Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik:"

Transkript

1 Høringssvar vedrørende sundhedsplitik g idræts- g fritidsplitik: Der er indkmmet 21 høringssvar Høringssvar primært i frhld til Sundhedsplitik (markeret med FED) Høringssvar primært i frhld til Idræts- g fritidsplitik (almindelig) Høringssvar der gælder til begge plitikker (kursiv) Kmmentarer : Frivillighedsrådet 17/ Frivilligrådets kmmentarer til de t plitikker, sm er i høring: Generelt gælder det fr begge, at man synes der er mange gde intentiner g det er gdt at man kan se en sammenhæng mellem sundhedsplitikken g fritids Plitiken Frivilligrådet efterlyser Knkretisering, frslag til knkrete prjekter. Præcisering af, hvrnår, hvrdan, hvad man vil pnå med det man har skrevet. Hvem er ansvarlig fr gennemførelsen, så man pnår de mål man har sat sig fr. Hvrdan vil man måle, at man har nået sit mål? Der bør frmuleres en række kriterier, sm man kan måle på. Der skal afsætte penge i budgettet til prjekterne. Det er bedre at sætte sig ngle mindre mål, sm man så succesfuldt kan pnå, frem fr ngle stre mål, der aldrig fuldføres. Udvælg en 3 4 prjekter/handlingsplaner, gør dem meget knkrete g indgå et samarbejde med de frivillige freninger. I Fritidsplitikken mangler man at ind tænke de ældre sm en gruppe, der gså skal have adgang til idræt g fritidsmuligheder. Flkeplysningsrådet 7/ Idræts- g Fritidsplitikken: Indledningsvis er det Flkeplysningsrådet hldning, at det er gdt, at plitikkerne løbende bliver evalueret. Flkeplysningsrådet har drøftet Idræts- g Fritidsplitikken, g har 1

2 følgende kmmentarer g frslag til plitikken: - Flkeplysningsrådet bemærker g hilser velkmmen, at der frtsat stilles gratis kmmunale lkaler til rådighed fr freningerne. - Psitiv ver fr at urganiserede får mulighed fr at benytte lkaler, under frudsætning af, at det frtsat er det rganiserede freningsliv der pririteres først. - At sætningen: Man kan blive klg af at b i Ringsted (kapitel 3, afsnit A, pkt. 2) erstattes af følgende: Deltagelse i aftensklerne giver vksne faktisk viden m demkrati samt til en demkratisk livsfrm gennem inkluderende, rummelig g anerkendende undervisning. - At plitikken vil indehlde en pfrdring til at der etableres samarbejder g partnerskaber freninger g kmmune imellem, g at man respekterer hinandens behv g interesser. - At plitikken er en rdet plitik der gerne må knkretiseres yderligere. - Spørgsmål til kapitel 3, afsnit D, pkt. 2 Landsbyfællesskaberne sikres gde basisfaciliteter fr det lkale frenings- g idrætsliv : Hvad er landsbyfællesskab? Flkeplysningsrådet definerer Landsbyfællesskaber sm værende Ringsted Kmmunes landsbymiljøer. Hvad er basisfaciliteter? Flkeplysningsrådet definerer basisfaciliteter sm Gymnastiksal Baderum g tiletter Lkaler, fx faglkaler (køkken etc.), møde/klublkaler Udendørs areal (bldbane) Sundhedsplitikken: Flkeplysningsrådet har drøftet Sundhedsplitikken, g har følgende kmmentarer til plitikken: - Flkeplysningsrådet synes at der er mange gde intentiner i plitikken, g vi håber, at det er muligt at realisere dem alle. - At freningslivet g aftensklerne indskrives i plitikken sm aktive sparringspartnere i frbindelse med at gøre Ringsteds brgere sundere (fysisk g mentalt). - At ældre brgere frtsat sikres mulighed fr at dyrke idræt i dagtimerne i kmmunens haller g gymnastiksale mv. 2

3 Kmmentarer : Frivillige sciale freninger Strmøde 8/ Mange freninger synes det var meget materiale at skulle frhlde sig til. De har nk at se til med deres eget frivillige arbejde. Kmmentarer i øvrigt: Fr verrdnet Hvad vil kmmunen gøre helt knkret? Ønske m mere fkus på sundhed g frebyggelse fr krnikere Ønske m en patient cafe. Peter Stegmann 12/ Jeg har med str interesse læst udkastet til den nye Idræts- g Fritidsplitik fr Ringsted Kmmunens brgere g freningsliv. Indhldet sm sådan er jeg ikke uenig i - det virker både gennemtænkt g ambitiøst - men jeg savner, at det eksplicit fremgår, at det gså er vigtigt at tilknytte g/eller fasthlde de ældre årgange, således sm det gså har været nævnt landsplitisk. Betydningen af mtin fr at reducere eller mdvirke livsstilssygdmme må ikke undervurderes. I samme frbindelse har jeg et frslag, sm berører en afledt effekt af kmmunens nuværende medfinansiering af idrætslivet. Der gives tilskud til børn/unge under 25 år, hvis de udgør mere end 50% af idrætsfreningens samlede medlemstal (så vidt jeg husker), g dette tilskud er af meget str betydning fr de fleste idrætsfreninger. Den stre betydning kan medføre, at aktiviteter fr senirer begrænses eller fravælges fr ikke at miste tilskuddet. Hvis kmmunen er enig i, at der gså bør satses på senirer i freningslivet, bør tilskuddet ændres, så det er antallet af børn/unge g senirer tilsammen, der skal udgøre mindst de nævnte 50 %. Om alderen fr børn/unge så frtsat skal være 25 år, g m alderen fr senirer skal være 55+ eller 60+ må kmmunen vurdere nærmere, således at frslaget kan hldes udgiftsneutralt i frhld til det nuværende niveau. Kmmentarer : Ringsted Kmmunale Ungdmsskle 10/ Ungdmssklebestyrelsen vil gerne påpege at der er en signifikant sammenhæng mellem sundhedsniveau g uddannelsesniveau. Ringsted kmmune bør derfr gså i sundhedsplitikken sætte mål m højnelse af uddannelsesniveauet både blandt de unge g de 3

4 vksne. J bedre uddannede frældrene er, j mere mtiveres børnene til at uddanne sig, hvrfr det er vigtigt gså at højne uddannelsesniveauet hs den vksne del af beflkningen. Kmmentarer : MED-udvalget Dagmarsklen 23/ Sundhedsplitik: Bilag drøftet g taget til efterretning. Fritidsplitik: Gdt med samarbejde m fritidstilbud, men vigtigt, at der er klare retningslinjer fr pgavefrdeling mellem sklepgaver kntra fritidstilbudspgaver. Søhlmsklen 2/ MED-udvalget på Søhlmsklen har på sit møde 25/ drøftet det fremsendte materiale til udkast til revisin af Sundhedsplitikken g udkast til en ny Idræts- g Fritidsplitik. MED-udvalget har ingen bemærkninger til ngen af de t plitikker. Bruger- g pårørenderådet Knud Lavard Centret 8/ Bruger- g pårørenderådet finder det vigtigt at der er fkus på vedligehldende træning af ældre brgere på plejecentrene, fr at mdvirke fysisk inaktivitet g bevare mbiliteten. Ingen kmmentarer til idræts- g fritidsplitikken. MED-udvalget KLC 24/ Glad fr de mange psitive signaler g visiner, g vedkender at det er vigtigt at arbejde med livsstile, fr at sikre brgernes sundhed. Det vil gavne beberne på plejecentrene. Ingen kmmentarer til idræts- g fritidsplitikken. MED-udvalget Kværkeby Skle 16/ MED-udvalget ved Kværkeby Skle støtter de verrdnede intentiner i de t plitikker g imødeser det videre arbejde med at føre plitikkerne ud i livet. 4

5 Ældresagen 18/ Når kmmunerne i frbindelse med kmmunalrefrmen fik ansvaret fr sundheds- g frebyggelsesmrådet var det ud fra ønsket m, at man lkalt skulle priritere denne vigtige pgave g i erkendelse af, at de ressurcer man bruger på en gennemtænkt frebyggelsesindsats kmmer mangefld igen. Derfr har Ældre Sagen med str interesse læst det freliggende udkast til Sundhedsplitik Vi knstaterer, at udkastet er svært tilgængelig g desværre gså kendetegnet ved fravær af knkrete g retningsgivende handleplaner. Udkastet indehlder følgende hvedafsnit: 1. Udfrdringen med sundheden i Danmark g i Ringsted kmmune (side 3) 2. Visiner, Værdier, Principper, Indsatsmråder g Handleplan (siderne 4 g 5) 3. (siderne7-14) Ad. 1: Der henvises til, at man har skabt en masse erfaringer, udarbejdet g implementeret en række indsatser. Når man vedtager en ny sundhedsplitik, er det vigtigt at vide, hvad udgangspunktet er, g hvilke erfaringer, der er gjrt med den frrige sundhedsplan. Derfr vil vi freslå, at kmmunen beskriver de mange erfaringer, g hvad det er fr indsatser, man har udarbejdet g implementeret altså at man evaluerer sundhedsplanen fra Ad. 2: På disse 2 sider beskrives en række begreber: Plitik, visiner, verrdnede mål, værdier, principper, indsatsmråder g handleplaner. Når det er svært at frhlde sig til, skyldes det, at de fleste af disse rd ikke er defineret, g at den indbyrdes sammenhæng er ufrståelig. Blt 1 eksempel: Handleplanen (side 5) indehlder 2 punkter: Frmidlingsstrategi samt Opfølgning g revisin. Det er ikke dèt, de fleste frstår ved en handleplan. Vi vil freslå, at man vervejer at indskrænke brugen af fine rd men til gengæld definerer de begreber, der ønskes anvendt samt bruge dem i ngle meningsfyldte sammenhænge. Ad. 3: De 3 bilag indehlder en række facts, bl.a. fra den sundhedsprfil, sm Regin Sjælland har udarbejdet, men plysningerne på disse 4 sider indgår slet ikke i kmmunens sundhedsplitik. Efter Ældre Sagens pfattelse er det en str mangel, at sundhedsplitikken slet ikke indehlder en knkret beskrivelse af, 5

6 hvad det det fr handlinger, kmmunen agter at gennemføre på dette vigtige mråde. En sådan handleplan bør indehlde en beskrivelse af: De knkrete prjekter der agtes gennemført Hvilke resultatkrav man stiller Hvilke budgetter der afsættes til de enkelte frmål Hvem der har ansvaret fr gennemførelsen Hvrledes g hvrnår man vil måle effekten af indsatserne I vedhæftede bilag har Ældre Sagen udarbejdet et resume af: Hvrdan har du det? Mini-sundhedsprfil fr Ringsted kmmune Vi freslår, at kmmunen i den nye sundhedsplitik beskriver m - g i givet fald hvrdan - man agter at frbedre beflkningens sundhedsprfil på de mråder, hvr brgerne i Ringsted kmmune falder negativt ud i frhld til beflkningen i den øvrige del af Regin Sjælland. Vi skal på den baggrund anmde m, at der med udgangspunkt i de bemærkninger, vi har fremsat, udarbejdes et nyt plæg. Tinsldaten Februar 2012 Der er mange gde intentiner både i Byrådets visin g i plitikken, herunder styrkelse af kultur- g fritidstilbud til børn, g at gøre det nemt at kmme til at bevæge sig i naturen. Vi deltager p.t. i leg- g bevægelsesprjektet på vres mråde, sm er et partnerskab mellem freningsliv g kmmunale institutiner. Vi er glade fr prjektet g tænker, at vi gensidigt kan lære af hinanden. Der pstår udfrdringer undervejs i frm af, at pædagger g frivillige ledere ikke altid ser g frstår børn på samme måde. Det væsentlige er her at få kmmunikatinen mellem parterne til at virke. Vi tænker gså, at målsætningen m mere synliggørelse af aktiviteter på tværs af hele kmmunen er væsentlig, således at alle får mest mulig glæde af disse. Vi tænker gså, at synliggørelse g krdinering af brugen af haller m.v. er væsentlig, således at de fysiske faciliteter bliver brugt ptimalt både af ffentlige institutiner g i frhld til fritidsaktiviteter. I frhld til brug af Kærhave mrådet, kunne vi ønske, at det var lidt billigere at benytte mrådet. I frhld til sundhed tænker vi, at det er væsentligt at satse på frebyggelse, hvilket vi selv medvirker til via vres lkale sundhedsplitik, sm både mfatter kst, mtin g et afsnit m sygdm. 6

7 Kildesklen 23/ Kildesklens bestyrelse finder det psitivt, at kmmunen sætter fkus på brgernes sundhed g fritid. Vi mener dg, at i frhld til kst g sundhed, er det vigtigt, at kmmunen ikke laver en fælles kstplitik gældende fr alle institutiner, men i stedet beder alle m, med udgangspunkt i kmmunens verrdnede principper, m at lave en kstplitik tilpasset de enkelte institutiner. Vi vil freslå, at der fra kmmunens side afsættes et beløb til institutiner g skler, sm er specifikt øremærket til implementering af daglig mtin. Vi freslår ligeledes, at kmmunen pririterer cykelstier i alle dele af kmmunen højt, så det giver børnene mulighed fr at cykle sikkert til skle g fritidsaktiviteter. Gde fleksible transprtmuligheder vil ligeledes være med til at give flere mulighed fr at deltage i fritidsaktiviteter i hele Ringsted kmmune, det vil frmentligt øge sandsynligheden fr at børn g unge med særlige interesser gså kan få mulighed fr at dyrke dem, uanset hvr i kmmunen de br. Afslutningsvis mener bestyrelsen at det er bedre at frebygge end at helbrede, hvrfr vi synes det er vigtigt, at priritere venstående. Plejecenter Ortved 22/ Vi har ingen indsigelser, det ser flt ud. Træningsfunktinen 15/ Sundhedsplitikken har været drøftet på MED-udvalgets møde g MED-udvalget har følgende kmmentarer: Vedr. punkt 3 g 5 Det giver uklarhed, at de samme frmuleringer anvendes i frskellige faktabkse dels benævnt handlinger g dels benævnt principper: Fx at fremme lighed i sundhed. Vi ser meget frem til, at der anvendes samme skabeln g samme terminlgi ved alle Ringsted Kmmunes Plitikker. Vi frslår følgende tilføjelser, idet vi ikke finder mrådet dækket i Sundhedsplitikken (jf. Byrådets Hvedspr: Sundhedskmmune Ringsted): At understøtte at der er tilgængelige sundhedstilbud ved at 7

8 udvikle g synliggøre det nære sundhedsvæsen g ved at skabe sammenhæng fr brgeren på tværs af sektrer. Handlinger på dette er bla. etablering af Sundhedscenter med udgangspunkt i eksisterende bygninger på Knud Lavard Centret g et øget samarbejde med Reginen m knkrete sundhedsprjekter (jf. de frmulerede hensigtserklæringer i budget 2012) Idræts- g fritidsplitikken har været drøftet på MED udvalgsmøde 15/2. Der er ingen bemærkninger til plitikken Valdemarsklen 20/ Valdemarsklens MED udvalg bifalder både en sundhedsplitik g en ny idræts- g fritidsplitik g bakker p m frvaltningens udkast. Kværkeby IF 23/ Kværkeby IF har følgende kmmentarer til den nye idræts g fritidsplitik i Ringsted kmmune: Vi mangler virkelig nget mere knkret m hvrdan man sikre freningerne i de små landsbyer, især efter sklelukninger? Kunne det tænkes at man ønskede at gøre en ekstra indsats i landsbymråderne, fr at bevare freningerne g den nemme adgang til idræt, mtin g scialt samarbejde sm burde være en ret fr alle. Vi synes frslaget drejer sig meget mkring Ringsted bymidte, g der er meget få knkrete ideer mkring landsbyfreningerne. Vi har i frvejen svært ved at få af vide m vi verhved har lkaler at være i. Vi mener det er meget mærkværdig at man vælger at frfrdele Campus sklen frem fr de t andre verbygningsskler der er i kmmunen. Vi synes man burde revurdere Ringstedrdningen. Vi i Kværkeby vil super gerne udnytte alle vres gde muligheder herude g få så mange brgere til at dyrke idræt sm verhved mulighed. Vi ville rigtig gerne starte nget ældre idræt p. Men vi har måtte drppe vres ideer rigtig mange gange, da vi altid ligger på grænsen fr ver/under 25 år. Og det er da super ærgerligt at vi ikke kan tilbyde vres ældre brgere muligheden fr at dyrke idræt i den lkale frening. Kunne man evt. lave et lft på +45 år evt.? Et fælles bkingsystem synes vi lyder sm en rigtig gd ide, g ville lette vres arbejde meget, men vi mangler j stadig en masse ledige timer efter sklelukningerne. En måde man kunne styrke de frivilliges indsats kunne f.eks. være en 8

9 prisuddeling, hvr man hædre g takker de mange frivillige i kmmunen. Udver venstående synes vi at der er rigtig mange gde ting i frlaget gså, sm vi hilser hjertelig velkmment, g sm vi glæder s til at arbejde mere med. Vigersted skle 23/ Sklebestyrelsen på Vigersted Skle anerkender arbejdet med såvel Sundhedsplitik, sm Idræts- g Fritidsplitik. Vi ønsker at udtrykke vres generelle pbakning g psitive hldning til frslagene. Men på grund af mange andre g samtidig tidskrævende pgaver sm gså påligger sklebestyrelsen fr tiden, sm udløber af den nye g kmmende sklestruktur, ser vi s ikke i stand til at kmme med et uddybende g gennemarbejdet høringssvar nu. Børnehuset Tften 24/ Vi har behandlet materialet på MED-møde den 6. februar Vi har ingen tilføjelser. Teknisk Frvaltning 24/-2012 Kmmentarer til Fritidsplitikken: Teknisk Frvaltning bidrager til at øge kendskabet til de muligheder der er fr at kmme ud i naturen samt frmidler plevelsesmuligheder ved følgende aktuelle tiltag: Munkevejen; en kulturel cykelrute gennem Ringsted med sammenhæng til resten af Regin Sjælland g Nrdtyskland. Ruten frmidler både kulturhistrie i tilknytning til kristendmmen samt andre spændende naturplevelser g fritidstilbud. Cykelruten henvender sig både til turister g til lkale. Prjekt Friluftsfaciliteter i tilknytning til frtidsminder g fredede arealer, sm er støttet af Naturstyrelsen, arbejder med frmidling af kulturhistrien i tilknytning til frtidsminderne. Der psættes infrmatinstavler ved mkring 30 frtidsminder i det åbne land (udenfr skvene). Sjællandsleden, sm er et sammenhængende system af vandreruter fra Sjællands Odde til Stevns, går nu gså gennem Ringsted. Oplevelsesmulighederne langs ruten frmidles gså. Der er etableret en lkal skiltet rekreativ sti sm en rundtur mellem landsbyerne Vigersted g Kværkeby. En flder m stien (Rsengårdstien) frtæller m plevelsesmuligheder langs med 9

10 ruten. Oplevelsesmulighederne i Råen samt Bringstrup skv er ligeledes frmidlet ved beskrivelse på Ringsted.dk. Disse turer er ikke skiltet i marken. Der er flere lignende nærrekreative stier på vej. Eksisterende turmuligheder i skvene m.m. er samlet på Ringsted.dk: aspx Ideer til kmmende tiltag i fællesskab med andre frvaltninger: Frmidling af plevelses- g aktivitetsmuligheder i Kmmunen ved et enkelt pslag på hjemmesiden. Udføres i samarbejde med freningerne. (Freligger sm prjekt-idé). Udvikling af de grønne mråder med aktiviteter, sm passer til stedet g lkale behv. Ringsted Kmmune deltager aktivt i Vandrefestival Sjælland, sm er en årligt tilbagevendende begivenhed, der sætter fkus på vandring sm fysisk aktivitet. Det er i 2012 fjerde år, hvr festivalen afhldes. Ringsted har indtil nu været med hver gang. Der er indtil flere guidede vandreturer i Ringsted i de uger, hvr festivalen løber af stabelen. Freningernes dag 1 x hvert år, hvr de frskellige freninger frtæller m hvilke tilbud de har vil være til glæde fr byen mere liv i centrum samt til glæde fr freninger, sm kan få flere medlemmer. Kan evt. kbles sammen med sundhedstema sm f.eks. besøg af en sundhedsbus få målt din fysiske alder, sv. Er der knyttet penge til realisering af de frskellige mål? Bemærkninger til punkt d) sidste pind : Oplevelsesstien kmmer ikke mkring Gyrstinge sø i dens nuværende frm. Stien bliver primært til vandring g cykling. Ridning er ikke med i knceptet. Kmmentarer til sundhedsplitikken: Til punktet Eksempler på strukturel frebyggelse : Mtin på arbejdspladsen: Der bør gså være fkus på mulighed fr mtin fr kmmunens øvrige ansatte. Ideer til kmmende tiltag: 10

11 Øge kendskabet til mtinsmuligheder i naturen ved at synliggøre stifrløb g etablere blignære stier (f.eks. trampestier mkring landsbyerne). Samle alle infrmatiner m stier g aktivitetsmuligheder i uderummet på et sted på hjemmesiden en slags friluftsprtel. (Vi arbejder på det). Frtsat arbejde med Trafikhandleplanen sm bl.a. mfatter etablering af sikre transprtfrbindelser fr bløde trafikanter. Sundhedsplejen 27/-2012 Høringssvar af Fritidsplitik fr Ringsted Kmmune. Kmmentar fra Sundhedstjenesten. Frdele: - at sprt udøvelse bliver lettere tilgængelig fr alle. - At implementerer sklesprt i frbindelse med phld på sklen. ( Sm det f.eks. fregår på Dagmarsklen.) Begreber: - At anvende begreber sm at man kan bliver klg af at b i Ringsted (punkt a) har en værdiladning, sm kan fremtræde sm uhensigtsmæssigt. - Der bliver anvendt begreber sm idræt, kultur g fritid på skift. Er kultur en del af idræt? eller et idræt en del af kulturen? Fritidsaktiviteter: - Man kan frdele fritidsaktiviteter i nærmiljøet, fr de yngre sklebørn, således at musiksklen underviser på sklen g at eleven ikke selv skal sørge fr transprt til midt byen. - Fritidsaktiviteter til sklebørn kan med frdel udbydes tidligere på dagen, således at mulighederne øges fr større deltagelse (både børn af travle pendler familier, g børn af familier med få ressurcer.) - Muligheder fr at fagpersner sm kender børnene kan uddele fritidspas med henblik at afprøve frskellige sprtsgrene. - Vigtigt at man sm fagpersn hurtigt kan skabe sig et verblik på kmmunens tilbud af fritidsaktiviteter. - Tydeliggørelse af øknmiske tilskudsmuligheder til svage familier. 11

12 Campus: - Der er fkus på aktiviteter mkring Campus. Vi vil gerne henvise til pmærksmhed på at der stadig er verbygning på Vigersted g Benløse. Høringssvar til sundheds plitik fr Ringsted Kmmune fra Sundhedstjenesten.: Efter at have gennemlæst plægget er vi nysgerrige på hvrdan vi i Ringsted Kmmune definerer sundhed, idet gennemlæsningen af sundhedsprfilen g de valgte indsats mråder meget tager afsæt i en definitin der har fkus på det fysiske velvære meget hægtet p på KRAM faktrerne. Vi vil gerne henlede på de definitiner der er baggrund fr sundhedstjenestens indsatser i vres daglige arbejde, dels WHOs definitin fra 1948 g Antnvskys indflydelse på Jensen g Jhnsns sundhedsdefinitin fra 2000V. WHO 1948: Sundhed er en tilstand med fuldstændig fysisk, psykisk g scialt velbefindende - g ikke alene fravær af sygdm g svækkelse. Jensen g Jhnsn danske sundhedsfremme frskere definerer sundhed efter inspiratin af Antnvsky: Sundhed handler m følelsen af livsmd g livsglæde g følelsen af at kunne mestre hverdagslivets mange frskellige situatiner. Sundhed er at have en følelse af sammenhæng, dvs. begribelighed, håndterbarhed g meningsfuldhed. Er KRAM faktrerne udgangspunktet, ja så tænker vi at den bedste virkning af indsatser på det mråde gøres via den strukturelle frebyggelse, sådan sm det gså er skrevet i plægget p.5 under principper. Dette leder s til en refleksin ver m der i visinen under p.3 i stedet kunne stå: at skabe sunde rammer, der verflødiggør et valg ( = strukturel frebyggelse, exp: daglig løbetur i alle flkeskleklasser, daglig udetid med leg i alle dagtilbud, ingen pmmes frites eller sdavand /øl i sprtshaller). En anden refleksin: Hvrdan sikre vi lighed i sundhed g lige adgang til de tilbud vi sm Kmmune vælger at sætte i værk / støtte via freninger? Fr de brgere der ikke har adgang til internet -Fr de brgere der har meget få dansk kundskaber Fr de brgere der er intellektuelle svage. Har ikke svar, men kan se det er en stadig udfrdring fr s alle der møder disse brgergrupper. Aldersgrupper: De yngste brgere g børn g unge til 18 år: En sundhedsprfil kunne vervejes, men spørgsmålet er m vi ikke allerede kender rigelige mråder der kunne sættes ind på, g mråder der siger til 12

13 strækkeligt m hvr børn g unge har ndt i sundheden (udfra et bredere sundhedsbegreb end KRAM faktrerne) - 3 årige: tilknytning, m.h.b. frebygge videre sufficient udvikling, pnås ved at arbejde med frældrekmpetencer, frældreuddannelser, hvr knkret viden m det lille barn g udvikling frmidles. Susan Hart g Ole Henrik Hansen har netp på Børnefrum g ved fyraftensmøder påpeget vigtigheden af den tidlige tilknytning sm fundament fr alt hvad barnet videre skal lære sprg, sciale færdigheder, skrive, læse etc. g dermed grundlaget fr den sundhed der defineres sm følelsen af livsglæde, livsmd g at have følelsen af at kunne mestre hverdagslivets mange frskellige udfrdringer, g følelsen af begribelighed, håndterbarhed g meningsfuldhed. Børn der vkser p i familier g miljøer, der hæmmer barnets sunde g nrmale udvikling, ser vi en særlig pgave hs. Tænker her især på børn der vkser p i familier med frældre der har et alkhl prblem, børn af psykisk syge frældre, misbrugende frældre, eller frældre med lille frældrekmpetence.fr at få bygget det rette fundament fr al videre læring g dannelse har børn ene brug fr prfessinel støtte g msrg, fr krtere eller længere peride. Hel kntant støtte i frm af abnnement til fdbldklubben, buskrt til svømmeklubben, transprt til spejderhuset kunne ønskes. Når vi har den sundhedsrienterende samtale med det enkelte barn i sklen hører vi m de barriere der er fr ikke at kmme af sted sammen med kammeraterne, dels øknmien mens gså frældre indstilling til m det er vigtigt. Dette er en pædaggisk pgave, at få frældre til at se barnets behv, gså fr en sund udvikling ( Samme er mtalt i høringssvar til Fritidsplitikken ) Når der er udvalgt 3 indsats mråder ser vi gerne at de gså mfatter børnene, så f.eks. en indsats md alkhlmisbrug gså mfatter en børnegruppe fr de børn, der vkser p i den familie hvr frældrene hjælpes til at kmme ud af deres misbrug. Eller vervægt, at den mr der følges ved diætist, at der så samtidig ydes tilbud m at hendes børn _ hele familien får råd g vejledning. Rygning er på dagsrdenen ved vres hjemmebesøg i hjemmene, g bliver til stadighed italesat, ligeså ved sundhedssamtalerne i 6 g 8 klasse. Også her trr vi på at strukturelfrebyggelse er vejen frem. En indsats sm fysisk aktivitet gså blev rettet md alle børn g unge i skle g dagtilbud, hvr der nk er høj bevågenhed, men ikke knsekvent til alle kmmunens børn g unge, det er et valg fr den enkelte institutin. Her kunne vi ønske at man i højere grad arbejdede med strukturel frebyggelse. Vi støtter gerne p men har ikke magt eller mandag til at sætte det i værk, vi frmår kun at råde g vejlede på den enkelte institutin, skle g ver 13

14 r det enkelte barn. Sundhedstjenesten drøftet på persnalemøde feb

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge.

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge. Særlig msrg g tryghed fr: Trivsel fr alle Familien Handicappede Ældre Psykisk g fysisk syge Flygtninge Nærdemkrati Byrådet ud til brgerne Gennemsigtigt g åbent demkrati Styrkelse af lkalrådene Udvikling

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

FRITIDSPOLITIK 2012-2016

FRITIDSPOLITIK 2012-2016 FRITIDSPOLITIK 2012-2016 Mrsø kmmunes plitik fr fritidsmrådet består af en plitisk strategi g en række indsatser. I den plitiske strategi vil der stå ngle mål g hensigtserklæringer. Disse skal så udmøntes

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Sundhedspolitik 2014-2017

Sundhedspolitik 2014-2017 Sundhedsplitik 2014-2017 INDHOLD Frrd... 3 Indledning... 5 Sundhed mere end livsstil... 6 Plitiske mål... 9 1. Øget lighed i sundhed... 10 2. Sundere rammer fr børn g unge... 11 3. Ensmhed skal frebygges...

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Det samarbejdende velfærdssamfund. Holger Højlund Institut for ledelse, politik og filosofi CBS, hoh.mpp@cbs.dk

Det samarbejdende velfærdssamfund. Holger Højlund Institut for ledelse, politik og filosofi CBS, hoh.mpp@cbs.dk Det samarbejdende velfærdssamfund Hlger Højlund Institut fr ledelse, plitik g filsfi CBS, hh.mpp@cbs.dk Dagens temaer Partnerskaber**+*det*samarbejdende*velfærdssamfund4 Eksempler*på*tværgående*samarbejde*med*civilsamfundet*i*spil***4

Læs mere

Evaluering af Stenløse Kulturhus

Evaluering af Stenløse Kulturhus Evaluering af Stenløse Kulturhus Evalueringen er udarbejdet i maj-juni 2016 Af Egedal Kmmune 1 Indhld Indledning... 3 Baggrund... 3 Metde... 4 Sammenhæng på tværs af huset... 5 Et brugerstyret hus... 7

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13.03.2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE

Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13.03.2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE Møde i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 13.03.2007, Kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Besøg hs Sundhed & Frebyggelses decentrale enheder 2... Frventet regnskab fr 2006.

Læs mere

Holstebro SvømmeClub

Holstebro SvømmeClub Hlstebr SvømmeClub Rygeplitik Alkhlplitik Pædfiliplitik Plitik fr frebyggelse af spisevægring Hlstebr SvømmeClub HSC s Rygeplitik I HSC er vi enige m, at: Rygning er ufrenelig med aktiv udøvelse af idræt.

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken. Livsstilsbesøg

Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken. Livsstilsbesøg Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken Livsstilsbesøg Arbejdsskemaet udfyldes i frbindelse med de t livsstilsbesøg g afleveres efterfølgende til sundhedskrdinatr Katrine Crtnum-Fly. Barnets navn: Barnets

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2011/2012 Marbæksklen i Skibby, nvember 2012 Sklebestyrelsens sammensætning i skleåret 2011/2012 efter nyvalg april 2010: Frældrerepræsentanter: Bjarne Rasmussen Frmand Jette Christensen

Læs mere

Handleplan mad og måltider Indsatsområde i skoleåret 2008/2009

Handleplan mad og måltider Indsatsområde i skoleåret 2008/2009 Lystrup Skle Dat: Juni 2008 Handleplan mad g måltider Indsatsmråde i skleåret 2008/2009 Indledning Indtil smmerferien i 2007 var sklens kantine karakteriseret sm en minikantine, sm alene udbød frkstretter,

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune Handicaprådet ilnavn: handicaprådets årsrapprt 2008, 27. januar udgave Årsrapprt 2008 Handicaprådet i Gentfte ÅRSRAPPORT 2009 Handicaprådet i Gentfte Kmmune Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Frmål g pgaver...

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Opsamling på møde med landmændene i Landbruget i Landskabet

Opsamling på møde med landmændene i Landbruget i Landskabet 25. marts 2015 Opsamling på møde med landmændene i Landbruget i Landskabet Afhldt nsdag, den 25. februar 2015 Erfaringer g læring af prjektfrløbet landmændene Frmålet med prjektet har været at udfrdre

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold.

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold. Vres klub - Hammel GF Fdbld - På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fdbld Hammel GF Fdbld undersøger sit DNA Udarbejdet af: AFSNIT: 1. Overrdnet m undersøgelsen 2. Sammenfatning 3. Diagrammer;

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsrden til møde i Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget Mødetidspunkt 28-10-2015 17:00 Mødeafhldelse Mødelkale D Indhldsfrtegnelse Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget 28-10-2015 17:00 1 (Åben)

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Februar 2008 Blad 739

Februar 2008 Blad 739 Februar 2008 Blad 739 Nye tider, ny kultur- g fritidsplitik BKF`s kultur- g fritidsudspil er i disse dage på vej ud til BKF`s medlemmer. Endvidere sendes der et antal eksemplarer til den enkelte kmmune

Læs mere

Vidensrejse. Ontario, Canada. 28. maj 1. juni 2016

Vidensrejse. Ontario, Canada. 28. maj 1. juni 2016 Vidensrejse Ontari, Canada 28. maj 1. juni 2016 Indhld Indledning... 3 Prgram... 4 Inspiratin g refleksin ver besøget... 5 Side 2 af 6 Indledning Børn & Familieudvalget, direktøren fr Børn & Kultur, chef

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Hvorfor bruge dette værktøj?

Hvorfor bruge dette værktøj? Indhld Intr... 3 Hvrfr bruge dette værktøj?... 4 Fakta m den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 5 Aktivitetscirklen fr den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 6 Frtælling... 7 Fkus...

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune:Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Overlade Skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Lene Juel Petersen Kntaktplysninger:

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Sklebestyrelsen Ølsted Skle Dagsrden g referat til møde den 23. september 2008 kl. 19.00 til 21.30 i mødelkalet 1/7 Medlemmer: Klaus Jakbsen, frmand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tlstrup Nielsen

Læs mere