Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune"

Transkript

1 1

2 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2

3 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Misbrugscenter Djursland Hovedgaden Rønde Tlf Mail: Åbningstider på alle hverdage: Mandag-tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Borgere kan henvende sig telefonisk eller personligt i hele centrets åbningstid. Andre nyttige adresser og telefonnumre Myndighedsafdelingen Syddjurs Kommune Hovedgaden Rønde Tlf Mail: Anonym rådgivning Åben torsdag Hver torsdag fra kl sidder en medarbejder klar til en snak. Er du urolig for dit barn, din kæreste eller for dit eget forbrug af alkohol eller stoffer, kan du henvende dig anonymt på telefon eller bare komme forbi. Frit valg Det er muligt frit at vælge, hvor du vil modtage din ambulante stoffrie behandling/alkoholbehandling. Henvend dig på Misbrugscenter Djursland og hør nærmere om retningslinjerne. Behandlingsgaranti Misbrugscenter Djursland visiterer behandling til borgere med misbrugsproblematikker fra Syddjurs Kommune. Der er behandlingsgaranti, når du som borger henvender dig til Misbrugscenter Djursland. I henhold til reglerne om behandlingsgaranti betyder det, at der inden for 14 dage efter første henvendelse er udarbejdet en behandlingsplan, en visitation har fundet sted, samt at det første møde med behandler er aftalt. Dette gælder både for stofmisbrug og behandling af alkoholmisbrug. Dette forløb beskrives nedenfor. Henvendelse ved Misbrugscenter Djursland Nyhenvendelser, henvisninger eller øvrige kontakter går altid via lederen af Misbrugscentret. Såfremt borgeren vurderes til at være inden for centrets målgruppe, indkaldes borgeren til en visitationssamtale. Visitation Borgeren bliver tilbudt en visitationssamtale, hvor borgerens aktuelle situation kortlægges. Det vil sige kortlægning af stof-/alkoholforbrug, fysisk og psykisk tilstand, sociale forhold, relation til arbejdsmarkedet samt boligforhold m.m. Når borgeren indskrives i Misbrugscentret udfyldes et visitationsskema. Derforuden udfyldes en 3

4 samtykkeerklæring vedrørende samarbejde med eksterne partnere, hvis det skønnes relevant. En behandlingsplan påbegyndes, og der arrangeres en lægesamtale. Derefter får borgeren tilbudt et møde med en behandler inden for behandlingsgarantiperioden på 14 dage. Borgeren visiteres til ambulant behandling af korterevarende karakter uden substitutionsbehandling eller længerevarende behandling med substitutionsbehandling. Sagsbehandlingen vedrørende unge borgere under 18 år samt udarbejdelse af handleplan foregår i Syddjurs Kommunes Familieafdeling. Tilbud om behandling skal iværksættes med forældremyndighedens samtykke og kræver tillige samtykke fra den unge, når denne er fyldt 15 år. Behandlingsplan Der bliver udarbejdet en behandlingsplan for den enkelte borger. Behandlingsplanen beskriver kort- og langsigtede mål, metoder, opgavefordeling samt tidsplan. De kortsigtede mål er de mål, der er vigtigst for borgeren i de nærmeste 3 måneder. De langsigtede mål gælder for borgerens generelle ønsker om sit liv. Når en borger henvender sig til Misbrugscenter Djursland foretages en vurdering af, hvorvidt der er behov for inddragelse af øvrige kommunale sagsbehandlere i Myndighedsafdelingen. Omfanget af samarbejdet og indsatsen tager udgangspunkt i borgerens behov og ønsker. Borgeren skal tilbydes en handleplan ( 141 i serviceloven), der skitserer den samlede indsats i forhold til borgerens hjælpebehov. Lovgivning Indsatsen tager udgangspunkt i den gældende lovgivning for misbrugsområdet området og de målsætninger, der præciseres i serviceloven og sundhedsloven. Kvalitetsstandarden er udarbejdet ud fra Bekendtgørelse nr. 430 af 30. april 2014 om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Udvidet underretningspligt Centerets ansatte er underlagt den udvidede underretningspligt jf. serviceloven 153, hvilket betyder, at behandlere har en skærpet opmærksomhed på hjemmeboende børn. For at sikre dette i praksis, vil en borger med forældreansvar i forbindelse med indskrivning i behandling i misbrugscenteret, blive vejledt om den udvidet underretningspligt, og der vil blive indhentet en samtykkeerklæring til familieafdelingen. På denne måde etableres der altid et samarbejde med familieafdelingen for at sikre barnets tarv. Klagevejledning Hvis du vil klage over afgørelsen, eller over at reglerne for sagsbehandling ikke er overholdt, skal klagen afleveres til: Misbrugscenter Djursland Hovedgaden Rønde Tlf Mail: Misbrugscenter skal modtage klagen inden for 4 uger. Når klagen er modtaget, revurderes sagen i Misbrugscenteret. Hvis Misbrugscenteret 4

5 Stofmisbrugsbehandling fastholder den oprindelige beslutning, sendes klagen inden for 4 uger videre til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen Ankestyrelsen Aalborg 7998 Statsservice. Klage over sagsbehandlingstid, personale og andre forhold Eventuelle klager over sagsbehandlingstid, serviceniveau, lokaleforhold, personalets opførsel, visitation og ventetider kan ikke behandles af Ankestyrelsen, men skal rettes til: Misbrugscenter Djursland Hovedgaden Rønde Tlf Mail: Der er ingen klagefrist. Klage over sundhedsfaglig behandling Hvis du vil klage over den sundhedsfaglige behandling, som primært omfatter undersøgelse for og behandling af misbruget eller afhængigheden, kan klagen sendes til: Patientombuddet Finsensvej Frederiksberg Tlf Klagen skal være indsendt inden to år efter, at du første gang fik mistanke om eller burde have fået mistanke om fejl i behandlingen. Klagen skal dog senest være indsendt fem år efter, at behandlingen fandt sted. 101 i serviceloven & 142 i sundhedsloven Service Social behandling for stofmisbrug Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Indenrigs- og socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. 5

6 Lægelig behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling Sundhedslovens 142: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med euforiserende stoffer til stofmisbrugere. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om lægelig behandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Stk. 3. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Målgruppe Målgruppen er borgere med brug eller misbrug af euforiserende stoffer, som har en afhængighedsdiagnose. Afhængighedsdiagnosen: Hvis man har trang til rusmiddel, og man oplever en svækket evne til at styre indtagelsen af midlet, får abstinenser eller tager midlet for at undgå abstinenser. Og hvis man vil have mere af midlet. Når ens tanker kredser om rusmidlet og får en dominerende rolle i hverdagen, og at man vedbliver med at tage rusmidlet, selvom man ved, at rusmidlet er skadeligt. Målgruppen kan deles op i tre undergrupper med tilhørende behandlingsindsats. Voksne borgere, der modtager en korterevarende behandlingsindsats: Borgere, som typisk er afhængige af centralstimulerende stoffer (eksempelvis amfetamin, kokain og ecstasy), der ønsker og opfylder kriterierne for at modtage psykosocial misbrugsbehandling. Borgere, som er indstillet på en målsætning omkring afholdenhed eller væsentlig reduktion af rusmiddelforbruget. Voksne borgere, der modtager en længerevarende behandlingsindsats: Borgere, som er afhængige af opiater (eksempelvis heroin, morfin og opium), som ønsker og opfylder kriterierne for længerevarende medicinsk substitutionsbehandling. Borgere, som er indstillet på en reduktion af sidemisbruget. Der kan eksempelvis være tale om et mangeårigt massivt brug af hash. Unge borgere under 18 år, der har et problematisk forbrug af stof eller stof og alkohol: Unge, som på grund af stofmisbruget har alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer, der medfører, at den unge ikke kan fungere i forhold til familie, uddannelse, arbejde og skole. Der er tale om unge med sociale, fysiske og/eller psykiske skader forårsaget af stofmisbruget. Formål Det overordnede formål med behandlingsindsatsen i Misbrugscenter Djursland er at opnå stoffrihed eller at reducere en borgers stofindtag og eventuelle sidemisbrug. Behandlingen skal være med til at skabe forbedring af borgerens aktuelle livssituation med henblik på at reducere livstruende tilstande og risikosituationer for den enkelte. 6

7 Forebygge at problemerne for den enkelte forværres, og at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion og udviklingsmuligheder. Give den enkelte borger hjælp til at tilegne sig tilbagefaldsforebyggende strategier. Formålet er altid at opnå stoffrihed for behandlingen af unge. Målet i ungebehandlingen er at optimere den unges samlede situation og at anskue misbruget som en lille brik i den store sammenhæng og som et symptom på dårlig trivsel i andre af livets sammenhænge. Behandlingstilbud Misbrugscenter Djursland tilbyder: Ambulant behandling Ungebehandlingen Rådgivning Substitutionsbehandling Misbrugspsykiatrisk vurdering Sundhedstilbud Ambulant behandling Definitionen på ambulant behandling er, at der tilbydes en ydelse enten individuelt eller i grupper mindst hver 14. dag og højst 2 gange om ugen. De ambulante samtaler er grundstenene i behandlingen. Disse samtaler kan have forskellig karakter alt efter hvilken persongruppe, der er tale om. Behandlingstilgange Alle borgere i målgruppen visiteres til et tilbud, hvor formålet enten er ophør eller reduktion. Der udarbejdes behandlingsplaner, som har til formål at kortlægge borgerens problematikker, og sammen med borgeren opstille målsætninger for behandlingsforløbet. Behandlingsplanerne indeholder en koordinering af den psykosociale og den lægefaglige indsats. Temaerne i den psykosociale behandling er kortlægning af misbrugsmønster, arbejdet med personlige problematikker, relations arbejde, motivation til forandring, kortlægning af risikosituationer, arbejde med tilbagefaldforebyggelse, og vurdering af psykiske problemstillinger og social belastningsgrad. Pårørende og netværk inddrages. Desuden indgår samarbejde med andre fagprofessionelle såsom sociale sagsbehandlere, jobsagsbehandlere, bostøtter og lign. Temaerne i den lægefaglige indsats er udredning og afklaring af evt. substitutionsbehov, hepatitisudredning, vaccinering og svangerskabsforebyggelse, samt evt. behandling med antabus eller andre medikamenter der nedsætter trang. Lægens opgave er også at være opmærksom på misbrugsrelaterede sygdomme, og med sit særlige speciale også at henvise til yderligere udredning. Speciallægen samarbejder ofte med praktiserende læge. Behandlerne benytter forløbsskemaer som sikrer, at vi kommer omkring alle borgerens problematikker, og at alle faglige værktøjer tages i brug. Forløbene er afgrænsede ud fra forløbsskemaerne. Når forløbet er gennemført, kan der indstilles til et forlænget forløb, hvis det stadig er behandlingsmæssigt belæg derfor. Dette afgøres på månedlige konferencer. 7

8 Særligt for nogle borgere i substitutionsbehandling, er at de indskrives i et længerevarende forløb, hvis hovedformål er at yde en stabiliserende indsats. Metodiske tilgange i behandlingen: Kognitiv terapi Systemisk terapi Psykodynamisk terapi Behandling af unge stofmisbrugere Den unge tilbydes hjælp til at håndtere de udfordringer, der er forbundet med teeenager-livet i overgangen til voksenlivet. Det kan være hjælp til at afklare uddannelse eller jobønsker. Hjælp til at kunne håndtere konfliktfyldte familierelationer. Hjælp til at indgå i venskabsrelationer, hjælp til at forstå egne følelser, tanker og handlinger. Og den unge skal opnå kendskab til skadesvirkninger ved vedblivende brug af rusmidler. Der holdes en tæt telefonisk kontakt med de unge, og der afholdes hjemmebesøg. Ud over den ambulante behandling af unge etablerer Misbrugscenter Djursland ligeledes tilbud til pårørende, der støtter op om igangværende behandling. Der oprettes en række kurser for pårørende. Der etableres hjælp og edukation til pårørende samt styrkelse af den unges/familiens netværk gennem individuelle samtaler, pårørendegrupper, selvhjælpsgrupper samt relationssamtaler. Rådgivning Misbrugscenter Djursland tilbyder råd og vejledning med mulighed for anonymitet til borgere, pårørende og samarbejdspartnere, der har behov for viden og drøftelse i relation til brug af euforiserende stoffer. Rådgivning gives telefonisk eller ved personlige samtaler. Substitutionsbehandling (medicinsk behandling) Substitutionsbehandling er omfattet af sundhedslovens 142. Behandling skal dog følges af en social behandling. Behandlingen varetages af Misbrugscenter Djurslands lægekonsulent, der ordinerer substitution i form af medicin. Udlevering sker fra Misbrugscentret eller i særlige tilfælde ved udlevering på apotek. Formålet med substitutionsbehandlingen er at stabilisere brugen af euforiserende stoffer, således borgeren kan nedbringe eller ophøre med sit misbrug af illegale stoffer. Målet er derigennem at kunne fastholde borgeren i en tilstand, hvor vedkommende vil være i stand til at modtage og profitere af social behandling. Misbrugspsykiatrisk vurdering Misbrug optræder ofte i sammenhæng med en psykiatrisk lidelse eller psykisk sårbarhed, hvilket der bør tages højde for i misbrugsbehandlingen. Misbrugscenter Djursland har derfor en fast tilknyttet psykiatrisk lægekonsulent, der efter anmodning og indstilling fra behandler kan foretage en misbrugspsykiatrisk vurdering. Vurderingen bruges til dels i tilrettelæggelsen af behandlingen, dels til at synliggøre, hvilke eksterne tilbud der evt. kan inddrages samt til eventuel opstart i medicinsk behandling. Sundhedstilbud Misbrugscenter Djurslands sundhedsklinik tilbyder rådgivning, screening og vaccination for borgere i behandling, der er i risikogruppen for hepatitis og HIV. Samt 8

9 andre sundhedstilbud som svangerskabsforebyggende indsats og kost og motionsvejledning. Læs mere om Misbrugscenter Djurslands organisation og behandlingspersonale på Afgrænsning af tilbud Døgnbehandling Misbrugscenter Djursland leverer ikke døgnbehandling. Borgere, der gennem et længere stabilt ambulant behandlingsforløb, og som har levet op til de behandlingsmæssige målsætninger kan komme i betragtning til døgnbehandling. Syddjurs Kommunes Myndighedsafdeling foretager visitation hertil, på baggrund af en indstilling fra misbrugscenteret. Myndighedsafdelingen indhenter en faglig udredning fra Misbrugscentret. Udredningen vil indgå som en del af vurderingsgrundlaget i Myndighedsafdelingens visitationsudvalg, som træffer den endelige afgørelse. Bostøtte jf. servicelovens 85 Der kan ikke gennem Misbrugscenter Djursland bevilliges bostøtte. Der skal rettes henvendelse til Myndighedsafdelingen. Leverandører Ledsagelse til og fra lægebesøg eller kørsel til hepatitisbehandling indgår som udgangspunkt ikke i tilbuddet, men kan i helt særlige tilfælde og for tidsafgrænset periode bevilges, såfremt det vurderes nødvendigt for at opfylde det behandlingsmæssige formål. Misbrugscenter Djursland Gennem serviceloven er der frit valg mellem behandlingstilbud, såfremt tilbuddet er godkendt og oprettet på tilbudsportalen.dk. Dette gælder den sociale stoffrie behandling. Pr. 1. januar 2015 er den medicinske behandling/substitutionsbehandling også omfattet af reglerne om frit valg. Det konkrete tilbud skal være af tilsvarende karakter som det, kommunen har visiteret til. Du kan høre mere herom ved at kontakte Misbrugscenter Djursland. Pris Der er vederlagsfrit for borgeren at modtage tilbud om ambulant behandling. Borgeren skal dog selv sørge for transport til og fra Misbrugscenter Djursland. Borgeren betaler kost og logi under døgnophold. Kvalitetskrav Behandlingen i Misbrugscenter Djursland udføres af medarbejdere med relevant sundhedsfaglig, psykologisk eller socialfaglig baggrund. 4 autoriserede psykologer 1 socialrådgiver 2 pædagoger 1 speciallæge 1 sekretær 1 leder Kvalitetskrav til døgnbehand- Syddjurs Kommune ønsker et samarbejde med døgnbehandlingssteder, der er præget af en professionel og målrettet tilgang. Og hvor der arbejdes ud fra de mål, der forud for døgnophold er udarbejdet mellem borger og behandler i ambulant regi. Syddjurs 9

10 lingssteder Kommune prioriterer en tæt opfølgning under døgnophold. Godkendelse Døgnbehandlingssteder skal være godkendt på tilbudsportalen.dk Opfølgning Behandlingsindsatsen monitoreres løbende. Der indberettes til: Sundhedsstyrelsens register over stofmisbrugere i behandling (SIB) Danmarks Statistik: Den sociale ressourceopgørelse VBGS Europe ASI Behandlingsgaranti. Alle registreringer af behandlingsindsatsen og brugerne og dokumentationen heraf er omfattet af bestemmelserne i Persondataloven. Borgere der har været indskrevet i behandling, kontaktes en måned efter udskrivning fra misbrugscenteret, og så igen efter 6 måneders udskrivning. Her følges der op på effekten af behandlingsforløbet for den enkelte borger. Denne monitorering fastlægger andelen af borgere der har reduceret eller afsluttet deres forbrug, og om de vender tilbage til behandling inden for et år. Sikring af brugerinddragelse Ved udarbejdelse og revision af kvalitetsstandarden skal repræsentanter for stofmisbrugerne og evt. deres pårørende inddrages jf. bekendtgørelse nr. 430 af 30. april Kvalitetsstandarden sendes til høring i Brugerkredsen, bemærkninger noteres herefter i standarden. Handicaprådet i Syddjurs Kommune er høringspart ved udarbejdelse og revision af kvalitetsstandarden. Den fremtidige indsats på stofmisbrugsbehandlingsområdet Syddjurs Kommune har ønsket at intensivere samarbejdet mellem Misbrugscenter Djursland og familieafdelingen for dermed at optimere den tværsektorielle indsats for de udsatte familier. Resultatet heraf er Familieydelsen som udvikles i efteråret 2014 og træder i kraft pr.1. januar Intentionen med Familieydelsen er, udover at behandle den drikkende forældre, også at behandle familien omkring den drikkende. Vi arbejder ud fra en systemisk orienteret familieorienteret retning. Alkoholbehandling 141 i sundhedsloven Service Ambulant alkoholbehandling Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i 10

11 behandling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. Målgruppe Formål Borgere, der er afhængige af alkohol og har en afhængighedsdiagnose. Det overordnede formål med behandlingen er at opnå total afholdenhed eller at reducere alkohol indtaget til værende indenfor sundhedsstyrelsens anbefalede genstandsgrænse. Behandlingen skal være med til at skabe forbedring af den aktuelle livssituation med henblik på at reducere livstruende tilstande og risikosituationer for den enkelte. Forebygge at problemerne for den enkelte forværres og forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion og udviklingsmuligheder. At øge den enkeltes ressourcer og livskvalitet. Formålet for ungebehandlingen er altid at opnå afholdenhed. Målet i ungebehandlingen er at optimere den unges samlede situation og at anskue misbruget som en lille brik i den store sammenhæng og som et symptom på dårlig trivsel i andre af livets sammenhænge. Behandlingstilbud Ambulant behandling Der tilbydes individuelle samtaler en gang om ugen. Disse kan suppleres med gruppesamtaler, parsamtaler og familiesamtaler. De ambulante samtaler er grundstenene i behandlingen. Disse samtaler kan have forskellig karakter alt efter, hvilken persongruppe der er tale om. Behandleren og den indskrevne borger tilrettelægger i fællesskab behandlingsforløbet i behandlingsplanen, så forløbet bliver i overensstemmelse med de individuelle forudsætninger. Der vil være en løbende kontakt til lægekonsulenten i forbindelse med antabusbehandling eller afrusningsforløb. Der kan derudover etableres kontakt til sundhedspersonale, egen læge, sygehus og eventuel kommunal sagsbehandler for dermed at kunne være med til at sikre personens sundhedstilstand og den sociale indsats over for borgeren. Indholdet i de ambulante samtaler kan bl.a. være: Afklaring af personens problemfelter og ressourcer. Dvs. kortlægge omfanget af alkoholmisbruget og drikkemønster. Motivere til livsstilsændringer med henblik på at reducere forbrug og 11

12 risikoadfærd. Have fokus på de helbredsmæssige og familiemæssige konsekvenser ved et vedvarende forbrug af alkohol. Behandling af unge alkoholmisbrugere Den unge tilbydes hjælp til at håndtere de udfordringer, der er forbundet med teeenager-livet i overgangen til voksenlivet. Det kan være hjælp til at afklare uddannelse eller jobønsker. Hjælp til at kunne håndtere konfliktfyldte familierelationer. Hjælp til at indgå i venskabsrelationer, hjælp til at forstå egne følelser, tanker og handlinger. Og den unge skal opnå kendskab til skadesvirkninger ved vedblivende misbrug af alkohol. Der holdes en tæt telefonisk kontakt med de unge, og der afholdes hjemmebesøg. Ud over den ambulante behandling af unge etablerer Misbrugscenter Djursland ligeledes tilbud til pårørende, der støtter op om igangværende behandling. Der oprettes en række kurser for pårørende. Der etableres hjælp og edukation til pårørende samt styrkelse af den unges/familiens netværk gennem individuelle samtaler, pårørende grupper, selvhjælpsgrupper samt relationssamtaler. Afgrænsning af tilbud Døgnbehandling Misbrugscenter Djursland leverer ikke døgnbehandling. Borgere, der gennem et længere stabilt ambulant behandlingsforløb, og som har levet op til de behandlingsmæssige målsætninger kan komme i betragtning til døgnbehandling. Syddjurs Kommunes Myndighedsafdeling foretager visitation hertil, på baggrund af en indstilling fra misbrugscenteret. Myndighedsafdelingen indhenter en faglig udredning fra Misbrugscentret. Udredningen vil indgå som en del af vurderingsgrundlaget i Myndighedsafdelingens visitationsudvalg, som træffer den endelige afgørelse. Bostøtte jf. servicelovens 85 Der kan ikke gennem Misbrugscenter Djursland bevilliges bostøtte. Der skal rettes henvendelse til Myndighedsafdelingen. Ledsagelse til og fra lægebesøg eller kørsel til hepatitisbehandling indgår som udgangspunkt ikke i tilbuddet, men kan i helt særlige tilfælde og for en tidsafgrænset periode bevilges, såfremt det vurderes nødvendigt for at opfylde det behandlingsmæssige formål. Leverandører Misbrugscenter Djursland Der frit valg mellem ambulante behandlingstilbud, når der er visiteret til behandling. Tilbuddet skal være godkendt og oprettet på tilbudsportalen.dk. Pris Der er vederlagsfrit for borgeren at modtage tilbud om ambulant behandling. Borgeren skal dog selv sørge for transport til og fra Misbrugscenter Djursland. Borgeren betaler kost og logi under døgnophold. Kvalitetskrav Behandlingen i Misbrugscenter Djursland udføres af medarbejdere med relevant sundhedsfaglig, psykologisk eller socialfaglig baggrund. 4 autoriserede psykologer 1 pædagog med efteruddannelse 12

13 Opfølgning 1 socialrådgiver 1 speciallæge 1 sekretær 1 leder Behandlingsindsatsen monitoreres løbende. Der indberettes til: Sundhedsstyrelsens register over personer i alkoholbehandling (NAB). Danmarks Statistik: Den sociale ressourceopgørelse Der er udarbejdet forløbsskemaer og tjeklister til faserne i behandlingsforløbet Alle registreringer af behandlingsindsatsen og brugerne og dokumentationen heraf er omfattet af bestemmelserne i Persondataloven. Borgere der har været indskrevet i behandling, kontaktes en måned efter udskrivning fra misbrugscenteret, og så igen efter 6 måneders udskrivning. Her følges der op på effekten af behandlingsforløbet for den enkelte borger. Denne monitorering fastlægger andelen af borgere der har reduceret eller afsluttet deres forbrug, og om de vender tilbage til behandling inden for et år. 13

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Det socialt-psykologiske samarbejde

Det socialt-psykologiske samarbejde Det socialt-psykologiske samarbejde 2011 Dansk Psykolog forening KL Indhold Forord... 3 Kapitel 1. Parterne i det socialt-psykologiske samarbejde... 5 1.1. Psykologerne... 5 1.1.1. Titlen psykolog/autoriseret

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indhold 1. Introduktion til Stofmisbrugsdatabasen... 3 1.1 Registre... 4

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL

Læs mere

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp

Vejledning. til. Landstingsforordningen om offentlig hjælp Vejledning til Landstingsforordningen om offentlig hjælp Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 FORMÅL... 6 2.1 Formålet med offentlig

Læs mere