it-undervisning Se mere på hjemmesiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk"

Transkript

1 Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden

2 Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter et særligt it-pædagogisk koncept, som er udviklet af Bjarne Herskin. det særlige ved konceptet er, at der i undervisningen primært fokuseres på, hvad man kan bruge it til, og hvordan man gør. deltagerne lærer samtidig noget om, hvordan it fungerer, men det er ikke det, der er omdrejningspunktet for undervisningen. Målgruppen for vejledningen er undervisere, der vil gennemføre it-undervisning med udgangspunkt i de principper, som ovenstående koncept bygger på. det er tanken, at vejledningen kan bruges enten til sidemandsoplæring eller som håndbog. Vejledningen indeholder ingen eksempler på undervisningsmaterialer. Sådanne eksempler kan i stedet findes på hvor der også er en mere uddybende beskrivelse af konceptet. Vejledningen er udarbejdet og trykt som led i it- og Telestyrelsens indsats til fremme af udviklingen af borgernes it-færdigheder lær mere om it. den overordnede idé med de materialer, der udvikles som led i lær mere om it initiativet, er, at de skal kunne genbruges af andre undervisere. derfor lægges der i vejledningen vægt på, hvordan man som underviser kan dokumentere sin planlægning, så andre kan bruge undervisningsmaterialerne efterfølgende. Lær mere om it initiativet er nærmere beskrevet på

3 Undervisningens forløb Selve undervisningen bygges op omkring såkaldte Hands-On lektioner, der typisk har en varighed af ca. 40 minutter. lektionerne består af et oplæg fra underviserens side samt en opgavefase, hvor deltagerne med udgangspunkt i en opgaveseddel og en navigationsseddel selv arbejder med det, de er blevet præsenteret for. en lektion afsluttes med en opsamling fra underviserens side. et samlet kursus består således af en række Hands-On lektioner, der hver især består af et oplæg, en opgavefase og en opsamlingsfase. OpLægget (Varighed minutter) p1 problemfasen: formidling af et situationseksempel. fortæl en god, konkret historie, som får deltagerne til at erkende behovet for at lære noget om emnet! p2 principfasen: formidling via visualisering og eksempler. Tegn principperne på tavle sammen med evt. stiliserede skærmbilleder! p3 procedureoverbliksfasen: formidling via kasser på flipover. giv deltagerne et konkret overblik ( helikopterperspektiv ) uden detaljer! OpgavefaSen (Varighed minutter) Opgaven skal være en naturlig, dagligdags handling, det vil sige, at den ikke må være for simpel. Opgaveseddel navigationsseddel deltagerne skal helst være selvhjulpne, så hjælp til selvhjælp er bedre end hjælpsomhed, når de løser deres opgaver. OpSamLingSfaSen (Varighed 5-10 minutter) principielle spørgsmål fif relation til deltagernes egen praksis Vejledning i planlægning af it-undervisning 1

4 planlægningens faser og produkter planlægningen af de enkelte Hands-On lektioner omfatter dels dokumentation af lektionens indhold og forløb, dels udarbejdelse af materialer. er der tale om komplekse emner, skal de indledningsvis deles op i mindre enheder, der hver for sig planlægges og gennemføres som en enkelt Hands-On lektion. undervejs i planlægningen dokumenteres forløbet foreløbigt i et manuskript. Manuskriptet indeholder tre kolonner, hvoraf den første angiver, hvilken fase der er tale om. den anden indeholder en beskrivelse, mens der i den tredje kolonne er henvisninger til de visuelle virkemidler, der skal anvendes. Manuskriptet justeres endeligt til efter en test af lektionen. ud over manuskriptet udarbejdes en navigationsseddel og en opgaveseddel, som deltagerne får udleveret, når de skal i gang med løsning af opgaverne. de enkelte faser og produkter uddybes efterfølgende i hvert sit afsnit. 2 Vejledning i planlægning af it-undervisning

5 faser produkter OpLæg (p1) problemfasen i problemfasen skal man indledningsvis overveje: 1. Hvad er deltagernes situation? 2. i hvilke situationer har deltagerne behov for det, de skal lære i denne lektion? 3. Hvilke pointer skal få deltagerne til at forstå behovet? 4. Hvad skal historien vise deltagerne? 5. Hvordan skal historien fremføres? produktet er en konkret hverdagshistorie af ca. et minuts varighed. Historien skal anskueliggøre, hvad man kan få ud af at besidde den eller de it-færdigheder, der er omdrejningspunktet for lektionen. OpLæg (p2) principfasen den sværeste og vigtigste del af planlægningen er at finde de pointer, som deltagerne skal forstå og dernæst at udvikle visuelle forklaringer, som underbygger forståelsen. i planlægningen skal man afklare: 1. Hvilke pointer skal deltagerne forstå? 2. Hvordan skal pointerne eksemplificeres og visualiseres? 3. Hvilke medier skal anvendes? principfasen dokumenteres i manuskriptet med beskrivelser af pointerne og de forklaringer, der skal understøtte dem. Herudover henvises der til de visuelle virkemidler, der skal understøtte forklaringerne. OpLæg (p3) procedureoverbliksfasen i planlægningen giver det et godt overblik, hvis man udarbejder procedureoverblikket, før man planlægger principfasen. Her skal man afklare: 1. Hvilke trin skal indgå? 2. Hvilket design skal procedureoverblikket have? et procedureoverblik er en illustration over de trin, deltagerne skal igennem, når de selv skal arbejde med emnet. procedureoverblikket illustreres ved kasser, som er forbundet med streger. OpgavefaSen Til opgavefasen udvikles materialer, som deltagerne kan anvende under deres løsning af opgaver. under denne del af planlægningen skal man overveje: 1. Hvad skal deltagerne vide for selv at kunne gennemføre opgaven? 2. Hvordan skal opgaven / opgaverne udformes? der udarbejdes en såkaldt navigationsseddel og en opgaveseddel til deltagerne. OpSamLingSfaSen når deltagerne er færdige med opgaveløsningen, er de meget modtagelige over for information. det er vigtigt at udnytte dette i opsamlingsfasen til at samle op på evt. spørgsmål og give deltagerne yderligere information og fif. i manuskriptet kan man notere evt. yderligere information eller fif, der ikke er plads til i præsentationen. DOkUmentatiOn, test Og justering når en lektion er færdigudviklet, skal den testes live og justeres. et tilrettet manuskript. Vejledning i planlægning af it-undervisning 3

6 P1 planlægning af problemfasen OpLæg (p1) problemfasen i problemfasen skal man indledningsvis overveje: produktet er en konkret hverdags- 1. Hvad er deltagernes situation? historie, som anskueliggør, hvad man 2. i hvilke situationer har deltagerne behov for det, de skal kan få ud af at besidde den eller de itlære i denne lektion? færdigheder, der er omdrejningspunktet 3. Hvilke pointer skal få deltagerne til at forstå behovet? for lektionen. 4. Hvad skal historien vise deltagerne? 5. Hvordan skal historien fremføres? dagligdag. Historien skal således skabe en ople- velse af relevans, og hvis der er markante fordele ved den it-løsning, de skal undervises i, så skal dette naturligvis også fremgå. Virkemidlet er et konkret eksempel i form af en historie fra dagligdagen. Historien skal vise behovet for de it-færdigheder, som den konkrete Hands-On lektion handler om. Formålet med den første fase i oplægget (P1) er at motivere deltagerne ved at fortælle en konkret historie. Historien skal tage udgangspunkt i deres dagligdag og vise nytten af det, de skal lære, i stedet for at fokusere på systemet for systemets egen skyld. Deltagerne skal med det samme kunne relatere det, de skal lære, til deres nuværende og fremtidige DeSign af problemfasen det er vigtigt, at historien er problemorienteret, så deltagerne kan se behovet. Historien skal være så realistisk som mulig, så virker den bedre på deltagerne. der skal altså indgå konkrete aktører opdigtede eller fra det virkelige liv. Historien skal også bruges til eksemplificering i principfasen, så det er vigtigt, at den designes, så den leder hen til de aspekter, der skal frem i denne fase. det skal overvejes, om historien skal understøttes af en visualisering, som illustrerer pointerne, f.eks. hvor besværlig en given opgave har været indtil nu. Visualiseringen af historien gør det enklere for andre undervisere at bruge materialet. gennemgangen jo mere konkret historien er, jo lettere er det at fortælle den på en levende måde. Historien fortælles ofte ved hjælp af ord alene, men der kan anvendes visualiseringer. 4 Vejledning i planlægning af it-undervisning

7 P2 Planlægning af principfasen Oplæg (P2) Principfasen Den sværeste og vigtigste del af planlægningen er at finde de pointer, som deltagerne skal forstå og dernæst at udvikle visuelle forklaringer, som underbygger forståelsen. I planlægningen skal man afklare: 1. Hvilke pointer skal deltagerne forstå? 2. Hvordan skal pointerne eksemplificeres og visualiseres? 3. Hvilke medier skal anvendes? Principfasen dokumenteres i manuskriptet med beskrivelser af pointerne og de forklaringer, der skal understøtte dem. Herudover henvises der til de visuelle virkemidler, der skal understøtte forklaringerne. Formålet med principfasen er at give deltagerne en overordnet forståelse for det, de skal lære. Denne fase er den vigtigste del af oplægget, fordi principforståelsen er forudsætningen for, at deltagerne bliver selvhjulpne. Det er ofte en vanskelig proces at identificere de principper, der vil medvirke til at skabe forståelse hos deltagerne. Samtidig kan det være vanskeligt at adskille principper og procedure. Udgangspunktet for planlægningen er at identificere de pointer, som deltagerne skal forstå og dernæst udvikle principforklaringer, som understøtter pointerne. Basisvirkemidlet i principfasen er visuelle forklaringer, som er enkle og kan forstås af alle deltagere, uanset deres forskellige forudsætninger. Design af Principfasen De vigtigste pointer og principper skal identificeres og rækkefølgen fastlægges. Der udarbejdes visuelle virkemidler, som illustrerer principperne. Normalt skal den visuelle forklaring opbygges gradvis, så der præsenteres en enkelt pointe ad gangen. Farvesymbolik er med til at skabe forståelse og sammenhæng. Pointer og principper dokumenteres i manuskriptet. Der henvises i manuskriptet til visuelle virkemidler, som dokumenteres og nummereres i et dokument for sig. Eksempler på principper Hvordan det kan lade sig gøre at sende en . Forskellen på en adresse og en webadresse. Hvordan en simpel Google-søgning fungerer. Hvordan browserens skærmbillede er opbygget. Gennemgangen Det er en stor fordel, hvis principforklaringen tager udgangspunkt i det konkrete, problemorienterede eksempel fra P1. Pointer og principper illustreres løbende via visualiseringer på tavlen. Det er vigtigt på forhånd at træne formuleringen af pointerne. Vejledning i planlægning af it-undervisning 5

8 p3 planlægning af procedureoverbliksfasen OpLæg (p3) procedureoverbliksfasen i planlægningen giver det et godt overblik, hvis man udarbej- et procedureoverblik er en illustration der procedureoverblikket, før man planlægger principfasen. over de trin, deltagerne skal igennem, Her skal man afklare: når de selv skal arbejde med emnet. 1. Hvilke trin skal indgå? procedureoverblikket illustreres ved 2. Hvilket design skal procedureoverblikket have? kasser, som er forbundet med streger. aktiviteter er, så deltagerne forstår, hvad de skal i gang med. I planlægningsfasen er det en fordel at udarbejde procedureoverblikket før principfasen, fordi det giver et godt overblik, som kan bruges til at struk- turere opbygningen af principfasen efter. Formålet med procedureoverbliksfasen er at give deltagerne et overblik over, hvilke logiske trin de skal igennem, før de skal løse deres opgave. Dette får de i visuel form via kasser, der gerne må være understøttet af farvesymbolik. Trinene siger ikke noget om, hvor mange skærmbilleder, deltagerne skal igennem, når de arbejder med opgaven. De fokuserer derimod på, hvad formålet med de enkelte DeSign af procedureoverbliksfasen Overblikket indeholder typisk 4-6 kasser. Teksten i kasserne skal give en umiddelbar forståelse for den logiske handling, deltagerne skal igennem. Teksten i kasserne er oftest et enkelt udsagnsord. der kan bruges farvesymbolik til at fremhæve pointerne. Stiplede kasser kan anvendes til at symbolisere, at en fase ikke optræder hver gang. Stiplede pile kan bruges til at symbolisere, at man kan gå tilbage til en tidligere handling. det er dog vigtigt for overskuelighedens skyld, at man ikke bruger for mange pile! gennemgangen procedureoverblikket tegnes på en flipover eller en tavle, før lektionen går i gang. procedureoverblikket gennemgås for deltagerne, før de skal løse deres opgaver. Trinene skal gennemgås hurtigt for at give deltagerne et overblik. Man skal undlade henvisninger til, hvad deltagerne skal klikke på, når de sidder ved computeren. det er en fordel, hvis man kan få procedureoverblikket til at spille sammen med de illustrationer, man laver til principforklaringen på tavlen, f.eks. via farvesymbolik. det er vigtigt at lade procedureoverblikket blive stående på tavlen, så deltagerne altid har mulighed for at kaste et blik på det, hvis de bliver i tvivl om det næste skridt, de skal tage, under opgaveløsningen. i nogle tilfælde er det hensigtsmæssigt at gennemgå procedureoverblikket før principforklaringen. i disse tilfælde er det ekstra vigtigt at give et hurtigt overblik og undlade at gå i detaljer. 6 Vejledning i planlægning af it-undervisning

9 planlægning af OpgavefaSen der udarbejdes en såkaldt navigations- seddel og en opgaveseddel til deltagerne. OpgavefaSen Til opgavefasen udvikles materialer, som deltagerne kan anvende under deres løsning af opgaver. under denne del af planlægningen skal man overveje: 1. Hvad skal deltagerne vide for selv at kunne gennemføre opgaven? 2. Hvordan skal opgaven / opgaverne udformes? Deltagerne får to redskaber til brug for opgaveløs- ningen, nemlig en navigationsseddel og en opgave- seddel. Formålet med opgavefasen er, at deltagerne selvstændigt arbejder med det, de har lært. Hvis de har behov for hjælp til opgaveløsningen, skal hjælpen være hjælp til selvhjælp, så deltagerne ikke bliver afhængige af støtte fra en underviser. intentionen med en navigationsseddel: 1. Skal kunne bruges både i kursussammenhæng og i dagligdagen. 2. Skal medvirke til at gøre deltagerne selvhjulpne, hvilket vil sige, at de skal kunne klare problemerne uden hjælp fra underviser eller superbruger. 3. Skal skabe overblik. 4. Skal udelukkende medtage de informationer, som deltagerne ikke selv kan finde eller forstå på skærmen. DeSign 1. navigationssedlen indeholder normalt ikke skærmbilleder. 2. forskellige typer af information placeres forskellige steder: Overskriften fortæller, i hvilke situationer navigationssedlen skal anvendes. første kolonne giver deltagerne et procedureoverblik over opgavens logiske faser. anden kolonne giver eller understøtter deltagernes forståelse. Tredje kolonne informerer om, hvordan man navigerer i systemet. 3. navigationssedler fylder normalt maks. 1 a4 side. 4. navigationssedlen må ikke være designet præcis til den opgave, deltagerne får på kurset, men skal kunne bruges på alle tilsvarende opgaver. gennemgangen Vis deltagerne, hvordan de bruger navigationssedlen, når de beder om hjælp under opgaveløsningen. Vejledning i planlægning af it-undervisning 7

10 planlægning af OpSamLingSfaSen OpSamLingSfaSen når deltagerne er færdige med opgaveløsningen, er de meget modtagelige for information. det er vigtigt at udnytte dette i opsamlingsfasen til at samle op på evt. spørgsmål og give deltagerne yderligere information. i manuskriptet kan man notere evt. yderligere information eller fif, der ikke er plads til i præsentationen. Andre gange vil man også bruge opsamlingen til at give deltagerne nogle supplerende principfor- klaringer i form af såkaldte minimoduler. Disse princip forklaringer svarer fuldstændig til dem, man præsenterer inden opgavefasen, men de er typisk mindre i omfang. Det er vigtigt, at der også her arbejdes med visuelle forklaringer. Formålet med opsamlingsfasen er at besvare og uddybe evt. spørgsmål, som er relevante for alle, samt at komme med yderligere fif, der ikke var plads til i præsentationen. De 5-10 minutters opsamling kan naturligvis ikke planlægges lige så detaljeret som oplægget, fordi opsamlingen i stor udstrækning er afhængig af de spørgsmål, der kommer fra kursusdeltagerne. Nogle gange vil opsamlingen alene bestå af en drøftelse af disse spørgsmål, suppleret med nogle fif. Den bedste løsning er, hvis de visuelle forklaringer i opsamlingen kan bygge videre på de visualiserin- ger, som man har benyttet i oplægget. Dels sparer det tid, dels skaber det en sammenhæng i forklaringerne, som gør dem lettere forståelige. DOkUmentatiOn Og justering når en lektion er færdigudviklet, skal den altid testes live og efterfølgende justeres. det anbefales, at der arbejdes efter følgende skabelon: foreløbig DOkUmentatiOn i form af manuskript afprøvning Live justering endelig DOkUmentatiOn formålet med den foreløbige dokumentation er alene at sikre, at man kan gennemføre afprøvningen efter planen. Hvor meget dokumentation dette kræver, er meget individuelt. Typisk tester man kun selve oplægget. intentionen er at sikre, at forklaringerne, og dermed værktøjerne, fungerer efter hensigten. på baggrund af de erfaringer, der er høstet i forbindelse med afprøvningen, justeres lektionen. Hvis der er tale om større ændringer, er det en god idé at teste en gang til. når lektionen er faldet helt på plads, skal den dokumenteres så godt, at andre undervisere kan genbruge hele eller dele af lektionen.

11 DOkUmentatiOn Og genbrug at forstå de pædagogiske idéer, der ligger bag materialet. Hvis nye under- visere skal genbruge materiale, som andre har udviklet, kræver det tre ting: normalt er det meget svært at bruge undervisningsmateriale, som andre har udviklet. dels fordi dokumentationen ofte er mangelfuld, dels fordi det er svært, for ikke at sige umuligt, 1. et Specifikt pædagogisk koncept Hvis det undervisningsmateriale, der udvikles, følger et helt specifikt pædagogisk koncept, kan den, der skal genbruge materialet, langt lettere afkode de pædagogiske idéer, som er indlejret i materialet. Med andre ord har de, der udvikler materialet, og de, der bruger materialet, samme pædagogiske referenceramme. 2. en høj pædagogisk kvalitet Hvis et undervisningsmateriale ikke har en høj pædagogisk kvalitet, vil det skabe problemer for de undervisere, der skal genanvende materialet. det er derfor vigtigt, at alle lektioner testes og evalueres af en bred gruppe af undervisere og efterfølgende justeres, inden de dokumenteres endeligt. 3. en grundig DOkUmentatiOn Manuskriptmetoden sikrer, at nye undervisere, som skal genbruge materialet, præcist forstår, hvordan materialet skal anvendes. Manuskriptet beskriver indhold og pointer, mens dokumentationen af visualiseringerne specificerer, hvordan forklaringerne skal fremføres. det er vigtigt at bemærke, at manuskriptet skal anvendes i forberedelsesfasen, men absolut ikke som et talemanuskript i selve undervisningssituationen. Vejledning i planlægning af it-undervisning 9

12 hvem står bag it-formidler? It-formidler er en del af et netværkssamarbejde, der går under navnet Lær mere om it. Lær mere om it består af en række af organisationer, der har fundet sammen om det fælles mål at give enhver borger i Danmark mulighed for at lære at bruge it. udgivet af it- og Telestyrelsen Tekst: Bjarne Herskin design: essensen.com foto: lennart Søgård-Høyer Tryk: litotryk, kbh isbn: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling IT- og Telestyrelsen AOF Danmark Bibliotekarforbundet Bibliotekschefforeningen Borgerservice Danmark Danmarks Biblioteksforening Dansk IT Dansk Metal KL Styrelsen for Bibliotek og Medier Ældremobiliseringen + mange flere

Det it-pædagogiske koncept

Det it-pædagogiske koncept Det it-pædagogiske koncept mindre formidling, mere læring En metode til formidling af it - udviklet af Bjarne Herskin 2 Det handler om at skabe selvhjulpne kursusdeltagere Det it-pædagogiske koncept er

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Formidling og undervisning - MBK A/S

Formidling og undervisning - MBK A/S Jeg skal undervise mine kollegaer eller folk udefra. Jeg bruger for megen tid på forberedelsen. Mine tilhørere har svært ved at forstå, hvad jeg mener. Jeg drukner i detaljer, bliver nervøs og mister overblikket.

Læs mere

Kapitel 1 Problemer på brugerkurser

Kapitel 1 Problemer på brugerkurser Kapitel 1 Problemer på brugerkurser Stort set alle medarbejdere i danske virksomheder har prøvet at være på brugerkurser, de fleste endda rigtig mange gange. Desværre er der stadig hvert år hundredtusindvis

Læs mere

Whiteboard eller PowerPoint?

Whiteboard eller PowerPoint? Whiteboard eller PowerPoint? Mette Winther Herskin og Bjarne Herskin, teach to teach, 2013 Er vi bare old school? Visuelle forklaringer er en helt central del af Herskin-metoden og ikke nok med, at forklaringerne

Læs mere

Er der stadig behov for brugeruddannelse?

Er der stadig behov for brugeruddannelse? Er der stadig behov for brugeruddannelse? Bjarne Herskin, teach to teach, 2013 ER DET NØDVENDIGT MED BRUGERUDDANNELSE ANNO 2013? Er det virkelig stadig relevant at afholde it-brugerkurser. Er vi ikke nået

Læs mere

E-læringsprogrammet Mindfulness i Skolen

E-læringsprogrammet Mindfulness i Skolen E-læringsprogrammet Mindfulness i Skolen Manual til læringsplatform og sideopbygning af Rikke Braren Lauritzen & Trine Gjerløff Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Login... 3 Ord- og symbolforklaring...

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

KOMPETENT KOMMUNIKATION

KOMPETENT KOMMUNIKATION KOMPETENT KOMMUNIKATION Kræves det, at eleverne kommunikerer deres egne idéer vedrørende et koncept eller et emne? Skal kommunikationen understøttes med beviser og være designet med tanke på et bestemt

Læs mere

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger MØDEREFERAT Kontaktudvalget for den digitale borger 24. september 2009 Eva Sønderstrup-Andersen Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte telefon: 33 73 33 59 Møde den 27. august 2009 i Styrelsen

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Inspiration til arbejdet med mål og tegn på læring

Inspiration til arbejdet med mål og tegn på læring Inspiration til arbejdet med mål og tegn på læring Denne tekst er tænkt som en inspiration til det pædagogiske personale i dagtilbud og deres fælles og systematiske arbejde med at sætte mål og identificere

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Koncep tfor slutbr ugerud dansls e

Koncep tfor slutbr ugerud dansls e Koncep tfor slutbr ugerud dansls e Koncept og strategi for slutbrugeruddannelse Baggrundsnotat Kompetenceprojektets deltagere Aske Dahl Sløk (HUM) Jeppe Seirup (STUF) Nina Gøtzche Thiele (SAM) Jette Larsen

Læs mere

Rettevejledning til skriveøvelser

Rettevejledning til skriveøvelser Rettevejledning til skriveøvelser Innovation & Teknologi, E2015 Retteguiden har to formål: 1) at tydeliggøre kriterierne for en god akademisk opgave og 2) at forbedre kvaliteten af den feedback forfatteren

Læs mere

SMITTE_modellen. SMTTE-modellen er aktivitetsbetonet og har således fodfæste i praksis.

SMITTE_modellen. SMTTE-modellen er aktivitetsbetonet og har således fodfæste i praksis. SMITTE_modellen Inden for de seneste år er der i stigende grad kommet fokus på vigtigheden af at kvalitetssikre det pædagogiske arbejde i de danske dagtilbud. Kvalitetssikringen kan foregå på mange måder,

Læs mere

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at komme med oplæg på møder, præsentere

Læs mere

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at fremlægge sager på møder, præsentere

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Tekniske Gymnasium HTX Kommunikation/IT

Læs mere

Undervisning af bred almen karakter på frie kostskoler

Undervisning af bred almen karakter på frie kostskoler Undervisning af bred almen karakter på frie kostskoler På frie kostskoler (højskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler) skal undervisningen have en bred almen karakter. I forbindelse

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten.

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten. ESDH Specialisten Produkter og priser 2010 2011 www.esdh specialisten.dk Grundkurser Målgruppe: Slutbrugere Varighed: 1 dag Et typisk grundkursus varer en dag. Alle kurser tilpasses kundens organisation.

Læs mere

En guide til Den gode kursusbeskrivelse

En guide til Den gode kursusbeskrivelse En guide til Den gode kursusbeskrivelse 1. Hvorfor dette arbejde? 2. Hvad siger brugerne? 3. Ind i og rundt om guiden o Fra behov til AMU-kursus o Taksonomi o Sprog Hvorfor dette arbejde? Brugerne ønsker

Læs mere

Praktisk innovation - sådan!

Praktisk innovation - sådan! Praktisk innovation - sådan! Stil skarpt på problemet og find løsninger der virker Praktisk innovationsforløb på 12 lektioner Grundskolens 6. til 10. klasse Natur- og samfundsfag Opfinderrådgivningen 2011

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af Marianne og Mogens Brandt Jensen NIVEAU: 7.-9. klasse Denne vejledning er en introduktion til forløbet Instruktion 1 i iskriv.dk til overbygningen. Vejledningen gennemgår og uddyber det forløb, eleverne

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

PowerPoint brugt rigtigt - MBK A/S

PowerPoint brugt rigtigt - MBK A/S Vil du være god til at bruge PowerPoint? Vil du undgå kedelige slides, som du læser op af? Vil du have grundværktøjer og forståelse af PowerPoint? Vil du have et godt kursusmateriale, som du kan slå op

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d.

Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje. Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Undervisningsdifferentiering - fælles mål, forskellige veje Bodil Nielsen Lektor, ph.d. Fælles Mål som udgangspunkt for elevernes medbestemmelse for kollegialt samarbejde for vurdering af undervisningsmidler

Læs mere

Projektindlevering, del 2, Teknologiopgaven bruges som forberedelse i forhold til bedømmelsen af teknologiprisen.

Projektindlevering, del 2, Teknologiopgaven bruges som forberedelse i forhold til bedømmelsen af teknologiprisen. TEKNISK TEKNOLOGI BEDØMMING MODELL 1. Lag Hold nr: nr: Lagets Holdets alder: Lag Hold navn: Teknologiprisen Forslag Fri vurdering til spørsmål Konstruktion & design Funktionelle værktøjer Programmeringskundskab

Læs mere

PROJEKTFORMIDLING. 6 mm i SLP Lars Peter Jensen. efter forlag af Jette Egelund Holgaard. (I bedes sætte jer gruppevis) Dagsorden for i dag

PROJEKTFORMIDLING. 6 mm i SLP Lars Peter Jensen. efter forlag af Jette Egelund Holgaard. (I bedes sætte jer gruppevis) Dagsorden for i dag PROJEKTFORMIDLING 6 mm i SLP Lars Peter Jensen efter forlag af Jette Egelund Holgaard (I bedes sætte jer gruppevis) 1 Dagsorden for i dag Forelæsnings- og øvelsestema: Hvad er god skriftlig formidling

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole SMTTE-Modellen SMTTE - modellen har sit udgangspunkt i Pædagogisk Center i Kristiansand i Norge, og er i Danmark bl.a. beskrevet af Frode Boye Andersen

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

[REDSKABER i evalueringsarbejdet]

[REDSKABER i evalueringsarbejdet] [REDSKABER i evalueringsarbejdet] 1 [REDSKABER i evalueringsarbejdet] På de næste sider har vi indsat redskaber skabeloner, vejledninger og forklaringer som kan støtte dit arbejde med evaluering af elevers

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Aktørinvolvering. Benyt jer af følgende to redskaber i kronologisk rækkefølge: Aktøroverblik Aktørmøder. Fase 4 Fasebeskrivelse

Aktørinvolvering. Benyt jer af følgende to redskaber i kronologisk rækkefølge: Aktøroverblik Aktørmøder. Fase 4 Fasebeskrivelse Nu er det tid til at involvere de eksterne aktører, som er potentielle deltagere i initiativet. Det kræver særlig forberedelse at tage kontakt til aktørerne i et co-creation initiativ. I Fase 4 skabes

Læs mere

MØDEREFERAT. Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger.

MØDEREFERAT. Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger. MØDEREFERAT 12. marts 2010 Sagsnr: 2007-003410 Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3359 Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger. Til stede: Christer

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk jdf DIALOGVÆRKTØJ Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Forord Det er LO-fagbevægelsens politiske vision, at samfundet skal udvikle sig i en bæredygtig

Læs mere

Fællesseminar STU Viborg Kommune. Golf Hotel Viborg Lørdag d. 14. marts 2015

Fællesseminar STU Viborg Kommune. Golf Hotel Viborg Lørdag d. 14. marts 2015 Fællesseminar STU Viborg Kommune Golf Hotel Viborg Lørdag d. 14. marts 2015 Velkomst v. Kim PRÆSENTATION AF MADS OG THOMAS RAMMESÆTNING Forløbets formål Formålet med forløbet er at træne og kvalificere

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE 1 Forord Den danske befolknings it-færdigheder bliver stadigt bedre, og andelen af it-brugere er stigende fra år til år. Men ikke alle borgere i Danmark er lige

Læs mere

INNOVATION. BLOGS. KU. DK

INNOVATION. BLOGS. KU. DK $ SPØRGEGUIDE TIL BRUGERTEST INNOVATION. BLOGS. KU. DK Katapult og Katalyst interviewer ca. 8 brugere af innovation.blogs.ku.dk for at samle viden om deres adfærd og behov i relationen til udvikling og

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Guide til tryghedsvandringer

Guide til tryghedsvandringer Forfatter: Tine Sønderby. Guide til tryghedsvandringer S. 1 / 14 Lokale aktører Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup ISBN: 978-87-92966-10-0 April 2013 S. 2 / 14 Kopiering er tilladt

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR GANG

PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR GANG PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR 2014 2. GANG SARAH ROBINSON SROBIN@TDM..DK PROGRAM GANG 1-3 1. torsdag den 21. aug. kl. 13.00-16.00 Instruktorrollen og læreprocesser 2. torsdag den 28. aug.

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

Gruppeudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Gruppeudviklingssamtaler på Københavns Universitet Gruppeudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisation September 2009 GRUS-koncept GRUS er en organiseret gruppesamtale af nogle timers varighed, der kan sikre sammenhæng mellem enhedens

Læs mere

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner

Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner Fagbog om kæledyr - 2. klasse - 30 lektioner FRA FÆLLES MÅL Kompetanceområde: Fremstilling Kompetancemål: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billeder i nære og velkendte situationer. Færdigheds-

Læs mere

Pædagogisk kursus for instruktorer gang. Gry Sandholm Jensen

Pædagogisk kursus for instruktorer gang. Gry Sandholm Jensen Pædagogisk kursus for instruktorer 2013 2. gang Gry Sandholm Jensen Fra sidste gang Uklare punkter fra sidste gang: 1. De studerendes forberedelse og motivation Forventningsafstemning med både VIP og de

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

Test af Repræsentationssystemer

Test af Repræsentationssystemer Test af Repræsentationssystemer Identificér dit foretrukne repræsentationssystem Testen kan give dig et fingerpeg om din måde at bruge dine sanser/repræsentationssystemer på, og samtidig kan du finde dine

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 6 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 6 3.1.1 MODTAGERORIENTERET SPROG...

Læs mere

Design dit eget computerspil med Kodu

Design dit eget computerspil med Kodu Design dit eget computerspil med Kodu I sensommeren var vi to CFU-konsulenter ude i SFO en på Borup Ris Skolens Grønbro-afdeling. Her var vi sammen med børnene for at få erfaringer i arbejdet med platformen

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

YouYonder. så husker du det du lærer

YouYonder. så husker du det du lærer YouYonder så husker du det du lærer Lidt om kunsten at tage effektive noter Hvis du læser en artikel på internettet, ser en video, læser en bog eller hører et foredrag, så vil du kunne øge dit udbytte

Læs mere

1. møde i kontaktudvalget for den digitale borger 29. januar 2009

1. møde i kontaktudvalget for den digitale borger 29. januar 2009 25. februar 2009 Eva Sønderstrup-Andersen Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3359 1. møde i kontaktudvalget for den digitale borger 29. januar 2009 Deltagere: Henriette Eskelund-Hansen,

Læs mere

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14 DI-version 2015-04-14 Audit Alle rettigheder tilhører DI 3-2-1 - Audit - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-14 side 1 af 11 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Rapporten vil beskrive : 1) Tilrettelæggelse af undervisningen 2) Gennemførelsen af undervisningen 3) Undervisningsmateriale/Litteratur 4) Erfaringsopsamling,

Læs mere

Interaktiv filmanalyse

Interaktiv filmanalyse Interaktiv filmanalyse Analyse af levende billeder med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Sådan opretter du kursusforløb. Vejledning til virksomheder og skoler

Sådan opretter du kursusforløb. Vejledning til virksomheder og skoler Sådan opretter du kursusforløb Vejledning til virksomheder og skoler 2 Som bruger på amukurs.dk kan du skræddersy efteruddannelse til medarbejdere og kursister Med mere end 3.000 kurser, kan det være svært

Læs mere

Indsæt Billede Fra fil her. Et satspuljeprojekt i 10 kommuner. Annette Poulsen

Indsæt Billede Fra fil her. Et satspuljeprojekt i 10 kommuner. Annette Poulsen Indsæt Billede Fra fil her Indsæt Billede Fra fil her Et satspuljeprojekt i 10 kommuner Annette Poulsen Forældreuddannelsesprogram udviklet og afholdt med midler fra satspuljen 2010 2013 som et supplement

Læs mere

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven:

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven: Side 1 SPIL med tidsplan Formål: arbejde selvstændigt og sammen med andre i større problembaserede projektforløb og anvende metode til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforløbet dokumentere og

Læs mere

Grafisk facilitering

Grafisk facilitering Grafisk facilitering Tegn dig til bedre formidling, møder og processer Vil du gerne styrke jeres kommunikation og det engagerede følgeskab omkring beslutninger i din organisation? Ser du ofte, at skriftlige

Læs mere

Procedure for evaluering

Procedure for evaluering Procedure for evaluering Evaluering af et undervisningsforløb indeholder tre elementer. Ved undervisningens start orienteres de studerende om indhold og mål for faget, og de har mulighed for at redegøre

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2014 2017

Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Digitaliseringsstrategi 2014 2017 Skole og Institutioner 0-18 år www.ballerup.dk Hvorfor? Hvorfor skal vi have en ny strategi og en samlet strategi 0-18 år? Ét fælles IT-fagligt grundlag for 0-18 år som

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com Introduktion Formålet med dette undervisningsforløb er at arbejde med elever på mellemtrinet på en ny og spændende måde. Elevmaterialet består af en wikispace, som er en 2.0 baseret hjemmeside, hvor samarbejde

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Resultater af prototypetesten

Resultater af prototypetesten Resultater af prototypetesten Vi har prototypetestet use casene 1, 2, 4 og 5 1. For at undersøge, om vores prototypetest var forståelig for brugerne afholdt vi først en pilottest med en testperson for

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Unge på kanten af arbejdsmarkedet.

Unge på kanten af arbejdsmarkedet. Unge på kanten af arbejdsmarkedet. Dette kursusforløb henvender sig til dig der arbejder med unge med særlige behov, som er på kanten af enten arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Dit job kan være,

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved møder

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved møder Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved møder Nr. 47 532 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November 2012

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS6, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Motivation Factor Job & Education

Motivation Factor Job & Education Styrk trivslen og motivationen - hos jeres målgruppe og jer selv! Motivation Factor Job & Education Sommerrabat på kurser, der afholdes internt i juni, august eller september 2015 3 dages internt kursus

Læs mere

C.V. delen. Planlægning Curriculum Vitæ: Indhold

C.V. delen. Planlægning Curriculum Vitæ: Indhold C.V. delen Planlægning Curriculum Vitæ: Indhold Et CV er iflg. Wikipedia: Kort levnedsskildring, der oplyser om uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som anvendes i forbindelse med skriftlige

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere