Momsvejledning. for. Aarhus Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Momsvejledning. for. Aarhus Universitet"

Transkript

1 AU Momsvejledning for Aarhus Universitet Side 1 af 55

2 1. MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET Indledning Juridiske grundlag Momspligtens indtræden Generelle betingelser For AU Definitioner Eksempler på varer Eksempler på tjenesteydelser MOMSKODER Overblik over momskoder i Navision Gruppering af momskoder SALG I DANMARK Salg af varer og tjenesteydelser i Danmark Undervisningsmaterialer Udlejning af fast ejendom Udlejning af lokaler UNDERVISNING Kompetencegivende undervisning Faglig uddannelse, herunder omskoling KURSER OG KONFERENCER Konferencer inden for eget ministerområde Kurser inden for eget ministerområde Momspligtige kurser EU Leveringssted for kurser af længere varighed KØB I DANMARK Overblik over momskoder Fakturakrav Leverandørkrav Køb af varer og tjenesteydelser i Danmark Særligt vedr. forplejning Særligt vedrørende biler Særligt vedrørende transport (persontransport og varetransport) Særligt vedrørende multimediebeskatning Side 2 af 55

3 6.3.5 Særligt vedrørende hotel Repræsentation contra reklame Gaver Forsikringer Særligt vedr. delregnskab 2 og momslovens 13, stk. 1 nr. 1 (tandlæger) Særligt vedr. indkøb af bærbare pc er og mobiltelefoner m.m Særligt vedrørende viderefakturering Viderefakturering indenfor eget ministerområde HANDEL MED UDLANDET Grundlæggende begreber SALG TIL UDLANDET Salg af varer til EU Salg til momsregistrerede virksomheder Salg til ikke registrerede virksomheder og private Salg af tjenesteydelser til EU Salg til momsregistrerede virksomheder Salg til ikke registrerede virksomheder og private Salg af varer til 3. land Salg af tjenesteydelser til 3. lande Salg til virksomheder Salg til private Særligt vedr. viderefakturering KØB FRA UDLANDET Køb af varer fra EU Køb af tjenesteydelser fra EU Køb af varer fra 3. land Køb af tjenesteydelser fra 3. land TILBAGESØGNING AF EU-MOMS SÆRLIGT VEDR. VIDEREFAKTURERING Viderefakturering over landegrænser SÆRLIGE OMRÅDER Forskning/samarbejdsaftaler EU-projekter Side 3 af 55

4 12.3 Eget ministerområde Gaver/donationer Samfinansieret forskning Salg af egenfinansieret forskning/overdragelse af rettigheder Sponsoreret forskning Aflæggelse af regnskab/fremsendelse af statusrapporter, afslutningsrapporter mm Betingelse om foredrag til gengæld for et tilskud Rekvireret forskning/konsulentydelse Erhvervsfinansieret ph.d. og samfinansieret ph.d Pligt til at eksponere tilskudsgiver Myndighedsbetjening Fradragsret for moms på tilskudsaftaler for en momsregistreret virksomhed Konkret vurdering af det enkelte projekt Vigtigt inden der indgås en samarbejdsaftale OPSUMMERING Side 4 af 55

5 1. MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET Denne momsinstruks er opdateret 1. december Instruksen er udfærdiget til brug for korrekt momsmæssig behandling af universitetets indtægter og udgifter samt kontering og anvisning af bilag i forbindelse hermed, inkl. angivelse af momskode. Instruksen er primært rettet mod medarbejdere, der skal varetage den momsmæssige behandling af såvel indtægter som udgifter. Instruksen har til formål at guide brugeren gennem de hyppigst anvendte momsregler, og er derfor ikke udtømmende for alle momsmæssige nuancer. Instruksen er tænkt som et opslagsværk, der er inddelt som følger: Salg i Danmark Køb i Danmark Salg til udlandet Salg til EU Salg til 3. lande Køb fra udlandet Køb fra EU Køb fra 3. lande Eventuelle supplerende spørgsmål, kommentarer eller forbedringsforslag kan rettes til: Købsmoms: tlf Salgsmoms: tlf Side 5 af 55

6 1.1 Indledning Universitetet er omfattet af to momssystemer, dels den almindelige momslovgivning, som også kendes i det private erhvervsliv, hvor der til SKAT afregnes forskellen mellem udgående afgift (af salg) og indgående afgift (af køb), og dels et særligt refusionsprincip, hvor universitetet af Økonomistyrelsen (ØS) som bl.a. godtgør moms af de køb, som ikke vedrører de momspligtige aktiviteter, med henblik på at gøre de modtagne tilskud til nettobeløb. Regelsættet for momsfradrag fra ØS og SKAT er ikke ens. SKAT refunderer i henhold til momsloven, mens ØS refunderer i henhold til Budgetvejledningen for det aktuelle år. Ovenstående betyder at der kan afløftes fuld moms af alle danske køb, dog med følgende undtagelser: På udgifter til bespisning på restaurant kan der afløftes 1/4 af den opkrævede moms Ingen afløftning af moms på leje, anskaffelse og drift af hvidplade-biler Ingen afløftning af moms på udgifter til frugtordning til medarbejdere (kaffeordning kan man godt få fradrag for) Da fejl har omgående økonomisk konsekvens for universitetet, og ved salg måske også for universitetets kunde/samarbejdspartner, henstilles til, at der rettes kontakt til Regnskab, hvis der er tvivl om behandlingen af momsmæssige forhold. Hvis der er tale om spørgsmål vedrørende udgifter, så kontakt kreditorgruppen ved Anja Svennesen / tlf ), og hvis det er vedrørende indtægter, så kontakt debitorgruppen ved Ketty Svarre Christensen / tlf.nr ) 1.2 Juridiske grundlag Enhver momsregistreret virksomhed skal som udgangspunkt opkræve moms af alt, hvad der leveres i Danmark (salgsmoms). Momsloven, som er det juridiske grundlag for opkrævning af momsen, bygger på det 6. momsdirektiv, der nu er afløst af momssystemdirektivet. Link til momsloven (Bekendtgørelse af merværdiafgiftsloven (momsloven), LBK nr. 287 af 28/3-2011): De nærmere regler for handel med EU-lande findes i SKATs vejledninger på følgende link: Momspligtens indtræden Generelle betingelser Momspligten for en given salgstransaktion forudsætter, at følgende 3 forhold er opfyldt samtidig: Side 6 af 55

7 1. Leverandøren er afgiftspligtig (ML 3). a. Det skal være en selvstændig økonomisk virksomhed. 2. Der opnås en modydelse (ML 4). a. Vi leverer en vare/ydelse mod et vederlag/betaling. 3. Leveringen er omfattet af momspligten. a. Leveringen er ikke momsfritaget (ML 13) For AU Momspligten for offentlige institutioner er reguleret i momslovens 3,6 og 9. Hovedregel er at offentlige institutioner bliver momspligtige, når de leverer varer eller ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder, der betaler moms. Offentlige forsyningsvirksomheder er altid momspligtige (el, vand, varme mv.) Følgende to områder er momsfritaget: 1. Når aktiviteten udøves i egenskab af en offentlig virksomhed. a. Aktiviteten må ikke være i konkurrence med andre momspligtige virksomheder 2. Leverancer mellem institutioner inden for samme ministerområde. 1.4 Definitioner Ved indførelsen af de nye momskoder skal der nu, som noget af det første sondres mellem om der er tale om en vare eller om en tjenesteydelse. Sagt lidt overordnet er definitionen på en vare noget håndgribeligt, mens en tjenesteydelse er noget mere uhåndgribeligt Eksempler på varer Eksempler på typiske varer kan være: Anlæg Kontorartikler pc-udstyr varer og materialer forplejning (f. eks. restaurant) Eksempler på tjenesteydelser Eksempler på typiske tjenesteydelser kan være: Side 7 af 55

8 Rejser både i og udenfor DK. (artskontiene ) Husleje Leje, leasing Abonnementer for telefoni, bredbånd mv. Artskontiene (betegnes også tjenesteydelser i kontoplan) Forplejning på restaurant Kurser Porto, kurerforsendelse Reparationer Visse former for software Ved sondringen håndgribeligt/uhåndgribeligt kan man måske undres over, at porto og rejser er tjenesteydelser da man får frimærker eller billetter i hånden, men her skal der tænkes på den bagvedliggende ydelse, som frimærkerne eller billetten er at betragte som kvitteringer for disse køb. Er der tale om blandende leverancer, skeles der til, hvad der er mest af. Der sondres mellem hovedleverance og bi-leverance. Som eksempel kan nævnes køb af en bog, hvor fakturaen indeholder fragt. En faktura som denne vil kunne behandles som en vare. Side 8 af 55

9 2. MOMSKODER 2.1 Overblik over momskoder i Navision Figur 1. Momskoder og finanskonti og anvendelsesområde Side 9 af 55

10 2.2 Gruppering af momskoder Hovedreglen for momskoderne er en gruppering som følgende: Varer: Momskoderne 0 9 Tjenesteydelser: Momskoderne Undtaget herfra er en række fastdefinerede momskoder, som er uafhængig af varer el. tjenesteydelser: Driftskonti: Kontiene : momskode 10 Kontiene : momskode 0 For posteringer på de driftskonti, som ikke er omfattet af ovenstående skal momskoden vælges ud fra og om der er tale om en vare eller tjenesteydelse. Side 10 af 55

11 3. SALG I DANMARK Ved salg af varer og ydelser i Danmark skal der som udgangspunkt opkræves dansk moms på 25 % af salgsprisen. Hertil er der følgende undtagelser: 1. Når varen/ydelsen er momsfritaget a. Eksempelvis undervisning 2. Salg inden for samme ministerområde 3. Transaktioner som AU udøver i sin egenskab af en offentlig myndighed, og ikke som er i konkurrence med momspligtige virksomheder (retsmedicinske ydelser) 4. Salg af mindre kompendiemateriale, som indgår i undervisningen. Disse undtagelser gennemgås enkeltvis i det følgende. Figur 2. Kombinationer af momskoder og delregnskaber i forbindelse med salg I forbindelse med salg kan kun anvendes momskoderne: 0 Anvendes hvis salgsindtægten for en vare ikke skal tillægges moms 4 Anvendes hvis salgsindtægten for en vare skal tillægges moms 10 Anvendes hvis salgsindtægten for en tjenesteydelse ikke skal tillægges moms 14 Anvendes hvis salgsindtægten for en tjenesteydelse skal tillægges moms 6 Anvendes hvis salgsindtægten er for en vare med omvendt betalingspligt (IT) 16 Anvendes hvis salgsindtægten er for en tjenesteydelse med omvendt betalingspligt (EL-salg) Side 11 af 55

12 3.1 Salg af varer og tjenesteydelser i Danmark For at et salg er omfattet af momsloven (momslovens 4) skal der være levering mod vederlag, altså krav om en modydelse. Der vil således være en afgrænsning overfor tilskud/gaver/donationer, hvor der ikke er krav om modydelser. Hvis der er krav om modydelse og salget dermed er omfattet af momsloven kan salget under visse betingelser være fritaget for moms: Salg til eget ministerområde (momslovens 9) Salg der er omfattet af momslovens 13, eksempelvis undervisning, retsmedicinske ydelser, huslejer (over 30 dage) mv. På salg af alle andre varer og tjenesteydelser, der sælges af Aarhus Universitet (AU), skal der normalt pålægges moms. Valide momskoder ved salg: Momskode 0 salg af varer uden moms Momskode 4 salg af varer med moms Momskode 6 salg af varer med omvendt betalingspligt Momskode 10 salg af tjenesteydelser uden moms Momskode 14 salg af tjenesteydelser med moms Momskode 16- salg af tjenesteydelser med omvendt betalingspligt KUN disse 6 momskoder kan anvendes ved salg. Momskode 4 eller 14 må ALDRIG anvendes hvis: Salget er omfattet af momslovens 13 Her anvendes momskode 0 eller 10 Salget sker til kunde indenfor eget ministerområde Her anvendes momskode 0 eller 10 I efterfølgende afsnit er den momsmæssige behandling omtalt for udvalgte områder: Side 12 af 55

13 3.1.1 Undervisningsmaterialer Indtægter ved salg til elever af undervisningsmateriale af generel karakter, lærebøger, og diverse print og kontorartikler, herunder kopikort, er momspligtige. En undtagelse er dog materialesamlinger og lignede udarbejdet eller fremstillet af skoler og institutioner, og er målrettet undervisningen og tilrettelagt herefter. Sidstnævnte er momsfritaget i medfør af momslovens 13, stk. 1, nr Udlejning af fast ejendom Generelt er AU fritaget for at lægge moms på fakturaer ved udlejning, hvis der er tale om udlejning i mere end 1 måned. Det betyder, at der heller ikke skal lægges moms på el, gas, vand og varme. Vær opmærksom på lokaler/ejendomme, hvor der er søgt om frivillig momsregistrering. Her skal lejen pålægges moms og det samme vil være gældende for el, gas, vand og varme. Sker udlejningen for en kortere periode, skal der lægges moms på, idet udlejningen svarer til hotelvirksomhed - dette er fx tilfældet i forbindelse med udlejning af gæsteboliger. Side 13 af 55

14 3.1.3 Udlejning af lokaler Udlejning af lokaler er også fritaget for moms, hvis AU ikke serverer eller leverer mad/drikkevarer. Hvis lejer af lokalerne ønsker bespisning og bestiller direkte hos eksempelvis Studenterhusfonden vil der ske en direkte fakturering fra Studenterhusfonden til lejeren af lokalerne. Selvom Studenterhusfonden i andre sammenhænge anses for nær tilknyttet til AU vil lejerens eventuelle bestilling af forplejning hos Studenterhusfonden ikke have indflydelse med den momsfrie udlejning af lokaler Udlejning af lokaler, eksklusiv udstyr Her er forudsætningen for at lokalerne er omfattet af momsfritagelse, at lejer: Suverænt disponerer over lejemålet Ejendommen er ikke frivilligt momsregistreret Udlejning af lokaler, inklusiv udstyr Forudsætningen for at lokalerne er omfattet af momsfritagelse, at udstyret ikke udgør en væsentlig del af den samlede momsfrileje. Driftsmidler og løsøregenstande, der stilles til rådighed i forbindelse med udlejningen, vil blive anset som i nær tilknytning med udlejningen og skal behandles på samme måde som lokalet. 4. UNDERVISNING Skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse, herunder omskoling og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil, er fritaget for moms, jf. ML 13, stk. 1, nr. 3. Forudsætningen herfor gennemgås yderligere i afsnit 4.2 Faglig uddannelse, herunder omskoling. Kursusvirksomhed, der primært retter sig mod virksomheder og institutioner og som drives med gevinst for øje mv., er momspligtige. Se mere i afsnittet 5. Kurser og konferencer. Er forudsætningerne for momsfritagelse ikke opfyldt, skal der opkræves moms af kursusaktiviteter, der drives med gevinst for øje og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner mv. Retter sig mod betyder, hvem fakturaen er stilet til dvs. at hvis en privatperson tilmelder sig, men hvor det er personens arbejdsgiver der betaler så vil vedkommende være omfattet heraf. Primært fortolkes som mere end 50%. For at tjenesteydelsen kan anes som undervisning, er det en forudsætning, at den indeholder et væsentligt element af undervisning. Med undervisning skal der forstås et fastlagt program og en dertilhørende underviser/undervisere. Det er værd at bemærke, at momsfritaget undervisning ud over den, som er med Side 14 af 55

15 på finansloven, samt nedenstående kompetencegivende uddannelse, medfører pligt til at afregne lønsumsafgift 1. Momsfritaget er: Kompetencegivende uddannelser. Se mere under afsnit 4.1. Faglig uddannelse, herunder omskoling, under visse betingelser. Se mere under afsnit 4.2. Momspligtig er: Underleverandører til undervisning Kursusvirksomhed der primært retter sig mod virksomheder og institutioner, og som drives med gevinst for øje. Se nedenfor i afsnit 4.2 for definition af gevinst for øje. 4.1 Kompetencegivende undervisning Kompetencegivende undervisning er altid momsfritaget, også hvis det udbydes som indtægtsdækket virksomhed. Kompetencegivende uddannelse omfatter såvel heltidsuddannelser som deltidsuddannelser efter Universitetsloven. Kompetencegivende uddannelse afgrænses ud fra følgende elementer: Det er ved lov eller på anden måde en betingelse for at kunne udøve et bestemt erhverv, at uddannelsen er bestået. Eleven vil efter gennemførelse af uddannelse efter uddannelseslovgivningen blive anset for kvalificeret til at udøve et bestemt erhverv. Eleven vil efter gennemførelse af uddannelsen ved administrationen af anden lovgivning blive anset for at være kvalificeret til at udøve et bestemt erhverv. Eleven vil efter gennemførsel af uddannelsen af en relevant brancheorganisation eller efter branchekutyme blive anset for kvalificeret til at udøve et bestemt erhverv. Der er tale om en offentlig anerkendt uddannelse Uddannelsen er SU-berettiget. Der er tale om en uddannelse med adgangsbetingelser og eksamen. Universiteterne kan, jævnfør universitetsloven, udbyde følgende forskningsbaserede uddannelsesaktiviteter som momsfritaget og lønsumsfritaget kompetencegivende uddannelse, jf. lønsumsafgiftsloven 1, stk. 2: Alle de uddannelser, som universitetet er godkendt til at udbyde på heltid, enkeltfag fra disse samt fagspecifikke kurser. Supplerende uddannelsesaktivitet med henblik på at opfylde adgangskrav på kandidatuddannelse. Masteruddannelse. Anden efter- og videreuddannelse. 1 Lønsumsafgiftsloven 1: Lønsumsafgiftspligten betyder, at der skal betales 6,37 % af de til aktiviteten afholdte lønomkostninger samt et evt. overskud. Et underskud kan udelukkende modregnes i et evt. senere overskud. Side 15 af 55

16 4.2 Faglig uddannelse, herunder omskoling Faglig uddannelse omfatter efter- og videreuddannelse. Uddannelsen er momsfritaget, hvis den bibringer eller vedligeholder kundskaber med erhvervsmæssig sigte og ikke har karakter af konsulentbistand. I tvivlstilfælde lægges der vægt på, om uddannelsen er offentlig anerkendt. Momsfri fagligt uddannelser vil som oftest være lønsumsafgiftspligtige. Momspligten indtræder kun, hvis alle 3 forudsætninger er opfyldt 2 : 1. Der skal være tale om en kursusvirksomhed a. Når AU har aktiviteter som er med gevinst for øje, og som er rettet mod virksomheder og institutioner, så agerer vi som en kursusvirksomhed. 2. Aktiviteten drives med gevinst for øje a. Tilstræbes der økonomisk overskud i tilrettelæggelsesfasen af aktiviteten, er dette tilstrækkeligt for at anse aktiviteten som med gevinst for øje. b. Indtægtsdækket virksomhed er i denne sammenhæng altid med gevinst for øje. 3. Aktiviteten er primært rettet mod virksomheder og institutioner uden for eget ministerområde. a. Vurderingen af om aktiviteten er rettet mod virksomheder og institutioner sker i tilrettelæggelsesfasen. b. Er mere end 50 % af udbuddet rettet mod virksomheder, er kurset i sin helhed rettet mod virksomheder. Det er ikke den enkelte deltager på kurset, der er afgørende. c. Hvis kurset i tilrettelæggelsesfasen sigter mod privat personer, er det ikke afgørende om den faktiske deltagerkreds er privat personer eller virksomheder og institutioner. Det afgørende bliver om kurset i tilrettelæggelsesfasen er tilsigtet private personer eller om det er rettet md virksomheder og institutioner. Omskoling er ofte omfattet af momspligten for kurser, da de er rettet mod virksomheder og institutioner og drives med gevinst for øje. Uddannelsesseminarer og konferencer betragtes også som kursusvirksomhed. 5. KURSER OG KONFERENCER 5.1 Konferencer inden for eget ministerområde Forudsætningerne for momspligt ved konferencer er de samme som forudsætningerne ved kurser. Udgangspunktet er at konferencer afholdt af AU er momspligtige, da de ikke har karakter af at være en undervisningsydelse. Det er vigtigt at sondre imellem om AU afholder konferencen eller om AU blot fungerer som facilitator af konferencen, da dette kan have indflydelse på momspligten. Interne kurser vil være salg indenfor eget ministerområde og vil derfor være fritaget for moms. Er kurset at betragte som ren undervisning og dermed en del af AU s kerneydelse vil dette også være fritaget for moms. Det samme vil gælde kurser som er pointgivende disse betragtes også som ren undervisning. Det er vores vurdering at ovenstående ændring ikke vil få den store betydning i praksis, da modtageren vil have tilsvarende fradrag for købsmomsen. Der hvor ændringen kan mærkes vil være for de privatpersoner, 2 Kompetencegivende uddannelse er altid fritaget. Side 16 af 55

17 der melder sig til et kursus der primært retter sig mod virksomheder og institutioner. Disse personer vil komme til at betale en reel merpris, da de ikke efterfølgende kan afløfte momsen. Til konferencer eller arrangementer, hvor AU opkræver et deltagergebyr, og hvor konferencen eller arrangementet afholdes i Danmark, skal der tillægges dansk moms på deltagergebyret. Ovenstående vil være gældende uanset om deltageren er dansk eller udlænding. Udenlandske deltagere vil under visse omstændigheder kunne søge den betalte moms tilbage, enten ved ansøgning til Skattecenter Tønder (deltagere fra ikke-eu) eller via deres hjemlands skattemyndigheder (deltagere fra EU). Det vurderes at hovedparten, af de afholdte konferencer/arrangementer på AU vil være omfattet af momspligt, jf. ML 21, stk. 1. Den ene undtagelse til ovenstående vil være, hvis en deltager er indenfor eget ministerområde så skal der faktureres uden moms. Vær opmærksom på, at hvis en medarbejder selv betaler er der ikke tale om salg indenfor eget ministerområde. En anden undtagelse er ved kurser/konferencer af mere end 25 dages varighed afholdt her på AU og leveret til afgiftspligtige personer i udlandet. Her fastlæggers leveringsstedet til udlandet, jf. ML 16, stk. 2, så der ikke skal tillægges moms. Er der tale om en konference/arrangement med nær tilknytning til den momsfrie universitetsundervisning kan deltagerbetalingen også fritages for moms. Det vurderes dog at dette meget sjældent vil være aktuelt. Side 17 af 55

18 5.2 Kurser inden for eget ministerområde Hovedreglen er at hvis der er tale om en undervisningsydelse, jf. momsloven, så vil denne leverance være momsfritaget, jf. afsnittet om undervisning. Forudsætningerne for at momspligten indtræder, er de sammen som nævnt i afsnit 4.2 Faglig uddannelse, herunder omskoling, hvorfor der henvises til dette afsnit. Forudsætningerne er som tidligere nævnt: Deltageren er indenfor eget ministerområde. Betaler medarbejderen selv er der ikke tage om salg indenfor eget ministerområde. Kurser der varer mere end 25 dages varighed afholdt her på AU og leveret til afgiftspligtige personer i udlandet. Her fastlæggers leveringsstedet til udlandet, jf. ML 16, stk. 2, så der ikke skal tillægges moms. Se evt. mere i afsnit 5.1 konferencer - indenfor eget ministerområde. 5.3 Momspligtige kurser EU Er kurset momspligtigt, skal der beregnes dansk moms på fakturaen, forudsat at arrangementet afholdes i Danmark. Afholdes kurset i et andet EU land skal AU afregne salgsmoms i dette land. Det betyder, at AU skal momsregistreres i dette land. 5.4 Leveringssted for kurser af længere varighed Ifølge SKM finder der en særregel om undervisning, og denne har følgende afgræsning: Undervisning, der retter sig mod en flerhed af deltagere og finder sted i udbyders lokaler, eller lokaler som udbyder har midlertidig rådighed over. Leveringsstedet er ifølge denne særregel, dér hvor kurset afholdes (adgang til arrangementet). Det vil sig at der skal ske momsafregning i det land, hvor kurset afholdes. Momsafregningen er sælgers ansvar. Undtagelse: Kurser af længere varighed Der leveres til en virksomhed/institution (afgiftspligtig person), og anses for momspligtig i modtagers land. Her kan hovedreglen om omvendt betalingspligt (reverse charge) anvendes. 6. KØB I DANMARK Som nævnt indledningsvist er regelsættet for momsfradrag fra ØS og SKAT ikke ens. SKAT refunderer i henhold til momsloven mens ØS refunderer i henhold til Budgetvejledningen for det aktuelle år. Ovenstående betyder at der kan afløftes fuld moms af alle danske køb, dog med følgende undtagelser: Side 18 af 55

19 På udgifter til bespisning på restaurant kan der afløftes 1/4 af den opkrævede moms Ingen afløftning af moms på leje, anskaffelse og drift af hvidplade-biler På udgifter til hotelovernatning kan der afløftes 50% af den opkrævede moms Ingen afløftning af moms på udgifter til daglig bespisning af medarbejdere (frugtordninger) 6.1 Overblik over momskoder I forbindelse med køb er anvendelsen af momskoder noget mere kompleks og afhænger f.eks. både af om det er en vare eller en tjenesteydelse, købets art (f.eks. evt. multimediebeskatning, repræsentation eller almindelig drift) mv. Figur 3. Kombinationer af momskoder og delregnskaber i forbindelse med køb 6.2 Fakturakrav Leverandørkrav Når der modtages en faktura, skal den efterses og følgende fakturakrav skal være opfyldt. Forudsætningen for at kunne få fradrag for momsen er at fakturakravene er overholdt. Derfor skal fakturaen efterses for opfyldelse af fakturakravene. Opfylder fakturaen ikke kravene, skal leverandøren eventuelt kontaktes og eventuelle mangler ved fakturaen oplyses. Dog accepteres nogle mangler dog; eksempelvis hvis modtagernavnet er en AU medarbejder, men modtageradressen er en AU adresse. I sådanne tilfælde godtager SKAT at man kan få momsfradrag, da det er erkendes at fakturaen er til AU. Side 19 af 55

20 Under alle omstændigheder skal leverandøren kontaktes, før fakturaen blot sendes retur. En gyldig faktura skal være i et format, der ikke kan rettes i 3. Som udgangspunkt skal en faktura, der vedrører AU og betales af AU indeholde følgende: Numrene i det følgende henviser til numrene i de kommende fakturaer eksempler. 1. Udstedelsesdato (fakturadato) 2. Fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen (fakturanummer) 3. Sælgers navn og adresse 4. Sælgers momsregistreringsnummer (CVR-nummer/SE-nummer) 5. AU s navn og adresse (køber) 6. Navnet på den person der modtager varen/ydelsen 7. Mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser 8. Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, forudsat en dato er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato 9. Momsgrundlaget. Pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed 10. Gældende momssats 11. Det momsbeløb, der skal betales, eller at der blot er angivet at der er 25% moms inkluderet i beløbet. Ved mindre indkøb, f.eks. ved bespisning i en af AU s kantiner eller ved køb ved bageren/supermarkedet, kan ovenstående fakturakrav ikke altid efterleves. Der er derfor i momsloven mulighed for at anvende følgende to supplerende faktureringsmuligheder. 1. Forenklede fakturaer 2. Kasseboner Ad.1 Forenklede fakturaer: Der kan udstedes en forenklet faktura i stedet for en fuld faktura ved salg til andre virksomheder, når salgsbeløbet er under kr. En forenklet faktura skal som minimum indeholde følgende oplysninger: 1. Udstedelsesdato (fakturadato) 2. Fortløbende nummer (fakturanummer) 3. Sælgers navn 4. Sælgers momsregistreringsnummer (CVR-nummer/SE-nummer) 7. Leverancens art 9. Momsgrundlaget og momsbeløb. I stedet for omsbeløbet kan oplyses, at momsen udgør X kr. af salgsværdien. 3 En gyldig faktura kan ikke bestå af en excel-fil eller et word-dokument. Side 20 af 55

21 Ad. 2 Kasseboner: Benyttes af virksomheder, der primært henvender sig til private og i de situationer, hvor salgsbeløbet normalt ikke overstiger kr. Sælger kan dog i stedet vælge at udstede en fuld faktura eller forenklet faktura efter de regler, der gælder herfor. Dette er til enhver tid at foretrække for AU. En kassebon skal grundlæggende indeholde følgende oplysninger: 1. Udstedelsesdato (fakturadato) 2. Fortløbende nummer (fakturanummer) 3. Sælgers navn 7. Leverancens art og mængde. Leverancens art kan angives summarisk, hvis det ikke er muligt at specificere denne. 9. Momsgrundlaget og momsbeløb. I stedet for momsbeløbet kan oplyses, at momsen udgør X kr. af salgsværdien. Udenlandske fakturaer 9. Fakturaen kan være udstedt uden moms/vat 12. Oplysninger om at købet er omfattet af omvendt betalingspligt Ved salg af ydelser indsættes: Reverse change (Omvendt betalingspligt= momskode 10) Ved salg af varer indsættes: Zero-rated (momsfritaget = momskode 0) Side 21 af 55

22 Fakturakrav i skemaform: Side 22 af 55

23 Side 23 af 55

24 Side 24 af 55

25 Side 25 af 55

26 6.3 Køb af varer og tjenesteydelser i Danmark Når der købes varer og tjenesteydelser fra en registreret virksomhed i Danmark, skal sælger udstede en faktura med moms svarende til den gældende afgift, for tiden 25 %. Momslovens definerer omfanget af momsfradragsretten. Købsmomsen refunderes for såvel ordinær virksomhed som eksternt finansierede projekter. En betingelse for fradrag er dog at sælger har haft ret til at opkræve momsen dvs. at man ikke pr. definition kan afløfte moms på en faktura, men at der er behov for at visitere de indgående fakturaer for korrekt moms. En forudsætning for at kunne afløfte moms er, at sælger er momsregistreret, og at sælgers CVR-nr. fremgår af fakturaen. Opsummering: Momskode 0 eller 10 ved køb af varer eller tjenesteydelser hvor der ikke kan afløftes moms Momskode 1 eller 11 ved køb af varer eller tjenesteydelser hvor der kan afløftes fuld moms. Momskode 2 ved køb af IT-udstyr med omvendt betalingspligt. Momskode 9 eller 19 ved køb af varer eller tjenesteydelser, hvor der udelukkende kan afløftes fuld moms via ØS. Køb der giver ret til begrænset fradrag omtales nedenfor Særligt vedr. forplejning Muligheden for momsfradrag på bespisning af forretningsforbindelser, tidligere- og nuværende medarbejdere mv. i egne lokaler er ændret i forhold til tidligere praksis. Hidtil har praksis været, at en frokost afholdt i egne lokaler, hvor maden var leveret fra eksempelvis en af universitetets kantiner, blev konteret med momskode 0. Praksisændring består i, at der nu gives fuldt momsfradrag (momskode 1) på bespisning af ovennævnte personkreds i egne lokaler. Dermed bliver der flere økonomiske fordele i at bespise i egne lokaler end på restaurant, hvor momsfradraget stadig er begrænset (momskode 15). Det er en betingelse at der er tale om en frokost/middag af erhvervsmæssig karakter. Som eksempel kan nævnes et kundemøde eller et internt møde med fagligt indhold. Side 26 af 55

27 Den ændrede definition udspringer af en EU-dom, som fortolker 6. momsdirektiv i en retning, der ændrer praksis af den danske momslov, hvor det er SKAT s opfattelse, at servering i egne lokaler, der finder sted med henblik på varetagelse af strengt erhvervsmæssige formål giver ret til fuldt momsfradrag. Afholdes der sociale arrangementer i egne lokaler anvendes momskode 9. Dermed gives der fuldt fradrag for momsen via ØS. Kaffe og te-ordning vil høre under momskode 9. Budgetvejledningen nævner kun at der ikke er mulighed for refusion ved frugtordning, hvorfor det antages at der kan fortolkes analogt at der er refusion for kaffe og te-ordning. Der vil fortsat skulle anvendes momskode 0 ved daglig bespisning af medarbejdere, eksempelvis frugtordning. Der er således fuld fradrag via ØS på kaffe og the til medarbejdere, hvor momskode 9 skal anvendes. Skematisk kan den aktuelle momskode findes via nedenstående beslutningsdiagram. Som eksempel på nogle af de typiske indkøb af forplejning kan nævnes følgende: Mad til medarbejdere Momskode 0 Daglig bespisning af medarbejdere. Der vil typisk være tale om køb til frugtordning til medarbejdere. Mad til øvrige Momskode 9 ikke fagligt arrangement Der kan eksempelvis være tale om bespisning til en reception, jubilæum holdt i egne lokaler eller andet socialt arrangement, som holdes i egne lokaler eller lokaler. Køb af mad til faglige Momskode 1 møder holdt i egne Der vil typisk være tale om køb af morgenbrød, frokost, frugt eller sødt til lokaler faglige møder. Personkredsen for mødet kan være tidligere- eller nuværende medarbejdere, forretningsforbindelser, studerende el. lign. Køb af mad til på Momskode 15 restaurant Gælder både sociale og erhvervsmæssige arrangementer. HUSK: Oplysning om mødedeltagere samt mødets karakter. Er der tale om periodisk tilbagevendende møder (eks. Personalemøder) kan man nøjes med at oplyse, hvilke personkredse (grupper, institutter el.lign.) der er indkaldt til møde. Er der tale om bespisning i udlandet kan der ALDRIG opnås direkte fradrag for den udenlandske moms på bespisning. Uanset om bespisningen foregår på AU s områder eller uden for AU s områder, skal der som udgangspunkt foreligge følgende oplysninger. Side 27 af 55

28 1. Faktura/udgiftsbilag (dato/leverandør/ydelserne art og pris) 2. Sted og tidspunkt (er arrangementer afholdt på AU s område?) 3. Anledning (så vidt muligt dagsorden/indkaldelse/program) 4. Deltagernes navne og tilhørsforhold Ved større arrangementer så som jubilæer og receptioner kan der være problemer med at levere navnene på de enkelte deltagere. I stedet vedlægges et evt. program, invitationsliste eller lignende. Ved afdelingsmøder er det er eksempelvis tilstrækkeligt at angive afdelingens navn. Tilsvarende gælder for mødefora, hvor deltagerkredsen er veldefineret som f.eks. AU s bestyrelse. HUSK de 3 U er: Udlæg - Udland - Uden moms Opsummering: Momskode 0 ved daglig bespisning (frugtordning) Momskode 1 ved faglige arrangementer afholdt i egne lokaler Momskode 15 ved arrangementer afholdt udenfor AU Momskode 9 ved sociale arrangementer holdet i egne lokaler Momskode 10 ved bespisning på restaurant i udland Momskode 0 ved øvrig bespisning i udland Side 28 af 55

29 Side 29 af 55

30 Side 30 af 55

31 6.3.2 Særligt vedrørende biler Loven siger: Fritaget er personkøretøjer og varevogne, der udelukkende anvendes af danske statsinstitutioner (AU er en statsinstitution), bortset fra køretøjer, der anvendes erhvervsmæssigt i konkurrence med private erhvervsdrivende. Dvs. bilerne der anvendes til retsmedicin er afgiftsfritaget. Udgifter til køb og drift af hvidpladebiler: Ingen momsfradrag/refusion (fradrag i et vist omfang ved leasing) Udgifter til køb og drift af gulpladebiler: Fuld momsfradrag/refusion Driftsudgifter er f.eks. Benzin. Vare: momskode 0 eller 1 Parkering. Ydelse: momskode 10 eller 11 Broafgift Storebælt. Ydelse: momskode 10 eller 11 (NB! Fuldt fradrag over Øresund i hvidplade-bil, hvis kørslen kun vedrører momspligtige formål) Udlæg: Udgifter ved brug af egen gulpladebil - ingen ret til fradrag eller refusion. Opsummering: Momskode 0 eller 10 ved indkøb og drift af biler på hvide plader Momskode 1 eller 11 ved indkøb og drift af biler på gule plader eller minibus over 9 personer inkl. føreren. Ovenstående sondringer gælder også ved leje af biler. Er der tale om udlæg for egen bil, er der aldrig fradrag for momsen. Det anbefales at der ved kontering skrives bilens reg.nr. eller gule plader/hvide plader i note. Dermed signaleres overfor revisionen at der er taget stilling hertil. Side 31 af 55

32 6.3.3 Særligt vedrørende transport (persontransport og varetransport) Rejseomkostninger er omfattet af begrebet persontransport, da begrebet persontransport er bredere defineret end begrebet rejseomkostninger. Eksempler på momsfritaget persontransport er: Rutekørsel med bus Taxakørsel Flyrejser Færgeoverfart Ambulancekørsel og sygetransport Eksempler på momspligtig transport: Bustransport som ikke er omfattet af rutekørsel. Eksempelvis busleje til en ekskursion. Varetransport (f.eks. Bring, UPS, 3*34 mv.) Formidling af flybilletter i fremmed navn og for fremmed regning. Dette gælder også hvis der er tale om formidling af anden persontransport end flyrejser 4. Indenrigsfærgeoverførsel af transportmidler (f.eks. godstransport) Særligt vedrørende multimediebeskatning SKAT har med virkning pr. 1/1-10 indført beskatning af multimedier, der stilles til rådighed af en arbejdsgiver. Beskatning sker da medierne også kan anvendes privat. Derfor er der også begrænset fradrag på momsen som SKAT refunderer. Det vil sige at moms af udgifter til telefon og telefonabonnementer til personer, der multimediebeskattes, fremover kun kan afløfte momsen med 3/4 fra SKAT. Satsen er fastsat efter et skøn. 4 Det er selve ydelsen persontransport, der er momsfritaget. Side 32 af 55

33 ØS har ikke samme begrænsning i fradraget så alt i alt givers der fuld fradrag for momsen. Fordelingen af fradraget mellem SKAT og ØS sker fra centralt hold. Momskode 8 anvendes ved køb af varer, der indgår i multimediebeskatningen (telefon) Momskode 18 anvendes ved køb af tjenesteydelser, der indgår i multimediebeskatningen, (telefonabonnement). For at sikre en korrekt behandling bør de indberettede lister til SKAT vedr. personer der skal multimediebeskattes, udleveres til de personer der behandler købsfakturaer. Det vil kun være de store ting, som omfattes af ovenstående. Ting som ledninger, usb-stik, mus mv. behandles efter de almindelige regler for momsfradrag. For yderligere information om multimediebeskatning kan der henvises til: Opsummering: Momskode 8 ved køb af varer der omfattes af multimediebeskatningen Momskode 18 ved køb af ydelser der omfattes af multimediebeskatningen Særligt vedrørende hotel Der er mulighed for 100 % momsfradrag af hoteludgifter i DK i det omfang udgifterne er af streng erhvervsmæssig karakter (momskode 12). Morgenmaden er forplejning og giver ret til 1/4 momsfradrag (momskode 15). Typisk modtages faktura med ét beløb. Da reglen er forholdsvis ny kan der højest sandsynlig påregnes en periode inden hotellerne får ændret deres fakturering. Er der tale om hotel i udlandet kan der ALDRIG opnås direkte fradrag for den udenlandske moms på fakturaen. Opsummering: Momskode 12 ved overnatning på danske hoteller Momskode 10 ved overnatning på udenlandske hoteller Repræsentation contra reklame Der er fuldt fradrag for momsen på køb af reklameartikler. Side 33 af 55

34 Definition på reklame i.h.t. cirkulære til ligningsloven CIR 072 fra 1996: Reklameudgifter: Vedrører en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder. Afholdes med henblik på at opretholde eller fremme en virksomheds almindelige omdømme og/eller interesser. Der er ret til fradrag af moms ved køb af reklamegenstande, som er påført AU s navn eller logo, og hvor indkøbsprisen ikke overstiger 100 kr. ekskl. moms. I praksis har der med tiden tegnet sig et billede af SKAT s holdning til reklame contra repræsentation. Eksempler på reklameudgifter med fuldt fradrag for momsen: Messer, udstillinger, pressemøder og åbent-hus-arrangementer Forretningsjubilæer mv. Arrangementet skal være rettet mod en ubestemt kreds af kunder og potentielle kunder Begivenheden skal være nært knyttet til virksomheden Servering af mad- og drikkevarer ved arrangementet må ikke have karakter af egentlig bespisning Hvis ikke ret til fuldt fradrag, da mulighed for ¼ fradrag, hvis der er tale om køb af restaurationsydelser Gaver SKAT giver ikke momsfradrag ved køb af gaver, uanset om der er tale om lejlighedsgaver eller gaver til særlige formål. ØS har ikke samme begrænsning så fuld fradrag for momsen kan opnås via ØS. Moms der udelukkende refunderes via ØS konteres med momskode 9. Opsummering: Momskode 9 ved køb af gaver Forsikringer Forsikringer er generelt fritaget for moms. Betingelserne herfor er at ydelsen er udført af forsikringsmæglere eller af forsikringsformidlere. Hvis der er pålagt gebyrer af en forsikringsselskab vil gebyret også være fritaget for moms, såfremt gebyret har en nær tilknytning til forsikringsydelsen. Side 34 af 55

35 Visse ydelser vil dog ikke være omfattet af momsfritagelsen selvom de udføres af en forsikringsmægler. Hvis ydelserne har karakter af almindelige forretningskonsulentydelser vil de være omfattet af momspligt. Som eksempel kan nævnes: Skade- og policeadministration. Eksempelvis registrering, opkrævning, bogføring mv. Udarbejdelse af forsikringspolitikker Det vil derfor opleves at der modtages fakturaer fra forsikringsselskaber med og uden moms Særligt vedr. delregnskab 2 og momslovens 13, stk. 1 nr. 1 (tandlæger) Moms på køb som foretages i forbindelse med tandlægevirksomhed kan fratrækkes fuldt ud og refunderes via ØS. Typisk er disse projekter oprettet som delregnskab 2. Begrundelsen herfor er, at der for AU som universitet er en nær tilknytning mellem tandlægeydelserne og forskning og undervisning at der kan opnås fuld refusion via ØS, på lige fod med udgifter af ren undervisningsmæssig karakter. Opsummering: Momskode 9 ved køb af varer Momskode 19 ved køb af tjenesteydelser Vær opmærksom på at der her gælder samme 4 begrænsninger i fradrag som for alle andre køb (jf. øverste under punkt 4) Særligt vedr. indkøb af bærbare pc er og mobiltelefoner m.m. Folketinget har vedtaget en lov, der indfører omvendt betalingspligt af moms ved køb af mobiltelefoner, spillekonsoller, computerchips og bærbare computere, herunder tablets. Omvendt betalingspligt betyder, at sælgeren af varen ikke skal opkræve moms af salgsprisen. I stedet er det køberen af varen, der skal angive og betale salgsmomsen. Dette gælder kun virksomheder, der primært handler med andre virksomheder. Eksempelvis behøver Telenor ikke udstede en faktura uden moms, når AU køber mobiltelefoner af dem, da Telenor hovedsagligt sælger til private. Når køberen er en almindelig momspligtig virksomhed, som AU er, kan køber fradrage et tilsvarende beløb som købsmoms. Loven er trådt i kraft for sådanne køb foretaget efter den 1. juli Der er oprettet en momskode 2 til håndtering af indberetningspligten for disse køb. Når varen er indtastet i Navision med momskode 2, beregner Navision automatisk IT erhvervelsesmoms, som posteres på konto 8450 IT erhvervelsesmoms med modpost på konto 6610 Refusionsberettiget købsmoms. Side 35 af 55

36 6.4 Særligt vedrørende viderefakturering Hvis en momspligtig leverance viderefaktureres, gælder momslovens almindelige regler ved viderefaktureringen, medmindre der er tale om udlæg. Viderefakturering af momspligtig vare/ydelse, f.eks. hotel Fuldt momsfradrag Fuld moms på salget/viderefaktureringen Viderefakturering af momsfri vare/ydelse, f.eks. flybillet og taxi Intet momsfradrag Ingen moms på salget/viderefaktureringen Har man en faktura på 100 kr. + moms, hvor den fulde moms er afløftet skal der viderefaktureres 100 kr. + moms, hvis køber ikke er indenfor eget ministerområde og ikke er fra udlandet. På udgifter til viderefakturering kan der afløftes fuld moms uanset at der kun er ret til eksempelvis 1/4- momsfradrag. Hvis man på behandlingstidspunktet ikke er klar over at der er tale om udgifter til viderefakturering kan der ske en ompostering fra kvartmoms til fuld moms. Eksempelvis vil en faktura på restaurationsbesøg på 100 kr. + moms som udgangspunkt give ret til 6,25 kr. i momsafløftning. Skal udgiften viderefaktureres tages i stedet fradrag for de 25 kr. og der viderefaktureres de 100 kr. + moms, i alt 125 kr. Modtageren af fakturaen afløfter så 1/4-moms. Hvis viderefaktureringen vedrører udgifter, der er momsbelagte i udlandet, skal viderefaktureringen ske uden tillæg af dansk moms. Viderefaktureringen skal inkludere den udenlandske moms, der er betalt Viderefakturering indenfor eget ministerområde Hvis der er tale om handel indenfor eget ministerområde, er disse som udgangspunkt fritaget for moms. Denne regel hænger ikke særlig godt sammen med viderefaktureringsreglerne når der er tale om udgifter, hvor der som udgangspunkt kun er begrænset momsfradrag. I sådanne situationer skal viderefakturere nettobeløbet uden moms. Dvs. at eksempelvis en restaurationsregning på 100 kr. + moms, hvor der er afløftet 6,25 kr., vil nettoudgiften være på 118,75 kr. som viderefaktureres uden moms. Side 36 af 55

37 7. HANDEL MED UDLANDET 7.1 Grundlæggende begreber Leveringssted/Beskatningssted Leveringsstedet er også det sted, hvor leverancen skal beskattes Fastlægger hvilket land, der har ret til momsen Betalingspligt Som udgangspunkt er det sælger, der har pligten til at betale momsen I visse situationer vendes betalingspligten, således at køber betaler momsen Registreringspligt Sælger skal i visse situationer registreres i købers land Side 37 af 55

38 Hvorfra/hvorhen? EU-lande Lande uden for EU ( tredjelande ) Til/fra? Momsregistreret virksomhed Anden virksomhed Privatperson Side 38 af 55

39 8. SALG TIL UDLANDET Nedenfor er reglerne beskrevet for henholdsvis salg til EU-lande og salg til 3. lande. Beslutningsdiagrammer over de typiske situationer kan findes her: Salg af varer til EU Salg til momsregistrerede virksomheder Hvis køber er en momsregistreret virksomhed, skal købers VAT-nummer påføres fakturaen, hvorefter faktura udskrives uden moms. Det skal desuden fremgå af fakturaen, at den er uden moms. Dette kan ske ved f.eks. at angive følgende tekst på fakturaen: 0-moms, zero-rated eller free of VAT. Det er muligt at kontrollere købers VAT-nummer direkte via SKATs side for selvbetjening. VAT-numre kan også bekræftes via Europakommissionen: Købers VAT-nummer bør verificeres jævnligt. Verifikation anbefales som følgende: Ved løbende samhandel: VAT-nummer verificeres en gang i kvartalet Ved enkeltstående salg: VAT-nummer verificeres ved hvert salg Har man ikke købers VAT-nummer, skal fakturaen udskrives med dansk moms. Det er en forudsætning for, at fakturere uden moms, at følgende betingelser er opfyldt. At varen rent fysisk er leveret til et andet EU-land. Sælger skal kunne dokumentere, at varen er forsendt eller transporteret til et andet EU-land via eksempelvis fragtbrev eller erklæring fra køber, hvis denne sørger for transporten. At sælgers momsnummer fremgår af fakturaen. I denne forbindelse skal man være opmærksom på, at nogle lande anvender særlige momsnumre i forbindelse med EU-handel. Ved salg til en registreret virksomhed i et sådan EU-land, er det købers VAT-nummer, der skal fremgå af fakturaen. Betingelsen er ikke opfyldt, hvis det i stedet er købers indenlandske momsnummer, der fremgår Når der sælges varer uden moms til momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, skal der indsendes en listeangivelse til SKAT med oplysning om salget i perioden. Dette sker fra centralt hold. Side 39 af 55

40 Opsummering: Momskode 0, hvis kunden er registreret i et andet EU-land OG varen transporteres til et andet EU-land (2 betingelser) Momskode 4, hvis ovenstående 2 betingelser ikke er opfyldt Salg til ikke registrerede virksomheder og private Der er ingen forskel på at sælge varer i Danmark eller til andre EU-lande, når det sker til ikke registrerede virksomheder. Der skal som hovedregel udskrives en faktura med dansk moms. Denne moms skal konteres på samme måde, som var det almindelig dansk moms. Opsummering: Momskode 4, hvis kunden er en ikke-momsregistreret virksomhed eller privatperson i EU 8.2 Salg af tjenesteydelser til EU Ved salg af tjenesteydelser er den momsmæssige behandling afhængig af arten af den tjenesteydelse, der sælges Salg til momsregistrerede virksomheder Ved samhandel mellem momsregistrerede virksomheder/institutioner er hovedreglen, at det land, hvor køber har sit hjemsted, udgør leveringsstedet for salget af en tjenesteydelse. Det betyder, at det er købers land, der har retten til momsen. Reglerne om betalingspligt afgør samtidig, at køber er ansvarlig for momsafregningen. Dette betyder, at køber skal beregne moms af købet og kan fratrække denne moms, i samme omfang som køber har momsfradragsret. Hvis sådanne salg sker til virksomheder/institutioner i andre EU-lande, skal sælger indberette salg af ydelser til listesystemet. Her skal værdien af salget samt købers momsnummer indberettes. Desuden skal værdien af salget indberettes på momsangivelsen i rubrik B-ydelser. Dette sker fra centralt hold. Der gælder desuden særlige fakturakrav, idet sælger på fakturaen skal oplyse købers momsnummer samt teksten reverse charge. Bemærk, at det i visse lande er i gråzone, om f.eks. et universitet kan få/skal have et momsnummer. Hvis en udenlandsk samarbejdspartner fastholder, at de ikke er momsregistreringspligtige, skal der dansk moms på regningen fra AU. (Det udenlandske universitet m.m. kan ikke forvente at få denne moms godtgjort, når de ikke har et lokalt momsnummer.) Flere ydelser er omfattet af nogle særregler, som gør at leveringsstedet skal vurderes. Dermed kan det ikke tages for givet at leveringsstedet er i købers land med deraf følgende omvendt betalingspligt. Side 40 af 55

41 Som eksempel kan nævnes hotelovernatning i udlandet. Her vil vi modtage en faktura med udenlandsk moms, da leveringsstedet for sådan en ydelse er i sælgers land. Det samme vil bl.a. være gældende for bespisning, persontransport mv. Hvis AU afholder arrangementer, hvor adgangen til arrangementet er momspligtig, skal der pålægges moms på adgangen, uanset om køber er en dansk eller udenlandsk virksomhed/institution. Opsummering: Momskode 10, hvis kunden er registreret i et andet EU-land Evt. momskode 14, hvis salg af ydelsen har leveringssted i sælgers land Salg til ikke registrerede virksomheder og private Der er ingen forskel på at sælge ydelser i Danmark eller til andre EU-lande, når det sker til ikke registrerede virksomheder eller private. Der skal som hovedregel udskrives en faktura med dansk moms. Denne moms skal konteres på samme måde, som var det almindelig dansk moms. Opsummering: Momskode 14, hvis kunden er en ikke-momsregistreret virksomhed eller privatperson i EU 8.3 Salg af varer til 3. land Når der sælges varer til 3. lande er behandlingen ens uanset om der er tale om salg til virksomheder eller private personer. Købers momsregistrering er altså ikke afgørende som ved salg til EU. Salget sker uden moms, når varerne fysisk forlader EU s område (Momskode 0) Betingelse for salg uden moms: Sælger SKAL have dokumentation for eksporten Sælger SKAL angive værdi i rubrik C i momsangivelsen Varerne skal toldangives inden forsendelse eller på EU s grænse Hvis varen overleveres til køber i Danmark skal salget ske med dansk moms. (Momskode 4) (Særlige momsregler, når varerne overleveres til køber i et andet EU-land kontakt Regnskab) Opsummering: Momskode 0, hvis salg til 3. lande når varen forlader EU s område og der findes dokumentation for udførelsen. Momskode 4, hvis varen overleveres til køber i DK Side 41 af 55

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet AU Momsinstruks for Aarhus Universitet Side 1 af 40 1. MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 4 1.1 Indledning... 5 1.2 Juridiske grundlag... 5 1.3 Definitioner... 5 1.3.1 Eksempler på varer... 6 1.3.2

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Instruks Momshåndtering

Instruks Momshåndtering Instruks Momshåndtering Instruks momshåndtering (pkt 4-3-3 ajourført) -05-01-15 Side 1 af 10 1. FORMÅL 3 1.1. Baggrund 3 1.2. Formål 3 2. ANSVARLIG 3 3. TERMINER 4 4. FREMGANGSMÅDE 4 4.1. Definitioner

Læs mere

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011 Lone Friis Agenda Generel SKAT-momspligt hos skoler, herunder seneste udvikling på momsområdet for skoler Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Styresignalet

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide?

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010 hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser januar 2010 Copyright BDO ScanRevision, januar 2010 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms:

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms: Statens Administration, ØSC 8. april 2011 Oversigtsskema til vejledning om afløftning af moms på købsfakturaer Skemaet indeholder områder, hvor der kan være forskelle fra hovedreglen om fuld fradragsret

Læs mere

Regler for repræsentation og personaleforplejning inkl. Vejledning om kontering og momsafløftning

Regler for repræsentation og personaleforplejning inkl. Vejledning om kontering og momsafløftning Regler for repræsentation og personaleforplejning inkl. Vejledning om kontering og momsafløftning INDHOLD: 1. Repræsentation 2. Interne ydelser / personaleforplejning 3. Vejledning om kontering og momsafløftning

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Oktober 2015 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Bogen om moms i Danmark

Bogen om moms i Danmark Bogen om moms i Danmark Moms er ikke bare et spørgsmål om at betale, hvad du skal. Det handler også om at få de momsfradrag, du er berettiget til. I Bogen om moms får du anvisninger på, hvordan momsen

Læs mere

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010.

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010. Århus 20. december 2010 J.nr. 222644/MEA Delacour Dania Danske Havne NOTAT Notat vedr. moms på ydelser Den 1. januar 2010 blev der gennemført en ændring af den danske momslov. Ændringen har væsentlig betydning

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG 1. Moms og skat 2. Momsafregning for begyndere 3. Momsafregning ved køb/salg i udlandet PROGRAM 4. Særlige regler 5. Løsning af momsopgave 6. Demonstration af momsangivelse

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) AU-kreditorer (8000C, ASB/DPU, DJF) oprettes excl. Moms. Dette får indflydelse på håndteringen af indkomne fakturaer. Der skal fremover

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

7.3 Ingen eller særlig fradragsret

7.3 Ingen eller særlig fradragsret Moms Forlaget Andersen 7.3 Ingen eller særlig fradragsret Af Director Rune Grøndahl, KPMG rgroendahl@kpmg.dk Indhold Denne artikel omhandlende ingen eller særlig fradragsret har følgende indhold: 1. Indledning

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Skat 2014. Repræsentationsudgifter.

Skat 2014. Repræsentationsudgifter. Skat 2014 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

Moms Grænseoverskridende transaktioner

Moms Grænseoverskridende transaktioner Moms Grænseoverskridende transaktioner RSM plus er Danmarks 7. største revisionsog rådgivnings-virksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer,

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017 Moms Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK Børsen 1. December 2017 Good Things.and the bad one? Sikkerhed LOCALHOOD God infrastruktur Gå-afstand til alt og kort transport til lufthavn Danish

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at der til den enkelte postering er valgt den rigtige momskode.

Det er derfor vigtigt, at der til den enkelte postering er valgt den rigtige momskode. Dato: 9. november 2011 Kirkeministeriets vejledning til årsafslutning vedrørende moms 2011 Kirkeministeriet KM-1 Kirkeministeriet har i løbet af 2010 og 2011 opsamlet erfaringer vedrørende menighedsrådenes

Læs mere

Skat 2013. Repræsentationsudgifter.

Skat 2013. Repræsentationsudgifter. Skat 2013 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

KØBSMOMS I FORB. MED ARRANGEMENTER

KØBSMOMS I FORB. MED ARRANGEMENTER KØBSMOMS I FORB. MED ARRANGEMENTER AGENDA: Bespisning Restauration Egne lokaler Udland Taleksempler Hotelovernatning DK Udland Taleksempler MOMSBEHANDLING - BESPISNING Begrebet forstås bredt, dvs. dækker

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Juni 2017 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

GUIDE. Moms og foreninger

GUIDE. Moms og foreninger GUIDE Moms og foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Moms og foreninger.............................................................. 3 2 Guide Moms og foreninger Dette er en guide om de regler for moms, vi

Læs mere

4.2 Registreringspligtig person

4.2 Registreringspligtig person Moms Forlaget Andersen 4.2 Registreringspligtig person Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende registreringspligtig person

Læs mere

rækker en hånd ud til busbranchen

rækker en hånd ud til busbranchen skat rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder. Erfaringsmæssigt kan

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2016.

Vejledning til momskompensation for 2016. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2016. Momsudgifter. Ministeriet for Børn, Undervisning

Læs mere

AU-Orientering 1/2005

AU-Orientering 1/2005 AU-Orientering 1/2005 Orientering fra Attestudvalget Juni 2005 Denne orientering indeholder følgende: 1. Ny Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed 2. Ny dagpengeattest LÆ 255 3. Regning ved alle attester 4.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Repræsentations udgifter. Skat 2015

Repræsentations udgifter. Skat 2015 Repræsentations udgifter Skat 2015 Der er stor forskel på den skatteog momsmæssige behandling af repræsentationsudgifter i forhold til andre driftsudgifter. Derfor er det vigtigt, at virksomheden foretager

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a.

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a. Skatteudvalget 2009-10 L 19 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1 (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO 2 -kvoter, VIES-systemet, momsgodtgørelse

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. København d. 26. november

Beierholms Faglige Dage 2015. København d. 26. november Beierholms Faglige Dage 2015 København d. 26. november Velkommen 2 November 2015 2012 Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms Program - Spor 1 Moms Aktuelt moms Momsfradrag i holdingselskaber

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Ændring til momslov Omvendt betalingspligt på moms indenlandsk handel

Ændring til momslov Omvendt betalingspligt på moms indenlandsk handel Quickguide September 2014 Ændring til momslov Omvendt betalingspligt på moms indenlandsk handel 1 Introduktion Den 1. juli 2014 trådte nye regler om omvendt betalingspligt i kraft ved indenlandsk handel.

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Program: SummaSummarum Version: 3.6 Frigivelsesdato: 21. december 2009 Nye momsregler pr. 1. januar 2010 Folketinget har vedtaget lovforslag (L19) om ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt

Læs mere

Foreløbige vejledninger vedr. MOMS. Indhold

Foreløbige vejledninger vedr. MOMS. Indhold Foreløbige vejledninger vedr. MOMS Indhold Honorarniveau... 2 Tidsforbrug... 3 Faktura... 4 Kassebon (forenklet faktura)... 5 Betalingsservice... 6 Driftsmidler / Instrumenter... 7 Honorarniveau Timelønnen

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

GUIDE. Skat og foreninger

GUIDE. Skat og foreninger GUIDE Skat og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og foreninger................................................................ 3 Moms og foreninger..............................................................

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever.

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever. Iværksætterguide Forretningsplan Når du går i gang med at overveje mulighederne for at starte egen virksomhed, er der en masse spørgsmål, som du gerne må forholde dig til. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet

Læs mere

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005 Maj 2005 Erhverv Moms af ydelser Vejledning E nr. 22 Version 1.2 E 1.1 nr. digital 22 Denne vejledning er omskrevet og opdateret med de regler, der var gældende 1. december 2004. Resumé Vejledningen henvender

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 66 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 26. november 2012 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2016) 811 af 21. december 2016 fremsat forslag om ændring

2. Baggrund Kommissionen har ved KOM(2016) 811 af 21. december 2016 fremsat forslag om ændring Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 116 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om forslag til Rådets direktiv om ændring af momssystemdirektivet (direktiv 2006/112/EF) for så vidt angår midlertidig

Læs mere

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012.

VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center VEJLEDNING TIL MOMSKOMPENSATION 2012. Momsudgifter. Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU) kan kompensere

Læs mere

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige John Hannover og Anette Sand Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige af Anette Sand og John Hannover Regnskabsskolen

Læs mere

Momsmæssige udfordringer i skolesektoren november 2016

Momsmæssige udfordringer i skolesektoren november 2016 www.pwc.com Momsmæssige udfordringer i skolesektoren november 2016 Agenda Generelle regler Indtægtsdækket virksomhed Underleverandør af undervisning Byggeri Byggemoms Omvendt betalingspligt Finansieringsbidrag

Læs mere

14. oktober 2016 BAGGRUNDSNOTAT om moms på kurser i Dansk Psykolog Forening

14. oktober 2016 BAGGRUNDSNOTAT om moms på kurser i Dansk Psykolog Forening 14. oktober 2016 BAGGRUNDSNOTAT om moms på kurser i Dansk Psykolog Forening På DP s generalforsamling i marts 2016 blev følgende ændringsforslag til Arbejdsprogrammet vedtaget: Kurser afviklet af DP bør

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt. 18. januar. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt. 18. januar. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt 18. januar 2008 J.nr. 2007-211-0005 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 32- Forslag til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Skattemæssige fradrag for repræsentation og andre udgifter

Skattemæssige fradrag for repræsentation og andre udgifter - 1 Skattemæssige fradrag for repræsentation og andre udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Repræsentation kan normalt fratrækkes, dog kun med 25 pct. Men i en dom fra 1. december 2011

Læs mere

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation - 1 Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation m. v. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk Skatterådet har i en afgørelse

Læs mere

Moms er det stadig hot? December 2016

Moms er det stadig hot? December 2016 www.pwc.dk Moms er det stadig hot? Revision. Skat. Rådgivning. Kontakt os Jesper Bianco Hildebrandt-Mortensen M: jbh@pwc.dk T: 2036 3310 Søren Flensborg M: sfl@pwc.dk T: 2988 8856 2 Agenda Momsbrøken Elevfester

Læs mere

Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal

Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal Page 1 of 8 Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal Dokumentets dato 09 sep 2014 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 09

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Indholdsfortegnelse Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Delvis fradragsret for moms Delvis fradrag for moms af fællesudgifter Lønsumsafgift af indtægter ved rutekørsel

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt 22. februar 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Dagsordenspunkt 4a: Bekæmpelse af momssvig Resumé Formandskabet ventes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 Af Thorbjørn Helmo Madsen I RevisorManualen finder du de vigtigste regler, satser og beløbsgrænser samlet i et alfabetisk opslagsværk. VERSION

Læs mere

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering.

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering. Moms ved eksport Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering Erhverv September1997 Moms Forord Denne vejledning henvender sig til virksomheder med eksport

Læs mere

Repræsentationsudgifter Skat Tax

Repræsentationsudgifter Skat Tax Repræsentationsudgifter Skat 2017 Tax 2 Repræsentationsudgifter Der er stor forskel på den skatte- og momsmæssige behandling af repræsentationsudgifter i forhold til andre driftsudgifter. Derfor er det

Læs mere

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 White paper Microsoft Dynamics C5 Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Forslag til ændring af opsætning ved handel med EU samt 3.lande Indholdsfortegnelse

Læs mere