Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler"

Transkript

1 Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

2

3 Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler med undervisning fra 0. til 10. klasse er som hovedregel fritaget for moms og lønsumsafgift for deres undervisningsaktiviteter. Herved sikrer man, at disse aktiviteter er forholdsmæssigt billige for deltagerne. De fleste skoler har ud over den lovpligtige undervisning indtil flere momspligtige aktiviteter, som dels medfører pligt til at afregne moms, dels medfører en mulighed for at opnå momsmæssig fradragsret hos SKAT i forbindelse med køb af varer og ydelser. Gennem de seneste år er der kommet en række nye afgørelser, som har ændret praksis vedrørende skolernes momsmæssige forhold. På dette grundlag har vi udarbejdet en ny momsmanual, som beskriver gældende praksis. Nogle af de områder, hvor der er sket væsentlige ændringer eller praksis er slået fast er bl.a. skolernes mulighed for at opnå frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom, ligesom domstolene har slået fast at skoler skal opkræve moms af sine kursusaktiviteter, når disse kurser udbydes til virksomheder og institutioner med det formål at tjene penge på kurset. Mange skoler vil fortsat med fordel kunne foretage en gennemgang af deres momsmæssige forhold med henblik på en økonomisk optimering. Denne manual indeholder en gennemgang af de relevante momsregler med hovedvægten lagt på de aktiviteter, som er normalt forekommende på skolerne. Vi har lagt vægt på, at manualen skal kunne anvendes som et arbejdsredskab, hvorfor vi bevidst har undladt for lange teoretiske udredninger om emnerne. Manualen er udarbejdet af vores momsspecialister. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til manualen, er I meget velkommen til at kontakte BDO, ligesom vi gerne bistår i skolens videre overvejelser, herunder formidling af kontakt til SKAT, Undervisningsministeriet mv. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

4

5 Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 7 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 - Hvornår skal der beregnes moms? Afgiftspligtig person Bagatelgrænse på kr Omkostningsudligning - salg uden fortjeneste Momsregistrering Momsregistrering og finansieringsbidrag Fakturering AFSNIT 2 - Momsmæssig behandling af indtægter AFSNIT 3 - Momsfradrag Fuld fradragsret Delvis fradragsret for fællesomkostninger Ingen fradragsret Særlige regler for bygninger Særlige regler for biler Specialindrettede køretøjer Dagsbeviser Investeringsgoder AFSNIT 4 - Køb af varer og ydelser i udlandet Køb af varer i andre EU-lande Køb af varer i tredjelande Køb af ydelser i udlandet Momsrefusion i udlandet AFSNIT 5 - Omvendt betalingspligt på køb og salg af varer i Danmark Omvendt betalingspligt på it-udstyr Køb af it-udstyr med omvendt betalingspligt Skolens salg af brugt it-udstyr... 38

6

7 Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Omvendt betalingspligt på metalskrot Køb af metalskrot med omvendt betalingspligt Salg af metalskrot med omvendt betalingspligt AFSNIT 6 - Byggemoms Hvilke arbejder skal der beregnes moms af Hvem er ansatte Hvordan beregnes momsen AFSNIT 7 - Momskompensation Forudsætning for momskompensation Betingelser for godkendelse Betingelser i øvrigt for godkendelse efter ligningslovens 8 A Opnåelse af godkendelse for skoler, etableret i Danmark Vedligeholdelse af godkendelse og overgangsregler Opgørelse af kompensationen AFSNIT 8 - Lønsumsafgift AFSNIT 9 - Afgifter Energiafgifter Motorbrændstof Vandafgift Dokumentationskrav AFSNIT 10 - Punktafgifter BILAG 1 Fakturaeksempel vedr. løbende levering BILAG 2 Fakturaeksempel vedr. momsfrie og momspligtige aktiviteter... 55

8

9 Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 11 AFSNIT 1 Hvornår skal der beregnes moms? 1.1 AFGIFTSPLIGTIG PERSON Momsloven slår fast, at virksomheder, institutioner m.fl., som driver økonomisk virksomhed, er såkaldte afgiftspligtige personer. Begrebet blev introduceret i momsloven i 1994, og har fjernet grundlaget for mange af de aftaler, som tidligere betød, at videresalg af varer og ydelser til kostpris kunne ske uden momsregistrering. Skoler er afgiftspligtige personer, hvilket medfører, at deres aktiviteter er omfattet af momslovens bestemmelser. Herefter kan der kun ske fritagelse for moms af de aktiviteter, som positivt er fritaget efter momslovens bestemmelser. Alle andre aktiviteter vil som udgangspunkt medføre, at der skal afregnes moms til SKAT, hvis skolen tager betaling for levering af varer eller ydelser. I kapitel 3 har vi gennemgået en lang række af de aktiviteter, som er eller kan være momspligtige for skolerne. I skal endvidere være opmærksomme på, at Landsskatteretten de seneste år har ændret praksis for en lang række af de aktiviteter, som skolerne har. 1.2 BAGATELGRÆNSE PÅ KR. Udgør de årlige indtægter fra momspligtige aktiviteter inden for en 12 måneders periode under kr., kan momsregistrering undlades. Denne bundgrænse gælder for samtlige de momspligtige aktiviteter, som skolen har. Momsloven giver ikke mulighed for at anvende bagatelgrænsen på aktiviteterne hver for sig. I forbindelse med vurderingen af, om bagatelgrænsen er overskredet, indgår også omsætning efter byggemomsreglerne, se afsnit 6 om byggemoms. Hvis bagatelgrænsen overskrides i årets løb, skal der ske momsregistrering. Derefter skal der beregnes salgsmoms (udgående afgift) af indtægter udover kr. Momsregistreringen binder for det følgende år, hvor der skal beregnes moms af indtægterne, uanset den momspligtige omsætnings størrelse. Hvis de momspligtige indtægter i dette år igen viser sig at være under kr., kan der ske afmeldelse fra momsregistreringen med fremadrettet virkning. Herefter starter en ny kr. s grænse.

10 12 Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 1.3 OMKOSTNINGSUDLIGNING - SALG UDEN FORTJENESTE Før i tiden var det helt normalt, at skoler indgik aftaler med de lokale skattecentre om, at der ikke skulle beregnes moms, hvis et salg skete til kostpris. Grundlaget for sådanne aftaler er ikke længere til stede i momsloven. I praksis kan det også konstateres, at myndighederne er blevet meget tilbageholdende med at indgå sådanne aftaler. Skolerne må derfor gå ud fra, at der altid skal beregnes moms af indtægter fra de momspligtige aktiviteter, jf. afsnit MOMSREGISTRERING Hvis der er krav om momsregistrering, skal der indsendes en registreringsblanket til Erhvervsstyrelsen. Blanketten findes bl.a. på Blanketten skal indsendes senest 8 dage før opstart af momspligtige aktiviteter. Hvis registrering sker som følge af, at kr. s grænsen overskrides, skal momsregistrering ske hurtigst muligt herefter. Momspligtige, der ikke overskrider kr. s grænsen, behøver ikke at lade sig registrere. De kan dog vælge at lade sig frivilligt registrere og betale moms. Frivilligt registrerede skal følge de almindelige regler i momsloven. Bemærk, at hvis skolen ikke er registreret for moms, men køber varer eller ydelser i udlandet, bliver skolen ligeledes pligtig til at lade sig registrere og afregne moms af købet. Den momsmæssige behandling af varer og ydelser købt i udlandet er nærmere beskrevet under afsnit 4 - Køb af varer og ydelser i udlandet. Herudover er der indført omvendt betalingspligt på en række køb i Danmark, hvilket betyder, at skolen kan risikere at skulle registreres for moms ved køb af IT udstyr mv. Dette er nærmere beskrevet under afsnit 5 - Omvendt betalingspligt på køb og salg af varer i Danmark. 1.5 MOMSREGISTRERING OG FINANSIERINGSBIDRAG Private skoler, som bliver registreret for moms, bliver omfattet af pligten til at betale finansieringsbidrag. Finansieringsbidraget udgør i ,5 kr. pr. fuldtidsansat pr. kvartal. For vurdering af om skolen skal betale finansieringsbidrag, tages der alene hensyn til, om den pågældende skole skal anses som privat eller offentlig arbejdsgiver. Der henses ikke til, om skolen er blevet momsregistreret som følge af momspligtige indtægter eller som følge af, at der er foretaget registreringspligtige køb med omvendt betalingspligt, fx køb fra udlandet eller indenlandske køb af computere, mobiltelefoner mv. (se afsnit 4 og 5). Dette er begrundet i, at bekendtgørelsen om beregning af finansieringsbidrag ikke skelner mellem de forskellige registreringsbestemmelser i loven. Forinden der foretages registreringspligtige køb eller etableres momspligtige aktiviteter, anbefaler vi derfor, at de økonomiske konsekvenser ved en momsregistrering gennemgås grundigt. Mange fri- og efterskolers adgang til delvis momsfradrag for fællesomkostninger eller besparelser ved køb i udlandet opvejer sjældent udgiften til finansieringsbidrag, hvorfor det er vigtigt at indregne udgiften til finansieringsbidrag inden skolen foretager dispositioner, som vil medføre en momsregistrering. 1.6 FAKTURERING Momsregistrerede virksomheder skal udstede fakturaer i forbindelse med momspligtige leverancer og ved forudbetaling af sådanne leverancer.

11 Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 13 Af fakturaer og afregningsbilag/kreditnotaer skal fremgå følgende: Fakturadato. Fortløbende nummer. Sælgers momsregistreringsnummer. Sælgers fulde navn og adresse. Købers fulde navn og adresse. Mængden og arten af de leverede goder eller omfanget og arten af de leverede tjenesteydelser. Ved levering af varer samt visse ydelser til andre EU-lande skal købers moms-registreringsnummer fremgå af fakturaen. Leveringsdato. Hvis fakturaen ikke udstedes umiddelbart efter levering af varen/ydelsen, skal det fremgå af fakturaen, hvornår leveringen har fundet sted, se eksempel herpå i bilag 1. Momsgrundlaget, enhedsprisen uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i enhedsprisen. Gældende momssats. Det momsbeløb, der skal betales. Ved udleje af transportmidler til afgiftspligtige uden for EU skal købers moms-registreringsnummer fremgå af fakturaen. Oplysning om momsfritagelse - kun EU-handel. Oplysning om omvendt betalingspligt - kun handel med udlandet. Nedenfor er givet en kortfattet gennemgang af de vigtigste af ovenstående krav, som skolerne oftest skal anvende. Afregningsbilag Afregningsbilag er en faktura, som køber af en vare/ydelse udsteder på vegne af sælger. I daglig tale bliver afregningsbilag ofte kaldt kreditnotaer. Krav til indholdet af afregningsbilag er de samme som for fakturaer. Hvis køber af varen udsteder et afregningsbilag, er det et krav, at der foreligger en skriftlig aftale mellem de to parter om, at der anvendes afregningsbilag. Den skriftlige aftale er kun gyldig, så længe begge parter er registreret for moms, og det fremgår af aftalen, at den ene part skal underrette den anden part, såfremt momsregistreringen ophører. Der skal ligge et underskrevet eksemplar af aftalen hos begge parter. Herudover skal sælger i hvert enkelt tilfælde godkende det udstedte afregningsbilag. Afregningsbilag bliver ofte anvendt i forbindelse med salg af skrot/jern, landbrugsafgrøder og lign. Ligesom afregningsbilag ofte bliver anvendt ved skolers salg af ukurante flasker mv. Momsfritagne leverancer Når en skole udelukkende leverer varer og ydelser, der er fritaget for moms efter momslovens 13, er institutionen som udgangspunkt ikke omfattet af momslovens fakturakrav. Hvis der udstedes faktura på en momsfri ydelse (salg af eksempelvis undervisningsydelser), må der aldrig fremgå et momsbeløb af fakturaen, ligesom det ikke må være fortrykt på fakturaen, at beløbet er inkl. moms. Dette vil udløse pligt til at indbetale momsen til SKAT eller til at tilbageføre momsen ved udstedelse af kreditnota. Hvis skolen både fakturerer momspligtige og momsfrie leverancer på samme faktura, skal det fremgå af fakturaen, hvilke leverancer der er pålagt moms. De momsfrie leverancer skal opføres for sig med særskilt sammentælling, se eksempel herpå i bilag 2. Kassebon/forenklet faktura ved salg til private mv. Skoler, der fremstiller elevproducerede varer og overvejende sælger varerne til elever og private, kan nøjes med at udstede en forenklet faktura/kassebon. Kasseboner og andre forenklede fakturaer skal indeholde følgende oplysninger: Sælgers navn og registreringsnummer. Fortløbende nummer, dog ikke gældende for kasseboner. Udstedelsesdato. Leverancens art. Momsbeløbets størrelse. I stedet kan angives, at momsen udgør 20 % af det samlede beløb.

12 Elektroniske fakturaer I stedet for at sende en faktura på papir har skolerne mulighed for at sende elektroniske fakturaer. Elektroniske fakturaer kan anvendes på følgende betingelser: Elektroniske fakturaer skal indeholde samme oplysninger som almindelige fakturaer. Køber skal være indforstået med at modtage en elektronisk faktura. Fakturaens oprindelsesægthed og integriteten af indholdet sikres ved elektronisk signatur eller elektronisk dataudveksling (EDI). Den elektroniske signatur er baseret på en signatur, der som minimum har et sikkerhedsniveau svarende til fx et OCES-certifikat. Ved anvendelse af EDI skal der foreligge en skriftlig aftale, der fastsætter procedurer for elektronisk dataudveksling. Ved fremsendelse af flere elektroniske fakturaer til samme kunde kan oplysninger, der er fælles for fakturaerne, blot anføres en gang, hvis der for samtlige fakturaer er adgang til samtlige oplysninger. Der skal opbevares systembeskrivelser og certifikater. Fakturaer skal opbevares i oprindelig form og format. Fra 1. januar 2010 har Danmark valgt at liberalisere kravene til elektroniske fakturaer, så der ikke er krav om elektronisk signatur ved fremsendelse af en elektronisk faktura til en dansk virksomhed. En faktura, der fremsendes som PDF-fil på en almindelig til en dansk virksomhed, opfylder nu kravene til elektroniske fakturaer. De særlige regler for elektroniske fakturaer til offentlige virksomheder er fortsat gældende.

13 Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 15 AFSNIT 2 Momsmæssig behandling af indtægter Dette afsnit beskriver kortfattet den momsmæssige behandling af indtægter, som en skole normalt har. Det drejer sig først og fremmest om skolernes lovbestemte undervisning, men de enkelte skoler har herudover mange aktiviteter i forbindelse med drift af skolen. Afmeldelsesgebyrer Afbryder eleven skoleopholdet, efter at opholdet er påbegyndt, opkræver skolen et afmeldelsesgebyr svarende til 1-2 måneders skolepenge. I de tilfælde, hvor eleven afbryder opholdet efter, at opholdet er påbegyndt, skal gebyret anses som en del af vederlaget for den momsfri undervisning. Gebyret skal derfor indgå som en del af skolens omsætning ved opgørelse af den delvise momsfradragsret. Ved indskrivning på skoler opkræves i visse tilfælde et indmeldelsesgebyr. Hvis eleven ikke ønsker at starte på skolen, beholder skolen helt eller delvis gebyret til dækning af de omkostninger, der har været forbundet med indskrivningen. I det tilfælde, hvor eleven ikke starter på skolen, og skolen helt eller delvis beholder gebyret til dækning af de omkostninger, der har været forbundet med indskrivningen mv., skal gebyret ikke anses som en del af vederlaget for den momsfri eller momspligtige undervisning, men som en godtgørelse af skolens omkostninger i forbindelse med indskrivningen, der falder uden for momslovens anvendelsesområde. Det er således vigtigt, at der er særskilte konti til bogføring af ovenstående gebyrer, således at der er mulighed for at adskille indtægterne ved opgørelse af den delvise momsfradragsret. Annoncer / sponsorater, herunder udgivelse af publikationer Indtægter, ved salg af annoncer i tryksager af enhver art og ved indgåelse af sponsoraftaler med private virksomheder, er som udgangspunkt momspligtige. Uddannelsesinstitutioner, der modtager indtægter fra annoncesalg og fra sponsoraftaler, skal udstede faktura med moms til den, der betaler annoncen/sponsoratet.

14 16 Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Nogle skoler har annonceindtægter ved fremstilling af kataloger/årsskrift med billeder af elever og lærere mv. SKAT har tidligere udtalt, at der ikke skal opkræves moms af sponsorater i de tilfælde, hvor publikationer retter sig mod elever og forældre til elever på skolen, der som udgangspunkt har bopæl langt væk fra det marked, annoncørerne dækker. Når reklameværdien for annoncørerne er yderst begrænset, skal der ikke opkræves moms, idet sponsoratet skal sidestilles med at have modtaget en gave. Den situation, hvor skolen retter henvendelse til en potentiel kreds af annoncører for at høre, om de vil støtte skolens udgivelse af en given publikation, og at de i givet fald vil blive nævnt som sponsor med navn eller firmalogo i publikationen, medfører efter SKATs opfattelse ikke momspligt, når annoncen har ringe værdi for annoncørerne: Hovedbetingelserne for at yde et momsfrit tilskud er, at det har karakter af en gave. Virksomheden bestiller ikke nogen ydelse, men yder et tilskud efter ansøgning - primært fordi den ønsker at støtte skolen. Selv om skolen stiller virksomheden i udsigt, at den vil blive nævnt som sponsor med navn eller firmalogo i publikationen, kan det efter SKATs opfattelse ikke i sig selv anses som salg af en reklameydelse. Salg af annoncer, der er af kommerciel karakter og ikke er i nær tilknytning til undervisningen, er momspligtig. Bespisning De fleste efterskoler, højskoler og husholdningsskoler har en spisesal, idet opholdet på skolen er inklusiv forplejning. Ud over bespisning af eleverne sælger skolen også mad til de ansatte, ligesom der sker salg af mad til gæster, elevernes familie mv. ved forskellige arrangementer. Nedenfor er den momsmæssige behandling af de forskellige salg beskrevet. Elever på dagskoler Dagskolers salg af mad til eleverne er fritaget for moms, når skolen selv står for madordningen ved brug af skolens personale, elever eller underleverandører. Det er en forudsætning for momsfritagelsen, at madordningen hverken direkte eller indirekte sigter mod en økonomisk gevinst. Salg af drikkevarer mv. mod særskilt betaling i forbindelse med de faste måltider, som er omfattet af madordningen, er momspligtige. Hvis madordningen drives af tredjemand, som har forpagtet skolens køkken, er betaling for maden momspligtig. Eleverne på efter- og højskoler o. lign. Salg af mad og drikkevarer til egne elever, der bor på skolen, og bliver undervist på skolen er momsfritaget, når betalingen herfor indgår i en samlet betaling for undervisning og opholdet. Deltagerbetalingen for opholdet skal medregnes i den samlede omsætning for skolen ved opgørelse af den delvise momsfradragsret. Salg af drikkevarer mv. mod særskilt betaling i forbindelse med de faste måltider er momspligtige. Elevskoleboder Salg fra skoleboder, som drives af eleverne og som sælger mælkeprodukter, frugt, brød, egenfremstillet mad mv. er fritaget for moms, under forudsætning af, at de varer, som sælges, overvejende er købt i den almindelige detailhandel. Fritagelsen er betinget af at; Der føres særskilt regnskab for skoleboden. At udsalgspriserne fastsættes, så de normalt kun dækker udgifterne til indkøb og distribuering - Ved prisfastsættelsen ses der bort fra tilskud i form af lokaler, materiel og arbejdsløn. Et eventuelt overskud kommer eleverne til gode.

15 Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 17 Lærere og andre ansatte på skolen Hvis skolens lærere og øvrige ansatte betaler et beløb for mad- og drikkevarer, vil denne betaling som udgangspunkt være momspligtig. Momspligten kan ikke undgås, selv om betalingen kun dækker fremstillingsprisen, eller ligefrem er lavere end fremstillingsprisen. Salg af mad til ansatte er fritaget for moms, når betalingen herfor sker efter reglerne om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser, og når de ansatte har pligt til at deltage i fællesmåltiderne. SKAT har dog meddelt, at de ansattes betaling for mad og drikkevarer på efterskoler kan anses for at være fritaget for moms, når de ansatte i henhold til deres ansættelsesaftaler har pligt til at spise sammen med eleverne på de fastsatte spisetider, og de ansatte skal sidde fordelt i elevgrupper under måltiderne, for at udøve voksenindflydelse og give elevinfo mv. Det er således vores vurdering, at ansattes betaling for mad på efterskoler fortsat kan anses for momsfritaget uagtet, at personalet ikke er ansat som tjenestemænd. Hvis de ansatte ikke opfylder ovenstående betingelser, skal der afregnes moms af medarbejdernes betaling. Dette medfører, at der vil være delvis momsfradrag for de momsbelagte omkostninger, som kan henføres til indkøb af råvarer samt øvrige omkostninger til køkkenet. I det omfang en dagskole sælger mad til personalet, vil dette salg være omfattet af momspligt uagtet, at salg til eleverne er fritaget for moms. Det vil alene være muligt at sælge momsfrit til personalet på en dagskole i det omfang, personalet er omfattet af reglerne for tjenestemænd. I 2009 blev der indført nye regler ved salg til virksomheders ansatte, således at man ikke blot kunne sælge en vare for 1 kr., som der skulle afregnes moms og derefter få fuldt momsfradrag for købet, som kunne være 100 kr. Hvis der skal afregnes moms af medarbejdernes betaling for mad, skal momsen beregnes af en salgspris, der svarer til fremstillingsprisen. Med hensyn til salg af mad til de ansatte blev der indført en forenklet metode, som salgsmomsen kunne beregnes efter. Man behøver således ikke, at opgøre den nøjagtige fremstillingspris. I henhold til den forenklede metode, skal kantinemomsen beregnes således: Råvarepris + 5 % + 75 % af løn til kantinepersonale. Det er alene løn til køkkenpersonalet, som skal indgå i opgørelsen. Har skolen elevhjælp, skal værdien af deres hjælp ikke indgå i beregningen. Da skolerne indkøber varer samlet til eksterne, elever og personale kan råvareprisen ikke opgøres nøjagtigt. Det er vores anbefaling, at råvareindkøbet og lønnen til de ansatte fordeles på grundlag af det antal kuverter, som skolen producerer. Hvis medarbejdernes betaling er lavere end det beregnede momsgrundlag, skal der i forbindelse med medarbejdernes betaling afregnes yderligere moms, således at der også afregnes en salgsmoms af differencen mellem medarbejdernes betaling og det beregnede momsgrundlag. Salg til gæster, familie mv. Salg af mad- og drikkevarer til gæster, familie mv. er som udgangspunkt omfattet af momspligt efter momslovens almindelige regler. Salg til gæster, familie mv. vil være fritaget for moms ved følgende situationer: Salg til egnens befolkning i tilknytning til kulturelle arrangementer, der udbydes som led i undervisningen af eleverne. Salg til elever og ansattes gæster, når gæsterne deltager i den daglige undervisning, og betalingen for maden indgår i den samlede betaling for opholdet.

16 18 Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Ved SKATs vurdering er der henset til, at gæsterne spiser sammen med eleverne og får serveret det samme måltid, som eleverne får serveret den pågældende dag. Butikker Efter en række kendelser fra Landsskatteretten, er det slået fast at salg af elevfremstillede varer er momspligtigt. Der er ikke mulighed for at anse salget for at være i nær tilknytning til undervisningen. Skolerne har alene mulighed for at sælge materiale til eleverne uden moms, således at de kan producere en vare som led i undervisningen. Som eksempler på materiale kan vi nævne stof til at sy en kjole af, billedlærred til fremstilling af et maleri mv. Skal der produceres varer til et julemarked eller lignende, er det vigtigt, at skolen søger om momsfritagelse for arrangementet, hvis man vil undgå moms på salget af varerne. Momsloven giver en mulighed for momsfritagelse, hvis der er tale om arrangementer, hvis overskud fuldt ud medgår til velgørende arrangementer eller almennyttige formål. For at der kan ske momsfritagelse, må arrangementet ikke være af kommerciel karakter, ikke kunne fremkalde konkurrenceforvridning, og overskuddet skal fuldt ud anvendes til skolens egne formål. Bøger, kontorartikler mv. Undervisningsmaterialer, der udleveres uden særskilt betaling i forbindelse med momsfritaget undervisning, er fritaget for moms. Egne undervisningsmaterialer, der er lavet af underviseren/uddannelsesinstitutionen i tilknytning til en konkret undervisning er ligeledes momsfritaget - dette gælder også selvom der opkræves særskilt betaling herfor. Undervisningsmaterialer af generel karakter, der udleveres mod særskilt betaling i forbindelse med momsfritaget undervisning, er momspligtige. Der er fuld fradragsret for moms hos SKAT for udgifter, der knytter sig til momspligtigt salg af undervisningsmaterialer. Indtægter ved salg til eleverne af materialer, der uomgængeligt er nødvendige i undervisningen i forbindelse med elevernes egen fremstilling af genstande i den momsfri undervisning, og således medgår hertil, er momsfritaget efter momslovens 13, stk. 1, nr. 3. Fester, foredrag og andre enkeltstående arrangementer. Entréindtægter og indtægter fra salg af mad- og drikkevarer mv. i forbindelse med foredragsaftener, koncerter, jubilæumsfester for gamle elever, åbent hus arrangementer og lign. er momspligtige. Momsloven giver mulighed for momsfritagelse, hvis der er tale om arrangementer, hvis overskud fuldt ud medgår til velgørende arrangementer eller almennyttige formål. For at der kan ske momsfritagelse, må arrangementet ikke være af kommerciel karakter, ikke kunne fremkalde konkurrenceforvridning, og overskuddet skal fuldt ud anvendes til skolens egne formål. Der skal søges om momsfritagelse hos det lokale skattecenter. Et arrangement til fordel for en klasses studietur/rejse, har ikke den fornødne bredde og kan ikke betragtes som et momsfritaget velgørende arrangement. Foredragsvirksomhed Hvis skolen holder et foredrag, hvor det er skolens egne ansatte, der holder foredraget, vil arrangementet altid være momsfri. Hvis skolen blot er arrangør af et foredrag, er entreindtægten momspligtig, medmindre arrangementet kan blive momsfritaget i henhold til momslovens 13, stk. 1, nr. 17, som et velgørende arrangement. En sådan fritagelse kræver forudgående tilladelse fra SKAT.

17 Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 19 Kiosk- og automatsalg Salg af varer fra en kiosk og salg af slik, tobak, øl og vand fra automater er momspligtigt. Rykkergebyrer Rykkergebyrer, der udsendes som led i manglende rettidige betaling fx undervisning eller kursusvirksomhed, falder uden for momslovens anvendelsesområde, da der ikke er nogen modydelse til gebyret. Der skal derfor ikke betales moms af rykkergebyrer, og indtægten skal ikke medregnes ved opgørelse af den samlede fradragsprocent. Salg af inventar og udstyr Ved salg af inventar og udstyr, der udelukkende har været anvendt til momsfrie aktiviteter, og hvor der ikke ved anskaffelsen er afløftet moms, skal der ikke beregnes moms af salgsprisen. Ved salg af inventar og udstyr, som har givet ret til fuld eller delvis fradrag for moms ved anskaffelsen, skal der opkræves moms af den fulde salgspris. Der skal opkræves moms, uanset om der rent faktisk er taget et fradrag. Det afgørende er, om skolen har haft ret til momsfradrag ved anskaffelsen. Indtægter, ved salg af inventar, skal ikke medtages ved opgørelsen af fradragsprocenten uanset, om der er tale om momspligtige eller momsfrie indtægter. Studieture Fra 1. januar 2011 er salg af pakkerejser momspligtig. Når skolerne tilbyder studieture, skal der således henses til, om studieturen kan anses for at være i nær tilknytning til undervisningen, således at turen er momsfri eller salg af en pakkerejse. Når studieturen ikke direkte kan henføres til undervisningsforløbet, vil der være tale om salg af en pakkerejse. Som eksempel på, at en studietur ikke vil anses for at være i nær tilknytning til undervisningen, kan nævnes højskolers korte kurser, hvor man eksempelvis har et tre ugers højskoleophold, hvor to af ugerne foregår i Italien. En uges studietur i forbindelse med et almindeligt skoleophold er efter vores vurdering i nær tilknytning til undervisningen, idet skolen fortsat oppebærer tilskud til undervisningen. Momsen på salg af pakkerejser skal beregnes efter helt særlige regler. Der gælder derfor specielle regler for fakturering, ligesom der stilles bestemte krav til bogføringen. Reglerne gælder kun for rejser inden for EU. Salg af pakkerejser til eksempelvis Norge og andre lande uden for EU sidestilles med eksport. Der skal derfor ikke afregnes moms af sådanne rejser. Betalingen for rejserne skal dog henføres til den momspligtige omsætning ved opgørelse af den delvise momsfradragsret. Hvordan opgøres momsgrundlaget? Momsen skal beregnes på grundlag af skolens faktiske fortjeneste på de solgte pakkerejser. Fortjenesten opgøres således: Salgspris for rejsen inkl. skatter og gebyrer, men ekskl. moms Faktiske omkostninger til andre virksomheder vedrørende den specifikke rejse, herunder fx: Transport Y kr. Transfer Y kr. Hotel Y kr. Udflugter Y kr. Billeje Y kr. -Y kr. Fortjenstmargen = momsgrundlag Z kr. Momsen udgør herefter 25 % af momsgrundlaget. X kr.

18 20 Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler I forbindelse med opgørelse af momsgrundlaget er der indført to forenklede metoder til opgørelse af momsen. Valg af opgørelsesmetode sker for et år af gangen. Der kan således kun skiftes mellem opgørelsesmetoderne ved starten på et nyt regnskabsår. Metode 1 Efter denne metode fastsættes momsgrundlaget ud fra en skønnet fortjenstmargen. Denne skal fastsættes ud fra forventninger til indtjeningen og ud fra tidligere års erfaringer. Har skolen erfaringsmæssigt en avance på 8,4 %, opgøres momsgrundlaget til 8,4 % af omsætningen i perioden. Når året er gået, udregnes herefter den faktiske avance. Hvis den faktiske avance har været højere, skal skolen efterbetale den for lidt betalte moms. Har avancen faktisk været lavere, kan skolen modregne den for meget betalte moms i den førstkommende momsbetaling. Metode 2 Denne metode svarer til den ovenfor illustrerede opgørelse. Altså en metode hvor momsen løbende beregnes på grundlag af en nøjagtig avanceopgørelse for den enkelte rejse. Denne metode vil efter vores vurdering være aktuel for de fleste skoler, som sælger momspligtige pakkerejser. Fakturakrav Momsbeløbet må ikke fremgå af fakturaen ved salg af pakkerejser. I stedet skal rejsens pris angives inklusive moms, og fakturaen skal være forsynet med oplysning om, at særordningen for rejsebureauer er anvendt. Dette kan enten ske ved angivelse af de specifikke bestemmelser i momslovgivningen eller med en standardtekst i retning af: Denne faktura er udstedt uden moms i henhold til særordningen for rejsebureauer / This invoice is issued without VAT according to special scheme for travelagents. Regnskabskrav Skoler, der bliver omfattet af særordningen, skal indrette deres regnskabssystem sådan, at indtægter og udgifter vedrørende pakkerejser inden for EU holdes adskilt fra øvrige posteringer, så der er mulighed for at opgøre fortjenesten på de enkelte rejser. Tilskud Som hovedregel skal der ikke beregnes moms af tilskud. Tilskud, som skolen modtager fra tredjemand, er momspligtige, hvis tilskuddet er direkte forbundet med leverancens pris, og hvis leverancerne er momspligtig. Generelt foreligger der imidlertid ikke momspligt for tilskud ydet af stat, amter, kommuner og EU, fordi disse tilskud som oftest bliver ydet uden krav på en konkret modydelse. Så snart betalingerne fra det offentlige følger en konkret elev, vil der være tale om betaling for en aftalt ydelse, hvorfor disse betalinger ikke skal betragtes som tilskud. Udlejning af fast ejendom Som hovedregel er lejeindtægter ved udlejning af fast ejendom fritaget for moms, men der gælder en række undtagelser. Skolernes udlejning af værelser er behandlet nedenfor under udlejning af værelser, mens anden lokaleudlejning (kursuslokaler, idrætsanlæg mv.) er omtalt under udlejning af lokaler. Momsfritagelsen for udlejning af fast ejendom omfatter også udlejning/bortforpagtning af jord til fx landbrug. Der er mulighed for at få en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom. Dette kan være aktuelt, hvis jordtilliggende udlejes til landbrugsformål, eller hvis en del af skolens bygninger udlejes til erhvervsvirksomheder. I disse tilfælde vil den frivillige momsregistrering betyde, at skolen bliver berettiget til en øget fradragsret for moms af fællesomkostninger og godtgørelse af energiafgifter hos SKAT.

19 Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 21 Udlejning af værelser Udlejning af værelser til skolens egne elever er fritaget for moms, idet opholdet er i nær tilknytning til undervisningen. Opholdsperiodens længde er uden betydning. Hvis skolen udlejer til andre arrangementer end skolens egne, afhænger momspligten af lejeperiodens længde. Lejer skolen værelser ud til andre arrangementer end skolens egne, og disse arrangementer alle har en varighed af mindst 1 måned, skal skolen ikke afregne moms af disse lejeindtægter. Hvis skolen kun har udlejningsperioder på mere end 1 måneds varighed, vil der være tale om momsfri langtidsudleje, når udlejningen ikke sker i forbindelse med servering af mad- og drikkevarer. Hvis skolen udlejer værelser af en varighed på under 1 måned til samme lejer, vil lejeindtægten være momspligtig. Har skolen udlejning af værelser under 1 måned, vil al udlejning til andre end skolens egne elever være momspligtig. Dette gælder uanset lejeperiodens længde. Udlejning af lokaler Lokaleudlejning er som hovedregel fritaget for moms. Dette gælder fx udlejning af kursus- og undervisningslokaler, selv om lejen inkluderer overheadprojector og lignende undervisningsfaciliteter. Hvis skolen også serverer mad- og drikkevarer i de udlejede lokaler, bliver hele arrangementet momspligtig. Begrundelsen er, at skolens aktiviteter kan sidestilles med hoteldrift og drift af konferencecentre m.fl. Udlejning af sportsfaciliteter I forbindelse med udlejning af kunstgræsbaner, skydebaner og lign har SKAT udsendt et styresignal, idet man i dag skal sondre mellem, om udlejningen af sportsfaciliteterne skal anses for ydelser i nær tilknytning til udøvelse af sport eller udlejning af fast ejendom. Det er SKATs opfattelse, at salg af tjenesteydelser, i form af at stille sportsfaciliteter til rådighed, må anses for ydelser i nær tilknytning til sport eller fysisk træning. Levering af ydelser i nær tilknytning til sport er fritaget for moms, hvis de leveres af en virksomhed, som ikke drives med det formål at generere et overskud. Skoler, som er omfattet af denne vejledning, vil aldrig drives med gevinst for øje, hvorfor udlejning af sportsfaciliteter vil være fritaget for moms. Efter SKATs opfattelse er der tale om ydelser i nær tilknytning til sport, når udlejningen foregår på time- eller dagsbasis. Det er SKATs opfattelse, at der ikke er tale om salg af adgang til sport, men derimod om udlejning af fast ejendom, når kontrakten mellem udlejer og tredjemand domineres af udlejningens væsentligste kendetegn. Herved bliver udlejningen af den faste ejendom en selvstændig hovedydelse og ikke blot en underliggende forudsætning for at levere en tjenesteydelse i form af at stille sportsfaciliteter til rådighed. De momenter, der taler for udlejning af fast ejendom, er følgende: Klart afgrænset areal Det skal fremgå af aftalen, hvilket areal, der er omfattet af lejen. Eksklusiv brugsret Lejeren skal overdrages en eksklusiv brugsret således, at lejeren har eneretten til lokalet i perioden samt retten til at udelukke andre fra at anvende lokalet i samme periode. Har skolen ret til at benytte arealet i lejeperioden, så vil der ikke kunne være tale om udlejning af fast ejendom. Længere periode Arealet skal udlejes over en længere periode. Det er SKATs opfattelse, at lejekontrakten som udgangspunkt skal omfatte mindst en måneds uafbrudt leje, førend aftalen kan få karakter af udlejning frem for tjenesteydelser i form af at stille sportsfaciliteter til rådighed.

20 22 Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Er udlejningen alene punktvis, skal den samlede udlejning i henhold til aftalen have en intensitet, der svarer til en måneds uafbrudt leje. Der kan herved ikke anvendes en time-for-time omregning, men der skal foretages en konkret vurdering. SKAT har i sit styresignal givet eksempler på, hvornår aftaleperioden tyder på, at der leveres tjenesteydelser i form af at stille sportsfaciliteter til rådighed: Adgang til en kunstgræsbane købes for: en time en weekend kl dage om ugen i 12 måneder 2 dage om ugen i et kvartal eller 3 uger. Eksempler, hvor aftaleperioden tyder på, at der leveres tjenesteydelser i form af udlejning af fast ejendom: En kunstgræsbane lejes for: 1 måned 5 dage om ugen i 2 måneder 1 dag om ugen i 1 år eller 4 timer om ugen i 5 år. Når skolen ønsker en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom, er det vigtigt, at skolen fremover har fokus på lejeaftalerne, idet udlejning på timebasis vil medføre en reduktion i fradragsretten. Hvis skolen overvejer at opføre nye bygninger, vil det altid være aktuelt at få en gennemgang af muligheden for en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom samt muligheden for at få registreringen på et særskilt momsnummer. SKAT har med virkning fra 1. oktober 2011 skærpet praksis omkring oprettelse af del-registreringer. I henhold hertil udtaler SKAT, at det ikke længere er muligt, at opføre en bygning under et særskilt momsnummer under skolens CVR nr. (delregistrering) med den konsekvens, at den ene registrering i væsentlig omfang vil have leverancer mod vederlag til den anden registrering med det formål/resultat at optimere fradragsretten og forvride beregningsgrundlaget for delvis fradragsret. Når der er forholdsvis omfattende udlejning til eksterne, vil der fortsat være mulighed for at få en delregistrering. Udlejning af skolens lokaliteter til kurser Flere skoler udlejer skolens faciliteter i ferieperioder, således at eksterne kursusarrangører kan afholde kurser på skolen. Betalingen for leje af lokaliteterne dækker både værelser, servering og undervisningsfaciliteter. Efter hidtidig praksis har værdien for betaling af undervisningslokaler været fastsat til 20 % af den samlede betaling med mindre særlige forhold gjorde sig gældende. Denne praksis er fortsat gældende, hvorfor skolerne kan undlade at opkræve moms af 20 % af den samlede betaling, hvis skolen ikke ønsker en frivillig momsregistrering for udlejning af lokaler. Det er dog et krav, at de 20 % er særskilt specificeret på fakturaen, for at skolen kan undgå at betale moms heraf. Udlejning af lokaler med udstyr Der skal opkræves moms ved udlejning af udstyr, når udstyret er væsentligt for brug af lokalet. Udstyr, der i mindre omfang stilles til rådighed som led i udlejning af lokaler, er normalt en del af lokaleudlejningen og dermed momsfri. Det er SKATs opfattelse, at udlejning af lokaler inkl. udstyr som eksempelvis AV-udstyr og edb-maskiner er omfattet af momsfritagelsen for udlejning af lokaler. Udlejning af medarbejdere SKAT har skærpet praksis omkring den momsmæssige behandling af udlejning af arbejdskraft. Den alt overvejende hovedregel er nu, at udlejning af arbejdskraft er momspligtig, uanset om udlejningen sker til brug for andre skoler eller kursusudbyderes momsfrie undervisning.

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 KURSER 2013 På 3 regionale kurser i januar 2013 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Aktuelt om Skat 2012/13 Mandag

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker? Ajour med moms, told og afgifter Nr. 2 Juni 2008 Eksklusiv Moms Læs blandt andet om: Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 Hostrupsvej 4. 7500 Holstebro. T 9610 6161 Torvegade 2. 7600 Struer. T 9684 2000 Harbogade 51. 6990 Ulfborg. T 9749 1366 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper

7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper Moms Forlaget Andersen 7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper Af Senior VAT Manager Rune Grøndahl, KPMG rgroendahl@kpmg.dk Indhold Denne artikel omhandlende momsfradrag for udvalgte udgiftstyper har

Læs mere

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2015 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for mindre personalegoder...6 Egenbetaling...6

Læs mere

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader...

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader... Indhold 1 Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4 Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne... 5 Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne... 8 Varevogne på gule plader... 13 Hvilke biler er specialindrettede?...

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere