Supplerende noter til Kursus i brug af SAS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Supplerende noter til Kursus i brug af SAS"

Transkript

1 Supplerende noter til Kursus i brug af SAS Søren Højsgaard Biometry Research Unit Danish Institute of Agricultural Sciences Research Centre Foulum DK 8830 Tjele Flemming Skjøth Dansk Kvæg Landbrugets Rådgivningscenter DK 8200 Århus N i

2 Indhold 1 Introduktion til SAS systemet og dets opbygning Mit første SAS program Hvad er et datasæt Hvad er en procedure? PROC SORT PROC PRINT PROC CONTENTS PROC GPLOT Øvelser Indlæsning og lagring af data Indlæsning af data fra Excel regneark Indlæsning af data fra en tekstfil Filename Tilføjelse af Labels og Formats Lagring af data - Libname SAS datasæt i forskellige versioner Øvelser PROC MEANS - en udvidet lommeregner og ODS PROC SUMMARY og PROC MEANS ODS Øvelser Byt om med PROC TRANSPOSE og få HJÆLP! Proc Transpose Få hjælp til SAS Øvelser Datahåndtering Beregninger samtidig med indlæsning Betingelser, løkker, sammensætning og udeladelse af data Betingelser Ens behandling af flere variabler Beregninger på tværs af observationer Udeladelse af data Sammensætning af data ii

3 5.8 Øvelser Grafik med SAS PROC GPLOT PROC GCHART Øvelser Statistiske analyser med SAS Variansanalyse Monofaktorielt blokforsøg Split-plot forsøg Ufuldstændigt blokforsøg Regressionsanalyse Simpel regression Polynomial regression (multipel regression) Modelkontrol - PROC UNIVARIATE Øvelser Øvelser til Variansanalyse Øvelser til regressionsanalyse Tabellering af data PROC TABULATE Tilføjelse af gennemsnit m.v. til tabellen LABELS og KEYLABELS Kontrol af cellebredde med FORMAT PROC FREQ Øvelser Andre emner Organisering af data i dette kursusmateriale Oversigt over datamaterialet ROER: Så- og optagningstider i sukkerroer EVITCU: Fodringsforsøg med svin Øvrige datasæt Options i SAS systemet Konvertering af mellem dataformater Andre Statistikprogrammer Valg af navne iii

4 Forord Dette notesæt giver en simpel indføring i brugen af SAS systemet. Notesættet er udarbejdet med henblik på et kursus af 3 dages varighed. Der forudsættes ingen forudgående kendskab til SAS. Notesættet anvendes som supplement til bogen Elementær indføring i SAS af Andersen, A.T., Bedsted, T.V., Feilberg, M., Jakobsen, R.B. og Milhøj, A., Akademisk Forlag Der henvises til forlagets hjemmeside for yderligere informationer, hvorfra de datasæt der benyttes i bogen også kan hentes. Det datamateriale, samt de SAS programmer, der anvendes i dette notesæt kan hentes fra En beskrivelse af datamaterialet samt organiseringen heraf findes i afsnittene 9.1 og 9.2. Det anbefales, at man indledningsvis læser disse afsnit. Notesættet indeholder en del opgaver, som man opfordres til at arbejde med. I tillæg hertil forslås det at man i SAS hjælpefunktionen går ind under punktet Sample SAS Programs and Applications. Herunder finder man, som navnet antyder, en række eksempler. Der opfordres til at man afprøver disse eksempler, og prøver at modificere dem efter eget ønske. Kapitel 7 forudsætter et vist kendskab til statistiske metoder (variansanalyse, analyse af split plot forsøg, analyse af blok forsøg, simpel regressionsanalyse og multipel regressionsanalyse). Søren Højsgaard og Flemming Skjøth November 2002 iv

5 Kapitel 1 Introduktion til SAS systemet og dets opbygning 1.1 Mit første SAS program Et eksempel på et meget simpelt SAS program er følgende: /* Mit første SAS program */ /* 0: En kommentar */ DATA eksempel; /* 1: Start på DATATRIN */ a = "En tekst"; /* 2: danner en tekst variabel a */ x = 3.17; /* 3: danner en numerisk variabel x */ /* 4: Afslutter datatrin */ TITLE Mit første SAS program ; /* 5: En lille tekst som overskrift */ PROC PRINT DATA=eksempel; /* 6: Print data i output vinduet */ /* 7: Udfør ovenstående */ Eksemplet illustrerer, hvoledes SAS programmer generelt er bygget op af to slags komponenter: Datatrin: Datatrin hvori data kan indlæses og manipuleres. Proceduretrin: Proceduretrin hvori der foregår en behandling af data. Linierne i eksemplet skal læses som følger: /* 0 */ Dette er en kommentar. Tekst angivet mellem /* og */ ignoreres af SAS /* 1 */ Et datatrin starter med ordet DATA og datasættet hedder EKSEMPEL /* 2 */ Tekst variablen skal hedde a /* 3 */ Tal variablene skal hedde x /* 4 */ afslutter et datatrin 1

6 /* 5 */ PROC PRINT... fortæller at SAS datasættet EKSEMPEL skal skrives ud på skærmen. /* 7 */ fortæller at SAS skal udføre kommandoen specificeret med PROC PRINT 1.2 Hvad er et datasæt For at procedurer i SAS skal kunne foretage beregninger på data, skal disse være lagret i et såkaldt SAS-datasæt. I et SAS-datasæt er data lagret binært i et bestemt format sammen med visse følgeoplysninger. Som bruger kan man betragte et SAS-datasæt som en navngiven tabel med et antal rækker og søjler. Hver søjle kaldes en variabel og indeholder alle data fra en bestemt egenskab, f.eks. en faktors betegnelse, et bloknummer o.s.v. En variabel har et entydigt navn og kan være enten numerisk eller alfanumerisk (character). Hver række i et SAS-datasæt kaldes en observation og indeholder typisk data fra en bestemt parcel, en bestemt plante eller et bestemt dyr. I praksis har man ofte gemt data på en fil. Dette kan f.eks. enten være som som en almindelig tekstfil, også kaldet en ASCII fil, eller som et Excel regneark. 1.3 Hvad er en procedure? En af SAS-systemets hovedbestanddele er procedurene. En procedure er et programmodul, som kan at udføre en bestemt opgave. Nogle af de ting man bruger procedurer til, ville man også kunne programmere selv i et datatrin, men det ville kræve megen programmering. Man kan opfatte SAS-procedurer som Et kraftfuldt programmeringssprog som med meget få kommandoer kan udføre komplicerede opgaver. Prisen for dette kraftfulde sprog, som muliggør at man med få ordrer kan få tegnet grafer, udskrevet tabeller og udført komplicerede statistiske beregninger, er at man skal overholde nogle temmelig stive regler. Det gælder først og fremmest med hensyn til det datasæt, der arbejdes med. Næsten alle procedurer accepterer kun et SAS-datasæt som input. Det er her samspillet mellem DATA-trin og PROCEDURE-trin kommer ind: Med DATA-trinnet omformer man rådata til data som kan anvedes af SAS-procedurene. I proceduretrinet behandler vi disse data på forskellige måder. Der vil ofte være mulighed for at komme med yderligere specifikationer, såkaldte options, efter procedurenavnet. Specifikationerne afhænger af, hvilken type procedure 2

7 man anvender. En specifikation som kan anvendes i næsten alle procedure er dog: DATA=datasætnavn. PROC PRINT DATA=sashelp.class; Specificerer man ikke DATA= vil SAS anvende det senest oprettede datasæt. Af hensyn til læseligheden af sit SAS program anbefales det at man specifcerer DATA=... ;. Der kan derefter følge et antal linier med andre kommandoer, som giver yderligere specifikationer til proceduren. Disse specifikationer kan enten være valgfrie, optional, eller nødvendige, required, for at proceduren kan udføres PROC SORT PROC SORT sorterer datasæt efter værdien af angivne variabler. Der kræves altid et BYstatement sammen med PROC SORT, der angiver de variabler, som datasættet skal sorteres efter. Sammen med PROC SORT kan der v.h.a. DATA=datasæt angives inputdatasæt, og v.h.a. OUT=datasæt kan der angives, hvor det sorterede datasæt skal anbringes. Hvis der ikke angives noget OUT=datasæt bliver det sorterede datasæt anbragt i det datasæt, der blev brugt som inputdatasæt. TITLE PROC SORT - Data sorteret efter "køn (sex)" ; PROC SORT DATA=sashelp.class OUT=a; BY sex; PROC PRINT DATA=a; Med BY-statement er det muligt, at angive flere variable, som datasættet skal sorteres efter. Den første variabel, der angives bliver det primære sorteringskriterium; den anden det sekundære kriterium o.s.v. Hvis datasættet ønskes sorteret i omvendt rækkefølge for en bestemt variabel skal nøgleordet DESCENDING angives før den pågældende variabel. TITLE PROC SORT - Data sorteret efter "køn (sex)" ; TITLE2 og faldende værdi af "alder (age)" ; PROC SORT DATA=sashelp.class OUT=a; BY sex DESCENDING age; PROC PRINT DATA=A; I ovenstående eksempel bliver datasættet sorteret efter stigende værdi af optagn som det primære kriterium og faldende værdi af saatid som det sekundære kriterium. 3

8 1.3.2 PROC PRINT PROC PRINT bruges, som vi tidligere har set, til udskrivning af datasæt. Sammen med PROC PRINT-ordren kan der angives forskellige options, f.eks. hvilket datasæt der ønskes udskrevet ved angivelse af DATA=datasætnavn. TITLE Demo af PROC PRINT ; PROC PRINT DATA=sashelp.class; En anden vigtig option, der kan angives sammen med PROC PRINT, er LABEL, som bevirker, at variabelbeskrivelserne, der blev angivet ved datasættets oprettelse, fremkommer som kolonneoverskrifter. Med VAR-statement kan man udvælge en liste af variable, som ønskes udskrevet. Variablerne udskrives i den rækkefølge, de nævnes i VAR-ordren. TITLE Demo af PROC PRINT med VAR ; PROC PRINT DATA=sashelp.class LABEL; VAR name age; Med BY-ordren angives, at datasættet skal skrives ud efter værdien af en bestemt variabel. Når BY-ordren benyttes kræves det generelt, at datasættet i forvejen er sorteret efter den variabel, der benyttes i BY-ordren. TITLE Demo af PROC PRINT med BY-ordren ; PROC SORT DATA=sashelp.class OUT=a; BY sex; PROC PRINT DATA=a; VAR name age; BY sex; Demo af PROC PRINT 1 Obs Name Sex Age Height Weight 1 Alfred M Alice F Barbara F Carol F Henry M James M Jane F Janet F Jeffrey M John M

9 11 Joyce F Judy F Louise F Mary F Philip M Robert M Ronald M Thomas M William M Demo af PROC PRINT med BY-ordren Sex=F Obs Name Age 1 Alice 13 2 Barbara 13 3 Carol 14 4 Jane 12 5 Janet 15 6 Joyce 11 7 Judy 14 8 Louise 12 9 Mary Sex=M Obs Name Age 10 Alfred Henry James Jeffrey John Philip Robert Ronald Thomas William PROC CONTENTS For at få en oversigt over hvilke variable der indgår i et datasæt kan man benytte procedure PROC CONTENTS, der køres som i følgende eksempel: PROC CONTENTS DATA=sashelp.class; 5

10 1.3.4 PROC GPLOT PROC GPLOT bruges til grafisk afbildning af en variabel mod en anden. De dannede grafer kommer i GRAPH-vinduet. PROC GPLOT kan anvendes på følgende måde: TITLE Demo af PROC GPLOT ; PROC GPLOT DATA=sashelp.class; SYMBOL I=r1 V=dot C=blue; PLOT heigth * age; Her afbildes height som funktion af age. Med PLOT-statement angives altså, hvilke variable, der ønskes plottet mod hinanden. PLOT-ordren kan for eksempel anvendes på disse måder: PLOT Y*X; *markerer observationer som punkter på grafen; PLOT Y*X=variabel; *viser grafen med forskellige symboler svarende til ; *værdien af variablen, der står på højre side af ; *lighedstegnet. ; BY-ordren kan som i andre procedurer også anvendes sammen med PROC GPLOT. TITLE Demo af PROC PLOT med BY-ordren ; PROC SORT DATA=sashelp.class OUT=a; BY sex; PROC GPLOT DATA=A; PLOT height * age; BY sex; Der bliver ved anvendelse af BY-ordren dannet et plot for hver værdi af BY-variablen. Som sædvanligt kræves datasættet sorteret efter BY-variablen. 1.4 Øvelser Opgave 1 Gennemgå Skærmøvelse 2.3 i Elementær inføring i SAS. Opgave 2 I denne opgave skal SAS datasættet class, der ligger i sashelp, sorteres med sex som primært sorteringskriterium og name som sekundært kriterium. Det sorterede datasæt skal anbringes i et datasæt der skal hedde klasse. 6

11 Opgave 3 Udskriv datasættet klasse dannet i opgave 2: 1. så kun variablerne name age weigth udskrives. 2. sæt danske label på ved hjælp af View Columns i Explorer vinduet. 3. udskriv så der kommer labels over kolonnerne. Opgave 4 Tag igen udgangspunkt i datasættet klasse 1. Lav et plot med alder ud ad x-aksen og vægt op ad y-aksen. 2. Lav dernæst et plot for hver køn med de samme variable. 3. Lav et plot, hvor vægt plottes mod alder med køn som symbol. 7

12 Kapitel 2 Indlæsning og lagring af data 2.1 Indlæsning af data fra Excel regneark Ofte har man sine data gemt som et Excel regneark. Man kan oprette et SAS datasæt ud fra Excel-filen ROER.xls ved hjælp af proceduren PROC IMPORT. Et eksempel der importerer arket ARK1 fra Excel regneark ROER.xls er gengivet nedenfor. PROC IMPORT OUT=work.roer DATAFILE= "c:\saskursus\raadata\roer.xls" DBMS=EXCEL2000 REPLACE; RANGE="Ark1$"; GETNAMES=YES; Dette kan man med fordel gemme og genbruge hvis man skal indlæse mange Excel regneark. Alternativt kan man benytte sig af de makroer der omtales i Afsnit??. En anden måde, der involverer lidt mere klikkeri er som følger: 1. I SAS, gå til Filer og herfra til Import 2. Ved pilen vælg Excel 97/2000 spreadsheet. Klik derefter på Next 3. Klik på Browse for at finde Excelfilen roer.xls. Denne fil ligger i mappen C: SASKURSUS RAADATA. 4. Klik eventuelt på Options for at sikre at SAS har valgt det rigtige ark i regnearket. Klik derefter på Next 5. I feltet Member skrives det navn man ønsker datasættet skal have i SAS. Klik derefter på Finish. 6. Gå nu til loggen for at sikre at datasættet faktisk er importeret. 8

13 Bemærk: Hvis regnearket stadig er åbent i Excel vil man få problemer med at importere regnearket. Man kan nu se indholdet af det importede datasæt ved at køre programstumpen: PROC PRINT DATA=roer; 2.2 Indlæsning af data fra en tekstfil For at få data fra en tekstfil omdannet til et SAS-datasæt, skal vi give forskellige oplysninger: 1. Hvad skal datasættet hedde? 2. Hvad hedder tekstfilen? 3. Hvilke variabelnavne vil vi benytte? 4. Hvordan læses disse fra tekstfilen? Der er mange muligheder for indlæsning af data af denne type i SAS. Vi skal her beskrive nogle af de simpleste. Data fra et forsøg med sukkerroer (se afsnit 9.2.1) kan indlæses med følgende 3 sætninger (statements): TITLE Simpel indlæsning ; DATA roer; /* 1 */ INFILE c:\saskursus\raadata\roer.txt FIRSTOBS=6; /* 2 */ INPUT optagn $ blok $ saatid $ kg pct_sukk; /* 3 */ /* 4 */ PROC PRINT DATA=roer; Disse linier læses som følger (idet der refereres til kommentarerne angivet i /*... */): /* 1 */: Her starter et datatrin og SAS-datasættet skal hedde ROER. /* 2 */: Her angives navnet på den fil, der skal læses, dvs. den tekstfil hvori data ligger. Intruktionen FIRSTOBS specificerer at data først kommer i den 6. linie i filen (de første 5 linier er kommentarer). /* 3 */: Her specificeres de 5 navne vi ønsker variablerne i datasættet skal have. Endvidere specificeres at variablerne der ønskes kaldt optagn, blok og saatid skal være tekststrenge (dette gøres ved at sætte et $-tegn efter navnet). Variablerne kg og PCT SUKK skal begge være talvariable, hvilket de automatisk bliver når der ikke er sat et $-tegn efter hver af dem. 9

14 /* 4 */: Kommandoen fortæller at nu er datatrinnet slut. Den sidste linie, PROC PRINT...; har intet med datatrinnet at gøre men tjener alene til at printe data i output vinduet. Såvel et SAS datasæt som variablene i et sådant skal tildeles navne efter følgende regler: 1. Navnet skal starte med et bogstav (A-Z) eller understregningstegnet ( ). 2. De efterfølgende tegn kan bestå af et bogstav (A-Z), understregningstegnet ( ) eller et ciffer (0-9). 3. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver. 4. I SAS 8 kan navne højst være 32 tegn lange. I version 6.12 og tidligere versioner er grænsen 8 tegn. Som det fremgår af tekstfilen ROER.txt er udbyttet KG angivet i Kilogram * 10 og sukkerindholdet PCT SUKK i sukkerprocent * 10. Der er flere måder at få SAS til at læse data ind på således at tallene får den rigtige betydning. Dette vil vi komme ind på i kapitel Filename Man kan bruge FILENAME til at referere til en bestemt tekstfil med. Dette kan være hensigtsmæssigt i store programmer. Et eksempel på brugen af FILENAME ved indlæsning af tekstfilen roer.txt er følgende: FILENAME indfil c:\saskursus\raadata\roer.txt ; /* 1 */ TITLE Brug af filename ; DATA roer; INFILE indfil FIRSTOBS=6; /* 2 */ INPUT optagn $ blok $ saatid $ kg pct_sukk; PROC PRINT DATA=roer; /* 1 */: Der specificeres at SAS ved navnet INDFIL skal forstå filen c:\saskursus\raadata\roer.txt. /* 2 */: Ovenstående udnyttes her, hvor der blot refereres til INDFIL. SAS ved så hvad dette betyder. Dette er relevant hvis man i samme SAS program flere gange skal have fat i samme fil, eller hvis SAS programmet er meget stort. 10

15 Det anbefales at FILENAME sætninger sættes i starten af SAS programmet. 2.4 Tilføjelse af Labels og Formats Alle variabler i et datasæt kan tildeles ekstra oplysninger med sætningerne LABEL og FORMAT i et datatrin. Labels bruges til at få mere læsevenlige udskrifter med, mens formater bruges til at specificere hvorledes variablene skal udskrives. Man kan også angive en LABEL til selve datasættet. TITLE Tilføjelse af labels og formater ; FILENAME indfil c:\saskursus\raadata\roer.txt ; DATA roer(label= Data fra forsøg med roer ); INFILE indfil FIRSTOBS=6; INPUT optagn $ blok $ saatid $ kg pct_sukk; LABEL OPTAGN = Optagningstid BLOK = Bloknummer SAATID = Såtid KG = Optagne roer i kg/parcel PCT_SUKK = Sukkerprocent ; /* 1 */ FORMAT OPTAGN BLOK SAATID $6. KG 4. PCT_SUKK 4.1; /* 2 */ PROC PRINT DATA=roer LABEL; /* 3 */ /* 1 */: Med LABEL-sætningen tildeles alle variable beskrivelser. Disse kan være op til 40 tegn lange, og må indeholde alle tegn (dog er der særlige regler for at få apostroffer ind i teksten). Brugen af labels øger læseligheden af udskrifter fra SAS. /* 2 */: Med FORMAT-sætningen tildeles KG et felt på 4 tegn (og afrundes til hele kg), mens PCT SUKK udskrives med 1 decimal i et felt på 4 tegn. Bemærk: FORMAT-sætningen får ikke decimaler til at forsvinde fra datasættet. Det har udelukkende virkninger for det man ser i sine udskrifter, og har således ingen betydning for den præcision hvormed SAS foretager sine beregninger. De øvrige tekstvariable får tildelt 6 felter. /* 3 */: Ved at tilføje ordet LABEL i kaldet af PRINT proceduren, opnås at det bliver variablenes labels der printes, i stedet for deres navne. 11

16 Formater Formater anvendes til at bestemme, hvordan data skal indlæses/udskrives. SAS Systemet arbejder med to typer af formater: Indformater og udformater. Indformater fortæller SAS Systemet, hvordan værdier skal opfattes, når disse indlæses. Udformater fortæller SAS systemet, hvordan værdier skal udskrives, fx. i en rapport. Her er en kort oversigt over nogle af de mange formater der er tilrådighed. Karakterformat Et karakterformat bestemmer, hvordan karakterværdier skal behandles. En karaktervariabel hvor værdierne kun antager værdier med 3 bogstaver, f.eks. værdien HEL kan gives formatet $3. : $-tegnet angiver, at formatet er et karakterformat. 3 angiver variablens længde. Dermed bruges mindst mulig plads i datasættet til at opbevare datene, samt til at skrive dem ud. Punktummet er altid en del af et formatnavn. Numerisk format Et numerisk format bestemmer, hvordan numeriske værdier skal behandles. Som standard anvender SAS Systemet formatet w.d, dvs. ingen tusindeadskillelse og punktum foran decimaler. Værdien ,00 har formatet COMMAX10.2. COMMAX er et format, hvor værdierne vises med europæisk kommatering, dvs. punktum for tusinder og komma foran decimaler. 10 angiver variablens totale længde inkl. punktum og komma og 2 angiver decimalantallet. Værdien ,00 vist med andre formater: w.d samlet bredde.antal decimaler Eksempel: 9.2 viser COMMAw.d amerikansk format Eksempel: COMMA10.2 viser 131, COMMAXw.d europæisk format Eksempel: COMMAX10.2 viser ,00 Zw.d foranstiller nuller Eksempel: Z11.2 viser Datoformat SAS Systemet gemmer datoværdier som tal. Dette letter bl.a. beregning af antallet af dage mellem to datoer. Et dato-indformat bestemmer, hvordan SAS Systemet indlæser datoværdier. Disse omregnes til det antal dage, der er gået siden den 1. januar Formatet DATE7. omregner datoen, som brugeren indtaster, fx. 03MAR91, til tallet Et dato-udformat bestemmer, hvordan datoværdier udskrives. DATE7. omregner tallet til datoen 03MAR91 og udskriver denne, fx. i en rapport. Værdien vist med andre formater: 12

17 DDMMYYw. DDMMYY (dato, måned og år som tal) Eksempel: DDMMYY8. viser 03/03/91 DATEw. DDmånedsnavnÅÅ Eksempel: DATE7. viser 03MAR91 WORDDATXw. DD månedsnavn ÅÅÅÅ Eksempel: WORDATX18. viser 3 March 1991 TlMEw. timer:minutter:sekunder Eksempel: TIME8. viser 11:15:00 Et format kan f.eks. bruges i forbindelse med udskrifter: PROC PRINT DATA=.. ; VAR xdato y x; FORMAT y x COMMAX10.1 xdato DDMMYY8.; 2.5 Lagring af data - Libname Ovenfor har vi set hvorledes man kan danne SAS-datasæt ved navn roer ved enten at indlæse en tekstfil eller et Excel-regneark. SAS-datasættet roer er rent fysisk gemt på harddisken i et specielt katalog under SAS-programmet. Når man lukker SAS slettes indholdet af dette katalog. Det betyder at SAS-datasættet roer ikke vil være tilgængeligt næste gang man starter SAS. Man siger derfor at roer er et midlertidigt datasæt eller temporært datasæt. Hvis man senere skal benytte de samme data igen, vil det være en fordel at slippe for at indlæse og evt. omregne sine data igen. Et SAS-datasæt kan derfor også gemmes som et permanent datasæt som man har liggende på sin harddisk ligesom alle andre filer. Som med alle andre filer er det hensigtsmæssigt at organisere sine SAS-datasæt. Således vil vi igennem dette notesæt gemme alle permanente SAS-datasæt i biblioteket C: SASKURSUS SASDATA At gemme og åbne et SAS datasæt foregår på en speciel måde der IKKE ligner det man er vant til fra andre programmer, f.eks. Excel, hvor man direkte 1. åbner et regneark, 2. gør noget og 3. gemmer det igen. Den hensigtsmæssige måde at gemme et datasæt permanent på er følgende. Med sætningen LIBNAME tildeles biblioteket C: SASKURSUS SASDATA et navn som vi selv kan vælge vi har valgt navnet MSAS, men kunne ligeså godt have kaldt det SVENDIB, PRO- JEKT eller lignende. Dernæst startes et datatrin, hvor der på datasættets plads står et to-delt navn: 13

18 Den første del af navnet, er det valgte navn på biblioteket (her MSAS). Den anden del er selve datasættets navn (her ROER). LIBNAME msas c:\saskursus\sasdata ; DATA msas.roer; SET roer; PROC PRINT DATA=msas.roer; Sætningen SET angiver, at det permanente datasæt msas.roer skal dannes ud fra det midlertidige datasæt roer. Der herefter to ens datasæt: Datasættet roer der ligger i C: SASKURSUS SASDATA og datasættet roer der ligger i et andet katalog hvis indhold slettes når SAS lukkes. (Alternativt kunne man have dannet det permanente datasæt msas.roer straks uden først at danne et midlertidigt SAS-datasæt. Overvej selv hvordan!) Kaldet af PROC PRINT tjener alene til at sikre at det ønskede permanente datasæt er dannet. Næste gang man starter SAS-programmet, så har man adgang til det permanente SASdatasæt msas.roer med følgende programstump: LIBNAME msas c:\saskursus\sasdata ; PROC PRINT DATA=msas.roer; Man bør bemærke sig følgende: Som det ses skal man altså ikke åbne et datasæt på samme måde som man skal med et Excel-regneark. Man har umiddelbart adgang til et SAS-datasæt i det øjeblik man med et LIBNAME har fortalt SAS hvor det ligger. Når man starter SAS op på ny, skal man altså køre LIBNAME linien. Dette behøver man kun gøre een gang i en SAS session. Det anbefales at LIBNAME sætninger sættes i starten af programmet. Libnames er meget bekvemme og fleksible at arbejde med. Hvis man beslutter sig for at alle sine SAS datasæt skal flyttes fra eet katalog til et andet, så skal man kun ændre een linie, idet man blot skal angive det nye katalog som data er flyttet til. Det skal understreges at man kan have flere forskellige Libnames, der refererer til det samme bibliotek, samt at selve navnet på et libname blot er noget der findes internt i SAS. Eksempelvis kan man skrive: 14

19 LIBNAME LIBNAME minedata c:\saskursus\sasdata ; msas c:\saskursus\sasdata ; PROC PRINT PROC PRINT DATA=minedata.roer; DATA=msas.roer; Resultatet af de to PRINT sætninger er det samme idet minedata og msas begge refererer til det samme katalog på harddisken nemlig C: SASKURSUS SASDATA. 2.6 SAS datasæt i forskellige versioner I skrivende stund er SAS version 8.2 den seneste SAS version. Man vil imidlertid ofte komme ud for at skulle arbejde med SAS data gemt i en tidligere version af SAS, eksempelvis SAS Dette er der ikke nogen problemer i, idet SAS 8.2 sagtens kan læse data gemt i SAS 6.12, mens SAS 6.12 ikke kan læse datasæt gemt i version 8.2. Dog skal man være opmærksom på følgende: Antage at vi har brugt LIBNAME sætningen som beskrevet ovenfor. Hvis der i C: SASKURSUS SASDATA alene ligger data gemt i version 6.12 og man laver et nyt datasæt som man også forsøger at gemme i C: SASKURSUS SASDATA, så er vil dette nye datasæt også blive gemt som værende i version Skulle man nu i det nye datasæt have lavet en variabel med et navn på mere end 8 tegn, så vil SAS komme med en meddelelse om at det kan man ikke. Omvendt, dersom C: SASKURSUS SASDATA indeholder mindst eet datasæt gemt i version 8.2 så vil efterfølgende datasæt også blive gemt i version 8.2. Dette kan være uheldigt hvis man skal videregive datasættet til en kollega, der kun har version Løsningen på disse problemer er angivet nedenfor, hvor det i LIBNAME sætningerne angives i hvilket format data skal gemmes: LIBNAME msas6 v612 c:\kursus\sasdata ; LIBNAME msas8 v8 c:\kursus\sasdata ; DATA msas6.roer6; SET roer; DATA msas8.roer8; SET roer; Datsættet ROER6 er nu i version 6.12 formatet mens ROER8 er i version 8.2 formatet. 2.7 Øvelser Opgave 5 Tag udgangspunkt i datasættet sashelp.class vi tidligere har set på. 15

20 1. Lav en midlertidig version kaldet klasse og udvid programmet så der sættes passende beskrivelser på og tilføj formater på højde og vægt så de udskrives uden decimaler. 2. Lad også programmet fremstille et permanent SAS-datasæt, som placeres i biblioteket C: SASKURSUS SASDATA 3. Gem programmet igen. Opgave 6 1. I filen KEPA-NAVNE.XLS findes data fra Opgave 1 som et Excel regneark. 2. Importer dette regneark til SAS, og giv datasættet navnet KEPAEXC. 3. Lav et program der gemmer datasættet KEPAEXC i et permanent SAS-datasæt, som placeres i biblioteket C: SASKURSUS SASDATA 4. Importer igen regnearket, men nu således at kun rækkerne 6 til 10 indlæses (Tip: se skærmøvelse 3.7 i Elementær indføring i SAS. Opgave 7 Prøv med udgangspunkt i følgende eksempel DATA a1; INPUT dato DATE9. tekst & $ 30. Note $; FORMAT dato DDMMYY.; CARDS; 04jan1999 Den 4. januar 1999 Tirsdag ; PROC PRINT DATA=a1; at eksperimentere med nogle af de datoformater og numeriske formater, der er omtalt på side 12, prøv også at flytte FORMAT instruktionen ned til PROC PRINT instruktionen. Prøv også at fjerne & -tegnet i INPUT ordren. 16

21 Kapitel 3 PROC MEANS - en udvidet lommeregner og ODS 3.1 PROC SUMMARY og PROC MEANS PROC MEANS beregner beskrivende statistik (middelværdi, median, standardafvigelse o.s.v.) på numeriske variabler i et SAS datasæt og udskriver som standard resultatet i et nyt SASdatasæt. Proceduren PROC SUMMARY er identisk med PROC MEANS med undtagelse af, at den som standard ikke udskriver resultatet til skærmen. I begge procedurer kan man ændre standard udskrivningsmåden. Et simpelt eksempel på brugen af PROC MEANS er følgende: PROC MEANS DATA=saskurs.roer; VAR kg pct_sukk; Man angiver, at man vil benytte PROC MEANS proceduren ved at skrive dette først, derefter angiver man det datasæt, der skal benyttes (medmindre man vil benytte det sidst oprettede - ( LAST ). NOPRINT optionen angives for at undgå at få skrevet resultatet ud på skærmen. Endelig angives i VAR ordren hvilke variable man vil regne på. I dette eksempel har vi ikke specifikt angivet hvilke beregninger vi vil have udført, så PROC MEANS udskriver som standard for hver variabel i VAR ordren: N, navn på variablen, minimum værdi, maximum værdi, middelværdi og spredning. Vil man bestemme, hvilke beregninger man vil have, angives de ønskede beregninger ved hjælp af nøgleord. Udskrives til skærmen skal nøgleordene skrives i PROC MEANS ordren. Ønsker vi f.eks. beregnet middelværdi, spredning, sum og variationskoefficient får vi følgende program: PROC MEANS DATA=saskurs.roer PRINT MEAN STD SUM CV; VAR kg pct_sukk; 17

INTRODUKTION TIL dele af SAS

INTRODUKTION TIL dele af SAS INTRODUKTION TIL dele af SAS Der er flere forskellige angrebsvinkler ved statistiske analyser i SAS. Vi skal her kun beskæftige os med to af disse, nemlig Direkte programmering. Brug af SAS ANALYST Hvilken

Læs mere

PROC TRANSPOSE. SAS-tabellen - hensigtsmæssig lagring af data. Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved.

PROC TRANSPOSE. SAS-tabellen - hensigtsmæssig lagring af data. Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved. PROC TRANSPOSE SAS-tabellen - hensigtsmæssig lagring af data Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved. Transponerede tabeller Brede eller smalle? Hvad: Brede tabeller har mange kolonner med

Læs mere

Deltag i en quiz: Test din viden i SAS -programmering

Deltag i en quiz: Test din viden i SAS -programmering Deltag i en quiz: Test din viden i SAS -programmering Georg Morsing, uddannelsesdirektør Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved. Test din SAS -programmering 12 spørgsmål 4 svarmuligheder

Læs mere

Introduktion til SPSS

Introduktion til SPSS Introduktion til SPSS Øvelserne på dette statistikkursus skal gennemføres ved hjælp af det såkaldte SPSS program. Det er erfaringsmæssigt sådan, at man i forbindelse af øvelserne på statistikkurser bruger

Læs mere

Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner

Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner Tovejs-ANOVA (Faktoriel) Regler og problemer kan generaliseres til mere end to hovedfaktorer med tilhørende interaktioner I modsætning til envejs-anova kan flervejs-anova udføres selv om der er kun én

Læs mere

SAS formater i Danmarks Statistik

SAS formater i Danmarks Statistik Danmarks Statistik, Forskningsservice og Kundecenter 9. januar 2012 SAS formater i Danmarks Statistik 1. Indledning... 1 2. Hvor findes formater og øvrige datafiler?... 2 3. Hvordan bruges formater i SAS-programmet?...

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

1. Lav en passende arbejdstegning, der illustrerer samtlige enkeltobservationer.

1. Lav en passende arbejdstegning, der illustrerer samtlige enkeltobservationer. Vejledende besvarelse af hjemmeopgave Basal statistik, efterår 2008 En gruppe bestående af 45 patienter med reumatoid arthrit randomiseres til en af 6 mulige behandlinger, nemlig placebo, aspirin eller

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Tips og tricks til Proc Means. Per Andersen

Tips og tricks til Proc Means. Per Andersen Tips og tricks til Proc Means Capgemini gruppen Grundlagt 1967 i Paris, startet i Danmark 1984 Omsætning på verdensplan i 2008 8,7 milliader euro 91.600 medarbejdere på verdensplan, heraf 300 i Danmark

Læs mere

Tips og tricks til Proc Means. Per Andersen Senior IM Consultant Dong Energy, Group IT, Trading IT, Analytics

Tips og tricks til Proc Means. Per Andersen Senior IM Consultant Dong Energy, Group IT, Trading IT, Analytics Tips og tricks til Proc Means Per Andersen Senior IM Consultant Dong Energy, Group IT, Trading IT, Analytics ENERGI I FORANDRING Marts 2012 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med

Læs mere

Peter Kellberg. Rundt om Danmarks Statistiks makroer. Design, Standardisering, Teknik

Peter Kellberg. Rundt om Danmarks Statistiks makroer. Design, Standardisering, Teknik Peter Kellberg Rundt om Danmarks Statistiks makroer Design, Standardisering, Teknik SAS Forum 2009 Ét makrobibliotek ca 50 makroer, vi selv har lavet mange andre fx CLAN Autocall makroer en makro er et

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Statistik i GeoGebra

Statistik i GeoGebra Statistik i GeoGebra Peter Harremoës 13. maj 2015 Jeg vil her beskrive hvordan man kan lave forskellige statistiske analyser ved hjælp af GeoGebra 4.2.60.0. De statistiske analyser svarer til pensum Matematik

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt?

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projektet drejer sig om at udvikle en metode, til at undersøge om et givet talmateriale med rimelighed kan siges at være normalfordelt.

Læs mere

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 3. VALG AF DATA 5 4. BEHANDLING OG VISNING AF DATA 7 1 Liste

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Microsoft Excel - en kort introduktion. Grundlag

Microsoft Excel - en kort introduktion. Grundlag Microsoft Excel - en kort introduktion Grundlag Udover menuer og knapper - i princippet som du kender det fra Words eller andre tekstbehandlingsprogrammer - er der to grundlæggende vigtige størrelser i

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

3 Vejledning til præsentationssystemet i ALFRED

3 Vejledning til præsentationssystemet i ALFRED 3 Vejledning til præsentationssystemet i ALFRED 3.1 Strukturvinduet Du åbner ALFRED, som angivet i kapitel 2. Forspalten strukturvinduet ser således ud: Figur 3.1 Strukturvinduet i ALFRED Dette vindue

Læs mere

Anders Milhøj. Hurtigt i gang med statistiske og økonometriske procedurer i SAS

Anders Milhøj. Hurtigt i gang med statistiske og økonometriske procedurer i SAS Anders Milhøj Hurtigt i gang med statistiske og økonometriske procedurer i SAS Foråret 2015 Denne note omhandler, hvordan man kan komme i gang med statistiske øg økonometriske analyser ved hjælp af de

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

Statistik (deskriptiv)

Statistik (deskriptiv) Statistik (deskriptiv) Ikke-grupperede data For at behandle ikke-grupperede data i TI, skal data tastes ind i en liste. Dette kan gøres ved brug af List, hvis ikon er nr. 5 fra venstre på værktøjsbjælken

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Statistik FSV 4. semester 2014 Holdundervisning Uge 1: 4. februar Introduktion til Stata

Statistik FSV 4. semester 2014 Holdundervisning Uge 1: 4. februar Introduktion til Stata Århus 27. januar 2014 Morten Frydenberg Statistik FSV 4. semester 2014 Holdundervisning Uge 1: 4. februar Introduktion til Stata Hvad er Stata? Stata er et program, der kan lave statistiske analyser af

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel)

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Indhold Introduktion...1 Eksport og tilpasning af tabeldata MUD...1 Direkte til Excel...1 Via Rapport i Word-format til Excel...1

Læs mere

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013 Regneark LibreOffice Øvelseshæfte Version: September 2013 Indholdsfortegnelse Øvelserne...4 Øvelse 1 Gem en kopi...4 Øvelse 2 Omdøb faneblad + lav en kopi...4 Øvelse 3 - tekstombrydning...5 Øvelse 4 Sorter

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark

ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark IMM Statistical Consulting Center Technical University of Denmark ISCC Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect Endelig udgave til Eurofins af Christian Dehlendorff 15.

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken - 1 - Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken Introduktion Input-output tabellerne er konsistente med nationalregnskabet og udarbejdes i tilknytning hertil. De opdateres årligt i december

Læs mere

Program dag 2 (11. april 2011)

Program dag 2 (11. april 2011) Program dag 2 (11. april 2011) Dag 2: 1) Hvordan kan man bearbejde data; 2) Undersøgelse af datamaterialet; 3) Forskellige typer statistik; 4) Indledende dataundersøgelser; 5) Hvad kan man sige om sammenhænge;

Læs mere

En meget kort introduktion til R på polit

En meget kort introduktion til R på polit En meget kort introduktion til R på polit Sebastian Barfort sebastian.barfort@econ.ku.dk Indhold 1 Introduktion 1 2 R som lommeregner 2 3 Tabeller, grafer og estimation 6 4 Økonomiske figurer 11 1 Introduktion

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Øvelser rundt på computeren

Øvelser rundt på computeren Øvelser rundt på computeren Kursister med it-færdigheder bør læse øvelserne igennem. Hvis der er elementer, som er ukendte, bør du udføre øvelserne. Hvis øvelserne derimod er kendt information kan øvelserne

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision

Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision Hovedproceduren er 1. I excel dannes en fil med en bestemt kolonnerækkefølge 2. Denne fil gemmes som semikolonsepareret fil (CSV MSDOS) 3.

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL I denne og yderligere at par artikler vil jeg se nærmere på diagramfunktionerne i Excel, men der er desværre ikke plads at gennemgå disse i alle detaljer, dertil

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm.

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm. Projekt 8.5 Hypotesetest med anvendelse af t-test (Dette materiale har været anvendt som forberedelsesmateriale til den skriftlige prøve 01 for netforsøget) Indhold Indledning... 1 χ -test... Numeriske

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain).

2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain). En introduktion til Maple i 1.g. 1. En første introduktion til Maple. Kommandoerne expand, factor og normal. 2. Ligningsløsning i Maple. Kommandoerne solve, evalf, Digits og with(realdomain). 3. Uligheder

Læs mere

SAS-programmering med sikkerhedsnet: FUTS (Framework for Unit Testing SAS programs)

SAS-programmering med sikkerhedsnet: FUTS (Framework for Unit Testing SAS programs) SAS-programmering med sikkerhedsnet: FUTS (Framework for Unit Testing SAS programs) Forkerte analyseresultater fra virksomhedens egen SAS-programmør kan have store omkostninger for virksomheden. Derfor

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP()

Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP() Gennemsnit og normalfordeling illustreret med terningkast, simulering og SLUMP() John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Et kast med 10 terninger gav følgende udfald Fig. 1 Result of rolling 10 dices

Læs mere

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument. 1. november 2011 Installationsvejledning for Pudserprogram DEMO a) Gå ind på hjemmesiden www.pudserprogram.dk og klik på linket 1) Virtual machine: (Til at køre pudserprogrammet) og vælg Åbn. Der går lidt

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Kapitel 9. Optimering i Microsoft Excel 97/2000

Kapitel 9. Optimering i Microsoft Excel 97/2000 Kapitel 9 Optimering i Microsoft Excel 97/2000 9.1 Indledning... 164 9.2 Numerisk løsning af ligninger... 164 9.3 Optimering under bibetingelser... 164 9.4 Modelformulering... 165 9.5 Gode råd ommodellering...

Læs mere

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 (supplement)

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 (supplement) TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 (supplement) Flere rapporter muligheder supplement til del 2 Denne guide beskriver, hvordan I kan udtrække flere oplysninger fra spørgeskemaundersøgelsen.

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Disposition for kursus i Excel2007

Disposition for kursus i Excel2007 Disposition for kursus i Excel2007 Analyse af data (1) Demo Øvelser Målsøgning o evt. opgave 11 Scenariestyring o evt. opgave 12 Datatabel o evt. opgave 13 Evt. Graf og tendens o evt. opgave 10 Subtotaler

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side 7. udgave, revideret marts 2012 Vejledningen er opdateret i forbindelse med indførelse af ny side til masseredigering af tilmeldinger. Denne vejledning

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

Advanced Sitecore Google Maps

Advanced Sitecore Google Maps Advanced Sitecore Google Maps WCAG Edition Version 2.2 Brugervejledning 1 / 49 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 4 2.1 Hvad er nyt?... 5 3 Oprettelse af kort... 6 3.1 Kort centrum

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL I GIS 2002 Wellplot ver. 3 BRUGERMANUAL Udarbejdet for: I GIS ApS Titel: Wellplot ver. 3 Brugermanual Dokumenttype: Software manual Udgave: 1 Dato: 20-09-02 Udarbejdet af:

Læs mere

ODS measured tagset til RTF er smart og kan tilpasses

ODS measured tagset til RTF er smart og kan tilpasses ODS measured tagset til RTF er smart og kan tilpasses 4. Oktober 2012 Marc Andersen, StatGroup ApS, Denmark Indhold Oversigt Hvorfor Hvad Validering Programkode til tagset: send mail til Tips Konklusion

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Brugervejledning til Graph

Brugervejledning til Graph Graph (brugervejledning) side 1/17 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet er lavet af Ivan Johansen,

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

Simpel Lineær Regression

Simpel Lineær Regression Simpel Lineær Regression Mål: Forklare variablen y vha. variablen x. Fx forklare Salg (y) vha. Reklamebudget (x). Vi antager at sammenhængen mellem y og x er beskrevet ved y = β 0 + β 1 x + u. y: Afhængige

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere