Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik:"

Transkript

1 Høringssvar vedrørende sundhedsplitik g idræts- g fritidsplitik: Der er indkmmet 21 høringssvar Høringssvar primært i frhld til Sundhedsplitik (markeret med FED) Høringssvar primært i frhld til Idræts- g fritidsplitik (almindelig) Høringssvar der gælder til begge plitikker (kursiv) Kmmentarer : Frivillighedsrådet 17/ Frivilligrådets kmmentarer til de t plitikker, sm er i høring: Generelt gælder det fr begge, at man synes der er mange gde intentiner g det er gdt at man kan se en sammenhæng mellem sundhedsplitikken g fritids Plitiken Frivilligrådet efterlyser Knkretisering, frslag til knkrete prjekter. Præcisering af, hvrnår, hvrdan, hvad man vil pnå med det man har skrevet. Hvem er ansvarlig fr gennemførelsen, så man pnår de mål man har sat sig fr. Hvrdan vil man måle, at man har nået sit mål? Der bør frmuleres en række kriterier, sm man kan måle på. Der skal afsætte penge i budgettet til prjekterne. Det er bedre at sætte sig ngle mindre mål, sm man så succesfuldt kan pnå, frem fr ngle stre mål, der aldrig fuldføres. Udvælg en 3 4 prjekter/handlingsplaner, gør dem meget knkrete g indgå et samarbejde med de frivillige freninger. I Fritidsplitikken mangler man at ind tænke de ældre sm en gruppe, der gså skal have adgang til idræt g fritidsmuligheder. Flkeplysningsrådet 7/ Idræts- g Fritidsplitikken: Indledningsvis er det Flkeplysningsrådet hldning, at det er gdt, at plitikkerne løbende bliver evalueret. Flkeplysningsrådet har drøftet Idræts- g Fritidsplitikken, g har 1

2 følgende kmmentarer g frslag til plitikken: - Flkeplysningsrådet bemærker g hilser velkmmen, at der frtsat stilles gratis kmmunale lkaler til rådighed fr freningerne. - Psitiv ver fr at urganiserede får mulighed fr at benytte lkaler, under frudsætning af, at det frtsat er det rganiserede freningsliv der pririteres først. - At sætningen: Man kan blive klg af at b i Ringsted (kapitel 3, afsnit A, pkt. 2) erstattes af følgende: Deltagelse i aftensklerne giver vksne faktisk viden m demkrati samt til en demkratisk livsfrm gennem inkluderende, rummelig g anerkendende undervisning. - At plitikken vil indehlde en pfrdring til at der etableres samarbejder g partnerskaber freninger g kmmune imellem, g at man respekterer hinandens behv g interesser. - At plitikken er en rdet plitik der gerne må knkretiseres yderligere. - Spørgsmål til kapitel 3, afsnit D, pkt. 2 Landsbyfællesskaberne sikres gde basisfaciliteter fr det lkale frenings- g idrætsliv : Hvad er landsbyfællesskab? Flkeplysningsrådet definerer Landsbyfællesskaber sm værende Ringsted Kmmunes landsbymiljøer. Hvad er basisfaciliteter? Flkeplysningsrådet definerer basisfaciliteter sm Gymnastiksal Baderum g tiletter Lkaler, fx faglkaler (køkken etc.), møde/klublkaler Udendørs areal (bldbane) Sundhedsplitikken: Flkeplysningsrådet har drøftet Sundhedsplitikken, g har følgende kmmentarer til plitikken: - Flkeplysningsrådet synes at der er mange gde intentiner i plitikken, g vi håber, at det er muligt at realisere dem alle. - At freningslivet g aftensklerne indskrives i plitikken sm aktive sparringspartnere i frbindelse med at gøre Ringsteds brgere sundere (fysisk g mentalt). - At ældre brgere frtsat sikres mulighed fr at dyrke idræt i dagtimerne i kmmunens haller g gymnastiksale mv. 2

3 Kmmentarer : Frivillige sciale freninger Strmøde 8/ Mange freninger synes det var meget materiale at skulle frhlde sig til. De har nk at se til med deres eget frivillige arbejde. Kmmentarer i øvrigt: Fr verrdnet Hvad vil kmmunen gøre helt knkret? Ønske m mere fkus på sundhed g frebyggelse fr krnikere Ønske m en patient cafe. Peter Stegmann 12/ Jeg har med str interesse læst udkastet til den nye Idræts- g Fritidsplitik fr Ringsted Kmmunens brgere g freningsliv. Indhldet sm sådan er jeg ikke uenig i - det virker både gennemtænkt g ambitiøst - men jeg savner, at det eksplicit fremgår, at det gså er vigtigt at tilknytte g/eller fasthlde de ældre årgange, således sm det gså har været nævnt landsplitisk. Betydningen af mtin fr at reducere eller mdvirke livsstilssygdmme må ikke undervurderes. I samme frbindelse har jeg et frslag, sm berører en afledt effekt af kmmunens nuværende medfinansiering af idrætslivet. Der gives tilskud til børn/unge under 25 år, hvis de udgør mere end 50% af idrætsfreningens samlede medlemstal (så vidt jeg husker), g dette tilskud er af meget str betydning fr de fleste idrætsfreninger. Den stre betydning kan medføre, at aktiviteter fr senirer begrænses eller fravælges fr ikke at miste tilskuddet. Hvis kmmunen er enig i, at der gså bør satses på senirer i freningslivet, bør tilskuddet ændres, så det er antallet af børn/unge g senirer tilsammen, der skal udgøre mindst de nævnte 50 %. Om alderen fr børn/unge så frtsat skal være 25 år, g m alderen fr senirer skal være 55+ eller 60+ må kmmunen vurdere nærmere, således at frslaget kan hldes udgiftsneutralt i frhld til det nuværende niveau. Kmmentarer : Ringsted Kmmunale Ungdmsskle 10/ Ungdmssklebestyrelsen vil gerne påpege at der er en signifikant sammenhæng mellem sundhedsniveau g uddannelsesniveau. Ringsted kmmune bør derfr gså i sundhedsplitikken sætte mål m højnelse af uddannelsesniveauet både blandt de unge g de 3

4 vksne. J bedre uddannede frældrene er, j mere mtiveres børnene til at uddanne sig, hvrfr det er vigtigt gså at højne uddannelsesniveauet hs den vksne del af beflkningen. Kmmentarer : MED-udvalget Dagmarsklen 23/ Sundhedsplitik: Bilag drøftet g taget til efterretning. Fritidsplitik: Gdt med samarbejde m fritidstilbud, men vigtigt, at der er klare retningslinjer fr pgavefrdeling mellem sklepgaver kntra fritidstilbudspgaver. Søhlmsklen 2/ MED-udvalget på Søhlmsklen har på sit møde 25/ drøftet det fremsendte materiale til udkast til revisin af Sundhedsplitikken g udkast til en ny Idræts- g Fritidsplitik. MED-udvalget har ingen bemærkninger til ngen af de t plitikker. Bruger- g pårørenderådet Knud Lavard Centret 8/ Bruger- g pårørenderådet finder det vigtigt at der er fkus på vedligehldende træning af ældre brgere på plejecentrene, fr at mdvirke fysisk inaktivitet g bevare mbiliteten. Ingen kmmentarer til idræts- g fritidsplitikken. MED-udvalget KLC 24/ Glad fr de mange psitive signaler g visiner, g vedkender at det er vigtigt at arbejde med livsstile, fr at sikre brgernes sundhed. Det vil gavne beberne på plejecentrene. Ingen kmmentarer til idræts- g fritidsplitikken. MED-udvalget Kværkeby Skle 16/ MED-udvalget ved Kværkeby Skle støtter de verrdnede intentiner i de t plitikker g imødeser det videre arbejde med at føre plitikkerne ud i livet. 4

5 Ældresagen 18/ Når kmmunerne i frbindelse med kmmunalrefrmen fik ansvaret fr sundheds- g frebyggelsesmrådet var det ud fra ønsket m, at man lkalt skulle priritere denne vigtige pgave g i erkendelse af, at de ressurcer man bruger på en gennemtænkt frebyggelsesindsats kmmer mangefld igen. Derfr har Ældre Sagen med str interesse læst det freliggende udkast til Sundhedsplitik Vi knstaterer, at udkastet er svært tilgængelig g desværre gså kendetegnet ved fravær af knkrete g retningsgivende handleplaner. Udkastet indehlder følgende hvedafsnit: 1. Udfrdringen med sundheden i Danmark g i Ringsted kmmune (side 3) 2. Visiner, Værdier, Principper, Indsatsmråder g Handleplan (siderne 4 g 5) 3. (siderne7-14) Ad. 1: Der henvises til, at man har skabt en masse erfaringer, udarbejdet g implementeret en række indsatser. Når man vedtager en ny sundhedsplitik, er det vigtigt at vide, hvad udgangspunktet er, g hvilke erfaringer, der er gjrt med den frrige sundhedsplan. Derfr vil vi freslå, at kmmunen beskriver de mange erfaringer, g hvad det er fr indsatser, man har udarbejdet g implementeret altså at man evaluerer sundhedsplanen fra Ad. 2: På disse 2 sider beskrives en række begreber: Plitik, visiner, verrdnede mål, værdier, principper, indsatsmråder g handleplaner. Når det er svært at frhlde sig til, skyldes det, at de fleste af disse rd ikke er defineret, g at den indbyrdes sammenhæng er ufrståelig. Blt 1 eksempel: Handleplanen (side 5) indehlder 2 punkter: Frmidlingsstrategi samt Opfølgning g revisin. Det er ikke dèt, de fleste frstår ved en handleplan. Vi vil freslå, at man vervejer at indskrænke brugen af fine rd men til gengæld definerer de begreber, der ønskes anvendt samt bruge dem i ngle meningsfyldte sammenhænge. Ad. 3: De 3 bilag indehlder en række facts, bl.a. fra den sundhedsprfil, sm Regin Sjælland har udarbejdet, men plysningerne på disse 4 sider indgår slet ikke i kmmunens sundhedsplitik. Efter Ældre Sagens pfattelse er det en str mangel, at sundhedsplitikken slet ikke indehlder en knkret beskrivelse af, 5

6 hvad det det fr handlinger, kmmunen agter at gennemføre på dette vigtige mråde. En sådan handleplan bør indehlde en beskrivelse af: De knkrete prjekter der agtes gennemført Hvilke resultatkrav man stiller Hvilke budgetter der afsættes til de enkelte frmål Hvem der har ansvaret fr gennemførelsen Hvrledes g hvrnår man vil måle effekten af indsatserne I vedhæftede bilag har Ældre Sagen udarbejdet et resume af: Hvrdan har du det? Mini-sundhedsprfil fr Ringsted kmmune Vi freslår, at kmmunen i den nye sundhedsplitik beskriver m - g i givet fald hvrdan - man agter at frbedre beflkningens sundhedsprfil på de mråder, hvr brgerne i Ringsted kmmune falder negativt ud i frhld til beflkningen i den øvrige del af Regin Sjælland. Vi skal på den baggrund anmde m, at der med udgangspunkt i de bemærkninger, vi har fremsat, udarbejdes et nyt plæg. Tinsldaten Februar 2012 Der er mange gde intentiner både i Byrådets visin g i plitikken, herunder styrkelse af kultur- g fritidstilbud til børn, g at gøre det nemt at kmme til at bevæge sig i naturen. Vi deltager p.t. i leg- g bevægelsesprjektet på vres mråde, sm er et partnerskab mellem freningsliv g kmmunale institutiner. Vi er glade fr prjektet g tænker, at vi gensidigt kan lære af hinanden. Der pstår udfrdringer undervejs i frm af, at pædagger g frivillige ledere ikke altid ser g frstår børn på samme måde. Det væsentlige er her at få kmmunikatinen mellem parterne til at virke. Vi tænker gså, at målsætningen m mere synliggørelse af aktiviteter på tværs af hele kmmunen er væsentlig, således at alle får mest mulig glæde af disse. Vi tænker gså, at synliggørelse g krdinering af brugen af haller m.v. er væsentlig, således at de fysiske faciliteter bliver brugt ptimalt både af ffentlige institutiner g i frhld til fritidsaktiviteter. I frhld til brug af Kærhave mrådet, kunne vi ønske, at det var lidt billigere at benytte mrådet. I frhld til sundhed tænker vi, at det er væsentligt at satse på frebyggelse, hvilket vi selv medvirker til via vres lkale sundhedsplitik, sm både mfatter kst, mtin g et afsnit m sygdm. 6

7 Kildesklen 23/ Kildesklens bestyrelse finder det psitivt, at kmmunen sætter fkus på brgernes sundhed g fritid. Vi mener dg, at i frhld til kst g sundhed, er det vigtigt, at kmmunen ikke laver en fælles kstplitik gældende fr alle institutiner, men i stedet beder alle m, med udgangspunkt i kmmunens verrdnede principper, m at lave en kstplitik tilpasset de enkelte institutiner. Vi vil freslå, at der fra kmmunens side afsættes et beløb til institutiner g skler, sm er specifikt øremærket til implementering af daglig mtin. Vi freslår ligeledes, at kmmunen pririterer cykelstier i alle dele af kmmunen højt, så det giver børnene mulighed fr at cykle sikkert til skle g fritidsaktiviteter. Gde fleksible transprtmuligheder vil ligeledes være med til at give flere mulighed fr at deltage i fritidsaktiviteter i hele Ringsted kmmune, det vil frmentligt øge sandsynligheden fr at børn g unge med særlige interesser gså kan få mulighed fr at dyrke dem, uanset hvr i kmmunen de br. Afslutningsvis mener bestyrelsen at det er bedre at frebygge end at helbrede, hvrfr vi synes det er vigtigt, at priritere venstående. Plejecenter Ortved 22/ Vi har ingen indsigelser, det ser flt ud. Træningsfunktinen 15/ Sundhedsplitikken har været drøftet på MED-udvalgets møde g MED-udvalget har følgende kmmentarer: Vedr. punkt 3 g 5 Det giver uklarhed, at de samme frmuleringer anvendes i frskellige faktabkse dels benævnt handlinger g dels benævnt principper: Fx at fremme lighed i sundhed. Vi ser meget frem til, at der anvendes samme skabeln g samme terminlgi ved alle Ringsted Kmmunes Plitikker. Vi frslår følgende tilføjelser, idet vi ikke finder mrådet dækket i Sundhedsplitikken (jf. Byrådets Hvedspr: Sundhedskmmune Ringsted): At understøtte at der er tilgængelige sundhedstilbud ved at 7

8 udvikle g synliggøre det nære sundhedsvæsen g ved at skabe sammenhæng fr brgeren på tværs af sektrer. Handlinger på dette er bla. etablering af Sundhedscenter med udgangspunkt i eksisterende bygninger på Knud Lavard Centret g et øget samarbejde med Reginen m knkrete sundhedsprjekter (jf. de frmulerede hensigtserklæringer i budget 2012) Idræts- g fritidsplitikken har været drøftet på MED udvalgsmøde 15/2. Der er ingen bemærkninger til plitikken Valdemarsklen 20/ Valdemarsklens MED udvalg bifalder både en sundhedsplitik g en ny idræts- g fritidsplitik g bakker p m frvaltningens udkast. Kværkeby IF 23/ Kværkeby IF har følgende kmmentarer til den nye idræts g fritidsplitik i Ringsted kmmune: Vi mangler virkelig nget mere knkret m hvrdan man sikre freningerne i de små landsbyer, især efter sklelukninger? Kunne det tænkes at man ønskede at gøre en ekstra indsats i landsbymråderne, fr at bevare freningerne g den nemme adgang til idræt, mtin g scialt samarbejde sm burde være en ret fr alle. Vi synes frslaget drejer sig meget mkring Ringsted bymidte, g der er meget få knkrete ideer mkring landsbyfreningerne. Vi har i frvejen svært ved at få af vide m vi verhved har lkaler at være i. Vi mener det er meget mærkværdig at man vælger at frfrdele Campus sklen frem fr de t andre verbygningsskler der er i kmmunen. Vi synes man burde revurdere Ringstedrdningen. Vi i Kværkeby vil super gerne udnytte alle vres gde muligheder herude g få så mange brgere til at dyrke idræt sm verhved mulighed. Vi ville rigtig gerne starte nget ældre idræt p. Men vi har måtte drppe vres ideer rigtig mange gange, da vi altid ligger på grænsen fr ver/under 25 år. Og det er da super ærgerligt at vi ikke kan tilbyde vres ældre brgere muligheden fr at dyrke idræt i den lkale frening. Kunne man evt. lave et lft på +45 år evt.? Et fælles bkingsystem synes vi lyder sm en rigtig gd ide, g ville lette vres arbejde meget, men vi mangler j stadig en masse ledige timer efter sklelukningerne. En måde man kunne styrke de frivilliges indsats kunne f.eks. være en 8

9 prisuddeling, hvr man hædre g takker de mange frivillige i kmmunen. Udver venstående synes vi at der er rigtig mange gde ting i frlaget gså, sm vi hilser hjertelig velkmment, g sm vi glæder s til at arbejde mere med. Vigersted skle 23/ Sklebestyrelsen på Vigersted Skle anerkender arbejdet med såvel Sundhedsplitik, sm Idræts- g Fritidsplitik. Vi ønsker at udtrykke vres generelle pbakning g psitive hldning til frslagene. Men på grund af mange andre g samtidig tidskrævende pgaver sm gså påligger sklebestyrelsen fr tiden, sm udløber af den nye g kmmende sklestruktur, ser vi s ikke i stand til at kmme med et uddybende g gennemarbejdet høringssvar nu. Børnehuset Tften 24/ Vi har behandlet materialet på MED-møde den 6. februar Vi har ingen tilføjelser. Teknisk Frvaltning 24/-2012 Kmmentarer til Fritidsplitikken: Teknisk Frvaltning bidrager til at øge kendskabet til de muligheder der er fr at kmme ud i naturen samt frmidler plevelsesmuligheder ved følgende aktuelle tiltag: Munkevejen; en kulturel cykelrute gennem Ringsted med sammenhæng til resten af Regin Sjælland g Nrdtyskland. Ruten frmidler både kulturhistrie i tilknytning til kristendmmen samt andre spændende naturplevelser g fritidstilbud. Cykelruten henvender sig både til turister g til lkale. Prjekt Friluftsfaciliteter i tilknytning til frtidsminder g fredede arealer, sm er støttet af Naturstyrelsen, arbejder med frmidling af kulturhistrien i tilknytning til frtidsminderne. Der psættes infrmatinstavler ved mkring 30 frtidsminder i det åbne land (udenfr skvene). Sjællandsleden, sm er et sammenhængende system af vandreruter fra Sjællands Odde til Stevns, går nu gså gennem Ringsted. Oplevelsesmulighederne langs ruten frmidles gså. Der er etableret en lkal skiltet rekreativ sti sm en rundtur mellem landsbyerne Vigersted g Kværkeby. En flder m stien (Rsengårdstien) frtæller m plevelsesmuligheder langs med 9

10 ruten. Oplevelsesmulighederne i Råen samt Bringstrup skv er ligeledes frmidlet ved beskrivelse på Ringsted.dk. Disse turer er ikke skiltet i marken. Der er flere lignende nærrekreative stier på vej. Eksisterende turmuligheder i skvene m.m. er samlet på Ringsted.dk: aspx Ideer til kmmende tiltag i fællesskab med andre frvaltninger: Frmidling af plevelses- g aktivitetsmuligheder i Kmmunen ved et enkelt pslag på hjemmesiden. Udføres i samarbejde med freningerne. (Freligger sm prjekt-idé). Udvikling af de grønne mråder med aktiviteter, sm passer til stedet g lkale behv. Ringsted Kmmune deltager aktivt i Vandrefestival Sjælland, sm er en årligt tilbagevendende begivenhed, der sætter fkus på vandring sm fysisk aktivitet. Det er i 2012 fjerde år, hvr festivalen afhldes. Ringsted har indtil nu været med hver gang. Der er indtil flere guidede vandreturer i Ringsted i de uger, hvr festivalen løber af stabelen. Freningernes dag 1 x hvert år, hvr de frskellige freninger frtæller m hvilke tilbud de har vil være til glæde fr byen mere liv i centrum samt til glæde fr freninger, sm kan få flere medlemmer. Kan evt. kbles sammen med sundhedstema sm f.eks. besøg af en sundhedsbus få målt din fysiske alder, sv. Er der knyttet penge til realisering af de frskellige mål? Bemærkninger til punkt d) sidste pind : Oplevelsesstien kmmer ikke mkring Gyrstinge sø i dens nuværende frm. Stien bliver primært til vandring g cykling. Ridning er ikke med i knceptet. Kmmentarer til sundhedsplitikken: Til punktet Eksempler på strukturel frebyggelse : Mtin på arbejdspladsen: Der bør gså være fkus på mulighed fr mtin fr kmmunens øvrige ansatte. Ideer til kmmende tiltag: 10

11 Øge kendskabet til mtinsmuligheder i naturen ved at synliggøre stifrløb g etablere blignære stier (f.eks. trampestier mkring landsbyerne). Samle alle infrmatiner m stier g aktivitetsmuligheder i uderummet på et sted på hjemmesiden en slags friluftsprtel. (Vi arbejder på det). Frtsat arbejde med Trafikhandleplanen sm bl.a. mfatter etablering af sikre transprtfrbindelser fr bløde trafikanter. Sundhedsplejen 27/-2012 Høringssvar af Fritidsplitik fr Ringsted Kmmune. Kmmentar fra Sundhedstjenesten. Frdele: - at sprt udøvelse bliver lettere tilgængelig fr alle. - At implementerer sklesprt i frbindelse med phld på sklen. ( Sm det f.eks. fregår på Dagmarsklen.) Begreber: - At anvende begreber sm at man kan bliver klg af at b i Ringsted (punkt a) har en værdiladning, sm kan fremtræde sm uhensigtsmæssigt. - Der bliver anvendt begreber sm idræt, kultur g fritid på skift. Er kultur en del af idræt? eller et idræt en del af kulturen? Fritidsaktiviteter: - Man kan frdele fritidsaktiviteter i nærmiljøet, fr de yngre sklebørn, således at musiksklen underviser på sklen g at eleven ikke selv skal sørge fr transprt til midt byen. - Fritidsaktiviteter til sklebørn kan med frdel udbydes tidligere på dagen, således at mulighederne øges fr større deltagelse (både børn af travle pendler familier, g børn af familier med få ressurcer.) - Muligheder fr at fagpersner sm kender børnene kan uddele fritidspas med henblik at afprøve frskellige sprtsgrene. - Vigtigt at man sm fagpersn hurtigt kan skabe sig et verblik på kmmunens tilbud af fritidsaktiviteter. - Tydeliggørelse af øknmiske tilskudsmuligheder til svage familier. 11

12 Campus: - Der er fkus på aktiviteter mkring Campus. Vi vil gerne henvise til pmærksmhed på at der stadig er verbygning på Vigersted g Benløse. Høringssvar til sundheds plitik fr Ringsted Kmmune fra Sundhedstjenesten.: Efter at have gennemlæst plægget er vi nysgerrige på hvrdan vi i Ringsted Kmmune definerer sundhed, idet gennemlæsningen af sundhedsprfilen g de valgte indsats mråder meget tager afsæt i en definitin der har fkus på det fysiske velvære meget hægtet p på KRAM faktrerne. Vi vil gerne henlede på de definitiner der er baggrund fr sundhedstjenestens indsatser i vres daglige arbejde, dels WHOs definitin fra 1948 g Antnvskys indflydelse på Jensen g Jhnsns sundhedsdefinitin fra 2000V. WHO 1948: Sundhed er en tilstand med fuldstændig fysisk, psykisk g scialt velbefindende - g ikke alene fravær af sygdm g svækkelse. Jensen g Jhnsn danske sundhedsfremme frskere definerer sundhed efter inspiratin af Antnvsky: Sundhed handler m følelsen af livsmd g livsglæde g følelsen af at kunne mestre hverdagslivets mange frskellige situatiner. Sundhed er at have en følelse af sammenhæng, dvs. begribelighed, håndterbarhed g meningsfuldhed. Er KRAM faktrerne udgangspunktet, ja så tænker vi at den bedste virkning af indsatser på det mråde gøres via den strukturelle frebyggelse, sådan sm det gså er skrevet i plægget p.5 under principper. Dette leder s til en refleksin ver m der i visinen under p.3 i stedet kunne stå: at skabe sunde rammer, der verflødiggør et valg ( = strukturel frebyggelse, exp: daglig løbetur i alle flkeskleklasser, daglig udetid med leg i alle dagtilbud, ingen pmmes frites eller sdavand /øl i sprtshaller). En anden refleksin: Hvrdan sikre vi lighed i sundhed g lige adgang til de tilbud vi sm Kmmune vælger at sætte i værk / støtte via freninger? Fr de brgere der ikke har adgang til internet -Fr de brgere der har meget få dansk kundskaber Fr de brgere der er intellektuelle svage. Har ikke svar, men kan se det er en stadig udfrdring fr s alle der møder disse brgergrupper. Aldersgrupper: De yngste brgere g børn g unge til 18 år: En sundhedsprfil kunne vervejes, men spørgsmålet er m vi ikke allerede kender rigelige mråder der kunne sættes ind på, g mråder der siger til 12

13 strækkeligt m hvr børn g unge har ndt i sundheden (udfra et bredere sundhedsbegreb end KRAM faktrerne) - 3 årige: tilknytning, m.h.b. frebygge videre sufficient udvikling, pnås ved at arbejde med frældrekmpetencer, frældreuddannelser, hvr knkret viden m det lille barn g udvikling frmidles. Susan Hart g Ole Henrik Hansen har netp på Børnefrum g ved fyraftensmøder påpeget vigtigheden af den tidlige tilknytning sm fundament fr alt hvad barnet videre skal lære sprg, sciale færdigheder, skrive, læse etc. g dermed grundlaget fr den sundhed der defineres sm følelsen af livsglæde, livsmd g at have følelsen af at kunne mestre hverdagslivets mange frskellige udfrdringer, g følelsen af begribelighed, håndterbarhed g meningsfuldhed. Børn der vkser p i familier g miljøer, der hæmmer barnets sunde g nrmale udvikling, ser vi en særlig pgave hs. Tænker her især på børn der vkser p i familier med frældre der har et alkhl prblem, børn af psykisk syge frældre, misbrugende frældre, eller frældre med lille frældrekmpetence.fr at få bygget det rette fundament fr al videre læring g dannelse har børn ene brug fr prfessinel støtte g msrg, fr krtere eller længere peride. Hel kntant støtte i frm af abnnement til fdbldklubben, buskrt til svømmeklubben, transprt til spejderhuset kunne ønskes. Når vi har den sundhedsrienterende samtale med det enkelte barn i sklen hører vi m de barriere der er fr ikke at kmme af sted sammen med kammeraterne, dels øknmien mens gså frældre indstilling til m det er vigtigt. Dette er en pædaggisk pgave, at få frældre til at se barnets behv, gså fr en sund udvikling ( Samme er mtalt i høringssvar til Fritidsplitikken ) Når der er udvalgt 3 indsats mråder ser vi gerne at de gså mfatter børnene, så f.eks. en indsats md alkhlmisbrug gså mfatter en børnegruppe fr de børn, der vkser p i den familie hvr frældrene hjælpes til at kmme ud af deres misbrug. Eller vervægt, at den mr der følges ved diætist, at der så samtidig ydes tilbud m at hendes børn _ hele familien får råd g vejledning. Rygning er på dagsrdenen ved vres hjemmebesøg i hjemmene, g bliver til stadighed italesat, ligeså ved sundhedssamtalerne i 6 g 8 klasse. Også her trr vi på at strukturelfrebyggelse er vejen frem. En indsats sm fysisk aktivitet gså blev rettet md alle børn g unge i skle g dagtilbud, hvr der nk er høj bevågenhed, men ikke knsekvent til alle kmmunens børn g unge, det er et valg fr den enkelte institutin. Her kunne vi ønske at man i højere grad arbejdede med strukturel frebyggelse. Vi støtter gerne p men har ikke magt eller mandag til at sætte det i værk, vi frmår kun at råde g vejlede på den enkelte institutin, skle g ver 13

14 r det enkelte barn. Sundhedstjenesten drøftet på persnalemøde feb

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet i dagtilbud, skler g fritidsrdninger Juni 2006 Udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe g Kmmunernes Landsfrening Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet i dagtilbud, skler g fritidsrdninger Tværministeriel arbejdsgruppe m sund livsstil g gd ernæring i dagtilbud, skler g fritidsrdninger Indhld 1. Indledning...3

Læs mere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere 1 REFERAT Af det ffentlige dialgmøde m Brnhlms Sekretariatet frivillighedsplitik Trsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere Prgram Kl. 16.00 Kl. 16.15 Kl. 16.25 Kl. 17.45 Kl. 18.10

Læs mere

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug Stine Finne Jakbsen & Katrine Schepelern Jhansen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug Publikatinen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug kan hentes fra

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 1 ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 Emne Side Ældrerådet 2 Lvgrundlaget g Scialministeriets vejledning m Ældreråd 2 Ældrerådet i relatin til frvaltningslven 3 Ældrerådets funktin 3 Minimumskrav

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Akkreditering Danmark

Akkreditering Danmark ANSØGNING OM AKKREDITERING DØGNTILBUD Oplysninger m ansøgersted Ansøgerstedets navn: Ungdmscentret Gjeddesgaard Falster Pstadresse: Kippingevej 44, 4840 Nørre Alslev Evt. hjemmesideadresse: www.gjeddesgaard-falster.dk

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Kom og vær med til at sætte gang i udviklingen

Kom og vær med til at sætte gang i udviklingen Opsamling fra mødet d. 22/4 2014 i Skyttehuset, arr. af Landsbyfrum: Km g vær med til at sætte gang i udviklingen Deltagere: ca. 70 persner Dagsrden: Kl. 18.00 kl. 18.45 Kl. 18.55 Kl. 19.55 Kl. 20.05 Kl.

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus

R E F E R A T !!!! Ekstraordinært møde. Fredensborg Seniorråd. TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus SenirRådet R E F E R A T Ekstrardinært møde Fredensbrg Senirråd TORSDAG den 6. marts 2014 kl. 9:00 Strtrmmen, Fredensbrg Rådhus Til stede: Anders Kpping, Anette Lewinsky, Finn Kamper-Jørgensen, Grethe

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune Persnaleafdelingen Arbejdsmiljøberetning 2011 fr Faxe Kmmune Et gdt arbejdsmiljø en gd vej at gå! 1 Indhld Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 12 Krisehjælp g psyklgisk

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere