4. årgang 1. Nummer Uge Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. årgang 1. Nummer Uge 10 2011 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 4. årgang 1. Nummer Uge Indholdsfortegnelse 1. Personalenyheder Side 2 2. Ledelsesmæssigt fokus i forårssemesteret 2011 ved Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Side 2 3. Strategi for Lones tilbagevenden til jobbet - foråret 2011 Side 3 4. Honorering af medarbejdere der fik delegeret ledelses opgaver som følge af Lones fravær Side 4 5. Afvikling af MUS-samtaler i En ændring af faglærerstrukturen! Side 5 7. Firmaaftale med fittness.dk der både gælder studerende og medarbejdere Side 6 8. Rapport fra Wilke analysebureau ros til sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Side 6 9. Der implementeres studiesamtaler i dette forår og dialoggrupperne afskaffes Side UCL har udviklet en UCL parlør Side Øget fokus på velfærdsteknologi og sundhedsteknologi også hos os Side IKT i undervisningen målet er klart. En opfølgning på pædagogisk forum. Side Tyverierne og tyverialarmen på Soldalen en skærpelse af overvågningen! Side Projektide til campuspilotprojekt på soldalen side Implementering af den nye kontaktlærerordning udskydes til efteråret 2011 eller foråret 2012 Side 10

2 Personalenyheder Nye lektorer Randi, Mette og Birgitte har modtaget positive lektorbedømmelser. Stort tillykke til jer. Nyansættelser Velkommen til Helle, Ellen og Laila. Vi ser frem til at få jeres mange forskellige kompetencer ind i organisationen. Eva Odgaard Eva er deltidssygemeldt indtil den Susanne Bank Susanne er deltidssygemeldt - indtil videre i de næste tre uger. Se særskilt information der udsendes til alle ansatte på Soldalen. Ledelsesmæssigt fokus i 2011 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle På personalemøderne i december og i februar måned blev der givet en status på den ledelsesmæssige organisering i UCL, i Sygeplejerskeuddannelsen i UCL og ved Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Planen er, at 1. Halvår 2011 skal anvendes til, at vi ledelsesmæssigt kommer tilbage på sporet i Vejle. Såvel medarbejdere som TR vil undervejs blive inddraget i processen og de afklaringer der skal foretages. I får her orientering på skrift. Følgende områder er udmeldt som vores fokuspunkter i 1. halvår 2011: Medarbejderne Fokus på MUS samtaler og medarbejderudvikling med opstart 1. halvår Fokus på den kollegiale etik i organisationen status i sommeren Den interne organisering Den tværgående interne koordinering i forhold til funktionsområder, udvalg og teams skal styrkes. Holde sammen på de delegerede ansvarsområder. Styrke opfølgningen på de interne processer. Etablering af et internt samordningsudvalg? Beslutningsprocesser og arbejdsgange Skabe klarhed omkring ansvar og kompetence i organisationen Hvem kan træffe hvilke beslutninger? Etablere kortere beslutningsprocesser. Strømline de interne arbejdsprocesser. Effektivisere og smidiggøre arbejdsgangene. Side 2

3 Samarbejde med TR og sikkerhedsorganisationen MIO udvalget er nedlagt formelt med virkning fra 1. januar Der etableres et formaliseret samarbejde mellem TR og ledelse der skal erstatte den eksisterende mødevirksomhed mellem parterne. SP udarbejder et kommissorium. Uddannelsen Fokus på hvordan der skabes nye udviklingsinitiativer og forsøg i uddannelsen m.m. De fremtidige snitflader og ansvarsfordelingen mellem studierektor og uddannelseschefen i Vejle I løbet af 1. halvår 2011 skal vi nå til en afklaring af hvordan snitfladerne og ansvarsfordelingen skal være mellem Lone og undertegnede. Strategi for Lones tilbagevenden til jobbet - Foråret 2011 På personalemødet i februar måned præsenterede Lone en strategi for sin tilbagevenden til jobbet. Overvejelserne gengives hermed i sin fulde ordlyd. Udfordringer At genvinde et godt helbred At blive konsolideret som uddannelseschef Prioriterede opgaver Omorganisering af undervisningen (projektledelse) Fordeling ag undervisningsopgaver for efteråret 2011 MUS-samtaler Informationskompetencekurser (kursusledelse) Genforhandle aftaler om kliniske uddannelsespladser med region og kommuner Professionsudvikling på tværs i UCL Sygeplejerskeuddannelsen Trivsel og arbejdsglæde (arbejdsmiljø-arbejde) Udarbejde kompetenceudviklingsstrategi og planer på tværs i UCL Sygeplejerskeuddannelsen Redskaber Fysioterapi og styrketræning Coaching ved erhvervspsykolog Henrik Hopff: Beslutte et forhold mellem og adskille arbejde og fritid Lægge en plan med flere faser Én ugentlig overbliksdag hjemme eller med lukket dør Meddele træffetider Tænke ud af boksen for at angribe de nye ledelsesopgaver (bryde med arbejdsvaner) Formidle vilkårene til personalet Side 3

4 Honorering af de medarbejdere der har fået delegeret ledelsesmæssige opgaver som følge af Lones fravær Alle medarbejdere har i større eller mindre udstrækning været berørt af Lones fravær, og I har alle udvist stor imødekommenhed og fleksibilitet i situationen. Det vil jeg gerne sige jer tak for. Da Lone blev sygemeldt valgte vi at løse de ledelsesmæssige opgaver på følgende måde: Lone skulle primært varetage opgaver knyttet til undervisernes opgavefordeling og de nyansættelser der skulle iværksættes. Der var opgaver som blev delegeret til semesterkoordinatorerne, studiekoordinatoren, den kliniske koordinator, Karsten som IKT koordinator/studievejleder/blæksprutte og Gerda som ledelsessekretær. Der var opgaver der blev nedprioriteret og Der er opgaver som undertegnede har taget over på. Som følge deraf har jeg aftalt med TR, at de pågældende medarbejdere (5 ialt) får udbetalt et merarbejdstillæg for den ekstra opgave som de har påtaget sig, og som de ikke har fået tidsmæssig kompensation for. Tillæggenes størrelse er forskellige og afhængig af de opgaver der er delegeret. Der er i regnskabet for 2010 hensat et beløb til ovennævnte formål. Det vil sige at udbetalingen ikke belaster budget 2011 eller puljen til ny løn. Afvikling af MUS-samtaler i 2011 I løbet af 2011 gennemfører Lone medarbejderudviklingssamtaler (MUS) med alle medarbejdere ved Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Personaleafdelingen ved UCL er aktuelt i færd med at forberede indførelsen af et softwareprogram, som kan bruges i forbindelse med forberedelse til, dokumentation af, og opfølgning på samtalerne. Programmet bliver taget i brug i hele UCL fra efteråret Men vi har fået mulighed for at afprøve programmet i et pilotprojekt her i foråret. Planen for gennemførelse af MUS-samtalerne hos os bliver derfor som følger: Februar-marts 2011: Lone gennemfører MUS-samtaler med de medarbejdere, som har behov for en snarlig samtale (ca. 10 samtaler). Ved disse samtaler anvender vi det gamle samtalekoncept, som ligger på vores intranet i mappen Personale. Lone inviterer til nogle af disse samtaler, men man kan også selv henvende sig for at få en aftale. Side 4

5 Uge 15-20, 2011: Lone gennemfører samtaler med 15 medarbejdere. Vi afprøver det nye koncept (e- MUS). De 15 medarbejdere udvælges repræsentativt, og TR medvirker ved udvælgelsen. Personaleafdelingen tilbyder introduktion til software-programmet. Navnene på medarbejderne og tidspunktet for introduktionen følger. September-oktober 2011: Lone gennemfører MUS-samtaler med resten af medarbejderne (ca. 15), og vi anvender det nye digitale koncept. En ændring af faglærerstrukturen! Forslaget til ny faglærerstruktur er udarbejdet af Organisationsudvalget på baggrund af oplægget der blev præsenteret og debatteret på personaleseminar i august Forslaget blev vedtaget på mødet i MIO i december måned. Beskrivelsen af faglærerstrukturen færdiggøres i denne uge. De centrale omdrejningspunkter i forslaget er følgende: Faglærersamarbejdet foregår som udgangspunkt i uddannelsesteamet, hvorfor timerne til dette arbejde placeres i teamet. Uddannelsesteamet kan underopdele sig i forhold til arbejdet med de enkelte fag, herunder arbejdet med valg af lærebog og udarbejdelse/revision af fagbeskrivelse. Fagbeskrivelserne koordineres i uddannelsesteamet. Der etableres faglærerteams for fag som afvikles på tværs af uddannelsesteamene. I forhold til fag der løses af eksterne undervisere udpeges der én intern koordinator på faget. Der var en bred enighed i MIO udvalget om at tilslutte sig forslaget med følgende kommentarer: At den eksisterende beskrivelse af faglærersamarbejdet (formål, opgaver m.m) i Sygeplejerskeuddannelsens organisationsbeskrivelse, skal samskrives med forslaget til organisering af faglærersamarbejdet. At begrebet faglærersamarbejde erstatter begrebet faglærerteams. At det præciseres, at det for nogle uddannelsesteam vil være hensigtsmæssigt med en underopdeling i teamet i forhold til at arbejde med de konkrete fag. At det præciseres, at underviserne i det uddannelsesteam der har faget, har det primære ansvar for at udvikle faget og for at inddrage undervisere i faget fra andre team i samarbejdet. At det skal tydeliggøres, at timerne til faglærersamarbejdet indgår som en del af forberedelsesnormen i UCL`s nye lokalaftale hvor der blandt andet præciseres følgende: samarbejde og samspil med andre fag i uddannelsen og det i forbindelse hermed nødvendige samarbejde herunder tværgående evaluering ifm kvalitetsarbejde mellem flere undervisere opfattes som en del af forberedelsen. At kontaktpersonen i forhold til fag der varetages af eksterne undervisere udelukkende skal beskæftige sig med fagets indholdskomponenter. Organiseringen af undervisningen varetages fortsat af semesterplanlæggerne. At SP færdiggør forslaget og orienterer organisationsudvalget om beslutningerne. Side 5

6 Firmaaftale med Fittness.dk - der både gælder studerende og medarbejdere Firmaaftalen med Fittness.dk er nu faldet på plads. Kombinationen af Fittness.dk`s generelle firmaaftale, og det tilskud som vi giver på 50 kr pr måned/medlem gør at medlemskabet er attraktivt. Støtten gives både til studerende og medarbejdere. Se orienterende mail udsendt af Eva Kaas den Rapport fra Wilke analysebureau ros til Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle UCL iværksatte i efteråret 2010 en undersøgelse af de studerendes opfattelse af kommunikationen og uddannelserne i UCL. Vi kan være godt tilfredse med resultaterne der viser en høj grad af studentertilfredshed Undersøgelsen omfattende alle uddannelser og udbudssteder, og den blev foretaget af et uvildigt analysebureau. Der blev afviklet et fokusgruppeinterviews med studerende fra alle UCL`s uddannelser og herunder med 7 tilfældigt udvalgte studerende fra Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Resultatet af interviewet i Vejle fremgår af det uddrag fra rapporten som er vedhæftet dette nyhedsbrev. Jeg udsender desuden et link til den samlede UCL rapport. Vi skal være opmærksomme på, hvordan vi omtaler hold og studerende i det offentlige rum! De Studerendes Råd har rejst en principiel sag i UU udvalget der vedrører, hvordan hold og studerende omtales i det offentlige rum. Uddrag fra UU referatet gengives i det følgende. Det andet problem omhandler omgangsformen og omtale af grupper/hold studerende, hvilket er kommet de studerende for øre. Et hold er blevet omtalt som et dårligt hold, og en underviser har meddelt et hold, at det er et rigtigt dårligt hold og trælst at komme ind til, og at dette har været drøftet i lærerværelset. UU har valgt at medtage disse meldinger i referatet som en reminder til os alle om at tænke over vores adfærd over for grupper af studerende og i øvrigt, hvad der drøftes åbenlyst i lærerværelset. Side 6

7 Der implementeres studiesamtaler i dette forårssemester og dialoggrupperne afskaffes! Organisationsudvalget har udarbejdet et forslag til studiesamtaler der er anbefalet af UU udvalget og vedtaget af ledelsen. Forslaget blev præsenteret på personaleseminaret i august måned. Med implementeringen af studiesamtaler kan vi nu tilbyde studieunderstøttende aktiviteter der både retter sig mod den studerende (studiesamtaler), en gruppen af studerende (PBL gruppevejledning) og holdet (kontaktlærerfunktionen). Dialoggrupperne nedlægges samtidig for at undgå overlap i aktiviteterne. Formålet med studiesamtalerne er dels at skabe et forum, hvor den enkelte studerende er i centrum som studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, og dels at medvirke til øget gennemførelsesprocent som følge af tryghed og gennemskuelighed i studiesituationen. Målene er: At den studerende over for sig selv afklarer og tydeliggør sine behov for studiemæssig udvikling. At den studerende afklarer sit eget syn på, hvad der er vanskeligt ved at studere til sygeplejerske og hvordan vedkommende kan arbejde med dette. At den studerende afklarer sine ønsker med hensyn til ændringer af egen studiemetode og studievilkår. At den studerende afklarer, hvordan egne personlige ressourcer udnyttes samt egen rolle i studiemiljøet. At den studerende får et tydeligt billede af studiets arbejdsopgaver og egen studiesituation. Studiesamtaler tilbydes på følgende moduler: modul og planlægges til 20 minutter. Det forventes at alle studerende deltager i studiesamtalerne. Implementeringsplanen er følgende: Studiesamtalerne er beskrevet i et særskilt dokument som er placeret i intranettet Samtalerne implementeres på modul 2 og 3 i forårssemesteret 2011 Samtalerne implementeres på modul 7 og 9 i efterårssemesteret 2011 Der skal aftales en akkord med TR for afvikling af en samtale. UCL har udviklet en UCL Parlør I samarbejdet på tværs i University College Lillebælt og i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere taler vi om en række begreber, som er nye og ikke nødvendigvis er entydigt defineret, fx praksisudvikling eller velfærdsteknologi. Kommunikationsafdelingen har udarbejdet en lille UCL Parlør med ultrakorte forklaringer på nogle af begreberne. Der er ikke tale om videnskabelige eller udtømmende definitioner. Men parløren kan være et værktøj til forståelse og forklaring af nye begreber, og dermed til hjælp i forbindelse med vores interne og eksterne samarbejde. Kommunikationsafdelingen foreslår, at vi kan give den med, hvis vi uddeler visitkort. Så kan den også være en del af vores markedsføring. Parløren bliver omdelt i skufferne i personalerummet. Side 7

8 Øget fokus på velfærdsteknologi og Sundhedsteknologi i Sygeplejerskeuddannelsen også hos os1 UVM har planer om, at der skal sættes øget fokus på anvendelsen af velfærdsteknologier og sundhedsteknologier i sygeplejerskeuddannelsen. I første omgang vil de foranledige en afdækning af i hvilken udstrækning der i dag er fokus på området i uddannelsen. Hvis afdækningen viser, at vi ikke i tilstrækkelig grad har dette fokus i uddannelsen, er de parate til, at det bliver præciseret i bekendtgørelsen. For at forberede os på undersøgelsen har vi derfor bedt det Sygeplejefaglige udvalg om følgende: At foretage en analyse af og beskrive, hvor og på hvilken måde sundhedsteknologi indgår i den aktuelle undervisning hos os (teori, metode og udstyr) (Definitionen på sundhedsteknologi fremgår af det vedlagte materiale) At udarbejde anbefalinger til, hvor og hvordan vi kan sætte mere fokus på sundhedsteknologi i fremtidens undervisning, herunder supplere fag- og modulbeskrivelserne At give forslag til hvilket sundhedsteknologisk udstyr der kunne være relevant at anskaffe Notatet skal foreligge inden den I 2010 blev der indkøbt en del nyt udstyr til demonstrationsstuerne. Der er i budget 2011 ligeledes afsat et beløb til formålet. IKT i undervisningen målet er klart! En opfølgning på pædagogisk forum den Først tak til Uddannelsesteam 2 for et godt, veltilrettelagt og inspirerende pædagogisk forum. I fik sat fokus på et tema som bliver en meget central udfordring og indsatsområde i perioden 2011 til Målet er klart: I 2015 behersker samtlige medarbejdere brugen af de mest moderne undervisningsteknologier og de er implementeret i undervisningen Kilde: Sygeplejerskeuddannelsens vision Det giver os fire udfordringer: At vi har de kompetencer der skal til for at bruge de nye undervisningsteknologier i en fagdidaktisk kontekst. At teknologierne forefindes og at de fungerer At teknologierne indtænkes i de fagdidaktiske overvejelser der gøres i forhold til undervisningen i et konkret fag samt At vi prioriterer økonomiske og personalemæssige ressourcer til indsatsområdet. Side 8

9 Vi er aktuelt i gang med, at formulere en E læringsstrategi og kompetenceudviklingsstrategi, hvor udvikling af pædagogiske IKT kompetencer bliver meget centralt. Strategien kommer til at gælde for Sygeplejerskeuddannelsen i UCL. Vores lokale IKT vejlederteam i Vejle og IKT koordinatorgruppen i Sygeplejerskeuddannelsen i UCL bliver pennefører på strategien sammen med undertegnede. Strategien vil blandt andet sætte fokus på, at vi inden for en kort periode behersker: Anvendelsen af interaktive tavler Brug af skype/video-/webkonference til møde- og undervisningsaktiviteter Udvikling af videobaserede læringsobjekter Udvikling af interaktive læringsobjekter Brug af portfolio i uddannelsen Udvikling af læringsobjekter til mobile enheder Digital opgaveaflevering Der vil snarest blive tilrettelagt et undervisnings- og oplæringsprogram i forhold til anvendelsen af interaktive tavler. IKT vejlederteamet kommer med et forslag til et program i samarbejde med organisationsudvalget. Tyverierne og tyverialarmer på Soldalen en skærpelse af overvågningen! Ved tyveriet i februar måned mistede vi 16 bærbare pc er (IT afdelingen 7 og Sygeplejerskeuddannelsen 9). Christian Janson har arbejdet videre med, hvordan vi kan skærpe overvågningen på Soldalen. Forslaget ser indtil videre ud som følgende Der etableres adgangskontrol på døren ind til direktionsgangen på 1.sal. Området adskilles i tyverialarmen og bliver herefter styret af adgangskontrollen. I kælderen opdeles alarmen i et særskilt område som dækker bibliotek samt IT lokaler. Dette styres af en adgangskontrol som monteres med læsere ved indgang til bibliotek samt i gang ved IT lokaler. Undervisergangen og undervisningsområderne deles i to adskilte alarmzoner. Adgangskontrollen ved bagdøren til garagen skal betjene lærerområdet og adgangskontrol ved hoveddøren skal betjene undervisningsområdet. På lærerværelset monteres der en ekstra detektor. Inden ordningen implementeres bliver i grundigt orienteret om hvordan i skal agere. Side 9

10 Projektide til et campus pilotprojekt på Soldalen Projektideen har fået titlen Udvikling af mere dynamiske læringsmiljøer og undervisningsfaciliteter. Barbara, Merete, Peder Ohrt, 2 studerende og undertegnede udgør projektgruppen. Nu venter vi på at projektideen bliver godkendt, hvorefter der skal udarbejdes en projektbeskrivelse. Det er samtidig aftalt, at arbejdsmiljøgruppen (Hans og Lone) vil undersøge om der er undersøgelser der dokumenterer fordele og ulemper ved forskellige kontormiljøer. De foreløbige projektovervejelser er følgende: I perioden 2007 til 2009 er der foretaget en lang række ombygninger på Soldalen med henblik på at skabe plads til nye stabe, funktioner og medarbejdere. Der er sammenlagt placeret 8 nye funktioner (stabe) på Soldalen og 35 nye medarbejdere har fået deres daglige gang på Soldalen. Dertil kommer, at EVU enhedens aktiviteter på Soldalen er tredoblet i den pågældende periode. Pladsen til de nye aktiviteter er skabt ved: at konvertere opholdsarealer og undervisningsfaciliteter til administrative formål at placere flere medarbejder på det samme areal. Konsekvensen af ovennævnte er, at studiefaciliteterne på Soldalen er presset til det yderste, og der er en stigende utilfredshed blandt de studerende, fordi der ikke er de nødvendige faciliteter til at understøtte deres læreprocesser. Projektet skal sætte fokus på denne udfordring. De foreløbige målet med projektet er: At de eksisterende opholds- og studiefaciliteter udvikles til dynamiske og fleksible lærings- og studiemiljøer der understøtter forskellige former for studier og socialt samvær At der implementeres nye undervisningsteknologier der dels understøtter udviklingen af et dynamisk studiemiljø og som dels muliggør fjernundervisning på tværs af UCL`s lokationer og internationale netværkssamarbejdspartnere At effektivisere udnyttelsen af UCL`s ressourcer. Projektet vil have fokus på følgende: Etablering af studiezoner og projektrum i opholdsarealerne med differentieret inventar som understøtter forskellige former for studier, læringsformer og socialt samvær Indretning af undervisningslokalerne ved brug af ikke traditionelle bordopstillinger, nye undervisningsteknologier og inspirerende inventar. Udvikling af videokonferencefaciliteter mhp at muliggøre fjernundervisning på tværs af UCL`s lokationer og internationale netværkssamarbejdspartnere Implementering af den nye kontaktlærerordning udskydes til efteråret 2011 eller foråret 2012 På grund af den aktuelle reorganisering af undervisningen udskyder vi implementeringen af forslaget indtil vi har et samlet overblik over reorganiseringen. Karsten og Susan tilpasser forslaget til den nye organisering. Side 10

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

4. årgang 3. Nummer Uge 27 2011 Indholdsfortegnelse

4. årgang 3. Nummer Uge 27 2011 Indholdsfortegnelse 4. årgang 3. Nummer Uge 27 2011 Indholdsfortegnelse 1) Personalenyheder side 2 2) Bodil Winther bliver tilknyttet UCL`s videncenter for rehabilitering side 2 3) Der bliver tre ledige interne funktioner

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Udviklingsmål, udviklingsplaner og strategiplan for Uddannelsesudvalget i studieåret

Udviklingsmål, udviklingsplaner og strategiplan for Uddannelsesudvalget i studieåret Udviklingsmål, udviklingsplaner og strategiplan for Uddannelsesudvalget i studieåret 1.9.2011 31.8.2012.. ( uddrag af Rapport vedrørende Videreudvikling af undervisernes teamorganisering og samarbejds-

Læs mere

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen

Projektbeskrivelse. IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Projektbeskrivelse IKT på bioanalytiker-, fysioterapeut-, radiograf- og ergoterapeutuddannelsen Baggrund for projektet: Projektet er opstået på baggrund af UCL s vision 2015 om at være State of the Art

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

- at fremme ikke dansk etnisk studerendes motivation for at færdiggøre sygeplejerske - uddannelsen

- at fremme ikke dansk etnisk studerendes motivation for at færdiggøre sygeplejerske - uddannelsen Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Inklusion af studerende med anden etnisk baggrund end dansk i sygeplejerskeuddannelsen 2. Resumé Øget antal af studerende med anden etnisk baggrund end dansk påbegynder

Læs mere

Referat fra møde i Det lokale Uddannelsesforum for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Referat fra møde i Det lokale Uddannelsesforum for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Referat fra møde i Det lokale Uddannelsesforum for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Onsdag d. 21.9.2011 kl. 9.30-12.00 konf 3. Deltagere: Lissi Rachiltz (stedfortræder for Dorte Jørgensen), Dorte Bennike,

Læs mere

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl.

Dagsorden HSU. Dagsordenspunkter. Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 8. september 2008 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Center for Undervisningsmidler, Vejle Damhaven 13A, 7100 Vejle Mødelokale: Journalnummer:

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering VIA University College Dato: 10. marts 2015 Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 Svarprocent Thisted 82% Svarprocent Viborg 59% Handleplan

Læs mere

1. Implementering af deadlines for ændring af praktikpladstildeling kl

1. Implementering af deadlines for ændring af praktikpladstildeling kl Referat fra FOKUS-rådsmøde d. 17.09.2012 Mødedato 17. september 2012 Starttidspunkt 12:30 Sluttidspunkt 15:30 Afdeling/enhed Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Dokumentnavn 215069.Referat - FOKUS-rådsmøde

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Helhedsskolen Målet er fortsat at manifestere IJG som en helhedsskole og en økonomisk

Læs mere

4. årgang 6. Nummer Uge 40 2010 Indholdsfortegnelse

4. årgang 6. Nummer Uge 40 2010 Indholdsfortegnelse 4. årgang 6. Nummer Uge 40 2010 Indholdsfortegnelse 1. Personalenyheder 2. UCL festen og trivselsbaseren! Tak til team B! 3. APV 2008 og mobning en sidste gang! 4. Printproblemer på undervisergangen! 5.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. årgang 2. Nummer Uge Personalenyt side 2. Undervisergruppen side 2 Sekretariatsteamet side 2

Indholdsfortegnelse. 5. årgang 2. Nummer Uge Personalenyt side 2. Undervisergruppen side 2 Sekretariatsteamet side 2 5. årgang 2. Nummer Uge 23 2012 Indholdsfortegnelse Personalenyt side 2 Undervisergruppen side 2 Sekretariatsteamet side 2 Organisering af samarbejdet på serviceområdet side 3 Internt stillingsopslag international

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Ny sygeplejefaglig viden i sygeplejerskeuddannelsen

Ny sygeplejefaglig viden i sygeplejerskeuddannelsen Ny sygeplejefaglig viden i sygeplejerskeuddannelsen - Et koncept for hvordan der skabes systematisk adgang til og anvendelse af Sygeplejefaglig udviklings- og forskningsviden i sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Talent for ledelse i fremtidens folkeskole. Slutrapport

Talent for ledelse i fremtidens folkeskole. Slutrapport Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Slutrapport Århus 19. september 2012 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Projektet talent for ledelse i fremtidens folkeskole er gennemført i henhold til

Læs mere

FOKUS-rådsmøde

FOKUS-rådsmøde Mødet holdes på Brittas kontor. 1. MUS forår 2016 samt GRUS efterår 2016 (15 minutter) : Orientering omkring tanker med MUS forår 16 og GRUS efterår 16 og dialog omkring oplæg til MUS/Ny løn. Punktet er

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.

Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15. Referat - konstituerende LSU møde Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeutog Radiografuddannelserne Mandag den 31. januar 2011 kl.12.30-15.30 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ballum Til stede: Ulla

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede

Mødereferat HSI. Dagsordenspunkter. Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Mødereferat HSI Mødedato: Onsdag den 11. marts 2009 Mødested: Journalnummer: Til stede Blangstedgårdsvej, 5220 Odense SØ HSI Vicerektor Lone Hougaard (Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle), underviser Hanne

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering i UCL- afrapportering og offentliggørelse

Undervisningsmiljøvurdering i UCL- afrapportering og offentliggørelse Undervisningsmiljøvurdering i UCL- afrapportering og offentliggørelse I følge DCUM (Danske Center for Undervisnings Miljø), Lov nr. 166 af 14/03/2001 Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne

Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Integration af kliniske retningslinier D. 6. maj 2010 Samarbejde mellem Center for Kliniske retningslinier og Professionshøjskolerne Professionshøjskolerne en ny kontekst og omstilling til nye opgaver

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense

Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense Sygplejerskeuddannelsens hensigt med at etablere studierelevante jobs er at anvende studerendes erhvervede studiekompetencer i mødet med medstuderende

Læs mere

Opfølgning på Studentertilfredhedsundersøgelse 2014

Opfølgning på Studentertilfredhedsundersøgelse 2014 Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Handlingsplan vedrørende: Studentertilfredsundersøgelse Repræsentanter for de studerende medlemmer af De

Læs mere

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl

Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl Referat - LSU møde Sundhedsuddannelserne, UCL Mandag den 4. april 2011 kl. 9.00-15.00 Mødeleder: Ulla Mulbjerg Referent: Ulla Mulbjerg Deltagere: Christian G. Hansen, Thomas Søndergaard Larsen, Gitte Stokholm,

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

- et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag

- et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag - et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag Udarbejdet i august 2010 revideret marts 2015 Vejledning til MedarbejderUdviklingsSamtalen (MUS) Som anført i vejledningen til BPA-ordningen,

Læs mere

I gennemgangen af tilfredshedsmålingen er der taget udgangspunkt i de 6 områder, der er udarbejdet indsatskort for i rapporten:

I gennemgangen af tilfredshedsmålingen er der taget udgangspunkt i de 6 områder, der er udarbejdet indsatskort for i rapporten: Opfølgning på den kombinerede studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2013 er sket i Studiesamarbejdsudvalget (SSU) ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (FIA). Her er handlingsplanen

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Administrationsbacheloruddannelsen og Socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse

Læs mere

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent

Læs mere

Projektbeskrivelse - Økonomiafdelingen på vej i Ny Campus Vejle Målsætning En samlet fleksibel og mobil økonomiafdeling på vej i ny Campus i Vejle Afprøve at arbejde i forskellige zoner & i forskellige

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis

Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis University College Lillebælt UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Fysioterapeutuddannelsens Evalueringspraksis Godkendt af Søren Pedersen, vicedirektør, 14.09.16 Justeret 10.09.16 Evalueringspraksis i Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Nyhedsbrev til medarbejderne i Studieadministrationen

Nyhedsbrev til medarbejderne i Studieadministrationen Juni 2015 Nyhedsbrev til medarbejderne i Studieadministrationen Campusparat Som forberedelse til NBA er gruppen, der arbejder med at gøre os campusparate, blevet bedt om at udarbejde et forslag til et

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: modul 14 hele uddannelsen, hold BosE13 Dato for evaluering: elektronisk evaluering 7/2 2017 samt mundtlig evaluering 24/1 2017

Læs mere

1. Semester- og skemaplanlægning for foråret 2015

1. Semester- og skemaplanlægning for foråret 2015 FOKUS-rådsmøde Mødedato 23. september 2014 Starttidspunkt 09:00 Sluttidspunkt 12:00 Afdeling/enhed Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Dokumentnavn 484846.Referat 23.09.2014.docx Dokumentnummer Arbejdsområde

Læs mere

1. kl. 8.30-9.30 Ansættelsesudvalgsmøde

1. kl. 8.30-9.30 Ansættelsesudvalgsmøde FOKUS-rådsmøde den 08.06.2012 Mødedato 8. juni 2012 Starttidspunkt 8:30 Sluttidspunkt 14:00 Afdeling/enhed Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Dokumentnavn Dagsorden og referat fra FOKUS-rådsmøde den 08.06.2012

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus VIA University College Dato: 24. april Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Der skal tilstræbes en høj grad af kontinuitet i undervisernes tildeling af undervisningsopgaver

Der skal tilstræbes en høj grad af kontinuitet i undervisernes tildeling af undervisningsopgaver otat Afdeling/enhed: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Oprettelsesdato: 14.12.2011 Udarbejdet af: Lone Hougaard Journalnummer: 3100-3344-2009 Dokumentnavn: Arbejdstidsaftale UCL Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Viborg

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Viborg VIA University College Dato: 24. april Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Viborg Ultimo 2014 er der gennemført

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Projektansøgning til Campusstrategi

Projektansøgning til Campusstrategi Projektansøgning til Campusstrategi Initiativ vedrørende mobilplatform og anvendelse af mobileenheder på pædagog og sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. Indledning Dette projekt understøtter UCL s campusstrategi

Læs mere

Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning

Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning Punkt 9. Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning 2016-069918 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, den gennemførte evaluering af understøttende undervisning samt

Læs mere

Referat Pædagogisk Forum

Referat Pædagogisk Forum Referat Pædagogisk Forum Mødedato: 22. sept. 2010 Tidspunkt: 12.30-15.30 Referenter: Dorte N. og Helle 1. Positiv historie fra referenterne 2. Evt. En del markerer, se punkt. 9 3. Præsentation og evt.

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

1. NY TEKNOLOGI I PRAKSIS

1. NY TEKNOLOGI I PRAKSIS Notat Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Oprettelsesdato 08-aug-2012 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn 208140.progbes teknologi i praksis.docx Dokumentnummer 1. NY TEKNOLOGI I PRAKSIS Programejer

Læs mere

Dagplejens udviklingskontrakt 2015

Dagplejens udviklingskontrakt 2015 Dagplejens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejen mod 2020 10 mål for rejsen Vejen mod 2020 Strategi 2020 beskriver University College Lillebælts mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad University

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. den 1. juni 2015 kl

Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. den 1. juni 2015 kl Sygeplejerskeuddannelsen Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen den 1. juni 2015 kl. 14.30 17.30 Mødested: Campus Vejle, Vestre Engvej 51 c, Vejle, lokale 2.238 Mødeleder:

Læs mere

Rammer for lokal evalueringspraksis:

Rammer for lokal evalueringspraksis: Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Rammer for lokal evalueringspraksis: Rammen for lokal evalueringspraksis for sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg er Det fæles kvalitetssystem for UCL : Professionshøjskolen

Læs mere

MED (fællesadministrationen)

MED (fællesadministrationen) Referat Mødedato: Starttidspunkt: 10:00 11-nov-2009 (videokonference Vejle/Odense) Sluttidspunkt: 12:00 MED (fællesadministrationen) Til stede: Afbud: Administrationschef Allan Kjær Hansen (formand), sekretariatschef

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Strategi for. Kompetenceudvikling, karriereveje og postlektorkvalificering for undervisere ved University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen

Strategi for. Kompetenceudvikling, karriereveje og postlektorkvalificering for undervisere ved University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen 1 Strategi for Kompetenceudvikling, karriereveje og postlektorkvalificering for undervisere ved University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen Lederrådet UCL Sygeplejerskeuddannelsen 15.12.2013

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense

LSU møde fredag den 22. juni 2012 kl i lokale R1, Rømersvej, Odense Referat Mødedato 22. juni 2012 Starttidspunkt 10:00 Sluttidspunkt 12:00 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen Dokumentnavn 2012-06-22 referat LSU Dokumentnummer Arbejdsområde LSU for Pædagoguddannelsen i UCL

Læs mere

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Indholdsfortegnelse Organisering af klinisk undervisning i Assens Kommune... 3 Formål... 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Kredsstyrelsesmøde. Mødeleder: Susanne Lyders Hansen Dato: 17. juni 2009 Kl. 9.00-11.30 Fraværende: Hanne Stadsholt

Kredsstyrelsesmøde. Mødeleder: Susanne Lyders Hansen Dato: 17. juni 2009 Kl. 9.00-11.30 Fraværende: Hanne Stadsholt Kredsstyrelsesmøde Referat Mødeleder: Susanne Lyders Hansen Dato: 17. juni 2009 Kl. 9.00-11.30 Fraværende: Hanne Stadsholt Punkt: 262) Godkendelse af referat fra ordinært KS møde d. 3. juni 2009 /SLH Referatet

Læs mere

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne Punkt 8. Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne 2015-058535 Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Skovbos udviklingskontrakt 2014

Skovbos udviklingskontrakt 2014 Skovbos udviklingskontrakt 2014 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Dato: 26. juni UCN Bibliotekets handleplan

Dato: 26. juni UCN Bibliotekets handleplan Dato: 26. juni 2013 UCN Bibliotekets handleplan 2013-2015 1. Indledning Nærværende handleplan tager afsæt i bibliotekets hidtidige strategi University College Nordjylland, Biblioteket strategi 2010-2012

Læs mere

Dagsorden LSU (fællesadministrationen)

Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Dagsorden LSU (fællesadministrationen) Mødedato: Mandag den 23. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Mødelokale: Konf. 3 Soldalen 8, 7100 Vejle Journalnummer: LSU (Fællesadministrationen)

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi Indledning Kompetenceudviklingsstrategien er forbundet med skolens udviklingsstrategi og øvrige planer: Indsatser 2017 Udviklingsstrategi 2016-20: Udvikling af nye, effektive

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering i Aalborg Kommune Evaluering er fremadrettet og lærende Evaluering er et værktøj til at give indsigt og viden, der bidrager

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering 2011

ArbejdsPladsVurdering 2011 ArbejdsPladsVurdering 2011 indholdsfortegnelse APV 2011... 3 Indledning... 3 Fysisk arbejdsmiljø... 7 Undervisningslokaler... 7 Kontorforhold... 7 Øvrige faciliteter... 8 Arbejdets organisering... 9 Planlægningen

Læs mere

Auto Teknisk Center. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb:

Auto Teknisk Center. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: 1 Hovedforløb: 2 Opfølgnings/handlingsplan: Opfølgning og evaluering på sidste års

Læs mere

Årsplan for Humlebæk skole

Årsplan for Humlebæk skole Årsplan for Humlebæk skole 2009-2010 Årsplanens formål er kortfattet at beskrive, hvordan de opstillede mål i lederaftalen for Humlebæk skole omsættes til handling, samt at opstille lokale mål for de kommende

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept foreløbig struktur pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept foreløbig struktur pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 foreløbig struktur pr. 3.03.2016 v. Lena Busch Nielsen, Uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, Teamleder Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet

UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet UCL s kvalitetssystem, kvalitet i studieaktivitet Kvalitetskriterium 5.1 de studerendes vurdering af kvalitet i teoretiske studieaktiviteter Uddannelsens obligatoriske kvalitetsarbejde Opstiller en skriftlig

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Netværksmøde om implementering af føp/fleksreformen 13.dec. 2012 Beskæftigelsesregion Syddanmark Program for workshops 13.00-13.30: Drøftelse af opgaver og opmærksomhedspunkter

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere