4. årgang 1. Nummer Uge Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. årgang 1. Nummer Uge 10 2011 Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 4. årgang 1. Nummer Uge Indholdsfortegnelse 1. Personalenyheder Side 2 2. Ledelsesmæssigt fokus i forårssemesteret 2011 ved Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Side 2 3. Strategi for Lones tilbagevenden til jobbet - foråret 2011 Side 3 4. Honorering af medarbejdere der fik delegeret ledelses opgaver som følge af Lones fravær Side 4 5. Afvikling af MUS-samtaler i En ændring af faglærerstrukturen! Side 5 7. Firmaaftale med fittness.dk der både gælder studerende og medarbejdere Side 6 8. Rapport fra Wilke analysebureau ros til sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Side 6 9. Der implementeres studiesamtaler i dette forår og dialoggrupperne afskaffes Side UCL har udviklet en UCL parlør Side Øget fokus på velfærdsteknologi og sundhedsteknologi også hos os Side IKT i undervisningen målet er klart. En opfølgning på pædagogisk forum. Side Tyverierne og tyverialarmen på Soldalen en skærpelse af overvågningen! Side Projektide til campuspilotprojekt på soldalen side Implementering af den nye kontaktlærerordning udskydes til efteråret 2011 eller foråret 2012 Side 10

2 Personalenyheder Nye lektorer Randi, Mette og Birgitte har modtaget positive lektorbedømmelser. Stort tillykke til jer. Nyansættelser Velkommen til Helle, Ellen og Laila. Vi ser frem til at få jeres mange forskellige kompetencer ind i organisationen. Eva Odgaard Eva er deltidssygemeldt indtil den Susanne Bank Susanne er deltidssygemeldt - indtil videre i de næste tre uger. Se særskilt information der udsendes til alle ansatte på Soldalen. Ledelsesmæssigt fokus i 2011 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle På personalemøderne i december og i februar måned blev der givet en status på den ledelsesmæssige organisering i UCL, i Sygeplejerskeuddannelsen i UCL og ved Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Planen er, at 1. Halvår 2011 skal anvendes til, at vi ledelsesmæssigt kommer tilbage på sporet i Vejle. Såvel medarbejdere som TR vil undervejs blive inddraget i processen og de afklaringer der skal foretages. I får her orientering på skrift. Følgende områder er udmeldt som vores fokuspunkter i 1. halvår 2011: Medarbejderne Fokus på MUS samtaler og medarbejderudvikling med opstart 1. halvår Fokus på den kollegiale etik i organisationen status i sommeren Den interne organisering Den tværgående interne koordinering i forhold til funktionsområder, udvalg og teams skal styrkes. Holde sammen på de delegerede ansvarsområder. Styrke opfølgningen på de interne processer. Etablering af et internt samordningsudvalg? Beslutningsprocesser og arbejdsgange Skabe klarhed omkring ansvar og kompetence i organisationen Hvem kan træffe hvilke beslutninger? Etablere kortere beslutningsprocesser. Strømline de interne arbejdsprocesser. Effektivisere og smidiggøre arbejdsgangene. Side 2

3 Samarbejde med TR og sikkerhedsorganisationen MIO udvalget er nedlagt formelt med virkning fra 1. januar Der etableres et formaliseret samarbejde mellem TR og ledelse der skal erstatte den eksisterende mødevirksomhed mellem parterne. SP udarbejder et kommissorium. Uddannelsen Fokus på hvordan der skabes nye udviklingsinitiativer og forsøg i uddannelsen m.m. De fremtidige snitflader og ansvarsfordelingen mellem studierektor og uddannelseschefen i Vejle I løbet af 1. halvår 2011 skal vi nå til en afklaring af hvordan snitfladerne og ansvarsfordelingen skal være mellem Lone og undertegnede. Strategi for Lones tilbagevenden til jobbet - Foråret 2011 På personalemødet i februar måned præsenterede Lone en strategi for sin tilbagevenden til jobbet. Overvejelserne gengives hermed i sin fulde ordlyd. Udfordringer At genvinde et godt helbred At blive konsolideret som uddannelseschef Prioriterede opgaver Omorganisering af undervisningen (projektledelse) Fordeling ag undervisningsopgaver for efteråret 2011 MUS-samtaler Informationskompetencekurser (kursusledelse) Genforhandle aftaler om kliniske uddannelsespladser med region og kommuner Professionsudvikling på tværs i UCL Sygeplejerskeuddannelsen Trivsel og arbejdsglæde (arbejdsmiljø-arbejde) Udarbejde kompetenceudviklingsstrategi og planer på tværs i UCL Sygeplejerskeuddannelsen Redskaber Fysioterapi og styrketræning Coaching ved erhvervspsykolog Henrik Hopff: Beslutte et forhold mellem og adskille arbejde og fritid Lægge en plan med flere faser Én ugentlig overbliksdag hjemme eller med lukket dør Meddele træffetider Tænke ud af boksen for at angribe de nye ledelsesopgaver (bryde med arbejdsvaner) Formidle vilkårene til personalet Side 3

4 Honorering af de medarbejdere der har fået delegeret ledelsesmæssige opgaver som følge af Lones fravær Alle medarbejdere har i større eller mindre udstrækning været berørt af Lones fravær, og I har alle udvist stor imødekommenhed og fleksibilitet i situationen. Det vil jeg gerne sige jer tak for. Da Lone blev sygemeldt valgte vi at løse de ledelsesmæssige opgaver på følgende måde: Lone skulle primært varetage opgaver knyttet til undervisernes opgavefordeling og de nyansættelser der skulle iværksættes. Der var opgaver som blev delegeret til semesterkoordinatorerne, studiekoordinatoren, den kliniske koordinator, Karsten som IKT koordinator/studievejleder/blæksprutte og Gerda som ledelsessekretær. Der var opgaver der blev nedprioriteret og Der er opgaver som undertegnede har taget over på. Som følge deraf har jeg aftalt med TR, at de pågældende medarbejdere (5 ialt) får udbetalt et merarbejdstillæg for den ekstra opgave som de har påtaget sig, og som de ikke har fået tidsmæssig kompensation for. Tillæggenes størrelse er forskellige og afhængig af de opgaver der er delegeret. Der er i regnskabet for 2010 hensat et beløb til ovennævnte formål. Det vil sige at udbetalingen ikke belaster budget 2011 eller puljen til ny løn. Afvikling af MUS-samtaler i 2011 I løbet af 2011 gennemfører Lone medarbejderudviklingssamtaler (MUS) med alle medarbejdere ved Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Personaleafdelingen ved UCL er aktuelt i færd med at forberede indførelsen af et softwareprogram, som kan bruges i forbindelse med forberedelse til, dokumentation af, og opfølgning på samtalerne. Programmet bliver taget i brug i hele UCL fra efteråret Men vi har fået mulighed for at afprøve programmet i et pilotprojekt her i foråret. Planen for gennemførelse af MUS-samtalerne hos os bliver derfor som følger: Februar-marts 2011: Lone gennemfører MUS-samtaler med de medarbejdere, som har behov for en snarlig samtale (ca. 10 samtaler). Ved disse samtaler anvender vi det gamle samtalekoncept, som ligger på vores intranet i mappen Personale. Lone inviterer til nogle af disse samtaler, men man kan også selv henvende sig for at få en aftale. Side 4

5 Uge 15-20, 2011: Lone gennemfører samtaler med 15 medarbejdere. Vi afprøver det nye koncept (e- MUS). De 15 medarbejdere udvælges repræsentativt, og TR medvirker ved udvælgelsen. Personaleafdelingen tilbyder introduktion til software-programmet. Navnene på medarbejderne og tidspunktet for introduktionen følger. September-oktober 2011: Lone gennemfører MUS-samtaler med resten af medarbejderne (ca. 15), og vi anvender det nye digitale koncept. En ændring af faglærerstrukturen! Forslaget til ny faglærerstruktur er udarbejdet af Organisationsudvalget på baggrund af oplægget der blev præsenteret og debatteret på personaleseminar i august Forslaget blev vedtaget på mødet i MIO i december måned. Beskrivelsen af faglærerstrukturen færdiggøres i denne uge. De centrale omdrejningspunkter i forslaget er følgende: Faglærersamarbejdet foregår som udgangspunkt i uddannelsesteamet, hvorfor timerne til dette arbejde placeres i teamet. Uddannelsesteamet kan underopdele sig i forhold til arbejdet med de enkelte fag, herunder arbejdet med valg af lærebog og udarbejdelse/revision af fagbeskrivelse. Fagbeskrivelserne koordineres i uddannelsesteamet. Der etableres faglærerteams for fag som afvikles på tværs af uddannelsesteamene. I forhold til fag der løses af eksterne undervisere udpeges der én intern koordinator på faget. Der var en bred enighed i MIO udvalget om at tilslutte sig forslaget med følgende kommentarer: At den eksisterende beskrivelse af faglærersamarbejdet (formål, opgaver m.m) i Sygeplejerskeuddannelsens organisationsbeskrivelse, skal samskrives med forslaget til organisering af faglærersamarbejdet. At begrebet faglærersamarbejde erstatter begrebet faglærerteams. At det præciseres, at det for nogle uddannelsesteam vil være hensigtsmæssigt med en underopdeling i teamet i forhold til at arbejde med de konkrete fag. At det præciseres, at underviserne i det uddannelsesteam der har faget, har det primære ansvar for at udvikle faget og for at inddrage undervisere i faget fra andre team i samarbejdet. At det skal tydeliggøres, at timerne til faglærersamarbejdet indgår som en del af forberedelsesnormen i UCL`s nye lokalaftale hvor der blandt andet præciseres følgende: samarbejde og samspil med andre fag i uddannelsen og det i forbindelse hermed nødvendige samarbejde herunder tværgående evaluering ifm kvalitetsarbejde mellem flere undervisere opfattes som en del af forberedelsen. At kontaktpersonen i forhold til fag der varetages af eksterne undervisere udelukkende skal beskæftige sig med fagets indholdskomponenter. Organiseringen af undervisningen varetages fortsat af semesterplanlæggerne. At SP færdiggør forslaget og orienterer organisationsudvalget om beslutningerne. Side 5

6 Firmaaftale med Fittness.dk - der både gælder studerende og medarbejdere Firmaaftalen med Fittness.dk er nu faldet på plads. Kombinationen af Fittness.dk`s generelle firmaaftale, og det tilskud som vi giver på 50 kr pr måned/medlem gør at medlemskabet er attraktivt. Støtten gives både til studerende og medarbejdere. Se orienterende mail udsendt af Eva Kaas den Rapport fra Wilke analysebureau ros til Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle UCL iværksatte i efteråret 2010 en undersøgelse af de studerendes opfattelse af kommunikationen og uddannelserne i UCL. Vi kan være godt tilfredse med resultaterne der viser en høj grad af studentertilfredshed Undersøgelsen omfattende alle uddannelser og udbudssteder, og den blev foretaget af et uvildigt analysebureau. Der blev afviklet et fokusgruppeinterviews med studerende fra alle UCL`s uddannelser og herunder med 7 tilfældigt udvalgte studerende fra Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Resultatet af interviewet i Vejle fremgår af det uddrag fra rapporten som er vedhæftet dette nyhedsbrev. Jeg udsender desuden et link til den samlede UCL rapport. Vi skal være opmærksomme på, hvordan vi omtaler hold og studerende i det offentlige rum! De Studerendes Råd har rejst en principiel sag i UU udvalget der vedrører, hvordan hold og studerende omtales i det offentlige rum. Uddrag fra UU referatet gengives i det følgende. Det andet problem omhandler omgangsformen og omtale af grupper/hold studerende, hvilket er kommet de studerende for øre. Et hold er blevet omtalt som et dårligt hold, og en underviser har meddelt et hold, at det er et rigtigt dårligt hold og trælst at komme ind til, og at dette har været drøftet i lærerværelset. UU har valgt at medtage disse meldinger i referatet som en reminder til os alle om at tænke over vores adfærd over for grupper af studerende og i øvrigt, hvad der drøftes åbenlyst i lærerværelset. Side 6

7 Der implementeres studiesamtaler i dette forårssemester og dialoggrupperne afskaffes! Organisationsudvalget har udarbejdet et forslag til studiesamtaler der er anbefalet af UU udvalget og vedtaget af ledelsen. Forslaget blev præsenteret på personaleseminaret i august måned. Med implementeringen af studiesamtaler kan vi nu tilbyde studieunderstøttende aktiviteter der både retter sig mod den studerende (studiesamtaler), en gruppen af studerende (PBL gruppevejledning) og holdet (kontaktlærerfunktionen). Dialoggrupperne nedlægges samtidig for at undgå overlap i aktiviteterne. Formålet med studiesamtalerne er dels at skabe et forum, hvor den enkelte studerende er i centrum som studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, og dels at medvirke til øget gennemførelsesprocent som følge af tryghed og gennemskuelighed i studiesituationen. Målene er: At den studerende over for sig selv afklarer og tydeliggør sine behov for studiemæssig udvikling. At den studerende afklarer sit eget syn på, hvad der er vanskeligt ved at studere til sygeplejerske og hvordan vedkommende kan arbejde med dette. At den studerende afklarer sine ønsker med hensyn til ændringer af egen studiemetode og studievilkår. At den studerende afklarer, hvordan egne personlige ressourcer udnyttes samt egen rolle i studiemiljøet. At den studerende får et tydeligt billede af studiets arbejdsopgaver og egen studiesituation. Studiesamtaler tilbydes på følgende moduler: modul og planlægges til 20 minutter. Det forventes at alle studerende deltager i studiesamtalerne. Implementeringsplanen er følgende: Studiesamtalerne er beskrevet i et særskilt dokument som er placeret i intranettet Samtalerne implementeres på modul 2 og 3 i forårssemesteret 2011 Samtalerne implementeres på modul 7 og 9 i efterårssemesteret 2011 Der skal aftales en akkord med TR for afvikling af en samtale. UCL har udviklet en UCL Parlør I samarbejdet på tværs i University College Lillebælt og i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere taler vi om en række begreber, som er nye og ikke nødvendigvis er entydigt defineret, fx praksisudvikling eller velfærdsteknologi. Kommunikationsafdelingen har udarbejdet en lille UCL Parlør med ultrakorte forklaringer på nogle af begreberne. Der er ikke tale om videnskabelige eller udtømmende definitioner. Men parløren kan være et værktøj til forståelse og forklaring af nye begreber, og dermed til hjælp i forbindelse med vores interne og eksterne samarbejde. Kommunikationsafdelingen foreslår, at vi kan give den med, hvis vi uddeler visitkort. Så kan den også være en del af vores markedsføring. Parløren bliver omdelt i skufferne i personalerummet. Side 7

8 Øget fokus på velfærdsteknologi og Sundhedsteknologi i Sygeplejerskeuddannelsen også hos os1 UVM har planer om, at der skal sættes øget fokus på anvendelsen af velfærdsteknologier og sundhedsteknologier i sygeplejerskeuddannelsen. I første omgang vil de foranledige en afdækning af i hvilken udstrækning der i dag er fokus på området i uddannelsen. Hvis afdækningen viser, at vi ikke i tilstrækkelig grad har dette fokus i uddannelsen, er de parate til, at det bliver præciseret i bekendtgørelsen. For at forberede os på undersøgelsen har vi derfor bedt det Sygeplejefaglige udvalg om følgende: At foretage en analyse af og beskrive, hvor og på hvilken måde sundhedsteknologi indgår i den aktuelle undervisning hos os (teori, metode og udstyr) (Definitionen på sundhedsteknologi fremgår af det vedlagte materiale) At udarbejde anbefalinger til, hvor og hvordan vi kan sætte mere fokus på sundhedsteknologi i fremtidens undervisning, herunder supplere fag- og modulbeskrivelserne At give forslag til hvilket sundhedsteknologisk udstyr der kunne være relevant at anskaffe Notatet skal foreligge inden den I 2010 blev der indkøbt en del nyt udstyr til demonstrationsstuerne. Der er i budget 2011 ligeledes afsat et beløb til formålet. IKT i undervisningen målet er klart! En opfølgning på pædagogisk forum den Først tak til Uddannelsesteam 2 for et godt, veltilrettelagt og inspirerende pædagogisk forum. I fik sat fokus på et tema som bliver en meget central udfordring og indsatsområde i perioden 2011 til Målet er klart: I 2015 behersker samtlige medarbejdere brugen af de mest moderne undervisningsteknologier og de er implementeret i undervisningen Kilde: Sygeplejerskeuddannelsens vision Det giver os fire udfordringer: At vi har de kompetencer der skal til for at bruge de nye undervisningsteknologier i en fagdidaktisk kontekst. At teknologierne forefindes og at de fungerer At teknologierne indtænkes i de fagdidaktiske overvejelser der gøres i forhold til undervisningen i et konkret fag samt At vi prioriterer økonomiske og personalemæssige ressourcer til indsatsområdet. Side 8

9 Vi er aktuelt i gang med, at formulere en E læringsstrategi og kompetenceudviklingsstrategi, hvor udvikling af pædagogiske IKT kompetencer bliver meget centralt. Strategien kommer til at gælde for Sygeplejerskeuddannelsen i UCL. Vores lokale IKT vejlederteam i Vejle og IKT koordinatorgruppen i Sygeplejerskeuddannelsen i UCL bliver pennefører på strategien sammen med undertegnede. Strategien vil blandt andet sætte fokus på, at vi inden for en kort periode behersker: Anvendelsen af interaktive tavler Brug af skype/video-/webkonference til møde- og undervisningsaktiviteter Udvikling af videobaserede læringsobjekter Udvikling af interaktive læringsobjekter Brug af portfolio i uddannelsen Udvikling af læringsobjekter til mobile enheder Digital opgaveaflevering Der vil snarest blive tilrettelagt et undervisnings- og oplæringsprogram i forhold til anvendelsen af interaktive tavler. IKT vejlederteamet kommer med et forslag til et program i samarbejde med organisationsudvalget. Tyverierne og tyverialarmer på Soldalen en skærpelse af overvågningen! Ved tyveriet i februar måned mistede vi 16 bærbare pc er (IT afdelingen 7 og Sygeplejerskeuddannelsen 9). Christian Janson har arbejdet videre med, hvordan vi kan skærpe overvågningen på Soldalen. Forslaget ser indtil videre ud som følgende Der etableres adgangskontrol på døren ind til direktionsgangen på 1.sal. Området adskilles i tyverialarmen og bliver herefter styret af adgangskontrollen. I kælderen opdeles alarmen i et særskilt område som dækker bibliotek samt IT lokaler. Dette styres af en adgangskontrol som monteres med læsere ved indgang til bibliotek samt i gang ved IT lokaler. Undervisergangen og undervisningsområderne deles i to adskilte alarmzoner. Adgangskontrollen ved bagdøren til garagen skal betjene lærerområdet og adgangskontrol ved hoveddøren skal betjene undervisningsområdet. På lærerværelset monteres der en ekstra detektor. Inden ordningen implementeres bliver i grundigt orienteret om hvordan i skal agere. Side 9

10 Projektide til et campus pilotprojekt på Soldalen Projektideen har fået titlen Udvikling af mere dynamiske læringsmiljøer og undervisningsfaciliteter. Barbara, Merete, Peder Ohrt, 2 studerende og undertegnede udgør projektgruppen. Nu venter vi på at projektideen bliver godkendt, hvorefter der skal udarbejdes en projektbeskrivelse. Det er samtidig aftalt, at arbejdsmiljøgruppen (Hans og Lone) vil undersøge om der er undersøgelser der dokumenterer fordele og ulemper ved forskellige kontormiljøer. De foreløbige projektovervejelser er følgende: I perioden 2007 til 2009 er der foretaget en lang række ombygninger på Soldalen med henblik på at skabe plads til nye stabe, funktioner og medarbejdere. Der er sammenlagt placeret 8 nye funktioner (stabe) på Soldalen og 35 nye medarbejdere har fået deres daglige gang på Soldalen. Dertil kommer, at EVU enhedens aktiviteter på Soldalen er tredoblet i den pågældende periode. Pladsen til de nye aktiviteter er skabt ved: at konvertere opholdsarealer og undervisningsfaciliteter til administrative formål at placere flere medarbejder på det samme areal. Konsekvensen af ovennævnte er, at studiefaciliteterne på Soldalen er presset til det yderste, og der er en stigende utilfredshed blandt de studerende, fordi der ikke er de nødvendige faciliteter til at understøtte deres læreprocesser. Projektet skal sætte fokus på denne udfordring. De foreløbige målet med projektet er: At de eksisterende opholds- og studiefaciliteter udvikles til dynamiske og fleksible lærings- og studiemiljøer der understøtter forskellige former for studier og socialt samvær At der implementeres nye undervisningsteknologier der dels understøtter udviklingen af et dynamisk studiemiljø og som dels muliggør fjernundervisning på tværs af UCL`s lokationer og internationale netværkssamarbejdspartnere At effektivisere udnyttelsen af UCL`s ressourcer. Projektet vil have fokus på følgende: Etablering af studiezoner og projektrum i opholdsarealerne med differentieret inventar som understøtter forskellige former for studier, læringsformer og socialt samvær Indretning af undervisningslokalerne ved brug af ikke traditionelle bordopstillinger, nye undervisningsteknologier og inspirerende inventar. Udvikling af videokonferencefaciliteter mhp at muliggøre fjernundervisning på tværs af UCL`s lokationer og internationale netværkssamarbejdspartnere Implementering af den nye kontaktlærerordning udskydes til efteråret 2011 eller foråret 2012 På grund af den aktuelle reorganisering af undervisningen udskyder vi implementeringen af forslaget indtil vi har et samlet overblik over reorganiseringen. Karsten og Susan tilpasser forslaget til den nye organisering. Side 10

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Projekt Ressourcepædagoger

Projekt Ressourcepædagoger 2010 Projekt Ressourcepædagoger VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling 01-03-2010 Kolofon Rapporten er skrevet og redigeret af: Kirsten Rasmussen, Lektor, e-mail kirr@viauc.dk Lisbet

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2012 Den Koordinerende Kontaktperson Den Koordinerende Kontaktperson er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet

Læs mere

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Udarbejdet af: BJARNE KØBMAND PETERSEN ELSEBETH HURUP HENRIK MARXEN

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007

Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Faglighed for Alle status over fremdrift, hele 2007 Indledning Dette notat beskriver den faglige fremdrift for de enkelte projekter i Faglighed for Alle for hele 2007. Oversigten er baseret på de politisk

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere