TDC A/S Nørregade København C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TDC A/S Nørregade København C"

Transkript

1 TDC A/S Nørregade København C Afgørelse vedrørende fornyet fastsættelse af fradrag i slutbrugerbrugerprisen for sparede omkostninger samt omkostningsdokumentation af priser for gebyrer i forbindelse med gensalg af tjenester på fastnetområdet Sagsfremstilling TDC A/S (herefter TDC) blev ved afgørelse af 5. oktober 2005 fra s om engrosmarkedet for fastnetaccess (marked 8) pålagt at give andre udbydere adgang til samtrafikproduktet adgang til engroskøb af tjenester abonnementer og trafik m.h.p. videresalg på visse nærmere angivne vilkår, herunder til en kontrolleret pris, jf. 51 f, stk. 5, nr., 3, jf. stk. 9 i teleloven 1. Ved samme afgørelse blev TDC pålagt at udarbejde standardtilbud for salg af produktet, jf. telelovens 51 c. Med afgørelsen pålagdes TDC en forpligtelse om priskontrol for samtrafikproduktet adgang til engroskøb af tjenester abonnementer og trafik m.h.p. videresalg således, at prisen skal beregnes efter reglen i 51 f, stk. 9, i teleloven om slutbrugerprisen korrigeret for sparede omkostninger (retail minus). Ved s afgørelse af 21. maj 2007 blev fradragene i slutbrugerbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med priskontrol efter metoden "slutbrugerprisen korrigeret for sparede omkostninger" fastsat for første gang. 10. juni 2008 Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax E-post Netsted Sagsbehandler Frederik Geneser Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/14 Det fremgår af denne afgørelse, at de ekstra omkostninger, som TDC har ved eksternt gensalg i TDC s branchesalgsdivision (gensalgsomkostninger) efter lovgrundlaget ikke kan modregnes i fradragene, men under visse forudsætninger kan opkræves via gebyrer. Derudover fremgår det af afgørelsen af 21. maj 2007, at TDC s gebyrer i forbindelse med tjenesteudbyderaftaler vil skulle prisreguleres efter historiske omkostningers metode, jf. telelovens 51 f, stk. 5, nr. 1, jf. stk. 7. På denne baggrund fremsendte TDC den 29. juni 2007 omkostningsdokumentation for gebyrer vedrørende gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet. Dokumentationen omfattede følgende gebyrer: Oprettelsesbetaling i forbindelse med indgåelse af aftale 1 Lov nr. 418 af 31. maj 2000 jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.

2 Gebyr for overdragelse af slutkunder Billing information Betaling for uberettiget fejlretning Lukning og genåbning Ved samme lejlighed anmodede TDC om at træffe en ny afgørelse om fradrag i slutbrugerpriser. Baggrunden for anmodningen var fremsendelsen af forretningsområderegnskaberne for 2006 og dermed fornyet datagrundlag for beregning af fradragene. Den 13. september 2007 fremsendte TDC det nye standardtilbud om gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet, som efterfølgende blev sendt i høring i branchen. Prisbilaget (bilag 2) til tilbuddet indeholder følgende gebyrer: Oprettelsesbetaling i forbindelse med indgåelse af aftale Gebyr for overdragelse af slutkunder Billing information Betaling for uberettiget fejlretning Lukning og genåbning Gebyr for optagelse af nummeroplysningsdata Gebyr for ordrehåndtering Håndtering af gensalg uden brug af det automatiserede ordresystem Side 2/14 Da TDC s omkostningsdokumentation af 29. juni 2007 kun omfattede de fem første gebyrer, blev TDC ved brev af 9. oktober 2007 af styrelsen bedt om at omkostningsdokumentere gebyr for hhv. optagelse af nummeroplysningsdata, ordrehåndtering og håndtering af gensalg uden brug af det automatiserede ordresystem. TDC blev desuden anmodet om at redegøre for fordelingen mellem detailog engrosomkostninger. TDC fremsendte den 31. oktober 2007 redegørelse om grundlaget for TDC s beregning af fradraget, redegørelse om fordelingen mellem detail- og engrosomkostninger samt omkostningsdokumentation for de tre ovenfornævnte gebyrer. Ved brev af 14. november 2007 anmodede TDC om at fremsende supplerende oplysninger vedrørende gebyr for hhv. optagelse af nummeroplysningsdata og ordrehåndtering. Derudover blev TDC anmodet om at redegøre nærmere for forskellen i betalingsfristerne på detail- og engrosniveau og disses betydning for kapitalbindingen. Ved brev af 3. december 2007 fremsendte TDC de supplerende oplysninger vedrørende gebyrer, mens redegørelsen om kapitalbindingen blev fremsendt den 29. februar I forbindelse med høringen over TDC s standardtilbud om gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet har Sonofon og Tele2 blandt andet kommenteret på gebyrerne i standardtilbuddet. Disse høringssvar er, sammen med de ovenfornævnte redegørelser, inddraget som en del af sagens oplysning. udsendte den 14. april 2008 et udkast til afgørelse i høring i./. branchen. Høringsnotatet er vedlagt denne afgørelse.

3 Regelgrundlag Ved s afgørelse af 5. oktober 2005 er TDC i medfør af telelovens 84 d udpeget som havende en stærk markedsposition på marked 8 (engrosmarkedet for fastnetaccess). TDC er som følge heraf i overensstemmelse med reglerne i telelovens 51 blandt andet pålagt nedenstående forpligtelser: Forpligtelse til i medfør af telelovens 51, stk. 3, nr. 5, jf. 51 f, at opfylde krav om priskontrol. Forpligtelse til i medfør af telelovens 51 c at offentliggøre standardtilbud. Om priskontrol af samtrafiktjenesten adgang til engroskøb af tjenester abonnementer og trafik m.h.p. videresalg til slutbrugere eller engroskunder fremgår det af afgørelsen blandt andet: Prisfastsættelsesmetoden slutbrugerprisen korrigeret for sparede omkostninger er som påpeget af branchen i indkomne svar på høringen om udkastet til nærværende afgørelse - den metode, som bedst kan imødegå risikoen for prisklemmer og dermed kan medvirke til at skabe en rimelig konkurrencemargin for de øvrige udbydere. Side 3/14 Ud fra disse hensyn har herefter fundet det mest hensigtsmæssigt, at prisen for engroskøb af tjenester fastsættes ud fra metoden slutbrugerprisen korrigeret for sparede omkostninger. Dette valg af prisfastsættelsesmetode indebærer, at der vil skulle udarbejdes særskilt prisfastsættelse for hvert af de produkter, som reguleres efter denne metode. Den 21. maj 2007 traf afgørelse om fastsættelse af fradraget i slutbrugerprisen som følge af TDC s forpligtelse om priskontrol af priserne for gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet. I medfør af telelovens 72, stk. 1, kontrollerer, at standardtilbud, udfærdiget i medfør af reglen i 51 c, er i overensstemmelse med de forpligtelser, som en part er pålagt i medfør af afsnit IV i teleloven. Disse forpligtelser omfatter blandt andet en forpligtelse om priskontrol, jf. telelovens 51, stk. 1, nr. 5. Ved s afgørelse af 21. maj 2007 pålagdes TDC at prisregulere gebyrer i forbindelse med tjenesteudbyderaftaler efter historiske omkostningers metode, jf. telelovens 51 f, stk. 5, nr. 1, jf. stk. 7. I medfør af telelovens 73, stk. 1, 1. pkt. meddeles resultatet af s kontrol den part, der har udarbejdet standardtilbuddet. Ifølge lovens 73, stk. 1, 2. pkt. kan påbyde ændringer i priser i standardtilbud, som strider mod de forpligtelser, som en part er pålagt i medfør af afsnit IV i teleloven.

4 s vurdering Relevante tjenestegrupper Det er s opfattelse, at der bør fastsættes et fradrag for de samme fire selvstændige tjenestegrupper, som ved afgørelsen af 21. maj Hver af disse grupper er efter s vurdering kendetegnet ved særlige omkostningsforhold, der kan begrunde en opdeling: Oprettelse og abonnement National trafik (fastnet-til-fastnet kald og IN-tjenester) Udlandstrafik Kald til mobilnet I tabel 1 nedenfor er illustreret, hvorledes disse grupper efter s vurdering relaterer sig til bilag 1 i TDC s standardaftale om genslag af tjenester m.v. på fastnetområdet: Tabel 1: Tjenestegruppernes opdeling på enkelte tjenester Tjenestegruppe Tjenester i bilag 1 til standardaftalen Oprettelser og abonnement PSTN, ISDN2 Privat + Professionel og FlexISDN: > Abonnement > Oprettelse > Flytning > Nummerændring > Fortrydelse ved opsigelse > Konvertering af abonnement > Henvisning til nyt nr. ifbm. flytning > Sammenmærkning > Spærringer > Direkte nummer (gennemvalg) > Ekstra services > ISDN, supplerende tjenester National trafik > Danmarkspris > Mod andre operatører med anden takststruktur > Til 16-numre med takst > Til 70-numre > Til 90-numre > Skrivetelefontjenesten Trafik Udland > Udlandskald, fastnet > Udlandskald, mobilnet Kald til mobilnet > Til mobilnumre Note: For 70- og 90-numre gælder det kun trafikdelen, mens der gives 0 % på tjenestedelen. Side 4/14 Omkostningsfordelingen For at sikre sig, at TDC s opgørelse af sparede omkostninger omfatter de korrekte omkostningstyper, har som en del af sagsoplysningen rekvireret en redegørelse fra TDC om, hvilke organisatoriske enheder i TDC, der fordeler omkostninger til hhv. detail- og engrosområderne i forretningsområderegnskaberne. Det er fortsat s vurdering, at der er yderligere behov for gennemsigtighed for så vidt angår omkostningsfordelingen. Det har imidlertid ikke været muligt for TDC at udarbejde en aktivitetsbaseret fordeling

5 af omkostningerne. Dette vil dog være muligt i forbindelse med de fremtidige regulatoriske regnskaber, hvorfor styrelsen vil vende tilbage til spørgsmålet, når de nye regulatoriske regnskaber foreligger. Kapitalbindingen I forbindelse med beregningen af fradragene, har konstateret en forskel i betalingsbetingelserne på hhv. engros- og detailniveau. Detailkunder betaler således normalt abonnementet kvartalsvis forud og de forbrugsafhængige ydelser kvartalsvis bagud, mens TDC s engroskunder, ifølge standardtilbud om gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet, betaler abonnement kvartalsvis forud og forbrug månedsvist bagud. Da forskellen i betalingsbetingelserne har indflydelse på kapitalbindingen og dermed på størrelsen af detailomkostningerne er TDC blevet bedt om at redegøre nærmere herfor. TDC s redegørelse viser, at betalingsbetingelserne har betydning for størrelsen af den bundne kapital for hver af de fire tjenestegrupper. Detailomkostningerne er derfor blevet korrigeret i overensstemmelse hermed. Korrektionen fremgår nedenfor af tabel 2. Tabel 2: Korrektion af kapitalbinding (mio. kr.) Oprettelse og abonnement Trafik indland Trafik udland INtjenester Forskydning i betalingstidspunkt (år) [ ] [ ] [ ] [ ] Regulatorisk afregning FO-2006 [ ] [ ] [ ] [ ] Kapitalbindingsandel af regulatoriske [ ] [ ] [ ] [ ] regnskaber Oprindelig beregnet kapitalbinding [ ] [ ] [ ] [ ] Korrigeret kapitalbinding [ ] [ ] [ ] [ ] Side 5/14 Forskydningen i betalingstidspunktet er beregnet ved at sammenholde forskellen i faktureringsperioden på hhv. engros- og detailniveau med betalingsfristen, som på engrosniveau er en måned. Dette tal er efterfølgende sammenholdt med de regulatoriske afregninger for de relevante tjenestegrupper hentet fra forretningsområderegnskaberne for Herved fremkommer den andel af kapitalbindingen, som relaterer sig til de regulatoriske afregninger og som der skal korrigeres for, således at forskellen i betalingsfristerne afspejler sig i kapitalbindingen og dermed i opgørelsen af detailomkostningerne. Forrentning i detailforrentningen Det er s vurdering, at de antagelser om forrentningen i TDC s detaildel, som blev brugt i forbindelse med den første fastsættelse af fradrag ved afgørelse af 21. maj 2007, stadig skal finde anvendelse. Styrelsen har på denne baggrund lagt til grund, at en rimelig forrentning på detaildelen bør udgøre mellem 10 pct. og 30 pct. De sparede detailomkostninger kan herefter opgøres, hvilket er gjort i tabel 3 nedenfor.

6 Tabel 3: Opgørelse af sparede detailomkostningerne (mio. kr.) Oprettelse og abonnement National trafik 1 Trafik Udland Eksterne udgifter [ ] [ ] [ ] Overhead [ ] [ ] [ ] Af- og nedskrivninger [ ] [ ] [ ] I. I alt mio. kr. [ ] [ ] [ ] Bunden kapital [ ] [ ] [ ] II. Forrentning af bundet kapital, 10 pct. [ ] [ ] [ ] III. Forrentning af bundet kapital, 30 pct. [ ] [ ] [ ] IV. Mængder (mio. minutter) [ ] [ ] [ ] Sparede omkostninger v. 10 pct. (I+II)/IV [ ] [ ] [ ] Sparede omkostninger v. 30 pct. (I+III)/IV [ ] [ ] [ ] 1 Beregnet som de af TDC oplyste detailomkostninger i trafik indland og IN-tjenester. Opgørelse af fradrag for sparede omkostninger Som det fremgår ovenfor i afsnittet vedr. relevante tjenestegrupper, er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at der bør fastsættes et særskilt fradrag for kald til mobilnet, der indgår i gruppen national trafik ovenfor. I tabel 4 nedenfor er de sparede omkostninger derfor for de i tabel 1 anførte grupper sammenlignet med de gennemsnitlige slutbrugerpriser. Side 6/14 Tabel 4: Beregning af fradrag (kr.) Oprettelse & Abonnement National trafik Trafik Udland Kald til mobilnet Omsætning (mio.) [ ] [ ] [ ] [ ] Mængder (mio. minutter) [ ] [ ] [ ] [ ] Priser [ ] [ ] [ ] [ ] Sparede omkostninger v. 10 pct. [ ] [ ] [ ] [ ] Sparede omkostninger v. 30 pct. [ ] [ ] [ ] [ ] Fradrag v. 10 pct. 23 % 27 % 9 % 5 % Fradrag v. 30 pct. 23 % 32 % 10 % 6 % Det skal bemærkes, at der i de gennemsnitlige priser ovenfor er taget udgangspunkt i listepriser, hvilket er sket ved at korrigere omsætningen for rabatter m.v. Såfremt der var taget højde for de givne rabatter, ville fradragene således være højere. Det er s opfattelse, at fradragene i slutbrugerpriserne skal fastsættes i de i tabel 4 anførte intervaller for de enkelte tjenestegrupper. Da forventer at skulle fastsætte fradragene igen på et senere tidspunkt i de kommende år, er det styrelsens vurdering, at der i fastsættelsen så vidt muligt skal søges værdier med en vis robusthed. Derfor vil der i fastsættelsen blive lagt vægt på afrundede procentuelle fradrag, fastsat med udgangspunkt i en konservativ vurdering. Der indgår i standardaftalen for gensalg et fradrag i slutbrugerprisen for TDC s informationstjenester (113 og 118). har ikke modtaget særskilt information om omkostningerne for disse tjenester. For disse tjeneste har IT- og Telestyrelsen noteret sig, at TDC i sine samtrafikaftaler opererer med et fradrag på

7 1,2 til 2 kr. pr. opkald til 118 og 1,5 kr. pr. opkald til 113. Dette svarer til et procentuelt fradrag på hhv. 10 til 17 % for kald til 118 og 11 % for kald til Gebyrer til dækning af gensalgsomkostninger TDC har en række ekstra omkostninger ved eksternt gensalg i TDC s branchesalgsdivision. Ved afgørelsen af 21. maj 2007 blev det konkret slået fast, at det er s opfattelse, at disse omkostninger efter lovgrundlaget ikke kan modregnes i fradragene. Dertil kommer, at en evt. indregning af TDC s gensalgsomkostninger indebærer en risiko for, at de øvrige udbydere ikke sikres en tilstrækkelig konkurrencemargin, ligesom en egentlig indregning af disse omkostninger ikke vil give TDC et incitament til at være effektiv, idet indregningen af gensalgsomkostningerne skal afholdes af TDC s konkurrenter. Ligeledes konstaterede, at TDC ved anvendelse af de beregnede fradrag ville få dækket sine netomkostninger, incl. en rimelig forrentning, samt tillige opnå omkostningsdækning for disse gensalgsomkostninger. Endeligt vurderedes det i afgørelsen, at styrelsen har hjemmel til at beslutte, hvorledes disse omkostninger dækkes, ligesom styrelsen har hjemmel til at beslutte, at disse omkostninger dækkes ind gennem gebyrer. Side 7/14 Afgørelsen oplister en række forudsætninger, under hvilke TDC vil kunne opnå dækning af gensalgsomkostningerne gennem gebyrer i forbindelse med gensalg. Forudsætningerne herfor er, at: > De enkelte gebyrer er konkret begrundede efter princippet om omkostningskausalitet. I praksis indebærer dette, at TDC som udgangspunkt kun vil kunne opnå omkostningsdækning for de konkret forekommende aktiviteter, arbejdsprocesser m.v., som TDC vil skulle afholde som følge af en efterspørgsel efter en ydelse fra en given gensalgskunde. Dermed sikres det, at TDC s gensalgskunder, der ressourcemæssigt måtte belaste TDC s branchesalgsdivision gennem forespørgsler m.v., får incitamenter til at minimere denne ressourcebelastning hos TDC s branchesalgsdivision. > Øvrige gensalgsomkostninger, som ikke dækkes af disse gebyrer, forudsættes dækket ved den forrentning, som TDC opnår udover en rimelig forrentning. > Gebyrernes størrelse skal være omkostningsbaserede, d.v.s. at de som udgangspunkt skal dække direkte henførbare omkostninger samt evt. en forholdsmæssig andel af fællesomkostningerne. Såfremt TDC kan dokumentere, at der er behov for gebyrer, og disse lever op til ovenstående principper, vil disse gebyrer kunne indføres i standardtilbuddet. På denne baggrund har TDC, jf. sagsfremstillingen, fremsendt dokumentation for omkostningsgrundlaget for gebyrer i standardtilbud om gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet. Standardtilbuddet indeholder følgende gebyrer: 1) Oprettelsesbetaling i forbindelse med indgåelse af aftale 2) Gebyr for overdragelse af slutkunder 2 Ved antagelse om 0,85 minut pr. opkald og en peak-off/peak fordeling på 80/20.

8 3) Billing information 4) Betaling for uberettiget fejlretning 5) Lukning og genåbning 6) Gebyr for optagelse af nummeroplysningsdata 7) Gebyr for ordrehåndtering 8) Håndtering af gensalg uden brug af det automatiserede ordresystem Baseret på TDC s omkostningsdokumentation som fremsendt den 29. juni 2007 er det s vurdering, at TDC s dokumentation viser, at gebyrerne 1)-5) er omkostningsbaserede og dækker over aktiviteter, som følger af en konkret forespørgsel fra gensalgskunderne. Gebyret for håndtering af gensalg uden brug af det automatiserede ordresystem er af TDC omkostningsdokumenteret ved redegørelse af 31. oktober Heraf følger det, at gebyret er beregnet som tidsforbrug pr. håndtering (4,5 min) i forhold til timeprisen i TDC Branchesalg (574) en timepris som er fastsat af IT- og Telestyrelsen. Det er på denne baggrund s vurdering, at gebyret er omkostningsbaseret. For så vidt angår gebyret for optagelse af nummeroplysningsdata samt gebyret for ordrehåndtering er der i forbindelse med høring over TDC s standardtilbud om gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet indkommet konkrete kommentarer. Disse to gebyrer er derfor behandlet særskilt nedenfor. Side 8/14 Gebyr for optagelse af nummeroplysningsdata: Tele2 har i selskabets høringssvar til standardtilbud om gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet anført følgende vedrørende gebyret: TDC har ligeledes indført et gebyr for at være optaget i De Gule Siders telefonbog. Denne optagelse har hidtil været indbefattet i abonnementsbetalingen. Der er tale om en betydelig udgift, og det viser, at stigningen i rabatprocenten fra 21 % til 22,07 % reelt er væsentlig mindre, end den umiddelbart fremstår. Gensælgere får med andre ord færre ydelser for abonnementsbetalingen. Eftersom TDC for selskabets egne kunder har en optagelse i telefonbogen indbefattet i abonnementsydelsen, må rabatprocenten for sparede omkostninger tilsvarende øges, når TDC vælger at udskille et gebyr overfor gensælgerne. Tele2 er ikke bekendt med, at rabatsatsen er korrigeret for omkostningen til telefonbogsoptagelse, selvom dette må være konsekvensen af TDC s udskillelse i et selvstændigt gebyr. Sonofon har haft følgende bemærkninger vedrørende gebyret: I det nye standardtilbud introducerer TDC også et gebyr for at være optaget i De Gule Siders telefonbog, som ellers hidtil har været indbefattet i abonnementsbetalingen. Der er tale om et gebyr, der spiser en betragtelig del af den fordel, som den forhøjede gensalgs-rabat ellers skulle give. Optagelse i telefonbogen er indbefattet i TDC s egne kunders abonnementsbetaling. Når TDC derfor indfører et selvstændigt gebyr overfor gensælgere, må det være udtryk for, at gensalgsrabatten er reduceret med denne omkostning. Sonofon har ikke kunnet

9 efterprøve dette forhold, og skal derfor anmode ITST, om at tilkendegive, hvorvidt dette er tilfældet. Viser sig det ikke at være tilfældet, må det konstateres, at TDC omgår ITST s afgørelse for Marked 8 og den tilknyttede afgørelse for overgangen til Retail Minus. Sammenholdes dette med TDC s handlemåde under forløbet, må det i givet fald siges at være en særdeles alvorlig overtrædelse. Da ved afgørelse af 21. maj 2007 fastsatte fradraget i slutbrugerprisen for sparede omkostninger, blev der taget udgangspunkt i de omkostninger, som TDC sparer ved at sælge produktet på engrosniveau frem for på detailniveau. Disse sparede omkostninger indeholder således blandt andet den omkostning, der er for telefonbogsoptagelse af TDC s slutbrugerkunder. Såfremt disse omkostninger ikke var blevet inkluderet i fradraget ville gensalgsrabatten med andre ord være blevet lavere. TDC s omkostningsdokumentation viser, at TDC i 2006 samlet set betalte [ ] mio. kr. for telefonbogsoptagelse, hvoraf [ ]% vedrører branchesalgskunderne svarende til [ ]mio. kr. Antallet af telefonbogsoptagelser for branchesalgskunder var i 2006 på [ ] svarende til knap [ ] kr. pr. kvartal. Gebyrer i standardtilbuddet er sat til 5 kr. pr. kvartal. Side 9/14 Forudsætningerne for, at TDC kan opkræve gebyrer til dækning af gensalgsomkostninger, fremgik af styrelsens afgørelse af 21. maj 2007 og er oplistet ovenfor. Det s vurdering, at TDC s gensalgskunder har muligheden for at fravælge telefonbogsoptagelse og derved spare udgifterne til gebyret. Det er samtidigt styrelsens vurdering, at gebyret er begrundet efter princippet om omkostningskausalitet samt at gebyrets størrelse er omkostningsbaseret. Gebyr for ordrehåndtering: Tele2 har i selskabets høringssvar til standardtilbud om gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet anført følgende vedrørende gebyret: Tele2 finder det grundlæggende forkert, at der kan opstå et gebyr for brug af Columbine-grænsefladen, eftersom dette system er en fuldt integreret del af gensalget. I det omfang der er særligt henførbare omkostninger til gensalg, må omkostningsdækningen af funktionaliteten derfor allerede indgå i den øvrige betaling for gensalg. Et udskilt gebyr for anvendelse af dette system giver med andre ord ikke mening, når omkostningsbilledet for gensalg fastnet skal opstilles. Der er ikke en reel mulighed for at fravælge Columbine-grænsefladen. Hertil kommer, at alle hidtidige gebyrer på gensalg allerede involverer Columbine i et eller andet omfang. Tele2 undrer sig videre over gebyrets eksistens og størrelse, når det kan konstateres, at TDC også i forbindelse med andre samtrafikprodukter har indregnet et anseligt millionbeløb til systemmæssige omkostninger uden at det bliver specificeret nærmere (bortset fra overordnede betegnelser som Customer oriented costs, Billing, Debitor handling og Other IC specifik costs, der alene i.f.m. LRAIC på fastnet-terminering tilsammen udgør et beløb på over 86 mio. kr.). Tele2 skal derfor opfordre ITST til at

10 foretage en analyse på tværs af områderne og undersøge, om ikke TDC har regnet omkostninger med to gange. Endelig skal det omkring Columbine-gebyret bemærkes, at såfremt det ikke bortfalder, er der usikkerhed omkring hvilke transaktioner, som udløser gebyret. Baggrunden for denne usikkerhed er, at der synes at være forskel på listen i aftalens bilag B og en udmelding modtaget på mail fra TDC 3. oktober 2007 (vedhæftet). Hertil kommer spørgsmålet om rimeligheden af, at der hvis systemet blindt optæller transaktioner - også tages gebyr for de krediteringer, som der jævnligt må foretages overfor kunderne p.g.a. fejl begået af TDC... Sonofon har haft følgende bemærkninger vedrørende gebyret: TDC har indført et gebyr for håndtering af gensalget (ordre) via TDC s grænseflade for håndtering af transaktioner (Columbus-systemet). Hele grundstammen i gensalg er, at der er en grænseflade mellem netoperatøren og gensælgeren. Sonofon opfatter derfor systemet som en integreret del af gensalget og der findes ligefrem bestemmelser i aftalen, som pålægger gensælgeren at anvende TDC s systemer (ex. pkt.15). Udover selve eksistensen af gebyret finder Sonofon ikke mindst størrelsen uforklarlig. Sonofon har ikke adgang til det omkostningsgrundlag, som TDC må have taget udgangspunkt i. Et system af denne karakter med så mange transaktioner og automatisering vil dog normalt have en transaktionsomkostning, der udgør en brøkdel af TDC s gebyr. Side 10/14 I denne sammenhæng kan det konstateres, at TDC også i forbindelse med andre samtrafikprodukter har indregnet et anseligt millionbeløb til systemmæssige omkostninger uden at det bliver specificeret nærmere. Sonofon skal derfor opfordre ITST til at foretage en analyse af, om TDC har regnet omkostninger til Columbus-systemet med, som allerede er dækket i forbindelse med andre samtrafikprodukter eller i forbindelse med andre gebyrer under gensalgsaftalen. TDC har overfor styrelsen redegjort for, hvorledes gebyret for ordrehåndtering er beregnet. Konkret er dette sket ved, at omkostningerne til drift og udvikling af Columbus-systemet i 2006 er delt med antallet af ordrer, som er håndteret i systemet i Det følger derudover af TDC s redegørelse, at systemet håndterer ordrer fra såvel TDC s kunder som gensalgskunder, hvorfor udgiften til ordrehåndteringen er den samme, uanset om kunden skifter fra at være slutkunde hos TDC til at være slutkunde hos en af TDC s gensælgere. er imidlertid enig i Telias og Sonofons bemærkninger om, at Columbus er en integreret del af selve gensalget. Efter styrelsens opfattelse må det være en nødvendig bestanddel af udbuddet af de relevante PSTN-produkter, at der foretages de nævnte opslag i Columbus-systemet. Da priserne for de enkelte ydelser må forudsættes at dække de hertil medgående omkostninger, er det styrelsens vurdering, at TDC s omkostninger til driften af Columbus er en omkostning, som TDC allerede får dækket via prisen på selve basisproduktet, dvs. f.eks. PSTN-abonnementet. TDC har i brev af 3. december 2007 oplistet de ordretyper, som håndteringsgebyrer opkræves for. Der er tale om følgende ordretyper:

11 Opsigelse Oprettelse Flytning Genåbning Nedtagning for senere flytning Nummerændring Konvertering til ISDN Overdragelse Overtagelsen (kun for ISDN2) Registerrettelse (kun for ISDN30) Installationsændring (kun for ISDN30) Som det fremgår af listen, skal ordrehåndteringsgebyret betales i forbindelse med stort set alle gængse ordretyper, hvilket fordyrer produkterne for gensælgerne og dermed formindsker konkurrencemarginen. Skabelsen af en konkurrencemargin er en af grundene til, at i sin tid valgte at regulere gensalg efter priskontrolmetoden slutbrugerprisen korrigeret for sparede omkostninger. Dertil kommer, at i afgørelsen af 21. maj 2007 vurderede, at TDC s gensalgsomkostninger ikke kan modregnes i fradragene, da dette ikke er hjemlet i lovgrundlaget. Bemærkninger til telelovens 51 f, stk. 9 nævner således eksplicit kun sparede omkostninger. Side 11/14 Det forhold, at der er tale om et gebyr, som TDC s gensælgere ikke har en reel mulighed for at fravælge eneste mulighed herfor er at undlade at være gensælger betyder efter s vurdering, at indførelsen af et gebyr for gensælgernes brug af Columbus-systemet, er et forsøg på at omgå styrelsens afgørelse af 21. maj Samlet set vurderer derfor, at TDC s opkrævning af gebyr for ordrehåndtering i forbindelse med gensalg ikke er i overensstemmelse med styrelsens afgørelse af 21. maj s samlede vurdering Med henblik på at fastsætte fradragene for sparede omkostninger tager udgangspunkt i de i tabel 4 angivne interval for fradrag for de enkelte tjenestegrupper. Det er på denne baggrund styrelsens vurdering, at intervallerne i tabel 4 giver et grundlag for følgende fradrag: > Oprettelse og abonnement: 23 % > National trafik: 30 % > Trafik udland: 9 % > Kald til mobilnet: 6 % > Opkald til TDC s informationstjenester (113 og 118): 11 % Ovenstående beregninger er imidlertid udført på baggrund af TDC s regnskabsoplysninger for 2006, og dermed også markedssituationen i For at sikre hensynet til stabile priser er en række ændringer på markedet i 2007 og 2008 blevet inddraget:

12 TDC har indført en rabat på 36 kr. ekskl. moms i det månedlige telefonabonnement, svarende til 432 kr. årligt. TDC giver rabatten på linier med delt anvendelse. De sparede omkostninger pr. linie bør ikke være påvirket af denne ændring. TDC s abonnementspris pr. 1. marts 2008 udgør kr. årligt ekskl. moms. TDC har oplyst, at 39,5 % af slutbrugerne har en linie med samproduktion. Hermed vil den gennemsnitlige pris udgøre kr. 3. Med et fradrag på 23 %, svarer dette til 257 kr., svarende til et fradrag på 20 % for abonnementer uden samproduktion (slutbrugerpris på kr.) og 30 % for abonnementer med samproduktion (slutbrugerpris på 854 kr.). Såfremt denne forudsatte andel måtte ændre sig, vil fradragene skulle justeres. Dette kan ske i forbindelse med TDC s årlige fremsendelse af forretningsområderegnskaber. Ændringer vil skulle varsles efter de alm. varslingsprocedurer. traf d. 24. januar 2006 afgørelse overfor TDC, TeliaSonera og SONOFON om nedsættelse af priserne for terminering af trafik i mobilnet. Pr. 1. maj 2006 blev priserne derfor nedsat fra 0,96 kr. til 0,84. kr. Dette giver en gennemsnitspris for 2006 på 0,88 kr. Pr. 1. maj 2008 vil priserne blive nedsat til 0,62 kr. Da det er s forventning, at denne nedsættelse vil blive afspejlet i de gældende slutbrugerpriser, vil fradragene i tabel 4 forøges fra 5-6 % til 6-7 %. Side 12/14 ooo0ooo På baggrund af ovenstående træffer hermed i medfør af 51 f stk. 9 og 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1 i og i medfør af afgørelsen på engrosmarkedet for fastnetaccess (marked 8) følgende AFGØRELSE: TDC A/S skal tilbyde sine gensalgskunder for eksisterende tjenester på fastnetområdet en engrospris på slutbrugertjenester for oprettelse og abonnement, som omfatter de i tabel 1 oplistede tjenester, der svarer til slutbrugerprisen på de pågældende produkter fratrukket 23 %. Det drejer sig om følgende tjenester: > Oprettelse > Flytning > Nummerændring > Fortrydelse ved opsigelse > Henvisning til nyt nr. ifbm. flytning > Sammenmærkning > Spærringer > Direkte nummer (gennemvalg) > Ekstra services > ISDN, supplerende tjenester Fradraget i slutbrugerprisen for abonnementer på linier med samproduktion skal dog udgøre 30 %, mens fradraget i slutbrugerprisen for abonnementer på linier uden samproduktion skal udgøre 20 %. 3 39,5 % af (1.286,4 kr. 432 kr.) og 60,5 % af 1.286,4 kr.

13 TDC A/S skal tilbyde sine gensalgskunder for eksisterende tjenester på fastnetområdet en engrospris på slutbrugertjenesterne national trafik, som omfatter de i tabel 1 oplistede tjenester, der svarer til slutbrugerprisen på de pågældende produkter fratrukket 30 %. Det drejer sig om følgende tjenester: > Danmarkspris > Mod andre operatører med anden takststruktur > Til 16-numre med takst > Til 70-numre, kun trafikdelen > Til 90-numre, kun trafikdelen > Skrivetelefontjenesten TDC A/S skal tilbyde sine gensalgskunder for eksisterende tjenester på fastnetområdet en engrospris på slutbrugertjenesterne trafik udland, som omfatter de i tabel 1 oplistede tjenester, der svarer til slutbrugerprisen på de pågældende produkter fratrukket 9 %. Det drejer sig om følgende tjenester: > Udlandskald, fastnet > Udlandskald, mobilnet Side 13/14 TDC A/S skal tilbyde sine gensalgskunder for eksisterende tjenester på fastnetområdet en engrospris på slutbrugertjenesterne kald til mobilnet, som omfatter de i tabel 1 oplistede tjenester, der svarer til slutbrugerprisen på de pågældende produkter fratrukket 7 %. Det drejer sig om følgende tjenester: > Til mobilnumre TDC A/S skal tilbyde sine gensalgskunder for eksisterende tjenester på fastnetområdet en engrospris på slutbrugertjenesterne kald til informationstjenester (113 og 118), der svarer til slutbrugerprisen på de pågældende produkter fratrukket 11 %. TDC A/S forpligtes, jf. nærværende afgørelse, til at tilbyde ovenstående fradrag med virkning fra 1. juli 2008 og frem til træffer fornyet afgørelse vedrørende fradragene. For så vidt angår TDC A/S gebyrer i forbindelse med tjenesteudbyderaftaler vil disse skulle prisreguleres efter historiske omkostningers metode, jf. telelovens 51 f, stk. 5, nr. 1, jf. stk. 7. Gebyrerne skal være konkret begrundede efter princippet om omkostningskausalitet. TDC A/S påbydes at stoppe opkrævningen af Gebyr for ordrehåndtering, som det fremgår af bilag 2 til TDC s standardtilbud om gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet. I medfør af telelovens 73, stk. 3, skal TDC A/S senest en måned efter, at nærværende afgørelse er blevet truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud. Nærværende afgørelse træder i stedet for s afgørelse af 21. maj 2007 om fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i

14 forbindelse med priskontrol efter metoden slutbrugerprisen korrigeret for sparede omkostninger af TDC s priser for tjenesteudbyderadgang for fastnet. Klagevejledning: s afgørelse kan i medfør af teleloven påklages til Teleklagenævnet, Sekretariatet for Teleklagenævnet, Bredgade 43, 1260 København K. Klagen skal i givet fald indgives skriftligt inden fire uger efter, at denne afgørelse er meddelt selskabet. Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af bekendtgørelse nr. 569 af 18. juni 2004 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på kr. for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. Med venlig hilsen Side 14/14 Frederik Geneser Fuldmægtig

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om ændring af aftale om tjenesteudbyderadgang på fastnettet mellem Tele2 og TDC ( hvilende abonnement ) Tele2 anmodede med brev af 7. juli 2004

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på opgørelsen af et fradrag for sparede omkostninger indhentet dokumentation herfor fra TDC.

IT- og Telestyrelsen har med henblik på opgørelsen af et fradrag for sparede omkostninger indhentet dokumentation herfor fra TDC. TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med priskontrol efter metoden

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Att: Juridisk afdeling Afgørelse efter telelovens 1 76 vedrørende TDC A/S markedsføring om opgradering af bredbånd over for gensolgte bredbåndskunder 20. maj 2008

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt 1 Indledning modtog den 26. november 2009 TDC s nye

Læs mere

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse:

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse: TDC A/S regulering@tdc.dk 30. september 2014 /seyadi-erst Fremsendes alene via e-mail /mobljo-erst Afgørelse om prisen på TDC s gebyr NP SP Håndteringsgebyr Indledning Erhvervsstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia A/S Holmbladsgade 139 2300 København S Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia Danmark (herefter Telia)

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail

TDC A/S Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende standardservice i TDC s standardtilbud om rå kobber/delt rå kobber (marked 4) og Ethernet BSA (marked 5) 1 Indledning TDC A/S (herefter

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej

Læs mere

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC Tele2s indgav den 12. marts 2004 en klage til Konkurrencestyrelsen vedrørende

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet)

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet) TDC A/S regulering@tdc.dk Telia Danmark regulatory@telia.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af KAP-stik 1 Indledning Telia har den 24.

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C 2. juli 2008 Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity har d.

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse om diskrimination i forbindelse med udbetaling af samlerabat I denne afgørelse tages der stilling til Cybercitys

Læs mere

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1.

Telia Danmark Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med. opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Telia Danmark regulatory@telia.dk 19. april 2012 Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning Telia klagede den 24. november

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København K TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Klage fra Cybercity A/S over bundtning af samtrafiktjenesterne indkobling af rå kobber i centraler, herunder

Læs mere

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Teleklagenævnet TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDC AIS' (TDC) klage over IT- og Telestyreisens

Læs mere

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse Telia Danmark regulatory@telia.dk 7. august 2012 Afgørelse vedrørende TDC's produktdefinitioner i forbindelse med den LRAIC-regulerede ydelse opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning

Læs mere

I medfør af telelovens 73, stk. 3, skal TDC senest en måned efter, at denne afgørelse er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud.

I medfør af telelovens 73, stk. 3, skal TDC senest en måned efter, at denne afgørelse er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud. TDC A/S regulering@tdc.dk Telenor A/S regulation@sonofon.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende Telenor A/S (tidligere Cybercity A/S) klage over TDC A/S prissætning af ydelsen fall back 1

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Afgørelse om fastsættelse af maksimalprisen efter LRAIC-metoden over for Mundio Mobile (Denmark) Limited på markedet for mobilterminering

Læs mere

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar.

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 26. januar 2009 om samhusning Indledning Den 19. december 2008 traf afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 15.

Læs mere

Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V. TDC A/S Teglholmsgade København C

Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V. TDC A/S Teglholmsgade København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse efter telelovens 76 om klage fra Cybercity over TDC s påbegyndelse af anvendelse af tillægspriser for standardydelser

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler TDC A/S regulering@tdc.dk 10. oktober 2013 / sunnie, seyadi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler 1. Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 17. september 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over TDC's diskrimination af Tele2 ved varsling af slutbrugerpriser, jf. telelovens 51b

Afgørelse vedr. klage over TDC's diskrimination af Tele2 ved varsling af slutbrugerpriser, jf. telelovens 51b TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Tele2 A/S Gl. Køge landevej 55 2500 Valby Afgørelse vedr. klage over TDC's diskrimination af Tele2 ved varsling af slutbrugerpriser, jf. telelovens 51b Tele2 A/S (Tele2)

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64

TDC A/S Nørregade København C. Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64 TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens 64 har modtaget TDC s brev af 24. januar 2008, hvori selskabet i henhold til s brev

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet

Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet TDC Regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet 1 Indledning fastsætter

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via

TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s standardtilbud af 16. maj 2008 1 om transmissionsydelser på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb

Læs mere

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet AFGØRELSE Sags nr. 2015-1893 26-06-2015 Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S

Læs mere

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet for 2018

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via Mundio Mobile legal@mundio.com Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundio Mobile s mobilnet

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail 23. maj 2012 TDC A/S regulering@tdc.dk /camibo Fremsendes alene via mail RHVRVSSTYRLSN Afgørelse om fastsættelse af WACC for regnskabsåret 2011 i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i

Læs mere

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TeliaSoneras GSM-mobilnet.

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TeliaSoneras GSM-mobilnet. TeliaSonera Danmark A/S Ejby Industrivej 135 2600 Glostrup TeliaSoneras priser for terminering af trafik i GSM-mobilnet har i nærværende afgørelse foretaget en bedste praksis sammenligning baseret på priser

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011 TC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud 12. april 2011 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Den 16. marts 2007 modtog IT- og Telestyrelsen fra TDC et revideret bilag 4 til det omhandlede standardtilbud.

Den 16. marts 2007 modtog IT- og Telestyrelsen fra TDC et revideret bilag 4 til det omhandlede standardtilbud. TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København K Afgørelse vedrørende standardtilbud af 13. marts 2006 om transmissionsydelser (engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb) Indledning

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

Tillægsaftale: Redirigering af udenlandstrafik. til Produkttillæg om Gensalg af mobil tjenester

Tillægsaftale: Redirigering af udenlandstrafik. til Produkttillæg om Gensalg af mobil tjenester Aftale nr.: Til aftale nr.: Dato: Tillægsaftale: Redirigering af udenlandstrafik til Produkttillæg om Gensalg af mobil tjenester mellem og TDC A/S Indholdsfortegnelse 1. Præambel...3 2. Aftalens

Læs mere

-J. L. j (J.oktober 2005. Teleklagenævnet

-J. L. j (J.oktober 2005. Teleklagenævnet ,,~ Teleklagenævnet TDC AIS Juridisk Afdeling Samtrafik - HJS Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 33929700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDCs klage over IT-og

Læs mere

de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51f, stk. 3.

de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. 51f, stk. 3. TC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud Sagsfremstilling TC leverer en række

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V

TDC A/S Nørregade København C. Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC's afvisning af bestillinger af rå kobber-forbindelser, der efterfølgende genbestilles og bekræftes som BSA uden samproduktion

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning Vejledning Februar 2012 Markedskontoret Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder ERHVERVSSTYRELSEN 1. Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan Erhvervsstyrelsen har til hensigt at anvende

Læs mere

Afgørelse vedr. TDC s diskrimination af Tele2 i forbindelse med lanceringen af BSA uden samproduktion

Afgørelse vedr. TDC s diskrimination af Tele2 i forbindelse med lanceringen af BSA uden samproduktion TDC Totalløsninger A/S C/o TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse vedr. TDC s diskrimination af Tele2 i forbindelse med lanceringen af BSA uden samproduktion Tele2 har med brev af 27. februar

Læs mere

Bilag 8: Forretningsgange for Gensalg Fastnet

Bilag 8: Forretningsgange for Gensalg Fastnet Bilag 8: Forretningsgange for Gensalg Fastnet 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2. INDLEDNING... 2 3. FORMÅL... 2 4. DEFINITIONER... 2 5. PROCESSER... 3 5.1. Overdragelse fra TDC til gensælger...

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

Den nærværende dokumentation beskriver opbygningen af prisklemmeværktøjet samt en beskrivelse af data anvendt til beregningerne.

Den nærværende dokumentation beskriver opbygningen af prisklemmeværktøjet samt en beskrivelse af data anvendt til beregningerne. Dokumentation af prisklemmeværktøj Erhvervsstyrelsen har i nærværende udkast til markedsafgørelsen for marked 3a og 3b pålagt TDC en forpligtelse om ikke at iværksætte pris-klemmer, herefter prisklemmeforpligtelsen.

Læs mere

Bilag 1h. Saldospær. Gensalg fastnet bilag 1h Saldospaer v standard doc

Bilag 1h. Saldospær. Gensalg fastnet bilag 1h Saldospaer v standard doc Bilag 1h. Saldospær Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.2. Salgsargumenter... 4 3.2.1. EFU... 4 3.2.2. Målgruppe...

Læs mere

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K TIt 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag indbragt af TDC A/S på vegne af TDC Tele Danmark A/S vedrørende IT-

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende:

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende: Barablu Mobile Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP UK Barablu Mobil Ørestads Boulevard 61, opgang 1(F), 1. sal 2300 København S Fremsendes alene via mail Bedste praksis 3-afgørelse overfor Barablu om

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet AFGØRELSE Sags nr. 2015-388 26-06-2015 Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S T Y R E

Læs mere

1 Indledning. IT- og Telestyrelsen har modtaget høringssvar fra TDC, Telenor og Telia.

1 Indledning. IT- og Telestyrelsen har modtaget høringssvar fra TDC, Telenor og Telia. Notat s høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutning (marked 1), engrosmarkedet for fastnetoriginering (marked 2) og engrosmarkedet for fastnetterminering (marked

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle ændringer som følge

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Fastnet Valg af rabataftale: Sæt kryds Aftaleperiode Forbrug pr. år Fastnet til fastnet Fastnet

Læs mere

Bilag 2: Priser og gebyrer

Bilag 2: Priser og gebyrer Bilag 2: Priser og gebyrer Dette bilag: Udgør bilag 2 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter følgende tidligere bilag: Bilag 2. Priser og Gebyrer hørende til Standardaftalen

Læs mere

1. Priser/Produktnummer Faktablad Produktbeskrivelse... 2

1. Priser/Produktnummer Faktablad Produktbeskrivelse... 2 Bilag 1h: Saldospær Dette bilag: Udgør bilag 1h til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter følgende bilag: Bilag 1h. Saldospær hørende til Standardaftalen for Gensalg

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet Delafgørelse overfor TDC 19. juni 2012 INTRODUKTION 1 Markedsafgørelse I medfør af 41, stk. 1, jf. 40, stk. 1, og 37, stk. 2, i lov nr. 169 af 3.

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå fiber_v_std_220114.docx Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen

Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen E-mail: regulering@tdc.dk Kontor/afdeling Center for Tele Dato 4. december 2017 J nr. 2017-4762 /anl Afgørelse om tilbagekaldelse af tilladelse til

Læs mere

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX Aftale nr.: 8. november 2007 Tillægsaftale om Installationsydelser mellem TDC A/S og XXX 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 3 2. PRÆAMBEL... 4 3. PARTERNE... 4 4. TILLÆGSAFTALENS

Læs mere

Tillægsaftale. vedrørende. Portering af numre. mellem TDC A/S. WakyWaky DK A/S. Option 1. Gensælger med egen OCH-tilslutning

Tillægsaftale. vedrørende. Portering af numre. mellem TDC A/S. WakyWaky DK A/S. Option 1. Gensælger med egen OCH-tilslutning 10. oktober 2007 Tillægsaftale vedrørende Portering af numre mellem TDC A/S og WakyWaky DK A/S Option 1 Gensælger med egen OCH-tilslutning 1.1. BILAGSLISTE 2 2. PRÆAMBEL 3 3. PARTERNE 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Bedste praksis afgørelsen omhandler således ikke terminering af SMS og andre former for dataopkald.

Bedste praksis afgørelsen omhandler således ikke terminering af SMS og andre former for dataopkald. Barablu Mobile Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP UK Barablu Mobil Ørestads Boulevard 61, opgang 1(F), 1. sal 2300 København S Bedste praksis 3-afgørelse af priser for terminering af taletrafik i Barablus

Læs mere

TELIA FASTNET ERHVERV Prisliste

TELIA FASTNET ERHVERV Prisliste Telia Fastnet TELIA FASTNET ERHVERV Prisliste Telia tilbyder erhvervskunder flere typer afregningsmetoder med Telia Fastnet. Vælg mellem Forbrugsafregnet, Flatrate DK eller Flatrate Indland. Forbrugsafregnet

Læs mere

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S Aftale nr.: Dato: Standardaftale om Frit operatørvalg mellem XXX og TDC A/S 1. Aftalens parter 1.1 Denne tillægsaftale er indgået mellem: XXX (Operatøren) og TDC A/S Wholesale Teglholmsgade 3 0900 København

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

Bilag 2a. Priser for samtrafiktjenester

Bilag 2a. Priser for samtrafiktjenester Bilag 2a. Priser for samtrafiktjenester Dette bilag udgør bilag 2a til Produkttillæg for SIP Connect og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag A1: Priser for samtrafiktjenester. 1. Generelle forudsætninger

Læs mere