Tærskelværdier og blandede aftaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tærskelværdier og blandede aftaler"

Transkript

1 Tærskelværdier og blandede aftaler IKA Indkøbsjura juni 2014 Tina Braad, Partner Bech-Bruun Advoker

2 2 Tærskelværdier 2014 Udbudsdirektivet: Tjenesteydelser og varekøb kr Delydelser kr Bygge- og anlægsarbejder kr Delarbejder kr Tilbudsloven: Tjenesteydelser og varekøb kr Bygge- og anlægsopgaver - underhåndsbud kr

3 3 Blandede kontrakter Kontrakter, der omfter både vare- og tjenesteydelser: Tjenesteydelseskontrakter, hvis værdien af tjenesteydelser er højere end værdien af varer. Varekøbskontrakt, hvis værdien af varer er højere end værdien af tjenesteydelser. Kontrakter, der omfter både bilag A-tjenesteydelser og bilag B-tjenesteydelser. Overstiger værdien af bilag A-ydelser værdien af bilag B-ydelser, behandles hele kontrakten som en bilag A-ydelse. Overstiger værdien af bilag B-ydelser værdien af bilag A-ydelser, behandles hele kontrakten som en bilag B-ydelse. Kontrakter, der både omfter arbejder, varer og tjenesteydelser: Kontraktens hovedformål er afgørende for klassificeringen, jf. UBD artikel 1, stk. 2 d). Momenter Angivelse i udbudsgrundlaget Behovet hos ordregiver.

4 4 KLFU af 23. september Getinge Danmark A/S mod Region Midtjylland Faktum: Regionen udbød udskiftning af autoklaver, centralvasker mv. på regionshospitalerne i Herning og Holstebro som et bygge- og anlægsarbejde efter tilbudslovens afsnit I. Kontraktværdien udgjorde kr. 6,5 mio. Klageren gjorde gældende, der var tale om varekøb, som skulle have været udbudt efter udbudsdirektivets regler. KLFU: Den udbudte kontrakt omftede både varer (levering af maskiner), byggeri (arbejder i forbindelse med montering og installion) og tjenesteydelser (en serviceaftale). Efter udbudsdirektivets artikel 1, stk. 2, er det, når det skal afgøres, om et udbud er en varekontrakt, en byggekontrakt eller tjenesteydelseskontrakt, afgørende, hvad der er hovedydelser, hvad der biydelser, og hvad der er accessoirer. Det fremgår af regionens byggesagsbeskrivelse, hovedformålet med ombygningen var udskiftning af dens eksisterende maskinpark, og regionen ønskede så få ændringer i bygningsmassen som muligt. I tilfælde, hvor hovedformålet med kontrakten er udskiftning af maskiner, må det antages, der foreligger en vareindkøbskontrakt. Klagenævnet annullerede Region Midtjyllands tildelingsbeslutning under henvisning til, der skulle have været gennemført et EU-udbud. Klagenævnet bemærkede i den forbindelse følgende: Klagenævnet har ovenfor under påstand 1 fastslået, kontrakten skulle have været udbudt efter udbudsdirektivet. I en situion, hvor en udbyder skulle have anvendt udbudsdirektivet i stedet for tilbudsloven, er der for udbyderen en pligt til annullere udbuddet. Dette gælder også selvom udbyderen i forbindelse med annullionen har anvendt en begrundelse, som ikke er i overensstemmelse med det ovenfor anførte. Da indklagede har anvendt en forkert retsregel, er der for udbyderen en pligt til annullere udbuddet. Påstanden tages derfor ikke til følge. Kontrakten skulle have været udbudt efter udbudsdirektivet.

5 5 Opgørelsesprincip UBD, artikel 9, stk. 1: Den anslåede værdi af en offentlig kontrakt beregnes på grundlag af det samlede beløb eksklusive moms, som den ordregivende myndighed som anslået kan komme til betale. I denne beregning tages der hensyn til det anslåede samlede beløb, herunder enhver form for optioner og eventuelle forlængelser af kontrakten. Opgørelsestidspunktet er tidspunktet for offentliggørelsen af udbuddet. Worst case scenario og forsigtighedsprincip (bedste skøn på det generelle markedsniveau).

6 6 KLFU af 27. juli Alfa Laval Nordic A/S mod Odense Vandselskab A/S Faktum: Odense Vandselskab A/S indbød i en indbudt licition efter tilbudsloven en centrifugeinstallion for henholdsvis for- og slutafvanding, der skulle indgå i et nyt slamafvandingsanlæg. Tilbuddene skulle i henhold til udbudsbetingelserne foruden centrifugerne indeholde priser på en lang række ydelser af ikke ubetydelig værdi, ligesom tilbuddene herudover kunne indeholde supplerende tilbud. Tilbudssummerne lå mellem kr og kr KLFU: En ordregiver skal ved vurderingen af, om kontraktens anslåede værdi må antages være mindst den samme som en tærskelværdi i henhold til et EU udbudsdirektiv, foretage et sagligt skøn. En ordregiver skal endvidere foretage de undersøgelser, der er nødvendige og tilstrækkelige for udøvelsen af det saglige skøn. Som anført i Klagenævnets kendelse af 16. december 2003, Bilhuset Randers A/S mod Sønderhald Kommune, skal ordregiverens vurdering af kontraktens anslåede værdi foretages på grundlag af oplysninger om markedets generelle prisniveau for anskaffelsen. Det følger af karakteren af det skøn, en ordregiver skal foretage over kontraktens anslåede værdi, og af hensynet til EU udbudsdirektivernes effektivitet, en ordregiver ved skønnet over kontraktens anslåede værdi skal foretage en forsigtig vurdering. Dette medfører, en ikke ubetydelig grad af usikkerhed med hensyn til, om kontraktens anslåede værdi er mindst den samme som en tærskelværdi, som udgangspunkt skal medføre, kontrakten udbydes efter det relevante direktiv. Klagenævnet fandt efter en vurdering af de ydelser, tilbuddene skulle henholdsvis kunne indeholde samt henset til, det vindende tilbud lød på kr , kontrakten skulle have være udbudt efter forsyningsvirksomhedsdirektivet.

7 7 Særlige beregningsregler Tjenesteydelser For tidsbegrænsede aftaler med en løbetid på 48 måneder eller derover Løbetiden. For tidsubegrænsede kontrakter og kontrakter, hvis løbetid er over 48 måneder Den månedlige værdi ganget med 48. Kontrakter om leasing eller leje af varer For tidsbegrænsede kontrakter, hvis løbetid er 12 måneder eller derunder Kontraktens anslåede samlede værdi. For tidsbegrænsede kontrakter, hvis løbetid er over 12 måneder Kontraktens samlede værdi inkl. den anslåede overskydende værdi. For tidsubegrænsede kontrakter Den månedlige værdi ganget med 48.

8 8 En eller flere kontrakter Udgangspunktet er, tærskelværdien beregnes på den enkelte kontrakt. Forbud mod opdeling af en kontrakt i flere delkontrakter med henblik på udelukke kontrakten fra direktivets anvendelsesområde. Momenter: Den funktionsmæssige og tidsmæssige sammenhæng mellem ydelserne (indgår ydelserne i løsning af samme konkrete behov, opgave eller projekt). Den ydelsesmæssige sammenhæng, som kan aflæses i markedet (kan de forskellige ydelser typisk tilbydes af en enkelt leverandør, eller udføres ydelserne typisk i samarbejde med bestemte leverandører). Ordregivers beslutningsproces (må den reelle beslutning om anskaffelsen antages være sket ved én samlet beslutning).

9 9 KLFU af 17. juni 2005 Gladsaxe Kommune mod Den Selvejende Institution Hareskovbo og Ældreboliginstitutionen Hareskovbo III Faktum: Plejehjemmet Hareskovbo skulle renoveres. Ifølge planen skulle renoveringen gennemføres I 5 etaper. Planen var udarbejdet med henblik på bevare antallet af boliger under byggeriet og således, etaperne skulle gennemføres i umiddelbar forlængelse af hinanden, ligesom en af etaperne forudste en lokalplanændring. De indklagede indgik uden afholdelse af EU-udbud en rådgivningsaftale vedrørende den første etape omftende renovering af en fløj samt påbygning af en ekstra etage på fløjen. KLFU: Klagenævnet fandt, tjenesteydelserne teknisk rådgivning og bistand som totalrådgivning vedrørende renoveringen måtte anses som én anskaffelse i relion til tærskelværdiberegningen. Klagenævnet lagde herved vægt på, tjenesteydelserne havde en ensartet karakter og kunne leveres af den samme rådgiver, renoveringen havde det fælles formål indrette plejehjemmet tidssvarende med henblik på omdannelse til plejeboliger, opdelingen af etaper alene var begrundet i praktiske hensyn, herunder navnlig ønsket om bevare antallet af boliger under moderniseringen uændret, de enkelte etaper så vidt muligt skulle gennemføres i umiddelbar forlængelse af hinanden, og de lokalplanmæssige forhold ikke kunne medføre, der ikke var tale om én anskaffelse, idet det var foruds, alle etaper skulle gennemføres, hvis lokalplanændringen blev vedtaget, og de fornødne bevillinger og tilladelser kunne opnås.

10 10 Kontrakter, der indgås med regelmæssige mellemrum UBD, artikel 9, stk. 7 For offentlige vareindkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der indgås med regelmæssige mellemrum, eller som skal fornyes inden for et bestemt tidsrum, beregnes tærskelværdien på grundlag af den samlede værdi af lignende successive kontrakter i en 12 måneders periode. Afgørende for, om flere indkøb over en 12 måneders periode skal lægges sammen, er, om kontraktgenstandene ligner hinanden og i den forbindelse skal opfylde det samme behov hos ordregiver og således, kontrakternes grundkarakteristika og vilkår ikke afviger væsentligt fra hinanden.

11 11 Decentrale enheder Tærskelværdien skal beregnes for den selvstændige, økonomiske enhed. Momenter: Står enheden i stedet for udbudsforretningen og kan bestemme, hvem kontrakten indgås med. Har enheden et selvstændigt budget og står selv for finansieringen af kontrakten. Er anskaffelsen beregnet til enhedens eget virke. Forsøger ordregiver udnytte sin position som større indkøber for opnå en stordriftsfordel.

12 12 KLFU af 25. november 2002 Skousen Husholdningsmaskiner A/S mod Arbejdernes Andels Boligforening Faktum: En række afdelinger i Arbejdernes Andels Boligforening indkøbte komfurer og køle-/fryseskabe uden EU-udbud. Skousen gjorde gældende, tærskelværdien skal beregnes på baggrund af de samlede indkøb af komfurer og køle- /fryseskabe i Arbejdernes Andels Boligforening i 2002, og de enkelte afdelingers indkøb derfor skulle have været udbudt efter det dagældende indkøbsdirektiv. KLFU: De enkelte afdelinger er selvstændige økonomiske enheder med egen formue, egne indtægter og udgifter og eget regnskab. Afdelingerne hæfter ikke for de andre afdelingers eller Arbejdernes Andels Boligforenings forpligtelser. Afdelingerne træffer selv beslutning om afholdelse af udgifter, herunder indkøb, og indklagede kan ikke disponere over afdelingernes midler. Afdelingerne kan imidlertid ikke forpligte sig over for omverdenen, og afdelingernes beslutninger om afholdelse af udgifter gennemføres af Arbejdernes Andels Boligforening. En afdelings beslutning om afholdelse af udgifter kan derfor kun umiddelbart føres ud i livet, hvis Arbejdernes Andels Boligforening kan tiltræde beslutningen. Arbejdernes Andels Boligforening kan imidlertid ikke på egen hånd tilsidesætte afdelingernes beslutninger om afholdelse af udgifter, og hvis Arbejdernes Andels Boligforening ikke kan tiltræde en beslutning truffet af en afdeling, skal Arbejdernes Andels Boligforening forelægge sagen for kommunalbestyrelsen til afgørelse. Afdelingerne udøver normalt deres beslutningskompetence på egen hånd uden optræde i fællesskab med andre afdelinger. Afdelingerne er selvstændige økonomiske enheder. Kun i tilfælde, hvor Arbejdernes Andels Boligforening måtte have koordineret afdelingernes indkøb med henblik på opnå storkunderab, vil Arbejdernes Andels Boligforening således skulle betragtes som ordregiver.

13 13 Undtagne delydelser UBD, artikel 9, stk. 6 Delydelser på vare- og tjenesteydelsesområdet kan undtages for udbud, hvis værdien ekskl. moms er under DKK , og den samlede værdi af de delydelser, der undtages, ikke overstiger 20% af den samlede kontraktværdi. Delarbejder på bygge- og anlægsområdet kan undtages for udbud, hvis værdien af det enkelte delarbejde ekskl. moms er under DKK , og den samlede værdi af de delarbejder, der undtages, ikke overstiger 20% af den samlede kontraktværdi.

14 14 Særlige forhold vedrørende udbud af håndværkerydelser

15 15 Kegorisering af ydelsen eksempler på bygge- og anlægsarbejder Udbudsdirektivets bilag I: CPV Fjernelse af kr CPV Udgravning CPV Flytning af jord CPV Arbejder i forbindelse med landskabsarkitektur CPV Reparion og vedligeholdelse af idrætsanlæg CPV Læskure til stoppesteder CPV Opstilling af antenner CPV Vedligeholdelse af rabter CPV Maling af afmærkning på parkeringspladser CPV Reparion af sportspladser CVP Reparion af rekreive områder CPV Maling af tag CPV Opstilling af stillads CPV Arbejder i forbindelse med murværk CPV Installion af elevor CPV Installion af omstillingsborde CPV Opsætning af persienner CPV Udførelse af tapetsering CPV Dekorionsarbejder CPV Maler- og glarmesterarbejde CPV Udvendig rengøring af bygninger

16 16 Særlige beregningsregler Alle vareleverancer og tjenesteydelser, som ordregiver stiller til rådighed for entreprenøren, og som er nødvendige for kontraktens udførelse, skal medtages ved beregningen af tærskelværdien, jf. udbudsdirektivets artikel 9, stk. 4. Når et påtænkt bygge- og anlægsarbejde kan opdeles på en række delkontrakter, der indgås samtidigt, skal den anslåede værdi af disse delkontrakter tilsammen lægges til grund, jf. udbudsdirektivets artikel 9, stk. 5, litra a.

17 17 Relevante overvejelser Fører artikel 9, stk. 7, til, alle bygge- og anlægsarbejder eventuelt inden for et konkret område inden for et kalenderår skal lægges sammen ved beregning af tærskelværdien og i givet fald hvornår? Er det relevant sondre mellem akut og planlagt vedligehold? Kan de enkelte institutioner i eksempelvis en kommune betragtes som decentrale enheder? Skal håndværkerydelser udbydes som rammeaftaler? TBL 13, stk. 2: En rammeaftale kan kun indgås mellem én udbyder og én virksomhed. UBD: Ordregiver kan indgå flere parallelle rammeaftaler.

18 18 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udtalelse af 8. maj 2012 i klage over DTU s manglende overholdelse af udbudsreglerne Faktum: DTU (DTU Campus Service og DTU s institutter) havde indgået kontrakter med 5 forskellige virksomheder om udførelse af elinstallionsarbejder omftet af udbudsdirektivets bilag I, undergruppe Elinstallionsvirksomhed. Opgaven var udbudt efter tilbudslovens bestemmelser. De pågældende virksomheders samlede omsætning med DTU varierede mellem ca. 3 mio. kr. og 20 mio. kr. Omsætningen var fordelt på mange enkelte opgaver. Udtalelse: Når det skal afgøres, om flere kontrakter om bygge- og anlægsaktiviteter værdimæssigt skal sammenlægges i relion til tærskelværdien, skal det således vurderes, om kontrakterne angår ét bygge- og anlægsarbejde. Momenter der kan være et indicium for, det er tale om ét bygge- og anlægsarbejde er eksempelvis sammenfald mellem flere kontrakter, fx for så vidt angår den ordregivende myndighed, de virksomheder som kan udføre arbejderne, den geografiske placering, udførelsestidspunkt samt tidspunktet for proceduren ved kontraktindgåelsen Det skal i denne forbindelse fremhæves, DTU har oplyst, kontrakterne om udførelsen af elinstallionsvirksomhed er af meget forskellig karakter og indgået med flere forskellige virksomheder. På baggrund af disse oplysninger kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke umiddelbart finde holdepunkter der tyder på et sådant sammenfald mellem kontrakter, udførelsestidspunkt eller tidspunkt for proceduren for kontraktindgåelsen, kontrakterne skal betragtes som ét samlet bygge- og anlægsarbejde.

19 19 KLFU af 19. august 2013 EF Sikring A/S mod Aalborg Kommune Faktum: Aalborg Kommune havde indgået en række aftaler om opsætning af alarm- og overvågningsanlæg på kommunens skoler og institutioner mv., uden der var gennemført et forudgående udbud. Formålet med kommunens indkøbspolitik var gennem en koordinering af de enkelte forvaltningers indkøb af varer og tjenesteydelser (ekskl. bygge- og anlæg) opnå de bedst mulige betingelser for Aalborg Kommunes indkøb. Indkøbspolitikken omftede i øvrigt samtlige indkøb af varer og standardtjenesteydelser, der foretages af kommunale institutioner og afdelinger. Klageren gjorde gældende, kommunen skulle have annonceret udbud af arbejdet med etablering og opsætning af alarmer og overvågningsanlæg på skolerne. Aalborg Kommune gjorde under sagen gældende: KLFU: udførelse af elektriske installioner, herunder installion af brand- og tyverialarm og installion af elektriske signalanlæg er et bygge- og anlægsarbejde, jf. CPV-koderne , og , de enkelte bygge- og anlægsarbejder indkøbt af institutionerne udgør såvel geografisk som teknisk uafhængige alarmsystemer, de enkelte indkøb er foretaget tidsmæssigt uafhængigt af hinanden, hver kontrakt om levering, installion, servicering og vedligeholdelse af et alarmsystem derfor udgør et selvstændigt bygge- og anlægsarbejde, de enkelte installioner udgør decentrale ordregivende myndigheder, og der ikke er sket koordinering af de enkelte institutioners indkøb med henblik på opnå stordriftsfordele. Udbuddet omfter bygge- og anlægsarbejder og er derfor ikke omftet af annonceringspligten efter udbudsdirektivet.

20 20 Kontakt Tina Braad Partner, LLM Aarhus EU og Konkurrenceret/Fast Ejendom T M E

21 21 København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C Danmark Shanghai, rep.kontor 83 Loushanguan Road, Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina T F E

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE

NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE Varde Kommune har anmodet Rønne & Lundgren om at vurdere, om Varde Kommune inden for rammerne af udbudsreglerne kan indgå en

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler Vejledning 2014 aftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-566-6

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 K E N D E L S E HSHansen A/S (advokat Rune Hamborg, København) mod Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere