KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSORIUM. 1. Baggrund. Udfordringerne i vandsektoren"

Transkript

1 KOMMISSORIUM Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af de kommunalt ejede vandselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal i en fælles koncern. 1. Baggrund Udfordringerne i vandsektoren Vandselskaberne står overfor en række udfordringer. Vandsektorloven stiller krav om fortsat øget effektivisering af driften i selskaberne. Via den statslige benchmarking og prisloftsregulering stilles der krav om en årlig effektivisering af driften på 3-5 %. Fremadrettet forventes der ligeledes krav til effektivisering af selskabernes anlægsinvesteringer. Udover at selskaberne løbende skal kunne indfri kravene til effektiviseringsgevinster, udfordrer de stadig stigende krav til benchmarking og øvrig indrapportering af data til Forsyningssekretariatet forsyningernes administrative kapacitet og kræver, at selskaberne råder over en robust og bred kompetence inden for feltet. Klimaudfordringerne stiller stadig større krav til ressourcekrævende indsatser på tværs af kommunegrænserne. Kravene til specialiseret viden og kompetencer inden for området øges markant. Gennemførelse af klimaprojekter vil således ofte være forbundet med større kompleksitet end traditionelle projekter indenfor vand- og spildevandsområdet, bl.a. på grund af de mange parter, der kan være involveret i projekterne. Den stigende tendens til at søge terrænløsninger frem for nedgravede rør- og bassinløsninger kræver samarbejde mellem en række kommunale og statslige interessenter om nye og fremtidssikrede løsninger. Kompleksiteten i løsningerne skærper kravene til forsyningsselskabernes evne til at styre og koordinere projekter og tiltag. Med regeringens vækststrategi er der sat fokus på vandsektorens potentiale og vækst også ud over landets grænser bl.a. via afprøvning af nye teknologier i samarbejde med øvrige interessenter inden for området. Det kræver volumen i erfaring og kompetence inden for forsyningsselskaberne. Der pågår generelt en udvikling indenfor både vandsektoren og øvrige sektorer hen imod at etablere større enheder gennem sammenlægning med henblik på, at opnå konsolidering og robusthed til at kunne imødegå disse udfordringer. Forsyning i de 10 kommuner Side 1 af 6

2 Blandt de 10 kommuner Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal er der allerede i dag samarbejder inden for vandsektoren i form af: Nordvand (vandselskab for Gentofte, Gladsaxe). Forsyning Allerød-Rudersdal. Furesø-Egedal Forsyning. Sjælsø Vandværk, som leverer vand til Fredensborg, Hørsholm, Lyngby- Taarbæk, Gentofte og Gladsaxe. Mølleåværket, som renser spildevand for Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Gladsaxe. Måløv Rens A/S, som renser spildevand for Ballerup, Furesø, Egedal og Herlev, hvor Herlev er medejer i HOFOR. Usserød Renseanlæg, som renser spildevand for Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner. I de 10 kommuner er der i dag 7 kommunalt ejede selskaber, som dækker alle tidligere kommunale vand og spildevandsforsyninger. 3 af disse dækker hver 2 kommuner. To af selskaberne; Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S og Fredensborg Forsyning A/S, har tillige affald med i koncernen. Der er tale om relative små organisationer, de 5 organisationer har mellem 27 og 44 medarbejdere, én har 79 medarbejdere og én har 101 medarbejdere. De 10 kommuner og vandselskaber har en sammenlignelig infrastruktur og geografi/topografi på vand- og spildevandsområdet. De har et naturligt afsæt for arbejdet med klimaløsninger i et geografisk område med stor andel af bystruktur, som giver fælles problemstillinger og dermed fælles løsninger i en samlet hovedstadsstruktur". Det er derfor nærliggende at undersøge mulighederne for synergi ved tættere samarbejde mellem disse kommuner og vandselskaber i forhold til drift/anlæg af vand, spildevand og klimatilpasning. Kommunerne har et samlet indbyggertal på ca Vandselskaberne har en samlet årlig omsætning i størrelsesordenen 1 mia. kr. og årlige investeringer på ca. 650 mio. kr. samt en samlet medarbejderstab på ca Et fælles selskab vil kunne rumme alle aspekter af vand- og spildevandshåndtering, produktion og distribution af drikkevand, transport og rensning af regn- og spildevand samt evt. øvrige opgaveområder, som de i den fælles koncern indtrædende nuværende forsyningsselskaber løser. Erfaringer fra sammenlægninger og etablering af større enheder Erfaringer fra sammenlægninger og etablering af større enheder indenfor vandsektoren viser, at der typisk opnås et effektiviseringspotentiale på 10 %. Samtidig opnås en stærkere faglighed og større robusthed i opgaveløsningen. De større enheder kan tiltrække og fastholde de nødvendige specialkompetencer og har lettere ved udnytte synergierne i faglige fællesskaber. Enhederne opnår samtidig den fornødne tyngde til at kunne give et kvalificeret og afbalanceret med- og modspil i forhold til kravene fra omverdenen. Erfaringerne giver grundlag for at antage, at sammenlægning af eksisterende vandselskaber til en større enhed kan medvirke til at konsolidere vandselskaberne i forhold til de udfordringer, sektoren står overfor, i form af f.eks.: Et effektiviseringspotentiale i størrelsesordenen 10 %. Side 2 af 6

3 Sikring af robuste forbrugerpriser. Øget forsyningssikkerhed i forhold til såvel drikke vand og afledning af regnog spildevand. Øget robusthed i forhold til at kunne håndtere klimaudfordringer. Lettere tilgang til løsning af projekter optimering af infrastruktur og klimatilpasning der går på tværs af kommunegrænser. Robust organisation, der kan tiltrække og fastholde de nødvendige kompetencer i form af veluddannede medarbejdere på alle niveauer i udviklende faglige miljøer. En fælles enhed med tyngde, der vil kunne bistå og varetage interesserne for de ejerkommuner, der har en forestående opgave omkring eksempelvis fornyelse af bestående renseanlæg sammen med kommuner, der ikke er en del af en fælles koncern. En solid enhed med gennemslagskraft, der både regionalt og nationalt vil kunne arbejde for nødvendige tilpasninger af sektorens rammevilkår. En samlet enhed, der i større udstrækning vil kunne honorere regeringens ønsker og forventninger til deltagelse i den vækstdagsorden for Danmark som tiltænkes vandsektoren. 2. Formålet med undersøgelsen Undersøgelsen har til formål at belyse en mulig sammenlægning af de 10 kommuners forsyningsselskaber. Undersøgelsen skal således tilvejebringe et fyldestgørende grundlag, på baggrund af hvilket de enkelte kommuner kan træffe principbeslutning om at indgå i en fælles forsyningskoncern. Det står den enkelte kommune frit for at vælge, om man på baggrund af undersøgelsens resultater vil vælge at gå videre i en sammenlægningsproces eller ej. 3. Opgaver i henhold til dette kommissorium den afklarende fase Undersøgelsen skal belyse og beskrive de nedenfor anførte forhold. Resultatet af arbejdet skal dokumenteres og sammenfattes i en rapport. Der skal foretages: En beskrivelse og analyse af: De nuværende selskabers opgaver, økonomi og organisering samt forhold til ejerkommunerne. Hvilke forsyningsarter/selskaber der kan /skal indgå i en fælles koncern. Udgangspunktet er, at alle nuværende aktiviteter i de berørte vandselskaber kan medtages i ny fælles koncern. En samlet og efter samme regnskabsprincipper opgørelse af eksisterende aktiver/passiver grunde, bygninger, anlæg der kan/skal indgå i ny fælles koncern og ligge til grund for ejerfordelingen i holdingsselskabet. Hvilke synergier dannelsen af en ny fælles koncern og udførende enhed vil kunne medføre, herunder mht. økonomi og kvalitet/robusthed i opgaveløsningen. Hvilken kompleksitet, der særligt skal være opmærksomhed omkring ved en dannelse af en fælles koncern, set i forhold til de eksisterende vandselskaber og deres ejerkommuner. En beskrivelse af mulig fremtidig model, herunder: Side 3 af 6

4 En overordnet beskrivelse af en mulig fremtidig selskabsstruktur for en fælles koncern (struktur, styring, principper for ejeraftale, ejerrelationer og bestyrelsessammensætning). Det lægges til grund, at det vil være en selskabsopbygning (holdingstruktur), hvor der fortsat er mulighed for kommunespecifikke aktiviteter, takster og serviceniveau, og regnskabsaflæggelse for hvert enkelt selskab i koncernen. De ledningsejende selskaber underlagt vandsektorloven vil ligeledes have hvert deres prisloft, som grundlag for aktivitetsniveau og takst i disse. Beskrivelse af en model for sikring af et tæt og gensidigt samarbejde mellem en ny fælles koncern/udførende enhed og de kommunale ejere. Både i forhold til ejerrelation og i forhold den kommunale myndighedsudøvelse på vand- og spildevandsområdet. En beskrivelse af, hvordan en ny fælles koncern kan understøtte opgaven omkring konsolidering af strukturen for renseanlæg også i relation til kommuner udenfor den ny fælles koncern. En beskrivelse af en mulig fremtidig fysisk placering af de forskellige dele af opgavevaretagelsen i den ny fælles koncern. Herunder en overordnet belysning af, hvad det vil betyde for den nuværende placering af opgaver og medarbejdere. En overordnet beskrivelse af de ansættelsesretlige aspekter af dannelsen af en fælles koncern og fælles udførende enhed (eksempelvis beslutning om at gøre brug af reglerne om virksomhedsoverdragelse, valg af overenskomst m.m.). En oversigt over hvilke elementer, der vil indgå i en evt. fase 2 om selve grundlaget for etablering af fælles selskabsdannelse, såfremt der træffes principbeslutning om dannelse af fælles koncern og udførende enhed. 4. Projektorganisering Det i kommissoriet beskrevne undersøgelsesarbejde varetages af følgende projektorganisation: Side 4 af 6

5 5. Tidsplan Arbejdet i denne afklarende fase - som omfatter arbejdet i henhold til dette kommissorium - forventes at kunne ske i perioden april til november 2015, i henhold til følgende tids- /arbejdsplan. April: Maj: Juni september: Oktober: November: Godkendelse ved politisk styregruppe af udkast til kommissorium, organisering og tidsplan for arbejdet i den afklarende fase. Forelæggelse af kommissorium, organisering og tidsplan til godkendelse i Økonomiudvalg/Kommunalbestyrelser Byråd i de deltagende kommuner. Projektstyregruppe og projektsekretariat arbejder med opgaverne i henhold til kommissoriet. Resultatet sammenfattes i en rapport. Projektstyregruppen vurderer undervejs, om og hvornår, der er behov for forelæggelse af delresultater for den politiske styregruppe. Rapport forelægges for politiske styregruppe til drøftelse og godkendelse med henblik på, at der kan forelægges indstilling om principbeslutning i de politiske fora om etablering af fælles koncern og udførende enhed. Forelæggelse for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelser Byråd i de deltagende kommuner af indstilling om principbeslutning om dannelse af fælles koncern og udførende enhed. Tidsplan for den afklarende fase Såfremt der efter den afklarende fase der består af opgaverne i dette kommissorium træffes principbeslutning om at sammenlægge alle eller nogle af de af undersøgelsen omfattede forsyningsselskaber, vil der skulle iværksættes en fase 2 - en forberedende fase hvor selve grundlaget for etablering og stiftelse af et fælles selskab (koncern) tilvejebringes. Dette omfatter bl.a. udarbejdelse af selskabsdokumenter i form af vedtægter, ejeraftale, ejerstrategi, forretningsorden for bestyrelse m.v. Der forventes at arbejdet i en sådan fase vil tage ca. 12 måneder. 6. Økonomi i forbindelse med opgaverne i den afklarende fase Den primære indsats i forbindelse med opgaverne i dette kommissorium forventes at skulle leveres af medarbejdere i de deltagende kommuner og vandselskaber. Denne ydelse afholdes af de deltagende aktører selv. Det vurderes dog, at der vil være behov for i mindre omfang at trække på ekstern bistand. Denne vurderes at ligge i Side 5 af 6

6 størrelsesordenen kr. Det foreslås, at denne omkostning herunder ressourcemæssig omkostning deles ligeligt mellem de deltagende forsyningsselskaber. 7. Kommunikationsstrategi For at sikre en god information til omverden er det vigtigt, at der arbejdes efter en fælles kommunikationsstrategi. Forslag til kommunikationsindsats i den afklarende fase: Der udarbejdes løbende informationsmateriale, som kan anvendes af kommunerne og selskaberne i deres information om processen. Som afslutning på alle projektstyregruppemøder aftales det, hvad og hvordan egne organisationer orienteres. I forbindelse med de politiske behandlinger udarbejdes fælles dagsordenspunkter og kommunikation aftales. Side 6 af 6

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 5 1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse... 5 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

Beslutningsgrundlag om administrative fællesskaber på selvejende ungdomsuddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet

Beslutningsgrundlag om administrative fællesskaber på selvejende ungdomsuddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet Beslutningsgrundlag om administrative fællesskaber på selvejende ungdomsuddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet Analyse og cases på fem egnede opgaveområder Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor.

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor. Den 29. april 2015 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en ny og forbedret

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Skanderborg, den 1. maj 2015 CEL/KBJ Vedr.: Udredning vedr. aftale om ny vandsektorlov DANVA giver med dette notat sine medlemmer en foreløbig udredning

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

November 2013. Evaluering af vandsektorloven

November 2013. Evaluering af vandsektorloven November 2013 Evaluering af vandsektorloven Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse

Læs mere

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland.

Faxe Forsynings priser på hhv. drikkevand og spildevand samt dagrenovation er blandt de billigste i Region Sjælland. Bilag Faxe Forsyning A/S CVR-nr. 31 48 04 34 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 1. februar 2015 Faxe Forsynings økonomi fra

Læs mere

Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg

Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner. Politisk beslutningsoplæg Fælleskommunalt samarbejde på Park og Vej området mellem Solrød og Greve Kommuner Politisk beslutningsoplæg 9.november 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund... 3 1.1 Perspektivering og potentiale...

Læs mere

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand 2 bilag SAG 4 BILAG 1 KLIKOVAND

Læs mere

Serviceeftersyn af vandsektoren. Oktober 2005. Regeringen

Serviceeftersyn af vandsektoren. Oktober 2005. Regeringen Serviceeftersyn af vandsektoren Oktober 2005 Regeringen Oktober 2005 Oktober 2005 Publikationen kan bestilles hos: Frontlinien Miljøministeriets informationscenter Telefon 70 12 02 11 E-mail: Frontlinien@Frontlinien.dk

Læs mere

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven

Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering af vandsektorloven NOTAT Skabelon (Max en side pr. emne) Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00022 Ref. BoJen, Torkil Den 6. september 2012 Beskrivelse af emnerne i redegørelsen i forbindelse med evaluering

Læs mere

Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde

Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold 4. juli 2008 Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds-

Læs mere

Forord. Virksomhedsplanen er bygget op om:

Forord. Virksomhedsplanen er bygget op om: Virksomhedsplan 2015 Indhold 3 Forord 4 Rammer for Aarhus Vand 7 Mission, vision og værdier 8 Samarbejdet med Aarhus Kommune udvikles 9 Årshjul for 2015 10 Målstyring 11 Virksomhedsmål og målepunkter 12

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 1. december 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED PROJEKTHÅNDBOG En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik MILJØ OG VIRKSOMHED NATUR OG VAND BYGGE- OG BYGNINGSSERVICE SEKRETARIAT VEJ OG TRAFIK DRIFTSAFDELINGEN STADSARKITEKTENS

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning Kapitel 1 Sammenfatning 6 Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten / maj 2010 Kapitel 1 Sammenfatning It-projekter, det vil sige projekter, hvor it udgør en overvejende del af den samlede

Læs mere

Høringsnotat: Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om organisering af affaldsforbrændingsområdet

Høringsnotat: Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om organisering af affaldsforbrændingsområdet Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00102 Ref. RH; CFM; JEBLS D. 7. juni 2011 Høringsnotat: Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om organisering af affaldsforbrændingsområdet Rapporten har været

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

$ #%&#' # ($%') ,&-./#!"#-#0# *#1! # 2.&#.#- #"21 .##!"#2! # #!-. 2 ##2 ##2. &1 2 ##2 # &-./ #-# ##034! #!"-.1$ ##2! # " 21 # && 2 ##*+ "/

$ #%&#' # ($%') ,&-./#!#-#0# *#1! # 2.&#.#- #21 .##!#2! # #!-. 2 ##2 ##2. &1 2 ##2 # &-./ #-# ##034! #!-.1$ ##2! #  21 # && 2 ##*+ / !"### #%&#' # (%')!*+,&-./#!"#-#0# *#! # 2.&#.#- #"2 #!"#.##!"#2! # #!-. 2 ##2 ##2. & 2 ##2 # &-./ #-# ##034! #!"-. ##2! # " 2 # && +&-&-##! #2!. 2 ##*+ "/ 52 # ###2/#!. #"#.2 #&6# # #.# 2 ##.7-! #2 "

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling.

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1.1 Definitioner af effektiviseringer 1.2 Effektiviseringer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 5. november 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 5. november 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 5. november 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013

Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Bilag 1 Til Kontaktudvalgets redegørelse til evaluering af vandsektorloven 17. januar 2013 Titel: Bilag 1 Til Udkast til redegørelse til evaluering af vandsektorloven Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade

Læs mere

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 2. november 2011 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Medlemmer: Afbud: Fraværende:

Læs mere

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Dato 11. maj 2010 SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere