it-undervisning Se mere på hjemmesiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk"

Transkript

1 Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden

2 Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter et særligt it-pædagogisk koncept, som er udviklet af Bjarne Herskin. det særlige ved konceptet er, at der i undervisningen primært fokuseres på, hvad man kan bruge it til, og hvordan man gør. deltagerne lærer samtidig noget om, hvordan it fungerer, men det er ikke det, der er omdrejningspunktet for undervisningen. Målgruppen for vejledningen er undervisere, der vil gennemføre it-undervisning med udgangspunkt i de principper, som ovenstående koncept bygger på. det er tanken, at vejledningen kan bruges enten til sidemandsoplæring eller som håndbog. Vejledningen indeholder ingen eksempler på undervisningsmaterialer. Sådanne eksempler kan i stedet findes på hvor der også er en mere uddybende beskrivelse af konceptet. Vejledningen er udarbejdet og trykt som led i it- og Telestyrelsens indsats til fremme af udviklingen af borgernes it-færdigheder lær mere om it. den overordnede idé med de materialer, der udvikles som led i lær mere om it initiativet, er, at de skal kunne genbruges af andre undervisere. derfor lægges der i vejledningen vægt på, hvordan man som underviser kan dokumentere sin planlægning, så andre kan bruge undervisningsmaterialerne efterfølgende. Lær mere om it initiativet er nærmere beskrevet på

3 Undervisningens forløb Selve undervisningen bygges op omkring såkaldte Hands-On lektioner, der typisk har en varighed af ca. 40 minutter. lektionerne består af et oplæg fra underviserens side samt en opgavefase, hvor deltagerne med udgangspunkt i en opgaveseddel og en navigationsseddel selv arbejder med det, de er blevet præsenteret for. en lektion afsluttes med en opsamling fra underviserens side. et samlet kursus består således af en række Hands-On lektioner, der hver især består af et oplæg, en opgavefase og en opsamlingsfase. OpLægget (Varighed minutter) p1 problemfasen: formidling af et situationseksempel. fortæl en god, konkret historie, som får deltagerne til at erkende behovet for at lære noget om emnet! p2 principfasen: formidling via visualisering og eksempler. Tegn principperne på tavle sammen med evt. stiliserede skærmbilleder! p3 procedureoverbliksfasen: formidling via kasser på flipover. giv deltagerne et konkret overblik ( helikopterperspektiv ) uden detaljer! OpgavefaSen (Varighed minutter) Opgaven skal være en naturlig, dagligdags handling, det vil sige, at den ikke må være for simpel. Opgaveseddel navigationsseddel deltagerne skal helst være selvhjulpne, så hjælp til selvhjælp er bedre end hjælpsomhed, når de løser deres opgaver. OpSamLingSfaSen (Varighed 5-10 minutter) principielle spørgsmål fif relation til deltagernes egen praksis Vejledning i planlægning af it-undervisning 1

4 planlægningens faser og produkter planlægningen af de enkelte Hands-On lektioner omfatter dels dokumentation af lektionens indhold og forløb, dels udarbejdelse af materialer. er der tale om komplekse emner, skal de indledningsvis deles op i mindre enheder, der hver for sig planlægges og gennemføres som en enkelt Hands-On lektion. undervejs i planlægningen dokumenteres forløbet foreløbigt i et manuskript. Manuskriptet indeholder tre kolonner, hvoraf den første angiver, hvilken fase der er tale om. den anden indeholder en beskrivelse, mens der i den tredje kolonne er henvisninger til de visuelle virkemidler, der skal anvendes. Manuskriptet justeres endeligt til efter en test af lektionen. ud over manuskriptet udarbejdes en navigationsseddel og en opgaveseddel, som deltagerne får udleveret, når de skal i gang med løsning af opgaverne. de enkelte faser og produkter uddybes efterfølgende i hvert sit afsnit. 2 Vejledning i planlægning af it-undervisning

5 faser produkter OpLæg (p1) problemfasen i problemfasen skal man indledningsvis overveje: 1. Hvad er deltagernes situation? 2. i hvilke situationer har deltagerne behov for det, de skal lære i denne lektion? 3. Hvilke pointer skal få deltagerne til at forstå behovet? 4. Hvad skal historien vise deltagerne? 5. Hvordan skal historien fremføres? produktet er en konkret hverdagshistorie af ca. et minuts varighed. Historien skal anskueliggøre, hvad man kan få ud af at besidde den eller de it-færdigheder, der er omdrejningspunktet for lektionen. OpLæg (p2) principfasen den sværeste og vigtigste del af planlægningen er at finde de pointer, som deltagerne skal forstå og dernæst at udvikle visuelle forklaringer, som underbygger forståelsen. i planlægningen skal man afklare: 1. Hvilke pointer skal deltagerne forstå? 2. Hvordan skal pointerne eksemplificeres og visualiseres? 3. Hvilke medier skal anvendes? principfasen dokumenteres i manuskriptet med beskrivelser af pointerne og de forklaringer, der skal understøtte dem. Herudover henvises der til de visuelle virkemidler, der skal understøtte forklaringerne. OpLæg (p3) procedureoverbliksfasen i planlægningen giver det et godt overblik, hvis man udarbejder procedureoverblikket, før man planlægger principfasen. Her skal man afklare: 1. Hvilke trin skal indgå? 2. Hvilket design skal procedureoverblikket have? et procedureoverblik er en illustration over de trin, deltagerne skal igennem, når de selv skal arbejde med emnet. procedureoverblikket illustreres ved kasser, som er forbundet med streger. OpgavefaSen Til opgavefasen udvikles materialer, som deltagerne kan anvende under deres løsning af opgaver. under denne del af planlægningen skal man overveje: 1. Hvad skal deltagerne vide for selv at kunne gennemføre opgaven? 2. Hvordan skal opgaven / opgaverne udformes? der udarbejdes en såkaldt navigationsseddel og en opgaveseddel til deltagerne. OpSamLingSfaSen når deltagerne er færdige med opgaveløsningen, er de meget modtagelige over for information. det er vigtigt at udnytte dette i opsamlingsfasen til at samle op på evt. spørgsmål og give deltagerne yderligere information og fif. i manuskriptet kan man notere evt. yderligere information eller fif, der ikke er plads til i præsentationen. DOkUmentatiOn, test Og justering når en lektion er færdigudviklet, skal den testes live og justeres. et tilrettet manuskript. Vejledning i planlægning af it-undervisning 3

6 P1 planlægning af problemfasen OpLæg (p1) problemfasen i problemfasen skal man indledningsvis overveje: produktet er en konkret hverdags- 1. Hvad er deltagernes situation? historie, som anskueliggør, hvad man 2. i hvilke situationer har deltagerne behov for det, de skal kan få ud af at besidde den eller de itlære i denne lektion? færdigheder, der er omdrejningspunktet 3. Hvilke pointer skal få deltagerne til at forstå behovet? for lektionen. 4. Hvad skal historien vise deltagerne? 5. Hvordan skal historien fremføres? dagligdag. Historien skal således skabe en ople- velse af relevans, og hvis der er markante fordele ved den it-løsning, de skal undervises i, så skal dette naturligvis også fremgå. Virkemidlet er et konkret eksempel i form af en historie fra dagligdagen. Historien skal vise behovet for de it-færdigheder, som den konkrete Hands-On lektion handler om. Formålet med den første fase i oplægget (P1) er at motivere deltagerne ved at fortælle en konkret historie. Historien skal tage udgangspunkt i deres dagligdag og vise nytten af det, de skal lære, i stedet for at fokusere på systemet for systemets egen skyld. Deltagerne skal med det samme kunne relatere det, de skal lære, til deres nuværende og fremtidige DeSign af problemfasen det er vigtigt, at historien er problemorienteret, så deltagerne kan se behovet. Historien skal være så realistisk som mulig, så virker den bedre på deltagerne. der skal altså indgå konkrete aktører opdigtede eller fra det virkelige liv. Historien skal også bruges til eksemplificering i principfasen, så det er vigtigt, at den designes, så den leder hen til de aspekter, der skal frem i denne fase. det skal overvejes, om historien skal understøttes af en visualisering, som illustrerer pointerne, f.eks. hvor besværlig en given opgave har været indtil nu. Visualiseringen af historien gør det enklere for andre undervisere at bruge materialet. gennemgangen jo mere konkret historien er, jo lettere er det at fortælle den på en levende måde. Historien fortælles ofte ved hjælp af ord alene, men der kan anvendes visualiseringer. 4 Vejledning i planlægning af it-undervisning

7 P2 Planlægning af principfasen Oplæg (P2) Principfasen Den sværeste og vigtigste del af planlægningen er at finde de pointer, som deltagerne skal forstå og dernæst at udvikle visuelle forklaringer, som underbygger forståelsen. I planlægningen skal man afklare: 1. Hvilke pointer skal deltagerne forstå? 2. Hvordan skal pointerne eksemplificeres og visualiseres? 3. Hvilke medier skal anvendes? Principfasen dokumenteres i manuskriptet med beskrivelser af pointerne og de forklaringer, der skal understøtte dem. Herudover henvises der til de visuelle virkemidler, der skal understøtte forklaringerne. Formålet med principfasen er at give deltagerne en overordnet forståelse for det, de skal lære. Denne fase er den vigtigste del af oplægget, fordi principforståelsen er forudsætningen for, at deltagerne bliver selvhjulpne. Det er ofte en vanskelig proces at identificere de principper, der vil medvirke til at skabe forståelse hos deltagerne. Samtidig kan det være vanskeligt at adskille principper og procedure. Udgangspunktet for planlægningen er at identificere de pointer, som deltagerne skal forstå og dernæst udvikle principforklaringer, som understøtter pointerne. Basisvirkemidlet i principfasen er visuelle forklaringer, som er enkle og kan forstås af alle deltagere, uanset deres forskellige forudsætninger. Design af Principfasen De vigtigste pointer og principper skal identificeres og rækkefølgen fastlægges. Der udarbejdes visuelle virkemidler, som illustrerer principperne. Normalt skal den visuelle forklaring opbygges gradvis, så der præsenteres en enkelt pointe ad gangen. Farvesymbolik er med til at skabe forståelse og sammenhæng. Pointer og principper dokumenteres i manuskriptet. Der henvises i manuskriptet til visuelle virkemidler, som dokumenteres og nummereres i et dokument for sig. Eksempler på principper Hvordan det kan lade sig gøre at sende en . Forskellen på en adresse og en webadresse. Hvordan en simpel Google-søgning fungerer. Hvordan browserens skærmbillede er opbygget. Gennemgangen Det er en stor fordel, hvis principforklaringen tager udgangspunkt i det konkrete, problemorienterede eksempel fra P1. Pointer og principper illustreres løbende via visualiseringer på tavlen. Det er vigtigt på forhånd at træne formuleringen af pointerne. Vejledning i planlægning af it-undervisning 5

8 p3 planlægning af procedureoverbliksfasen OpLæg (p3) procedureoverbliksfasen i planlægningen giver det et godt overblik, hvis man udarbej- et procedureoverblik er en illustration der procedureoverblikket, før man planlægger principfasen. over de trin, deltagerne skal igennem, Her skal man afklare: når de selv skal arbejde med emnet. 1. Hvilke trin skal indgå? procedureoverblikket illustreres ved 2. Hvilket design skal procedureoverblikket have? kasser, som er forbundet med streger. aktiviteter er, så deltagerne forstår, hvad de skal i gang med. I planlægningsfasen er det en fordel at udarbejde procedureoverblikket før principfasen, fordi det giver et godt overblik, som kan bruges til at struk- turere opbygningen af principfasen efter. Formålet med procedureoverbliksfasen er at give deltagerne et overblik over, hvilke logiske trin de skal igennem, før de skal løse deres opgave. Dette får de i visuel form via kasser, der gerne må være understøttet af farvesymbolik. Trinene siger ikke noget om, hvor mange skærmbilleder, deltagerne skal igennem, når de arbejder med opgaven. De fokuserer derimod på, hvad formålet med de enkelte DeSign af procedureoverbliksfasen Overblikket indeholder typisk 4-6 kasser. Teksten i kasserne skal give en umiddelbar forståelse for den logiske handling, deltagerne skal igennem. Teksten i kasserne er oftest et enkelt udsagnsord. der kan bruges farvesymbolik til at fremhæve pointerne. Stiplede kasser kan anvendes til at symbolisere, at en fase ikke optræder hver gang. Stiplede pile kan bruges til at symbolisere, at man kan gå tilbage til en tidligere handling. det er dog vigtigt for overskuelighedens skyld, at man ikke bruger for mange pile! gennemgangen procedureoverblikket tegnes på en flipover eller en tavle, før lektionen går i gang. procedureoverblikket gennemgås for deltagerne, før de skal løse deres opgaver. Trinene skal gennemgås hurtigt for at give deltagerne et overblik. Man skal undlade henvisninger til, hvad deltagerne skal klikke på, når de sidder ved computeren. det er en fordel, hvis man kan få procedureoverblikket til at spille sammen med de illustrationer, man laver til principforklaringen på tavlen, f.eks. via farvesymbolik. det er vigtigt at lade procedureoverblikket blive stående på tavlen, så deltagerne altid har mulighed for at kaste et blik på det, hvis de bliver i tvivl om det næste skridt, de skal tage, under opgaveløsningen. i nogle tilfælde er det hensigtsmæssigt at gennemgå procedureoverblikket før principforklaringen. i disse tilfælde er det ekstra vigtigt at give et hurtigt overblik og undlade at gå i detaljer. 6 Vejledning i planlægning af it-undervisning

9 planlægning af OpgavefaSen der udarbejdes en såkaldt navigations- seddel og en opgaveseddel til deltagerne. OpgavefaSen Til opgavefasen udvikles materialer, som deltagerne kan anvende under deres løsning af opgaver. under denne del af planlægningen skal man overveje: 1. Hvad skal deltagerne vide for selv at kunne gennemføre opgaven? 2. Hvordan skal opgaven / opgaverne udformes? Deltagerne får to redskaber til brug for opgaveløs- ningen, nemlig en navigationsseddel og en opgave- seddel. Formålet med opgavefasen er, at deltagerne selvstændigt arbejder med det, de har lært. Hvis de har behov for hjælp til opgaveløsningen, skal hjælpen være hjælp til selvhjælp, så deltagerne ikke bliver afhængige af støtte fra en underviser. intentionen med en navigationsseddel: 1. Skal kunne bruges både i kursussammenhæng og i dagligdagen. 2. Skal medvirke til at gøre deltagerne selvhjulpne, hvilket vil sige, at de skal kunne klare problemerne uden hjælp fra underviser eller superbruger. 3. Skal skabe overblik. 4. Skal udelukkende medtage de informationer, som deltagerne ikke selv kan finde eller forstå på skærmen. DeSign 1. navigationssedlen indeholder normalt ikke skærmbilleder. 2. forskellige typer af information placeres forskellige steder: Overskriften fortæller, i hvilke situationer navigationssedlen skal anvendes. første kolonne giver deltagerne et procedureoverblik over opgavens logiske faser. anden kolonne giver eller understøtter deltagernes forståelse. Tredje kolonne informerer om, hvordan man navigerer i systemet. 3. navigationssedler fylder normalt maks. 1 a4 side. 4. navigationssedlen må ikke være designet præcis til den opgave, deltagerne får på kurset, men skal kunne bruges på alle tilsvarende opgaver. gennemgangen Vis deltagerne, hvordan de bruger navigationssedlen, når de beder om hjælp under opgaveløsningen. Vejledning i planlægning af it-undervisning 7

10 planlægning af OpSamLingSfaSen OpSamLingSfaSen når deltagerne er færdige med opgaveløsningen, er de meget modtagelige for information. det er vigtigt at udnytte dette i opsamlingsfasen til at samle op på evt. spørgsmål og give deltagerne yderligere information. i manuskriptet kan man notere evt. yderligere information eller fif, der ikke er plads til i præsentationen. Andre gange vil man også bruge opsamlingen til at give deltagerne nogle supplerende principfor- klaringer i form af såkaldte minimoduler. Disse princip forklaringer svarer fuldstændig til dem, man præsenterer inden opgavefasen, men de er typisk mindre i omfang. Det er vigtigt, at der også her arbejdes med visuelle forklaringer. Formålet med opsamlingsfasen er at besvare og uddybe evt. spørgsmål, som er relevante for alle, samt at komme med yderligere fif, der ikke var plads til i præsentationen. De 5-10 minutters opsamling kan naturligvis ikke planlægges lige så detaljeret som oplægget, fordi opsamlingen i stor udstrækning er afhængig af de spørgsmål, der kommer fra kursusdeltagerne. Nogle gange vil opsamlingen alene bestå af en drøftelse af disse spørgsmål, suppleret med nogle fif. Den bedste løsning er, hvis de visuelle forklaringer i opsamlingen kan bygge videre på de visualiserin- ger, som man har benyttet i oplægget. Dels sparer det tid, dels skaber det en sammenhæng i forklaringerne, som gør dem lettere forståelige. DOkUmentatiOn Og justering når en lektion er færdigudviklet, skal den altid testes live og efterfølgende justeres. det anbefales, at der arbejdes efter følgende skabelon: foreløbig DOkUmentatiOn i form af manuskript afprøvning Live justering endelig DOkUmentatiOn formålet med den foreløbige dokumentation er alene at sikre, at man kan gennemføre afprøvningen efter planen. Hvor meget dokumentation dette kræver, er meget individuelt. Typisk tester man kun selve oplægget. intentionen er at sikre, at forklaringerne, og dermed værktøjerne, fungerer efter hensigten. på baggrund af de erfaringer, der er høstet i forbindelse med afprøvningen, justeres lektionen. Hvis der er tale om større ændringer, er det en god idé at teste en gang til. når lektionen er faldet helt på plads, skal den dokumenteres så godt, at andre undervisere kan genbruge hele eller dele af lektionen.

11 DOkUmentatiOn Og genbrug at forstå de pædagogiske idéer, der ligger bag materialet. Hvis nye under- visere skal genbruge materiale, som andre har udviklet, kræver det tre ting: normalt er det meget svært at bruge undervisningsmateriale, som andre har udviklet. dels fordi dokumentationen ofte er mangelfuld, dels fordi det er svært, for ikke at sige umuligt, 1. et Specifikt pædagogisk koncept Hvis det undervisningsmateriale, der udvikles, følger et helt specifikt pædagogisk koncept, kan den, der skal genbruge materialet, langt lettere afkode de pædagogiske idéer, som er indlejret i materialet. Med andre ord har de, der udvikler materialet, og de, der bruger materialet, samme pædagogiske referenceramme. 2. en høj pædagogisk kvalitet Hvis et undervisningsmateriale ikke har en høj pædagogisk kvalitet, vil det skabe problemer for de undervisere, der skal genanvende materialet. det er derfor vigtigt, at alle lektioner testes og evalueres af en bred gruppe af undervisere og efterfølgende justeres, inden de dokumenteres endeligt. 3. en grundig DOkUmentatiOn Manuskriptmetoden sikrer, at nye undervisere, som skal genbruge materialet, præcist forstår, hvordan materialet skal anvendes. Manuskriptet beskriver indhold og pointer, mens dokumentationen af visualiseringerne specificerer, hvordan forklaringerne skal fremføres. det er vigtigt at bemærke, at manuskriptet skal anvendes i forberedelsesfasen, men absolut ikke som et talemanuskript i selve undervisningssituationen. Vejledning i planlægning af it-undervisning 9

12 hvem står bag it-formidler? It-formidler er en del af et netværkssamarbejde, der går under navnet Lær mere om it. Lær mere om it består af en række af organisationer, der har fundet sammen om det fælles mål at give enhver borger i Danmark mulighed for at lære at bruge it. udgivet af it- og Telestyrelsen Tekst: Bjarne Herskin design: essensen.com foto: lennart Søgård-Høyer Tryk: litotryk, kbh isbn: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling IT- og Telestyrelsen AOF Danmark Bibliotekarforbundet Bibliotekschefforeningen Borgerservice Danmark Danmarks Biblioteksforening Dansk IT Dansk Metal KL Styrelsen for Bibliotek og Medier Ældremobiliseringen + mange flere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Kapitel 1 Problemer på brugerkurser

Kapitel 1 Problemer på brugerkurser Kapitel 1 Problemer på brugerkurser Stort set alle medarbejdere i danske virksomheder har prøvet at være på brugerkurser, de fleste endda rigtig mange gange. Desværre er der stadig hvert år hundredtusindvis

Læs mere

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger MØDEREFERAT Kontaktudvalget for den digitale borger 24. september 2009 Eva Sønderstrup-Andersen Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte telefon: 33 73 33 59 Møde den 27. august 2009 i Styrelsen

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE 1 Forord Den danske befolknings it-færdigheder bliver stadigt bedre, og andelen af it-brugere er stigende fra år til år. Men ikke alle borgere i Danmark er lige

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

WiX. Flotte hjemmesider også på mobilen. Version: August 2012

WiX. Flotte hjemmesider også på mobilen. Version: August 2012 WiX Flotte hjemmesider også på mobilen Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er WiX?...4 WiX både til computer og mobil!...4 Opret bruger på WiX...4 WiX til visning i browser...5 Save/gem...8

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Kilde og inspiration: Artikel fra 'Teknikeren"' 02/2002 forfatter ukendt nænsomt bearbejdet. Hovedemne: Øvrigt Delemne: Gode råd og mentale virkemidler

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer

Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer Beregneren Skole-Hjem-udgaven - Tillæg til vejledning til brug af Beregneren med kriteriescorer Introduktion Denne vejledning skal ses som et tillæg til i Vejledningen til Beregneren i standardudgaven.

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at komme med oplæg på møder, præsentere

Læs mere

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse BILAG 1 Projektplan Målbeskrivelse Problemfelt og problemstilling - hvilken type behov er opstillet fra projektstedet, og i hvilket fagligt område befinder dette sig indenfor. Formålet for dette projekt

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2/14 INDHOLD INDHOLD INDHOLD...3

Læs mere

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at fremlægge sager på møder, præsentere

Læs mere

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider Lær at læse på fagportal - greb og begreb om hjemmesider Trin: Fag: Tid: 1. klasse kan også anvendes på 2. - 3. klassetrin Dansk N/T 10 lektioner Manchet For at eleverne kan få de nødvendige it-læsekompetencer,

Læs mere

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole SMTTE-Modellen SMTTE - modellen har sit udgangspunkt i Pædagogisk Center i Kristiansand i Norge, og er i Danmark bl.a. beskrevet af Frode Boye Andersen

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet.

I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. Analysemodeller I dette appendiks beskrives de analysemodeller der er benyttet i projektet. H.1 Leavitt s diamantmodel...2 Omgivelser...2 Opgaven...2 Struktur...2 Teknologi...2 Aktør...3 H.1.1 Sammenkobling

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

https://gensidigforsikring.linkgrc.com

https://gensidigforsikring.linkgrc.com Indholdsfortegnelse Log ind... 2 Hjem... 3 Dokumenter... 6 Grupper... 9 Min profil... 20 Log ud... 21 Brugervejledning Fortroligt Side 1/21 Log ind På denne side angives et brugernavn og en adgangskode.

Læs mere

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en 2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk eller Religionsvidenskab - Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget med et

Læs mere

Sprog og fag på Strandgårdskolen

Sprog og fag på Strandgårdskolen Sprog og fag på Strandgårdskolen Plan for oplæg 1. Præsentation 2. Vores viden og udfordringer 3. Brush up på genrepædagogik 4. Dele af genrepædagogikken i praksis 5. Opsamling og afslutning Udviklingen

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op

Læs mere

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten.

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten. ESDH Specialisten Produkter og priser 2010 2011 www.esdh specialisten.dk Grundkurser Målgruppe: Slutbrugere Varighed: 1 dag Et typisk grundkursus varer en dag. Alle kurser tilpasses kundens organisation.

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com

Kom godt i gang OBS! www.wikispaces.com Introduktion Formålet med dette undervisningsforløb er at arbejde med elever på mellemtrinet på en ny og spændende måde. Elevmaterialet består af en wikispace, som er en 2.0 baseret hjemmeside, hvor samarbejde

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Version 1.2

Læs mere

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen WWW Evaluation Kvalitetsvurdering af Information på hjemmesider Inspireret af http://www.aub.auc.dk/mileinternet/ 1 Mangfoldighed Nettets styrke og svaghed Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

KOMBIT FLIS. Teknisk Tilslutning. Version: 2.0 Forfatter: Ingo Nielsen ini@netcompany.com

KOMBIT FLIS. Teknisk Tilslutning. Version: 2.0 Forfatter: Ingo Nielsen ini@netcompany.com KOMBIT FLIS Version: 2.0 Forfatter: Ingo Nielsen ini@netcompany.com Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 Målgruppe... 3 2 TIL FLIS IMPLEMENTERINGSANSVARLIGE... 4 3 TIL KOMMUNENS IT ADMINISTRATOR...

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion 5 Spørgeteknik Dias 1/11 Spørgeteknik Formålet med denne lektion er at forstå værdien af at stille gode og nyttige spørgsmål at kende forskel på nyttige og unyttige spørgsmål at øve at stille nyttige

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2010. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 7 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal bibringes de

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014

STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 STADS brugerundersøgelse for perioden JAN DEC 2014 1. Undersøgelsen blev gennemført medio januar 2015 med følgende resultat: 1.1. Status for besvarelser 1.2. Resume/vurdering. 1.2.1. Der foreligger besvarelse

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Sådan opretter du kursusforløb. Vejledning til virksomheder og skoler

Sådan opretter du kursusforløb. Vejledning til virksomheder og skoler Sådan opretter du kursusforløb Vejledning til virksomheder og skoler 2 Som bruger på amukurs.dk kan du skræddersy efteruddannelse til medarbejdere og kursister Med mere end 3.000 kurser, kan det være svært

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

It for alle. Gode hjemmesider om it. It-undervisning & it-hjælp i Køge Kommune

It for alle. Gode hjemmesider om it. It-undervisning & it-hjælp i Køge Kommune ? Gode hjemmesider om it www.it-borger.dk IT- og Telestyrelsens hjemmeside med informationer om it og tele for alle borgere. På it-borger.dk kan man blandt andet finde oplysninger om mobiltelefoni, rettigheder

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 (supplement)

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 (supplement) TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 (supplement) Flere rapporter muligheder supplement til del 2 Denne guide beskriver, hvordan I kan udtrække flere oplysninger fra spørgeskemaundersøgelsen.

Læs mere

BRAINTRUST LABS. Braintrust LABS spænder fra et 1-times inspirationsoplæg til en 2-dages intensiv workshop.

BRAINTRUST LABS. Braintrust LABS spænder fra et 1-times inspirationsoplæg til en 2-dages intensiv workshop. Braintrust LABS er et konferencekoncept, som udruster deltagerne med nye værktøjer, som styrker deres evner til tværfagligt samarbejde og kommunikation. Ved at benytte Braintrust s Visual Lingua Franca-metode,

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer:

Vejledning i brug af materialet. Navigation. Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Vejledning i brug af materialet Materialet er beregnet til selvstudium. Det betyder, at du selv bestemmer: Hvor og hvornår du vil gennemgå stoffet. I hvilket tempo du vil læse stoffet - du har dog maks.

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Drejebog for læsekompetence-projektet

Drejebog for læsekompetence-projektet Bibliotek: Albertslund Bibliotek Drejebog for læsekompetence-projektet Hold: AVU på VUC (svarende til 10 klasse) Modul Indhold på modulet Værktøjer Varighed i alt 1 (på uddannelsesinstitutionen) Program:

Læs mere

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997.

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997. Design til skærmen Af Kim Pedersen og Pernille Hansen Medieudformning Første skridt i medieudformningen er udarbejdelse af et flowchart. I modsætning til fx en trykt brochure, har brugeren i en skærmbaseret

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere