Web: www.qaasuitsup.gl Udbudsskrivelse (US) for Dagrenovation og indsamling

Læs mere