PLATFORM FOR BRUGERINDFLYDELSE MOD MERE VIDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLATFORM FOR BRUGERINDFLYDELSE MOD MERE VIDEN"

Transkript

1 PLATFORM FOR BRUGERINDFLYDELSE MOD MERE VIDEN

2 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden Slutrapport, juni 2015 Karen Thougård Pedersen og Tina Hjulmann Meldgaard Socialt Udviklingscenter SUS, 2015 Projekt Platform for Brugerindflydelse løb fra og var finansieret af Det Obelske Familiefond og Helsefonden. Brugerindflydelse, brugerinddragelse og selvbestemmelse I projektet har vi brugt disse begreber: 2 SLAGS BOKS Brugerinddragelse: Brugerens synspunkter inddrages i tilrettelæggelsen og beslutninger om det tilbud, han eller hun benytter sig af. Men synspunkterne påvirker ikke nødvendigvis direkte de afgørelser, der træffes. Brugerinddragelse handler om, hvordan og hvornår brugeren bliver spurgt eller hørt altså inddraget. Brugerindflydelse: Brugeren er med til at træffe beslutninger om og har reel indflydelse på tilrettelæggelsen af det tilbud, han eller hun modtager. Brugerindflydelse handler om, hvor meget brugeren er med til at bestemme i praksis altså i hvor høj grad brugeren har reel indflydelse. acese quun- rem usdam aperferum rem reiciliam tum Selvbestemmelse: En bruger er også en borger, som har ret til at bestemme over sine private forhold. Selvbestemmelsesret handler om, at alle mennesker - som udgangspunkt - har ret til at bestemme over deres økonomi og personlige forhold.

3 Platform for brugerindflydelse mod mere viden 3 Mod mere viden "Det er jo os, der skal leve med dem hvorfor skulle det så ikke også være os, der bestemmer, hvem de er?" Sådan sagde Grethe, der bor på ældrecenter Æblehaven i Haarby ved Assens, om de ansatte. Grethe deltog som oplægsholder på to inspirationsmøder om brugerindflydelse i ældresektoren i forbindelse med Platform for brugerindflydelse. Sammen med andre beboere fra centeret og deres pårørende har Grethe været med til at ansætte både leder og medarbejdere på Æblehaven. Fordi det giver mening. Et vigtigt formål med projekt Platform for brugerindflydelse var at sikre forankring af brugerindflydelse i sociale tilbud. At formidle viden og inspirere brugere og professionelle til at bruge metoder, der kan virkeliggøre sårbare og udsatte menneskers egne visioner, drømme og ressourcer i de tilbud, som de er brugere af. Projektet har i godt tre år haft fokus på: at formidle kreative metoder til brugerindflydelse og inspirere og opfordre til at bruge dem i det sociale arbejde for og med mennesker med udviklingshæmning eller psykisk lidelse, udsatte børn og unge, sårbare ældre og mennesker, der er hjemløse at rådgive, vejlede og støtte professionelle og brugere til implementering af brugerindflydelse i praksis at udarbejde metodebeskrivelser og vejledninger med det formål at sikre implementering i det sociale arbejde at sikre grundlaget for forankring af metoder til at arbejde med brugerindflydelse gennem kompetenceudvikling at videreudvikle og tilpasse eksisterende metoder og redskaber at undersøge og analysere betydningen af implementeringen af metoder til brugerindflydelse i det sociale arbejde. Det er sket gennem en lang række aktiviteter, som du kan læse mere om på de næste sider. Grethe fra Æblehaven var én af de mange, der var med til at føre aktiviteterne ud i livet. Platform for brugerindflydelse Juni 2015

4 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden 4 Indhold Metoder til brugerindflydelse (5) Udviklingsforløb på Danahøj, Overførstergården og Nordhøj Innovationscamp om brugerindflydelse i voksenlivet Metodekatalog Måling af brugerindflydelse (7) BINDEKS måler brugerindflydelsen Afdækning af viden om effekten af brugerindflydelse Undersøgelse af effekten af øget brugerindflydelse på Overførstergården Spørgeskema til at måle effekten af brugerindflydelse Inspiration, vidensdeling og rådgivning til brugere og professionelle (11) Brugerindflydelsesguider Fyraftensmøder om brugerindflydelse Inspirationsmøder om brugerindflydelse på ældreområdet Brugerindflydelsestræf Rådgivning: Spørg brugerjuristen Kommunemøder om lovens rammer for brugerindflydelse Formidling (15) Uddannelsesmateriale til pædagogstuderende Dilemmaspil - ung og anbragt Forlkemødeevent: Event Hils på en Brugerindflydelse.dk og Facebook Udgivelser, film og materialer (18) Platform for brugerindflydelse kort (19)

5 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden 5 Metoder til brugerindflydelse Metodeudvikling: Udviklingsforløb på Danahøj, Overførstergården og Nordhøj Platform for brugerindflydelse har gennemført tre udviklingsforløb i samarbejde med Plejehjemmet Danahøj i Aalborg, herberget Overførstergården i Gentofte (for hjemløse) og aktivitetstilbuddet Nordhøj i Kolding (for mennesker med udviklingshæmning). Brugere, medarbejdere og ledere fra de tre steder arbejdede i 2013 sammen om at øge brugerindflydelsen i deres respektive tilbud. De fik løbende sparring fra konsulenter fra Socialt Udviklingscenter SUS og Social+. Sparringen har blandt andet omfattet hjælp til at gennemføre en BINDEKS-undersøgelse (måling af brugerindflydelse), temadage og procesdage for personale og brugere. Brugerorganisationerne ULF Ungdom, de hjemløses landsorganisation SAND og Ældre Sagen deltog i udviklingsarbejdet for at give yderligere brugerperspektiv. Forud for udviklingsforløbet var de tre tilbud og brugerorganisationerne på studietur til England, og på udviklingscamp, hvor de blandt andet fik introduktion til fælles projektværktøjer. De tre tilbud har grebet arbejdet forskelligt an og haft forskellige fokusområder. Processen med at øge brugerindflydelsen fortsatte efter udviklingsforløbet. I 2015 mødtes vi med deltagerne og samlede op på erfaringerne. Danahøj: Fra plejehjem til hjem Danahøj har primært arbejdet med at ændre medarbejdernes syn på plejehjemmet og beboerne. Medarbejderne har sat fokus på at ændre vaner, rutiner og sprog i dagligdagen. Beboerne opfatter i dag i højere grad plejehjemmet som deres hjem og har en højere grad af selvstændighed. Der er kommet mere ro over plejehjemmet, bl.a. fordi medarbejderne i højere grad tager udgangspunkt i beboernes individuelle behov. Langt færre beboere ringer på klokken for at få fat på medarbejderne i løbet af dagen. Overførstergården: Beboerne kommer mere på banen På Overførstergården har medarbejderne sat fokus på regler, indflydelse og kommunikation. Udviklingsarbejdet har betydet, at beboerne har fået mere indflydelse på stedets regler og rutiner. Det er kommet større bevidsthed om, at der er et beboerråd, som kan tage beboernes ideer op bringe dem videre til medarbejdere og ledelse. Der kommer stadig flere ønsker fra beboerne. Brugerindflydelse starter ALTID ved personalet. Det er os, der skal træde til side og skabe plads, så brugerne kan træde frem. Medarbejder Nordhøj: Personalet blander sig mindre Nordhøj har arbejdet med to forhold: At spørge brugere brugermedarbejderne, som de kaldes på stedet hvad de kunne tænke sig, at personalet gør anderledes; og at arbejde mere guidende og mindre om-

6 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden 6 sorgsorienteret. Her har udviklingsarbejdet gjort, at personalet blander sig mindre og overlader det til brugermedarbejderne at løse opgaverne, også selvom de gør det på en anden måde end personalet ville have gjort. Brugermedarbejderne har desuden lavet deres eget værdisæt for beskæftigelsestilbuddet. På bagrund af udviklingsarbejdet har vi udgivet et hæfte, som guider gennem en række nyttige overvejelser og valg, når man arbejder med brugerindflydelse i sociale tilbud. Hæftet præsenterer også redskaber og gode råd fra de tre tilbud, der deltog i udviklingsarbejdet. Målgruppen er kommuner og sociale tilbud. Ideerne er samlet i et katalog til fri afbenyttelse for brugerorganisationer og fagfolk. Idékatalog: Brugerindflydelse også i voksenlivet sider. Redskaber: Webbaseret metodekatalog Guide til mere brugerindflydelse sider Metodeudvikling: Innovationscamp om brugerindflydelse i voksenlivet En bisidder-uddannelse. Et netværk for unge anbragte eller tidligere anbragte. Et tabubekæmper-korps. En app, der guider unge i forhold til, hvad de skal forholde sig til i overgangen til voksenlivet. Det var nogle af de ideer, der kom på bordet, da Platform for brugerindflydelse i 2014 inviterede til innovationscamp med fokus på brugerindflydelse i overgangen fra barn til voksen. Med på campen var 14 praktikere, myndighedspersoner, repræsentanter for organisationer, videnspersoner på ungeområdet samt unge, som har været anbragt uden for hjemmet. Med afsæt i tre inspirations-, videns- og erfaringsoplæg udviklede deltagerne sammen ideer til, hvordan man kan sikre mere brugerindflydelse for sårbare unge i overgangen fra unge- til voksenlivet. Mange sociale bo- og dagtilbud er optaget af, hvordan de kan øge brugerindflydelsen, men ofte mangler medarbejderne ideer til, hvordan de konkret kan arbejde med det i praksis. Platform for brugerindflydelse udgav i 2014 et webbaseret inspirationskatalog over metoder til brugerindflydelse. Kataloget præsenterer redskaber og metoder, som medarbejdere og ledere kan bruge til at skabe øget indflydelse i hverdagen og i tilbuddets organisering. Og nye måder at tænke brugernes perspektiv ind i arbejdet. Drømmedag, signalysmetoden, værdihjulet, fælles møde for brugere og medarbejdere, fotodagbøger, personaer og brugerrejser er nogle af de metoder og redskaber, der er med i kataloget. Redskaberne kan bruges enkeltvis, sammensættes på kryds og tværs samt anvendes i forløb, der handler om at skabe øget brugerindflydelse i sociale bo- og dagtilbud. Redskabs- og metodekatalog idéer til arbejdet med brugerindflydelse i sociale dagog botilbud. 33 sider / brugerindflydelse.dk

7 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden 7 Måling af brugerindflydelse Indeks: BINDEKS måler brugerindflydelsen BINDEKS og tilhørende vejledninger findes på bindeks.dk. Det er gratis at bruge. Effekt i praksis: Afdækning af viden om effekten af brugerindflydelse Brugerindflydelsesindekset BINDEKS er et elektronisk spørgeskema, udviklet til bosteder for hjemløse og mennesker med sindslidelser. Det kan måle og vise, hvordan henholdsvis beboere, medarbejdere og ledere oplever brugerindflydelsen på stedet på en række områder som fx husregler, aktiviteter, personale, støtte, mad og medicin. BINDEKS er et dokumentationsredskab, der giver viden, som er nødvendig for at personale og beboere kan sætte en målrettet udvikling i gang. BINDEKS er udviklet af SUS med inspiration fra den deltagerbaserede evalueringsmodel KUBI. I Platform for brugerindflydelse har vi arbejdet med at udbrede kendskabet til BINDEKS med det formål at implementere redskabet på sociale botilbud. Vi har blandt andet præsenteret BINDEKS på KL's Handicap- og Psykiatrikonference og på et arrangement for ledere af bosteder. Og vi har sendt omtale af BINDEKS til relevante fagblade på socialområdet. SUS og de hjemløses landsorganisation SAND har desuden udannet en lille gruppe superbrugere fra SAND. De skal fungere som ambassadører på bostederne, gøre opmærksom på redskabet, og hvad man kan bruge det til. For at få et overblik over den eksisterende viden om effekten af brugerindflydelse har vi indsamlet erfaringer, evalueringer og undersøgelser på området. Vi har gennemført en litteratursøgning og interviewet fagpersoner, der arbejder med brugerindflydelse i forhold til socialt udsatte og sårbare mennesker. 4 tendenser... Afdækningen viser fire tendenser: Der er p.t. begrænset viden om effekten af brugerindflydelse. Den viden, der er, fokuserer hovedsageligt på handicap- og patientområdet. Litteraturen generelt om øget brugerindflydelse har særligt fokus på processen omkring, hvordan man kan skabe brugerindflydelse, og hvilke barrierer der er, frem for på effekten af brugerindflydelse. Litteraturen om effekten af brugerindflydelse fokuserer på effekten for brugerne ikke effekten på organisationsniveau.... og 7 forandringsområder Øget brugerindflydelse kan forventes at føre til forandringer på syv områder: 1. Bevidsthed om egne behov 2. Ansvar og ejerskab 3. Initiativ og spontanitet 4. Arbejdsmiljø 5. Sociale relationer og netværk 6. Åbenhed og gennemsigtighed i organisationen 7. Anerkendelse af brugernes ressourcer Vi supplerede den indsamlede viden med en kvalitativ undersøgelse af forandringer på de

8 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden syv områder på herberget Overførstergården, som har arbejdet med at øge brugerindflydelsen på stedet (se nedenfor). Afdækning af viden om effekten af brugerindflydelse 4 tendenser og 7 forandringsområder sider. Effekt i praksis: Undersøgelse af effekten af øget brugerindflydelse på Overførstergården 8 Undersøgelsen blev gennemført i 2013 og bestod af kvantitativ og en kvalitativ del: En før- og eftermåling af niveauet af brugerindflydelse, gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse med BINDEKS). Og en før- og eftermåling af temperaturen på de syv indkredsede områder, hvor der forventes at være en effekt (se side 7), gennemført som interviews med beboere, medarbejdere og ledelse på Overførstergården. Før- og eftermålingerne gav mulighed for at vurdere, om graden af brugerindflydelse var øget i perioden, og mulighed for at se, om der var udsving på de syv forandringsområder i samme periode. Ændringerne kunne så ses i forhold til hinanden. Det viste målingerne Overførstergården valgte at måle niveauet af brugerindflydelse på fire områder: 'Regler', 'Aktiviteter', 'Den støtte, der gives', og 'Hvordan vi taler med hinanden'. For at blive klogere på effekten af brugerindflydelse - også i forhold til at kvalificere fremtidige projekter - og for at kunne udvikle et redskab til at måle effekten har vi undersøgt, hvad det har betydet for herberget Overførstergården, at de har sat øget fokus Herberget arbejdede i 2013 i samarbejde med de hjemløses landsorganisation SAND og SUS med at øge brugerindflydelsen på stedet. Det gav os en unik mulighed for at undersøge relevante forandringsområder før og efter indsatsen. Vi har set på, hvordan brugerindflydelse påvirker en række områder, som fx beboernes evne til at kende og udtrykke deres behov, følelse af ansvar og ejerskab, beboernes sociale netværk og relationer, arbejdsmiljøet på stedet og medarbejdernes og ledelsens lyst til at inddrage beboerne og udnytte deres ressourcer. BINDKS-målingerne viste samlet set en lille stigning ikke markant i niveauet af brugerindflydelse i det lille år, der er gik mellem de to målinger. På alle fire områder oplevede beboerne i mindre grad end personalegruppen og ledelsen, at brugerindflydelsen var øget i løbet af perioden. De kvalitative interviews viste, at der umiddelbart så ud til at være sket en positiv forandring på områderne 'Ansvar og ejerskab', 'Sociale relationer og netværk', 'Åbenhed og gennemsigtighed i organisationen' og 'Anerkendelse af brugernes ressourcer' i løbet af perioden. Det var en uventet bieffekt på området 'Arbejdsmiljø'. Nogle af medarbejderne oplevede mindre grad af indflydelse i forhold til beboerne og kunne derfor føle sig lidt sat af. Hvad siger det om effekten af brugerindflydel? Forandringerne på de nævnte områder skal ses i forhold til resultaterne fra BINDEKSmålingerne. De viste, at der kun ses en lille stigning i niveauet af brugerindflydelse i perioden. Derfor kan forandringerne på de nævnte områder ikke siges at have en tydelig sammenhæng med en helt konkret oplevelse af øget brugerindflydelse. Der vil være bedre

9 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden 9 mulighed for at sige noget om denne sammenhæng ved at lade undersøgelsen strække sig over en længere periode. Eller ved at lave løbende målinger, så det er muligt at følge udviklingen over længere tid, så udsving på grund af udskiftningen af beboere - som er stor på Overførstergården - bliver mindre fremtrædende. Effektmåling: Spørgeskema til at måle effekten af brugerindflydelse Når vi tænker anderledes, så smitter det af på huset og beboerne. Det er en lang rejse, men jeg tror, det kan lade sig gøre. Medarbejder, Overførstergården Derimod kan resultaterne sige noget om, at det at sætte fokus på brugerindflydelse og arbejde på at øge niveauet af brugerindflydelse påvirker flere steder i organisationen også før de konkrete resultater af øget brugerindflydelse er klare og tydelige. Overførstergården har efter undersøgelsen arbejdet videre med at øge brugerindflydelsen på flere områder. På baggrund af effektundersøgelsen på Overførstergården har vi udviklet et spørgeskema, der kan måle effekten af brugerindflydelse på de nævnte syv forandringsområder. Undersøgelse af effekten af øget brugerindflydelse på Overførstergården sider Mange sociale tilbud har fokus på brugerindflydelse. Hvad betyder det for brugere, medarbejdere og hele organisationen? På baggrund af et litteraturstudie og en kvalitativ undersøgelse på Overførstergården (se side 7) har Platform for brugerindflydelse udviklet et elektronisk spørgeskema, der gør det muligt at lave en kvantitativ før- og eftermåling på syv forandringsområder, når man arbejder med brugerindflydelse: bevidsthed og behov; ansvar og ejerskab; initiativ og spontanitet; psykisk arbejdsmiljø; sociale relationer og netværk; åbenhed og gennemsigtighed; anerkendelse af brugerens ressourcer. Pilottest på tre tilbud Vi har pilottestet spørgeskemaet på tre sociale tilbud, Overførstergården i Gentofte, plejehjemmet Danahøj i Aalborg og Aktivitetscentret Nordhøj i Kolding, som med støtte fra Platform for brugerindflydelse på forskellige måder har arbejdet intensivt med at øge brugerindflydelsen på stedet (se side 5). Medarbejdere og brugere har svaret på skemaets 20 spørgsmål to gange med et års mellemrum, i foråret 2014 og foråret Det gav mulighed for at måle og vise, hvilke forandringer der var sket i den mellemliggende periode i forhold til de syv områder, der blev spurgt ind til, og dermed hvilken

10 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden 10 betydning arbejdet med at øge brugerindflydelsen kan formodes at have haft. Erfaringer Det primære formål med pilottesten var at teste spørgeskemaets anvendelighed; hvordan er det at udfylde, giver spørgsmålene mening og er de relevante for det, botilbuddet gerne vil vide? Et andet formål var at se på, om der var sket en forandring på de syv områder i perioden mellem de to besvarelser og drøfte med deltagerne, hvad resultaterne kunne bruges til. Resultaterne fra pilottesten skabte refleksion over, hvad de var lykkedes med, og hvad der måske krævede mere opmærksomhed i forhold til deres arbejde med at øge brugerindflydelsen. De tre tilbud, som deltog i pilottesten, fandt at spørgeskemaet især er et godt værktøj til at gøre status og reflektere over forandringerne og processen. På baggrund af pilottesten blev spørgeskemaet tilpasset, så det kan bruges af sociale tilbud, som ønsker at følge forandringerne i deres organisation, når de arbejder med at øge brugerindflydelsen. Spørgeskemaet findes i tre versioner til beboere og personale i botilbud, midlertidige opholdssteder samt dag- og beskæftigelsestillbud. Spørgeskemaer og vejledning kan downloades på brugerindflydelse.dk. Se desuden: Notat om pilottest af spørgeskema til at måle forandringer på syv områder, når der arbejdes med brugerindflydelse. 2015, 7 sider.

11 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden 11 Inspiration, videndeling og rådgivning for brugere og professionelle Vi har markedsført guiderne intensivt med informationsmateriale til bo- og dagtilbud på handicap- og psykiatriområdet, social- og sundhedschefer i alle kommuner, social- og sundhedsskoler, bruger- og interesseorganisationer, handicapråd og udsatteråd i kommunerne. Vi har endvidere løbende markedsført guiderne på SUS hjemmeside og sociale medier og med en præsentationsfilm. Inspiration: Brugerindflydelsesguider "Brugerindflydelser er vigtigt for mig, fordi jeg gerne vil have kasserne til at passe til menneskerne og ikke menneskene til at passe til kasserne." Det siger Maria Nagel, tidligere hjemløs og en af de 14 brugerindflydelsesguider, Platform for brugerindflydelse har uddannet. Guiderne er blanding af professionelle socialarbejdere og personer, der selv har erfaringer med at være brugere af sociale tilbud og ydelser, fx fra et bosted, et værested, et plejehjem, en eller en brugerorganisation. Fælles for dem er, at de har viden om og erfaringer med at arbejde med brugerindflydelse. De 14 guider kan frem til sommeren 2015 som en del af projektet bookes til oplæg, temamøder og workshops. For at klæde guiderne på til opgaven har de fået undervisning i brugerindflydelse over to gange. Siden kick off i foråret 2013 har guiderne mødtes to gange om året for at få nye input, sparring og udveksle erfaringer. PR og markedsføring Platform for brugerindflydelse står for markedsføring af guiderne, rekvirenter booker dem direkte på brugerindflydelse.dk, hvor de enkelte guider præsenter sig selv. Det koster minimum 1500 kroner. Trods omfattende pr har efterspørgslen Trods omfattende PR har efterspørgslen været mindre, end vi havde håbet og forventet. De fleste, men ikke alle guiderne, har været ude at holde oplæg. Nogle har været meget brugt, andre har holdt et enkelt oplæg. Mange af guiderne har desuden indgået i andre af projektets aktiviteter som oplægsholdere på fyraftensmøder, i undervisningsforløb mv. Vi skal huske, at vi (handicapråd, red.) er talerør for brugerne. Det fokus skærpede Rie, da hun fortalte sin livshistorie og om at være bruger af et system. Socialchef, medlem af handicapråd En rundringning til nogle af rekvirenterne viser, at de har været glade for tilbuddet. Og guiderne selv oplever, at der er brug for det, de kan bidrage med, når de er ude. Se præsentation af guiderne og film på brugerindflydelse.dk.

12 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden 12 Inspiration: Fyraftensmøder om brugerindflydelse Inspiration: Inspirationsmøder om brugerindflydelse på ældreområdet Hvordan kan vi sørge for, at ældre på plejehjem ikke mister indflydelse på eget liv? Hvilke erfaringer har plejehjem, der arbejder med brugerindflydelse i praksis? Og hvad siger lovgivningen? Platform for brugerindflydelse inviterer i 2015 til fire inspirationsmøder om brugerindflydelse i ældresektoren. For at formidle viden om brugerindflydelse og understøtte, at fagfolk kan mødes og udveksle erfaringer, inviterede Platform for brugerindflydelse i 2014 til fire fyraftensmøder. Temaerne for møderne var: Brugerindflydelse gennem social IT, det vil sige teknologi, der kan understøtte selvbestemmelse og brugerindflydelse, oplæg ved Villads Bach-Petersen, SUS De juridiske rammer for brugerindflydelse, oplæg ved jurist Susanne Holm Brugerindflydelse i socialpsykiatrien, oplæg ved jurist Susanne Holm Brugerindflydelse i arbejdet med nuværende og tidligere anbragte børn, oplæg ved Klavs Morville, brugerindflydelsesguide, Svend Bladt, leder af Baglandet i Vejle samt fire tidligere anbragte unge Møderne er målrettet professionelle i ældresektoren, som ønsker inspiration og sparring til arbejdet med selvbestemmelse og brugerindflydelse. På programmet er: Introduktion til brugerindflydelse. Medarbejdere fra plejeboligcenter Fælledgården i København, Æblehaven i Assens og plejehjemmet Danahøj i Aalborg fortæller om deres arbejde med brugerindflydelse med fokus på demokrati og metoden Eden Alternative. Jurist Susanne Holm sætter fokus på dilemmaer og udfordringer i mødet mellem idealer, praksis og juridiske rammer. Fælles refleksion over, hvordan deltagerne kan bruge input fra dagen i praksis. Møderne bliver holdt i København, Assens, Maribo og Guldborgsund. Der var ca. 110 deltagere i de tre første møder. Det sidste møde afvikles i september. Møderne var målrettet professionelle, brugerorganisationer m.fl. Møderne kom i stand efter ønske fra fagfolk. Platform for brugerindflydelse holdt i projektets første år en række rundbordssamtaler med fagfolk for at blive klogere på behovet for rådgivning. Tilbagemeldingerne lød på, at der først og fremmest var brug for netværk, sparring og ny viden. Det er jo os, der skal leve med dem hvorfor skulle det så ikke også være os, der bestemmer, hvem de er? Beboer på plejecenter Fyraftensmøderne blev holdt i København, og det var gratis at deltage. Omkring 70 professionelle fra kommuner og sociale tilbud deltog i møderne.

13 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden 13 Inspiration: Brugerindflydelsestræf gang. Det viste sig, at det var vanskeligt at få borgerne til at melde sig til og forpligte sig. Det fungerede bedst på Nordhøj, hvor mødet lå om eftermiddagen, hvor brugerne alligevel var i huset, og hvor personalet prioriterede, at de skulle deltage. Rådgivning: Spørg brugerjuristen Lone Grove er tidligere psykiatribruger og mor til to. På et brugerindflydelsestræf på Frederiksberg fortalte hun sin historie om, hvordan det var at få tvangsfjernet sine to sønner og om brugerindflydelse i den forbindelse. Platform for brugerindflydelse holdt i fire brugerindflydelsestræf forskellige steder i landet. Programmet havde fokus på brugerindflydelse i praksis og rettigheder i hverdagen. Med træffene ønskede vi at formidle viden om brugerindflydelse og gøre brugerne opmærksomme på deres rettigheder. Målgruppen for træffene var primært aktive brugere af forskellige sociale tilbud. På programmet På programmet var et kort oplæg om brugerindflydelse ved medarbejdere fra Platform for brugerindflydelse. Hernæst fortalte tre indbudte gæster, brugerindflydelsesguider (se side 11) og andre med brugerbaggrund om deres erfaringer. Brugerjurist Susanne Holm rundede dagen af med et oplæg om brugerindflydelse og rettigheder. Træffene blev holdt på Cafe Paraplyen på Frederiksberg, på aktivitetsstedet Nordhøj i Kolding, på Cafe Paraplyen i Odense og i Vejle i Fountain House i København. Hvert træf varede tre timer, og det var gratis at deltage. Møderne blev annonceret af SUS og de steder, der lagde hus til. Fremmødet var mindre end forventet, mellem 15 og 30 deltagere pr. - Får pædagogerne i mit botilbud automatisk at vide, hvad der står i min journal? - Hvor meget skal jeg oplyse om mit privatliv for at få lov at bo på herberg? - Er det lovligt, at personalet vil styre min økonomi? Som bruger af social- og sundhedssystemet kan det være svært at overskue sine rettigheder. I sommeren 2013 etablerede vi som et forsøg en netrådgivning om brugerindflydelse på brugerindflydelse.dk. Her kunne brugere af sociale tilbud kunne skrive og få vejledning af jurist Susanne Holm, som har mange års erfaring fra det sociale område og er særligt optaget af rettigheder for udsatte borgere. Forudsætningen for at bruge sin ret til selvbestemmelse og medbestemmelse er blandt andet, at man kender sine rettigheder. Susanne Holm, jurist Vi markedsførte brugerjuristen bredt med informationsmateriale til bo- og dagtilbud på handicap- og psykiatriområdet, social- og sundhedsskoler, bruger- og interesseorganisationer, handicapråd og udsatteråd i kommunerne, fagblade mv. Vi producerede også

14 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden 14 en præsentationsfilm med brugerjuristen, til brugerindflydelse.dk og til markedsføring på sociale medier. 17 brugere og personaler henvendte sig fra august 2013 til april 2014 til brugerjuristen. Spørgsmål og svar blev lagt ud på hjemmesiden til inspiration for andre. Kommunemøder: Fyraftensmøder om lovens rammer for brugerindflydelse Fra netrådgivning til faglige møder Efter forsøgsperioden besluttede vi at lukke netrådgivningen, fordi der trods omfattende pr var få henvendelser; mange af henvendelserne gik på personlige forhold og egnede sig ikke til generel inspiration. Selvom rådgivningen primært var målrettet brugere, kom de fleste af henvendelserne desuden fra medarbejdere, som spurgte på brugernes vegne. For at nå bredere ud med viden om rettigheder og lovens rammer for selvbestemmelse og brugerindflydelse nedlagde vi således rådgivningen og tilbød i stedet, at kommuner og sociale tilbud kunne rekvirere Susanne Holm til at holde oplæg på fyraftensmøder, personaledage mv. Præsentationsfilm med brugerjurist Susanne Holm. Filmen ligger på YouTube kanalsus. For personale i sociale tilbud er det vigtigt at kende lovens rammer og kunne støtte op om retten til selvbestemmelse og indflydelse i det daglige. I tilbød vi i samarbejde med jurist Susanne Holm, at kommuner, regioner og sociale tilbud kunne booke et fyraftensmøde eller et personalemøde med fokus på lovens rammer og dilemmaer i mødet mellem praksis og jura. Susanne Holm holdt otte fyraftensmøder i hele landet. Hun besøgte socialpsykiatriske botilbud, botilbud for mennesker med udviklingshæmning, botilbud for mennesker med demens, en ældreforvaltning og et sundhedscenter. Overskriften for alle møder var Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder Undtagelser adgang til indgreb i selvbestemmelsesretten, blandt andet omsorgspligt og magtanvendelse, sundhedsmæssig tvang og nødret. Emnerne vægtede forskelligt, alt efter målgruppen. Ca. 230 professionelle deltog i de 8 møder.

15 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden 15 Formidling Undervisningsmateriale: Brugerindflydelse og selvbestemmelse i det pædagogiske arbejde Juridisk og erfaringsbaseret praksisorienteret viden. Cases og refleksionsøvelser. Eksempler på, hvordan sociale tilbud arbejder med brugerindflydelse i praksis. Materialet er bl.a. udarbejdet med afsæt i to undervisningsdage, som Platform for brugerindflydelse arrangerede for på UCN Nordjylland for studerende på pædagoguddannelsen. Brugerindflydelse og selvbestemmelse i det pædagogiske arbejde - undervisningsmateriale om brugerindflydelse og selvbestemmelse på det sociale område for personer over 18 år sider. Mange sårbare og socialt udsatte mennesker er fortsat afhængige af myndighedernes, professionelles og pårørendes hjælp. I arbejdet med mennesker, som har behov for social hjælp og støtte, er der derfor brug et rum, hvor de kan udøve deres ret til indflydelse og selvbestemmelse - og i nogle tilfælde få støtte og opbakning til det. Materialet kan downloades på brugerindflydelse.dk Dilemmaspil: Ung og anbragt Derfor er brugerindflydelse og selvbestemmelse et nødvendigt tema på pædagoguddannelsen. Platform for brugerindflydelse har udarbejdet et undervisningsmateriale for studerende på pædagoguddannelsen. Materialet sætter fokus på brugerindflydelse, -inddragelse og selvbestemmelse i det pædagogiske arbejde på socialområdet. Materialet giver viden om emnet og inspiration til, hvordan man som pædagog kan sætte indflydelse, inddragelse og selvbestemmelse på dagsordenen i det pædagogiske arbejde på det sociale område. Materialet lægger op til faglige diskussioner og giver mulighed for, at de studerende selv arbejder med emnet gennem cases og øvelser. Materialet er bl.a. bygget op omkring: I dag er det min fødselsdag, nu er jeg femten år. Dagen er gået bedre end forventet. Far og hans familie blev væk, så det var bare mor, mormor og mig, der sad og spiste pizza. Mor var næsten i godt humør, i hvert fald indtil mormor gik... Sådan begynder historien i spillet "I mine sko", som handler om at være ung og an-

16 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden 16 bragt uden for hjemmet. Spillet giver et indblik i de dilemmaer, en anbragt kan støde på i sin familie og i mødet med 'systemet'. Spillet fører læreren gennem en historie, og læserens valg undervejs afgør, hvordan historien udvikler sig. I spillet følger man en tidligere anbragt ung: hjemme, i skolen, i mødet med kommunen og tager stilling til de udfordringer og dilemmaer, hun møder i sit liv. Ideen er, at de professionelle derved bliver bedre i stand til at sætte sig ind i og forstå den unges hverdag. Blandt andet den umyndiggørelse, mange føler i mødet med systemet. Spillet er udviklet i samarbejde med Platform for brugerindflydelses følgegruppe, en spildesigner og på baggrund af interview med tidligere anbragte unge med tilknytning til organisationen Baglandet i Vejle. Dilemmaspillet ligger på brugerindflydelse.dk. Folkemødeevent: Hils på én, der ikke er som folk er flest og fru Danmark. Visitkort med flere titler end sædvanligt: Rie tidligere jurastuderende, handicappet (AMC og sclerose), sportsudøver, ulandsfrivillig Lars bestyrelsesformand, værestedsbruger, udviklingshæmmet, savværksarbejder Steen kunstner og skribent, urtesamler, psykiatribruger, civiløkonom Ideen bag? Ingen er kun hjemløs, sindslidende eller udviklingshæmmet, alle mennesker har mange sider, ressourcer og noget at bidrage med. Og alle har ret til at blive set og hørt, både når det gælder indflydelse på eget liv og samfundslivet. Efter eventen fortsatte vi samarbejdet med brugerne, de fleste af dem er også med i gruppen af brugerindflydelsesguider. I forbindelse med eventen sendte vi en pressemeddelelse ud og efterfølgende producerede vi en kort film fra eventen. Se den på youtube.com på kanalsus (Hils på en, der ikke er som folk er flest). Det er vigtigt for mig, at brugerindflydelse ikke bare er noget vi snakker om, men også noget der bliver udført i praksis. brugerindflydelsesguide Sådan lød opfordringen fra Preben, Rie, Maria, Pia, Lars, Lars og Steen, som i sommeren 2012 var på Folkemøde på Bornholm for at skabe opmærksomhed om brugerindflydelse for socialt udsatte og sårbare mennesker. Med base i fire skure rundt omkring på folkemødepladsen inviterede de syv brugere forbipasserende til at hilse på, og tilsammen delte de 1500 visitkort ud til politikere og hr.

17 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden 17 www brugerindflydelse.dk Platform for brugerindflydelse driver hjemmesiden brugerindflydelse.dk. Her kan brugere og medarbejdere læse mere om projektets aktiviteter og finde gode eksempler på, hvordan brugere og medarbejdere i sociale tilbud og organisationer rundt om i landet arbejder med brugerindflydelse. På hjemmesiden finder man også præsentation af brugerindflydelsesguiderne, dilemmaspillet "I mine sko", henvisning til litteratur mv. Hjemmesiden blev etableret ved projektets start og er løbende blevet udbygget. Den er designet, så den med få tilpasninger kan videreføres også efter projektet er slut. Brugerindflydelse.dk har i gennemsnit ca. 400 besøgende om måneden. Platform for brugerindflydelse har også en Facebookside. Den supplerer hjemmesiden med aktuelt nyt fra projektet og andet relevant om brugerindflydelse. Formidling af projektets samlede aktiviteter er desuden sket løbende på Socialt Udviklingscenter SUS hjemmeside, nyhedsbrev og sociale medier - Facebook, LinkedIn og Twitter.

18 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden 18 Udgivelser, film og materialer Udgivelser Afdækning af viden om effekten af brugerindflydelse 4 tendenser og 7 forandringsområder sider. Guide til mere brugerindflydelse sider. Idekatalog: Brugerindflydelse også i voksenlivet. 2015, 10 sider. Notat om pilottest af spørgeskema til at måle forandringer på syv områder, når der arbejdes med brugerindflydelse sider. Redskabs- og metodekatalog ideer til arbejdet med brugerindflydelse i sociale dag- og botilbud. 2015, 33 sider. Undersøgelse af effekten af øget brugerindflydelse på Overførstergården sider. Undervisningsmateriale Brugerindflydelse og selvbestemmelse på det sociale område undervisningsmateriale om brugerindflydelse og selvbestemmelse på det sociale område for personer over 18 år sider. Spørgeskema Spørgeskema til at måle forandringer på syv områder i arbejdet med brugerindflydelse i sociale tilbud + vejledning downloades på brugerindflydelse.dk Dilemmaspil I mine sko om at være ung og anbragt ligger på brugerindflydelse.dk Film Platform for brugerindflydelse har produceret en række korte film: Fra projektets event kom og hils på en, der ikke er som folk er flest på Folkemødet 2012 Præsentation af følgegruppen Præsentation af metodeudviklingsprojektet (Danahøj, Overførstergården, Nordhøj) Præsentation af brugerindflydelsesguiderne Præsentation af brugerjuristen Fire videofortællinger med tidligere anbragte unge fra Baglandet. Videoerne ligger på brugerindflydelse.dk og på SUS YouTube-kanal.

19 Platform for brugerindflydelse - mod mere viden 19 Platform for brugerindflydelse Platform for brugerindflydelse havde til formål at formidle og udvikle metoder og redskaber, der skal være med til at sikre en højere grad af brugerindflydelse på sociale tilbud. Metoder, der kan virkeliggøre socialt udsatte menneskers egne visioner, drømme og ressourcer. Aktiviteterne var målrettet brugere og fagpersoner, der arbejder for og med mennesker med udviklingshæmning, mennesker med psykiske lidelser, udsatte børn og unge, sårbare ældre og mennesker, der er hjemløse. Projektet løb fra 2012 til sommeren Det var finansieret af Helsefonden og Det Obelske Familiefond. Organisering Platform for brugerindflydelse var organiseret med en styregruppe og en følgegruppe. Styregruppen Styregruppen skulle sikre, at projektet gennemførte de aktiviteter, der var søgt penge til, og bidrage med faglige input. Styregruppen bestod af: Hanna Line Jakobsen, projektchef, Det Obelske Familiefond Hanne Jervild, direktør, Helsefonden Per Holm, direktør, Socialt Udviklingscenter SUS Bernhard Jensen, udviklingschef, Socialt Udviklingscenter SUS (projektleder ) / Tina Hjulmann Meldgaard, chefkonsulent, Socialt Udviklingscenter SUS (projektleder ) Følgegruppen Projektets følgegruppe bestod af medarbejder- og brugerrepræsentanter fra organisationer og kommuner. Følgegruppen var med til at udvikle projektet og sikre, at aktiviteterne havde relevans for praksis. Følgegruppen var primært aktiv i begyndelsen af projektperioden. Gruppen mødtes tre gange og har blandt andet arbejdet med at udvikle dilemmaspillet "I mine sko". Følgegruppen bestod af: Kaj Stubben, udviklingschef i Kolding Kommune Michael Freiesleben, koordinator for projekt Højt at flyve, et netværk for højtuddannede psykisk sårbare Lone Grove, underviser (medarbejder med brugerbaggrund) Tina Madsen, daglig leder af ULF, Udviklingshæmmedes Landsforbund Jane Jensen, pårørende, ansat i ULF, Udviklingshæmmedes Landsforbund Gitte Christensen, formand for ULF Ferie Maria Nagel, SAND de hjemløses landsorganisation Kim Olsen, selvstændig, tidligere hjemløs Svend Bladt Jensen, stifter Baglandet Vejle

Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne

Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne BRUGER INDFLYDELSE DK Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne Spørgeskema til at måle forandringer på syv områder, når sociale tilbud arbejder med Om spørgeskemaet Mange bo- og dagtilbud arbejder

Læs mere

UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF ØGET BRUGERINDFLYDELSE PÅ OVERFØRSTERGÅRDEN

UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF ØGET BRUGERINDFLYDELSE PÅ OVERFØRSTERGÅRDEN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF ØGET BRUGERINDFLYDELSE PÅ OVERFØRSTERGÅRDEN Signe Groth Andersson og Sofie Stage Undersøgelse af effekten af øget brugerindflydelse på Overførstergården Platform for brugerindflydelse,

Læs mere

NOTAT OM PILOTTEST AF

NOTAT OM PILOTTEST AF BRUGER INDFLYDELSE DK NOTAT OM PILOTTEST AF SPØRGESKEMA TIL AT MÅLE FORANDRINGER PÅ SYV OMRÅDER, NÅR SOCIALE TILBUD ARBEJDER MED BRUGERINDFLYDELSE Mål forandringerne på syv områder Mange bo- og dagtilbud

Læs mere

GUIDE TIL MERE BRUGERINDFLYDELSE

GUIDE TIL MERE BRUGERINDFLYDELSE GUIDE TIL MERE BRUGERINDFLYDELSE Guide til mere brugerindflydelse Platform for brugerindflydelse, Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Tekst: Sussi Maack og Maria Trangbæk Ahrensburg Foto: Danahøj, Nordhøj

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Det kan betale sig at gøre noget

Det kan betale sig at gøre noget Denne artikel er den tredje i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra LAP. Artiklen handler

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ EGEN SUNDHED. Sundhedsguider

INDFLYDELSE PÅ EGEN SUNDHED. Sundhedsguider INDFLYDELSE PÅ EGEN SUNDHED Sundhedsguider Indflydelse på egen sundhed Tekst: Cathrine Hørdum Foto: Tobias Lybech Bojesen Layout: Lotte Jørgensen Redaktør: René Buch Nielsen Tryk: Grafisk Service CFK Folkesundhed

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Oktober 2009. STOP mobning

Oktober 2009. STOP mobning Oktober 2009 STOP mobning Formidling og fastholdelse af gode resultater i forlængelse af projekter om forebyggelse og håndtering af mobning på danske arbejdspladser Afsluttende notat: Status og projekterfaringer

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser 45392 Udviklet af: Jørgen Mohr Poulsen Social- og Sundhedsskolen, Vejle Amt 6. julivej

Læs mere

Praktisk hjælper uddannelse for udviklingshæmmede

Praktisk hjælper uddannelse for udviklingshæmmede Praktisk hjælper uddannelse for udviklingshæmmede Inden for pædagog/sosu-området Baggrund/Om projektet På nuværende tidspunkt står borgere med udviklingshæmning uden mulighed for at uddanne sig, når de

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Nyhedsbrev Børn og Unge

Nyhedsbrev Børn og Unge Nyhedsbrev Børn og Unge Januar 2014. Indhold Fælles nyt.......s. 1 Skoler nyheder og meddelelser....s. 2 Rådgivning nyheder og meddelelser...s. 3 Stafetten..s. 4 Fælles Nyt Man må ikke save det træ over,

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland Case-beskrivelse kategori 3: Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland 24. september 2010 At medarbejdere, brugere og pårørende kan se sig selv i relation til andre og andet giver

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt Program 11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt 12:00 13:00 Frokost 13:00 13:40 Præsentation af evalueringsaktiviteter 13:40 13:50 Pause 13:50 14:30 Gruppediskussion: Hvad skal et

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Brugerindflydelse på dagsordenen. Et inspirationskatalog om brugerindflydelse i tilbud til mennesker med udviklingshæmning

Brugerindflydelse på dagsordenen. Et inspirationskatalog om brugerindflydelse i tilbud til mennesker med udviklingshæmning Brugerindflydelse på dagsordenen Et inspirationskatalog om brugerindflydelse i tilbud til mennesker med udviklingshæmning Hvad går det ud på? Kolding Kommune og Billund Kommune har i samarbejde med Socialt

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche

Fraværende: Steffen Rasmussen, Mette Birk, Michael Alber, Merete Graabæk, Christina Strauss, Kent T. Jensen, Jesper Schandorff, Tage Gøttsche Referat af møde i Udsatterådet Tidspunkt: 5. februar 2015 kl. 13:00 16:00 Sted: Blå Kors, Jægergårdsgade 2a, 8000 Aarhus C Deltagere: Kjeld Holm (formand), Aarhus Stift Michael Alber (næstformand), Kofoeds

Læs mere

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud.

Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Camilla Bruun Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling i Kommunen som driftsherre for det enkelte

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation 1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation Dokumenttype Lokal instruks Titel Lokal instruks for afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer. Hvordan viden om den enkeltes

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN

BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN BEDRE TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I REGION HOVEDSTADEN NIENDE LABORATORIUM 26. FEBRUAR 2013 TAASTRUP NIENDE LABORATORIEDAG Velkommen til Niende Laboratoriedag Dette er det sidste Laboratorie i projekt 5 i

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Evaluering af ULFs seksualrådgivning

Evaluering af ULFs seksualrådgivning Evaluering af ULFs seksualrådgivning En rådgivning om kærlighedslivet, sund seksualitet og forebyggelse af seksuelle krænkelser til mennesker med udviklingshæmning September 2012 Socialt Udviklingscenter

Læs mere

BRUGERINDFLYDELSE OG SELVBESTEMMELSE I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE

BRUGERINDFLYDELSE OG SELVBESTEMMELSE I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE 1 BRUGERINDFLYDELSE OG SELVBESTEMMELSE I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE UNDERVISNINGSMATERIALE PLATFORM FOR BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS 2015 SIGNE GROTH ANDERSSON, SUSANNE HOLM, TINA HJULMANN

Læs mere

Ansøgning: Modelprojekt for indførelse af IKT på bosteder

Ansøgning: Modelprojekt for indførelse af IKT på bosteder Ansøgning: Modelprojekt for indførelse af IKT på bosteder 1. Projektet titel og indhold: Kommunikationsteknologier til understøttelse af kommunikative og kognitive færdigheder hos voksne udviklingshæmmede

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

Nyhedsbrev Juli 2014

Nyhedsbrev Juli 2014 Nyhedsbrev Juli 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev. Dette er vores andet nyhedsbrev i år, og vi er nu halvvejs i vores satspuljeprojekt. I dette andet kvartal har projektet fyldt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon 4820 5000 Direkte 48205159 Fax 4820 5198 Ref.: anhebo,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

KURSER UDDANNELSE OPLYSNING

KURSER UDDANNELSE OPLYSNING 2010 KURSER UDDANNELSE OPLYSNING KURSER - UDDANNELSE - OPLYSNING April 2010 Udgivet af: Landsforeningen af VæreSteder Vendersgade 19, 1. 7000 Fredericia Tlf. 75 92 40 00 lvsinfo@mail.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

E V A L U E R I N G. Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling. er støttet af TrygFonden

E V A L U E R I N G. Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling. er støttet af TrygFonden Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling E V A L U E R I N G Aktivitetsteamets projekt Til Sans og Samling er støttet af TrygFonden 1 Evaluering af projektet Til Sans og Samling Indledning Projektets

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Rapport 1 Bostedet Cassiopeia i Brønderslev Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et

Læs mere

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2.

1. Indledning 4. 1.1 Rådets formål 4. 1.2 Rådets sammensætning 4. 2. Rådets fokusområder i 2011 5. 2.1 Ordinære møder 5. 2. ÅRSBERETNING FOR UDSATTERÅDET 2010/2011 INDHOLD: 1. Indledning 4 1.1 Rådets formål 4 1.2 Rådets sammensætning 4 2. Rådets fokusområder i 2011 5 2.1 Ordinære møder 5 2.2 Seminar 5 3. Formidling af viden

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen Projekttitel: Projekt Ældre Milliard. Projektleder: Ruth Siersbæk. Projektgruppe: Puljepigerne. Læsevejledning: SMTTE modellen er oprindeligt udviklet i Norge,

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Hvad er effekten af efteruddannelse

Hvad er effekten af efteruddannelse Hvad er effekten af efteruddannelse Kursus-og Udviklingsafdelingen tilbyder effektevaluering af rekvirerede uddannelsesforløb på arbejdspladsen. En kvantitativ undersøgelse af medarbejdernes kompetencer

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN IT-frivillige giver værdi til borgere med funktionsnedsættelser Og borgere med funktionsnedsættelse giver værdi til IT-frivillige IT-frivillighed i samskabelse mellem civilsamfund,

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Mere end flødeskum Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indhold Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Side 1 Fakta om standardprogrammet Side 2 Holberghus - med løftet pande - og kvalitet Side

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet 1. januar 2015 Kridtsløjfen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet Kridtsløjfen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

SMITTE model for strategisk planlægning af arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet Firkløveret

SMITTE model for strategisk planlægning af arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet Firkløveret SMITTE model for strategisk planlægning af arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet Firkløveret Sammenhæng: I september 2013 på vores fælles pædagogiske dag i Firkløveret, udvalgte personalet

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard.

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard. 15-01-2009, Workshop Opsamling på workshop. Integrationsrådets organisering 2009. Indledning Integrationsrådet afholdt ekstraordinær workshop torsdag d. 15. januar 2009, for at tage stilling til rådets

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere