Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler"

Transkript

1 Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

2

3 Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler med undervisning fra 0. til 10. klasse er som hovedregel fritaget for moms og lønsumsafgift for deres undervisningsaktiviteter. Herved sikrer man, at disse aktiviteter er forholdsmæssigt billige for deltagerne. De fleste skoler har ud over den lovpligtige undervisning indtil flere momspligtige aktiviteter, som dels medfører pligt til at afregne moms, dels medfører en mulighed for at opnå momsmæssig fradragsret hos SKAT i forbindelse med køb af varer og ydelser. Gennem de seneste år er der kommet en række nye afgørelser, som har ændret praksis vedrørende skolernes momsmæssige forhold. På dette grundlag har vi udarbejdet en ny momsmanual, som beskriver gældende praksis. Nogle af de områder, hvor der er sket væsentlige ændringer eller praksis er slået fast er bl.a. skolernes mulighed for at opnå frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom, ligesom domstolene har slået fast at skoler skal opkræve moms af sine kursusaktiviteter, når disse kurser udbydes til virksomheder og institutioner med det formål at tjene penge på kurset. Mange skoler vil fortsat med fordel kunne foretage en gennemgang af deres momsmæssige forhold med henblik på en økonomisk optimering. Denne manual indeholder en gennemgang af de relevante momsregler med hovedvægten lagt på de aktiviteter, som er normalt forekommende på skolerne. Vi har lagt vægt på, at manualen skal kunne anvendes som et arbejdsredskab, hvorfor vi bevidst har undladt for lange teoretiske udredninger om emnerne. Manualen er udarbejdet af vores momsspecialister. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til manualen, er I meget velkommen til at kontakte BDO, ligesom vi gerne bistår i skolens videre overvejelser, herunder formidling af kontakt til SKAT, Undervisningsministeriet mv. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

4

5 Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 7 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 - Hvornår skal der beregnes moms? Afgiftspligtig person Bagatelgrænse på kr Omkostningsudligning - salg uden fortjeneste Momsregistrering Momsregistrering og finansieringsbidrag Fakturering AFSNIT 2 - Momsmæssig behandling af indtægter AFSNIT 3 - Momsfradrag Fuld fradragsret Delvis fradragsret for fællesomkostninger Ingen fradragsret Særlige regler for bygninger Særlige regler for biler Specialindrettede køretøjer Dagsbeviser Investeringsgoder AFSNIT 4 - Køb af varer og ydelser i udlandet Køb af varer i andre EU-lande Køb af varer i tredjelande Køb af ydelser i udlandet Momsrefusion i udlandet AFSNIT 5 - Omvendt betalingspligt på køb og salg af varer i Danmark Omvendt betalingspligt på it-udstyr Køb af it-udstyr med omvendt betalingspligt Skolens salg af brugt it-udstyr... 38

6

7 Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Omvendt betalingspligt på metalskrot Køb af metalskrot med omvendt betalingspligt Salg af metalskrot med omvendt betalingspligt AFSNIT 6 - Byggemoms Hvilke arbejder skal der beregnes moms af Hvem er ansatte Hvordan beregnes momsen AFSNIT 7 - Momskompensation Forudsætning for momskompensation Betingelser for godkendelse Betingelser i øvrigt for godkendelse efter ligningslovens 8 A Opnåelse af godkendelse for skoler, etableret i Danmark Vedligeholdelse af godkendelse og overgangsregler Opgørelse af kompensationen AFSNIT 8 - Lønsumsafgift AFSNIT 9 - Afgifter Energiafgifter Motorbrændstof Vandafgift Dokumentationskrav AFSNIT 10 - Punktafgifter BILAG 1 Fakturaeksempel vedr. løbende levering BILAG 2 Fakturaeksempel vedr. momsfrie og momspligtige aktiviteter... 55

8

9 Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 11 AFSNIT 1 Hvornår skal der beregnes moms? 1.1 AFGIFTSPLIGTIG PERSON Momsloven slår fast, at virksomheder, institutioner m.fl., som driver økonomisk virksomhed, er såkaldte afgiftspligtige personer. Begrebet blev introduceret i momsloven i 1994, og har fjernet grundlaget for mange af de aftaler, som tidligere betød, at videresalg af varer og ydelser til kostpris kunne ske uden momsregistrering. Skoler er afgiftspligtige personer, hvilket medfører, at deres aktiviteter er omfattet af momslovens bestemmelser. Herefter kan der kun ske fritagelse for moms af de aktiviteter, som positivt er fritaget efter momslovens bestemmelser. Alle andre aktiviteter vil som udgangspunkt medføre, at der skal afregnes moms til SKAT, hvis skolen tager betaling for levering af varer eller ydelser. I kapitel 3 har vi gennemgået en lang række af de aktiviteter, som er eller kan være momspligtige for skolerne. I skal endvidere være opmærksomme på, at Landsskatteretten de seneste år har ændret praksis for en lang række af de aktiviteter, som skolerne har. 1.2 BAGATELGRÆNSE PÅ KR. Udgør de årlige indtægter fra momspligtige aktiviteter inden for en 12 måneders periode under kr., kan momsregistrering undlades. Denne bundgrænse gælder for samtlige de momspligtige aktiviteter, som skolen har. Momsloven giver ikke mulighed for at anvende bagatelgrænsen på aktiviteterne hver for sig. I forbindelse med vurderingen af, om bagatelgrænsen er overskredet, indgår også omsætning efter byggemomsreglerne, se afsnit 6 om byggemoms. Hvis bagatelgrænsen overskrides i årets løb, skal der ske momsregistrering. Derefter skal der beregnes salgsmoms (udgående afgift) af indtægter udover kr. Momsregistreringen binder for det følgende år, hvor der skal beregnes moms af indtægterne, uanset den momspligtige omsætnings størrelse. Hvis de momspligtige indtægter i dette år igen viser sig at være under kr., kan der ske afmeldelse fra momsregistreringen med fremadrettet virkning. Herefter starter en ny kr. s grænse.

10 12 Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 1.3 OMKOSTNINGSUDLIGNING - SALG UDEN FORTJENESTE Før i tiden var det helt normalt, at skoler indgik aftaler med de lokale skattecentre om, at der ikke skulle beregnes moms, hvis et salg skete til kostpris. Grundlaget for sådanne aftaler er ikke længere til stede i momsloven. I praksis kan det også konstateres, at myndighederne er blevet meget tilbageholdende med at indgå sådanne aftaler. Skolerne må derfor gå ud fra, at der altid skal beregnes moms af indtægter fra de momspligtige aktiviteter, jf. afsnit MOMSREGISTRERING Hvis der er krav om momsregistrering, skal der indsendes en registreringsblanket til Erhvervsstyrelsen. Blanketten findes bl.a. på Blanketten skal indsendes senest 8 dage før opstart af momspligtige aktiviteter. Hvis registrering sker som følge af, at kr. s grænsen overskrides, skal momsregistrering ske hurtigst muligt herefter. Momspligtige, der ikke overskrider kr. s grænsen, behøver ikke at lade sig registrere. De kan dog vælge at lade sig frivilligt registrere og betale moms. Frivilligt registrerede skal følge de almindelige regler i momsloven. Bemærk, at hvis skolen ikke er registreret for moms, men køber varer eller ydelser i udlandet, bliver skolen ligeledes pligtig til at lade sig registrere og afregne moms af købet. Den momsmæssige behandling af varer og ydelser købt i udlandet er nærmere beskrevet under afsnit 4 - Køb af varer og ydelser i udlandet. Herudover er der indført omvendt betalingspligt på en række køb i Danmark, hvilket betyder, at skolen kan risikere at skulle registreres for moms ved køb af IT udstyr mv. Dette er nærmere beskrevet under afsnit 5 - Omvendt betalingspligt på køb og salg af varer i Danmark. 1.5 MOMSREGISTRERING OG FINANSIERINGSBIDRAG Private skoler, som bliver registreret for moms, bliver omfattet af pligten til at betale finansieringsbidrag. Finansieringsbidraget udgør i ,5 kr. pr. fuldtidsansat pr. kvartal. For vurdering af om skolen skal betale finansieringsbidrag, tages der alene hensyn til, om den pågældende skole skal anses som privat eller offentlig arbejdsgiver. Der henses ikke til, om skolen er blevet momsregistreret som følge af momspligtige indtægter eller som følge af, at der er foretaget registreringspligtige køb med omvendt betalingspligt, fx køb fra udlandet eller indenlandske køb af computere, mobiltelefoner mv. (se afsnit 4 og 5). Dette er begrundet i, at bekendtgørelsen om beregning af finansieringsbidrag ikke skelner mellem de forskellige registreringsbestemmelser i loven. Forinden der foretages registreringspligtige køb eller etableres momspligtige aktiviteter, anbefaler vi derfor, at de økonomiske konsekvenser ved en momsregistrering gennemgås grundigt. Mange fri- og efterskolers adgang til delvis momsfradrag for fællesomkostninger eller besparelser ved køb i udlandet opvejer sjældent udgiften til finansieringsbidrag, hvorfor det er vigtigt at indregne udgiften til finansieringsbidrag inden skolen foretager dispositioner, som vil medføre en momsregistrering. 1.6 FAKTURERING Momsregistrerede virksomheder skal udstede fakturaer i forbindelse med momspligtige leverancer og ved forudbetaling af sådanne leverancer.

11 Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 13 Af fakturaer og afregningsbilag/kreditnotaer skal fremgå følgende: Fakturadato. Fortløbende nummer. Sælgers momsregistreringsnummer. Sælgers fulde navn og adresse. Købers fulde navn og adresse. Mængden og arten af de leverede goder eller omfanget og arten af de leverede tjenesteydelser. Ved levering af varer samt visse ydelser til andre EU-lande skal købers moms-registreringsnummer fremgå af fakturaen. Leveringsdato. Hvis fakturaen ikke udstedes umiddelbart efter levering af varen/ydelsen, skal det fremgå af fakturaen, hvornår leveringen har fundet sted, se eksempel herpå i bilag 1. Momsgrundlaget, enhedsprisen uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i enhedsprisen. Gældende momssats. Det momsbeløb, der skal betales. Ved udleje af transportmidler til afgiftspligtige uden for EU skal købers moms-registreringsnummer fremgå af fakturaen. Oplysning om momsfritagelse - kun EU-handel. Oplysning om omvendt betalingspligt - kun handel med udlandet. Nedenfor er givet en kortfattet gennemgang af de vigtigste af ovenstående krav, som skolerne oftest skal anvende. Afregningsbilag Afregningsbilag er en faktura, som køber af en vare/ydelse udsteder på vegne af sælger. I daglig tale bliver afregningsbilag ofte kaldt kreditnotaer. Krav til indholdet af afregningsbilag er de samme som for fakturaer. Hvis køber af varen udsteder et afregningsbilag, er det et krav, at der foreligger en skriftlig aftale mellem de to parter om, at der anvendes afregningsbilag. Den skriftlige aftale er kun gyldig, så længe begge parter er registreret for moms, og det fremgår af aftalen, at den ene part skal underrette den anden part, såfremt momsregistreringen ophører. Der skal ligge et underskrevet eksemplar af aftalen hos begge parter. Herudover skal sælger i hvert enkelt tilfælde godkende det udstedte afregningsbilag. Afregningsbilag bliver ofte anvendt i forbindelse med salg af skrot/jern, landbrugsafgrøder og lign. Ligesom afregningsbilag ofte bliver anvendt ved skolers salg af ukurante flasker mv. Momsfritagne leverancer Når en skole udelukkende leverer varer og ydelser, der er fritaget for moms efter momslovens 13, er institutionen som udgangspunkt ikke omfattet af momslovens fakturakrav. Hvis der udstedes faktura på en momsfri ydelse (salg af eksempelvis undervisningsydelser), må der aldrig fremgå et momsbeløb af fakturaen, ligesom det ikke må være fortrykt på fakturaen, at beløbet er inkl. moms. Dette vil udløse pligt til at indbetale momsen til SKAT eller til at tilbageføre momsen ved udstedelse af kreditnota. Hvis skolen både fakturerer momspligtige og momsfrie leverancer på samme faktura, skal det fremgå af fakturaen, hvilke leverancer der er pålagt moms. De momsfrie leverancer skal opføres for sig med særskilt sammentælling, se eksempel herpå i bilag 2. Kassebon/forenklet faktura ved salg til private mv. Skoler, der fremstiller elevproducerede varer og overvejende sælger varerne til elever og private, kan nøjes med at udstede en forenklet faktura/kassebon. Kasseboner og andre forenklede fakturaer skal indeholde følgende oplysninger: Sælgers navn og registreringsnummer. Fortløbende nummer, dog ikke gældende for kasseboner. Udstedelsesdato. Leverancens art. Momsbeløbets størrelse. I stedet kan angives, at momsen udgør 20 % af det samlede beløb.

12 Elektroniske fakturaer I stedet for at sende en faktura på papir har skolerne mulighed for at sende elektroniske fakturaer. Elektroniske fakturaer kan anvendes på følgende betingelser: Elektroniske fakturaer skal indeholde samme oplysninger som almindelige fakturaer. Køber skal være indforstået med at modtage en elektronisk faktura. Fakturaens oprindelsesægthed og integriteten af indholdet sikres ved elektronisk signatur eller elektronisk dataudveksling (EDI). Den elektroniske signatur er baseret på en signatur, der som minimum har et sikkerhedsniveau svarende til fx et OCES-certifikat. Ved anvendelse af EDI skal der foreligge en skriftlig aftale, der fastsætter procedurer for elektronisk dataudveksling. Ved fremsendelse af flere elektroniske fakturaer til samme kunde kan oplysninger, der er fælles for fakturaerne, blot anføres en gang, hvis der for samtlige fakturaer er adgang til samtlige oplysninger. Der skal opbevares systembeskrivelser og certifikater. Fakturaer skal opbevares i oprindelig form og format. Fra 1. januar 2010 har Danmark valgt at liberalisere kravene til elektroniske fakturaer, så der ikke er krav om elektronisk signatur ved fremsendelse af en elektronisk faktura til en dansk virksomhed. En faktura, der fremsendes som PDF-fil på en almindelig til en dansk virksomhed, opfylder nu kravene til elektroniske fakturaer. De særlige regler for elektroniske fakturaer til offentlige virksomheder er fortsat gældende.

13 Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 15 AFSNIT 2 Momsmæssig behandling af indtægter Dette afsnit beskriver kortfattet den momsmæssige behandling af indtægter, som en skole normalt har. Det drejer sig først og fremmest om skolernes lovbestemte undervisning, men de enkelte skoler har herudover mange aktiviteter i forbindelse med drift af skolen. Afmeldelsesgebyrer Afbryder eleven skoleopholdet, efter at opholdet er påbegyndt, opkræver skolen et afmeldelsesgebyr svarende til 1-2 måneders skolepenge. I de tilfælde, hvor eleven afbryder opholdet efter, at opholdet er påbegyndt, skal gebyret anses som en del af vederlaget for den momsfri undervisning. Gebyret skal derfor indgå som en del af skolens omsætning ved opgørelse af den delvise momsfradragsret. Ved indskrivning på skoler opkræves i visse tilfælde et indmeldelsesgebyr. Hvis eleven ikke ønsker at starte på skolen, beholder skolen helt eller delvis gebyret til dækning af de omkostninger, der har været forbundet med indskrivningen. I det tilfælde, hvor eleven ikke starter på skolen, og skolen helt eller delvis beholder gebyret til dækning af de omkostninger, der har været forbundet med indskrivningen mv., skal gebyret ikke anses som en del af vederlaget for den momsfri eller momspligtige undervisning, men som en godtgørelse af skolens omkostninger i forbindelse med indskrivningen, der falder uden for momslovens anvendelsesområde. Det er således vigtigt, at der er særskilte konti til bogføring af ovenstående gebyrer, således at der er mulighed for at adskille indtægterne ved opgørelse af den delvise momsfradragsret. Annoncer / sponsorater, herunder udgivelse af publikationer Indtægter, ved salg af annoncer i tryksager af enhver art og ved indgåelse af sponsoraftaler med private virksomheder, er som udgangspunkt momspligtige. Uddannelsesinstitutioner, der modtager indtægter fra annoncesalg og fra sponsoraftaler, skal udstede faktura med moms til den, der betaler annoncen/sponsoratet.

14 16 Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Nogle skoler har annonceindtægter ved fremstilling af kataloger/årsskrift med billeder af elever og lærere mv. SKAT har tidligere udtalt, at der ikke skal opkræves moms af sponsorater i de tilfælde, hvor publikationer retter sig mod elever og forældre til elever på skolen, der som udgangspunkt har bopæl langt væk fra det marked, annoncørerne dækker. Når reklameværdien for annoncørerne er yderst begrænset, skal der ikke opkræves moms, idet sponsoratet skal sidestilles med at have modtaget en gave. Den situation, hvor skolen retter henvendelse til en potentiel kreds af annoncører for at høre, om de vil støtte skolens udgivelse af en given publikation, og at de i givet fald vil blive nævnt som sponsor med navn eller firmalogo i publikationen, medfører efter SKATs opfattelse ikke momspligt, når annoncen har ringe værdi for annoncørerne: Hovedbetingelserne for at yde et momsfrit tilskud er, at det har karakter af en gave. Virksomheden bestiller ikke nogen ydelse, men yder et tilskud efter ansøgning - primært fordi den ønsker at støtte skolen. Selv om skolen stiller virksomheden i udsigt, at den vil blive nævnt som sponsor med navn eller firmalogo i publikationen, kan det efter SKATs opfattelse ikke i sig selv anses som salg af en reklameydelse. Salg af annoncer, der er af kommerciel karakter og ikke er i nær tilknytning til undervisningen, er momspligtig. Bespisning De fleste efterskoler, højskoler og husholdningsskoler har en spisesal, idet opholdet på skolen er inklusiv forplejning. Ud over bespisning af eleverne sælger skolen også mad til de ansatte, ligesom der sker salg af mad til gæster, elevernes familie mv. ved forskellige arrangementer. Nedenfor er den momsmæssige behandling af de forskellige salg beskrevet. Elever på dagskoler Dagskolers salg af mad til eleverne er fritaget for moms, når skolen selv står for madordningen ved brug af skolens personale, elever eller underleverandører. Det er en forudsætning for momsfritagelsen, at madordningen hverken direkte eller indirekte sigter mod en økonomisk gevinst. Salg af drikkevarer mv. mod særskilt betaling i forbindelse med de faste måltider, som er omfattet af madordningen, er momspligtige. Hvis madordningen drives af tredjemand, som har forpagtet skolens køkken, er betaling for maden momspligtig. Eleverne på efter- og højskoler o. lign. Salg af mad og drikkevarer til egne elever, der bor på skolen, og bliver undervist på skolen er momsfritaget, når betalingen herfor indgår i en samlet betaling for undervisning og opholdet. Deltagerbetalingen for opholdet skal medregnes i den samlede omsætning for skolen ved opgørelse af den delvise momsfradragsret. Salg af drikkevarer mv. mod særskilt betaling i forbindelse med de faste måltider er momspligtige. Elevskoleboder Salg fra skoleboder, som drives af eleverne og som sælger mælkeprodukter, frugt, brød, egenfremstillet mad mv. er fritaget for moms, under forudsætning af, at de varer, som sælges, overvejende er købt i den almindelige detailhandel. Fritagelsen er betinget af at; Der føres særskilt regnskab for skoleboden. At udsalgspriserne fastsættes, så de normalt kun dækker udgifterne til indkøb og distribuering - Ved prisfastsættelsen ses der bort fra tilskud i form af lokaler, materiel og arbejdsløn. Et eventuelt overskud kommer eleverne til gode.

15 Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 17 Lærere og andre ansatte på skolen Hvis skolens lærere og øvrige ansatte betaler et beløb for mad- og drikkevarer, vil denne betaling som udgangspunkt være momspligtig. Momspligten kan ikke undgås, selv om betalingen kun dækker fremstillingsprisen, eller ligefrem er lavere end fremstillingsprisen. Salg af mad til ansatte er fritaget for moms, når betalingen herfor sker efter reglerne om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser, og når de ansatte har pligt til at deltage i fællesmåltiderne. SKAT har dog meddelt, at de ansattes betaling for mad og drikkevarer på efterskoler kan anses for at være fritaget for moms, når de ansatte i henhold til deres ansættelsesaftaler har pligt til at spise sammen med eleverne på de fastsatte spisetider, og de ansatte skal sidde fordelt i elevgrupper under måltiderne, for at udøve voksenindflydelse og give elevinfo mv. Det er således vores vurdering, at ansattes betaling for mad på efterskoler fortsat kan anses for momsfritaget uagtet, at personalet ikke er ansat som tjenestemænd. Hvis de ansatte ikke opfylder ovenstående betingelser, skal der afregnes moms af medarbejdernes betaling. Dette medfører, at der vil være delvis momsfradrag for de momsbelagte omkostninger, som kan henføres til indkøb af råvarer samt øvrige omkostninger til køkkenet. I det omfang en dagskole sælger mad til personalet, vil dette salg være omfattet af momspligt uagtet, at salg til eleverne er fritaget for moms. Det vil alene være muligt at sælge momsfrit til personalet på en dagskole i det omfang, personalet er omfattet af reglerne for tjenestemænd. I 2009 blev der indført nye regler ved salg til virksomheders ansatte, således at man ikke blot kunne sælge en vare for 1 kr., som der skulle afregnes moms og derefter få fuldt momsfradrag for købet, som kunne være 100 kr. Hvis der skal afregnes moms af medarbejdernes betaling for mad, skal momsen beregnes af en salgspris, der svarer til fremstillingsprisen. Med hensyn til salg af mad til de ansatte blev der indført en forenklet metode, som salgsmomsen kunne beregnes efter. Man behøver således ikke, at opgøre den nøjagtige fremstillingspris. I henhold til den forenklede metode, skal kantinemomsen beregnes således: Råvarepris + 5 % + 75 % af løn til kantinepersonale. Det er alene løn til køkkenpersonalet, som skal indgå i opgørelsen. Har skolen elevhjælp, skal værdien af deres hjælp ikke indgå i beregningen. Da skolerne indkøber varer samlet til eksterne, elever og personale kan råvareprisen ikke opgøres nøjagtigt. Det er vores anbefaling, at råvareindkøbet og lønnen til de ansatte fordeles på grundlag af det antal kuverter, som skolen producerer. Hvis medarbejdernes betaling er lavere end det beregnede momsgrundlag, skal der i forbindelse med medarbejdernes betaling afregnes yderligere moms, således at der også afregnes en salgsmoms af differencen mellem medarbejdernes betaling og det beregnede momsgrundlag. Salg til gæster, familie mv. Salg af mad- og drikkevarer til gæster, familie mv. er som udgangspunkt omfattet af momspligt efter momslovens almindelige regler. Salg til gæster, familie mv. vil være fritaget for moms ved følgende situationer: Salg til egnens befolkning i tilknytning til kulturelle arrangementer, der udbydes som led i undervisningen af eleverne. Salg til elever og ansattes gæster, når gæsterne deltager i den daglige undervisning, og betalingen for maden indgår i den samlede betaling for opholdet.

16 18 Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Ved SKATs vurdering er der henset til, at gæsterne spiser sammen med eleverne og får serveret det samme måltid, som eleverne får serveret den pågældende dag. Butikker Efter en række kendelser fra Landsskatteretten, er det slået fast at salg af elevfremstillede varer er momspligtigt. Der er ikke mulighed for at anse salget for at være i nær tilknytning til undervisningen. Skolerne har alene mulighed for at sælge materiale til eleverne uden moms, således at de kan producere en vare som led i undervisningen. Som eksempler på materiale kan vi nævne stof til at sy en kjole af, billedlærred til fremstilling af et maleri mv. Skal der produceres varer til et julemarked eller lignende, er det vigtigt, at skolen søger om momsfritagelse for arrangementet, hvis man vil undgå moms på salget af varerne. Momsloven giver en mulighed for momsfritagelse, hvis der er tale om arrangementer, hvis overskud fuldt ud medgår til velgørende arrangementer eller almennyttige formål. For at der kan ske momsfritagelse, må arrangementet ikke være af kommerciel karakter, ikke kunne fremkalde konkurrenceforvridning, og overskuddet skal fuldt ud anvendes til skolens egne formål. Bøger, kontorartikler mv. Undervisningsmaterialer, der udleveres uden særskilt betaling i forbindelse med momsfritaget undervisning, er fritaget for moms. Egne undervisningsmaterialer, der er lavet af underviseren/uddannelsesinstitutionen i tilknytning til en konkret undervisning er ligeledes momsfritaget - dette gælder også selvom der opkræves særskilt betaling herfor. Undervisningsmaterialer af generel karakter, der udleveres mod særskilt betaling i forbindelse med momsfritaget undervisning, er momspligtige. Der er fuld fradragsret for moms hos SKAT for udgifter, der knytter sig til momspligtigt salg af undervisningsmaterialer. Indtægter ved salg til eleverne af materialer, der uomgængeligt er nødvendige i undervisningen i forbindelse med elevernes egen fremstilling af genstande i den momsfri undervisning, og således medgår hertil, er momsfritaget efter momslovens 13, stk. 1, nr. 3. Fester, foredrag og andre enkeltstående arrangementer. Entréindtægter og indtægter fra salg af mad- og drikkevarer mv. i forbindelse med foredragsaftener, koncerter, jubilæumsfester for gamle elever, åbent hus arrangementer og lign. er momspligtige. Momsloven giver mulighed for momsfritagelse, hvis der er tale om arrangementer, hvis overskud fuldt ud medgår til velgørende arrangementer eller almennyttige formål. For at der kan ske momsfritagelse, må arrangementet ikke være af kommerciel karakter, ikke kunne fremkalde konkurrenceforvridning, og overskuddet skal fuldt ud anvendes til skolens egne formål. Der skal søges om momsfritagelse hos det lokale skattecenter. Et arrangement til fordel for en klasses studietur/rejse, har ikke den fornødne bredde og kan ikke betragtes som et momsfritaget velgørende arrangement. Foredragsvirksomhed Hvis skolen holder et foredrag, hvor det er skolens egne ansatte, der holder foredraget, vil arrangementet altid være momsfri. Hvis skolen blot er arrangør af et foredrag, er entreindtægten momspligtig, medmindre arrangementet kan blive momsfritaget i henhold til momslovens 13, stk. 1, nr. 17, som et velgørende arrangement. En sådan fritagelse kræver forudgående tilladelse fra SKAT.

17 Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 19 Kiosk- og automatsalg Salg af varer fra en kiosk og salg af slik, tobak, øl og vand fra automater er momspligtigt. Rykkergebyrer Rykkergebyrer, der udsendes som led i manglende rettidige betaling fx undervisning eller kursusvirksomhed, falder uden for momslovens anvendelsesområde, da der ikke er nogen modydelse til gebyret. Der skal derfor ikke betales moms af rykkergebyrer, og indtægten skal ikke medregnes ved opgørelse af den samlede fradragsprocent. Salg af inventar og udstyr Ved salg af inventar og udstyr, der udelukkende har været anvendt til momsfrie aktiviteter, og hvor der ikke ved anskaffelsen er afløftet moms, skal der ikke beregnes moms af salgsprisen. Ved salg af inventar og udstyr, som har givet ret til fuld eller delvis fradrag for moms ved anskaffelsen, skal der opkræves moms af den fulde salgspris. Der skal opkræves moms, uanset om der rent faktisk er taget et fradrag. Det afgørende er, om skolen har haft ret til momsfradrag ved anskaffelsen. Indtægter, ved salg af inventar, skal ikke medtages ved opgørelsen af fradragsprocenten uanset, om der er tale om momspligtige eller momsfrie indtægter. Studieture Fra 1. januar 2011 er salg af pakkerejser momspligtig. Når skolerne tilbyder studieture, skal der således henses til, om studieturen kan anses for at være i nær tilknytning til undervisningen, således at turen er momsfri eller salg af en pakkerejse. Når studieturen ikke direkte kan henføres til undervisningsforløbet, vil der være tale om salg af en pakkerejse. Som eksempel på, at en studietur ikke vil anses for at være i nær tilknytning til undervisningen, kan nævnes højskolers korte kurser, hvor man eksempelvis har et tre ugers højskoleophold, hvor to af ugerne foregår i Italien. En uges studietur i forbindelse med et almindeligt skoleophold er efter vores vurdering i nær tilknytning til undervisningen, idet skolen fortsat oppebærer tilskud til undervisningen. Momsen på salg af pakkerejser skal beregnes efter helt særlige regler. Der gælder derfor specielle regler for fakturering, ligesom der stilles bestemte krav til bogføringen. Reglerne gælder kun for rejser inden for EU. Salg af pakkerejser til eksempelvis Norge og andre lande uden for EU sidestilles med eksport. Der skal derfor ikke afregnes moms af sådanne rejser. Betalingen for rejserne skal dog henføres til den momspligtige omsætning ved opgørelse af den delvise momsfradragsret. Hvordan opgøres momsgrundlaget? Momsen skal beregnes på grundlag af skolens faktiske fortjeneste på de solgte pakkerejser. Fortjenesten opgøres således: Salgspris for rejsen inkl. skatter og gebyrer, men ekskl. moms Faktiske omkostninger til andre virksomheder vedrørende den specifikke rejse, herunder fx: Transport Y kr. Transfer Y kr. Hotel Y kr. Udflugter Y kr. Billeje Y kr. -Y kr. Fortjenstmargen = momsgrundlag Z kr. Momsen udgør herefter 25 % af momsgrundlaget. X kr.

18 20 Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler I forbindelse med opgørelse af momsgrundlaget er der indført to forenklede metoder til opgørelse af momsen. Valg af opgørelsesmetode sker for et år af gangen. Der kan således kun skiftes mellem opgørelsesmetoderne ved starten på et nyt regnskabsår. Metode 1 Efter denne metode fastsættes momsgrundlaget ud fra en skønnet fortjenstmargen. Denne skal fastsættes ud fra forventninger til indtjeningen og ud fra tidligere års erfaringer. Har skolen erfaringsmæssigt en avance på 8,4 %, opgøres momsgrundlaget til 8,4 % af omsætningen i perioden. Når året er gået, udregnes herefter den faktiske avance. Hvis den faktiske avance har været højere, skal skolen efterbetale den for lidt betalte moms. Har avancen faktisk været lavere, kan skolen modregne den for meget betalte moms i den førstkommende momsbetaling. Metode 2 Denne metode svarer til den ovenfor illustrerede opgørelse. Altså en metode hvor momsen løbende beregnes på grundlag af en nøjagtig avanceopgørelse for den enkelte rejse. Denne metode vil efter vores vurdering være aktuel for de fleste skoler, som sælger momspligtige pakkerejser. Fakturakrav Momsbeløbet må ikke fremgå af fakturaen ved salg af pakkerejser. I stedet skal rejsens pris angives inklusive moms, og fakturaen skal være forsynet med oplysning om, at særordningen for rejsebureauer er anvendt. Dette kan enten ske ved angivelse af de specifikke bestemmelser i momslovgivningen eller med en standardtekst i retning af: Denne faktura er udstedt uden moms i henhold til særordningen for rejsebureauer / This invoice is issued without VAT according to special scheme for travelagents. Regnskabskrav Skoler, der bliver omfattet af særordningen, skal indrette deres regnskabssystem sådan, at indtægter og udgifter vedrørende pakkerejser inden for EU holdes adskilt fra øvrige posteringer, så der er mulighed for at opgøre fortjenesten på de enkelte rejser. Tilskud Som hovedregel skal der ikke beregnes moms af tilskud. Tilskud, som skolen modtager fra tredjemand, er momspligtige, hvis tilskuddet er direkte forbundet med leverancens pris, og hvis leverancerne er momspligtig. Generelt foreligger der imidlertid ikke momspligt for tilskud ydet af stat, amter, kommuner og EU, fordi disse tilskud som oftest bliver ydet uden krav på en konkret modydelse. Så snart betalingerne fra det offentlige følger en konkret elev, vil der være tale om betaling for en aftalt ydelse, hvorfor disse betalinger ikke skal betragtes som tilskud. Udlejning af fast ejendom Som hovedregel er lejeindtægter ved udlejning af fast ejendom fritaget for moms, men der gælder en række undtagelser. Skolernes udlejning af værelser er behandlet nedenfor under udlejning af værelser, mens anden lokaleudlejning (kursuslokaler, idrætsanlæg mv.) er omtalt under udlejning af lokaler. Momsfritagelsen for udlejning af fast ejendom omfatter også udlejning/bortforpagtning af jord til fx landbrug. Der er mulighed for at få en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom. Dette kan være aktuelt, hvis jordtilliggende udlejes til landbrugsformål, eller hvis en del af skolens bygninger udlejes til erhvervsvirksomheder. I disse tilfælde vil den frivillige momsregistrering betyde, at skolen bliver berettiget til en øget fradragsret for moms af fællesomkostninger og godtgørelse af energiafgifter hos SKAT.

19 Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 21 Udlejning af værelser Udlejning af værelser til skolens egne elever er fritaget for moms, idet opholdet er i nær tilknytning til undervisningen. Opholdsperiodens længde er uden betydning. Hvis skolen udlejer til andre arrangementer end skolens egne, afhænger momspligten af lejeperiodens længde. Lejer skolen værelser ud til andre arrangementer end skolens egne, og disse arrangementer alle har en varighed af mindst 1 måned, skal skolen ikke afregne moms af disse lejeindtægter. Hvis skolen kun har udlejningsperioder på mere end 1 måneds varighed, vil der være tale om momsfri langtidsudleje, når udlejningen ikke sker i forbindelse med servering af mad- og drikkevarer. Hvis skolen udlejer værelser af en varighed på under 1 måned til samme lejer, vil lejeindtægten være momspligtig. Har skolen udlejning af værelser under 1 måned, vil al udlejning til andre end skolens egne elever være momspligtig. Dette gælder uanset lejeperiodens længde. Udlejning af lokaler Lokaleudlejning er som hovedregel fritaget for moms. Dette gælder fx udlejning af kursus- og undervisningslokaler, selv om lejen inkluderer overheadprojector og lignende undervisningsfaciliteter. Hvis skolen også serverer mad- og drikkevarer i de udlejede lokaler, bliver hele arrangementet momspligtig. Begrundelsen er, at skolens aktiviteter kan sidestilles med hoteldrift og drift af konferencecentre m.fl. Udlejning af sportsfaciliteter I forbindelse med udlejning af kunstgræsbaner, skydebaner og lign har SKAT udsendt et styresignal, idet man i dag skal sondre mellem, om udlejningen af sportsfaciliteterne skal anses for ydelser i nær tilknytning til udøvelse af sport eller udlejning af fast ejendom. Det er SKATs opfattelse, at salg af tjenesteydelser, i form af at stille sportsfaciliteter til rådighed, må anses for ydelser i nær tilknytning til sport eller fysisk træning. Levering af ydelser i nær tilknytning til sport er fritaget for moms, hvis de leveres af en virksomhed, som ikke drives med det formål at generere et overskud. Skoler, som er omfattet af denne vejledning, vil aldrig drives med gevinst for øje, hvorfor udlejning af sportsfaciliteter vil være fritaget for moms. Efter SKATs opfattelse er der tale om ydelser i nær tilknytning til sport, når udlejningen foregår på time- eller dagsbasis. Det er SKATs opfattelse, at der ikke er tale om salg af adgang til sport, men derimod om udlejning af fast ejendom, når kontrakten mellem udlejer og tredjemand domineres af udlejningens væsentligste kendetegn. Herved bliver udlejningen af den faste ejendom en selvstændig hovedydelse og ikke blot en underliggende forudsætning for at levere en tjenesteydelse i form af at stille sportsfaciliteter til rådighed. De momenter, der taler for udlejning af fast ejendom, er følgende: Klart afgrænset areal Det skal fremgå af aftalen, hvilket areal, der er omfattet af lejen. Eksklusiv brugsret Lejeren skal overdrages en eksklusiv brugsret således, at lejeren har eneretten til lokalet i perioden samt retten til at udelukke andre fra at anvende lokalet i samme periode. Har skolen ret til at benytte arealet i lejeperioden, så vil der ikke kunne være tale om udlejning af fast ejendom. Længere periode Arealet skal udlejes over en længere periode. Det er SKATs opfattelse, at lejekontrakten som udgangspunkt skal omfatte mindst en måneds uafbrudt leje, førend aftalen kan få karakter af udlejning frem for tjenesteydelser i form af at stille sportsfaciliteter til rådighed.

20 22 Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Er udlejningen alene punktvis, skal den samlede udlejning i henhold til aftalen have en intensitet, der svarer til en måneds uafbrudt leje. Der kan herved ikke anvendes en time-for-time omregning, men der skal foretages en konkret vurdering. SKAT har i sit styresignal givet eksempler på, hvornår aftaleperioden tyder på, at der leveres tjenesteydelser i form af at stille sportsfaciliteter til rådighed: Adgang til en kunstgræsbane købes for: en time en weekend kl dage om ugen i 12 måneder 2 dage om ugen i et kvartal eller 3 uger. Eksempler, hvor aftaleperioden tyder på, at der leveres tjenesteydelser i form af udlejning af fast ejendom: En kunstgræsbane lejes for: 1 måned 5 dage om ugen i 2 måneder 1 dag om ugen i 1 år eller 4 timer om ugen i 5 år. Når skolen ønsker en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom, er det vigtigt, at skolen fremover har fokus på lejeaftalerne, idet udlejning på timebasis vil medføre en reduktion i fradragsretten. Hvis skolen overvejer at opføre nye bygninger, vil det altid være aktuelt at få en gennemgang af muligheden for en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom samt muligheden for at få registreringen på et særskilt momsnummer. SKAT har med virkning fra 1. oktober 2011 skærpet praksis omkring oprettelse af del-registreringer. I henhold hertil udtaler SKAT, at det ikke længere er muligt, at opføre en bygning under et særskilt momsnummer under skolens CVR nr. (delregistrering) med den konsekvens, at den ene registrering i væsentlig omfang vil have leverancer mod vederlag til den anden registrering med det formål/resultat at optimere fradragsretten og forvride beregningsgrundlaget for delvis fradragsret. Når der er forholdsvis omfattende udlejning til eksterne, vil der fortsat være mulighed for at få en delregistrering. Udlejning af skolens lokaliteter til kurser Flere skoler udlejer skolens faciliteter i ferieperioder, således at eksterne kursusarrangører kan afholde kurser på skolen. Betalingen for leje af lokaliteterne dækker både værelser, servering og undervisningsfaciliteter. Efter hidtidig praksis har værdien for betaling af undervisningslokaler været fastsat til 20 % af den samlede betaling med mindre særlige forhold gjorde sig gældende. Denne praksis er fortsat gældende, hvorfor skolerne kan undlade at opkræve moms af 20 % af den samlede betaling, hvis skolen ikke ønsker en frivillig momsregistrering for udlejning af lokaler. Det er dog et krav, at de 20 % er særskilt specificeret på fakturaen, for at skolen kan undgå at betale moms heraf. Udlejning af lokaler med udstyr Der skal opkræves moms ved udlejning af udstyr, når udstyret er væsentligt for brug af lokalet. Udstyr, der i mindre omfang stilles til rådighed som led i udlejning af lokaler, er normalt en del af lokaleudlejningen og dermed momsfri. Det er SKATs opfattelse, at udlejning af lokaler inkl. udstyr som eksempelvis AV-udstyr og edb-maskiner er omfattet af momsfritagelsen for udlejning af lokaler. Udlejning af medarbejdere SKAT har skærpet praksis omkring den momsmæssige behandling af udlejning af arbejdskraft. Den alt overvejende hovedregel er nu, at udlejning af arbejdskraft er momspligtig, uanset om udlejningen sker til brug for andre skoler eller kursusudbyderes momsfrie undervisning.

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011 Lone Friis Agenda Generel SKAT-momspligt hos skoler, herunder seneste udvikling på momsområdet for skoler Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Styresignalet

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Momsmæssige udfordringer i skolesektoren november 2016

Momsmæssige udfordringer i skolesektoren november 2016 www.pwc.com Momsmæssige udfordringer i skolesektoren november 2016 Agenda Generelle regler Indtægtsdækket virksomhed Underleverandør af undervisning Byggeri Byggemoms Omvendt betalingspligt Finansieringsbidrag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

4.2 Registreringspligtig person

4.2 Registreringspligtig person Moms Forlaget Andersen 4.2 Registreringspligtig person Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende registreringspligtig person

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

7.5 Investeringsgoder

7.5 Investeringsgoder Moms Forlaget Andersen 7.5 Investeringsgoder Af Senior VAT Consultant Mette Danielsen, Ernst & Young P/S mette.danielsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende investeringsgoder har følgende indhold:

Læs mere

GUIDE. Moms og foreninger

GUIDE. Moms og foreninger GUIDE Moms og foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Moms og foreninger.............................................................. 3 2 Guide Moms og foreninger Dette er en guide om de regler for moms, vi

Læs mere

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal Page 1 of 5 Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal Dokumentets dato 13 mar 2009 Dato for 13 mar 2009 10:18 offentliggørelse

Læs mere

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013 www.pwc.dk Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. Jacob Holme Assistant Manager Telefon: 8932 5674 E-mail: jho@pwc.dk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er moms interessant for uddannelsesinstitutioner?

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Hal(v)moms INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Hal(v)moms INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hal(v)moms Agenda Udlejning af fast ejendom >< Tilrådighedsstillelse af sportsfaciliteter Sponsorater Tilskud Momsfritagelse for velgørende arrangementer Momsfradrag Udlejning af fast ejendom >< tilrådighedsstillelse

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt. 18. januar. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt. 18. januar. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 15 Offentligt 18. januar 2008 J.nr. 2007-211-0005 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 32- Forslag til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Oktober 2015 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Instruks Momshåndtering

Instruks Momshåndtering Instruks Momshåndtering Instruks momshåndtering (pkt 4-3-3 ajourført) -05-01-15 Side 1 af 10 1. FORMÅL 3 1.1. Baggrund 3 1.2. Formål 3 2. ANSVARLIG 3 3. TERMINER 4 4. FREMGANGSMÅDE 4 4.1. Definitioner

Læs mere

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide?

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010 hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser januar 2010 Copyright BDO ScanRevision, januar 2010 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at der til den enkelte postering er valgt den rigtige momskode.

Det er derfor vigtigt, at der til den enkelte postering er valgt den rigtige momskode. Dato: 9. november 2011 Kirkeministeriets vejledning til årsafslutning vedrørende moms 2011 Kirkeministeriet KM-1 Kirkeministeriet har i løbet af 2010 og 2011 opsamlet erfaringer vedrørende menighedsrådenes

Læs mere

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG 1. Moms og skat 2. Momsafregning for begyndere 3. Momsafregning ved køb/salg i udlandet PROGRAM 4. Særlige regler 5. Løsning af momsopgave 6. Demonstration af momsangivelse

Læs mere

7.3 Ingen eller særlig fradragsret

7.3 Ingen eller særlig fradragsret Moms Forlaget Andersen 7.3 Ingen eller særlig fradragsret Af Director Rune Grøndahl, KPMG rgroendahl@kpmg.dk Indhold Denne artikel omhandlende ingen eller særlig fradragsret har følgende indhold: 1. Indledning

Læs mere

rækker en hånd ud til busbranchen

rækker en hånd ud til busbranchen skat rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder. Erfaringsmæssigt kan

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Moms er det stadig hot? December 2016

Moms er det stadig hot? December 2016 www.pwc.dk Moms er det stadig hot? Revision. Skat. Rådgivning. Kontakt os Jesper Bianco Hildebrandt-Mortensen M: jbh@pwc.dk T: 2036 3310 Søren Flensborg M: sfl@pwc.dk T: 2988 8856 2 Agenda Momsbrøken Elevfester

Læs mere

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% FRI FOR MOMS

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% FRI FOR MOMS % FRI FOR MOMS - en vejledning om momslovens nye fritagelsesregel Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Redaktion Steen Tinning og Bjarne Nissen, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) Mikael Friis

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

AU-Orientering 1/2005

AU-Orientering 1/2005 AU-Orientering 1/2005 Orientering fra Attestudvalget Juni 2005 Denne orientering indeholder følgende: 1. Ny Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed 2. Ny dagpengeattest LÆ 255 3. Regning ved alle attester 4.

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2014.2.

Vejledning til momskompensation for 2014.2. Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2014.2. Momsudgifter. Undervisningsministeriet (UVM) kan kompensere institutionerne

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Indholdsfortegnelse Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Delvis fradragsret for moms Delvis fradrag for moms af fællesudgifter Lønsumsafgift af indtægter ved rutekørsel

Læs mere

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017 Moms Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK Børsen 1. December 2017 Good Things.and the bad one? Sikkerhed LOCALHOOD God infrastruktur Gå-afstand til alt og kort transport til lufthavn Danish

Læs mere

Kantineordninger 2010

Kantineordninger 2010 Kantineordninger 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord FORORD

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning Dansk Selskab for Boligret Lyngby, 5. maj 2009 Partner Søren Engers Pedersen soeren.engers@dk.ey.com Fast ejendom Ejendomsadministration Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen

Læs mere

Styresignal vedr. den momsmæssige behandling af offentlige tilskud til erhvervsskoler, zoologiske haver, museer mv. H332-14

Styresignal vedr. den momsmæssige behandling af offentlige tilskud til erhvervsskoler, zoologiske haver, museer mv. H332-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 18. december 2014 Styresignal vedr. den momsmæssige behandling af offentlige tilskud til erhvervsskoler, zoologiske haver, museer mv. H332-14 SKAT har d. 24. november

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Juni 2017 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio.

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt 10. november 2016 J.nr 16-1557282. Moms, Afgifter og Told KER, AFL Samrådsspørgsmål A-D - Tale til besvarelse

Læs mere

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen Udskrift af Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt total... Page 1 of 11 Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over

Læs mere

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering.

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering. Moms ved eksport Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering Erhverv September1997 Moms Forord Denne vejledning henvender sig til virksomheder med eksport

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

Vejledning til momskompensation for 2016.

Vejledning til momskompensation for 2016. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Økonomisk-Administrativt Center Vejledning til momskompensation for 2016. Momsudgifter. Ministeriet for Børn, Undervisning

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige Maj 2004 Erhverv Momsfritagelse for velgørenhed og almennytte Vejledning E nr. 39 Version 2.0 E 2.0 Ret; nr. Moms 39 Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

MOMS OG AFGIFTER. Hovedsponsor:

MOMS OG AFGIFTER. Hovedsponsor: MOMS OG AFGIFTER Hovedsponsor: 1 INDHOLD FORORD 3 MOMSPLIGT ELLER MOMSFRITAGELSE 4 HEL ELLER DELVIS MOMSFRIHED 5 FULDSTÆNDIG MOMSFRIHED 6 UDLEJNING AF FAST EJENDOM 7 UDVALGTE AKTIVITETER 8 MOMSFRADRAG

Læs mere

GUIDE. Skat og foreninger

GUIDE. Skat og foreninger GUIDE Skat og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og foreninger................................................................ 3 Moms og foreninger..............................................................

Læs mere

09/647298 Efter høring. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser

09/647298 Efter høring. Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 09/647298 Efter høring Momsvejledning 2010 for De lokale kasser 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne indtil 31. december 2009... 4 1.2. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.3. Momsvejledning

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Når skat kommer på besøg!

Når skat kommer på besøg! Når skat kommer på besøg! Præsentation Klaus Grønbæk Jakobsen Partner BDO huset i Herning Birk Centerpark 30 klg@bdo.dk Mobil: 29 45 42 50 1 Det fokuserer skat på. Lønbehandling og administration Kørselsregnskab

Læs mere

Kantineordninger 2012

Kantineordninger 2012 Kantineordninger 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord I mange

Læs mere

Bogen om moms i Danmark

Bogen om moms i Danmark Bogen om moms i Danmark Moms er ikke bare et spørgsmål om at betale, hvad du skal. Det handler også om at få de momsfradrag, du er berettiget til. I Bogen om moms får du anvisninger på, hvordan momsen

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift Denne vejledning fortæller, hvordan alternative behandlere og andre sundhedspersoner skal opgøre deres moms og lønsumsafgift, og

Læs mere

Kantineordninger S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Kantineordninger S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Kantineordninger 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Revision. Skat. Rådgivning. Præsentation Asger Hauchrog Engvang Director Email: ahg@pwc.dk Telefon: 4040 2260 2 1 Velkommen Agenda Fradrag for omkostninger

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

14. oktober 2016 BAGGRUNDSNOTAT om moms på kurser i Dansk Psykolog Forening

14. oktober 2016 BAGGRUNDSNOTAT om moms på kurser i Dansk Psykolog Forening 14. oktober 2016 BAGGRUNDSNOTAT om moms på kurser i Dansk Psykolog Forening På DP s generalforsamling i marts 2016 blev følgende ændringsforslag til Arbejdsprogrammet vedtaget: Kurser afviklet af DP bør

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

November 2015. Momsvejledning. for regulerede uddannelsesinstitutioner

November 2015. Momsvejledning. for regulerede uddannelsesinstitutioner November 2015 Momsvejledning for regulerede uddannelsesinstitutioner Indhold Indledning 3 Momslovens 9 4 Moms på indtægter 6 Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner 12 Fradragsret hos SKAT 14 Handel med

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Foreløbige vejledninger vedr. MOMS. Indhold

Foreløbige vejledninger vedr. MOMS. Indhold Foreløbige vejledninger vedr. MOMS Indhold Honorarniveau... 2 Tidsforbrug... 3 Faktura... 4 Kassebon (forenklet faktura)... 5 Betalingsservice... 6 Driftsmidler / Instrumenter... 7 Honorarniveau Timelønnen

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. København d. 26. november

Beierholms Faglige Dage 2015. København d. 26. november Beierholms Faglige Dage 2015 København d. 26. november Velkommen 2 November 2015 2012 Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms Program - Spor 1 Moms Aktuelt moms Momsfradrag i holdingselskaber

Læs mere

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift

Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift Alternative behandlere og andre sundhedspersoner Om moms og lønsumsafgift SEPTEMBER 2010 Indhold Forord 3 Momsfritaget 3 Uddannelseskrav 4 Uddannelseskrav andre sundhedspersoner 4 Uddannelseskrav alternative

Læs mere

Momsguide til rideklubber

Momsguide til rideklubber Momsguide til rideklubber Indhold Momsguide Indledning 3 Trin 1:Klubbens varer og ydelser 4 - Klubbens drift 4 - Udvalgte varer og ydelser 4 Trin 2: Klubbens omsætning 7 Trin 3: Momsregistrering eller

Læs mere

Dette notat beskriver de mulige konsekvenser for ISOBRO s medlemmer som følge af en ændring i lønsumsafgiftsloven pr. 1. januar 2009.

Dette notat beskriver de mulige konsekvenser for ISOBRO s medlemmer som følge af en ændring i lønsumsafgiftsloven pr. 1. januar 2009. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Notat Ændring af lønsumsafgiftsloven

Læs mere

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige

John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige John Hannover og Anette Sand Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige af Anette Sand og John Hannover Regnskabsskolen

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 07-005333 Dato : 7. februar 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen

Læs mere