PLATFORM FOR BRUGERINDFLYDELSE MOD MERE VIDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLATFORM FOR BRUGERINDFLYDELSE MOD MERE VIDEN"

Transkript

1 PLATFORM FOR BRUGERINDFLYDELSE MOD MERE VIDEN

2 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden Slutrapport, juni 2015 Karen Thougård Pedersen og Tina Hjulmann Meldgaard Socialt Udviklingscenter SUS, 2015 Projekt Platform for Brugerindflydelse løb fra og var finansieret af Det Obelske Familiefond og Helsefonden. Brugerindflydelse, brugerinddragelse og selvbestemmelse I projektet har vi brugt disse begreber: 2 SLAGS BOKS Brugerinddragelse: Brugerens synspunkter inddrages i tilrettelæggelsen og beslutninger om det tilbud, han eller hun benytter sig af. Men synspunkterne påvirker ikke nødvendigvis direkte de afgørelser, der træffes. Brugerinddragelse handler om, hvordan og hvornår brugeren bliver spurgt eller hørt altså inddraget. Brugerindflydelse: Brugeren er med til at træffe beslutninger om og har reel indflydelse på tilrettelæggelsen af det tilbud, han eller hun modtager. Brugerindflydelse handler om, hvor meget brugeren er med til at bestemme i praksis altså i hvor høj grad brugeren har reel indflydelse. acese quun- rem usdam aperferum rem reiciliam tum Selvbestemmelse: En bruger er også en borger, som har ret til at bestemme over sine private forhold. Selvbestemmelsesret handler om, at alle mennesker - som udgangspunkt - har ret til at bestemme over deres økonomi og personlige forhold.

3 Platform for brugerindflydelse mod mere viden 3 Mod mere viden "Det er jo os, der skal leve med dem hvorfor skulle det så ikke også være os, der bestemmer, hvem de er?" Sådan sagde Grethe, der bor på ældrecenter Æblehaven i Haarby ved Assens, om de ansatte. Grethe deltog som oplægsholder på to inspirationsmøder om brugerindflydelse i ældresektoren i forbindelse med Platform for brugerindflydelse. Sammen med andre beboere fra centeret og deres pårørende har Grethe været med til at ansætte både leder og medarbejdere på Æblehaven. Fordi det giver mening. Et vigtigt formål med projekt Platform for brugerindflydelse var at sikre forankring af brugerindflydelse i sociale tilbud. At formidle viden og inspirere brugere og professionelle til at bruge metoder, der kan virkeliggøre sårbare og udsatte menneskers egne visioner, drømme og ressourcer i de tilbud, som de er brugere af. Projektet har i godt tre år haft fokus på: at formidle kreative metoder til brugerindflydelse og inspirere og opfordre til at bruge dem i det sociale arbejde for og med mennesker med udviklingshæmning eller psykisk lidelse, udsatte børn og unge, sårbare ældre og mennesker, der er hjemløse at rådgive, vejlede og støtte professionelle og brugere til implementering af brugerindflydelse i praksis at udarbejde metodebeskrivelser og vejledninger med det formål at sikre implementering i det sociale arbejde at sikre grundlaget for forankring af metoder til at arbejde med brugerindflydelse gennem kompetenceudvikling at videreudvikle og tilpasse eksisterende metoder og redskaber at undersøge og analysere betydningen af implementeringen af metoder til brugerindflydelse i det sociale arbejde. Det er sket gennem en lang række aktiviteter, som du kan læse mere om på de næste sider. Grethe fra Æblehaven var én af de mange, der var med til at føre aktiviteterne ud i livet. Platform for brugerindflydelse Juni 2015

4 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden 4 Indhold Metoder til brugerindflydelse (5) Udviklingsforløb på Danahøj, Overførstergården og Nordhøj Innovationscamp om brugerindflydelse i voksenlivet Metodekatalog Måling af brugerindflydelse (7) BINDEKS måler brugerindflydelsen Afdækning af viden om effekten af brugerindflydelse Undersøgelse af effekten af øget brugerindflydelse på Overførstergården Spørgeskema til at måle effekten af brugerindflydelse Inspiration, vidensdeling og rådgivning til brugere og professionelle (11) Brugerindflydelsesguider Fyraftensmøder om brugerindflydelse Inspirationsmøder om brugerindflydelse på ældreområdet Brugerindflydelsestræf Rådgivning: Spørg brugerjuristen Kommunemøder om lovens rammer for brugerindflydelse Formidling (15) Uddannelsesmateriale til pædagogstuderende Dilemmaspil - ung og anbragt Forlkemødeevent: Event Hils på en Brugerindflydelse.dk og Facebook Udgivelser, film og materialer (18) Platform for brugerindflydelse kort (19)

5 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden 5 Metoder til brugerindflydelse Metodeudvikling: Udviklingsforløb på Danahøj, Overførstergården og Nordhøj Platform for brugerindflydelse har gennemført tre udviklingsforløb i samarbejde med Plejehjemmet Danahøj i Aalborg, herberget Overførstergården i Gentofte (for hjemløse) og aktivitetstilbuddet Nordhøj i Kolding (for mennesker med udviklingshæmning). Brugere, medarbejdere og ledere fra de tre steder arbejdede i 2013 sammen om at øge brugerindflydelsen i deres respektive tilbud. De fik løbende sparring fra konsulenter fra Socialt Udviklingscenter SUS og Social+. Sparringen har blandt andet omfattet hjælp til at gennemføre en BINDEKS-undersøgelse (måling af brugerindflydelse), temadage og procesdage for personale og brugere. Brugerorganisationerne ULF Ungdom, de hjemløses landsorganisation SAND og Ældre Sagen deltog i udviklingsarbejdet for at give yderligere brugerperspektiv. Forud for udviklingsforløbet var de tre tilbud og brugerorganisationerne på studietur til England, og på udviklingscamp, hvor de blandt andet fik introduktion til fælles projektværktøjer. De tre tilbud har grebet arbejdet forskelligt an og haft forskellige fokusområder. Processen med at øge brugerindflydelsen fortsatte efter udviklingsforløbet. I 2015 mødtes vi med deltagerne og samlede op på erfaringerne. Danahøj: Fra plejehjem til hjem Danahøj har primært arbejdet med at ændre medarbejdernes syn på plejehjemmet og beboerne. Medarbejderne har sat fokus på at ændre vaner, rutiner og sprog i dagligdagen. Beboerne opfatter i dag i højere grad plejehjemmet som deres hjem og har en højere grad af selvstændighed. Der er kommet mere ro over plejehjemmet, bl.a. fordi medarbejderne i højere grad tager udgangspunkt i beboernes individuelle behov. Langt færre beboere ringer på klokken for at få fat på medarbejderne i løbet af dagen. Overførstergården: Beboerne kommer mere på banen På Overførstergården har medarbejderne sat fokus på regler, indflydelse og kommunikation. Udviklingsarbejdet har betydet, at beboerne har fået mere indflydelse på stedets regler og rutiner. Det er kommet større bevidsthed om, at der er et beboerråd, som kan tage beboernes ideer op bringe dem videre til medarbejdere og ledelse. Der kommer stadig flere ønsker fra beboerne. Brugerindflydelse starter ALTID ved personalet. Det er os, der skal træde til side og skabe plads, så brugerne kan træde frem. Medarbejder Nordhøj: Personalet blander sig mindre Nordhøj har arbejdet med to forhold: At spørge brugere brugermedarbejderne, som de kaldes på stedet hvad de kunne tænke sig, at personalet gør anderledes; og at arbejde mere guidende og mindre om-

6 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden 6 sorgsorienteret. Her har udviklingsarbejdet gjort, at personalet blander sig mindre og overlader det til brugermedarbejderne at løse opgaverne, også selvom de gør det på en anden måde end personalet ville have gjort. Brugermedarbejderne har desuden lavet deres eget værdisæt for beskæftigelsestilbuddet. På bagrund af udviklingsarbejdet har vi udgivet et hæfte, som guider gennem en række nyttige overvejelser og valg, når man arbejder med brugerindflydelse i sociale tilbud. Hæftet præsenterer også redskaber og gode råd fra de tre tilbud, der deltog i udviklingsarbejdet. Målgruppen er kommuner og sociale tilbud. Ideerne er samlet i et katalog til fri afbenyttelse for brugerorganisationer og fagfolk. Idékatalog: Brugerindflydelse også i voksenlivet sider. Redskaber: Webbaseret metodekatalog Guide til mere brugerindflydelse sider Metodeudvikling: Innovationscamp om brugerindflydelse i voksenlivet En bisidder-uddannelse. Et netværk for unge anbragte eller tidligere anbragte. Et tabubekæmper-korps. En app, der guider unge i forhold til, hvad de skal forholde sig til i overgangen til voksenlivet. Det var nogle af de ideer, der kom på bordet, da Platform for brugerindflydelse i 2014 inviterede til innovationscamp med fokus på brugerindflydelse i overgangen fra barn til voksen. Med på campen var 14 praktikere, myndighedspersoner, repræsentanter for organisationer, videnspersoner på ungeområdet samt unge, som har været anbragt uden for hjemmet. Med afsæt i tre inspirations-, videns- og erfaringsoplæg udviklede deltagerne sammen ideer til, hvordan man kan sikre mere brugerindflydelse for sårbare unge i overgangen fra unge- til voksenlivet. Mange sociale bo- og dagtilbud er optaget af, hvordan de kan øge brugerindflydelsen, men ofte mangler medarbejderne ideer til, hvordan de konkret kan arbejde med det i praksis. Platform for brugerindflydelse udgav i 2014 et webbaseret inspirationskatalog over metoder til brugerindflydelse. Kataloget præsenterer redskaber og metoder, som medarbejdere og ledere kan bruge til at skabe øget indflydelse i hverdagen og i tilbuddets organisering. Og nye måder at tænke brugernes perspektiv ind i arbejdet. Drømmedag, signalysmetoden, værdihjulet, fælles møde for brugere og medarbejdere, fotodagbøger, personaer og brugerrejser er nogle af de metoder og redskaber, der er med i kataloget. Redskaberne kan bruges enkeltvis, sammensættes på kryds og tværs samt anvendes i forløb, der handler om at skabe øget brugerindflydelse i sociale bo- og dagtilbud. Redskabs- og metodekatalog idéer til arbejdet med brugerindflydelse i sociale dagog botilbud. 33 sider / brugerindflydelse.dk

7 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden 7 Måling af brugerindflydelse Indeks: BINDEKS måler brugerindflydelsen BINDEKS og tilhørende vejledninger findes på bindeks.dk. Det er gratis at bruge. Effekt i praksis: Afdækning af viden om effekten af brugerindflydelse Brugerindflydelsesindekset BINDEKS er et elektronisk spørgeskema, udviklet til bosteder for hjemløse og mennesker med sindslidelser. Det kan måle og vise, hvordan henholdsvis beboere, medarbejdere og ledere oplever brugerindflydelsen på stedet på en række områder som fx husregler, aktiviteter, personale, støtte, mad og medicin. BINDEKS er et dokumentationsredskab, der giver viden, som er nødvendig for at personale og beboere kan sætte en målrettet udvikling i gang. BINDEKS er udviklet af SUS med inspiration fra den deltagerbaserede evalueringsmodel KUBI. I Platform for brugerindflydelse har vi arbejdet med at udbrede kendskabet til BINDEKS med det formål at implementere redskabet på sociale botilbud. Vi har blandt andet præsenteret BINDEKS på KL's Handicap- og Psykiatrikonference og på et arrangement for ledere af bosteder. Og vi har sendt omtale af BINDEKS til relevante fagblade på socialområdet. SUS og de hjemløses landsorganisation SAND har desuden udannet en lille gruppe superbrugere fra SAND. De skal fungere som ambassadører på bostederne, gøre opmærksom på redskabet, og hvad man kan bruge det til. For at få et overblik over den eksisterende viden om effekten af brugerindflydelse har vi indsamlet erfaringer, evalueringer og undersøgelser på området. Vi har gennemført en litteratursøgning og interviewet fagpersoner, der arbejder med brugerindflydelse i forhold til socialt udsatte og sårbare mennesker. 4 tendenser... Afdækningen viser fire tendenser: Der er p.t. begrænset viden om effekten af brugerindflydelse. Den viden, der er, fokuserer hovedsageligt på handicap- og patientområdet. Litteraturen generelt om øget brugerindflydelse har særligt fokus på processen omkring, hvordan man kan skabe brugerindflydelse, og hvilke barrierer der er, frem for på effekten af brugerindflydelse. Litteraturen om effekten af brugerindflydelse fokuserer på effekten for brugerne ikke effekten på organisationsniveau.... og 7 forandringsområder Øget brugerindflydelse kan forventes at føre til forandringer på syv områder: 1. Bevidsthed om egne behov 2. Ansvar og ejerskab 3. Initiativ og spontanitet 4. Arbejdsmiljø 5. Sociale relationer og netværk 6. Åbenhed og gennemsigtighed i organisationen 7. Anerkendelse af brugernes ressourcer Vi supplerede den indsamlede viden med en kvalitativ undersøgelse af forandringer på de

8 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden syv områder på herberget Overførstergården, som har arbejdet med at øge brugerindflydelsen på stedet (se nedenfor). Afdækning af viden om effekten af brugerindflydelse 4 tendenser og 7 forandringsområder sider. Effekt i praksis: Undersøgelse af effekten af øget brugerindflydelse på Overførstergården 8 Undersøgelsen blev gennemført i 2013 og bestod af kvantitativ og en kvalitativ del: En før- og eftermåling af niveauet af brugerindflydelse, gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse med BINDEKS). Og en før- og eftermåling af temperaturen på de syv indkredsede områder, hvor der forventes at være en effekt (se side 7), gennemført som interviews med beboere, medarbejdere og ledelse på Overførstergården. Før- og eftermålingerne gav mulighed for at vurdere, om graden af brugerindflydelse var øget i perioden, og mulighed for at se, om der var udsving på de syv forandringsområder i samme periode. Ændringerne kunne så ses i forhold til hinanden. Det viste målingerne Overførstergården valgte at måle niveauet af brugerindflydelse på fire områder: 'Regler', 'Aktiviteter', 'Den støtte, der gives', og 'Hvordan vi taler med hinanden'. For at blive klogere på effekten af brugerindflydelse - også i forhold til at kvalificere fremtidige projekter - og for at kunne udvikle et redskab til at måle effekten har vi undersøgt, hvad det har betydet for herberget Overførstergården, at de har sat øget fokus Herberget arbejdede i 2013 i samarbejde med de hjemløses landsorganisation SAND og SUS med at øge brugerindflydelsen på stedet. Det gav os en unik mulighed for at undersøge relevante forandringsområder før og efter indsatsen. Vi har set på, hvordan brugerindflydelse påvirker en række områder, som fx beboernes evne til at kende og udtrykke deres behov, følelse af ansvar og ejerskab, beboernes sociale netværk og relationer, arbejdsmiljøet på stedet og medarbejdernes og ledelsens lyst til at inddrage beboerne og udnytte deres ressourcer. BINDKS-målingerne viste samlet set en lille stigning ikke markant i niveauet af brugerindflydelse i det lille år, der er gik mellem de to målinger. På alle fire områder oplevede beboerne i mindre grad end personalegruppen og ledelsen, at brugerindflydelsen var øget i løbet af perioden. De kvalitative interviews viste, at der umiddelbart så ud til at være sket en positiv forandring på områderne 'Ansvar og ejerskab', 'Sociale relationer og netværk', 'Åbenhed og gennemsigtighed i organisationen' og 'Anerkendelse af brugernes ressourcer' i løbet af perioden. Det var en uventet bieffekt på området 'Arbejdsmiljø'. Nogle af medarbejderne oplevede mindre grad af indflydelse i forhold til beboerne og kunne derfor føle sig lidt sat af. Hvad siger det om effekten af brugerindflydel? Forandringerne på de nævnte områder skal ses i forhold til resultaterne fra BINDEKSmålingerne. De viste, at der kun ses en lille stigning i niveauet af brugerindflydelse i perioden. Derfor kan forandringerne på de nævnte områder ikke siges at have en tydelig sammenhæng med en helt konkret oplevelse af øget brugerindflydelse. Der vil være bedre

9 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden 9 mulighed for at sige noget om denne sammenhæng ved at lade undersøgelsen strække sig over en længere periode. Eller ved at lave løbende målinger, så det er muligt at følge udviklingen over længere tid, så udsving på grund af udskiftningen af beboere - som er stor på Overførstergården - bliver mindre fremtrædende. Effektmåling: Spørgeskema til at måle effekten af brugerindflydelse Når vi tænker anderledes, så smitter det af på huset og beboerne. Det er en lang rejse, men jeg tror, det kan lade sig gøre. Medarbejder, Overførstergården Derimod kan resultaterne sige noget om, at det at sætte fokus på brugerindflydelse og arbejde på at øge niveauet af brugerindflydelse påvirker flere steder i organisationen også før de konkrete resultater af øget brugerindflydelse er klare og tydelige. Overførstergården har efter undersøgelsen arbejdet videre med at øge brugerindflydelsen på flere områder. På baggrund af effektundersøgelsen på Overførstergården har vi udviklet et spørgeskema, der kan måle effekten af brugerindflydelse på de nævnte syv forandringsområder. Undersøgelse af effekten af øget brugerindflydelse på Overførstergården sider Mange sociale tilbud har fokus på brugerindflydelse. Hvad betyder det for brugere, medarbejdere og hele organisationen? På baggrund af et litteraturstudie og en kvalitativ undersøgelse på Overførstergården (se side 7) har Platform for brugerindflydelse udviklet et elektronisk spørgeskema, der gør det muligt at lave en kvantitativ før- og eftermåling på syv forandringsområder, når man arbejder med brugerindflydelse: bevidsthed og behov; ansvar og ejerskab; initiativ og spontanitet; psykisk arbejdsmiljø; sociale relationer og netværk; åbenhed og gennemsigtighed; anerkendelse af brugerens ressourcer. Pilottest på tre tilbud Vi har pilottestet spørgeskemaet på tre sociale tilbud, Overførstergården i Gentofte, plejehjemmet Danahøj i Aalborg og Aktivitetscentret Nordhøj i Kolding, som med støtte fra Platform for brugerindflydelse på forskellige måder har arbejdet intensivt med at øge brugerindflydelsen på stedet (se side 5). Medarbejdere og brugere har svaret på skemaets 20 spørgsmål to gange med et års mellemrum, i foråret 2014 og foråret Det gav mulighed for at måle og vise, hvilke forandringer der var sket i den mellemliggende periode i forhold til de syv områder, der blev spurgt ind til, og dermed hvilken

10 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden 10 betydning arbejdet med at øge brugerindflydelsen kan formodes at have haft. Erfaringer Det primære formål med pilottesten var at teste spørgeskemaets anvendelighed; hvordan er det at udfylde, giver spørgsmålene mening og er de relevante for det, botilbuddet gerne vil vide? Et andet formål var at se på, om der var sket en forandring på de syv områder i perioden mellem de to besvarelser og drøfte med deltagerne, hvad resultaterne kunne bruges til. Resultaterne fra pilottesten skabte refleksion over, hvad de var lykkedes med, og hvad der måske krævede mere opmærksomhed i forhold til deres arbejde med at øge brugerindflydelsen. De tre tilbud, som deltog i pilottesten, fandt at spørgeskemaet især er et godt værktøj til at gøre status og reflektere over forandringerne og processen. På baggrund af pilottesten blev spørgeskemaet tilpasset, så det kan bruges af sociale tilbud, som ønsker at følge forandringerne i deres organisation, når de arbejder med at øge brugerindflydelsen. Spørgeskemaet findes i tre versioner til beboere og personale i botilbud, midlertidige opholdssteder samt dag- og beskæftigelsestillbud. Spørgeskemaer og vejledning kan downloades på brugerindflydelse.dk. Se desuden: Notat om pilottest af spørgeskema til at måle forandringer på syv områder, når der arbejdes med brugerindflydelse. 2015, 7 sider.

11 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden 11 Inspiration, videndeling og rådgivning for brugere og professionelle Vi har markedsført guiderne intensivt med informationsmateriale til bo- og dagtilbud på handicap- og psykiatriområdet, social- og sundhedschefer i alle kommuner, social- og sundhedsskoler, bruger- og interesseorganisationer, handicapråd og udsatteråd i kommunerne. Vi har endvidere løbende markedsført guiderne på SUS hjemmeside og sociale medier og med en præsentationsfilm. Inspiration: Brugerindflydelsesguider "Brugerindflydelser er vigtigt for mig, fordi jeg gerne vil have kasserne til at passe til menneskerne og ikke menneskene til at passe til kasserne." Det siger Maria Nagel, tidligere hjemløs og en af de 14 brugerindflydelsesguider, Platform for brugerindflydelse har uddannet. Guiderne er blanding af professionelle socialarbejdere og personer, der selv har erfaringer med at være brugere af sociale tilbud og ydelser, fx fra et bosted, et værested, et plejehjem, en eller en brugerorganisation. Fælles for dem er, at de har viden om og erfaringer med at arbejde med brugerindflydelse. De 14 guider kan frem til sommeren 2015 som en del af projektet bookes til oplæg, temamøder og workshops. For at klæde guiderne på til opgaven har de fået undervisning i brugerindflydelse over to gange. Siden kick off i foråret 2013 har guiderne mødtes to gange om året for at få nye input, sparring og udveksle erfaringer. PR og markedsføring Platform for brugerindflydelse står for markedsføring af guiderne, rekvirenter booker dem direkte på brugerindflydelse.dk, hvor de enkelte guider præsenter sig selv. Det koster minimum 1500 kroner. Trods omfattende pr har efterspørgslen Trods omfattende PR har efterspørgslen været mindre, end vi havde håbet og forventet. De fleste, men ikke alle guiderne, har været ude at holde oplæg. Nogle har været meget brugt, andre har holdt et enkelt oplæg. Mange af guiderne har desuden indgået i andre af projektets aktiviteter som oplægsholdere på fyraftensmøder, i undervisningsforløb mv. Vi skal huske, at vi (handicapråd, red.) er talerør for brugerne. Det fokus skærpede Rie, da hun fortalte sin livshistorie og om at være bruger af et system. Socialchef, medlem af handicapråd En rundringning til nogle af rekvirenterne viser, at de har været glade for tilbuddet. Og guiderne selv oplever, at der er brug for det, de kan bidrage med, når de er ude. Se præsentation af guiderne og film på brugerindflydelse.dk.

12 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden 12 Inspiration: Fyraftensmøder om brugerindflydelse Inspiration: Inspirationsmøder om brugerindflydelse på ældreområdet Hvordan kan vi sørge for, at ældre på plejehjem ikke mister indflydelse på eget liv? Hvilke erfaringer har plejehjem, der arbejder med brugerindflydelse i praksis? Og hvad siger lovgivningen? Platform for brugerindflydelse inviterer i 2015 til fire inspirationsmøder om brugerindflydelse i ældresektoren. For at formidle viden om brugerindflydelse og understøtte, at fagfolk kan mødes og udveksle erfaringer, inviterede Platform for brugerindflydelse i 2014 til fire fyraftensmøder. Temaerne for møderne var: Brugerindflydelse gennem social IT, det vil sige teknologi, der kan understøtte selvbestemmelse og brugerindflydelse, oplæg ved Villads Bach-Petersen, SUS De juridiske rammer for brugerindflydelse, oplæg ved jurist Susanne Holm Brugerindflydelse i socialpsykiatrien, oplæg ved jurist Susanne Holm Brugerindflydelse i arbejdet med nuværende og tidligere anbragte børn, oplæg ved Klavs Morville, brugerindflydelsesguide, Svend Bladt, leder af Baglandet i Vejle samt fire tidligere anbragte unge Møderne er målrettet professionelle i ældresektoren, som ønsker inspiration og sparring til arbejdet med selvbestemmelse og brugerindflydelse. På programmet er: Introduktion til brugerindflydelse. Medarbejdere fra plejeboligcenter Fælledgården i København, Æblehaven i Assens og plejehjemmet Danahøj i Aalborg fortæller om deres arbejde med brugerindflydelse med fokus på demokrati og metoden Eden Alternative. Jurist Susanne Holm sætter fokus på dilemmaer og udfordringer i mødet mellem idealer, praksis og juridiske rammer. Fælles refleksion over, hvordan deltagerne kan bruge input fra dagen i praksis. Møderne bliver holdt i København, Assens, Maribo og Guldborgsund. Der var ca. 110 deltagere i de tre første møder. Det sidste møde afvikles i september. Møderne var målrettet professionelle, brugerorganisationer m.fl. Møderne kom i stand efter ønske fra fagfolk. Platform for brugerindflydelse holdt i projektets første år en række rundbordssamtaler med fagfolk for at blive klogere på behovet for rådgivning. Tilbagemeldingerne lød på, at der først og fremmest var brug for netværk, sparring og ny viden. Det er jo os, der skal leve med dem hvorfor skulle det så ikke også være os, der bestemmer, hvem de er? Beboer på plejecenter Fyraftensmøderne blev holdt i København, og det var gratis at deltage. Omkring 70 professionelle fra kommuner og sociale tilbud deltog i møderne.

13 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden 13 Inspiration: Brugerindflydelsestræf gang. Det viste sig, at det var vanskeligt at få borgerne til at melde sig til og forpligte sig. Det fungerede bedst på Nordhøj, hvor mødet lå om eftermiddagen, hvor brugerne alligevel var i huset, og hvor personalet prioriterede, at de skulle deltage. Rådgivning: Spørg brugerjuristen Lone Grove er tidligere psykiatribruger og mor til to. På et brugerindflydelsestræf på Frederiksberg fortalte hun sin historie om, hvordan det var at få tvangsfjernet sine to sønner og om brugerindflydelse i den forbindelse. Platform for brugerindflydelse holdt i fire brugerindflydelsestræf forskellige steder i landet. Programmet havde fokus på brugerindflydelse i praksis og rettigheder i hverdagen. Med træffene ønskede vi at formidle viden om brugerindflydelse og gøre brugerne opmærksomme på deres rettigheder. Målgruppen for træffene var primært aktive brugere af forskellige sociale tilbud. På programmet På programmet var et kort oplæg om brugerindflydelse ved medarbejdere fra Platform for brugerindflydelse. Hernæst fortalte tre indbudte gæster, brugerindflydelsesguider (se side 11) og andre med brugerbaggrund om deres erfaringer. Brugerjurist Susanne Holm rundede dagen af med et oplæg om brugerindflydelse og rettigheder. Træffene blev holdt på Cafe Paraplyen på Frederiksberg, på aktivitetsstedet Nordhøj i Kolding, på Cafe Paraplyen i Odense og i Vejle i Fountain House i København. Hvert træf varede tre timer, og det var gratis at deltage. Møderne blev annonceret af SUS og de steder, der lagde hus til. Fremmødet var mindre end forventet, mellem 15 og 30 deltagere pr. - Får pædagogerne i mit botilbud automatisk at vide, hvad der står i min journal? - Hvor meget skal jeg oplyse om mit privatliv for at få lov at bo på herberg? - Er det lovligt, at personalet vil styre min økonomi? Som bruger af social- og sundhedssystemet kan det være svært at overskue sine rettigheder. I sommeren 2013 etablerede vi som et forsøg en netrådgivning om brugerindflydelse på brugerindflydelse.dk. Her kunne brugere af sociale tilbud kunne skrive og få vejledning af jurist Susanne Holm, som har mange års erfaring fra det sociale område og er særligt optaget af rettigheder for udsatte borgere. Forudsætningen for at bruge sin ret til selvbestemmelse og medbestemmelse er blandt andet, at man kender sine rettigheder. Susanne Holm, jurist Vi markedsførte brugerjuristen bredt med informationsmateriale til bo- og dagtilbud på handicap- og psykiatriområdet, social- og sundhedsskoler, bruger- og interesseorganisationer, handicapråd og udsatteråd i kommunerne, fagblade mv. Vi producerede også

14 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden 14 en præsentationsfilm med brugerjuristen, til brugerindflydelse.dk og til markedsføring på sociale medier. 17 brugere og personaler henvendte sig fra august 2013 til april 2014 til brugerjuristen. Spørgsmål og svar blev lagt ud på hjemmesiden til inspiration for andre. Kommunemøder: Fyraftensmøder om lovens rammer for brugerindflydelse Fra netrådgivning til faglige møder Efter forsøgsperioden besluttede vi at lukke netrådgivningen, fordi der trods omfattende pr var få henvendelser; mange af henvendelserne gik på personlige forhold og egnede sig ikke til generel inspiration. Selvom rådgivningen primært var målrettet brugere, kom de fleste af henvendelserne desuden fra medarbejdere, som spurgte på brugernes vegne. For at nå bredere ud med viden om rettigheder og lovens rammer for selvbestemmelse og brugerindflydelse nedlagde vi således rådgivningen og tilbød i stedet, at kommuner og sociale tilbud kunne rekvirere Susanne Holm til at holde oplæg på fyraftensmøder, personaledage mv. Præsentationsfilm med brugerjurist Susanne Holm. Filmen ligger på YouTube kanalsus. For personale i sociale tilbud er det vigtigt at kende lovens rammer og kunne støtte op om retten til selvbestemmelse og indflydelse i det daglige. I tilbød vi i samarbejde med jurist Susanne Holm, at kommuner, regioner og sociale tilbud kunne booke et fyraftensmøde eller et personalemøde med fokus på lovens rammer og dilemmaer i mødet mellem praksis og jura. Susanne Holm holdt otte fyraftensmøder i hele landet. Hun besøgte socialpsykiatriske botilbud, botilbud for mennesker med udviklingshæmning, botilbud for mennesker med demens, en ældreforvaltning og et sundhedscenter. Overskriften for alle møder var Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder Undtagelser adgang til indgreb i selvbestemmelsesretten, blandt andet omsorgspligt og magtanvendelse, sundhedsmæssig tvang og nødret. Emnerne vægtede forskelligt, alt efter målgruppen. Ca. 230 professionelle deltog i de 8 møder.

15 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden 15 Formidling Undervisningsmateriale: Brugerindflydelse og selvbestemmelse i det pædagogiske arbejde Juridisk og erfaringsbaseret praksisorienteret viden. Cases og refleksionsøvelser. Eksempler på, hvordan sociale tilbud arbejder med brugerindflydelse i praksis. Materialet er bl.a. udarbejdet med afsæt i to undervisningsdage, som Platform for brugerindflydelse arrangerede for på UCN Nordjylland for studerende på pædagoguddannelsen. Brugerindflydelse og selvbestemmelse i det pædagogiske arbejde - undervisningsmateriale om brugerindflydelse og selvbestemmelse på det sociale område for personer over 18 år sider. Mange sårbare og socialt udsatte mennesker er fortsat afhængige af myndighedernes, professionelles og pårørendes hjælp. I arbejdet med mennesker, som har behov for social hjælp og støtte, er der derfor brug et rum, hvor de kan udøve deres ret til indflydelse og selvbestemmelse - og i nogle tilfælde få støtte og opbakning til det. Materialet kan downloades på brugerindflydelse.dk Dilemmaspil: Ung og anbragt Derfor er brugerindflydelse og selvbestemmelse et nødvendigt tema på pædagoguddannelsen. Platform for brugerindflydelse har udarbejdet et undervisningsmateriale for studerende på pædagoguddannelsen. Materialet sætter fokus på brugerindflydelse, -inddragelse og selvbestemmelse i det pædagogiske arbejde på socialområdet. Materialet giver viden om emnet og inspiration til, hvordan man som pædagog kan sætte indflydelse, inddragelse og selvbestemmelse på dagsordenen i det pædagogiske arbejde på det sociale område. Materialet lægger op til faglige diskussioner og giver mulighed for, at de studerende selv arbejder med emnet gennem cases og øvelser. Materialet er bl.a. bygget op omkring: I dag er det min fødselsdag, nu er jeg femten år. Dagen er gået bedre end forventet. Far og hans familie blev væk, så det var bare mor, mormor og mig, der sad og spiste pizza. Mor var næsten i godt humør, i hvert fald indtil mormor gik... Sådan begynder historien i spillet "I mine sko", som handler om at være ung og an-

16 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden 16 bragt uden for hjemmet. Spillet giver et indblik i de dilemmaer, en anbragt kan støde på i sin familie og i mødet med 'systemet'. Spillet fører læreren gennem en historie, og læserens valg undervejs afgør, hvordan historien udvikler sig. I spillet følger man en tidligere anbragt ung: hjemme, i skolen, i mødet med kommunen og tager stilling til de udfordringer og dilemmaer, hun møder i sit liv. Ideen er, at de professionelle derved bliver bedre i stand til at sætte sig ind i og forstå den unges hverdag. Blandt andet den umyndiggørelse, mange føler i mødet med systemet. Spillet er udviklet i samarbejde med Platform for brugerindflydelses følgegruppe, en spildesigner og på baggrund af interview med tidligere anbragte unge med tilknytning til organisationen Baglandet i Vejle. Dilemmaspillet ligger på brugerindflydelse.dk. Folkemødeevent: Hils på én, der ikke er som folk er flest og fru Danmark. Visitkort med flere titler end sædvanligt: Rie tidligere jurastuderende, handicappet (AMC og sclerose), sportsudøver, ulandsfrivillig Lars bestyrelsesformand, værestedsbruger, udviklingshæmmet, savværksarbejder Steen kunstner og skribent, urtesamler, psykiatribruger, civiløkonom Ideen bag? Ingen er kun hjemløs, sindslidende eller udviklingshæmmet, alle mennesker har mange sider, ressourcer og noget at bidrage med. Og alle har ret til at blive set og hørt, både når det gælder indflydelse på eget liv og samfundslivet. Efter eventen fortsatte vi samarbejdet med brugerne, de fleste af dem er også med i gruppen af brugerindflydelsesguider. I forbindelse med eventen sendte vi en pressemeddelelse ud og efterfølgende producerede vi en kort film fra eventen. Se den på youtube.com på kanalsus (Hils på en, der ikke er som folk er flest). Det er vigtigt for mig, at brugerindflydelse ikke bare er noget vi snakker om, men også noget der bliver udført i praksis. brugerindflydelsesguide Sådan lød opfordringen fra Preben, Rie, Maria, Pia, Lars, Lars og Steen, som i sommeren 2012 var på Folkemøde på Bornholm for at skabe opmærksomhed om brugerindflydelse for socialt udsatte og sårbare mennesker. Med base i fire skure rundt omkring på folkemødepladsen inviterede de syv brugere forbipasserende til at hilse på, og tilsammen delte de 1500 visitkort ud til politikere og hr.

17 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden 17 www brugerindflydelse.dk Platform for brugerindflydelse driver hjemmesiden brugerindflydelse.dk. Her kan brugere og medarbejdere læse mere om projektets aktiviteter og finde gode eksempler på, hvordan brugere og medarbejdere i sociale tilbud og organisationer rundt om i landet arbejder med brugerindflydelse. På hjemmesiden finder man også præsentation af brugerindflydelsesguiderne, dilemmaspillet "I mine sko", henvisning til litteratur mv. Hjemmesiden blev etableret ved projektets start og er løbende blevet udbygget. Den er designet, så den med få tilpasninger kan videreføres også efter projektet er slut. Brugerindflydelse.dk har i gennemsnit ca. 400 besøgende om måneden. Platform for brugerindflydelse har også en Facebookside. Den supplerer hjemmesiden med aktuelt nyt fra projektet og andet relevant om brugerindflydelse. Formidling af projektets samlede aktiviteter er desuden sket løbende på Socialt Udviklingscenter SUS hjemmeside, nyhedsbrev og sociale medier - Facebook, LinkedIn og Twitter.

18 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden 18 Udgivelser, film og materialer Udgivelser Afdækning af viden om effekten af brugerindflydelse 4 tendenser og 7 forandringsområder sider. Guide til mere brugerindflydelse sider. Idekatalog: Brugerindflydelse også i voksenlivet. 2015, 10 sider. Notat om pilottest af spørgeskema til at måle forandringer på syv områder, når der arbejdes med brugerindflydelse sider. Redskabs- og metodekatalog ideer til arbejdet med brugerindflydelse i sociale dag- og botilbud. 2015, 33 sider. Undersøgelse af effekten af øget brugerindflydelse på Overførstergården sider. Undervisningsmateriale Brugerindflydelse og selvbestemmelse på det sociale område undervisningsmateriale om brugerindflydelse og selvbestemmelse på det sociale område for personer over 18 år sider. Spørgeskema Spørgeskema til at måle forandringer på syv områder i arbejdet med brugerindflydelse i sociale tilbud + vejledning downloades på brugerindflydelse.dk Dilemmaspil I mine sko om at være ung og anbragt ligger på brugerindflydelse.dk Film Platform for brugerindflydelse har produceret en række korte film: Fra projektets event kom og hils på en, der ikke er som folk er flest på Folkemødet 2012 Præsentation af følgegruppen Præsentation af metodeudviklingsprojektet (Danahøj, Overførstergården, Nordhøj) Præsentation af brugerindflydelsesguiderne Præsentation af brugerjuristen Fire videofortællinger med tidligere anbragte unge fra Baglandet. Videoerne ligger på brugerindflydelse.dk og på SUS YouTube-kanal.

19 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden 19 Platform for brugerindflydelse Platform for brugerindflydelse havde til formål at formidle og udvikle metoder og redskaber, der skal være med til at sikre en højere grad af brugerindflydelse på sociale tilbud. Metoder, der kan virkeliggøre socialt udsatte menneskers egne visioner, drømme og ressourcer. Aktiviteterne var målrettet brugere og fagpersoner, der arbejder for og med mennesker med udviklingshæmning, mennesker med psykiske lidelser, udsatte børn og unge, sårbare ældre og mennesker, der er hjemløse. Projektet løb fra 2012 til sommeren Det var finansieret af Helsefonden og Det Obelske Familiefond. Organisering Platform for brugerindflydelse var organiseret med en styregruppe og en følgegruppe. Styregruppen Styregruppen skulle sikre, at projektet gennemførte de aktiviteter, der var søgt penge til, og bidrage med faglige input. Styregruppen bestod af: Hanna Line Jakobsen, projektchef, Det Obelske Familiefond Hanne Jervild, direktør, Helsefonden Per Holm, direktør, Socialt Udviklingscenter SUS Bernhard Jensen, udviklingschef, Socialt Udviklingscenter SUS (projektleder ) / Tina Hjulmann Meldgaard, chefkonsulent, Socialt Udviklingscenter SUS (projektleder ) Følgegruppen Projektets følgegruppe bestod af medarbejder- og brugerrepræsentanter fra organisationer og kommuner. Følgegruppen var med til at udvikle projektet og sikre, at aktiviteterne havde relevans for praksis. Følgegruppen var primært aktiv i begyndelsen af projektperioden. Gruppen mødtes tre gange og har blandt andet arbejdet med at udvikle dilemmaspillet "I mine sko". Følgegruppen bestod af: Kaj Stubben, udviklingschef i Kolding Kommune Michael Freiesleben, koordinator for projekt Højt at flyve, et netværk for højtuddannede psykisk sårbare Lone Grove, underviser (medarbejder med brugerbaggrund) Tina Madsen, daglig leder af ULF, Udviklingshæmmedes Landsforbund Jane Jensen, pårørende, ansat i ULF, Udviklingshæmmedes Landsforbund Gitte Christensen, formand for ULF Ferie Maria Nagel, SAND de hjemløses landsorganisation Kim Olsen, selvstændig, tidligere hjemløs Svend Bladt Jensen, stifter Baglandet Vejle

Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne

Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne BRUGER INDFLYDELSE DK Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne Spørgeskema til at måle forandringer på syv områder, når sociale tilbud arbejder med Om spørgeskemaet Mange bo- og dagtilbud arbejder

Læs mere

UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF ØGET BRUGERINDFLYDELSE PÅ OVERFØRSTERGÅRDEN

UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF ØGET BRUGERINDFLYDELSE PÅ OVERFØRSTERGÅRDEN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF ØGET BRUGERINDFLYDELSE PÅ OVERFØRSTERGÅRDEN Signe Groth Andersson og Sofie Stage Undersøgelse af effekten af øget brugerindflydelse på Overførstergården Platform for brugerindflydelse,

Læs mere

NOTAT OM PILOTTEST AF

NOTAT OM PILOTTEST AF BRUGER INDFLYDELSE DK NOTAT OM PILOTTEST AF SPØRGESKEMA TIL AT MÅLE FORANDRINGER PÅ SYV OMRÅDER, NÅR SOCIALE TILBUD ARBEJDER MED BRUGERINDFLYDELSE Mål forandringerne på syv områder Mange bo- og dagtilbud

Læs mere

CanConnect kommunikation for alle

CanConnect kommunikation for alle OKTOBER 2012 SUS-Nyt Et nyhedsbrev fra Socialt Udviklingscenter SUS om projekter, indsatsområder og nye udgivelser LEDER Beboerne på Stefanshjemmet i Århus har afprøvet CanConnect. Her er det Palle, der

Læs mere

AFDÆKNING AF VIDEN OM EFFEKTEN AF BRUGERINDFLYDELSE - 4 tendenser og 7 forandringsområder

AFDÆKNING AF VIDEN OM EFFEKTEN AF BRUGERINDFLYDELSE - 4 tendenser og 7 forandringsområder AFDÆKNING AF VIDEN OM EFFEKTEN AF BRUGERINDFLYDELSE - 4 tendenser og 7 forandringsområder Signe Groth Andersson og Sofie Stage Afdækning af viden om effekten af brugerindflydelse. Platform for brugerindflydelse,

Læs mere

GUIDE TIL MERE BRUGERINDFLYDELSE

GUIDE TIL MERE BRUGERINDFLYDELSE GUIDE TIL MERE BRUGERINDFLYDELSE Guide til mere brugerindflydelse Platform for brugerindflydelse, Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Tekst: Sussi Maack og Maria Trangbæk Ahrensburg Foto: Danahøj, Nordhøj

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Relationer. høringsudgave. rykker

Relationer. høringsudgave. rykker Relationer høringsudgave rykker Nogen er der for dig Du er der for nogen Et liv i samspil... I Aalborg Kommune står vi for en professionel indsats, og det indebærer helt oplagt tæt samarbejde om den situation,

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Rammer for brugerindflydelse og inddragelse, det specialiserede voksenområde

Rammer for brugerindflydelse og inddragelse, det specialiserede voksenområde Notat Sagsnr.: 2017/0003326 Dato: 1. marts 2017 Titel: Rammer for brugerindflydelse og inddragelse, det specialiserede voksenområde Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Specialkonsulent Indledning Ifølge

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Brugerstyret psykiatri

Brugerstyret psykiatri Brugerstyret psykiatri Hvad betyder det i praksis? Til ledere og medarbejdere i Psykiatrien »Brugeren af Psykiatrien skal sikres afgørende bestemmelse over sit behandlingsforløb...«brugerstyret psykiatri

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere

Evaluering og dokumentation

Evaluering og dokumentation Evaluering og dokumentation i Den Sociale Udviklingsfond Merværdi gennem udvikling Den Sociale Udviklingsfond 7019 2800 www.suf.dk 2 Evaluering og dokumentation i Den Sociale Udviklingsfond Hvis dokumentationsindsatsen

Læs mere

Årsmøde 2017 KVALITETSMODELLENS

Årsmøde 2017 KVALITETSMODELLENS Årsmøde 2017 KVALITETSMODELLENS Velkommen til årsmøde Den 18. maj 2017 samles socialtilsynet i Danmark på Scandic Byholm Park i Horsens. Årsmødet er en tilbagevendende tradition, hvor vi bruger en dag

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen Dato: 29. august 2016 Brevid: 3042347 Evaluering af strategi for det regionale socialområdet 2013-2016 Regionsrådet godkendte i 2012 strategi for det regionale socialområde 2013-2016. Strategien satte

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Kompetenceudvikling i botilbud

Kompetenceudvikling i botilbud Kompetenceudvikling i botilbud Temadag Region Sjælland / Region Hovedstaden. Socialt Lederforum Janina Gaarde Rasmussen - Socialstyrelsen Baggrund Strandvænget og andre mediesager Rapport: Veje til et

Læs mere

Det kan betale sig at gøre noget

Det kan betale sig at gøre noget Denne artikel er den tredje i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra LAP. Artiklen handler

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Dokumentations modeller: -KUBI Side 1 af 6 Et oplæg til dokumentation og evaluering...1 Dokumentations modeller: -KUBI...1 KUBI - modellen )...3 Indledning...3

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for voksne

De Sociale Indikatorprogrammer for voksne De Sociale Indikatorprogrammer for voksne De Sociale Indikatorprogrammer for voksne Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk

Læs mere

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde: Beboere på Socialpsykiatrisk boform Solsiden i. Målgruppe: Alle medarbejdere på Solsiden, der deltager i

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Fælles undervisning 1. Projektets titel: Vi bygger bro Fælles undervisning for Region Syddanmark og de 22 kommuner 2. 3. Baggrund og vision for projektet: Overordnet mål:

Læs mere

Børn og unge er eksperter i eget liv

Børn og unge er eksperter i eget liv Børn og unge er eksperter i eget liv NBK Stockholm 14. september 2012 Trine Nyby, Chefkonsulent Flemming Schultz, Kommunikationschef Børnerådets undersøgelse blandt anbragte børn & unge Udspringer af viden

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ EGEN SUNDHED. Sundhedsguider

INDFLYDELSE PÅ EGEN SUNDHED. Sundhedsguider INDFLYDELSE PÅ EGEN SUNDHED Sundhedsguider Indflydelse på egen sundhed Tekst: Cathrine Hørdum Foto: Tobias Lybech Bojesen Layout: Lotte Jørgensen Redaktør: René Buch Nielsen Tryk: Grafisk Service CFK Folkesundhed

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Anbefalinger for god praksis og kvalitet i indsatsen på botilbud og botilbudslignende boformer Baggrunden for projektet

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 61 Indhold 1. Introduktion....... 62 2. Projektets aktiviteter......... 63 3. Projektets resultater..... 63 4. Projektets

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

MERE TILLID I SAGSBEHANDLINGEN IDEKATALOG OM STYRKET DIALOG MELLEM KOMMUNE OG BORGERE MED HANDICAP

MERE TILLID I SAGSBEHANDLINGEN IDEKATALOG OM STYRKET DIALOG MELLEM KOMMUNE OG BORGERE MED HANDICAP MERE TILLID I SAGSBEHANDLINGEN IDEKATALOG OM STYRKET DIALOG MELLEM KOMMUNE OG BORGERE MED HANDICAP Indledning: Styrket dialog mere tillid... 3 BRUGERINDDRAGELSE I KOMMUNEN... 4 Idé 1: Borgerpanel... 4

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aabenraa i Bevægelse Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 2 Indhold 1. Introduktion........ 3 2. Projektets aktiviteter........ 4 3. Projektets resultater....... 4 4. Projektets virkning.........

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark

Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark Resumé Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark Indledning Socialt Udviklingscenter SUS har i 2012 gennemført en afdækning af arbejdet med social IKT 1 til mennesker med fysiske og/eller psykiske

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Patientstøtte & Lokal Indsats Kræftens Bekæmpelse Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder

Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder Værdigrundlag for Københavns Kommunes socialpsykiatriske bocentre/bosteder Københavns Kommune Socialforvaltningen 2009 Formål Indsatsen for de borgere som har deres bolig på de socialpsykiatriske bocentre

Læs mere

Kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle som arbejder med bruger-, borger-, patient- og pårørendeinddragelse i praksis.

Kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle som arbejder med bruger-, borger-, patient- og pårørendeinddragelse i praksis. Workshopkatalog, efterår 2017 Vil du være Inddragelsespilot? Kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle som arbejder med bruger-, borger-, patient- og pårørendeinddragelse i praksis. Alle workshops

Læs mere

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet.

Liv i sundhed. Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. Liv i sundhed Information til dig, der er tilknyttet socialpsykiatrien eller psykoseteamet. 2 Liv i sundhed - Sundere vaner for sindslidende Silkeborg Kommunes socialpsykiatri og Region Midtjyllands psykoseteam

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg i Aalborg Kommune

Forebyggende hjemmebesøg i Aalborg Kommune Indledning Gennem de sidste 30 år er der i Danmark sket en rivende udvikling indenfor forebyggelse og sundhedsfremme. I 1980 trådte loven om et forebyggelsesråd på nationalt niveau i kraft. Ideen var at

Læs mere

Lokal politik for samarbejde med pårørende. Værkstederne ved Rude Skov 2015

Lokal politik for samarbejde med pårørende. Værkstederne ved Rude Skov 2015 Lokal politik for samarbejde med pårørende Værkstederne ved Rude Skov 2015 Indledning Lokal politik for samarbejde med pårørende Denne politik er en lokal politik for samarbejde med pårørende i Værkstederne

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet TEMADAG forebygvold.dk OPSKRIFTEN PÅ EN TEMADAG OM VOLD OG TRUSLER Sæt vold og trusler på dagsordenen Vold

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2015

Nyhedsbrev Oktober 2015 Nyhedsbrev Oktober 2015 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse vores statusrapport for 3 kvartal i satspuljeprojektet. Efter sommerferien har der været særdeles

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialstyrelsen, Odense 15. juni 2016 Mikkel Møldrup-Lakjer, Center for Data, Analyse og Metode Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst

Læs mere

Viden, rådgivning og efteruddannelse til alle der arbejder med udsatte børn, unge og voksne

Viden, rådgivning og efteruddannelse til alle der arbejder med udsatte børn, unge og voksne Viden, rådgivning og efteruddannelse til alle der arbejder med udsatte børn, unge og voksne UCSJ tilbyder samarbejde 2 Som uddannelsesinstitution for professionelle på uddannelses- social- og sundhedsområdet

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

BRUGER INDFLYDELSE DK. Mål Forandringerne. Spørgeskema til personale på botilbud

BRUGER INDFLYDELSE DK. Mål Forandringerne. Spørgeskema til personale på botilbud Mål Forandringerne Spørgeskema til personale på 1. BEVIDSTHED OM BEHOV 1.1 Beboerne synes ofte, der er ting, der kunne være anderledes her på stedet 1.2 Beboerne henvender sig til personale eller ledelse,

Læs mere

MinVej.dk OM PROJEKTET

MinVej.dk OM PROJEKTET MinVej.dk OM PROJEKTET Scenen sættes... Projektets formål MinVej.dk er en brugerstyret platform med det primære formål at engagere psykisk sårbare og syge i egen sundhed. Kommunikationen er tilpasset brugerens

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Dialogmøde Region Øst

Dialogmøde Region Øst Dialogmøde Region Øst Hotel Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted Kære deltager Vi er nu trekvart inde i tilsynsreformens første år, og i LOS er vi glade for muligheden for at kunne følge op på sidste

Læs mere

Møde kontaktforum Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter

Møde kontaktforum Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Møde kontaktforum 20-9-2012 Velkommen til Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Præsentation af centret Et 108 botilbud med 27 pladser Givet tilsagn om ved pladsledighed, at være villig til at modtage borgere

Læs mere

Overordnet politik for samarbejde med pårørende

Overordnet politik for samarbejde med pårørende Overordnet politik for samarbejde med pårørende Psykiatri og Handicap 2015 Udkast 5.02.2015 Indledning Overordnet politik for samarbejde med pårørende Denne politik er en overordnet politik for samarbejde

Læs mere