Vi lejere MILLIARD-GEVINSTER TIL EJERNE VRIDER DANMARK MERE OG MERE SKÆVT. www. lejerneslo.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi lejere MILLIARD-GEVINSTER TIL EJERNE VRIDER DANMARK MERE OG MERE SKÆVT. www. lejerneslo.dk"

Transkript

1 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD NR. 3 AUGUST 2005 Vi lejere THOMAS VANDT OVER BOLIGSPEKULANTEN HJÆLP VED FLYTTESYN URIN OG AFFØRING DREV NED AD VÆGGEN VAND SKAL BETALES SÆRSKILT KÆLEDYR EN MENNESKERET FOR HANDICAPPEDE TRE LEJERES KAMP MOD SKIMMELSVAMP MILLIARD-GEVINSTER TIL EJERNE VRIDER DANMARK MERE OG MERE SKÆVT www. lejerneslo.dk

2 LEDER Af Klaus Hansen, formand for Lejernes LO BEBOERDEMOKRATI? FORHANDLINGER IGEN - MEGET GERNE MEN VÆR IKKE NAIV Socialministeren har inviteret Lejernes LO til forhandlinger om en forenkling af lejelovene. Det er vi glade for. Men ingen skal være for naive. Lejelovene er blevet et usammenhængende og uskønt kludetæppe, fordi paragrafferne er kommet til verden som et kompromis mellem en højreside i Folketinget, der ønsker få bestemmelser i loven og en venstreside, som ønsker, at der skal være mange bestemmelser, som giver indflydelse og beskyttelse af lejerne. En højreside, som i princippet ønsker fri og ukontrolleret lejefastsættelse og en venstreside, som ønsker en overgrænse for lejen. Derfor skal man heller ikke falde for udlejernes sidste kneb i bestræbelserne på at få lavet loven. Ejendomsforeningen Danmark har sat to professorer til at lave en ny lejelov. Til efteråret vil man offentliggøre deres udspil. Socialministeren har hilst initiativet velkomment, og mange mener, at professorernes udspil bør bruges som grundlag i de kommende lejelovsforhandlinger. Lad os nu se. Men politikerne kan ikke løbe fra deres grundlæggende ansvar. Lejelovene bygger som al anden lovgivning på politisk ideologi. Det kan ingen professor løse - det kan kun politikerne vælge imellem. For lejelovene handler valget af grundprincipper for eksempel om: "enhver er sin egen lykkes smed" overfor "de svage skal beskyttes". "Frihed til frit at aftale" overfor "den stærke udnytter den svage". "frivillighed er bedre end tvang" overfor "frivillighed, så er de stærke ligeglade". "ejendomsretten er ukrænkelig, det er udlejers beslutning" overfor "lejerne bør have indflydelse og beslutningsret". Fravigelige paragraffer i loven (dvs. paragraffer, der kan fraviges i en lejekontrakt) eller ufravigelige paragraffer (loven gælder, selv om lejer har skrevet under på noget andet). Og så nogle konkrete eksempler LLO mener, at det skal være ufravigeligt fastsat i loven, at lejer ved istandsættelse ved fraflytning skal have ret til at pege på en bestemt håndværker. Udlejerne vil have, at det frivilligt skal aftales i lejekontrakten. LLO ønsker en sanktion, hvis udlejer undlader at indkalde beboerrepræsentanterne til fraflytningssyn. Udlejerne vil have, at det frivilligt skal aftales. Lejernes LO mener, at lejeloven skal være ens i hele landet. Udlejerne mener, at den enkelte kommune selv skal bestemme, hvilke dele af lejelovene, der skal gælde i kommunen. LLO vil have tyndet ud i mulighederne for i lejekontraktens 11 at aftale fx vedligeholdelsesforpligtelserne. Udlejerne vil give flere muligheder for fri aftale mellem parterne. LLO vil have, at loven siger, at lejer har vetoret, hvis udlejer vil tvangsforbedre lejemålet. Udlejerne vil ikke give lejerne vetoret. LLO vil have den del af huslejen, der er betalt til vedligeholdelse af ejendommen, bundet på en konto i Grundejernes Investeringsfond. Udlejerne vil have, at pengene skal ligge i udlejernes lomme. Vi forhandler gerne. Vi ved, at regeringen støttes af udlejerne. (Udlejerne har i hvert fald ikke betalt valgkampbidrag til oppositionen.) Vi ved også, at hvis regeringens parlamentariske grundlag, Dansk Folkeparti, også støtter udlejerne, vil udlejerne i forhandlingerne med LLO tage sig meget dyrt betalt for enhver indrømmelse til fordel for lejerne. TRE ÅRS KAMP FOR KATTE TABT Kolding-advokat og hovedbestyrelsesmedlem i Lejernes LO mener, at alle handicappede, kronisk syge og ensomme ældre skal have ret til at holde et kæledyr - uanset hvad der står i husordenen. Det skal ske ved lovændring, mener han. "Jeg forstår ikke, at andre må bestemme, om jeg holder en kat, som de ikke ser og aldrig kommer i berøring med", siger Birthe Clausen. Hun og Dorthe Frederiksen føler deres privatliv krænket med Vestre Landsrets og lovens velsignelse. Nu flytter de fra deres hjem efter flere års kamp for retten til at holde indekatte. De to kvinder bor dør om dør i Lejerbos bebyggelse Munkebo i Kolding og har hver to katte. De vidste, at et beboerflertal flere gange havde besluttet, at der i afdelingen hverken må holdes hund eller kat. Forbudet blev vedtaget flere gange fra 1986 til 2002, men åbenlyst overtrådt af op mod en trediedel af beboerne selv af medlemmer i afdelingsbestyrelsen. Vel at mærke uden at det havde konsekvenser. Afdelingsbestyrelsen og Lejerbo skred ikke ind. Angiveri og forpestet stemning Men så blev næsten hele bestyrelsen skiftet ud, og piben fik en anden lyd. Blandt de første, der i 2002 fik 14 dages til at skille sig af med deres kæledyr, var en del hundeejere, hvis dyr er mere synlige end indekattene. "Væk med dyret eller modtag en ophævelse af lejemålet" var beskeden fra Lejerbo. Nogle opgav uden videre, andre gemte deres dyr, og nogle angav naboer med en bitter og forpestet stemning i bebyggelsen til følge. Også Birthe Clausen og Dorthe Frederiksen blev anmeldt. Ikke fordi deres indekatte generede nogen men blot fordi de var til. 2 VI LEJERE NR

3 Af Gita Schumacher Dothe Frederiksen med sin elskede hunkat, "Trunte", der er tre år. "Hvorfor skal vi straffes blot fordi vi holder af dyr?", spørger Birthe Clausen, her med den 4-årige hunkat "Emma". "Men at skaffe mig af med dem kunne jeg aldrig drømme om", fastslår Dorthe Frederiksen, der ikke vil leve uden katte. Øger livskvalitet Hun lider af sklerose. Når sygdommen er ved at tage pippet fra hende, er det ikke mindst kattene, der hjælper hende gennem anfaldene. "De giver mig så uendelig mange glæder. Kattene kan virkelig få mig til at se lysere på tilværelsen", fortæller hun. Også Birthe Clausen er kronisk syg - lider af depressioner, der aldrig helt forsvinder. "Når humøret er trist, så er kattene med alle deres narrestreger bare gode til at gøre mig gladere. De holder mig beskæftiget. Der skal jo sørges for dem", siger Birthe Clausen. Advokaten: Loven må ændres De to kvinder valgte at tage kampen op og kontaktede Lejernes LO i Kolding, hvor de mødte advokaten Gert Verner Jørgensen, der også er medlem af hovedbestyrelsen i Lejernes LO. Af flere grunde syntes han, at sagen burde prøves. "Jeg mener, at alle handicappede, kronisk syge og ensomme ældre bør have ret til at holde et kæledyr uanset hvad der står i husordenen. I dag er det kun blinde og svagtseende, der har ret til en førerhund. Og det er en urimelig forskelsbehandling, som Lejernes LO bør arbejde imod ved at få ændret loven om beboerdemokrati. En hund eller en kat kan have terapeutisk virkning for mange andre end blinde og svagtseende, siger Gert Verner Jørgensen. Flere tvivlsspørgsmål Desuden var forbudet på grund af stemmeprocenten vedtaget af mindre end halvdelen af beboerne i ejendommen. Omkring halvdelen af beboerne er af fremmed herkomst og materialet om afstemningen blev kun udsendt på dansk. Forbudet var ikke blevet håndhævet i mange år, hvormed dyreejerne kunne have vundet hævd på deres dyr. "En påstand, som Vestre Landsret dog helt klart afviste", siger Gert Verner Jørgensen. I dag er mennesker mere individualister end i 70'erne, da reglerne for beboerdemokrati blev indført. "Siden er den enkelte lejers råderet over boligernes fysiske indretning udvidet meget, men mærkelig nok ikke råderetten over, om man vil holde et kæledyr", bemærker advokaten. Flytter med kattene Lejerne - Birthe Clausen og Dorthe Frederiksen - synes i hvert fald, at beboerdemokrati nu og da er beboertyranni. "Men selv om vi har tabt sagen, er Lejerbo nu til at tale med. De har da foreløbig ikke sat en frist for, hvornår vi skal være ude", fortæller Birthe Clausen, som havde fri proces. Hun har søgt lejlighed i en anden Lejerbo afdeling, hvor katte godt må være. Dorthe Frederiksen er visiteret til en handicapvenlig bolig, hvor hun regner med at kunne flytte ind med sine katte. Kolding kommune er ved at afgøre, om hun er syg nok. Hun fik ikke fri proces. Til gengæld kom der opbakning fra Knud og Inge Sørensen kendt fra Inges Kattehjem. Parret har oprettet en fond, som arbejder for bedre vilkår for katte. En taknemmelig Dorthe Frederiksens fortæller, at hendes sagsomkostninger på kr. takket være fondens bestyrelse nu kun er nede på 2000 kr. VI LEJERE NR

4 JURIDISK KOMMENTAR SÆRSKILT BETALING FOR VAND I september 2003 afsagde Vestre Landsret med dissens en dom, hvorefter retten godkendte, at en udlejer i en ny lejeaftale krævede, at lejeren skulle betale for vandafgifter efter lejlighedens areal. Der var ikke opsat måler. Dommen blev med Lejernes LO s aktive støtte af lejeren søgt indbragt for Højesteret. På grund af en procedurefejl ville procesbevillingsnævnet ikke give tilladelse hertil. Dommen er trykt i U V. Modsat dom i Østre Landsret Østre Landsret har nu haft lejlighed til at behandle en lignende sag. Ved sin dom af (UFR Ø) kom landsretten med rette til det modsatte resultat. Udlejeren kan ikke kræve særskilt betaling for vand, medmindre der er installeret individuel måler i lejligheden. Landsretten udtalte følgende: "Ifølge lejekontrakten af 12. marts 2002 skulle indstævnte foruden den aftalte månedlige leje på kr. månedligt betale acontovarmebidrag med 350 kr. og acontovandbidrag med 250 kr. Udlejeren skulle levere varme (fjernvarme/naturgas) og vand til lejemålet. Der var ikke opsat særskilt vandforbrugsmåler. Spørgsmålet om lejerens betaling for vand var ikke særskilt reguleret i lejeloven inden lovændringen den 1. juli 1994, der i et nyt kapitel VII B om udgifter til vand m.v. indførte adgang til at lade betalingen herfor være afhængig af den enkelte lejers forbrug på grundlag af individuelle forbrugsmålere. Lejelovens præceptive regler omfatter al lejebetaling, uanset hvilken form denne må have. En adgang for udlejeren til at udskille dele af lejen således som dette begreb almindeligvis forstås som omfattende vederlag for husrum med alle hertil hørende udgifter i det omfang, udlejeren leverer ydelser til særskilt betaling med den dirkning, at lejeren fratages den beskyttelse, der ligger i lejelovens regler, kræver derfor en selvstændig lovhjemmel. En sådan lovhjemmel er fx tidligere indført for udskillelse af udgifter til varme og fællesantenner mv. I kraft af lovændringen herom blev der givet udlejeren mulighed for at kræve sine udgifter Lejernes LO protesterede mod en dom fra Vestre Landsret for to år siden om betaling af vand, men fik ikke mulighed for at føre sagen ved Højesteret. I en ny sag kommer Østre Landsret til den rigtige afgørelse, nemlig at lejerens betaling af vand forudsætter individuelle vandmålere. til etablering og drift af fællesantenneanlæg mv. dækket gennem et særskilt udgiftsbudget i stedet for over lejen. Som anført i den indankede dom, og som særligt anført af boligrettens flertal, finder landsretten, at det på grundlag af bemærkningerne til lovforslaget 229/1993 om det nye kapitel VII B, jf. lov nr. 419 af 1. juni 1994, og af ordlyden af lejelovens 46 j til dels forudsætningsvis må kunne lægges til grund, at udgifterne til vand er indeholdt i huslejen og kun gyldigt kan kræves særskilt betalt uden om lejen, såfremt forbrug betales på grundlag af individuelle vandmålere. De beskyttelseshensyn, der ligger bag lejelovens regler, taler også for at kræve udtrykkelig lovhjemmel for at give udlejeren adgang til uden om lejen at kunne foretage særskilt opkrævning af vandforbrug. I modsat fald måtte det befrygtes, at lejeren uden at være tillagt passende indsigelsesmuligheder og sanktioner ved årsafregningen kunne blive afkrævet et ureguleret særskilt beløb for forbrug, som ikke alene kunne tilskrives denne. Landsretten finder på denne baggrund, at der inden den omhandlende lovændring den 1. juli 1994 ikke har været hjemmel i lejeloven til i noget tilfælde at udskille betaling af vand til særskilt afregning uden om lejen." En rigtig afgørelse Det er samfundsmæssigt ønskeligt at begrænse vandforbruget. Og rimeligt, at forbrugerne betaler egne udgifter. Derfor fik vi i 1994 de ovenfor beskrevne regler om betaling efter målere. Men så skal lejen nedsættes med den del, der svarede til vandudgiften. I den sag fra Horsens, som Vestre Landsret tog stilling til, havde udlejeren ikke nedsat lejen. Han fik således både i pose og i sæk. Det har aldrig været meningen. Østre Landsret har nu truffet en rigtig afgørelse, som de øvrige domstole forhåbentlig vil følge. JURIDISK KOMMENTAR AF LARS HELMS, ADVOKAT 4 VI LEJERE NR

5 Af Kjeld Hammer BOLIGSPEKULATION URIN OG AFFØRING DREV NED AD VÆGGEN Da lejerne henvendte sig til kommunen fik de chok nr. to. De boede ulovligt. Udlejeren? Han er såmænd en kendt ejendomsmægler i Vejle. Det vil være alt andet end trygt at være kunde i butikken hos ejendomsmægler Jan Krog i Vejle, hvis han tager lige så lemfældigt på tingene, som han gør med sin egen udlejningsejendom. Ulovlige lejligheder Ejendomsmægleren har gjort sig stærkt uheldigt bemærket i sin omgang med helt almindelige og enkle love og regler. For slet ikke at tale om god gammeldags anstændighed. Han har ulovligt opdelt et énfamiliehus i tre lejligheder, som aldrig har været godkendt som beboelse. Og han ulejligede sig ikke med at svare på en henvendelse herom fra kommunen. Først da hans lejere et halvt år efter henvendte sig til kommunen, kom ejendomsmægleren til tasterne. Da havde lejerne fået nok. Forfærdelig stank i fire dage "Først var der vandskade og rotter i toilettet samt i køkkenet. Derefter sivede en blanding af urin og afføring ned ad væggene i en forfærdelig stank", fortæller en af lejerne, Mette Kjærgaard Hede. Det, der var sket var, at to faldstammer indmuret i væggen var sprunget læk med det resultat, at køkkenvand og toiletvand blev skyllet ind i væggen i stedet for ud i kloakken. Hele fire dage gik, inden der blev gjort noget ved problemet. Erstatning Lejerne kontaktede Vejle Kommune og fik chok nr. to. De boede ulovligt! 1. juli flyttede de men kontaktede forinden Lejernes LO i Horsens. Her siger formanden, James Arbøl: To af ejendomsmæglerens lejere: Pernille Cidlik (tv) og Mette Hede. Begge er nu flyttet.( Foto:James Arbøl) "Lejerne skal have deres depositum tilbage. Det drejer sig om mellem kr. og kr. Derudover vil vi søge erstatning for de gener, lejerne har været udsat for hos Jan Krog". Også ulovlig havestue De ulovlige lejemål ligger i huset Grejsdalsvej 107. Da kommunen henvendte sig til Jan Krog anden gang i maj, måtte han samtidig indrømme, at også en stor havestue på 23 kvm. manglede godkendelse. Huset kan ikke opdeles i tre lejligheder, men i to, hvis ejeren bringer forholdene i orden, siger arkitekt Mette Helleskov Madsen i Vejle Kommune. Det sidste har han nu fået et påbud om at gøre, ledsaget af en bemærkning om tvangsbøder, indtil forholdet er bragt i orden. Den sædvanlige forklaring Ejendomsmægleren selv vil ikke sige ret meget. Og slet ikke om, hvorfor han har lejet tre lejligheder ud, som han ikke havde fået godkendt. Jan Krog har valgt at dække sig bag den undskyldning, som er blevet almindelig, når såkaldt "pæne" mennesker bliver taget med "bukserne nede", nemlig at det er de andre, der er ude efter mig. "Det eneste jeg kan sige er, at jeg ser det som personlig chikane. De tre lejere kører personhetz på mig, fordi jeg er en offentlig person i Vejle", siger han til Vejle Amts Folkeblad. VI LEJERE NR

6 REGERINGENS BOLIG- OG SKATTEPOLITIK Af Jesper Larsen, økonom, Lejernes LO MILLIARDER I KASSEN - MEN KUN TIL EJERNE Boligejernes formuegevinster skævvrider Danmark yderligere. Vi har en ejende og en ikke bolig-ejende klasse. Kun på èt punkt har lejerne haft gavn af regeringens skattestop. Det er på stoppet for stigende punktafgifter. Ejerne af fast ejendom er blevet forgyldt i et hidtil uset omfang. Ejendomspriserne er løbet løbsk og milliarder af kroner er gået i ejendomsejernes lommer. VKregeringens bolig - og skattepolitik favoriserer groft ejendomsejerne, uanset om det er de private udlejere eller ejere af enfamiliehuse og ejerlejligheder. VKregeringens politik har forgyldt de rige i Danmark. Perioden : Økonomerne var fortrøstningsfulde I mange år trøstede økonomer sig med, at det nok over det lange sigt så ud som i nedenstående figur 1.Prisstigninger og prisfald på ejendomme, og måske -hvis man var kommet ind på markedet i en heldig periode - så var man en vinder. På det lange sigt mente mange økonomer, at ejerboligpriser og inflation (stigningen i de forbrugerpriserne) fulgtes ad. Det mener mange stadig. Figur 1. viser, at sætter man kontantpriserne for et enfamiliehus i 1980 til indeks 100, er disse priser i år 2000 steget til et niveau på ca. 260, dvs. en stigning på 160 %. Som det ses, var det for eksempel ikke rart at have købt hus i 1986, og skulle sælge i 1993, idet kontantpriser i den sidste del af denne periode faldt, oven i købet mens forbrugerpriserne i øvrigt steg. Omvendt var man en vinder, hvis man købte i 1993 og solgte i år (se figur 1) Perioden Men nu er situationen anderledes. I en Kontantprise r lang periode, nemlig fra 1996 til 2004 er huspriserne konstant løbet hurtigere end forbrugerpriserne. Især er ejerlejlighederne og private udlejningsejendomme steget kraftigt i pris. Som det ses i figur 2 er ejerlejlighederne i perioden 1996 til 2004 steget med steget knap 150 pct. (fra indeks 100 til indeks 248). Forbrugerpriserne er kun stegt med 19 % i samme periode. Havde man købt en lille ejerlejlighed for i 1996 ville den i 2004 kunne sælges for kr.. Det er en skattefri gevinst på kr. på 9 år. En halv milliard kr. pr. lejemål Ser man videre på figur 2 vil man opdage, at de private udlejningsejendomme med 9 lejligheder og derover også er steget voldsomt. Faktisk mere end ejerlejlighederne. Nemlig med 155 %. For 10 år siden sagde en tommelfingerregel, at man kunne købe en privat udlejningsejendom for ca. 10 gange den årlige leje. Den gang lå lejen på 426 kr. pr. kvm årligt (Sep 1995). Dvs. en ejendom med 30 lejemål på 70 kvm kostede knap 9 mill. kr. Nu koster den knap 23 mill. kr. Dermed har stor-udlejeren vundet en gevinst på 14 mill. kr.. Opgjort pr. lejemål viser regneeksemplet, at ejere af større udlejningsejendomme (ejendomme med mere end 8 lejemål) på Forbruge rpriser Figur 1. Indeks for udviklingen i forbrugerpriserne og kontantpriserne for enfamiliehuse (1980=100) Kilde: Vismændenes forårsrapport, 2001, Det økonomiske Råd, side år har vundet knap en halv mill. kr. pr lejemål i værdistigningsgevinst.. (se figur 2) Hvorfor stiger huspriserne? De er mange grunde til, at huspriserne stiger. I visse perioder tillægges et rentefald stor betydning, men også andre forhold, der vedrører efterspørgslen og udbuddet af boliger har betydning. Indkomstudviklingen, beskatningsregler, låneregler, befolkningsudvikling mv. har betydning for ejerboligpriserne. For eksempel forklarer vismændene. at prisstigningerne i hovedstadsområdet blandt andet også er påvirket af et begrænset udbud af byggegrunde. Jo mere omkostningerne ved at bo i hus bindes til renten, via fx rentetilpasningslån, jo større betydning får renten for huspriserne. Da den danske lånerente af hensyn til udenrigshandlen er bundet til den udenlandske rente, er det lige pludselig inflation og arbejdsløshed i de store EU-lande, USA og Japan mv. der bestemmer, om huspriserne stiger eller falder herhjemme. Huspriserne fremover Det er derfor svært altid at spå om huspriserne fremover, og en del vil sikkert mene, at boligejernes vilkår slet ikke 6 VI LEJERE NR

7 Både ejere og udlejere har nydt godt af VK-regeringens politik Ren beboelse, 4-8 lejl. Ren beboelse 9 Lej. derover Enfamiliehuse Forbrugerpriser Ejerlejligheder Figur 2. Indeks for prisudviklingen for forskellige ejendomstyper, kontantpriser , samt forbrugerprisernes udvikling i samme periode, 1996 = 100. Kilde: "Ejendomssalg", Told- og Skattestyrelsen, og Økonomi og erhvervsministerens svar på spm. 22 til boligudvalget d. 8 juni bestemmes i Danmark. Vismændene spåede i 2004 en stigning i kontantpriserne på 3,5 procent i 2005, og henholdsvis 0,6 og 0,6 i 2006 og 2007 (vismandsrapporten, efterår 2004, side 78). I finansministeriets økonomiske redegørelse, maj 2005, forudser regeringen en stigning på 9 pct. i 2005 og 6 pct. i 2006 (side 103). Ryk i forbrugs - og formuefordelingen Som tidligere dokumenteret her i Vi Lejere rykker formuefordelingen voldsom, når ejerboligpriserne stiger. Boligejernes formuegevinster skævvrider Danmark yderligere. Vi har en ejende og en ikke bolig-ejende klasse. Hver klasse kendetegnes af væsentlige forskellige levevilkår. Boligejerne belåner den nye formue, fx trækkes den ud med afdragsfrie lån, og dermed åbnes op en særlig ejerforbrugsfest. For eksempel skriver finansministeren i sin redegørelse, maj 2005, at forbrugskvoten i 2006 kommer en smule over sit historiske gennemsnit (ministerens valg. red.), og at stigningen specielt skal ses i lyset af den stigende boligfor- VI LEJERE NR

8 REGERINGENS BOLIG- OG SKATTEPOLITIK Prisernes himmelflugt gør det nærmest umuligt for de unge at købe en lejlighed i storbyerne. I særdeleshed, hvis man er single. mue, der understøtter en højere forbrugstilbøjelighed (op. cit., side 94). Også på anden måde realiserer boligejerne deres formuegevinst. Flere boligejere har belånt deres friværdier til forældrekøb af ejerlejlighed, og dermed stillet deres børn foran på et presset boligmarked. Over halvdelen af ejerlejlighedssalget er forældrekøb. VK-regeringens ansvar. VK-regeringen har gennem sit skattestop for boligejerne presset ejerboligpriserne yderligere i vejret. VK-regeringen har ligeledes lempet lånereglerne (åbnet for afdragsfrie lån og rentetilpasningslån), hvilket også har løftet huspriserne. Nationalbanken advarer, men regeringen har travlt med at prøve at skabe en beskæftigelsesfremgang, der skal bæres af boligejernes forbrugsfest, og så gavner boligejernes forbrugsfest selvfølgelig også vælgertilslutningen. Kun på èt punkt har lejerne haft gavn af regeringens skattestop, og det er på stoppet for stigende punktafgifter. Men denne fordel har boligejerne selvfølgelig også haft. Beskatning vil bremse stigningerne En social retfærdig fordelingspolitik kalder selvfølgelig på en beskatning af boligejernes gevinster. Det vil bremse værdistigningerne. Dernæst har mange ikke-boligejere selvfølgelig svært ved at forstå det retfærdige i, at værdistigningsgevinster er skattefri, mens der kræves skat af almindeligt ærligt arbejde. Men det er politisk meget svært at få en beskatning igennem, fordi boligejerne er et væsentligt vælgergrundlag for VK - regeringen. Selv det største oppositionsparti, Socialdemokraterne, har det svært med en værdistigningsskat. Partiet ved, at kommer det på dagsorden, får man aldrig regeringsmagten. Dansk Folkeparti afviser også en beskatning af gevinsten, så heller ikke her er der retfærdighed at hente. Nærmest for at retfærdiggøre værdistigningerne står regeringens politikere i kø med et løfte. De lover ikke at hjælpe boligejerne, hvis markedet vender. De historiske erfaringer fra 1985 under den borgerlige Schlüter-regering viste præcist det modsatte! Spekulationsgevinst til private udlejere Også ejerne af de private udlejningsejendomme har, dog mere overset af pressen, haft væsentlig gavn af VK -regeringens politik. De private udlejere er nok kede af, at den borgerlige regering ikke følger den borgerlige frimarkedsideologi og straks fjerner huslejereguleringen. Det stod jo i V og Ks partiprogrammer for 10 år siden, de sagde det i folketingsdebatterne, men ligesom Dansk Folkeparti klogeligt fjernede enhver tale om et frit boligmarked har også regeringen lagt frimarkedet på langtidskøl. Statsministeren måtte jo hårdt presset af Lejernes LO s annoncekampagne også i den sidste valgkamp endnu engang udstede en huslejegaranti til lejerne. Til gengæld kan de private udlejere glæde sig over, at regeringen ikke vil gribe ind over for den spekulationsgevinst, der knytter sig til udlejning af moderniserede lejligheder. Hvis udlejer har moderniseret lejligheden for over kr. eller kr. pr. kvm., skal lejen ikke beregnes efter omkostningerne, men ansættes skønsmæssigt af huslejenævn og boligret, hvis der er en tvist. Dette har ført til et meget højt lejeniveau i disse moderniserede lejligheder, som i øvrigt typisk ligger i ejendomme opført før Ifølge Socialministeriets statistik fra 2002 ligger frimarkedslejen, defineret som den statistisk konstaterede leje i ejendomme opført efter 1991 (her er fri lejefastsættelse) under lejen i de førnævnte moderniserede lejligheder. (kilde: private udlejningsejendommes budgetleje 2002, Socialministeriet, januar 2003, side 6). Hermed har udlejer et klart spekulationsobjekt. Og det er da også denne mulighed for spekulationsmodernisering, der forklarer de store prisstigninger på de private udlejningsejendomme. Lejernes LO har forgæves forsøgt at få fjernet denne spekulation, men dette er afvist af regeringen. 8 VI LEJERE NR

9 LEJERNES LO ALENE MED BESKATNINGS- KRAV Ingen af landets økonomiske eksperter ønsker indgreb overfor de stigende huspriser eller overfor boligejerne forbrugsfest. Spørger man eksperterne, skal festen ikke afbrydes. Der skal kun laves små justeringer. Hermed står Lejernes LO alene med et krav om beskatning af boligejernes arbejdsfrie kapitalgevinster. I Politiken søndag d. 17. juli har journalist Jakob Nielsen foretaget en rundspørge til række af førende boligøkonomiske eksperter. Arbejderbevægelsens spåmand Forrest i gruppen, der taler boligejernes sag, finder vi som sædvanlig den boligøkonomiske ekspert, lektor, cand. polit. Jens Lunde fra Nationaløkonomisk Institut, der hyppigt udtaler sig til de store landsdækkende aviser. Jens Lunde siger direkte og utvetydigt til spørgsmålet om der er behov for et politisk indgreb: "Bliv på ferie, statsminister". Overvismand Peter Birch Sørensen siger til samme avis: "Der er ikke behov for akutte indgreb, men det vil være ønskeligt at lade ejendomsværdiskatten følge udviklingen i ejendomsvurderingerne". En anden vismand Jan Rose Skaksen, også fra Handelshøjskolen i København, siger: "Man skal være forsigtig med indgreb". Selv Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) mener, at hurtige politiske indgreb risikerer at skade mere end at gavne. "Et hurtigt indgreb vil smadre boligmarkedet", forudser økonom Martin Windelin fra AE i Politiken. På baggrund af sin rundspørge kan journalisten konkludere, at eksperterne vurderer, "at en beskatning af gevinsterne ved boligsalg er en dårlig ide." ÈNSIDIG FORÆRING Vi ved det. Hver gang Lejernes LO blander sig i debatten om boligejernes situation, bliver vi beskyldt for misundelsespolitik. Selvfølgelig under vi boligejerne det godt. Vi ønsker det godt for alle. Men naturligvis må vi sige fra, når vi har en regering, som énsidigt forærer den ene halvdel af befolkningen store skattefri gevinster, medens regeringen vender ryggen til, når vi beder om forbedringer for lejerne. Det er uretfærdigt. Det er klassepolitik til fordel for de rigeste. HVILKE FORBEDRINGER VIL LEJERNE HAVE? Vi har bedt politikerne om følgende: Ret til at optage 60-årige lån i den almene udlejningssektor. Det vil sænke huslejen for lejerne. Stop for regeringens tyveri af lejernes opsparing i Landsbyggefonden. Højrente-lejeforhøjelser for forbedringer i den private udlejningssektor skal kunne sænkes. Stop for meningsløse moderniseringer ved genudlejning i den private udlejningssektor. Vetoret mod lejeforhøjelser som følge af spekulationsmoderniseringer. LEJER - EJER BALANCEN Retfærdighed eller ej! Hvis man mener, at lejerne i forvejen er begunstiget af en uhørt lav husleje, så er der åbenbart nogle af de samme eksperter, der mener, at derfor bliver boligejernes gevinster lige pludselig helt ok. Det er for eksempel lektor Jens Lundes synspunkt. Til Politiken op. cit.: "Både lejere og folk i andelssektoren har jo nydt godt af lavere huslejer og lave andelspriser, så de har høstet fordelen for længst." Men Jens Lunde har ikke ret. Og dernæst. Det er en udokumenteret påstand fra lektoren. Vi har for længst efterlyst dokumentation, men han har den ikke. Desværre for lejerne og for debatten. De meget store skattefrie gevinster i ejerboligsektoren har snydt lejerne. Mens lejerne har skullet og altid skal betale skat af deres opsparing, har boligejerne kunne høste en meget stor skattefri gevinst. Også når man ser på en regnskabet over længere sigt, dvs. ikke bare de sidste 10 år med store prisstigninger på ejerboliger. Men vi mangler stadig Jens Lundes dokumentation. SKAL JEG KØBE EJERBOLIG NU? Regeringen vil gerne sælge de almene boliger til lejerne. Så spørgsmålet lurer sikkert hos mange lejere. LLO s vurdering er kort og godt: pas på! Èt er, at vi har haft voldsomme prisstigninger. Det fortsætter sandsynligvis ikke. Hvis du derimod forventer, at huspriserne de næste 10 år gennemsnitligt vil løbe lidt hurtige end forbrugerpriserne om året, så køb! LEJERNES LO: HÆV EJENDOMSVÆRDISKATTEN! Det er åbenbart svært for eksperterne i Danmark, men fra udlandet kender vi adskillige former for værdistigningsskat, som ikke vælter ejerboligmarkedet. Lejernes LO forslår, at ejendomsværdiskatten hæves, og at ejeren kan indefryse den øgede skat, så den forfalder ved salg. Dernæst skal loven ændres, så samfundsskabte værdistigninger ikke kan belånes. HVEM ER VI OPPE IMOD? Boligejerne (dem er der 1,2 mill. af) vil tabe, de får fjernet nogle arbejds- og skattefrie gevinster. Kreditforeningerne og bankerne vil tabe. De får fjernet nogle gode forretninger. Og partierne, der stemmer for, vil tabe vælgere. Derfor bliver det ikke til noget med den beskatning! VI LEJERE NR

10 LANDET RUNDT Af Kjeld Hammer FUGT OG SVAMP - FUGT OG SVAMP - FUGT OG SVAMP Tre lejere i Horsens kæmper både mod skeptiske udlejere og mod et huslejenævn, der ikke rigtig ved, hvordan det skal håndtere sagerne. Nu får de hjælp af Lejernes LO til at gå i Boligretten. Tre lejere i Horsens sidder hovedrystende ved bordet. De ærgrer sig over, at det skulle ske netop for dem. Lejerne har det tilfælles, at de hver især flyttede ind i en lejlighed, som efter nogen tid blev deres største problem. Hovedpine dagligt, hoste, Nys, lungeproblemer og daglig forbrug af medicin. De har også noget andet tilfælles, nemlig en skeptisk udlejer, som mener de har luftet for lidt ud og derfor selv har skylden. En nedsættelse af huslejen i perioden med skimmelsvamp afviser udlejerne kategorisk. Til Boligretten Det hele er velkendt i Lejernes LO, hvor de tre nu er medlemmer. Hvad der er nyt er, at lejerne - eller i hvert fald to af dem - også må bokse med et huslejenævn i Horsens, som ikke rigtig ved, hvordan det skal håndtere sager om fugt og skimmelsvamp. Sagerne blev ikke afgjort til deres fordel, selvom lejerne med rapporter fra Teknologisk Institut i ryggen kunne dokumentere, at deres lejlighed havde skimmelsvampe. Nu har de kun én vej at gå for at få tilbagebetalt en del af huslejen for en lejlighed med skimmelsvamp, som påførte dem helbredsproblemer. Det er at anke huslejenævnets afgørelse til Boligretten gennem en advokat. Det sker nu med hjælp fra Lejernes LO. Piller hver dag Nina Ibsen bor endnu i Absalonsgade 1 i Horsens i den 2. sals lejlighed, som hun flyttede ind i for tre år siden efter en skilsmisse. Teknologisk Institut har via tapetprøver konstateret, at der er skimmelsvampe i både stue og soveværelse. Instituttet mener, at der sandsynligvis er tale om en byggeteknisk eller vedligeholdelsesmæssig forklaring på den kraftige vækst. Det anbefaler (udlejeren) en bygningsgennemgang af en byggetekniker. Den skeptiske udlejer lod et firma med speciale i bygningsundersøgelser foretage en gennemgang af lejligheden. Firmaet konstaterede også skimmelforekomster og vurderede, at de har et sådant omfang, at de må forventes at have en negativ indvirkning på indeklimaet. Jeg går og nyser hele tiden og har aldrig før i mit liv spist hovedpinepiller hver dag, siger Nina Ibsen, der konstant lufter ud. Ingen forståelse Alligevel møder Nina Ibsen ingen forståelse i huslejenævnet. Det mener nok, at fugtproblemerne bør afløses hurtigst muligt, men siger, at Nina ikke har ønsket at medvirke til den løsning, ejeren tilbød. Den bestod i en måneds genhusning i en anden lejlighed. Nina afslog efter først at have accepteret mundtligt. Ved at flytte over i en anden lejlighed tager hun jo sine skimmelbefængte møbler med sig derover, viderefører skimmelsvampen i en anden beboelsesejendom og risikerer at pådrage sig erstatningsansvar herfor. Det tør hun ikke flytte uden yderligere garantier om ansvarsfrihed, som hun ikke har fået. Denne holdning bruger huslejenævnet i Horsens nu imod hende som begrundelse for ikke at nedsætte huslejen i Absalonsgade 1. Lejeren er selv årsag til, at ejeren ikke kan udbedre manglerne, siger Det Fælleskommunale Huslejenævn i Horsens i sin afgørelse. Omvendt siger Nina Ibsen til Vi Lejere, at viceværten til hende har sagt, at hun ikke behøver at flytte for at manglerne kan blive udbedret. Lunger som en 66-årig Karina Pedersen er fraflyttet sin lejlighed i Ole Wormsgade 1A, Horsens. Hun gjorde allerede sidste sommer opmærksom på fugtproblemer i lejligheden. De bekræftes til fulde af Teknologisk Institut, der konstaterer, at prøverne er kraftigt tilvokset med skimmelsvampe. Karina har astmatisk bronkitis. Hun slog ud, fik hovedpine konstant, hoste og tilstoppet næse og lungeproblemer. Hendes læge rådede hende til at flytte hurtigt. Det har hjulpet. Også på kæresten, der havde mange af de samme pro- 10 VI LEJERE NR

11 LANDET RUNDT Nina Ibsen viser Karina Pedersen, hvor tæt skimmelsvampen er på hovedgærdet til hendes seng ( Foto: James Arbøl) Morten Kastrup ved døren til sin tidligere lejlighed. Bemærk fugtpletterne til højre under vinduet (Foto: James Arbøl) blemer. Lægen målte Karinas lungekapacitet og oplyste, at den svarede til en person på 66 år. Jeg tænkte: hvordan ser det så ud, når jeg er 66, siger Karina, som i dag er 28 år. I sin afgørelse siger huslejenævnet blot, at det ikke finder anledning til at foretage sig videre i sagen, idet lejeren er flyttet den 1. April Af samme grund til huslejenævnet ikke foretage nogen besigtigelse, ligesom Nævnet ikke finder at kunne nedsætte lejen på grund af mangler på det foreliggende grundlag. Karina siger: Det er dybt grotesk, at en udlejer først kan påføre én sygdom, og så skal man samtidig betale for det i form af fuld husleje. Endnu mere utroligt er det, at udlejeren bare kan leje lejligheden ud til den næste. Det skete to dage efter udløbet af min kontrakt. Byggesjusk for statspenge Morten Kastrup og hans kæreste flyttede ind i en totalt ombygget og dyr lejlighed i Christiansholmsgade 16 A. Det skulle have været deres første hjem. Men efter nogen tid begyndte helbredsproblemerne at melde sig. Teknologisk Institut bekræfter forekomsten af skimmelsvampe. 1. juli flyttede parret fra lejligheden og ind i eget parcelhus. Huslejenævnet har besøgt lejligheden og som Teknologisk Institut konstaterer, at der flere steder i lejemålet er tegn på vækst af svampe. Huslejenævnet har endnu ikke truffet nogen afgørelse i sagen. Men udlejeren giver på sin side Morten hele skylden. Han har ikke foretaget tilstrækkelig daglig udluftning, hævder udlejeren og han har holdt en række krybdyr, hvilket formentlig har medvirket til at øge fugtproblemet. Morten siger, at han flere gange påtalte problemet overfor viceværten, men forgæves. Han er overbevist om, at byggeriet, der har nydt gavn af statstilskud i form af byfornyelsesmidler, er befængt med byggesjusk. Krybdyrene handler om tre hamstere og to præriehunde i bur. Det rum, de opholdt sig i, var det eneste i lejligheden, hvor der ikke var fugt! Jeg er chokeret over, hvor lemfældigt udlejeren tager på så alvorlige sager. Det er som om, der ikke er hjælp at hente nogen steder. Helt tåbeligt Formanden for Lejernes LO i Horsens, James Arbøl, er mildt sagt ikke tilfreds med huslejenævnets behandling af sagerne. Det må da komme lejerne tilgode, at vi med en rapport fra Teknologisk Institut dokumenterer, at skimmelsvampene ikke skyldes manglende udluftning. I stedet siger nævnet her, at det kan de ikke tage stilling til! Det er helt tåbeligt. Nu skal lejerne så tvinges til at bebyrde retssystemet med sagsanlæg. Huslejenævnet har lovhjemmel til at tage eksperter ind, hvis de er i tvivl om noget, f.eks. fra Teknisk Forvaltning. Det skulle de tage og gøre. Jeg mener ikke, nævnet er partisk, men det skader en afgørelse, når arbejdet ikke er gjort ordentligt. VI LEJERE NR

12 LANDET RUNDT HELE LANDET: EKSPLOSION I ANTALLET AF BOLIGRETSSAGER Antallet af retssager mellem lejere og udlejere på boligmarkedet er eksploderet de sidste fem år, viser tal fra Domstolsstyrelsen. Der er tale om en eksplosiv stigning på næsten 40 pct. i den omtalte periode. Berlingske Tidende skriver, at det nu får en række boligeksperter til at kritisere regeringen for ikke at tage initiativ til en forenkling af reglerne på det private udlejningsmarked. Snyder hinanden»så længe politikerne ikke har modet til at forenkle huslejereglerne, vil der være mange udlejere og lejere, der forsøger at snyde hinanden«, siger formanden for Danske Boligadvokater, Henrik Høpner, til bladet. I 2004 behandlede boligretten sager om husleje, boligregulering og tvister i forbindelse med erhvervslejemål. I 1999 var der sager. I socialministeriet mener man ikke, at tallene kan tolkes som en stigning på lejeboligområdet, fordi de netop også omfatter erhvervslejeforhold. Men blandt fagfolk er der uenighed om, hvorvidt den nye lov om erhvervslejeforhold har ført til en stigning eller et fald i antallet af sager. Professor-model Lejernes LO og udlejernes organisationer 40 pct. flere sager mellem lejere og udlejere endte i retten de sidste fem år. er enige om, at reglerne på det private lejeboligmarked skal være mere gennemskuelige. Men parterne har endnu ikke kunnet blive enige om hvordan. Derfor havner nogle af sagerne i boligretten. Udlejerne i Ejendomsforeningen Danmark har bedt to professorer om at udarbejde en model til at forenkle lejereglerne uden at favorisere hverken lejere eller udlejere. Forslaget vil ligge klar i denne måned. KjH HORSENS: UDLEJER POLITIANMELDT Ejeren af en udlejningsejendom på Nørretorv i Horsens er blevet politianmeldt af Lejernes LO. Ejeren, Svend Erik Søberg, har fuldstændig tilsidesat en huslejenævnsafgørelse fra december 2004 om at nedsætte den årlige husleje fra kr. til kr. excl. forbrug. Tværtimod sætter han den i forvejen ulovlige husleje yderligere op. Af en ny, indgået lejekontrakt fremgår det, at den årlige leje er på kr! Udlejeren har ikke foretaget forbedringer af lejemålet i forbindelse med den nye lejers indflytning, der kan godtgøre en huslejestigning, siger Lejernes LO i Horsens. Han har heller ikke ulejliget sig med at anke huslejenævnets afgørelse fra december. Lejernes LO foretog sin politianmeldelse i starten af april, men havde efter ikke hørt fra politiet i sagen ved udgangen af juli. KjH FÆNGSELSDOM FOR HØJ MUSIK En støjende nordmand blev i maj idømt 24 dages fængsel, fordi han gennem 10 år generede sine naboer med høj musik. Fængselsstraffen blev dog gjort betinget af retten i Elverum. Det betyder, at hvis nordmanden atter generer naboerne med høj musik inden for de kommende to år, så skal han afsone dommen i fængsel. Retten konfiskerede mandens stereoudstyr til en værdi af over kr. 12 VI LEJERE NR

13 Af Kjeld Hammer LANDET RUNDT POLITIK HORSENS IB BLIVER BOENDE Sidste år skrev Vi Lejere om invalidepensionisten Ib Johnsen i den lille landsby Spettrup i Hedensted Kommune. Efter 9 år som lejer af et 124 år gammelt landhus på 63 kvm. med tilhørende hestefold til den nette sum af kr. pr. måned, ville udlejeren have Ib ud. I februar gik husets oliefyr ned og udlejeren, der også var Ibs værge, forbød den lokale installatør at reparere de elektriske installationer. Resulatet: ingen varme, intet lys, ingen mad i køleskab og fryser og ingen strøm på komfuret. Opsigelsen kom efter at husets ejer blev orienteret om, at Lejernes LO i Horsens på IBs vegne havde indbragt huslejens størrelse og vandafgiften for huslejenævnet. Huset solgt til kommunen Efter et mildest talt besynderligt sagsforløb får Ib nu lov at blive VEJLE HUSLEJEN I VEJLE ER FOR HØJ Lejerne betaler for meget i husleje i Vejle kommune, mener Lejernes LO i Horsens på baggrund af en række konkrete sager fra 2005, som afdelingen har behandlet for lejere i Vejle. Sagerne viser, at lejerne i de konkrete tilfælde har betalt 450 kr. for meget pr. måned i husleje. Formanden for Lejernes LO i Horsens, James Arbøl, mener at alt for mange lejere er uvidende om, hvad den rigtige pris er for at bo til leje. Desuden at mange private boende - foreløbig frem til Først tabte Lejernes LO sagen i huslejenævnet om lejens størrelse. Det skete med to stemmer mod én. Men nævnet tog ikke stilling til opsigelsens lovlighed. Derfor ankede Lejernes LO sagen til boligretten for at udvirke, at retten tilbagesendte sagen til huslejenævnet til fornyet behandling. Midt i hele forløbet solgte ejeren huset til en lokal landmand. Han udlejede det til Hedensted Kommune, hvis sociale forvaltning reparerede el-installationerne og nu har fremlejet huset til Ib Johnsen på en to års kontrakt. Men i aftalen lå, at Ib skulle droppe sagen om opsigelsens lovlighed. Og han betaler stadig den fyrstelige leje af 600 kr. pr. kvm. Men det er her han trives og som han siger: Hvor skal jeg ellers have mine heste?. KjH udlejere i Vejle opfører sig som om de har frihed til at fastsætte huslejen som de vil. I 2004 skaffede Lejernes LO et beløb på kr. tilbage til lejerne i for meget betalt husleje, siger James Arbøl. Efter omtalen af de konkrete sager er det væltet ind med sager til behandling ved huslejenævnet i Vejle. Jeg ved, at de er ved at drukne i sager, men de gør ikke deres arbejde grundigt nok, siger Arbøl. KjH SKJULTE HUSLEJE- FORHØJELSER BLEV FORHINDRET I Regeringens lovforslag fremsat d. 30. marts 2005 af transport-og energiminister Flemming Hansen om fremme af energibesparelser og øget effektivitet inden for al anvendelse af energi i bygninger (L 136) opdagede Lejernes LO følgende passus: "Endvidere skal udgifter til energimærkning samt udgifter til kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af tekniske anlæg, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger, medtages i regnskabet". (det årlige varme og varmtvandsregnskab). En skjult huslejeforhøjelse Dette betød på godt dansk, at udgifter, som udlejeren tidligere skulle dække af den husleje, som lejerne igennem lejeperioden betaler til henlæggelserne til vedligeholdelse af ejendommen, nu også kunne pålægges lejerne som en udgift i varme- og varmtvandsregnskabet. Dette var reelt en huslejeforhøjelse og dermed i modstrid med statsministerens løfte om ikke at ændre lovgivningen, så lejerne fik lejeforhøjelser. Ministerens skriftlige garanti Der skulle adskillige flere spørgsmål til, for sagen var afklaret. Og til sidst enedes oppositionen og regeringen om følgende udtalelse fra ministeren. Den blev indskrevet i betænkningen, således at sagen var dokumenteret og vil have effekt for forståelse af loven senere, og den lød som følger: Ministeren udtalte: "I tilslutning til min besvarelse af spørgsmål 62 vil jeg gerne præcisere, at jeg ved udmøntning af L 136 i form af bekendtgørelser om gennemførelse af kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af tekniske anlæg vil sikre, at udgifter, som lejerne allerede betaler til vedligeholdelse via den faste husleje, ikke kan indregnes i varme- og varmtvandsregnskabet. Der kan således ikke blive tale om dobbeltbetaling. Og hermed var lejerne garanteret mod dobbeltbetaling og dermed blev en indirekte huslejeforhøjelse forhindret. VI LEJERE NR

14 MENINGER/LÆSERBREVE FRUSTRERET OG KED AF DET Til Ole Hyldahl. Henvisning til artikel i Vi Lejere nr. 2/2005. Jeg bliver både ked af det og lidt frustreret over sådan en artikel. Første tanke er: hvor er det dog for meget, at de tillader at sætte huslejen op med 53 pct. Nu kender jeg ikke lejeloven for boliger, der er opført efter Jeg bor selv i en lejet bolig fra 1938, og der må man ikke sætte huslejen op uden der er foretaget en stor renovering. Dernæst bliver man jo ked af, at nogle mennesker i Danmark skal leve af kr. om mdr. som alenemor med to børn. Her er mit spørgsmål så til dig. Du skriver diverse tal, og at hun ikke har mere tilbage, når hun har betalt husleje og institution. Hvorfor er man ikke ærlig og skriver de rigtige tal? Så vidt jeg ved, får en enlig mor børnepenge fra en far og hvis ikke han betaler, så går staten jo ind og lægger pengene ud hver måned, og til 2 børn kr. pr. barn. I Danmark er der jo også boligsikring, og det får hun også (og det er skattefrit). Det kan jeg jo ikke sige hvor meget det er, derudover får hun 4 gange om året børnecheck. Så hvis man lægger alt dette sammen, så er det jo ikke helt så dårligt, som din artikel anskuer. Til beløbet kr., som du nævner, vil det jo også være urealistisk. Hvad med el, forsikringer, transport (selv en cykel koster vedligeholdelse), licens, tlf. o.m.a. Birthe Bjerg Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby PS: Jeg forventer et svar. INDBLIK I EN ENLIG MORS BUDGET Kære Birthe Bjerg! Tak for dit venlige brev, hvori du har nogle spørgsmål til artiklen i Vi Lejere, nr. 2 maj 2005: Profit afskærer pædagogerne fra at bo i deres egne boliger.du skriver, at du både bliver ked af og frustreret over artiklen. Det kan jeg godt forstå. Du er især ked af, at nogle mennesker i Danmark skal leve af kr pr. måned. Du skriver også, at vi ikke er ærlige, men bør komme med de rigtige tal. Du vil have, at det skal med, at en enlig mor får børnepenge fra en far, at der er boligsikring, at der er en børnecheck 4 gange om året. Du skriver endvidere, at når man lægger disse ydelser sammen, så er forholdene ikke helt så dårlige som artiklen giver indtryk af. Jeg valgte bevist ikke at tage disse ydelser med i artiklen, idet budskabet var, at markedslejen giver huslejer, der er alt for voldsomme for almindelige lønindtægter. Artiklen skulle ikke være for lang med mange udregninger og tal. Jeg var bange for, at der var mange læsere, der ville stå af.dine synspunkter har jeg tænkt over og er kommet til den konklusion, at budgettet for den familie, der bliver omtalt i Vi Lejere nr. 2 bør offentliggøres. Jeg har i den anledning kontaktet moren til de to børn. Jeg har fået familiens budget og fået lov til at offentliggøre det. Dog vil moren være anonym, hvilket jeg respekterer. Det er korrekt, som der er skrevet i Vi Lejere nr. 2, at der er tale om en enlig mor med to børn. Jeg har talt med moren og fået nye oplysninger. De to voksne forældre, der er skilt, har valgt at dele forældremyndigheden. De har også valgt at dele børnene, så de har et barn hver. Af hensyn til børnenes tarv bor de sammen en uge ad gangen på skift hos forældrene. Da begge forældre har næsten samme lønindtægter, betales der ingen børnepenge. Skulle forældrene fiktivt betale penge til hinanden ville det være klart ulovligt skattemæssigt. For en uge siden gik boligsikringen i orden. Det tog sin tid, idet den bevilgende myndighed ikke kendte til så stor en husleje i de ejendomme, der er i området. Man ville vide fra myndigheden, om lejligheden var moderniseret indenfor de sidste 10 år? Det var den ikke. Når man søger boligydelse skrives der under på tro og love. Den bevilgende myndighed kontaktede Kuben, der administrerer ejendommen. Hvad Kuben har svaret i sagen, ved vi ikke.vi har nu boligsikringen med i beregningen, hvilket bevirker at familien har kr tilbage pr. måned, når de faste udgifter er betalt. De skal dække mad, vask, tøj, fødselsdage, transport, ferie, cykler - ja, alt hvad man skal bruge for at være med i samfundet. Budget: indtægter pr. år for mor med et barn. Børnefamilieydelse (børnecheck) 2.347,00 x 4 = kr ,00 Ekstraordinært børnetilskud 2.096,00 x 4 = 8.384,00 Boligsikring med et barn 970,00 x 12 = ,00 Lønindtægt efter skat ,00 x 12 = ,00 I alt. Indtægt ,00 Budget: udgifter pr. år for mor med et barn. Husleje med a konto varme og vand 8.950,00 x 12 = ,00 Afdrag på lån til indskud i lejligheden 1.000,00 x 12 = ,00 Fritidshjem med søskenderabat 1.200,00 x 12 = ,00 Fagforening og A-kasse 1.100,00 x 12 = ,00 Telefon 400,00 x 12 = 4.800,00 SU lån. Pædagog. 420,00 x 12 = 5.040,00 TV med licens 350,00 x 12 = 4.200,00 Familie basisforsikring nytegning 4.000,00 x 1 = 4.000,00 Bus til arbejde, 2 zoner 220,00 x 12 = 3.640,00 Udgifter I alt ,00 Indtægter i alt ,00 Udgifter i alt ,00 Til disposition i alt ,00 delt med 12 måneder = kr ,00 pr. måned til at leve for. Når vi trækker boligsikringen fra, den kendte vi ikke da vi skrev artiklen, er beløbet ikke kr ,00, men rettelig kr ,00. Et beløb, der efter min mening er ganske uhørt lavt i velfærdssamfundet Danmark. Den fraskilte mor har fortalt, at hun forsøgte at låne til andel eller ejerlejlighed, da hun akut manglede et sted at bo. Banken sagde nej til at hun kunne låne, da de forlangte, at man mindst har kr ,00 tilbage på budgettet, når de faste udgifter er betalt. Med venlig hilsen Ole Hyldahl Formand for Fællesudvalget for beboerrepræsentationerne i PBU's boliger. 14 VI LEJERE NR

15 Nervøs for flytteregningen? Er du nervøs for en stor fraflytningsregning? Så få hjælp fra LLO i Hovedstaden for at undgå en stor regning -Vi tilbyder dig et vejledende flyttesyn: Vi kommer ud og besigtiger din lejlighed Vi gennemfotograferer lejligheden som dokumentation ved en eventuel nævnssag Vi vurderer, hvor meget du skal sætte i stand - set i forhold til din lejekontrakt Vi rådgiver dig om, hvordan arbejderne skal udføres, hvis du selv vil sætte i stand Vi rådgiver dig om, hvilke krav du kan stille til håndværkere Vi laver en skriftlig rapport på, hvad vi mener, der skal til for at undgå en stor flytteregning Du får billeder og rapport udleveret på CD-ROM Flyttesynet koster kr., hvis du er medlem af LLO og kr., hvis du ikke er medlem. Begge beløb er inkl. moms. Som medlem af LLO i Hovedstaden kan du dog altid få hjælp med din fraflytningssag. Er du medlem hjælper vi dig gratis, hvis din udlejer stiller urimelige krav om istandsættelse. Vi kan for eksempel indbringe sagen for huslejenævnet. Men med det vejledende flyttesyn kommer vi tidligere ind i billedet. Da vi sender en uddannet byggetekniker (bygningskonstruktør eller arkitekt) ud i lejligheden og laver en skriftlig rapport, kan vi ikke udføre arbejdet for medlemskontingentet, men må tage et honorar for det. HVORFOR VEJLEDENDE FLYTTESYN? Ved fraflytninger sker der ofte det, at udlejer benytter anledningen til at sætte lejligheden grundigt i stand - og sender regningen til den, der flytter. Bor man i en lejlighed, der var nyistandsat ved indflytningen kommer regningen ofte op på mellem og kr. Mange lejere får sådan en regning, fordi de ikke var opmærksomme på reglerne og på de krav der kan stilles ved en fraflytning. Hvis man selv kan få lov til at istandsætte lejligheden, kan der være mange penge at spare. DERFOR TILBYDER VI DIG DETTE FLYTTESYN! Flyttesynet omfatter, at vi kommer ud til dig, gennemgår din lejekontrakt, fotograferer lejligheden som dokumentation og laver en liste over det, du skal gøre for at aflevere lejligheden korrekt. Du får listen og billederne på en CD-ROM. Derefter gennemgår vores konsulent, hvordan arbejderne skal udføres håndværksmæssigt korrekt. Din fordel er, at du véd, hvordan lejligheden skal se ud, den dag du afleverer den, du kender dine rettigheder. Selv om vi ikke kan garantere dig, at du ikke får ekstra omkostninger, står du meget stærkt, hvis der skulle blive en nævns- eller retssag ud af din fraflytning. Du kan vælge at få os ud, inden du selv går i gang med at sætte lejligheden i stand - så kan du få rådgivning om hvordan du skal gøre. Du kan også vælge at få os ud, efter at du selv eller en håndværker på din opfordring har sat lejligheden i stand - så kan vi vurdere, om lejligheden er klar til at aflevere til udlejer, eller om du skal gøre nogle af tingene om. Du kan også få en konsulent med ved det officielle flyttesyn med udlejer. Dette koster 750 kr. pr. time, hvis du er medlem og kr. pr. time, hvis du ikke er medlem. Hvis du så også er medlem, ja så bistår vi dig, hvis der kommer en nævnssag om fraflytningen - og så står du meget stærkt. Ring til os på og hør mere eller send os en mail på Når du bestiller et flyttesyn fra os, får du en skriftlig bekræftelse på aftalen. NB! HUSK ALTID AT BESTILLE ET VEJLEDENDE FLYTTESYN I MEGET GOD TID FØR DU SKAL AFLEVERE LEJLIGHEDEN. VI LEJERE NR

16 MEDDELELSER LEJERNES LOs NÆSTFORMAND FYLDER 50 ÅR Næstformanden for Lejernes LO, afdelingsleder Jørgen D. Jensen, Skive, fylder 50 år fredag den 9. September Jørgen D. Jensen blev valgt som landsorganisationens næstfomand i 2001 efter en halv snes år som medlem af forretningsudvalg og hovedbestyrelse. Sin alder til trods har Jørgen D. Jensen i knap 25 år været formand for Lejernes LO i Skive, som i hans tid er blevet den 3. eller 4. største afdeling i Jylland med 550 medlemmer og i organisationen betragtes som yderst velfungerende. Engagementet i lejerbevægelsen startede nærmest tilfældigt, men udviklede sig hurtigt til den base, hvorfra Jørgen D. Jensen valgte at gøre en indsats for de dårligst stillede i samfundet. At kunne træde op mod uretfærdigheder, at gøre en forskel og arbejde for et mere humant samfund, som han selv siger. Husmandssønnen fra Salling blev netop ikke radikal, men valgte sit politiske ståsted længere ude til venstre.tre år som industriarbejder og medlem af SID (nu 3F) gav sammenhæng i Jørgen D. Jensens sociale engagement, og da han i 1979 påbegyndte sit lærerstudium meldte han sig samtidig ind i den nystartede afdeling af Lejernes LO i Skive. Det skete af ren og skær interesse, men interessen var blevet skærpet af en lejersag, han selv havde ført om løbesod i sin lejlighed. Året efter blev han bestyrelsesmedlem og straks involveret i frivilligt sagsarbejde. Efter yderligere et år stod afdelingen pludselig uden formand og næstformand. Den ene skulle flytte til København, den anden til Århus og resten af bestyrelsen pegede på Jørgen som formand. Det samme gjorde generalforsamlingen og sådan har det været i 25 år til foråret. Samme kontinuitet gælder afdelingens kasserer og næstformand. Den ene har været med i bestyrelsen siden starten i 1979, den anden siden I sit andet fuldtidsjob har Jørgen D. Jensen ansvaret for Skive Kommunes 10.klasser med seks ansatte. Spør' man Jørgen D. Jensen om et fødselsdagsønske er svaret helt typisk organisationens ve og vel. Vi er oppe imod barske kendsgerninger, hvor en god bolig til en rimelig pris ikke er en selvfølgelighed. Det er der nogen, som vil tage fra os. Det kan give stress og frustration indadtil hos os selv i lejerbevægelsen. Derfor er det mit ønske og håb, at vi forstår, at løsningerne findes i en udadvendt kurs, så vi kan bevare overskuddet til at hjælpe hinanden internt. KjH NYT FRA LEJERNES LO I HOVEDSTADEN Lejernes LO i Hovedstaden indkalder hermed til sektionsmøde for enkeltmedlemmer Mødet holdes den 15. november 2005 kl. 19,00 i Vester Voldgade 9, 1. Dagsorden ifølge vedtægterne P.o.v Helene Toxværd, formand Gyldig kvittering for medlemskab skal forevises ved indgangen Lukkedage Lukkedage Mandag den 29. august og mandag den 3. oktober holder Lejernes LO i Hovedstaden lukket - dette skyldes henholdsvis opgradering og installation af nyt IT. STORE RENGØRINGSDAG I KØBENHAVN Lørdag den 27. august opfordres alle københavnere til at komme ud på gader og pladser, for i fællesskab at rydde op og forskønne vores by. Susan Hedlund, der er daglig leder af projektet "Opzoomerne", er primus motor på Københavns Kommunes Store Rengøringsdag. Susan Hedlund udtaler: "Målet med Store Rengøringsdag er primært at få ryddet op og gjort rent de steder, der trænger i byen. Og så vil Store Rengøringsdag bringe københavnerne i lokalområderne lidt tættere på hinanden, og give dem medansvar for deres egen bydel". Lejernes LO i Hovedstaden støtter op om arrangementet og er sponsor på dagen med fem dejlige rygsække. Når du flytter. husk også at melde flytning til os! Alt for mange glemmer at melde flytning til os. Det betyder at vi får forsendelser retur fra postvæsenet og må sende endnu en gang med ekstra portoudgifter til følge. Det er ærgerlige penge som vi gerne vil spare. Så husk venligst at give os besked når du skifter adresse - gerne via med angivelse af medlemsnummer, gammel og ny adresse. FÅ RABAT MED LEJERNES LO I HOVEDSTADEN Lejernes LO i Hovedstaden er andet end bare paragraffer. Vi arbejder på at skaffe vores medlemmer fordele på alle områder. Derfor har vi opsøgt et stort antal butikker og leverandører for at få rabatter til vores medlemmer - og det har foreløbig resulteret i over 70 tilbud om rabat. Som du kan se på listen Medlemsrabatter på vores hjemmeside kan du få rabat på så forskellige ting som tandlægehjælp, rejser og maling, blot du er medlem hos os og investerer i et rabatkort. For at opnå rabatten skal du fremvise gyldigt rabatkort i alle butikkerne. Rabatkortet kan du købe hos Lejernes LO i Hovedstaden,Vester Voldgade 9, 1552 København V, mandag - onsdag kl og torsdag kl Kortet - der er personligt - koster kr. 125,- og er gyldigt i 1 år, hvorefter det skal fornys. 16 VI LEJERE NR

17 X-ORD VIND TRE FLASKER VIN Sidste nummers kryds og tværsvinder blev: Peter P. Pedersen Nørrebrogade 53 A, 5.th Nørrebro Navn: Adresse: Postnr. By: Indsend krydsen senest den 11. oktober 2005 til: Vi lejere Lejernes LO Reventlowsgade sal 1651 København V Mærk kuverten Kryds og tværs. VI LEJERE NR

18 1001 NAT s EVENTYR Af Kjeld Hammer Slagteren Naturmedicin-manden Træskæreren Instituttet kaldes med rette Damaskus smukkeste hus SLYNGLERNE ELSKER DANMARK Historien om, hvordan et 500 år gammelt byhus midt i Damaskus har gjort Danmark til et varmt navn i Syriens hovedstad. Damaskus er nat s eventyr i den virkelige verden. Og den ældste gade, Den Lige Gade, her i verdens ældste by er kendt fra Bibelen og har det hele. I år vidste man ikke meget om Danmark her i gaden. I dag er Danmark lig med alt, hvad der er godt, blandt Den Lige Gades mange handlende. Sådan har det været i fire år. Præsident Bush er out, men Danmark er in. Alt er godt i Danmark, siger f.eks. slagteren med et stort smil. Velkommen. Hvordan kan det nu gå til? Damaskus smukkeste hus Danmarks gode navn i Den Lige Gade har hverken sammenhæng med kongehuset, fodboldlandsholdet eller H..C. Andersen. Nej, nej. Det skyldes, at Danmark har slået sig ned her i form af Det Danske Institut, indrettet i et af byens ældste huse. Men nok så vigtigt: Huset er restaureret, så det i dag uden overdrivelse kan kaldes Damaskus smukkeste. Det, at Danmark slår sig ned her, bruger de bedste lokale håndværkere, konservatorer og arkitekter til restaureringen, viser respekt for Syriens historie, kultur og landets håndværksmæssige færdigheder, lægger hus til interesserede mennesker i arabisk og islamisk kultur og en vifte af arrangementer - mens Bush med foragt taler om Syrien som en slyngelstat - DET giver pote her. For syrerne er restaureringen af det 500 år gamle byhus samtidig en værdifuld foræring af deres egen rige fortid. Huset stod tomt i 20 år og var stærkt forfaldent, da gaven fra C.L. Davids i København fond gjorde restaureringen mulig. Præsident Bashar al-assad underskrev den formelle tilladelse om et 50- årigt lejemål, tre måneder efter sin tiltræden i Systemkritikere Nu er huset ramme om et væld af aktiviteter. Instituttet skal stimulere videnskabeligt arbejde, uddannelse og fremme 18 VI LEJERE NR

19 Tæppehandleren Nøddehandleren Det tyrkiske bad ligger i nabogaden Parfumehandleren Købmanden med bønner, ris og linser Den blå købmand Messinghandleren kulturen mellem Danmark og de Arabiske og Islamiske lande. Her mødes nu systemkritikere til information om f.eks. en Ombudsmandsinstitut, instituttet er involveret i arkæologiske udgravninger i Jordan og museumsudstillinger i Syrien samt en række kulturelle begivenheder i en vifte af arabiske storbyer. Danske musikere kommer på besøg, her er udstillinger og film-uger, teaterforestillinger og symposier, kunstnere og studerende bor i huset. De handlende er blevet gode til at genkende danskere udenfor deres butik og pris-rabatten hænger løst, hvis man er gæst på Det Danske Institut eller blot er dansker. Er du dansker? Den Lige Gade summer af liv fra tidlig morgen til sen aften. Trafik på to ben, på fire ben og trafik på hjul - ind imellem hinanden. Hundredvis af små forretningsdrivende. Hverdagsagtigt og normalt, dragende og mystisk på én gang. Er du dansker, spørger én. Fra Det danske Institut?. Dem kender jeg godt. Jeg har leveret de frøer, de skulle bruge i springvandet i gården. Paulus og Johannes Døberen På grund af sin beliggenhed ved ørkenen og på den internationale handelsvej fra Lilleasien (Iran/Tyrkiet), Nordsyrien og Mesopotamien( Irak) til Ægypten og Sydarabien blev Damaskus en rig karavaneby. Det var her, apostelen Paulus boede og omvendte folk til kristendommen, her at Æskehandleren Johannes Døberen blev halshugget, her at Herodes Den Store havde sit teater og her at Alexander Den Store rykkede ind som erobrer. Efter den muslimske udbredelse blev Damaskus hovedstad i Umajjade-dynastiets rige. Det er også her i Den Lige Gade, man efter sigende kan møde Helligånden. Men jeg har nu ikke mødt den endnu, siger Jørgen Bæk Simonsen, der er leder af Det Danske Institut. Den berømte amerikanske forfatter Mark Twain hæfter sig ved, at Lukasevangeliet i Det Ny Testamente ikke skriver Den Lige Gade, fordi den netop ikke er helt lige, men gaden, der bliver kaldt lige. Mark Twain mener, at dette er den eneste spøgefulde bemærkning i Bibelen. VI LEJERE NR

20 Maskinel Magasinpost ID-nr B O L I G S P E K U L AT I O N Af Kjeld Hammer THOMAS VANDT OVER BOLIGSPEKULANTEN Den kendte københavnske boligudlejer Ingrid Bech Hansen har slået til igen og tabt - igen. Nu advarer LLO i Hovedstaden: Kontakt os før du skal flytte! Da Thomas Schnell d. 1. august 2004 flyttede fra sin lejlighed på Amager i København - i en ejendom, ejet af Ingrid Bech Hansens far Leif Hansen - var han overbevist om, at hans ganske pænt afleverede lejlighed ikke ville betyde nogen regning fra udlejer. Da Thomas var flyttet modtog han da heller ikke noget krav om istandsættelse. Men hans udlejer var Ingrid Bech Hansen og familie, kendte og frygtede boligspekulanter på det københavnske boligmarked. Fraflytningen kom da heller ikke til at forløbe uden problemer for Thomas. Fraflytningskrav lugtede Efter fraflytningen nægtede Ingrid Bech Hansen at udlevere Thomas depositum. Lige pludselig kunne Ingrid Bech Hansen fremvise et fraflytningskrav for maling og anden istandsættelse, som hun hævdede var sendt til Thomas, allerede tre dage efter fraflytningen. Thomas havde bare aldrig modtaget noget krav og han havde endda to gange efter fraflytningen rykket for en flytteopgørelse. Og pudsigt nok var dette brev, som Ingrid Bech Hansen hævdede at have sendt, helt anderledes end de breve, der i øvrigt var sendt til Thomas både før og efter flytningen af hendes far, Leif Hansen. Typografi og opstilling i brevet svarede i stedet til breve, der var skrevet langt senere af Ingrid Bech Hansen. Med andre ord lugtede sagen fælt. Thomas fik medhold LLO i Hovedstaden indbragte derfor sagen for huslejenævnet med den påstand, at der ikke inden for 14 dage efter Thomas fraflytning var sendt et flyttekrav til ham. Ifølge loven skal udlejeren sende en opgørelse over fejl og mangler senest 14 dage efter afleveringen af lejligheden for at få pengene til at udbedre dem. Huslejenævnet afgjorde sagen helt til Thomas fordel. Uden at gå ind på af hvem og hvornår det mærkelige brev var skrevet, afgjorde huslejenævnet blot, at Thomas ikke rettidigt have modtaget et flyttekrav. Ergo skal han have sine penge tilbage. Thomas siger mellem og kr. Udlejeren har anket afgørelsen til Boligretten. Hvis Thomas vinder sin sag der og pengene ikke falder umiddelbart efter, vil LLO straks føre sagen til inkasso. Sekretariatschef Claus Højte, LLO i Hovedstaden, opfordrer på baggrund af denne sag alle lejere, som bor i Ingrid Bech Hansens ejendomme, til at være særdeles påpasselige, når de skal flytte. Jeg vil opfordre til, at man kontakter LLO før man begynder at flytte, siger han. Afsender: Franzen portoservice ApS Hjulmagervej Pandrup VI LEJERE Udgiver, ekspedition og annoncer: Lejernes Landsorganisation Reventlowsgade 14, 1651 Kbh. V Tlf.: Fax: Her modtages henvendelser vedrørende abonnement. Ansv. redaktør: Kjeld Hammer (DJ) Tlf: Deadline for næste nummer: Tirsdag den 11. oktober Udkommer fire gange årligt: februar, maj, august, november Oplag: Tryk: Franzen Layout: XTERN/Lars Thomsen

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

Lejerne taber til boligejerne

Lejerne taber til boligejerne Politik// Af Jesper Larsen, cheføkonom, Lejernes LO Lejerne taber til boligejerne Ejendomsskatten står igen højt på den politiske dagsorden. Men få - også politikere - kan gennemskue, hvem der er vindere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato Henvendelse til Beskæftigelsesministeren og Beskæftigelsesudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Telefon 33 37 55 00 18.

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby Nævnet har modtaget klagen den 10. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes?

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? - 1 Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Medierne har i den forløbne uge beskæftiget sig med forældrekøb. Det er herunder særligt anført, at

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk1 8000 Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNET I AARHUS NORDRE KREDS udskrift af protokollen fra MØDE DEN 25. AUGUST 2016 I mødet deltog formanden,

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Kommentarer og uddybende forklaringer

Kommentarer og uddybende forklaringer Kommentarer og uddybende forklaringer Følgende tekst giver en uddybning og forklaring på hvorfor enkelte paragraffer er som de er, i udkastet til nye vedtægter. Der er ligeledes givet en bemærkning om

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes - 1 Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sælger forældrene en forældrekøbslejlighed

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Råderetskatalog Afdeling 28, Nørrebrogade Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Vedtaget den 30. januar 2006 Side 2 boligforeningen Østerbo Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hovedregler

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og kontaktede derfor indklagede, som de havde købt ejerlejligheden gennem ca. 1 år tidligere.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og kontaktede derfor indklagede, som de havde købt ejerlejligheden gennem ca. 1 år tidligere. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Bengtson & Frydendall A/S Nordre Frihavnsgade 71 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af arbejdsvederlag

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner for gennemgang Omkostningsbestemt leje Lejefastsættelse og regulering - Omkostningsbestemt

Læs mere

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN 14. Oktober juni 2006 2001 Journal 0203 Af Thomas V. Pedersen ad pkt. Resumé: KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN De konservative forslag om at nedsætte ejendomsværdiskatten må betegnes som

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Husorden. - Vær velkommen

Husorden. - Vær velkommen Husorden - Vær velkommen Hvad er en husorden og hvad er formålet med denne? En husorden Hviler på beboernes fælles beslutning vedtages af afdelingsmødet, jf. LAB 40 Ændres af afdelingsmødet efter initiativ

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 21. januar 2016 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 884 af 17/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Om forældrekøb og senere salg

Om forældrekøb og senere salg - 1 Om forældrekøb og senere salg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Forældrekøb er igen blevet et hit, og nu ikke blot for at skaffe barnet en bolig, men som et mangeårigt investeringsprojekt.

Læs mere

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13 NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA VI LEJERE ERE l 13 KÆRE LEJER Den 1. juli 2015 trådte en række vigtige ændringer af lejelovene i den privatejede udlejningssektor i kraft.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Parcelhusreglen - udlejning af parcelhuset til virksomhed med henblik på anvendelse for én, psykisk syg bruger mulighed for skattefrit salg SKM2013.75.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden

Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden - 1 Salg eller gaveoverdragelse af forældrekøbslejligheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Faldende boligpriser i et trængt ejendomsmarked har pirket til interessen for forældrekøb. Skattemæssigt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 319 2015-7960 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed KBH Mæglerne [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. juli 2015 har AA indbragt BB og

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Parcelhusreglen og skilsmisser

Parcelhusreglen og skilsmisser - 1 Parcelhusreglen og skilsmisser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Parcelhuse og ejerlejligheder kan sælges skattefrit, når ejeren eller hans husstand har beboet boligen. Loven siger dog

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 5 5 5 5/6 6 Forældrekøb Køb af lejlighed Udlejning Boligsikring Den unges skatteforhold Forældrenes skatteforhold Virksomhedsskatteordningen Kapitalafkastordningen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Velkommen til. Afd. 22, Abildvej 20 A - O. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 22, Abildvej 20 A - O. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 22, Abildvej 20 A - O Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Parcelhusreglen beboelse efter udlejning til andre formål end beboelse skattefrihed kan genopstå

Parcelhusreglen beboelse efter udlejning til andre formål end beboelse skattefrihed kan genopstå 1 Parcelhusreglen beboelse efter udlejning til andre formål end beboelse skattefrihed kan genopstå Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fortjeneste ved salg af et parcelhus, der har været anvendt

Læs mere

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR

Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR - 1 Forældrekøb - lejlighed i hovedaktionærselskab - fikseret leje - SKM2013.488.VL, jf. tidligere SKM2012.502.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE.

SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN OM AT FÅ FLERE OFFENTLIGE MIDLER IND I DEN ØKONOMISKE PAKKE. 1 KRITISKE DISKUSSIONER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker cand. scient. adm. ikke partitilknyttet www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Kommentar: SF HAR TABT KAMPEN I REGERINGEN

Læs mere

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Kurt Strøm ApS Søndergade 8D 9300 Sæby Nævnet har modtaget klagen den 23. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres retsstilling i forbindelse med usunde lejeboliger, f.eks. som følge af skimmelsvamp og lign.

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres retsstilling i forbindelse med usunde lejeboliger, f.eks. som følge af skimmelsvamp og lign. 2008/1 BSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Thomas Jensen (S) og Sophie Hæstorp Andersen (S) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje Nævnet har modtaget klagen den 22. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift.

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift. Boligudvalget 2008-09 L 208 Spørgsmål 7 Offentligt Boligudvalget Til: Indenrigs- og socialministeren Dato: 4. maj 2009 Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål: L 208 Forslag til

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere