Nyhedsbrevet den 1ste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet den 1ste"

Transkript

1 Oktober 2012 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger vi fået, både til det nye layout af nyhedsbrevet samt til de enkelte artikler. I denne udgave af Den 1 ste. kan du læse om de ændrede regler for beskatning af aktionærlån, den europæiske patentreform, om retsmægling som mulighed i stedet for retssag, om ændring af bekendtgørelse vedrørende synlige firmaoplysninger på vare- og lastbiler, det nye lovforslag om flere kvinder i ledelse og bestyrelser samt hvem der skal rådgive dig om dit boligkøb. Indhold - Ændrede regler for beskatning af aktionærlån - Den europæiske patentreform - Retsmægling - Firmanavn på vare- og lastbiler - Hvem skal rådgive dig om dit boligkøb - Lovforslag om flere kvinder i ledelse og bestyrelse Vi ønsker dig god læselyst. Morten Ammentorp, Morten Jensen, Jacob Ploug, Lone Rømø, Jørgen Thomsen.

2 Oktober 2012 Side 2 Ændrede regler for beskatning af aktionærlån. Folketinget har vedtaget et lovforslag, som bl.a. indeholder ændrede regler for beskatning af aktionærlån til fysiske personer, med bestemmende indflydelse i det selskab, der yder lånet. De ændrede regler indebærer, at et aktionærlån skattemæssige vil blive behandlet som løn eller udbytte. I denne artikel beskrives hovedtrækkene i de selskabsretlige regler for aktionærlån samt i de ændrede beskatningsregler. Selskabslovens forbud mod aktionærlån Ifølge selskabsloven, må aktie- og anpartsselskaber ikke yde økonomisk bistand til aktionærerne/anpartshaverne i selskabet eller selskabets ledelse. Økonomisk bistand omfatter både lån af kontanter og andre pengeeffekter, såsom aktier, samt kautioner og pantsætninger fra selskabet. I praksis opstår aktionærlån ofte ved, at aktionæren/anpartshaveren lader selskabet afholde private udgifter, eller ved at aktionæren/anpartshaveren direkte hæver penge på selskabets konto uden at iagttage udbyttereglerne. Hævningen bogføres ofte blot på en mellemregningskonto i selskabet, som et tilgodehavende hos aktionæren/anpartshaveren. Som udgangspunkt er alle aktionærer eller anpartshavere i et selskab omfattet af forbuddet. Det samme gælder nærtstående til ovennævnte personer, f.eks. forældre og børn. Det selskabsretlige forbud mod aktionærlån omfatter ikke lån eller anden økonomisk bistand til selskabets moderselskab(er), herunder moderselskaber i EU og enkelte andre OECD-lande. Konsekvenser af selskabsretlig ulovlig økonomisk bistand Økonomisk bistand modtaget i strid med det selskabsretlige forbud, skal straks tilbagebetales til selskabet med renter. Hvis tilbagebetaling ikke kan ske, f.eks. fordi modtageren ikke er i stand til at tilbagebetale lånet, hæfter de, der har truffet eller opretholdt beslutningen om at yde den økonomiske bistand, personligt for selskabets tab. Selskabets ledelsesmedlemmer kan endvidere blive erstatningsansvarlige. De personer, der overtræder eller medvirker til at overtræde forbuddet med bistand, risikerer endvidere at blive straffet med bøde. Nye regler om beskatning af aktionærlån De nye regler om beskatning af aktionærlån gælder for lån optaget fra og med den 14. august De nye regler omfatter selskaber, som stiller midler til rådighed for, yder lån til eller stiller sikkerhed for fysiske personer med bestemmende indflydelse i selskabet (herunder disse personers nærtstående). En person anses bl.a. for at have bestemmende indflydelse i et selskab, hvis vedkommende ejer mere end 50 % af selskabskapitalen, eller råder over mere end 50 % af stemmerne. Formålet med de nye regler er at fjerne den skattemæssige fordel, der har været ved optagelse af aktionærlån som alternativ til løn eller udbytte, og dermed også at reducere antallet af aktionærlån, der er ulovlige i selskabsretlig forstand. Hvis en aktionær optager et lån i et selskab, hvori den pågældende har en bestemmende indflydelse, bliver aktionæren udbyttebeskattet af lånet. Hvis aktionæren er ansat i selskabet, kan lånet i stedet blive anset som løn. Det långivende selskab skal i så fald indeholde kildeskat efter de almindelige regler. Undtaget fra de nye regler er sædvanlige forretningsmæssige dispositioner og lån fra pengeinstitutter. Desuden undtages såkaldt lovlig selvfinansiering, dvs. et selskab økonomiske bistand til selskabets moderselskab(er). Der gælder endvidere enkelte andre undtagelser Morten Jensen

3 Oktober 2012 Side 3 Den europæiske patentreform. Under det danske EU formandskab, lykkedes det at få en aftale om at optage og håndhæve patenter i EU, efter mere en 30 års overvejelser. Den europæiske patentreform indebærer et fælles patentdomstolssystem og fælles europæisk patent beskyttelse. Det fælles patentdomstolssystem gør det billigere, og administrativt enklere for europæiske virksomheder, at håndhæve patentrettigheder. Kun Spanien deltager ikke. Sager om patentkrænkelser og patenters gyldighed skal føres for det fælles patentdomstolssystem, og afgørelser har herefter direkte virkning for alle deltagende EU lande. Den fælles europæiske patentbeskyttelse indebærer, at virksomhederne efter en ansøgning og en sagsbehandlingsproces, opnår patentbeskyttelse i de 25 deltagende EU lande. Kun Spanien og Italien deltager ikke. Omkostninger ved fornyelse af patentet, forventes også fastsat på et lavere niveau, end hvis virksomhederne ønsker at opretholde et patents gyldighed i samtlige deltagende EU lande. Optagelse i de 13 oftest anvendte EU lande udgør ca. kr , mens det ved en EU patentering forventes, at omkostningerne vil udgøre ca. kr efter EU kommissionens vurdering. Fornyelse i 10 år vil tilsvarende i 13 EU lande udgøre ca. kr , mens det ved en enhedspatentering i de 25 deltagende EU lande, vil udgøre ca. kr , jf. EU kommissionens beregninger af omkostninger og administrative forpligtigelser pr. patent. Lone Rømø Hvem skal rådgive dig om dit boligkøb? I foreningen Danske Ejendomsmægleres Vision 2020 fremgår følgende passage: I det nuværende marked, sælger 95% af kunderne, før de køber ny bolig. Når man har solgt deres ejendom, kan man jo passende spørge kunderne, om de ønsker rådgivning i forbindelse med købet af den næste ejendom, hvorved man kan overtage den rolle, som advokaterne traditionelt har haft. Jeg har bestemt forståelse for, at ejendomsmæglere forsøger at være nyskabende og udvide markedet for salg af ydelser især i et noget trængt boligmarked, men. Som boligadvokat, finder jeg det bekymrende, at ejendomsmæglere, i et presset boligmarked, på den måde forsøger at udvide området for deres rådgivning, idet det indebærer væsentlige risici for rådgiverens uvildighed, på den måde at kæde salget af den ene ejendom sammen med købet af en anden ejendom. Bekymringen går naturligvis på, hvorvidt den rådgivende ejendomsmægler, i en sådan situation, er i stand til at agere således, at rådgivningen bliver helt og aldeles til fordel for kunden, og ikke er influeret af, at et salg lige er foretaget, eller salget eventuelt er influeret af det køb, man agter at foretage. Efter min opfattelse, bør tingene så vidt muligt adskilles, således at der er sikkerhed for, at det alene er køberens interesse, i forhold til købet af den konkrete ejendom, der varetages - henholdsvis salget af den konkrete ejendom. Dette resultat opnås bedst, hvis køberen som hidtil, efter at have fået fremvist ejendommen hos ejendomsmægleren, går til sin advokat, og der får en gennemgang af købsaftalen og købsaftalens bilag, og modtager rådgivning alene med udgangspunkt i køberens konkrete købssituation, uden forstyrrende elementer. Jeg kan dog også med glæde konstatere, at langt den største del af ejendomsmæglerne på Lolland-Falster agerer på den måde, som jeg foreslår, og jeg håber således ikke, at de lokale ejendomsmæglere tager denne del af foreningens vision til sig.

4 Oktober 2012 Side 4 Kontakt derfor din boligadvokat, når du skal have rådgivning om køb af bolig. Advokat Lars Rasch Firmanavn eller logo og CVR-nr. på vare- og lastbiler. Der er fremsat forslag om ændring af bekendtgørelse vedrørende synlige oplysninger om virksomhedsnavn eller virksomhedslogo, samt virksomhedens CVR-nr., i bekæmpelsen af sort arbejde. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. januar I henhold til forslag om ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer mv., foreslås det, at der på vareog lastbiler, med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der er registreret udelukkende til erhvervsmæssig brug, skal anføres virksomhedens CVR-nr., og navn på den registrerede ejer af køretøjet svarende til virksomhedens navn. Det kan dog erstattes af virksomhedens logo, hvis dette entydigt identificerer virksomheden. Oplysningerne skal være synlige og letlæselige og de skal være i en farve, der klart afviger fra farven på køretøjet. Oplysningerne skal stå på venstre og højre side af køretøjet, med mindst 5 cm. høje bogstaver og tal, og endelig må oplysningerne ikke kunne tages af og på køretøjet. Overtrædelse vil medføre bødestraf. Lone Rømø Retsmægling - et glimrende alternativ til en retssag. Stort set alle sager kan være velegnet til retsmægling, uanset om det drejer sig om familieret, ansættelsesret, lejeret, naboret, erhvervsret osv. De eneste betingelser er, at sagen er anlagt ved retten, at begge parter er enige om retsmægling, samt at retten vurderer, at sagen egner sig til retsmægling. Retsmægling er frivillig. Det betyder, at begge parter skal acceptere, at sagen forsøges løst ved retsmægling. Allerede her adskiller retsmæglingen sig væsentligt fra en retssag, hvor du som part skal give møde i retten og argumentere og føre bevis for dine synspunkter. Ellers bliver du dømt i overensstemmelse med modpartens påstand. Parterne er i fokus. Ved retsmægling træffes der ingen afgørelse i sagen. Retsmægleren er en dommer, en domstolsjurist eller en advokat, som har gennemgået en særlig uddannelse i retsmægling. Mægleren bliver udpeget af retten og skal være upartisk. Retsmæglerens opgave er meget forskellig fra dommerens og/eller advokatens. Retsmægleren skal tage aktiv del i sagen og hjælpe parterne til at finde frem til de egentlige årsager til konflikten og omfanget heraf, samt få skabt en bedre forståelse mellem parterne, herunder en forståelse/erkendelse af modpartens synspunkter. Ved retsmægling er der fokus på, hvorfor parterne er uenige, og hvordan de bedst kommer videre. Ved afgørelse af retssager er det afgørende naturligvis juraen, dvs. lovregler, praksis fra tidligere domme, bevisbyrder mv. Det kan ofte være lidt tilfældigt, om en part i en sag står godt eller skidt set med juridiske briller, idet partens handlemåde under tvistens opståen kan få afgørende og vidtrækkende betydning for den juridiske afgørelse af sagen uanset, at parten måske har handlet helt fornuftigt på det pågældende tidspunkt. Det kan være tilfældigt, hvem der, længe efter tvistens opståen, kan føre bevis for sin påstand. Retsmæglingen foregår mere uformelt end en retssag. Parterne får mulighed for selv at beskrive uenigheden, som den ser ud fra deres synsvinkel og mulighed for at

5 Oktober 2012 Side 5 spørge modparten om nogle af de forhold, der har fået tvisten til at eskalere. Det er som oftest meget nemmere at nå til en enighed om, hvad der virkelig skete, når der ikke skal skeles til om det ene eller det andet kan anses som bevist i juridisk forstand. Afslutningen på en retsmægling kan derfor sagtens være modsat den juridiske løsning, men den korrekte løsning efter parternes opfattelse. Samtidig er aftalen ofte lettere at efterleve for begge parter, fordi de selv har forpligtet sig. Dette vil sjældent være tilfældet i en retssag, hvor der i højere grad er tale om en vinder og en taber. Ved retsmægling er alle parterne underlagt tavshedspligt, modsat en civil retssag som er offentlig. Retsmægling kan således også bruges som løsningsmodel i sager, hvor parterne har en interesse i, at sagen ikke kommer i offentlighedens søgelys. Såfremt parterne kommer frem til en løsning, kan aftalen tilføres retsbogen, og bliver således lige så gyldig, som en dom afsagt af retten. Uanset hvad en retssag drejer sig om, er det de færreste parter, der fuldstændig kan abstrahere fra at have en retssag kørende. I nogle sager er der følelser i klemme, og generelt er der en frustration over, at sagen ikke er afsluttet, og ikke har udsigt til at blive afsluttet indenfor en overskuelig fremtid. Ved retsmægling udpeges en retsmægler kort efter, at parterne er blevet enige om retsmægling, og retsmæglingen afholdes normalt indenfor kort tid. Skal parterne være indstillet på forlig. Mange parter har en ide om, at deres sag ikke kan løses ved en retsmægling, fordi parten ikke er indstillet på nogen former for forlig. Dertil er kun at sige, at vi gang på gang oplever, at dette ikke nødvendigvis udelukker en retsmægling. Det kan jo være den anden part rykker sig, og ofte sker der noget med begge parter, når først de sidder overfor hinanden, med muligheden for at løse deres tvist nu og her, i stedet for at læne sig tilbage og vente på en retssag længere ude i fremtiden, og samtidig overlade sagen til advokaterne og en dommer. fordel af at have mødt hinanden i øjenhøjde, inden det går løs under en hovedforhandling. Derfor sker der ofte i sager, hvor det ikke lykkedes at finde en løsning ved retsmægling, at sagens omfang kan begrænses, fordi det ved retsmæglingen har vist sig, at der kunne opnås enighed om nogle forhold. Hvor, hvordan og hvornår. Retsmæglingen vil som oftest foregå i et af rettens lokaler, eller hvis retsmægleren er advokat, kan mødet foregå på advokatens kontor. Retsmægleren kan undervejs holde møder med parterne enkeltvist. De separate møder kan bruges for, at retsmægleren kan få endnu flere oplysninger om konflikten, og derved give retsmægleren endnu bedre betingelser for at hjælpe parterne til en løsning. Retsmægleren må kun videregive oplysninger fra de separate møder, i det omfang det er aftalt med parten. Der er mulighed for, at parternes advokater deltager. Advokaterne er dog blot med som bisiddere, men kan bruges til at rådføre sig med under processen. Der kan ske retsmægling allerede efter de første processkifter. Som ofte vil dommeren ved første telefonretsmøde undersøge parternes indstilling til retsmægling. Derved sparers meget advokattid til udarbejdelse af processkifter, gennemgang af beviser, indhentning af bevis mv. Det kan betyde både en hurtigere afslutning på sagen og en billigere løsning end en retssag, og fremfor alt en mulighed for en aftale mellem parterne, som de har ejerskab til, og derfor oplever som mere forpligtende. Advokatfirmaet Drachmann anbefaler retsmægling som et glimrende alternativ til en retssag. Advokatfuldmægtig Michelle Ljungstrøm Når det ikke lykkedes. Der er intet tabt ved at forsøge retsmægling, for i de tilfælde, hvor det ikke lykkes at finde frem til en aftale, fortsætter sagen ved retten, og parterne vil ofte drage

6 Oktober 2012 Side 6 Lovforslag om flere kvinder i ledelse og bestyrelse. Lovforslag om ændring af lov om ligestilling af mænd og kvinder, har netop været i høring. Lone Rømø Formålet med lovforslaget er at øge andelen af kvinder i bestyrelser og ledelse, i såvel private som statslige virksomheder. Foruden ligestillingsloven, vil lovforslaget medføre ændringer af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde, årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed, lov om betalingstjenester, elektroniske penge, lov om investeringsforeninger mv., og lov om værdipapirhandel. Lovforslaget indebærer, at alle statslige institutioner, og virksomheder med over 50 medarbejdere, skal udarbejde en politik for at øge antallet af kvinder på ledelsesniveau. Ligelig fordeling fortolkes som fordeling mellem 40 og 60 procent repræsentation af hvert køn i statsinstitutioner mv., og for andre, herunder altså private virksomheder, med en fordeling 33,33 og 66,66 procent af hver køn. Det øverste ledelsesorgan for virksomheden eller institutionen, skal endvidere opstille måltal for andelen, herunder antallet af kvinder i bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer. Måltal og politik skal indberettes, herunder også indberetning om, hvorfor den opstillede målsætning ikke er opnået. Manglende udarbejdelse af politik og måltal vil medfører bødestraf. Der er fremkommet tilsvarende forslag til nyt EU direktiv, der også vil medføre en mere ligelig, kønsmæssig sammensætning i bestyrelsen i store virksomheder, vurderet på antallet af ansatte eller årsomsætning.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign.

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign. Vejledning om kønssammensætning af offentlige udvalg, kommissioner og lign., kommunale og regionale udvalg m.v. og besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v. (ligestillingsloven

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber

Vejen til gældssanering. - undgå faldgruber Vejen til gældssanering - undgå faldgruber 1 2 Jørgen Juel Hansen Vejen til gældssanering - undgå faldgruber JJH Forlag 2001 3 Vejen til gældssanering undgå faldgruber 1. udgave 1. oplag 2001 Copyright

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Bogføring og regnskab i mindre virksomheder Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Peter Rose Forfatter: registreret revisor Peter Rose www.peter-rose.dk Få styr

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere