Kvalitet i samarbejdet en beskrivelse af samarbejdet mellem visiterende kommune og KKUC Kirkens Korshærs Udviklings og Behandlingscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitet i samarbejdet en beskrivelse af samarbejdet mellem visiterende kommune og KKUC Kirkens Korshærs Udviklings og Behandlingscenter"

Transkript

1 Kvalitetisamarbejdet enbeskrivelseafsamarbejdetmellemvisiterende kommuneogkkuckirkenskorshærsudviklings ogbehandlingscenter Dennebeskrivelseafsamarbejdetredegørfordeoverordnedevilkårhvorunderklienter indskrivesikkuc. Dokumentet,kvalitetisamarbejdet,udgørrammenforsamarbejdetogskitsererhvad KKUCtilbyderoghvaddenvisiterendekommunekanforventesigafKKUC. Juridiskgrundlag KKUCtilbyderhenholdsvisstof ogalkoholbehandlingjf.servicelovens 101og Sundhedslovens 141og 142.SamtBo tilbudefterservicelovens 107. KKUCeropførtitilbudsportalen,ogerendelafkommunenssamledetilbudpåstof og alkoholområdet.tilbuddetskalsåledestilpasseskommunensforsyningsforpligtelsepå stof ogalkoholområdetm.m.derhenvisestillovgivningogministeriellevejledninger. KKUCtilbyderbehandlingibådeKøbenhavn(Bremerholm)ogiCharlottenlund (BernstorfflundAlle),samtudslusningiKorsly KollegietiCharlottenlund. KKUC stilbudergodkendtafstedligekommuner,gentoftekommuneogkøbenhavns Kommune. Institutioneneromfattetafoffentlighedslovenogforvaltningsloven. Visitation BorgerekanhenvendesigtilKKUCefteraftalemedkommunenellerdekan selvhenvendesig. Vedhenvendelseefteraftalemedkommunenvilborgerenbliveinviterettilen afklarendesamtale.såfremtdethereftervurderesatborgerenkanprofitereaf behandlingikkuc,vilkommunenmodtageenbehandlingsplan. Vedselvhenvendelsevilborgerenbliveinviterettilenorienterendesamtale.Under dennesamtalevilborgerenbliveorienteretomkkuc sbehandlingstilbud,samthenvist tilegenkommune. Denafklarendesamtaleudføresafdenhovedansvarligebehandlerderstillestil rådighedforklientendenførsteudredendesamtalevilbliveafholdtsenesténugeefter kommunenshenvisning.(såfremtklientenmøderop) Påbaggrundafbehandlingsplanenkankommunentræffeafgørelseogvisitereborgeren tilbehandlingikkuc. 1

2 Visitationerkansendestil: KKUC Att:Visitation Bremerholm KøbenhavnK Behandlingsgaranti Jf.servicelovens 101,stk.2,ogjf.Sundhedslovens 141,stk.2,er kommunalbestyrelsenforpligtettilattilbydebehandlingafstof ogalkoholmisbrugere., senest14dageefterhenvendelsentilkommunenmedanmodningomatkommei behandling. KKUCvilgennemføreførsteafklarendesamtaleiinden7dageefterathavemodtageten henvisningfrakommunen.dettesåledesatkommunenkanvurderefremsendte behandlingsplanogeventuelthenvisetiltilbud. Anonymitet AfSundhedslovens 141,stk.5fremgårdet,atenhverborgerharkravpåanonym behandlingforalkoholmisbrug.detervoreserfaringatkundefærresteborgereønsker atgørebrugafdenneret.hvorforbehandlingenipraksiskanforegåiettætsammenspil medkommunen,såfremtdetteernødvendigt. BehandlingiKKUC KKUCtilbyderambulant,dag ogdøgnbehandlingforstof ogalkoholmisbrugere,samt skoleundervisningogudslusning. AfdelingenpåBremerholm: AmbulantbehandlingiCenterforTraumeterapi Dagambulantbehandling(DialektiskAdfærdsTerapi) Individueldøgnbehandling Psykologiske,psykiatriskeogsocialeudredninger Skoleundervisning7 10klassesniveau KKUCCharlottenlund 2

3 AmbulantbehandlingiCenterforTraumeterapi Psykologiske,psykiatriskeogsocialudredning KorslyKollegiet Udslusning Ennærmerebeskrivelseafdeenkeltebehandlingstilbudkanfindespåwww.KKUCc.dk Ambulantbehandling Ambulantbehandlingtiludsattevoksnetagerudgangspunktiindividuelleforløbmed ugentligesamtaler. Ensamtalevarer1time. Kropsterapeutiskbehandling Kropsterapianbefalestilnogleklienterogvileftertilsagnfrakommunebliveen integreretdelafdenambulantebehandling. Enkonsultationikropsterapienvarer1time. Psykiatrisk,psykologiskogsocialudredning KKUCtilbyderatforetagepsykiatriske,psykologiskeogsocialeudredninger.Vores ekspertisepådisseområdertagerudgangspunktiatudredeklientermedstof eller alkoholrelateredeproblematikker. Individueldøgnbehandling Individueldøgnbehandlingafalkohol ogstofmisbruger.behandlingenforegårhos familierbosiddenderundtomkringilandet.familiernesamarbejdermedkkuc s misbrugskonsulenter.klienterskalindskrivesforminimum2måneder. Skole Skoleundervisningforklienterderønskeratfærdiggøre8,9,10klasse,ellerklienterder ønskeratforberedesigpåforeståendeuddannelse. Dokumentationafbehandling Behandlingenvilblivedokumenteretgennemudredning,behandlingsplanogstatus. 3

4 Udredning Densocialeudredningerensocialanamnesederbeskriverklientensforholdved indskrivningstidspunktet. Udredningenudfærdigespåbaggrundafsamtalermedklientenogindeholder oplysningeromkring: Socialeogfamiliemæssigeforhold(herunderforholdvedr.børn) Misbrugogtidligerebehandlingserfaringer Fysiskeogpsykiskeforhold Medicin Økonomiogbolig Beskæftigelseoguddannelse Denpsykologiskeogpsykiatriskeudredningdokumenteresgennemrapportogbaseres påenrækkesamtalermedklienten. Behandlingsplan Behandlingsplanenvilbliveudfærdigetpåbaggrundafdensocialeudredning,den senestestatusogpåbaggrundafsamtalermedklienten. Behandlingsplanenvilløbendeblivejusteret,hvilketafspejlerKKUC sprocesorienteret behandlingstilgang. Behandlingsplanenvilindeholde: Behandlingsmæssigemål Metode Behandlingsproces Status Statusbeskriverdensenestebehandlingsperiode.Statustagerudgangspunkti foregåendestatusellerudredningoggørstatusoverbehandlingsforløbet. Statusdannergrundlagforudarbejdelseafnybehandlingsplan. RapporteringombehandlingsforløbtilKommune Kommunenvilmodtageensocialudredningiforbindelsemedindskrivning. Kommunenvilmodtagebehandlingsplaniforbindelsemedindskrivningogherefter hverthalveår. Kommunenvilmodtageenstatushverthalveårogiforbindelsemedudskrivning. 4

5 RapporteringomdenoverordnedebehandlingtilKommune KKUCCvilforsynekommunenmedhalvårligerapporterderindeholder: OversigtoverkommunensborgereindskrevetiKKUC Økonomiskoversigtoverkommunensomkostningeriforbindelsemedborgeres behandlingikkuc OversigtoverKKUC sindberetningertilstatsligeregistreifht.deklienter kommunenharindskrevetikkuc SamarbejdemellemkommuneogKKUC KKUCinviterertilhalvårligesamarbejdsmøder,hvordetoverordnedesamarbejdekan drøftes. Herudoverinviteresdenrelevantesagsbehandlerfrakommunentilethalvårlige statusmøde,hvordenaktuellesag/statusdannergrundlagforsamtalen. KKUCinvitererløbendetilgå hjemmøder,temadageogkurserdertagerudgangspunkti behandlingafudsattevoksneogdetdertilhørendesamarbejdemellemkommunerneog KKUC. Økonomi Kommunenfakturereshvermåned. Nårbehandlingenbevilgesafkommuneneftergodkendelseafbehandlingsplan indskrivesborgerenikkuc sbehandlingssystem. Seprislistepådeenkeltetilbudpåwww.KKUCc.dk Afbrudteforløb Behandlingenfakturerespr.påbegyndtmåned. Kontakt: Foryderligereinformationellerspørgsmålkontaktvenligstsouschef,JanDybkjær 5

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling 8 si brochure kropsterapiny:layout 1 19/09/13 13.27 Page 2 KROPSTERAPI I KKUC s traumebehandling Helhed og forskellighed KKUC s traumebehandling tager udgangspunkt i det hele menneske. At mennesket er

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang

Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen - Sådan kommer du i gang Indhold 1. Introduktion til Stofmisbrugsdatabasen... 3 1.1 Registre... 4

Læs mere

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING - et rådgivningsmateriale 2008 Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale Manuskript: Ulrik Becker, Helene Bygholm, Kit Broholm, Anette Søegaard Nielsen, Per Nielsen

Læs mere

Sådan slipper du hash og styrer (dit liv) igen

Sådan slipper du hash og styrer (dit liv) igen Sådan slipper du hash og styrer (dit liv) igen Test dig selv 1. Er du nødt til at ryge hash for at føle dig tilpas? 2. Foretrækker du tit at være alene, når du ryger hash? 3. Har du svært ved at passe

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011 Region Syddanmark Damhaven 12. 7100 Vejle Tlf. 7663 1000 regionsyddanmark.dk 11018 - Region Syddanmark - 05.2011 SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING

DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING DEN SOCIALE STOFMISBRUGS BEHANDLING i danmark Del 6 Del 1 Del 2 Hovedrapport 09:19 Del 5 Del 4 Del 3 Lars Benjaminsen Ditte Andersen Maren Sørensen 09:19 DEN SOCIALE STOFMISBRUGSBEHANDLING I DANMARK HOVEDRAPPORT

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 Parkvej 12 et nyt bo og akuttilbud Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Konklusion Side 3-4 Anbefalinger konkretiseret Side 4 Historik Side 5 Arbejdsmål på Parkvej 12 Side

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Alkoholbehandling i kommunerne

Alkoholbehandling i kommunerne Lægeforeningen Oktober 2009 Alkoholbehandling i kommunerne Rapport udarbejdet af Lægeforeningens misbrugsudvalg ved: Ulrik Becker Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital, og Statens Institut

Læs mere

Projekt beskrivelse: Træning før varig hjælp et projekt i Visitationsafsnittet, Ældreservice

Projekt beskrivelse: Træning før varig hjælp et projekt i Visitationsafsnittet, Ældreservice Projekt beskrivelse: Træning før varig hjælp et projekt i Visitationsafsnittet, Ældreservice Baggrund: Lyngby-Taarbæk kommune søger løbende at udvikle metoder der fastholder og øger borgerens selvhjulpenhed

Læs mere

DK EUROPLAN-KONFERENCE

DK EUROPLAN-KONFERENCE DK EUROPLAN-KONFERENCE REHABILITERING AF BORGERE MED SJÆLDNE HANDICAP. HVAD SKAL DER TIL OG HVORDAN SIKRES KOORDINATION? V. KIRSTEN DENNIG, SOCIAL- OG HANDICAPCHEF, GENTOFTE KOMMUNE. 23. januar 2015 Agenda

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

på rusmiddelområdet. Rusmiddelområdets infrastruktur

på rusmiddelområdet. Rusmiddelområdets infrastruktur Tema CASA Behov for uddannelse i fremtiden Center for Alternativ Samfundsanalyse CASA har foretaget en indledende undersøgelse af hvordan behovet for uddannelse på rusmiddelområdet vil være i fremtiden

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Adfærdsændrende behandling for patienter med BMI under 20 Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Denne

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

AFDELINGEN FOR BØRN MED HØRETAB, TALE OG SPROGLIGE VANSKELIGHEDER

AFDELINGEN FOR BØRN MED HØRETAB, TALE OG SPROGLIGE VANSKELIGHEDER januar 2011 AFDELINGEN FOR BØRN MED HØRETAB, TALE OG SPROGLIGE VANSKELIGHEDER RUGVÆNGETS SKOLE 2750 Ballerup januar 2011 VÆRDIER FOR SKOLE-HJEMSAMARBEJDET I høreafdelingen pa vægter vi værdier som tillid,

Læs mere

Kommunikation kiropraktor-læge. Baggrund Aftaler Praktik Eksempler

Kommunikation kiropraktor-læge. Baggrund Aftaler Praktik Eksempler Baggrund Aftaler Praktik Eksempler Fordele - Praktiske fordele i patientforløb Kvalitet Service Faglig profilering Økonomi For at styrke kvaliteten i patientbehandlingen er RLTN og DKF enige om at

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Giv psykiatrien en stemme

Giv psykiatrien en stemme Regions- og byrådsvalgene Giv psykiatrien en stemme Inspirationshæfte til brug ved valgene i november NOVEMBER Mere end 50 pct. af vælgerne er direkte eller indirekte berørt af psykisk sygdom. Skal vi

Læs mere