4. årgang 1. Nummer Uge Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. årgang 1. Nummer Uge 10 2011 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 4. årgang 1. Nummer Uge Indholdsfortegnelse 1. Personalenyheder Side 2 2. Ledelsesmæssigt fokus i forårssemesteret 2011 ved Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Side 2 3. Strategi for Lones tilbagevenden til jobbet - foråret 2011 Side 3 4. Honorering af medarbejdere der fik delegeret ledelses opgaver som følge af Lones fravær Side 4 5. Afvikling af MUS-samtaler i En ændring af faglærerstrukturen! Side 5 7. Firmaaftale med fittness.dk der både gælder studerende og medarbejdere Side 6 8. Rapport fra Wilke analysebureau ros til sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Side 6 9. Der implementeres studiesamtaler i dette forår og dialoggrupperne afskaffes Side UCL har udviklet en UCL parlør Side Øget fokus på velfærdsteknologi og sundhedsteknologi også hos os Side IKT i undervisningen målet er klart. En opfølgning på pædagogisk forum. Side Tyverierne og tyverialarmen på Soldalen en skærpelse af overvågningen! Side Projektide til campuspilotprojekt på soldalen side Implementering af den nye kontaktlærerordning udskydes til efteråret 2011 eller foråret 2012 Side 10

2 Personalenyheder Nye lektorer Randi, Mette og Birgitte har modtaget positive lektorbedømmelser. Stort tillykke til jer. Nyansættelser Velkommen til Helle, Ellen og Laila. Vi ser frem til at få jeres mange forskellige kompetencer ind i organisationen. Eva Odgaard Eva er deltidssygemeldt indtil den Susanne Bank Susanne er deltidssygemeldt - indtil videre i de næste tre uger. Se særskilt information der udsendes til alle ansatte på Soldalen. Ledelsesmæssigt fokus i 2011 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle På personalemøderne i december og i februar måned blev der givet en status på den ledelsesmæssige organisering i UCL, i Sygeplejerskeuddannelsen i UCL og ved Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Planen er, at 1. Halvår 2011 skal anvendes til, at vi ledelsesmæssigt kommer tilbage på sporet i Vejle. Såvel medarbejdere som TR vil undervejs blive inddraget i processen og de afklaringer der skal foretages. I får her orientering på skrift. Følgende områder er udmeldt som vores fokuspunkter i 1. halvår 2011: Medarbejderne Fokus på MUS samtaler og medarbejderudvikling med opstart 1. halvår Fokus på den kollegiale etik i organisationen status i sommeren Den interne organisering Den tværgående interne koordinering i forhold til funktionsområder, udvalg og teams skal styrkes. Holde sammen på de delegerede ansvarsområder. Styrke opfølgningen på de interne processer. Etablering af et internt samordningsudvalg? Beslutningsprocesser og arbejdsgange Skabe klarhed omkring ansvar og kompetence i organisationen Hvem kan træffe hvilke beslutninger? Etablere kortere beslutningsprocesser. Strømline de interne arbejdsprocesser. Effektivisere og smidiggøre arbejdsgangene. Side 2

3 Samarbejde med TR og sikkerhedsorganisationen MIO udvalget er nedlagt formelt med virkning fra 1. januar Der etableres et formaliseret samarbejde mellem TR og ledelse der skal erstatte den eksisterende mødevirksomhed mellem parterne. SP udarbejder et kommissorium. Uddannelsen Fokus på hvordan der skabes nye udviklingsinitiativer og forsøg i uddannelsen m.m. De fremtidige snitflader og ansvarsfordelingen mellem studierektor og uddannelseschefen i Vejle I løbet af 1. halvår 2011 skal vi nå til en afklaring af hvordan snitfladerne og ansvarsfordelingen skal være mellem Lone og undertegnede. Strategi for Lones tilbagevenden til jobbet - Foråret 2011 På personalemødet i februar måned præsenterede Lone en strategi for sin tilbagevenden til jobbet. Overvejelserne gengives hermed i sin fulde ordlyd. Udfordringer At genvinde et godt helbred At blive konsolideret som uddannelseschef Prioriterede opgaver Omorganisering af undervisningen (projektledelse) Fordeling ag undervisningsopgaver for efteråret 2011 MUS-samtaler Informationskompetencekurser (kursusledelse) Genforhandle aftaler om kliniske uddannelsespladser med region og kommuner Professionsudvikling på tværs i UCL Sygeplejerskeuddannelsen Trivsel og arbejdsglæde (arbejdsmiljø-arbejde) Udarbejde kompetenceudviklingsstrategi og planer på tværs i UCL Sygeplejerskeuddannelsen Redskaber Fysioterapi og styrketræning Coaching ved erhvervspsykolog Henrik Hopff: Beslutte et forhold mellem og adskille arbejde og fritid Lægge en plan med flere faser Én ugentlig overbliksdag hjemme eller med lukket dør Meddele træffetider Tænke ud af boksen for at angribe de nye ledelsesopgaver (bryde med arbejdsvaner) Formidle vilkårene til personalet Side 3

4 Honorering af de medarbejdere der har fået delegeret ledelsesmæssige opgaver som følge af Lones fravær Alle medarbejdere har i større eller mindre udstrækning været berørt af Lones fravær, og I har alle udvist stor imødekommenhed og fleksibilitet i situationen. Det vil jeg gerne sige jer tak for. Da Lone blev sygemeldt valgte vi at løse de ledelsesmæssige opgaver på følgende måde: Lone skulle primært varetage opgaver knyttet til undervisernes opgavefordeling og de nyansættelser der skulle iværksættes. Der var opgaver som blev delegeret til semesterkoordinatorerne, studiekoordinatoren, den kliniske koordinator, Karsten som IKT koordinator/studievejleder/blæksprutte og Gerda som ledelsessekretær. Der var opgaver der blev nedprioriteret og Der er opgaver som undertegnede har taget over på. Som følge deraf har jeg aftalt med TR, at de pågældende medarbejdere (5 ialt) får udbetalt et merarbejdstillæg for den ekstra opgave som de har påtaget sig, og som de ikke har fået tidsmæssig kompensation for. Tillæggenes størrelse er forskellige og afhængig af de opgaver der er delegeret. Der er i regnskabet for 2010 hensat et beløb til ovennævnte formål. Det vil sige at udbetalingen ikke belaster budget 2011 eller puljen til ny løn. Afvikling af MUS-samtaler i 2011 I løbet af 2011 gennemfører Lone medarbejderudviklingssamtaler (MUS) med alle medarbejdere ved Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Personaleafdelingen ved UCL er aktuelt i færd med at forberede indførelsen af et softwareprogram, som kan bruges i forbindelse med forberedelse til, dokumentation af, og opfølgning på samtalerne. Programmet bliver taget i brug i hele UCL fra efteråret Men vi har fået mulighed for at afprøve programmet i et pilotprojekt her i foråret. Planen for gennemførelse af MUS-samtalerne hos os bliver derfor som følger: Februar-marts 2011: Lone gennemfører MUS-samtaler med de medarbejdere, som har behov for en snarlig samtale (ca. 10 samtaler). Ved disse samtaler anvender vi det gamle samtalekoncept, som ligger på vores intranet i mappen Personale. Lone inviterer til nogle af disse samtaler, men man kan også selv henvende sig for at få en aftale. Side 4

5 Uge 15-20, 2011: Lone gennemfører samtaler med 15 medarbejdere. Vi afprøver det nye koncept (e- MUS). De 15 medarbejdere udvælges repræsentativt, og TR medvirker ved udvælgelsen. Personaleafdelingen tilbyder introduktion til software-programmet. Navnene på medarbejderne og tidspunktet for introduktionen følger. September-oktober 2011: Lone gennemfører MUS-samtaler med resten af medarbejderne (ca. 15), og vi anvender det nye digitale koncept. En ændring af faglærerstrukturen! Forslaget til ny faglærerstruktur er udarbejdet af Organisationsudvalget på baggrund af oplægget der blev præsenteret og debatteret på personaleseminar i august Forslaget blev vedtaget på mødet i MIO i december måned. Beskrivelsen af faglærerstrukturen færdiggøres i denne uge. De centrale omdrejningspunkter i forslaget er følgende: Faglærersamarbejdet foregår som udgangspunkt i uddannelsesteamet, hvorfor timerne til dette arbejde placeres i teamet. Uddannelsesteamet kan underopdele sig i forhold til arbejdet med de enkelte fag, herunder arbejdet med valg af lærebog og udarbejdelse/revision af fagbeskrivelse. Fagbeskrivelserne koordineres i uddannelsesteamet. Der etableres faglærerteams for fag som afvikles på tværs af uddannelsesteamene. I forhold til fag der løses af eksterne undervisere udpeges der én intern koordinator på faget. Der var en bred enighed i MIO udvalget om at tilslutte sig forslaget med følgende kommentarer: At den eksisterende beskrivelse af faglærersamarbejdet (formål, opgaver m.m) i Sygeplejerskeuddannelsens organisationsbeskrivelse, skal samskrives med forslaget til organisering af faglærersamarbejdet. At begrebet faglærersamarbejde erstatter begrebet faglærerteams. At det præciseres, at det for nogle uddannelsesteam vil være hensigtsmæssigt med en underopdeling i teamet i forhold til at arbejde med de konkrete fag. At det præciseres, at underviserne i det uddannelsesteam der har faget, har det primære ansvar for at udvikle faget og for at inddrage undervisere i faget fra andre team i samarbejdet. At det skal tydeliggøres, at timerne til faglærersamarbejdet indgår som en del af forberedelsesnormen i UCL`s nye lokalaftale hvor der blandt andet præciseres følgende: samarbejde og samspil med andre fag i uddannelsen og det i forbindelse hermed nødvendige samarbejde herunder tværgående evaluering ifm kvalitetsarbejde mellem flere undervisere opfattes som en del af forberedelsen. At kontaktpersonen i forhold til fag der varetages af eksterne undervisere udelukkende skal beskæftige sig med fagets indholdskomponenter. Organiseringen af undervisningen varetages fortsat af semesterplanlæggerne. At SP færdiggør forslaget og orienterer organisationsudvalget om beslutningerne. Side 5

6 Firmaaftale med Fittness.dk - der både gælder studerende og medarbejdere Firmaaftalen med Fittness.dk er nu faldet på plads. Kombinationen af Fittness.dk`s generelle firmaaftale, og det tilskud som vi giver på 50 kr pr måned/medlem gør at medlemskabet er attraktivt. Støtten gives både til studerende og medarbejdere. Se orienterende mail udsendt af Eva Kaas den Rapport fra Wilke analysebureau ros til Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle UCL iværksatte i efteråret 2010 en undersøgelse af de studerendes opfattelse af kommunikationen og uddannelserne i UCL. Vi kan være godt tilfredse med resultaterne der viser en høj grad af studentertilfredshed Undersøgelsen omfattende alle uddannelser og udbudssteder, og den blev foretaget af et uvildigt analysebureau. Der blev afviklet et fokusgruppeinterviews med studerende fra alle UCL`s uddannelser og herunder med 7 tilfældigt udvalgte studerende fra Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Resultatet af interviewet i Vejle fremgår af det uddrag fra rapporten som er vedhæftet dette nyhedsbrev. Jeg udsender desuden et link til den samlede UCL rapport. Vi skal være opmærksomme på, hvordan vi omtaler hold og studerende i det offentlige rum! De Studerendes Råd har rejst en principiel sag i UU udvalget der vedrører, hvordan hold og studerende omtales i det offentlige rum. Uddrag fra UU referatet gengives i det følgende. Det andet problem omhandler omgangsformen og omtale af grupper/hold studerende, hvilket er kommet de studerende for øre. Et hold er blevet omtalt som et dårligt hold, og en underviser har meddelt et hold, at det er et rigtigt dårligt hold og trælst at komme ind til, og at dette har været drøftet i lærerværelset. UU har valgt at medtage disse meldinger i referatet som en reminder til os alle om at tænke over vores adfærd over for grupper af studerende og i øvrigt, hvad der drøftes åbenlyst i lærerværelset. Side 6

7 Der implementeres studiesamtaler i dette forårssemester og dialoggrupperne afskaffes! Organisationsudvalget har udarbejdet et forslag til studiesamtaler der er anbefalet af UU udvalget og vedtaget af ledelsen. Forslaget blev præsenteret på personaleseminaret i august måned. Med implementeringen af studiesamtaler kan vi nu tilbyde studieunderstøttende aktiviteter der både retter sig mod den studerende (studiesamtaler), en gruppen af studerende (PBL gruppevejledning) og holdet (kontaktlærerfunktionen). Dialoggrupperne nedlægges samtidig for at undgå overlap i aktiviteterne. Formålet med studiesamtalerne er dels at skabe et forum, hvor den enkelte studerende er i centrum som studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, og dels at medvirke til øget gennemførelsesprocent som følge af tryghed og gennemskuelighed i studiesituationen. Målene er: At den studerende over for sig selv afklarer og tydeliggør sine behov for studiemæssig udvikling. At den studerende afklarer sit eget syn på, hvad der er vanskeligt ved at studere til sygeplejerske og hvordan vedkommende kan arbejde med dette. At den studerende afklarer sine ønsker med hensyn til ændringer af egen studiemetode og studievilkår. At den studerende afklarer, hvordan egne personlige ressourcer udnyttes samt egen rolle i studiemiljøet. At den studerende får et tydeligt billede af studiets arbejdsopgaver og egen studiesituation. Studiesamtaler tilbydes på følgende moduler: modul og planlægges til 20 minutter. Det forventes at alle studerende deltager i studiesamtalerne. Implementeringsplanen er følgende: Studiesamtalerne er beskrevet i et særskilt dokument som er placeret i intranettet Samtalerne implementeres på modul 2 og 3 i forårssemesteret 2011 Samtalerne implementeres på modul 7 og 9 i efterårssemesteret 2011 Der skal aftales en akkord med TR for afvikling af en samtale. UCL har udviklet en UCL Parlør I samarbejdet på tværs i University College Lillebælt og i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere taler vi om en række begreber, som er nye og ikke nødvendigvis er entydigt defineret, fx praksisudvikling eller velfærdsteknologi. Kommunikationsafdelingen har udarbejdet en lille UCL Parlør med ultrakorte forklaringer på nogle af begreberne. Der er ikke tale om videnskabelige eller udtømmende definitioner. Men parløren kan være et værktøj til forståelse og forklaring af nye begreber, og dermed til hjælp i forbindelse med vores interne og eksterne samarbejde. Kommunikationsafdelingen foreslår, at vi kan give den med, hvis vi uddeler visitkort. Så kan den også være en del af vores markedsføring. Parløren bliver omdelt i skufferne i personalerummet. Side 7

8 Øget fokus på velfærdsteknologi og Sundhedsteknologi i Sygeplejerskeuddannelsen også hos os1 UVM har planer om, at der skal sættes øget fokus på anvendelsen af velfærdsteknologier og sundhedsteknologier i sygeplejerskeuddannelsen. I første omgang vil de foranledige en afdækning af i hvilken udstrækning der i dag er fokus på området i uddannelsen. Hvis afdækningen viser, at vi ikke i tilstrækkelig grad har dette fokus i uddannelsen, er de parate til, at det bliver præciseret i bekendtgørelsen. For at forberede os på undersøgelsen har vi derfor bedt det Sygeplejefaglige udvalg om følgende: At foretage en analyse af og beskrive, hvor og på hvilken måde sundhedsteknologi indgår i den aktuelle undervisning hos os (teori, metode og udstyr) (Definitionen på sundhedsteknologi fremgår af det vedlagte materiale) At udarbejde anbefalinger til, hvor og hvordan vi kan sætte mere fokus på sundhedsteknologi i fremtidens undervisning, herunder supplere fag- og modulbeskrivelserne At give forslag til hvilket sundhedsteknologisk udstyr der kunne være relevant at anskaffe Notatet skal foreligge inden den I 2010 blev der indkøbt en del nyt udstyr til demonstrationsstuerne. Der er i budget 2011 ligeledes afsat et beløb til formålet. IKT i undervisningen målet er klart! En opfølgning på pædagogisk forum den Først tak til Uddannelsesteam 2 for et godt, veltilrettelagt og inspirerende pædagogisk forum. I fik sat fokus på et tema som bliver en meget central udfordring og indsatsområde i perioden 2011 til Målet er klart: I 2015 behersker samtlige medarbejdere brugen af de mest moderne undervisningsteknologier og de er implementeret i undervisningen Kilde: Sygeplejerskeuddannelsens vision Det giver os fire udfordringer: At vi har de kompetencer der skal til for at bruge de nye undervisningsteknologier i en fagdidaktisk kontekst. At teknologierne forefindes og at de fungerer At teknologierne indtænkes i de fagdidaktiske overvejelser der gøres i forhold til undervisningen i et konkret fag samt At vi prioriterer økonomiske og personalemæssige ressourcer til indsatsområdet. Side 8

9 Vi er aktuelt i gang med, at formulere en E læringsstrategi og kompetenceudviklingsstrategi, hvor udvikling af pædagogiske IKT kompetencer bliver meget centralt. Strategien kommer til at gælde for Sygeplejerskeuddannelsen i UCL. Vores lokale IKT vejlederteam i Vejle og IKT koordinatorgruppen i Sygeplejerskeuddannelsen i UCL bliver pennefører på strategien sammen med undertegnede. Strategien vil blandt andet sætte fokus på, at vi inden for en kort periode behersker: Anvendelsen af interaktive tavler Brug af skype/video-/webkonference til møde- og undervisningsaktiviteter Udvikling af videobaserede læringsobjekter Udvikling af interaktive læringsobjekter Brug af portfolio i uddannelsen Udvikling af læringsobjekter til mobile enheder Digital opgaveaflevering Der vil snarest blive tilrettelagt et undervisnings- og oplæringsprogram i forhold til anvendelsen af interaktive tavler. IKT vejlederteamet kommer med et forslag til et program i samarbejde med organisationsudvalget. Tyverierne og tyverialarmer på Soldalen en skærpelse af overvågningen! Ved tyveriet i februar måned mistede vi 16 bærbare pc er (IT afdelingen 7 og Sygeplejerskeuddannelsen 9). Christian Janson har arbejdet videre med, hvordan vi kan skærpe overvågningen på Soldalen. Forslaget ser indtil videre ud som følgende Der etableres adgangskontrol på døren ind til direktionsgangen på 1.sal. Området adskilles i tyverialarmen og bliver herefter styret af adgangskontrollen. I kælderen opdeles alarmen i et særskilt område som dækker bibliotek samt IT lokaler. Dette styres af en adgangskontrol som monteres med læsere ved indgang til bibliotek samt i gang ved IT lokaler. Undervisergangen og undervisningsområderne deles i to adskilte alarmzoner. Adgangskontrollen ved bagdøren til garagen skal betjene lærerområdet og adgangskontrol ved hoveddøren skal betjene undervisningsområdet. På lærerværelset monteres der en ekstra detektor. Inden ordningen implementeres bliver i grundigt orienteret om hvordan i skal agere. Side 9

10 Projektide til et campus pilotprojekt på Soldalen Projektideen har fået titlen Udvikling af mere dynamiske læringsmiljøer og undervisningsfaciliteter. Barbara, Merete, Peder Ohrt, 2 studerende og undertegnede udgør projektgruppen. Nu venter vi på at projektideen bliver godkendt, hvorefter der skal udarbejdes en projektbeskrivelse. Det er samtidig aftalt, at arbejdsmiljøgruppen (Hans og Lone) vil undersøge om der er undersøgelser der dokumenterer fordele og ulemper ved forskellige kontormiljøer. De foreløbige projektovervejelser er følgende: I perioden 2007 til 2009 er der foretaget en lang række ombygninger på Soldalen med henblik på at skabe plads til nye stabe, funktioner og medarbejdere. Der er sammenlagt placeret 8 nye funktioner (stabe) på Soldalen og 35 nye medarbejdere har fået deres daglige gang på Soldalen. Dertil kommer, at EVU enhedens aktiviteter på Soldalen er tredoblet i den pågældende periode. Pladsen til de nye aktiviteter er skabt ved: at konvertere opholdsarealer og undervisningsfaciliteter til administrative formål at placere flere medarbejder på det samme areal. Konsekvensen af ovennævnte er, at studiefaciliteterne på Soldalen er presset til det yderste, og der er en stigende utilfredshed blandt de studerende, fordi der ikke er de nødvendige faciliteter til at understøtte deres læreprocesser. Projektet skal sætte fokus på denne udfordring. De foreløbige målet med projektet er: At de eksisterende opholds- og studiefaciliteter udvikles til dynamiske og fleksible lærings- og studiemiljøer der understøtter forskellige former for studier og socialt samvær At der implementeres nye undervisningsteknologier der dels understøtter udviklingen af et dynamisk studiemiljø og som dels muliggør fjernundervisning på tværs af UCL`s lokationer og internationale netværkssamarbejdspartnere At effektivisere udnyttelsen af UCL`s ressourcer. Projektet vil have fokus på følgende: Etablering af studiezoner og projektrum i opholdsarealerne med differentieret inventar som understøtter forskellige former for studier, læringsformer og socialt samvær Indretning af undervisningslokalerne ved brug af ikke traditionelle bordopstillinger, nye undervisningsteknologier og inspirerende inventar. Udvikling af videokonferencefaciliteter mhp at muliggøre fjernundervisning på tværs af UCL`s lokationer og internationale netværkssamarbejdspartnere Implementering af den nye kontaktlærerordning udskydes til efteråret 2011 eller foråret 2012 På grund af den aktuelle reorganisering af undervisningen udskyder vi implementeringen af forslaget indtil vi har et samlet overblik over reorganiseringen. Karsten og Susan tilpasser forslaget til den nye organisering. Side 10

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

- et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag

- et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag - et redskab til at fastholde og udvikle den gode dagligdag Udarbejdet i august 2010 revideret marts 2015 Vejledning til MedarbejderUdviklingsSamtalen (MUS) Som anført i vejledningen til BPA-ordningen,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus

Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus Kursist- og vejlederteam Intensiv afsnit OUH, Svendborg Sygehus Afdelingssygeplejerske Tina Thomsen Uddannelses- og udviklingssygeplejerske Lene Lehmkuhl Program Proces Projekt/opgave afsnit ITA2, OUH

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen

Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen Afrapportering pr. 061113 i forhold til projektansøgningen Projekttitel: Mænds kønsutraditionelle valg af professionsuddannelse på Sygeplejerskeuddannelsen i Slagelse. Uddannelsessted: UCSJ, Campus Slagelse,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole

Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole Kvalitetsarbejdet på de videregående uddannelser ved Roskilde Handelsskole Arbejdsglæde, anerkendelse og faglighed er afdelingens bærende værdier. Det er disse kvaliteter vores daglige arbejde skal kendetegnes

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Det fysiske arbejdsmiljø:

Det fysiske arbejdsmiljø: Opsamling på APV 2012 Det fysiske arbejdsmiljø: Der er en generel tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø. 72 % er tilfreds eller meget tilfreds. Der er stor tilfredshed med de seneste års ombygninger.

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus

Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Handlingsplan for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering 2015, Socialrådgiveruddannelsen Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført en studentertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 4 2. Mission for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Afrapportering fra projektledelse og kursusholdere til Direktørområdet for Miljø og Teknik

Afrapportering fra projektledelse og kursusholdere til Direktørområdet for Miljø og Teknik Svendborg d. 12.12.2008 Indledning Processen, omkring en nyorganisering af Miljø og Teknikområdet, er endnu ikke tilendebragt. Det er dog ønskeligt, at der på nuværende tidspunkt gøres status, i det væsentlige

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Organisationsplan for Hundige Lille Skole

Organisationsplan for Hundige Lille Skole Organisationsplan for Hundige Lille Skole Indledning og formål Formålet med denne organisationsplan er at fremme Hundige Lille Skoles mål og virke og derved sikre gode arbejdsforhold for alle ansatte på

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle

Mødereferat HSU. Endeligt. Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Endeligt Mødereferat HSU Mødedato: Mandag den 6. september 2010 Mødested: Journalnummer: 0600-1131-2010 Til stede: Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Soldalen 8, 7100 Vejle Medarbejderrepræsentanter: Helle

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. februar 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg 18. januar 2010, kl. 10.00 12.00

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende

Social- og sundhedsassistentelev Charlotte Wulff Hansen, elevrepræsentant Sygeplejestuderende Lene Storm, repræsentant fra de sygeplejestuderende Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 24. marts

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse?

Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse? Hvordan skal skolerne arbejde videre med pædagogisk ledelse? UddannelsesBenchmark ESB-Netværkett d. 28. august 2013 Side 1 Stikord: 1. Egne erfaringer med pædagogisk ledelse efter OK13 2. Pædagogisk ledelse

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere