SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL"

Transkript

1 SPØRGSMÅL OG SVAR PÅ SPØRGSMÅL Udbudsmateriale vedrørende indsamling og transport af dagrenovation storskrald haveaffald papir, pap og glas i Fredensborg Kommune Offentligt udbud Udbyder: Fredensborg Affald A/S 19. januar 2012

2 GENERELT Spørgsmål 1: Punkt 1.1 Venligst bekræft, at Entreprenør har den daglige borgerkontakt? Svar: Det kan bekræftes. Spørgsmål 2: Punkt 1.1 (side 8, 4. sidste afsnit) Venligst specificer type af container, som ikke er kuber, ligesom det ønskes oplyst hvilken fraktion der skal i containere eller lignende? Svar: De ønskede oplysninger fremgår af delentreprise 4. Spørgsmål 3: Punkt 2.4 (side 10, første afsnit) - Hvilke tilfælde tænker man på her? Venligst oplys hvor mange steder man i dag har sådanne steder. Bekræft ligeledes, at arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes, også som affaldsproducent. Svar: Forhold hos affaldsproducenten eller andre, der som følge af arbejdsmiljølovgivningen forhindrer eller vanskeliggør udførelsen af entreprisen, skal i videst muligt omfang afhjælpes af entreprenøren (herunder f.eks. ved at indsætte ekstra bemanding, erhverve pigsko mv.). Der tænkes i den forbindelse på enhver forhindring eller vanskeliggørelse af udførelsen af entreprisen. Det påhviler endvidere entreprenøren at orientere sig om lokale forhold af betydning for løsning af de udbudte entrepriser. Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes. Spørgsmål 4: Det anføres i punkt 2.4: "Forhold hos affaldsproducenten eller andre, der som følge af arbejdsmiljølovgivningen forhindrer eller vanskeliggør udførelsen af entreprisen, skal i videst muligt omfang afhjælpes af entreprenøren (herunder f.eks. ved at indsætte ekstra bemanding)". Det anføres endvidere i punkt 2.4: "Det påhviler desuden entreprenøren, forud for tilbudsafgivelse, selv at orientere sig om lokale forhold af betydning for løsning af de udbudte entrepriser. Det skal bemærkes, at visse affaldsproducenters adgangsveje kan nødvendiggøre en særlig tilrettelæggelse af indsamlingen med henblik på at overholde arbejdsmiljølovgivningen. Ekstra krav som følge af ukendskab til forholdene vil ikke blive honoreret." 1. Med henvisning til disse to passager, synes vi, at det må være affaldsproducentens ansvar og omkostning at sørge for at adgangsforholdene overholder det gældende kommunale affaldsregulativs 9.6, og vil således spørge om udbyder i stedet vil lave en post på tilbudslisten til afhentninger på adresser med adgangsforhold som ikke overholder affaldsregulativets og Arbejdstilsynets anvisninger? Svar: Nej, det ønsker udbyder ikke. Det påhviler entreprenøren at orientere sig om lokale forhold af betydning for løsning af de udbudte entrepriser. 2. Alternativt ønsker vi for beregning af tilbud at få oplyst, hvor mange adresser der i dag har adgangsforhold, som vil kræve afhentning af 2 mand? Svar: Det påhviler entreprenøren at orientere sig om lokale forhold af betydning for løsning af de udbudte entrepriser. Spørgsmål 5: Punkt 2.9 (side 11, tredje afsnit). Det faktiske antal enheder og mængder, bekræft venligst at der ved henteordning afregnes efter antal tilmeldte enheder. Er der planer om at noget skal bortfalde i entrepriseperioden? Svar: Der afregnes efter antal tilmeldte enheder, jf. afsnit 8.6. Det er ikke planen, at noget skal bortfalde i entrepriseperioden. Spørgsmål 6: Der står i punkt 2.10, at afleveringsfristen er 26. januar 2012 og, at kontrakten forventes underskrevet den 1. februar Svar: Kontrakten forventes at ligge klar til underskrift den 1. februar 2012 (idet den endelige underskrift skal afvente standstill-perioden i håndhævelsesloven). Spørgsmål 7: Punkt Accepteres andre biler, hvis ikke det kan nås at få nye biler inden ? Svar: Nej. Det er et mindstekrav, at der anvendes køretøjer, som overholder Euro-norm 5.

3 Spørgsmål 8: Der er en meget kort frist fra tildeling af opgaven og til entreprisestart, hvilket gør, at man ikke kan nå at få leveret nye og færdige opbyggede komprimatorbiler til opgaven. Vil det af denne grund accepteres, at der ved entreprisestart indsættes biler med eventuel lavere Euro-norm eventuelt hvis det over for Fredensborg Forsyning fremlægges dokumentation for at nye biler med korrekt Euro-norm er bestilt? Svar: Nej, jf. forgående spørgsmål. Det er et mindstekrav, at der anvendes køretøjer, som overholder Euro-norm 5. Spørgsmål 9: Punkt Hvor skal entreprenøren angive en eventuel rabat? Det kan ikke ske på tilbudslisten, som den er udformet nu? Svar: Tilbudslisternes enkelte punkter skal udfyldes uden angivelse af rabat. Angivelsen af "samlet pris for ordinære ydelser pr. år", "samlet pris for ekstraydelser pr. år" og "samlet entreprisesum pr. år" på tilbudslisternes forside skal ligeledes angives uden rabat. Der er ingen formelle krav til, hvor en eventuel rabatsats skal anføres, så længe rabatsatsen fremgår klart og utvetydigt. Rabatsatsen kan f.eks. angives i selve tilbuddet eller på forsiden af tilbudslisterne neden under teksten "samlet entreprisesum pr. år". Spørgsmål 10: Venligst tydeliggør, hvor rabatprocenten skal anføres på tilbudslisterne? Svar: Jf. forgående spørgsmål. Spørgsmål 11: Punkt Side 55 Bekræft venligst, at med indsamlingsmateriel menes biler og ikke containere. EURO-5 leveres/monteres ikke med principgodkendt filter. Kommunen bedes bekræfte at biler som minimum skal overholde EURO-5 normen? Svar: Der menes biler. Det er et mindstekrav, at køretøjerne overholder Euro-norm 5. Euro-norm 5 biler vil i praksis være udstyret med partikelfilter. Spørgsmål 11: Punkt 8.5 Kommunen bedes bekræfte at entreprenøren må, hvis arbejdet udføres af uddannede kompetente medarbejdere? Svar: Spørgsmålet forstås ikke. Men entreprenøren må ikke selv forestå udbedring af erstatningspligtige skader (hvis det er dét, der menes med spørgsmålet). Spørgsmål 12: Punkt Det foreslås at regulering finder sted hvert kvartal, som giver en mere retfærdig pris for både udbyder og entreprenør, da pris på dieselbrændstof er meget svingende, med både opad- og nedadgående priser? Svar: Nej. Spørgsmål 13: Punkt Arbejdsnedlæggelser som entreprenøren ikke kunne forudse, burde have overvundet eller med rimelighed kunne undgå betragtes som force majeure. Samtidigt noterer vi os, at kun force majeure omfattet af dansk rets alm. definition anses som force majeure. Dette bringer en gråzone op omkring overenskomststridige arbejdsnedlæggelser som f.eks. sympatistrejker og/eller arbejdsnedlæggelser som følge af urimeligt lønpres el. lign. I begge tilfælde er renovatøren uden skyld, kunne ikke forudse det og ej heller med rimelighed forhindre det, men det kan modstride dansk rets alm. definition. Spørgsmålet er derfor - vil sympatistrejker og strejker som følge af urimeligt lønpres blive betragtet som force majeure? Hvis nej må der være tale om misligholdelse, og i dette tilfælde er denne misligholdelse så ansvarspådragende for renovatøren? Det kan tilføjes, at netop en bestemmelse som denne, faktisk kan medvirke til øget risiko for arbejdsnedlæggelser, såfremt bestemmelsen kommer det udførende mandskab for øje, idet de med bestemmelsen kan tvinge arbejdsgiveren til enten at imødekomme eventuelle urimelige krav om lønog/eller ansættelsesforhold, eller hvis denne nægter - at de nedlægger arbejdet hvorved arbejdsgiveren i stedet må imødese en eventuel ansvarspådragende ophævelse af kontrakten fra udbyders side. Dette betyder kort og godt, at opstår denne situation vil arbejdsgiveren være i lommen på egne folk, og kan risikere en ophævelse af kontrakten, uden renovatøren dog på nogen måde er skyld i arbejdsnedlæggelsen, jf. Udbudsmaterialets force majeure bestemmelser, afsnit 1. Udbyder kan således entrere med 3. part for renovatørens regning, hvorved situationen bliver meget farlig for renovatøren, idet ingen på forhånd kan vide hvor stor den økonomiske konsekvens kan blive og i hvor lang tid denne skal afholdes.

4 Der er derfor modstrid mellem disse bestemmelser, hvorfor vi beder om bekræftelse på, at alle former for strejker, lockouts mm. som entreprenøren kan påvise at være uden skyld i (evt. via Arbejdsretten), vil blive betragtet som force majeure, og/eller blot ikke være ansvarspådragende. Altså at force majeure beskrivelsernes afsnit 1 gælder, uagtet afsnit 2 (dansk rets definition) kan være anderledes. Svar: Hverken entreprenøren eller udbyder er ansvarlige for lovligt anmeldte strejker og lockout, som parten ikke kunne have forudset og ej heller burde have undgået eller overvundet. Ved strejke, lockout eller anden arbejdskonflikt er entreprenøren forpligtet til at søge dispensation for kørslen ved henvendelse til konfliktens parter. Entreprenøren skal endvidere på forlangende over for udbyder godtgøre, at der er truffet de foranstaltninger, som efter udbyders skøn er nødvendige for bilæggelse af faglig strid. Undladelse heraf betragtes som væsentlig misligholdelse. Spørgsmål 14: Punkt Kontrakten kan til enhver tid opsiges af udbyder med seks måneders forudgående skriftligt varsel. Entreprenøren kan ikke opsige kontrakten. Det er ikke rimeligt og giver ingen mening at kommunen kan opsige kontrakten med 6 måneders varsel uden begrundelse. Hvad er årsagen til at kommunen ønsker denne mulighed? Den vil sætte en entreprenør i en situation, hvor man vil stå med en stor økonomisk forpligtigelse vedrørende biler etc. Kommunen opfordres til at slette dette afsnit? Svar: Afsnittet slettes ikke. Spørgsmål 15: Det er under vejrlig beskrevet de tiltag, entreprenøren skal gøre for at borgerne kan få tømt affald f.eks. anskaffelse af pigsko til mandskabet. Hvordan stiller Fredensborg Affald A/S sig til Arbejdstilsynets vejledning D.2.24, hvor det er beskrevet, at kørsels- og adgangsveje skal være ryddet for sne og is for at tømning kan gennemføres. Svar: Entreprenøren skal anvende arbejdsmetoder, -processer og gange, som er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynets vejledninger og branchevejledninger er ikke bindende for entreprenøren, men vejledningerne bygger på regler (love og bekendtgørelse), der er bindende. Forhold hos affaldsproducenten eller andre, der som følge af arbejdsmiljølovgivningen forhindrer eller vanskeliggør udførelsen af entreprisen, skal i videst muligt omfang afhjælpes af entreprenøren (herunder f.eks. ved at indsætte ekstra bemanding, erhverve pigsko mv.). Der tænkes i den forbindelse på enhver forhindring eller vanskeliggørelse af udførelsen af entreprisen. Det påhviler endvidere entreprenøren at orientere sig om lokale forhold af betydning for løsning af de udbudte entrepriser. Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes. Spørgsmål 16: Fredensborg Affald A/S bedes præcisere, hvorvidt der er tale om afhentning ved skel for alle delentrepriser, eller om afhentning sker fra den enkelte husstands standplads, således at der er tale om standplads til standplads afhentninger, når der er tale om tømning af sække, beholdere og minicontainere? Svar: Vedrørende dagrenovation (delentreprise 1) henvises til afsnit 3.6. Vedrørende storskrald (delentreprise 2) henvises til afsnit 4.6. Vedrørende haveaffald (delentreprise 3) henvises til afsnit 5.6. Vedrørende papir, pap og glas (delentreprise 4) henvises til afsnit 6.7. Spørgsmål 17: Skal der vedlægges et tilsagn om sikkerhedsstillelse med tilbuddet, eller skal sikkerhedsstillelse blot stilles ved kontraktindgåelse? Svar: Entreprenøren skal minimum 8 hverdage efter kontrakten er underskrevet stille sikkerhed for opfyldelse af sine kontraktlige forpligtelser, jf. udbudsmaterialets punkt 8.3. Spørgsmål 18: Vil det accepteres, at en virksomhed som endnu ikke har 3 afsluttede årsregnskaber (f.eks. grundet nystartet selskab), godtgør sin økonomiske og finansielle kapacitet på anden vis eksempelvis ved fremlæggelse af det/de årlige årsregnskaber der faktisk foreligger, samt nøgletal herfra, samt eventuelle erklæring(er) fra revisor/bank/ledelse eller lignende? Svar: Ja, dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet kan ved gyldig grund godtgøres på anden vis, jf. udbudsdirektivets artikel 47, stk. 5. Det er et mindstekrav, at påtegning fra ekstern revision i seneste godkendte og afsluttede årsregnskab ikke indeholder forbehold for leverandørens fortsatte drift. Spørgsmål 19: Kan der vedrørende tonnage udleveres en oversigt fra modtageranlægget, over indvejninger af dagrenovation i en periode på fx 1 måned? Svar: Nej.

5 Delentreprise 1 Spørgsmål 20: Punkt Registrering hos modtageanlæg påhviler ikke entreprenøren, men modtageanlæggets personale. Entreprenøren kan derfor kun være forpligtet til at opgive korrekte informationer om køretøj, affaldstype og fraktion, men ej være ansvarlig for at selve registreringen er korrekt. Bekræft venligst, at denne tolkning er korrekt, og at det ikke medfører ekstra udgifter for entreprenøren ved fejlregistreringer? Svar: Nej, det kan ikke bekræftes. Spørgsmål 21: Punkt Hvor der ikke er en postkasse til aflevering af meddelelsesseddel skal ejer eller lignende kontaktes. Hvorledes tænker udbyder sig dette udført i praksis? Det vil ikke være hensigtsmæssigt/muligt for chaufføren at skulle afsætte tid til dette på ruten. Kan det accepteres, at entreprenørens administration kontakter ejer eller lignende telefonisk/pr. med oplysning om afvigelsen? Svar: Ja, det kan accepteres. Affaldsproducenten skal have meddelelse samme dag. Spørgsmål 22: Punkt Ved rengøring af minicontainere på affaldsproducentens foranledning, kan det da tillades at der foretages en samlet vask af flere containere, således at det kan gennemføres så rationelt og rentabelt som muligt? Med andre ord, har udbyder en forventning om, hvor hurtigt rengøringen skal finde sted? Svar: Det forventes, at rengøring kan finde sted inden for 14 dage. Spørgsmål 23: Punkt Entreprenøren er forpligtet til at udvise smidighed og gennemføre indsamling af dagrenovation ved gener ifm. opgravning. Bekræft venligst, at entreprenøren ikke er forpligtet til indsamling af dagrenovation, når kørslen er hindret af opgravning mv.? Svar: Forhold hos affaldsproducenten eller andre, der som følge af arbejdsmiljølovgivningen forhindrer eller vanskeliggør udførelsen af entreprisen, skal i videst muligt omfang afhjælpes af entreprenøren (herunder f.eks. ved at indsætte ekstra bemanding, erhverve pigsko mv.). Der tænkes i den forbindelse på enhver forhindring eller vanskeliggørelse af udførelsen af entreprisen. Det påhviler endvidere entreprenøren at orientere sig om lokale forhold af betydning for løsning af de udbudte entrepriser. Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes. Spørgsmål 24: Punkt Kan udbyder henvise til den omtalte vintervedligeholdelsesplan? Svar: Der henvises til Fredensborg Kommunes hjemmeside Spørgsmål 25: Punkt Er der nogen øvre grænse, for hvor meget affald entreprenøren forventes at medtage? Bekræft venligst at affaldsmængden svarer til de udskudte afhentninger? Svar: Det kan ikke bekræftes. Spørgsmål 26: Punkt Hvis en enkelt adresse på en vej ikke kan tømmes pga. manglende snerydning/glatførebekæmpelse, og dette er dokumenteret med foto, skal entreprenøren vel ikke køre tilbage og tømme disse enkeltadresser, hvis grundejer først har ryddet sne efter kl. 07:00 og entreprenør har været på stedet? Svar: I vinterperioden skal entreprenøren være indstillet på, at det ikke kan forventes, at affaldsproducenten eller den offentlige snerydning har ryddet sne og udført glatførebekæmpelse før kl Manglende snerydning/glatførebekæmpelse inden kl begrunder derfor ikke manglende udførelse af entreprisen. Forhold hos affaldsproducenten eller andre, der som følge af arbejdsmiljølovgivningen forhindrer eller vanskeliggør udførelsen af entreprisen efter kl , skal i videst muligt omfang afhjælpes af entreprenøren (herunder f.eks. ved at indsætte ekstra bemanding, erhverve pigsko mv.). Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes. Spørgsmål 27: Punkt (sidste afsnit) Er Fredensborg Affald A/S ikke enig i, at hvis der ikke kan foretages tømning grundet vejrlig, og det skyldes at der er for glat (farligt at afhente hos den enkelte

6 borger), skal skraldemanden i sådanne tilfælde vel ikke alligevel gå hen til postkassen og lægge en meddelelsesseddel? (Så kunne han jo lige så godt tømme sæk/beholder). Svar: Der skal i videst muligt omfang lægges en seddel ved postkassen. Forhold hos affaldsproducenten eller andre, der som følge af arbejdsmiljølovgivningen forhindrer eller vanskeliggør udførelsen af entreprisen, skal i videst muligt omfang afhjælpes af entreprenøren (herunder f.eks. ved at indsætte ekstra bemanding, erhverve pigsko mv.). Der tænkes i den forbindelse på enhver forhindring eller vanskeliggørelse af udførelsen af entreprisen. Det påhviler endvidere entreprenøren at orientere sig om lokale forhold af betydning for løsning af de udbudte entrepriser. Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes. Spørgsmål 28: Punkt hvor lang sagsbehandlingstid er der normalt ved forhold, der kræver decideret sagsbehandling? Svar: Der kan ikke angives en præcis sagsbehandling, da det vil være forskelligt fra sag til sag. Under normale forhold vil der dog typisk være tale om en sagsbehandlingstid på ca. 1-2 uger. Spørgsmål 29: Punkt Vil en glemmer som bliver afhentet jf. disse regler medføre bod? Svar: Nej. Spørgsmål 30: Punkt Betragtes indkøringsperioden kun for RenoWeb eller er det også en generel indkøringsperiode? Svar: Kun for RenoWeb. Spørgsmål 31: Punkt 3.15 Hvor mange glemmere er der i dag pr. måned? Kommunen opfordres til at hæve målet til 1 o/oo? Svar: Det pågældende kvalitetsmål ønskes ikke ændret. Spørgsmål 32: Punkt 3.16 (side 22, første afsnit) Skal materiellet udbringes torsdage? Kunne det eventuelt være en anden fast ugedag? Svar: Ja, det kan godt være en anden fast ugedag. Spørgsmål 33: Punkt 3.19 Udbyder skriver, at de kan lade entreprenør udføre de ekstra ydelser. Fredensborg Affald A/S bedes oplyse, hvornår der tages stilling til hvem der skal udføre ekstraydelserne og at, hvis det bliver entreprenøren, at dette så vil gælde hele kontraktperioden? Svar: Det vil der blive taget stilling til ved entreprisens indgåelse og løbende i kontraktperioden, og det kan ikke garanteres, at det vil gælde hele kontraktperioden. Spørgsmål 34: Punkt Udbringning af materiel sker på baggrund af bestillinger i RenoWeb. 1. Kan det oplyses om der er en tidsfrist onsdag for udbringning den efterfølgende dag, torsdag? Svar: Der er ingen tidsfrist. 2. Kan det tillades at der udbringes materiel på andre dage end torsdage? Svar: Ja, det kan tillades, så længe der er tale om udbringning på en fast ugedag. 3. Venligst oplys om entreprenørens rolle i forbindelse med materiellageret. Er det udbyders ønske, at entreprenørens skal have det fulde ansvar for lageret herunder lagerstyring, optælling og adgang? Svar: Nej - men det forventes, at der er en dialog, hvis entreprenøren konstaterer, at det f.eks. er tid til at købe nyt materiel.

7 Spørgsmål 35: Punkt Hvad er antallet af udbringninger/hjemtagninger i 2011? Svar: De sidste 5 måneder af 2011 var der tale om ca. 70 stk., men antallet varierer meget og kan ikke bruges som norm. Spørgsmål 36: Punkt (andet afsnit) Hvordan skal en sådan information ske til den enkelte borger? Skal der lægges en seddel til borgeren om ændringen på helligdagen, eller kan det ske via en annonce i et lokalt blad eller kommunens /entreprenørens hjemmeside? Svar: Spørgsmålet relaterer sig ikke til punkt og kan derfor ikke besvares. Spørgsmål 37: Punkt (fjerde afsnit) - Vil kommunen sikre, at entreprenøren får de nødvendige adgange til RenoWeb, så entreprenøren selv kan taste dem ind? Svar: Spørgsmålet relaterer sig ikke til punkt og kan derfor ikke besvares. Spørgsmål 38: Kan det bekræftes, at på de adresser, hvor der står en 50 l sæk, vil der altid også være en 110 l sæk, eller kan der forekomme adresser som kun har en 50 l sæk? Svar: Ja, der vil altid være en 110 l sæk sammen med en 50 l sæk. Spørgsmål 39: I tilbudsliste 1 er angivet "udbringning og afhentning af affaldsstativer, spand eller minicontainer eller lignende". Hvad menes der med "eller lignende"? Svar: Med "eller lignende" menes helt nye typer af indsamlingsmateriel, som ikke kendes i dag, eller andre størrelser på spande og minicontainere end dem, der kendes i dag. Spørgsmål 40: Tilbudsliste 1 - Punkterne 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.12, 1.15, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23, 1.25, 1.27, Venligst oplys hvor tit nævnte materiel tømmes? Svar: 1 gang om ugen. Spørgsmål 41: I tilbudsliste 1 - Punkterne 2.6, 2.7 og 2.8 Er disse 3 punkter alternativer til hinanden? Hvor mange ekstrasække var der i bundterne der blev udleveret i 2011? Kan kommunen vælge mellem de 3 ydelser for hvert år, eller bliver det bestemt én gang for alle inden kontraktunderskrivelsen? Svar: Punkterne er alternative til hinanden. Der var 3 ekstrasække i bundterne. Fredensborg Affald A/S kan vælge mellem de 3 ydelser hver for sig hvert år. Spørgsmål 42: I tilbudsliste 1 - Punkt Hvordan afregnes leje af container? (Det kan vare 2 dage eller 2 måneder)? Svar: Der afregnes i forhold til den periode containeren lejes. Spørgsmål 43: I tilbudsliste 1(side 4) *) Udbyder indkøber.. Hvor hører denne tekst til? Der er ingen *) i teksten på siden? Svar: Der skal ses bort fra de to linjer. DELENTREPRISE 2 Spørgsmål 44: Punkt 4 - Kommunen bedes definere samlede bebyggelser. Er det store ejendomme med X-antal lejligheder. Hvad er forskellen på dem der har tilmeldt sig jf. første afsnit, og dem der har et fælles indsamlingssted, som skal have hentet 1 gang pr måned? Betyder det f.eks. at samlede bebyggelser der tilmelder sig, IKKE har et fælles indsamlingssted? Svar: Afsnit omhandler samlede bebyggelser med individuel indsamling som ikke afhentes med faste intervaller. Afsnit omhandler samlede bebyggelser med fælles opsamlingssted som afhentes med faste intervaller.

8 Spørgsmål 45: Punkt Enfamiliehuse, sommerhuse og samlede bebyggelser. Hvad er laveste antal indsamlinger der har været på en runde i 1 måned? Svar: Ca. 40 stk. Spørgsmål 46: Punkt "På et indsamlingssted kan der forekomme flere tømningsenheder". Kan det præciseres, hvad en tømningsenhed er i denne forbindelse? Svar: Der menes alle former for fraktioner. Spørgsmål 47: Punkt og På en ejendom kan forekomme flere indsamlingssteder. Venligst bekræft, at der i disse tilfælde afregnes pr. indsamlingssted? Svar: Kan ikke bekræftes. Spørgsmål 48: Punkt 4.2 Hvor mange dage har man samlet ind i pr. runde i ? Svar: Jf. svarene vedrørende spørgsmålene om punkt 4.18, nedenfor. Spørgsmål 49: Punkt 4.3 Venligst oplys mængde/vægt for de enkelte fraktioner af storskrald for ? Svar: I alt ca. 335 t i Spørgsmål 50: Punkt 4.4 Hvad aflæsses på genbrugspladsen på Vandtårnsvej? Svar: Der afleveres ikke noget på genbrugspladsen på Vandtårnsvej. Den pågældende linje i udbudsmaterialet om Vandtårnsvej skal udgå. Spørgsmål 51: Punkt 4.5 (side 27, 5. afsnit) - Hvad menes der med "registrering" af storskraldet? Svar: Der menes, at entreprenøren skal sikre, at affaldet registreres med den korrekte fraktion hos modtageranlægget, så afregningen over for udbyder bliver korrekt. Spørgsmål 52: Det er beskrevet, at storskrald altid skal indsamles med komprimatorbil. Samtidig er det beskrevet, at husholdningsapparater ikke må håndteres hårdhændet. Kan det uddybes, hvordan f.eks. husholdningsapparater, køleskabe og frysere ønskes håndteret? Svar: Forbrændingsegnet affald skal indsamles med komprimatorbil og køres til modtageranlægget Nordforbrændingen. Husholdningsapparater, køleskabe og frysere skal indsamles med et køretøj, der har kran og grab, så de ikke håndteres hårdhændet, og skal køres til modtageranlægget Toelt Losseplads, hvor det skal sorteres efter modtageranlæggets anvisning. Spørgsmål 53: Punkt Det står anført, at det er entreprenørens ansvar at sikre, at affaldet er sorteret korrekt. Der kan dog være tilfælde, hvor det ikke er muligt på stedet at vurdere om affaldet er sorteret korrekt. Bekræft venligst at det ikke er entreprenørens ansvar om affaldet er sorteret korrekt. Svar: Det kan ikke bekræftes. Spørgsmål 54: Punkt 4.5 (tredje afsnit) - Trådbursordningen - Vil der så komme en anden ordning inden for entreprisen? Svar: Nej. Spørgsmål 55: Punkt 4.5 (ottende afsnit) - Hvilken type og hvor mange biler anvendes i dag ved indsamlingen af storskrald?

9 Svar: Komprimatorbil stor lastbil m/kran og grab lille lastbil m/kran og grab. Spørgsmål 56: Punkt 4.5 (ottende afsnit) - Hvor mange gange blev lastbil med grab benyttet i ? Svar: Hver gang. Spørgsmål 57: Punkt 4.5 (niende afsnit) - Hvornår kan/skal den enkelte husstand tilmelde sig, for at storskrald bliver afhentet? Svar: Frem til senest 4 hverdage før afhentningsdagen, mandag når det afhentes torsdag. Spørgsmål 58: Punkt 4.6 Hvor stilles storskrald ud ved de nævnte områder/bebyggelser (så storskraldes ikke skal bæres)? Svar: Jf. besvarelsen af spørgsmål 16. Spørgsmål 59: Punkt 4.6 (sidste afsnit) - må dette affald sammenblandes? I punkt 4.5, 3. afsnit, står der, at storskrald skal sorteres så affaldsfraktionerne uden rimeligt ekstra besvær kan adskilles og læsses hver for sig. Svar: Nej. Spørgsmål 60: Punkt (sidste afsnit) Dette gælder vel ikke hvis forholdet er meldt ind i RenoWeb af entreprenør? Svar: Jo. Spørgsmål 61: Punkt (første afsnit) - Hvor kan man se /læse kommunens plan for vintervedligeholdelse? Svar: På Fredensborg Kommunes hjemmeside Spørgsmål 62: Punkt (femte afsnit) - Hvis en enkelt adresse på en vej ikke kan tømmes pga. manglende snerydning /glatførebekæmpelse, og dette er dokumenteret med foto, skal entreprenøren vel ikke køre tilbage og tømme disse enkeltadresser, hvis grundejer først har ryddet sne efter kl. 07:00 og entreprenør har været på stedet? Svar: I vinterperioden skal entreprenøren være indstillet på, at det ikke kan forventes, at affaldsproducenten eller den offentlige snerydning har ryddet sne og udført glatførebekæmpelse før kl Manglende snerydning/glatførebekæmpelse inden kl begrunder derfor ikke manglende udførelse af entreprisen. Forhold hos affaldsproducenten eller andre, der som følge af arbejdsmiljølovgivningen forhindrer eller vanskeliggør udførelsen af entreprisen efter kl , skal i videst muligt omfang afhjælpes af entreprenøren (herunder f.eks. ved at indsætte ekstra bemanding, erhverve pigsko mv.). Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes. Spørgsmål 63: Punkt (næstsidste afsnit) - Er kommunen ikke enig i, at hvis der ikke kan foretages tømning grundet vejrlig, og det skyldes at der er for glat (farligt at afhente hos den enkelte borger), skal skraldemanden i sådanne tilfælde vel ikke alligevel gå hen til postkassen og lægge en meddelelsesseddel? (Så kunne han jo lige så godt hente storskraldet). Svar: Der skal i videst muligt omfang lægges en seddel i postkassen. Forhold hos affaldsproducenten eller andre, der som følge af arbejdsmiljølovgivningen forhindrer eller vanskeliggør udførelsen af entreprisen, skal i videst muligt omfang afhjælpes af entreprenøren (herunder f.eks. ved at indsætte ekstra bemanding, erhverve pigsko mv.). Der tænkes i den forbindelse på enhver forhindring eller vanskeliggørelse af udførelsen af entreprisen. Det påhviler endvidere entreprenøren at orientere sig om lokale forhold af betydning for løsning af de udbudte entrepriser. Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes. Spørgsmål 64: Punkt 4.15 Hvor mange glemmere er der i dag pr. måned? Kommunen opfordres til at hæve målet til 1 o/oo? Svar: Det pågældende mål ønskes ikke ændret.

10 Spørgsmål 65: Punkt Afhentes der kun storskrald om torsdagen (jf. afsnit 2, linje 2)? Svar: Jf. besvarelsen af spørgsmål 68. Spørgsmål 66: Punkt Hvorledes skal det tolkes, at der skal udarbejdes en ruteplan, som skal sendes til udbyder senest 4 uger før entreprisestart, når der er tale om en tilmeldeordning? Svar: Der henvises til udbudsmaterialet afsnit Spørgsmål 67: Punkt Er der i dag en fast rute der dækker alle ejendomme i kommunen? Hvis ikke hvilke ejendomme skal ruteplanen så dække? Svar: Nej, da det er en tilmeldeordning. De samlede bebyggelser med fælles indsamlingssted afhentes med faste intervaller - p.t. 34 steder. Spørgsmål 68: Punkt Hvilke indsamlingsdage er det i dag? Svar: Der afhentes storskrald på faste afhentningsdage: Brændbart: Første torsdag i måneden for Kokkedal, Nivå/Niverød og Karlebo Anden torsdag i måneden for Humlebæk og Fredensborg Ikke brændbart: Første fredag i måneden for Kokkedal, Nivå/Niverød og Karlebo - (afhentes første fredag, hvis også torsdag er den første i måneden). Anden fredag i måneden for Humlebæk og Fredensborg. Etage- og samlede bebyggelser. Bebyggelsen kan få afhentet storskrald 1 gang om måneden. Afhentning finder sted på faste afhentningsdage: enten 3. torsdag/fredag i måneden eller - 4. torsdag/fredag i måneden. Spørgsmål 69: Punkt Det er en meget tidskrævende opgave, som kommunen bedes præcisere om de ønsker at entreprenøren skal indregne i opgaven? Svar: Det ønsker Fredensborg Affald A/S. Spørgsmål 70: Vedrørende tilbudsliste 2 - Hvad er den præcise forskel mellem pkt. 1.0 og 1.1? Svar: Forskellen ligger i trådbureordningen. DELENTREPRISE 3 Spørgsmål 71: Punkt 5 - Definér venligst mindre træstammer. Vægt/størrelse? Svar: Der henvises til udbudsmaterialets punkt 5.7. Spørgsmål 72: Punkt 5 Er det en rute eller en bringeordning? Hvor lang tid binder borger sig for ved tilmelding til abonnementsordningen? Er de sække der skal udleveres bundtet i henholdsvis 30 og 50 stk. når de udleveres til entreprenør?

11 Svar: Det er en ruteordning, dvs. der skal køres til alle tilmeldte i ordningen hver anden uge i perioden 1. april til den 30. november. Borgeren binder sig for én sæson ad gangen - ordningen kører dog videre, hvis ikke affaldsproducenten afmelder sig ordningen. Sækkene er bundtet. Spørgsmål 73: Punkt og Hvorledes skal det tolkes, at der i øjeblikket ingen tilmeldte er til haveaffaldsordningen, og at der samtidig er fast indsamling hhv. hver anden uge og 1 gang om måneden? Svar: Det er kun etage- og samlede bebyggelser samt grundejerforeninger med fælles indsamlingssted, hvor der p.t. ikke er tilmeldt nogen. Disse steder skal tømmes 1. gang om måneden (ca. 8 gange). Spørgsmål 74: Punkt Hvordan afregnes den løbende bestilling af sække? (Der er stor forskel på at levere til 868 i en samlet uddeling inden 1. april, - og så at skulle levere til en enkelt husstand!). Svar: Der henvises til tilbudsliste 3 punkt 2.0 samme pris. Spørgsmål 75: Punkt På en ejendom kan forekomme flere indsamlingssteder. Venligst bekræft, at der i disse tilfælde afregnes pr. indsamlingssted? Svar: Kan ikke bekræftes. Spørgsmål 76: Punkt 5.2 Hvis affaldsproducent løbende kan til- og afmelde sig, er det vel ikke en abonnementsordning? Svar: Jo, tilmeldinger og afmelding kan ske løbende, men afmelding har først virkning ved udgangen af året. Spørgsmål 77: Punkt Hvor mange afhentninger var der pr. indsamlingsrunde i ? Svar: Antallet kendes ikke. Spørgsmål 78: Punkt 5.4 Venligst oplys hvor mange aflæsninger der var i Kan man eventuelt få et udtræk fra vejeanlægget for en måned (juni eller august) 2011? Svar: Nej. Spørgsmål 79: Punkt Hvor stilles haveaffald ud ved de nævnte områder/bebyggelser, (så haveaffaldet ikke skal bæres)? Og hvordan indsamles der i dag? Svar: Jf. besvarelsen af spørgsmål 16. Spørgsmål 80: Punkt 5.7 Hvor mange og hvilke biltyper anvendes i dag til indsamling af haveaffald, (antal, 2 eller 3 akslede, grab- eller komprimatorbiler)? Svar: Der anvendes 1 stk. 3 akslet komprimator. Spørgsmål 81: Punkt Hvorledes håndteres haveaffald i spande og kasser? Skal disse tømmes på stedet og stilles tilbage? Svar: Ja, spande og kasser skal tømmes på stedet og stilles tilbage. Spørgsmål 82: Punkt Hvor stort skal det lager være som entreprenør skal have til haveaffaldssækkene? Skal der opbevares andet? Svar: Entreprenøren skal ikke have lager til opbevaring. Der skal ikke oplagres andet. Spørgsmål 83: Punkt Hvilket mål har udbyder med hensyn til klager opgjort i promille i forhold til det samlede antal afhentninger? 2 klager pr. måned virker som et meget højt kvalitetsmål. Svar: Kvalitetsmålet er fastsat på baggrund af erfaringer med den nuværende entreprenør.

12 Spørgsmål 84: Punkt 5.16 Hvordan afregnes Ekstraudbringninger af købte bundter? Svar: Jf. tilbudsliste 3 punkt 2.0 Spørgsmål 85: Punkt 5.18 Er der i dag en fast rute der dækker alle ejendomme i kommunen? Hvis ikke hvilke ejendomme skal ruteplanen så dække? Hvilke indsamlingsdage er det i dag? Svar: Nej. Det er en ruteordning, dvs., at der skal køres til alle tilmeldte i ordningen hver anden uge i perioden 1. april til den 30. november. Indsamlingsdagene er mandag, tirsdag og onsdag hver uge. Spørgsmål 86: Punkt Køres der i dag hver dag i indsamlingsperioden for haveaffald? - Hvis ikke, skal prisen så baseres på, at en tom komprimatorbil/grabbil kører ud og afhenter og afleverer på modtageanlæg, og derefter kører hjem igen? Svar: Nej, der køres ikke hver dag. Ja, prisen skal baseres som angivet. Spørgsmål 87: Tilbudsliste 3, Punkt Er der tale om stykpris pr. sæk eller pris pr. levering (dvs. i bundter)? Svar: Der er tale om pris pr. levering. Spørgsmål 88: Tilbudsliste 3 - Hvordan er antal fremkommet ved pkt. 1.0 og 1.1? Svar: Vedrørende 1.0: Ca. 980 tilmeldte x 17 tømninger om året = tømninger. Vedrørende 1.1: Anslået antal. DELENTREPRISE 4 Spørgsmål 89: Kan containertypen "fancy" uddybes? Svar: Fancy er en minikube på 4 hjul og har en volumen på 770 l. Spørgsmål 90: Punkt På en ejendom kan forekomme flere indsamlingssteder. Venligst bekræft, at der i disse tilfælde afregnes pr. indsamlingssted. Svar: Kan ikke bekræftes. Spørgsmål 91: Punkt (Tabel 3) - Hvor tit tømmes Metalcontainer/kuber 1,5, 1,7, 2,0, 2,5, 3,0 og 4,0 m3? Svar: Hver, hver anden eller hver 4 uge og enkelte efter behov. Spørgsmål 92: Punkt (Efter tabel 3) - Hvor store er papballerne, som skal afhentes med min. 10 ad gangen? Svar: Det kan variere. Spørgsmål 93: Punkt Bekræft venligst at der ikke vil være tømning af mini-containere med glas? Svar: Der vil være tømning af glas fra "fancy" (og ikke mini-containere). Spørgsmål 94: Punkt Bekræft venligst, at der betales for en tømning selv om fyldningsgrad er under 75 %, idet der er kørt til stedet og beholder er tilset? Svar: Ja, første gang.

13 Spørgsmål 95: Punkt og Venligst oplys hvor mange aflæsninger der var i opdelt i fraktioner? Svar: Oplysningerne kendes ikke. Spørgsmål 96: Punkt Hvorledes vejes der ind på Kroghs Flaskegenbrug - de er ikke i besiddelse af en vægt? Hvem bestiller tid til modtagelse? Udbyder eller entreprenøren? Svar: Der er en vægt og det er entreprenøren, der skal bestille tid hos modtageanlægget. Spørgsmål 97: Punkt 6.7 Hvor stilles genbruget ud ved de nævnte områder/bebyggelser, (så genbruget ikke skal bæres)? Og hvordan indsamles der i dag? Svar: Jf. besvarelsen af spørgsmål 16. Spørgsmål 98: Punkt Bekræft venligst at AT-reglerne, herunder arbejdsmiljøreglerne også er gældende ved standpladserne. Findes der en liste over disse steder? Svar: Forhold hos affaldsproducenten eller andre, der som følge af arbejdsmiljølovgivningen forhindrer eller vanskeliggør udførelsen af entreprisen, skal i videst muligt omfang afhjælpes af entreprenøren (herunder f.eks. ved at indsætte ekstra bemanding, erhverve pigsko mv.). Der tænkes i den forbindelse på enhver forhindring eller vanskeliggørelse af udførelsen af entreprisen. Det påhviler endvidere entreprenøren at orientere sig om lokale forhold af betydning for løsning af de udbudte entrepriser. Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes også på standpladserne. Der findes ingen liste. Spørgsmål 99: Punkt Hvilken type og hvor mange biler anvendes i dag ved indsamlingen af genbrugsmaterialer? Hvor mange gange blev lastbil med grab benyttet i ? Svar: Oplysningerne kendes ikke. Spørgsmål 100: Punkt På en ejendom kan forekomme flere indsamlingssteder. Venligst bekræft, at der i disse tilfælde afregnes pr. indsamlingssted. Svar: Kan ikke bekræftes. Spørgsmål 101: Punkt Hvis en enkelt standplads ikke kan tømmes pga. manglende snerydning / glatførebekæmpelse, og dette er dokumenteret med foto, skal entreprenøren vel ikke køre tilbage og tømme disse enkeltstandpladser, hvis affaldsproducent/kommunen først har ryddet sne efter kl. 07:00 og entreprenør har været på stedet? Svar: I vinterperioden skal entreprenøren være indstillet på, at det ikke kan forventes, at affaldsproducenten eller den offentlige snerydning har ryddet sne og udført glatførebekæmpelse før kl Manglende snerydning/glatførebekæmpelse inden kl begrunder derfor ikke manglende udførelse af entreprisen. Forhold hos affaldsproducenten eller andre, der som følge af arbejdsmiljølovgivningen forhindrer eller vanskeliggør udførelsen af entreprisen efter kl , skal i videst muligt omfang afhjælpes af entreprenøren (herunder f.eks. ved at indsætte ekstra bemanding, erhverve pigsko mv.). Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes. Spørgsmål 102: Punkt Er kommunen ikke enig i, at hvis der ikke kan foretages tømning grundet vejrlig, og det skyldes at der er for glat (farligt at afhente på den enkelte standplads), skal skraldemanden i sådanne tilfælde vel ikke alligevel gå hen til postkassen og lægge en meddelelsesseddel? (Så kunne han jo lige så godt tømme materiellet)? Svar: Der skal i videst muligt omfang lægges en seddel i postkassen. Forhold hos affaldsproducenten eller andre, der som følge af arbejdsmiljølovgivningen forhindrer eller vanskeliggør udførelsen af entreprisen, skal i videst muligt omfang afhjælpes af entreprenøren (herunder f.eks. ved at indsætte ekstra bemanding, erhverve pigsko mv.). Der tænkes i den forbindelse på enhver forhindring eller vanskeliggørelse af udførelsen af entreprisen. Det påhviler endvidere entreprenøren at orientere sig om lokale forhold af betydning for løsning af de udbudte entrepriser. Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes.

14 Spørgsmål 103: Punkt 6.18 (næstsidste afsnit) Hvis et år har 53 uger, og der indsamles ikke i ugerne 52, 53 og 1, vil sidste indsamlingsuge være uge 51 i det gamle år, skal der så først startes i uge 2 i det nye år? Svar: Ja. Spørgsmål 104: Punkt Bekræft venligst, at alt materiel står ude hos borgerne i dag, og at udbringning og afhentning af materiel, alene gælder for nye af-/tilmeldinger efter kontraktstart? Svar: Det kan ikke bekræftes. Spørgsmål 105: I tilbudsliste 4 for papir, pap og glas er en post for hhv. papir og en post for glas, hvor der skal tømmes kuber, container, fancy uanset størrelse og type. Det kan være vanskeligt at prisfastsætte 6968 tømninger årligt, når det ikke er nærmere defineret, hvilken størrelse container der er tale om. Fredensborg Affald A/S bedes uddybe punktet samt evt. tilføje linjer på tilbudslisten for de enkelte containerstørrelser og typer? Svar: Der henvises til udbudsmaterialets afsnit 6.2, tabel 3, side 43, hvor det fremgår, hvilke antal og typer der er tale om. Spørgsmål 106: I tilbudsliste 4 omhandler posterne 1.3 og 1.5 kuber/container/fancy. Kan det præciseres, hvilken type "container" der er tale om? Svar: Der henvises til udbudsmaterialets afsnit 6.2, tabel 3, side 43, hvor det fremgår, hvilke antal og typer der er tale om. Spørgsmål 107: Vedrørende Tilbudsliste 4 Hvem ejer materiellet som nævnt under pkt. 2.0? Svar: Materiellet ejes af udbyder i bringeordningen og ejes af affaldsproducenten i henteordningen. Spørgsmål 108: Vedrørende Tilbudsliste 4 (side 3) *) Udbyder indkøber.. Hvor hører denne tekst til? Der er ingen *) i teksten på siden? Svar: Der skal ses bort fra de to linjer i noten på side 3.

Svarskrivelsen er offentliggjort den 29. november 2014 på http://gsforsyning.dk/om-os/udbud. På hjemmesiden findes også al anden information

Svarskrivelsen er offentliggjort den 29. november 2014 på http://gsforsyning.dk/om-os/udbud. På hjemmesiden findes også al anden information CVR 44623528 Til potentielle tilbudsgivere ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 29. november 2014 SIDE 1/30 REF meno PROJEKTNR A053762-001/003

Læs mere

Udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S

Udbud på Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S HOLBÆK AFFALD A/S Indsamling og transport af affald for Holbæk Affald A/S Offentligt EU-udbud November 2013 KONTRAKT Udgivelsesdato: 15. november 2013 Projekt: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Udbud

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Offentligt udbud Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Juli 2011 Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Side 1 af 31 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 UDBUDSBETINGELSER 3 1.1 Indledning 3

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

INDKØB AF AFFALDSBEHOLDERE

INDKØB AF AFFALDSBEHOLDERE INDKØB AF AFFALDSBEHOLDERE SÆRLIGE BETINGELSER OG TILBUDSLISTE - KONTRAKT Maj 2015 Indhold 1 Orientering om kontrakten... 3 2 Særlige betingelser... 4 2.1 Kontraktindgåelse... 4 2.2 Kontraktens varighed

Læs mere

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1

Kommentar [JI]: Opdateres. Midttrafiks x. udbud af specialkørsel. XXXX Kommune. Indsæt dato side 1 Kommentar [JI]: Opdateres Midttrafiks x. udbud af specialkørsel XXXX Kommune Indsæt dato side 1 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger...3 Den udbudte kørsel...3 Oversigt over pakker...3 Vigtige datoer vedrørende

Læs mere

EU udbud af vintertjeneste

EU udbud af vintertjeneste EU udbud af vintertjeneste Juli 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Generelle betingelser 1.1 Indledning 1.2 Annoncering 1.3 Udbudsbetingelser 1.4 Kontakten mellem ordregiver og tilbudsgiver 1.5 Tildeling

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD HELSINGØR KOMMUNE

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD HELSINGØR KOMMUNE REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD HELSINGØR KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generel del... 5 1 Formål... 5 2 Lovgrundlag... 5 3 Definitioner... 5 4 Ordninger... 9 5 Pligter og rettigheder...

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Sagsnr. 08/18222. Transport af fødevarer. til. Sydvestjysk Sygehus

TILBUDSINDHENTNING. Sagsnr. 08/18222. Transport af fødevarer. til. Sydvestjysk Sygehus Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus 1 TILBUDSINDHENTNING Sagsnr. 08/18222 Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus 2 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere

Greve Kommune. Udbud Drift af genbrugshjælpemiddeldepot. EU-udbud nr. 2010/S 166-255086

Greve Kommune. Udbud Drift af genbrugshjælpemiddeldepot. EU-udbud nr. 2010/S 166-255086 Greve Kommune Udbud Drift af genbrugshjælpemiddeldepot EU-udbud nr. 2010/S 166-255086 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Opgavens omfang... 5 1.2 Mål og værdier for ældreområdet i Greve Kommune...

Læs mere

Arbejdsmiljøet ved udbud af renovationsarbejde

Arbejdsmiljøet ved udbud af renovationsarbejde 1 Arbejdsmiljøet ved udbud af renovationsarbejde Demonstrationsprojekt for indarbejdelse og efterlevelse af arbejdsmiljøkrav ved udbud og udførelse af renovationsopgaver Projektet er udført for Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Entreprisekontrakt for maskinydelser

Entreprisekontrakt for maskinydelser Entreprisekontrakt for maskinydelser 27. februar 2015 J. nr. 044-01101 Denne Kontrakt er indgået på baggrund af offentligt udbud d. 27. februar 2015. Entreprisekontrakt for maskinydelser 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Containertømning og containerleje. Udbudsbetingelser. Juli 2014

Containertømning og containerleje. Udbudsbetingelser. Juli 2014 Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 4 1.1 Indledning 4 1.2 Udbyder 4 1.3 Bilag 4 2 Udbudsvilkår 5 2.1 Udbudsform 5 2.2 Udbudsmaterialet 5 2.3 Udbud og licitation 5 2.4 Tidsplan og vedståelse 5

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013. Helsingør Kommune. Regulativ for husholdningsaffald. Juni 2013

Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013. Helsingør Kommune. Regulativ for husholdningsaffald. Juni 2013 Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013 Helsingør Kommune Regulativ for husholdningsaffald Juni 2013 Udarbejdet af: Helsingør Kommune Center for Teknik og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Helsingør

Læs mere

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG

Læs mere

Udbudsmateriale. 392714-2014 Offentligt udbud. Udbud vedrørende udførelse af kloakservice. Aarhus Kommune

Udbudsmateriale. 392714-2014 Offentligt udbud. Udbud vedrørende udførelse af kloakservice. Aarhus Kommune Udbudsmateriale 392714-2014 Offentligt udbud Aarhus Kommune Udbud vedrørende udførelse af kloakservice Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Indkøb og Udbud 11.2014 Udbudsmateriale 14.11.2014 Aarhus Kommune

Læs mere

Entreprisekontrakt for maskinydelser

Entreprisekontrakt for maskinydelser Entreprisekontrakt for maskinydelser 24. april 2015 J. nr. 044-01065 Denne Kontrakt er indgået på baggrund af offentligt udbud d. 24.april 2015. Entreprisekontrakt for maskinydelser 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark Udbud af F4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark September 014 1 UDBUDSBETINGELSER 5

Læs mere

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når

Læs mere

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009.

Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål og svar til Midttrafiks 3. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland 2009. pr. 1. januar 2009. Spørgsmål Svar 1. 5 Uddannelse af chauffører i "befordring af bevægelseshæmmede"

Læs mere

VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER

VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER PROJEKTNR. A023524

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Udkast AUGUST 2011 1 INDHOLD 1 Formål... 7 2 Lovgrundlag... 7 3 Definitioner... 7 4 Gebyrer... 9 5 Klage m.v.... 10 6 Overtrædelse og straf... 10 7 Bemyndigelse...

Læs mere