Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud"

Transkript

1 Nyhedsbrev - november 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud kan anvende til at måle og sammenligne den faglige kvalitet. Kataloget indeholder syv redskaber. Du kan læse mere på 1

2 Om projekt faglige kvalitetsoplysninger I projektet om faglige kvalitetsoplysninger udvikler ministerier, KL og kommunerne redskaber, som alle kommuner frivilligt kan anvende til at udvikle kvaliteten i dagtilbud. Redskaberne kan måle og dokumentere resultaterne af den faglige indsats og vil bl.a. kunne anvendes i forbindelse med, at kommunerne skal offentliggøre oplysninger om den faglige kvalitet i dagtilbud. Offentliggørelsen af oplysninger skal ske hvert andet år fra 2011 dvs. første gang inden udgangen af Redskaberne giver viden om kvaliteten af dagtilbuddenes kerneydelse. Viden som medarbejdere og ledere i det enkelte dagtilbud kan bruge i det løbende arbejde med at udvikle kvaliteten i dagtilbuddet. Denne viden kan også anvendes af politikere, forvaltning og borgere. Oplysningerne om den faglige kvalitet kan fx anvendes i forbindelse med forvaltningens opfølgning på kvaliteten, kommunalbestyrelsens prioriteringer og af forældre i dialogen med deres dagtilbud, eller når de skal vælge mellem flere dagtilbud. De syv redskaber i kataloget er: 1. Børnemiljøtermometer og relationsværktøjer 2. Farvel til dagtilbud og goddag til skolen 3. Læringshjul til dialog og vurdering af børns kompetencer 4. Metafortællinger om børns sproglige udvikling 5. Måling af børns sociale og læringsmæssige kompetencer (HPA) 6. Sprogvurdering af børn i 3-års alderen, inden skolestart og i børnehaveklassen 7. Temperaturmåling Pilotkommuner har afprøvet redskaberne I alt har 26 kommuner deltaget i afprøvningen af redskaberne. I hver kommune deltager 3-4 dagtilbud, der dels har været med til at udvikle de konkrete redskaber, dels afprøvet et redskab i praksis. Herudover har ekspert er og forskere været inddraget i varierende omfang i udviklingen af redskaberne. Yderligere 10 kommuner har deltaget i et normeringsstudie for redskabet til sprogvurdering For alle redskaberne har det være målet, at de skal være meningsfulde, enkle og kunne anvendes i naturlig sammenhæng med det daglige pædagogiske arbejde, herunder i arbejdet med de pædagogiske læreplaner. De deltagende kommuner løfter en stor opgave med at udvikle redskaber, der møder de behov, som politikere, forvaltning, dagtilbud og borgere har. Fase 1 Projekt-etablering Fase 2 Udvikling af redskaberne Fase 3 Afprøvning af redskaberne Fase 4 Evaluering af redskabernes nytte december 2009 februar 2010 august 2010 oktober 2010 Afprøvningsfasen er nu afsluttet og i skrivende stund gennemføres evalueringen af redskaberne. Det betyder også, at der nu tegner sig et billede af indholdet og det potentielle udbytte, som redskaberne giver. For hvert redskab er der udarbejdet skriftlige vejlednings- og støttematerialer, som beskriver redskabets indhold, anvendelse og muligheder. Hvert redskab omfatter også 2

3 eksempler på rapporter om den faglige kvalitet, som kan anvendes af forvaltningen og politikere, i dagtilbuddet af ledere, medarbejdere og forældrebestyrelse og i nogle redskaber for det enkelte barn og dets forældre. For at undgå, at arbejdet med kvalitetsoplysninger bliver unødvendigt tidskrævende, er der blevet testet et simpelt it-redskab, som registrerer og opbevarer oplysninger og automatisk bearbejder de indsamlede oplysninger til rapporter. Nedenfor kan du kan læse mere om de enkelte redskaber Børnemiljøtermometer og relationsværktøjer Børnemiljøtermometeret undersøger, hvordan børnene har det, når de er i dagpleje, vuggestue, børnehave, aldersintegreret institution eller fritidshjem. Lidt om redskabet Børnemiljøtermometret undersøger børnemiljøet og giver et billede af, hvordan børnemiljøet ser ud med børnenes øjne. Det enkelte dagtilbud får på denne måde viden om, hvilke områder der kan arbejdes nærmere med. Relationsværktøjerne kan understøtte en grundigere undersøgelse af relationerne i en børnegruppe, herunder både det indbyrdes forhold mellem børnene og forholdet til de voksne. Relationsværktøjerne består af et relationsskema, et venskabsskema og en relationsblomst, som udfyldes af pædagogerne, til vurdering af relationerne mellem børnene og relationerne mellem børn og pædagoger. Børnemiljøtermometeret er udviklet af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM). Resultatvisning Børnemiljøtermometeret måler henholdsvis fysisk, psykiske og æstetisk børnemiljø på baggrund af observationsskemaer eller spørgeskemaer henvendt til børnene. Når skemaerne er udfyldt (hvis det er på papir, skal de ligeledes indtastes elektronisk) sker bearbejdningen automatisk i DCUMs system, så dagtilbuddet med det samme kan se rapporter, som viser et øjebliksbillede af børnemiljøets tilstand. Nedenfor vises den samlede vurdering af børnemiljøet i et dagtilbud. Redskabet viser vurderingen på en skala fra 1-10, hvor 10 er det højeste. Resultaterne er fremkommet på baggrund af børnenes besvarelse af en række spørgsmål inden for hvert emne. 3

4 Anvendelse af resultater af redskabet Børnemiljøtermometeret bygger på børnenes egen vurdering af det, fysiske, psykiske og æstetiske miljø i dagtilbuddet. Dermed giver redskabet det pædagogiske personale en pejling af kvaliteten i børnemiljøet, og resultaterne kan anvendes som udgangspunkt for en dialog om udviklingen af kvaliteten af børnemiljøet i det enkelte dagtilbud og som udgangspunkt for at udvælge pædagogiske indsatsområder. Børnemiljøtermometeret giver mulighed for, at bl.a. forvaltningen og det pædagogiske personale kan sammenlignede 4-6-årige børns perspektiv på deres børnemiljø i kommunens dagtilbud. Redskabet kan anvendes til at vurdere og sammenligne dagtilbuddenes børnemiljø og til at følge udviklingen over tid i deres arbejde for et godt børnemiljø. Hermed kan redskabet indgå som grundlag for identifikation af og opfølgning på tværgående indsatsområder i kommunen og for enkelte læreplanstemaer i dagtilbuddet. Det samlede resultat af arbejdet med børnemiljøet kan anvendes i f.eks. ledelsesrapportering, dialog med forvaltningen samt ved tilsynsbesøg. Farvel til dagtilbud og goddag til skolen Redskabet giver oplysninger om den faglige kvalitet inden for sociale kompetencer, sproglig udvikling, kulturelle udtryksformer og værdier samt alsidig personlig udvikling. Lidt om redskabet Farvel til dagtilbud, goddag til skolen leverer viden og tegn, der understøtter, at børn mellem 4 og 7 år bliver robuste og forandringsparate, så de har forudsætninger for en god og tryg overgang fra dagtilbud til folkeskole. Pædagogisk personale, lærere, ledere og forældre får med redskabet et fælles grundlag for at vurdere og have dialog om barnet og børnegruppen ved overgangen fra dagtilbud til skole. De får desuden et grundlag for at vurdere, hvordan dagtilbuds og skolers praksis og samarbejde understøtter udvikling af robusthed og forandringsparathed. Resultatvisning Farvel og goddag bygger på individuelle besvarelser fra medarbejdere og ledere. Resultaterne vises på tre måder: 1. Som en rapport med de samlede resultater for hele dagtilbuddet eller skolen. 2. Som en rapport med de samlede resultater for hele kommunen. 3. Som en rapport om det enkelte barn. Besvarelserne om barnet er kun tilgængelige for den medarbejder, der har foretaget besvarelsen samt for lederen. Rapporten er tilsvarende kun tilgængelig på institutionsniveau. Ledelsen kan også udtrække resultaterne af medarbejdergruppens besvarelser i forhold til, hvordan der samarbejdes mellem dagtilbud, skole og forældre og hvordan personalets selvevaluering er faldet ud i forhold til evnen til at understøtte udvikling af robusthed og forandringsparathed. Der vil være en række forskellige muligheder for at få præsenteret rapporter med tilhørende grafer. Nedenfor er indsat et eksempel på en tabel, som sammenligner de enkelte dagtilbuds børnegrupper i forhold til den robusthed, som personalet har vurderet, at børnene har. Som det fremgår, er der både et tal for den seneste vurdering, et tal fra sidste måling (så man kan se en evt. udvikling) samt en sammenligning med sidste år. 4

5 Dagtilbud Børnegruppens robusthed 2. måling i år 1. måling i år Måling forrige år Børnehaven Engen 3,9 3,6 4,0 Børnehaven Marken 4,1 3,7 4,2 Børnehaven Kvisten 4,1 4,0 3,8 Skovens børnehave 4,0 3,9 4,0 Kommunalt gennemsnit 4,0 3,8 4,0 Anvendelse af resultater af redskabet Redskabet kan anvendes til at vurdere, hvor det enkelte barn står i forhold til at få en god overgang til skolen. Robusthed og forandringsparathed varierer fra barn til barn, men med Farvel og Goddag er det muligt tidligt at stille skarpt på de områder, hvor nogle børn har en særlig udfordring. Herefter kan pædagoger og forældre i dialog arbejde målrettet i barnets børnehave for at udvikle robusthed og forandringsparathed yderligere. Ved overgangen til skolen giver redskabet nyttig viden, som i dialog med forældrene kan formidles til skolen. Det skal i den forbindelse understreges, at redskabet ikke er et redskab til at give karakter til børnene eller til at screene eller opspore børn, hvor man overvejer skoleudsættelse. Vurderingerne for de enkelte børn giver samtidig et billede af, hvor dagtilbuddets samlede børnegruppe står. Det giver dagtilbuddet mulighed for at forholde sig til, om der er særlige områder af robusthed eller forandringsparathed, dagtilbuddet bør være mere opmærksom på. Forvaltningen får også mulighed for at se andelen af medarbejdere og ledere, der vurderer, at man er på rette vej og også, hvis man lokalt oplever, at der er et område, man bør blive bedre til at håndtere. Der kan udtrækkes rapporter for det enkelte barn, skolen, dagtilbuddet og for hele kommunen. Man bør være opmærksom på, at en sammenligning med kommunens øvrige dagtilbud ikke bruges som en facitliste. Men sammenligningen kan med fordel give anledning til at reflektere over, om resultaterne lever op til institutionens egne forventninger. 5

6 Læringshjul til dialog og vurdering af børns kompetencer Redskabet giver oplysninger om den faglige kvalitet indenfor alle seks læreplanstemaer, dvs. sociale kompetencer, sproglig udvikling, kulturelle udtryksformer og værdier, alsidig personlig udvikling, krop og bevægelse samt natur og naturfænomener. Lidt om redskabet Redskabet anvendes, når børnene er på vej mod væsentlige overgange i dagtilbuddet og til skolen. Læringshjulet anvendes således, når barnet er på vej til at blive halvandet år, tre år og seks år. For hvert læreplanstema er der opstillet tre mål for børnenes kompetencer, og til hvert mål knytter sig tre tegn på børnenes kompetencer. Pædagogisk personale og forældre skal hver foretage en vurdering af det enkelte barn på de tre mål under hvert læreplanstema. Resultaterne indføres i et såkaldt Læringshjul, som giver et overblik over barnets kompetencer. Hjulet inddrages i forbindelse med forældresamtaler. Forældre og personale får derved tydeliggjort hinandens billeder af barnets trivsel, læring og udvikling med muligheder for at blive enige og anerkende hinandens forskelligheder og at forpligte sig hver især til den fremtidige indsats. Når et barn opleves forskelligt i henholdsvis hjemmet og dagtilbuddet har forældrene og personalet mulighed for at berige hinanden med de forskellige perspektiver. Derved bliver det også en læring for de voksne. Resultatvisning På dagtilbudsniveau giver redskabet mulighed for at give en profil af de enkelte børns kompetencer på alle seks læreplanstemaer. Ved hjælp af et læringshjul for alle dagtilbuddets eller kommunens børn, kan man også få en samlet oversigt over børnegruppens kompetencer på læreplanstemaerne. Resultatvisningerne for dagtilbud og kommunerne giver også mulighed for at sammenligne med, hvordan børnegrupper i andre dagtilbud og kommuner klarer sig. Figuren nedenfor viser et eksempel på, hvordan profilen for et dagtilbuds børnegruppe illustreres i redskabet. Her ses henholdsvis pædagogisk personale og forældre i et dagtilbud har vurderet børnenes kompetencer i forhold til de seks læreplanstemaer. Figuren viser henholdsvis dagtilbuddets og forældrenes gennemsnitlige vurdering. Alle børn vurderes på en skala fra 1-4, hvor 1 svarer til kan ikke endnu og 4 svarer til kan. Hvis dagtilbuddet er placeret i den yderste ring i Læringshjulet på et læreplanstema, svarer det til, at dagtilbuddets gennemsnitsvurdering er kan osv. 6

7 Anvendelse af resultater af redskabet I dagtilbuddet kan Læringshjulet anvendes til refleksion over, hvad der skal være i fokus for at understøtte det enkelte barns udvikling, når det er halvandet år, tre år og seks år. Resultaterne kan som nævnt ligeledes anvendes i dialog med forældrene om fokusområder for barnet og deres rolle i barnets udvikling. Resultaterne for den samlede gruppe af børn i dagtilbuddet kan danne udgangspunkt for en bagudrettet refleksion over den pædagogiske praksis, og hvordan praksis har styrket børnenes kompetencer. Resultaterne kan således understøtte en dialog om, hvilken pædagogisk praksis og mulige indsatsområder, der kan være vigtige at fokusere på fremover. Redskabet er således meget anvendeligt i forbindelse med dagtilbuddets arbejde med kvalitetsudvikling, eksempelvis når den pædagogiske læreplan skal evalueres. I den kommunale myndighed kan resultaterne anvendes som et styrings- og dialogredskab. Resultaterne fra redskabet kan eksempelvis indgå i kommunens målsætninger samt prioritering af temaer, der ser ud til at være en udfordring generelt i kommunen. Resultaterne kan derudover også indgå i forvaltningens pædagogiske tilsyn med dagtilbuddene, som udgangspunkt for dialog om dagtilbuddets styrker og svagheder. Resultaterne kan således indgå i det kommunale myndigheds opfølgning på og arbejde med at udvikle den faglige kvalitet, og fx være en del af grundlaget for kommunalbestyrelsens lovpligtige drøftelse af dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner. Metafortællinger om børns sproglige udvikling Redskabet kan bruges til at dokumentere udviklingen i børns sproglige kompetencer og karakteren af det sprogpædagogiske læringsmiljø, der fremmer denne udvikling. Lidt om redskabet Metafortællingsredskabet består af tre delprodukter; læringshistorier, metafortællinger og evalueringsfællesskab. Metafortællingen sætter fokus på børns læring og læringsmiljøer. Metafortællingen tydeliggør de pædagogiske refleksioner, og viser hvordan det pædagogiske personale bedst fremmer børns sproglige udvikling, og danner 7

8 grundlag for at udvikle antagelser om sammenhænge mellem læringsmiljøer og sproglige fremskridt i børnegruppen. På den måde kan metafortællingerr bruges til lø- som bende at udvikle dagtilbuddets læringsmiljø. Fortællingen udarbejdes i det enkelte dagtilbud på baggrund af læringshistorier, er skrevet af personalet. Metafortællingen bliver til i en samtale i personalegruppen om læringshistorierne, men det er udpegede personer som fx lederen af dagtilbuddet, en deltagende pædagog eller en pædagogisk konsulent, der skriver selve metafortæli udgangs- lingen på baggrund af samtalen. Rapportering af resultater Metafortællinger bygger på en narrativ tilgang til læring og redskabet er punktet dialogbaseret. Det er derfor ikke hensigten, at de skriftlige fortællinger skal stå alene, men derimodd danne udgangspunkt for en dialog mellem pædagoger, ledere, forvaltning og politikere om børns sproglige læring og læringsmiljøer, hvor parterne involveres aktivt. Rapporteringen af resultater foregår derfor primært gennem dialogen, mens de skrift- lige produkter understøtter denne ved at skabe systematik, overblik og dokumentati- on. Et eksempel på en skriftliggjort læringshistorie ses i nedenstående figur. Redskabets anvendelse Overordnet har Metafortællinger en erfaringsbaseret tilgang dialogen om pædagoger- nes erfaringer med børns sproglige udvikling er det centrale. De tre delprodukter

9 rummer forskellige anvendelsesmuligheder for de forskellige led i den kommunale organisation. Læringshistorien giver anledning til at refleksioner blandt det pædagogiske personale over, hvordan barnets læring kan understøttes videre frem. Metafortællingen udgør en opsamling på det pædagogiske personales analyse af generelle mønstre i læringsmiljøet. Metafortællingen tydeliggør derved de pædagogiske refleksioner om, hvordan børns sproglige udvikling kan fremmes. På den måde kan metafortællinger bruges til løbende at udvikle dagtilbuddets læringsmiljø omkring børns sproglige udvikling. I dagtilbuddets dialog med forældre kan Metafortællinger ligeledes fortælle og tydeliggøre pædagogiske refleksioner om sproglige læringsmiljøer. Evalueringsfællesskabet anvendes til at etablere udviklingsorienterede dialoger om kvalitet som den er beskrevet i metafortællingen mellem de forskellige parter på dagtilbudsområdet.. Medarbejdere og ledere på forvaltningsniveau og kommunalpolitikere kan i evalueringsfællesskabet bruge metafortællinger til at få en dybere indsigt i kvaliteten af dagtilbuddenes læringsmiljøer og af resultaterne i form af børnegruppens sproglige udvikling. På den måde kan metafortællingerne give forvaltning og politikere input til, hvordan de understøtter det gode læringsmiljø. Til dagtilbudsområdets øvrige interessenter, som fx skoler og uddannelsesinstitutioner i nærmiljøet kan metafortællinger bruges til identifikation og løbende udvikling af viden om børns sproglige udvikling og om læringsmiljøer, der fremmer denne udvikling. Måling af børns sociale og læringsmæssige kompetencer (HPA) Redskabet giver oplysninger om den faglige kvalitet inden for følgende læreplanstemaer: Sociale kompetencer, sproglig udvikling, kulturelle udtryksformer og værdier, alsidig personlig udvikling samt natur og naturfænomener. Lidt om redskabet HPA-redskabet giver viden om de 3-6-åriges personlige, sociale og læringsmæssige kompetencer, som er afgørende for børnenes livschancer. Redskabet er bygget op om 62 spørgsmål, som er inspireret af internationale redskaber til at afdække børns kompetencer. Ud af de 62 spørgsmål er der 25 spørgsmål, som er identiske med spørgsmålene i det internationalt anerkendte redskab SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire), som anvendes i en række danske forskningsprojekter og evalueringer. De 62 spørgsmål er inddelt i 15 faktorer (såsom koncentration og selvstændighed, mestring, matematik mv.), som dækker alle læreplanstemaer undtagen temaet krop og bevægelse. Resultatvisninger Resultatrapporterne viser det samlede billede af de forskellige aldersgruppers kompetencer eller spredningen af en eller flere kompetencer inden for en aldersgruppe. Der findes en rapport til henholdsvis dagtilbuddet, forvaltningen og politikerne. Dagtilbuddets resultatrapport giver et billede af den aktuelle børnegruppes udvikling, trivsel og læring i dagtilbuddet fordelt på aldersgrupper. Her sammenlignes hver aldersgruppes gennemsnit på hver af de femten kompetencer med gennemsnittet for kommunens øvrige dagtilbud og dagtilbuddets egne målsætninger. Derudover viser rapporten børnegruppens spredning på hver af de femten faktorer. Dette vil kunne læses i figurer som nedenstående eksempel. Figuren viser børnegruppens fordeling i 9

10 procent ud fra, hvor ofte børnene i børnegruppen udviser nysgerrig udfordring og initiativ (den grønne søjle). Den blå søjle til højre viser, hvor mange procent højere eller lavere dagtilbuddets resultat er indenfor den enkelte kategori, sammenlignet med gennemsnittet for de øvrige dagtilbud i kommunen. Den røde søjle viser resultat ved sidste måling. I forhold til forvaltningen tegner resultatrapporterne en samlet profil af aldersgruppernes kompetencer på de 15 faktorer på tværs af dagtilbuddene med både et gennemsnit og en fordeling. Resultatet kan sammenlignes med landsgennemsnittet og kommunens egne målsætninger. Det er også muligt at sammenligne de enkelte dagtilbud i kommunen med hinanden på alle femten faktorer ved hjælp af en enkelt grafisk fremstilling. Rapporten til politikere indeholder de samme resultater som rapporten til forvaltning. Dog giver rapporten til politikere ikke information om fordelingen på hver faktor. Anvendelse af resultater af redskabet På dagtilbudsniveau kan redskabet anvendes til at reflektere over den pædagogiske praksis i forhold til den samlede børnegruppes profil og udvælge indsatsområder for de enkle aldersgrupper. Redskabet kan også anvendes i forhold til evaluering af arbejdet med læreplanerne i relation til de fem læreplanstemaer, som redskabet dækker. Den kommunale myndighed kan anvende resultaterne som et styringsredskab til at prioritere, hvor der er behov for en særlig indsats. Ligeledes kan resultaterne indgå i det pædagogiske tilsyn, der giver mulighed for dialog om dagtilbuddets styrker og svagheder, og facilitere en kvalificeret beslutning om fremtidige fokusområder. Hermed kan redskabets resultater indgå som grundlag for forvaltnings og politikeres identifikation af og opfølgning på tværgående indsatsområder i kommunen, samt opstilling af målsætninger. 10

11 Sprogvurdering af 3-årige, inden skolestart og i børnehaveklassen Redskabet giver oplysninger om den faglige kvalitet indenfor læreplanstemaet sprog, og kan benyttes som udgangspunkt for de forskellige lovpligtige sprogvurderinger i dagtilbud og børnehaveklasse. Lidt om redskabet Redskabet giver viden om alle børns sproglige udvikling på forskellige alderstrin, herunder også tosprogede børn. Redskabet fungerer som et samlet materiale til at vurdere alle børns sprog i 3-års alderen, inden skolestart og i børnehaveklassen. Redskabet består af en række vurderingsdele, som skal give et samlet billede af barnets kompetencer i forhold til fire forskellige overordnede dimensioner af sproget. Materialet er udarbejdet af forskere fra Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet. For at sikre en høj faglig kvalitet afprøves materialet i 14 kommuner. På baggrund af denne afprøvning hos op mod 5000 børn, udregnes alders- og køns specifikke normer. Normerne anvendes til at fastlægge grænserne for, hvornår et barn falder i en bestemt indsatsgruppe. Grænserne mellem de forskellige indsatsgrupper udregnes ud fra, hvordan eksempelvis de børn, der har flest sproglige udfordringer og færrest sproglige udfordringer, bliver vurderet. Resultatvisning Resultaterne af sprogvurderingerne kan give et billede af det enkelte barns sproglige kompetencer samlet set og opdelt på forskellige sproglige dimensioner. Som tilbagemelding på sprogvurderingen udarbejdes der både individuelle rapporter, der viser resultaterne af sprogvurderingen for det enkelte barn samt rapporter, som viser resultaterne af sprogvurderingerne for den samlede børnegruppe i henholdsvis dagtilbuddet og skolen samt på kommuneniveau til forvaltning og politikere. Den individuelle rapport med resultaterne af sprogvurderingen indeholder barnets samlede resultat, resultater i forhold til fire overordnede sproglige dimensioner, samt hvilken indsatsgruppe barnet placeres i. Indsatsgrupperne er udtryk for i hvilket omfang barnet har behov for en opfølgende sproglig indsats. Hvis der er gennemført flere sprogvurderinger for et barn, indeholder resultatrapporten ligeledes oplysninger om, hvordan barnet har udviklet sig sprogligt over tid. Dagtilbudsledere/børnehaveklasseledere og forvaltning har endvidere adgang til rapporter, som viser resultatet for den samlede børnegruppe i henholdsvis dagtilbuddet og kommunen. I rapporterne sammenholdes resultaterne af sprogvurderingen med normtal, der angiver den alderssvarende udvikling på det enkelte alderstrin. Endelig udarbejdes der en rapport til det politiske niveau, som indeholder de samlede resultater i kommunen. Figuren nedenfor viser, hvordan et dagtilbud eller en kommune kan få et billede af, hvordan børnene placerer sig i de forskellige indsatsgrupper. Figuren giver mulighed for at sammenligne, om der i dagtilbuddet eller kommunen er flere eller færre børn, der har behov for en særlig eller fokuseret indsats i forhold til hvad man kunne forvente ud fra børns typiske sproglige kompetencer på forskellige alderstrin (normtal). Ligeledes er der mulighed for at sammenligne med en eventuel kommunal målsætning. 11

12 Sammenligning med normtal Sammenligning med kommunal målsætning Generel indsats 47% -38% -21% Fokuseret indsats 8% -2% 0% Særlig indsats 2% -3% -2% Børn ikke sprogvurderet 43% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 100% -50% 0% 50% -50% 0% 50% Anvendelse af resultater af redskabet På dagtilbudsniveau/børnehaveklasseniveau kan redskabet anvendes til at vurdere det enkelte barns sproglige kompetencer, herunder til opsporing af børn med sproglige vanskeligheder og viden om indenfor hvilke sproglige dimensioner, barnet har udfordringer. På den baggrund kan der udarbejdes handleplaner for den opfølgende indsats. Resultatet af sprogvurderingen kan anvendes som udgangspunkt for dialog med barnets forældre. Rapporten kan blandt andet medvirke til at konkretisere samtalen og give forældrene viden om barnets sproglige udfordringer og kompetencer samt, hvordan forældrene bedst kan medvirke til selv at understøtte barnets udvikling. Redskabets inspirationsmateriale giver forslag til indsatser overfor børn med behov for fokuseret og generel indsats. Resultaterne for det samlede dagtilbud/børnehaveklassen kan anvendes som udgangspunkt for refleksion over sprogindsatsen i dagtilbuddet/børnehaveklassen. Resultaterne kan både anvendes bagudrettet som udgangspunkt for en evaluering af dagtilbuddets indsats, og fremadrettet som udgangspunkt for tilrettelæggelse af indsatsen overfor børnene i dagtilbuddet/børnehaveklassen. I den kommunale forvaltning kan resultaterne anvendes som et styringsredskab til at prioritere, hvor der er behov for en særlig indsats. Ligeledes kan resultaterne indgå i det pædagogiske tilsyn, der giver mulighed for dialog om dagtilbuddets styrker og svagheder, og faciliterer en kvalificeret beslutning om fremtidige fokusområder, som kan indgå de pædagogiske læreplaner. Temperaturmåling Temperaturmålingen er et redskab til systematisk dokumentation og kvalitetsudvikling i kommunens dagtilbud. Temperaturmålingen måler kvaliteten i dagtilbuddet, hvor kerneydelsen er at fremme børns trivsel, udvikling og læring. Temperaturmålingen belyser: De seks temaer i de pædagogiske læreplaner, udviklings- og læringsmiljøet, personalets faglige kompetencer og ledelse til understøttelse af personalets faglige arbejde De fire områder understøtter hinanden. Hvis fx resultatet inden for sociale kompetencer ikke svarer til dagtilbuddets eller kommunens målsætninger, kan der være tegn i lærings- og udviklingsmiljøet, hos personalet eller i ledelsen, som kan give et fingerpeg om, hvor der skal sættes ind. Lidt om redskabet For hvert af de seks læreplanstemaer er der udviklet mål og for hvert mål er der udviklet tegn, som kan fortælle om børnegruppens kompetencer inden for de seks temaer. Temperaturmålingen indeholder også mål og tegn for et godt lærings- og udviklings- 12

13 miljø og personalets faglige kompetencer, samt mål og tegn for ledelse i relation til personalets faglige arbejde. Det er forskelligt, hvordan det afdækkes, om tegnene er til stede. Inden for de seks temaer i de pædagogiske læreplaner er det personalet, der observerer grupper af 2- årige og 4-årige børn. Og inden for de andre områder svarer personale, dagtilbudsledelse, forældre og forvaltningsledelse på elektroniske spørgeskemaer med spørgsmål, som er formuleret ud fra de fastsatte tegn. Dette udgør samlet Temperaturmålingen. Observationerne foregår ud fra dagtilbuddets normale pædagogiske praksis og i de forskellige hverdagssituationer, børnene indgår i.. Det vil sige, observationerne foregår under aktiviteter, hvor børnene indgår i hverdagsrelationer med dagtilbuddets øvrige børn. De er ikke en screening af enkeltbørn. Resultatvisning Temperaturmålingens resultater vises i fire rapporter: 1. En overordnet rapport for det enkelte dagtilbud, hvor man hurtigt får et overblik over resultaterne indenfor alle fire områder. 2. En detaljeret rapport for det enkelte dagtilbud, hvor resultaterne er angivet for hver enkelt spørgsmål. Denne rapport er omfattende, men man har mulighed for at se sammenhænge mellem ledelse, lærings- og udviklingsmiljø og børnenes kompetencer. 3. En overordnet rapport for hele kommunen, hvor man hurtigt får et overblik over kommunens samlede resultater indenfor alle fire områder. 4. En detaljeret rapport for kommunen, hvor resultaterne er angivet for hver enkelt spørgsmål. Denne rapport er som nævnt for dagtilbud omfattende. Rapporterne på dagtilbudsniveau har sammenligninger med kommunes samlede resultat. Rapporterne på kommunalt niveau har sammenligninger med det samlede kommuneresultat for de kommuner, der har deltaget. I figuren nedenfor vises den gennemsnitlige værdi på en skala fra Eksemplet omhandler de seks pædagogiske læreplanstemaer for de toårige børn i et dagtilbud (de grønne søjler). Derudover vises gennemsnittet for toårige i alle kommunens dagtilbud (de blå søjler). Toårige Alsidig personlig udvikling Sociale kompetencer Sproglig udvikling Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Dagtilbud Samlet resultat for kommunen

14 Anvendelse af resultater af redskabet Temperaturmålingen dokumenterer den faglige kvalitet Resultaterne kan anvendes som grundlag for formuleringen og drøftelsen af pædagogiske og politiske målsætninger. Resultaterne kan anvendes af medarbejdere og ledere i dagtilbuddene til at beskrive og måle den faglige kvalitet og som grundlag for refleksion og dialog i udviklingen af den pædagogiske praksis - såvel internt i dagtilbuddet som på tværs af kommunens dagtilbud. Herunder til identifikation af indsatsområder, hvor resultaterne har givet anledning til overvejelser om, ændringer i indsatsen. Redskabet kan desuden anvendes i formuleringen af politiske målsætninger. Politikere og forvaltningen kan anvende resultaterne i forbindelse med politikernes prioritering og opfølgning på kvaliteten i kommunens dagtilbud. De kan også anvende dem i dialogen med dagtilbuddene om kvaliteten. Ligesom redskabet kan anvendes af de kommunale politikere, forvaltning og borgere i forbindelse med faglige kvalitetsoplysninger Såfremt Temperaturmålingen anvendes flere gange, kan redskabet bruges til at dokumentere, om justeringer i den pædagogiske praksis har haft en positiv indflydelse på resultaterne. Eller om der er behov for yderligere indsatser for at understøtte børnegruppens trivsel, udvikling og læring i dagtilbuddet. 14

Nyhedsbrev - september 2010

Nyhedsbrev - september 2010 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

15. december Faglige kvalitetsoplysninger

15. december Faglige kvalitetsoplysninger 15. december 2009 Faglige kvalitetsoplysninger Program 12.00-12.30 Introduktion til projektets formål, rammer og roller i udviklings- og afprøvningsforløbet 12.30-13.15 Præsentation af og spørgsmål til

Læs mere

Til direktøren med ansvar for dagtilbud. Faglige kvalitetsoplysninger - Bliv pilotkommune. Att.: Kommunaldirektøren & Børne- og Kulturdirektøren

Til direktøren med ansvar for dagtilbud. Faglige kvalitetsoplysninger - Bliv pilotkommune. Att.: Kommunaldirektøren & Børne- og Kulturdirektøren Att.: Kommunaldirektøren & Børne- og Kulturdirektøren 9. november 2009 Til direktøren med ansvar for dagtilbud Faglige kvalitetsoplysninger - Bliv pilotkommune Vi inviterer hermed din kommune og landets

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009

Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009 Om projekt Faglige Kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet 9. november 2009 Projektet er et tilbud til kommunerne om at være med til at udvikle og afprøve redskaber, som alle kommuner og dagtilbud frivilligt

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indledning Denne pjece giver inspiration til, hvordan dagtilbud og kommuner kan anvende den systematiske dokumentation, som indsamles i Læringshjulet 1. De danske dagtilbud og kommuner har forskellige

Læs mere

Redskaber til dokumentation af kvaliteten

Redskaber til dokumentation af kvaliteten Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Redskaber til dokumentation af kvaliteten Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Redskaber til dokumentation af kvaliteten KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen

Læs mere

Fortællende dokumentation som redskab i den sprogpædagogiske praksis. Tema-arrangement i Århus Kommune Tirsdag d. 8 februar 2011 v/ Pia Vinther Dyrby

Fortællende dokumentation som redskab i den sprogpædagogiske praksis. Tema-arrangement i Århus Kommune Tirsdag d. 8 februar 2011 v/ Pia Vinther Dyrby Fortællende dokumentation som redskab i den sprogpædagogiske praksis Tema-arrangement i Århus Kommune Tirsdag d. 8 februar 2011 v/ Pia Vinther Dyrby Præsentation Pia Vinther Dyrby: Evalueringskonsulent

Læs mere

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet

Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET. hjernen&hjertet Herning Kommune Eventyrhaven KVALITETSRAPPORT 2015 DAGTILBUDSOMRÅDET hjernen&hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESULTATER 3 1.1 Børnenes kompetencer 3 1.2 Børnenes trivsel 4 1.3 Børnenes sundhed 4 1.4 Børnenes

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale

Faglige kvalitetsoplysninger > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale Støttemateriale Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 5 Fordele ved at anvende redskabet til sprogvurdering 6 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af redskabet til sprogvurdering

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. GENNEMFØRELSEN AF TEMPERATURMÅLINGEN... 3 2.1 BØRNS LÆRING INDEN FOR TEMAERNE

Læs mere

Faglige kvalitetsstandarder > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale

Faglige kvalitetsstandarder > Støttemateriale > Dagtilbud. Støttemateriale Støttemateriale 1 Indholdsfortegnelse Indledning.... 3 Hvem er målgruppen 4 Redskabets anvendelsesmuligheder... 5 Fordele ved at anvende Farvel og Goddag 6 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Farvel

Læs mere

Denne vejledning omhandler redskabet til dokumentation af børns sociale og læringsmæssige

Denne vejledning omhandler redskabet til dokumentation af børns sociale og læringsmæssige Vejledning 1 Indledning Denne vejledning omhandler redskabet til dokumentation af børns sociale og læringsmæssige kompetencer (HPA-redskabet). I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af redskabets

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

NOTAT. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Opsamling på mål og tegn

NOTAT. God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Opsamling på mål og tegn NOTAT God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Opsamling på mål og tegn Indledning I kvalitetsprojektet på dagtilbudsområdet er en af aktiviteterne at udarbejde et materiale, der kan dokumentere kvaliteten

Læs mere

Hvor lang tid tager det? Udfyldelsen af spørgeskemaet for et barn tager ca minutter som forberedelse til forældresamtalerne.

Hvor lang tid tager det? Udfyldelsen af spørgeskemaet for et barn tager ca minutter som forberedelse til forældresamtalerne. Pædagogiske læringsmål I XX kommune understøtter vi forældresamtalerne digitalt gennem Rambøll Dialogprofil, som er et dialogredskab til dagtilbud. Som pædagog for barn bedes du udfylde dette skema, som

Læs mere

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer:

I udviklingsprogrammet kommer de deltagende dagtilbud til at arbejde med følgende kerneelementer: 2 Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting (konsortiet) har fået midler fra Socialstyrelsen til sammen

Læs mere

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet

Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering på dagtilbudsområdet Udarbejdet februar 2014 0 INDLEDNING Denne pjece er udarbejdet med henblik på at støtte og inspirere Kalundborg

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Bilag 1. Læreplansarbejdet Faglig vejledning Indstillinger til støtte Tværfagligt samarbejde og Vejledning af og samarbejde med forældre

Bilag 1. Læreplansarbejdet Faglig vejledning Indstillinger til støtte Tværfagligt samarbejde og Vejledning af og samarbejde med forældre Bilag 1 Præsentation af Kompetencehjulet Kompetencehjulet er et IT-baseret praksisredskab der i opbygningen tager afsæt i de 6 læreplanstemaer, der fremgår af Dagtilbudsloven. Under hvert læreplanstema

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Børn og Skole 2012 Forord.... 3 Kerneydelse: Hvad siger Dagtilbudsloven?... 3 Hvad er højkvalitet i kerneydelsen i vores dagtilbud?... 3 Faktorer der er medvirkende

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE DAGTILBUDSFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale dagtilbudsforvaltninger Gennemført november-december

Læs mere

Temperaturmåling 2009

Temperaturmåling 2009 Temperaturmåling 2009 Projektrapport 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Indhold 1. Indledning... 2 2. Gennemførelsen af temperaturmålingen... 3 2.1 Børns læring inden for temaerne i de pædagogiske

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Kvalitetsrapport. Læring i Dagtilbud Tofteskovvej Juelsminde T:

Kvalitetsrapport. Læring i Dagtilbud Tofteskovvej Juelsminde T: Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2015-2016 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Indledning Kvalitet og udvikling i dagtilbud... 3 Politik og strategi for dagtilbudsområdet... 4 Pædagogiske

Læs mere

Faglige kvalitetsstandarder > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud. /exchange

Faglige kvalitetsstandarder > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud. /exchange /exchange 1 Indledning Denne pjece giver inspiration til, hvordan dagtilbud og kommuner kan anvende den systematiske dokumentation af faglige kvalitetsoplysninger, som indsamles via Børnemiljøtermometeret

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Møde i KL den 19. marts 2009 Hvem er vi? Hvem er vi Baggrund Høje dækningsgrader 5-10% har behov for særlig støtte Børnemiljøvurderinger Sprogvurderinger Dagtilbudslovens

Læs mere

Projektbeskrivelse for redskabsprojekter

Projektbeskrivelse for redskabsprojekter Projektbeskrivelse for redskabsprojekter 11. oktober 2009 Fagområde: Dagtilbud faglige kvalitetsoplysninger Titel på redskab: Metafortællinger om børns sproglige udvikling Beskrivelse af redskabet Redskabets

Læs mere

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej Mørkøv. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Mørkøv Børnehus Ringstedvej 43 4440 Mørkøv Tilsyn foretaget 23.05.2016 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf:

Læs mere

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Stil skarpt på tilsyn Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Pædagogisk tilsyn Ifølge dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene. Tilsynet indgår

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

Temperaturmåling 2009

Temperaturmåling 2009 Temperaturmåling 2009 Faxe 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Indhold 1. Indledning...2 2. Gennemførelsen af temperaturmålingen...3 2.1 Ledelse...3 2.2 Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Faglige kvalitetsstandarder > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsstandarder > Vejledning > Dagtilbud 1 Indledning Denne vejledning omhandler redskabet Børnemiljøtermometeret og relationsværktøjer. Børnemiljøtermometeret er i det følgende forkortet BMT. Vejledningen indeholder en beskrivelse af BMT og

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Dagplejen EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0- ÅR FRA 01-01-015 TIL 01-01-017 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 4 3 PRIORITERING,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Projektbeskrivelse Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Som led i Danmarks Evalueringsinstituts handlingsplan for 2014, gennemfører EVA en undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-01-2017 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 4 3 PRIORITERING,

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 18. september 2008 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Arbejdsseminar den 18. september 2008 Formiddagens program Kl. 9.00 9.30 Ankomst og kaffe Kl. 9.30 9.45 Velkomst og formål med dagen Kl. 9.45 10.30 Oplæg v. Kurt

Læs mere

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud

Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres ved, at

Læs mere

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej 15 4520 Svinninge Tilsyn foretaget 28.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER

FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER FAGLIGE KVALITETSOPLYSNINGER OM DAGTILBUD - SPROGVURDERING 13. DECEMBER 2011 DISPOSITION 1. Indhold i sprogvurderingsmaterialet 2. Sprogvurderingsmaterialet teoretiske og empiriske

Læs mere

Styrkede pædagogiske læreplaner

Styrkede pædagogiske læreplaner 1 Gode dagtilbud gør en forskel for alle børn 2 PROGRAM Fakta og baggrund Indhold og fokus Læringsmiljø Børn i udsatte positioner Forældresamarbejde 3 Fakta og baggrund Læreplaner siden 2004 Synliggjort

Læs mere

Temarapport. Test-rapport. Termometeret

Temarapport. Test-rapport. Termometeret Temarapport Termometeret Rapportstatus Antal dagtilbud i rapporten 2... Dagtilbuddenes navne,... Antal reflektionsskemaer i rapporten 5... Rapporten viser undersøgelser færdiggjort i perioden Fra 14-08-2013

Læs mere

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 11/28371 Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børnehus, distrikt Pædagogisk leder, mail. Tlf. Antal fastansatte medarbejder Antal børn (enheder) Idrætsbørnehuset Troldhøjen

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet Som en del af indsatsen om styrket samarbejde mellem forældre og dagtilbud omkring barnets trivsel, læring og sundhed tager det samlede børneområde i

Læs mere

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE

Center Børn og Unge BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Side 1 af 6 BILAG 6 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Rammer for pædagogisk tilsyn og udvikling i dagtilbud Rebild Kommune har som mål at levere høj kvalitet på dagtilbudsområdet. Dette gøres

Læs mere

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet Som en del af indsatsen om styrket samarbejde mellem forældre og dagtilbud omkring barnets trivsel, læring og sundhed tager det samlede børneområde i

Læs mere

Læring og inklusion i dagtilbud

Læring og inklusion i dagtilbud Læring og inklusion i dagtilbud Norddjurs Kommune Skole- og dagtilbudsafdelingen Læring og inklusion i dagtilbud Oktober 2012, 3. udgave Skole- og dagtilbudsafdelingen, Norddjurs Kommune Billeder og illustrationer:

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 17. september 2008

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Arbejdsseminar den 17. september 2008 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Arbejdsseminar den 17. september 2008 Formiddagens program Kl. 13.30 13.45 Velkomst, formål med seminaret Kl. 13.45 14.30 Oplæg v. Stig Brostrøm Kl. 14.30 14.45

Læs mere

Konkrete indsatsområder

Konkrete indsatsområder Konkrete indsatsområder Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner: Sociale kompetencer, sprog Ledelse Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer Systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet I Hørsholm Kommune FOR:

kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet I Hørsholm Kommune FOR: kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet I Hørsholm Kommune FOR: kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet Formål Formålet med udarbejdelse af kvalitetsrapporter i de enkelte dagtilbud og udarbejdelse af en fælles

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Om Fremtidens Dagtilbud

Om Fremtidens Dagtilbud Et konsortium bestående af Institut for Pædagogik og Læring ved Aarhus Universitet, Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet og Rambøll Management Consulting samarbejder med 14 kommuner om at udvikle

Læs mere

Pædagogisk tilsynsmateriale

Pædagogisk tilsynsmateriale Center for Børn & Undervisning Pædagogisk tilsynsmateriale - Faxe Kommunes Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Tilsynets rammer og varighed...3 Uformelt tilsyn... 4 Øvrige tilsyn i Faxe Kommunes

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Indledning Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumentere mål og indsatsområder. Institutionslederen er ansvarlig

Læs mere

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen 12. marts 2009 / Side 1 af 9 Fokus på børns Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i sproglige udvikling i dagtilbud Formålet med Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Indhold Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 4 Læringsmiljøer 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud September 2014 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Adresse Borgmester Fischers Vej 12

Adresse Borgmester Fischers Vej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Solmarken Adresse Borgmester Fischers Vej 12 Leder Karin Meyer Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 20 indmeldte

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Mål og dataindsamling i dagtilbud. Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder

Mål og dataindsamling i dagtilbud. Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder Mål og dataindsamling i dagtilbud Oplæg ved Kristine Schroll dagtilbudsleder og Birte Grønbæk dagtilbudsleder Det fortæller vi om Mål og data i dagtilbud Sprogvurderinger som redskab Pilotprojekt i Grenåvej

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Ifølge dagtilbudsloven er Vejen Kommune forpligtiget til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter dagtilbudsloven, Lov nr.

Læs mere

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven 2017.10.19 Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven cand. pæd. Peter Rod Blichfeldt & Rod - Faglig ledelse og den styrkede pædagogiske læreplan Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene

Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene Bilag 8.7.2010 Styringsredskaber for Dagtilbud til børn til understøttelse af kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene 1. Indledning Dagtilbuddene på 0 til 5 års området har gennem de senere år oplevet et

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg Resultatkontrakt 2012-2013 for Børneinstitution Munkebjerg 1. Overordnet ramme og sammenhæng Kontraktstyring er et ledelsesværktøj og et element i Odense Kommunes mål- og resultatstyring. Kontrakten tager

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Indhold. Introduktion: Hvorfor sprogvurdere? Indhold. Sprogvurdering. Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere?

Indhold. Introduktion: Hvorfor sprogvurdere? Indhold. Sprogvurdering. Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere? Indhold Sprogvurdering Risikofaktorerik kt Socialministeriets sprogvurderingsmateriale Introduktion Hvad er praksis? Hvorfor sprogvurdere? Risikofaktorer Hvad gør vi i praksis? 6 risikofaktorer er Socialministeriets

Læs mere

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Center for Børnesprog Jubilæumskonference januar 2010 Specialkonsulent Helene Brochmann, EVA Lovgivningen 2004: Sprogstimulering af tosprogede

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Virksomhedsplan CUP`s Virksomhedsplan 2013.

Virksomhedsplan CUP`s Virksomhedsplan 2013. Virksomhedsplan 2013 CUP`s Virksomhedsplan 2013. Navn på fagligt fokusområde Formål hvorfor er der fokus på netop dette område? Udviklingen af Danmarks bedste læringsmiljøer for børn At arbejde med udviklingen

Læs mere

Præsentation af redskaber

Præsentation af redskaber Præsentation af redskaber Børnemiljøtermometeret og relationsværktøjer...2 Farvel til dagtilbud og goddag til skolen...9 Læringshjul til dialog og vurdering af børns kompetencer...14 Metafortællinger om

Læs mere

3-årige 5-årige Børnehaveklasse

3-årige 5-årige Børnehaveklasse KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om sprogvurderinger På BUUs møde den 6.2.2013 under Eventuelt bad Cecilia Lonning- Skovgaard

Læs mere

D a g tilbud 2 0 1 2

D a g tilbud 2 0 1 2 K v a litetsrapport D a g tilbud 2 0 1 2 Dagtilbuddets navn E v e n t y r s k o v e n F r e d e r i k s d a l Adresse F r e d e r i k s d a l s v e j 2 2 Telefonnummer 2 2 7 4 1 8 2 5 Mailadresse Leder

Læs mere